ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')"

Transcript

1 ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 2077/ 1992 ''θχξσζε ηεο Ππλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή Ξξάμε'' (ΦΔΘ 136/Α'/92). 2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ.1 (πεξ. ε' θαη ε'), 2 θαη 3 ηνπ Λ. 1338/1983 ''εθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ'' (ΦΔΘ 34/Α'/83), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1440/84 (ΦΔΘ 70/Α') θαη ην άξζξα 65 ηνπ Λ. 1892/90 (ΦΔΘ 101 /Α'). 3. Ρελ αξηζ. 114/ (ΦΔΘ 924/Β'/96) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηεο πνπξγνχ Αλάπηπμεο ''αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο 'Αλλα Γηακαληνπνχινπ θαη Κηράιε Σξπζνρνίδε''. 4. Ρελ αξηζ. Γ17α/03/99/Φ / (ΦΔΘ 1006/Β'/ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη πνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο ΞΔΣΩΓΔ, Σξήζην Βεξειή θαη Θεφδσξν Θνιηνπάλν. 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/85, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ /92 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Λ. 2469/97 (ΦΔΘ 38/Α'), απνθαζίδνπκε: ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 'Αξζξν 1

2 Πθνπφο ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 95/16/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο ηεο ''γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο'' (EEL 213/ ). 2. Ζ παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο, πνπ εμππεξεηνχλ κνλίκσο θηίξηα θαη θαηαζθεπέο. 3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, σο αλειθπζηήξαο λνείηαη αλπςσηηθφ κεράλεκα, ην νπνίν εμππεξεηεί θαζνξηζκέλα επίπεδα, κέζσ ζαιακίζθνπ θηλνπκέλνπ θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ κε θιίζε άλσ ησλ 15 κνηξψλ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδα θαη ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά: -πξνζψπσλ, -πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, -κφλνλ αληηθεηκέλσλ, εθφζνλ ν ζαιακίζθνο είλαη πξνζπειάζηκνο, δειαδή κπνξεί θάπνην πξφζσπν λα εηζέιζεη ρσξίο δπζθνιία θαη δηαζέηεη φξγαλα ρεηξηζκνχ εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ ή πξνζηηά ζε πξφζσπν πνπ επξίζθεηαη εληφο απηνχ. Νη αλειθπζηήξεο πνπ κεηαθηλνχληαη ζε δηαδξνκή πιήξσο θαζνξηζκέλε ζην ρψξν, αθφκα θαη εάλ δελ κεηαθηλνχληαη θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ, εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα απφθαζε (π.ρ. νη αλειθπζηήξεο κε ςαιηδσηνχο νδεγνχο). 4. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εμαηξνχληαη: -Νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπξκαηφζρνηλα γηα ηηο δεκφζηεο ή κε δεκφζηεο κεηαθνξέο πξνζψπσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρνηλνζηδεξφδξνκνη (ηειεθεξίθ), -Νη αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, -Νη αλειθπζηήξεο θξεάησλ νξπρείσλ, -Νη αλπςσηήξεο ζεαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, -Νη αλειθπζηήξεο νη εγθαηεζηεκέλνη ζηα κεηαθνξηθά κέζα, -Νη αλειθπζηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα κεραλή θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, -Νη νδνλησηνί ζηδεξφδξνκνη, -Νη αλειθπζηήξεο εξγνηαμίσλ. 5. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο απηήο:

3 -Δγθαηαζηάηεο ελφο αλειθπζηήξα είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ αλειθπζηήξα, επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη θαηαξηίδεη ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CE'', -ε δηάζεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν εγθαηαζηάηεο ζέηεη γηα πξψηε θνξά ηνλ αλειθπζηήξα ζε ιεηηνπξγία ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηνπ, -σο θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρείν αζθαιείαο λννχληαη ηα απαξηζκνχκελα ζην παξάξηεκα IV, -θαηαζθεπαζηήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην oπoίo αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο θαη θαηαξηίδεη ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CΔ'', -σο κνληέιν αλειθπζηήξα ζεσξείηαη ν αληηπξνζσπεπηηθφο αλειθπζηήξαο ηνπ νπνίνπ ν ηερληθφο θάθεινο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηεξεζνχλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζηνπο αλειθπζηήξεο - παξάγσγα ηνπ κνληέινπ, πνπ νξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε ρξήζε απνιχησο νκνίσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. 'Νιεο νη επηηξεπφκελεο παξαιιαγέο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ θαη ησλ αλειθπζηήξσλ παξαγψγσλ ηνπ κνληέινπ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο (κε ηηο ειάρηζηεο θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο) ζηνλ ηερληθφ θάθειν. Δπηηξέπεηαη λα απνδεηθλχεηαη κε ππνινγηζκνχο ή/θαη κε ηα δηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ ε νκνηφηεηα κηαο ζεηξάο ζπζηεκάησλ ή δηαηάμεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 6. 'Νηαλ, γηα έλαλ αλειθπζηήξα, νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε παξνχζα απφθαζε θαιχπηνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ άιιεο απνθάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ άιιεο εηδηθέο Νδεγίεο, ε παξνχζα απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη ή παχεη λα εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλειθπζηήξεο θαη θηλδχλνπο, ακέζσο κφιηο αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 'Αξζξν 2 1. Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε επηηξέπεηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κφλνλ εάλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ εθφζνλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. -ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε, επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη λαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κφλνλ εάλ νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.

4 2. Ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακνηβαία ηηο αλαγθαίεο πιεξνθoξίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ ηήξεζε ηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα λα θαζίζηαηαη νκαιή, αζθαιήο θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Δπίζεο ιακβάλνπλ φια ην αλαγθαία κέηξα ψζηε ζηα θξέαηα ησλ αλειθπζηήξσλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη άιινη αγσγνί ή εγθαηαζηάζεηο πιελ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηελ αζθάιεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 3. Κε επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, ε παξνχζα απφθαζε δελ εκπνδίδεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο λα νξίδεη, ηεξνπκέλεο ηεο Ππλζήθεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξσλ, εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη κεηαηξνπέο ησλ αλειθπζηήξσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 4. Πηηο εθζέζεηο θαη επηδείμεηο, δελ απαγνξεχεηαη ε παξνπζίαζε αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθφζνλ ζε επδηάθξηηε πηλαθίδα αλαθέξεηαη ην αλσηέξσ γεγνλφο σο θαη φηη νη ελ ιφγσ αλειθπζηήξεο ή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά ή λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία πξηλ θαηαζηνχλ ζχκθσλνη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Θαηά ηηο επηδείμεηο ιακβάλνληαη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ. 'Αξζξν 3 Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η. Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο ζηα oπoία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ή/θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα λα πιεξνχλ ηηο ελ ιφγσ βαζηθέο απαηηήζεηο. Αξζξν 4 Γελ απαγνξεχεηαη, δελ πεξηνξίδεηαη θαη δελ παξεκπoδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 2. Νκνίσο, δελ απαγνξεχεηαη, πεξηνξίδεηαη ή παξεκπoδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ πξννξίδνληαη θαηά δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνιoδφρνπ ηνπ, λα ελζσκαησζνχλ ζε αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε.

5 'Αξζξν 5 1. Νη αλειθπζηήξεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη ζπλνδεχoληαη απφ ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CE'' πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IΗ, ζεσξνχληαη φηη είλαη ζχκθσλνη πξνο ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πηζηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ 2. Δάλ δελ ππάξρνπλ ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ην πνπξγείν Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηα πθηζηάκελα εζληθά ηερληθά πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ή ρξήζηκα γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η. 2. Δθφζνλ εζληθφ πξφηππν ην νπνίν απνηειεί κεηαγξαθή ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ ζε εζληθφ δίθαην θαη ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαιχπηεη κηα ή πεξηζζφηεξεο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο -ν αλειθπζηήξαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ηεθκαίξεηαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο, -ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο πνπ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ηεθκαίξεηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα επί ηνπ oπoίoπ ζα ηνπνζεηεζεί ζσζηά λα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο. Ρα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ κεηαγξαθή ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ζε εζληθφ δίθαην δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ ΔΙΝΡ. 'Αξζξν 6 1. 'Νηαλ ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζεσξεί φηη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, παξάγξαθνο 2, δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ηα αθoξoχλ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3, ηφηε ε αλσηέξσ πεξεζία πξνζθεχγεη ζηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ Νδεγία 83/189/ΔΝΘ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ''Θαζηέξσζε Γηαδηθαζίαο Ξιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ'' εθζέηνληαο ηνπο νηθείνπο ιφγνπο. 2. Ρν πνπξγείν Αλάπηπμεο νξίδεη εθπξφζσπν ζηε κφληκε Δπηηξνπή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο Νδεγίαο 95/16/ΔΘ (EEL 213/1995). 'Αξζξν 7

6 1. 'Νηαλ ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο δηαπηζηψζεη φηη αλειθπζηήξαο ή θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο, πνπ θέξεη ηε ζήκαλζε ''CΔ'' θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη θαηά πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα απνζχξεη ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο απφ ηελ αγνξά, λα απαγνξεχζεη ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά, ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία ή λα πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ. Ζ αλσηέξσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ιήςεψο ηεο θαη εηδηθφηεξα εάλ ε έιιεηςε πηζηφηεηαο νθείιεηαη: α) Πηελ παξάβαζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 3. β) Πηελ θαθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2. γ) Πε θελφ ησλ ίδησλ ησλ πξνηχπσλ ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΗΠΡΝΡΖΡΑΠ 'Αξζξν 8 1. Ξξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ησλ νπνίσλ ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα IV, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ νθείιεη: α) i) είηε λα ππνβάιεη ην κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζε εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V θαη ζε ειέγρνπο ηεο παξαγσγήο απφ έλαλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΣΗ, ii) είηε λα ππνβάιεη ην κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζε εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ζχκθσλα κε ηo παξάξηεκα V θαη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VIII γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, iii) είηε λα εθαξκφζεη ζχζηεκα πιήξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΣ, β) λα επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CE'' ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο θαη λα ζπληάζζεη δήισζε πηζηφηεηαο ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξεζηκoπνηνπκέλνπ παξαξηήκαηνο (θαηά πεξίπησζε, παξάξηεκα VΗΗΗ, ΗΣ ή ΣΗ), γ) λα ηεξεί αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο επί 10 έηε απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο.

7 2. Ξξηλ ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά, ν αλειθπζηήξαο απνηειεί αληηθείκελν ησλ εμήο δηαδηθαζηψλ: ί) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε αλειθπζηήξα o νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηχπνπ ''CE'' ηνπ παξαξηήκαηνο V, έρεη θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε: -ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣIV. Νη δηαδηθαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, αθελφο, θαη εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ, αθεηέξνπ, κπνξνχλ λα γίvoπv ζηνλ ίδην αλειθπζηήξα. ii) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε κνληέιν αλειθπζηήξα πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ηνπ παξαξηήκαηνο V, έρεη θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε: -ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VI, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗV. iii) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε αλειθπζηήξα γηα ηνλ νπνίν έρεη εθαξκνζζεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλν πξνο ην παξάξηεκα ΣΗΗΗ, ζπκπιεξσκέλν απφ έιεγρν ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ είλαη πιήξσο ζχκθσλνο πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, έρεη θαηαζθεπαζζεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε επίζεο: - ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VI, ή - ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηoο ΣΗΗ, ή - ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο XIV, ίv) είηε έρεη ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο θαηά κνλάδα, ηνπ παξαξηήκαηνο Σ, απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, λ) είηε έρεη ππνβιεζεί ζε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζχκθσλν κε ην παξάξηεκα ΣΗΗΗ, ζπκπιεξσκέλν κε έιεγρν ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ ηεξεί πιήξσο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεκείσλ i), ίi) θαη iίi), ν ππεχζπλνο ζρεδηαζκνχ ρνξεγεί ζηνλ ππεχζπλν θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θάζε αλαγθαία ηεθκεξίσζε θαη ππφδεημε ψζηε νη εξγαζίεο απηέο λα δηελεξγεζνχλ κε θάζε αζθάιεηα. 3. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2:

8 - ν εγθαηαζηάηεο επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CΔ'' ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ζπληάζζεη δήισζε πηζηφηεηαο, ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ παξαξηήκαηνο (θαηά πεξίπησζε, παξάξηεκα VΗ, Σ, ΣΗΗ, ΣΗΗΗ ή ΣΗV), - ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα θξαηά αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο επί 10 έηε απφ ηεv εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά, -ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη Φνξείο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ δνθηκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηειηθφ έιεγρν. Ρα αλσηέξσ ππνρξενχηαη ν θνηλνπνηεκέλνο Φνξέαο λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 4. α) 'Νηαλ νη αλειθπζηήξεο ή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο απνηεινχλ αληηθείκελν άιισλ νδεγηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ άιια ζέκαηα θαη πξνβιέπνπλ ζήκαλζε ''CE'', ε ελ ιφγσ ζήκαλζε ππνδειψλεη ηελ πηζηφηεηα ηνπ αλειθπζηήξα ή ηoπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πξνο ηηο δηαηάμεηο θαη απηψλ ησλ άιισλ νδεγηψλ. β) Δάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νδεγίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα επηιέμεη, ζηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ην ζχζηεκα πνπ ζα εθαξκφδεη ε ζήκαλζε ''CΔ'' ππνδειψλεη φηη ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ πνπ εθαξκφδεη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα ή ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ, φπσο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα, θχιια ή νδεγίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη λα ζπλνδεχνπλ ηνλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο. 5. 'Νηαλ νχηε ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα, νχηε o θαηαζθεπαζηήο ησλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο, νχηε ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, ηηο ελ ιφγσ ππoρξεψζεηο ππέρεη θάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο ζηελ αγνξά ηεο Θνηλφηεηαο. Ρηο ίδηεο ππνρξεψζεηο ππέρνπλ θαη ηα πξφζσπα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο γηα ίδηα ρξήζε. Αξζξν 9 1. Ζ αξκφδηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηνπο Φνξείο πνπ έρεη νξίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηεv αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8, ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ δνζεί ζηνπο ελ ιφγσ Φνξείο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαηάινγν φισλ ησλ Φνξέσλ απηψλ θαη ησλ αξηζκψλ αλαγλψξηζήο ηνπο θαη κεξηκλά ψζηε ν θαηάινγνο απηφο λα ελεκεξψλεηαη. 2. Ρα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο θνηλνπνίεζε Φνξέσλ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα VII. Νη Φνξείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία

9 θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο VII. 3. Ζ αξκφδηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, αλαθαιεί ηεv έγθξηζε πνπ έδσζε γηα έλα θνηλνπνηεκέλν Φνξέα φηαλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VΗΗ. Ζ ελέξγεηα απηή αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ''CE'' 'Αξζξν Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο ''CE'' απνηειείηαη απφ ην αθξσλχκην ''CE''. Ρν παξάξηεκα RI πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα. 2. Ζ ζήκαλζε ''CE'' πξέπεη λα επηηίζεηαη ζε θάζε ζαιακίζθν αλειθπζηήξα θαηά ηξφπν ζαθή θαη επδηάθξηην, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η, θαζψο θαη ζε φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα IV ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζε εηηθέηα πξνζαξηεκέλε ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο. 3. Απαγνξεχεηαη ε επίζεζε επί ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ζεκάλζεσλ δπλακέλσλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ηξίηνπο σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζήκαλζεο ''CE''. Νπνηαδήπoηε άιιε ζήκαλζε κπνξεί λα επηηίζεηαη επί ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο, εθφζνλ δελ θαζηζηά ιηγφηεξν επδηάθξηηε ή επαλάγλσζηε ηε ζήκαλζε ''CE''. 4. Κε ηεv επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7: α) θάζε αληηθαλνληθή επίζεζε ηεο ζήκαλζεο ''CE'' πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηεv αξκφδηα πεξεζία ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζπλεπάγεηαη ηεv ππνρξέσζε γηα ηνλ εγθαηαζηάηε ηoπ αλειθπζηήξα, ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηή, λα κεξηκλήζεη γηα ηεv πηζηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξάβαζεο ππφ ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη ε αλσηέξσ πεξεζία, β) αλ ην πξντφλ ζπλερίδεη λα κελ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο πεξηνξίδεηαη ή απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή απνζχξεη απηφ απφ ηελ αγνξά θαη απαγνξεχεη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. ΘΔΦΑΙΑΗΝ IV

10 Ρειηθέο Γηαηάμεηο 'Αξζξν 11 1.Νπνηνζδήπνηε ζέηεη ζε θπθινθνξία, εηζάγεη ή κεηαπσιεί αλειθπζηήξεο ή θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη θαη ην ηξηπιάζην ηηο αμίαο ηνπ αλειθπζηήξα κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 2. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο. 3. Θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ: - ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή/θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο θαη/ή ηεο ρξήζεο ηνπ αλειθπζηήξα, - ηεο δηάζεζεο ζηελ αθνξά ή/θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, - επηβνιήο πξνζηίκνπ αηηηνινγείηαη επαθξηβψο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο εληφο ηξηάvηα εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεψο ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 'Αξζξν 12 Ξξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΩΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΩΛ ΘΑΗ ΡΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 1.Νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο εθαξκφδνληαη κφλνλ φηαλ ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο ππάξρεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα ή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο.

11 2.Νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηελ νδεγία είλαη επηηαθηηθέο. Ωζηφζν, εάλ ιεθζεί ππφςε ε θαηάζηαζε ηεο ηερληθήο, νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ ελδέρεηαη λα κελ επηηπγράλνληαη. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα ηείλεη πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 3. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο θαη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ην πξντφλ κε βάζε ηελ αλάιπζε απηή. 4. Θαηά ην άξζξν 14, νη βαζηθέο απαηηήζεηο νδεγίαο 89/106/ΔΝΘ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, εθαξκφδνληαη επί ησλ αλειθπζηήξσλ. 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 91/368/ΔΝΘ, 93/44/ΔΝΘ θαη 93/68/ΔΝΘ. Δθφζνλ πθίζηαηαη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα, ηζρχνπλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ θαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη ηζρχεη ε βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ Θαιακίζθνο Ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη ρψξν θαη αλζεθηηθφηεηα αληηζηνηρνχζα ζην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ αηφκσλ θαη ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ αλειθπζηήξα, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε. Όηαλ ν αλειθπζηήξαο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη εθφζνλ νη δηαζηάζεηο ηνπ ην επηηξέπνπλ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε ηα δνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά λα κελ παξαθσιχνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα επηηξέπεη φιεο ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ απφ ηα άηνκα απηά Κέζα αλάξηεζεο θαη ζηήξημεο Ρα κέζα αλάξηεζεο ή/θαη ζηήξημεο ηνπ ζαιακίζθνπ, ησλ ζπλδέζεψλ ηνπ, θαη νη ζρεηηθέο απνιήμεηο ηνπο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλνιηθήο αζθαιείαο θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πηψζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο, ηα πιηθά θαη νη ζπλζήθεο θαηαζθεπήο. Ρα κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ είλαη ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο, πξέπεη λα είλαη δηπιά θαη αλεμάξηεηα, θαη ην θαζέλα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αλεμάξηεην ζχζηεκα αγθχξσζεο. Ρα ζπξκαηφζρνηλα ή νη αιπζίδεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπλδέζεηο ή καηίζκαηα, παξά κφλν φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζηεξέσζε ή γηα λα ζρεκαηηζηεί βξφρνο (ζειηά) Διεγρνο ησλ θαηαπνλήζεσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο) Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη αδχλαην λα εθηεινχλ εληνιέο ρεηξηζκψλ φηαλ ην θνξηίν ππεξβαίλεη ηελ νλνκαζηηθή ηηκή Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε δηάηαμε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. Ζ απαίηεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο,

12 νη νπνίνη, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα Νη ηαρπθίλεηνη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ε εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνραιίεο ηξηβήο, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ έιμεσο επί ηεο ηξνραιίαο Κεραληζκφο Θάζε αλειθπζηήξαο πξνζψπσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε θηλεηήξηα κεραλή. Ζ απαίηεζε απηή δελ αθνξά ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ αληί γηα αληίβαξα έρνπλ δεχηεξν ζαιακίζθν Ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα κεξηκλά ψζηε ε κεραλή θαη ηα ζπλαθή ζπζηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα λα είλαη πξνζπειάζηκα κφλν γηα ζπληήξεζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο Όξγαλα ειέγρνπ Ρα φξγαλα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ νη νπνίνη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κε ζπλνδεπφκελα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη δηαηεηαγκέλα θαηά θαηάιιειν ηξφπν Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζαθψο Ρα θπθιψκαηα θιήζεο ζπζηνηρίαο αλειθπζηήξσλ κπνξνχλ λα είλαη θνηλά ή δηαζπλδεκέλα Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ε ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε : -λα απνθιείεηαη θάζε ζχγρπζε κε θπθιψκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα. -λα είλαη δπλαηή ε ππφ θνξηίν κεηαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θίλεζεο. -νη θηλήζεηο ηνπ αλειθπζηήξα λα εμαξηψληαη απφ κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζχζηεκα ρεηξηζκνχ κε δηθέο ηνπ δηαηάμεηο αζθαιείαο. -βιάβε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο λα κελ δεκηνπξγεί επηθίλδπλε θαηάζηαζε. 2. ΘΗΛΓΛΝΗ ΓΗΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΔΘΡΝΠ ΡΝ ΘΑΙΑΚΗΠΘΝ 2.1 Ν αλειθπζηήξαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηξφπνλ ψζηε ε πξνζπέιαζε ζην ρψξν δηαδξνκήο ηνπ ζαιακίζθνπ λα είλαη δπλαηή κφλν γηα ζπληήξεζε θαη πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. Ξξηλ έλα άηνκν εηζέιζεη ζην ρψξν απηφ, πξέπεη λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζπλήζεο ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα.

13 2.2. Ν αλειθπζηήξαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη νχησο ψζηε λα εκπνδίδεηαη ηπρφλ ζχλζιηςε φηαλ ν ζαιακίζθνο βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο νξηαθέο ζέζεηο ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Ρνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ πξνβιεθζεί ειεχζεξνο ρψξνο ή θαηαθχγην πέξαλ ησλ νξηαθψλ ζέζεσλ. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ελψ επαθίεηαη ζηα θξάηε κέιε ε δπλαηφηεηα πξνεγνχκελεο γλψκεο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζζεί ε πξναλαθεξφκελε ιχζε, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη άιια θαηάιιεια κέζα γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ Ρα επίπεδα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηνλ/απφ ηνλ ζαιακίζθν πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχξεο θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο νη νπνίεο λα έρνπλ επαξθή κεραληθή αληνρή, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξήζεο. Κηα δηάηαμε δηαζπλδεκέλεο αζθάιηζεο πξέπεη λα απνθιείεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: - ειεγρφκελε ή κε θίλεζε ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ φιεο νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο δελ είλαη θιεηζηέο θαη αζθαιηζκέλεο. - άλνηγκα ζχξαο νξφθνπ, εάλ ν ζαιακίζθνο δελ έρεη ζηακαηήζεη θαη δελ βξίζθεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν φξνθν. Δπηηξέπνληαη σζηφζν φιεο νη θηλήζεηο δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ, κε αλνηθηέο ηηο ζχξεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ηαρχηεηα δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ζα ειέγρεηαη. 3.ΘΗΛΓΛΝΗ ΓΗΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΘΑΙΑΚΗΠΘΝ 3.1.Νη ζαιακίζθνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη εληειψο θιεηζηνί, κε πιήξε ηνηρψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπέδσλ θαη ησλ νξνθψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνχ, θαη εμνπιηζκέλνη κε πιήξεηο ζχξεο. Νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη εγθαηεζηεκέλεο έηζη ψζηε ν ζαιακίζθνο λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί παξά κφλν γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζην ηξίην εδάθην ηνπ ζεκείνπ 2.3 επαλαθνξά, εθφζνλ νη ζχξεο δελ είλαη θιεηζηέο, θαη λα ζηακαηά ζε πεξίπησζε πνπ νη ζχξεο αλνίμνπλ. Νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηέο θαη θιεηδσκέλεο ζε πεξίπησζε ζηάζεο κεηαμχ δχν επηπέδσλ, εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο κεηαμχ ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ θξέαηνο ή ειιείςεη θξέαηνο. 3.2.Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδφηεζεο ή θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηαηάμεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πηψζε ή αλεμέιεγθηεο αλνδηθέο θηλήζεηο ηνπ ζαιάκνπ. Ζ δηάηαμε πνπ εκπνδίδεη ειεχζεξε πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ.

14 Ζ δηάηαμε απηή πξέπεη λα ζηακαηά ην ζαιακίζθν φηαλ βξίζθεηαη ππφ ην νλνκαζηηθφ ηνπ θνξηίν θαη έρεη ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ηαρχηεηα. Ζ ζηάζε ιφγσ ηεο επελεξγείαο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηβξάδπλζε επηθίλδπλε γηα ηνπο επηβάηεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θφξησζεο. 3.3.Αλάκεζα ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο θαη ην δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο δηαηάμεηο απφζβεζεο ησλ θξνχζεσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο θαλνληθήο δηαδξνκήο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε κέηξεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2.2. πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο πιήξσο ζπκπηεζκέλεο. Ζ απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο αλειθπζηήξεο, ν ζαιακίζθνο ησλ νπνίσλ, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο, δελ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζεη ζηνλ ειεπζέξνπ ρψξν πνπ πξνβιέπεη ην ζεκείν Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θίλεζε εάλ ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.2 δελ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη. 4. ΑΙΙΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ 4.1. Δθφζνλ είλαη κεραλνθίλεηεο, νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο, νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ ή ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ, πξέπεη λα έρνπλ εμνπιηζηεί κε δηάηαμε γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ ηπρφλ ζχλζιηςεο θαηά ηελ θίλεζή ηνπο Νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο, φηαλ πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπξψλ κε γπάιηλα ηκήκαηα, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαηάιιειε αληνρή ζηε θσηηά, ε νπνία λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηε κφλσζε (κε εμάπισζε ηεο θιφγαο) θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο (ζεξκηθή αθηηλνβνιία) Ρα ελδερφκελα αληίβαξα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο ζχγθξνπζήο ηνπο κε ην ζαιακίζθν ή πηψζεο ηνπο πάλσ ζε απηφλ Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε έμνδν θαη ηελ εθθέλσζε ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ θιεηζηεί ζην ζαιακίζθν Νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε κφληκε ζχλδεζε κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ κεραλήο πνπ πξνβιέπεη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα, λα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο ππφ εμέιημε θηλήζεηο αιιά λα κελ δέρνληαη λέεο εληνιέο ειέγρνπ.

15 4.7. Νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ επαξθή αεξηζκφ ζηνπο επηβάηεο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ζηάζεο Ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα θσηίδεηαη επαξθψο εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ή εθφζνλ θάπνηα ζχξα είλαη αλνηθηή. Ξξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη θσηηζκφο αζθαιείαο Ρα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ν θσηηζκφο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 4.5 θαη 4.8 αληίζηνηρα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη αλ δηαθνπεί ε θαλνληθή παξνρή ελέξγεηαο. Ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή επέκβαζε ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ Ρν θχθισκα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε ππξθατάο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απνθιεηζηεί ε εμππεξέηεζε νξηζκέλσλ επηπέδσλ θαη λα είλαη δπλαηφο ν θαηά πξνηεξαηφηεηα έιεγρνο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. 5. ΠΖΚΑΛΠΖ 5.1. Δπηπιένλ ησλ ειάρηζησλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο κεραλέο ζχκθσλα κε ην ζεκείν ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ, φινη νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα θέξνπλ επδηάθξηηε πηλαθίδα πνπ λα αλαθέξεη ζαθψο ην νλνκαζηηθφ θνξηίν ζε ρηιηφγξακκα θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα επηβαίλνπλ Δθφζνλ ν αλειθπζηήξαο έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηξφπσλ ψζηε ηπρφλ παγηδεπκέλα άηνκα λα κπνξνχλ λα απειεπζεξψλνληαη ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα, νη ζρεηηθέο νδεγίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζαθψο θαη επθξηλψο εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ. 6. ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΔΩΠ 6.1. Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θείκελν νδεγηψλ ζπληαγκέλν ζε κηα επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ή ζε άιιε θνηλνηηθή γιψζζα πνπ εθείλνο έρεη απνδερζεί, ψζηε: - ε ζπλαξκνιφγεζε, - ε θαισδίσζε, - ε ξχζκηζε, - ε ζπληήξεζε, λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο θηλδχλνπο. 6.2.Θάζε αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξίσζε ζπληεηαγκέλε ζηελ (ή ζηηο) επίζεκε (-εο) γιψζζα (-εο) ηεο Θνηλφηεηαο ε (νη) γιψζζα (-εο) απηή (-εο) κπνξεί (-νπλ) λα

16 θαζνξηζζεί (-νχλ) ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε απφ ην θξάηνο κέινο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλειθπζηήξαο. Ζ ηεθκεξίσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: - θείκελν νδεγηψλ πνπ πεξηέρεη ηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηελ επηζθεπή, ηηο πεξηνδηθέο εμαθξηβψζεηο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο παξνρήο βνήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν Βηβιίν παξαθνινχζεζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζεκεηψλνληαη νη επηζθεπέο θαη, θαηά πεξίπησζε, νη πεξηνδηθέο εμαθξηβψζεηο. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ Α. Ξεξηερφκελν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο «ΔΘ» γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο (1) Ζ δήισζε πηζηφηεηαο "ΔΘΡΝΠ" πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο (2), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ (2), - ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηχπνπ ή ηεο ζεηξάο, αξηζκφο ζεηξάο (εθφζνλ ππάξρεη), - ηε ιεηηνπξγία αζθαιείαο πνπ επηηειεί ην ζηνηρείν αζθαιείαο, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηελ πεξηγξαθή, - εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, - φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ην ζηνηρείν αζθαιείαο, ελδερνκέλσο αλαθνξά ζηα ρξεζηκνπνηεζέληα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) i) θαη ii), - ελδερνκέλσο, αλαθνξά ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ ''ΔΘ πνπ ρνξήγεζε ν ελ ιφγσ θνηλνπνηνχκελνο νξγαληζκφο, - ελδερνκέλσο, φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ii). - ελδερνκέλσο, φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη ειέγμεη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) iii).

17 - ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο ή ησλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ. Β. Ξεξηερφκελν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο "ΔΘΡΝΠ" γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο (3) Ζ δήισζε πηζηφηεηαο ''ΔΘ" πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα (4), - πεξηγξαθή ηνπ αλειθπζηήξα, ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηχπνπ ή ηεο ζεηξάο, αξηζκφο ζεηξάο θαη δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζπλαξκνινγήζεθε ν αλειθπζηήξαο. - έηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, - φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ν αλειθπζηήξαο, - ελδερνκέλσο αλαθνξά ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ'' ηνπ κνληέινπ ηνπ αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ζεκείν i) θαη ii), - ελδερνκέλσο, ηελ αλαθνξά ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ ''ΔΘ'', - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμέηαζε ηνπ αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ζεκείν iv), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 πξψηε πεξίπησζε ζεκεία i), ii) θαη iii), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγθαηαζηάηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2 δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε ζεκεία i) ii) iii) θαη v), - ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ΞΗΠΡΝΡΖΡΑΠ ''CE'' Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο ''ΔΘ'' απνηειείηαη απφ ην αθξσλχκην ''CE'' κε ηελ αθφινπζε γξαθηθή απεηθφληζε:

18 C E Πε πεξίπησζε ζκίθξπλζεο ή κεγέζπλζεο ηεο ζήκαλζεο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη αλαινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ γξαθηθή απεηθφληζε. Ρα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο ''CE'' πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζρεδφλ ηελ ίδηα θαηαθφξπθε δηάζηαζε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 5mm. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη παξέθθιηζε σο πξνο ηελ παξαπάλσ δηάζηαζε γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Ζ ζήκαλζεο ''CE'' αθνινπζείηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ παξεκβαίλεη ζηα πιαίζηα: - ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ii) ή iii), - ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 1 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ I ΘΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 8 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ 1 1.Γηαηάμεηο αζθάιηζεο ησλ ζπξψλ ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο. 2.Ξξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεσο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Η, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ησλ πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ ή αλεμέιεγθηεο αλνδηθέο θηλήζεηο. 3.Γηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 4.α) Απνζβεζηήξεο ησλ θξνχζεσλ κε ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο: - είηε κε κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά, - είηε κε απφζβεζε ηεο θίλεζεο επηζηξνθήο. β) Απνζβεζηήξεο ησλ θξνχζεσλ κε δηάρπζε ελέξγεηαο 5.Γηαηάμεηο αζθαιείαο ζηα έκβνια ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεσο. 6.Ζιεθηξηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ππφ κνξθή δηαθνπηψλ αζθαιείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία.

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ΔΜΔΡΑΠΖ ΡΞΝ ''ΔΘ'' (ελφηεηα Β) Α. Δμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ" ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 1. Ζ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ" είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί νξζά λα πιεξνί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 2.Ζ αίηεζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: - ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ ηνπ, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ απηφλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. - γξαπηή δήισζε φπνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιινλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. - ηερληθφ θάθειν, - αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείν αζθαιείαο ή έλδεημε ηνπ ηφπνπ φπνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εμέηαζε. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί κε ηε δένπζα αηηηνιφγεζε, λα δεηήζεη πξφζζεηα δείγκαηα. 3. Ν ηερληθφ θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα ή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο λα επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν ζα πξνζαξκνζζεί νξζά λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο. Πην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο, ν ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηνκέαο ηεο ρξήζεο (θπξίσο ηα ελδερφκελα φξηα ηαρχηεηαο, ην θνξηίν, ε ελέξγεηα) θαη νη ζπλζήθεο (θπξίσο εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο, θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο), - ζρέδηα ή ζρεδηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, - ηελ ή ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηε ιχζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο/ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ελαξκνληζκέλν πξφηππν), - ελδερνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ ή ππνινγηζκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ή αλαηέζεθαλ ζε ηξίηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή,

20 - αληίηππν ησλ νδεγηψλ ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο, - ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ζεηξάο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο πνπ εμεηάζηεθε. 4.Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: -εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν γηα λα εθηηκήζεη θαηά πφζνλ απηφο κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, -εμεηάδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο γηα λα επαιεζεχζεη φηη έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, -δηεμάγεη ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ νη ιχζεηο ηηο νπνίεο αθνινχζεζε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο θαη επηηξέπνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο λα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ φηαλ έρεη πξνζαξκνζζεί νξζά ζε αλειθπζηήξα. 5. Δάλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' ζηνλ αηηνχληα. Ζ βεβαίσζε πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Ζ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη ππφινηπνη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο, αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εμεηάζεσλ, ππνινγηζκψλ ή δνθηκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ ''ΔΘ'' ζηνλ θαηαζθεπαζηή, εθζέηεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρνξήγεζε ηε βεβαίσζε. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 6. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, αθφκε θαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ επεθηάζεσλ ή παξαιιαγψλ πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ θάθειν (βιέπε ζεκείν 3 πξψηε πεξίπησζε). Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θαη πιεξνθνξεί ηνλ αηηνχληα εάλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' (1). 7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαθνηλψλεη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκφο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: -ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη ρνξεγήζεη, - ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη αλαθαιέζεη, Δπίζεο, θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαθνηλψλεη ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη αλαθαιέζεη.

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΜΑΝΗ CΕ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ Βαηκαλίδεο Αιέμαλδξνο, Διευθυντής Διασυάλισης Ποιότητας, PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ζήκαλζε CE κε ηελ νπνία έλα δνκηθφ πξντφλ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα