ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')"

Transcript

1 ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 2077/ 1992 ''θχξσζε ηεο Ππλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 'Δλσζε θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δειψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή Ξξάμε'' (ΦΔΘ 136/Α'/92). 2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ.1 (πεξ. ε' θαη ε'), 2 θαη 3 ηνπ Λ. 1338/1983 ''εθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ'' (ΦΔΘ 34/Α'/83), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1440/84 (ΦΔΘ 70/Α') θαη ην άξζξα 65 ηνπ Λ. 1892/90 (ΦΔΘ 101 /Α'). 3. Ρελ αξηζ. 114/ (ΦΔΘ 924/Β'/96) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηεο πνπξγνχ Αλάπηπμεο ''αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Αλάπηπμεο 'Αλλα Γηακαληνπνχινπ θαη Κηράιε Σξπζνρνίδε''. 4. Ρελ αξηζ. Γ17α/03/99/Φ / (ΦΔΘ 1006/Β'/ ) θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη πνπξγνχ ΞΔΣΩΓΔ γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο ΞΔΣΩΓΔ, Σξήζην Βεξειή θαη Θεφδσξν Θνιηνπάλν. 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/85, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ /92 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Λ. 2469/97 (ΦΔΘ 38/Α'), απνθαζίδνπκε: ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 'Αξζξν 1

2 Πθνπφο ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 95/16/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο ηεο ''γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηνπο αλειθπζηήξεο'' (EEL 213/ ). 2. Ζ παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο, πνπ εμππεξεηνχλ κνλίκσο θηίξηα θαη θαηαζθεπέο. 3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, σο αλειθπζηήξαο λνείηαη αλπςσηηθφ κεράλεκα, ην νπνίν εμππεξεηεί θαζνξηζκέλα επίπεδα, κέζσ ζαιακίζθνπ θηλνπκέλνπ θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ κε θιίζε άλσ ησλ 15 κνηξψλ σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδα θαη ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά: -πξνζψπσλ, -πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ, -κφλνλ αληηθεηκέλσλ, εθφζνλ ν ζαιακίζθνο είλαη πξνζπειάζηκνο, δειαδή κπνξεί θάπνην πξφζσπν λα εηζέιζεη ρσξίο δπζθνιία θαη δηαζέηεη φξγαλα ρεηξηζκνχ εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ ή πξνζηηά ζε πξφζσπν πνπ επξίζθεηαη εληφο απηνχ. Νη αλειθπζηήξεο πνπ κεηαθηλνχληαη ζε δηαδξνκή πιήξσο θαζνξηζκέλε ζην ρψξν, αθφκα θαη εάλ δελ κεηαθηλνχληαη θαηά κήθνο άθακπησλ νδεγψλ, εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα απφθαζε (π.ρ. νη αλειθπζηήξεο κε ςαιηδσηνχο νδεγνχο). 4. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εμαηξνχληαη: -Νη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπξκαηφζρνηλα γηα ηηο δεκφζηεο ή κε δεκφζηεο κεηαθνξέο πξνζψπσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρνηλνζηδεξφδξνκνη (ηειεθεξίθ), -Νη αλειθπζηήξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, -Νη αλειθπζηήξεο θξεάησλ νξπρείσλ, -Νη αλπςσηήξεο ζεαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, -Νη αλειθπζηήξεο νη εγθαηεζηεκέλνη ζηα κεηαθνξηθά κέζα, -Νη αλειθπζηήξεο πνπ ζπλδένληαη κε κηα κεραλή θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, -Νη νδνλησηνί ζηδεξφδξνκνη, -Νη αλειθπζηήξεο εξγνηαμίσλ. 5. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο απηήο:

3 -Δγθαηαζηάηεο ελφο αλειθπζηήξα είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ αλειθπζηήξα, επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη θαηαξηίδεη ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CE'', -ε δηάζεζε ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ν εγθαηαζηάηεο ζέηεη γηα πξψηε θνξά ηνλ αλειθπζηήξα ζε ιεηηνπξγία ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηνπ, -σο θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρείν αζθαιείαο λννχληαη ηα απαξηζκνχκελα ζην παξάξηεκα IV, -θαηαζθεπαζηήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην oπoίo αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο θαη θαηαξηίδεη ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CΔ'', -σο κνληέιν αλειθπζηήξα ζεσξείηαη ν αληηπξνζσπεπηηθφο αλειθπζηήξαο ηνπ νπνίνπ ν ηερληθφο θάθεινο δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηεξεζνχλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο ζηνπο αλειθπζηήξεο - παξάγσγα ηνπ κνληέινπ, πνπ νξίδεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε ρξήζε απνιχησο νκνίσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. 'Νιεο νη επηηξεπφκελεο παξαιιαγέο κεηαμχ ηνπ κνληέινπ θαη ησλ αλειθπζηήξσλ παξαγψγσλ ηνπ κνληέινπ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζαθψο (κε ηηο ειάρηζηεο θαη ηηο κέγηζηεο ηηκέο) ζηνλ ηερληθφ θάθειν. Δπηηξέπεηαη λα απνδεηθλχεηαη κε ππνινγηζκνχο ή/θαη κε ηα δηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ ε νκνηφηεηα κηαο ζεηξάο ζπζηεκάησλ ή δηαηάμεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 6. 'Νηαλ, γηα έλαλ αλειθπζηήξα, νη θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ε παξνχζα απφθαζε θαιχπηνληαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, απφ άιιεο απνθάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ άιιεο εηδηθέο Νδεγίεο, ε παξνχζα απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη ή παχεη λα εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλειθπζηήξεο θαη θηλδχλνπο, ακέζσο κφιηο αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ. 'Αξζξν 2 1. Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε επηηξέπεηαη λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία κφλνλ εάλ δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ εθφζνλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. -ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε, επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη λαη ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κφλνλ εάλ νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξνχληαη θαηάιιεια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.

4 2. Ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα θαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακνηβαία ηηο αλαγθαίεο πιεξνθoξίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ αθελφο ηελ ηήξεζε ηνπ νηθνδνκηθνχ θαλνληζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα λα θαζίζηαηαη νκαιή, αζθαιήο θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Δπίζεο ιακβάλνπλ φια ην αλαγθαία κέηξα ψζηε ζηα θξέαηα ησλ αλειθπζηήξσλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη άιινη αγσγνί ή εγθαηαζηάζεηο πιελ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ή ηελ αζθάιεηα ηνπ αλειθπζηήξα. 3. Κε επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, ε παξνχζα απφθαζε δελ εκπνδίδεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο λα νξίδεη, ηεξνπκέλεο ηεο Ππλζήθεο, ηηο απαηηήζεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ θαηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξσλ, εθφζνλ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη κεηαηξνπέο ησλ αλειθπζηήξσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε. 4. Πηηο εθζέζεηο θαη επηδείμεηο, δελ απαγνξεχεηαη ε παξνπζίαζε αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθφζνλ ζε επδηάθξηηε πηλαθίδα αλαθέξεηαη ην αλσηέξσ γεγνλφο σο θαη φηη νη ελ ιφγσ αλειθπζηήξεο ή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά ή λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία πξηλ θαηαζηνχλ ζχκθσλνη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Θαηά ηηο επηδείμεηο ιακβάλνληαη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ. 'Αξζξν 3 Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η. Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο ζηα oπoία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ή/θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλα λα πιεξνχλ ηηο ελ ιφγσ βαζηθέο απαηηήζεηο. Αξζξν 4 Γελ απαγνξεχεηαη, δελ πεξηνξίδεηαη θαη δελ παξεκπoδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία αλειθπζηήξσλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 2. Νκνίσο, δελ απαγνξεχεηαη, πεξηνξίδεηαη ή παξεκπoδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο πνπ πξννξίδνληαη θαηά δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνιoδφρνπ ηνπ, λα ελζσκαησζνχλ ζε αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε παξνχζα απφθαζε.

5 'Αξζξν 5 1. Νη αλειθπζηήξεο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη ζπλνδεχoληαη απφ ηε δήισζε πηζηφηεηαο ''CE'' πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IΗ, ζεσξνχληαη φηη είλαη ζχκθσλνη πξνο ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πηζηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ 2. Δάλ δελ ππάξρνπλ ελαξκνληζκέλα πξφηππα, ην πνπξγείν Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηα πθηζηάκελα εζληθά ηερληθά πξφηππα ή/θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ή ρξήζηκα γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η. 2. Δθφζνλ εζληθφ πξφηππν ην νπνίν απνηειεί κεηαγξαθή ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ ζε εζληθφ δίθαην θαη ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαιχπηεη κηα ή πεξηζζφηεξεο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο -ν αλειθπζηήξαο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ηεθκαίξεηαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο, -ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο πνπ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ ηεθκαίξεηαη φηη επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα επί ηνπ oπoίoπ ζα ηνπνζεηεζεί ζσζηά λα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο. Ρα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ κεηαγξαθή ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ζε εζληθφ δίθαην δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ ΔΙΝΡ. 'Αξζξν 6 1. 'Νηαλ ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζεσξεί φηη ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, παξάγξαθνο 2, δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ηα αθoξoχλ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3, ηφηε ε αλσηέξσ πεξεζία πξνζθεχγεη ζηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ Νδεγία 83/189/ΔΝΘ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ''Θαζηέξσζε Γηαδηθαζίαο Ξιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ'' εθζέηνληαο ηνπο νηθείνπο ιφγνπο. 2. Ρν πνπξγείν Αλάπηπμεο νξίδεη εθπξφζσπν ζηε κφληκε Δπηηξνπή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο Νδεγίαο 95/16/ΔΘ (EEL 213/1995). 'Αξζξν 7

6 1. 'Νηαλ ε αξκφδηα πεξεζία ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο δηαπηζηψζεη φηη αλειθπζηήξαο ή θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο, πνπ θέξεη ηε ζήκαλζε ''CΔ'' θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ θαη θαηά πεξίπησζε ηελ αζθάιεηα ησλ αγαζψλ, ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα απνζχξεη ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο απφ ηελ αγνξά, λα απαγνξεχζεη ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά, ηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία ή λα πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ. Ζ αλσηέξσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ιήςεψο ηεο θαη εηδηθφηεξα εάλ ε έιιεηςε πηζηφηεηαο νθείιεηαη: α) Πηελ παξάβαζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 3. β) Πηελ θαθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2. γ) Πε θελφ ησλ ίδησλ ησλ πξνηχπσλ ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΗΠΡΝΡΖΡΑΠ 'Αξζξν 8 1. Ξξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ησλ νπνίσλ ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα IV, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ νθείιεη: α) i) είηε λα ππνβάιεη ην κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζε εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα V θαη ζε ειέγρνπο ηεο παξαγσγήο απφ έλαλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΣΗ, ii) είηε λα ππνβάιεη ην κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζε εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ζχκθσλα κε ηo παξάξηεκα V θαη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VIII γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, iii) είηε λα εθαξκφζεη ζχζηεκα πιήξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΣ, β) λα επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CE'' ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο θαη λα ζπληάζζεη δήισζε πηζηφηεηαο ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξεζηκoπνηνπκέλνπ παξαξηήκαηνο (θαηά πεξίπησζε, παξάξηεκα VΗΗΗ, ΗΣ ή ΣΗ), γ) λα ηεξεί αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο επί 10 έηε απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο.

7 2. Ξξηλ ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά, ν αλειθπζηήξαο απνηειεί αληηθείκελν ησλ εμήο δηαδηθαζηψλ: ί) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε αλειθπζηήξα o νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηχπνπ ''CE'' ηνπ παξαξηήκαηνο V, έρεη θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε: -ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣIV. Νη δηαδηθαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, αθελφο, θαη εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ, αθεηέξνπ, κπνξνχλ λα γίvoπv ζηνλ ίδην αλειθπζηήξα. ii) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε κνληέιν αλειθπζηήξα πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηχπνπ ''CΔ'' ηνπ παξαξηήκαηνο V, έρεη θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε: -ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VI, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗΗ, ή -ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗV. iii) είηε, αλ έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε αλειθπζηήξα γηα ηνλ νπνίν έρεη εθαξκνζζεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλν πξνο ην παξάξηεκα ΣΗΗΗ, ζπκπιεξσκέλν απφ έιεγρν ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ είλαη πιήξσο ζχκθσλνο πξνο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, έρεη θαηαζθεπαζζεί, εγθαηαζηαζεί θαη δνθηκαζηεί κε ρξήζε επίζεο: - ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο VI, ή - ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηoο ΣΗΗ, ή - ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ παξαξηήκαηνο XIV, ίv) είηε έρεη ππνβιεζεί ζηε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο θαηά κνλάδα, ηνπ παξαξηήκαηνο Σ, απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, λ) είηε έρεη ππνβιεζεί ζε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζχκθσλν κε ην παξάξηεκα ΣΗΗΗ, ζπκπιεξσκέλν κε έιεγρν ζρεδηαζκνχ, αλ απηφο δελ ηεξεί πιήξσο ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα. Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεκείσλ i), ίi) θαη iίi), ν ππεχζπλνο ζρεδηαζκνχ ρνξεγεί ζηνλ ππεχζπλν θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκψλ θάζε αλαγθαία ηεθκεξίσζε θαη ππφδεημε ψζηε νη εξγαζίεο απηέο λα δηελεξγεζνχλ κε θάζε αζθάιεηα. 3. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2:

8 - ν εγθαηαζηάηεο επηζέηεη ηε ζήκαλζε ''CΔ'' ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ζπληάζζεη δήισζε πηζηφηεηαο, ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ παξαξηήκαηνο (θαηά πεξίπησζε, παξάξηεκα VΗ, Σ, ΣΗΗ, ΣΗΗΗ ή ΣΗV), - ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα θξαηά αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο επί 10 έηε απφ ηεv εκεξνκελία δηάζεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζηελ αγνξά, -ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη άιινη θνηλνπνηεκέλνη Φνξείο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εγθαηαζηάηε αληίγξαθν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ δνθηκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηειηθφ έιεγρν. Ρα αλσηέξσ ππνρξενχηαη ν θνηλνπνηεκέλνο Φνξέαο λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 4. α) 'Νηαλ νη αλειθπζηήξεο ή ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο απνηεινχλ αληηθείκελν άιισλ νδεγηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ άιια ζέκαηα θαη πξνβιέπνπλ ζήκαλζε ''CE'', ε ελ ιφγσ ζήκαλζε ππνδειψλεη ηελ πηζηφηεηα ηνπ αλειθπζηήξα ή ηoπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πξνο ηηο δηαηάμεηο θαη απηψλ ησλ άιισλ νδεγηψλ. β) Δάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νδεγίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα επηιέμεη, ζηε δηάξθεηα κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ην ζχζηεκα πνπ ζα εθαξκφδεη ε ζήκαλζε ''CΔ'' ππνδειψλεη φηη ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ πνπ εθαξκφδεη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα ή ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ νδεγηψλ, φπσο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηα έγγξαθα, θχιια ή νδεγίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη λα ζπλνδεχνπλ ηνλ ελ ιφγσ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο. 5. 'Νηαλ νχηε ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα, νχηε o θαηαζθεπαζηήο ησλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο, νχηε ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ηθαλνπνηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4, ηηο ελ ιφγσ ππoρξεψζεηο ππέρεη θάζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο ζηελ αγνξά ηεο Θνηλφηεηαο. Ρηο ίδηεο ππνρξεψζεηο ππέρνπλ θαη ηα πξφζσπα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηνλ αλειθπζηήξα ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο γηα ίδηα ρξήζε. Αξζξν 9 1. Ζ αξκφδηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο γλσζηνπνηεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηνπο Φνξείο πνπ έρεη νξίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηεv αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8, ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ δνζεί ζηνπο ελ ιφγσ Φνξείο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαηάινγν φισλ ησλ Φνξέσλ απηψλ θαη ησλ αξηζκψλ αλαγλψξηζήο ηνπο θαη κεξηκλά ψζηε ν θαηάινγνο απηφο λα ελεκεξψλεηαη. 2. Ρα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο θνηλνπνίεζε Φνξέσλ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα VII. Νη Φνξείο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία

9 θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο VII. 3. Ζ αξκφδηα πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, αλαθαιεί ηεv έγθξηζε πνπ έδσζε γηα έλα θνηλνπνηεκέλν Φνξέα φηαλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VΗΗ. Ζ ελέξγεηα απηή αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ''CE'' 'Αξζξν Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο ''CE'' απνηειείηαη απφ ην αθξσλχκην ''CE''. Ρν παξάξηεκα RI πεξηιακβάλεη ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα. 2. Ζ ζήκαλζε ''CE'' πξέπεη λα επηηίζεηαη ζε θάζε ζαιακίζθν αλειθπζηήξα θαηά ηξφπν ζαθή θαη επδηάθξηην, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο Η, θαζψο θαη ζε φια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα IV ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζε εηηθέηα πξνζαξηεκέλε ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο. 3. Απαγνξεχεηαη ε επίζεζε επί ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ζεκάλζεσλ δπλακέλσλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο ηξίηνπο σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζήκαλζεο ''CE''. Νπνηαδήπoηε άιιε ζήκαλζε κπνξεί λα επηηίζεηαη επί ησλ αλειθπζηήξσλ ή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο, εθφζνλ δελ θαζηζηά ιηγφηεξν επδηάθξηηε ή επαλάγλσζηε ηε ζήκαλζε ''CE''. 4. Κε ηεv επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7: α) θάζε αληηθαλνληθή επίζεζε ηεο ζήκαλζεο ''CE'' πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηεv αξκφδηα πεξεζία ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζπλεπάγεηαη ηεv ππνρξέσζε γηα ηνλ εγθαηαζηάηε ηoπ αλειθπζηήξα, ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ελ ιφγσ θαηαζθεπαζηή, λα κεξηκλήζεη γηα ηεv πηζηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε ''CE'' θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξάβαζεο ππφ ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη ε αλσηέξσ πεξεζία, β) αλ ην πξντφλ ζπλερίδεη λα κελ είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηεο Γ.Γ.Β. ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο πεξηνξίδεηαη ή απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή απνζχξεη απηφ απφ ηελ αγνξά θαη απαγνξεχεη ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. ΘΔΦΑΙΑΗΝ IV

10 Ρειηθέο Γηαηάμεηο 'Αξζξν 11 1.Νπνηνζδήπνηε ζέηεη ζε θπθινθνξία, εηζάγεη ή κεηαπσιεί αλειθπζηήξεο ή θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη θαη ην ηξηπιάζην ηηο αμίαο ηνπ αλειθπζηήξα κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 2. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο νη παξαβάηεο ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο. 3. Θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ: - ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή/θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγίαο θαη/ή ηεο ρξήζεο ηνπ αλειθπζηήξα, - ηεο δηάζεζεο ζηελ αθνξά ή/θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, - επηβνιήο πξνζηίκνπ αηηηνινγείηαη επαθξηβψο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο εληφο ηξηάvηα εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεψο ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 'Αξζξν 12 Ξξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα: ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΩΛ ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΩΛ ΘΑΗ ΡΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 1.Νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο εθαξκφδνληαη κφλνλ φηαλ ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο ππάξρεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειθπζηήξα ή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο.

11 2.Νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηελ νδεγία είλαη επηηαθηηθέο. Ωζηφζν, εάλ ιεθζεί ππφςε ε θαηάζηαζε ηεο ηερληθήο, νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνπλ ελδέρεηαη λα κελ επηηπγράλνληαη. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ν αλειθπζηήξαο ή ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα ηείλεη πξνο ηνπο ζηφρνπο απηνχο. 3. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο θαη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ην πξντφλ κε βάζε ηελ αλάιπζε απηή. 4. Θαηά ην άξζξν 14, νη βαζηθέο απαηηήζεηο νδεγίαο 89/106/ΔΝΘ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, εθαξκφδνληαη επί ησλ αλειθπζηήξσλ. 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 91/368/ΔΝΘ, 93/44/ΔΝΘ θαη 93/68/ΔΝΘ. Δθφζνλ πθίζηαηαη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα, ηζρχνπλ νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ θαη ελ πάζεη πεξηπηψζεη ηζρχεη ε βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ Θαιακίζθνο Ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη ρψξν θαη αλζεθηηθφηεηα αληηζηνηρνχζα ζην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ αηφκσλ θαη ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ αλειθπζηήξα, φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε. Όηαλ ν αλειθπζηήξαο πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη εθφζνλ νη δηαζηάζεηο ηνπ ην επηηξέπνπλ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε ηα δνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά λα κελ παξαθσιχνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα επηηξέπεη φιεο ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ απφ ηα άηνκα απηά Κέζα αλάξηεζεο θαη ζηήξημεο Ρα κέζα αλάξηεζεο ή/θαη ζηήξημεο ηνπ ζαιακίζθνπ, ησλ ζπλδέζεψλ ηνπ, θαη νη ζρεηηθέο απνιήμεηο ηνπο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπλνιηθήο αζθαιείαο θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πηψζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλζήθεο ρξεζηκνπνίεζεο, ηα πιηθά θαη νη ζπλζήθεο θαηαζθεπήο. Ρα κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ είλαη ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο, πξέπεη λα είλαη δηπιά θαη αλεμάξηεηα, θαη ην θαζέλα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε αλεμάξηεην ζχζηεκα αγθχξσζεο. Ρα ζπξκαηφζρνηλα ή νη αιπζίδεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπλδέζεηο ή καηίζκαηα, παξά κφλν φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζηεξέσζε ή γηα λα ζρεκαηηζηεί βξφρνο (ζειηά) Διεγρνο ησλ θαηαπνλήζεσλ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο) Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη αδχλαην λα εθηεινχλ εληνιέο ρεηξηζκψλ φηαλ ην θνξηίν ππεξβαίλεη ηελ νλνκαζηηθή ηηκή Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε δηάηαμε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. Ζ απαίηεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο αλειθπζηήξεο,

12 νη νπνίνη, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ ππεξβνιηθή ηαρχηεηα Νη ηαρπθίλεηνη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ε εθνδηαζκέλνη κε δηάηαμε ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο Νη αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνραιίεο ηξηβήο, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ έιμεσο επί ηεο ηξνραιίαο Κεραληζκφο Θάζε αλειθπζηήξαο πξνζψπσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηδηαίηεξε θηλεηήξηα κεραλή. Ζ απαίηεζε απηή δελ αθνξά ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ αληί γηα αληίβαξα έρνπλ δεχηεξν ζαιακίζθν Ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα κεξηκλά ψζηε ε κεραλή θαη ηα ζπλαθή ζπζηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα λα είλαη πξνζπειάζηκα κφλν γηα ζπληήξεζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο Όξγαλα ειέγρνπ Ρα φξγαλα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ νη νπνίνη πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κε ζπλνδεπφκελα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη δηαηεηαγκέλα θαηά θαηάιιειν ηξφπν Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζαθψο Ρα θπθιψκαηα θιήζεο ζπζηνηρίαο αλειθπζηήξσλ κπνξνχλ λα είλαη θνηλά ή δηαζπλδεκέλα Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ε ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε : -λα απνθιείεηαη θάζε ζχγρπζε κε θπθιψκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα. -λα είλαη δπλαηή ε ππφ θνξηίν κεηαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο θίλεζεο. -νη θηλήζεηο ηνπ αλειθπζηήξα λα εμαξηψληαη απφ κεραληζκνχο αζθαιείαο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε ζχζηεκα ρεηξηζκνχ κε δηθέο ηνπ δηαηάμεηο αζθαιείαο. -βιάβε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο λα κελ δεκηνπξγεί επηθίλδπλε θαηάζηαζε. 2. ΘΗΛΓΛΝΗ ΓΗΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΔΘΡΝΠ ΡΝ ΘΑΙΑΚΗΠΘΝ 2.1 Ν αλειθπζηήξαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηξφπνλ ψζηε ε πξνζπέιαζε ζην ρψξν δηαδξνκήο ηνπ ζαιακίζθνπ λα είλαη δπλαηή κφλν γηα ζπληήξεζε θαη πεξηπηψζεηο επείγνπζαο αλάγθεο. Ξξηλ έλα άηνκν εηζέιζεη ζην ρψξν απηφ, πξέπεη λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζπλήζεο ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα.

13 2.2. Ν αλειθπζηήξαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη νχησο ψζηε λα εκπνδίδεηαη ηπρφλ ζχλζιηςε φηαλ ν ζαιακίζθνο βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο νξηαθέο ζέζεηο ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Ρνχην κπνξεί λα επηηεπρζεί εθφζνλ πξνβιεθζεί ειεχζεξνο ρψξνο ή θαηαθχγην πέξαλ ησλ νξηαθψλ ζέζεσλ. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ελψ επαθίεηαη ζηα θξάηε κέιε ε δπλαηφηεηα πξνεγνχκελεο γλψκεο ηνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά πθηζηάκελα θηίξηα, φηαλ δελ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζζεί ε πξναλαθεξφκελε ιχζε, κπνξεί λα πξνβιέπνληαη άιια θαηάιιεια κέζα γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απηνχ Ρα επίπεδα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηνλ/απφ ηνλ ζαιακίζθν πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχξεο θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο νη νπνίεο λα έρνπλ επαξθή κεραληθή αληνρή, ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ρξήζεο. Κηα δηάηαμε δηαζπλδεκέλεο αζθάιηζεο πξέπεη λα απνθιείεη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο: - ειεγρφκελε ή κε θίλεζε ηνπ ζαιακίζθνπ, εθφζνλ φιεο νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο δελ είλαη θιεηζηέο θαη αζθαιηζκέλεο. - άλνηγκα ζχξαο νξφθνπ, εάλ ν ζαιακίζθνο δελ έρεη ζηακαηήζεη θαη δελ βξίζθεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν φξνθν. Δπηηξέπνληαη σζηφζν φιεο νη θηλήζεηο δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ, κε αλνηθηέο ηηο ζχξεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε ηαρχηεηα δηφξζσζεο ηεο ζηάζκεο ζα ειέγρεηαη. 3.ΘΗΛΓΛΝΗ ΓΗΑ ΞΟΝΠΩΞΑ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΘΑΙΑΚΗΠΘΝ 3.1.Νη ζαιακίζθνη ησλ αλειθπζηήξσλ πξέπεη λα είλαη εληειψο θιεηζηνί, κε πιήξε ηνηρψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπέδσλ θαη ησλ νξνθψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνχ, θαη εμνπιηζκέλνη κε πιήξεηο ζχξεο. Νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη εγθαηεζηεκέλεο έηζη ψζηε ν ζαιακίζθνο λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί παξά κφλν γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζην ηξίην εδάθην ηνπ ζεκείνπ 2.3 επαλαθνξά, εθφζνλ νη ζχξεο δελ είλαη θιεηζηέο, θαη λα ζηακαηά ζε πεξίπησζε πνπ νη ζχξεο αλνίμνπλ. Νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηέο θαη θιεηδσκέλεο ζε πεξίπησζε ζηάζεο κεηαμχ δχν επηπέδσλ, εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο κεηαμχ ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ θξέαηνο ή ειιείςεη θξέαηνο. 3.2.Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θπθιψκαηνο ηξνθνδφηεζεο ή θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ, ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηαηάμεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πηψζε ή αλεμέιεγθηεο αλνδηθέο θηλήζεηο ηνπ ζαιάκνπ. Ζ δηάηαμε πνπ εκπνδίδεη ειεχζεξε πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα κέζα αλάξηεζεο ηνπ ζαιακίζθνπ.

14 Ζ δηάηαμε απηή πξέπεη λα ζηακαηά ην ζαιακίζθν φηαλ βξίζθεηαη ππφ ην νλνκαζηηθφ ηνπ θνξηίν θαη έρεη ηε κέγηζηε πξνβιεπφκελε απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ηαρχηεηα. Ζ ζηάζε ιφγσ ηεο επελεξγείαο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί επηβξάδπλζε επηθίλδπλε γηα ηνπο επηβάηεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θφξησζεο. 3.3.Αλάκεζα ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο θαη ην δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο δηαηάμεηο απφζβεζεο ησλ θξνχζεσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο θαλνληθήο δηαδξνκήο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε κέηξεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ ν νπνίνο πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2.2. πξέπεη λα γίλεη κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο πιήξσο ζπκπηεζκέλεο. Ζ απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηνπο αλειθπζηήξεο, ν ζαιακίζθνο ησλ νπνίσλ, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θίλεζεο, δελ είλαη δπλαηφ λα εηζέιζεη ζηνλ ειεπζέξνπ ρψξν πνπ πξνβιέπεη ην ζεκείν Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θίλεζε εάλ ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.2 δελ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη. 4. ΑΙΙΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ 4.1. Δθφζνλ είλαη κεραλνθίλεηεο, νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο, νη ζχξεο ησλ ζαιακίζθσλ ή ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ, πξέπεη λα έρνπλ εμνπιηζηεί κε δηάηαμε γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ ηπρφλ ζχλζιηςεο θαηά ηελ θίλεζή ηνπο Νη ζχξεο ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο, φηαλ πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπξψλ κε γπάιηλα ηκήκαηα, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαηάιιειε αληνρή ζηε θσηηά, ε νπνία λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζνλ αθνξά ηε κφλσζε (κε εμάπισζε ηεο θιφγαο) θαη ηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο (ζεξκηθή αθηηλνβνιία) Ρα ελδερφκελα αληίβαξα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο ζχγθξνπζήο ηνπο κε ην ζαιακίζθν ή πηψζεο ηνπο πάλσ ζε απηφλ Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε έμνδν θαη ηελ εθθέλσζε ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ θιεηζηεί ζην ζαιακίζθν Νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε κέζα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε κφληκε ζχλδεζε κε ππεξεζία άκεζεο βνήζεηαο Νη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ κεραλήο πνπ πξνβιέπεη ν εγθαηαζηάηεο ηνπ αλειθπζηήξα, λα κπνξνχλ λα νινθιεξψλνπλ ηηο ππφ εμέιημε θηλήζεηο αιιά λα κελ δέρνληαη λέεο εληνιέο ειέγρνπ.

15 4.7. Νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ επαξθή αεξηζκφ ζηνπο επηβάηεο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο ζηάζεο Ν ζαιακίζθνο πξέπεη λα θσηίδεηαη επαξθψο εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ή εθφζνλ θάπνηα ζχξα είλαη αλνηθηή. Ξξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη θσηηζκφο αζθαιείαο Ρα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ν θσηηζκφο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 4.5 θαη 4.8 αληίζηνηρα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη αλ δηαθνπεί ε θαλνληθή παξνρή ελέξγεηαο. Ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα είλαη επαξθήο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή επέκβαζε ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ Ρν θχθισκα ειέγρνπ ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε ππξθατάο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απνθιεηζηεί ε εμππεξέηεζε νξηζκέλσλ επηπέδσλ θαη λα είλαη δπλαηφο ν θαηά πξνηεξαηφηεηα έιεγρνο ησλ αλειθπζηήξσλ απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. 5. ΠΖΚΑΛΠΖ 5.1. Δπηπιένλ ησλ ειάρηζησλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο κεραλέο ζχκθσλα κε ην ζεκείν ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο 89/392/ΔΝΘ, φινη νη ζαιακίζθνη πξέπεη λα θέξνπλ επδηάθξηηε πηλαθίδα πνπ λα αλαθέξεη ζαθψο ην νλνκαζηηθφ θνξηίν ζε ρηιηφγξακκα θαη ηνλ κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα επηβαίλνπλ Δθφζνλ ν αλειθπζηήξαο έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηξφπσλ ψζηε ηπρφλ παγηδεπκέλα άηνκα λα κπνξνχλ λα απειεπζεξψλνληαη ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα, νη ζρεηηθέο νδεγίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζαθψο θαη επθξηλψο εληφο ηνπ ζαιακίζθνπ. 6. ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΔΩΠ 6.1. Ρα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θείκελν νδεγηψλ ζπληαγκέλν ζε κηα επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα ή ζε άιιε θνηλνηηθή γιψζζα πνπ εθείλνο έρεη απνδερζεί, ψζηε: - ε ζπλαξκνιφγεζε, - ε θαισδίσζε, - ε ξχζκηζε, - ε ζπληήξεζε, λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο θηλδχλνπο. 6.2.Θάζε αλειθπζηήξαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηεθκεξίσζε ζπληεηαγκέλε ζηελ (ή ζηηο) επίζεκε (-εο) γιψζζα (-εο) ηεο Θνηλφηεηαο ε (νη) γιψζζα (-εο) απηή (-εο) κπνξεί (-νπλ) λα

16 θαζνξηζζεί (-νχλ) ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε απφ ην θξάηνο κέινο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλειθπζηήξαο. Ζ ηεθκεξίσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: - θείκελν νδεγηψλ πνπ πεξηέρεη ηα ζρέδηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηελ επηζθεπή, ηηο πεξηνδηθέο εμαθξηβψζεηο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο παξνρήο βνήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν Βηβιίν παξαθνινχζεζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζεκεηψλνληαη νη επηζθεπέο θαη, θαηά πεξίπησζε, νη πεξηνδηθέο εμαθξηβψζεηο. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ Α. Ξεξηερφκελν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο «ΔΘ» γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο (1) Ζ δήισζε πηζηφηεηαο "ΔΘΡΝΠ" πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο (2), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ (2), - ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηχπνπ ή ηεο ζεηξάο, αξηζκφο ζεηξάο (εθφζνλ ππάξρεη), - ηε ιεηηνπξγία αζθαιείαο πνπ επηηειεί ην ζηνηρείν αζθαιείαο, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηελ πεξηγξαθή, - εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, - φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ην ζηνηρείν αζθαιείαο, ελδερνκέλσο αλαθνξά ζηα ρξεζηκνπνηεζέληα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) i) θαη ii), - ελδερνκέλσο, αλαθνξά ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ ''ΔΘ πνπ ρνξήγεζε ν ελ ιφγσ θνηλνπνηνχκελνο νξγαληζκφο, - ελδερνκέλσο, φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ii). - ελδερνκέλσο, φλνκα, δηεχζπλζε θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη ειέγμεη ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) iii).

17 - ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο ή ησλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ. Β. Ξεξηερφκελν ηεο δήισζεο πηζηφηεηαο "ΔΘΡΝΠ" γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο αλειθπζηήξεο (3) Ζ δήισζε πηζηφηεηαο ''ΔΘ" πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα (4), - πεξηγξαθή ηνπ αλειθπζηήξα, ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηχπνπ ή ηεο ζεηξάο, αξηζκφο ζεηξάο θαη δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζπλαξκνινγήζεθε ν αλειθπζηήξαο. - έηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, - φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ν αλειθπζηήξαο, - ελδερνκέλσο αλαθνξά ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ελαξκνληζκέλα πξφηππα, - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ'' ηνπ κνληέινπ ηνπ αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ζεκείν i) θαη ii), - ελδερνκέλσο, ηελ αλαθνξά ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ ''ΔΘ'', - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμέηαζε ηνπ αλειθπζηήξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 ζεκείν iv), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ αλειθπζηήξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 πξψηε πεξίπησζε ζεκεία i), ii) θαη iii), - ελδερνκέλσο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγθαηαζηάηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 2 δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίπησζε ζεκεία i) ii) iii) θαη v), - ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο ν νπνίνο έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ αλειθπζηήξα. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΠΖΚΑΛΠΖ ΞΗΠΡΝΡΖΡΑΠ ''CE'' Ζ ζήκαλζε πηζηφηεηαο ''ΔΘ'' απνηειείηαη απφ ην αθξσλχκην ''CE'' κε ηελ αθφινπζε γξαθηθή απεηθφληζε:

18 C E Πε πεξίπησζε ζκίθξπλζεο ή κεγέζπλζεο ηεο ζήκαλζεο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη αλαινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ γξαθηθή απεηθφληζε. Ρα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο ''CE'' πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζρεδφλ ηελ ίδηα θαηαθφξπθε δηάζηαζε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 5mm. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη παξέθθιηζε σο πξνο ηελ παξαπάλσ δηάζηαζε γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Ζ ζήκαλζεο ''CE'' αθνινπζείηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ παξεκβαίλεη ζηα πιαίζηα: - ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α) ii) ή iii), - ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 1 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ I ΘΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 8 ΞΑΟΑΓΟΑΦΝΠ 1 1.Γηαηάμεηο αζθάιηζεο ησλ ζπξψλ ηνπ θξέαηνο ζηνπο νξφθνπο. 2.Ξξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεσο φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 ηνπ παξαξηήκαηνο Η, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ησλ πηψζε ηνπ ζαιακίζθνπ ή αλεμέιεγθηεο αλνδηθέο θηλήζεηο. 3.Γηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο. 4.α) Απνζβεζηήξεο ησλ θξνχζεσλ κε ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο: - είηε κε κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά, - είηε κε απφζβεζε ηεο θίλεζεο επηζηξνθήο. β) Απνζβεζηήξεο ησλ θξνχζεσλ κε δηάρπζε ελέξγεηαο 5.Γηαηάμεηο αζθαιείαο ζηα έκβνια ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο θαηά ηεο πηψζεσο. 6.Ζιεθηξηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ππφ κνξθή δηαθνπηψλ αζθαιείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία.

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ΔΜΔΡΑΠΖ ΡΞΝ ''ΔΘ'' (ελφηεηα Β) Α. Δμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ" ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ 1. Ζ εμέηαζε ηχπνπ ''ΔΘ" είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί νξζά λα πιεξνί ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 2.Ζ αίηεζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: - ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ ηνπ, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ απηφλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο. - γξαπηή δήισζε φπνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιινλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. - ηερληθφ θάθειν, - αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείν αζθαιείαο ή έλδεημε ηνπ ηφπνπ φπνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εμέηαζε. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί κε ηε δένπζα αηηηνιφγεζε, λα δεηήζεη πξφζζεηα δείγκαηα. 3. Ν ηερληθφ θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο ηνπ αλειθπζηήξα ή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο λα επηηξέπεη ζηνλ αλειθπζηήξα ζηνλ νπνίν ζα πξνζαξκνζζεί νξζά λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο. Πην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο, ν ηερληθφο θάθεινο πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: - γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ηνκέαο ηεο ρξήζεο (θπξίσο ηα ελδερφκελα φξηα ηαρχηεηαο, ην θνξηίν, ε ελέξγεηα) θαη νη ζπλζήθεο (θπξίσο εθξεθηηθέο αηκφζθαηξεο, θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο), - ζρέδηα ή ζρεδηαγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, - ηελ ή ηηο ζρεηηθέο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηε ιχζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο/ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ελαξκνληζκέλν πξφηππν), - ελδερνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ ή ππνινγηζκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ή αλαηέζεθαλ ζε ηξίηνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή,

20 - αληίηππν ησλ νδεγηψλ ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία αζθαιείαο, - ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ αζθαιείαο ζεηξάο κε ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο πνπ εμεηάζηεθε. 4.Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: -εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν γηα λα εθηηκήζεη θαηά πφζνλ απηφο κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, -εμεηάδεη ην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο γηα λα επαιεζεχζεη φηη έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, -δηεμάγεη ή αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ νη ιχζεηο ηηο νπνίεο αθνινχζεζε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο θαη επηηξέπνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ζηνηρείν αζθαιείαο λα επηηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ φηαλ έρεη πξνζαξκνζζεί νξζά ζε αλειθπζηήξα. 5. Δάλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' ζηνλ αηηνχληα. Ζ βεβαίσζε πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Ζ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη νη ππφινηπνη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο, αληίγξαθν ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εμεηάζεσλ, ππνινγηζκψλ ή δνθηκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ ''ΔΘ'' ζηνλ θαηαζθεπαζηή, εθζέηεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρνξήγεζε ηε βεβαίσζε. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 6. Ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζηνηρείνπ αζθαιείαο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, αθφκε θαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ επεθηάζεσλ ή παξαιιαγψλ πνπ δελ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ αξρηθφ ηερληθφ θάθειν (βιέπε ζεκείν 3 πξψηε πεξίπησζε). Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θαη πιεξνθνξεί ηνλ αηηνχληα εάλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε βεβαίσζε εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' (1). 7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαθνηλψλεη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκφο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ: -ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη ρνξεγήζεη, - ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη αλαθαιέζεη, Δπίζεο, θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αλαθνηλψλεη ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βεβαηψζεηο εμέηαζεο ηχπνπ ''ΔΘ'' πνπ έρεη αλαθαιέζεη.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΟΓΗΓΟ Δθαξκνγή πκςεθηζκνχ Μεηξήζεσλ (Net Metering) ηεο θαηαλαιηζθφκελεο θαη ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα Μηθξά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη θαη 3kWp Σχέδιο ΔΣΔ(ΑΗΚ) «Σ.Μ.3»

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα