Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ"

Transcript

1 Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1

2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ Αλλαγή κωδικοφ Είσοδος στο σφστημα Δυνατότητες χρήστη χωρίς εγγραφή στο σφστημα ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΙ ΠΡΑΞΕΙ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ Σύλζεηε αλαδήηεζε ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ

3 1 ΕΘΑΓΩΓΗ 1.1 Εύξνο θαη ραξαθηεξηζηηθά εγρεηξηδίνπ Τν παξόλ θείκελν έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ αλαθνξηθά κε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο θαη ηηο ππνζηεξηδόκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πεξηγξάθεη ηηο βαζηθόηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο γίλνληαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε. 1.2 Επηζθόπεζε εγρεηξηδίνπ Σπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γύξσ από ηνπο «ξόινπο» ησλ ρξεζηώλ. Ο «ξόινο» ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξκνδηόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο. Αλαιπηηθά: Σηελ ελόηεηα 2 θαη 3 αλαθέξνληαη νη γεληθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε αλαδήηεζε πξάμεσλ θαη ε είζνδνο ζην ζύζηεκα, νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηελ ελόηεηα 4, αλαιύεηαη ην ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινύλ νη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ζηελ Δηαύγεηα. Σηελ ελόηεηα 5 θαη 6 παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ θνξέσλ. Τέινο, νη ελόηεηεο 7, 8 θαη 9 αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνύλ ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαύγεηαο. 3

4 2 ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ 2.1 Εγγξαθή ζην ζύζηεκα Η εγγξαθή ελόο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο κε ζθνπό λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξάμεσλ, γίλεηαη κόλν από ην δηαρεηξηζηή ηνπ θνξέα ή από ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή (βι. Δεκηνπξγία Φξήζηε ). Δηθαίσκα όκσο εγγξαθήο ζην ζύζηεκα έρεη θαη έλαο απιόο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σην κελνύ, αξηζηεξά ηεο Αξρηθήο ζειίδαο ηεο ηζηνζειίδαο, γίλεηαη ε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Εηζόδνπ ώζηε λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε επηινγή ηεο Εγγξαθήο. Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Δγγξαθήο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε νξηζκέλα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. 4

5 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα , κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζηε Δηαύγεηα. Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ην username θαη ηνλ θσδηθό ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη γλσζηά κόλν ζηνλ ίδην. Εγγξαθή ελόο λένπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη από ηα θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο (Facebook, Twitter θαη Google+). Η δηαδηθαζία εγγξαθήο, όπσο ζπλεζίδεηαη ζηα social media, νινθιεξώλεηαη κε ηελ εμνπζηνδόηεζε από ηνλ ρξήζηε γηα ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ αλ ην επηζπκεί. Σηελ θαξηέια Βαζηθά Σηνηρεία πνπ ζα εκθαληζηεί κε ηελ επηινγή ηνπ κελνύ Πξνθίι θαη Δπεμεξγαζία, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη Δλεκέξωζε. Επηπιένλ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηεο Αιιαγήο Κωδηθνύ, λα θαηαρσξήζεη ην λέν θσδηθό θαη ηέινο λα θάλεη Ελεκέξσζε. 5

6 Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, απνθηά ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο 1 : 1. Μπνξεί λα αλαδεηά αλαξηεκέλεο πξάμεηο θαη λα απνζεθεύεη ζην ινγαξηαζκό ηνπ ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη. 2. Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηζεκάλεη θάπνην πξόβιεκα ή ιάζνο ζρεηηθά κε ηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. 3. Επίζεο κπνξεί λα «θαηεβάδεη» ην αξρείν ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 4. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ, αλ από ην κελνύ αξηζηεξά επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ελέξγεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο. Επηπιένλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ αλ επηζπκεί. 5. Επηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ελόο ΑΔΑ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 6. Τέινο, κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 1 Ο πνιίηεο έρεη επίζεο θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο θαη ρσξίο ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο όπσο αλαιύεηαη ζην θεθάιαην Γπλαηόηεηεο ρξήζηε ρωξίο εγγξαθή ζην ζύζηεκα. 6

7 2.1.1 Αλλαγή κωδικού Η αιιαγή θσδηθνύ είλαη εθηθηή από ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή ζηελ θαξηέια Αιιαγήο Κωδηθνύ (όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα Δγγξαθή ζην ζύζηεκα). Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθό ηνπ, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ αληίζηνηρε επηινγή «Ξεράζαηε ηνλ θωδηθό ζαο;» πνπ ππάξρεη αθξηβώο θάησ από ηα πεδία ηνπ username θαη ηνπ θσδηθνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα. Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ην ηνπ ρξήζηε, πνπ έρεη δνζεί από ηνλ ίδην θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη έλα από ην ζύζηεκα ζρεηηθά κε ην αίηεκα αιιαγήο ηνπ θσδηθνύ ηνπ. Όηαλ εηζέιζεη μαλά ζηελ ηζηνζειίδα, ζα ηνπ δεηεζεί λα αθνινπζήζεη 7

8 θάπνηα βήκαηα γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ λένπ θσδηθνύ ηνπ (όπσο θαη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο) Είζοδος ζηο ζύζηημα. Μεηά ηελ εγγξαθή ελόο ρξήζηε ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, ε Είζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζην κελνύ είηε αξηζηεξά ηεο νζόλεο, είηε πάλσ δεμηά. Απαξαίηεηε είλαη ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ username θαη ην password πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο. Σην κελνύ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ, δειαδή αλ είλαη πνιίηεο ή δεκόζηνο ππάιιεινο (πνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά πξάμεηο). Η απνζύλδεζε ηνπ ρξήζηε είλαη εθηθηή είηε από ην κελνύ αξηζηεξά, όπνπ ππάξρεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη από ην νπνίν επηιέγεηαη ε Έμνδνο, είηε από ην εηθνλίδην πνπ ππάξρεη πάλσ δεμηά Δσναηόηηηες τρήζηη τωρίς εγγραθή ζηο ζύζηημα Ο πνιίηεο κπνξεί επίζεο ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, λα έρεη θάπνηεο από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. Σπγθεθξηκέλα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 8

9 Τε δπλαηόηεηα απιήο θαη ζύλζεηεο αλαδήηεζεο πξάμεσλ ( βι. θεθάιαηα Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο θαη Σύλζεηε αλαδήηεζε ) Τελ Επαιήζεπζε Γλεζηόηεηαο ΑΔΑ κηαο πξάμεο (βι. θεθάιαην Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ). Τελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ (βι. θεθάιαην Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ ) 3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαύγεηαο, γίλεηαη όρη κόλν από ηα όξγαλα ηνπ Δεκνζίνπ αιιά θαη από ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ηνπ θξάηνπο (ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ππ αξηζκόλ 3861). Ο θάζε πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηά νπνηεδήπνηε όπνηα πξάμε επηζπκεί, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο εμνπιηζκόο. Η είζνδνο θαη ε αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα από ηνλ πνιίηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο λα είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα ν όξνο «πξάμεηο» είλαη γεληθόο θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1. Νόκνπο 2. Πξάμεηο 3. Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 4. Εγθπθιίνπο 5. Πξνϋπνινγηζκνί, Απνινγηζκνί, Ιζνινγηζκνί θαη Δαπάλεο 6. Πξάμεηο δηνξηζκνύ, απνδνρήο παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ 7. Πξάμεηο ζπγθξόηεζεο ακεηβόκελσλ ή κε επηηξνπώλ, νκάδσλ εξγαζίαο, νκάδσλ έξγνπ 8. Πξάμεηο θαζνξηζκνύ ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ 9. Πξνθεξύμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκό ή κε επηινγή 10. Πίλαθεο επηηπρόλησλ, δηνξηζηέσλ θαη επηιαρόλησλ ησλ πξνθεξύμεσλ επηινγήο πξνζσπηθνύ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε ηνπο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία 9

10 11. Πεξηιήςεηο πξάμεσλ δηνξηζκνύ, κεηάηαμεο, δηαζεζηκόηεηαο, απνδνρήο παξαίηεζεο, ιύζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ή ππνβηβαζκνύ ππαιιήισλ, κόληκσλ θαη κεηαθιεηώλ, θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηνπ Δεκνζίνπ 12. Τν ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαπηπμηαθνύο λόκνπο 13. Πεξηιήςεηο δηαθεξύμεσλ, πξάμεηο θαη πξάμεηο θαηαθύξσζεο θαη αλάζεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ θαη κειεηώλ ηνπ Δεκνζίνπ 14. Πξάμεηο απνδνρήο δσξεώλ ζην Ειιεληθό Δεκόζην 15. Πξάμεηο δσξεώλ, επηρνξεγήζεσλ, παξαρώξεζεο ρξήζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από ην Δεκόζην ζε θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 16. Γλσκνδνηήζεηο θαη πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 17. Τν νξγαλόγξακκα θαη ηε δηάζξσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη κνλάδσλ ηνπ Δεκνζίνπ, ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, θαζώο θαη ηα νλόκαηα, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα πξόζθνξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεηνύλησλ ζε απηνύο ηνπο θνξείο. θαη άιιεο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηα από ηα είδε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κε δύν ηξόπνπο: Απιή Αλαδήηεζε Αλαδήηεζε Με Όξνπο (Σύλζεηε Αλαδήηεζε) νη νπνίνη αλαιύνληαη παξαθάησ. 3.1 Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο Σηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη εύξεζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί κηα ιέμε-θιεηδί ζην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο, βάζε ηεο νπνίαο ην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο αλαδεηά ζην Θέκα, ην Πεξηερόκελν θαη ηα Μεηαδεδνκέλα ησλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 10

11 Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε πεδά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Επίζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ξίδα κηαο ιέμεοθιεηδί αιιά όρη κε κέξνο ηεο ιέμεο π.ρ. κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ «Δηνξηζκ» αιιά όρη κε ην «Δηνξ» γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «Δηνξηζκόο». Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο θαη παξάιιεια εκθαλίδεηαη αξηζηεξά κηα νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Φνξείο πνπ αθνξά, ηύπνο εγγξάθνπ, είδνο πξάμεο θ.α.). Οη θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο όπσο είλαη θπζηθό δηαθέξνπλ από αλαδήηεζε ζε αλαδήηεζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξάμεο. Σηελ Αλαδήηεζε κηαο δαπάλεο γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνπνίεζε αξηζηεξά ζα γίλεη αλά Οηθνλνκηθό Έηνο, Αξηζκό ΚΑΕ, Αμία θηι, θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ελόο δηνξηζκνύ. Δίπια ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη θαη ν αξηζκόο ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 2 2 Τν ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα εμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά ηύπνπ αξρεία όπσο ζε xml, ζε json θαη ζε xls. 11

12 Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηα-εο από απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε πξνζζήθε ηνπο ζηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πεξηνξηζηνύλ κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα. 12

13 Αλ ν ρξήζεο επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνύκελν ζηάδην ή ζην αξρηθό γηα λα επηιέμεη ελδερνκέλσο άιιεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηελ/ηηο θαηεγνξία/εο από ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζύλνιν όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επέιεμε (δίπια από ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο αιιά θαη πάλσ από ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ). Επηπιένλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη λα δεη ηηο Πην πξόζθαηεο ρξνληθά ή ηηο Πην ζρεηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηε ιέμεθιεηδί ηεο αλαδήηεζεο, από ηηο ζρεηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ δεμηά θαη πάλσ από ηε ιίζηα ησλ πξάμεσλ (όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ). Η επηινγή Πην ζρεηηθέο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηα αλαθνξάο ελόο όξνπ αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 3. Επηπιένλ, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζηηο επόκελεο ζειίδεο ηεο ιίζηαο από ην ππνκελνύ ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρεη (ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο από ηελ ιίζηα ησλ πξάμεσλ). 3 Π.ρ. εάλ θάπνηνο αλαδεηά ηνλ όξν "απόθαζε" θαη έλα έγγξαθν 100 ζειίδσλ ηνλ αλαθέξεη 20 θνξέο, ελώ έλα άιιν 5 ζειίδσλ 10 θνξέο, ηόηε ην δεύηεξν ζεσξείηε ζρεηηθόηεξν. 13

14 3.2 Πξνβνιή κηαο πξάμεο Σε θάζε πξάμε πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξάμεο: - ην εηθνλίδην ηνπ αξρείνπ, κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απ επζείαο ε ιήςε ηνπ, - ν ΑΓΑ ηεο πξάμεο -ην Θέκα ηεο -ν Φνξέαο Έθδνζεο ηεο -ε Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο ηεο -ην Δίδνο Πξάμεο ηεο Η επηινγή κηαο πξάμεο από ηελ ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ πξνβάιιεη όια ηα κεηαδεδνκέλα θαζώο θαη ην αξρείν πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ πξάμε. 14

15 Η πξνβνιή κηαο πξάμεο ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα πέξα από ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπ ηζηνξηθνύ εθδόζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Σπγθεθξηκέλα από ην κελνύ ησλ Ελεξγεηώλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ Πξνβνιή εθδόζεσλ θαη λα εκθαληζηεί ην ηζηνξηθό κεηαβνιώλ ηεο πξάμεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη θάζε κία έθδνζή ηεο ρσξίο όκσο λα ηελ επεμεξγαζηεί. Καηά ηελ πξνβνιή ησλ εθδόζεσλ πξάμεσλ εκθαλίδνληαη επηγξακκαηηθά ε έθδνζε ηεο πξάμεο, ε εκεξνκελία θαη ώξα δεκηνπξγία ηεο θαη ν ρξήζηεο πνπ είηε ηελ απνζήθεπζε ή ηελ αλάξηεζε είηε ηελ αλαθάιεζε (θαζώο θαη ηελ αηηηνινγία αλάθιεζεο). Εθηόο από ην ηζηνξηθό εθδόζεσλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη Δπηζήκαλζε γηα ηελ πξνβαιιόκελε πξάμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί όηη έρεη ειιείςεηο ή ιάζε θαηά ηελ θαηαρώξεζή ηεο. Η δηαδηθαζία ηεο Δπηζήκαλζεο αλαιύεηαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο ύλζεηε αλαδήηεζε Η ζύλζεηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί λα δεη. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο (αθξηβώο δίπια από ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο). 15

16 Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ θαξηέια. Σηε ζύλζεηε αλαδήηεζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία εθείλα πνπ επηζπκεί θαη δηαζέηεη αλάινγα ζηνηρεία. Η θαηαρώξεζε ηνπο απνηειεί κηα εύθνιε δηαδηθαζία, δηόηη ζηα πεξηζζόηεξα πεδία εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ηηκώλ από ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη. Σπγθεθξηκέλα ζην πεδίν Όξνο Αλαδήηεζεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα ιέμε-θιεηδί, βάζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε είηε ζην θείκελν απόθαζεο είηε ζηα κεηαδεδνκέλα. Επηιέγνληαο ζπλδπαζηηθά ην πεδίν απηήλ αθξηβώο ηε ιέμε ή ηε θξάζε, ην ζύζηεκα αλαδεηά ηε ιέμε-θιεηδί ή ηηο ιέμεηο θιεηδηά κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη αθξηβώο γξακκέλα. Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί 16

17 επίζεο λα ζπκπιεξώζεη όπνηα από ηα πεδία ζέιεη όπσο ην ΑΔΑ, ή ηνλ Αξ. πξσηνθόιινπ, ην Θέκα. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο ή Αλάξηεζεο, ππάξρνπλ δύν επηινγέο: α) αλαδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη β) αλαδήηεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ γίλεη επηινγή ηεο πξώηεο πεξίπησζεο, ην ζύζηεκα πξνζζέηεη απηόκαηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ηόηε ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηνπ εκεξνινγίνπ (κε ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ εκεξνινγίνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε από κήλα ζε κήλα θ.α.). Αλ απαηηείηαη λα δνζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε, ηόηε επηιέγεηαη ην Δύξνο θαη ην ζύζηεκα πξνζζέηεη απηόκαηα έλα ελδεηθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ, αξθεί έλα θιηθ κέζα ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη ν ρξήζηεο κπνξείο λα δώζεη ην απαηηνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζηνπο πίλαθεο εκεξνινγίσλ πνπ ζα εκθαληζηνύλ (κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ηηο απηόκαηεο αλαδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίωλ 7 εκεξώλ ή ησλ ηειεπηαίωλ 30 εκεξώλ). Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ Δπηινγή, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. 17

18 Σην πεδίν ηνπ Φνξέα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη από ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, αξθεί λα θαηαρσξήζεη ηα πξώηα γξάκκαηα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 4 Επίζεο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πεδίν Να ιεθζεί ππ όςηλ ην ηζηνξηθό ηνπ Φνξέα, ζα θέξεη σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηηο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα έγηλαλ κε παιηόηεξε νλνκαζία θνξέα (πξνεγήζεθε δει. είηε ζπγρώλεπζε, είηε από κεηαθνξά, είηε από απελεξγνπνίεζε ηνπ θνξέα). Σηα πεδία Είδνο πξάμεο θαη Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζέιεη από ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο ιίζηαο. 5 Σηελ ζπλέρεη επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Αλαδήηεζεο Καζαξηζκό πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ή επηιέγεη ηνλ αλ ζέιεη λα ζβήζεη ηηο ηηκέο από ηα πεδία. Κάζε θνξά πνπ ζπκπιεξώλεηαη θάπνην από ηα πεδία ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη ζηα Κξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί επηιέγνληαο ην x λα δηαγξάςεη ην θάζε θξηηήξην θαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνύκελε γεληθόηεξε αλαδήηεζε. 4 Σπλίζηαηαη ε θαηαρώξεζε ησλ ιέμεσλ ρσξίο ηόλν έηζη ώζηε ε αλαδήηεζε λα θέξεη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα είηε θαη ρσξίο ηόλν. Απηό ηζρύεη γηα ηα πεδία ησλ Φνξέσλ, Μνλάδσλ θαη Υπνγξαθόλησλ. 5 Ο ρξήζηεο ζηα πεδία Είδνο θαη Θεκαηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα επηιέμεη παξαπάλσ από κία ηηκή αλ ην επηζπκεί. 18

19 Επηπιένλ, ε επηινγή ηεο Απόθξπςεο ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο, πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο επάλσ από ηνλ πίλαθα, παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθόςεη ηελ αλαδήηεζε θαη λα ηελ ζπλερίζεη αξγόηεξα, ρσξίο όκσο λα δηαγξαθνύλ ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία θαη επνκέλσο ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο. Η νξηζηηθή δηαγξαθή όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα πεδία, είλαη εθηθηή κε ηελ επηινγή ηνπ Καζαξηζκνύ. 3.3 Υπνβνιή επηζήκαλζεο Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηώλ, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηζεκάλνπλ ιάζε ζηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. Η ιεηηνπξγία απηή δηαηίζεηαη κε ζθνπό λα αληηκεησπηζηνύλ παξαιείςεηο ή ιάζε ζηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο, θαζώο επίζεο θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ. Σηελ πεξίπησζε ινηπόλ πνπ ν ρξήζηεο δηαπηζηώζεη θάπνην πξόβιεκα κε ηελ πξάμε ηελ νπνία έρεη επηιέμεη λα πξνβάιιεη, ηόηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία κία επηζήκαλζεο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην Τπνβνιή επηζήκαλζεο. 19

20 Ο ρξήζηεο, σο αηηία ζηελ Υπνβνιή Δπηζήκαλζεο, κπνξεί λα επηιέμεη από κία δηαζέζηκε ιίζηα επηινγώλ κε ζθνπό λα γίλεη ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ. Η θαηαρώξεζε ηεο επηζήκαλζεο είλαη ηδηαίηεξα απιή δηαδηθαζία, αιιά απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Σηελ πεξίπησζε α) πνπ ν ρξήζηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαύγεηαο, ηόηε αμηνπνηείηαη ην ηνπ θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηζήκαλζεο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε β) πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ηόηε απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κίαο δ/λζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δηαζηαύξσζεο ηεο, (απνζηνιή επηβεβαίσζεο) πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηζήκαλζεο. Απηό γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή επηζεκάλζεσλ κεησκέλεο εγθπξόηεηαο αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ ππνβνιέα. 6 Η επηζήκαλζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γίλεηαη δηαζέζηκε ζην ζύζηεκα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Επίζεο πξνζηίζεηαη νπηηθή έλδεημε θαηά ηελ πξνβνιή κία πξάμεο, όηη ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 6 Σε κηα πξάμε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ πεξηζζόηεξεο από κία επηζεκάλζεηο. 20

21 Οη επηζεκάλζεηο πξνβάιινληαη θαη κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ από ρξήζηεο κε ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα (ζπλήζσο ρξήζηε ηνπ θνξέα πνπ αλαξηά ηελ πξάμε). Σπγθεθξηκέλα αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην ησλ Επηζεκάλζεσλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια. Η επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο αλαιύεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο 3.4 Οπηηθνπνίεζε θνξέωλ Ο πνιίηεο, όπσο θαη ν ρξήζηεο ελόο θνξέα, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σπγθεθξηκέλα από ην κελνύ Οξγαλόγξακκα επηιέγεη ηελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 21

22 αλαδήηεζε θνξέσλ θαηαρσξεί ηνλ θνξέα πνπ απαηηείηαη. Καηόπηλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Οπηηθνπνίεζεο απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε ηεο παξαθάησ θαξηέιαο:. Τν Η θαξηέια απηή εκθαλίδεη ηνλ θνξέα καδί κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη, θαζώο επίζεο θαη ηνλ αξηζκό πξάμεσλ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε θαζεκία από απηέο Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο Ο πνιίηεο ή ν ρξήζηεο θνξέα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ελόο ειεθηξνληθνύ αξρείνπ (pdf) πνπ έρεη Αξηζκό Δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΔΑ). Η ππεξεζία απηή παξέρεηαη από ην κελνύ Υπεξεζίεο θαη Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο. 7 Ο καύξνο θύθινο ζε όζεο από ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο εκθαλίδεηαη, ππνδειώλεη όηη ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Επίζεο ην ρξώκα ηνπ θόληνπ ζην θάζε θύθιν αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό πξάμεσλ πνπ έρεη ε θάζε νξγαλσηηθή κνλάδα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θιίκαθα αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 22

23 Ο ρξήζηεο κε ην εηθνλίδην + Επιλογή αρχείου έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ην pdf αξρείν πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Επαλήθευση λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ηνπ ΑΔΑ. 23

24 24

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα