Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ"

Transcript

1 Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1

2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ Αλλαγή κωδικοφ Είσοδος στο σφστημα Δυνατότητες χρήστη χωρίς εγγραφή στο σφστημα ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΙ ΠΡΑΞΕΙ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ Σύλζεηε αλαδήηεζε ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΓΝΗΙΟΣΗΣΑ

3 1 ΕΘΑΓΩΓΗ 1.1 Εύξνο θαη ραξαθηεξηζηηθά εγρεηξηδίνπ Τν παξόλ θείκελν έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ αλαθνξηθά κε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο θαη ηηο ππνζηεξηδόκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Πεξηγξάθεη ηηο βαζηθόηεξεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο γίλνληαη δηαζέζηκεο ζηνλ ρξήζηε. 1.2 Επηζθόπεζε εγρεηξηδίνπ Σπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο γύξσ από ηνπο «ξόινπο» ησλ ρξεζηώλ. Ο «ξόινο» ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξκνδηόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο. Αλαιπηηθά: Σηελ ελόηεηα 2 θαη 3 αλαθέξνληαη νη γεληθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε αλαδήηεζε πξάμεσλ θαη ε είζνδνο ζην ζύζηεκα, νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηελ ελόηεηα 4, αλαιύεηαη ην ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινύλ νη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί γηα ηελ αλάξηεζε πξάμεσλ ζηελ Δηαύγεηα. Σηελ ελόηεηα 5 θαη 6 παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινύλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ θνξέσλ. Τέινο, νη ελόηεηεο 7, 8 θαη 9 αλαθέξεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνύλ ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαύγεηαο. 3

4 2 ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ 2.1 Εγγξαθή ζην ζύζηεκα Η εγγξαθή ελόο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο κε ζθνπό λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πξάμεσλ, γίλεηαη κόλν από ην δηαρεηξηζηή ηνπ θνξέα ή από ηνλ θεληξηθό δηαρεηξηζηή (βι. Δεκηνπξγία Φξήζηε ). Δηθαίσκα όκσο εγγξαθήο ζην ζύζηεκα έρεη θαη έλαο απιόο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ πξάμεσλ πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σην κελνύ, αξηζηεξά ηεο Αξρηθήο ζειίδαο ηεο ηζηνζειίδαο, γίλεηαη ε επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Εηζόδνπ ώζηε λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε επηινγή ηεο Εγγξαθήο. Με ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ ηεο Δγγξαθήο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε νξηζκέλα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. 4

5 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο ν ρξήζηεο ιακβάλεη έλα , κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζηε Δηαύγεηα. Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ην username θαη ηνλ θσδηθό ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη γλσζηά κόλν ζηνλ ίδην. Εγγξαθή ελόο λένπ ρξήζηε κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη από ηα θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο (Facebook, Twitter θαη Google+). Η δηαδηθαζία εγγξαθήο, όπσο ζπλεζίδεηαη ζηα social media, νινθιεξώλεηαη κε ηελ εμνπζηνδόηεζε από ηνλ ρξήζηε γηα ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ αλ ην επηζπκεί. Σηελ θαξηέια Βαζηθά Σηνηρεία πνπ ζα εκθαληζηεί κε ηελ επηινγή ηνπ κελνύ Πξνθίι θαη Δπεμεξγαζία, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεη Δλεκέξωζε. Επηπιένλ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηεο Αιιαγήο Κωδηθνύ, λα θαηαρσξήζεη ην λέν θσδηθό θαη ηέινο λα θάλεη Ελεκέξσζε. 5

6 Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ πνιίηε ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, απνθηά ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο 1 : 1. Μπνξεί λα αλαδεηά αλαξηεκέλεο πξάμεηο θαη λα απνζεθεύεη ζην ινγαξηαζκό ηνπ ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη. 2. Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηζεκάλεη θάπνην πξόβιεκα ή ιάζνο ζρεηηθά κε ηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. 3. Επίζεο κπνξεί λα «θαηεβάδεη» ην αξρείν ηεο πξάμεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 4. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ, δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ, αλ από ην κελνύ αξηζηεξά επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ελέξγεηα ηεο Δπεμεξγαζίαο. Επηπιένλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό ηνπ αλ επηζπκεί. 5. Επηπιένλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ελόο ΑΔΑ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 6. Τέινο, κπνξεί λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 1 Ο πνιίηεο έρεη επίζεο θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο θαη ρσξίο ηελ εγγξαθή ηνπ ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο όπσο αλαιύεηαη ζην θεθάιαην Γπλαηόηεηεο ρξήζηε ρωξίο εγγξαθή ζην ζύζηεκα. 6

7 2.1.1 Αλλαγή κωδικού Η αιιαγή θσδηθνύ είλαη εθηθηή από ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή ζηελ θαξηέια Αιιαγήο Κωδηθνύ (όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα Δγγξαθή ζην ζύζηεκα). Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη μεράζεη ηνλ θσδηθό ηνπ, κπνξεί λα επηιέμεη ηελ αληίζηνηρε επηινγή «Ξεράζαηε ηνλ θωδηθό ζαο;» πνπ ππάξρεη αθξηβώο θάησ από ηα πεδία ηνπ username θαη ηνπ θσδηθνύ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα. Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε έλα πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ην ηνπ ρξήζηε, πνπ έρεη δνζεί από ηνλ ίδην θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη έλα από ην ζύζηεκα ζρεηηθά κε ην αίηεκα αιιαγήο ηνπ θσδηθνύ ηνπ. Όηαλ εηζέιζεη μαλά ζηελ ηζηνζειίδα, ζα ηνπ δεηεζεί λα αθνινπζήζεη 7

8 θάπνηα βήκαηα γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ λένπ θσδηθνύ ηνπ (όπσο θαη ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο) Είζοδος ζηο ζύζηημα. Μεηά ηελ εγγξαθή ελόο ρξήζηε ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, ε Είζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πνπ ππάξρεη ζην κελνύ είηε αξηζηεξά ηεο νζόλεο, είηε πάλσ δεμηά. Απαξαίηεηε είλαη ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ username θαη ην password πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο. Σην κελνύ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά, εκθαλίδνληαη εηθνλίδηα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ, δειαδή αλ είλαη πνιίηεο ή δεκόζηνο ππάιιεινο (πνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαξηά πξάμεηο). Η απνζύλδεζε ηνπ ρξήζηε είλαη εθηθηή είηε από ην κελνύ αξηζηεξά, όπνπ ππάξρεη ην εηθνλίδην ηνπ Πξνθίι θαη από ην νπνίν επηιέγεηαη ε Έμνδνο, είηε από ην εηθνλίδην πνπ ππάξρεη πάλσ δεμηά Δσναηόηηηες τρήζηη τωρίς εγγραθή ζηο ζύζηημα Ο πνιίηεο κπνξεί επίζεο ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο, λα έρεη θάπνηεο από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε. Σπγθεθξηκέλα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 8

9 Τε δπλαηόηεηα απιήο θαη ζύλζεηεο αλαδήηεζεο πξάμεσλ ( βι. θεθάιαηα Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο θαη Σύλζεηε αλαδήηεζε ) Τελ Επαιήζεπζε Γλεζηόηεηαο ΑΔΑ κηαο πξάμεο (βι. θεθάιαην Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο ). Τελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ (βι. θεθάιαην Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ ) 3 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η αλαδήηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαύγεηαο, γίλεηαη όρη κόλν από ηα όξγαλα ηνπ Δεκνζίνπ αιιά θαη από ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ηνπ θξάηνπο (ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ππ αξηζκόλ 3861). Ο θάζε πνιίηεο κπνξεί λα αλαδεηά νπνηεδήπνηε όπνηα πξάμε επηζπκεί, ρσξίο λα απαηηείηαη θάπνηνο ηδηαίηεξνο εμνπιηζκόο. Η είζνδνο θαη ε αλαδήηεζε ζηελ ηζηνζειίδα από ηνλ πνιίηε κπνξεί λα πινπνηεζεί ρσξίο λα είλαη εγγεγξακκέλν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα ν όξνο «πξάμεηο» είλαη γεληθόο θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1. Νόκνπο 2. Πξάμεηο 3. Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 4. Εγθπθιίνπο 5. Πξνϋπνινγηζκνί, Απνινγηζκνί, Ιζνινγηζκνί θαη Δαπάλεο 6. Πξάμεηο δηνξηζκνύ, απνδνρήο παξαίηεζεο, αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνύ 7. Πξάμεηο ζπγθξόηεζεο ακεηβόκελσλ ή κε επηηξνπώλ, νκάδσλ εξγαζίαο, νκάδσλ έξγνπ 8. Πξάμεηο θαζνξηζκνύ ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ 9. Πξνθεξύμεηο πιήξσζεο ζέζεσλ κε δηαγσληζκό ή κε επηινγή 10. Πίλαθεο επηηπρόλησλ, δηνξηζηέσλ θαη επηιαρόλησλ ησλ πξνθεξύμεσλ επηινγήο πξνζσπηθνύ, ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δεκνζίεπζε ηνπο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία 9

10 11. Πεξηιήςεηο πξάμεσλ δηνξηζκνύ, κεηάηαμεο, δηαζεζηκόηεηαο, απνδνρήο παξαίηεζεο, ιύζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ή ππνβηβαζκνύ ππαιιήισλ, κόληκσλ θαη κεηαθιεηώλ, θαη δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηνπ Δεκνζίνπ 12. Τν ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αλαπηπμηαθνύο λόκνπο 13. Πεξηιήςεηο δηαθεξύμεσλ, πξάμεηο θαη πξάμεηο θαηαθύξσζεο θαη αλάζεζεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ θαη κειεηώλ ηνπ Δεκνζίνπ 14. Πξάμεηο απνδνρήο δσξεώλ ζην Ειιεληθό Δεκόζην 15. Πξάμεηο δσξεώλ, επηρνξεγήζεσλ, παξαρώξεζεο ρξήζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από ην Δεκόζην ζε θπζηθά πξόζσπα, λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 16. Γλσκνδνηήζεηο θαη πξαθηηθά γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 17. Τν νξγαλόγξακκα θαη ηε δηάζξσζε ησλ ππεξεζηώλ θαη κνλάδσλ ηνπ Δεκνζίνπ, ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, θαζώο θαη ηα νλόκαηα, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα πξόζθνξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεηνύλησλ ζε απηνύο ηνπο θνξείο. θαη άιιεο. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θάπνηα από ηα είδε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κε δύν ηξόπνπο: Απιή Αλαδήηεζε Αλαδήηεζε Με Όξνπο (Σύλζεηε Αλαδήηεζε) νη νπνίνη αλαιύνληαη παξαθάησ. 3.1 Απιή Αλαδήηεζε ζηηο πξάμεηο ηεο Δηαύγεηαο Σηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα γίλεη εύξεζε κηαο πξάμεο ν ρξήζηεο θαηαρσξεί κηα ιέμε-θιεηδί ζην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο, βάζε ηεο νπνίαο ην ζύζηεκα ηεο Δηαύγεηαο αλαδεηά ζην Θέκα, ην Πεξηερόκελν θαη ηα Μεηαδεδνκέλα ησλ αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 10

11 Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε πεδά είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. Επίζεο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηε ξίδα κηαο ιέμεοθιεηδί αιιά όρη κε κέξνο ηεο ιέμεο π.ρ. κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηνλ «Δηνξηζκ» αιιά όρη κε ην «Δηνξ» γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «Δηνξηζκόο». Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο θαη παξάιιεια εκθαλίδεηαη αξηζηεξά κηα νκαδνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ πξάμεσλ (π.ρ. Φνξείο πνπ αθνξά, ηύπνο εγγξάθνπ, είδνο πξάμεο θ.α.). Οη θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο όπσο είλαη θπζηθό δηαθέξνπλ από αλαδήηεζε ζε αλαδήηεζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξάμεο. Σηελ Αλαδήηεζε κηαο δαπάλεο γηα παξάδεηγκα, ε νκαδνπνίεζε αξηζηεξά ζα γίλεη αλά Οηθνλνκηθό Έηνο, Αξηζκό ΚΑΕ, Αμία θηι, θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε ελόο δηνξηζκνύ. Δίπια ζε θάζε θαηεγνξία ππάξρεη θαη ν αξηζκόο ησλ πξάμεσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 2 2 Τν ζύλνιν ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα εμαρζεί ζε δηαθνξεηηθά ηύπνπ αξρεία όπσο ζε xml, ζε json θαη ζε xls. 11

12 Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνηα-εο από απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε πξνζζήθε ηνπο ζηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πεξηνξηζηνύλ κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα. 12

13 Αλ ν ρξήζεο επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε πξνεγνύκελν ζηάδην ή ζην αξρηθό γηα λα επηιέμεη ελδερνκέλσο άιιεο θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη ηελ/ηηο θαηεγνξία/εο από ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζύλνιν όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε βάζε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ επέιεμε (δίπια από ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο αιιά θαη πάλσ από ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ). Επηπιένλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη λα δεη ηηο Πην πξόζθαηεο ρξνληθά ή ηηο Πην ζρεηηθέο πξάμεηο κε βάζε ηε ιέμεθιεηδί ηεο αλαδήηεζεο, από ηηο ζρεηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ δεμηά θαη πάλσ από ηε ιίζηα ησλ πξάμεσλ (όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ). Η επηινγή Πην ζρεηηθέο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηα αλαθνξάο ελόο όξνπ αλαδήηεζεο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 3. Επηπιένλ, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζηηο επόκελεο ζειίδεο ηεο ιίζηαο από ην ππνκελνύ ησλ ζειίδσλ πνπ ππάξρεη (ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο από ηελ ιίζηα ησλ πξάμεσλ). 3 Π.ρ. εάλ θάπνηνο αλαδεηά ηνλ όξν "απόθαζε" θαη έλα έγγξαθν 100 ζειίδσλ ηνλ αλαθέξεη 20 θνξέο, ελώ έλα άιιν 5 ζειίδσλ 10 θνξέο, ηόηε ην δεύηεξν ζεσξείηε ζρεηηθόηεξν. 13

14 3.2 Πξνβνιή κηαο πξάμεο Σε θάζε πξάμε πνπ ππάξρεη ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ, εκθαλίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πξάμεο: - ην εηθνλίδην ηνπ αξρείνπ, κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απ επζείαο ε ιήςε ηνπ, - ν ΑΓΑ ηεο πξάμεο -ην Θέκα ηεο -ν Φνξέαο Έθδνζεο ηεο -ε Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο ηεο -ην Δίδνο Πξάμεο ηεο Η επηινγή κηαο πξάμεο από ηελ ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ πξνβάιιεη όια ηα κεηαδεδνκέλα θαζώο θαη ην αξρείν πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ πξάμε. 14

15 Η πξνβνιή κηαο πξάμεο ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα πέξα από ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηνπ ηζηνξηθνύ εθδόζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Σπγθεθξηκέλα από ην κελνύ ησλ Ελεξγεηώλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ Πξνβνιή εθδόζεσλ θαη λα εκθαληζηεί ην ηζηνξηθό κεηαβνιώλ ηεο πξάμεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεη θάζε κία έθδνζή ηεο ρσξίο όκσο λα ηελ επεμεξγαζηεί. Καηά ηελ πξνβνιή ησλ εθδόζεσλ πξάμεσλ εκθαλίδνληαη επηγξακκαηηθά ε έθδνζε ηεο πξάμεο, ε εκεξνκελία θαη ώξα δεκηνπξγία ηεο θαη ν ρξήζηεο πνπ είηε ηελ απνζήθεπζε ή ηελ αλάξηεζε είηε ηελ αλαθάιεζε (θαζώο θαη ηελ αηηηνινγία αλάθιεζεο). Εθηόο από ην ηζηνξηθό εθδόζεσλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη Δπηζήκαλζε γηα ηελ πξνβαιιόκελε πξάμε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί όηη έρεη ειιείςεηο ή ιάζε θαηά ηελ θαηαρώξεζή ηεο. Η δηαδηθαζία ηεο Δπηζήκαλζεο αλαιύεηαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο ύλζεηε αλαδήηεζε Η ζύλζεηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο γλσξίδεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε πνπ επηζπκεί λα δεη. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο (αθξηβώο δίπια από ην πεδίν ηεο Αλαδήηεζεο). 15

16 Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε παξαθάησ θαξηέια. Σηε ζύλζεηε αλαδήηεζε ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία εθείλα πνπ επηζπκεί θαη δηαζέηεη αλάινγα ζηνηρεία. Η θαηαρώξεζε ηνπο απνηειεί κηα εύθνιε δηαδηθαζία, δηόηη ζηα πεξηζζόηεξα πεδία εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα ηηκώλ από ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη. Σπγθεθξηκέλα ζην πεδίν Όξνο Αλαδήηεζεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα ιέμε-θιεηδί, βάζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε είηε ζην θείκελν απόθαζεο είηε ζηα κεηαδεδνκέλα. Επηιέγνληαο ζπλδπαζηηθά ην πεδίν απηήλ αθξηβώο ηε ιέμε ή ηε θξάζε, ην ζύζηεκα αλαδεηά ηε ιέμε-θιεηδί ή ηηο ιέμεηο θιεηδηά κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη αθξηβώο γξακκέλα. Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί 16

17 επίζεο λα ζπκπιεξώζεη όπνηα από ηα πεδία ζέιεη όπσο ην ΑΔΑ, ή ηνλ Αξ. πξσηνθόιινπ, ην Θέκα. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο ή Αλάξηεζεο, ππάξρνπλ δύν επηινγέο: α) αλαδήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη β) αλαδήηεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Αλ γίλεη επηινγή ηεο πξώηεο πεξίπησζεο, ην ζύζηεκα πξνζζέηεη απηόκαηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ηόηε ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηνπ εκεξνινγίνπ (κε ηα βειάθηα πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ εκεξνινγίνπ γίλεηαη ε κεηαθίλεζε από κήλα ζε κήλα θ.α.). Αλ απαηηείηαη λα δνζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ αλαδήηεζε, ηόηε επηιέγεηαη ην Δύξνο θαη ην ζύζηεκα πξνζζέηεη απηόκαηα έλα ελδεηθηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηνπ, αξθεί έλα θιηθ κέζα ζην αληίζηνηρν πεδίν θαη ν ρξήζηεο κπνξείο λα δώζεη ην απαηηνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζηνπο πίλαθεο εκεξνινγίσλ πνπ ζα εκθαληζηνύλ (κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ηηο απηόκαηεο αλαδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίωλ 7 εκεξώλ ή ησλ ηειεπηαίωλ 30 εκεξώλ). Η νξηζηηθνπνίεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ Δπηινγή, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα παξαθάησ. 17

18 Σην πεδίν ηνπ Φνξέα ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη από ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο, αξθεί λα θαηαρσξήζεη ηα πξώηα γξάκκαηα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί. 4 Επίζεο αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πεδίν Να ιεθζεί ππ όςηλ ην ηζηνξηθό ηνπ Φνξέα, ζα θέξεη σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θαη ηηο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα έγηλαλ κε παιηόηεξε νλνκαζία θνξέα (πξνεγήζεθε δει. είηε ζπγρώλεπζε, είηε από κεηαθνξά, είηε από απελεξγνπνίεζε ηνπ θνξέα). Σηα πεδία Είδνο πξάμεο θαη Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζέιεη από ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηεο ιίζηαο. 5 Σηελ ζπλέρεη επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Αλαδήηεζεο Καζαξηζκό πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ή επηιέγεη ηνλ αλ ζέιεη λα ζβήζεη ηηο ηηκέο από ηα πεδία. Κάζε θνξά πνπ ζπκπιεξώλεηαη θάπνην από ηα πεδία ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη παξάιιεια θαη ζηα Κξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί επηιέγνληαο ην x λα δηαγξάςεη ην θάζε θξηηήξην θαη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνύκελε γεληθόηεξε αλαδήηεζε. 4 Σπλίζηαηαη ε θαηαρώξεζε ησλ ιέμεσλ ρσξίο ηόλν έηζη ώζηε ε αλαδήηεζε λα θέξεη ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο είηε κε θεθαιαία γξάκκαηα είηε θαη ρσξίο ηόλν. Απηό ηζρύεη γηα ηα πεδία ησλ Φνξέσλ, Μνλάδσλ θαη Υπνγξαθόλησλ. 5 Ο ρξήζηεο ζηα πεδία Είδνο θαη Θεκαηηθήο θαηεγνξίαο κπνξεί λα επηιέμεη παξαπάλσ από κία ηηκή αλ ην επηζπκεί. 18

19 Επηπιένλ, ε επηινγή ηεο Απόθξπςεο ηεο ύλζεηεο Αλαδήηεζεο, πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο επάλσ από ηνλ πίλαθα, παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθόςεη ηελ αλαδήηεζε θαη λα ηελ ζπλερίζεη αξγόηεξα, ρσξίο όκσο λα δηαγξαθνύλ ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία θαη επνκέλσο ηα Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο. Η νξηζηηθή δηαγξαθή όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα πεδία, είλαη εθηθηή κε ηελ επηινγή ηνπ Καζαξηζκνύ. 3.3 Υπνβνιή επηζήκαλζεο Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιηηώλ, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επηζεκάλνπλ ιάζε ζηηο αλαξηεκέλεο πξάμεηο. Η ιεηηνπξγία απηή δηαηίζεηαη κε ζθνπό λα αληηκεησπηζηνύλ παξαιείςεηο ή ιάζε ζηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο, θαζώο επίζεο θαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ. Σηελ πεξίπησζε ινηπόλ πνπ ν ρξήζηεο δηαπηζηώζεη θάπνην πξόβιεκα κε ηελ πξάμε ηελ νπνία έρεη επηιέμεη λα πξνβάιιεη, ηόηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία κία επηζήκαλζεο επηιέγνληαο ην εηθνλίδην Τπνβνιή επηζήκαλζεο. 19

20 Ο ρξήζηεο, σο αηηία ζηελ Υπνβνιή Δπηζήκαλζεο, κπνξεί λα επηιέμεη από κία δηαζέζηκε ιίζηα επηινγώλ κε ζθνπό λα γίλεη ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ. Η θαηαρώξεζε ηεο επηζήκαλζεο είλαη ηδηαίηεξα απιή δηαδηθαζία, αιιά απαηηεί ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Σηελ πεξίπησζε α) πνπ ν ρξήζηεο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δηαύγεηαο, ηόηε αμηνπνηείηαη ην ηνπ θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηζήκαλζεο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε β) πνπ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ηόηε απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κίαο δ/λζεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δηαζηαύξσζεο ηεο, (απνζηνιή επηβεβαίσζεο) πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηζήκαλζεο. Απηό γίλεηαη γηα ηελ απνθπγή επηζεκάλζεσλ κεησκέλεο εγθπξόηεηαο αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ελεκέξσζεο ηνπ ππνβνιέα. 6 Η επηζήκαλζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γίλεηαη δηαζέζηκε ζην ζύζηεκα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Επίζεο πξνζηίζεηαη νπηηθή έλδεημε θαηά ηελ πξνβνιή κία πξάμεο, όηη ππάξρνπλ επηζεκάλζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 6 Σε κηα πξάμε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ πεξηζζόηεξεο από κία επηζεκάλζεηο. 20

21 Οη επηζεκάλζεηο πξνβάιινληαη θαη κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ από ρξήζηεο κε ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα (ζπλήζσο ρξήζηε ηνπ θνξέα πνπ αλαξηά ηελ πξάμε). Σπγθεθξηκέλα αλ επηιέμεη ην εηθνλίδην ησλ Επηζεκάλζεσλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θαξηέια. Η επεμεξγαζία ηεο επηζήκαλζεο αλαιύεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην Επεμεξγαζία Επηζήκαλζεο 3.4 Οπηηθνπνίεζε θνξέωλ Ο πνιίηεο, όπσο θαη ν ρξήζηεο ελόο θνξέα, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιιεη ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σπγθεθξηκέλα από ην κελνύ Οξγαλόγξακκα επηιέγεη ηελ Οπηηθνπνίεζε θνξέσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 21

22 αλαδήηεζε θνξέσλ θαηαρσξεί ηνλ θνξέα πνπ απαηηείηαη. Καηόπηλ ν ρξήζηεο επηιέγεη ην εηθνλίδην ηεο Οπηηθνπνίεζεο απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε ηεο παξαθάησ θαξηέιαο:. Τν Η θαξηέια απηή εκθαλίδεη ηνλ θνξέα καδί κε ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη, θαζώο επίζεο θαη ηνλ αξηζκό πξάμεσλ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε θαζεκία από απηέο Υπεξεζία Επαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο Ο πνιίηεο ή ν ρξήζηεο θνξέα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ελόο ειεθηξνληθνύ αξρείνπ (pdf) πνπ έρεη Αξηζκό Δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΔΑ). Η ππεξεζία απηή παξέρεηαη από ην κελνύ Υπεξεζίεο θαη Υπεξεζία Δπαιήζεπζεο Γλεζηόηεηαο. 7 Ο καύξνο θύθινο ζε όζεο από ηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο εκθαλίδεηαη, ππνδειώλεη όηη ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο. Επίζεο ην ρξώκα ηνπ θόληνπ ζην θάζε θύθιν αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό πξάμεσλ πνπ έρεη ε θάζε νξγαλσηηθή κνλάδα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θιίκαθα αλαξηεκέλσλ πξάμεσλ. 22

23 Ο ρξήζηεο κε ην εηθνλίδην + Επιλογή αρχείου έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ην pdf αξρείν πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Επαλήθευση λα ειέγμεη ηε γλεζηόηεηα ηνπ ΑΔΑ. 23

24 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα