ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΔΟΓ. & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,05 Δπξώ κε ΦΠΑ 23% ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΤΥΟΤ 1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ) 3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ) 4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ) ΑΡΗΓΑΗΑ,

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ: 69/2012 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ζ παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε πξνκήζεηα αδεηώλ ρξήζεο ινγηζκηθνύ ησλ ππνινγηζηώλ ζην Γήκν Αικσπίαο. Αλαιπηηθά κεηά από έιεγρν ησλ ππνινγηζηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο δηαπηζηώζεθε πσο ππάξρνπλ είθνζη νθηώ (28) λόκηκεο άδεηεο ρξήζεο γηα ιεηηνπξγηθό WINDOWS XP, ην νπνίν είλαη πεπαιαησκέλν, ζπλεπώο ρξεηάδεηαη ε πξνκήζεηα ηξηάληα δύν (32) επηπιένλ αδεηώλ ρξήζεο (ζε ζύλνιν 60 ρξεζηώλ ππνινγηζηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο). Οη λέεο λόκηκεο άδεηεο ρξήζεο ζα είλαη ινγηζκηθνύ WINDOWS GGWA (WinPro 8 MVL Legalization GetGenuine SMB). Όζνλ αθνξά ζην ινγηζκηθό Microsoft Office ζα εγθαηαζηαζνύλ είθνζη επηά (27) δσξεάλ άδεηεο open office θαη libre office θαη πξνκήζεηα ηξηάληα ηξεηο (33) αδεηώλ ρξήζεο Office standard gov edition (OfficeStd 2010 OLP NL Gov). Σέινο ζα πξέπεη λα γίλεη πξνκήζεηα κίαο (1) άδεηαο Autodesk ACAD LT 2013 γηα ην ζρεδηαζκό κειεηώλ κέζσ ππνινγηζηή. Γηα ηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ειεθηξνληθώλ εγγξάθσλ, ζα γίλεη πξνκήζεηα ΓΩΡΔΑΝ πξνγξακκάησλ (π.ρ. antivirus, αληηγξαθηθά, ζπκπηεζηηθά). Ζ παξνύζα πξνκήζεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. ηηο ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα πεξηγξαθή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ κε ην Φ.Π.Α., είλαη: ,05 Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο" θαη ηνπ άξζξνπ 13 Ν. 2503/1997. Αξηδαία 20/06/2012 Ζ ζπληάθηξηα Υξηζηνπνύινπ Μαξία Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΩΠΗΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΥ. ΠΔΡ. 69/2012 ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ Ν Γ Δ Ι Κ T Ι Κ Ο Π Ρ Ο Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο α/α Δίδνο εξγαζίαο Α.Σα Μνλάδα Πνζόηεηα Σηκή κνλάδαο/ άδεηαο Μεξηθό ζύλνιν 1 Άδεηα ρξήζεο Windows GGWA (WinPro 8 MVL Legalization GetGenuine SMB) FQC ηεκάρην Άδεηα ρξήζεο Open Office ή Libre Office 2 ηεκάρην Autodesk ACAD LT ηεκάρην Άδεηα ρξήζεο Office standard gov edition (OfficeStd 2010 OLP NL Gov) ηεκάρην ΤΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α 23% 4.493,05 ΓΔΝ.ΤΝΟΛΟ ,05 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΔΤΡΧ: Δέθνζη ηϋζζεξηο ρηιηϊδεο εέθνζη νθηώ επξώ θαη πϋληε ιεπηϊ ,05 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΑΡΙΓΑΙΑ 20/06/2012 ΑΡΙΓΑΙΑ 20/06/2012 Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ Ο ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ.Γ.Α. ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΤ ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

5 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ Αξηδαέα, 13 / 08 / 2013 Αξ. Γηαθεξ. : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» Ο Γήκαξρνο Αικωπέαο δηαθεξύζζεη Πξόρεηξν Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα «κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ» γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικωπέαο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (ρακειόηεξε ηηκή), ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Ν. 2286/1995. Ιζρύνπζεο ΓηαηΪμεηο Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από: - Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ /1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 3 παξ 10 θαη άξζξνπ 23), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. - Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/ Σελ Π1/3305/ (Φ.Δ.Κ. 1789/Β / ) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. - Σνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ 2013 ηνπ Γήκνπ, ζε θσδηθό ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη πίζησζε ,05 ΔΤΡΧ γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ. - Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζέκα εηδώλ. - Σελ 165/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. - Σνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ) θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν Σελ αξηζκ. 131/2013 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο

6 Όξνη Γηαθάξπμεο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 28/08/2013 εκέξα ΣεηΪξηε θαη από ώξα 10:00 έσο 10:30, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπλεζηήζε κε ηελ κε αξηζκό 25/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Γεκαξρείν. 2. Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζηελ Διιεληθή Γιώζζα. Οη πξνζθνξέο κπνξεί θαη λα απνζηαινύλ (ηαρπδξνκηθά Γ.λζε Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ 1 Σ.Κ Αξηδαία ή κε άιιν ηξόπν) κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξόπν πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο Οη πξνζθνξϋο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηϋο γηα ρξνληθό δηϊζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δύν αληίγξαθα, πάλσ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο: α. Ζ Φξάζε <<ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ>> κε θεθαιαία γξάκκαηα. β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα <<ΠΡΟ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΔΚΠ-ΟΣΑ>>. γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθύξεμεο << >>. δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ << >>. ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (Δπσλπκία, Γ/λζε, Σειέθσλν) Ο θάθεινο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ πεξηιακβάλεη δύν επηκέξνπο θιεηζηνύο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο : α) ηνλ ππνθάθειν ησλ δηαθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη β) ηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Έθαζηνο εθ ησλ ππνθαθέισλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνλ ηίηιν αληηζηνίρσο: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ.

7 ηνλ ππνθάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζε δύν (2) αληίγξαθα. ηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζε δύν (2) αληίηππα (πξσηόηππε θαη αληίγξαθν) θαη ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθόο θαη νινγξάθσο ην πνζνζηό έθπησζεο. 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθϋξεηαη ν όξνο Τπεύζπλε Γάιωζε, ελλνεέηαη πϊληνηε όηη γέλεηαη κε ηε ζεώξεζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ ππνγξϊθνληα. Οη δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 3.1 Οη Έιιελεο πνιέηεο: α) Πηζηνπνηεηηθά (πξσηόηππα) όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλωληθάο αζθϊιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. β) Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: I. Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη II. Σα πξνζθεξόκελα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, παξϊξηεκα Γ. III. Σνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ. γ) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. δ) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο. ε) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό

8 επάγγεικα, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. ζη) Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ. δ) Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο κε πνζό πνπ ζα θαιύπηεη ην 5% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο απεπζύλεηαη ζην Γάκν Αικωπέαο. Ζ εγγύεζε πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε, κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα ηνπ παξαξηάκαηνο B Οη αιινδαπνέ: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό όπσο ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (α) θαη (δ) ηνπ 3.1 θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά (β) & (ζη) ηνπ Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο. 3.3 Σα λνκηθϊ πξόζωπα (εκεδαπϊ ά αιινδαπϊ): Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (3.1) θαη (3.2) εθηόο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ. 3.4 Οη ζπλεηαηξηζκνέ: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό όπσο ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ Βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (α) θαη (δ) ηνπ 3.1 θαζώο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά (β) & (ζη) ηνπ Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ:

9 1. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δθόζνλ νη πξνκεζεπηϋο ζπκκεηϋρνπλ ζηνπο δηαγωληζκνύο κε εθπξνζώπνπο ηνπο ππνβϊιινπλ, καδέ κε ηελ πξνζθνξϊ, βεβαέωζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνπκϋλνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ εθπξνζωπνπκϋλνπ από αξκόδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξϊθν. Δάλ ζε θάπνηα ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρώξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινύληνο από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 4. Οη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, ζα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί. πλεπώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη ζηαζεξή, γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ ε ζύκβαζε, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. εκεηώλεηαη εδώ, όηη ζε θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή ζα δηαηίζεηαη έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη, λα είλαη ζπληαγκέλε ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο A, ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 5. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε, παξϊξηεκα Γ. 6. Ζ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζην πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή (κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο), εθόζνλ θξηζεί όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. 7. Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ θαηαθύξσζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθά επηζηνιά πνπ λα θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ, ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη λα είλαη ζύκθσλε, κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα ηνπ παξαξηάκαηνο B 2 Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζηνλ Γήκν.

10 8. Υξόλνο παξάδνζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ ζηνπο ηόπνπο πξννξηζκνύ ηνπο, νξίδνληαη νη ηξεηο (3) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο εθαξκνγέο, ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζηνπο Ζ/Τ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία κε δηθηά ηνπ επζύλε θαη ρσξίο επηπιέσλ επηβάξπλζε γηα ηνλ Γήκν. 9. Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, θαζώο θαη ε θξάηεζε γηα θόξν εηζνδήκαηνο όπνπ πξνβιέπεηαη εθ ηνπ λόκνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α, πνπ βαξύλεη ηνλ Γήκν. 10.Όηαλ ζηελ δηαθήξπμε ππάξρεη αζάθεηα ππεξηζρύεη ε Τπ. Απ /1993 (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.). Γηα όηη δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο δηαθήξπμεο ηζρύεη ν Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηόο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο Γηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/1995 θαη Ν.3463/ Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθ' άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ, κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο παξαιαβή θαη κεηά ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ. 12. Αξκόδηνη Τπάιιεινη γηα πιεξνθνξίεο: θ. Πεηξνύζεο Ησάλλεο & θ. ακάληε νθία, Σει.: , θαμ: Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ δήκνπ, ζην πξόγξαµµα «Γηαύγεηα», ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη λα δεκνζηεπζεί ζε κηα εβδνκαδηαία Ννκαξρηαθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ, πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηά ηνπ. Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λόκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο θαη εηζπξάηηνληαη πξηλ ή κε ηελ πξώηε πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο. 13.Ζ παξνύζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 165/2013 ΑΓΑ: ΒΛΧΔΧΦΧ-Ξ08 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξηδαία /2013 ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ. ΘΔΜΑ: «Μεραλνγξαθηθώλ εθαξκνγώλ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σεο επηρείξεζεο.., έδξα., νδόο.., αξηζκόο, ηειέθσλν., fax.. Δίδνο Πξνκήζεηαο Άδεηα ρξήζεο Windows GGWA (WinPro 8 MVL Legalization GetGenuine SMB) FQC Μνλάδα Μέηξεζεο Πνζόηεηα Δλδηθηηθή ηηκή κνλάδαο ρσξίο ΦΠΑ ηεκάρην ,00 Άδεηα ρξήζεο Open Office ή Libre Office ηεκάρην 27 0,00 Autodesk ACAD LT 2013 ηεκάρην ,00 Άδεηα ρξήζεο Office standard gov edition (OfficeStd 2010 OLP NL Gov) ηεκάρην ,00 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ΟΛΟΓΡΑΦΟ: ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΟ Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ Β1. Υπόδειγμα Εγγυηηικής Επιζηολής Συμμεηοχής Ολνκαζία Σξάπεδαο Καηάζηεκα (Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ ηει-fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΩ. Πξνο: ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ππ αξηζκόλ.. γηα ΔΤΡΧ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ (θαη νινγξάθσο) ππέξ ηεο Δηαηξείαο., νδόο..., αξηζκόο, ΣΚ... (ά ζε πεξέπηωζε Έλωζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1)., (2).., θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ), δηα ηελ ζπκκεηνρά ηεο εηο ηνλ δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο.. γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνύο ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Γηαθήξπμε ζαο. Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ.. ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε. Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

13 Β2. Υπόδειγμα Εγγυηηικής Επιζηολής Καλής Εκηέλεζης Ολνκαζία Σξάπεδαο Καηάζηεκα (Γ/λζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ ηει-fax) Πξνο: Ζκεξνκελία έθδνζεο ΔΤΡΩ. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ππ αξηζκόλ.. γηα ΔΤΡΧ Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ (θαη νινγξάθσο)..... ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο, νδόο..., αξηζκόο, ΣΚ... (ά ζε πεξέπηωζε Έλωζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1)., (2).., θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό. ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα αληηθεηκέλσλ κε θσδηθνύο. (αξηζκόο δηαθήξπμεο / ) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο. ΔΤΡΩ απηήο. Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ. Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα