ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ πθηέο Αξηζκ. Πξση.:.. ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΝΔΑΠΟΛΗ- ΤΚΔΩΝ Έρνληαο ππ όςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο αξηζ / 93 Τπ. Απόθαζεο «Πεξί Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΔΚΠΟΣΑ) β. Σνπ ελ ηζρύ Γ.Κ.Κ. (άξζξν 209 ηνπ Γ.Κ.Κ./2006 Ν.3463/06). γ. Σελ Π1 /3305/ (ΦΔΚ 1789 Β / ) απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. δ. Σνπ Ν / 10, άξζξν 72 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 2. Σελ 45 / 2012Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, δηεηέζε πίζησζε πνζνύ 5.341,89 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α «Δπηζθεπέο θαη πληεξήζεηο Μεραλεκάησλ Σερληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ & Λνηπνύ Δμνπιηζκνύ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ έηνπο 2012, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ. 3. Σελ 8 /2012Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ην έηνο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο Μεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αγγεηνπιαζηηθήο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γεηηνληάο Νεάπνιεο πθεώλ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη αλαπόζπαζην ζύλνιν κε ηνπο παξόληεο όξνπο. 1

2 Άξζξν 1 Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο δηα ζπκπιεξώζεσο αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ από κέξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε) θαη ζα δηεμαρζεί ζηα Γξαθεία ηεο Κ.Δ.Τ.Ν.. (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125, Νεάπνιε, Θεζ/λίθε) ηελ 23 ε Οθησβξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε, ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 12 κ.κ. θαη ώξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ ε 13 κ.κ. Άξζξν 2 Σεύρε δεκνπξάηεζεο Σα ηεύρε δεκνπξάηεζεο είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα θαησηέξσ: 1. Η παξνύζα δηαθήξπμε. 2. Σν επηζπλαπηόκελν ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη κειέηε. Άξζξν 3 Πξνζόληα δηαγσληδνκέλσλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ λόκηκα δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν. Άξζξν 4 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ. 3. Τπεύζπλε δήισζε όηη: α) Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο, ηνπο νπνίνπο θαη δέρνληαη αλεπηθύιαθηα. β) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. γ) Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. δ)γελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Σα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαζώο θαη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη αλ έρνπλ ή όρη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 4.Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνο όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ 2

3 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 6. Τπεύζπλε δήισζε όπνπ λα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ. 4. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πξνο όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ 5. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Άξζξν 5 Δγγπήζεηο Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 440,46 ( 5% ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνππνινγηζκνύ ηεο πξνκήζεηαο ), ζύκθσλα κε ην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, γηα θάζε δηαγσληδόκελν θαη ζα θαηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σ.Π. & Γ. ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ή ππό κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο. Η εγγύεζε πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο, ζηoπ νπνίνπ ην όλνκα ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ρσξίο ην Φ.Π.Α. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζνληαη θαηά ηνλ ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην θαη θαηαηίζεληαη από κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ ή γξακκαηίνπ ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ. Άξζξν 6 Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πάλσ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο: Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. Η επσλπκία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο αλσηέξσ θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε άιιν, αλνηθηό θάθειν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη επίζεο όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από όινπο ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο θαη αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξείεο, από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. 2. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο απηνπξνζώπσο από ηνπο δηαγσληδόκελνπο, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο. 3

4 Οη αλώλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη ζηε δεκνπξαζία από κέινο ηνπ Γ. ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νη νκόξξπζκεο θαη νη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηώλ θαηαηίζεληαη από όια ηα θνηλνπξαθηνύληα κέιε απηνπξνζώπσο ή από θνηλό εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζόηεξεο από κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό, απηόο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδόκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό ππάιιεινο εηαηξείαο, ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζύκβνπινη πνπ κηζζνδνηνύληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηελ εηαηξεία απηή. 3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ έδξα ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ κε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο- από ηελ πξνεγνύκελε (εξγάζηκε) εκέξα), ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γεκνηηθό Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο - πθεώλ, Οδόο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125, Νεάπνιε, Θεζ/λίθε, Σ.Κ Νεάπνιε Άξζξν 7 Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη από ηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, κέρξη λα ιήμεη ν ρξόλνο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Πάλσ ζε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηεο πξνζθνξάο θαζώο θαη ζε πεξίπησζε ηδηόρεηξεο θαηάζεζεο ε ηπρόλ άκεζε απόξξηςή ηεο, εάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην δειηίν ηαπηόηεηαο ή ην απαηηνύκελν παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. Ο αύμσλ αξηζκόο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο. Μόιηο παξέιζεη ε ώξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θεξύζζεη ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο πξνζθνξώλ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό. Με πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, απαγνξεύεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ λα γίλεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δεθηή πξνζθνξά, εθηόο εάλ ε εκπξόζεζκε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ, ε επηηξνπή ειέγρεη, κε ηελ παξνπζία ησλ δηαγσληδόκελσλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο ησλ πξνζθνξώλ. Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά, πεξηιεπηηθά κελ, αιιά κε ηξόπν πνπ λα δείρλεη εάλ είλαη ή όρη ζύκθσλα πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ο εζσηεξηθόο θάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηό θάθειν, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ απηόλ ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ απνρσξνύλ θαη ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη κπζηηθή. ηε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζζνύλ. 4

5 ηε ζπλέρεηα, ε ζπλεδξίαζε μαλαγίλεηαη δεκόζηα θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλώλεη ηα νλόκαηα ησλ απνθιεηζζέλησλ θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθαλ, ηνπο θαιεί δε λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα καδί κε ηε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ όζσλ έγηλαλ δεθηνί ζηε δεκνπξαζία απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά θαη νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο αλαθνηλώλνληαη από ηελ επηηξνπή δεκόζηα. Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδόηε ή δελ είλαη ζύκθσλνη πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη. Αλάδνρνο αλαθεξύζζεηαη απηόο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζόηεξνη πξνζέθεξαλ ηελ ίδηα ηηκή, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο. Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπλππνγξάςεη ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο. Άξζξν 8 Δλζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε κέρξη θαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα από ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. Οη ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή ηεο δεκνπξαζίαο. Οη ελζηάζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνύ από ην αξκόδην όξγαλν. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Άξζξν 9 Καηαθύξσζε Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.., κέζα ζε πξνζεζκία (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ. Δάλ ν κεηνδόηεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό απηήο, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Γ., ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν ΔΚΠΟΣΑ. ηε πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη ε δεκνπξαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ κεηνδόηε ή λα αλαηεζεί ζηνλ επόκελν κεηνδόηε ή λα αλαηεζεί απ επζείαο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Άξζξν 10 Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο - ηξόπνο Η πεξίνδνο ηεο ζύκβαζεο ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 30 / 12 /2012. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κε ζπλέπεηα ζηηο από ηε ζύκβαζε θαη ην λόκν ππνρξεώζεηο ηνπ, ε ζύκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί κνλνκεξώο από πιεπξάο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο πθεώλ κε όιεο ηηο από ην Νόκν πξνβιεπόκελεο ζπλέπεηεο. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθό ρξόλν απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 5

6 Άξζξν 11 Σξόπνο πιεξσκήο Η ζπκβαηηθή αμία ηεο αλάζεζεο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλλελόεζεο, ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ηηκνινγίσλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 12 Γεκνζίεπζε Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζηνλ ηύπν ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ.. Δηδηθόηεξα, ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΣΤΠΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε εξγαζία, νη ζρεηηθέο δε απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη από απηόλ απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Άξζξν 13 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ηεηξακήλνπ ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί εθ όζνλ επηζπκεί, λα απνζύξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ άλεπ πνηλήο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Άξζξν 14 Αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο πξνζθνξάο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν έσο ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Άξζξν 15 Σηκέο πξνζθνξάο Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνύλ Γξαπηέο ζύκθσλα κε ην έληππν Πξνζθνξά από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή θαη ζηηο δύν κνξθέο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6

7 Άξζξν 16 Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από ηηο 09:00 έσο 13:00 από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Τπεξεζηώλ Νεάπνιεο-πθεώλ, Σαρ. Γ/λζε Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125, Νεάπνιε, Θεζ/λίθε. Αξκόδηα ππάιιεινο Κα Παλαγησηίδνπ νθία, Σει εζση Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 7

8 8

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ 03 /2016 ΘΔΚΑ: «Κίζζσζε ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ/κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.»

Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ 03 /2016 ΘΔΚΑ: «Κίζζσζε ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκώλ/κεηαθηλήζεσλ ησλ κειώλ ησλ Θ.Α.Ξ.Ζ.» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ιαγθαδάο:09-06-2016 ΓΖΚΝΠ ΙΑΓΘΑΓΑ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ Αξ. Ξξση. : - 1573- Ραρ. Γ/λζε: Σξ. Πκύξλεο 29 Ρ.Θ.: 572 00 - Ιαγθαδάο Ρει.: 23940 20323 Fax: 23940 20369

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572158 2015-02-12

15PROC002572158 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάισκλος, 12/02/2015 Αρηζ. Πρωη.: 2944 ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ο Δήμαρτος. Αζανάσηος Παναγόποσλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ: ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Αίγην, 9 Απξηιίνπ 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Αξηζ Πξωη.: 11318 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: Πετμεδά 1 ΣΑΥ.ΚΧΔ.: 251 00 ΣΗΛ.: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. Άξζξν 1 Αληηθείκελν - Δηαηάμεηο

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ. Άξζξν 1 Αληηθείκελν - Δηαηάμεηο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ Αξ. Μειέηεο 02/2016 ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΑ : ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002794942 2015-05-22

15PROC002794942 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΧΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΑΦΧΝ ΕΙΔΧΝ 2015 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Απ.Ππυη:15457/21-05-2015 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 16/15 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη. Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Nν 789/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ- ΤΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Γηεχζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 125 Σ.Κ. 56728 Νεάπνιε Πιεξ.: Φιψξνπ Αηθαηεξίλε Σει./Φαμ: 2313 329 566-537 πθηέο 10/3/2016 Αξηζκ. Πξση.789 Αξηζ. Πξση. Σεύρ. Σερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ςνεδπίαζη 27 η ηηρ 14-10-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 27 ε πλεδξίαζε ηεο 14-10-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032

«Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032 σθηές 12/03/2012 Αρηζκ. Πρωη. 58 «Έθηύπωζε ηοσ περηοδηθού ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΣΕΙΥΩΝ ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 201/6407/032 'Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 Παξ.12 ηνπ Ν.2286/95 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.ΙΚΤΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 10/2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΩΛΗΝΕ ΓΙΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΚΙΑΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Υ Ε Ι Ρ Η Η ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω9Α-85Π ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ Δομοκόρ, 02-04-2014 ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΡΕΠΕΑΡ ΕΚΚΑΔΑΡ Απ. Οπωη. : 4570 ΜΞΛΞΡ ΦΘΘΩΘΔΑΡ ΔΗΛΞΡ ΔΞΛΞΙΞΣ ΑΟΞΦΑΡΗ Διεξαγωγήρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για «ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 11-2-2014 ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο ******* Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003515715 2015-12-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02-12-2015 Αξηζ. πξση 15512/8-12-2015 ΟΡΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΚ8-Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην 6 ν Πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 27 εο Μαίνπ 2011. Αξηζ. απόθαζεο 83 Πεξίιεςε Έγθξηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο αλνηρηνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: Θέκα: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αλαβάζκηζε σζηεκάηωλ Αερίωλ Θαηρηθής Υρήζες ζηο Ογθοιογηθό Κέληρο Σράπεδας Κύπροσ θαη ζηο Μαθάρεηο Νοζοθοκείο ζύκθωλα κε ηα πρόησπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΠΩΝ 2015 ΓΗΜΟ 15PROC002749958 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2015-05-05 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 6/15 ΑΡ. ΠΡΩΣ. 12639 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παξαζθεπή, 18/12/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση. :44226 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ-ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΙΗΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΑΥΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΤΦΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΧ. ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 1308 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ : 31 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ.

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 27-3-2013 ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. Αξηζκόο Απόθαζεο 10

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 56/2014 ΚΩΓ. CPV : 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Γιακοζμηηικά είδη Απιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων»

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις και ηην λειηοσργία ηων εκπαιδεσηικών ημημάηων» ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωη.121 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 20-2-2017 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΔΜΑ: «Προμήθεια ενηύπων για ηις εκδηλώζεις» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωη.1334 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 25/10/2017 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΗΛ. 26510 83940 ΦΑΥ 26510 75784 www.nkdi.gr E-mail: pkdi 1 @ otenet.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ- ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΔΝΦΡΑΓΙΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣ/ΚΧΝ ΡΑΝΣΑΡ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΒΚ

ΓΔΝΙΚΟΙ- ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΔΝΦΡΑΓΙΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣ/ΚΧΝ ΡΑΝΣΑΡ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΒΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/128/153203/.1340 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) Υαληά,04 επ 17 ΓΔΝΙΚΟΙ- ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΔΝΦΡΑΓΙΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΖΡ. ΓΝΖ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά,02 Nνε 16 ΓΔΝΗΚΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά Σεύρε ύκβαζεο 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί σο ζπλνπηηθόο, πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1η Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ & ΣΗΝ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Ν. Κηυισιά 17-04-2018 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Απιθ.ππωτ.: 6789 Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα. Παξώλ ν Πξόεδξνο ηεο ΓΚ Ακπληαίνπ θ. Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 01/2015 ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης για ηην εκμίζθφζη δημοηικής έκηαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ 13-08-2013 ΜΔΛΔΣΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ» ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ /../

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ /../ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝ) ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ /../ Γηα ελνηθίαζε ζθαισζηάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αιιαγή θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ νξνθήο ζε πέληε (5) Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα:

1.Οη εξγαζίεο αθνξνύλ ηε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλα: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΩΛ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Γ/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ Γ/λζε : Θξηάξε 40 (1 νο όξνθνο) Σαληά Ρ.Θ.73135 Ρει: 2821 3 41773 Fax:2821 3 41786 e-mail: schepitropi2@chania.gr «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΘΑΠΡΖΟΩΛ ΙΔΒΖΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 5 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 393 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ1Α Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν Σαρ. Κώδηθαο: 67100 Ξάλζε Πιεξνθνξίεο: Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» 1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 975 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηελ Υεξζαία Εώλε ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλα «ΦΗΛΗΠΠΟ Β» ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ζ Ο.Λ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. Β) Σελ ππ αξηζκό 11/2012 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ. Β) Σελ ππ αξηζκό 11/2012 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 27/6 /2012 ΓΗΜΟ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση. 21089 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πηολεμαΐδα 12.03.2019 3ηΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ «ΜΑΜΑΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑ:ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ Αρ.Πρωη. 3183 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδων καθαριότητας»

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδων καθαριότητας» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδων καθαριότητας» ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ αρ.πρωτ.135 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, 22-2-2017 ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ο ΘΑΛΗ 19 Οκηωβρίοσ Δνδεικηικές λύζεις

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ο ΘΑΛΗ 19 Οκηωβρίοσ Δνδεικηικές λύζεις ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Παλεπηζηεκίνπ (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 34 06 79 ΑΘΖΝΑ Τει. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Δleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα