ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ."

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν : Fax : ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Κνκνηελή, 30/04/2014 Αξ. Πξση.: 1449 Αξ. Πξνθ. 3/ PROC Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην επιλογή αναδόσος ηηρ ενέπγειαρ «Ππομήθεια ηλεκηπονικού εξοπλιζμού» για ηην ςλοποίηζη ηος Έπγος «Developing quality accessibility networks for creating a commons future (Ανάπηςξη ποιοηικών δικηύυν ππόζβαζηρ για ηην δημιοςπγία κοινού μέλλονηορ)» και ακπυνύμιο AccessNet ηος Ππογπάμμαηορ Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ «Δλλάδα Βοςλγαπία ». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο» ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 2. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/ Β ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 Πεξί Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα & Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ (ΦΔΚ 19 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α ). 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)» (ΦΔΚ 64 Α ). 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α ) Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 7. Σελ αξίζ /739/ (ΦΔΚ 1291/ Β ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 8. Σν απφ εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ κε ηίηιν Developing quality accessibility networks for creating a common future/accessnet ηνπ Σελίδα 1

2 Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία », φπσο απηφ ηζρχεη. 9. Σελ αξηζ. 861/ (ΒΙΚΜΟΡΡΦ-Ο14) απφθαζή καο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ AccessNet. 10. Σελ απφ 25/04/2014 εηζήγεζε ηεο νκάδαο έξγνπ. 11. Σελ αξηζ. 1447/ (ΑΓΑ:ΒΙ0ΔΟΡΡΦ-ΥΗ7) απφθαζή καο πεξί έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνζνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» ηνπ έξγνπ AccessNet. 12. Σελ αξηζ. 1448/ (ΑΓΑ:ΒΙ0ΔΟΡΡΦ-4ΓΛ) απφθαζή καο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ησλ φξσλ απηνχ θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΔ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Developing quality accessibility networks for creating a commons future (Αλάπηπμε πνηνηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλνχ κέιινληνο)» θαη αθξσλχκην AccessNet ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία ». Δηδηθφηεξα, o αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηα αθφινπζα: A/A Δίδορ Ποζόηηηα ςνολική αξία (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.) 1 Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) ,00 2 Φνξεηφο Τπνινγηζηήο ( Laptop) 1 700,00 3 Πξνζσπηθφο Τπνινγηζηήο (P.C.) ,00 4 Δθηππσηήο ζρεδίσλ (Plotter) , Πνιπιεηηνπξγηθφο Δθηππσηήο (Multifunctional Printer) Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Λνγηζκηθφ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ) Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Παθέην Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ) 1 700,00 1(άδεηα ρξήζεο) 4.300,00 2(άδεηεο ρξήζεο) 4.400,00 Σελίδα 2

3 Αλαιπηηθά νη ελάσιζηερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ είλαη: 1. Παγκόζμιο ύζηημα Δνηοπιζμού Θέζηρ (GPS) Πνζφηεηα: 2 1.Σχπνο: αδηάβξνρν, ραξηνγξαθηθφ GPS-Plotter ρεηξφο γηα ρξήζε ζε βνπλφ, απηνθίλεην, κνηνζπθιέηα & ζθάθνο κε κεγάιε απηνλνκία πάλσ απφ 15 ψξεο. Με δπλαηφηεηεο εκβαδνκέηξεζε, ζπληεηαγκέλεο ζε ΔΓΑ87, βαξφκεηξν, βαξνκεηξηθφ πςφκεηξν, ππμίδα ειεθηξνληθή 2.Γέθηεο: 14 θαλαιηψλ θαη άλσ - πςειήο επαηζζεζίαο 3.Οζφλε: έγρξσκε TFT 4 θαη άλσ 4.Κεξαία: Δζσηεξηθή 5.Πξνθνξησκέλνη ράξηεο: Παγθφζκηνο βαζηθφο κε αλάγιπθε επηθάλεηα θαη νδηθφο/ηνπνγξαθηθφο Διιάδαο 2 Φοπηηόρ Τπολογιζηήρ ( Laptop) - Πνζφηεηα: 1 1. Δπεμεξγαζηήο Σερλνινγία: Intel Core i5 4200U (1.60 GHz) 2. Μλήκε RAM: 4GB (εγθαηαζηεκέλε) DDR MHz 3. θιεξφο δίζθνο: 500 GB SSD SATA 3 (Βαζηθφο ζθιεξφο δίζθνο γηα ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα) 4. Οπηηθή Μνλάδα: DVD-RW 5. Κάξηα γξαθηθψλ: Intel HD Graphics Μλήκε θάξηαο γξαθηθψλ: Shared 7. Γηθηχσζε: Ethernet κε ηαρχηεηεο 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi, Bluetooth 8. Δγγχεζε : 2 έηε 10. Οζφλε: 15.6, 1366 x Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 8.1 GR 64-bit, δηαζέζηκν θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξν-εγθαηαζηεκέλν, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, εγρεηξίδην ρξήζεο, ην γλήζην CD εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επαλεγθαηάζηαζεο απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 12. Λνγηζκηθφ Microsoft Office 2010 (Διιεληθά) δηαζέζηκν θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξν-εγθαηαζηεκέλν, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, εγρεηξίδην ρξήζεο, ην γλήζην CD εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επαλεγθαηάζηαζεο απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 13. Web camera: 1.0 Megapixels 14. Μπαηαξία: 4 Cell Li-Ion 15. I/O Ports: 1x HDMI,2x USB 2.0 & 2x USB 3.0, 1x RJ45, Multi Card Reader 3. Πποζυπικοί Τπολογιζηέρ (P.C.) Πνζφηεηα: 2 Σελίδα 3

4 1. Κνπηί ηχπνπ full tower κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ αλεκηζηήξα κεγέζνπο 140 x 25mm ζην πίζσ κέξνο, ηνπιάρηζηνλ 2 εμσηεξηθέο ζχξεο USB 3.0, ηνπιάρηζηνλ 2 εμσηεξηθέο ζχξεο USB 2.0 ζηελ κπξνζηηλή φςε θαη ηνπιάρηζηνλ 1 εμσηεξηθή ζχξα e-sata 2. Σξνθνδνηηθφ 600W κε ειάρηζηε απφδνζε: 85% 3. Δπεμεξγαζηήο: Ιntel i-core 5 ζηα 3.4 GHz ή άιινο αληίζηνηρεο δπλακηθφηεηαο 4. Μεηξηθή κε ελζσκαησκέλεε θάξηα δηθηχνπ θαη θάξηα ήρνπ 5. Κάξηα γξαθηθψλ (κε ελζσκαησκέλε ζηε κεηξηθή), GIGABYTE VGA GT 640, GV-N640OC-2GI, 2048MB, DDR3 6. θιεξνί δίζθνη: 2 ηνπ 1ΣΒ έθαζηνο γηα ηνλ έλαλ PC θαη 1 ηνπ 1ΣΒ γηα ην δεχηεξν PC (ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δχν PCs 3 ηνπ 1ΣΒ έθαζηνο) 7. Μλήκεο: 2 ησλ 4 GB έθαζηε (εγθαηαζηεκέλεο) DDR MHz 8. DVD R/W 9. Οζφλε 22 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ κε ειάρηζηε αλάιπζε 1920x1080 θαη ρσξίο ελζσκαησκέλα ερεία 10. Μία επηπιένλ PCI θάξηα δηθηχνπ 10/100/ Δλζχξκαην νπηηθφ πνληίθη 12. Δλζχξκαην πιεθηξνιφγην 13. Ηρεία 14. UPS: Line interractive 2000VA 15. Windows 8 Pro 8.1 ή Windows Pro 7 Διιεληθφ δηαζέζηκν θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξν-εγθαηαζηεκέλν, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, εγρεηξίδην ρξήζεο, ην γλήζην CD εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επαλεγθαηάζηαζεο απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 16. Microsoft Οffice 7 Professional δηαζέζηκν θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξν-εγθαηαζηεκέλν, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επίζεκε άδεηα ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, εγρεηξίδην ρξήζεο, ην γλήζην CD εγθαηάζηαζεο θαη ηε δπλαηφηεηα επαλεγθαηάζηαζεο απφ εηδηθά δηακνξθσκέλε πεξηνρή ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ 17. Antivirus ην νπνίν επηπιένλ λα παξέρεη real time πξνζηαζία απφ δηαδηθηπαθέο απεηιέο 4. Δκηςπυηήρ ζσεδίυν (Plotter) - Πνζφηεηα: 1 1.Σχπνο εθηππσηή: Έγρξσκνο εθηππσηήο ink jet 36 ηληζψλ 2. Γηαζηάζεηο (ΙΙxBxY): 129.2cm x 53cm x 93.2cm 3. Σερλνινγία Inkjet: HP Thermal Inkjet 4. Τπνζηεξηδφκελα ρξψκαηα: 4 θαπλφ, καηδέληα, θίηξηλν, καχξν 5.Μέγηζην κέγεζνο εθηχπσζεο ξνινχ: 45.7cm 6. Σαρχηεηα εθηχπσζεο: 70 εθηππψζεηο Α1 ηελ ψξα Σελίδα 4

5 7. Γηαζχλδεζε: Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 8. Δγθαηεζηεκέλε κλήκε RAM(Μέγηζηε): 1GB 9. Πξνζνκνίσζε γιψζζαο: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 10. Σχπνο κέζνπ: Υαξηί bond θαη κε επηθάιπςε (bond, κε εεπηθάιπςε, βαξχ κε επηθάιπςε, αλαθπθισκέλν, απιφ, θαηάιεπθν), ραξηί ηερληθψλ ζρεδίσλ (δηαθαλέο αληηγξαθήο, βέιβεη), θηικ (δηαθαλέο καη), θσηνγξαθηθφ ραξηί (ζαηηλέ, γπαιηζηεξφ, εκηγπαιηζηεξφ, premium, πνιππξνππιέλην), απηνθφιιεην (απηνθφιεην, πξνπππξνππιέλην) 11. Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο: Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, Citrix XenApp, Citrix XenServer, Linux 5. Πολςλειηοςπγικόρ Δκηςπυηήρ (Multifunctional Printer) Πνζφηεηα: 1 1. Αλάιπζε: 1200 dpi quality 2. CPU: Power PC 440/667 MHz 3. Μλήκε: Standard 256 MB RAM, max 768 MB RAM 4.Μλήκε θσηναληηγξαθηθνχ: Standard 256 MB RAM, max 768 MB RAM 5. πκβαηφηεηα: ITU-T Super G3 6.Σαρχηεηα Modem: max 33.6 Kbps 7. Δμνκείσζε: PCL6(5c,XL),KPDL3(PostScript 3 comp.),line Printer, IBM Proprinter X24E,Epson LQ -850,Diablo 630,XPS Direct Print(requires memory expansion), PDF Direct Print 8. Zoom: 25%-400% κε βήκα 1% 9. Γξήγνξε ζάξσζε: 2.5 secs Υξφλνο πξνζέξκαλζεο, δηαζηάζεηο, βάξνο, ηαρχηεηα κεηάδνζεο, ρσξεηηθφηεηα ραξηηνχ, ηερλνινγία, ηαρχηεηα (30ζει/ιεπηφ Α4) 6. Ππομήθεια Λογιζμικών - Λογιζμικό γευγπαθικού ζςζηήμαηορ πληποθοπιών (GIS) (1 άδεια σπήζηρ) Σν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα έρεη θαη ειάρηζην ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: - δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ απφ αξρεία, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη απφ απεπζείαο online πεγέο - εθηέιεζε ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ εξσηεκάησλ θαη αλαδεηήζεσλ - δηαρείξηζε πηλάθσλ πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ - δεκηνπξγία ζχλζεησλ αλαθνξψλ θαη δηαγξακκάησλ - ραξηνγξαθηθή απφδνζε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ - πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε ζε πξνθαζνξηζκέλα ραξηνγξαθηθά ζχκβνια - δηαρείξηζε πιεγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνζηήξημε ηερληθψλ νξζναλαγσγήο θαη pan-sharpening - ππνζηήξημε ρξνληθψλ δεδνκέλσλ - δεκηνπξγία ρξνλνζεηξψλ θαη βίληεν. - απηνκαηνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ ξνψλ εξγαζίαο. - δεκηνπξγία βηβιίσλ ραξηψλ (π.ρ. Άηιαληεο) Σελίδα 5

6 - ππνζηήξημε δεδνκέλσλ CAD, πιεγκαηηθψλ αξρείσλ θαη δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ - ππνζηήξημε ζε δηάθνξα Γεσγξαθηθά θαη Πξνβνιηθά πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ - δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία δηαλπζκαηηθψλ δεδνκέλσλ - γεσαλαθνξά εηθφλσλ - πξνζδηνξηζκφο θαλφλσλ επηθχξσζεο γηα ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα (subtypes θαη domains) - απεηθφληζε θαη δηαρείξηζε Linear Referencing γξακκηθψλ δεδνκέλσλ - πιήξεο ππνζηήξημε κεηαδεδνκέλσλ - γεσθσδηθνπνίεζε δηεπζχλζεσλ - δεκηνπξγία ραξηψλ νη νπνίνη λα ελζσκαηψλνπλ δεδνκέλα απφ ζπζθεπέο GPS - νπηηθνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ή ξνψλ εξγαζίαο θαη εθηέιεζή ηνπο κε κνξθή κνληέινπ Η πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη πεξηιακβάλεη 1 άδεηα ρξήζεο, εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπκβφιαην ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. 7. Ππομήθεια Λογιζμικών - Πακέηο Λογιζμικού Γιασείπιζηρ Γημοζίυν Έπγυν. (2 άδειερ σπήζηρ) Σν παθέην ινγηζκηθνχ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζα είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Σν παθέην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ππνζπζηήκαηα: Πποκοζηολόγηζη Σεύση Γημοππάηηζηρ Γημοζίυν Έπγυν χληαμε θαη έθδνζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη Πξσηφθνιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ (ΠΚΣΜΝΔ). Γνκή πξνυπνινγηζκνχ ζε θεθάιαηα, θαηεγνξίεο θιπ ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θιπ κε δπλαηφηεηα άκεζεο ηξνπνπνίεζεο. Δχξεζε πιηθψλ θαη άξζξσλ κε βάζε ηνπο θσδηθνχο ή νπνηαδήπνηε ιέμε ηεο πεξηγξαθήο ηνπο. Κιείδσκα πιηθψλ θαη άξζξσλ. Βηβιηνζήθε αλαιχζεσλ άξζξσλ ΑΣΟΔ, ΑΣΔΟ, ΑΣΤΔ, ΑΣΛΔ, ΑΣΔΠ, ΑΣΗΔ, ΗΛΜ, ΑΣΔΒΔ, ΑΣΔΚ, ΓΔΧΣ, ΑΣΑΔ, ΒΡΑΥ, ΔΓΑΦ, πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα ΛΙΜ, ΑΣΔΟ, λέα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα Οηθνδνκηθψλ, Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Πξαζίλνπ, Φξαγκάησλ-εξάγγσλ, λέσλ αλαιχζεσλ Πξαζίλνπ, Γεσηερληθψλ.. Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ άξζξσλ κε βάζε ηα ήδε ππάξρνληα ηξνγγχιεπζε ηηκψλ θαηά ΑΣΟΔ ή κε επηιεγκέλν βήκα. Ύπαξμε πνιιψλ ηηκαξηζκηθψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ησλ άξζξσλ. Δλεκέξσζε αιιαγήο ηηκψλ άξζξσλ θαη ηηκαξηζκηθψλ κέζσ δηαδηθηχνπ Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κνξθήο ησλ εθηππψζεσλ θαη ζρεδίαζεο λέσλ απφ ην ρξήζηε. χληαμε θαη έθδνζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Παπακολούθηζη Γημόζιυν Έπγυν χληαμε θαη έθδνζε ινγαξηαζκψλ, αλαζεσξήζεσλ, αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γνκή πξνυπνινγηζκνχ ζε θεθάιαηα, θαηεγνξίεο θιπ ζε νπνηνδήπνηε βάζνο κε δπλαηφηεηα άκεζεο ηξνπνπνίεζεο. Δληαίν πνζνζηφ έθπησζεο, πξνζθνξά πνζνζηνχ έθπησζεο ή Σελίδα 6

7 ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ Απηφκαηε θαηαρψξεζε ησλ άξζξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ έηνηκε ιίζηα ΑΣΟΔ. Δξγαζίεο θαη απνθνπή, κε ηηκέο κνλάδαο θαη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο Έιεγρνο νκαιφηεηαο κε δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γηαρείξηζε πξνθαηαβνιψλ κε απηφκαην ππνινγηζκφ ηφθσλ θαη απφζβεζεο πξνθαηαβνιψλ θαη κε δπλαηφηεηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. Δγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, δεθάησλ / εηθνζηψλ, πιηθψλ ζε εγθεθξηκέλε απνζήθε, πξνθαηαβνιψλ θαη κεηψζεηο εγγπήζεσλ. Πηζηνπνίεζε πιηθψλ επί ηφπνπ, ζε εγθεθξηκέλε απνζήθε θαζψο θαη εξγαζηψλ κε κεησκέλεο ηηκέο. Γπλαηφηεηα πνιιψλ πηλαθίσλ αλαζεψξεζεο αλά ηξίκελν, κε ηήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Σήξεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Έιεγρνο ππεξβάζεσλ. Έιεγρνο ρξήζεο επί έιαηηνλ κε βάζε ηελ εγθχθιην 36/ θαη 20/ Δλεκέξσζε ησλ ζπληειεζηψλ αλαζεψξεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ Γπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο κνξθήο ησλ εθηππψζεσλ θαη ζρεδίαζεο λέσλ απφ ην ρξήζηε. Δμαγσγή ησλ εθηππψζεσλ ζε Word, Excel, PDF θαη HTML. Υπονικόρ ππογπαμμαηιζμόρ έπγυν Υξνληθή παξαθνινχζεζε έξγνπ. Γηάγξακκα Gantt, δηάγξακκα δηθηχνπ, εκεξνιφγην εξγαζηψλ, θαηαλνκή πφξσλ θιπ). Δπιμεηπήζειρ Γημοζίυν Έπγυν χληαμε θαη έθδνζε ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη πξνκεηξήζεσλ ελφο έξγνπ Έηνηκεο βηβιηνζήθεο ηππνιφγηα κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, νπιηζκνχο θιπ. Πξφηππνη πίλαθεο, έηνηκνη γηα ρξήζε, γηα ηηο επηκεηξήζεηο νπιηζκψλ, ρσκαηνπξγηθψλ θιπ. Γηαρείξηζε πνιιψλ επηκεηξήζεσλ. σέδιο & Φάκελορ Αζθάλειαρ και Τγείαρ (ΑΤ/ΦΑΤ) χληαμε θαη έθδνζε κειεηψλ ΑΤ & ΦΑΤ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 θαζψο θαη φιε ηελ ππφινηπε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ & ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο. Σν ΑΤ κέζα ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ην έξγν, νη θάζεηο εθηέιεζήο ηνπ, νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ, ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα πξφζζεηα ζηνηρεία θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα λνκνζεηηθά θείκελα γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο. Βηβιηνζήθεο Δξγαζηψλ-Κηλδχλσλ-Μέηξσλ-Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ). Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο Δξγαζηψλ-Κηλδχλσλ-Μέηξσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Απηφκαηε δεκηνπξγία κέηξσλ-θηλδχλσλ-μαπ επηιέγνληαο ηελ εξγαζία. Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ παθέηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο δεκνζίσλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ κε ηηο παξαθάησ γεληθέο πξνδηαγξαθέο: Δληαίν πεξηβάιινλ εθαξκνγψλ κε πνιιά ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζε θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο βαζηζκέλν ζηα ζχγρξνλα πξφηππα. Καηαρψξεζε έξγσλ ζε εληαία, γξήγνξε θαη αζθαιή βάζε δεδνκέλσλ. Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ησλ βηβιηνζεθψλ ζε εμσηεξηθά αξρεία γηα κεηαθνξά ή αληίγξαθα αζθαιείαο. Αληηγξαθή νκάδσλ, άξζξσλ θαη βηβιηνζεθψλ απφ έλα έξγν ζε άιιν κε αληηγξαθή θαη Σελίδα 7

8 επηθφιιεζε. Η πξνζθνξά ηνπ παθέηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη πεξηιακβάλεη 2 άδεηεο ρξήζεο θαη ζπκβφιαην ππνζηήξημεο-ζπληήξεζεο καδί κε εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζπληειεζηψλ αλαζεψξεζεο Α,Β,Γ,Γ ηξηκήλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη οι ςποτήθιοι ανάδοσοι έσοςν ηην δςναηόηηηα να ςποβάλοςν πποζθοπέρ είηε για ηο ζύνολο ηυν ειδών είηε για μέπορ αςηών πος αναθέπονηαι ζηην παπούζα. Υπόνορ παπάδοζηρ νξίδνληαη νη δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εληνιή αλάζεζεο/ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Σο ζςνολικό κόζηορ ηηρ ππομήθειαρ δεν θα ςπεπβεί ηο ποζό ηυν δεκαέξι σιλιάδυν εκαηό εςπώ ( ), ζςμπεπιλαμβανομένυν ηος Φ.Π.Α θαη ινηπψλ λνκίκσλ θφξσλ, ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ, εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη εμφδσλ κεηαθνξάο. Η δαπάλε πινπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζα βαξχλεη ην έξγν «Developing quality accessibility networks for creating a commons future (Αλάπηπμε πνηνηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλνχ κέιινληνο)» θαη αθξσλχκην AccessNet ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα Βνπιγαξία , πληζηψζα 5, Γξάζε 5.1, Καηεγνξία Γαπάλεο «Δμνπιηζκφο». Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. Κπιηήπιο επιλογήρ ηος αναδόσος είναι η οικονομικόηεπη ηιμή. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαη ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο εθφζνλ παξαιεθζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή έσο θαη ηελ Γεςηέπα 19 Μαΐος 2014 θαη ψξα π.κ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα (ή κε επίζεκε κεηάθξαζε) ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη πεξηιακβάλνπλ 2 ππφ-θαθέινπο κέζα ζε έλα θάθειν ζθξαγηζκέλν κε ηα αληίζηνηρα αξρεία, σο αθνινχζσο: Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο επάξθεηαο. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ε θάζε θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο : Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο επάξθεηαο ή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αληίζηνηρα Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Η εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, Σα ζηνηρεία ηνπ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ. Ο Φάθεινο «Γικαιολογηηικά Σεσνικήρ επάπκειαρ» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή αποκλειζμού: 1. ύνηομο πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηερληθή ηνπ επάξθεηα, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ή/θαη ινγηζκηθνχ. Σελίδα 8

9 2. Τπεχζπλε Γήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, 3. Τπεχζπλε Γήισζε γηα άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε (εληφο κηαο ψξαο απφ ηελ εηδνπνίεζε) θαζψο θαη ε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί επηηφπνπ. 4. Διάρηζην ρξφλν παξάδνζεο Ο Φάθεινο «Οικονομική Πποζθοπά» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: Σελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα «Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ» ηνπ παξαξηήκαηνο. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο ΑΜΘ ηελ Γεςηέπα 19 Μαΐος και ώπα 12:00 απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Η παξνχζα πξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν pamth.eu θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπο Γηαχγεηαο (θνξέαο: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ). O Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Απιζηείδηρ Γιαννακίδηρ Πεξηθεξεηάξρεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Δζυη. Γιανομή Φάθεινο Έξγνπ Σελίδα 9

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ Δίδορ ΣΙΜΗ ΣΙΜΗ ΣΙΜΗ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ (ΜΔ ΦΠΑ) ΦΠΑ) Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ Θέζεο (GPS) Πνζφηεηα 2 Φνξεηφο Τπνινγηζηήο ( Laptop) Πνζφηεηα 1 Πξνζσπηθφο Τπνινγηζηήο (P.C.) Πνζφηεηα 2 Δθηππσηήο ζρεδίσλ (Plotter) Πνζφηεηα 1 Πνιπιεηηνπξγηθφο Δθηππσηήο (Multifunctional Printer) Πνζφηεηα 1 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Λνγηζκηθφ γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ 1 άδεηα ρξήζεο) Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Παθέην Λνγηζκηθνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ 2 άδεηεο ρξήζεο) ΤΝΟΛΟ *(Σο ποζό να αναθέπεηαι απιθμηηικά και ολογπάθυρ και να επιζημαίνεηαι όηι οι ηιμέρ δίνονηαι ζε ΔΤΡΩ ) (Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ππνςεθίνπ) Σελίδα 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002427219 2014-11-25

14PROC002427219 2014-11-25 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25/ 11 /2014 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Απιθμ. Ππωη: ΕΔΤ/ 1882 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σασ.Δ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820748 2015-06-03

15PROC002820748 2015-06-03 5PROC002820748 205-06-03 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, 03 / 06 / 205 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 802 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857200 2015-06-18

15PROC002857200 2015-06-18 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/ 6 / 2015 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Απιθμ. Ππωη.: ΔΓΤ/ 874 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σασ.Γ/νζη: Λ. Αλεξάνδπαρ 196 Ππορ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003192970 2015-10-20

15PROC003192970 2015-10-20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πηνιεκαΐδα 30-9-2015 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ - ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ΦΟΡΔΑ:Ν. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ : Οηθνλνκηθό ΓΡΑΦΔΗΟ : Πξνκεζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα