ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)"

Transcript

1 ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα,

2 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ (θαη θπξίσο ησλ Καξία Θαββαδία Αζαλάζηνπ Ρζέθα), ην νπηηθναθνπζηηθό αξρείν ηεο ΔΟΡ, από δεκνζηεύκαηα ζηηο εθεκεξίδεο από ην 1895 έσο ζήκεξα ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη από ην αξρείν κεηεσξνινγηθώλ θαηαγξαθώλ ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (Αλαθνξέο γηα ην Βόιν από ην 1833 θαη έπεηηα είλαη από ην ΓΖ.Θ.Η.). Νη αλαθνξέο γηα ηε Θξήηε πξνέξρνληαη θπξίσο από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Γηώξγνπ Πηπιηαλάθε. Δπίζεο ην αξρείν γηα ηνπο αλεκνζηξόβηινπο είλαη ηνπ Ληνπληνπιάθε Σξήζηνπ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ έγηλε παξάιιεια κε ην Δπξσπατθό Θέληξν Θαηαγξαθήο Αθξαίσλ Φαηλνκέλσλ (ESWD), γηα δηεπθξηλήζεηο πεξί αλεκνζηξόβηισλ ή πδξνζηξόβηισλ παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ζπγγξαθέα. Νη θαηαγξαθέο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηε θξηηηθή ηνπ ζπγγξαθέα πεξί ζπνπδαηόηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ, απνθιείζηεθαλ πνιιά ηα νπνία δελ ήηαλ άμηα αλαθνξάο. Γηα ηηο θελέο εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ αμηόινγα θαηξηθά θαηλόκελα. Ρν αξρείν ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο. Έθδνζε 1 ε : 15/08/2013 Ππγγξαθέαο: Πηαύξνο Ληάθεο, θνηηεηήο Ρκήκαηνο Φπζηθήο ΞΗ, Ρνκέαο Αηκνζθαηξηθώλ Δπηζηεκώλ. Δπηθνηλσλία:

3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 1/1/1982: 18 βαζκνί ζηα Ησάλληλα & 1992.Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή. 2/1/1897: Φνληθή πιεκκύξα ζηελ Αηγηαιία : Θπειιώδεηο λνηηάδεο ζηα 10 κε 11 κπνθόξ ζαξώλνπλ ηε ρώξα : δξνζηξόβηινο ζην Άζηξνο Θπλνπξίαο. 3/1/1962: 22 βαζκνί ζην Διιεληθό θαη ζην Θεζείν : Πθνδξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Βόξεηα Διιάδα. 4/1/1978: Νιηθό πάγσκα ηεο Ξακβώηηδαο κε δπλαηόηεηα βάδηζεο πάλσ ζηνλ πάγν : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή : Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζιεία. 5/1/1978: Θπειιώδεηο άλεκνη ζαξώλνπλ ηε ρώξα : Κεξηθό πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα. 6/1/1992: Ξάγνο ζηηο αθηέο ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα αλαηνιηθά πξνζήλεκα, αθόκε θαη κεο ζηελ Αζήλα γηα δεύηεξε κέξα : 144.8km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 7/1/2004: Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα. -13 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα : δξνζηξόβηινο κεηαμύ Λάμνπ θαη Ξάξνπ. 8/1/2009: Ηζρπξέο βξνρέο κε 98 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Βαξζνινκηό Ζιείαο. 10/1/1929: Απνθιεηζκέλα ηα ρσξηά ηνπ Ξειίνπ από ηηο ππθλέο ρηνλνπηώζεηο : Πηνπο -4 βαζκνύο ε ζεξκνθξαζία ζηηο Πέξξεο, ην ππθλό ρηόλη αθηλεηνπνηεί γηα 3 κέξεο 5 ιεσθνξείν ζην ρσξηό Ιαραλά : Διάρηζηε ζεξκνθξαζία -10 ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 11/1/2003: Θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε θαη πιεκκύξεο ζην Βόιν : Σηνλόλεξν ζην Βόιν. 12/1/1989: Ξπθλή ρηνλνπηώζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : Κεγάιεο πιεκκύξεο ζηελ Θνκνηελή. Έλαο λεθξόο θαη 4 ηξαπκαηίεο : Ηζρπξόηαηε θαηαηγίδα πιήηηεη ην Ινπηξάθη κε θαηαζηξνθέο : Ξάγνο ζηηο αθηέο ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαινλίθε : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 13/1/1995: Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο ρώξαο : 6 λεθξνί από πιεκκύξεο ζε Φζηώηηδα θαη Θόξηλζν : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 14/1/1900: Ξιεκκύξεο ζηελ Αζήλα : Σηνλνζύειια ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο θαη ζπειιώδεηο άλεκνη πξνθαινύλ πηώζε ειηθνπηέξνπ ηνπ ΔΘΑΒ ζην Παξσληθό κε ηέζζεξεηο λεθξνύο. Ξιεκκύξεο ζηελ Θόξηλζν. 15/1/1995: Γελάξε. Πθνδξέο ρηνλνζύειιεο πιήηηνπλ απ' άθξε ζ' άθξε ηε Καθεδνλία θαη ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ηέινο ηεο θαθνθαηξίαο λα μεπεξλά ηα 30εθ : 15 Γελάξε. Σηνληάο πιήηηεη ηε Ιήκλν κε ρηνλνθαηαηγίδεο. Ρν ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζηα παξαζαιάζζηα ηκήκαηα έθηαζε ηα 5εθ θαη ζηα νξεηλόηεξα ηα 30εθ. 16/1/2005: Θπειιώδεηο βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη ζηα Ησάλληλα. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηελ Δύβνηα θαη Βνησηία : 4 δξνζηξόβηινη θαη 1 αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ηεξάπεηξα : δξνζηξόβηινο ζηελ Ηθαξία. 17/1/1964: Xηνληάο πιήηηεη ηε ρώξα, ρηνλόζηξσζε θαη ζηελ Αζήλα : -6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ρδεξκηάδσλ Ιαζηζίνπ : Θαηαηγίδεο ζηε Θξήηε κε πιεκκύξεο ζην Οέζπκλν θαη 1 λεθξό : Ηζρπξέο βξνρέο ζην λνκό Σαλίσλ, κε 140 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πακαξηά. 18/1/1961: Ζ Φιώξηλα - 14 βαζκνύο, θάκπνο ηεο Δνξδαίαο 18 βαζκνύο. Σηνλόπησζε ζηελ Αζήλα, ρηόληα ιίγν έμσ από ην Ζξάθιεην : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα, 20εθ : 20 ε κέξα παγεηνύ ζηα Ησάλληλα κε ζπζζώξεπζε πάρλεο ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο : Αλεκνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο έπιεμαλ ηελ Θξήηε, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα κηαο αλζξώπηλεο δσήο από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ. Ξξνβιήκαηα θαη από ηνπο αλέκνπο : 138.4km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 19/1/1930: Σηνλνπηώζεηο ζηα Β. Ξξνάζηηα Αζελώλ, ρηνλόλεξν ζην θέληξν : Ξπθλή νκίριε ζηε Λ. Δπβντθό πξνθαιεί λαπάγην κε 400 λεθξνύο : Ξιεκκύξεο ζηε Σίν θαη Πάκν. Ξληγκόο κηαο γπλαίθαο από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ ζηε Θσ. 20/1/1907: Σηνλόπησζε θαη ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 21/1/1929: Θαθνθαηξία ζηε Καθεδνλία θαη ζηε Θξάθε. Απνθιεηζκέλε από ηα ρηόληα ε Γπηηθή Καθεδνλία. Ξιεκκύξεο ζηνλ Έβξν : Θαθνθαηξία ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο κε ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα θαη πξνβιήκαηα από ηνπο ηζρπξνύο βνξηάδεο ζηελ Αλαηνιηθή ρώξα, ηδηαίηεξα ζηε Ρήλν θαη ηε Β. Θξήηε : Ληθάδεο ην βξάδπ ζηα Ησάλληλα : Ξπθλή νκίριε ζηε Θεζ/λίθε, ρηνλνπηώζεηο ζε πόιεηο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο : Funnel cloud ζην Ζξάθιεην : Θαηαηγίδεο ζηε Γπηηθή ρώξα. 3

4 22/1/1940: Βαξπρεηκσληά ζηελ Ήπεηξν κε ππθλέο ρηνλνπηώζεηο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο : Θαθνθαηξία ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο κε ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα θαη πξνβιήκαηα από ηνπο ηζρπξνύο βνξηάδεο ζηελ Αλαηνιηθή ρώξα, ηδηαίηεξα ζηε Ρήλν θαη ηε Β. Θξήηε : Κεηεσξνινγηθή 'βόκβα' ζην Αηγαίν κε αλέκνπο επηπέδνπ ζύειιαο. Θαηαζηξνθέο ζην ειεθηξηθό θαη ηειεθσληθό δίθηπν ζε Ιήκλν θαη Πθύξν.Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο : Θαηαηγίδεο ζηα δπηηθά. 23/1/2004: Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε Θξάθε θαη λεζηά ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Από ην βξάδπ ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Θεληξηθήο Διιάδαο. Σηνλνζύειια πιήηηεη ηα Ησάλληλα κε ΒΑ αλέκνπο θαη ζεξκνθξαζία ππό ηνπ κεδελόο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία κε 99 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Σ/Θ 3-5 Ξεγάδηα : Βξαδηλή θαηαηγίδα ζην Ζξάθιεην. 24/1/1963: Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Θαηαζηξνθέο ζην δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ζηελ Θεθαινληά από αλαηνιηθνύο αλέκνπο ζε επίπεδν ζύειιαο. Άλεκνη ζε επίπεδν ζύειιαο θαη ζην Βόξεην Αηγαίν. Πηε Καγλεζία ζθνδξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθηλήζεηο από Βειεζηίλν θαη αλαηνιηθόηεξα. Πην Βόιν ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ θηάλεη ηα 10cm ηηο βξαδηλέο ώξεο ελώ επηθξαηεί νιηθόο παγεηόο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ. Σηνλνπηώζεηο κέρξη θαη ζηα παξαζαιάζζηα κέξε ηεο Πηεξεάο (Ινπηξάθη) : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά,2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Αλεκνζηξόβηινο ζηα Καξηζηά Οόδνπ. 25/1/1963: Πεκαληηθέο ρηνλνπηώζεηο θαη ζηα πεδηλά, -24 βαζκνύο ζηε Ξηνιεκαΐδα : Σηνλνκπόξεο ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζε Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Πηεξεά, Ξεινπόλλεζν θαη Θξήηε : Νη ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία ζπλερίδνληαη, ζην Βόιν ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ μεπεξλά ηα 30cm θαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε αιπζίδεο (νιηθόο παγεηόο). Ξάγσζε ε ιίκλε Ξακβώηηδα : Σηνλνπηώζεηο ζηε βόξεηα ρώξα ζε ρακειά πςόκεηξα. 26/1/2005: Θαηαζηξνθέο από ηνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο, βξνρέο θαη ραιαδνπηώζεηο ζηε Ζιεία. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ Ήπεηξν από ην βξάδπ. δξνζηξόβηινο ζηελ Θαβάια /1/2006: Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Θξήηε (Σαληά). Πην Βόιν ε ζεξκνθξαζία πέθηεη λσξίο ην πξσί ζηνπο -8 (νιηθόο παγεηόο) : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ αλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα. 27/1/1968: Ρν ρηόλη ζηα Ησάλληλα θηάλεη ην κηζό κέηξν : Σηνλνπηώζεηο ζηα Ησάλληλα, πξνβιήκαηα ζηα νξεηλά : Θξνύζηα πάγνπ ζηε ιίκλε Ξακβώηηδα. 28/1/2006: Ηζρπξόο παγεηόο ζηα Γηάλλελα θαη πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδαο, ελώ ε ζπζζώξεπζε πάγνπ ζηηο αθηέο πξνθαιεί πξνβιήκαηα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ λνηηναλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα θαη ζηελ Αζήλα. 29/1/2005: Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Οηπέο αλέκνπ πνπ έθηαζαλ ηα 100 Km/h ζηε Βόξεηα Θξήηε. Νη ρηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή ζπλερίδνληαη κέρξη ην απόγεπκα : δξνζηξόβηινο ζηε Γιπθάδα. 30/1/1999:Θαθνθαηξία πιήηηεη ηε βόξεηα Διιάδα κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο κέρξη ηε ζάιαζζα. 20εθ ρηόλη ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο! Σηνλνθαηαηγίδα ζηα Ησάλληλα ~20εθ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : Ξπθλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Κεγάια ηα ύςε ρηνληνύ ζην ιεθαλνπέδην Ησαλλίλσλ πνπ θηάλνπλ ην 1κ : Σακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε Αηηηθή κε -3 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ραηόη : 2 δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξνί βνξηάδεο ζην Αηγαίν. 31/1/2005: Σηνλνπηώζεηο ζε Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα, Ησάλληλα θαη Βόιν. Απνθιεηζκέλα ρσξηά ζηελ Ήπεηξν : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε όιε ηε Γπηηθή Καθεδνλία : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ αλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα. ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 1/2/2003:Ξιεκκύξεο από ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ξάηξα : Ππλερίδνληαη νη ρηνλνπηώζεηο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηνλ Θαξδακά Ακαιηάδαο. 2/2/1960: Σηνλνπηώζεηο ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα πεδηλά, ραιαδνπηώζεηο ζηε Θξήηε : Σηνλόπησζε ζηε Θεζ/λίθε : Σηνλνθαηαηγίδα ζεξκνύ κεηώπνπ πιήηηεη ηα Ησάλληλα, κε ρηνλόζηξσζε 20εθ ζηε πόιε. Σηνλίδεη επί 15 ώξεο ζε όια ηα νξεηλά ρσξηά ηεο Ζπείξνπ. Σηνλνπηώζεηο κέρξη ηα 300κ ζηε Βόξεηα Ξεινπόλλεζν. 3/2/1965: Σηνλνπηώζεηο κε ρηνλόζηξσζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : 25.6 κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηηο Βξύζεο Σαλίσλ : Θαθνθαηξία ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά θαη ζπειιώδεηο βνξηάδεο ζην Αηγαίν.Θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα.264 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πακαξηά Σαλίσλ. 4/2/1949: 230mm βξνρόπησζεο ζε 24 ώξεο ζηα Σαληά ηεο Θξήηεο πξνθαιώληαο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο. 20εθ ρηνλόζηξσζεο ζηε Ιακία θαη αζζελήο ρηνλόπησζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : -10 βαζκνί ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηνλ Έβξν : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : δξνζηξόβηινο ζηηο Αιπθέο Ιεπθίκκεο ζηε Θέξθπξα. 4

5 5/2/1991: Ξπθλή ρηνλόπησζε 16 σξώλ ζηα Ησάλληλα κε ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην ιεθαλνπέδην (>30cm) : -8 ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ξιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε κε 72 ρηιηνζηά βξνρήο. Λόηηνη άλεκνη εληάζεσο 10 κπνθόξ ζην Αηγαίν : Ηζρπξή ρηνλόπησζε ζηε Θεζζαινλίθε : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηε Πηεξεά. 6/2/1968: Πθνδξή ζαιαζζνηαξαρή ζηε Οόδν πξνθαιεί λαπάγην ακεξηθάληθνπ αληηηνξπηιηθνύ : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Σηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαινλίθε : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην. 127,1km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 7/2/1976: Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε όιε ηε ρώξα, αμηνζεκείσηε ρηνλόζηξσζε 5εθ ζηα Σαληά ηεο Θξήηεο, -10 βαζκνύο ην ζεξκόκεηξν ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε : Ξιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε, θαηαζηξνθέο από ζπειιώδεηο βόξεηνπο αλέκνπο ζε Πάκν θαη Ιέξν : Ξνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηα βόξεηα: -21 βαζκνί ζην Λεπξνθόπη, -17 βαζκνί ζηε Φιώξηλα. Ξαγώλεη ε ιίκλε ηεο Θαζηνξηάο : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή θαη ηνλ Βόιν : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία. δξνζηξόβηινο ζην Ρξίθνξθν Φηιηαηώλ ζηε Θεζπξσηία : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην : 143.2km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 8/2/1709: Έλαο από ηνπο ςπρξόηεξνπο ρεηκώλεο πνπ έρεη βηώζεη ε Δπξώπε πξνθαιεί αλαξίζκεηνπο λεθξνύο θαη ζεκαληηθή έιιεηςε ηξνθίκσλ, πνιινί πνηακνί έρνπλ παγώζεη θαη ζηε Β.Διιάδα έρνπλ εγθαηαιεηθηεί πνιιά νξεηλά ρσξηά : Σηνλόζηξσζε παξαηεξείηαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη Ξει/λήζνπ θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ. Σηόληα θαη ζηελ Αζήλα. 9/2/1929: Σηνλνπηώζεηο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Αζήλα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα : Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα κε -18 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα θαη -13 βαζκνύο ζηελ Θαζηνξηά. 10/2/1911: Πηακαηνύλ νη έληνλεο ηξηήκεξεο ρηνλνπηώζεηο ζε Θεληξηθή θαη Λόηηα Διιάδα κε ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ λα θηάλεη ην 1κ ζε πνιιέο πόιεηο : Νιηθό πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδαο κε δπλαηόηεηα βάδηζεο : Θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο ζην Πηξαηώλη Σαιθηδηθήο κε 152 mm βξνρήο. Βξαδηλή θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα, ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία όπσο θαη ζηα εκηνξεηλά ηεο Πηεξεάο θαη Ξεινπνλλήζνπ. 11/2/2006: δξνζηξόβηινο ζην Ρπκπάθη, Ζξάθιεην. 12/2/1936: Βαξπρεηκσληά ζηελ Διιάδα. Πηε Θεζζαινλίθε, όπνπ ην ρηόλη μεπέξαζε ην κηζό κέηξν ππήξμαλ αξθεηνί ζάλαηνη από ην ςύρνο. Ξνιύ ρηόλη έπεζε θαη ζε όιε ηε Θεζζαιία. Θαηαζηξνθέο από πιεκκύξεο ζηελ Ζιεία. Εεκηέο ζηνλ Ξεηξαηά από αλεκνζύειια : Πθνδξή ςπρξή εηζβνιή ζηελ Διιάδα κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα αλαηνιηθά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, Θπθιάδεο θαη Θξήηε.Σηνλόπησζε θαη ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σαιαδόπησζε ζηε Ξξώηε Πεξξώλ. Αλεκνζηξόβηινο ζηα Βξαζηεξά Σαιθηδηθήο. 13/2/2004 : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε λόηηα θπξίσο ρώξα κε ρηνλόζηξσζε ζηηο Θπθιάδεο θαη ηε Βόξεηα Θξήηε. Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία -3 βαζκνύο : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Θνπξνύηα Ζιείαο. 14/2/1956: Θαηνιηζζήζεηο θαη θνπζθσκέλα ηα πνηάκηα ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο από ηηο πξνεγεζείζεο βξνρνπηώζεηο θαη ρηνλνπηώζεηο : Σηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα θαη θεληξηθά εκηνξεηλά : Σηνλνπηώζεηο ζηελ εκηνξεηλή Θεζζαιία. 15/2/1907: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία πξνθαινύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα : Σηνλνζύειια ζηα Ησάλληλα : Θαηαηγίδεο ζηε Β. Θξήηε, πδξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 16/2/1967: Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ηελ Αζήλα : Ξπθλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα (>20εθ) : Νη ζπλερείο βξνρνπηώζεηο θαη ρηνλνπηώζεηο ζηε Θξάθε αιιά θαη ζηε Βνπιγαξία πξνθαινύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ Έβξν από ππεξρείιηζε ηνπ πνηακνύ : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα. δξνζηξόβηινο ζηε Σαιθηδηθή : δξνζηξόβηινο ζηνλ Κεζζεληαθό θόιπν. 17/2/1898: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Πηεξεάο θαη Β. Ξεινπνλλήζνπ : Θαθνθαηξία κε ρηόληα ζηελ Διιάδα. Σηνλόζηξσζε ζηε Ππάξηε, ρηνλόπησζε ζηνλ Ξύξγν θαη ζην Κεζνιόγγη : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα κε εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηηο Θπθιάδεο κε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζην νδηθό δίθηπν πνιιώλ λεζηώλ, ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, θπξίσο ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο. -20 βαζκνί ζην Σ/Θ Θατκάθηζαιαλ. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 18/2/1983: Σηνλνπηώζεηο ζηελ αλαηνιηθή ρώξα, ρηόληζε ζε όιν ην Αηγαίν εθηόο Οόδνπ θαη ζε όιε ηελ Θξήηε κε ρηνλόζηξσζε, εθηόο Πθαθηώλ, Ξαιαηνρώξαο, Ρπκπαθίνπ. Κεξηθέο απόιπηα ειάρηζηεο Θεζ/θε -9, Ρξίπνιε, Ιάξηζα -8, Αιεμ/ιε -11, Παληνξίλε -2, Διιεληθό -3, Φηι/θεηα -5, Ραηόη -8. Γελ επεξεάζηεθε ε δπη. Διιάδα ελώ έθιεηζε ην αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ : Ηζρπξέο βξνρέο ζηηο Θπθιάδεο κε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζην νδηθό δίθηπν πνιιώλ λεζηώλ. 19/2/1903: Ξξνβιήκαηα από ηηο ηζρπξέο βξνρέο θαη ην ρηνλόλεξν ζηελ Αζήλα : Θαηαζηξνθέο από ηνπο ζπειιώδεηο λνηηάδεο θαη ηηο βξνρέο ζηε Λόηηα Θξήηε (Πθαθηά). 20/2/2009: δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν. 21/2/1929: Έληνλε ζαιαζζνηαξαρή ζην Λ. Αηγαίν πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε πιεύζε πινίσλ γηα 3 κέξεο : Από ηηο ζθνδξόηεξεο ζύειιεο ζηε Β. Θξήηε κε Β-ΒΑ αλέκνπο πνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηα Σαληά : Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα κε -9 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Θαζηνξηά : Σηνλόπησζε ζηε Θεζ/λίθε : δξνζηξόβηινο ζηε Ξάξγα : Βξνρέο ζηα πεδηλά θαη ρηόληα ζηα εκηνξεηλά ηεο Καθεδνλίαο. 5

6 22/2/2010: Σαιαδόπησζε ζηε Γεκεηζάλα. 23/2/1983: Θαθνθαηξία κε βξνρέο, ρηόληα θαη ζπειιώδεηο αλέκνπο ζαξώλεη ηε ρώξα. Ρα ρηόληα πεξηθπθιώλνπλ ηελ Αηηηθή. Δμ αηηίαο ησλ ζπειισδώλ αλέκσλ θαη ηεο κεηαηόπηζεο θνξηίνπ, λαπαγεί ζην Θαβνληόξν ην νρεκαηαγσγό «Σξπζή Απγή» πνπ εθηεινύζε ην δξνκνιόγην Οαθήλα- Λάμνο. Από ηνπο 42 επηβαίλνληεο δηαζώζεθαλ κόλν : 18 βαζκνί ζηα Ησάλληλα κε ηζρπξνύο ΒΑ θαηαβάηεο : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο λόηηαο ρώξαο, ρηνλόζηξσζε θαη ζηελ Αζήλα : Θαθνθαηξία κε ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο ζηα Γσδεθάλεζα όπνπ αλεκνζηξόβηινο πξνθάιεζε δεκηέο ζηε ΛΑ Οόδν. Θαηαηγίδεο θαη ζηελ Θύπξν. 24/2/1996: Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο ζηε ρώξα. Ακκνζύειιεο ζηελ Θξήηε θαη ζηα Γσδεθάλεζα θαη πνιύ ζπειιώδεηο λνηηάδεο ζην Αηγαίν : Θαθνθαηξία ζε όιε ηε ρώξα κε ηζρπξέο βξνρέο θαη ρηόληα ζηα νξεηλά : Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή, 40mm ζηα Ησάλληλα. 25/2/2001: Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο, κε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο ησλ 20 βαζκώλ ζηε λόηηα ρώξα θαη ηελ Θξήηε : Σηνλνζύειια ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε : Ηζρπξνί ΒΑ άλεκνη ζε όιε ηε ρώξα. 26/2/1905: Ηζρπξνί άλεκνη πξνθαινύλ λαπάγην ηζηηνθόξνπ ζηε Παληνξίλε, θαηαηγίδα ζηε Ξάηξα : δξνζηξόβηινο ζηελ Β. Ηθαξία : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 27/2/1912: Σηνλόλεξν ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Θξάθεο. 28/2/1995: 22 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο κε ρακειό πςόκεηξν. 29/2/1968: Πθνδξόηαηε ζύειια (987hPa - Σαληά) πιήηηεη ηε Γπηηθή Θξήηε θαη θπξίσο ηα Σαληά κε ηα παιηξξντθά θύκαηα θαη ηνπο αλέκνπο λα πξνμελνύλ αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο θαη ηνλ ζάλαην 6 αηόκσλ, πνιινί επίζεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξεινπόλλεζν : Απνθιεηζκέλα ρσξηά ζε όιε ηε ρώξα από ππθλέο ρηνλνπηώζεηο, -18 βαζκνί ζην Λεπξνθόπη. ΜΑΡΣΙΟ 1/3/1953: Βξαδηλή ρηνλόπησζε ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Β.Διιάδα κε απνθιεηζκέλα ρσξηά, -10 βαζκνύο ζην Ιεηβαδίηη Μάλζεο θαη απαγνξεπηηθό απόπινπ ζην Αηγαίν. 2/3/1913: Ηζρπξνί άλεκνη κε ρηνλνπηώζεηο θαη ζηα πεδηλά ηεο Δύβνηαο : Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : Κεγάιεο δεκηέο ζε δελδξνθαιιηέξγεηεο ιόγσ ρηνληνύ, απαγόξεπζε απόπινπ ζε όιε ηε ρώξα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε κε ρηνλόζηξσζε ζηα Ησάλληλα θαη ηε Θεζ/λίθε : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε νξεηλά ρσξηά ηεο Ζπείξνπ. 3/3/1953: Σηνλνπηώζεηο έσο ηα Β.Ξ. ηεο Αζήλαο, ρηνλόλεξν ζην θέληξν : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Γ.Καθεδνλίαο, πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο : 21 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα όπσο θαη ην : 23 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 4/3/1909: ςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη Ξει/λήζνπ : 23 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία Ησάλληλα. 5/3/1993: 10εθ ρηνληνύ ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε. 78 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Μάλζε : Θπειιώδεηο βνξηάδεο ζηε Θξήηε :Θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή. 2 αλεκνζηξόβηινη ζηνλ Ξύξγν Ζιείαο. 6/3/1996:Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Αζήλα : Σακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηα βνξεηνδπηηθά: -6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζε Θαζηνξηά θαη Φιώξηλα : Ξνιύ ζπειιώδεηο λνηηάδεο ζην Αηγαίν κε κεηαθνξά Αθξηθαληθήο ζθόλεο.funnelcloud ζηνλ Ξξνβαηώλα Έβξνπ. 7/3/1902: Πνβαξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο : 10 λεθξνί από ηζρπξή ρηνλνζύειια ζηε Γ. Καθεδνλία : Σηνλνπηώζεηο ζηα λεζηά ηνπ Αλ. Αηγαίνπ : 25 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. Οαγδαία πηώζε 12 βαζκώλ ζηελ ΒΓ ρώξα ζε ιηγόηεξν από 24 ώξεο : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο (Θαβάια) θαη θεληξηθήο ρώξαο (Ιακία) : FunnelCloud ζηε Ξάηξα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο (από Λάνπζα κέρξη θαη Άκθηζζα). Σηνλόζηξσζε θαη ζηε Θεζ/λίθε. Σηνλνθαηαηγίδεο ζηε Λ. Δύβνηα, ρηνλνκπόξεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηα Ησάλληλα. 8/3/1955: Πθνδξή ζύειια κε λνηηάδεο πιήηηεη ηε Θξήηε κε πνιιέο θαηαζηξνθέο ζηα Σαληά.Ξιεκκύξεο αλαθέξνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο (ρακειό 995hPa) : Σηνλόπησζε ην πξσί ζην Βόιν : Ρξαπκαηηζκόο δύν πνδνζθαηξηζηώλ ζηε Οόδν από θεξαπλό : Πεκαληηθό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο άκκνπ, ζπλνδεία ζπειισδώλ αλαηνιηθώλ αλέκσλ ζηνλ Θνξηλζηαθό, νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηα 100 km/h ζε Οίν θαη Ξάηξα. Σηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά Γ. Καθεδνλίαο θαη ηα Γηάλλελα : Σηνλνπηώζεηο κε ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα, ληθάδεο θαη ζηηο Θπθιάδεο, ρηνλνράιαδν ζηελ εκηνξεηλή Θξήηε. 6 πδξνζηξόβηινη αλνηρηά ησλ Εαξάθσλ Δπβνίαο. 9/3/1987: Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά, ρηνλόζηξσζε ζε πνιιέο πόιεηο : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειό πςόκεηξν ζηε Καθεδνλία (Μάλζε) : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο αλαηνιηθήο επεηξσηηθήο ρώξαο. Ηζρπξό ρηνλνράιαδν πιήηηεη ην Ζξάθιεην. Πηνπο -7 ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 6

7 10/3/1923: Θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αζήλα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο. 5εθ ζηελ Άξηα : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 11/3/1953: Πθνδξή ζύειια πιήηηεη ηε Ιεπθάδα κε αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο ζηε γεσξγία : Ηζρπξή βξαδηλή θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αηηηθή. 12/3/1953: Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο, ρηνλόλεξν ζηελ Αηηηθή : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ηεο αλαηνιηθήο επεηξσηηθήο ρώξαο. 13/3/2006: Funnel cloud ζηα Ππάηα Αηηηθήο. 14/3/2011: δξνζηξόβηινο ζηελ Αξηέκηδα Αηηηθήο : 162.5km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 15/3/1962: Πθνδξνί Λ-ΛΑ άλεκνη πιήηηνπλ όιε ηε ρώξα κε αλζξώπηλεο απώιεηεο θαη θαηαζηξνθέο. Σηνλόπησζε παξαηεξείηαη ζηα Ησάλληλα. 16/3/1964: Ηζρπξνί λόηηνη άλεκνη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο. 17/3/2003: Ξνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζηελ Ξεινπόλλεζν κε ηαρύηεηεο πνπ μεπέξαζαλ ηα 120 km/h ζηελ Θαιακάηα. Θαηαζηξνθέο ζηα Ησάλληλα από ηνπο αλέκνπο, 3 κέηξα ην ρηόλη ζην θόκβν Κεηζόβνπ : Σαιαδνπηώζεηο ζηελ Λ. Δύβνηα. 18/3/1999: Ξξσηλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα, θαηαηγίδα ην απόγεπκα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε πόιεηο ηεο Γ. Καθεδνλίαο. 19/3/2000: Σηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά ηεο Αηηηθήο. Σηνλνθαηαηγίδεο ζηε Λ. Δύβνηα. 20/3/2007: δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : δξνζηξόβηινο ζηνλ Θέθαιν ηεο Θσ, θαηαηγίδεο ζηε Θξήηε. 21/3/1957: 29 βαζκνύο ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ληθάδεο ζηα Ησάλληλα : ςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Θνδάλε λα θηάλεη ζηνπο 23 βαζκνύο : Ξξνβιήκαηα ζηηο πηήζεηο γηα Θξήηε θαη Γσδεθάλεζα ιόγσ πνιύ ζπειισδώλ λνηίσλ αλέκσλ. Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Σαιθίδα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ εκηνξεηλή Γ. Καθεδνλία. δξνζηξόβηινη ζε Διεπζίλα θαη Θαιακάηα (ζηε Θαιακάηα θαη αλεκνζηξόβηινο). 22/3/1909: Σηνλνζύειια ζηελ Αηηηθή : Θαηαζηξνθέο από μαθληθέο πιεκκύξεο ζηηο Πέξξεο ιόγσ απόηνκεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κεγάιν αξηζκό θεξαπλώλ ζηελ Ήπεηξν, Καθεδνλία θαη Βόξεην Αηγαίν : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή κε 55 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν : δξνζηξόβηινο ζην θόιπν ηεο Θαιακάηαο. 23/3/1951: Σακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο κε ρηνλόλεξν ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ζιεία κε έληνλε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα. δξνζηξόβηινο ζηε Ξάηξα : Πεκαληηθό επεηζόδην κεηαθνξάο Αθξηθαληθήο ζθόλεο, 31 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Βόξεηα Θξήηε. 24/3/2001: 25 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Πηεξεάο θαη ηεο Θξήηεο (Ζξάθιεην). 25/3/1900: Πθνδξή θαηαηγίδα πιήηηεη ηελ Αζήλα κε θαηαζηξνθέο από θεξαπληθά πιήγκαηα : Ηζρπξνί θαηαβάηεο άλεκνη ζηα Ησάλληλα νδεγνύλ ζηε καηαίσζε ηεο παξέιαζεο ελώ ζνβαξέο δεκηέο ππέζηεζαλ ζπίηηα θπξίσο ζηε παξαιίκληα πεξηνρή. Έληνλεο ρηνλνπηώζεηο ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο, 115km/h ζην Διιεληθό (ΔΚ). 137mm βξνρόπησζεο ζηελ Αηηηθή ζε 12 ώξεο : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Καλσιάδα Ζιείαο πξνθάιεζε ην ζάλαην δύν αλζξώπσλ : 140km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 26/3/1975: Θαηαζηξνθέο από βξνρνζύειια ζην Θαηάθνιν : δξνζηξόβηινο ζηε Ιάξλαθα ηεο Θύπξνπ. 27/3/1902: Σαιαδνπηώζεηο ζηελ Ζιεία : Θπειιώδεηο λόηηνη άλεκνη ζηα Ησάλληλα πξνθαινύλ πξνβιήκαηα : Αζζ. Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Αηηηθήο άλσ ησλ 1000κ. 28/3/1931: Σηνλόπησζε κε ζεκαληηθή ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά ηεο Θεζζαιίαο : δξνζηξόβηινο ζηελ Ακνξγό. 29/3/1931: Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή κέρξη θαη ηνλ Ξεηξαηά : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα (2εθ) : Νιηθή έθιεηςε ειίνπ ζην Θαζηειόξηδν. 30/3/1976: Ηζρπξνί άλεκνη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο, γεληθό απαγνξεπηηθό απόπινπ πινίσλ θαη πηήζεο αεξνζθαθώλ : Ξπθλή ραιαδόπησζε ζην Κηηζηθέιη : Ξπθλή ραιαδόπησζε ζηα Ησάλληλα. 31/3/2005: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. 7

8 ΑΠΡΙΛΙΟ 1/4/2001: Σηνλόλεξν ζηε Θεζ/λίθε κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 6 βαζκνύο : Σηνλνπηώζεηο ζε νξεηλά ρσξηά ηεο Β.Διιάδαο. 2/4/2005: 10 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ζξάθιεην Θξήηεο κε θαηαηγίδεο θαη ηζρπξνύο βνξηάδεο. 3/4/1931: Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν πξνθαιεί ηνλ ζάλαην κηαο γπλαίθαο. 4/4/1923: Σακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή ζε όιε ηε ρώξα όπσο θαη ην : δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην (2). 5/4/1926: Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Ξιεκκύξεο θαη δεκηέο ζηε Γαύδν. 6/4/2007: δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : δξνζηξόβηινο ζηα Φηιηαηξά Κεζζελίαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 7/4/1904: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο, ηζρπξέο βξνρέο ζηα πεδηλά : Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα ην πξσί : Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Θαηαηγίδα κε ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα. Σηνλνπηώζεηο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σηνλόλεξν ζηα Βόξεηα Ξξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Θεξκνθξαζίεο πνπ έθηαζαλ ηνπο 30 βαζκνύο ζηε βόξεηα Θξήηε : 4 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 8/4/1973: Σηνλνπηώζεηο ζην Ρξόνδνο ηεο Θύπξνπ πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο : 2 πδξνζηξόβηινη ζηηο Αιπθέο Ιεπθίκκεο Θέξθπξαο. 9/4/ 2003: Ξνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε Β. Διιάδα, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ Αηηηθή κε 1 βαζκό ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Διιεληθό : 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Ιάξηζα. 10/4/1985: 30 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 11/4/2012: δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 12/4/ 2006: 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Σαληά : 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα. 13/4/ 14/4/1909: Ξιεκκύξεο ζηελ Αξθαδία κε θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο θαη ζπίηηα ιόγσ ππεξρείιηζεο πνηακνύ : Πνβαξό επεηζόδην κεηαθνξάο ζθόλεο ζηε λόηηα ρώξα. 15/4/1902: Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Θεζζαιία : Ξιεκκύξεο ζηελ Θέξθπξα. 16/4/1996: Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα, κέγηζηε ζεξκνθξαζία 6 βαζκνί. 17/4/1988: Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα : Ακκνζύειιεο ζηελ Θξήηε. Έθιεηζαλ γηα αξθεηέο ώξεο ηα αεξνδξόκηα Πνύδαο θαη Ζξαθιείνπ. 18/4/ 19/4/ 1984: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη ρηόληα ζηα νξεηλά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο. 20/4/ 21/4/2006: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Θαιακπάθα. 22/4/2009: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά θεληξηθήο θαη βόξεηαο ρώξαο, αλεκνζηξόβηινο ζην Ξαλόξακα Θεζ/λίθεο κε 1 ηξαπκαηία, πδξνζηξόβηινο ζην Θαηλνύξην Αγξηλίνπ. 23/4/1965: Έληνλε κεηαθνξά ζθόλεο από ηελ Αθξηθή θαη ιαζπνβξνρέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 24/4/2002: Σαιαδόπησζε ζηελ Αηηηθή : Σαιαδόπησζε ζηε Θεζ/λίθε. 25/4/2008: δξνζηξόβηινο ζηε Παγηάδα Θεζπξσηίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε δπηηθή ρώξα : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Εάθπλζν. 26/4/2008: Σηνλνπηώζεηο άλσ ησλ 1200κ ζηελ Ήπεηξν. 3 πδξνζηξόβηινη ζηε Θεζ/λίθε. 27/4/ 2008: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο. Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ήπεηξν θαη Γπηηθή Πηεξεά. 28/4/ 8

9 29/4/1901: Ζ αλνκβξία ζηε θεληξηθή θαη λόηηα ρώξα ζπλερίδεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο : Ξνιύ ζπειιώδεηο βνξηάδεο (10-11 Beaufort) ζην Αηγαίν. Σηόληα ζηα νξεηλά ηεο Αηηηθήο, δεκηέο κέζα ζηελ πόιε από ηνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο : Ξιεκκύξεο ζηα λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 30/4/1958: Βξνρέο θαη θαηαηγίδεο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή ζε όιε ηε ρώξα. ΜΑΙΟ 1/5/1900: Ξιεκκύξεο ζηε Καθεδνλία : Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία : Σαιαδόπησζε ζηελ Άξηα : 3 πδξνζηξόβηινη ζηε Πάκν : 31 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Άξηα. 2/5/1950: Ηζρπξνί άλεκνη ζηελ Αηηηθή κε πςειό θπκαηηζκό ζηνλ Παξσληθό : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 3/5/1988: 6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα : Ηζρπξή ραιαδόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν θαη ζηε Φιώξηλα : 34 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα, 36 βαζκνί ζηε Ιάξηζα : 32 βαζκνί ζηα Ησάλληλα : 4 δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 4/5/1961: Γύν λεθξνί από θεξαπληθό πιήγκα ζε Αιεμαλδξνύπνιε θαη Οόδν. 5/5/ 6/5/1913: Θπειιώδεηο λνηηάδεο πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο, ελώ 1 λεθξόο από λαπάγην. 7/5/1989: Ξνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζην Αηγαίν, ρηνλνπηώζεηο ζηε Φιώξηλα. 8/5/ 9/5/1898: Θαηαζηξνθηθή ζύειια ζηε Ξάηξα : Θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο ζηνλ Λ. Ζιείαο πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο. 10/5/ 11/5/ 12/5/1985: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε : 33 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ρξίθαια :Ξιεκκύξεο ζηε Οόδν (Θαιπζηέο). 13/5/1968: 34 βαζκνί ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1600κ.Λεθξόο νξεηβάηεο ζηνλ Δξύκαλζν από θεξαπληθό πιήγκα : Ξιεκκύξεο ζηε Σίν : Θαηαηγίδεο ζηε Β.Διιάδα. 14/5/2007: Ηζρπξή θαηαηγίδα ην βξάδπ ζηε Θεζ/λίθε. 15/5/2006: Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θεζζαινλίθε : 40 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξή θαηαηγίδα έπιεμε ηα Ρξίθαια Θεζζαιίαο. δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 16/5/1960: Ηζρπξή ραιαδόπησζε πξνμελεί θαηαζηξνθέο ζηε Θαξδίηζα : Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Βόξεηαο θαη Θεληξηθήο Διιάδαο. 2010: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1500κ : δξνζηξόβηινο αλνηρηά ηεο Κπθόλνπ. 17/5/2012: Σαιαδόπησζε ζηε Ιακία. 18/5/1963: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1700κ.Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηα πεδηλά Θεζζαιίαο : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : Έλαο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζηε Κεζζελία. Γαζηθή ππξθαγηά ζην Άγην Όξνο από θεξαπλό. 19/5/2004: δξνζηξόβηινο ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Θξήηεο : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Φζηώηηδα. 20/5/ 21/5/1958: Κηθξνπιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο Αθξηθαληθήο ζθόλεο ζηελ Διιάδα. 22/5/1977: Αξθεηά πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε όιε ηε ρώξα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Πθηάζν. 23/5/2007: δξνζηξόβηινο ζηνλ Παξσληθό, Αίγηλα : δξνζηξόβηινο ζηε ιίκλε Ξακβώηηδα. 6 πδξνζηξόβηινη ΛΓ ηεο Ιέζβνπ. 9

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα