ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)"

Transcript

1 ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα,

2 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ (θαη θπξίσο ησλ Καξία Θαββαδία Αζαλάζηνπ Ρζέθα), ην νπηηθναθνπζηηθό αξρείν ηεο ΔΟΡ, από δεκνζηεύκαηα ζηηο εθεκεξίδεο από ην 1895 έσο ζήκεξα ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη από ην αξρείν κεηεσξνινγηθώλ θαηαγξαθώλ ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (Αλαθνξέο γηα ην Βόιν από ην 1833 θαη έπεηηα είλαη από ην ΓΖ.Θ.Η.). Νη αλαθνξέο γηα ηε Θξήηε πξνέξρνληαη θπξίσο από ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ Γηώξγνπ Πηπιηαλάθε. Δπίζεο ην αξρείν γηα ηνπο αλεκνζηξόβηινπο είλαη ηνπ Ληνπληνπιάθε Σξήζηνπ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ έγηλε παξάιιεια κε ην Δπξσπατθό Θέληξν Θαηαγξαθήο Αθξαίσλ Φαηλνκέλσλ (ESWD), γηα δηεπθξηλήζεηο πεξί αλεκνζηξόβηισλ ή πδξνζηξόβηισλ παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ζπγγξαθέα. Νη θαηαγξαθέο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηε θξηηηθή ηνπ ζπγγξαθέα πεξί ζπνπδαηόηεηαο ησλ θαηλνκέλσλ, απνθιείζηεθαλ πνιιά ηα νπνία δελ ήηαλ άμηα αλαθνξάο. Γηα ηηο θελέο εκεξνκελίεο δελ ππήξραλ αμηόινγα θαηξηθά θαηλόκελα. Ρν αξρείν ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο. Έθδνζε 1 ε : 15/08/2013 Ππγγξαθέαο: Πηαύξνο Ληάθεο, θνηηεηήο Ρκήκαηνο Φπζηθήο ΞΗ, Ρνκέαο Αηκνζθαηξηθώλ Δπηζηεκώλ. Δπηθνηλσλία:

3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 1/1/1982: 18 βαζκνί ζηα Ησάλληλα & 1992.Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή. 2/1/1897: Φνληθή πιεκκύξα ζηελ Αηγηαιία : Θπειιώδεηο λνηηάδεο ζηα 10 κε 11 κπνθόξ ζαξώλνπλ ηε ρώξα : δξνζηξόβηινο ζην Άζηξνο Θπλνπξίαο. 3/1/1962: 22 βαζκνί ζην Διιεληθό θαη ζην Θεζείν : Πθνδξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Βόξεηα Διιάδα. 4/1/1978: Νιηθό πάγσκα ηεο Ξακβώηηδαο κε δπλαηόηεηα βάδηζεο πάλσ ζηνλ πάγν : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή : Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζιεία. 5/1/1978: Θπειιώδεηο άλεκνη ζαξώλνπλ ηε ρώξα : Κεξηθό πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα. 6/1/1992: Ξάγνο ζηηο αθηέο ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα αλαηνιηθά πξνζήλεκα, αθόκε θαη κεο ζηελ Αζήλα γηα δεύηεξε κέξα : 144.8km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 7/1/2004: Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα. -13 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα : δξνζηξόβηινο κεηαμύ Λάμνπ θαη Ξάξνπ. 8/1/2009: Ηζρπξέο βξνρέο κε 98 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Βαξζνινκηό Ζιείαο. 10/1/1929: Απνθιεηζκέλα ηα ρσξηά ηνπ Ξειίνπ από ηηο ππθλέο ρηνλνπηώζεηο : Πηνπο -4 βαζκνύο ε ζεξκνθξαζία ζηηο Πέξξεο, ην ππθλό ρηόλη αθηλεηνπνηεί γηα 3 κέξεο 5 ιεσθνξείν ζην ρσξηό Ιαραλά : Διάρηζηε ζεξκνθξαζία -10 ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 11/1/2003: Θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε θαη πιεκκύξεο ζην Βόιν : Σηνλόλεξν ζην Βόιν. 12/1/1989: Ξπθλή ρηνλνπηώζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : Κεγάιεο πιεκκύξεο ζηελ Θνκνηελή. Έλαο λεθξόο θαη 4 ηξαπκαηίεο : Ηζρπξόηαηε θαηαηγίδα πιήηηεη ην Ινπηξάθη κε θαηαζηξνθέο : Ξάγνο ζηηο αθηέο ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαινλίθε : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 13/1/1995: Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο ρώξαο : 6 λεθξνί από πιεκκύξεο ζε Φζηώηηδα θαη Θόξηλζν : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 14/1/1900: Ξιεκκύξεο ζηελ Αζήλα : Σηνλνζύειια ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο θαη ζπειιώδεηο άλεκνη πξνθαινύλ πηώζε ειηθνπηέξνπ ηνπ ΔΘΑΒ ζην Παξσληθό κε ηέζζεξεηο λεθξνύο. Ξιεκκύξεο ζηελ Θόξηλζν. 15/1/1995: Γελάξε. Πθνδξέο ρηνλνζύειιεο πιήηηνπλ απ' άθξε ζ' άθξε ηε Καθεδνλία θαη ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζην ηέινο ηεο θαθνθαηξίαο λα μεπεξλά ηα 30εθ : 15 Γελάξε. Σηνληάο πιήηηεη ηε Ιήκλν κε ρηνλνθαηαηγίδεο. Ρν ύςνο ηνπ ρηνληνύ ζηα παξαζαιάζζηα ηκήκαηα έθηαζε ηα 5εθ θαη ζηα νξεηλόηεξα ηα 30εθ. 16/1/2005: Θπειιώδεηο βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη ζηα Ησάλληλα. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηελ Δύβνηα θαη Βνησηία : 4 δξνζηξόβηινη θαη 1 αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ηεξάπεηξα : δξνζηξόβηινο ζηελ Ηθαξία. 17/1/1964: Xηνληάο πιήηηεη ηε ρώξα, ρηνλόζηξσζε θαη ζηελ Αζήλα : -6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ρδεξκηάδσλ Ιαζηζίνπ : Θαηαηγίδεο ζηε Θξήηε κε πιεκκύξεο ζην Οέζπκλν θαη 1 λεθξό : Ηζρπξέο βξνρέο ζην λνκό Σαλίσλ, κε 140 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πακαξηά. 18/1/1961: Ζ Φιώξηλα - 14 βαζκνύο, θάκπνο ηεο Δνξδαίαο 18 βαζκνύο. Σηνλόπησζε ζηελ Αζήλα, ρηόληα ιίγν έμσ από ην Ζξάθιεην : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα, 20εθ : 20 ε κέξα παγεηνύ ζηα Ησάλληλα κε ζπζζώξεπζε πάρλεο ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο : Αλεκνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο έπιεμαλ ηελ Θξήηε, κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα κηαο αλζξώπηλεο δσήο από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ. Ξξνβιήκαηα θαη από ηνπο αλέκνπο : 138.4km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 19/1/1930: Σηνλνπηώζεηο ζηα Β. Ξξνάζηηα Αζελώλ, ρηνλόλεξν ζην θέληξν : Ξπθλή νκίριε ζηε Λ. Δπβντθό πξνθαιεί λαπάγην κε 400 λεθξνύο : Ξιεκκύξεο ζηε Σίν θαη Πάκν. Ξληγκόο κηαο γπλαίθαο από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ ζηε Θσ. 20/1/1907: Σηνλόπησζε θαη ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 21/1/1929: Θαθνθαηξία ζηε Καθεδνλία θαη ζηε Θξάθε. Απνθιεηζκέλε από ηα ρηόληα ε Γπηηθή Καθεδνλία. Ξιεκκύξεο ζηνλ Έβξν : Θαθνθαηξία ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο κε ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα θαη πξνβιήκαηα από ηνπο ηζρπξνύο βνξηάδεο ζηελ Αλαηνιηθή ρώξα, ηδηαίηεξα ζηε Ρήλν θαη ηε Β. Θξήηε : Ληθάδεο ην βξάδπ ζηα Ησάλληλα : Ξπθλή νκίριε ζηε Θεζ/λίθε, ρηνλνπηώζεηο ζε πόιεηο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο : Funnel cloud ζην Ζξάθιεην : Θαηαηγίδεο ζηε Γπηηθή ρώξα. 3

4 22/1/1940: Βαξπρεηκσληά ζηελ Ήπεηξν κε ππθλέο ρηνλνπηώζεηο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο : Θαθνθαηξία ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο κε ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα θαη πξνβιήκαηα από ηνπο ηζρπξνύο βνξηάδεο ζηελ Αλαηνιηθή ρώξα, ηδηαίηεξα ζηε Ρήλν θαη ηε Β. Θξήηε : Κεηεσξνινγηθή 'βόκβα' ζην Αηγαίν κε αλέκνπο επηπέδνπ ζύειιαο. Θαηαζηξνθέο ζην ειεθηξηθό θαη ηειεθσληθό δίθηπν ζε Ιήκλν θαη Πθύξν.Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο : Θαηαηγίδεο ζηα δπηηθά. 23/1/2004: Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε Θξάθε θαη λεζηά ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Από ην βξάδπ ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Θεληξηθήο Διιάδαο. Σηνλνζύειια πιήηηεη ηα Ησάλληλα κε ΒΑ αλέκνπο θαη ζεξκνθξαζία ππό ηνπ κεδελόο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία κε 99 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Σ/Θ 3-5 Ξεγάδηα : Βξαδηλή θαηαηγίδα ζην Ζξάθιεην. 24/1/1963: Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Θαηαζηξνθέο ζην δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ζηελ Θεθαινληά από αλαηνιηθνύο αλέκνπο ζε επίπεδν ζύειιαο. Άλεκνη ζε επίπεδν ζύειιαο θαη ζην Βόξεην Αηγαίν. Πηε Καγλεζία ζθνδξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθηλήζεηο από Βειεζηίλν θαη αλαηνιηθόηεξα. Πην Βόιν ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ θηάλεη ηα 10cm ηηο βξαδηλέο ώξεο ελώ επηθξαηεί νιηθόο παγεηόο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ. Σηνλνπηώζεηο κέρξη θαη ζηα παξαζαιάζζηα κέξε ηεο Πηεξεάο (Ινπηξάθη) : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά,2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Αλεκνζηξόβηινο ζηα Καξηζηά Οόδνπ. 25/1/1963: Πεκαληηθέο ρηνλνπηώζεηο θαη ζηα πεδηλά, -24 βαζκνύο ζηε Ξηνιεκαΐδα : Σηνλνκπόξεο ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζε Θεζζαιία, Αλαηνιηθή Πηεξεά, Ξεινπόλλεζν θαη Θξήηε : Νη ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία ζπλερίδνληαη, ζην Βόιν ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ μεπεξλά ηα 30cm θαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε αιπζίδεο (νιηθόο παγεηόο). Ξάγσζε ε ιίκλε Ξακβώηηδα : Σηνλνπηώζεηο ζηε βόξεηα ρώξα ζε ρακειά πςόκεηξα. 26/1/2005: Θαηαζηξνθέο από ηνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο, βξνρέο θαη ραιαδνπηώζεηο ζηε Ζιεία. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ Ήπεηξν από ην βξάδπ. δξνζηξόβηινο ζηελ Θαβάια /1/2006: Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Θξήηε (Σαληά). Πην Βόιν ε ζεξκνθξαζία πέθηεη λσξίο ην πξσί ζηνπο -8 (νιηθόο παγεηόο) : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ αλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα. 27/1/1968: Ρν ρηόλη ζηα Ησάλληλα θηάλεη ην κηζό κέηξν : Σηνλνπηώζεηο ζηα Ησάλληλα, πξνβιήκαηα ζηα νξεηλά : Θξνύζηα πάγνπ ζηε ιίκλε Ξακβώηηδα. 28/1/2006: Ηζρπξόο παγεηόο ζηα Γηάλλελα θαη πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδαο, ελώ ε ζπζζώξεπζε πάγνπ ζηηο αθηέο πξνθαιεί πξνβιήκαηα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ λνηηναλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα θαη ζηελ Αζήλα. 29/1/2005: Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Οηπέο αλέκνπ πνπ έθηαζαλ ηα 100 Km/h ζηε Βόξεηα Θξήηε. Νη ρηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή ζπλερίδνληαη κέρξη ην απόγεπκα : δξνζηξόβηινο ζηε Γιπθάδα. 30/1/1999:Θαθνθαηξία πιήηηεη ηε βόξεηα Διιάδα κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο κέρξη ηε ζάιαζζα. 20εθ ρηόλη ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο! Σηνλνθαηαηγίδα ζηα Ησάλληλα ~20εθ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : Ξπθλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Κεγάια ηα ύςε ρηνληνύ ζην ιεθαλνπέδην Ησαλλίλσλ πνπ θηάλνπλ ην 1κ : Σακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε Αηηηθή κε -3 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ραηόη : 2 δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξνί βνξηάδεο ζην Αηγαίν. 31/1/2005: Σηνλνπηώζεηο ζε Θεζζαινλίθε, Ιάξηζα, Ησάλληλα θαη Βόιν. Απνθιεηζκέλα ρσξηά ζηελ Ήπεηξν : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζε όιε ηε Γπηηθή Καθεδνλία : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηελ αλαηνιηθή επεηξσηηθή ρώξα. ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 1/2/2003:Ξιεκκύξεο από ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ξάηξα : Ππλερίδνληαη νη ρηνλνπηώζεηο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηνλ Θαξδακά Ακαιηάδαο. 2/2/1960: Σηνλνπηώζεηο ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα πεδηλά, ραιαδνπηώζεηο ζηε Θξήηε : Σηνλόπησζε ζηε Θεζ/λίθε : Σηνλνθαηαηγίδα ζεξκνύ κεηώπνπ πιήηηεη ηα Ησάλληλα, κε ρηνλόζηξσζε 20εθ ζηε πόιε. Σηνλίδεη επί 15 ώξεο ζε όια ηα νξεηλά ρσξηά ηεο Ζπείξνπ. Σηνλνπηώζεηο κέρξη ηα 300κ ζηε Βόξεηα Ξεινπόλλεζν. 3/2/1965: Σηνλνπηώζεηο κε ρηνλόζηξσζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : 25.6 κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηηο Βξύζεο Σαλίσλ : Θαθνθαηξία ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά θαη ζπειιώδεηο βνξηάδεο ζην Αηγαίν.Θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα.264 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πακαξηά Σαλίσλ. 4/2/1949: 230mm βξνρόπησζεο ζε 24 ώξεο ζηα Σαληά ηεο Θξήηεο πξνθαιώληαο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο. 20εθ ρηνλόζηξσζεο ζηε Ιακία θαη αζζελήο ρηνλόπησζε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο : -10 βαζκνί ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα. Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηνλ Έβξν : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : δξνζηξόβηινο ζηηο Αιπθέο Ιεπθίκκεο ζηε Θέξθπξα. 4

5 5/2/1991: Ξπθλή ρηνλόπησζε 16 σξώλ ζηα Ησάλληλα κε ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην ιεθαλνπέδην (>30cm) : -8 ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ξιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε κε 72 ρηιηνζηά βξνρήο. Λόηηνη άλεκνη εληάζεσο 10 κπνθόξ ζην Αηγαίν : Ηζρπξή ρηνλόπησζε ζηε Θεζζαινλίθε : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ζηε Πηεξεά. 6/2/1968: Πθνδξή ζαιαζζνηαξαρή ζηε Οόδν πξνθαιεί λαπάγην ακεξηθάληθνπ αληηηνξπηιηθνύ : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Σηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαινλίθε : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην. 127,1km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 7/2/1976: Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε όιε ηε ρώξα, αμηνζεκείσηε ρηνλόζηξσζε 5εθ ζηα Σαληά ηεο Θξήηεο, -10 βαζκνύο ην ζεξκόκεηξν ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε : Ξιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε, θαηαζηξνθέο από ζπειιώδεηο βόξεηνπο αλέκνπο ζε Πάκν θαη Ιέξν : Ξνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηα βόξεηα: -21 βαζκνί ζην Λεπξνθόπη, -17 βαζκνί ζηε Φιώξηλα. Ξαγώλεη ε ιίκλε ηεο Θαζηνξηάο : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή θαη ηνλ Βόιν : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία. δξνζηξόβηινο ζην Ρξίθνξθν Φηιηαηώλ ζηε Θεζπξσηία : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην : 143.2km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 8/2/1709: Έλαο από ηνπο ςπρξόηεξνπο ρεηκώλεο πνπ έρεη βηώζεη ε Δπξώπε πξνθαιεί αλαξίζκεηνπο λεθξνύο θαη ζεκαληηθή έιιεηςε ηξνθίκσλ, πνιινί πνηακνί έρνπλ παγώζεη θαη ζηε Β.Διιάδα έρνπλ εγθαηαιεηθηεί πνιιά νξεηλά ρσξηά : Σηνλόζηξσζε παξαηεξείηαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη Ξει/λήζνπ θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ. Σηόληα θαη ζηελ Αζήλα. 9/2/1929: Σηνλνπηώζεηο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Αζήλα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα : Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα κε -18 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα θαη -13 βαζκνύο ζηελ Θαζηνξηά. 10/2/1911: Πηακαηνύλ νη έληνλεο ηξηήκεξεο ρηνλνπηώζεηο ζε Θεληξηθή θαη Λόηηα Διιάδα κε ην ύςνο ηνπ ρηνληνύ λα θηάλεη ην 1κ ζε πνιιέο πόιεηο : Νιηθό πάγσκα ηεο ιίκλεο Ξακβώηηδαο κε δπλαηόηεηα βάδηζεο : Θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο ζην Πηξαηώλη Σαιθηδηθήο κε 152 mm βξνρήο. Βξαδηλή θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα, ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία όπσο θαη ζηα εκηνξεηλά ηεο Πηεξεάο θαη Ξεινπνλλήζνπ. 11/2/2006: δξνζηξόβηινο ζην Ρπκπάθη, Ζξάθιεην. 12/2/1936: Βαξπρεηκσληά ζηελ Διιάδα. Πηε Θεζζαινλίθε, όπνπ ην ρηόλη μεπέξαζε ην κηζό κέηξν ππήξμαλ αξθεηνί ζάλαηνη από ην ςύρνο. Ξνιύ ρηόλη έπεζε θαη ζε όιε ηε Θεζζαιία. Θαηαζηξνθέο από πιεκκύξεο ζηελ Ζιεία. Εεκηέο ζηνλ Ξεηξαηά από αλεκνζύειια : Πθνδξή ςπρξή εηζβνιή ζηελ Διιάδα κε ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα αλαηνιηθά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, Θπθιάδεο θαη Θξήηε.Σηνλόπησζε θαη ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σαιαδόπησζε ζηε Ξξώηε Πεξξώλ. Αλεκνζηξόβηινο ζηα Βξαζηεξά Σαιθηδηθήο. 13/2/2004 : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε λόηηα θπξίσο ρώξα κε ρηνλόζηξσζε ζηηο Θπθιάδεο θαη ηε Βόξεηα Θξήηε. Νιηθόο παγεηόο ζηα Ησάλληλα κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία -3 βαζκνύο : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Θνπξνύηα Ζιείαο. 14/2/1956: Θαηνιηζζήζεηο θαη θνπζθσκέλα ηα πνηάκηα ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο από ηηο πξνεγεζείζεο βξνρνπηώζεηο θαη ρηνλνπηώζεηο : Σηνλνπηώζεηο ζηα βόξεηα θαη θεληξηθά εκηνξεηλά : Σηνλνπηώζεηο ζηελ εκηνξεηλή Θεζζαιία. 15/2/1907: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία πξνθαινύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα : Σηνλνζύειια ζηα Ησάλληλα : Θαηαηγίδεο ζηε Β. Θξήηε, πδξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 16/2/1967: Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ηελ Αζήλα : Ξπθλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα (>20εθ) : Νη ζπλερείο βξνρνπηώζεηο θαη ρηνλνπηώζεηο ζηε Θξάθε αιιά θαη ζηε Βνπιγαξία πξνθαινύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ Έβξν από ππεξρείιηζε ηνπ πνηακνύ : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα. δξνζηξόβηινο ζηε Σαιθηδηθή : δξνζηξόβηινο ζηνλ Κεζζεληαθό θόιπν. 17/2/1898: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Πηεξεάο θαη Β. Ξεινπνλλήζνπ : Θαθνθαηξία κε ρηόληα ζηελ Διιάδα. Σηνλόζηξσζε ζηε Ππάξηε, ρηνλόπησζε ζηνλ Ξύξγν θαη ζην Κεζνιόγγη : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα κε εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηηο Θπθιάδεο κε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζην νδηθό δίθηπν πνιιώλ λεζηώλ, ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, θπξίσο ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο. -20 βαζκνί ζην Σ/Θ Θατκάθηζαιαλ. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 18/2/1983: Σηνλνπηώζεηο ζηελ αλαηνιηθή ρώξα, ρηόληζε ζε όιν ην Αηγαίν εθηόο Οόδνπ θαη ζε όιε ηελ Θξήηε κε ρηνλόζηξσζε, εθηόο Πθαθηώλ, Ξαιαηνρώξαο, Ρπκπαθίνπ. Κεξηθέο απόιπηα ειάρηζηεο Θεζ/θε -9, Ρξίπνιε, Ιάξηζα -8, Αιεμ/ιε -11, Παληνξίλε -2, Διιεληθό -3, Φηι/θεηα -5, Ραηόη -8. Γελ επεξεάζηεθε ε δπη. Διιάδα ελώ έθιεηζε ην αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ : Ηζρπξέο βξνρέο ζηηο Θπθιάδεο κε ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζην νδηθό δίθηπν πνιιώλ λεζηώλ. 19/2/1903: Ξξνβιήκαηα από ηηο ηζρπξέο βξνρέο θαη ην ρηνλόλεξν ζηελ Αζήλα : Θαηαζηξνθέο από ηνπο ζπειιώδεηο λνηηάδεο θαη ηηο βξνρέο ζηε Λόηηα Θξήηε (Πθαθηά). 20/2/2009: δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν. 21/2/1929: Έληνλε ζαιαζζνηαξαρή ζην Λ. Αηγαίν πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηε πιεύζε πινίσλ γηα 3 κέξεο : Από ηηο ζθνδξόηεξεο ζύειιεο ζηε Β. Θξήηε κε Β-ΒΑ αλέκνπο πνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηα Σαληά : Ηζρπξόο παγεηόο ζηε Βόξεηα Διιάδα κε -9 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Θαζηνξηά : Σηνλόπησζε ζηε Θεζ/λίθε : δξνζηξόβηινο ζηε Ξάξγα : Βξνρέο ζηα πεδηλά θαη ρηόληα ζηα εκηνξεηλά ηεο Καθεδνλίαο. 5

6 22/2/2010: Σαιαδόπησζε ζηε Γεκεηζάλα. 23/2/1983: Θαθνθαηξία κε βξνρέο, ρηόληα θαη ζπειιώδεηο αλέκνπο ζαξώλεη ηε ρώξα. Ρα ρηόληα πεξηθπθιώλνπλ ηελ Αηηηθή. Δμ αηηίαο ησλ ζπειισδώλ αλέκσλ θαη ηεο κεηαηόπηζεο θνξηίνπ, λαπαγεί ζην Θαβνληόξν ην νρεκαηαγσγό «Σξπζή Απγή» πνπ εθηεινύζε ην δξνκνιόγην Οαθήλα- Λάμνο. Από ηνπο 42 επηβαίλνληεο δηαζώζεθαλ κόλν : 18 βαζκνί ζηα Ησάλληλα κε ηζρπξνύο ΒΑ θαηαβάηεο : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο λόηηαο ρώξαο, ρηνλόζηξσζε θαη ζηελ Αζήλα : Θαθνθαηξία κε ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο ζηα Γσδεθάλεζα όπνπ αλεκνζηξόβηινο πξνθάιεζε δεκηέο ζηε ΛΑ Οόδν. Θαηαηγίδεο θαη ζηελ Θύπξν. 24/2/1996: Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο ζηε ρώξα. Ακκνζύειιεο ζηελ Θξήηε θαη ζηα Γσδεθάλεζα θαη πνιύ ζπειιώδεηο λνηηάδεο ζην Αηγαίν : Θαθνθαηξία ζε όιε ηε ρώξα κε ηζρπξέο βξνρέο θαη ρηόληα ζηα νξεηλά : Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή, 40mm ζηα Ησάλληλα. 25/2/2001: Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο, κε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο ησλ 20 βαζκώλ ζηε λόηηα ρώξα θαη ηελ Θξήηε : Σηνλνζύειια ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε : Ηζρπξνί ΒΑ άλεκνη ζε όιε ηε ρώξα. 26/2/1905: Ηζρπξνί άλεκνη πξνθαινύλ λαπάγην ηζηηνθόξνπ ζηε Παληνξίλε, θαηαηγίδα ζηε Ξάηξα : δξνζηξόβηινο ζηελ Β. Ηθαξία : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 27/2/1912: Σηνλόλεξν ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Θξάθεο. 28/2/1995: 22 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο κε ρακειό πςόκεηξν. 29/2/1968: Πθνδξόηαηε ζύειια (987hPa - Σαληά) πιήηηεη ηε Γπηηθή Θξήηε θαη θπξίσο ηα Σαληά κε ηα παιηξξντθά θύκαηα θαη ηνπο αλέκνπο λα πξνμελνύλ αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο θαη ηνλ ζάλαην 6 αηόκσλ, πνιινί επίζεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξεινπόλλεζν : Απνθιεηζκέλα ρσξηά ζε όιε ηε ρώξα από ππθλέο ρηνλνπηώζεηο, -18 βαζκνί ζην Λεπξνθόπη. ΜΑΡΣΙΟ 1/3/1953: Βξαδηλή ρηνλόπησζε ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Β.Διιάδα κε απνθιεηζκέλα ρσξηά, -10 βαζκνύο ζην Ιεηβαδίηη Μάλζεο θαη απαγνξεπηηθό απόπινπ ζην Αηγαίν. 2/3/1913: Ηζρπξνί άλεκνη κε ρηνλνπηώζεηο θαη ζηα πεδηλά ηεο Δύβνηαο : Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : Κεγάιεο δεκηέο ζε δελδξνθαιιηέξγεηεο ιόγσ ρηνληνύ, απαγόξεπζε απόπινπ ζε όιε ηε ρώξα : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλόπησζε κε ρηνλόζηξσζε ζηα Ησάλληλα θαη ηε Θεζ/λίθε : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε νξεηλά ρσξηά ηεο Ζπείξνπ. 3/3/1953: Σηνλνπηώζεηο έσο ηα Β.Ξ. ηεο Αζήλαο, ρηνλόλεξν ζην θέληξν : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Γ.Καθεδνλίαο, πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο : 21 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα όπσο θαη ην : 23 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 4/3/1909: ςειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη Ξει/λήζνπ : 23 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία Ησάλληλα. 5/3/1993: 10εθ ρηνληνύ ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζε Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε. 78 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Μάλζε : Θπειιώδεηο βνξηάδεο ζηε Θξήηε :Θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή. 2 αλεκνζηξόβηινη ζηνλ Ξύξγν Ζιείαο. 6/3/1996:Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο θαη ζηελ Αζήλα : Σακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηα βνξεηνδπηηθά: -6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζε Θαζηνξηά θαη Φιώξηλα : Ξνιύ ζπειιώδεηο λνηηάδεο ζην Αηγαίν κε κεηαθνξά Αθξηθαληθήο ζθόλεο.funnelcloud ζηνλ Ξξνβαηώλα Έβξνπ. 7/3/1902: Πνβαξό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο ζθόλεο : 10 λεθξνί από ηζρπξή ρηνλνζύειια ζηε Γ. Καθεδνλία : Σηνλνπηώζεηο ζηα λεζηά ηνπ Αλ. Αηγαίνπ : 25 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. Οαγδαία πηώζε 12 βαζκώλ ζηελ ΒΓ ρώξα ζε ιηγόηεξν από 24 ώξεο : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο (Θαβάια) θαη θεληξηθήο ρώξαο (Ιακία) : FunnelCloud ζηε Ξάηξα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο (από Λάνπζα κέρξη θαη Άκθηζζα). Σηνλόζηξσζε θαη ζηε Θεζ/λίθε. Σηνλνθαηαηγίδεο ζηε Λ. Δύβνηα, ρηνλνκπόξεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηα Ησάλληλα. 8/3/1955: Πθνδξή ζύειια κε λνηηάδεο πιήηηεη ηε Θξήηε κε πνιιέο θαηαζηξνθέο ζηα Σαληά.Ξιεκκύξεο αλαθέξνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο (ρακειό 995hPa) : Σηνλόπησζε ην πξσί ζην Βόιν : Ρξαπκαηηζκόο δύν πνδνζθαηξηζηώλ ζηε Οόδν από θεξαπλό : Πεκαληηθό επεηζόδην κεηαθνξάο αθξηθαληθήο άκκνπ, ζπλνδεία ζπειισδώλ αλαηνιηθώλ αλέκσλ ζηνλ Θνξηλζηαθό, νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηα 100 km/h ζε Οίν θαη Ξάηξα. Σηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά Γ. Καθεδνλίαο θαη ηα Γηάλλελα : Σηνλνπηώζεηο κε ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα, ληθάδεο θαη ζηηο Θπθιάδεο, ρηνλνράιαδν ζηελ εκηνξεηλή Θξήηε. 6 πδξνζηξόβηινη αλνηρηά ησλ Εαξάθσλ Δπβνίαο. 9/3/1987: Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά, ρηνλόζηξσζε ζε πνιιέο πόιεηο : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειό πςόκεηξν ζηε Καθεδνλία (Μάλζε) : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο αλαηνιηθήο επεηξσηηθήο ρώξαο. Ηζρπξό ρηνλνράιαδν πιήηηεη ην Ζξάθιεην. Πηνπο -7 ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 6

7 10/3/1923: Θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αζήλα : Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο. 5εθ ζηελ Άξηα : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 11/3/1953: Πθνδξή ζύειια πιήηηεη ηε Ιεπθάδα κε αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο ζηε γεσξγία : Ηζρπξή βξαδηλή θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αηηηθή. 12/3/1953: Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο, ρηνλόλεξν ζηελ Αηηηθή : Σηνλνπηώζεηο ζε ρακειά πςόκεηξα ηεο αλαηνιηθήο επεηξσηηθήο ρώξαο. 13/3/2006: Funnel cloud ζηα Ππάηα Αηηηθήο. 14/3/2011: δξνζηξόβηινο ζηελ Αξηέκηδα Αηηηθήο : 162.5km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 15/3/1962: Πθνδξνί Λ-ΛΑ άλεκνη πιήηηνπλ όιε ηε ρώξα κε αλζξώπηλεο απώιεηεο θαη θαηαζηξνθέο. Σηνλόπησζε παξαηεξείηαη ζηα Ησάλληλα. 16/3/1964: Ηζρπξνί λόηηνη άλεκνη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο. 17/3/2003: Ξνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζηελ Ξεινπόλλεζν κε ηαρύηεηεο πνπ μεπέξαζαλ ηα 120 km/h ζηελ Θαιακάηα. Θαηαζηξνθέο ζηα Ησάλληλα από ηνπο αλέκνπο, 3 κέηξα ην ρηόλη ζην θόκβν Κεηζόβνπ : Σαιαδνπηώζεηο ζηελ Λ. Δύβνηα. 18/3/1999: Ξξσηλή ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα, θαηαηγίδα ην απόγεπκα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε πόιεηο ηεο Γ. Καθεδνλίαο. 19/3/2000: Σηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά ηεο Αηηηθήο. Σηνλνθαηαηγίδεο ζηε Λ. Δύβνηα. 20/3/2007: δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : δξνζηξόβηινο ζηνλ Θέθαιν ηεο Θσ, θαηαηγίδεο ζηε Θξήηε. 21/3/1957: 29 βαζκνύο ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ληθάδεο ζηα Ησάλληλα : ςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Θνδάλε λα θηάλεη ζηνπο 23 βαζκνύο : Ξξνβιήκαηα ζηηο πηήζεηο γηα Θξήηε θαη Γσδεθάλεζα ιόγσ πνιύ ζπειισδώλ λνηίσλ αλέκσλ. Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Σαιθίδα : Σηνλνπηώζεηο ζηελ εκηνξεηλή Γ. Καθεδνλία. δξνζηξόβηινη ζε Διεπζίλα θαη Θαιακάηα (ζηε Θαιακάηα θαη αλεκνζηξόβηινο). 22/3/1909: Σηνλνζύειια ζηελ Αηηηθή : Θαηαζηξνθέο από μαθληθέο πιεκκύξεο ζηηο Πέξξεο ιόγσ απόηνκεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κεγάιν αξηζκό θεξαπλώλ ζηελ Ήπεηξν, Καθεδνλία θαη Βόξεην Αηγαίν : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή κε 55 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν : δξνζηξόβηινο ζην θόιπν ηεο Θαιακάηαο. 23/3/1951: Σακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο κε ρηνλόλεξν ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ζιεία κε έληνλε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα. δξνζηξόβηινο ζηε Ξάηξα : Πεκαληηθό επεηζόδην κεηαθνξάο Αθξηθαληθήο ζθόλεο, 31 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Βόξεηα Θξήηε. 24/3/2001: 25 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Πηεξεάο θαη ηεο Θξήηεο (Ζξάθιεην). 25/3/1900: Πθνδξή θαηαηγίδα πιήηηεη ηελ Αζήλα κε θαηαζηξνθέο από θεξαπληθά πιήγκαηα : Ηζρπξνί θαηαβάηεο άλεκνη ζηα Ησάλληλα νδεγνύλ ζηε καηαίσζε ηεο παξέιαζεο ελώ ζνβαξέο δεκηέο ππέζηεζαλ ζπίηηα θπξίσο ζηε παξαιίκληα πεξηνρή. Έληνλεο ρηνλνπηώζεηο ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο, 115km/h ζην Διιεληθό (ΔΚ). 137mm βξνρόπησζεο ζηελ Αηηηθή ζε 12 ώξεο : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Καλσιάδα Ζιείαο πξνθάιεζε ην ζάλαην δύν αλζξώπσλ : 140km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 26/3/1975: Θαηαζηξνθέο από βξνρνζύειια ζην Θαηάθνιν : δξνζηξόβηινο ζηε Ιάξλαθα ηεο Θύπξνπ. 27/3/1902: Σαιαδνπηώζεηο ζηελ Ζιεία : Θπειιώδεηο λόηηνη άλεκνη ζηα Ησάλληλα πξνθαινύλ πξνβιήκαηα : Αζζ. Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Αηηηθήο άλσ ησλ 1000κ. 28/3/1931: Σηνλόπησζε κε ζεκαληηθή ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά ηεο Θεζζαιίαο : δξνζηξόβηινο ζηελ Ακνξγό. 29/3/1931: Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή κέρξη θαη ηνλ Ξεηξαηά : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα (2εθ) : Νιηθή έθιεηςε ειίνπ ζην Θαζηειόξηδν. 30/3/1976: Ηζρπξνί άλεκνη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο, γεληθό απαγνξεπηηθό απόπινπ πινίσλ θαη πηήζεο αεξνζθαθώλ : Ξπθλή ραιαδόπησζε ζην Κηηζηθέιη : Ξπθλή ραιαδόπησζε ζηα Ησάλληλα. 31/3/2005: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. 7

8 ΑΠΡΙΛΙΟ 1/4/2001: Σηνλόλεξν ζηε Θεζ/λίθε κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 6 βαζκνύο : Σηνλνπηώζεηο ζε νξεηλά ρσξηά ηεο Β.Διιάδαο. 2/4/2005: 10 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ζξάθιεην Θξήηεο κε θαηαηγίδεο θαη ηζρπξνύο βνξηάδεο. 3/4/1931: Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν πξνθαιεί ηνλ ζάλαην κηαο γπλαίθαο. 4/4/1923: Σακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή ζε όιε ηε ρώξα όπσο θαη ην : δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην (2). 5/4/1926: Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Ξιεκκύξεο θαη δεκηέο ζηε Γαύδν. 6/4/2007: δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : δξνζηξόβηινο ζηα Φηιηαηξά Κεζζελίαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 7/4/1904: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο, ηζρπξέο βξνρέο ζηα πεδηλά : Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα ην πξσί : Όςηκε ρηνλόπησζε ζηελ Αζήλα : Θαηαηγίδα κε ρηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα. Σηνλνπηώζεηο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σηνλόλεξν ζηα Βόξεηα Ξξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Θεξκνθξαζίεο πνπ έθηαζαλ ηνπο 30 βαζκνύο ζηε βόξεηα Θξήηε : 4 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 8/4/1973: Σηνλνπηώζεηο ζην Ρξόνδνο ηεο Θύπξνπ πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζηηο ζπγθνηλσλίεο : 2 πδξνζηξόβηινη ζηηο Αιπθέο Ιεπθίκκεο Θέξθπξαο. 9/4/ 2003: Ξνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε Β. Διιάδα, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ Αηηηθή κε 1 βαζκό ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Διιεληθό : 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Ιάξηζα. 10/4/1985: 30 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. 11/4/2012: δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 12/4/ 2006: 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Σαληά : 30 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα. 13/4/ 14/4/1909: Ξιεκκύξεο ζηελ Αξθαδία κε θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο θαη ζπίηηα ιόγσ ππεξρείιηζεο πνηακνύ : Πνβαξό επεηζόδην κεηαθνξάο ζθόλεο ζηε λόηηα ρώξα. 15/4/1902: Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Θεζζαιία : Ξιεκκύξεο ζηελ Θέξθπξα. 16/4/1996: Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα, κέγηζηε ζεξκνθξαζία 6 βαζκνί. 17/4/1988: Σηνλόλεξν ζηα Ησάλληλα : Ακκνζύειιεο ζηελ Θξήηε. Έθιεηζαλ γηα αξθεηέο ώξεο ηα αεξνδξόκηα Πνύδαο θαη Ζξαθιείνπ. 18/4/ 19/4/ 1984: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη ρηόληα ζηα νξεηλά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο. 20/4/ 21/4/2006: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Θαιακπάθα. 22/4/2009: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά θεληξηθήο θαη βόξεηαο ρώξαο, αλεκνζηξόβηινο ζην Ξαλόξακα Θεζ/λίθεο κε 1 ηξαπκαηία, πδξνζηξόβηινο ζην Θαηλνύξην Αγξηλίνπ. 23/4/1965: Έληνλε κεηαθνξά ζθόλεο από ηελ Αθξηθή θαη ιαζπνβξνρέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 24/4/2002: Σαιαδόπησζε ζηελ Αηηηθή : Σαιαδόπησζε ζηε Θεζ/λίθε. 25/4/2008: δξνζηξόβηινο ζηε Παγηάδα Θεζπξσηίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε δπηηθή ρώξα : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Εάθπλζν. 26/4/2008: Σηνλνπηώζεηο άλσ ησλ 1200κ ζηελ Ήπεηξν. 3 πδξνζηξόβηινη ζηε Θεζ/λίθε. 27/4/ 2008: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο. Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ήπεηξν θαη Γπηηθή Πηεξεά. 28/4/ 8

9 29/4/1901: Ζ αλνκβξία ζηε θεληξηθή θαη λόηηα ρώξα ζπλερίδεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο : Ξνιύ ζπειιώδεηο βνξηάδεο (10-11 Beaufort) ζην Αηγαίν. Σηόληα ζηα νξεηλά ηεο Αηηηθήο, δεκηέο κέζα ζηελ πόιε από ηνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο : Ξιεκκύξεο ζηα λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 30/4/1958: Βξνρέο θαη θαηαηγίδεο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ επνρή ζε όιε ηε ρώξα. ΜΑΙΟ 1/5/1900: Ξιεκκύξεο ζηε Καθεδνλία : Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία : Σαιαδόπησζε ζηελ Άξηα : 3 πδξνζηξόβηινη ζηε Πάκν : 31 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Άξηα. 2/5/1950: Ηζρπξνί άλεκνη ζηελ Αηηηθή κε πςειό θπκαηηζκό ζηνλ Παξσληθό : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 3/5/1988: 6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα : Ηζρπξή ραιαδόπησζε ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν θαη ζηε Φιώξηλα : 34 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα, 36 βαζκνί ζηε Ιάξηζα : 32 βαζκνί ζηα Ησάλληλα : 4 δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 4/5/1961: Γύν λεθξνί από θεξαπληθό πιήγκα ζε Αιεμαλδξνύπνιε θαη Οόδν. 5/5/ 6/5/1913: Θπειιώδεηο λνηηάδεο πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο, ελώ 1 λεθξόο από λαπάγην. 7/5/1989: Ξνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζην Αηγαίν, ρηνλνπηώζεηο ζηε Φιώξηλα. 8/5/ 9/5/1898: Θαηαζηξνθηθή ζύειια ζηε Ξάηξα : Θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο ζηνλ Λ. Ζιείαο πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο. 10/5/ 11/5/ 12/5/1985: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Κπηηιήλε : 33 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ρξίθαια :Ξιεκκύξεο ζηε Οόδν (Θαιπζηέο). 13/5/1968: 34 βαζκνί ζηα Ησάλληλα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1600κ.Λεθξόο νξεηβάηεο ζηνλ Δξύκαλζν από θεξαπληθό πιήγκα : Ξιεκκύξεο ζηε Σίν : Θαηαηγίδεο ζηε Β.Διιάδα. 14/5/2007: Ηζρπξή θαηαηγίδα ην βξάδπ ζηε Θεζ/λίθε. 15/5/2006: Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θεζζαινλίθε : 40 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξή θαηαηγίδα έπιεμε ηα Ρξίθαια Θεζζαιίαο. δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 16/5/1960: Ηζρπξή ραιαδόπησζε πξνμελεί θαηαζηξνθέο ζηε Θαξδίηζα : Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Βόξεηαο θαη Θεληξηθήο Διιάδαο. 2010: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1500κ : δξνζηξόβηινο αλνηρηά ηεο Κπθόλνπ. 17/5/2012: Σαιαδόπησζε ζηε Ιακία. 18/5/1963: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1700κ.Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηα πεδηλά Θεζζαιίαο : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : Έλαο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζηε Κεζζελία. Γαζηθή ππξθαγηά ζην Άγην Όξνο από θεξαπλό. 19/5/2004: δξνζηξόβηινο ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Θξήηεο : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Φζηώηηδα. 20/5/ 21/5/1958: Κηθξνπιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε ζηελ Αζήλα : Ηζρπξό επεηζόδην κεηαθνξάο Αθξηθαληθήο ζθόλεο ζηελ Διιάδα. 22/5/1977: Αξθεηά πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε όιε ηε ρώξα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Πθηάζν. 23/5/2007: δξνζηξόβηινο ζηνλ Παξσληθό, Αίγηλα : δξνζηξόβηινο ζηε ιίκλε Ξακβώηηδα. 6 πδξνζηξόβηινη ΛΓ ηεο Ιέζβνπ. 9

10 24/5/2003: δξνζηξόβηινο ζηνλ Παξσληθό : Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηελ Αηηηθή κε θαηαζηξνθέο ζην Κελίδη, παξαηεξήζεθε funnel cloud : δξνζηξόβηινο ζηνλ Κνύδξν ηεο Ιήκλνπ. 25/5/1991: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1500κ, 10εθ ζηε Θαηάξα &2009: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Θεζζαιία. 26/5/1952: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : 39.4 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα. 27/5/1991: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν πάλσ από ηα 1600κ. 2009: Θαηαηγίδεο ζηε Θεζζαιία : Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή. 28/5/1991: 13 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : 38 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Ιάξηζα : Σαιαδνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 29/5/1991: Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν πάλσ από ηα 1600κ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιάδη πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηε Θεζζαιία : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Ξει/λεζν : Πθνδξή ραιαδόπησζε ζηε Θνδάλε. 30/5/1903: Ηζρπξή ραιαδόπησζε ζηε Θόξηλζν πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζε ειαηώλεο θαη ακπειώλεο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδόπησζε ζηα λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Άλδξν. 31/5/2008: 2 αλεκνζηξόβηινη ζηε Ξηνιεκαΐδα : Σαιαδόπησζε ζηα Ησάλληλα. ΙΟΤΝΙΟ 1/6/2006:Θαθνθαηξία ζε όιε ηελ Διιάδα κε θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο θαη ηζρπξέο θαηαηγίδεο. Ξιεκκύξεο από ππεξρείιηζε ησλ πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία, ηε Κεζζελία, ηελ Αραΐα θαη ηελ Μάλζε. Εεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο από ην ραιάδη. Ξξνβιήκαηα ζηηο νδηθέο θαη ελαέξηεο ζπγθνηλσλίεο ζηε δπηηθή Διιάδα. 2/6/1951: Σαιαδόπησζε ζηε Φιώξηλα : Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα : Σακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο, ρηνλνπηώζεηο άλσ ησλ 2000κ ζηελ Ξίλδν. 3/6/1997: Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή. 2008: 39mm βξνρήο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα θαη ζην Πηξαηώλη Σαιθηδηθήο. 4/6/1907: Ηζρπξόηαηε θαηαηγίδα ζηε θεληξηθή Διιάδα πξνθαιεί ηελ ππεξρείιηζε ηνπ πνηακνύ Ιεζαίνπ ζηα Ρξίθαια, ζθνηώλνληαο 400 άηνκα : Σαιαδόπησζε ζηε Ιάξηζα πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο κε πιεκκύξεο ζηε Θεζζαιία : Θαηαηγίδεο ζηα λεζηά ηνπ Αλ. Αηγαίνπ. 5/6/1954: Κεησκέλε αλζνθνξία δέληξσλ θαη θπηώλ ιόγσ ζπλερώλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη βξνρνπηώζεσλ : Ηζρπξή βξνρόπησζε ζηε Θεζζαινλίθε πξνθαιεί πξνβιήκαηα, πδξνζηξόβηινο ζην Άγην Όξνο θαη ην Αλ. Ξήιην. 6/6/1958: Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζε Θ. Καθεδνλία θαη Ιέζβν, πιεκκύξεο ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε έληνλε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Πηεξεά θαη Ξεινπόλλεζν : Θαηαηγίδα ζην Βόιν κε 28mm ζε 2 ώξεο. 7/6/1975: Όςηκε ρηνλόπησζε ζηε Ξίλδν, άλσ ησλ 2000κ : Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο : Σαιαδόπησζε ζην Βόιν επί 20 ιεπηά (19mm). 8/6/1964: Φνληθή θαθνθαηξία ζηε Β. Διιάδα : Όςηκε ρηνλόπησζε ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 2000κ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Θαβάια. 2006: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Καθεδνλία. Σηνλνπηώζεηο ζε πςόκεηξα κεγαιύηεξα ησλ 2000 κέηξσλ. 9/6/1983: Θαηαζηξνθέο από θαηαηγίδεο ζηε Β. Διιάδα : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Νξεζηηάδα κε 110 ρηιηνζηά βξνρήο κέζα ζε έλα δηήκεξν 10/6/1964: Ξιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή. 3 ζύκαηα από θεξαπληθό πιήγκα ζε Ήπεηξν θαη Αραΐα, θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο ζε Ήπεηξν θαη Ξει/λεζν : δξνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν θαη 3 ζηελ Ζιεία. 11/6/ 12/6/1989: Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο κε δεκηέο ζηε Γπηηθή Αραΐα : 5 πδξνζηξόβηινη ζηε Σηιηαδνύ Δπβνίαο : Κία γπλαίθα λεθξή από θεξαπληθό πιήγκα ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 13/6/1964: Εεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο ζηηεξώλ θαη θαπλνύ ζηε Φζηώηηδα από θαηαηγίδεο : 40 βαζκνί ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηα βόξεηα θαη θεληξηθά. 2009: Γαζηθή ππξθαγηά ζηε Οηηζώλα : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Πηάηηζηα. 14/6/1897: Πνβαξέο δεκηέο ζηε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε Αζελώλ Ξαηξώλ από ξαγδαία βξνρόπησζε, κηα θαηνηθία ζηα Κέγαξα θαηέξξεπζε θαη πνιιά ππόγεηα πιεκκύξηζαλ. 10

11 15/6/1956: Θαύζσλαο ζηε θεληξηθή θαη λόηηα ρώξα : Ξξσηνθαλήο θαηαηγίδα ζηε Θαξδίηζα πξνθαιεί ην ζάλαην 45ρξνλνπ γεσξγνύ από θεξαπληθό πιήγκα θαη ηξαπκαηίδνληαη 46 άηνκα από ηελ ηζρπξή ραιαδόπησζε ζην ρσξηό Φαλάξη, 23 εμ απηώλ δηαθνκίζηεθαλ ζην λνζνθνκείν. Πην ρσξηό Ινμάδα εθαηνληάδεο πνπιεξηθά ζθνηώζεθαλ, καδί θαη 2 άινγα από ηε ραιαδόπησζε. Σαιαδόπησζε θαη ζηε Θνδάλε : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο κε δεκηέο ζηηο Πέξξεο : Γαζηθή ππξθαγηά ζηνλ Λ. κεηηό : 2 ηζρπξνί πδξνζηξόβηινη ζηνλ Αγ. Ησάλλε Ξειίνπ, 47.2mm βξνρήο ζηα Ησάλληλα : Πνβαξή θαθνθαηξία ζε όιε ηε ρώξα κε ραιαδνπηώζεηο. 16/6/1946: ςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζε Θεζζαιία θαη Αγξίλην. Γύν λεθξνί από θεξαπληθό πιήγκα ζην Λ. Ιαξίζεο. 17/6/2003: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηα δπηηθά θαη λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Σαιθηδηθή θαη Θεζζαινλίθε κε κεγάιν αξηζκό θεξαπλώλ : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 18/6/1963: Ηζρπξή ραιαδόπησζε θαη αλεκνζύειια έπιεμε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Βόινπ κε 50% ησλ ειαηώλσλ ζην Ξήιην λα έρνπλ θαηαζηξαθεί ελώ νινζρεξήο είλαη ε θαηαζηξνθή ζηα νπσξνθόξα δέληξα. Ππίηηα ζην θέληξν πιεκκύξεζαλ. 19/6/1974: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηελ Αηηηθή : Θαύζσλαο ζηε λόηηα επεηξσηηθή ρώξα : Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ακαιηάδα : 38 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Ιάξηζα θαη Αζήλα. 20/6/1901: Οαγδαίεο βξνρνπηώζεηο ζε βόξεηα θαη θεληξηθή ρώξα, ρηνλόπησζε παξαηεξήζεθε ζηνλ Όιπκπν : Θύειια ζην Βόιν πξνθαιεί δεκηέο : Σαιαδόπησζε ζηε Θαξδίηζα : Ηζρπξή θαηαηγίδα πιήηηεη ηε Θαβάια. 21/6/1901: Αξθεηέο βξνρνπηώζεηο ζηελ επεηξσηηθή ρώξα : δξνζηξόβηινο ζην Ύςνο Θέξθπξαο. 22/6/1963: Λεθξό δεπγάξη 39 θαη 37 ρξνλώλ αληίζηνηρα ζηελ Διαζζόλα από θεξαπληθό πιήγκα. Ξξόθιεζε ππξθαγηάο από θεξαπλό ζε 12 ζηξέκκαηα ζηηεξώλ ζηα Θαιύβηα Ρζαξηηζάλεο. Λεθξή από θεξαπλό γεσξγόο θαη ζηε Ξηνιεκαΐδα εηώλ 32, πξνβιήκαηα από θαηαηγίδα θαη ζηε Θεζ/λίθε : Ξιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή. 23/6/1916: ςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ Αηηηθή ζηα όξηα ηνπ θαύζσλα : δξνζηξόβηινο ζην Ξόξην Θαηζίθη Ιεπθάδνο θαη έλαο ζηνλ Ξαηξατθό θόιπν : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Πάκν. 24/6/1964: Λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα 51ρξνλνο ζηε Θεξαζζώλα Ξξεβέδεο, ζεκαληηθέο πιεκκύξεο κε θαηαζηξνθέο ζην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ. Θαηαζηξνθή από ην ραιάδη ηεο θαπλνπαξαγσγήο ζε Κπάθξα, Λενθαηζάξεηα θαη Πεξβηαλά : δξνζηξόβηινο κεηαμύ Οίνπ Αληηξξίνπ. 25/6/1968: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο θαη πιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Καθεδνλία κε έλαλ λεθξό από θεξαπληθό πιήγκα : 37 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Γηαλληηζά θαη Νξεζηηάδα. 26/6/1996: 38 βαζκνί ζηελ Αζήλα κε ηελ αηκόζθαηξα απνπληθηηθή ιόγσ ηνπ λέθνπο : 44.8 βαζκνί ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζην ζηαζκό ηνπ ΔΑΑ ζην Θεζείν από ην Ξνιινί ζηαζκνί ζηελ Διιάδα γξάθνπλ άλσ ησλ 43 βαζκώλ, εξαζηηερληθή κέηξεζε ζην Βόιν 45.3 βαζκνύο (44.6 ε επίζεκε ηνπ ΔΑΑ). 27/6/2009: Ξξσηλέο ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηηο Ππνξάδεο : Θαηαηγίδα κε κεγάιε ζπρλόηεηα ειεθηξηθώλ ζηελ Αηηηθή : δξνζηξόβηινο ζηε Πηζσλία Σαιθηδηθήο. 28/6/2007 : Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηελ Ξάξλεζα : Σαιαδόπησζε ζηε Ιπζηκαρεία Αηησιναθαξλαλίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πνιύ κεγάιν αξηζκό θεξαπλώλ ζε Αηηηθή θαη Δύβνηα. 29/6/ 30/6/1903: Πθνδξή θαηαηγίδα κε ραιαδόπησζε ζηελ επαξρία Αικπξνύ Βόινπ, θαηαζηξέθεη νινζρεξώο ηηο θαιιηέξγεηεο, ελώ ζθνηώλνληαη 5 άηνκα από θεξαπληθό πιήγκα. Θαηαζηξνθέο θαη ζηα ειαηόδεληξα ηνπ Ξειίνπ : δξνζηξόβηινο ζηε Πθνηίλα Ξηεξίαο : Βξαδηλή ηζρπξή θαηαηγίδα ζην Βόιν, 53.4 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα. ΙΟΤΛΙΟ 1/7/1817: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε πεξηνρή ηεο Πεηείαο : Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζηε Γξάκα. Έλαο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζην Θηιθίο : 41 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Ιακία, 40 βαζκνί ζηε Ιάξηζα. 2/7/1903: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Ιάξηζα πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο : Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Μάλζε. 3/7/1957: Ξιεκκύξεο ζην Λ. Έβξνπ : 41.4 βαζκνύο ζηα Σαληά : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο ζηε Θεζζαιία, θαηαζηξνθέο ζε Θαξδίηζα θαη Αγξηά Βόινπ : Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα : 100 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πηελή Δπβνίαο, 70 ρηιηνζηά ζηε Σαιθίδα, πνιύ ρακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο: κέγηζηε ζην Βόιν : Σαιαδόπησζε ζηε Θπςέιε : Funnelcloud ζην Λ. Ζξάθιεην Αηηηθήο : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 4/7/1957: 42 βαζκνύο ζηε Ιάξηζα : 44 βαζκνί ζηε Πνύδα, 42 ζηα Σαληά, 43.6 ζην Ζξάθιεην, δεκηέο ζηε γεσξγία : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Θεζζαινλίθε κε έλαλ λεθξό από θεξαπληθό πιήγκα. 11

12 5/7/1965: 45 βαζκνί ζηε Ιάξηζα, 40 ζηα Ρξίθαια. 6/7/1909: Θαηαηγίδεο πιήηηνπλ πνιιέο πεξηνρέο θαη ρακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο. 7/7/1901: ζηξέκκαηα θαιιηεξγεηώλ ζηε Ιεηβαδηά θαηαζηξάθεθαλ ιόγσλ ραιαδόπησζεο, όπνπ ην ζηξώκα πάγνπ αλήιζε ζηα 20εθ : 38 βαζκνί ζηε Ιάξηζα, 37 ζηελ Αζήλα : ςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε Γ. Καθεδνλία, 40.8 ε Φιώξηλα, 42,2 ζηε Θνδάλε. 8/7/1874: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζην Βόιν : Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηελ Αηηηθή πξνθαιεί πιεκκύξεο θαη αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο ζε ζπίηηα, θαηαζηήκαηα θαη νρήκαηα. 9/7/1905: Ηζρπξή θαηαηγίδα κε ραιάδη πξνθαιεί πιεκκύξεο θαη θαηάξξεπζε 5 νηθηώλ ζηε Θεζ/λίθε. 1912: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Β. Θξήηε : 42 βαζκνί ζηελ Ηεξάπεηξα : 40 βαζκνί ζηα Σαληά : 42 βαζκνί ζηα Σαληά : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Θξεηηθό πέιαγνο. 10/7/1977: Θαύζσλαο ζηελ Διιάδα κε 48 βαζκνύο ζηελ Διεπζίλα : Θαηαηγίδεο ζηε Β. Διιάδα : 41.4mm βξνρόπησζεο από έληνλε θαηαηγίδα ζην Βόιν θαη 107.4mm ζηε Ξνξηαξηά. 11/7/ 2001: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Βόξεηα Αηηηθή θαη ζηελ Δύβνηα : 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Αζήλα, Θαιακάηα θαη Ρπκπάθη Θξήηεο : Ηζρπξνί θαηαηγίδα ζηε Πθηάζν : 9 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην, 60mm βξνρήο ζηα Ησάλληλα. 12/7/1901: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζην Βόιν κε ζύκα θεξαπληθνύ πιήγκαηνο κηα γπλαίθα ζην θέληξν ηεο πόιεο. Δπίζεο λεθξνί από θεξαπλό ζηε πεξηνρή Φαξζάισλ 3 γεσξγνί θαη κηα γπλαίθα αθόκε ζην Γθεξιί : Ιεηςπδξία ζηελ Αηηηθή : Έλαο θηελνηξόθνο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζην Θηιθίο. 13/7/1901: Λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα βνζθόο ζηνλ Αικπξό Βόινπ, ε ραιαδόπησζε θαηέζηξεςε θαπλά θαη ακπειώλεο : Κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο ελ κέζσ ηζρπξώλ ΒΓ αλέκσλ. 14/7/2005: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε όιε ηε ρώξα κε κεγάιν αξηζκό θεξαπλώλ. 15/7/1864: Φνληθή δέζηε ζηε Β. Θξήηε κε 4 λεθξνύο : Σαιαδνπηώζεηο ζηε Κεζζελία πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο : 16 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : 6 δξνζηξόβηινη ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Θξήηεο : Γίδπκνη εληππσζηαθνί πδξνζηξόβηινη αλνηρηά ηεο Ξάιηζε Ξειίνπ, πιεκκύξεο ζηε Θεζζαινλίθε. 16/7/1908: Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηε πεξηνρή ηεο Αηαιάληεο θαηαζηξέθεη ην ρσξηό Γνπιεκηά : Βξαδηλή βξνρνζύειια πιήηηεη ηε Βνπιηαγκέλε : Γαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή : 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Ιάξηζα : 135mm βξνρήο ζηελ Νξεζηηάδα, πιεκκύξεο ζε όιν ην λνκό Έβξνπ. 17/7/1904: Έληνλε ζαιαζζνηαξαρή ζην θεληξηθό Αηγαίν πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο : Κπνπξίληα ζε Ξηεξία θαη Ιάξηζα πξνθαινύλ πξνβιήκαηα. 18/7/1913: Βξαδηλή θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα : 41 βαζκνί ζηα Σαληά : Θαύζσλαο κε 40 βαζκνύο ζηελ Αηηηθή. 19/7/1916: Ηζρπξή θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αζήλα, ζπλνδεία ζύειιαο : Θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Θεζζαινλίθε, ην ραιάδη θαηέζηξεςε θαιιηέξγεηεο. 20/7/1914: Πθνδξή ζύειια πιήηηεη ηε Θνδάλε θαη πξνθαιεί δηαθνπή ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ζηε Γ. Καθεδνλία : 40 βαζκνί ζε Ζξάθιεην θαη Σαληά : Θαύζσλαο ζε όιε ηε ρώξα : Γαζηθέο ππξθαγηέο ζε Κεζζελία, Διαζζόλα, Θεζ/λίθε θαη Πέξξεο. 21/7/ 1983: Δπηά λεθξνί από ηζρπξά κπνπξίληα ζε Θεζζαινλίθε, Θαβάια θαη Βόιν : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζε Θνδάλε θαη Ξηεξία. 40 βαζκνί ζηελ Αζήλα. 22/7/1946: 40 βαζκνί ζηελ Αζήλα : Ξνιύσξε θαηαηγίδα πιήηηεη ηα Ησάλληλα : Γαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή κε 5 λεθξνύο : 41 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Θεζείν : 98.8mm πεηνύ ζηε Εαγνξά από έληνλεο θαηαηγίδεο : Θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο ζηε Λάνπζα από ραιάδη. 23/7/1898: Ιεηςπδξία θαη κεγάια πνζά ζθόλεο πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνλ πιεζπζκό : 40.2 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα : 41.4 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Θεζείν. Γαζηθή ππξθαγηά ζηελ Δύβνηα κε 2 λεθξνύο ππξνζβέζηεο : Ξξνβιήκαηα ζην Βόιν από ηζρπξή θαηαηγίδα. 24/7/1998: Γαζηθή ππξθαγηά ζηε Ξεληέιε : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Θεζ/λίθε. 25/7/1936: Αξθεηέο βξνρνπηώζεηο ζηε Θξήηε κε 12.3mm ζηα Σαληά : 45 βαζκνί ζηελ Διεπζίλα, 46.5 ζηε Ιακία, 41.9 ζην Θεζείν : Θαηαηγίδεο ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα, θαηαζηξνθέο από ραιάδη ζηα Φάξζαια. 26/7/1987: Ν θαύζσλαο πνπ ζπλερίδεηαη πξνθαιεί ησλ ζάλαην πεξίπνπ αλζξώπσλ : Αλεκνζηξόβηινο ζηνπο Εάξαθεο Δπβνίαο. 27/7/1987: 45 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Διεπζίλα : 40 βαζκνί ζηα Σαληά : Ξάλσ από 40 βαζκνύο ζε πνιιέο πεξηνρέο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Αλεκνζηξόβηινο ζην αεξνδξόκην 'Διεπζ. Βεληδέινο'. Ξιεκκύξεο 12

13 ζε Ιακία, Θάζν θαη Σαιθηδηθή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Θεζζαιία θαη Καθεδνλία κε έλαλ λεθξό : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θξύα Βξύζε Ξέιιαο. 28/7/1955: Εεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο από ην ραιάδη ζην Λ. Πεξξώλ : Θαηαηγίδα ζηελ Αζήλα πξνθαιεί κηθξνπιεκκύξεο : Θπειιώδεο βνξηάδεο θαη κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηε Οαθήλα Αηηηθήο. 29/7/1906:Ηζρπξή 2σξε θαηαηγίδα ζηε Ιάξηζα : Ηζρπξή θαθνθαηξία ζηελ Θξήηε κε 92 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Αλώγεηα. 30/7/1908: Κεγάιεο πιεκκύξεο ζηε Φζηώηηδα : Έλαο λεθξόο από πιεκκύξεο ζηελ Θέξθπξα : Γαζηθέο ππξθαγηέο ζε Θεζζαιία, Ξει/λεζν, Αηηηθή. 40 βαζκνύο ζηελ Αηηηθή : Θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηελ Αζήλα, πιεκκύξεο ζηα Λ. πξνάζηηα : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Ξέιιαο θαη ηεο Διαζζόλαο. 31/7/ 1999: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο : Σηνλνύξεο παξαηεξνύληαη ζην Βεινύρη θαη ζε πνιιά βνπλά ηεο Ξίλδνπ. ΑΤΓΟΤΣΟ 1/8/1964: Πνβαξέο δεκηέο ζε θαιιηέξγεηεο ζηελ Υιέλε Ζιείαο από θαηαηγίδα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηε Λέα Αγρίαιν θαη ηε Θεζ/λίθε : Θαηαηγίδα ζην Βόιν κε 33.8mm : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Θεζ/λίθε, Πέξξεο, Βόιν, θαηαζηξνθέο από ραιάδη ζην Γίνλ. Λεθξόο βνζθόο από θεξαπληθό πιήγκα ζηελ Θαιιηπεύθε Ιάξηζαο. 2/8/1986: Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζην Ινπηξάθη : Εεκηέο ζηνλ Ξιαηακώλα από θαηαηγίδα : 41 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Θεζείν : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : Ξιεκκύξεο ζε Νξεζηηάδα θαη Αιεμαλδξνύπνιε. 3/8/1995: Ηζρπξή θαηαηγίδα πιήηηεη ηα Ησάλληλα επί 3 ώξεο : Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηελ Ξεληέιε. 4/8/1998: Γαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή. 5/8/2005: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο θαη ραιάδη ζε Θξάθε, Καθεδνλία θαη Θεζζαιία : ςειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Έληνλε δπζθνξία ζηελ Θξήηε θαη ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Πθηάζν. 6/8/2005: δξνζηξόβηινο ζηε Κήιν : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κηθξνπιεκκύξεο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 2009: Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Δύβνηα κε 90 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πηελή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε ραιάδη πιήηηνπλ πνιιέο πεξηνρέο, 3εθ παγνζθαηξίδηα ζηελ Καθξύλεηα Αηησι/ληαο. 7/8/1901: Αξθεηέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο ζηε Θεθαινληά θαη Ιεπθάδα, δεκηέο από ηνλ θαύζσλα ζε θαιιηέξγεηεο ηεο Εαθύλζνπ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζε Άξγνο θαη Λαύπιην : 18 ώξεο ζπλερόκελεο βξνρόπησζεο ζην Βόιν. 8/8/2009: Ηζρπξέο βξνρέο ζην Ξήιην κε 63 ρηιηνζηά ζηε Εαγνξά. 9/8/1900:Θαηαηγίδα ζην Αίγην πξνθαιεί ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ θαη θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο : Απνγεπκαηηλή ηζρπξή θαηαηγίδα πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζην Βόιν : Θεξαπληθό πιήγκα ζηε MotorOil πξνθαιεί ηξαπκαηηζκό εξγαηώλ θαη δηαξξνή πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. 10/8/1901: Θαηαηγίδεο ζε πνιιέο πεξηνρέο, Σαιθίδα, Θόξηλζν, Λαύπιην. Θαηαζηξνθηθό ραιάδη ζηελ Αηδεςό ελώ θεξαπλόο πξνθαιεί δαζηθή ππξθαγηά : 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο θαη ραιαδνπηώζεηο ζε Φζηώηηδα θαη Δύβνηα, έθιεηζε ε Δγλαηία ιόγσ πιεκκύξσλ. 11/8/2002: 42 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ζξάθιεην Θξήηεο : 3 πδξνζηξόβηινη ζηε Σηιηαδνύ Δπβνίαο. 12/8/2002: 44,4 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. 13/8/1910: Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή κε κηθξνπιεκκύξεο : 41 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Άξγνο, Πάκν θαη Πέξξεο. 14/8/1957: 45 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην Αγξίλην, 44 βαζκνί ζηελ Άξηα θαη ζηνλ Ξύξγν. 15/8/2004: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Ππνξάδεο θαη Δύβνηα : Ξιεκκύξεο ζηε Γ. Θεζ/λίθε από πνιύσξε θαηαηγίδα. 16/8/1900: Θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο ζηε Θεζζαιία θαη ραιάδη, ρείκαξξνο ζηα Ρξίθαια παξέζπξε θαη ζθόησζε 3 παηδηά : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Ππνξάδεο θαη Δύβνηα : 39.7 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα. 17/8/1961: Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή : 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα : Γαζηθέο ππξθαγηέο ζε Εάθπλζν θαη Θεθαινληά. 18/8/2002: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θεθηζνύ, ηε Θεζ/λίθε, ην Άξγνο θαη ηε Θόξηλζν : 39 βαζκνύο ζηε Ιάξηζα : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Βειίθα Ιάξηζαο. 13

14 19/8/1898: Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηε Γεκεηζάλα ζβήλεη από ξαγδαία βξνρόπησζε : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζε πεξηνρέο ηεο Ιάξηζαο : Ηζρπξή θαηαηγίδα κε ραιάδη ζηα Ησάλληλα. 20/8/1965: Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή κε κηθξνπιεκκύξεο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Θεζζαινλίθε. 21/8/1951: Θαηαηγίδεο ζηε θεληξηθή θαη λόηηα ρώξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηηηθήο : 42 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα. 43 βαζκνί ζην Αγξίλην θαη 42 βαζκνί ζηε Ιεπθάδα. Κεγάιε δαζηθή ππξθαγηά ζηε Θαζζάλδξα κε έλαλ λεθξό. 22/8/2004: 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Διεπζίλα. --- Γαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή : Ξνιύ ζπειιώδεηο βνξηάδεο θαη δαζηθή ππξθαγηά ζην θνηληθόδαζνο Ξξέβειεο ζην λόηην Οέζπκλν. 23/8/1958: Θεξκνθξαζία άλσ 40 βαζκώλ ζε πνιιέο πεξηνρέο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο πξνθαινύλ ην ζάλαην ηεζζάξσλ αλζξώπσλ ζηε Βόξεηα Δύβνηα θαη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο. Θαηαηγίδεο θαη ζηα ΒΓ. 24/8/2007: Κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηε Ξει/λεζν. 25/8/1924: Ξνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε 39.7 ζηελ Αζήλα : Θαηαηγίδεο ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα, πιεκκύξεο ζηε Θεζ/λίθε : Γαζηθή ππξθαγηά ζηε Ιεπθίκκε Έβξνπ. 26/8/1966: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Αζήλα. 27/8/ 1954 θαη 2003: Θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή : δξνζηξόβηινο ζηνλ Κεζζεληαθό θόιπν. 28/8/2006: Κεηά ηηο ππξθαγηέο, πιεκκύξεο ζηελ Θαζζάλδξα Σαιθηδηθήο. 29/8/1924: Κεγάιε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Αζήλα κεηά από παξαηεηακέλν θαύζσλα : Ηζρπξή 3σξε θαηαηγίδα ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηελ Θέξθπξα (120 ρηιηνζηά βξνρήο έπεζαλ ζε δηάζηεκα 6 σξώλ). 30/8/2008: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηα Σαληά, κε 63 ρηιηνζηά βξνρήο ζηηο Βξύζεο Σαλίσλ. 2009: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Θέξθπξα κε 40 ρηιηνζηά βξνρήο, παξαηεξήζεθε θαη πδξνζηξόβηινο. 31/8/1898: Θαηαηγίδεο ζηε Ξει/λεζν : Βόινο, Ηζρπξή θαηαηγίδα αθήλεη 81mm ζε 4 ώξεο ζηε πόιε δεκηνπξγώληαο κηθξνπξνβιήκαηα, πεξηζζόηεξα ζην θεληξηθό θαη Λόηην Ξήιην κε μερεηιηζκέλνπο ρείκαξξνπο ζηελ Αγξηά θαη ηα Θαιά Λεξά : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Θύκε Δπβνίαο : 41 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Ιάξηζα θαη Ραλάγξα : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Γπη. Αηηηθή κε 40 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Κελίδη : δξνζηξόβηινη ζηε Λ. Θέξθπξα, ηα Πύβνηα Θεζπξσηίαο θαη ηα Ιεραηλά Ζιείαο : 3 πδξνζηξόβηινη ζηνλ Αγ. Ησάλλε Ξειίνπ. ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 1/9/1903: Ηζρπξό κειηέκη ζην Αηγαίν : Ξιεκκύξεο ζηελ Θεληξηθή Δύβνηα : 40 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα : δξνζηξόβηινο ζην θόιπν ηεο Θεζ/λίθεο : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 2/9/2007: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζε Θαζζάλδξα Σαιθηδηθήο θαη Αιεμαλδξνύπνιε. 3/9/2005: δξνζηξόβηινο ζηηο Αλ. αθηέο ηνπ Ξειίνπ. 4/9/2010 : Βξνρή 23,4 mm ζηα Γηάλλελα, ρηνλνπηώζεηο πάλσ από ηα 2000 κ ζηελ Ξίλδν. 5/9/2002: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε 76 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν, 13 πδξνζηξόβηινη ζηε Β. Θξήηε : Βξνρεξή κέξα κε 7,4 mm ζηα Γηάλληλα θαη ρηόληα ζε Γθακήια, Πκόιηθα, Γξάκκν πάλσ από ηα 2000 κ : Ηζρπξέο βξνρέο κε πιεκκύξεο ζην Λαύπιην. 6/9/1887: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζην Βόιν : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηε Σαιθηδηθή κε 92 ρηιηνζηά βξνρήο κέζα ζε 2 ώξεο ζην Πηξαηώλη Σαιθηδηθήο : Γύν πδξνζηξόβηινη κεηαμύ Πθηάζνπ θαη Πθνπέινπ. 7/9/2006: δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Ξίλδν άλσ ησλ 1900κ. δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα. 8/9/2002: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε 45 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν. Ξιεκκύξεο ζηε Γπηηθή Αηηηθή. 9/9/1953: Απόηνκε είζνδνο ηνπ θζηλνπώξνπ κε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Έλαο αλεκνζηξόβηινο θνληά ζηα Ησάλληλα θαη έλα funnel cloud. Γύν πδξνζηξόβηινη ζηελ Αιόλλεζν, έλα funnel θνληά ζηελ Σαιθίδα. 10/9/2003: Αλεκνζηξόβηινο ζηηο αθηέο ηεο Θέξθπξαο : 2 πδξνζηξόβηινη ζηα Θύζεξα. 14

15 11/9/1990: Ρέζζεξηο λεθξνί ζηα Θαιάβξπηα από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζην Ραηόη : δξνζηξόβηινη ζηελ Διαθόλεζν. 80,6 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Καθξηλίηζα Ξειίνπ. 12/9/1958: Λεξνπνληή ζηελ Αζήλα πξνθαιεί πιεκκύξεο : δξνζηξόβηινο ζηε ΒΑ Θέξθπξα : Ξνιύ κεγάια ύςε βξνρήο ζηε Δύβνηα κε έλαλ λεθξό θαη πιεκκύξεο. 353 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πηελή : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηα δπηηθά, θεληξηθά θαη βόξεηα, κε απνηέιεζκα ηνλ πληγκό κηαο γπλαίθαο από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ ζην Ιηηόρσξν Ξηεξίαο. δξνζηξόβηινο ζην Ραίλαξν : Κέησπν θαηαηγίδσλ (MCS) ζαξώλεη ηε ρώξα κε ηζρπξνύο αλέκνπο πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα. 13/9/1958: Ξιεκκύξεο ζην Βόιν, πεξηνρέο ηεο Φζηώηηδνο, Φσθίδνο θαη Βνησηίαο. πεξρείιηζε ηνπ Ππεξρεηνύ : Αλεκνζηξόβηινη πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζηε Νξεηλή Λαππαθηία : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζην Ξήιην : δξνζηξόβηινο ζηε Σαιθηδηθή : 3 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 14/9/2009: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζηε Κεζζελία θαη Ζιεία κε κηθξνπιεκκύξεο. 92 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θαηάθνιν, 130mm ζηε Θέα. Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θαιακάηα. 15/9/1854: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζην Βόιν : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Δύβνηα, Βόξεηα Αηηηθή θαη Αλαηνιηθή Ξεινπόλλεζν. Ξιεκκύξεο ζηε Λέα Αξηάθε Δύβνηαο θαη ζην Λαύπιην. δξνζηξόβηινο ζην ΒΓ Οέζπκλν : δξνζηξόβηινο ζην θόιπν Θηζζάκνπ ζηε Θξήηε. 16/9/2005: Ξιεκκύξεο ζε Σαιθίδα θαη βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή : δξνζηξόβηινο ζηε Σηιηαδνύ Δπβνίαο : 3 πδξνζηξόβηινη ζηε ΒΑ Θάζν. 57,4mm βξνρόπησζεο ζηελ Άξηα. Funnels ζηε Θέξθπξα. 17/9/2004: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κηθξνπιεκκύξεο ζηε Θεζζαινλίθε : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κηθξνπιεκκύξεο ζηελ Θέξθπξα : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 18/9/2002: 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : 3 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 19/9/1924: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζηε Σαιθίδα, πνιιά ζπίηηα θαηέξξεπζαλ ζην Βαζηιηθό Σαιθίδαο : Λεξνπνληή ζηε Ξάηξα πξνθαιεί πιεκκύξα ζην θέληξν : Έλαο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζην Ιαζίζη : δξνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν. 20/9/2007: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε κηθξνπιεκκύξεο ζηελ Θόξηλζν : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Εάθπλζν θαη έλαο ζηνλ Ξαηξατθό θόιπν. Έλαο λεθξόο ζην Βιπρό Ιεπθάδαο. 21/9/2006: Θαηαηγίδεο κε πδξνζηξόβηινπο ζην Ζξάθιεην Θξήηεο (30 παξαηεξήζεθαλ) : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 22/9/2005: Ηζρπξή θαηαηγίδα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ξιεκκύξεο ζην Λαύπιην θαη ζηε Λ. Αξηάθε Δύβνηαο. δξνζηξόβηινο ζηε Βνπιηαγκέλε : 3 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 23/9/1964: Ρα πξώηα ρηόληα ζηα θεληξηθά θαη βόξεηα νξεηλά, έλαο λεθξόο από ηνπο ζθνδξνύο αλέκνπο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξή θαηαηγίδα κε ραιαδόπησζε ζηα Βόξεηα Ξξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 60 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Ξεληέιε κέζα ζε κία ώξα : Ηζρπξή ραιαδόπησζε ζην Θαιπάθη Ησαλλίλσλ : 3 πδξνζηξόβηινη ζηελ Αλ. Ιέζβν. 24/9/ Βόινο: Βξνρή από ηελ πξνεγνύκελε κέξα, ζύλνιν 13 ώξεο αθήλεη 31mm. Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο θεληξηθήο θαη βόξεηαο ρώξαο από ηα 1900κ. Πην νξνπέδην ησλ Κνπζώλ ζηνλ Όιπκπν ην ρηόλη θηάλεη ην κηζό κέηξν (2650κ). 25/9/1962: Θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο ζηε Θεζζαιία, ηδηαίηεξα ζην Λ. Ιάξηζαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε πιεκκύξεο θαη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ Αίγηλα. 26/9/1962: Έλαο λεθξόο από θεξαπληθό πιήγκα ζηελ Αζήλα : Αλεκνζηξόβηινη ζηελ Θαβάια : δξνζηξόβηινο ζην Θαηειεηό Θεθαινληάο. 27/9/1996: Ξιεκκύξεο ζηα Σαληά : δξνζηξόβηινο ζηε Πνύδα : δξνζηξόβηινο ζην Θαηειεηό Θεθαινληάο : Γύν λεθξνί από θεξαπληθό πιήγκα ζε Ονδόπε θαη Μάλζε. 28/9/2008: δξνζηξόβηινο ζην Ξισκάξη Ιέζβνπ : δξνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν. 29/9/2010: Σαιαδόπησζε ζηελ Αζήλα. 30/9/1970: 8 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα : Θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο ζηελ Ήπεηξν θαη Ξει/λεζν κε έσο θαη 100mm ζε ιηγόηεξν από 20 ώξεο. Ηζρπξό κπνπξίλη ζηελ Αζήλα. ΟΚΣΩΒΡΙΟ 1/10/1991: 38 βαζκνί ζηελ Διεπζίλα, 40 ζηελ Θπςέιε : Αλεκνζηξόβηινο ζηελ ΛΑ Εάθπλζν : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Καθεδνλία κε 96 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Θαβάια. Ξιεκκύξεο ζηε Σαιθηδηθή : Κεγάινο πδξνζηξόβηινο κεηαμύ Ιεπθίκεο Θέξθπξαο θαη Ζγνπκελίηζαο. 2/10/2005: δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Οόδν, 3 ζην Ζξάθιεην θαη 15 ζηε Πεηεία. 15

16 3/10/1883: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζην Βόιν : Αλεκνζηξόβηινο ζην Θνξσπί Αηηηθήο : Νη πξώηεο ρηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά άλσ ησλ 1600κ. 4/10/1989: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Ζπείξνπ από ηα 1500κ, 12 βαζκνί κέγηζηε ζηα Ησάλληλα : Ξνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζην Αηγαίν, ρηόληα ζηα νξεηλά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Ξιεκκύξεο ζε Θαβάια θαη λόηηα Αζήλα : Κόιηο 16 βαζκνί ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα, ε ρακειόηεξε 115 ρξόλσλ. 5/10/2004: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζε Θξήηε θαη Γσδεθάλεζα : -1.4 βαζκνί ε ειάρηζηε ζηελ Νξεζηηάδα. 6/10/2002: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή κε πιεκκύξεο ζηα λόηηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 7/10/2010: Αλεκνζηξόβηινο λόηηα ηεο Θλσζνύ. 8/10/1897: Πθνδξό ραιάδη κε κέγεζνο θαξπδηνύ ζην Θάβν Ληόξν πξνθαιεί δεκηέο ζε πιενύκελα ζθάθε : Ξιεκκύξεο ζηελ Αζήλα πξνθαινύλ θαηάξξεπζε 24 νηθηώλ : Ξηώζε ζεξκνθξαζίαο 12 βαζκώλ κέζα ζε 2 ώξεο ζηε Θεζζαινλίθε : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Σαιθηδηθή κε 105 ρηιηνζηά βξνρήο ζηνλ Ξνιύγπξν. Ξιεκκύξεο ζηελ πεξηνρή. 5 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 9/10/2006: Κεγάιεο πιεκκύξεο ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ, κε πεξηζζόηεξα από 220 ρηιηνζηά βξνρήο, 450mm ζηε Ξνξηαξηά ζε 14 ώξεο από εξαζηηερληθέο κεηξήζεηο. Αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο ζην θέληξν θαη ζε όιν ην δπηηθό Ξήιην : δξνζηξόβηινο ζηνλ Αγ. Ληθόιαν Θξήηεο. 10/10/1898: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζηελ Αλ. Πηεξεά : δξνζηξόβηινη ζηε Ιέξν θαη κεηαμύ Ξάξνπ Λάμνπ : δξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην : δξνζηξόβηινο ζηελ Αίγηλα : δξνζηξόβηινο ζην Φαιεξάθη Οόδνπ. 11/10/2002: Ξιεκκύξεο ζηελ Αηησιναθαξλαλία : Ξιεκκύξεο ζηελ Φζηώηηδα. 205 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Ακθίθιεηα. Απνθιεηζκόο ηεο Δζληθήο Νδνύ από ηηο πιεκκύξεο. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα. 12/10/2006: Ξιεκκύξεο ζηα Σαληά, κε 135 ρηιηνζηά βξνρήο ζην αεξνδξόκην ηεο πόιεο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε 119 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Ππήιη Οεζύκλνπ. δξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζην Αγξίλην. 13/10/1955: Θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο κε 27 λεθξνύο ζε Αζήλα θαη Βόιν : δξνζηξόβηινο ζηα Ιεραηλά Ζιείαο. 14/10/2007: 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Αλεκνζηξόβηινο πξνθαιεί θαηαζηξνθέο ζηελ Θύζλν. Ξιεκκύξεο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Φσθίδαο : 3 πδξνζηξόβηινη ζηνλ Ξαηξατθό θόιπν. 15/10/2002: δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην Θξήηεο : Ηζρπξέο βξνρέο κε πιεκκύξεο ζηε Κεζζελία θαη πδξνζηξόβηινο ζηνλ Κεζζεληαθό θόιπν. δξνζηξόβηινο ζηα Πθαθηά Σαληώλ. 16/10/2009: Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζηελ Αηηηθή : Ξιεκκύξεο ζε Πάκν θαη Θεζζαινλίθε. δξνζηξόβηινο ζηα Πθαθηά : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Βαζηιηθή Ιεπθάδνο. 17/10/2004: 33 κέγηζηε βαζκνί ζην Ζξάθιεην Θξήηεο ιόγσ θαηαβαηηθώλ αλέκσλ : Ξιεκκύξεο κε δύν λεθξνύο ζηελ Θξήηε. Πεκαληηθέο θαηαζηξνθέο. Ξξώηκε ρηνλόπησζε ζην Ξήιην άλσ ησλ 1200κ, αξλεηηθή ειάρηζηε ζηε Ξηνιεκαΐδα (-0.8) : δξνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν : Ηζρπξόο πδξνζηξόβηινο ζηε Οόδν πξνθαιεί δεκηέο. 18/10/1934: Αλεκνζηξόβηινο ζηνλ Αζηαθό πξνθαιεί ην ζάλαην 3 αλζξώπσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό άιισλ 40. Πνβαξέο θαηαζηξνθέο ζε θηίξηα : Ξνιύλεθξε θαθνθαηξία ζηε Β. Θξήηε κε 16 ζύκαηα θαη ζνβαξέο δεκηέο : Ξιεκκύξεο ζηε Θξήηε : Ηζρπξέο βξνρέο ζε Σίν θαη Ηθαξία κε απνηέιεζκα ηνλ πληγκό δύν αλζξώπσλ θαη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο. 19/10/1895: πεξρείιηζε ηνπ Ξελεηνύ πλίγεη ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαιιηεξγεηώλ θαη πνιιά δώα. Βξνρνζύειια ζε Θεθαινληά, Ξάηξα θαη Αηησιία : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : Εεκηέο από ηε θαηαξξαθηώδε βξνρή ζηε Θύκε. Ηζρπξέο βξνρέο ζε Σίν θαη Ηθαξία κε απνηέιεζκα ηνλ πληγκό δύν αλζξώπσλ θαη ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο : δξνζηξόβηινο ζηε Πεηεία θαη ηνλ Αγ. Ληθόιαν. 20/10/1972: -3 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : 34 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Βόξεηα Θξήηε ιόγσ ηζρπξώλ θαηαβαηηθώλ αλέκσλ : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα. 21/10/1994: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο κε κεγάιεο πιεκκύξεο θαη 9 λεθξνύο ζηελ Αζήλα : Ξιεκκύξεο ζηελ Θαιακάηα κε 87 ρηιηνζηά βξνρήο. 22/10/2003: 34 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Βόξεηα Θξήηε ιόγσ ηζρπξώλ θαηαβαηηθώλ αλέκσλ : 54 ρηιηνζηά βξνρή ζηα Ησάλληλα θαη ρηνλνπηώζεηο άλσ ησλ 1500κ. Αλεκνζηξόβηινο ζην Βαξζνινκηό Ζιείαο θαη έλαο ζηνπο Γαξγαιηάλνπο Κεζζελίαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 23/10/1883:Πνβαξέο πιεκκύξεο ζηε Ιάξηζα : Ηζρπξή θαηαηγίδα κε 88 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Αγξίλην. Βξνρή κεηά από 21 κέξεο αλνκβξίαο ζηα Ησάλληλα. 24/10/1959: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηα θεληξηθά πξνθαινύλ θαηνιηζζήζεηο ζην Ξήιην : Ηζρπξέο βξνρέο θαη πιεκκύξεο ζηελ Ήπεηξν θαη Γπηηθή Πηεξεά κε έλαλ λεθξό ζηελ Άξηα : δξνζηξόβηινο ζηνλ θόιπν Κεζζαξάο θαη έλαο ζηελ Ηεξάπεηξα : 7 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην, 3 ζηε Πύξν. 16

17 25/10/2004: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Ξεινπόλλεζν : Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο ζηελ Θξήηε. 177 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Ρδεξκηάδσλ Ιαζηζίνπ. δξνζηξόβηινο ζηνλ Παξσληθό. 26/10/1980: 2 λεθξνί ζε Ιακία θαη Αηηηθή από ηηο θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο : Ξιεκκύξεο ζηε Ιάξηζα θαη ηνλ ζεζζαιηθό θάκπν. 132 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Καθξηλίηζα Ξειίνπ. 27/10/1930: Φνληθή πιεκκύξα ζηελ Αζήλα κε 2 λεθξνύο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο θαη πιεκκύξεο ζηελ Ζιεία. 28/10/1978: Γύν λεθξνί ζε Ξηεξία θαη Θαβάια από ην ςύρνο, κηζό κέηξν ρηόλη ζηε Θαζηνξηά. 74mm πεηνύ ζην Διιεληθό : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Αηηηθή ηηο βξαδηλέο ώξεο : Αλεκνζηξόβηινο ζηνπο Νηληάδεο Αηησιναθαξλαλίαο : 4 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. Ξιεκκύξεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο : Ξιεκκύξεο ζην Άγην Όξνο, κε 222 ρηιηνζηά βξνρήο ζην ζηαζκό ηνπ ΔΑΑ ζην Βαηνπαίδη. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : 393 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Γαξδίθη Ρξηθάισλ, απνθιεηζκέλνη ηνπξίζηεο ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ. 29/10/1954: Σηνλνπηώζεηο ζε νξεηλά ρσξηά ηεο Γ. Καθεδνλίαο : -6 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηηο Πέξξεο. 30/10/2003: Ξιεκκύξεο ζηε Πάκν : Ξιεκκύξεο ζηελ Δύβνηα, πνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνη άλεκνη ζην Αηγαίν κε πξνβιήκαηα ζηηο πηήζεηο. Ηζρπξή θαηαηγίδα ζην Βόιν κε 44 ρηιηνζηά βξνρήο. Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ζιεία. 31/10/1949: Ηζρπξή βξνρόπησζε ζηε Ιακία πξνθαιεί πιεκκύξεο : Απνθιεηζκέλεο από ην ρηόλη πνιιέο πεξηνρέο ηεο Γ. Καθεδνλίαο, ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα ε Φιώξηλα γηα 2 κέξεο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Αηηηθή κε 95 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Ξεληέιε, ρηόληα ζηα θεληξηθά νξεηλά πάλσ από 1200κ : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Κε 642 ρηιηνζηά βξνρήο θιείλεη ν κήλαο ζηελ Ξαξακπζηά Θεζπξσηίαο : Κε 625 ρηιηνζηά βξνρήο θιείλεη ν κήλαο ζην Γαξδίθη Ρξηθάισλ. ΝΟΔΜΒΡΙΟ 1/11/2009: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Θξήηεο : 91.2 ρηιηνζηά βξνρόπησζεο ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο. 2/11/1977: Ηζρπξή θαηαηγίδα πιήηηεη ηελ Αζήλα κε 38 λεθξνύο : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία : 4 πδξνζηξόβηινη ζηε Θέξθπξα. 3/11/2006: δξνζηξόβηινο κεηαμύ Λάμνπ Κπθόλνπ : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Γπηηθή Διιάδα: 92 ρηιηνζηά ζηελ Αλδξίηζαηλα θαη 88 ρηιηνζηά ζην Αηησιηθό. Αλεκνζηξόβηινη ζηνλ Ξύξγν Ζιείαο θαη ηελ Αξρ. Νιπκπία. 4/11/2001: Ξιεκκύξεο ζηελ Αηηηθή από ηζρπξέο θαηαηγίδεο κε 4 λεθξνύο ζε όιε ηε ρώξα : Κέγηζηε ζεξκνθξαζία 8 βαζκώλ ζην Θεζείν, ε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην κήλα Λνέκβξην από ην Αζζ. Σηνλνπηώζεηο κέρξη θαη ηα πεδηλά ηεο θεληξηθήο ρώξαο (Βόινο) θαη ηα νξεηλά ησλ Θπθιάδσλ (Λάμνο) : Εεκηέο από θεξαπλνύο ζε Ξύξγν θαη Ιπζηκαρεία. 5/11/1928: Πνβαξέο πιεκκύξεο ζηελ Αζήλα : 2 πδξνζηξόβηινη ζηα Σαληά : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο έπιεμαλ ηελ Θξήηε κε πιεκκπξηθά επεηζόδηα ζηα Σαληά, όπνπ θαηεγξάθεζαλ 126 ρηιηνζηά βξνρήο ζε 12 ώξεο : δξνζηξόβηινο ζηε Βνύια Αηηηθήο ηα μεκεξώκαηα. 222 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Γεξβίδηαλα Ησαλλίλσλ. 6/11/1961: 47 λεθξνί από κεγάιεο πιεκκύξεο ζην Κπνπξλάδη (Γπηηθή Αζήλα), πάλσ από νη άζηεγνη.114 ρηιηνζηά βξνρήο ζε 8 ώξεο ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα : Αζζ. Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα κε ζεξκνθξαζία από -4 έσο 3 βαζκνύο κόιηο : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Οόδν θαη ηελ Ακνξγό. 7/11/1961: Ξπξθαγηά από θεξαπλό θαηαζηξέθεη απνζήθε ζηε Ιακία, Ξιεκκύξεο κε θαηαζηξνθέο ζηε Θεζ/λίθε, 1 λεθξόο ζην ρσξηό Ξόξηα Θαξδίηζαο από θαηνιίζζεζε : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Αζήλαο. 90 mm ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν. Ξιεκκύξεο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Γ. Αραΐα. 8/11/1990: Σηνλνπηώζεηο από ηα 800κ ζηελ Ήπεηξν : Ηζρπξέο βξνρέο ηηο πξσηλέο ώξεο ζηε Γπηηθή Αζήλα, κε πιεκκύξεο ζηε Λίθαηα : Ξνιύ ηζρπξέο βξνρέο ζηε Βόξεηα θαη Γπηηθή Διιάδα κε ζάλαην ελόο αλζξώπνπ από ππεξρείιηζε ρεηκάξξνπ ζηα Γξεβελά. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : 66.4 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα. Αλεκνζηξόβηινο ζηε Εάθπλζν. 9/11/1949:Ξιεκκύξεο θαη δεκηέο ζηε ΒΓ ρώξα, ρσξίο νδηθή ζύλδεζε ν Ξύξγνο Ζιείαο ιόγσ πιεκκύξαο, θαηαζηξνθέο ζε θαιιηέξγεηεο ζην Αγξίλην, θαηάξξεπζε ζπηηηώλ ζηελ Λαππαθηία : Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Κνλεκβαζηά : Οηπέο λνηηνδπηηθώλ αλέκσλ ζηα 130 Km/h ζηε Ιίκλε Ξιαζηήξα. 10/11/2006: 71km/h ξηπή αλέκνπ ζην Βόιν : Πνβαξέο δεκηέο ζην Ινπηξάθη από βαξνκεηξηθό ρακειό 995hpa, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλπςώζεθε πεξίπνπ 1κ : Αλεκνζηξόβηινο ζηνλ Απιώλα : Πνβαξό επεηζόδην κεηαθνξάο ζθόλεο ζηα λόηηα θαη θεληξηθά. 11/11/2008: δξνζηξόβηινο ζηηο Ξεηξέο Οεζύκλνπ : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Λ. Φηινζέε Θεζ/λίθεο mm βξνρήο ζε 5 κέξεο ζηε Ξαξακπζηά Θεζπξσηίαο. 12/11/1897: Σηνλόπησζε κε ρηνλόζηξσζε ζηελ Αζήλα : -3.3 ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Θαξπελήζη. 17

18 13/11/1897: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά θεληξηθήο θαη λόηηαο ρώξαο, λεθξά δώα από ην ςύρνο ζηα νξεηλά ηνπ Αγξηλίνπ : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά : Ηζρπξέο ραιαδνπηώζεηο κε θαηαζηξνθέο ζην Ιαζίζη : Κέγηζηε ξηπή αλέκνπ 119km/h ζην Θάβν Ληόξν. 14/11/1896: 70 λεθξνί από πιεκκύξεο ζηελ Αζήλα, αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο : Ηζρπξέο ακκνζύειιεο ζηε Γπηηθή Θξήηε : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία : Εεκηέο ζηε Πεηεία από ραιαδόπησζε : 165 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θάβν Ληόξν, 301mm ζε 4 κέξεο. 15/11/1983: Σηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Αλ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, -6 βαζκνί ζην Λεπξνθόπη : Αλεκνζηξόβηινο ζην Εεπγαξάθη Αγξηλίνπ θαη ηε Θεθαινληά : Αλεκνζηξόβηινο ζηνλ Κειηζζά Ζιείαο. 16/11/2007: Funnel cloud βόξεηα ηνπ Βόινπ : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : 7 πδξνζηξόβηινη ζε Ζγνπκελίηζα, Πύβνηα, Αγ. Ξαξαζθεπή. 17/11/2007: Ηζρπξή θαθνθαηξία κε πιεκκύξεο ζε πνιιέο πεξηνρέο (Θνκνηελή θαη Θαβάια, λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη Ξεινπόλλεζν). Αλεκνζηξόβηινο αλαθέξζεθε ζηελ Βνησηία (Ινπηνύθη). 64 ρηιηνζηά βξνρήο ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 18/11/1899: Βξαδηλή ζύειια πιήηηεη ηελ Αηηηθή κε ζύκαηα θαη πιεκκύξεο, ζε 100mm ππνινγίζηεθε ην ύςνο βξνρήο κέζα ζηε λύρηα : Ιήγεη ζνβαξή ηξηήκεξε θαθνθαηξία πνπ πξνθάιεζε πιεκκύξεο ζηελ Αζήλα ελώ από αλεκνζηξόβηιν ζθνηώζεθε έλαο άλζξσπνο ζηε Παιακίλα θαη έλα ζπίηη ζαξώζεθε. 19/11/2007: 2 πδξνζηξόβηινη ζην Παξσληθό. 20/11/1988: Ξιεκκύξεο ζην λνκό Κεζζελίαο : Ξιεκκύξεο ζηε Εάθπλζν, Διιεληθό θαη Πάκν : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : δξνζηξόβηινο ζηε Πύξν : Αλεκνζηξόβηινο ζηα Ξαιαηνκάληλα Αγξηλίνπ πξνθαιεί δεκηέο. 21/11/1997: Ξιεκκύξεο ζηε Πεηεία : 6 πδξνζηξόβηινη θαη πιήζνο funnelαλαθέξνληαη ζηε ΒΓ ρώξα. 22/11/1967: -8 ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν : Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θαξδακύιε, Κεζζεληαθόο θόιπνο : Οηπέο αλέκνπ ζηα 180 km/h ζην Σ/Θ Ξαξλαζζνύ, πιεκκύξεο ζηελ Ηεξάπεηξα : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : Κπνπξίλη πξνθαιεί δεκηέο ζηε Πάκν. 3 λεθξνί θαη 5 ηξαπκαηίεο από πιεκκύξεο ζηε Οόδν. 23/11/1995: -8 ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ξιεκκύξεο ζηελ Θεθαινληά : -7 ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηε Φιώξηλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Γπηηθή Διιάδα. 150 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Άξηα. Ξιεκκύξεο ζηελ Ζιεία : δξνζηξόβηινο ζηνλ Πηαπξό Αζπξνβάιηαο θαη ζηνπο Έξκνλεο Θέξθπξαο. 24/11/2001: Σηνλόπησζε ζηα Ησάλληλα : Ηζρπξέο βξνρέο κε πνιύ κεγάια ύςε βξνρήο ζε Ιαθσλία, Αηηηθή θαη Κπηηιήλε, ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε πόιεηο ηεο Γ. Καθεδνλίαο. 25/11/1936: Σακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ρηνλνπηώζεηο ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Β. Διιάδαο (Θεζ/λίθε), -7 βαζκνί ζηε Φιώξηλα : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά όιεο ηεο ρώξαο, ρηόληα ζηνλ Αίλν Θεθαινληάο, 1κ ην ρηόλη ζηνλ δξόκν Βόινπ Εαγνξάο ζην Ξήιην : Αζζελείο ρηνλνπηώζεηο ζηε Βόξεηα Αηηηθή : Ξιεκκύξεο ζηνλ πνηακό Δπξώηα ζηε Ιαθσλία, κε έλαλ λεθξό από πληγκό : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : Ξιεκκύξεο ζηε Οόδν, Τέξηκν, Θάιπκλν. Φσηηά από θεξαπλό ζηε Θνζθηλνύ Οόδνπ. 26/11/1896: Λεξνπνληή ζηελ Αηηηθή πξνθαιεί ζνβαξέο πιεκκύξεο θαη ζαλάηνπο ζηελ Αζήλα, 12 ζπίηηα θαηέξξεπζαλ : Σηνλόπησζε ζηελ Αζήλα, απαγνξεπηηθό απόπινπ ζην Αηγαίν : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Νξεηλή Λαππαθηία κε 166 ρηιηνζηά βξνρήο ζηελ Θάησ Σώξα Λαππαθηίαο : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : Ρξαπκαηηζκόο αγνξηνύ ζηελ Ακαιηάδα από θεξαπλό. 27/11/1951: Σηνλνπηώζεηο ζηηο πόιεηο ηεο Γ. Καθεδνλίαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην. 28/11/1951: Σηνλνπηώζεηο ζηα νξεηλά ηεο Αηηηθήο : Νη ηζρπξέο βξνρέο ζηε Θ. Ξίλδν ζπλερίδνληαη γηα 3 ε κέξα. 29/11/2012: Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ζιεία θαη ηε Ξξέβεδα, πδξνζηξόβηινο ζην Θαηάθνιν mm ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο. 30/11/2003: δξνζηξόβηινο ζην Παξσληθό : βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Βόξεηα Θξήηε, πιεκκύξεο ζηα Ησάλληλα, θιείλεη ε Δγλαηία ζην ύςνο ηεο πόιεο. Κε 386 ρηιηνζηά θεύγεη ν Λνέκβξηνο ζηα Ησάλληλα, ζηε Ξαξακπζηά Θεζπξσηίαο. ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 1/12/ 2010: Ηζρπξέο βξνρέο κε πιεκκύξεο ζε ηκήκαηα ηεο Δγλαηίαο Νδνύ ζηελ Ήπεηξν. Γηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο γηα αξθεηέο εκέξεο. 18

19 2/12/1957: -10 ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Ησάλληλα. Ξνιιά απνθιεηζκέλα ρσξηά ζηα βόξεηα θαη θεληξηθά, 3κ ην ρηόλη ζην Ξήιην, ελώ ρηνλόπησζε αλαθέξεηαη ζηα Γσδεθάλεζα. 4 λεθξνί : 29 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα Σαληά : 125.5km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζην Θάβν Ληόξν. 3/12/1924: Ξιεκκύξεο ζηελ Αζήλα : Ξιεκκύξεο ζηε Ξει/λεζν, ρηνλνπηώζεηο πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηα Βόξεηα : 92.4 ρηιηνζηά βξνρήο ζε δύν κέξεο ζηα Ησάλληλα. 4/12/2008: Ξιεκκύξεο ζε Εάθπλζν θαη Αηησιναθαξλαλία. Οηπέο άλσ ησλ 110km/h ζηα Σαληά : Αλεκνζηξόβηινο ζηελ Ζιεία. 96.2mm βξνρήο ζηα Ησάλληλα. 5/12/1631: Σηνλόπησζε ζην Βόιν : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : Ηζρπξέο βξνρέο ζηε Γπηηθή Θξήηε κε 80 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πακαξηά : δξνζηξόβηινη ζηε Θέξθπξα. 6/12/1631: Ηζρπξή κεηαθνξά ζηάρηεο από έθξεμε ηνπ Βεδνύβηνπ, δεκηνπξγεί ζηξώκα επηθάιπςεο ζην Βόιν 5εθ : Σηνλόπησζε ζηελ Αζήλα κε ρηνλόζηξσζε : Σηνλνπηώζεηο ζε Θεζ/λίθε θαη Αζήλα : Θαηαηγίδεο κε ραιαδνπηώζεηο θαη πιεκκύξεο ζηε Ρξίπνιε. 7/12/ 2002: Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο κε πιεκκύξεο ζε Ζκαζία, Ξηεξία θαη Ιάξηζα : Αλεκνζηξόβηινο ζηε Οόδν : δξνζηξόβηινο ζηα Σαληά. 8/12/1966: Πθνδξή ζύειια ζην Κπξηών Ξέιαγνο πξνθαιεί ηε βύζηζε ηνπ πινίνπ «Ζξάθιεηνλ» κε απνηέιεζκα 240 λεθξνύο : Αεξνπιάλν ηεο Νιπκπηαθήο θαηέπεζε ιόγσ ηζρπξήο θαηαηγίδαο ζηελ Θεξαηέα Αηηηθήο κε 90 λεθξνύο : δξνζηξόβηινο κεηαμύ Πύξνπ Κπθόλνπ : 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην. 9/12/1925: Ρν ρηόλη ζην θέληξν ηνπ Βόινπ μεπεξλά ην 1 κέηξν : Αλεκνζηξόβηινο ζηα Φηιηαηξά Κεζζελίαο : δξνζηξόβηινο ζηε Ξάηξα : δξνζηξόβηινο ζηε Θππαξηζζία Κεζζελίαο. 10/12/ 2009: Θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο ζην Ξήιην: 417 ρηιηνζηά βξνρήο κέζα ζε κία εκέξα ζηε Καθξηλίηζα. Ρξεηο θηελνηξόθνη λεθξνί ζηνλ Αικπξό Βόινπ : Σηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο Αηηηθήο. 2 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο. 11/12/2007: δξνζηξόβηινο ζηελ Ηεξάπεηξα : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Δύβνηα κε 120 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Πηελή :Σηνλόπησζε ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο θαη ζηα εκηνξεηλά ηεο Θξήηεο. 12/12/ 13/12/2001: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζε όια ηα πεδηλά ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην θαη ηα Σαληά. 3 πδξνζηξόβηινη ζην Αλ. Ξήιην (Αγ. Ησάλλεο) : δξνζηξόβηινο ζηε Θέξθπξα : δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν : Πθνδξή ραιαδόπησζε ζηε πόιε ηεο Θέξθπξαο. 14/12/1951: Σηνλνπηώζεηο ζηελ Αζήλα : δξνζηξόβηινο ζηε Θσ. 15/12/2007: δξνζηξόβηινο ζηε Ξάηξα θαη ηελ Ζγνπκελίηζα : 149.7km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ ζηνλ Ξαξλαζζό. 16/12/1988: Ρα 30εθ θηάλεη ην ρηόλη ζηε πόιε ησλ Ησαλλίλσλ, ηα 40εθ ζηε Θεζ/λίθε : Ξιεκκύξεο ζηελ Ξάηξα, 30εθ ρηνλόζηξσζε ζηε Θεζ/λίθε : -15 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Ξηνιεκαΐδα : Ηζρπξέο βξνρέο ζηα Ρέκπε πξνθαινύλ θαηνιίζζεζε κε έλα λεθξό ζηα ζηελά. Ζ Δζληθή Νδόο θιείλεη γηα κήλεο ζηελ πεξηνρή. δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά Λ. Ιαξίζεο. 17/12/2001: Ππλερίδνληαη νη ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά, ρηνλόπησζε θαη ζηελ Άξηα : Σηνλνπηώζεηο ζηε Βόξεηα Θξήηε. Σηνλόπησζε ζηα βόξεηα πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο : -17 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Ξηνιεκαΐδα. 18/12/ 2001: Σηνλνπηώζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη κεγάιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Αηηηθή κε 45 ρηιηνζηά βξνρήο ζην Θεζείν : δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : 2 πδξνζηξόβηινη ζηνλ Θαιακά Θεζπξσηίαο. Έλαο ζηελ Ηζάθε. 19/12/ 2001: -20 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζε Ιάξηζα θαη Θνδάλε : -21 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζην Λεπξνθόπη. δξνζηξόβηινο ζην Ζξάθιεην : δξνζηξόβηινο ζηελ Ζγνπκελίηζα. Ηζρπξή ραιαδόπησζε ζηελ Άξηα : Ξάλσ από 10 πδξνζηξόβηινη ζηε λήζν Ληία Ζξαθιείνπ. 20/12/2008: 4 πδξνζηξόβηινη ζην Ζξάθιεην : δξνζηξόβηινο ζηνλ Ξαηξατθό θόιπν. 21/12/2005: Ηζρπξόο παγεηόο ζηελ Ήπεηξν κε -9 βαζκνύο ζηα Ησάλληλα. 22/12/1946: Σαιαδόπησζε ζηελ Αζήλα πξνθαιεί πξνβιήκαηα : Ξιεκκύξεο ζηελ Αζήλα, ρηνλνπηώζεηο ζηα εκηνξεηλά : Ηζρπξέο βξνρέο κε 150 ρηιηνζηά ζηε Πηελή Δπβνίαο. 23/12/1946: Σαιαδόπησζε πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ Αζήλα : Ηζρπξέο βξνρέο ζηελ Αηηηθή πξνθαινύλ πιεκκύξεο θαη θαηαξξεύζεηο θαηνηθηώλ, Φνληθέο πιεκκύξεο ζηε Θύπξν. 24/12/1950: Θύειια ζηελ Αζήλα πξνθαιεί δεκηέο : 3 λεθξνί νξεηβάηεο ζηνλ Όιπκπν ιόγσ ηζρπξήο 3εκεξεο ρηνλνζύειιαο : Ππκπιεξώλνληαη δέθα εκέξεο νιηθνύ παγεηνύ ζηε Φιώξηλα : 20 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Αζήλα. 19

20 25/12/1899: Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο ζηα πεδηλά ηεο βόξεηαο θαη θεληξηθήο ρώξαο αιιά θαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Πηεξεάο θαη Ξει/λήζνπ : Ηζρπξέο ρηνλνπηώζεηο ζηελ Ήπεηξν, ηε Γπη. Καθεδνλία, ζηε Θεζζαινλίθε, κε -18 βαζκνύο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηε Φιώξηλα.Ρν ρηόλη ζηα Ησάλληλα μεπεξλά ηνπο 20 πόληνπο ζην θέληξν κε ηε ζεξκνθξαζία λα θαηξαθπιά πνιινύο βαζκνύο θάησ από ην κεδέλ ην βξάδπ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ : Ξπθλέο ρηνλνπηώζεηο θαη απνθιεηζκέλα ρσξηά ζηελ Καθεδνλία. 26/12/ 1986: Ξνιύ ζπειιώδεηο λόηηνη άλεκνη ζην Αηγαίν, θαηαζηξνθέο ζηε Κπηηιήλε. 1995: 23 βαζκνί κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζε Ιάξηζα θαη Θεζζαινλίθε. 27/12/ 2002: Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζην Λνηηναλαηνιηθό Αηγαίν κε πιεκκύξεο ζηελ Θάζν : 2 πδξνζηξόβηινη ζηε Θέξθπξα. 28/12/1911: Θαηαξξαθηώδεο βξνρή θαη ηζρπξόο Γ άλεκνο πξνθαινύλ δεκηέο ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Ξεηξαηά. 29/12/1901: Θπειιώδεηο άλεκνη ζηνλ Παξσληθό πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνλ Ξεηξαηά : δξνζηξόβηινο ζηε Οόδν : δξνζηξόβηινο ζην Αξγνζηόιη Θεθαινληάο θαη 2 ζηνλ Θνπληνύξα ηεο Γ. Θξήηεο. 193 ρηιηνζηά βξνρήο ζηε Καθξηλίηζα Ξειίνπ, 105km/h κέγηζηε ξηπή αλέκνπ. 148km/h ζηνλ Ξαξλαζζό. 30/12/1988: Κε κόιηο 703mm πεηνύ θεύγεη ην έηνο ζηα Ησάλληλα. 31/12/1999: Σηνλνπηώζεηο ζηηο πόιεηο ηεο Γ. Καθεδνλίαο : Ηζρπξέο θαηαηγίδεο ζηελ Θεθαινληά : -18 βαζκνί ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ Ξηνιεκαΐδα : 563 ρηιηνζηά ν κήλαο ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο : Κε 290 ρηιηνζηά θιείλεη ν κήλαο ζηα Ησάλληλα, 547 ζηα Θενδώξηαλα Άξηαο. 478 ζην Γαξδίθη Ρξηθάισλ. 20

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα