Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011"

Transcript

1 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Λαμβάνοντας υπόψη: " Την υττ' αριθμό πρακτικού 413/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18/03/2010, για προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, Την υπ' αριθμό πρακτικού 527/2010 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17/12/2010, ότι θα γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς αιτήσεις για εγκατάσταση Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, που Θα υποβληθούν μέσα στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σχέδιο NER 300), Το γεγονός πως οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο χρησιμοποιούν, για την παραγωγή του βιοαερίου, αστικά λύματα, ζωικά απόβλητα σφαγείου, χοιρολύματα και άλλα οργανικά απόβλητα,» Το γεγονός πως οι εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχουν μόνο την δυνατότητα αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου αλλά συμμετέχουν παράλληλα και στη συνολική επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων, Το γεγονός πως η παραγωγή βιοαερίου έχει αλληλένδετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωργικά οφέλη, Αποφάσισαν ότι θα γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς, αιτήσεις για Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση Βιοαερίου το οποίο θα παράγεται σε Βιολογικούς Σταθμούς, Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Η απόφαση της ΡΑΕΚ τίθεται αε Ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2 442 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ 2011 Αριθμός 535 Ο ΠΕΡί ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2010) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δαλίου σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σ'αυτό, και Επειδή τα μέλη της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής" Εταιρείας Λευκωσίας σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όττως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη συμφωνία από τις 7.Q διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ' ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσοει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δαλίου ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τις 7 Φεβρουαρίου Έγινε στις 7 Φεβρουαρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 536 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 75% μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Valadar Trading Ltd από την εταιρεία Togabi Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Togebi Holdings Ltd, Oscrivia Ltd και TUI Travel Holdings Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν την εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Valadar Trading Ltd από την εταιρεία Togebi Holdings Ltd. Η Togebi Holdings Ltd αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών S-Group Direct Investments Ltd και TUI Travel PLC και δραστηριοποιείται στον τομέα τουρισμού και αναψυχής στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας είναι η Oscrivia Ltd (εταιρεία που ελέγχεται από την S-Group Direct Investments Ltd) και η TUI Travel Holdings Ltd (εταιρεία που ελέγχεται από τη TUI Travel PLC). Η S-Group Direct investments Ltd είναι ιδιωτικό αμοιβαίο κεφάλαιο που ελέγχεται από Ρώαο επιχειρηματία. Η Oscrivia Ltd είναι θυγατρική εταιρεία της S-Group Direct investments Ltd και αποτελεί εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες περιλαμβανομένης της Togebi Holdings Ltd. Ο όμιλος εταιρειών TUI δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα και στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, Η Valadar Trading Ltd αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εν λόγω εταιρεία δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εργασίες και η μόνη της δραστηριότητα είναι η κατοχή του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών LLC Svoy tour and travel και LLC Booking Services. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δραστηριοποιούνται στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τελικό προορισμό τη Ρωσία. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 443 Αριθμός 537 ΟΙ ΠΕΡί ΕΑΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοττοίησή συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Swissport Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι ο* εταιρείες Swissport Cyprus Ltd και LGS Handling Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβηκαν στη δημιουργία της κοινής επιχείρησης S&L Airport Services Ltd. Η εταιρεία Swissport Cyprus Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη και σε αεροπορικές εταιρείες στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και παρέχει τις εξής υπηρεσίες: διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, εξυπηρέτηση επιβατών, διεκπεραίωση αποσκευών, διεκπεραίωση του φορτίου, υπηρεσίες πίστας, καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους, ανεφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά και μεταφορές επί του εδάφους. Η εταιρεία LGS Handling Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη και σε αεροπορικές εταιρείες στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και παρέχει τις εξής υπηρεσίες: διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και εποπτεία υπηρεσιών εδάφους, εξυπηρέτηση επιβατών, διεκπεραίωση αποσκευών, διεκπεραίωση του φορτίου, υπηρεσίες πίστας, καθαρισμός και τακτοποίηση αεροσκάφους και μεταφορές επί του εδάφους. Η εταιρεία S&L Airport Services Ltd παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 538 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Liberty Life Insurance Public Company Ltd και Elma Holdings Public Company Ltd μέσω Δημόσιας Προσφοράς Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Liberty Life Insurance Public Company Ltd και Elma Holdings Public Company Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα ΜέΛη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η Elma Holdings Public Company Ltd θα προβεί σε εξαγορά της Liberty Life Insurance Public Company Ltd μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Με τη Δημόσια Προσφορά, η Elma Holdings Public Company Ltd θα εξαγοράσει τουλάχιστο το 50% +1 μετοχή μέχρι και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Liberty Life Insurance Public Company Ltd Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd είναι ασφαλιστική εταιρεία ή οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα παροχής ασφαλειών κλάδου ζωής και ασφαλειών κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών. Η Elma Holdings Pubiic Company Ltd είναι επενδυτική εταιρεία και η ιθύνουσα εταιρεία του συμπλέγματος εταιρειών ELMA-ELMA Group of Companies. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 539 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤίΚΕΣ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 13,50 το αντίτυπο. Αριθμός 540 REGiSTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-DECEMBER 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-DECEMBER 2010}' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο.

4 444 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 541 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 83-86, Κεφάλαιο Β των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων 10(1) του 2006 και 121(1) του 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο αιτητής, έχει εκδώσει την πιο κάτω Άδεια Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: CY.WL 028V 5/11/2010 4/1/2015 Τ. ELUNAS TROJAN IMPORTS & EXPORTS LIMITED Πτολεμαίων & Σωκράτους, Λάρνακα. Αριθμός 542 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 83-86, Κεφάλαιο Β; των ττερί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμων 10(1) του 2006 και 121(1) του 2009 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές, έχει ανανεώσει τις πιο κάτω Αδειες Χονδρεμπορίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: 1. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Αδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 2. Αριθμός 'Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 3. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: 4. Αριθμός Άδειας: Ημερομηνία Έκδοσης Άδειας: Ισχύει μέχρι: Κάτοχος Άδειας Χονδρεμπορίου : Διεύθυνση Αλληλογραφίας: CY.WL011V 8/11/2010 7/11/2015 LIFEPHARMA (ΖΑΜ) UMSTED Τ.Κ Λευκωσία CY.WL012V 8/11/2010 7/11/2015 PREMIER SHUKUROGLOU LTD Τ.Θ , Λατσιά, Λευκωσία CY.WL013V 8/11/2010 7/11/2015 LIMASSOL DRUGS CO LTD Τ.Θ ,3303 Λεμεσός CY.WL. 014V 8/11/2010 7/11/2015 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝ!ΔΗΣ ΚΕΜΙΚΑΛΣ ΛΤΔ Λεωφόρος Στασίνου 28, 1060 Τ.Κ ,1505 Λευκωσία

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 445 Αριθμός 543 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2011 Αναφορικά με προηγούμενη σχετική Ανακοίνωση (Αρ. Αναφοράς: 4792 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 17ης Δεκεμβρίου 2010), το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒ&Τ) ανακοινώνει παράταση δύο (2) εβδομάδων στην Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων για την σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η νέα Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων είναι η 25η Φεβρουαρίου Πα περισσότερες πληροφορίες και για απόκτηση των Εγγράφων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο: Γενική Διευθύντρια (Υπόψη: κ. Σόλωνα Κασίνη, Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ανδρέα Αραούζου 1421 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: Φαξ: Αριθμός 544 Submission Deadline: 25 February 2011 MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM ANNOUNCEMENT EXTENSION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR PARTICIPATION IN THE VAS1UKOS OIL TERMINAL Regarding the previous relevant Announcement (Ref. No.: 4793 published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus on the 17th of December 2010), the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (MCIT) announces the extension of the relevant Expression of Interest Submission Deadline by two (2) weeks. Therefore the new Submission Deadline is the 25th of February Further information and the Expression of Interest Documents may be obiained from: The Permanent Secretary (For the attention of: Mf. Solon Kassinis, Director of the Energy Service) Ministry of Commerce, Industry and Tourism Andrea Araouzou Street 1421 Nicosia CYPRUS Tel.: Fax:

6 446 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 545 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα Παράγραφος 1 και 2) ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ Αναφορικά με την ra.ker Lindsay Alastair, Βασιλίσσης Όλγας 4 Διαμ 103, Ακρόπολη. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος BMW 750i με αριθμό εγγραφής 10V03. Το πιο πάνω υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 104 του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεων Νόμου 94(1) ταυ Η κα.κβτ Lindsay προχώρησε στην εισαγωγή και τελωνισμό του πιο πάνω οχήματος με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με το έντυπο Τελ.Ί04 Β την 1" Δεκεμβρίου 2003.Προχώρησε σε ανανέωση του εντύπου προσωρινής εισαγωγής εώς και στις 16/2/2004 και από τότε δεν υπήρξε άλλη ανανέωση. Στα πλαίσια έρευνας για καταζητούμενα αυτοκίνητα εντοπίστηκε το πιο πάνω όχημα σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης της πιο πάνω διεύθυνσης όπου και κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στο Τελωνείο Λευκωσίας.Στην εν λόγω διεύθυνση δεν διαμένει πλέον η κατηγορουμένη. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 159/10. Κωνσταντίνος Νικολΰίδης Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 546 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑί 2 ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Αναφορικά με τον WAQA MIKAELE από 2 PWRR1, DHEKELIA 8FP058 και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου μάρκας MAZDA VERISA με Αρ. Εγγραφής ΚΤΝ 971 το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αρθρων 103&104του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004. Ο WAQA MIKAELE τελώνισε το π!ό πάνω αυτοκίνητο από το Τελωνείο Λάρνακας χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους δασμούς και φόρους με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11(6), Παράρτημα (C) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, με το έντυπο Τελ. 104 Α με Αριθμό και ημερομηνία 26 Ιουνίου Σε άγνωστη ημερομηνία ο WAQA MIKAELE αναχώρησε από την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς προηγουμένως να εξάγει ή να διευθετήσει Τελωνειακά το πιο πάνω όχημα, το οποίο βρέθηκε να χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο από την Αστυνομία Λευκωσίας και κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 15/11. (Κωνσταντίνος Νικολαΐδης) Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων Αριθμός 547 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δήλο ποίηση Κατασχέσεως Δηλοποιείται η κατάσχεση της μοτοσικλέτας μάρκας SUZUKi SV650, με αριθμό εγγραφής LK57HGY, η οποία υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(Ι)του Η πιο πάνω μοτοσικλέτα βρέθηκε εγκαταλειμμένη από την Αστυνομία και αφού μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου, παραλήφθηκε από το Τελωνείο Λάρνακας στις 19 Ιανουαρίου 2011 και ακολούθως κατασχέθηκε ως υποκείμενη σε δήμευση. Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η παρούσα διεύθυνση διαμονής του είναι άγνωστα. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 12/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΑΑΊΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 447 Αριθμός 548 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση για το 2010 σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Ίς Μαίου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (OJ L 164, , ρ.3) και το άρθρο 18 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου του 2007 (Ν. 4(Ι)/2007) της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο πλαίσιο του 1 " Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Δημοκρατίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αριθμός 4189, Κύριο Μέρος, , σελ. 2967, και OJ C 100/10, , ρ. 11), χορηγήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008 μία Άδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 για αρχική περίοδο τριών ετών. Η περιοχή της άδειας καλύπτει έκταση που θεωρείται ίση με περίπου km 2 (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά τετραγωνικά χιλιόμετρα) και ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πιο κάτω τεσσάρων σημείων (Α, Β, Γ, Δ) σε σχέση με τον μεσημβρινό του Γκρίνουιτς. Γεωγραφικές συντεταγμένες του Ερευνη τικού Τεμαχίου 12 (WGS 84, Zone 36 Ν) Σημείο Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος Έκταση (krr^) Α 32:35:00 32:59:35 Β 32:35:00 33:30:00 Γ 33:43:05 33:30: Δ 32:58:20 32:53:20 Η εταιρεία Noble Energy International Ltd είναι εγγεγραμμένη στα Νησιά Κάυμαν των Βρετανικών Δυτικών Ινδιών (αριθμός εγγραφής: CR-62773) και είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Αμερικάνικης Δημόσιας Εταιρείας Nobie Energy Inc. η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NBL). Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για τα αποθέματα υδρογονανθράκων που ενδεχομένως βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Annual Report for 2010 in accordance with articie 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3} In accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) and article 18 of (he Hydrocarbons (Prospecting, Exploration and Exploitation) Law of 2007 {L., 4(l}/2007) of the Republic of Cyprus, the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Energy Service} of the Republic of Cyprus hereby communicates to the Commission the following annual report for Within the framework of the 1 sl Licensing Round Offshore Cyprus (OJ C 100/10, , p. 11), a Hydrocarbon Exploration Licence was granted on 24'" October 2008 to Noble Energy International Ltd for Exploration Block No. 12 for an initial term of three years. The licensed area covers an area deemed equal to approximately 4,597 km E (four thousand five hundred and ninety seven square kilometres) and is defined below by four points (A, B, C and D), by reference to the Greenwich meridian, through their geographic coordinates: Geoaraphic coordinates of Exploration Block 12 (WGS B4 Zone 36 N) Point Longitude Latitude Area (km 2 ) A 32:35:00 32:59:35 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:43:05 33:30:00 4,597 D 32:58:20 32:53:20 Noble Energy international Ltd is a corporation incorporated under the laws of the Cayman Islands, British West indies (registered number: CR-62773), and is a wholly owned subsidiary of Noble Energy Inc, an American publicly traded, company listed on the New York Stock Exchange (NBL). Currently, no estimated reserves within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus can be reported.

8 448 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 549 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙ ΙΜΟΚΡΑΪΙΑ Αττόφααη ΕΠΑ: 4/2011 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας Scotts Company LLC από την εταιρεία Israel Chemicals Ltd. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χρισϊοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 31 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») τις 14/12/2010 από την εταιρεία Israel Chemicals Ltd (στο εξής η «Israel»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(i)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά πρόταση εξαγοράς από την εταιρεία Israel μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας The Scotts Company LLC (στο εξής η «Scotts»), Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Israel Chemicals Ltd Η εταιρεία Israel είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με του νόμους του ίσραήλ, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τελ Αβίβ. Η εν λόγω εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της εταιρείας Israel Corporation η οποία είναι δημόσια ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στις βιομηχανίες λιπασμάτων και ειδικών χημικών, ενέργειας, ναυτιλίας και μεταφορών. Η Israel παρασκευάζει και προμηθεύει λιπάσματα και ειδικά χημικά ανά τον κόσμο, με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Ιοραήλ, στην Ευρώπη, στη Βόρια και Νότια Αμερική και στην Κίνα. Συγκεκριμένα, η Israei διεξάγει δραστηριότητες σε τρεις τομείς:» Λιπάσματα: Παραγωγοί ποτάσας (potash) και ενιαίος παραγωγός διαφόρων προϊόντων τα οποία βασίζονται σε φωσφορική πέτρα, συμπεριλαμβανομένων των φωσφορικών λιπασμάτων, φωσφορικό οξύ, ειδικών λιπασμάτων και φωσφορικά άλατα ζωοτροφών. Βιομηχανικά Προϊόντα: Παραγωγοί επιβραδυντών φλόγας και διαφόρων βρωμιούχων ενώσεων όπως επίσης και άλλων χημικών με κύρια βάση πλούσιους ορυκτούς πόρους που βρίσκονται στην Νεκρά Θάλασσα. e Προϊόντα Απόδοσης: Παραγωγοί μεγάλης ποικιλίας κάθετων (downstream) προϊόντων για βιομηχανικές εφαρμογές και για τρόφιμα με ιδιαίτερη έμφαση οε προσαρμοσμένες λύσεις για τρόφιμα, είδη καθαρισμού, πυρασφάλεια, προϊόντα επικάλυψης και ηλεκτρονικών βιομηχανιών. Η Israel πωλεί στην Κύπρο, μέσω του ποσοστού του 25% των μετοχών της στην κοινοπραξία NU3 με τις εταιρείες Yara και SQM, υδατοδιαλυτά λιπάσματα με βάση το άζωτο, φώσφορο και κάλιο (στο εξής τα «WSF ΝΡΚ»), Η Israei επίσης παράγει λιπάσματα στο Ισραήλ και τα πωλεί οτην Κύπρο μέσω των ανεξάρτητων διανομέων. Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Rotem, η Israel ασχολείται επίσης με πωλήσεις φωσφορικού άλατος (ΜΚΡ) στην Κύπρο. Η Israe! δεν έχει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στην Κύπρο. Β. The Scotts Company LLC Η εταιρεία Scotts είναι δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας The Scotts Miracle-Gro Company, στην παρασκευή επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων για τη φροντίδα κήπου και γκαζόν, καθώς επίσης και προϊόντων για επαγγελματική κηπουρική. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της Scotts μπορούν να διαχωριστούν σε δύο τομείς:

9 β TftflHftflA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ «Τμήμα Παγκόσμιας Επιχείρησης Καταναλωτικών Προϊόντων (GSobal Consumer Business): Το μεγαλύτερο τμήμα της Scotts παρέχει κυρίως προϊόντα DIY για την φροντίδα και προστασία γκαζόν, κήπων και σπιτιού στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη. Τα εν λόγω προϊόντα τα οποία προορίζονται για καταναλωτές περιλαμβάνουν Λιπάσματα, τροφή φυτών, προστατευτικά καλύμματα για τις ρίζες των φυτών (mulches), σπόρους γκαζόν, και τροφή πουλιών. Τμήμα Παγκόσμιας Επιχείρησης Προϊόντων για Επαγγελματικούς σκοπούς (Global Professional Business): Η Scotts προωθεί προϊόντα όπως τροφή για φυτά, σπόρους γκαζόν και άλλα προϊόντα προστασίας φυτών για την διακοσμητική κηπουρική (φυτοκομία), την επαγγελματική χλοοτάπητα και τα ειδικά γεωργικά προϊόντα σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο. Η επιχείρηση την οποία προτίθεται να αγοράσει η Israel είνα! η Παγκόσμια Επιχείρηση Επαγγελματικών Προϊόντων της Scotts (στο εξής η «Στοχευόμενη Επιχείρηση»), Η Scotts θα διατηρήσει την Παγκόσμια Επιχείρηση της σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα. Η Στοχευόμενη Επίχείρηση, όπως προαναφέρθηκε, παρέχει προϊόντα στις βιομηχανίες διακοσμητικής φυτοκομίας, επαγγελματικής χλοοτάπητας και ειδικής γεωργίας σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση συμπεριλαμβάνει και ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένου ελεγχόμενου απελευθερωτή λιπασμάτων, υδατοδιαλυτά λιπάσματα, προϊόντα προστασίας φυτών, διαβρέκτες (wetting agent), μέσα για καλλιεργητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων και προϊόντα τύρφης, προϊόντα θρέψης χώματος, προϊόντα επιχωμάτωσης χλοοτάπητας, μίγμα οργανικών καταλοίπων, προστατευτικά καλύμματα για τις ρίζες των φυτών (mulches), συνδυασμός μέσων για καλλιεργητικούς σκοπούς, και φλοιό δέντρου) και σπόρους για γρασίδι. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση δεν έχει φυσική παρουσία στην Κύπρο αλλά προμηθεύει λιπάσματα σε εταιρείες διανομής και παράλληλα πωλεί κατευθείαν σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η αγορά των λιπασμάτων για διακοσμητικά και κηπουρικά προϊόντα. Η Στοχευόμενη Επιχείρηση έχει επίσης κάποιες πολύ περιορισμένες δραστηριότητες σε σχέση με άλλα προϊόντα 1. Η υπό εξέταοη συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Ανέκκλητης Δεσμευτικής Προσφοράς ( στο εξής η «Προσφορά») ημερομηνίας 6/12/2010 που υπόβαλε η israel για την απόκτηση των μετοχών και περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη Στοχευόμενη Επιχείρηση της Scotts. Βάσει της Προσφοράς, η israel πρόκειται να αγοράσει τις μετοχές στις ακόλουθες εταιρείες: β Scotts International BV και τις θυγατρικές της: ο Scott Ο.Μ. Espana S.A., Ισπανία; ο Scotts Deulschfand GmbH, Γερμανία; Scotts - Sierra Horticultural Products Company (US) ("SSHPC") και την θυγατρική της εταιρεία: ο» Scotts France SARL; β Scotts-Sierra Crop Protection Company [TBC]; The Scotts Company Kenya Ltd (Κένυα);» Scotts Italia S.r.l. (Ιταλία); e Scotts PBG Malaysia Sdn. Bhd. (Μαλαισία). Η συναλλαγή ουσιαστικά συνιστά διάσπαση του Ομίλου Scotts, εφόσον η επιχείρηση της σε σχέση με τα επαγγελματικά προϊόντα της Θα αποκτηθεί από την Israel και η επιχείρηση της σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα θα διατηρηθεί. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 14/12/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(!)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία της Επιτροπής, με επιστολή της με ημερομηνία 16/12/2010, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23/12/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ill του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 14/12/2010., Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 05/01/2011, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ' Greenmaster (ειδικού βαθμού τυπικό λίπασμα), H2pro (διαβρέκτες), σπόρους χλοοτάπητας, και προϊόντα όπως εργαλεία αλείμματος λιπασμάτων.

10 450 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου εφόσον θα υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Στοχευόμενης Επιχείρησης, δηλαδή της επιχείρησης σε σχέση με επαγγελματικά προϊόντα της Scotts. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην υπό εξέταση πράξη, οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις προμηθεύουν προϊόντα σχετικά με τα λιπάσματα. Η Israel επικεντρώνεται σε εμπορεύσιμα προϊόντα σε σχέση με λιπάσματα και τη γεωργική αγορά ενώ, η Στοχευόμενη Επιχείρηση επικεντρώνεται στα κηπουρικά προϊόντα και ατα διακοσμητικά φυτά (στην τελική φάση που χρησιμοποιούνται τα ειδικά λιπάσματα). 1) Υδατοδιαλυτά λιπάσματα (water soluble fertilizers) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της για την υπόθεση Yara/Kemira Growhow προσδιόρισε ότι τα οργανικά λιπάσματα (π.χ. κοπριά) διαχωρίζονται από τα μεταλλικά λιπάσματα (αυτά που παρασκευάζονται κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας) και ότι τα μεταλλικά λιπάσματα διαχωρίζονται από τα μεταλλικά ειδικά λιπάσματα (πλήρεις υδατοδιαλυτά λιπάσματα τα οποία παρασκευάζονται με ψηλό βαθμό καθαρότητας). Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα (στο εξής τα «WS») χρησιμοποιούνται συνήθως για συγκεκριμένα είδη σοδειάς, τα οποία καλλιεργούνται με συγκεκριμένες μεθόδους, μέσω θερμοκηπίων και/ή υδρολίπανση {το οποίο είναι συνδυασμός λίπανσης με άρδευση) αν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φυλλοψεκασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάφερε επίσης ότι τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα με βάση τα καθαρά στοιχεία, άζωτο ("Ν"), φώσφορο {"Ρ") και κάλιο ("Κ") αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή αγορά προϊόντος (στο εξής τα «WS ΝΡΚ») από τα υδατοδιαλυτά σύνθετα λιπάσματα τα οποία απορρέουν από την ανάμειξη διαφόρων καθαρών λιπασμάτων. 2 2) Βελτιωμένης απόδοσης λιπάσματα (Enhanced Efficiency Fertilizers) Μια άλλη κατηγορία λιπασμάτων είναι τα βελτιωμένης απόδοσης λιπάσματα (στο εξής τα «EEF»). Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η μετρημένη αναρρόφηση των θρεπτικών στοιχείων των λιπασμάτων από τα φυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαφοροποίησης των λιπασμάτων, είτε χημικά με τη μείωση της διαλυτότητας τους, είτε με υλικό τρόπο, όπως π.χ. με την επικάλυψη του λιπάσματος με περίβλημα (κάψουλας). Αυτά τα είδη λιπασμάτων είναι γνωστά ως βραδείας απελευθέρωσης λιπάσματα (slow-reiease fertilizers) (στο εξής τα «SRF») και ελεγχόμενης απελευθέρωσης λιπάσματα (controlled-release fertiiizers) (στο εξής τα «CRF»). Τα SRF και τα CRF ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των EEF και περιλαμβάνουν σταθεροποιητές από άζωτο, προϊόντα τα οποία επιβραδύνουν την απελευθέρωση του νίτρου στο λίπασμα (nitrification inhibitors), προϊόντα τα οποία επιβραδύνουν την απελευθέρωση της ουρεάσης (urease inhibitors) και σταθεροποιητές. Τα CRF είναι γενικά επικαλυμμένα προϊόντα (είτε με πολυμερές είτε με θειάφι ή και με συνδυασμό των δύο). Τα SRF είναι προϊόντα χωρίς κάλυψη τα οποία απελευθερώνουν το θρεπτικό συστατικό χωρίς έλεγχο αλλά βραδέως. Στο παρελθόν, τα EEF χρησιμοποιούνταν κυρίως σε γήπεδα γκολφ και άλλων επαγγελματικών χλοοταπήτων, για γκαζόν και κήπους καταναλωτών, για επαγγελματική φροντίδα γκαζόν και για διατήρηση τοπογραφίας, επαγγελματική κηπουρική, και τοπογραφίες και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε υψηλής αί,\ας ειδικές γεωργικές καλλιέργειες όπως π.χ. για φράουλες, χόρτα, και εσπεριδοειδή. Ωστόσο τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι πρόσφατες τεχνολογικές ανακαλύψεις έχουν οδηγήσει σε καινούρια παρασκευασμένα προϊόντα CRF and SRF τα οποία είναι οικονομικά, αποδοτικά και βιώσιμα για μεγάλες γεωργικές καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι, το βαμβάκι, το ρύζι και τις πατάτες. 2 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow, παρ. 40

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα