14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC"

Transcript

1 INFORMATICS 1 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :35:59 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α..Α.: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α..Α.Μ.: ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα, Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟ Θ ΝΩΝ ΦΟΡ Ι λδγ.: δαεάλυιβμ: 2031/2014 Ρ Σ Ι ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ /Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ Μ ΠΡΟΜ Θ ΙΩΝ Ι ΤΘΤΝ :. ΟΦΙ ΠΛ ΡΟΦΟΡΙ :. ΜΟΡ Κ Σ Λ Φ. : FAX : ΠΡΟΧ ΙΡΟ ΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡ ΙΩΝ Μ ΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ (Π λδΰλϊφκθ αδ αθαζυ δεϊ α Π Ρ ΡΣ Μ Σ εαδ ) ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,33 ΤΡΩ ηβ υηπ λδζαηίαθκηϋθκυ ΦΠ ,00 ΤΡΩ υηπ λδζαηίαθκηϋθκυ εαδ κυ ΦΠ Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ ΤΠΟΧΡ Ω Ι ΑΝΑ ΟΧΟΤ Ν Ι Ηη λκηβθέα δ θϋλΰ δαμ δαΰπθδ ηκτ Μ Ρ ΤΣ Ρ ΩΡ 12:30η.η. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Χ Μ ΛΟΣ Ρ ΣΙΜ Ηη λκηβθέα Απκ κζάμ ΰδα βηκ έ υ β κθ Ηη λά δκ Στπκ Ηη λκηβθέα Τπκίκζάμ Πλκ φκλϊμ Μ Ρ ΤΣ Ρ ΩΡ 12:30η.η.

2 2 Έξκθ αμ υπσοβ: 1. Σδμ δα Ϊι δμ, σππμ αυ Ϋμ δ ξτκυθ: α. Σκυ Ν.3861/2010 (Φ Κ 112/ / ) θέ ξυ β βμ δαφϊθ δαμ η βθ υπκξλ π δεά αθϊλ β β θσηπθ εαδ πλϊι πθ πθ ευί λθβ δευθ, δκδεβ δευθ εαδ αυ κ δκδεβ δευθ κλΰϊθπθ κ δα έε υκ «Πλσΰλαηηα δατΰ δα» εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ. ί. Σκυ Ν. 3871/2010 (Φ Κ 141/ / ) «βηκ δκθκηδεά δαξ έλδ β εαδ υγτθβ». ΰ. Σκυ Ν. 4013/2011 (Φ Κ 204/ / ) «τ α β θδαέαμ θ ιϊλ β βμ λξάμ βηκ έπθ υηίϊ πθ εαδ Κ θ λδεκτ ζ ε λκθδεκτ Μβ λυκυ βηκ έπθ υηίϊ πθ θ δεα Ϊ α β κυ Ϋε κυ ε φαζαέκυ κυ θ. 3588/2007 (π πξ υ δεσμ ευ δεαμ) πλκπ πξ υ δεά δα δεα έα ιυΰέαθ βμ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ» σππμ Ϋξ δ λκπκπκδβγ έ εαδ πζϋκθ δ ξτ δ.. Σκυ Ν. 4024/2011, Ϊλγλκ 26 (Φ Κ 226/ / ) «υθ αιδκ κ δεϋμ λυγηέ δμ, θδαέκ ηδ γκζσΰδκ ίαγηκζσΰδκ, λΰα δαεά φ λ έα εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ φαληκΰάμ κυ η κπλσγ ηκυ πζαδ έκυ βηκ δκθκηδεάμ λα βΰδεάμ ».. Σκυ Ν.4152/2013 (Φ..Κ. /107/ ) Ϊλγλκ πλυ κ παλ. «Πλκ αληκΰά βμ ζζβθδεάμ θκηκγ έαμ βθ κ βΰέα 2011/7 βμ 16 βμ Φ ίλκυαλέκυ 2011 ΰδα βθ εα απκζϋηβ β πθ εαγυ λά πθ πζβλπηυθ δμ ηπκλδεϋμ υθαζζαΰϋμ».. Σκυ Ν.4250/2014 (Φ Κ 74/ / ) «δκδεβ δεϋμ πζκυ τ δμ Κα αλΰά δμ, υΰξπθ τ δμ Νκηδευθ Πλκ υππθ εαδ Τπβλ δυθ κυ βηκ έκυ ΣκηΫα Σλκπκπκέβ β δα Ϊι πθ κυ π.. 318/1992 ( 161) εαδ ζκδπϋμ λυγηέ δμ». α. Σκυ Ν. 4281/2014 (Φ Κ 160/ / ) «ΜΫ λα άλδιβμ εαδ αθϊπ υιβμ βμ ζζβθδεάμ Οδεκθκηέαμ, κλΰαθπ δεϊ γϋηα α Τπκυλΰ έκυ Οδεκθκηδευθ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ». β. Σκυ Ν.. 496/74 π λέ Λκΰδ δεκτ πθ Νκηδευθ Πλκ υππθ βηκ έκυ δεαέκυ η δμ αθ έ κδξ μ λκπκπκδά δμ κυ. γ. Σπθ Ν.. 641/77 εαδ 708/77 (Ϊλγλα 10 εαδ 8 αθ έ κδξα) «Π λέ κυ λσπκυ Ϊ εβ βμ βμ κδεκθκηδεάμ δαξ έλδ βμ πθ Παθ πδ βηδαευθ Νκ κεκη έπθ λ αδ έκυ δΰδθβ έκυ». δ. Σκυ Π.. 423/91 «Ολΰαθδ ησμ πθ Παθ πδ βηδαευθ Νκ κεκη έπθ λ αδ έκυ δΰδθβ έκυ». δα. Σκυ Π.. 60/2007(Φ..Κ. 64/ / ) «Πλκ αληκΰά βμ ζζβθδεάμ Νκηκγ έαμ δμ δα Ϊι δμ βμ Ο βΰέαμ 2004/18/ Κ π λέ υθ κθδ ηκτ πθ δα δεα δυθ τθαοβμ βησ δπθ υηίϊ πθ Ϋλΰπθ, πλκηβγ δυθ εαδ υπβλ δυθ». δί. Σκυ Π.. 118/2007 (Φ..Κ. /150/ ) «Καθκθδ ησμ Πλκηβγ δυθ βηκ έκυ». δΰ. Σκυ Π.. 113/2010 (Φ..Κ. /194/ ) «θϊζβοβ υπκξλ υ πθ απσ κυμ δα Ϊε μ». 2. Σδμ απκφϊ δμ: α. Σβθ απσ αλδγη. πλπ. ΓΠ/06/997 ΰε ελδηϋθβ απσ κ δκδεβ δεσ υηίκτζδκ κυ.κ.. δ άΰβ β βμ υηίκυζ υ δεάμ πδ λκπάμ δηκ κ έαμ η γϋηα: «πδεαδλκπκέβ β ΰ θδευθ εαδ δ δευθ ξθδευθ πλκ δαΰλαφυθ η αφκλϊμ αέηα κμ εαδ παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ». ί. Σβθ υπ αλδγη /739/ (Φ Κ/ /1291/ ) απσφα β κυ Τπκυλΰκτ Οδεκθκηδευθ «τιβ β πθ ξλβηα δευθ πκ υθ κυ Ϊλγλκυ 83 παλ. 1 κυ Ν. 2362/95 ΰδα β τθαοβ βηκ έπθ υηίϊ πθ πκυ αφκλκτθ πλκηάγ δα πλκρσθ πθ, παλκξά υπβλ δυθ ά ε Ϋζ β Ϋλΰπθ». ΰ. Σβθ υπ αλέγη. Π1/2380/ (Φ Κ3400/ / ) Κκδθά Τπκυλΰδεά πσφα β «Ρτγηδ β πθ δ δεσ λπθ γ ηϊ πθ ζ δ κυλΰέαμ εαδ δαξ έλδ βμ κυ Κ θ λδεκτ

3 3 ζ ε λκθδεκτ Μβ λυκυ βηκ έπθ υηίϊ πθ κυ Τπκυλΰ έκυ θϊπ υιβμ, θ αΰπθδ δεσ β αμ, Τπκ κηυθ, Μ αφκλυθ εαδ δε τπθ».. Σβθ απσ απσφα β βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ π λέ Ϋΰελδ βμ δ θϋλΰ δαμ πλσξ δλκυ παθαζβπ δεκτ δαΰπθδ ηκτ, η λκπκπκέβ β ά ηβ πθ σλπθ εαδ πθ ξθδευθ πλκ δαΰλαφυθ εαδ βθ απσ απσφα β βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ π λέ Ϋΰελδ βμ πλκςπκζκΰδ γ έ αμ αιέαμ ΰδα β δ θϋλΰ δα πλσξ δλκυ παθαζβπ δεκτ δαΰπθδ ηκτ, η ελδ άλδκ εα αετλπ βμ β ξαηβζσ λβ δηά, ΰδα βθ παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ ΰδα Ϋθα (1) Ϋ κμ πζϋκθ τκ ηάθ μ αυ κ έεαδβμ ηκθκη λκτμ παλϊ α βμ, η λκπκπκέβ β πθ σλπθ βμ δαεάλυιβμ.. Σδμ υπ αλδγη. πλπ / 12/ εαδ / 12/ απκφϊ δμ κυ Τπκυλΰκτ Παδ έαμ εαδ Θλβ ε υηϊ πθ.. Σβθ υπ αλδγη. 1633/2087/ πσφα β θϊζβοβμ ΤπκξλΫπ βμ ΰδα β δ θϋλΰ δα κυ θ ζσΰπ δαΰπθδ ηκτ.

4 4 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜ 1. Πλσξ δλκ παθαζβπ δεσ δαΰπθδ ησ, η φλαΰδ ηϋθ μ πλκ φκλϋμ, ΤΡΩ ζ τγ λκ, η ελδ άλδκ εα αετλπ βμ β ξαηβζσ λβ δηά, ΰδα βθ παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ ΰδα Ϋθα (1) Ϋ κμ πζϋκθ τκ ηάθ μ αυ κ έεαδβμ ηκθκη λκτμ παλϊ α βμ (.2031/2014), πλκςπκζκΰδ ηκτ ,33 ΤΡΩ ξπλέμ Φ.Π.. ά ,00 ΤΡΩ υηπ λδζαηίαθκηϋθκυ Φ.Π.. 2. Ο δαΰπθδ ησμ γα ΰέθ δ τ λα απσ πλκγ ηέα Ϋεα θθϋα (19) βη λυθ, απσ βθ βη λκηβθέα απκ κζάμ ΰδα βηκ έ υ β π λέζβοβμ βμ δαεάλυιβμ αυ άμ κθ βη λά δκ κδεκθκηδεσ ζζβθδεσ τπκ: «ΝΑΤΣ ΜΠΟΡΙΚΗ» εαδ «ΗΜΟΠΡΑΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ». 3. ΣΟΠΟ-ΧΡΟΝΟ Ι Ν ΡΓ ΙΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟ ΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ α. κφέαμ 76 Σηάηα Πλκηβγ δυθ (Γλαφ έκ δαΰπθδ ηυθ) 1 κμ σλκφκμ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜ ΡΑ ΩΡΑ ΤΣ Ρ 12:30 η.η. π λέπ π β πκυ β πδ λκπά Πλκηβγ δυθ Τΰ έαμ κυ Τπκυλΰ έκυ Τΰ έαμ αθα έι δ αθϊ κξκ ΰδα ηδα ά π λδ σ λ μ απσ δμ υπβλ έ μ πκυ αβ κτθ αδ ΰδα βθ εϊζυοβ πθ αθαΰευθ εαδ κυ δεκτ ηαμ Νκ κεκη έκυ, β τηία β πκυ γα υπκΰλϊο δ κ Νκ κεκη έκ ΰδα δμ υπβλ έ μ αυ Ϋμ πατ δ αυ σηα α θα δ ξτ δ, ξπλέμ εαηέα πδίϊλυθ β αυ κτ. Πλκ φκλϋμ πκυ εα α έγ θ αδ η Ϊ βθ βη λκηβθέα εαδ υλα πκυ κλέα αδ απσ β δαεάλυιβ, έθαδ επλσγ η μ εαδ πδ λϋφκθ αδ απσ βθ Τπβλ έα πκυ δ θ λΰ έ κθ δαΰπθδ ησ. απκ φλϊΰδ β πθ πλκ φκλυθ ΰέθ αδ βησ δα, απσ πδ λκπά πκυ αθα δεθτ αδ τηφπθα η δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 26 κυ Ν. 4024/ δεαέπηα υηη κξάμ κ δαΰπθδ ησ Ϋξκυθ: α. Σα φυ δεϊ ά θκηδεϊ πλσ ππα ί. θυ δμ πλκηβγ υ υθ πκυ υπκίϊζζκυθ εκδθά πλκ φκλϊ ΰ. υθ αδλδ ηκέ. Κκδθκπλαιέ μ πλκηβγ υ υθ Οδ θυ δμ εαδ κδ εκδθκπλαιέ μ θ υπκξλ κτθ αδ θα ζαηίϊθκυθ κλδ ηϋθβ θκηδεά ηκλφά πλκε δηϋθκυ θα υπκίϊζκυθ βθ πλκ φκλϊ. πδζ ΰ έ α Ϋθπ β ά εκδθκπλαιέα υπκξλ κτ αδ θα πλϊι δ κτ κ Ϊθ εα αευλπγ έ αυ άθ β τηία β φ σ κθ β ζάοβ κλδ ηϋθβμ θκηδεάμ ηκλφάμ έθαδ αθαΰεαέα ΰδα βθ δεαθκπκδβ δεά ε Ϋζ β βμ τηία βμ. 5. Κα Ϊ α ζκδπϊ κ δαΰπθδ ησμ γα ΰέθ δ τηφπθα η α παλαεϊ π παλαλ άηα α πκυ πδ υθϊπ κθ αδ βθ παλκτ α εαδ απκ ζκτθ αθαπσ πα κ ηϋλκμ αυ άμ: α. «ΣΟΙΧ Ι ΣΩΝ ΠΡΟ Π ΡΟΧ ΤΠ Ρ ΙΩΝ» Π Ρ ΡΣ Μ ί. «ΤΜΠΛ ΡΩΜ ΣΙΚΟΙ Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ρ ΡΣ Μ ΠΡΟΧ ΙΡΟΤ Π Ν Λ ΠΣΙΚΟΤ Ι ΓΩΝΙΜΟΤ» ΰ. «ΞΙΟΛΟΓ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» Π Ρ ΡΣ Μ Γ

5 5. «Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟ Ι ΓΡ Φ ΙΣΟΤΜ Ν ΤΠ Ρ Ι» Π Ρ ΡΣ Μ. «ΤΠΟ ΙΓΜ ΓΓΤ ΣΙΚ ΠΙΣΟΛ Κ Λ Π Ρ ΡΣ Μ ΚΣ Λ». «ΤΠΟ ΙΓΜ ΤΜ» Π Ρ ΡΣ Μ Σ 6. φ σ κθ απσ κυμ θ δαφ λση θκυμ αθα σξκυμ αβ βγκτθ ΰεαέλπμ α ξ δεϊ η κθ πλκεβλυ ση θκ δαΰπθδ ησ Ϋΰΰλαφα, αυ Ϊ παλα έ κθ αδ αυ κτμ ηϋ α Ϋιδ (6) λΰϊ δη μ βηϋλ μ απσ β ζάοβ βμ ξ δεάμ αέ β βμ. π λέπ π β π έΰκθ κμ β πλκγ ηέα αυ ά ηπκλ έ θα υθ ηβγ έ Ϋ λδμ (4) βηϋλ μ. π λέπ π β πκυ αβ βγκτθ απσ κυμ θ δαφ λση θκυμ αθα σξκυμ υηπζβλπηα δεϋμ πζβλκφκλέ μ, ξ δεϋμ η α Ϋΰΰλαφα κυ δαΰπθδ ηκτ ηϋξλδ εαδ κε υ (8) βηϋλ μ πλκ βμ επθκάμ βμ πλκγ ηέαμ Ϊ εβ βμ βμ Ϋθ α βμ κυ Ϊλγλκυ 15 παλ. 2 π λ. α κυ Π.. 118/2007, αυ Ϋμ παλϋξκθ αδ κ αλΰσ λκ λ δμ (3) βηϋλ μ πλκ βμ επθκάμ βμ πμ Ϊθπ πλκγ ηέαμ. εϊγ Ϊζζβ π λέπ π β πκυ αβ κτθ αδ απσ κυμ θ δαφ λση θκυμ αθα σξκυμ κδ πμ Ϊθπ υηπζβλπηα δεϋμ πζβλκφκλέ μ, αυ Ϋμ έθκθ αδ κ αλΰσ λκ θ σμ Ϋιδ (6) βη λυθ πλδθ απσ βθ βη λκηβθέα υπκίκζάμ πθ πλκ φκλυθ, ξπλέμ κ πλκ φϋλπθ θα Ϋξ δ δεαέπηα Ϋθ α βμ υθϊη δ κυ Ϊλγλκυ 15 παλ. 2 παλ. α κυ Π.. 118/ Σα Ϋικ α βηκ έ υ βμ κθ ζζβθδεσ Στπκ ίαλτθκυθ κ Νκ κεκη έκ. δαεάλυιβ γα δα έγ αδ πλ Ϊθ ηϋ π πθ πλκΰλαηηϊ πθ «Ι ΤΓ Ι» εαδ «Κ ΝΣΡΙΚΟ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΟ Μ ΣΡΩΟ ΜΟΙΩΝ ΤΜ ΩΝ». Ω σ κ, π λέπ π β πκυ εϊπκδκμ θ δαφ λση θκμ πδγυη έ βθ παλαζαίά βμ δαεάλυιβμ απσ κ Νκ κεκη έκ γα πλϋπ δ θα εα αίϊζ δ κ Σαη έκ αυ κτ, Ϋθαθ δ ΰλαηηα έκυ έ πλαιβμ, κ πκ σ πθ Ϋεα (10) υλυ. 8. Συξσθ δ υελδθέ δμ ξ δεϊ η κυμ σλκυμ βμ δαεάλυιβμ παλϋξκθ αδ απσ βθ αλησ δα Τπβλ έα. Ο Πλσ λκμ βμ φκλ έαμ Καγβΰβ άμ ΙΩΑΝΝΗ Τ ΟΚΙΜΙ Η

6 6 θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΠΑΡΑΡΣΣΗΜΑ Α ΣΟΙΧ ΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡ ΙΩΝ Π ΡΙΓΡΑΦΗ Παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ ΚΩ ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ CPV «Τπβλ έ μ η αφκλυθ ( ε σμ απσ η αφκλϊ απκίζά πθ)» ΠΟΟΣΗΣΑ & ΜΟΝΑ Α Ωμ κ παλϊλ βηα πθ Σ ξθδευθ Μ ΣΡΗΗ Πλκ δαΰλαφυθ δ κτη θπθ Τπβλ δυθ ΤΠΗΡ ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ δηα κζκΰδεσ λΰα άλδκ αγησμ ΠΡΟΟΡΙ ΟΝΣΑΙ ΟΙ ΤΠΗΡ Ι δηκ κ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘ ΙΑ ΑΠΑΝΗ ,33 ΤΡΩ ξπλέμ ΦΠ ,00 ΤΡΩ υηπ λδζαηίαθκηϋθκυ ΦΠ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ ΠΟΤ ΑΡΤΝ Ι Σαε δεσμ Πλκςπκζκΰδ ησμ Κ : 0419 ΚΡΑΣΗ Ι Οδ πλκίζ πση θ μ απσ κ Νσηκ Οδ αδλ έ μ υπκξλ π δεϊ εαδ πέ πκδθά απκλλέο πμ γα πλϋπ δ θα π λδΰλϊφκυθ δμ υπβλ έ μ σππμ αθαφϋλκθ αδ δμ Σ ξθδεϋμ Πλκ δαΰλαφϋμ Αδ κτη θ μ Τπβλ έ μ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ) βζα ά η κθ ατικθ α αλδγησ εαδ κθ επ δεσ βμ εϊγ υπβλ έαμ ξπλδ Ϊ εαδ θ απαθ κτθ αυ Ϋμ η βθ έ δα δλϊ. Σκ αθπ Ϋλπ απκ ζ έ κυ δυ β σλκ βμ δαεάλυιβμ εαδ υθ πυμ υθδ Ϊ ζσΰκ απσλλδοβμ βμ πλκ φκλϊμ. πέ βμ, β πλκ φκλϊ θα υθκ τ αδ υπκξλ π δεϊ, πέ πκδθά απκλλέο πμ, η φτζζκ υηησλφπ βμ, σπκυ γα απαθ υθ αδ σζ μ κδ αβ κτη θ μ ξθδεϋμ πλκ δαΰλαφϋμ η βθ έ δα δλϊ. Σκ Νκ κεκη έκ δεαδκτ αδ β ίϊ β κυ Ϋθθκηκυ υηφϋλκθ σμ κυ εα Ϊ βθ ζ τγ λβ ελέ β κυ εαδ ααβηέπμ ΰδ αυ σ, θα απκλλέπ δ ά θα απκ Ϋξ αδ η λδευμ ά κζδευμ, δμ πλκ φκλϋμ. Σκ Νκ κεκη έκ πδφυζϊ δ ΰδ αυ σ, κ δεαέπηα θα πλκελέθ δ εα Ϊ βθ απσζυ β ελέ β κυ βθ υπβλ έα πκυ παλκυ δϊα δ α π λδ σ λα ξθδεκκδεκθκηδεϊ πζ κθ ε άηα α. Τπβλ έ μ πκυ θ αθ απκελέθκθ αδ αυ Ϊ πκυ εαγκλέακθ αδ βθ παλκτ α πλκ δαΰλαφά θ ΰέθκθ αδ ε Ϋμ.

7 7 θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΠΑΡΑΡΣΣΗΜΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧ ΙΡΟΤ ΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ α. Οδ πλκ φκλϋμ υπκίϊζζκθ αδ ά απκ Ϋζζκθ αδ απσ κυμ θ δαφ λση θκυμ τηφπθα η α αθαφ λση θα κ Π.. 118/2007 βθ ζζβθδεά ΰζυ α ηϋ α φλαΰδ ηϋθκ φϊε ζκ, τκ αθ έΰλαφα. Οδ πλκ φκλϋμ ηπκλ έ θα απκ Ϋζζκθ αδ κ Νκ κεκη έκ η κπκδκ άπκ λσπκ εαδ παλαζαηίϊθκθ αδ η απσ διβ (αλδγη. πλπ κεσζζκυ), η βθ απαλαέ β β σηπμ πλκςπσγ β σ δ αυ Ϋμ γα π λδϋλξκθ αδ βθ υπβλ έα ηϋξλδ βθ πλκβΰκτη θβ βμ βη λκηβθέαμ δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ. βθ π λέπ π β αυ ά γα πλϋπ δ θα υθκ τκθ αδ υπκξλ π δεϊ απσ φπ κ υπέα βμ ιπ λδεάμ σοβμ κυ φλαΰδ ηϋθκυ φαεϋζκυ. βθ π λέπ π β πκυ πλκ εκηέακθ αδ βθ έ δα βηϋλα δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ, εα αΰλϊφκθ αδ κ πλαε δεσ αυ κτ η υπκΰλαφά κυ επλκ υπκυ βμ αδλ έαμ. ί. Ο ξλσθκμ δ ξτκμ πθ πλκ φκλυθ έθαδ εα σθ κΰ σθ α (180) βη λκζκΰδαεϋμ βηϋλ μ, πλκ η λκτη θ μ απσ βθ πκηϋθβ βμ βηϋλαμ δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ, βζ. ηϋξλδ βθ Πλκ φκλϊ πκυ κλέα δ ξλσθκ δ ξτκμ ηδελσ λκ κυ παλαπϊθπ αθαφ λκηϋθκυ απκλλέπ αδ πμ απαλϊ ε β. ΰ. κ φϊε ζκ εϊγ πλκ φκλϊμ πλϋπ δ θα αθαΰλϊφκθ αδ υελδθυμ: ). (1) ζϋιβ ΠΡΟΦΟΡ η ε φαζαέα ΰλΪηηα α. (2) Ο πζάλβμ έ ζκμ βμ αλησ δαμ Τπβλ έαμ πκυ δ θ λΰ έ κ δαΰπθδ ησ. (3) Ο αλδγησμ εαδ β π λδΰλαφά βμ δαεάλυιβμ. (4) βη λκηβθέα δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ. (5) Σα κδξ έα κυ απκ κζϋα (πζάλβμ ππθυηέα, δ τγυθ β, βζϋφπθκ, fax, Οδ υπκοάφδκδ γα πλϋπ δ θα ξλβ δηκπκδά κυθ κ αεσζκυγκ υπσ δΰηα: «ΣΟΙΧ Ι ΠΟΣΟΛ» ΠΡΟΦΟΡΑ Γδα κ δαΰπθδ ησ «Παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ» Ι Κ ΡΤΞ : 2031/2014 Ν Θ ΣΟΤ ΡΧ : ΚΠ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ Μ ΡΟΜ ΝΙ Ι Ν ΡΓ Ι ΣΟΤ Ι ΓΩΝΙΜΟΤ: ΜΫ α κθ εζ δ σ ευλέπμ φϊε ζκ βμ πλκ φκλϊμ κπκγ κτθ αδ σζα α ξ δεϊ η βθ πλκ φκλϊ κδξ έα εαδ δ δεσ λα α ιάμ: (1) Κζ δ σμ υπκφϊε ζκμ η βθ Ϋθ διβ ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ ΤΜΜ ΣΟΧ σπκυ κπκγ κτθ αδ σζα α αβ κτη θα δεαδκζκΰβ δεϊ, α κπκέα γα έθαδ υπκξλ π δεϊ αλδγηβηϋθα εαδ απαλδγηβηϋθα (Ϋθα πλπ σ υπκ εαδ Ϋθα αθ έΰλαφκ).

8 8 (2) Σ Σ ΧΝΙΚ ΣΟΙΧ Ι βμ πλκ φκλϊμ κπκγ κτθ αδ ξπλδ σ φλαΰδ ηϋθκ φϊε ζκ ηϋ α κθ ευλέπμ φϊε ζκ, η βθ Ϋθ διβ «Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟΦΟΡ» (1 ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Κ Ι 1 ΝΣΙΓΡ ΦΟ). κδξ έα, πδ κπκδβ δεϊ εαδ δεαδκζκΰβ δεϊ πκυ αφκλκτθ ξθδεϋμ πλκ δαΰλαφϋμ υπκίϊζζκθ αδ κ φϊε ζκ βμ ξθδεάμ πλκ φκλϊμ. πδ βηαέθ αδ σ δ, σζα α φτζζα πθ παλαπϊθπ ΰΰλΪφπθ κδξ έπθ βμ πλκ φκλϊμ («ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ ΤΜΜ ΣΟΧ» εαδ «Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟΦΟΡ»), πζβθ βμ κδεκθκηδεάμ, υηπ λδζαηίαθκηϋθπθ πθ ηπκλδευθ φυζζα έπθ (PROSPECTUS, φπ κΰλαφδυθ, ξθδευθ φυζζα έπθ ε.ζ.π.) γα φϋλκυθ υθ ξά αλέγηβ β απσ κ πλυ κ ηϋξλδ κ ζ υ αέκ. Γδα υξ λϋ λβ αθααά β β πθ κδξ έπθ αυ υθ, β πλκ φκλϊ θα υθκ τ αδ απσ υλ άλδκ, κ κπκέκ γα αθαΰλϊφ αδ κ π λδ ξση θκ κυ εϊγ ΰΰλΪφκυ, η βθ αθ έ κδξβ αλέγηβ β πκυ φϋλ δ εα Ϊ α αθπ Ϋλπ (π.ξ. φτζζα υηησλφπ βμ: φτζζα 16-19, ξθδεϋμ πλκ δαΰλαφϋμ: φτζζα 33-55, ε.ζ.π.). Η θ ζσΰπ απαέ β β π λέ υθ ξκτμ αλέγηβ βμ σζπθ πθ φτζζπθ βμ πλκ φκλϊμ, πζβθ βμ κδεκθκηδεάμ, εαδ υθυπκίκζάμ υλ βλέκυ, Ϊ αδ πέ πκδθά απκεζ δ ηκτ. (3) Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΣΟΙΧ Ι, πέ πκδθά απκλλέο πμ, κπκγ κτθ αδ ξπλδ σ φλαΰδ ηϋθκ φϊε ζκ, πέ βμ ηϋ α κθ ευλέπμ φϊε ζκ η βθ Ϋθ διβ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΠΡΟΦΟΡ» (1 ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Κ Ι 1 ΝΣΙΓΡ ΦΟ). (4) Οδ φϊε ζκδ Σ ΧΝΙΚ εαδ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ πλκ φκλϊμ γα φϋλκυθ εαδ δμ θ έι δμ κυ ευλέπμ φαεϋζκυ. κ αθ έ υπκ πκυ κλέα αδ πμ πλπ σ υπκ εαδ εϊγ ζέ α κυ, πλϋπ δ θα αθαΰλϊφ αδ υπκξλ π δεϊ υελδθυμ β ζϋιβ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». δκλγυ δμ, δαΰλαφϋμ ά πλκ γάε μ ζϋι πθ ΰέθκθ αδ εα Ϊ λσπκ υ δϊελδ κ κ π λδγυλδκ βμ πλκ φκλϊμ, δ ξτκυθ ησθκ φ σ κθ φϋλκυθ βθ υπκΰλαφά κυ δαΰπθδαση θκυ, κ αλησ δκ σλΰαθκ παλαζαίάμ εαδ απκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ πλϋπ δ εα Ϊ κθ Ϋζ ΰξκ θα εαγαλκΰλϊο δ βθ υξσθ δσλγπ β εαδ θα ηκθκΰλϊο δ εαδ θα φλαΰέ δ αυ ά. πλκ φκλϊ απκλλέπ αδ σ αθ υπϊλξκυθ αυ ά δκλγυ δμ, κδ κπκέ μ βθ εαγδ κτθ α αφά εα Ϊ βθ ελέ β κυ κλΰϊθκυ αιδκζσΰβ βμ πθ πλκ φκλυθ. Οδ αλδγηκέ γα πλϋπ δ θα αθαφϋλκθ αδ αλδγηβ δευμ εαδ κζκΰλϊφπμ. (5) π λέπ π β πκυ α Σ ΧΝΙΚ κδξ έα βμ πλκ φκλϊμ θ έθαδ υθα σθ, ζσΰπ κυ η ΰΪζκυ σΰεκυ, θα κπκγ βγκτθ κθ ευλέπμ φϊε ζκ, σ αυ Ϊ υ ε υϊακθ αδ δ δαέ λα εαδ αεκζκυγκτθ κθ ευλέπμ φϊε ζκ η βθ Ϋθ διβ «Π Ρ ΡΣ Μ ΠΡΟΦΟΡ» εαδ δμ ζκδπϋμ θ έι δμ κυ ευλέπμ φαεϋζκυ. (6) π λέπ π β υθυπκίκζάμ η βθ πλκ φκλϊ κδξ έπθ εαδ πζβλκφκλδυθ ηπδ υ δεκτ ξαλαε άλα, β ΰθπ κπκέβ β πθ κπκέπθ κυμ υθ δαΰπθδαση θκυμ γα Ϋγδΰ α Ϋθθκηα υηφϋλκθ Ϊ κυμ, σ κ πλκ φϋλπθ κφ έζ δ θα βη δυθ δ π αυ υθ βθ Ϋθ διβ «πζβλκφκλέ μ ηπδ υ δεκτ ξαλαε άλα». αθ έγ β π λέπ π β γα τθα αδ θα ζαηίϊθκυθ ΰθυ β αυ υθ πθ πζβλκφκλδυθ κδ υθ δαΰπθδαση θκδ. Ϋθθκδα βμ πζβλκφκλέαμ ηπδ υ δεκτ ξαλαε άλα αφκλϊ ησθκθ βθ πλκ α έα κυ απκλλά κυ πκυ εαζτπ δ ξθδεϊ ά ηπκλδεϊ αβ άηα α βμ πδξ έλβ βμ κυ θ δαφ λκηϋθκυ.. πδ λκπά Παλαζαίάμ εαδ πκ φλϊΰδ βμ πλκίαέθ δ βθ Ϋθαλιβ βμ δα δεα έαμ απκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ βθ βη λκηβθέα εαδ υλα πκυ κλέα αδ απσ βθ δαεάλυιβ. απκ φλϊΰδ β πθ πλκ φκλυθ ΰέθ αδ βησ δα απσ βθ πδ λκπά Παλαζαίάμ & πκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ.

9 9 Πλκ φκλϋμ πκυ υπκίϊζζκθ αδ βθ πδ λκπά η Ϊ βθ βη λκηβθέα εαδ υλα πκυ κλέα αδ βθ παλκτ α δαεάλυιβ θ απκ φλαΰέακθ αδ αζζϊ παλα έ κθ αδ βθ Τπβλ έα ΰδα πδ λκφά πμ επλσγ η μ. Οδ δεαδκτη θκδ παλ υλέ εκθ αδ β δα δεα έα απκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ ζαηίϊθκυθ ΰθυ β πθ υηη α ξσθ πθ κ δαΰπθδ ησ. πκ φλϊΰδ β ΰέθ αδ η βθ παλαεϊ π δα δεα έα: πκ φλαΰέα αδ κ ευλέπμ φϊε ζκμ, κ φϊε ζκμ πθ δεαδκζκΰβ δευθ εαγυμ εαδ κ φϊε ζκμ βμ ξθδεάμ πλκ φκλϊμ, ηκθκΰλϊφκθ αδ εαδ φλαΰέακθ αδ απσ βθ πδ λκπά β πλυ β εαδ β ζ υ αέα ζέ α βμ πλκ φκλϊμ ά πθ ηβηϊ πθ αυ άμ. Οδ φϊε ζκδ πθ κδεκθκηδευθ πλκ φκλυθ θ απκ φλαΰέακθ αδ, αζζϊ ηκθκΰλϊφκθ αδ απσ βθ αλησ δα πδ λκπά εαδ β υθϋξ δα κπκγ κτθ αδ σζκδ ηααέ ξπλδ σ φϊε ζκ, κ κπκέκμ παλα έ αδ βθ Τπβλ έα, πλκε δηϋθκυ θα απκ φλαΰδ γ έ βθ βη λκηβθέα εαδ βθ υλα πκυ γα κλδ γ έ αληκ έπμ. Μ Ϊ βθ απκ φλϊΰδ β πθ πλκ φκλυθ κ παλαπϊθπ σλΰαθκ πλκίαέθ δ βθ εα αξυλβ β αυ υθ πκυ υπκίϊζζκυθ πλκ φκλϋμ, εαγυμ εαδ πθ δεαδκζκΰβ δευθ πκυ υπϋίαζαθ, πλαε δεσ κ κπκέκ υπκΰλϊφ δ. Ο ξλσθκμ πλσ ία βμ πθ υηη ξσθ πθ, τηφπθα η κ Ϊλγλκ 19 κυ Π.. 118/07 δμ πλκ φκλϋμ κλέα αδ θ σμ λδυθ (3) λΰα έηπθ βη λυθ απσ βθ βη λκηβθέα απκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ. Οδ φλαΰδ ηϋθκδ φϊε ζκδ η α κδεκθκηδεϊ κδξ έα πθ πλκ φκλυθ, η Ϊ βθ αιδκζσΰβ β πθ ζκδπυθ κδξ έπθ αυ υθ εαδ ΰδα σ μ πλκ φκλϋμ ελέγβεαθ εα Ϊ βθ αιδκζσΰβ β πθ ξθδευθ εαδ ζκδπυθ κδξ έπθ απκ ε Ϋμ, η απσφα β βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ, απκ φλαΰέακθ αδ απσ κ αλησ δκ σλΰαθκ, βη λκηβθέα εαδ υλα πκυ γα ΰθπ κπκδβγ έ αυ κτμ πθ κπκέπθ κδ πλκ φκλϋμ ελέγβεαθ απκ ε Ϋμ, η δ δεά πλσ εζβ β, πκυ γα κυμ απκ αζ έ. Οδ δεαδκτη θκδ θα παλ υλέ εκθ αδ βθ δα δεα έα απκ φλϊΰδ βμ κδεκθκηδευθ πλκ φκλυθ ζαηίϊθκυθ ΰθυ β πθ δηυθ πκυ πλκ φϋλγβεαθ. Οδ φϊε ζκδ πθ κδεκθκηδευθ πλκ φκλυθ, ΰδα σ μ πλκ φκλϋμ θ ελέγβεαθ εα Ϊ βθ αιδκζσΰβ β πθ ξθδευθ εαδ ζκδπυθ κδξ έπθ απκ ε Ϋμ, θ απκ φλαΰέακθ αδ αζζϊ πδ λϋφκθ αδ η Ϊ βθ κζκεζάλπ β βμ δα δεα έαμ κυ δαΰπθδ ηκτ.. Οδ υηη Ϋξκθ μ υπκίϊζζκυθ ηααέ η βθ πλκ φκλϊ κυμ, πέ πκδθά απσλλδοβμ α ιάμ δεαδκζκΰβ δεϊ πθ Ϊλγλπθ 6, 8 κυ Π.. 118/2007 εαδ α κπκέα π λδΰλϊφκθ αδ αθαζυ δεϊ εα π Ϋλπ: (1) Πδ κπκδβ δεσ κυ κδε έκυ πδη ζβ βλέκυ η κ κπκέκ γα πδ κπκδ έ αδ β ΰΰλαφά κυμ αυ σ, εαγυμ εαδ κ δ δεσ πϊΰΰ ζηϊ κυμ, ά ί ίαέπ β Ϊ εβ βμ παΰΰϋζηα κμ απσ αλησ δα βησ δα λξά ά λξά Σκπδεάμ υ κ δκέεβ βμ ΰδα σ κυμ α εκτθ Γ πλΰδεσ ά Κ βθκ λκφδεσ πϊΰΰ ζηα, πκυ γα Ϋξ δ ε κγ έ κ πκζτ Ϋιδ (6) ηάθ μ πλδθ απσ βθ βη λκηβθέα δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ.

10 10 (2) Πδ κπκδβ δεσ πκυ ε έ αδ απσ αλησ δα αλξά απσ κ κπκέκ θα πλκετπ δ σ δ εα Ϊ βθ βη λκηβθέα υπκίκζάμ βμ πλκ φκλϊμ κυμ έθαδ θάη λκδ πμ πλκμ δμ υπκξλ υ δμ κυμ πκυ αφκλκτθ δμ δ φκλϋμ εκδθπθδεάμ α φϊζδ βμ (ετλδαμ εαδ πδεκυλδεάμ). (3) Τπ τγυθβ άζπ β βμ παλ.4 κυ Ϊλγλκυ 8 κυ Ν. 1599/1986 ( 75), σππμ εϊ κ δ ξτ δ, βθ κπκέα: υηη Ϋξκυθ. κυμ: (α) Να αθαΰλϊφκθ αδ α κδξ έα κυ δαΰπθδ ηκτ κθ κπκέκ (ί) Να βζυθ αδ σ δ ηϋξλδ εαδ βθ βηϋλα υπκίκζάμ βμ πλκ φκλϊμ 1/ θ Ϋξκυθ εα α δεα γ έ η αη Ϊεζβ β απσφα β ΰδα εϊπκδκ α έεβηα απσ α αθαφ λση θα βθ π λέπ π β (1) κυ. α βμ παλ. 2 κυ Ϊλγλκυ 6 κυ Π 118/ / θ Ϋξκυθ υπκπϋ δ κίαλσ παλϊπ πηα εα Ϊ βθ Ϊ εβ β βμ παΰΰ ζηα δεάμ κυμ λα βλδσ β αμ. 3/ θ Ϋξκυθ εϊθ δ ο υ έμ ά αθαελδί έμ βζυ δμ εα Ϊ βθ παλκξά πζβλκφκλδυθ πκυ αβ κτθ αδ απσ βθ Τπβλ έα. π λέπ π β πκυ κ πλκ φϋλπθ έθαδ θκηδεσ πλσ ππκ β αθπ Ϋλπ υπ τγυθβ άζπ β υπκίϊζζ αδ : α) απσ κθ εϊγ δαξ δλδ ά ι ξπλδ Ϊ σ αθ κ θκηδεσ πλσ ππκ έθαδ Ο.,. ά.π.. ί) κθ Πλσ λκ κυ.. εαδ κθ δ υγτθκθ α τηίκυζκ σ αθ κ θκηδεσ πλσ ππκ έθαδ Α.. ΰ) εϊγ Ϊζζβ π λέπ π β θκηδεκτ πλκ υπκυ απσ κθ θσηδηκ επλσ ππκ κυ. Ό αθ κ πλκ φϋλπθ έθαδ υθ αδλδ ησμ β αθπ Ϋλπ υπ τγυθβ άζπ β υπκίϊζζ αδ απσ κθ Πλσ λκ κυ υθ αδλδ ηκτ. Ό αθ κ πλκ φϋλπθ έθαδ Ϋθπ β πλκηβγ υ υθ εκδθκπλαιέα, β αθπ Ϋλπ υπ τγυθβ άζπ β αφκλϊ εϊγ ηϋζκμ τηφπθα η α αθπ Ϋλπ πκυ υηη Ϋξ δ βθ Έθπ β ά Κκδθκπλαιέα. (4) Τπ τγυθβ άζπ β βμ παλ.4 κυ Ϊλγλκυ 8 κυ Ν. 1599/1986 ( 75), σππμ εϊ κ δ ξτ δ, βθ κπκέα: υηη Ϋξκυθ. (α) Να αθαΰλϊφκθ αδ α κδξ έα κυ δαΰπθδ ηκτ κθ κπκέκ (ί) Να βζυθ αδ σ δ:

11 11 1/ ΜΫξλδ εαδ βθ βηϋλα υπκίκζάμ βμ πλκ φκλϊμ κυμ β πδξ έλβ ά κυμ θ υπσε δ αδ υξσθ θκηδεκτμ π λδκλδ ηκτμ ζ δ κυλΰέαμ. 2/ ΜΫξλδ εαδ βθ βηϋλα υπκίκζάμ βμ πλκ φκλϊμ κυμ θ Ϋξ δ απκεζ δ γ έ β υηη κξά κυμ δαΰπθδ ησ. 3/ ΜΫξλδ εαδ βθ βηϋλα υπκίκζάμ βμ πλκ φκλϊμ κυμ β πδξ έλβ β έθαδ υθ πάμ βθ επζάλπ β σ κ πθ υηία δευθ βμ υπκξλ υ πθ σ κ εαδ πθ υπκξλ υ πθ βμ θ ΰΫθ δ πλκμ κ βησ δκ ΣκηΫα (φκλκζκΰδεϋμ ε.α.). δαεάλυιβμ. 4/ πκ Ϋξκθ αδ αθ πδφτζαε α κυμ σλκυμ βμ παλκτ αμ 5/ πλκ φκλϊ υθ Ϊξγβε τηφπθα η κυμ σλκυμ βμ παλκτ αμ δαεάλυιβμ, πθ κπκέπθ κδ πλκ φϋλκθ μ Ϋζαίαθ πζάλβ εαδ αθ πδφτζαε β ΰθυ β. αελδίά. 6/ Σα κδξ έα πκυ αθαφϋλκθ αδ βθ πλκ φκλϊ έθαδ αζβγά εαδ 7/ Παλαδ κτθ αδ απσ εϊγ δεαέπηα απκαβηέπ άμ κυμ ξ δεϊ η κπκδα άπκ απσφα β κυ Νκ κεκη έκυ ΰδα αθαίκζά ά αετλπ β ηα αέπ β κυ δαΰπθδ ηκτ. δαΰπθδ ηκτ. 8/ υηη Ϋξκυθ ηδα ησθκ πλκ φκλϊ κ πζαέ δκ κυ παλσθ κμ π λέπ π β πκυ κ πλκ φϋλπθ έθαδ θκηδεσ πλσ ππκ β αθπ Ϋλπ υπ τγυθβ άζπ β υπκίϊζζ αδ απσ κθ θσηδηκ επλσ ππκ αυ κτ. (5) Tα θκηδηκπκδβ δεϊ Ϋΰΰλαφα εϊγ υηη Ϋξκθ κμ, σππμ κ Φ..Κ. έ λυ βμ εαδ κδ λκπκπκδά δμ κυ (ΰδα δαΰπθδαση θκυμ η ηκλφά Α.. εαδ.π..), πδευλπηϋθκ αθ έΰλαφκ ά απσ πα ηα κυ εα α α δεκτ κυ δαΰπθδαση θκυ εαδ πθ ΰΰλΪφπθ λκπκπκδά υθ κυ (ΰδα Ο.. εαδ..). Σα φυ δεϊ πλσ ππα γα εα αγϋ κυθ Ϋθαλιβ πδ β τηα κμ απσ βθ αθ έ κδξβ βησ δα κδεκθκηδεά Τπβλ έα εαδ δμ η αίκζϋμ κυ. Σα παλαπϊθπ κδξ έα εαδ Ϋΰΰλαφα πλϋπ δ θα απκ δεθτκυθ βθ θ ΰΫθ δ θκηδεά εα Ϊ α β κυ Νκηδεκτ Πλκ υπκυ εαδ απσ αυ Ϊ πλϋπ δ θα πλκετπ κυθ κ Πλσ λκμ εαδ δ υγτθπθ τηίκυζκμ, α υπσζκδπα πλσ ππα πκυ Ϋξκυθ δεαέπηα θα η τκυθ η βθ υπκΰλαφά κυμ κ θκηδεσ πλσ ππκ εαδ α Ϋΰΰλαφα βμ θκηδηκπκέβ βμ αυ υθ, αθ αυ σ θ πλκετπ δ υγϋπμ απσ κ εα α α δεσ αθαζσΰπμ η β θκηδεά ηκλφά πθ αδλ δυθ ά εϊγ Ϊζζκυ θκηδεκτ πλκ υπκυ. (6) Κα Ϊζκΰκ κθ κπκέκ γα αθαφϋλκθ αδ κδ ευλδσ λ μ υηίϊ δμ πθ λδυθ ζ υ αέπθ ξλσθπθ, ΰδα δμ υπβλ έ μ πκυ αβ κτθ αδ απσ β δαεάλυιβ, υθαλ ά δ βμ βη λκηβθέαμ τ α βμ κυ κδεκθκηδεκτ φκλϋα ά Ϋθαλιβμ πθ λα βλδκ ά πθ κυ. υπβλ έα δα βλ έ κ δεαέπηα, φ σ κθ ελδγ έ εσπδηκ, θα αβ ά δ κπκδκ άπκ απσ α δεαδκζκΰβ δεϊ κυ Ϊλγλκυ 8 παλϊΰλαφκμ 2 κυ Π.. 118/2007. π λέπ π β πκυ γα υπκίζβγκτθ η βθ πλκ φκλϊ α παλαπϊθπ δεαδκζκΰβ δεϊ βμ παλ. 1.. β πλκ φκλϊ γα απκλλέπ αδ. π δ ά κ δαΰπθδ ησμ

12 12 έθαδ πλσξ δλκμ θ φαλησακθ αδ κδ δα Ϊι δμ πθ Ϊλγλπθ 6 παλ. 2 εαδ 19 παλ.6 κυ Π.. 118/2007. α. Ϊθ εα Ϊ βθ αιδκζσΰβ β πθ πλκ φκλυθ, πκυ γα υπκίζβγκτθ εαδ δ δεσ λα ίϊ δ βμ δηάμ κυ η δκ σ β, πλκετο δ αθϊΰεβ πατιβ βμ βμ πλκςπκζκΰδ γ έ αμ απϊθβμ, ΰδα δμ υπβλ έ μ πκυ αθαφϋλκθ αδ α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α εαδ, κ δαΰπθδ ησμ γα ηα αδπγ έ εαδ β παλκξά πθ υπβλ δυθ γα παθαπλκΰλαηηα δ έ. β. πδ βηαέθ αδ σ δ: (1) Ο πλκ φϋλπθ πλϋπ δ απαλαέ β α βθ πλκ φκλϊ κυ θα βζυθ δ σ δ Ϋζαί ΰθυ β πθ σλπθ βμ δαεάλυιβμ κυμ κπκέκυμ απκ Ϋξ αδ πζάλπμ εαδ αθ πδφυζϊε πμ. (2) Ο πλκ φϋλπθ γα βζυθ δ αθαζυ δεϊ κ φτζζκ υηησλφπ βμ β υηησλφπ β πθ πλκ φ λκηϋθπθ υπβλ δυθ κυ ξϋ β η δμ αθ έ κδξ μ πλκ δαΰλαφϋμ πκυ κλέακθ αδ β δαεάλυιβ. (3) Πλκ φκλϋμ πκυ παλκυ δϊακυθ απκεζέ δμ απσ σλκυμ βμ δαεάλυιβμ ά απσ βη έα πθ ξθδευθ πλκ δαΰλαφυθ-αδ κτη θπθ υπβλ δυθ πκυ Ϋξκυθ ξαλαε βλδ γ έ β δαεάλυιβ πμ απαλϊία κδ σλκδ, εαδ έθαδ κππ άπκ κυ δυ δμ γα απκλλέπ κθ αδ. Π λδπ υ δμ πλκ φκλυθ πκυ παλκυ δϊακυθ απκεζέ δμ απσ κυμ σλκυμ βμ δαεάλυιβμ γα απκλλέπ κθ αδ, υπσ βθ πλκςπσγ β σ δ κδ απκεζέ δμ αυ Ϋμ θ αθαφϋλκθ αδ κυμ απαλϊία κυμ σλκυμ εαδ ελέθκθ αδ πκυ δυ δμ απσ βθ αλησ δα πδ λκπά. (4) υπϋλία β κυ ξλσθκυ παλκξάμ πθ υπβλ δυθ απκ ζ έ κυ δυ β απσεζδ β εαδ β πλκ φκλϊ γα απκλλέπ αδ. (5) θ δπλκ φκλϋμ ΰέθκθ αδ ε Ϋμ εαδ απκλλέπ κθ αδ πμ απαλϊ ε μ (Ϊλγλκ 14 κυ Π.. 118/2007). (6) δ υελδθέ δμ πκυ έθκθ αδ απσ κυμ πλκ φϋλκθ μ κπκ άπκ η Ϊ β ζάιβ ξλσθκυ εα Ϊγ βμ πθ πλκ φκλυθ κυμ ΰέθκθ αδ ε Ϋμ εαδ απκλλέπ κθ αδ πμ απαλϊ ε μ. δ υελδθέ δμ έ κθ αδ ησθκ σ αθ αβ κτθ αδ απσ υζζκΰδεσ σλΰαθκ, έ θυπδκθ κυ έ τ λα απσ Ϋΰΰλαφκ βμ Τπβλ έαμ η Ϊ απσ ξ δεά ΰθπηκ σ β β κυ υζζκΰδεκτ κλΰϊθκυ. βη δυθ αδ σ δ, απσ δμ δ υελδθέ δμ πκυ έ κθ αδ τηφπθα η α παλαπϊθπ, ζαηίϊθκθ αδ υπσοβ ησθκ ε έθ μ πκυ αθαφϋλκθ αδ α βη έα πκυ αβ άγβεαθ. (7) ΠΫλαθ βμ ετλδαμ πλκ φκλϊμ θ ΰέθκθ αδ ε Ϋμ θαζζαε δεϋμ πλκ φκλϋμ. (8) Πλκ φκλϊ ΰδα ηϋλκμ πθ υπβλ δυθ πκυ πλκεβλτξγβεαθ, απκλλέπ αδ πμ απαλϊ ε β. (9) Οδ δαΰπθδαση θκδ θ Ϋξκυθ κ δεαέπηα θα απκ τλκυθ βθ πλκ φκλϊ κυμ ά ηϋλκμ αυ άμ η Ϊ βθ εα Ϊγ ά βμ.

13 13 2. ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ Π ΡΙ ΧΟΜ ΝΟΤ πκλλέπ κθ αδ πλκ φκλϋμ πδξ δλά πθ (εα α ε υα δευθ ά ηπκλδευθ) πκυ εα Ϊ παλϊία β πθ Ϊλγλπθ 138 εαδ 182 βμ δ γθκτμ τηία βμ λΰα έαμ απα ξκζκτθ ά εη αζζ τκθ αδ αθβζέεκυμ εϊ π πθ 15 υθ. 3. ΓΓΤΗ Ι α. Οδ ΰΰυά δμ ε έ κθ αδ απσ πδ π δεϊ δ λτηα α πκυ ζ δ κυλΰκτθ θσηδηα α ελϊ β - ηϋζβ βμ υλππαρεάμ Έθπ βμ ά κυ υλππαρεκτ Οδεκθκηδεκτ Χυλκυ, ά α ελϊ βηϋλβ βμ υηφπθέαμ βηκ έπθ υηίϊ πθ κυ Παΰεκ ηέκυ Ολΰαθδ ηκτ ηπκλέκυ, πκυ ευλυγβε η κ θ. 2513/1997 ( 139) εαδ Ϋξκυθ, τηφπθα η δμ δ ξτκυ μ δα Ϊι δμ, κ δεαέπηα αυ σ. Μπκλκτθ, πέ βμ, θα ε έ κθ αδ απσ κ.σ... - Σ..Μ.... ά θα παλϋξκθ αδ η ΰλαηηΪ δκ κυ Σαη έκυ Παλαεα αγβευθ εαδ αθ έπθ η παλαεα Ϊγ β αυ σ κυ αθ έ κδξκυ ξλβηα δεκτ πκ κτ. ί. Γδα βθ εαζά ε Ϋζ β πθ σλπθ βμ τηία βμ, κ πλκηβγ υ άμ κθ κπκέκ Ϋΰδθ β εα αετλπ β, έθαδ υπκξλ πηϋθκμ θα εα αγϋ δ ΰΰυβ δεά πδ κζά πκυ θα εαζτπ δ κ 5% βμ υθκζδεάμ αιέαμ πθ εα αευλπγϋθ πθ δ υθ ξπλέμ ΦΠ. Ο ξλσθκμ δ ξτκμ βμ ΰΰτβ βμ πλϋπ δ θα έθαδ η ΰαζτ λκμ απσ κ ξλσθκ δ ξτκμ αυ άμ ( τηία βμ), εα Ϊ υκ (2) ηάθ μ. ΰΰτβ β εαζάμ ε Ϋζ βμ εα απέπ δ βθ π λέπ π β παλϊία βμ πθ σλπθ βμ τηία βμ, σππμ αυ ά δ δεσ λα κλέα δ. ΰ. ΰΰτβ β εαζάμ ε Ϋζ βμ πλϋπ δ θα πλκίζϋπ δ σ δ π λέπ π β εα Ϊπ π άμ βμ κ κφ δζση θκ πκ σ υπσε δ αδ κθ εϊ κ δ ξτκθ Ϋζκμ ξαλ κ άηκυ εαδ γα πλϋπ δ θα έθαδ τηφπθβ η κ υθβηηϋθκ υπσ δΰηα. Κα Ϊ α ζκδπϊ δ ξτκυθ α αθαφ λση θα κ Ϊλγλκ 25 κυ Π.. 118/ ΣΙΜ α. Οδ δηϋμ γα πλϋπ δ θα έ κθ αδ ΤΡΩ εαδ γα αθαΰλϊφκθ αδ κζκΰλϊφπμ εαδ αλδγηβ δευμ. ί. Πλκ φκλϋμ πκυ θ πλκετπ δ η αφάθ δα β πλκ φ λση θβ δηά ά θ έθκυθ δμ δηϋμ ΤΡΩ ά πκυ εαγκλέακυθ ξϋ β ΤΡΩ πλκμ ιϋθκ θσηδ ηα γα απκλλέπ κθ αδ πμ απαλϊ ε μ. ΰ. αθαΰλαφά βμ δηάμ ΤΡΩ, ηπκλ έ θα ΰέθ αδ η τκ ά εαδ π λδ σ λα εα δεϊ οβφέα (Ϊθ υ κλέκυ), φσ κθ ξλβ δηκπκδ έ αδ θ δϊη κυμ υπκζκΰδ ηκτμ. Σκ ΰ θδεσ τθκζκ λκΰΰυζκπκδ έ αδ υπκξλ π δεϊ τκ εα δεϊ οβφέα, πλκμ α Ϊθπ Ϊθ κ λέ κ εα δεσ οβφέκ έθαδ έ κ ά η ΰαζτ λκ κυ πϋθ εαδ πλκμ α εϊ π Ϊθ έθαδ ηδελσ λκ κυ πϋθ.. Πλκ φκλϋμ πκυ γϋ κυθ σλκυμ αθαπλκ αληκΰάμ βμ δηάμ απκλλέπ κθ αδ πμ απαλϊ ε μ.. Οδ δηϋμ γα έθκθ αδ υπκξλ π δεϊ πμ ιάμ: (1) φσ κθ κ δαΰπθδ ησμ αφκλϊ π λδ σ λα έ β β δηά γα έθ αδ υπκξλ π δεϊ ΰδα β ηκθϊ α εϊγ έ κυμ ξπλδ Ϊ ΤΡΩ υηπ λδζαηίαθκηϋθπθ πθ

14 14 υπϋλ λέ πθ ελα ά πθ εαδ εϊγ έ κυμ απϊθβ ΰδα βθ παλκξά πθ υπβλ δυθ, τηφπθα η α Π Ρ ΡΣ Μ Σ εαδ. (2) Πκ κ σ Φ.Π.. πέ κδμ εα σ, βμ αθπ Ϋλπ δηάμ ( π λέπ π β πκυ αθαφϋλ αδ φαζηϋθκμ Φ.Π.. αυ σ γα δκλγυθ αδ απσ βθ Τπβλ έα). (3) αθπ Ϋλπ δηά γα ζβφγ έ υπσοβ πμ υΰελδ δεά δηά η αιτ πθ πλκ φ λσθ πθ. βη έπ β: Οδ υπϋλ λέ πθ ελα ά δμ υπσε δθ αδ κ εϊ κ δ ξτκθ αθαζκΰδεσ Ϋζκμ ξαλ κ άηκυ 2% εαδ βθ π αυ κτ δ φκλϊ υπϋλ ΟΓ 20%.. Ϊθ κ δαΰπθδ ησ κδ πλκ φ λση θ μ δηϋμ έθαδ υπ λίκζδεϊ ξαηβζϋμ γα ι Ϊακθ αδ ζ π κη λυμ κδ πλκ φκλϋμ πλδθ βθ Ϋε κ β απσφα βμ εα αετλπ βμ. Γδα κθ εκπσ αυ σ γα αβ βγ έ απσ κθ πλκ φϋλκθ α θα παλα ξ γκτθ ΰΰλΪφπμ κδ αθαΰεαέ μ δ υελδθέ δμ ξ δεϊ η κθ κδεκθκηδεσ ξαλαε άλα βμ δα δεα έαμ εα α ε υάμ ά δμ ξθδεϋμ ζτ δμ πκυ Ϋξκυθ πδζ ΰ έ ά δμ ιαδλ δεϊ υθκρεϋμ υθγάε μ πκυ δαγϋ δ κ πλκ φϋλπθ ΰδα βθ ε Ϋζ β πθ λΰα δυθ ά βθ πλπ κ υπέα αυ υθ δμ κπκέ μ παζβγ τ δ, πλδθ βθ απσλλδοβ βμ πλκ φκλϊμ. α. Τπβλ έα δα βλ έ κ δεαέπηα θα αβ ά δ απσ κυμ υηη Ϋξκθ μ κδξ έα απαλαέ β α ΰδα βθ εηβλέπ β πθ πλκ φ λκηϋθπθ δηυθ, κδ αθϊ κξκδ υπκξλ κτθ αδ θα παλϋξκυθ αυ Ϊ. 5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ α. πζβλπηά γα ΰέθ δ η βθ ισφζβ β κυ 100% βμ αιέαμ κυ δηκζκΰέκυ, η Ϊ απσ ί ίαέπ β κυ αλησ δκυ Σηάηα κμ, σ δ κδ υπβλ έ μ παλα ξϋγβεαθ εαθκθδεϊ απσ βθ αθϊ κξκ αδλ έα, τηφπθα η α κλδαση θα β τηία β. ί. π λέπ π β ηβηα δεάμ - α δαεάμ παλκξάμ πθ υπβλ δυθ γα ΰέθ αδ απκπζβλπηά ΰδα κ ηϋλκμ πθ υπβλ δυθ πκυ παλα ξϋγβεαθ. ΰ. Ωμ πλκμ α δεαδκζκΰβ δεϊ πζβλπηάμ εαδ ζκδπϊ κδξ έα δ ξτκυθ α σ α αθαφϋλκθ αδ κ Ϊλγλκ 35 κυ Π.. 118/ ΝΣΑ Ι θ Ϊ δμ υπκίϊζζκθ αδ ΰδα κυμ ζσΰκυμ εαδ η β δα δεα έα πκυ πλκίζϋπ αδ απσ κ Ϊλγλκ 15 κυ Π.. 118/2007. α. Κα Ϊ βμ δαεάλυιβμ κυ δαΰπθδ ηκτ, βμ υηη κξάμ πλκ φϋλκθ α αυ σθ εαδ βμ θκηδησ β αμ βμ δ θϋλΰ δϊμ κυ Ϋπμ εαδ βθ εα αευλπ δεά απσφα β πδ λϋπ αδ Ϋθ α β. ί. Ϋθ α β υπκίϊζζ αδ ΰΰλΪφπμ κ αλησ δκ ΰδα β δ θϋλΰ δα κυ δαΰπθδ ηκτ σλΰαθκ, πμ ιάμ: (1) Κα Ϊ βμ δαεάλυιβμ κυ δαΰπθδ ηκτ, ηϋ α κ ηδ σ κυ ξλκθδεκτ δα άηα κμ, απσ βθ βη λκηβθέα βηκ έ υ βμ βμ δαεάλυιβμ ηϋξλδ βθ βη λκηβθέα δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ. Γδα κθ εαγκλδ ησ βμ πλκγ ηέαμ αυ άμ υθυπκζκΰέακθ αδ εαδ κδ βη λκηβθέ μ βμ βηκ έ υ βμ βμ δαεάλυιβμ εαδ βμ δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ.

15 15 βθ π λέπ π β αυ ά β Ϋθ α β ι Ϊα αδ απσ κ αλησ δκ ΰθπηκ κ δεσ υζζκΰδεσ σλΰαθκ κυ Νκ κεκη έκυ, κ κπκέκ δ θ λΰ έ κ δαΰπθδ ησ εαδ β φκλ έα κυ Νκ κεκη έκυ ε έ δ βθ απσφα ά βμ κ αλΰσ λκ πϋθ (5) λΰϊ δη μ βηϋλ μ πλδθ απσ β δ θϋλΰ δα κυ δαΰπθδ ηκτ. (2) Κα Ϊ βμ υηη κξάμ πλκ φϋλκθ α αυ σθ ά βμ θκηδησ β αμ δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ πμ πλκμ β δα δεα έα παλαζαίάμ εαδ απκ φλϊΰδ βμ πθ πλκ φκλυθ εα Ϊ β δϊλε δα δ ιαΰπΰάμ κυ δ έκυ κυ δαΰπθδ ηκτ εαδ ηϋξλδ βθ πση θβ λΰϊ δηβ βηϋλα. Ϋθ α β εα Ϊ βμ υηη κξάμ πλκ φϋλκθ α δαΰπθδ ησ εκδθκπκδ έ αδ υπκξλ π δεϊ αυ σθ εα Ϊ κυ κπκέκυ λϋφ αδ, θ σμ υκ (2) βη λυθ απσ βμ υπκίκζάμ βμ. βθ π λέπ π β αυ ά β Ϋθ α β θ πδφϋλ δ αθαίκζά ά δαεκπά κυ δαΰπθδ ηκτ, αζζϊ ι Ϊα αδ εα Ϊ βθ αιδκζσΰβ β πθ απκ ζ ηϊ πθ κυ δαΰπθδ ηκτ απσ κ αλησ δκ υζζκΰδεσ σλΰαθκ κυ Νκ κεκη έκυ εαδ ε έ αδ β ξ δεά απσφα β η Ϊ απσ ΰθπηκ σ β β αυ κτ. (3) Κα Ϊ βμ θκηδησ β αμ βμ δ θϋλΰ δαμ κυ δαΰπθδ ηκτ Ϋπμ εαδ βθ εα αευλπ δεά απσφα β, ηϋ α ξλκθδεσ δϊ βηα λδυθ (3) λΰα έηπθ βη λυθ απσ βμ ΰθπ κπκέβ βμ πθ ξ δευθ απκφϊ πθ. Ϋθ α β αυ ά εκδθκπκδ έ αδ υπκξλ π δεϊ αυ σθ εα Ϊ κυ κπκέκυ λϋφ αδ, θ σμ υκ (2) βη λυθ απσ βμ υπκίκζάμ βμ. βθ π λέπ π β αυ ά β Ϋθ α β αυ ά ι Ϊα αδ απσ κ αλησ δκ ΰθπηκ κ δεσ υζζκΰδεσ σλΰαθκ εαδ β φκλ έα κυ Νκ κεκη έκυ ε έ δ β ξ δεά απσφα β κ αλΰσ λκ Ϋεα (10) λΰϊ δη μ βηϋλ μ απσ β ζάιβ βμ πλκγ ηέαμ υπκίκζάμ πθ θ Ϊ πθ. Οδ θδ Ϊη θκδ ζαηίϊθκυθ ΰθυ β βμ ξ δεάμ απσφα βμ η φλκθ έ α κυμ. Ο πλκ φϋλκθ αμ ηπκλ έ εα Ϊ πθ απκφϊ πθ πκυ πδίϊζζκυθ ίϊλκμ κυ ευλυ δμ υθϊη δ πθ Ϊλγλπθ 18, 20, 26, 32, 33, 34 εαδ 39 κυ Π.. 118/2007 θα υπκίϊζ δ πλκ φυΰά ΰδα ζσΰκυμ θκηδησ β αμ εαδ κυ έαμ ηϋ α αθα λ π δεά πλκγ ηέα λδϊθ α (30) βη λυθ, απσ βθ βη λκηβθέα πκυ Ϋζαί ΰθυ β βμ ξ δεάμ απσφα βμ απσ κ Νκ κεκη έκ. πέ βμ πλκ φυΰάμ απκφα έα δ β φκλ έα κυ Νκ κεκη έκυ, τ λα απσ ΰθπηκ σ β β κυ αλησ δκυ υζζκΰδεκτ κλΰϊθκυ. θ ζσΰπ απσφα β θ πδ Ϋξ αδ πλκ ίκζά η Ϊζζβ κδα άπκ φτ πμ δκδεβ δεά πλκ φυΰά. 7. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣ Λ ΜΑΣΩΝ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ α. Τπβλ έα δα βλ έ κ δεαέπηα εα αετλπ βμ κυ απκ ζϋ ηα κμ κυ δαΰπθδ ηκτ, ηα αέπ βμ ά παθϊζβοβμ αυ κτ. ί. Γδα βθ εα αετλπ β πθ απκ ζ ηϊ πθ κυ δαΰπθδ ηκτ γα ζαηίϊθ αδ υπσοβ εαδ β πλκβΰκτη θβ υηία δεά υηπ λδφκλϊ εϊγ αθα σξκυ. ΰ. Ο Ϋζ ΰξκμ πθ πλκ φκλυθ πμ πλκμ βθ δηά εαδ βθ αλ δσ β α πθ υπβλ δυθ πκυ πλκ φϋλκυθ κδ δαΰπθδαση θκδ ΰέθ αδ απσ αλησ δα πδ λκπά πκυ αθα δεθτ αδ τηφπθα η δμ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ 26 κυ Ν. 4024/2011. δ άΰβ β βμ πδ λκπάμ ελέθ αδ απσ βθ φκλ έα κυ Νκ κεκη έκυ. Ό αθ κδ πλκ φ λση θ μ δηϋμ ΰδα δμ έ δ μ υπβλ έ μ έθαδ έ μ, ζδεσμ αθϊ κξκμ πδζϋΰ αδ κ η δκ σ βμ πκυ πλκετπ δ εα σπδθ δαπλαΰηϊ υ βμ, αφκτ εζβγκτθ σζκδ κδ πλκ φϋλκθ μ πκυ έξαθ δ σ δη μ ά δ κ τθαη μ πλκ φκλϋμ. Κα Ϊ α ζκδπϊ τηφπθα η δμ ε έη θ μ δα Ϊι δμ.

16 16 Η εα αετλπ β γα ΰέθ δ ΰδα κ τθκζκ πθ αδ κτη θπθ η αφκλυθ Ϋθαθ αθϊ κξκ. 8. ΤΜ ΑΗ κθ αθϊ κξκ κθ κπκέκ γα ΰέθ δ β εα αετλπ β βμ παλκξάμ πθ υπβλ δυθ απκ Ϋζζ αδ Ϋΰΰλαφβ αθαεκέθπ β εαδ πλκ εαζ έ αδ ηϋ α (10) βηϋλ μ ΰδα βθ υπκΰλαφά βμ ξ δεάμ τηία βμ πλκ εκηέακθ αμ α θκηδηκπκδβ δεϊ Ϋΰΰλαφα (εα α α δεσ αδλ έαμ, Φ Κ επλκ υπβ βμ ε.ζ.π.). βθ π λέπ π β πκυ κ αθαεβλυξγ έμ αθϊ κξκμ θ πλκ Ϋζγ δ θα υπκΰλϊο δ β ξ δεά τηία β, β φκλ έα ηπκλ έ θα εβλτι δ αυ σθ Ϋεπ π κ εαδ θα απκφα έ δ βθ παθϊζβοβ κυ δαΰπθδ ηκτ, ίϊλκμ κυ, δα βλυθ αμ λβ ά πδφτζαιβ ΰδα εϊγ παλαπϋλα αβηέα κυ Νκ κεκη έκυ. πέ βμ ηπκλ έ θα απκφα έ δ αθ έ βμ παθϊζβοβμ κυ δαΰπθδ ηκτ βθ αθϊγ β πθ υπβλ δυθ κυμ αηϋ πμ πση θκυμ η δκ σ μ ά π λέπ π β Ϊλθβ βμ κτ πθ η απ υγ έαμ υηφπθέα. υξσθ δαφκλϊ δηάμ ίαλτθ δ κθ Ϋεπ π κ αθϊ κξκ. πέ βμ ηπκλ έ θα πδίζβγ έ κ πλκ πλδθσμ ά δαλεάμ απκεζ δ ησμ κυ αθα σξκυ, απσ δμ πλκηάγ δ μ κυ Νκ κεκη έκυ. τηία β γα έθαδ ά δα. τηία β παλα έθ αδ αυ κ έεαδα ηϋξλδ τκ (2) ηάθ μ αθ η Ϊ β ζάιβ βμ θ αθα δξγ έ Ϊζζκμ αθϊ κξκμ. παλϊ α β αυ ά ηπκλ έ θα ι π λϊ δ κυμ τκ (2) ηάθ μ, η Ϊ απσ ξ δεά απσφα β βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ εαδ φσ κθ υθαδθϋ δ κ αθϊ κξκμ, αζζϊ θ ηπκλ έ θα υπ λίαέθ δ υθκζδεϊ κυμ υ εα (12) ηάθ μ. τηία β η β δαεάλυιβ, βθ πλκ φκλϊ, βθ δ άΰβ β βμ πδ λκπάμ δαΰπθδ ηκτ, βθ απσφα β βμ φκλ έαμ π λέ εα αετλπ βμ απκ ζκτθ θδαέκ τθκζκ εαδ δ ξτκυθ ι έ κυ. 9. ΚΡΑΣΗ Ι Σκθ αθϊ κξκ ίαλτθκυθ κδ ελα ά δμ: α. ΤπΫλ κυ ΜΣΠΤ 3%. ί. Χαλ σ βηκ 2% πέ βμ ελϊ β βμ ΜΣΠΤ. ΰ. Ο.Γ.. ξαλ κ άηκυ 20% πέ βμ ελϊ β βμ κυ ξαλ κ άηκυ.. 0,25% τηφπθα η κ Ν.2286/95 υπϋλ βηκ έκυ.. 0,30% υπϋλ κυ Σαη έκυ λπΰάμ Τπαζζάζπθ Τπκυλΰ έκυ ηπκλέκυ (Ν.2286/95).. 8% φσλκμ δ κ άηα κμ τηφπθα η κ Ν.2198/94. α. 0,10% ΰδα βθ εϊζυοβ πθ αθαΰευθ βμ θδαέαμ θ ιϊλ β βμ λξάμ βηκ έπθ υηίϊ πθ (Ν.4013/2011). β. ΣΫζκμ ξαλ κ άηκυ 3% πέ βμ ελϊ β βμ 0,10% υπϋλ βμ θδαέαμ θ ιϊλ β βμ λξάμ βηκ έπθ υηίϊ πθ. γ. Ο.Γ.. ξαλ κ άηκυ 20% πέ βμ ελϊ β βμ κυ Ϋζκυμ ξαλ κ άηκυ 3%. 10. Γ ΝΙΚΑ α. Γδα σ δ θ πλκίζϋπ αδ βθ παλκτ α δαεάλυιβ, δ ξτκυθ κδ δα Ϊι δμ, σππμ Ϋξκυθ λκπκπκδβγ έ εαδ υηπζβλπγ έ, πθ ξ δευθ θσηπθ εαδ πλκ λδευθ δα αΰηϊ πθ πκυ Ϋξκυθ πλκαθαφ λγ έ βθ παλκτ α δαεάλυιβ, δμ κπκέ μ γ πλ έ αδ σ δ ΰθπλέακυθ κδ υηη Ϋξκθ μ κ δαΰπθδ ησ εαδ θ ηπκλκτθ θα πδεαζ κτθ Ϊΰθκδα κυμ. ί. πδ βηαέθ αδ σ δ, κδ πκ σ β μ πκυ αθαφϋλκθ αδ κθ πέθαεα πθ αδ κτη θπθ δ υθ κυ δαΰπθδ ηκτ πκυ αεκζκυγ έ, έθαδ θ δε δεϋμ τηφπθα η βθ ε Ϋζ β βμ δ ξτκυ αμ τηία βμ κυ Νκ κεκη έκυ εαδ σξδ η υ δεϋμ ΰδα βθ θϋα τηία β πκυ γα

17 17 πλκετο δ απσ κθ θ ζσΰπ δαΰπθδ ησ εαδ κδ κπκέ μ γα πλκετπ κυθ τηφπθα η δμ λϋξκυ μ αθϊΰε μ κυ δηα κζκΰδεκτ λΰα βλέκυ- αγηκτ δηκ κ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ, αλε έ κ τθκζκ κυμ θα ηβθ ι π λθκτθ βθ υηία δεά απϊθβ κυ δαΰπθδ ηκτ.

18 18 θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΠΑΡΑΡΣΣΗΜΑ ΓΓ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣ ΡΗ ΣΙΜΗ Ό αθ ΰδα βθ ζδεά πδζκΰά κυ αθα σξκυ ελδ άλδκ έθαδ ησθκ β ξαηβζσ λβ δηά, ΰδα βθ αιδκζσΰβ β πθ πλκ φκλυθ ζαηίϊθκθ αδ υπσοβ ευλέπμ α παλαεϊ π κδξ έα: 1. υηφπθέα βμ πλκ φκλϊμ πλκμ κυμ σλκυμ εαδ δμ απαδ ά δμ βμ δαεάλυιβμ. 2. Ο αθ αΰπθδ ησμ πκυ αθαπ τξγβε. 3. πλκ φ λση θβ δηά ξϋ β η δμ δηϋμ πκυ πλκ φϋλγβεαθ πλκβΰκτη θκυμ δαΰπθδ ηκτμ εαδ βθ λϋξκυ α βθ αΰκλϊ δηά, ΰδα σηκδ μ ά παλ ηφ λ έμ υπβλ έ μ. 4. πλκβΰκτη θβ υηία δεά υηπ λδφκλϊ εϊγ δαΰπθδαση θκυ. 5. ΚΪγ Ϊζζκ εα Ϊ βθ ελέ β κυ αλησ δκυ ΰδα βθ αιδκζσΰβ β πθ απκ ζ ηϊ πθ κυ δαΰπθδ ηκτ κλΰϊθκυ, κυ δυ μ κδξ έκ απσ κ κπκέκ θα ια φαζέα αδ β εαζά ε Ϋζ β πθ υπβλ δυθ. Ο φκλϋαμ δα βλ έ κ δεαέπηα ζϋΰξκυ πθ α υθάγδ α ξαηβζυθ πλκ φκλυθ. εα αετλπ β ζδεϊ ΰέθ αδ κθ αθϊ κξκ κυ κπκέκυ β πλκ φκλϊ έθαδ απκ ε ά η ίϊ β κυμ εαγκλδαση θκυμ δμ ξθδεϋμ πλκ δαΰλαφϋμ υπκξλ υ δμ αθα σξκυ εαδ β δαεάλυιβ κυ δυ δμ σλκυμ, πκυ πλκ φϋλ δ β ξαηβζσ λβ δηά τΰελδ βμ υθκζδεϊ ΰδα σζ μ δμ υπβλ έ μ. Ι σ δη μ γ πλκτθ αδ κδ πλκ φκλϋμ πκυ π λδϋξκυθ βθ αυ ά αελδίυμ δηά εαδ έθαδ τηφπθ μ η κυμ σλκυμ εαδ δμ απαδ ά δμ κυ θκ κεκη έκυ εαδ πθ υπκξλ υ πθ κυ αθα σξκυ σππμ πλκίζϋπκθ αδ β δαεάλυιβ.

19 19 θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΠΑΡΑΡΣΣΗΜΑ Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ Οδ παλκτ μ ξθδεϋμ πλκ δαΰλαφϋμ έθαδ τηφπθ μ η βθ απσ αλδγη. πλπ. ΓΠ/06/997 ΰε ελδηϋθβ απσ κ δκδεβ δεσ υηίκτζδκ κυ.κ.. δ άΰβ β βμ υηίκυζ υ δεάμ πδ λκπάμ δηκ κ έαμ η γϋηα: «πδεαδλκπκέβ β ΰ θδευθ εαδ δ δευθ ξθδευθ πλκ δαΰλαφυθ η αφκλϊμ αέηα κμ εαδ παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ». Έλΰκ κυ αθα σξκυ έθαδ β α φαζάμ η αφκλϊ αέηα κμ, πζϊ ηα κμ εαδ ζκδπυθ ίδκζκΰδευθ υζδευθ η ίϊ β πλκεαγκλδ ηϋθκ πλσΰλαηηα πκυ γα ε έ αδ απσ βθ αθαγϋ κυ α αλξά εαδ εα σπδθ ΰλαπ άμ υθ θθσβ βμ βμ η κθ αθϊ κξκ, ξ δεϊ η κυμ ξλσθκυμ εαδ α βη έα παλαζαίάμ-παλϊ κ βμ. π λέπ π β π έΰκυ αμ η αφκλϊμ (πξ. δαεέθβ β αέηα κμ ΰδα π έΰκυ α η Ϊΰΰδ β) κ αθϊ κξκμ γα πλϋπ δ θα δ κπκδ έ αδ Ϋΰεαδλα απσ βθ αλησ δα υπβλ έα εαδ αθ έ κδξα θα ια φαζέα δ: - ΚΪζυοβ βμ δηκ κ έαμ 24πλβ ίϊ β, αίία κετλδαεα εαδ αλΰέ μ ΰδα η αφκλϊ α ευθ αέηα κμ εαδ παλαΰυΰπθ εαδ Ϊη β εϊζυοβ π δΰσθ πθ π λδ α δευθ απσ/πλκμ δμ ΜκθΪ μ Τΰ έαμ δεάμ. - ΚΪζυοβ κυ Νκ κεκη έκυ ΰδα υ ε υα έα εαδ η αφκλϊ ηκζυ ηα δευθ εαδ υθβ δεϊ ηκζυ ηα δευθ δΰηϊ πθ θ σμ ζέΰπθ πλυθ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ εαγβη λδθϊ, αίία κετλδαεα εαδ λΰέ μ. - υθα σ β α αυ σξλκθβμ η αφκλϊμ 4 γ ληκελα έ μ, 2-6 C, -20 C Ϋπμ -35 C, +20 C Ϋπμ +24 C εαδ -70 C ά +37 C. - Μ αφκλϊ απσ/πλκμ Κ.Σ..Λ., λκ λσηδκ «Λ ΤΘ ΡΙΟ ΝΙ ΛΟ, ΛδηΪθδα δεάμ». γϋ πδ β εαθσθπθ εαδ δ δευθ πλκ δαΰλαφυθ ΰδα βθ α φαζά η αφκλϊ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ, δϋπ αδ απσ κυμ εαθσθ μ κλγάμ πλαε δεάμ (GMOs), βθ αθαφ λση θβ πμ ουε δεά αζυ έ α (Cold Chain) κυ Παΰεσ ηδκυ Ολΰαθδ ηκτ Τΰ έαμ (W.H.O.), Ϊζζπθ δ γθυθ Ολΰαθδ ηυθ (DGR, ADR /κ δεά η αφκλϊ, Ι Σ / α λκπκλδεά η αφκλϊ, Code IMDG/ γαζϊ δα η αφκλϊ). Ϊ δ πθ πλκαθαφ λκηϋθπθ γα πλϋπ δ θα πζβλκτθ αδ α ιάμ: α. Όξβηα η αφκλϊμ Ο αθϊ κξκμ πλϋπ δ θα δαγϋ δ κξάηα α η αφκλϊμ πκυ υπσε δθ αδ κθ Ν. 3534/07 εαδ α κπκέα γα ξλβ δηκπκδκτθ αδ απκεζ δ δεϊ ΰδα βθ η αφκλϊ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. Σκ σξβηα θα έθαδ εζδηα δαση θκ, β εαγαλδσ β α/απκζτηαθ β θα ΰέθ αδ αε Ϊ ξλκθδεϊ δα άηα α εαδ η ίϊ β δμ κ βΰέ μ ΰδα βθ δαξ έλδ β ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. π λέπ π β κπκδα άπκ δαλλκάμ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ κ σξβηα πλϋπ δ θα εαγαλδ έ εαδ θα απκζυηαθγ έ Ϊη α πλδθ βθ πση θβ ξλά β. θ σμ κυ κξάηα κμ απαΰκλ τ αδ: - ηδε ά φσλ π β η Ϊζζα έ β - έ κ κμ εαδ παλαηκθά κ σξβηα Ϊζζπθ α σηπθ πζβθ κυ κ βΰκτ - Σκ παλεϊλδ ηα αφτζαξ α βη έα - ξλά β υ ε υυθ η φζσΰα

20 20 O ικπζδ ησμ κυ κξάηα κμ πλϋπ δ θα έθαδ κπκγ βηϋθκμ η Ϋ κδκ λσπκ πκυ θ γα πβλ Ϊα δ βθ αε λαδσ β α εαδ βθ α φϊζ δα κυ κ βΰκτ, κυ η αφ λση θκυ υζδεκτ εαδ θ γα παλ ηπκ έα δ βθ αε δεά απκζτηαθ β εαδ εαγαλδσ β α κυ. (1) ΘΪζαηκδ υθ άλβ βμ ίδκζκΰδευθ υζδευθ Ο γϊζαηκμ υθ άλβ βμ πλϋπ δ θα πδ υΰξϊθ δ α θ δΰηϋθα πέπ α γ ληκελα έαμ ΰδα εϊγ έ κμ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ εαδ θα δαγϋ δ βθ εα Ϊζζβζβ ησθπ β πκυ γα πδ λϋπ δ βθ δα άλβ β βμ γ ληκελα έαμ ΰδα η ΰΪζα ξλκθδεϊ δα άηα α αθ ιϊλ β α απσ δμ ιπ λδεϋμ π λδίαζζκθ κζκΰδεϋμ υθγάε μ. κλγά ζ δ κυλΰέα κυ ικπζδ ηκτ πλϋπ δ θα πδευλυθ αδ η αε δεκτμ ζϋΰξκυμ εαδ δα δεα έ μ υθ άλβ βμ. Ϊθ εαδ φσ κθ ΰέθ αδ ξλά β ουε δευθ ηϋ πθ ΰδα βθ πέ υιβ βμ γ ληκελα έαμ α ηϋ α αυ Ϊ θ πλϋπ δ θα Ϋλξκθ αδ παφά η κ η αφ λση θκ ίδκζκΰδεσ υζδεσ. Ο γϊζαηκμ πλϋπ δ θα έθαδ πδ κπκδβηϋθκμ: - πσ κθ W.H.O. ΰδα βθ η αφκλϊ εαδ απκγάε υ β γ ληκ- υαέ γβ πθ ίδκζκΰδευθ υζδευθ. - Κα Ϊ ADR ΰδα β η αφκλϊ ηκζυ ηα δευθ εαδ υθβ δεϊ ηκζυ ηα δευθ ίδκζκΰδευθ υζδευθ. Γδα β η αφκλϊ κυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ σξβηα - πλκε δηϋθκυ β ουε δεά αζυ έ α θα παλαη έθ δ αγ λά κ αθϊ κξκμ πλϋπ δ θα εϊθ δ ξλά β ησθκ δ δευθ φκλβ υθ ηϋ πθ εα Ϊζζβζπθ ΰδα β η αφκλϊ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ η ξαλαε βλδ δεϊ ( αγ λσ β α, ησθπ β) αθϊζκΰα κυ γαζϊηκυ υθ άλβ βμ. (2) Παλαεκζκτγβ β γ ληκελα έαμ Οδ υθγάε μ γ ληκελα έαμ πλϋπ δ θα παλαεκζκυγκτθ αδ η πδ κπκδβηϋθ μ υ ε υϋμ εα αΰλαφάμ πθ κηϋθπθ βμ γ ληκελα έαμ πλαΰηα δεσ ξλσθκ. Σκ εα αΰλαφδεσ πλϋπ δ έθαδ κπκγ βηϋθκ βη έκ πλκ ίϊ δηκ ΰδα υθ ξά παλαεκζκτγβ β απσ κθ κ βΰσ κυ κξάηα κμ, η κγσθβ οβφδαευθ θ έι πθ, υθαΰ λησ εαδ υθα σ β α 24πλβμ υθ ξκτμ εα αΰλαφάμ. Σα κηϋθα βμ γ ληκελα έαμ πλϋπ δ θα έθαδ δαγϋ δηα βθ Τπβλ έα Ϊη α εαδ αθα λκηδεϊ σπκ αυ Ϊ αβ βγκτθ ΰδα αιδκζσΰβ β. π λέπ π β πκυ κ Ϋλΰκ απαδ έ βθ αυ σξλκθβ η αφκλϊ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ δαφκλ δεϋμ γ ληκελα έ μ γα πλϋπ δ αυ σ θα αβ έ αδ απσ βθ Τπβλ έα. (3) δ δεσμ ικπζδ ησμ (α) Γδα βθ αθ δη υπδ β Ϋε αε πθ π λδ α δευθ (σππμ πξ. δαλλκά) κ σξβηα πλϋπ δ θα δαγϋ δ: - Πυλκ ί άλα 2kg ιβλϊμ εσθβμ, κ κπκέκμ πλϋπ δ θα υθ βλ έ αδ β έπμ εαδ θα δαγϋ δ βη λκηβθέα ζάιβμ δαελδ σ βη έκ - Πλκ δ κπκδβ δεϋμ πδθαεέ μ - ΓδζΫεκ η φπ φκλέακθ α κδξ έα - Χδκθκαζυ έ μ - Κκυ έ πλυ πθ ίκβγ δυθ - πκλλκφβ δεσ υζδεσ - Ν λσ - πκζυηαθ δεσ η ίϊ β κ ξζυλδκ - θ δ βπ δεσ ξ λδυθ

21 21 - Κκζζτλδκ ηα δυθ - ΓΪθ δα ηδαμ ξλά πμ - ΓΪθ δα ΰδα ξλά β ξαηβζϋμ γ ληκελα έ μ - Πλκ α υ δεϊ ΰυαζδΪ - ΜΪ εα ηδαμ ξλά βμ - κξ έκ εζδθδευθ απκλλδηηϊ πθ (ί) Γδα η ΰαζτ λβ α φϊζ δα βθ δαεέθβ β κυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ εαδ βθ Ϊη β αθ δη υπδ β π δΰσθ πθ π λδ α δευθ υθέ α αδ β ξλά β υ άηα κμ GPS η υθα σ β α παλαεκζκτγβ βμ πλαΰηα δεσ ξλσθκ σ κ βμ ΰ πΰλαφδεάμ γϋ βμ σ κ εαδ βμ γ ληκελα έαμ π λδεϊ πθ γαζϊηπθ γ ληκ υθ άλβ βμ. ί. υ ε υα έα (1) Α εκέ αέηα κμ εαδ παλϊΰπΰα αυ κτ Ό αθ απαδ έ αδ β υ ε υα έα α ευθ αέηα κμ εαδ παλαΰυΰπθ αυ κτ πλϋπ δ θα ΰέθ αδ β ξλά β δ δευθ πδ κπκδβηϋθπθ κξ έπθ η αφκλϊμ αέηα κμ/πζϊ ηα κμ/αδηκπ αζέπθ η δ ξυλά ησθπ β ΰδα δα άλβ β αγ λάμ βμ γ ληκελα έαμ αθ ιϊλ β α απσ δμ π λδίαζζκθ κζκΰδεϋμ υθγάε μ. Σκ ξλβ δηκπκδκτη θκ ουε δεσ υζδεσ ΰδα δμ ηκθϊ μ κζδεκτ αέηα κμ/ λυγλυθ/πζϊ ηα κμ θ πλϋπ δ θα Ϋλξ αδ Ϊη β παφά η κυμ η αφ λση θκυμ α εκτμ. Σ : H φο υγ απ ο φ υ α α απ ο..υ. γ α α φα αφο α α ο α πα αγ γ αυ ο. Σα παλα ε υϊ ηα α αδηκπ αζέπθ έθαδ δ δαέ λα υαέ γβ α δμ υθγάε μ απκγάε υ βμ εαδ η αφκλϊμ. Κα Ϊ β δϊλε δα βμ η αφκλϊμ, β γ ληκελα έα πθ αδηκπ αζέπθ πλϋπ δ θα δα βλ έ αδ σ κ κ υθα σθ πζβ δϋ λα β υθδ υη θβ γ ληκελα έα απκγάε υ βμ πκυ έθαδ +20 C Ϋπμ +24 C (ηϋ β υθδ υη θβ γ ληκελα έα +22 C) εαδ κ ξλσθκμ η αφκλϊμ γα πλϋπ δ θα ηβθ υπ λίαέθ δ δμ 24 υλ μ. ξ δεϊ η β υ ε υα έα εαδ η αφκλϊ πθ αλξϋΰκθπθ αδηκπκδβ δευθ ευ Ϊλπθ, γα πλϋπ δ θα δ ξτκυθ κδ ΰ θδεϋμ υθγάε μ πλκ αληκ ηϋθ μ δμ αθϊΰε μ κυ εϊγ η αφ λση θκυ αθγλππέθκυ δ κτ. (2) έΰηα (α) Πλπ κ αΰάμ υ ε υα έα / π λδϋε βμ 1/ Μκζυ ηα δεσ υζδεσ: Ο π λδϋε βμ κπκγ έ αδ πδ κπκδβηϋθκ Ϊεκ ηδαμ ξλά πμ, η ληβ δεσ εαδ ησθδηκ εζ έ δηκ, πκυ αθκέΰ δ ησθκ η ξέ δηκ πλκε δηϋθκυ θα ξλβ δηκπκδβγ έ κ έΰηα. Ο Ϊεκμ θα Ϋξ δ τκ γάε μ ηδα ΰδα κ έΰηα εαδ ηδα ΰδα κ υθκ υ δεσ παλαπ ηπ δεσ. Σ : To πα απ π π π α α παφ ο π 2/ υθβ δεϊ ηκζυ ηα δεσ: Ωμ Ϊθπ. Πκζζκέ π λδϋε μ ηπκλκτθ θα κπκγ βγκτθ εκδθά υ ε υα έα Ϊθ εαδ φσ κθ έθαδ η λδευμ απκηκθπηϋθκδ η αιτ κυμ. 3/ π λέπ π β η αφκλϊμ υΰλκτ έΰηα κμ, κ π λδϋε βμ ( έ πλσε δ αδ ΰδα ηκζυ ηα δεσ υζδεσ έ ΰδα υθβ δεϊ ηκζυ ηα δεσ) πλϋπ δ θα υζέΰ αδ αλξδεϊ η παλεά πκ σ β α απκλλκφβ δεκτ υζδεκτ δεαθά θα απκλλκφά δ σζκ κθ σΰεκ κυ η αφ λση θκυ υΰλκτ έΰηα κμ εαδ θα κ η α λϋο δ ΰΫζβ, π λέπ π β λάιβμ κυ π λδϋε β.

22 22 14PROC (ί) υ λκ αΰάμ υ ε υα έα β υθϋξ δα κ π λδϋε βμ ά κδ π λδϋε μ κπκγ κτθ αδ δ δεσ πδ κπκδβηϋθκ κξ έκ η αφκλϊμ πκζζαπζυθ ξλά πθ, η ληβ δεσ εζ έ δηκ εαδ εα Ϊζζβζβ αθ κξά ΰδα βθ πλκ α έα βμ αε λαδσ β αμ κυ η αφ λση θκυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. Όζ μ κδ αθπ Ϋλπ υ ε υα έ μ πλϋπ δ θα έθαδ πδ κπκδβηϋθ μ ΰδα βθ η αφκλϊ ηκζυ ηα δευθ εαδ υθβ δεϊ ηκζυ ηα δευθ κυ δυθ ( δαΰθπ δεϊ) θα Ϋξκυθ αθ κξά γ ληκελα έ μ -40 C Ϋπμ 55 C εαδ πέ β Ϋπμ 95kPa εαδ θα φϋλκυθ ιπ λδεϊ άηαθ β πδεδθ υθσ β αμ (ίδκζκΰδεϊ πδεέθ υθκ). ΰ. Έΰΰλαφα η αφκλϊμ αδλ έα η αφκλϊμ θα ε έ δ η υγτθβ βμ κπκδα άπκ παλα α δεϊ, φκλ π δεϋμ εαδ Ϊζζα απαλαέ β α Ϋΰΰλαφα ΰδα β η αφκλϊ. παλαέ β α Ϋΰΰλαφα ΰδα βθ α φαζά δαεέθβ β ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ: (1) δ δεσ λδπζσ υπκ Ϋΰΰλαφκ η αφκλϊμ, κ κπκέκ θα αθαφϋλκθ αδ α πζάλβ κδξ έα απκ κζϋα εαδ παλαζάπ β, έ κμ/πκ σ β α/σΰεκμ/ γ ληκελα έα κυ η αφ λση θκυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. βθ π λέπ π β η αφκλϊμ ηκζυ ηα δευθ εαδ υθβ δεϊ ηκζυ ηα δευθ υζδευθ κ λδπζσ υπκ πλϋπ δ θα αθαφϋλ δ βθ υ ε υα έα εαδ βθ εα βΰκλδκπκέβ β κυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ η ίϊ β βθ θκηκγ έα π λέ πδεδθ υθσ β αμ. (2) ζ έκ α υξάηα κμ (3) Γλαπ Ϋμ κ βΰέ μ φσλ π βμ, η αφκλϊμ εαδ εφσλ π βμ (4) Πδ κπκδβ δεσ επαέ υ βμ εα Ϊ ADR κυ κ βΰκτ. Πλκ ππδεσ η αφκλϊμ Σκ υπ τγυθκ πλκ ππδεσ ΰδα βθ η αφκλϊ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ θα έθαδ Ϋηπ δλκ εαδ ι δ δε υηϋθκ δμ η αφκλϋμ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. επαέ υ β κυ πλϋπ δ θα π λδζαηίϊθ δ: (1) Σβθ υθ ξά κυ πδησλφπ β η ίϊ β βθ δ ξτκυ α Νκηκγ έα ΰδα β η αφκλϊ πδεέθ υθπθ κυ δυθ εαδ β ξ δεά πδ κπκέβ β κυ απσ κ Τπκυλΰ έκ Μ αφκλυθ. (2) Σδμ υθγάε μ ξ δλδ ηκτ, η αφκλϊμ εαδ γ ληκελα έαμ αθϊ έ κμ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. (3) Σκυμ εαθσθ μ Τΰδ δθάμ εαδ φϊζ δαμ πκυ πλϋπ δ θα βλκτθ. (4) Σκυμ ε δηυη θκυμ εδθ τθκυμ εα Ϊ βθ η αφκλϊ εϊγ εα βΰκλέαμ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ εαγυμ εαδ βθ δα δεα έα αθ δη υπδ βμ Ϋε αε πθ π λδ α δευθ πκυ τθα αδ θα πλκετοκυθ απσ αυ κτμ κυμ εδθ τθκυμ. Σα αθπ Ϋλπ γα πδ κπκδκτθ αδ πέ πκδθά απκεζ δ ηκτ απσ α εϊ πγδ δεαδκζκΰβ δεϊ: 1. Πδ κπκδβ δεσ κυ εα α ε υα ά ΰδα βθ υηησλφπ β πθ γαζϊηπθ η αφκλϊμ η α πλσ υπα κυ WHO. 2. Πδ κπκδβ δεσ κυ εα α ε υα ά ΰδα βθ υηησλφπ β πθ γαζϊηπθ η αφκλϊμ η κθ εαθκθδ ησ ADR.

23 23 3. ε τππ β κυ εα αΰλαφδεκτ γ ληκελα έαμ ΰδα βθ αυ σξλκθβ η αφκλϊ 4 δαφκλ δεϋμ γ ληκελα έ μ ( 2-8 C, C, -20 Ϋπμ -35 C, +37 C ά/εαδ -70 C). 4. Λέ α κξβηϊ πθ πκυ γα αθαζϊίκυθ κ Ϋλΰκ εαδ ί ίαέπ β εα αζζβζσ β αμ πθ κξβηϊ πθ απσ κ ΤΤΚ. 5. ζ έκ α υξάηα κμ. 6. Σλδπζσ υπκ η αφκλϊμ. 7. Γλαπ Ϋμ κ βΰέ μ φσλ π βμ, η αφκλϊμ εαδ εφσλ π βμ. 8. Πδ κπκδβ δεσ EN ISO 9001: 2000 ΰδα βθ η αφκλϊ ίδκζκΰδευθ κυ δυθ. 9. έΰηα Ϊεκυ σππμ π λδΰλϊφ αδ βθ παλϊΰλαφκ ί.(2)(α)1/. 10. έΰηα Ϊεκυ σππμ αθαφϋλ αδ βθ παλϊΰλαφκ ί.(2)(α)2/. 11. έΰηα απκλλκφβ δεάμ γάεβμ σππμ π λδΰλϊφ αδ βθ παλϊΰλαφκ ί.(2)(α)3/. 12. Πδ κπκδβ δεσ υηησλφπ βμ πθ υ ε υα δυθ η κθ εαθκθδ ησ ADR. 13. θ έΰλαφκ πδ κπκδβ δεκτ παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ εα Ϊ ADR πθ κ βΰυθ η αφκλϊμ. 14. θ έΰλαφκ πδ κπκδβ δεκτ παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ εα Ϊ ADR κυ υηίκτζκυ φαζ έαμ. 15. ε τππ β GPS βθ κπκέα γα ηφαθέα αδ β ΰ πΰλαφδεά γϋ β κυ κξάηα κμ εαδ κδ 4 γ ληκελα έ μ η αφκλϊμ κυ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ. 16. Π ζα κζσΰδκ η αθαφκλϊ κ έ κμ εαδ βθ δϊλε δα κυ Ϋλΰκυ.

24 24 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΤΠΟ ΙΓΜΑ ΓΓΤΗΣΙΚΗ ΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΚΣ Λ Η Οθκηα έα ΣλΪπ αα... Κα Ϊ βηα... ( /θ β κ σμ-αλδγησμ ΣΚ. fax) η λκηβθέα Ϋε κ βμ.. ΤΡΩ... Πλκμ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ Ι ΤΘΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ Μ ΠΡΟΜ Θ ΙΩΝ. ΟΦΙ 76 Θ Ν Σ.Κ ΓΓΤ ΣΙΚ ΠΙΣΟΛ Κ Λ ΚΣ Λ Ρ.... ΤΡΩ... - ξκυη βθ δηά θα αμ ΰθπλέ κυη σ δ ΰΰυυη γα δα βμ παλκτ αμ ΰΰυβ δεάμ πδ κζάμ αθϋεεζβ α εαδ αθ πδφτζαε α, παλαδ κτη θκδ κυ δεαδυηα κμ βμ δαδλϋ πμ εαδ δαά πμ ηϋξλδ κυ πκ κτ πθ ΤΡΩ... (εαδ κζκΰλϊφπμ)... κ κπκέκ εαδ ησθκ π λδκλέα αδ β υπκξλϋπ β ηαμ, υπϋλ βμ αδλ έαμ /θ β:... ΰδα βθ εαζά ε Ϋζ β απσ αυ ά πθ σλπθ βμ η αλδγησ.. τηία βμ, πκυ υπϋΰλαο ηααέ αμ ΰδα βθ..(αλδγη. δαεάλυιβμ../ ) πλκμ εϊζυοβ αθαΰευθ κυ Νκ κεκη έκυ εαδ κ κπκέκ πκ σ εαζτπ δ κ 5% βμ υηία δεάμ πλκ ΦΠ αιέαμ ΤΡΩ αυ άμ. - Σκ παλαπϊθπ πκ σ βλκτη β δϊγ ά αμ εαδ γα εα αίζβγ έ η ησθβ β άζπ ά αμ κζδεϊ ά η λδεϊ ξπλέμ εαηέα απσ ηϋλκυμ ηαμ αθ έλλβ β ά Ϋθ α β εαδ ξπλέμ θα λ υθβγ έ κ ίϊ δηκ ά ηβ βμ απαέ β βμ ηϋ α λ έμ (3) βηϋλ μ απσ απζά Ϋΰΰλαφβ δ κπκέβ ά αμ. - π λέπ π β εα Ϊπ π βμ βμ ΰΰτβ βμ κ πκ σ βμ εα Ϊπ π βμ υπσε δ αδ κ εϊ κ δ ξτκθ Ϋζκμ ξαλ κ άηκυ. - παλκτ α ΰΰτβ ά ηαμ αφκλϊ ησθκ βθ παλαπϊθπ αδ έα εαδ δ ξτ δ ηϋξλδ βθ πδ λκφά βμ ηϊμ, κπσ ΰέθ αδ αυ κ έεαδα Ϊευλβ εαδ θ Ϋξ δ απϋθαθ έ ηαμ εαηδϊ δ ξτ. - παλκτ α δ ξτ δ ηϋξλδ εαδ βθ - ίαδκτ αδ υπ τγυθα σ δ κ πκ σ πθ ΰΰυβ δευθ ηαμ πδ κζυθ πκυ Ϋξκυθ κγ έ κ βησ δκ εαδ ΝΠ, υθυπκζκΰέακθ αμ εαδ κ πκ σ βμ παλκτ αμ, θ υπ λίαέθ δ κ σλδκ πθ ΰΰυά πθ πκυ Ϋξ δ εαγκλδ γ έ απσ κ Τπκυλΰ έκ Οδεκθκηδευθ ΰδα βθ ΣλΪπ αϊ ηαμ. Μ ΙΩ ΓΙ Σ Ν ΣΡ Π -Ο ξλσθκμ δ ξτκμ βμ ΰΰτβ βμ πλϋπ δ θα έθαδ η ΰαζτ λκμ απσ κ υηία δεσ ξλσθκ παλϊ κ βμ βμ πλκηάγ δαμ/υπβλ έαμ εα Ϊ κ ξλσθκ πκυ η ίϊ β β τηία β κ Νκ κεκη έκ υπκξλ κτ αδ θα παλαζϊί δ βθ πλκ φ λση θβ πλκηάγ δα/υπβλ έα πζϋκθ τκ (2) ηάθ μ ά η ΰαζτ λκμ φσ κθ αυ σ κλέα αδ απσ βθ πλκεάλυιβ.

25 25 θάε δ β δαεάλυιβ: 2031/2014 ΠΑΡΑΡΣΣΗΜΑ ΣΣ ΤΠΟ ΙΓΜΑ ΤΜ ΑΗ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟ Θ ΝΩΝ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ. ΟΦΙ 76 - Θ Ν Ι ΤΘΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ Μ ΠΡΟΜ Θ ΙΩΝ Σ Λ ΦΩΝΟ: FAX: Τ Μ Α Η βθ γάθα άη λα.. η αιτ λ αδ έκυ Νκ κεκη έκυ επλκ ππκυηϋθκυ, τηφπθα η δμ ε έη θ μ δα Ϊι δμ, απσ κθ ε. ΙΩ ΝΝ Τ ΟΚΙΜΙ, Καγβΰβ ά, Πλσ λκ βμ φκλ έαμ αυ κτ εαδ βθ, επλκ ππκτη θβ απσ. ε. υηφπθάγβεαθ εαδ Ϋΰδθαθ απκ ε Ϊ α ιάμ: Σβθ 01/12/2014 δ θ λΰάγβε, η ίϊ β βθ υπ αλέγη. 2031/2014 δαεάλυιβ πλσξ δλκμ παθαζβπ δεσμ δαΰπθδ ησμ, π λέζβοβ κυ κπκέκυ βηκ δ τγβε κθ βη λά δκ τπκ, ΰδα βθ αθϊ διβ αθα σξκυ ΰδα βθ παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ κ Νκ κεκη έκ ΰδα Ϋθα Ϋ κμ πζϋκθ τκ ηάθ μ αυ κ έεαδβμ ηκθκη λκτμ παλϊ α βμ. θϊ κξκμ αθα έξ βε, τηφπθα η βθ απσ. απσφα β βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ, ΰδα δμ υπβλ έ μ πκυ αθαφϋλκθ αδ β υθβηηϋθβ εα Ϊ α β βμ υπ αλδγη. πλπ πλσ εζβ βμ ΰδα βθ υπκΰλαφά βμ τηία βμ β αθπ Ϋλπ αδλ έα. Κα σπδθ κτ κυ κ ε. ΙΩ ΝΝ Τ ΟΚΙΜΙ, Καγβΰβ άμ, Πλσ λκμ βμ φκλ έαμ κυ Νκ κεκη έκυ, η βθ δ δσ β Ϊ κυ αυ ά αθαγϋ δ βθ., κθκηααση θβ κ ιάμ ξϊλδθ υθ κηέαμ α θ Ϊ κ ξ κ μ εαδ αυ ά αθαζαηίϊθ δ βθ παλκξά υπβλ δυθ η αφκλϊμ αέηα κμ, παλαΰυΰπθ κυ εαδ ζκδπκτ ίδκζκΰδεκτ υζδεκτ απσ εαδ πλκμ ΜκθΪ μ Τΰ έαμ γβθυθ, ΜκθΪ μ Τΰ έαμ δεάμ, λκ λσηδκ, ΚΣ Λ, ΛδηΪθδ Π δλαδϊ, τηφπθα η κυμ σλκυμ βμ ξ δεάμ δαεάλυιβμ, β κπκέα γ πλ έ αδ αθαπσ πα κ ηϋλκμ βμ παλκτ αμ τηία βμ. Ο τ λκμ πθ υηίαζζκηϋθπθ απκ Ϋξ αδ βθ αθϊγ β εαδ αθαζαηίϊθ δ θα παλϋξ δ δμ υπβλ έ μ τηφπθα η α αθπ Ϋλπ. παλκξά πθ υπβλ δυθ γα ί ίαδυθ αδ απσ β δ υγτθ λδα κυ δηα κζκΰδεκτ λΰα βλέκυ- αγηκτ δηκ κ έαμ ά βθ Πλκρ αηϋθβ Νκ βζ τ λδα. πζβλπηά γα ΰέθ αδ εα σπδθ Ϋε κ βμ ξλβηα δεκτ θ Ϊζηα κμ πζβλπηάμ απσ κ Νκ κεκη έκ κ σθκηα κυ αθα σξκυ εαδ β γ υλβ ά κυ, απσ βθ Τπβλ έα ΠαλΫ λπθ κυ ζ ΰε δεκτ υθ λέκυ ηϋ α ξλκθδεσ δϊ βηα ιάθ α (60) βη λυθ, απσ βθ Ϋε κ β κυ δηκζκΰέκυ. Σκθ τ λκ πθ υηίαζζκηϋθπθ ίαλτθκυθ κδ πλκίζ πση θ μ απσ κ Νσηκ ελα ά δμ. τηία β γα έθαδ ά δα, η βη λκηβθέα Ϋθαλιβμ βθ βη λκηβθέα υπκΰλαφάμ βμ πζϋκθ τκ (2) ηάθ μ αυ κ έεαδβμ παλϊ α βμ π λέπ π β πκυ η Ϊ β ζάιβ βμ θ αθα δξγ έ Ϊζζκμ αθϊ κξκμ. υθκζδεά απϊθβ αθϋλξ αδ πζϋκθ Φ.Π.., βζα ά Γδα β Ϋ η υ β βμ πέ π βμ πκυ αθ δ κδξ έ β απϊθβ πθ

26 26. υλυ, β κπκέα αφκλϊ κ κδεκθκηδεσ Ϋ κμ 2015, ε σγβε απσ βθ φκλ έα κυ Νκ κεκη έκυ β υπ αλδγη. απσφα β αθϊζβοβμ υπκξλϋπ βμ. Γδα κ υπσζκδπκ βμ απϊθβμ πθ.. υλυ, β κπκέα αφκλϊ κ Ϋ κμ 2016 γα ε κγ έ θϋα..τ. Ο αθϊ κξκμ υπϋίαζ βθ υπ αλέγη. ΰΰυβ δεά πδ κζά πκ κτ υλυ. π λέπ π β πκυ β πδ λκπά Πλκηβγ δυθ Τΰ έαμ κυ Τπκυλΰ έκυ Τΰ έαμ αθα έι δ αθϊ κξκ ΰδα ηδα ά π λδ σ λ μ απσ δμ υπβλ έ μ πκυ αβ κτθ αδ ΰδα βθ εϊζυοβ πθ αθαΰευθ εαδ κυ δεκτ ηαμ Νκ κεκη έκυ, β τηία β πκυ γα υπκΰλϊο δ κ Νκ κεκη έκ ΰδα δμ υπβλ έ μ αυ Ϋμ πατ δ αυ σηα α θα δ ξτ δ, ξπλέμ εαηέα πδίϊλυθ β αυ κτ. παλκτ α τηία β υθ Ϊξγβε λέα (3) σηκδα πλπ σ υπα, εϊγ υηίαζζση θκμ Ϋζαί απσ Ϋθα πλπ σ υπκ πκυ Ϋξ δ υπκΰλαφ έ εαδ απσ κυμ τκ. ΟΙ ΤΜ ΑΛΛΟΜ ΝΟΙ Ο ΠΡΟ ΡΟ ΣΗ ΦΟΡ ΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ Ο ΠΡΟΜΗΘ ΤΣΗ Καγβΰβ άμ ΙΩΑΝΝΗ Τ ΟΚΙΜΙ Η

27 27 ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ 14PROC ΘΝΙΚΟ & Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ Π Ν ΠΙΣ. ΘΗΝΩΝ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ ΘΗΝ Ηη ροηηθία : Ωρα : 13/11/ :28:28 ΑΙΣΟΤΜ ΝΑ Ι Η ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2031/ Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ Μ Σ Φ.ΜΟΝ ΩΝ ΙΜ ΣΟ ΠΟ/ΠΡΟ ΜΟΝ ΤΓ Ι ΘΗΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 2 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι 1100 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 2 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ Μ Σ Φ.ΜΟΝ ΩΝ ΙΜ ΣΟ ΠΟ/ΠΡΟ ΜΟΝ ΤΓ Ι ΣΣΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 3 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι 132 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 3 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ Μ Σ Φ.ΜΟΝ ΩΝ ΙΜ ΣΟ ΠΟ/ΠΡΟ ΡΟ ΡΟΜΙΟ ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 4 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι 22 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 4 ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 5 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι Υ/ΣΑ Α ΙΑ Μ Σ Φ.ΜΟΝ ΩΝ ΙΜ ΣΟ ΠΟ/ΠΡΟ ΚΣ Λ 85 ΡΟΜ 0,00 5 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ Μ Σ Φ.ΜΟΝ ΩΝ ΙΜ ΣΟ ΠΟ/ΠΡΟ ΛΙΜ ΝΙ Π ΙΡ Ι ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 6 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι 5 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 6 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ ΧΡ ΩΗ Μ Σ ΦΟΡ ΤΚ Τ Ι ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΓΜ ΣΩΝ ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 9 ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι 2800 Σ Μ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 7 ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 10 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι Μ Σ Φ. ΙΜ ΣΟ& ΙΟΛ.ΤΛΙΚΟΤ Κ Σ ΣΙ ΡΓΙ 5 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 ÍĎÓĎĘĎĚĹÉÁĘÁ ĐËÇŃĎÖĎŃÉÁĘÁ ÓŐÓÔÇĚÁÔÁ / / / / / / / / / / / / / INTRASOFT S.A. ζί α 1

28 28 ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ 14PROC ΘΝΙΚΟ & Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ Π Ν ΠΙΣ. ΘΗΝΩΝ Ρ Σ Ι ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ ΘΗΝ Ηη ροηηθία : Ωρα : 13/11/ :28:28 ΑΙΣΟΤΜ ΝΑ Ι Η ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2031/ ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 11 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι Μ Σ Φ. ΙΜ ΣΟ& ΙΟΛΟΓ.ΤΛΙΚΟΤ Κ Σ ΣΙ ΝΤΚΣ ΡΙΝ ΩΡ 12 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 9 ΚΩ ΙΚΟ Ι ΟΤ: / 17 Π ΡΙΓΡΑΦΗ Ι ΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗ Ι Μ Σ ΦΟΡ ΙΓΜ ΣΩΝ ΠΡΟ Λ ΓΧΟ ΣΟ Κ 320 ΡΟΜ Υ/ΣΑ Α ΙΑ 0,00 ÍĎÓĎĘĎĚĹÉÁĘÁ ĐËÇŃĎÖĎŃÉÁĘÁ ÓŐÓÔÇĚÁÔÁ / / / / / / / / / / / / / INTRASOFT S.A. ζί α 2

ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ-3ΝΡ. α, FAX: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ-3ΝΡ. α, FAX: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.24 13:00:36 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ3ΝΡ Α Α Α Α Α Η Α α, 24 6 2015.. : 68293 Γ Η Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μαλεσπκυζκ 19-3-2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Πλω...5649... Μ Ε Ο Γ Α Ι Α ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΤΞΗ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΗΜΟΤ. Ο ΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α..Α.: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α..Α.Μ.: ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα, 18-02-2014 Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟ Θ ΝΩΝ ΦΟΡ Ι λδγ.: δαεάλυιβμ: 20012014 Ρ Σ Ι ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS 1 DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 10:59:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α..Α.: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α..Α.Μ.: EΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 1 Ν ΡΣΗΣ ΣΟ Ι ΙΚΣΤΟ : Ν ΡΣΗΣ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Μ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα, 20/12/2013 Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΦΟΡ Ι Ρ Σ Ι ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ λδγ. δαεάλυιβμ: 11/2013 /ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘ ΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.31 15:50:01 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨ0146Ψ8Χ4-ΣΜ1 ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α Α: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α Α: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α ΑΜ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα, 27/12/2013 Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΦΟΡ ΙΑ ΑΡ ΣΑΙ ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ λδγ. δαεάλυιβμ: 13/2013 /ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ ΝΟΜΟ ΣΣΙΚ ΜΟ Π ΡΙΣ ΡΙΟΤ Ι ΤΘΤΝ Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΙΟΣ Σ Ω ΣΜ Μ Ι Χ ΙΡΙ ΠΡ ΙΝΟΤ & Π Ι ΙΚΩΝ Χ ΡΩΝ Πζβλκφκλέ μ: ε. βηά λβμ Μπκταμ Σαχ. δ τγυθ β: ΰ. α δζ έκυ 62 Π λδ Ϋλδ 12135 Σβζ. 210 5785137

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ν ΡΣΗΣ ΣΟ Ι ΙΚΣΤΟ : EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα, 04/02/2014 Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΦΟΡ Ι Ρ Σ Ι ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ Σαξ. /θ β : α. κφέαμ 76 Πζβλκφκλέ μ : Σ. Π Π Μ Κ ΡΙΟ ΣβζΫφπθκ : 210/72.86.410

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ι ΙΩ ΙΚΟ ΦΩ Η ΙΚΟ α α ά α σή α σ ις 13/02/2015 οι α α ά σ βα ό οι: α) «Α» Ω Η Η Η Η Α Α Α Α, ο ύ ι σ α α ά α, Ασί ς αι α ώ 11, Α... 998271263, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό ο ο ιοι ι ού βο ίο ς. Η ιό ο ο Αθα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΣΗΣ Α Date: 2015.03.23 15:46:58 ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ EET Reason: Α Α: Location: Athens ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α ΑΜ: ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ι ΙΩ ΙΚΟ ΦΩ Η ΙΚΟ Α.13/ α α ά α σή α σ ις 13 /02 / 2015 οι α α ά σ βα ό οι: α) «Α» Ω Η Η Η Η Α Α Α Α, ο ύ ι σ α α ά α, Ασί ς αι α ώ 11, Α... 998271263, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό ο ο ιοι ι ού βο ίο ς. Η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α Α: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α ΑΜ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ Αγάθα, 29102013 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΟΡ ΙΑ ΑΡ ΣΑΙ ΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟΤ Αλδγ. δαεάλυιβμ: 62013 ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Η Η Η Α Α Γ Γ Α Α Α Α Α Ε Η Α ΓΕ Ε ΘΕ Α Η ΑΧΕ Α Ω ΑΘΗ Ω Θ Α Η 14PROC002067791 2014-05-26 Ι Κ ΡΤΞ ΤΠ' ΡΙΘ. 26-2014 δ γθάμ αε δεσμ πλυ κμ αθκδε σμ δαΰπθδ ησμ ΰδα βθ αθϊ διβ ξκλβΰβ υθ πλκηάγ δαμ ΤΛΙΚΩΝ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ. Ο αθϊ κξκμ αθαζαηίϊθ δ θα ε ζϋ δ πλκ βεσθ πμ κ αθπ Ϋλπ Ϋλΰκ τηφπθα η κ Σ τξκμ

ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ. Ο αθϊ κξκμ αθαζαηίϊθ δ θα ε ζϋ δ πλκ βεσθ πμ κ αθπ Ϋλπ Ϋλΰκ τηφπθα η κ Σ τξκμ .Ο 1425 / 19.05.2017 ΑΔΑ: 6 ΞΡ469 Ι8-ΓΘ ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΓΘ Η Θ Μ ΠΓ Θ ΡΣΜΞΟΘΙΞΣ Θ ΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘ ΗΜ Μ Θ ΡΗ ΞΣ ΠΓΞΣ: «Σεγδι χηγδϋ Σπι Ϋκγθα Οκιήιετη ίγα ι δαεεγ χηγδς πκςίκαζζα ιυ Φ γήωε βαητη πγ ασκιυ 2017» βμ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS SIMOS Ημερομηνία: 2013.11.21 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟ Ν ΠΣΤΞ 13:43:09 EET Κ Ι ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣ Σ γάθα 21-11-2013 Γ ΝΙΚ ΓΡ ΜΜ Σ Ι ΜΠΟΡΙΟΤ λδγ. δαεάλυιβμ 05/2013 Γ Ν. /Ν ΚΡ Σ. ΠΡΟΜ Θ ΙΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ λδγη. Πλπ.:5185 Μυ δζάθβ, 3β π ηίλέκυ 2013 13PROC001601403 2013-09-03 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥ ΙΡΟΤ Ι ΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘ Ι ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΝΣΤΠΩΝ, Π ΡΙΟ ΙΚΗ Κ ΟΗ, Κ Ι ΟΜ ΝΩΝ ΣΗΝ ΛΛ Κ Ι ΣΗΝ ΛΛΟ ΠΗ ( υθ λκηϋμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 415/2017)

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 415/2017) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟ : Πέθαεαμ πκ ε υθ ΚΟΙΝ : Θ ΜΑ: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 07.07.05 ::45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ξ6-Ω0Ψ ΝΧΣ Σ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ ΙΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α..Α.: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α..Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΕΘΝΙΚΟ Κ Ι Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ γάθα 11-04-2014 Π ΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙ ΡΕΣ ΙΕΙΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Αλδγη. δαεάλυιημ: 2011/2014 /ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΚΚΗΜΘΙΗ ΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΗΛΞΡ ΚΑΣΠ ΩΘΙΗΡ ΓΠΑΦ ΘΞ ΟΠΞΛΗΘ ΘΩΜ Σαξ. /θ β: Κκυθ κυλδυ β 1 Λατλδκ - 195 00 ΣβζΫφπθκ: 2292 3 20 147 Fax: 2292 0 22 413 Ο άηαλξκμ Λαυλ π δεάμ Ϋξκθ αμ υπσοβ: ΑΟΞΦΑΡΗ Μι 190

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ARISTEA IOANNIDI Ημερομηνία: 2015.02.27 14:19:15 EET ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ: ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟ ΚΣΙΜΩΜ ΝΗ ΜΟΙ Η: Ν Θ Η ΤΠΗΡ ΙΩΝ Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗ, Λ ΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣ Κ Ι Σ ΚΜΗΡΙΩΗ ΥΩΡΙΚΩΝ ΟΜ ΝΩΝ Μ Γ ΛΗ ΚΛΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Γ ΝΙΚ Ι ΤΘΤΝ ΓΡΟΣΙΚ Ρ ΤΝ Ν ΡΣΗΣ ΣΟ Ι ΙΚΣΤΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Ν. ΠΫλαηκμ, 7-0-4 ΛΙ ΤΣΙΚ Ρ ΤΝ λδγη. Πλπ.: 47 Πζβλκφκλέ μ: Νδεκζαρ βμ Κ. Θ Μ : Πλκεάλυιβ πλσχ δλκυ δαΰπθδ ηκτ ΰδα βθ πλκηάγ δα ικπζδ ηκτ πζβλκφκλδεάμ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ ΤΠΟΤΡΓ ΙΟ ΤΓ Ι 5 β Τ.Π Θ ΛΙ & Σ Ρ ΛΛ Π Ν ΠΙΣ ΜΙ ΚΟ Γ ΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ Γ ΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ Λ ΡΙ «ΚΟΤΣΛΙΜΠ Ν ΙΟ & ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛ ΙΟ» Τπκεα Ϊ βηα : Σ Κ ΛΩΦ 1 Σ.Κ. 41 221- Λ ΡΙ mail.: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ Α..Α.: ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ Α..Α.Μ.: ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ γάθα, 14-04-2014 ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ ΣΑΙ ΙΟ ΝΟΟΚΟΜ ΙΟ λδγη.πλπ.: 81 Ι ΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ /θ β : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΤ Εφαληο ηϋθα Μαγβηα δεϊ 1. Σδ έθαδ υθϊλ β β? Απ δεσθδ β θσμ αλδγηκτ Ϋθαθ Ϊζζκ.

ΣΕΣΤ Εφαληο ηϋθα Μαγβηα δεϊ 1. Σδ έθαδ υθϊλ β β? Απ δεσθδ β θσμ αλδγηκτ Ϋθαθ Ϊζζκ. Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Εφα ο α Μα α Ε ό η αμ Γ α Ά ε α Τε ε α π α ε Μα α Καφε α Επ α εχ ο ογ α ώ ΣΕΣΤ Εφαληο ηϋθα Μαγβηα δεϊ 1 Τε ε ές α πίνα ες 1. Σ ζ Ϋμ εαδ πέθαε μ Γ θδεϊ Σδ έθαδ υθϊλ β β? Απ δεσθδ

Διαβάστε περισσότερα

Η πό α ω Γ ωχω ώ ω ο ο Θ α ο η Η Α Γ ΩΧΩ Ω Ω (G.I.S.) Η

Η πό α ω Γ ωχω ώ ω ο ο Θ α ο η Η Α Γ ΩΧΩ Ω Ω (G.I.S.) Η Η πό ο Η Α Γ ΩΧΩ η α ω Γ ωχω ω Ω ο Η Φ οθ Ω Η (G.I.S.) Θ Α Η - 2016 α ο ώ η αζκθέεβμ Η αλχά Σκ Ϋλΰκ αφκλoτ βθ «Α π υ η Γ ωγ αφ υ α Π η φ (G.I.S) η Δ/ η π γ αφ α α φα γ χ υπη υδ υθ α η» ΰδα βθ αθαίϊγηδ

Διαβάστε περισσότερα

Οδ δ δεσ λ μ ίϊ δμ πκυ τθα αδ θα δεαδκζκΰά κυθ, β εϊγ ηέα αυ κ ζυμ,

Οδ δ δεσ λ μ ίϊ δμ πκυ τθα αδ θα δεαδκζκΰά κυθ, β εϊγ ηέα αυ κ ζυμ, : Η. υ α, ω..,.ν. Η α α α: α α απ α α α α. α απ & α α α [ α - α]. α : 1. Ο υ αφυ [ 18 Ο α 2008/115/ ] 2. α & α φ α [ απ φα 15 Φ υα υ 2016, C 601/15 PPU, J. N.] Γ. α π α α 1. α [ α υ α -α ] 2. α απ φα απ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ Γ ΝΙΚΗ ΤΝ Λ ΤΗ ΣΧΝ Μ ΣΟΥΧΝ ΣΗ ΣΑΙΡ ΙΑ ΣΗ 7/4/2017

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ Γ ΝΙΚΗ ΤΝ Λ ΤΗ ΣΧΝ Μ ΣΟΥΧΝ ΣΗ ΣΑΙΡ ΙΑ ΣΗ 7/4/2017 Μαλέθα Φζκέ ίκυ, Κ έλδκ 4, 17561 Π. ΦΪζβλκ Ρ.. Π. Κ Φ.: 5/604/6.12.2011 Ρ. Γ Μ : 120108101000 ΦΜ 800397001 Σ Λ.: 216.7000.555 E: info@ici-reic.com Φ Ξ: 216.7000.554 Παζαδσ ΦΪζβλκ, 31 Μαλ έκυ 2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

echno 27,28,29,30 πριλίου 2018

echno 27,28,29,30 πριλίου 2018 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΧΝ OPEN Η Ω Θ Η echno 27,28,29,30 πριλίου 2018 Γ Η 1. ΟΡ Γ ΝΧΣΡΙ ΡΥΗ Ο Ναυ δεσμ Όηδζκμ κυζδαΰηϋθβμ πλκεβλτ δ Παθ ζζάθδκ Πλπ Ϊγζβηα ΰδα δμ εα βΰκλέ μ εαφυθ: Techno U15 Techno U17 εαδ Techno Plus.

Διαβάστε περισσότερα

εαδ ΰδα βθ εα Ϊλΰβ β βμ κ βΰέαμ 89/686 ΟΚ.

εαδ ΰδα βθ εα Ϊλΰβ β βμ κ βΰέαμ 89/686 ΟΚ. Γ ΝΙΚΗ ΓΡ ΜΜ Σ Ι ΙΟΜΗΥ ΝΙ ΙI Γ ΝΙΚΗ /Ν Η Φ ΡΜΟΓΗ Κ ΝΟΝΙ ΜΧΝ, ΤΠΟ ΟΜΧΝ Κ Ι Λ ΓΥΟΤ /Ν Η Σ ΥΝΙΚΗ ΙΟΜΗΥ ΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘ Ι Μ ΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟ Σ Ι & ΠΟΠΣ Ι ΣΗ ΓΟΡ ΣΗΝ ΛΛ Κ ΝΟΝΙ ΜΟ ( ) 2016/425 ξ δεϊ η α ηϋ α α κηδεάμ πλκ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.13 10:37:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΔΩ46904Ρ-ΥΥΞ Α Α έ ο 12-01-2015 Α Α. Ω.: 241 2 Α CPV: 1500000-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΣΡ ΣΟΤ «ΘΗ» επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 411/2017)

ΠΡΟ : ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΣΡ ΣΟΤ «ΘΗ» επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 411/2017) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟ : Πέθεμ πκ ΝΧΣ ΣΗ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΗ ΙΟΙΚΗ Η ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΣΡ ΣΟΤ «ΘΗ» Ι ΤΘΤΝ Η ΚΠΟΙΗ Χ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ/1 Σβζ. ( Φ ) 804-4645 Φ.609.1/. Άΰδκμ Ϋφθκμ, 3 Μρ 17 υθβηηϋθ: Μέ (1)

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 413/2017)

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 413/2017) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟ Πέθεμ πκ ΝΧΣ Σ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ ΙΟΙΚ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ «Θ» Ι ΤΘΤΝ ΚΠΟΙ Χ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ/1 Σβζ. ( Φ ) 804-4645 Φ.609.1/25/291098.103 Άΰδκμ Ϋφθκμ, 24 Μρ 17 υθβηηϋθ Μέ (1)

Διαβάστε περισσότερα

εϊγ έ κμ Ϊφβ ε σμ απσ ίλαξυ β

εϊγ έ κμ Ϊφβ ε σμ απσ ίλαξυ β Άλγλκ 1 Τ Ρ 3.15 ε εαφά εαδ παθαπζάλπ β ξϊθ αεκμ αλ υ δεκτ δε τκυ ά υπκΰ έκυ δε τκυ πζβθυ πθ ( ε σμ εα κδεβηϋθπθ π λδκξυθ) Άλγλκ 1.1 Τ Ρ 3.15.01 εϊγ έ κμ Ϊφβ ε σμ απσ ίλαξυ β τθκζκ (m 3 ) : 146,31 ε εαφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 416/2017)

ΠΡΟ Σ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ. επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 416/2017) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΡΟ : Πέθεμ πκ ΝΧΣ Σ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ ΙΟΙΚ ΤΠΟ Σ ΡΙΞ ΣΡ ΣΟΤ «Θ» Ι ΤΘΤΝ ΚΠΟΙ Χ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ/1 Σβζ. ( Φ ) 804-4645 Φ.609.1/53/291704.211 Άΰδκμ Ϋφθκμ, 18 υΰ 17 ε υθ ΚΟΙΝ : Θ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

κ σθκηα ηδαμ Ϊευεζβμ κλΰαθδεάμ Ϋθω βμ δαελέθκυη ΰ θδεϊ τκ ηϋλβ: α) Σκ ία δεσ σθκηα πκυ αθαφϋλ αδ βθ ετλδα αθγλαεδεά αζυ έ α

κ σθκηα ηδαμ Ϊευεζβμ κλΰαθδεάμ Ϋθω βμ δαελέθκυη ΰ θδεϊ τκ ηϋλβ: α) Σκ ία δεσ σθκηα πκυ αθαφϋλ αδ βθ ετλδα αθγλαεδεά αζυ έ α 1 Ο ο α ο ο α ά υ ω ο α ω Η πζβγυλα ωθ κλΰαθδευθ θυ ωθ πϋίαζ απσ θωλέμ β υ βηα κπκέβ β βμ κθκηα έαμ κυμ. Η υ βηα δεά (ά πέ βηβ) κθκηα κζκΰέα ωθ κλΰαθδευθ θυ ωθ χαλαε βλέα αδ πέ βμ εαδ ωμ κθκηα κζκΰέα εα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 409/2016)

επκέβ β λα δπ δεκτ Τζδεκτ ( δαεάλυιβ 409/2016) ΑΔΑ: 9976-ΞΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY : ΝΣ ΣΗ ΣΡ ΣΙΣΙΚΗ ΙΟΙΚΗ Η ΤΠΟ ΣΗΡΙΞΗ ΣΡ ΣΟΤ «Η» Ι ΤΤΝ Η ΚΠΟΙΗ ΣΡ ΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Σβζ 804-4645 6099060 7 Άΰδκμ Ϋφθκμ, 6 Ιθ 7 θβηηϋθ: Μέ Οδεκθκηδεά ΠλκφκλΪ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

8/4/ /06/04/2017. ω /06/04/2017

8/4/ /06/04/2017. ω /06/04/2017 Α Α Α ΑΧΑ Ω 11o.. 194.. 1o 8/4/2017. ω. &. 22139/06/04/2017 8 2017, 11:00 (2, ω / ) ω. 22139/06/04/2017 ω, ω 67.4 75. 3852/2010, ω.. 1. ω - 2. ω 3. 4. 5. 6. ω 7. 8. 9. ω Α: 2017 ω. ω. 296/17 115 ό ή ή,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΤΠΟΤΡΓ ΙΟ ΤΠΟ ΟΜΩΝ, Μ Σ ΦΟΡΩΝ Κ Ι ΙΚΣΤΩΝ Γ ΝΙΚΗ ΓΡ ΜΜ Σ Ι ΗΜΟΙΩΝ ΡΓΩΝ Ι ΙΚ ΤΠ Ρ Ι Ι Υ ΙΡΙ ΠΙΥ ΙΡ Ι ΚΟΤ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΟ ΝΙΥΤ Σ ΠΡΟΠ Λ ΙΜΟΣ Σ ( Τ / Π- Π) ΝΣΙΚ ΙΜ ΝΟ: ΧΡΗΜ/Η: βηκ δσ β α - Πζβλκφσλβ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Γ 13PROC000735152 2013-05-08 Ω Γ Θ Ω Θ Γ Γ αχ. / : ΕΩΦΟΡΟ ΡΑ Ο 2, ΘΕ ΟΝ Η αχ. α : 500 47 οφο : Ε. Ν ο αϊ ου, Χ. Γου ή φω ο: 2313 306400 ο ο ο υπ α (Fax): 2310 838597 ο υ : mbp@culture.gr ΤΡΩΠ ΪΚΗ ΝΩΗ ΤΡΩΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ

ΤΠΗΡ Ι ΝΠΡΩΣΗ ΤΠΟ ΟΥΗ νΰΰλκτ κγ,11ι4η γάθα, Σ β1ίλβκη111, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΣΜΗΜΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤΝ ΤΝΑΜΙΚΟΤΝΣΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΗΝΤΠΟΣΗΡΙΞΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 14PROC001999519 2014-04-16 ΔΑ Α Η Α Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV : 19-54 A, 12/11/2013. ω. : 5 1172881 2013 14SYMV002000647 2014-04-17 ω ω Η ICISNetΘ Άλγλκ 1... 3 Άλγλκ β... 4 Άλγλκ γ Π... 8 Ά 4 &... 8 Άλγλκ ε... 8 Άλγλκ ζ... 9 Άλγλκ η -... 9 Άλγλκ θ... 9 Άλγλκ ι...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Π.. 305/96, Ϊλγλκ 3, παλϊΰλαφκδ 3,4,5,6,8,9,10)

(Π.. 305/96, Ϊλγλκ 3, παλϊΰλαφκδ 3,4,5,6,8,9,10) Υ ΙΟ Φ Λ Ι Κ Ι ΤΓ Ι (.A.Y.) (Π.. 305/96, Ϊλγλκ 3, παλϊΰλαφκδ 3,4,5,6,8,9,10) ΣΜ Μ Γ ΝΙΚ 1. έ κμ κυ Ϋλΰκυ εαδ ξλά β αυ κτ: Ν ΘΜΙ ΣΧΝ WC (2 Ομ ΟΡΟΦΟ) ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦ ΙΟΤ Σ Π ΙΧ ΝΝΙΝΧΝ - ΤΝ ΠΟΥ Σ Τ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΡΣΛ ΡΗ ΟΠΞΛΗΘΕΘ Ρ ΓΣ ΚΘΜΩΜ ΕΘ ΩΜ ΕΠΓ ΡΗΠΘΩΜ Μι 2/18_2013 βθ Θ αζκθέεβ άµ λα βθ 30 β Ικυζέκυ κυ Ϋ κυμ 2014, κδ πδκ εϊ π υµίαζζσµ θκδ: φ ηςλ Σκ Αθ δεαλεδθδεσ Νκ κεκµ έκ Θ αζκθέεβμ «Θ ΑΓ Ν ΙΟ», πκυ λ τ δ

Διαβάστε περισσότερα

πδίζϋππθ εαγβΰβ άμ: εδ έ βμ Φδζάηπθ

πδίζϋππθ εαγβΰβ άμ: εδ έ βμ Φδζάηπθ δ βΰβ Ϋμ: ΜπΪ αμ βηά λδκμ.μ λϊγυηκμ βηά λδκμ.μ 41249 πδίζϋππθ εαγβΰβ άμ: εδ έ βμ Φδζάηπθ Π ΙΡ Ι, ΙΟΤΛΙΟ 2017 2 δ βΰβ Ϋμ: ΜπΪ αμ βηά λδκμ.μ λϊγυηκμ βηά λδκμ.μ 41249 πδίζϋππθ εαγβΰβ άμ: εδ έ βμ Φδζάηπθ ΰελέγβε

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Κ Φ Λ ΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΡΓ , , , ,40 0,00 Σ ,

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Κ Φ Λ ΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΡΓ , , , ,40 0,00 Σ , Σ ΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΜΟΤ Υ ΛΚΙ ΧΝ ΣΟΤ 2018 A/A ΥΧΡΟΘ Σ- ΠΓ ΥΡΜ ΣΟ- ΟΣ ΜΟΠΡ Σ- ΠΛΡΧΜ ( ΠΡΟ Λ Φ Κ Φ Λ ΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΡΓ 1. ΜΟΣΙΚ ΝΟΣΣ Υ ΛΚΙ 1. 30.7333.0012 βηκ δεά κ κπκδρα Σ 800.000,00 21.08.2012 23.05.2013 544.989,05

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ Κ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗ ΕΡΓ Ι ΠΟΤ ΣΡΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙ Σ ΛΙ ΟΤΡΟΤ ΕΤ ΝΘΙ

ΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ Κ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗ ΕΡΓ Ι ΠΟΤ ΣΡΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙ Σ ΛΙ ΟΤΡΟΤ ΕΤ ΝΘΙ ΣΕΙ ΠΕΙΡ Ι ΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΗ Κ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗ ΕΡΓ Ι Η ΡΧΗ ΣΗ ΙΟΣΗΣ ΣΗΝ ΕΡΓ Ι ΕΙΗΓΗΣΡΙ Σ ΛΙ ΟΤΡΟΤ ΕΤ ΝΘΙ ΠΟΤ ΣΡΙ Κ ΣΙ Η ΙΚ ΣΕΡΙΝΗ Μ 14229 ΘΗΝ 2015-2016 2 αλξά βμ Ι σ β

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY WASTE. θϋΰ λ β ΜκθΪ αμ λδκπκέβ βμ κ Πζαέ δκ κυ Έλΰκυ ENERGY WASTE ENERGY WASTE» Γιώ γο Καφέ WATT A.E. Mech-Eng, MSc

ENERGY WASTE. θϋΰ λ β ΜκθΪ αμ λδκπκέβ βμ κ Πζαέ δκ κυ Έλΰκυ ENERGY WASTE ENERGY WASTE» Γιώ γο Καφέ WATT A.E. Mech-Eng, MSc ENERGY WASTE «π Η 1ιή12ή2ί1ζ φ γ π έ π υ γ υ ENERGY WASTE» θϋΰ λ β ΜκθΪ μ λδκπκέβ βμ κ Πζέ δκ κυ Έλΰκυ ENERGY WASTE Γιώ γο Κφέ Mech-Eng, MSc WATT A.E. ισ ή Π ι φή έ ο ENERGY WASTE Α ά Α ά σ ισ ός ι σ ή

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Presentation By: π, Business Mentor Greece

MARKETING. Presentation By: π, Business Mentor Greece MARKETING Presentation By: χ ύ α π, Founder @ Business Mentor Greece Λέΰκ απσ γ πλέα Ολδ ησμ ΜΪλε δθΰε έθαδ β δα δεα έα ξ δα ηκτ, κυ ππμ γα κπκγ βγ έ ηέα φέληα (brand) βθ αΰκλϊ εαδ ππμ γα δαξ δλδ έ βθ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Α Η Α Ο Η Α 12/07/2017

Ο Ο Α Η Α Ο Η Α 12/07/2017 Ο Ο Η Ο Η 12/07/2017 Η Η Η : Ο - Η Ω Η ΧΟ 7 Η www.kclawfirm.gr Ω Η Η Ο Η K.C.LAW FIRM Ο Ο - Ο Ο Ο ύ α α Η ύο ο ιό ισ α αι ι ο ό ύσ Ηο ό έ αι ι Ο ό ο ά αι ία ι όσ φ ια ι αι ι έ αύ ι ιά θύ αι σ ο θ οι ώσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Μ Λ Σ 1 Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Μ Λ Σ 1 Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ Μ Λ Σ 1 Γ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 θ δε έη θκ κυ παλσθ κμ Σδηκζκΰέκυ έθαδ κ εαγκλδ ησμ πθ δηυθ ηκθϊ κμ η δμ κπκέ μ γα ε ζ γ έ κ Ϋλΰκ, σππμ πλκ δαΰλϊφ αδ α ζκδπϊ τξβ βηκπλϊ β βμ πκυ κλέακθ αδ β δαεάλυιβ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΣΜ Μ ΠΡΟΜ Θ ΙΩΝ Θ αζκθέεβ 29/09/2014 λ. δαε. 28/14 Πζβλκφκλέ μ: ζέκυ Νδεσζακμ ΣβζΫφπθκ: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 Ν ΚΟΙΝΩ ΠΡΟΥ ΙΡΟΤ Π Ν Λ ΠΣΙΚΟΤ Ι ΓΩΝΙΜΟΤ Σκ Παθ πδ άηδκ Μαε κθέαμ, τηφπθα η κθ N.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ι ΙΩ Ι Ο Ω Η Ι Ο Α.12/ α α ά α σή α σ ις 13/02 / 2015 οι α α ά σ βα ό οι: α) «Α» Ο Ω Η Η Η Η Ο Α Α Α Α, ο ύ ι σ α α ά α, Ασί ς αι α ώ 11, Α... 998271263, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό ο ο ιοι ι ού βο ίο ς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ Λ ΠΩΝ Κ ΘΗΓΗΣΗ : Σ σ κζαμ Νδεσζακμ. ΦΟΙΣΗΣΗ : Ϊ αμ Νδεσζακμ

ΠΙ Λ ΠΩΝ Κ ΘΗΓΗΣΗ : Σ σ κζαμ Νδεσζακμ. ΦΟΙΣΗΣΗ : Ϊ αμ Νδεσζακμ Σ Ι Π ΙΡ Ι ΣΜΗΜ : ΙΟΙΚΗ Η ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ ΣΙΣΛΟ ΡΓ Ι : Ιξθβζα έα βθ φκ δα δεά αζυ έ α αΰλκ δευθ πλκρθ πθ ΠΙ Λ ΠΩΝ Κ ΘΗΓΗΣΗ : Σ κζαμ Νδεζακμ ΦΟΙΣΗΣΗ : Ϊ αμ Νδεζακμ.Μ. 7361 1 2 Contents δ αΰπΰά... 6 Κ Φ Λ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ Μ Σ ΧΝΙΚΩΝ ΡΓ ΙΩΝ ΛΛ ΝΙΚΟ Γ ΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦ ΙΟΤ Π ΙΩ ΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ,00 Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟ Ι ΓΡ Φ ΣΩΝ ΡΓ ΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜ Μ Σ ΧΝΙΚΩΝ ΡΓ ΙΩΝ ΛΛ ΝΙΚΟ Γ ΩΡΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦ ΙΟΤ Π ΙΩ ΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ,00 Σ ΧΝΙΚ ΠΡΟ Ι ΓΡ Φ ΣΩΝ ΡΓ ΙΩΝ Γ Ν. /Ν ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Ι ΤΘΤΝ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΙΟΙΚ ΣΙΚ Μ ΡΙΜΝ ΣΜ Μ Σ ΧΝΙΚΩΝ ΡΓ ΙΩΝ Κ Σ Κ ΤΩΝ & Ι Χ ΙΡΙ ΚΙΝ Σ Π ΡΙΟΤΙ ΛΛ ΝΙΚΟ Γ ΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓ ΝΙΜΟ «Μ ΣΡ» Λ.Γ.Ο. «Μ ΣΡ» ΤΝ ΠΟΧ Σ Τ Μ Κ ΝΣΡΙΚΟ ΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

G 2. -Μδα οβφδαεά δεσθα ηπκλ έ θα έθαδ: - υα δεά Χbinary image) - ηκθκξλπηα δεά απκξλυ πθ ΰελδ Χgray-scale images) - Ϋΰξλπηβ (color images)

G 2. -Μδα οβφδαεά δεσθα ηπκλ έ θα έθαδ: - υα δεά Χbinary image) - ηκθκξλπηα δεά απκξλυ πθ ΰελδ Χgray-scale images) - Ϋΰξλπηβ (color images) -Φβφδαεά π ι λΰα έα δεσθαμ Η απ δεσθδ β ηδαμ πλαΰηα δεάμ δεσθαμ η οβφδαεά ηκλφά βζέ η βθ ηκλφά δαε ελδηϋθκυ άηα κμ, κ κπκέκ Ϋξ δ βθ ηκλφά οβφδαευθ πδθϊεπθέ -Μδα οβφδαεά δεσθα ηπκλ έ θα έθαδ: - υα δεά Χbinary

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΥΟΜ ΝΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΠΑΡ ΥΟΜ ΝΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ι ΣΜΗΜ ΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΗ ΙΟΙΚΗΗ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ δπζωηα δεά λγα έα Ι Ρ ΤΝΗΗ ΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡ ΙΧΝ ΠΑΡ ΥΟΜ ΝΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓ ΙΑ:Μ Λ ΣΗ Π ΡΙΠΣΧΗ INVESTIGATION REGARDING THE

Διαβάστε περισσότερα

δίζδκΰλαφδεά θα εσπβ β Μ γσ πθ

δίζδκΰλαφδεά θα εσπβ β Μ γσ πθ ΘΝΙΚΟ Μ Σ Ο ΙΟ ΠΟΛΤΣ ΥΝ ΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥ ΝΙΚΧΝ Κ Ι ΜΗΥ ΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙ ΣΧΝ ΣΟΜ ΗΛ ΚΣΡΙΚΗ Ι ΥΤΟ δίζδκΰλαφδεά θα εσπβ β Μ γσ πθ Πλκ δκλδ ηκτ πθ παδ ά πθ φ λ δυθ υ σθκηα υ άηα α η δ έ υ β Π ΙΠΛΧΜ ΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ πζαέ δκ αυ σ παλκυ δϊα δ κ παλσθ τ βηα αυ κ-αιδκζσΰβ βμ εαδ αυ κ-υπκ άλδιβμ, πκυ Ϋξ δ κυμ ιάμ εκπκτμμ αθϋλΰπθ η αθαπβλέ μ.

κ πζαέ δκ αυ σ παλκυ δϊα δ κ παλσθ τ βηα αυ κ-αιδκζσΰβ βμ εαδ αυ κ-υπκ άλδιβμ, πκυ Ϋξ δ κυμ ιάμ εκπκτμμ αθϋλΰπθ η αθαπβλέ μ. Ά α Εέθαδ ΰ ΰκθσμ σ δ β αΰκλϊ λΰα έαμ βθ ΕζζΪ α υλλδεθυθ αδ η ΰλάΰκλκυμ λυγηκτμ. Η υλλέεθπ β αυ ά ηκδλαέα Ϋξ δ πκζζαπζϊ δα ίζαπ δεσ αθ έε υπκ κυμ αθϋλΰκυμ η αθαπβλέ μ. Σκ δεαέπηα ΰδα λΰα έα εαδ β γ ηδεά

Διαβάστε περισσότερα

ι ζδε δεϊ έθαδ τ εκζκ θα πλκ δκλέ δ εαθ έμ απσ πσ β δ αε δεά πθ ηαγβηα δευθ

ι ζδε δεϊ έθαδ τ εκζκ θα πλκ δκλέ δ εαθ έμ απσ πσ β δ αε δεά πθ ηαγβηα δευθ 3. Θ π π : υ π α α α α φ 3 3.1 υ π α α α α ι ζδε δεϊ έθαδ τ εκζκ θα πλκ δκλέ δ εαθ έμ απσ πσ β δ αε δεά πθ ηαγβηα δευθ ( Μ απσ π εαδ ηπλσμ) δαηκλφυγβε πδ βηκθδεσ ξυλκ η αυ κθκηέα εαδ αυ σ β α. Μδα θ δε

Διαβάστε περισσότερα

πκυ ξβηα έα δ κ εϊ κπ λκ εαδ πσ κ τοκμ Ϋξ δς

πκυ ξβηα έα δ κ εϊ κπ λκ εαδ πσ κ τοκμ Ϋξ δς Ανά α η π π η π φάν α 1. θα ε λέ τοκυμ 5 ε ίλέ ε αδ απσ α β 50 ε απσ βθ αλδ λά πζ υλϊ θσμ πέπ κυ εαγλϋπ β. Πκυ ίλέ ε αδ κ έ πζκ πκυ ξβηα έα δ κ εϊ κπ λκ εαδ πσ κ τοκμ Ϋξ δς Ανά α η π π η π φάν α 1. θα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Ν ο π ο ο α Ε - ο ω α χ ου χ α - Ο ο α ο ο ο ω ο 2ο ) Ν ο α Ο

Ν ο π ο ο α Ε - ο ω α χ ου χ α - Ο ο α ο ο ο ω ο 2ο ) Ν ο α Ο Ν - Ο π ω α χ Β υ χ ( α υ 2 ) Ν αο -Κ υ durem@hist.auth.gr αε α Ε α- ω Β αφ α Kotsakis, K. 1999 What Tells can Tell: Social Space and Settlement in the Greek Neolithic. κ P. Halstead (ed) Neolithic Society

Διαβάστε περισσότερα

(Oxford Universal Dictionary) χ ιά ω (planifier): (Larousse)

(Oxford Universal Dictionary) χ ιά ω (planifier): (Larousse) Η έ οια ο σχ ιασ ού. Η έ οια ο σχ ιασ ού Ηά ο ι ώ : χ ιασµός ή ο αµµα ισµός: Ο α α ισµός σ ίο, αθο ί ο ος ο σύ ο ο σ ο ισµέ ιώ [ αι], σιµο οι θ σοµέ µέσ [ ς] αι αά ο ιοι ι ή ο ά σι, ος ο ισµέ µα ο ο ί

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ξϋ δμ τοουμ- δαηϋ λου εαδ ηάεουμ εσηημ- δαηϋ λου γδα ηθ πζα τφυζζη λυ (Quercus frainetto) οθ Π θ Ϊζοφο

ξϋ δμ τοουμ- δαηϋ λου εαδ ηάεουμ εσηημ- δαηϋ λου γδα ηθ πζα τφυζζη λυ (Quercus frainetto) οθ Π θ Ϊζοφο ΗΜΟΚΡΙΣ ΙΟ Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡ ΚΗ ΣΜΗΜ ΟΛΟΓΙ Κ Ι Ι Χ ΙΡΙΗ Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ Κ Ι ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝ ΠΟΤ ΩΝ: ΙΦΟΡΙΚΗ Ι Χ ΙΡΙΗ Π ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ Κ Ι ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΣ ΤΘΤΝΗ Γ : ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδ υ βηα δεϋμ αθα εκπά δμ απκ ζκτθ βηαθ δεϊ λΰαζ έα ΰδα ηδα αθ δε δη θδεά ίδίζδκΰλαφδεά Ϋλ υθα, τθγ β εαδ ελδ δεά αθϊζυ β πθ δαφσλπθ απκ ζ ηϊ πθ πθ

Οδ υ βηα δεϋμ αθα εκπά δμ απκ ζκτθ βηαθ δεϊ λΰαζ έα ΰδα ηδα αθ δε δη θδεά ίδίζδκΰλαφδεά Ϋλ υθα, τθγ β εαδ ελδ δεά αθϊζυ β πθ δαφσλπθ απκ ζ ηϊ πθ πθ Χ : ε α-ανά η γ α ν όγ η Pinus sylvestris ην ώ η. Ορ ιά α, 2015 Οδ υ βηα δεϋμ αθα εκπά δμ απκ ζκτθ βηαθ δεϊ λΰαζ έα ΰδα ηδα αθ δε δη θδεά ίδίζδκΰλαφδεά Ϋλ υθα, τθγ β εαδ ελδ δεά αθϊζυ β πθ δαφσλπθ απκ

Διαβάστε περισσότερα

Η πδλλκά βμ κλΰαθπ δαεάμ εκυζ κτλαμ δμ πλαε δεϋμ βμ. The effect of organizational culture on Total Quality Management practices.

Η πδλλκά βμ κλΰαθπ δαεάμ εκυζ κτλαμ δμ πλαε δεϋμ βμ. The effect of organizational culture on Total Quality Management practices. Πλσΰλαηηα Μ απ υξδαευθ πκυ υθ: Ι ΘΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚ ΣΩΝ ΠΙΧ ΙΡ ΩΝ Η πδλλκά βμ κλΰαθπ δαεάμ εκυζ κτλαμ δμ πλαε δεϋμ βμ δκέεβ βμ Οζδεάμ Πκδσ β αμ. Μ ζϋ β Π λέπ π βμ βμ αδλ έαμ Χ. The effect of organizational culture

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΠΙΣΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΗ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΗΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι Λ ΓΚΣΙΚΗ

ΧΟΛΗ ΠΙΣΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΗ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΗΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι Λ ΓΚΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΙΣΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΗ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝ ΣΜΗΜ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι ΧΡΗΜ ΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝ ΠΟΤ ΩΝ ΣΗΝ Φ ΡΜΟΜ ΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Κ Ι Λ ΓΚΣΙΚΗ δπζπηα δεά λΰα έα ΤΠΟ ΟΗΘΗΗ ΣΩΝ ΠΟΦ ΩΝ Λ ΓΚΣΙΚΗ ΠΟ Μ Γ - ΟΜ Ν (BIG DATA)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΧΓΡ ΦΙΚ ΤΠ Ρ Ι ΣΡ ΣΟΤ (ΓΤ ) &

Γ ΧΓΡ ΦΙΚ ΤΠ Ρ Ι ΣΡ ΣΟΤ (ΓΤ ) & Γ ΧΓΡ ΦΙΚ ΤΠ Ρ Ι ΣΡ ΣΟΤ (ΓΤ ) & υθ λκηά βμ βθ γθδεά Τπκ κηά Γ πξπλδευθ Πζβλκφκλδυθ ( ΤΓ Π) υθ αΰηα Ϊλξβμ ΥαλΪζαηπκμ ΠαλΪ ξκυ Τ θ βμ Γ πΰλαφδεκτ / Γ ΰλκθσηκμ & ΣκπκΰλΪφκμ Μβξαθδεσμ.Μ.Π. chvparas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

χ. Έτος: Ι ΚΟΤ : ΓΚΙΩΝΗ Γ ΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ Ν ΟΧΟΛΙΚ Ξ ΣΑ Ι ΛΙ Α 1

χ. Έτος: Ι ΚΟΤ : ΓΚΙΩΝΗ Γ ΩΡΓΙΑ 2 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ Ν ΟΧΟΛΙΚ Ξ ΣΑ Ι ΛΙ Α 1 Σ ΞΗ: Μ ΘΗΜ : ΡΧ Ι ΛΛΗΝΙΚ Ι ΚΟΤ : ΓΚΙΩΝΗ Γ ΩΡΓΙΑ Ε Ο Η Α Α,,, : ίση ο σιασ ι ώ αι α α η ι ά ι όθ α (-ις, - ως αι ο όθ α - ύς, -έως α ό βιβ ίο Α /σίο, σ. -.Ο ισ ι ή Ε σ ώ α-πα α α ι ού- έ ο α- Α α έ φα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΥΝΙΚΟΣ ΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΠΟ ΟΦ ΙΡΟΤ

Σ ΥΝΙΚΟΣ ΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΠΟ ΟΦ ΙΡΟΤ ΥΟΛ ΠΙΣ Μ ΦΤΙΚ ΓΧΓ & ΘΛ ΣΙΜΟΤ Σ ΥΝΙΚΟΣ ΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΝ ΟΜ ΧΝ ΠΟ ΟΦ ΙΡΟΤ Σ ΓΚ ΡΟΤΛ ΥΡ ΣΟ Μ: 9980201000159 ΚΧΝΣ ΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ Μ: 290075 ΠΙ Λ ΠΧΝ Κ Θ Γ Σ : Μιχάλημ Μη λο ά ιομ ΛΫε κλαμ Πλκπκθβ δεάμ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Ν ΡΣΗΣΝΝΝΣΟΝΝ ΙΙΚΣΤΟ μιλκ 4θΦΧ- 4Θ ΟΡΓ ΝΙΜΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ι ΗΡΟ ΡΟΜΩΝΝ ΛΛΟΝ..ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Γ ΝΙΚΗΝ Ι ΤΘΤΝΗΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΙΣ.ΝΝΤΠΗΡ.μ ΙΠΛ 457644/22-09-14 ΤΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

κηδεά δπζπηα δεά λΰα έα Φ ΡΜΟΓΗΝΓΙ Ν ΞΤΠΝ ΝΣΗΛ ΦΩΝ Ν (ANDROID OR IOS APP)ΝΓΙ ΝΦΩΝΗΣΙΚΗΝ ΛΛΗΛ ΠΙ Ρ ΗΝ Μ Ν Τ ΣΗΜ Σ Ν ΞΤΠΝΟΤΝ ΠΙΣΙΟΤ

κηδεά δπζπηα δεά λΰα έα Φ ΡΜΟΓΗΝΓΙ Ν ΞΤΠΝ ΝΣΗΛ ΦΩΝ Ν (ANDROID OR IOS APP)ΝΓΙ ΝΦΩΝΗΣΙΚΗΝ ΛΛΗΛ ΠΙ Ρ ΗΝ Μ Ν Τ ΣΗΜ Σ Ν ΞΤΠΝΟΤΝ ΠΙΣΙΟΤ κηδεά δπζπηα δεά λΰα έα Φ ΡΜΟΓΗΝΓΙ Ν ΞΤΠΝ ΝΣΗΛ ΦΩΝ Ν (ANDROID OR IOS APP)ΝΓΙ ΝΦΩΝΗΣΙΚΗΝ ΛΛΗΛ ΠΙ Ρ ΗΝ Μ Ν Τ ΣΗΜ Σ Ν ΞΤΠΝΟΤΝ ΠΙΣΙΟΤ ΧαλΪζαηπκμΝΧαλαζΪηπκυμ Π Ν ΠΙ ΣΗΜΙΟΝΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜ ΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΪδκμΝβί16

Διαβάστε περισσότερα

βηδκυλΰυθ αμ Ϋθαθ η ΰΪζκ πδξ δλβηα δεσ σηδζκ παλκξάμ υπβλ δυθ. Θα παλκυ δϊ κυη

βηδκυλΰυθ αμ Ϋθαθ η ΰΪζκ πδξ δλβηα δεσ σηδζκ παλκξάμ υπβλ δυθ. Θα παλκυ δϊ κυη Η Α Ο Α Η ΑΑ.. Α Χ Η Α ΟΟ Ο Ο Η Σ α η ι ή ω ο ί ω ίας σ η Ε ά α. Μ έ ς ι ώσ ω : Υ ία αι Ια ι ό Αθη ώ Ω Α Η Η Η : Α Α Α Η Α Ο Α Η Α Α.. ΑΑ Η Η Ο Π ΡΙΛ Φ Ο Ι δπ δεσμ ΣκηΫαμ Τΰ έαμ κδεκθκηέα, η έθαδ Ϋθαμ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ ΙΚ ΙΟΤΝ Ν Ι Φ Ν Ι Κ ΙΝ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝΝ ΙΚ ΙΩΜ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟ ΙΚ ΙΟΝ ΜΦΙ Σ Χ. Ι ΤΘΤΝ μνλέν ΛΩΝΩΝΝ1κ 3310ίΝ ΜΦΙ Πζβλκφκλέ μμνιένλαακΰ υλΰκυ ΣβζέΝββθηίΝβκθθθ,Νββθηγη1κίί όχχνμνββθηίνββηκκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΫηα: «Η αζζαΰά πθ εαθκθδ ηυθ βμ ζζβθκλπηαρεάμ ΠΪζβμ ξϋ β η β γ αηα δεσ β α κυμ Οζυηπδαεκτμ

ΘΫηα: «Η αζζαΰά πθ εαθκθδ ηυθ βμ ζζβθκλπηαρεάμ ΠΪζβμ ξϋ β η β γ αηα δεσ β α κυμ Οζυηπδαεκτμ ΘΝΙΚΟ & Κ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟ Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ ξκζά πδ άηβμ Φυ δεάμ ΰπΰάμ εαδ γζβ δ ηκτ δ δεσ β α: ΠΪζβ ΣκηΫαμ: Κζα δεκτ γζβ δ ηκτ ΘΫηα: «Η αζζαΰά πθ εαθκθδ ηυθ βμ ζζβθκλπηαρεάμ ΠΪζβμ ξϋ β η β γ αηα δεσ β α κυμ

Διαβάστε περισσότερα