πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!"

Transcript

1 ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

2 ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels, ηδαμν υθαηδεάμνι θκ κξ δαεάμν αδλ έαμνπκυνη λϊ δνά βνζίνϋ βνπαλκυ έαμν κνξυλκέν ΟΝεέΝ α έζ δκμνπτλκυν έθαδνι θκ σξκμν τ λβμνΰ θδϊμνη Νη ΰΪζκΝπΪγκμΝΰδαΝ βν φδζκι θέαέν δαγϋ δνζνι ξπλδ ΫμΝι θκ κξ δαεϋμνηκθϊ μν βνεσπ ζκ,νηέαν εν πθν κπκέπθν έθαδνϋθανη* hotel & spa. πδπζϋκθν λα βλδκπκδ έ αδν κνξυλκν πθν ξλκθκη λδ έπθ δαεκπυθνεαγυμν πέ βμνεαδνη Ν κν ηπσλδκνεα α ε υα δευθν υζδευθνεαδνϋιυπθπθν θ λΰ δαευθν υ βηϊ πθέ ΟΝεέΝΓδυλΰκμΝΜδξΪζβμ έθαδνκν δ υγυθ άμνππζά πθνεαδνmarketing βμν αδλ έαμν εαδνproject Director βμν SpyrouΝPhiloxenia έν δαγϋ δν ηπ δλέανγζν υθν κθν κυλδ ησνεαδν έθαδν ιαδλ δεϊν ι δ δε υηϋθκμνεαδνίαγτμνΰθυ βμν βμναΰκλϊμέ Πζαδ δυθ αδναπσνηδαν αζαθ κτξανκηϊ αν ζ ξυθέ ΣαΝε θ λδεϊνΰλαφ έαν βμν αδλ έαμνίλέ εκθ αδν κνcosmos Center, κυμν ηπ ζκεάπκυμ,ν βθν γάθαέ

3 ΗΝ ΠΟΣΟΛΗΝΜ Η Spyrou Philoxenia Νφδζκ κι ένθαν πλκ φϋλ δνυοβζκτν πδπϋ κυνhotel Management υπβλ έ μνν ΝσζαΝ αν πέπ ανέ σξκμνηαμν έθαδνθανίκβγά κυη Ν βθν ι θκ κξ δαεάν αμν πδξ έλβ βνθαναυιά δν βθν ά δαννπζβλσ β α,νν κνηϋ κνϋ κ κναθϊν πηϊ δκ,νθανί ζ δυ δν βθνε λ κφκλέαν βμ,νθαν ια φαζέ δνϊλδ αναπκ ζϋ ηα α,ννεαδνθαν πδ τξ δνίδυ δηβ,νπκδκ δεάναθϊπ υιβ. εκπσμνηαμν έθαδνθαν βηδκυλΰά κυη Ν πλκ δγϋη θβναιέαν κνι θκ κξ έκν αμέ ΗΝΦδζκ κφέανηαμν έθαδμνν ε λ κφκλέανη Ν ηβ θδεσνλέ εκν ΰδαΝ βθν αδλ έαν αμ.

4 ΣΟΝΟΡ Μ Ν Μ ΝαΝαθα έικυη Ν βθν SpyrouΝ Philoxenia πμννϋθαθναπσν κυμν εκλυφαέκυμνκλΰαθδ ηκτμ βθνπαλκξάνν ε λ κφσλκυνεαδνπκδκ δεκτνhotel Management,Ν σ κν βθν ζζβθδεά,νσ κν εαδν βθνπαΰεσ ηδαναΰκλϊνέ α δ ηϋθκδν δμναιέ μνηαμνεαδν βν εζβλάν κυζ δϊ, κξ τκυη Ν κνθαν παλα υ κυη ΝηδαΝ ιαδλ δεάν παλαεα αγάεβν κθν κηϋαν κυν κυλδ ηκτέ Η Spyrou Philoxenia Ν δηϊν κνσθκηϊν βμ,νπαλϋξκθ αμ απαλϊηδζζ μν υπβλ έ μνφδζκι θέαμνεαδν ιαδλ δεϊν εα αζτηα αν κυμνπ ζϊ μν βμ.

5 ΟΙΝ ΞΙ ΝΜ Η Spyrou ώospitality Ϋξ δνπμνίϊ βν βμνϋθαν τθκζκναιδυθ: θ δησ β α,νaε λαδσ β α, Eδζδελέθ δα, Eηπδ κ τθβ υγτθβ,ντπ υγυθσ β α,ν ιδκπδ έα. Πκδσ β α,ν δαφκλκπκέβ β,νυθϋλΰ δα, φκ έπ βέ Πλκκ υ δεϋμ,νκαδθκ ση μ,ν βηδκυλΰδεϋμνδ Ϋ μ. Οηα δεάν λΰα έαν Νκ δ άπκ ΝεΪθκυη. θκδξ άνεαδν πκδεκ κηβ δεάν πδεκδθπθέα. Πλκ αθα κζδ ησμν Ϋ η υ βνν Ν σξκυμνπλκ βζπηϋθκδνν Ν πκ ζϋ ηα α. δαλεάμνί ζ έπ βν ιδκ ά πθντν ι δ έε υ βμ. ΰΰυβηΫθαΝγ δεϊναπκ ζϋ ηα ΪΝΰδαΝσζκυμΝ κυμν υθ λΰϊ μνηαμ. αδλδεάνκκδθπθδεάν υγτθβ.

6 ΣΙΝΜΠΟΡΟΤΜ ΝΝ Ν Κ ΝΟΤΜ ΝΓΙ Ν Hotel Management ΟΝεζΪ κμν κυν κυλδ ηκτν έθαδν ιαδλ δεϊναθ αΰπθδ δεσμ!ν έθαδναπ δεάμν βηα έαμνΰδανη ηκθπηϋθανι θκ κξ έανθαν εαγδ λυ κυθνεαδνθαν δα βλά κυθνϋθαναθ αΰπθδ δεσν πζ κθϋε βηαν δμνπλκ πϊγ δϋμνπλκυγβ άμν κυμέν υνϋλξ αδνβν Spyrou Philoxenia, πκυνπαλϋξ δ: Hotel Management η ΝάΝξπλέμΝ βθνξλά βν κυνbrand Name κυνκηέζκυνηαμέν αένυηίκυζ υ δεσνhotel Management, ξπλέμν Ϋ η υ βν απσν κθνι θκ σξκέ ίέ Total Hotel Management, η ΝάΝξπλέμΝ βθνκδεκθκηδεάν δαξ έλδ β (Νπ λδζαηίϊθ αδνπαλκυ έαν πέίζ οβ,ν κλΰϊθπ βναπσνηβ θδεάνίϊ β). ά δανάννησθκθνξ δη λδθάνΰλαηηα δαεάνυπκ άλδιβ,ν πδζκΰάν- πλσ ζβοβνπλκ ππδεκτ,νe-marketing, Sales & After Sales, απσν ανε θ λδεϊνΰλαφ έαν βμν αδλέαμνηαμν βθν γάθανέ Μαελκξλσθδ μνηδ γυ δμνι θκ κξ δαευθνηκθϊ πθέ

7 ΠΙΚΟΠΗΗΝ Ξ Ι ΙΚ ΤΗΝΚ ΙΝΠ Ρ ΧΟΜ ΝΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ θϊζυ βν βμν ΰκλΪμ,ΝΠλκίζΫο δμ,ν ξ δα ησμ. θϊζυ βν πδ σ πθνεαδνμ λδ έκυν ΰκλΪμ. ΰκλΪΝΤΝ θ αΰπθδ δεάνθϋ β. Κα αθσβ βν πθν Ϊ πθνεαδν υθϊη πθν πκυνγαν δαηκλφυ κυθν κθν κυλδ ησν κν ηϋζζκθέ δαξ έλδ βνκδθ τθπθντνν δα πκλϊν Κδθ τθκυ Οδεκ σηβ βν φαζκτμν πδξ δλβηα δεκτν Π λδίϊζζκθ κμ. θϊπ υιβν κυνhotel concept. λα βΰδεσμν ξ δα ησμν βμναΰκλϊμ,ν παθα κπκγϋ β βν βθν κυλδ δεάναΰκλϊν εαδνκλΰαθπ δεάναθα δϊλγλπ β ξ δα ησμν θϊπ υιβμνεαδν πδξ δλβηα δεάμνεκπδησ β αμέ βηα έαν βνζ π κηϋλ δα. Παλαΰπΰδεσ β αμν βηδκυλΰέανηδαμν ιαδλ δεϊναπκ ζ ηα δεάμ,ν πδε λ κτμν εαδν υϋζδε βμνι θκ κξ δαεάμν πδξ έλβ βμ. Φδζκι θέα,νππζά δμν& Marketing. Κα Ϊλ δ βν θσμν αφκτμν λα βΰδεκτν ΪικθαΝη ΰδ κπκδυθ αμν ανϋ κ αν πθν ι θκ κξ έπθ. Σδηκζσΰβ β, Πλαε δεϋμναπσ κ βμνεαδν δαξ έλδ βμν σ πθέ Έηφα βν κν«ε έ δηκ»ν σ πθέ θ κπδ ησμνεαδναιδκπκέβ βνκυλέαλξπθν Πλκηβγ υ υθ. Ηζ ε λκθδεσν ηπσλδκννεαδν λα βΰδεάν OTAs (On Line Travel Agents) υθ λΰαασηα Νη ΝΝΫθαΝ υθαηδεσν έε υκν Tour Operators. ΠζάλβμΝαιδκπκέβ βν πθν υθα κ ά πθν βμν ηκθϊ αμν αμ. βηδκυλΰέανι εϊγαλπθ,νλ αζδ δευθν σξπθέ

8 Ππζά δμν& Marketing Μπκλ ένθανϋξ Ν βθνπδκνσηκλφβνν ι θκ κξ δαεάνηκθϊ α,ναζζϊναυ σν θνϋξ δννεαηέαναιέαναθν θνϋξ Ν πδ εϋπ μνθανΰ ηέ κυθν αν πηϊ δαν αμένμ έθ Νά υξκδ,ν ηπκλκτη ΝθαΝ αμνίκβγά κυη Ν βν βηδκυλΰέαν βμν λα βΰδεάμν Marketing πκυνγαν έθαδνβνπδκν απκ ζ ηα δεάνΰδαν βθνατιβ βν πθνππζά πθν κυνι θκ κξ έκυν εαδν πθν σ πθν αμέ δαλεάμν πέίζ οβν κυνι θκ κξ έκυν αμναπσνϋθαν Ϋζ ξκμννππζά πθντν Marketing. Ο βΰσμναθϊπ υιβμνεαδν φαληκΰάμν κυν ξ έκυνmarketing. υθ κθδ ησμνσζπθν πθν δαγϋ δηπθν ηϋ πθνmarketing εαδν βμν υθκζδεάν λα βΰδεάμν δαφάηδ βμ. Έζ ΰξκμΝεαδΝΫΰελδ βν υΰε ελδηϋθπθν λα βΰδευθνmarketing, πλκΰλαηηϊ πθν(παλκυ δϊ δμν PowerPoint,ΝφυζζΪ δα,ν δαφβηέ δμν εέζπέ) βηδκυλΰέαν δαφβηδ δεάμνεαηπϊθδαμ.

9 Ππζά δμν& Marketing Πλαΰηα κπκέβ βνΰδανζκΰαλδα ησν αμνsales calls, η Νία δεκτμν πλκηβγ υ Ϋμέ υθ κθδ ησμν υηη κξάμν δμν εα Ϊζζβζ μν ηπκλδεϋμν εγϋ δμ,ν ΰξυλδ μνεαδν δ γθ έμνεαδνηκέλα ηαν κυνεσ κυμνη ΝΪζζ μν υηη Ϋξκυ μνι θκ κξ δαεϋμν πδξ δλά δμέ Κα Ϊγ βνηβθδαέπθν εγϋ πθν ππζά πθνΰδαν βθνηκθϊ αν αμ. βηδκυλΰέαν ζ έπθνστπκυνεαδν δϊ κ άν κυμναθαζσΰπμν πθν αθαΰευθ. δα δεα έ μνπκυναφκλκτθν κθν ΣτπκΝεαδΝ ανμμ. τιβ βν κυν θ δαφϋλκθ κμνΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμ. Κ έ δηκν βμν αδλδεάμν αμνφάηβμ. θϊπ υιβν δε τκυνπδ υθν π ζα υθ (Loyalty Club).

10 Web Site & E-marketing ΠλκξπλΪη Ν βθνδ κ ζέ αν αμνπϋλαν απσν κνεκηηϊ δν κυν ξ δα ηκτέν βηδκυλΰκτη Ν βν π άνδ κλλκπέαν αθϊη αν βνξλβ δεσ β α,ν βθνυοβζάν πδ ε οδησ β α εαδν κθν ξ δα ησέ Χ έακυη Ν βθνπλκ αληκ ηϋθβν δμν αθϊΰε μν αμνθϋανδ κ ζέ αν αμνάν ί ζ δ κπκδκτη Ν βθνά βνυπϊλξκυ αέ τΰξλκθανtemplates πκυνγαν αμν εϊθκυθνθανι ξπλέ ΝαπσΝ κνπζάγκμέν ιδκζκΰβηϋθαννdomain Names. Cloud Support υ ΝθαΝηπκλ έ ΝθαΝ Ϋξ Νπλσ ία βνεαδνθαν δαξ δλέα Ν βθνδ κ ζέ αν αμνκπκ άπκ ΝεαδΝ κπκυ άπκ έ δαλεάμντπκ άλδιβν βμνι κ ζέ αμν αμ. Πλκ Ϋζευ βνπ λδ σ λπθν πδ ε π υθν βθνδ κ ζέ αν αμέ SEO & Search Engine Marketing, SMO (Social Media Optimization) PPC (AdWords) δαξ έλδ βν βμν δα δε υαεάμν αμν Φάηβμ. υηίκυζ υ δεϋμντπβλ έ μν ξ δεϊνη Ν κνtrip Advisor εαδναθαίαγηέ δμέ

11 Web Site & E-marketing ζ δ κπκδβηϋθβνδ κ ζέ ανΰδαν π λδάΰβ βναπσνσζ μν δμνεδθβ ΫμΝ υ ε υϋμν(responsive). Φδζκι θέαν κθνserver ηαμ. ΜΫξλδ12 αδλδεϋμν δ υγτθ δμ,ναθ έ κδξ μν κυν Domain Name αμ. θαζυ δεϊν α δ δεϊν κδξ έανεαδν Ϊ δμνΰδαν βθνδ κ ζέ αν αμνν (εϊγ Ν1ηΝβηΫλ μ)έ Κ έ δηκνυπ λ υθ Ϋ ηπθ ΝΪζζ μν δ κ ζέ μ. δαξ έλδ βν πθνμϋ πθνκκδθπθδεάμν δε τπ βμ. θβη λπ δεϋμν πδ κζϋμνεαδνdirect -mails. ε αηϋθβν Ϊ βν κηϋθπθναπσνβίίέίίίν ζζβθδεϊν εαδν δ γθάν παζβγ υηϋθαν s. 100% πδ υξέανπαλϊ κ βμνεαδν φέζ λα antispam. α δ δεϊν Πκδσ β αμνπαλϊ κ βμ. Random Draws δαΰπθδ ηκέ, e- Coupons

12 Hotel e- Commerce and e-distribution Μπκλκτη ΝθαΝ πδ τξκυη ΝηδαΝ π άνπαλκυ έανεαδν κπκγϋ β βν κυνι θκ κξ έκυν αμν Νσζ μν δμν online αιδ δπ δεϋμνδ κ ζέ μνεαδν βν δαθκηάν πθν πηα έπθν αμνη Ν κθνπδκνε λ κφσλκν λσπκνΰδαν Ϊμέ ΰεαγδ κτη Ν βθνδ κ ζέ αν αμνϋθανφδζδεσν κνξλά β,ν αιδσπδ κ,ν πση θβμνΰ θδϊμ, On Line-Real Time τ βηαν ελα ά πθέ πκζτ πμνπλκ αληκ ηϋθκν βθν αδλδεάν αυ σ β αν κυν ι θκ κξ έκυν αμέ θγαλλτθκυη Ν δμνϊη μνελα ά δμ (απκφ τΰκθ αμν δμνυπϋλκΰε μν αηκδίϋμνπλκμν λέ κυμ). Κλα ά δμνπλκ δγϋη θβμναιέαμνη Ν ί ζ δ κπκδβηϋθκνεϋλ κμ. υθ λΰα έανεαδνελα ά δμνηϋ πν σζπθν πθνετλδπθ OTAs. δαξ έλδ βν ηϋ πνchannel Manager. Χ έακυη Ν υθαηδεκτμν δηκεα αζσΰκυμνη Νπλκ φκλϋμ,ν παεϋ ανεαδν επ υ δμέ B2B On line Σδηκεα ΪζκΰκδΝεαδΝ τ βηανκλα ά πθέν B2C on line Σδηκεα ΪζκΰκδΝεαδΝ τ βηανκλα ά πθέ

13 Hotel e- Commerce and e-distribution Πζα φσληαν ΰΰυβηΫθβμΝ Καζτ λβμνσδηάμ. ε αηϋθβνπαλκυ έαν κυν ι θκ κξ έκυ βθνε θ λδεάνηαμν δ κ ζέ α η Ν πλσ ία βν ΝκζσεζβλκΝ κν έε υκν πθναΰκλα υθνηαμνεαδν πθν αιδ δπ υθ. Πζ κθϋε βηαναπσν βθνξλά βν βμνν πζα φσληαμνελα ά πθνν βμν ηφϊθδ βν κυνι θκ κξ έκυν αμν ηϋ πν βμν φαληκΰάμν βμν αδλέαμν ηαμνΰδανios εαδνandroid. ΰεα Ϊ α βν θσμν τξλβ κυ,ν κδεκθκηδεκτνι θκ κξ δαεκτν πλκΰλϊηηα κμ,ν ΪθΝαπαδ έ αδ. ΠζάλβμΝ δαξ έλδ βν πθνελα ά πθν κυνι θκ κξ έκυ,ν ΪθΝαπαδ έ αδέ

14 Wholesalers, Tour Operators & Travel Agents θϊζκΰανη Ν βθνπ λδκξάν αμ,ν η έμνγανφλκθ έ κυη ΝΝ θαν υθϊο ΝΝθΫ μν υθ λΰα έ μνη ΝηαελδΪΝζέ ανν ία δευθνtravel Agents εαδναθ έ κδξβνϋθ αιάν αμν βθνβζ ε λκθδεάνεδνϋθ υπβνηπλκ κτλαν κυμ. Τπκ βλέακυη Ν βν τθαοβνθϋπθν υηίκζαέπθνη Ν θ λΰσ,ν υλτνξαλ κφυζϊεδκν ΰξυλδπθΝεαδΝ δ γθυθν Tour Operators. υηίσζαδα allotment άήεαδ guarantee (commitment) η Ν βηαθ δεκτμνtour Operators, εαδνon-request υηφπθέ μνη ΝΪζζκυμΝη ΰΪζκυμΝ αιδ δπ δεκτμν πλϊε κλ μνάήεαδν αδλ έ μέ

15 Σ ΙΡΙΚΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΤΘΤΝΗ θα δεθτκυη ΝΝελέ δηαναβ άηα ανπκυν ξ έακθ αδνη Ν βθνκκδθπθέα,ν κνπ λδίϊζζκθ,ν κνχυλκν λΰα έαμέ ΧκλβΰκέΝεαδΝΤπκ βλδε ΫμΝ κυ Χαησΰ ζκυν κυνπαδ δκτ ΝandΝ Amber χlert

16 Π ΝΣ ΝΣΗΝ Ι Θ ΗΝ Spyrou Philoxenia Σβζ: Fax: Url: Η SpyrouΝPhiloxenia Νη α λϋπ δν κνι θκ κξ έκν αμν ΝηδαΝηβξαθάΝΝΝΝ εϋλ κυμ

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα