ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν"

Transcript

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ

2 Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ

3 Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι

4 ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα δεσμ ξ δα ησμ, αθαφ λσηα κθ αλξδ ε κθδεσ εαδ πκζ κ κηδεσ ξ δα ησ ε δλέπθ εαδ κδεδ ηυθ πκυ κξ τκυθ βθ πλκ αληκΰά κυμ κ κπδεσ εζέηα εαδ κ φυ δεσ π λδίϊζζκθ, πλκ α τκθ αμ αυ σξλκθα υαέ γβ μ π λδκξϋμ η πϊθδα κδεκ υ άηα α.

5 Γ Ω ΙΟΛΟΓΙ τηφπθα η κθ E.Hartmann εαγβΰβ ά παθ πδ βηέκυ βμ Υαρ ζίϋΰβμ κ 1935, β πδφϊθ δα βμ ΰβμ αλυθ αδ απσ βζ ε λκηαΰθβ δεϋμ αε δθκίκζέ μ. Γ ς σ ς χ ησ η χ ης σ ησης Hartmann κ lobe antenne αζζϊ εαδ κ εελ ηϋμ.

6 Π ΝΣ μικ μ ΡΥ μ ΣΗμ Γ Χ ΙΟΛΟΓΙ μ αψ Η γ πλέα πθ αθ δ αγηδαση θπθ υθϊη πθ. ίψ Σκ ΰάδθκ ηαΰθβ δεσ π έκ. ΰΨ Η αιδθσηβ β πθ πβΰυθ θσξζβ βμ. Ψ Η θϋλΰ δα πθ δϊφκλπθ ηκλφυθ αε δθκίκζέαμ. Ψ Η ΰβ εαδ κ π λδίϊζζπθ ξυλκμ.

7 Ι ΙΚ ςι ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗς Μ Λ ΣΗς Ξ εδθυθ αμ πλϋπ δ θα ΰέθ δ π ά πδζκΰά κδεκπϋ κυ. πκφ τΰ αδ κ εδα ησμ β θσ δα σοβ κυ κδεκπϋ κυ. Σα κδεσπ α θα ηβθ ίλέ εκθ αδ εκθ Ϊ εαζυ δα υπ λυοβζάμ Ϊ βμ, υπκ αγηκτμ βμ Η, ε λαέ μ λα δκ βζ κπ δεϋμ εαδ εδθβ άμ βζ φπθέαμ. θ έγ α πλκ δηϊ αδ κ κδεσπ κ θα ίλέ ε αδ εκθ Ϊ ξυλκυμ πλα έθκυ, θα υπϊλξ δ υθα σ β α αφκζκΰδεάμ η ζϋ βμ εαγυμ εαδ η ζϋ μ λα δκ υξθκ ά πθ εαδ πζϋΰηα κμ υπ Ϊφκυμ.

8 Π ΝΣ ΝΦ Ι ΝΓΙ ΝΣΗΝ Ι ΙΚ Ι μ 1β ΦΪ β: π λδζαηίϊθ δ π σ κπκΰλαφδεσ δϊΰλαηηα η δ κςο έμ εαηπτζ μ εαδ απκ υππηϋθβ β π ά γϋ β κυ ίκλλϊ, πέ βμ π λδζαηίϊθ δ β η ζϋ β κυ λα κθέκυ κυ Ϊφκυμ η β ξλά β δ δεκτ κλΰϊθκυ. 2β ΦΪ β: π λδζαηίϊθ δ β η ζϋ β κυ εζέηα κμ, βμ γ ληδεάμ Ϊθ βμ εαδ βμ βζδαεάμ ΰ πη λέαμ. 3β ΦΪ β: π λδζαηίϊθ δ κ ε δλδκζκΰδεσ πλσΰλαηηα εαδ βθ φαληκΰά κυ Γ.Ο.Κ.. 4β ΦΪ β: π λδζαηίϊθ δ β η ζϋ β πθ παγβ δευθ βζδαευθ υ βηϊ πθ ΰδα βθ ικδεκθσηβ β θϋλΰ δαμ ΰδα γϋληαθ β, ΰδα λκ δ ησ αζζϊ εαδ β η ζϋ β βζδα ηκτ, εδα ηκτ εαδ φυ δεκτ φπ δ ηκτ. Μ ζϋ β ΰδα βθ ξλά β κδεκζκΰδευθ κηδευθ υζδευθ. 5β ΦΪ β: ΰέθ αδ β η ζϋ β φαληκΰάμ.

9 ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΟς ςχ Ι ςμος ΚΣΙΡΙΩΝ

10 ΥΧΡΟΘ ΣΗμΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ μσο ΟΙΚΟΠ Η απκφυΰά υ δευθ ά αθα κζδευθ ε δλέπθ δμ τκ απϋθαθ δ πζ υλϋμ κυ λσηκυ. Η υθα σ β α λκφάμ κυ Ϊικθα κυ ε δλέκυ πλκμ κ θσ κ ά ησθκ βμ ετλδαμ σοβμ κυ ά απζυμ πθ αθκδΰηϊ πθ κυ. Η αθϊπ υιβ κυ ε δλέκυ εα Ϊ Ϊικθα αθα κζά- τ β Η ξπλκγϋ β β κυ ε δλέκυ βθ πέ π ίκλδθά πζ υλϊ κυ κδεκπϋ κυ. Ο

11 μχσ ΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ

12 Θ ΡΜΟΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣ ΟΜΙΚΧΝ μσοιυ ΙΧΝ ΣυπδεΪ Ϋθα ε έλδκ πκυ δαγϋ δ ιτζδθκ ε ζ σ Ϋξ δ ξαηβζά γ ληκξπλβ δεσ β α θυ Ϋθα ε έλδκ πκυ δαγϋ δ ε ζ σ κπζδ ηϋθκυ ευλκ Ϋηα κμ Ϋξ δ υοβζά γ ληκξπλβ δεσ β α. Σα ηϋ λα πκυ πλϋπ δ θα ζβφγκτθ ΰδα κθ π λδκλδ ησ πθ γ ληδευθ αππζ δυθ έθαδ β εα Ϊζζβζβ γ ληκησθπ β πθ υηπαΰυθ κδξ έπθ κυ ε ζτφκυμ, η δυθκθ αμ Ϋ δ κ υθ ζ ά γ ληκπ λα σ β αμ.

13 Θ ΡΜΟΜΟΝΧμΗ ΤπΪλξκυθ Ϋ λδμ ία δεκέ τπκδ γ ληκησθπ βμ β π λδεά, β ιπ λδεά, β γ ληκησθπ β η ξλά β δ δευθ κτίζπθ αζζϊ εαδ β γ ληκησθπ β κυ πυλάθα η αιτ τκ κέξπθ.

14 μκι μμομ Ο εδα ησμ κυ ε δλέκυ εαδ πθ αθκδΰηϊ πθ πδ υΰξϊθ αδ η β ξλά β φυζζκίσζπθ Ϋθ λπθ εαδ ίζϊ β βμ εα Ϊ Ϋ κδκ λσπκ πκυ θα δαεσπ αδ κ βζδα ησμ κυ ε δλέκυ β γ λδθά π λέκ κ. Γδα βθ πδζκΰά κυ εα αζζβζσ λκυ υ άηα κμ βζδκπλκ α έαμ πθ αθκδΰηϊ πθ α ία δεϊ ελδ άλδα έθαδ: κ πλκ αθα κζδ ησμ βμ σοβμ, β αδ γβ δεά κυ ε δλέκυ εαδ β ηκλφκζκΰέα πθ αθκδΰηϊ πθ, ξλά β κυ ξυλκυ αθϊζκΰα η κ αθ έθαδ εα κδεέα, λΰα δαεσμ ξυλκμ εζπ.

15 ΡΙμΜΟμ ΚΣΙΡΙΟΤ Η αθαζκΰέα κυ ια λδ ηκτ πκυ απαδ έ αδ, ΰδα βθ παλκξά εαγαλκτ αϋλα κ π λδεσ πθ ε δλέπθ, ιαλ Ϊ αδ απσ κυμ ξλά μ, δμ λα βλδσ β Ϋμ κυμ αζζϊ εαδ κ ίαγησ υΰεϋθ λπ βμ λτππθ.

16 Π ΘΗΣΙΚ ΗΛΙ Κ ςτςσημ Σ Μ κθ σλκ παγβ δεϊ βζδαεϊ υ άηα α θθκκτη α υ άηα α πκυ ξλβ δηκπκδκτθ αδ ΰδα θα αιδκπκδβγκτθ κδ φυ δεϋμ πβΰϋμ, σππμ κ άζδκμ, κ Ϊθ ηκμ ε.α. ΰδα β γϋληαθ β, βθ οτιβ κυ ε δλέκυ, βθ παλκξά φυ δεκτ φπ δ ηκτ αιδκπκδυθ αμ βθ βζδαεά θϋλΰ δα, ξπλέμ θα παλ ηίϊζζκθ αδ ηβξαθδεϊ ηϋ α. ΚΪπκδα απσ αυ Ϊ έθαδ: κ γ ληκεάπδκ, κ α λδαση θκμ κέξκμ trombe, κ βζδαεσ αέγλδκ, κ γ ληκ δφπθδεσ παθϋζκ.

17 ΤμΣΗΜ Σ Θ ΡΜ ΝμΗμ Κ Ι Σ ΥΝΙΚ μ Λ δ κυλΰκτθ απκγβε τκθ αμ βθ βζδαεά θϋλΰ δα υπσ ηκλφά γ λησ β αμ εδ Ϋπ δ α β δαξϋκυθ κ ξυλκ. Σα παγβ δεϊ βζδαεϊ υ άηα α ξπλέακθ αδ υ άηα α Ϊη κυ εαδ Ϋηη κυ βζδαεκτ εϋλ κυμ.

18 Τ ΣΗΜ Σ ΝΦΤ ΙΚΟΤΝΦΧΣΙ ΜΟΤΝ Κ ΙΝΣ ΥΝΙΚ ΟΝφυ δεσμνφπ δ ησμ,νϋξ δνπμν Ϊη κν σξκν βθν πέ υιβν βμν κπ δεάμνϊθ βμν κυμν π λδεκτμνξυλκυμν πθνε δλέπθν αζζϊνεαδν βθνί ζ έπ βν βμν πκδσ β αμναπάμνηϋ αν κυμν ξυλκυμν κυμνκπκέκυμν εα αθαζέ εκυη Νη ΰΪζκΝηΫλκμΝ βμναπάμνηαμ σσ ς ς η ς: ανπαλϊγυλα,νν αναθκέΰηα α κλκφάμ,ν κυμνννννννννννννν φπ αΰπΰκτμ εαδν αναέγλδαέ

19 ΤμΣΗΜ Σ ΦΤμΙΚΟΤ ΡΟμΙμΜΟΤ, ΚΛΙΜ ΣΙμΜΟΤ Κ Ι Σ ΥΝΙΚ μ Οδ πδκ υθβγδ ηϋθ μ εαδ απζϋμ ηϋγκ κδ φυ δεκτ λκ δ ηκτ έθαδ: β βζδκπλκ α έα β ξλά β βμ γ ληδεάμ ηϊααμ κ φυ δεσμ ια λδ ησμ Φτιβ ηϋ π Ϊφκυμ Φτιβ ηϋ π ιϊ ηδ βμ Φτιβ η αε δθκίκζέα λδ ησμ η αθ ησπυλΰκυμ εαδ βζδαεά εαηδθϊ α

20 ΚOμΣΟμ ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗς Κ ΣΟΙΚΙ ς Η εα α ε υά θσμ ίδκεζδηα δεκτ πδ δκτ ηπκλ έ θα κδξέ δ σ κ εαδ θσμ υηία δεκτ, βζα ά π λέπκυ υλυή.η. σππμ εαδ Ϋθα υηία δεσ πέ δ. Σκ εκ κζσΰδκ ηδαμ ίδκεζδηα δεάμ εα α ε υάμ πκδεέζ δ εαγυμ η ΰΪζκ λσζκ παέα δ πδα κδξ έα βμ εα α ε υάμ γϋζκυη θα πδε θ λπγκτη.

21 Μ ΙΟΝ ΚΣΗΜ Σ ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΟΤ ςχ Ι ςμοτ σ δ αθ θ υπκζκΰδ έ πλκ ε δεϊ εαδ αθαζυγ έ κζσεζβλκ κ εϋζυφκμ, παλϊ κ ΰ ΰκθσμ σ δ Ϋξ δ πδζ ξγ έ κ εα Ϊζζβζκ τ βηα αθϊζκΰα βθ π λδκξά, θα ηβθ Ϋξκυη α πδ δπεση θα απκ ζϋ ηα α. 2. β ζαθγα ηϋθβ ξλά β πθ υ βηϊ πθ απσ κυμ θκέεκυμ 3. αζζϊ εαδ κδ απκεζέ δμ απσ βθ εα α ε υά κυ. Π Ρ Μ ΣΡΟΙ ΠΙΣΤΥΟΤ ΠΟ Ο Η : έθαδ Ϋ λδμ (4): - κ π σμ ξ δα ησμ εαδ β κλγκζκΰδεά πδζκΰά ξθδευθ, - β κλγά υζκπκέβ β πθ υ βηϊ πθ εα Ϊ βθ εα α ε υά, - β π ά ξλά β εαδ ζ δ κυλΰέα κυ ε δλέκυ εαδ πθ υ βηϊ πθ - εαδ β παλεάμ υθ άλβ β. 1.

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ. www.frigozika.com

Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ. www.frigozika.com Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ www.frigozika.com α, α, π απ π α... υ α π υ, α π α π υ α, π α υ π α π. Ό α π υ α α π υ α αυ α α α π υ α, α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα