C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ"

Transcript

1 ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

2 λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν ήγ Ν πέεκυλκμνκαγβΰβ άμνπαθ πδ βηέκυν υ ένμαε κθέαμντν Τπ τγυθκμνσκηϋαν Πλκΰλαηηα δ ηκτντνκαδθκ κηέαμνκαν ΠήΓ αξαλέαμνπαζβσμνεπέεουλομ Καγβγβ άμ Εζζβθδεοτ Αθοδε οτ Παθεπδ βηέου Κυ αμνμπκυεκυίϊζαμνεπδ βηοθδεσμ Συθελγά βμ ΙΝΕήΓΣΕΕ ΘαθΪ βμνκα άμνκαγβγβ άμ Παθεπδ άηδου Πεζοποθθά ου Γ λϊ δηκμνκσεεδθκμνεπδ βηοθδεσμ Συθελγά βμ ΚΑΝΕΠήΓΣΕΕ Χλά κμν ΪΰεκμΝΕπδ βηοθδεσμ Συθελγά βμ ΚΑΝΕΠήΓΣΕΕ ΠλκεσπβμΝΠαθ άμνεπδ βηοθδεσμ Συθελγά βμ ΚΑΝΕΠήΓΣΕΕ Παθαΰδυ βμνκκλ Ϊ κμνεπδ βηοθδεσμ Συθελγά βμ ΚΑΝΕΠήΓΣΕΕ Ν υθ λΰα έανη Ν β 2

3 κηάν βμνπαλκυ έα βμ Θ πλβ δεσνπζαέ δκν- ΤπκγΫ 1 εκπσμνεαδν δμν λΰα έαμ σξκμν βμνϋλ υθαμν Μ γκ κζκΰέαν πκ ζϋ ηα αν βμνϋλ υθαμ βέ1έν βηκΰλαφδεϊνξαλαε βλδ δεϊναπκφκέ πθνι ΚΝεαδΝΚ ΚΝ βέβένθϋηα αν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμνν βέγένθϋηα αναπα ξσζβ βμν Ν δϊ βηανηϋξλδνθνηβθυθναπσν βθνκζκεζάλπ βν κυν πλκΰλϊηηα κμνεαδναιδκζσΰβ άν κυν βέζένθϋηα αναπα ξσζβ βμν βν δΰηάν βμνϋλ υθαμ Όο δμν βμνπκδκ δεάμναθϊζυ βμ υηπ λϊ ηα αν Πλκ Ϊ δμνπκζδ δεάμν 3

4

5 εκπσμνεαδν εκπσμ επαδ σξκμ βμννϋλ υθαμν(1) βμ παλκτ αμ η ζϋ βμ υ δεκτ υ άηα κμ υθ ξδαση θβμ) πλκε δηϋθκυ θα ίαγησμ αθ δ Μ κέξδ βμ έθαδ β εα αΰλαφά κθ κηϋα άηα κμ δ λ υθκτθ αδ θϋ μ πκζδ δευθ τθ Ϊ ελκυθ κυ βμ εα Ϊλ δ βμ (αλξδεάμ εαδ δ λ υθβγ έ κ λσπκμ η Ϊία βμ εαδ κ βθ απα ξσζβ β. βθ Ϋλ υθα αυ ά πδεαδλκπκδ έ αδ β απκ ζ κυ υπκ υ πθ βμ ηα δεσ β α πθ ελκυθ παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ εαδ αυ σξλκθα δμ εαδ πλκκπ δεϋμ ΰδα βθ βμ βμ εα Ϊλ δ βμ η φαληκΰά Ϋλ πθ βθ απα ξσζβ β. 5

6 εκπσμνεαδν σξκμ βμννϋλ υθαμν(β) δ δεσ λα, βν τθ βν βμν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμνη Ν βθναπα ξσζβ β απκ ζ έν δαξλκθδεσναβ κτη θκν κυνκπκέκυνβνγ η ζέπ βνγαν υηίϊζζ δμ βννη έπ βν βμναθ λΰέαμν(εαδν δ δεσ λαν πθνθϋπθ), βνί ζ έπ βνεαδν κθν ε υΰξλκθδ ησν κυν επαδ υ δεκτνηαμν υ άηα κμ, βθν θέ ξυ βν κυν λΰα δεκτνεαδννπαλαΰπΰδεκτν υθαηδεκτν βμνξυλαμ, βθννπλκκπ δεάν βμνπαλαΰπΰδεάμναθα υΰελσ β βμν βμν ζζβθδεάμνκδεκθκηέαμέ 6

7 εκπσμνεαδν Ω σξκμ βμννϋλ υθαμν(γ) σ κμ ΗΝ«εα Ϊλ δ β»νεαδνβν«απα ξσζβ β»ναπκ ζκτθνεα βΰκλέ μν τθγ μ,ννξπλδεϊ-ξλκθδεϊν η αίαζζση θ μ,ν θυνβνπλκ πϊγ δανθαν δ λ υθβγ ένεαδνθανκλδκγ βγ ένβνη αιτν κυμν ξϋ βν έθαδν ιαδλ δεϊν τ εκζβέ κθν δ γθάνξυλκ,ν θυνϋξκυθνΰέθ δν δϊφκλ μνπλκ πϊγ δ μνη ζϋ βμν βμν ξϋ βμναυ άμ,ν ζζϊ ανκδναθ έ υ κδξ μνπλκ πϊγ δ μνξαλαε βλέακθ αδναπσναπκ πα ηα δεσ β ανεαδνϋζζ δοβν βηα δεσ β αμέν βθν ζζϊ ανπαλα βλ έ αδνϋθαν αφϋμνϋζζ δηηαννΰτλπναπσν βθντπαλιβν θσμναιδσπδ υ βθν κυν άηα κμνη ζϋ βμνεαδν δαλεκτμνπαλαεκζκτγβ βμ,ν υθκζδεσ λα,ν βμν ξϋ βμ εα Ϊλ δ βμν- απα ξσζβ βμέν πέ βμν θνυπϊλξκυθναιδσπδ δαξλκθδεϊν επαδ αν κηϋθαν Ν πέπ κν πδηϋλκυμν κηυθνεαγυμνεαδν κηϋθανΰδαν κυμνπαλϊΰκθ μνπκυν δαηκλφυθκυθν βνη Ϊία βν πθν υκηϋθπθν βθναπα ξσζβ βέ 7

8 εκπσμνεαδν ΜΫ α απσ β σξκμ βμννϋλ υθαμν(ζ) υΰε ελδηϋθβ η ζϋ β εαδ δμ εα αΰλϊφκθ αδ σζα κ βΰυθ αμ ηαμ ε έθα βθ αθϊ λ υθβ δεϋμ βμ υθδ υ α πκδκ δεϊ εαδ πκ κ δεϊ ξαλαε βλδ μ δεϊ, διβ ηδαμ αφκτμ εαδ κζκεζβλπηϋθβμ δεσθαμ ΰδα β ξϋ β εα Ϊλ δ βμ εαδ απα ξσζβ βμ. Μ βθ π ι λΰα έα πδξ δλκτη πλκ αληκΰά β πθ κδξ έπθ εαδ δαησλφπ β πθ δα τθ άμ κυμ η υ υΰε ελδηϋθπθ αθ δε δηϋθπθ πλκΰλαηηϊ πθ εα Ϊλ δ βμ η β εαδ πθ σξκ βθ κυ δα βηα δεά πλκ Ϊ κυμ η ζϋ β πθ ΰδα π λδ ξκηϋθπθ δεά βθ πθ θ υθϊηπ β βμ βθ απα ξσζβ β. 8

9 ξ δα ησμνϋλ υθαμ δΰηα κζβοέαν(1) Η Ϋλ υθα ία έ γβε παθ ζζα δεσ έΰηα απσ Ϊθ λ μ εαδ ΰυθαέε μ πκυ Ϋξκυθ ζϊί δ ηϋλκμ πλκΰλϊηηα α εα Ϊλ δ βμ ( Κ- Κ) α κπκέα κζκεζβλυγβεαθ β δ έα ΓδαΝ βθναθ δπλκ ππ υ δεσ λβν πδζκΰάν κυν έΰηα κμνϋΰδθ Ν λπηα κπκέβ βν κυνπζβγυ ηκτν πθναπκφκέ πθνι ΚΝεαδΝΚ ΚΝαθΪΝ π λδφϋλ δανεαδνγ ηα δεσνπ έκνεα Ϊλ δ βμ η Ν βθνεα αθκηάν κυν έΰηα κμν ΝΙ ΚΝεαδΝΚ ΚΝθαΝαεκζκυγ έν βθναθ έ κδξβνπζβγυ ηδαεάν εα αθκηάέ Μ β τηπλαιβ κυ. Ο. Π.. Π. Π., α Ι Κ εαδ α Κ Κ παλ έξαθ α δ δεϊ κδξ έα ΰδα β δ ιαΰπΰά βμ Ϋλ υθαμ εαδ πλσ ία β α βζϋφπθα πδεκδθπθέαμ πθ απκφκέ πθ κυμ (σξδ κθκηα πυθυηα) εα Ϊ π λδφϋλ δα εαδ δ δεσ β α. 9

10 ξ δα ησμνϋλ υθαμ δΰηα κζβοέαν(β) ΗΝ βζ φπθδεάνϋλ υθανϋΰδθ ΝαπσΝ βθνmetron ANALYSIS. ΣκΝηΫΰ γκμν κυν έΰηα κμνά αθν2401 Ϊ κηανεαδνϋΰδθ Νη Ν βνξλά βνcomputer assisted βζ φπθδευθν υθ θ τι πθναπσν βνίϊ βν πθν λπ υη θπθέ ΟδΝαπσφκδ κδνι Κ ά αθν1098 Ϊ κηαννεαδνκδναπσφκδ κδνκ Κ ά αθν1303 Ϊ κηαέν ΗΝΫλ υθαν δ ιάξγβν βθνπ λέκ κ βλνοε πίλέκυνϋπμνεαδν1λννκ ηίλέκυνβί1βν απσνγν πσπ μνεαδ γβν λ υθβ Ϋμ. ΓδαΝ κθνϋζ ΰξκΝ βμνπκδσ β αμ,ν17% πθν υθ θ τι πθν ζϋξγβ αθνηϋ πν υθαελσα βμ εαδν1ίίσνβζ ε λκθδεϊ. 10

11 δΰηα κζβοέανήνπ λδκξάνν Κ Κ έΰηα ΣΣΙΚ Ι Κ Πζβγυ ησμ έΰηα ΤΝΟΛΟ Πζβγυ ησμ έΰηα Πζβγυ ησμ 10% 9% 12% 11% 22% 20% 9% 9% 13% 14% 22% 23% 5% 4% 3% 3% 8% 8% 2% 3% 2% 3% 4% 5% 11% 11% 2% 3% 13% 14% 7% 8% 3% 4% 11% 12% Π Λή Ο - Σ Ρ 7% 7% 3% 5% 10% 11% ΚΡ Σ 5% 4% 4% 4% 9% 8% ΤΝΟΛΟ 56% 54% 44% 46% 100% 100% ΚέΜ Κ ΟΝΙ έ& ένμ Κ ΟΝΙ έ & ΝέΝ ΙΓ ΙΟ ΙΟΝΙΟ- έ ΛΛ Π ΙΡΟ -Θ ΛΙ Έΰδθ Ν λπηα κπκέβ βν κυνπζβγυ ηκτν πθναπκφκέ πθνι ΚΝεαδΝΚ ΚΝαθΪΝπ λδφϋλ δανεαδνγ ηα δεσνπ έκνεα Ϊλ δ βμ. 11

12 δΰηα κζβοέανήνγ ηα δεσνπ έκνκ ΚΝΝ Κ Κ έΰηα Πζβγυ ησμ παΰΰϋζηα ανπ λδίϊζζκθ κμ 3% 2% παΰΰϋζηα ανυΰ έαμνεαδνπλσθκδαμ 11% 9% παΰΰϋζηα ανπκζδ δ ηκτνεαδναγζβ δ ηκτ, ΜΜ ΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ 1% 2% Παδ αΰπΰδεϊν παΰΰϋζηα α 1% 4% παΰΰϋζηα ανκδεκθκηέαμνεαδν δκέεβ βμ 7% 5% παΰΰϋζηα ανπζβλκφκλδεάμ 48% 48% 11% 12% ΰλκ δεϊν παΰΰϋζηα α 9% 6% παΰΰϋζηα αν ξθδεϊνεαδνη αφκλυθ 9% 12% 100% 100% παΰΰϋζηα αν κυλδ δεϊνεαδνπαλκξάμνυπβλ ΤΝΟΛΟ Έΰδθ Ν δυθ λπηα κπκέβ βν κυνπζβγυ ηκτν πθναπκφκέ πθνι ΚΝεαδΝΚ ΚΝαθΪΝπ λδφϋλ δανεαδνγ ηα δεσνπ έκνεα Ϊλ δ βμ. 12

13 δΰηα κζβοέανήνγ ηα δεσνπ έκνι ΚΝΝ Ι Κ έΰηα ΣκηΫαμΝξλβηα κπδ π δευθνεαδν δκδεβ δευθνυπβλ δυθ Πζβγυ ησμ 42% 38% ΣκηΫαμΝ κυλδ ηκτν η αφκλυθ 4% 2% ΣκηΫαμΝΰ π ξθδεσμ 1% 1% ΣκηΫαμΝ λκφέηπθνεαδνπκ υθ 4% 4% ΣκηΫαμΝηβξαθκζκΰέαμΝ βζ ε λκζκΰέαμν βζ ε λκθδευθ 9% 10% ΣκηΫαμΝ κηδευθνεαδν υθαφυθνεα α ε υυθ 2% 3% ΣκηΫαμΝξβηδεάμΝίδκηβξαθέαμ 3% 3% ΣκηΫαμΝ φαληκ ηϋθπθν ξθυθ 2% 2% ΣκηΫαμΝ θϋλΰ δαμν π λδίϊζζκθ κμ 2% 3% δυθ 19% 23% ΣκηΫαμΝ πδεκδθπθέαμνεαδνηϋ πθνηααδεάμν θβηϋλπ βμ 2% 3% ΣκηΫαμΝπκζδ δ ηκτν αγζβ δ ηκτ 9% 9% 100% 100% ΣκηΫαμΝυΰ έαμν αδ γβ δεάμν εκδθπθδευθνυπβλ ΤΝΟΛΟ 13

14 ΣκΝ λπ βηα κζσΰδκν βμνϋλ υθαμ ζκν λπ ά βηκΰλαφδεϊν δμνεαδνβ1ινη αίζβ Ϋμ κηϋθανν(θν λπ ά δμ) ΘΫηα αν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμν(θν λπ ά ΘΫηα αναπα ξσζβ βμν(2γν λπ ά δμ) δμ) ΘΫηα ανεκδθπθδεάμν λϊ βμνεαδν ιδκ ά πθν(1γν λπ ά ΟδΝβηΝ λπ ά δμ)ν δμνά αθνεκδθϋμνΰδανσζκυμν κυμν λπ υη θκυμέ Ν δϊλε δανεϊγ Ν υθϋθ υιβμνά αθνπ λέπκυν1η-βίνζ π ΪέΝ 14

15

16 ΦτζκΝ λπ υη θπθ άσ : Ό οι οι ώ οι % 16

17 ζδεέαν λπ υη θπθ 50+ ώ 19,9 <=29 ώ 16, ώ 33,2 ΜΫ βνβζδεέα: 40,5 Ϋ β ώ 30,4 ΜΫ βνβζδεέα: 28,1 Ϋ β άσ : Ό οι οι ώ οι % 17

18 επαέ Α υ βν λπ υη θπθ α ή ς ο ο ά α ος οιο ί αι ο α ώ ο ί ο α αί α ι ής α ά ισ ς ο ο ο σ ς ο έ ο ο ώσ ι ι ώσα, ώς; άσ : Ό οι οι ώ οι % 18

19 υηη κξάν οι ς α ό ις α α ά ασ ιό Ν λα ςσ έ σ ίς βλδσ β μ οσ ι ά; Α, Ο Α Α Α Η άσ : Ό οι οι ώ οι % 19

20 ΠβΰΫμΝ δ κ άηα κμνθκδεκευλδκτ οι ς ί αι οι ές ο ισο ή α ος ο οι ο ιού σας; Α, Ο Α Α Α Η άσ : Ό οι οι ώ οι % 20

21 ΚζέηαεαΝ υθκζδεκτ ηβθδαέκυνεαγαλκτν δ κ άηα κμ σ οια ί α α β ίσ ι α βα ο έ αι ο σ ο ι ό ιαίο αθα ό ισό α ο οι ο ιού σας ό ώ ό ς ισθοί, ι ό α α, οί ια ο ; Α, άσ : Ό οι οι ΑΑ Α Η Η ώ οι % 21

22

23 Θ ηα δεσνπ παΰΰϋζηα αν ξθδεϊνεαδν η αφκλυθ 8.8% ΰλκ δεϊν παΰΰϋζηα α 8.5% παΰΰϋζηα αν κυλδ δεϊνεαδν παλκξάμνυπβλ δυθ έκν(κ Κ)Ν 11.4% παΰΰϋζηα ανπζβλκφκλδεάμ 47.7% παΰΰϋζηα ανκδεκθκηέαμνεαδν δκέεβ βμ 6.9% Παδ αΰπΰδεϊν παΰΰϋζηα α 0.9% παΰΰϋζηα ανπκζδ δ ηκτνεαδν αγζβ δ ηκτ,νμμ ΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ 1.1% παΰΰϋζηα ανυΰ έαμνεαδνπλσθκδαμ 11.5% παΰΰϋζηα ανπ λδίϊζζκθ κμ 3.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% άσ : 50.0% ώ οι 60.0% % 23

24 Θ ηα δεσνπ ΣκηΫαμΝπκζδ δ ηκτν- αγζβ δ ηκτ ΣκηΫαμΝ πδεκδθπθέαμνεαδνηϋ πθν ηααδεάμν θβηϋλπ βμ ΣκηΫαμΝυΰ έαμν αδ γβ δεάμν εκδθπθδευθνυπβλ δυθ ΣκηΫαμΝ θϋλΰ δαμν π λδίϊζζκθ κμ ΣκηΫαμΝ φαληκ ηϋθπθν ξθυθ ΣκηΫαμΝξβηδεάμΝίδκηβξαθέαμ ΣκηΫαμΝ κηδευθνεαδν υθαφυθν εα α ε υυθ ΣκηΫαμΝηβξαθκζκΰέαμΝ βζ ε λκζκΰέαμν βζ ε λκθδευθ 8.7% 2.1% 19.5% 2.4% 1.8% 3.2% 2.0% 9.2% ΣκηΫαμΝ λκφέηπθνεαδνπκ υθ ΣκηΫαμΝΰ π ξθδεσμ ΣκηΫαμΝ κυλδ ηκτν η αφκλυθ έκν(ι Κ)Ν 4.0% 0.5% 4.4% ΣκηΫαμΝξλβηα κπδ π δευθνεαδν δκδεβ δευθνυπβλ δυθ 0.0% 42.2% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% άσ : ώ οι 50.0% % 24

25 ι Ϊ δμνπδ κπκέβ βμν(ι Κ)Ν ΕΤΩΝ 30- ΕΤΩΝ άσ ι Ω Η Η ι ώς ις άσ ις ισ ο οί σ ς ια Α Ο Ο Α Α ι ι ό α ο 63.6% 36.4% ΕΤΩΝ ο ά 52.4% 47.6% 58.8% 41.3% 0.0% Έ Η 55.6% 44.4% 25-9 ΕΤΩΝ % 40.0% α ος; 20.0% 40.0% 60.0% άσ : ώ 80.0% οι 100.0% % 25

26 ΟδΝ λ δμν(γ)ν βηαθ δεσ λκδνζσΰκδν πδζκΰάμν υΰε ελδηϋθβμν δ δεσ β αμ άσ : Ό οι οι ώ οι % 26

27 ιδκζσΰβ βνπλκΰλϊηηα κμν παλαεκζκτγβ βμ άσ : Ό οι οι ώ οι % 27

28

29 τλ ά βν λΰα έαμνη ΪΝ κνπλσΰλαηηα Ν δϊ βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μν ο ο ή σ ο ο ά α ος α ά ισ ς σ η ός ηθ σός 5,2 Α Η Α Χ 6 Η Ω,β ή α ασία; Ήα η ός ηθ σός 5,3 Ήα β ή α ασία σ 6 ή ς 54,8 Είχα ή η ασία 24,3 Β ή α ασία σ 6 ή ς 15,7 ΜΫ κμνσλκμνξλκθδεκτν δα άηα κμν τλ βμν λΰα έαμμνβ,θνηάθ μ β ή α ασία σ 6 ή ς 49,8 Είχα ή η ασία 23,1 Β ή α ασία σ 6 ή ς 21,8 ΜΫ κμνσλκμνξλκθδεκτν δα άηα κμν τλ βμν λΰα έαμμνβ,ζνηάθ μ άσ : Ό οι οι ώ οι % 29

30 ξϋ βν λΰα έαμν (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν ι ά ας α α α ά σ ι ά Ω Η Ν δϊ Α Α ο β ή α ά άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν ο ο ή ασία α ος σ ο ο ά α ος α ά ισ ς; % 30

31 δϊλε δανπαλαηκθάμν (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν όσο αι ό α όσασ α σ ι ί Ν δϊ σ ; άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά βθν λΰα έα βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν αι ασία α ος ά σ έ ι σή α; % 31

32 υηίκζάνπλκΰλϊηηα κμνεα Ϊλ δ βμ βθν τλ βν λΰα έαμ (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν ί όι σ ο ή σας σ ο ό α Ν δϊ βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν α α ά ισ ς σας βοήθ σ σ άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά ασία α ος ύ σ ασίας; % 32

33 υθϊφ δανπλκΰλϊηηα κμνεα Ϊλ δ βμ η Ναθ δε έη θκνπλυ βμν λΰα έαμ (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν Ν δϊ βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά ασία α ος % 33

34 ιδκπκέβ βνΰθυ πθνπλκΰλϊηηα κμ βθνπλυ βν λΰα έα (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν Ν δϊ άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν ασία α ος % 34

35 Ιεαθκπκέβ βναπσν βθν υηη κξάν (ΰδαΝ λΰα έανη ΪΝ κνπλσΰλαηηαν ι ά, α ό σ ο ή σας σ ο ό α Ν δϊ βηανηϋξλδνεαδνθνηάθ μ)ν α, ι α ο οιήθ α οι άσ : 444 ώ οι ο ή σα ό ι β ή α έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο ο ά κνπλσΰλαηηα ασία α ος οσ ο ί ς σας; % 35

36 Ν ΡΓΟΙΝ Μ Σ ΝΣΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ Νο1βθ1Ν ΣΟΜ

37 κάγ δανπλκΰλϊηηα κμν βθνπλκ πϊγ δαν τλ βμν λΰα έαμ ί όι σ ο ή σας σ ο ό α α α ά ισ ς σας βοήθ σ σ άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο οσ άθ ιά σας α β ή α ο ά ασία α ος α θ ί σ α ασ ό σ ; % 37

38 βηαθ δεσ λκμν λσπκμνίκάγ δαμνπλκΰλϊηηα κμ βθν τλ βν λΰα έαμ άσ : 476 ώ ο ς βοήθ σ σ οι ο ή σα ό ι ο οσ άθ ια ύ σ ς ό α α ασίας % 38

39 ΛσΰκδΝηβΝ τλ οιοι ο ί ό ι ί αι οι ύ ιοι ό οι ο β ή α βμν λΰα έαμ ασία έσα σ ο ι ό ιάσ Ο Α Α Α Η άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο β ή α ο ά α6 ασία α ος ώ α ό ο ο ή σ ο ο ά α ος; % 39

40 ΠβΰΫμΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβεαθνΰδαν τλ Α ό σι ή ο ο ο Α Ο Η Ο Α ώσα ο ό α α α ά ισ ς, οι ς ές έ άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο σι ο οιήσ ι ή β ή α ο ά σι ο οι ί ασία α ος βν λΰα έαμ σ οσ άθ ιά σας α β ί % ο ιά; 40

41 Ιεαθκπκέβ βναπσν βθν υηη κξάν ι ά, α ό σ ο ή σας σ ο ό α α, ι α ο οιήθ α οι άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο β ή α ο ά κνπλσΰλαηηα οσ ο ί ς σας; ασία α ος % 41

42 TαΝ τκν(β)ν βηαθ δεσ λαν πδγυηβ Ϊ ξαλαε βλδ δεϊνη ζζκθ δεάμν λΰα έαμ άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο β ή α ο ά ασία α ος % 42

43 πκ κξάν λΰα έαμνπκυν θνπζβλκέ πδγυηβ ΪΝξαλαε βλδ δεϊ ί σ ο β ίσ α ά οια ασία ο οί ά οιο ς α ό ο ς άσ : 1261 ώ οι ο ή σα ό ι έσα σ 6 ή ς α ό ο ο ή σ ο α ά ο β ή α ο ά ς ο α αφέ α ασία α ος θα α ο όσασ α ; % 43

44 βλνοε πίλέκυ ΫπμΝ1λΝΝκ ηίλέκυνβί1βν

45 ΘΫ βν βθναπα ξσζβ βν βν δΰηάν βμνϋλ υθαμν(κ Κ) Ο Ο ΑΟ Α ρήκα σ ρ ασία ρήκα ρ ασία σ ή ς ή ς 40,0% ΟΙ Α Ρ ΟΙ 56,0% Α Ο Α-24,3% Α Ο Α-54,8% Α Ο Α 15,7% Ρ ΑΖΟ ίχα ή η ρ ασία Ρ ΑΖΟ 19,0% ΟΙ Α Ρ ΟΙ 79,0% Ρ ΑΖΟ 82,0% ΟΙ Α Ρ ΟΙ 15,5% θνμ Ν Ν Μ Σ ΝΣΟΝ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ Ν ΣΙΓΜ Ν Σ Ν Ρ ΤΝ 45

46 ΘΫ βν βθναπα ξσζβ βν βν δΰηάν βμνϋλ υθαμν(ι Κ) Ο ΟΙ ΑΟ Α ρήκα ρ ασία σ ή ς ρήκα ρ ασία σ ή ς Α Ο Α-21,8% Ρ ΑΖΟ 43,5% ΟΙ Α Ρ ΟΙ 55,6% ίχα ή η ρ ασία Α Ο Α-23,1% Α Ο Α-49,8% Ρ ΑΖΟ 26,3% ΟΙ Α Ρ ΟΙ 73,1% Ρ ΑΖΟ 66,9% ΟΙ Α Ρ ΟΙ θνμ Ν Ν Μ Σ ΝΣΟΝ ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ Ν ΣΙΓΜ Ν Σ Ν Ρ ΤΝ 32,3% 46

47 Θ ηα δεσνπ έκνεα Ϊλ δ βμνΰδανσ κυμνά αθνϊθ λΰκδ θνηάθ μνη ΪΝ βθνκζκεζάλπ βν κυνπλκΰλϊηηα κμ, αζζϊνίλάεαθν λΰα έαν βν δΰηάν βμνϋλ υθαμνν(κ Κ) παΰΰϋζηα αν ξθδεϊνεαδν η αφκλυθ 10.5% ΰλκ δεϊν παΰΰϋζηα α 6.0% παΰΰϋζηα αν κυλδ δεϊνεαδν παλκξάμνυπβλ δυθ 9.0% παΰΰϋζηα ανπζβλκφκλδεάμ 52.6% παΰΰϋζηα ανκδεκθκηέαμνεαδν δκέεβ βμ Παδ αΰπΰδεϊν παΰΰϋζηα α 9.0% 0.8% παΰΰϋζηα ανπκζδ δ ηκτνεαδν αγζβ δ ηκτ,νμμ ΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ 1.5% παΰΰϋζηα ανυΰ έαμνεαδνπλσθκδαμ 6.0% παΰΰϋζηα ανπ λδίϊζζκθ κμ 4.5% 0.0% άσ : Ό οι οι 10.0% 20.0% ώ οι α όφοι οι ο ί α α ά ήα ά οι 6 ή ς ά ή 30.0% ασία σ ι ή ς α ά ισ ς 40.0% ς έ 50.0% ας 60.0% % 47

48 Θ ηα δεσνπ έκνεα Ϊλ δ βμνΰδανσ κυμνά αθνϊθ λΰκδ θνηάθ μνη ΪΝ βθνκζκεζάλπ βν κυνπλκΰλϊηηα κμ, αζζϊνίλάεαθν λΰα έαν βν δΰηάν βμνϋλ υθαμνν(ι Κ) Άζζκ 11.0% ΣκηΫαμΝπκζδ δ ηκτν- αγζβ δ ηκτ 9.0% ΣκηΫαμΝυΰ έαμν αδ γβ δεάμν εκδθπθδευθνυπβλ δυθ 18.8% ΣκηΫαμΝξβηδεάμΝίδκηβξαθέαμ 3.5% ΣκηΫαμΝηβξαθκζκΰέαμΝ βζ ε λκζκΰέαμν βζ ε λκθδευθ 11.8% ΣκηΫαμΝ κυλδ ηκτν η αφκλυθ 4.9% ΣκηΫαμΝξλβηα κπδ π δευθνεαδν δκδεβ δευθνυπβλ δυθ 0.0% 41.0% 10.0% 20.0% άσ : Ό οι οι ώ οι α όφοι οι ο ί α α ά ήα ά οι 6 ή ς ά ή 30.0% ασία σ ι ή ς α ά ισ ς 40.0% ς έ ας 50.0% % 48

49

50 Ν αυ σ β αν βμνπκδκ δεάμνπλκ Ϋΰΰδ βμ Μ γκ κζκΰέαν Πλκε δηϋθκυνθαν δ λ υθβγκτθν Νπκδκ δεσν πέπ κνεαδνθαν δαθγδ κτθν αναπκ ζϋ ηα αν βμν πκ κ δεάμνϋλ υθαμνΰδαν βν τθ βν βμν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμνη Ν βθναπα ξσζβ βν πλαΰηα κπκδάγβε Νπκδκ δεάνϋλ υθα η Ν βνηκλφάν πθνκηα δευθν υαβ ά πθνεαδν πθνν δμν ίϊγκμνπλκ ππδευθν υθ θ τι πθένπδκν υΰε ελδηϋθα,ν δ ιάξγβ αθνβνκηα δεϋμν υαβ ά δμνεαδν1ίν δμνίϊγκμνπλκ ππδεϋμν υθ θ τι δμν ξαλαε βλδ βθν γάθανη Ν αναεσζκυγαν δεϊμ ΟΜ ΙΚ Ν Τ ΦΟΡ Ν Κ Σ ΡΣΙ ΛΙΚΙ Ι Κ Μδελσ λκδνάν έ κδν πθνβλν υθν Κ Κ 30-ηίΝ υθ Σ Ι ΦΤΛΟ Χ Ρ ΚΣ ΡΙ ΣΙΚ Ν 50% λΰααση θκδντν Γυθαέε μν Άθ λΰκδένπκδεδζέανπμν & 50% πλκμν κναθ δε έη θκν Άθ λ μ εα Ϊλ δ βμ 80% λΰααση θκδντν Γυθαέε μν Άθ λΰκδένπκδεδζέανπμν & 20% πλκμν κναθ δε έη θκν Άθ λ μ εα Ϊλ δ βμ Ι Ν ΘΟ ΝΠΡΟ ΩΠΙΚ Ν ΤΝ ΝΣ ΤΞ Ι ΦΟΡ Ν Κ Σ ΡΣΙ ΡΙΘΜΟ Ν ΤΝήΞ ΩΝ Χ Ρ ΚΣ ΡΙ ΣΙΚ Ν Ι Κ 5 ζϋξβνι Κ Κ Κ 5 ζϋξβνκ Κ 50

51 ΚτλδκμΝ σξκμν βμνπκδκ δεάμνϋλ υθαμ ΗΝ δ λ τθβ βνπκδκ δευθνπαλαηϋ λπθ αθαφκλδεϊνη Ν βν τθ βμν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμνη Ν βθναπα ξσζβ β,ν ΗΝ δϊθγδ βν πθναπκ ζ Ϋλ υθαμέν ηϊ πθ βμναθ έ βν κδξβμνπκ κ δεάμν ΗΝαθαφκλΪΝπκυΝαεκζκυγ έναπκ ζ έ αδναπσν λέανία δεϊνηϋλβμν α) ανεέθβ λανπαλαεκζκτγβ βμν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμ,ν ί)ν βθναθαζυ δεάναιδκζσΰβ βνπκδκ δευθνπαλαηϋ λπθνπκυν υΰελκ κτθν ανπλκΰλϊηηα ανεα Ϊλ δ βμ, ΰ)Ν βθναιδκζσΰβ βν βμν τθ βμν παΰΰ ζηα δεάμνεα Ϊλ δ βμνεαδν απα ξσζβ βμέ 51

52 Κέθβ λα Πδκ υΰε ελδηϋθα, κδ εα αλ δαση θκδ πθ Κ Κ έθαδ υθάγπμ η ΰαζτ λβμ βζδεέαμ (η ά ξπλέμ κδεκΰϋθ δα) θυ β ξϋ β κυμ η βθ απα ξσζβ β έθαδ θσ λβ ( έ έθαδ λΰααση θκδ, έ έθαδ Ϊθ λΰκδ / πλυβθ λΰααση θκδ, έ έθαδ Ϊη β αθααά β β λΰα έαμ). Ο κηϋαμ βμ απα ξσζβ βμ απκ ζ έ ηέα πλαΰηα δεσ β α πκυ θ ηπκλκτθ θα αΰθκά κυθ, θυ Ϋξκυθ απσζυ β αθϊΰεβ θα αθάεκυθ αυ ά κ εέθβ λκ ηέαμ εα Ϊλ δ βμ έθαδ πκηϋθπμ πδκ υθ δ β κπκδβηϋθκ εαδ β αθϊΰεβ κυμ πδκ πδ αε δεά. θϊη Ϊ κυμ, σ κδ έθαδ Ϊθ λΰκδ, υηη Ϋξκυθ Ϋθα πλσΰλαηηα η βθ πλκ κεέα τλ βμ λΰα έαμ κ Ϋζκμ βμ εα Ϊλ δ βμ. Ω σ κ, κηϋθβμ βμ παλκτ αμ κδεκθκηδεάμ ελέ βμ, β πλκ κεέα κυμ ηϋθ δ πκζτ υξθϊ αθ επζάλπ β, η απκ Ϋζ ηα κ πέ κηα εα Ϊλ δ βμ θα απκ ζ έ ία δεσ εέθβ λκ αφκτ υθ Ϋ αδ η β ία δεά αθϊΰεβ βμ πδίέπ βμ. «ΣυλαΝαυ άν βν δΰηάν( κνεέθβ λκ)ν έθαδνβν πδ σ β βέναυ άν βν δΰηάναθνεϊπκδκμν ηπκλ ένθανηπ δν ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝ κνκπκέκνγαν κυν υ δνγίίί Ν δϊ βηανην ηβθυθ,ναφκτν θνηπκλ ένθανϋξ δν έπκ ΝΪζζκέ»Ν( έκ Κ_η) 52

53 Πδ κπκέβ βν(1) ΜσθκΝΫθαμΝπ λδκλδ ηϋθκμναλδγησμναυ υθνεα αφϋλθ δ,ν πδγυη ένάνν πλκ παγ ένθαναπκε ά δν βθναθϊζκΰβνπδ κπκέβ β απσν κθναλησ δκν φκλϋαν( έοέπέπέ έπέ)έν ΟδΝζσΰκδΝπκυΝπλκίΪζζκθ αδναπσν κυμνέ δκυμν κυμνεα αλ δαση θκυμν έθαδν ευλέπμνπλαε δεάμνάνκδεκθκηδεάμνφτ πμν(«άηκυθν κν λα σ», «εαγυ Ϋλβ αθνθανπλκεβλτικυθν δμν ι Ϊ δμ», «Ϋπλ π ΝθαΝ ιαθαπζβλυ π»,νεζπ)έν ΗΝίαγτ λβναδ έαν θ κπέα αδν βθναπκυ έανπέ βμν βν υθα σ β αν παΰΰ ζηα δεάμναπκεα Ϊ α βμνηϋ αναπσνηέαν παΰΰ ζηα δεάνεα Ϊλ δ βν («κδνπ λδ σ λκδν θνπϊθ ΝΰδαΝπδ κπκέβ β,νέ πμνΰδα έν θνπδ τκυθν σ δνγαν ια εά κυθνπκ ΫΝαυ σν κν πϊΰΰ ζηα» (Σ.ΙΕΚ)). 53

54 Πδ κπκέβ βν(β) «Ναδ,Ν(βΝπδ κπκέβ βνπβΰαέθ δ)ννπϊλανπκζτνεαζϊένγδα έν ζϋΰξ αδέν έθαδν ζ έπμν αθ ιϊλ β κναπσν βθν επαέ υ βένκαδν κνϊζζκνπκυν έθαδνπκζτν βηαθ δεσ,ν έθαδνϋθαν ίαλτν τ βηανπκζτναυ βλϊν ζ ΰξση θκέ»ν( έκ Κ_η) «Ου δα δεϊναυ σνπκυνεϊθκυθναευλυθ δν κυμνέ δκυμέν κνπαθ πδ άηδκνεϊθ δμν βθν π υξδαεάν κυνεαδν ζ δυθ δν κνγϋηαέν κνι ΚΝ έθαδν αθνθαν κυνζϋθ Νσ δν θν πδ τκυη Νσ δνϋξ δμνπ λϊ δνσζαναυ ΪΝπκυΝΫξ δμν υ δ,νιαθα υ Ν αν υλα!»ν (Κα έι Κ) «ΰυΝ θνϋξπνπδ κπκέβ βέν ΰυΝ ζ δυθπν βν ξκζάνηκυνεαδνβνπλυ βν πδ κπκέβ βνίΰαέθ δν Νβη λκηβθέ μνη ΪΝαπσΝβΝξλσθδαέΝ θνπάΰανθαν υ πνΰδα έν θνϋθκδπγανσ δνάηκυθνϋ κδηβέ»ν(κα έι Κ) «ΰυΝ κνπαλϊ β α,νΰδα ένίΰάε Νη ΪΝαπσΝΫθαΝξλσθκ,ΝπάΰαΝΫ π ανησθκν αν πλκφκλδεϊ,νη ΪΝπάΰαΝ λα σ,ν έξανπζβλυ δνΰδανθαν υ πν βν τ λβνφκλϊνεαδν η ΪΝ θνπάΰανΰδα έν έξαν κυζ δϊέ»ν(κα έι Κ) 54

55 ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθ «θα πκδκ δεσ πλσΰλαηηα πκυ υθ αφκλϊ τκ παλαηϋ λκυμ. Αυ σ πκυ κ επαδ υ δεσμ κλΰαθδ ησμ γϋζ δ θα υ δ πμ ΰθυ β εαδ ιδσ β μ, εαδ αυ σ θα παθ λ τ αδ, θα εκυηπυθ δ η δμ πλκ κεέ μ πθ εα αλ δακηϋθπθ κδ κπκέκδ Ϋλξκθ αδ θα παλαεκζκυγά κυθ κ πλσΰλαηηα. θ έθαδ πϊθ α έΰκυλκ σ δ γα κ π τξκυη ΰδα έ πκζζϋμ φκλϋμ κ ξ δα ησμ ηαμ ΰέθ αδ ξπλέμ θα Ϋξκυη η ζ ά δ εαζϊ βθ κηϊ α πθ εα αλ δακηϋθπθ. ( ) Μέα εαζά παλϊη λκμ αυ κτ έθαδ κ πυμ Ϋθα πλσΰλαηηα β γ πλβ δεά κυ εα α ε υά γα εκυηπυ δ η κ πλκφέζ πθ εα αλ δακηϋθπθ.» (.Κ Κ_4) «Η δ δεσ β Ϊ ηκυ έθαδ εαγαλϊ κ δ εϊθ δμ βθ πλϊιβ ( έηαδ λΰκ βΰσμ). ξ δ γ πλέα αζζϊ π λδ σ λκ έθαδ Ϋιπ. θ ηπκλ έ θα ηκυ π δ κ Ϊζζκμ ππμ γα ίϊζπ πζαεϊεδα έξαη ζϊξδ α πλϊΰηα α. ΚΪπκδα πλϊΰηα α θ ηπκλ έμ θα α ηαγαέθ δμ γ πλβ δεϊ φσ κθ έθαδ πλαε δεϊ.» (Κα.Ι Κ)» «Να έθαδ πδεαδλκπκδβηϋθκ, τΰξλκθκ Κυλέπμ θα ηπκλ έ θα υθ υϊα δ δμ πλαΰηα δεϋμ αθϊΰε μ βμ αΰκλϊμ η κ πλσΰλαηηα πκυ υθ. Να έθαδ Ϋθα κηβηϋθκ πλσΰλαηηα πκυ θα ηπκλ έ θα υπκ βλέι δ δμ τΰξλκθ μ αυ Ϋμ ι ζέι δμ πκυ υπϊλξκυθ κ ξυλκ ( πθ θϋπθ ξθκζκΰδυθ). δ δεϊ βθ πζβλκφκλδεά, θϋα πλκΰλϊηηα α, θϋ μ ξθκζκΰέ μ, θϋ μ Ϊ δμ αυ Ϊ γα πλϋπ δ θα αφκηκδπγκτθ κ πλσΰλαηηα πκυ υθ εαδ θα ηπκλκτθ θα ίΰαέθκυθ πδκ υθαηδεϊ πλκμ α Ϋιπ.» (.Ι Κ_2) 55

56 ΟλΰΪθπ βνπλκΰλϊηηα κμ «ΚΪπκδ μ φκλϋμ, Ϋπαδλθαθ βζϋφπθκ εαδ Ϊζζαααθ δμ βηϋλ μ. Αυ σ ά αθ τ εκζκ ΰδα ηϋθα θα κ παλαεκζκυγυ ΰδα έ θ Ϋξπ Ϋθα αγ λσ πλϊλδκ, θ Ϋξπ υ Ϋλα η Παλα ε υά Ϋθα πλπδθσ πλϊλδκ. κυζ τπ εαδ ΚυλδαεΫμ εαδ θτξ μ. Κδ ε έ εϊπκυ κ Ϋξαθα.» (Κα.Κ Κ) «Θα πλκ Ϋγ α πκζζϊ πδκ πκζζϊ πλαε δεϊ εαδ έ πμ 1-2 παλαπϊθπ Ϊ κηα ( επαδ υ Ϋμ) ηϋ α κ ηάηα. ηα αθ πκζζκέ, εαδ σ αθ εϊθκυη ηέα σ κ ζ π ά κυζ δϊ σ κ έθαδ β υθ άλβ β, ΰυ θ ηπκλυ αθϊ πϊ α δΰηά θα ιϋλπ ππμ γα ξλβ δηκπκδά π κ εϊγ δ, πσ κ ηϊζζκθ σ αθ έθαδ ξβηδεϊ εζπ. Καδ ηπκλ έ θα π λέη θ μ η κ κιτ κ ξϋλδ εαδ εϊπκυ ε έ ζ έπθ εαδ β υλα.» (Κα.Ι Κ) «Χλ δϊα αδ δκδεβ δεά παλκυ έα, υπαζζάζπθ κδ κπκέκδ θα υπκ βλέικυθ ( κ ξ δα ησ εαδ βθ υζκπκέβ β θσμ πλκΰλϊηηα κμ). Σα ζ υ αέα 2-3 ξλσθδα Ϋξκυη κίαλσ πλσίζβηα δκδεβ δεάμ υπκ άλδιβμ. θυ παζαδσ λα έξαη υ πϋλα 7-8 απκ πα ηϋθκυμ επαδ υ δεκτμ εαδ α εκτ αθ δκδεβ δεϊ εαγάεκθ α, πζϋκθ κ Ι Κ αυ ά β δΰηά έηαδ ησθκμ ηκυ! Σκ απσΰ υηα η Ϊ β 1 β υλα γα Ϋλγκυθ εδ Ϊζζ μ 3 εκπϋζ μ πκυ Ϋξκυθ απκ πα έ, εαγβΰά λδ μ, αζζϊ κ θα γϋζ δμ θα πλκ κδηϊ δμ εϊ δ π λδκλέα δ βθ υξϋλ δα πκυ έξ μ.» (.Ι Κ_1) 56

57 επαδ υ δεσντζδεσ «θα ίδίζέκ, θαδ. ΑζζΪ γϋζ δ εαδ α εά δμ πκζζϋμ. θα ίδίζέκ θ ηπκλ έ θα Ϋξ δ πϊλα πκζζϋμ α εά δμ, έθαδ πδκ πκζτ γ πλέα εαδ εϊπκδα παλα έΰηα α. Απσ ε έ εαδ πϋλα πσ α παλα έΰηα α θα Ϋξ δ; Κδ Ϊζζα, πδκ τ εκζα, θα ηπκλϋ δμ θα δμ εαδ κ πδκ τ εκζκ. βθ απα ξσζβ β σ αθ ίΰ δμ, γα δμ εαδ εϊπκδα πλϊΰηα α πκυ θ Ϋξ δμ δ σ αθ εϊθ δμ κ ηϊγβηα. ΠλΫπ δ θα έ αδ εαδ ζέΰκ ικδε δπηϋθκμ, ηβ ίΰ δμ ιαφθδεϊ.» (Κα.Κ Κ) «ηϊμ,ν θυνξλ δαασθ κυ αθνπλαε δεϊ,ν θνυπάλξαθέντπάλξαθνησθκν γ πλβ δεϊνεαδν θνηϊγαη Ν έπκ αέναπζϊνιϋλκυη Ν δν έθαδνβνζκΰδ δεά,ν πϊθπνεϊ π Ν θθκυ,ν λΰα άλδανηϋ αν κνηϊγβηαέννανηκυν υ κυθν βζα άνϋθαθνδ κζκΰδ ησνεαδνθανηκυνπκυθν ίΰϊζ Ν κθ έν θνηκυνϋ π αθν πκ ΫΝθαΝεΪθπΝεΪ δν Ϋ κδκέ»ν(κα έι Κ) 57

58 Πλαε δεάνά εβ βν(1) θνεϊθαη Νπλαε δεάένπάΰαη ΝεαδΝυπκΰλΪοαη Νσ δνεϊθαη ένκαγσζκυ!»ν(κα έκ Κ)Ν «αθν1θίνυλ μνεαδνά αθν Ν υΰε ελδηϋθκνΰλαφ έκ,νυπάλξ Ν κνσθκηαν κυν αθγλυπκυ,ν θνιϋλπνίϋίαδαναθνυπϊλξ δναυ σν κνΰλαφ έκ,ν δν έθαδνεαδνππμ,ναζζϊν θν πάΰανπκ ΫΝ Ναυ σν κνΰλαφ έκέν θνη ΝΫ δζαθναπσν κνπλσΰλαηηαένκαδνηϊζδ αν σ αθνπάλαν βνί ίαέπ β,ν θνϋΰλαφ ΝηΫ αν σ κνΰδαν ξ δα δεϊ,νπδκνπκζτνϋΰλαφ Ν σ, δνϋεαθ μνπϊθπν κνword,ν κνexcel,ν βζα άν κνχutτωχdνεαηέαν ξϋ βνη Ν αυ σ»ν(κα έκ Κ) «έΰκυλανίκβγϊ δνπκζτ,ναζζϊνγανπλϋπ δνθανΰέθ αδνεαζτ λκμνϋζ ΰξκμΝαπσΝ ανι ΚΝ ΰδαΝ κθν λσπκν κθνκπκέκνεϊπκδκμνζϋ δνσ δνπαλαεκζκυγ ένηέανϊ εβ βν ΝεΪπκδαΝ πδξ έλβ βνάνκλΰαθδ ησέν ε ένυπϊλξ δνπ λδγυλδκνί ζ έπ βμναλε σέν πμνεαδνηϋ πν πδ εϋο πθν κνξυλκν λΰα έαμνάνεϊπκδκνreporting,νάνεϊπκδανπαλαεκζκτγβ βνπδκν θ ζ ξάμνΰδαν βθνπκλ έα Ν ΰυΝγαΝ ε δηκτ ανσ δνγανά αθνεαζτ λανΰδαν βθν πλαε δεάνϊ εβ βνθαν υθ υϊα αδνη ΝπδκΝπκζζΫμΝ πδ εϋο δμν κνι ΚΝεαδΝ πδεαδλκπκέβ βν κυν δνηαγαέθ δνκνϊζζκμν κνφκλϋανεα Ϊλ δ βμένθανάγ ζαν βζα άνθαν ηβθν έθαδναπκεκηηϋθβνβν δα δεα έανεα Ϊλ δ βμναπσν βθνπλαε δεάνϊ εβ βέναθν ηπκλκτ ΝβΝπλαε δεάνθαν έθαδνπδκνblendedναπσν κνπλσΰλαηηαν πκυ υθνεαδνθανηβθν έθαδναπκεκηηϋθανπδ τπνσ δνγανΰδθσ αθνεαζτ λαέ»ν( έι Κ_β) 58

59 Πλαε δεάνά εβ βν(β) «υ υξυμ β πλαε δεά Ϊ εβ β έθαδ πλκαδλ δεά. Πλυ κθ ηδζϊη ΰδα εα Ϊλ δ β ηαγαέθκυθ εϊπκδα πλϊΰηα α υ εαδ η Ϊ γα πλϋπ δ θα εϊθκυθ ηέα πλαε δεά Ϊ εβ β ΰδα θα ίΰκυθ θα αθααβ ά κυθ απα ξσζβ β. Καδ Ϋξκυθ ίϊζ δ βθ πλαε δεά Ϊ εβ β πλκαδλ δεά. Ωλαέα, ΰυ εϊθπ βθ πλαε δεά Ϊ εβ β, παέλθπ ηπ δλέ μ, ιδσ β μ λΰα δαεϋμ κ ξυλκ πκυ πϊπ, εδ έμ θ κ εϊθ αυ σ. Καδ η Ϊ πϊη εαδ κδ τκ εαδ έθκυη ι Ϊ δμ. κ γ πλβ δεσ εκηηϊ δ ΰλΪφκυη, έμ ΰλΪοα εαδ εαζτ λα εαδ αθ υπάλξαθ δκλδ ηκέ κ βησ δκ ίϊ δ Α Π, έμ γα π λθκτ α ΰδα έ έξα ΰλΪο δ εαζϊ κ γ πλβ δεσ εκηηϊ δ, εδ ΰυ πκυ κτζ οα εαδ έηαδ πδκ ηπ δλκ Ϋξθβμ, θ! Γδα ηϋθα θ Ϋξ δ θσβηα. γ πλ έμ σ δ έθαδ εα Ϊλ δ β εαδ ιδσ β μ εαδ π λθκτθ σζκδ απσ βθ πλαε δεά, ά» (.Ι Κ_3) 59

60 επαδ υ Ϋμ «ΣκΝσ δν θνπζάλπθαθν κυμνεαγβΰβ Ϋμ,Ν άηαδθ Νσ δνκδνεαγβΰβ ΫμΝά αθν υ αλ βηϋθκδ Ν βζα άνβνξλσθδανηαμν έξαθνπ δνσ δν θν κυμν έξαθ Ν πζβλυ δέ»ν(κα έι Κ) «Πδ τπνσ δνγανϋπλ π ΝθαΝ κυμν υ κυθνπ λδ σ λανεέθβ λα,ν έ Ν ξλβηα δεϊν έ ΝΪζζκ,ΝΫ δνυ ΝθαΝ έθαδνπδκναπκ κ δεκέν βν κυζ δϊν κυμέννανηβθν κυμνπζβλυθκυθνπδκνπκζτ,ναζζϊνθαν κυμνπζβλυθκυθν πέξέν βθνυλαν κυμέ»ν(κα έι Κ) «ΚδΝ η έμνεαζκτμνεαγβΰβ ΫμΝ έξαη,νΰδα ένά αθνσζκδν κυναθ δε δηϋθκυ,ν αζζϊνά αθνσζκδνπκζτνεκυλα ηϋθκδνεαδν κνϋ δξθαθέν λξσθ κυ αθνη ΪΝ βν κυζ δϊν κυμν βθνεαθκθδεά,ν βθνσλϊπ ααν βμν ζζϊ κμνάν Ν δ δπ δεϋμν λϊπ α μ,ν έξαθν δεϊν κυμνΰλαφ έα»ν(κα έι Κ)Ν 60

61 τθ βν δαφκλ δευθν πδπϋ πθν δαν έκυνμϊγβ βμνεαδνκδθβ δεσ β α «έθαδναπαλϊ ε κνθανηβν κυν έθ αδνβν υθα σ β ανθαναθϋί δμν ίαγηέ α,νσππμνΰδαν κνσ Ι,ΝθαΝ υθ Ϋκθ αδν ανι ΚΝπέξέΝη Ν ανσ ΙέΝ η ΰαζτ λβν ι δ έε υ βνεαδνϋθανπαλαπϊθπνξαλ έέ»ν(κα έι Κ)Ν ΝηέαΝαθυ λβν δνγανυπϊλξ δν «ΣδΝ βηαέθ δνσ δν θνυπϊλξ δναυ άνβν υθα σ β αννό δν ανι ΚΝ έθαδνηέαν ζδεάν ίαγηέ ανν θνγανϋπλ π έ»ν(κα έι Κ) «ΠλΫπ δνθανυπϊλξ δνηέανπλσ ία βν ΝηέαΝπαλαπΪθπΝ κηά,νσ Ι,ΝΑ Ι,ΝεΪπκυέΝ ΓδαΝθαΝηπκλκτη ΝθαΝ ι ζδξγκτη ΝεαδΝθαΝΫξκυη ΝπδκΝπκζζΫμΝαθκδξ ΫμΝπσλ μέ»ν (Κα έι Κ)Ν «τ βηανπδ π δευθνηκθϊ πθ,νγανίκβγκτθνεαδν βθνεδθβ δεσ β αν πθν απκφκέ πθν έ Ν κν ιπ λδεσν έ Ν βθνπλσ ία βν ανσ Ι,ΝπκυΝΫξ δναεκυ έν πκζζϋμνφκλϋμένσυλαν έθαδνκλκφάένπαμν ανι ΚΝεαδΝη ΪΝ θνπαμνεϊπκυέν έθαδν α δϋικ κέν έπζαν κν υπδεσν τ βηαν επαέ υ βμ,να Ι,ΝΣ Ι,ΝεαδΝη ΪΝΫξ δνϋθαθν παλϊ λκηκνπκυν θνπϊ δνϊζζκ,νϋξ δνstopνεαδνζϋ δνι ΚΝ υ!νόξδ,νη Ν βθν πδεαδλκπκέβ βνεαδν δμνπδ π δεϋμνηκθϊ μνθανηπκλ ένθαν υθ ξέ δνκνϊζζκμέν Αυ σναβ Ϊ δνεαδνβνεκδθπθέαν άη λαν θαν έθαδν υϋζδε κμνεαδνθανηπκλ ένθαν ι ζδξγ έέ»ν( έι Κ_γ) 61

62 τθ βνη Ν βθναπα ξσζβ βν(1) έθαδ ηδα εαζά πλκ πϊγ δα (κ ΟΑ ), αζζϊ Ϋξπ βθ αέ γβ β σ δ θ αεκυηπϊ δ δμ αθϊΰε μ βμ αΰκλϊμ. πμ απσ ΰλαφ δκελα έα; πμ θ υπϊλξ δ Ϋθα εαζσ έε υκ; πμ έθαδ Ϋθα έε υκ πκυ κυζ τ δ ησθκ κ Τπκυλΰ έκ λΰα έαμ εαδ θ ηδζϊθ α Ϊζζα υπκυλΰ έα η αιτ κυμ. Παλα έΰηα κμ ξϊλδθ α Ι Κ αθάεκυθ κ Τπκυλΰ έκ Παδ έαμ, κ ΟΑ εαδ κ Τπκυλΰ έκ λΰα έαμ Ϋξ δ α δεϊ κυ Ι Κ, ηδζϊ δ κ Ϋθαμ εσ ηκμ η κθ Ϊζζκθ, έθαδ απκηκθπηϋθκδ, θ ιϋλ δ κ Ϋθαμ εσ ηκμ δ εϊθ δ κ Ϊζζκμ. Αυ σ έθαδ Ϋθα πλσίζβηα. Θ πλυ σ δ γα πλϋπ δ θα υπϊλξ δ θβηϋλπ β υλτ λβ κ δ υηίαέθ δ αυ ά β δΰηά κθ ΟΑ πκζτ ζέΰα ΰθπλέα δ κ Τπκυλΰ έκ Παδ έαμ, εαδ κ αθϊπκ κ. Χλ δϊα αδ δϊξυ β βμ πζβλκφσλβ βμ: θα ΰθπ κπκδ έ εαδ θα έθ αδ β υθα σ β α εϊπκδκθ πκυ Ϋξ δ ζ δυ δ Ϋθα Ι Κ κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ, θα Ϋξ δ δμ έ δ μ υθα σ β μ πκυ Ϋξ δ εϊπκδκμ πκυ Ϋξ δ ζ δυ δ Ϋθα Ι Κ κυ ΟΑ, εαδ κ αθϊπκ κ.» (.Ι Κ_2) 62

63 τθ βνη Ν βθναπα ξσζβ βν(β) «η έμν θνϋξκυη ΝεαηέαΝ παφάνη Ναυ κτμν θν κυμνιϋλκυη,ν θνηαμν ιϋλκυθ»ν( έι Κ_γ)Ν«ΟδΝ αδλ έ μνκδνη ΰΪζ μνπκυνϋξκυθνηϋζζκθ,ν ΝγαΝ απ υγυθγκτθνπκ ΫΝ κθνοα έ»ν(κα έκ Κ)Ν «κθνοα ΝγαΝίλ δμν κυζ δϊνΰδανθανπ λϊ πκ αλδκτ,ν βζα ά»ν(κα έκ Κ) δμν βθνυλαν κυέν κυζ δϋμν κυν «ΠΫλαΝαπσΝ βθνελέ β,νεαδνπαζδϊ,νπκ ΫΝκΝΟΑ Ν θνζ δ κυλΰκτ ΝΰδαΝθαΝίλ δμν κυζ δϊέν έθαδν δεκθδεϊνΰδανηϋθαένκαδνθανίλ δμνηέαν κυζ δϊ,ν αθνππζά λδα,νκν λΰκ σ βμνγανξλβηα κ κ βγ έναπσν κθνοα,νγαν κυν υ δν ανγίί,ν ανκπκέαν βθνκυ έαν ανπαέλθ δναπσν κθνοα έν έθαδν εη Ϊζζ υ βνεαγαλϊναυ σ,νΰδαν ηϋθαέν ππφ ζ έ αδνκν λΰκ σ βμνεαδν εη αζζ τ αδν κθν λΰααση θκέ»ν(κα έν Κ Κ)Ν «ΟΝΟΑ Ν ΝγαΝηκυΝπλκ η λά δν ανξλσθδαν ηπ δλέαμνηκυ,νγανίλπνηέαν κυζ δϊ,νϋ πνππζά λδα,ναζζϊνγανηκυν υ δν κνηδ γσνπκυναθ δ κδξ έν βθν πδ σ β β,νκπσ ΝκΝ λΰκ σ βμνη Ν εη αζζ τ αδέν ΝηκυΝ έθ δν ανζ φ ΪΝπκυΝ πλϋπ δνθανπϊλπνάν κυζ τπνπ λδ σ λ μνυλ μέ»ν(κα έκ Κ) 63

64 τθ βνη Ν βθναπα ξσζβ βν(γ) «ΝαΝυπάλξ Ν υθ λΰα έαν κυνι ΚΝη ΝεΪπκδ μν αδλ έ μ,νεαδνθανηαμνϋ ζθαθν ε έέν ΘαΝηπκλκτ αη ΝθαΝ έξαη Νίλ δν κυζ δϊέ»ν(κα έι Κ) ΑθΝ έξανσ ΙΝάΝπαθ πδ άηδκ,νέ πμνθαν έξανπδκνπκζζϋμνπσλ μναθκδξ Ϋμέ»Ν (Κα έι Κ)Ν «Αυ σνπκυνίκβγϊ δν έθαδνθανϋξ δνεϊπκδκμνηέανπκδεδζέανξαλ δυθν ΝπκζζΫμΝ δ δεσ β μνΰδανθανίλ δν κυζ δϊέ»ν(κα έι Κ)έΝ «ΠλδθΝγΝξλσθδα,Ν(ΫπαδααθΝλσζκ)Ν ανξαλ δϊ,νπαθ πδ άηδα,νπ υξέα,νΰζυ μ,νεζπέν ΣυλαΝπζΫκθ,Νσ ανπδκνπκζζϊνϋξ δμν έθαδνπλσίζβηα»ν(κα έι Κ)Ν «ΘΫζ δν κυζ δϊνη Ν κυμν κπδεκτμνφκλ έμ,νθαν έηα Ν Ν παφάνη Ν βν βηκ δεάν αλξά,νθαν θβη λυ κυη,νθανιϋλ δνκν άηκμν δν δ δεσ β μνγανίϊζπν ΰυΝ κυν ξλσθκυ ΝΌζαΝαυ ΪΝ θν έθαδνκλΰαθπηϋθανεαγσζκυνεαδν ανεϊθ δμνη Νπλκ ππδεάν πλπ κίκυζέαέ»ν( έι Κ_γ)Ν «Παζδσ λανυπάλξ ΝΫθαΝΰλαφ έκνηϋ αν κνι ΚΝπκυΝζ ΰσ αθνγ Α ΝεαδΝά αθνΰδαν βθνπλαε δεάνϊ εβ βνεαδνά αθνϋθαμνυπϊζζβζκμνπκυνα ξκζδσ αθνη Ναυ σν λξσ αθν Ν παφάνη Ν αδλ έ μνεαδνϋ ζθ Νεσ ηκένσυλαναυ σνζσΰπν βμν κδεκθκηδεάμνελέ βμνεαδν πθνπ λδεκπυθ,νη δυγβε Ν κνπλκ ππδεσ,ν θνυπϊλξ δν αυ σν κνπλϊΰηαένκϊπκδ μν αδλ έ μνηαμν ΫζθκυθΝεΪπκδαΝmails,ΝάΝίλέ ε δνκν εαγϋθαμνησθκμν κυένάλα,ναπσνκλΰαθπηϋθκνπκυνά αθναυ σν κνεκηηϊ δν βμν πλαε δεάμνξϊγβε έ»ν( έι Κ_γ) 64

65 πδεαδλκπκέβ β «Σκ εαζτ λκ έθαδ θα ηπκλϋ κυθ κδ εα αλ δαση θκδ θα πλκ ΰΰέ κυθ εαζτ λα κθ κηϋα βμ απα ξσζβ βμ. Αυ σ βηαέθ δ σ δ κ κηϋαμ αυ σμ γα πλϋπ δ θα π δ δ αελδίυμ γϋζ δ, π λδΰλϊφκθ Ϊμ κ αθαζυ δεϊ ( ) η έμ πλϋπ δ θα κυζϋοκυη ΰδα βθ απα ξσζβ β. Να βμ υ κυη αυ σ κ κπκέκ πλαΰηα δεϊ αβ Ϊ δ, εδ αυ σ γα ΰέθ δ π υξαέθκθ αμ πδεαδλκπκέβ β πθ πλκΰλαηηϊ πθ πκυ υθ υ θα ί ζ δυ δ δμ παΰΰ ζηα δεϋμ υεαδλέ μ ( πθ εα αλ δακηϋθπθ).» (.Ι Κ_2) «Σα σζα πλκΰλϊηηα α έθαδ αθαξλκθδ δεϊ. Γδα θα βηδκυλΰβγ έ Ϋθα πλσΰλαηηα, υαβ δϋ αδ, απκφα έα αδ, εα αΰλϊφ αδ εαδ υζκπκδ έ αδ. Κα αζαίαέθ σ δ αυ σ ηαμ πϊ δ 2, 3 εαδ 5 ξλσθδα πέ π. Καγυ λά δμ πέ βμ ξλκθκίσλ, η πκζδ δεϋμ αθα αλϊι δμ, αθαεα αθκηϋμ εζπ, σζα αυ Ϊ α πλϊΰηα α Ϋλξκθ αδ πέ π. ΠαλΪζζβζα β ξθκζκΰέα πλκξπλϊ δ η αζηα υ β λυγησ αυ ά β ίϊ β γα Ϋζ ΰα σ δ η λδεϊ πλκΰλϊηηα α ηπκλ έ θα έθαδ εαδ αθαξλκθδ δεϊ. Αυ σ πκυ γϋζπ θα πλκ έθπ έθαδ σ δ β υθ ξάμ δαίκτζ υ β εαδ κ υθ ξάμ πλκίζβηα δ ησμ πϊθπ υΰε ελδηϋθ μ γϋ δμ εαδ απσο δμ έθαδ πδ αε δεά αθϊΰεβ.» (.Ι Κ_6) «Σα πλκΰλϊηηα α έθαδ απαλξαδπηϋθα. ( ) Ο θσηκμ πκυ έ λυ α Ι Κ, κ 2000 θκηέαπ, πλκϋίζ π εϊγ 2 ξλσθδα πδεαδλκπκέβ β. Γδα έ κ εκπσμ πθ Ι Κ ά αθ θα έθαδ β αδξηά κυ σλα κμ β ξθκζκΰέα, θα ηβθ έθαδ α δεϊ πλκΰλϊηηα α πκυ υθ σππμ κ Λτε δκ. Να έθαδ υϋζδε α, θα ι ζέ κθ αδ η β τΰξλκθβ ξθκζκΰέα, εδ αυ σμ ά αθ κ ετλδκμ σξκμ κυμ.» (.Ι Κ_3) 65

66

67 Γ θδεϊν υηπ λϊ ηα αν(1) βθ λξδεά παΰΰ ζηα δεά Κα Ϊλ δ β ( Κ) εαδ β υθ ξδαση θβ παΰΰ ζηα δεά Κα Ϊλ δ β ( Κ) απ υγτθκθ αδ δαφκλ δεϋμ κηϊ μ πζβγυ ηκτ. Κ: ΝΫκδ Ϋπμ 29, εα αθ ηβηϋθκδ δ σπκ α Ϊθ λ μ εαδ ΰυθαέε μ, απσφκδ κδ υ λκίϊγηδαμ επαέ υ βμ, η ηδελά / αθτπαλε β λΰα δαεά ηπ δλέα. Κ: θάζδε μ η ΰαζτ λβμ βζδεέαμ (Μ.Ο. 41 υθ), ΰυθαέε μ, βηαθ δεσ πκ κ σ απσφκδ κδ λδ κίϊγηδαμ επαέ υ βμ, η βηαθ δεά λΰα δαεά ηπ δλέα. ΟδΝγ ηα δεϋμνπαλ ηίϊ δμνπκυν υθ ζκτθ αδν αν τκν υ άηα αν έθαδν δαφκλ δεϋμ. Κμ ΟδεκθκηέαΝ δκέεβ β,ντΰ έαν Πλσθκδα,ΝΜβξαθκζσΰκδΝ Ηζ ε λκζσΰκδν Ηζ ε λκθδεκέέ ΚμΝΠζβλκφκλδεά,ΝΣκυλδ ησμ,ντΰ έαν Πλσθκδαέ Οδ ζσΰκδ πδζκΰάμ πθ υ βηϊ πθ εαδ πθ πλκΰλαηηϊ πθ βμ Κ εαδ βμ Κ πδε θ λυθκθ αδ, η η ΰΪζβ πζ δκοβφέα, κ π έκ βμ απα ξσζβ βμ ( έ πμ ι τλ β λΰα έαμ, έ πμ δα άλβ β λΰα έαμ, έ πμ ί ζ έπ β λΰα έαμ) εαδ ζδΰσ λκ γϋηα α σππμ β ί ζ έπ β υλτ λπθ εκδθπθδευθ ιδκ ά πθ, β κλγά αιδκπκέβ β κυ ζ τγ λκυ ξλσθκυ, ά β ί ζ έπ β πθ εκδθπθδευθ υθαθα λκφυθ. 67

68 Γ θδεϊν υηπ λϊ ηα αν(β) Παλα βλ έ αδνπκζτνξαηβζάν τθ βν πθν υ βηϊ πθν παΰΰ ζηα δεάμν εα Ϊλ δ βμ,ν ΚΝεαδΝ Κ,Νη Ν βθναπα ξσζβ βέ υΰε ελδηϋθαμ ΠκζτΝξαηβζάΝβΝπλσ ία βν απκλλσφβ βν πθναπκφκέ πθνεα αλ δακηϋθπθν απα ξσζβ βν( ΚμΝ1η,ιΣ,Ν ΚμΝβ1,κΣ)έ έε βμν πκλλσφβ βμναπσν βθναπα ξσζβ βέ βθν ΠκζτΝξαηβζάΝβΝ ξϋ βνήν υθϊφ δαν κυναθ δε δηϋθκυνεα Ϊλ δ βμνη Ν κν πϊΰΰ ζηανήν δ δεσ β αν λΰα έαμναυ υθνπκυν ζδεϊνίλάεαθν λΰα έαν( ΚμΝβιΣ,Ν ΚμΝγ1Σ)έΝΝΝ έε βμν υθϊφ δαμ. ΠκζτΝξαηβζάΝβΝ δα βλβ δησ β αν βμν λΰα έαμναυ υθνπκυν ζδεϊνίλάεαθν λΰα έαέν Π λέπκυνηϋ αν Ν1κΝηάθ μνΰδαν βν ΚμΝκ1,ηΣΝεαδΝ βθν ΚμΝκ1,βΣΝΫξα αθν βθν λΰα έαν κυμέν κνπλυ κν ιϊηβθκ,ν βν ΚμΝβλ,γΣΝεαδΝ βθν ΚμΝγι,ιΣΝΫξα αθν βθν λΰα έαν κυμέν έε βμν δα βλβ δησ β αμέ ΠκζτΝξαηβζάΝβΝαιδκπκέβ βν πθνΰθυ πθνπκυνζάφγβεαθναπσν βθνεα Ϊλ δ βνπλκμν βθν λΰα έαν κυμν( ΚμΝβ1Σ,Ν ΚμΝγβΣ)έΝ έε βμν ιδκπκέβ βμέ 68

69 Γ θδεϊν υηπ λϊ ηα αν(γ) Η αιδκζσΰβ β πθ υ βηϊ πθ παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ απσ κυμ εα αλ δαση θκυμ έθαδ γ δεά. βηαθ δεϊ γ δεσ λβ αιδκζσΰβ β απκζαηίϊθ δ κ τ βηα Κ ξϋ β η αυ σ βμ Κ. δεαθκπκέβ β πθ εα αλ δακηϋθπθ απσ β υηη κξά α πλκΰλϊηηα α εα Ϊλ δ βμ έθαδ αλε Ϊ υοβζά β Κ εαδ ξαηβζσ λβ βθ Κ. Η δεαθκπκέβ β αυ υθ πκυ ίλάεαθ λΰα έα έθαδ ΰδα β Κ: 58% εαδ βθ Κ: 35%. Η δεαθκπκέβ β αυ υθ πκυ παλϋη δθαθ Ϊθ λΰκδ έθαδ ΰδα β Κ: 47% εαδ βθ Κ: 28%. Παλα βλ έ αδ ηδα αθ έφα β. Οδ έε μ βμ Κ απκ ζ ηα δεσ β α εαδ βθ πκδσ β α (σππμ κδ έε μ πλκΰλϊηηα κμ εαδ λΰα έαμ, ιδκπκέβ βμ ΰθυ πθ βθ βθ Κ απσ κυμ αθ έ κδξκυμ έε μ βμ Κ. Ω ηφαθέακθ αδ θα έθαδ η ΰαζτ λκδ δμ λπ ά δμ ΰδα αιδκζσΰβ β. πκυ ξ έακθ αδ η βθ πκλλσφβ βμ, υθϊφ δαμ λΰα έα) έθαδ η ΰαζτ λκδ σ κ κδ έε μ βμ Κ βθ δεαθκπκέβ β εαδ βθ Σα υ άηα α Κ εαδ Κ ξλ δϊακθ αδ πκδκ δεά αθαίϊγηδ β τηφπθα η δμ απαθ ά δμ πθ εα αλ δακηϋθπθ ηδα δλϊ λπ ά πθ πκυ ξ έακθ αδ η β ίκάγ δα πκυ Ϋζαίαθ βθ πκλ έα κυμ πλκμ βθ αθααά β β λΰα έαμ ά β δα άλβ ά βμ. 69

70

71 Πλκ Ϊ δμνπκζδ δεάμν(1) πκ ζ έ αθαΰεαδσ β α β υπκ άλδιβ πθ πκζδ υθ η πκζτ ξαηβζσ επαδ υ δεσ πέπ κ. Ο αλδγησμ πθ απκφκέ πθ βηκ δεκτ εαδ ΰυηθα έκυ (πλπ κίϊγηδα υπκξλ π δεά επαέ υ β) πλκΰλϊηηα α παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ θ ελέθ αδ δεαθκπκδβ δεσμ. τηφπθα εαδ η αθ έ κδξ μ Ϋλ υθ μ ξ δεϊ η β υηη κξά β επαέ υ β, κδ απσφκδ κδ βμ πλπ κίϊγηδαμ υπκξλ π δεάμ επαέ υ βμ έθαδ απκεζ δ ηϋθκδ απσ κ τ βηα επαέ υ βμ εαδ εα Ϊλ δ βμ η υθϋπ δα βθ αθαπαλαΰπΰά πθ επαδ υ δευθ εαδ εκδθπθδευθ αθδ κ ά πθ. πκ ζ έ αθϊΰεβ β δαησλφπ β εαδ ζ δ κυλΰέα θσμ γθδεκτ, ζ δ κυλΰδεκτ, εαδ απκ ζ ηα δεκτ υ άηα κμ δϊΰθπ βμ εαδ απκ τππ βμ αθαΰευθ βμ απα ξσζβ βμ παΰΰϋζηα α, δ δεσ β μ εαδ ιδσ β μ, Ϋ δ υ θα πλκ αθα κζέακθ αδ αθϊζκΰα εαδ α υ άηα α παΰΰ ζηα δεάμ εα Ϊλ δ βμ ( ΰ πΰλαφδεσ εαδ εζα δεσ πέπ κ). πκ ζ ένελέ δηκναά βηανβναθϊπ υιβν θσμν δαλεκτμν υ άηα κμνί ζ έπ βμ,νν υπκ άλδιβμ,νζ δ κυλΰέαμνεαδν πδεαδλκπκέβ βμν πθν παΰΰ ζηα δευθ π λδΰλαηηϊ πθέ 71

72 Πλκ Ϊ δμνπκζδ δεάμν(β) βηδκυλΰέανηβξαθδ ηυθνϊη βμν( δα) τθ βμν πθν παΰΰ ζηα δευθνπ λδΰλαηηϊ πθν η Ν ανπλκΰλϊηηα αν πκυ υθνη Ν σξκν κθν ε υΰξλκθδ ησνεαδν βθν ι δ έε υ άν κυμν Ν ξϋ βνη Ν δμναθϊΰε μν βθναπα ξσζβ βέ θϊπ υιβ,νζ δ κυλΰέανεαδν φαληκΰάν θσμν γθδεκτν υ άηα κμνπκδσ β αμν βν δαν ίέκυν επαέ υ βνεαδν παΰΰ ζηα δεάνεα Ϊλ δ βνη Ν σξκν βθναιδκπδ έα,ν βθνννν απκ ζ ηα δεσ β ανεαδν βθναπκ κ δεσ β αέ θκπκέβ βν βμν ΚΝεαδΝ βμν Κ,Ν πθν τκνυπκ υ βηϊ πθν παΰΰ ζηα δεάμν εα Ϊλ δ βμ,ν Ν πέπ κν δκέεβ βμνεαδνπκδσ β αμνσππμνπέξέν παΰΰ ζηα δεϊννν π λδΰλϊηηα α,ν επαδ υ Ϋμ,ΝπλκΰλΪηηα αν πκυ υθ,νπδ κπκέβ βνπλκ σθ πθνεαδνν δα δεα έ μνυζκπκέβ βμέ θϊπ υιβν θσμνκυ δα δεκτνεαδνπκδκ δεκτνεκδθπθδεκτν δαζσΰκυ,νη Ν βθν θ λΰσν υηη κξάν πθνεκδθπθδευθν αέλπθνΰδαν βν βηδκυλΰέανεαδνζ δ κυλΰέανκυ δα δεάμν πλαε δεάμνϊ εβ βμνη Ν σξκν βθναπκ ζ ηα δεσ λβνη Ϊία βν βθν απα ξσζβ βέ πκφυΰάνεα αξλβ δευθνη γσ πθνπκυνεαγδ κτθν βθνπλαε δεάνϊ εβ β,νηβξαθδ ησν υπκεα Ϊ α βμ εαδν αθ δεα Ϊ α βμ λΰαακηϋθπθνεαδνη έπ βμν πθναηκδίυθν κυμν (πέξένπλκΰλϊηηα ανvoucher)έ 72

73 Πλκ Ϊ δμνπκζδ δεάμν(γ) θϊπ υιβν γθδεκτνπζαδ έκυνπλκ σθ πθνεαδν υ άηα κμνπδ κπκέβ βμν παΰΰ ζηα δευθνπλκ σθ πθνη Ν σξκν βθν θέ ξυ βν βμνεδθβ δεσ β αμν βμνννν λΰα έαμνπλκμνσφ ζκμν πθν λΰαακηϋθπθνν(η αφκλϊ,ναθαΰθυλδ βνεαδνν πδ κπκέβ βνπλκ σθ πθνη Ν δαφϊθ δα,ναθ δε δη θδεσ β ανεαδνέ μν υεαδλέ μνν εα Ϊλ δ βμ,νπδ κπκέβ βμνεαδναπα ξσζβ βμ)έ θϊπ υιβν υ βηϊ πθν υηίκυζ υ δεάμνεαδνmentoring σ κνΰδαν βθνυπκ πθνεα αλ δακηϋθπθνσ κνεαδν πθν πδξ δλά πθ άλδιβν θέ ξυ βν βμν υηη κξάμν πθνεκδθπθδευθν αέλπθμ δμνξυλ μνη Νδ ξυλάνπαλϊ κ βν βθν ΚΝ(πέξέΝΓ ληαθέα,ν υ λέα,ν ζί έανεζπέ)ν κδνεκδθπθδεκέν αέλκδν υηη ΫξκυθΝ Νσζ μν δμνφϊ δμνεαδν ΝσζαΝ αν πέπ ανη απκφα δ δεσνλσζκμν κν ξ δα ησν βθν φαληκΰά βθνπδ κπκέβ β βν δα φϊζδ βνπκδσ β αμ κθν ε υΰξλκθδ ησν πθν δ δεκ ά πθ 73

74 Σας ε χαρισ ούμε!

75 ΚΫθ λκν θϊπ υιβμ επαδ υ δεάμνπκζδ δεάμνγέ έ έ Ν

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα