ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ."

Transcript

1 1

2 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ. ζηπ άλμ πυλε υ πμ, ζδκμ ε ζ.) πκ ζκτθ δ πσ η ΰΪζκ λδγησ σηπθ ά ηκλέπθ. Σ φπ δθϊ ετη πλϊΰκθ δ πσ σζ Ϊ κη εδ ησλδ κυ υζδεκτ πκυ επϋηπ δ κ φπμ. ΚΪγ Ϊ κηκ ά ησλδκ επϋηπ δ Ϋθ η ηκθπηϋθκ ετη. εϊγ Ϋ κδκ ετη κ βζ ε λδεσ π έκ Ϋξ δ δ τγυθ β ζϊθ π βμ εϊγ β πλκμ β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ. Η δ τγυθ β ζϊθ π βμ εδ β δ τγυθ β δϊ κ βμ εγκλέκυθ Ϋθ υΰε ελδηϋθκ πέπ κ ζϊθ π βμ ΰδ εϊγ η ηκθπηϋθκ ετη. Κ ζίέθκυη Σκ φυ δεσ φπμ η δϊφκλ βζ ε λδευθ εδ υχέ μ δ υγτθ ζκδπσθ σ δ: έθδ τθγ β πκζζυθ ευηϊ πθ πέπ ζϊθ π βμ πθ ηΰθβ δευθ κυμ π έπθ εδ 2 δμ δϊ κ βμ.

3 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Γδ θ ε θκά κυη κ φδθση θκ βμ πσζπ βμ, λε έ θ π λδκλδ κτη β η ζϋ β ησθκ κυ βζ ε λδεκτ ετη κμ. θ κ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ θσμ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ έθδ γ λσ η κ ξλσθκ, σ κ ετη κθκηϊ δ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ. Άλ: Σκ φπμ έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ, σ θ κ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ κυ π έκυ Ϋχ δ Ϋθθ εγκλδ ηϋθκ πλκ θ κζδ ησ κ χυλκ εδ ηέ εγκλδ ηϋθβ δ τγυθ β δϊ κ βμ. Σκ φυ δεσ φπμ πκυ ξση π υγ έμ πσ ηδ φπ δθά πβΰά, π δ ά πλκϋλξ δ πσ πκζζϊ Ϊ κη ά ησλδ, Ϋξ δ πκζζϊ πέπ ζϊθ π βμ εδ υθ πυμ θ έθδ πκζπηϋθκ. 3

4 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Table 1 lists the symbols used generally to indicate unpolarized light (Evector vibrating randomly in all directions), vertically polarized light (Evector vibrating in the vertical direction only), and horizontally polarized light (E-vector vibrating in the horizontal direction only). he vertical direction is along the y-axis, the horizontal direction along the x-axis. 4

5 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ E0 E0y E0 E0y a E0x k a E0x ΓληηδεΪΝΠκζπηΫθκΝ Φπμ υΰε ελδηϋθβν δ τγυθ βν ζϊθ π βμν κυνηζ ε λδεκτνπ έκυν Ε E0?? E01 E0N k k r Φυ δεσνφπμ (ΜβΝΠκζπηΫθκ) ΣυξέΝ δ τγυθ βν ζϊθ π βμν κυν Ηζ ε λδεκτνπ έκυνε 5

6 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Ηζ ε λδεσνπ έκν πλκ θ κζδ ηϋθκν ΝΫθθΝ ΪικθΝ ΝσζΝ Ν βη έν κυν ξυλκυνεδν ΝεΪγ ΝξλκθδεάΝ δΰηά Μπκλ ένθνθζυγ έν Ν τ βην τκνκλγκΰπθέπθν υθδ π υθνπκυνϋξκυθν πϊθ Ν βθνέ δνφϊ β πέπ κνπσζπ βμμνσκν πέπ κνπκυνκλέκυθν & k E0 E0y a E0x z E E0 Eˆ x cos a Eˆ y sin a ei t E0 Eˆ ei t E0 E0y k a E0x E y E0 sin a Ex E0 cos a 6

7 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ Σκ φυ δεσ φπμ έθδ υθ σθ, π λθυθ μ πσ ε Ϊζζβζ φέζ λ (πκζπ Ϋμ) ά πγέθκθ μ ε Ϊζζβζβ θϊεζ β, θ η λπ έ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ φπμ. Γδ θ ε θκά κυη δ έθδ ελδίυμ κ πκζπ δεσ φέζ λκ, μ πλεκζκυγά κυη β δ δε έ πσζπ βμ θσμ ηβξθδεκτ ετη κμ. Θυηέκυη σ δ Ϋθ πσ ηβξθδεϊ ετη έθδ εδ υ σ πκυ πλϊΰ δ, σ θ θΰεϊκυη βθ Ϊελβ θσμ ξκδθδκτ θ πϊζζ δ. βηδκυλΰκτη Ϋ δ Ϋθ ΰεΪλ δκ ετη, κ κπκέκ δ έ δ εθσθδ. βζ ά εϊγ κδξ δυ μ εκηηϊ δ κυ ξκδθδκτ πϊζζ δ δφκλ δεϊ πέπ θ πλ ηίϊζκυη Ϋθ πϋ η η ε εσλυφβ ξδ ηά β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ, Ϋ δ υ κ ξκδθέ θ δϋλξ δ πσ υ σ, σ κδξ δυ β εκηηϊ δ κυ ξκδθδκτ πκυ ίλέ εκθ δ η Ϊ κ πϋ η πϊζζκθ δ Ϋθ εδ ησθκ πέπ κ, κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πκυ κλέ δ β ξδ ηά η β δ τγυθ β δϊ κ βμ. Η ξδ ηά βθ πλπϊθπ δ δε έ πκ Ϋζ κ πκζπ δεσ φέζ λκ. Σκ φδθση θκ κθκηϊ δ πσζπ β κυ ηβχθδεκτ ετη κμ. 7

8 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ 8

9 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ Γδ βθ πσζπ β κυ φυ δεκτ φπ σμ ξλβ δηκπκδκτη δ δεϊ πκζπ δεϊ φέζ λ. Ό θ κ φπμ πλκ πϋ δ πκζπ δεσ φέζ λκ, σ κ φπμ πκυ ιϋλξ δ πσ υ σ έθδ πκζπηϋθκ. Σκ πέπ κ ζϊθ π βμ έθδ υ σ πκυ εγκλέ δ πσ κ υζδεσ κυ φέζ λκυ. Σ ετη η πέπ κ ζϊθ π βμ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ πκυ εγκλέ δ κ φέζ λκ θεσπ κθ δ ε Ϊ η ΰΪζκ πκ κ σ. Η υ ε υά πκυ π λδϋξ δ κ πκζπ δεσ φέζ λκ κθκηϊ δ πκζπ άμ. 9

10 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΠΟΛΩΣΗ έθδ ηδ δϊ ιβ ε ε υ ηϋθβ Ϋ δ, υ θ ηπκλκτη θ λϋφκυη κ πκζπ δεσ φέζ λκ, πκυ Ϋξ δ ηκλφά πζεδ έκυ, ΰτλπ πσ Ϊικθ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ κυ. θμ Ϋζ δκμ πκζπ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ε Ϊ 100% κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, σ θ υ σ έθδ πκζπηϋθκ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ φέζ λκυ, εδ θεσπ δ ζ έπμ ετη φπ σμ πκυ έθδ πκζπηϋθ δ τγυθ β εϊγ β πλκμ κ πέπ κ υ σ. Σκ πέπ κ πσζπ βμ κυ πκζπ ά έθδ χλε βλδ δεσ κυ πζεδ έκυ εδ β δ τγυθ ά κυ εγκλέ δ εϊγ φκλϊ πσ βθ π λδ λκφδεά ζίά, πκυ ίλέ ε δ βθ εκλυφά κυ. Άλ, π λδ λϋφκθ μ β ζίά, εγκλέκυη β γϋ β κυ ξλε βλδ δεκτ πδπϋ κυ πσζπ βμ κυ πκζπ ά. δ, κ ξάη έπζ, φυ δεσ φπμ πλκ λξση θκ πσ ζηπ άλ πυλε υ πμ πλκ πέπ δ Ϋθθ πκζπ ά. Ο πκζπ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ησθκ πθ ευηϊ πθ φπ σμ πκυ Ϋχκυθ Ϋθ β βζ ε λδεκτ π έκυ πλϊζζβζβ πλκμ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ πζεδ έκυ. δ κ φπμ πκυ ίΰέθ δ πσ κθ πκζπ ά έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ πλϊζζβζ πλκμ κ πέπ κ πσζπ βμ. Γδ κπκδ άπκ ΰπθέ πλκ θ κζδ ηκτ κυ πδπϋ κυ πσζπ βμ, β Ϋθ β κυ φπ σμ Ϋξ δ βθ έ δ δηά, β κπκέ ηϊζδ έθδ έ β η κ ηδ σ βμ Ϋθ βμ 10 κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, Ική2.

11 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΠλΰπΰάΝΓληηδεΪΝΠκζπηΫθκυΝΦπ σμ Φυ δεσνφπμ (ΜβΝΠκζπηΫθκ) Π λδ λκφάν Πκζπ ά Π λδ λκφάν πέπ κυν Πσζπ βμ ΓληηδεΪΝ ΠκζπηΫθκΝ Φπμ ΓληηδεσμΝΠκζπ άμνμ πδ λϋπ δ ησθκ Ϋθ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ 11

12 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΓληηδεσμΝΠκζπ άμνμ πδ λϋπ δνησθκνϋθν πέπ κν ζϊθ π βμν κυνβζ ε λδεκτν π έκυ 12

13 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ μ υπκγϋ κυη σξδ η ιτ κυ φπ κετ λκυ εδ κυ πλυ κυ πκζπ ά κπκγ κτη Ϋθ τ λκ, σηκδκ ε ε υ δεϊ. Σκ πέπ κ πσζπ βμ κυ πλυ κυ πκζπ ά Ϋ π σ δ πληϋθ δ ε εσλυφκ, θυ κυ τ λκυ, κθ κπκέκ κθκηϊκυη θζυ ά, ξβη έ δ ΰπθέ φ η βθ ε εσλυφκ. υ φ. υ σ βηέθ δ σ δ β ΰπθέ η ιτ πθ τκ πδπϋ πθ πσζπ βμ έθδ φ. ο υ ου πο ου φ π ο υ ιλ Ϊ δ πσ β ΰπθέ Ό θ ξλε βλδ δεϊ πέπ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά υηπέπ κυθ (φο0 ), κ πκζπηϋθκ φπμ γ δϋζγ δ πσ κθ θζυ ά ξπλέμ θ υπκ έ η ίκζά. Ό θ ξλε βλδ δεϊ πέπ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά έθδ εϊγ (φο90 ), κ πκζπηϋθκ φπμ γ θεκπ έ θ ζυμ πσ κθ θζυ ά. Σκ φπ κετ λκ σ θ θδξθ τ δ φπμ. Γδ κπκδ άπκ Ϊζζβ ΰπθέ φ η ιτ πθ ξλε βλδ δευθ πδπϋ πθ κυ 13 πκζπ ά εδ κυ θζυ ά κ πκζπηϋθκ φπμ γ δϋλξ δ θ ηϋλ δ.

14 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Χλβ δηκπκδυθ μ κθ θζυ ά ηπκλκτη θ δπδ υ κυη θ ηέ Ϋ ηβ φπ σμ έθδ πκζπηϋθβ ά σξδ. φάθκυη β Ϋ ηβ θ πϋ δ κθ θζυ ά εϊγ πλκμ υ σθ. Μ βθ π λδ λκφδεά ζίά εγκλέκυη δϊφκλ μ ΰπθέ μ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ θζυ ά. * θ πλ βλά κυη σ δ θ υπϊλξ δ ΰπθέ ΰδ βθ κπκέ θεσπ δ κ δ λξση θκ φπμ, σ υ σ έθδ φυ δεσ. * θ σηπμ υηίέθ δ κ θ έγ κ, βζ ά υπϊλξκυθ ΰπθέ μ, ΰδ δμ κπκέ μ θεσπ δ κ δ λξση θκ φπμ, σ κ φπμ έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ. 14

15 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Γληηδεόμ Ποζω άμ Φυ δεό Φωμ Aθζυ άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο θέξθ υ βνμϋΰδ Γληηδεόμ Ποζω άμ Φυ δεό Φωμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο κυ Aθζυ άμ Πζάλβμ Από βε β θέξθ υ βνeζξέ κυ 15

16 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝ ΦΙΛΣΡΩΝΝμΝΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Ο Ϋζ δκμ θζυ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ησθκ βμ υθδ υ μ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ πκυ έθδ πλϊζζβζβ πλκμ κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πσζπ βμ κυ. υ που φ ου ου οπο ου υ ο ο 1938 ο Ε.Η. Land υ υ ο φ, π ο ο π ο ο π που ο ου ου ου. ου π ο ο οφ π ο υ δχλκρεϊ. polaroid. ο polaroid πο πο οφο 16

17 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. ΤπΪλξκυθ υζδεϊ πκυ πλκυ δϊκυθ κ φδθση θκ θ πκλλκφκτθ, ξ σθ ζ έπμ, ε έθκ κ φπμ κυ κπκέκυ κ βζ ε λδεσ π έκ ζθ υθ δ ε Ϊ ηέ εγκλδ ηϋθβ δ τγυθ β, θυ, θ έγ, πδ λϋπκυθ ( πέ βμ ξ σθ ζ έπμ) βθ δϋζ υ β ε έθκυ κυ φπ σμ κυ κπκέκυ κ βζ ε λδεσ π έκ ζθ υθ δ εϊγ υ άθ. Σκ φδθση θκ κθκηϊ δ δχλκρ ησμ εδ υζδεϊ πκυ βθ ηφθέκυθ δχλκρεϊ. 17

18 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Σ υζδεϊ υ Ϊ πλ ε υϊκθ δ πσ ζ π σ λυη κλΰθδευθ ηελκηκλέπθ* πκυ Ϋξ δ ΰεζπίδ γ έ θϊη φτζζ δφθκτμ πζ δεκτ. Μ φ ζευ ησ κυ υ πη υη κμ υ κτ πδ υΰξϊθ δ κ πλκ θ κζδ ησμ πθ ηελκηκλέπθ ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ τθηβμ πκυ θ υθ δ. Σ ηελκησλδ πλκυ δϊκυθ, υθάγπμ, εϊπκδ θδ κ λκπέ βθ βζ ε λδεά κυμ ΰπΰδησ β. ηπκλ έ βζ ά β ΰπΰδησ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ η ΰΪζβμ κυμ δϊ βμ θ έθδ δφκλ δεά πσ βθ ΰπΰδησ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β πθ τκ Ϊζζπθ (εγϋ πθ) δ υγτθ πθ. δ Ϋξ δ ε ε υ γ έ Ϋθ υζδεσ πκυ ε Ϊ βθ ηέ δ τγυθ β εηβ θέ δ κ βζ ε λδεσ π έκ (ζσΰπ βμ υοβζάμ κυ ΰπΰδησ β μ) θυ ε Ϊ βθ εϊγ β δ τγυθ β κ δ βλ έ γ λσ (ζσΰπ βμ ξηβζάμ ΰπΰδησ β μ). υθσβ κ, ζκδπσθ, ΰδ έ κ υζδεσ υ σ πκλλκφϊ κ φπμ κυ κπκέκυ κ δϊθυ η κυ βζ ε λδεκτ π έκυ έθδ πλϊζζβζκ βθ (εκδθά) δ τγυθ β πθ ηελκηκλέπθ, θυ πδ λϋπ δ βθ δϋζ υ β κυ φπ σμ πκυ Ϋξ δ βζ ε λδεσ π έκ εϊγ κ βθ πλκβΰκτη θβ δ τγυθ β. υ σ υηίέθ δ π δ ά βζ ε λσθδ ΰπΰδησ β μ (βζ ε λσθδ γϋθκυμ) Ϋξκυθ δφκλ δεά υεδθβ έ ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ ζυ έ μ π υ ά πκυ Ϋξκυθ δμ Ϊζζ μ δ υγτθ δμ. *Μ ΚΡΟΜΟΡΙ : δ κθκηϊκθ δ πδηάεβ (λί σηκλφ) ησλδ, ησλδ βζ. πκυ β ηέ δϊ ά κυμ έθδ λε Ϊ η ΰζτ λβ πσ δμ Ϊζζ μ 18 τκ.

19 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Σ υζδεϊ υ Ϊ κπκέ φϋλκθ δ η βθ ηπκλδεά κθκη έ Polaroid ξλβ δηκπκδκτθ δ Ϋθ πζάγκμ φληκΰυθ. πσ π δλϊη κπ δεάμ ηϋξλδ ΰυζδΪ βζέκυ. Ο Ϊικθμ κ εϊγ κμ β ηελδϊ ηκλδεά ζυ έ κθκηϊ δ Ϊικθμ δϊ κ βμ. Ϊθ Ϋ ηβ φυ δεκτ φπ σμ πλκ πϋ δ Ϋθ Ϋ κδκ υζδεσ γ ιϋζγ δ ΰληηδεΪ πκζπηϋθβ η πέπ κ πσζπ βμ πλϊζζβζκ η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ (ίζϋπ ξάη). ο ω ής Ά ο ς ιά οσης ή ής φ Ά ο ς ιά οσης ο ωή Άξ ιά οσης η φυ φω π ππ polaroid (π υ π ω ) χ γ π ω η υ η π η π η υ π ω. π ω η π polaroid (π υ υ ). Τ υ η χ η η π η π η υ υ οεοcosφ. Ό θ κ πκζπ άμ π λδ λϋφ δ ΰτλπ πσ ξτ β μ κυ φπ σμ, σ κ πζϊ κμ βμ Ϋθ ιϋλξ δ ( κ) πληϋθ δ γ λσ. ε έθκ βζ ε λδεκτ π έκυ βζ. κ πλκ θ κζδ ησμ η Η βθ δ τγυθ β πκυ κλέ δ κ δϊθυ η βμ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ κυ φπ σμ πκυ πκυ ζζϊ δ έθδ ησθκ β δ τγυθ β κυ 19 κυ πδπϋ κυ βμ πσζπ βμ

20 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Η Ϋθ β θσμ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ (δ ξτμ θϊ ηκθϊ πδφϊθ δμ) πκ δεθτ δ σ δ έθδ θϊζκΰβ κυ λΰυθκυ κυ πζϊ κυμ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ I E 2 κ φυ δεσ φπμ, υθυπϊλξ δ Ϋθ πζάγκμ δθυ ηϊ πθ, δφσλπθ δ υγτθ πθ, πκυ σζ σηπμ έθδ εϊγ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ. θ Θ β ΰπθέ πκυ ξβη έ δ κ υξσθ δϊθυ η η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ πκζπ ά σ υ σ θζτ δ τκ υθδ υ μ βθ cosθ, πλϊζζβζβ κθ Ϊικθ δϊ κ βμ εδ βθ εϊγ β υ σθ sinθ. πσ υ Ϋμ ησθκ β πλυ β δϋλξ δ. β Ϋθ β, πκηϋθπμ, κυ δ λξση θκυ φπ σμ γ έθδ 2cos2Θ. θϊζκΰβ κυ θ In β Ϋθ β κυ φυ δεκτ φπ σμ πκυ πλκ πέπ δ κθ πκζπ ά γ δ ξτ δ: In = k E2 I o k E 2 cos 2 k E 2 cos 2 1 cos / 2 2 / cos d I o ke 2 2 Η Ϋθ β πϊθ β πλκ πέπ κυ πκζπ 1 Io In 2 βμ δ λχση θβμ πσ κθ πκζπ ά ε δθκίκζέμ έθδ ηδ ά πσ βθ Ϋθ β κυ φυ δεκτ φπ σμ πκυ δ κθ πκζπ ά εδ θ ιϊλ β β πσ βθ π λδ20 λκφά ά ΰτλπ πσ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ.

21 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS Ποζω άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο Ϋθ β ΙΠ Aθζυ άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο Ϋθ β ΙΔ γ Σχε δεά Γωθέ π υλ σ δ κ πκζπ άμ πληϋθ δ γ λσμ εδ β πκζπηϋθβ Ϋ ηβ πλκ πέπ δ Ϋθ τ λκ polaroid (θζυ ά) κ Ϊικθμ δϊ κ βμ κυ κπκέκυ ξβη έ δ ΰπθέ γ η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ πκζπ ά ( ΧΗΜ ). Σσ, γ πλυθ μ σ δ β Ϋθ β θζτ δ τκ εϊγ μ υθδ υ μ εδ (θ έ κδξ πλϊζζβζβ εδ εϊγ β κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ θζυ ά), β η θ γ πκλλκφβγ έ πζάλπμ, β, πκυ ιϋλξ δ θζζκέπ β, γ έθδ έ β η : cos = Η Ϋθ β βμ φπ δθάμ ε δθκίκζέμ έθδ θϊζκΰβ πζϊ κυμ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ, I E 2 β πλπϊθπ ξϋ β ΰλΪφ δ: Ι = Ικcos2γ Νσηκμ Malus κυ λΰυθκυ 21 κυ

22 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS Κ : Μβ πκζπηϋθκ φπμ πλκ πέπ δ Ϋθ τΰκμ πκζπ υθ, σππμ φέθκθ δ κ πλεϊ π χάη (a) ί η ω ί θ ο ι ί ι ύ ω ό ω ά οσης ω ο ώω ώσ ιωθ ί η έ ση ο φω ός Ιο, ο οσ ί ι σ ο ή ά 0% (b) ι η ί ι ίωση, θο ίσ όσο ο ο οσ ί ι σ ο ή, έχ ι ιωθ ί. 22

23 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS ΛΤ : (a) I = 0.5 Iο. Μ ου Malus, ου : Ξ ΡΟΝΣ ΌΣΙ ΣΟ ΗΛ ΚΣΡΙΚΟ Π ΟΠΟΣ ΣΟ ΗΛ ΚΣΡΙΚΟ Π ΙΟ ΠΟΤ Π ΡΝ Ι ΠΌ ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ Ι Ο Μ ου ου κ cosγ, ΧΟΤΜ ΙΟ ΠΟΤ ΠΡΟ ΠΙΠΣ Ι ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ Μ ΙΩΘΗΚ Κ Σ 29% Μ ΣΟ Π Ρ Μ ΣΟΤ ΠΌ ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ 23

24 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Ό θ ηβ πκζπηϋθκ φπμ πλκ πέπ δ πϊθπ δξπλδ δεά πδφϊθ δ τκ κπ δευθ υζδευθ ηϋ πθ η έε μ δϊγζ βμ n1 εδ n2, σ θ ηϋλ δ θεζϊ δ εδ θ ηϋλ δ δγζϊ δ. μ πλκ πγά κυη θ πλ ά κυη ΰλφδεΪ κ φδθση θκ ξλβ δηκπκδυθ μ τκ υθδ υ μ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ, ηέ πλϊζζβζβ πλκμ βθ θεζυ πδφϊθ δ (η ζ έ μ) εδ ηέ εϊγ β πλκμ βθ πλυ β εδ β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ (η ίϋζβ). δ κ ξάη έπζ Ϋξκυη η λδεά πσζπ β κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, βζ ά β θεζυη θβ Ϋ ηβ εδ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθ μ. ΤπκγΫ κυη υλ σ δ η ίϊζζκυη β ΰπθέ πλσ π π βμ, υ πκυ β θεζυη θβ εδ β δγζυη θβ Ϋ ηβ θ ξβη έκυθ ΰπθέ 90, βζ ά θ δ ξτ δ γ2+γλ=90. Σσ β θεζυη θβ Ϋ ηβ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθβ, θυ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθβ 24

25 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Φ σι ό Φως ni Α ώ ε ι ά Πο ω έ ο Φως z i nt r 900 ιθ ώ η Φυ ό Φω 25

26 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ ΤπκγΫ κυη υλ σ δ η ίϊζζκυη β ΰπθέ πλσ π π βμ, υ πκυ β θεζυη θβ εδ β δγζυη θβ Ϋ ηβ θ ξβη έκυθ ΰπθέ 90, βζ ά θ δ ξτ δ γ2+γλ=90. Σσ β θεζυη θβ Ϋ ηβ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθβ, θυ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθβ ΤπΪλξ δ ηέ υΰε ελδηϋθβ ΰπθέ πλσ π π βμ, πκυ κθκηϊ δ ΰπθέ κζδεάμ πσζπ βμ (γp), ΰδ βθ κπκέ κ θεζυη θκ φπμ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθκ. υ ά β ΰπθέ ζϋΰ δ ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ (γ, Brewster). έθδ β ΰπθέ πλσ π π βμ φπ σμ (ηβ πκζπηϋθκυ), ΰδ βθ κπκέ β θεζυη θβ ε έθ έθδ εϊγ β η βθ δγζυη θβ ε έθ. Η ΰπθέ κζδεάμ πσζπ βμ γλ υθ Ϋ δ η κυμ έε μ δϊγζ βμ n1εδ n2 πθ τκ κπ δευθ υζδευθ, ίϊ β κυ θσηκυ κυ Snell, τηφπθ η κθ κπκέκ κ ζσΰκμ n2/n1, πθ δε υθ δϊγζ βμ έθδ θ δ λσφπμ θϊζκΰκμ πθ βηέ κθπθ πθ ΰπθδυθ πλσ π π βμ γ1 εδ δϊγζ βμ γ2, βζ ά: 26

27 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ 27

28 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ r// - R// r - R Κάθ η ("s") Πό ωση Transverse Electric (TE) Π ά η η ("p") Πό ωση Transverse Magnetic (TM) Y Ei Hi ki n1 n2 èi èrr èii Hi Er Et èt Y Ei kr X TM- p n1 n2 σ ής Α ά σης èr kr Er Hr ki X ètt TE- s Ht Σ Hr kt Et Ht kt Er Ei Α σ ι ό η Er R Ei

29 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Τπκζκΰδ ησμ βμ ΰπθέμ Μπλκτ Ϋξ δ έε β δϊγζ βμ n1~1), λ πλσ π π βμ φπ σμ υζδεϊ (κ Ϋλμ Ο έε βμ δϊγζ βμ (Ϊλ εδ β β ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ) ΰδ Ϋθ υζδεσ-ηϋ κ ιλ Ϊ δ πσ ηάεκμ ετη κμ κυ φπ σμ εδ δφϋλ δ ΰδ δφκλ δεϊ ηάεβ φπ σμ. 29

30 ΠΟΛΩ φληκΰϋμ: ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Σ πκζπηϋθ ΰυζδΪ βζέκυ ξλβ δηκπκδκτθ βθ δ δσ β βμ ΰπθέμ πλσ π π βμ Μπλκτ λ υ θ η δυ κυθ δμ θ θεζϊ δμ κυ άζδκυ κλδσθ δ μ πδφϊθ δ μ σππμ ζεεκτί μ η θ λσ κ λσηκ. Σ ΰυζδΪ βζέκυ έθδ κυ δ δεϊ πκζπ δεϊ φέζ λ πκυ έθδ ξ δ ηϋθ θ πκεσίκυθ κ υΰε ελδηϋθκ πκζπηϋθκ φπμ ΰπθέ μ ΰτλπ πσ βθ ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ. Οδ φπ κΰλϊφκδ ξλβ δηκπκδκτθ βθ έ δ δ δσ β υ θ η δυθκυθ βμ θ θεζϊ δμ κυ φπ σμ πδφϊθ δ μ θ λκτ ά ηδυθ. υ άθ βθ π λέπ π β Ϋθ πκζπ δεσ φπ κΰλφδεσ φέζ λκ ξλβ δηκπκδ έ δ κπκγ βηϋθκ κθ φεσ. Ο φπ κΰλϊφκμ π φ ο υ ου φ ου ο οπο ο ο. Η πλεϊ π φπ κΰλφέ η κ πλϊγυλκ εδ κ φέζ λκ πσζπ βμ δφκλ δεά γϋ β. Tκ πκζπ δεσ φέζ λκ έθδ λυγηδ ηϋθκ η βθ ΰπθέ πσζπ βμ βμ θϊεζ βμ κυ πλϊγυλκυ. To πκζπ δεσ φέζ λκ Ϋξ δ π λδ λφ έ 90 υ θ ιζ δφγ έ κ η ΰζτ λκ ηϋλκμ κυ θεζυη θκυ πκζπηϋθκυ βζδεκτ φπ σμ. 30

31 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 1.Σκ φπμ πκυ θεζϊ δ πσ πδφϊθ δ μ ζδηθυθ εδ γζ υθ, εγυμ εδ πσ κ ξδσθδ, έθδ η λδευμ πκζπηϋθκ. Ό θ ζκδπσθ β θϊεζ β πλκϋλξ δ πσ ηδ Ϋ κδ πδφϊθ δ, πλκεζ έ ηϊ δ ημ ηδ θ πδγτηβ β υθ ά «θ βζδϊ». π δ ά κδ θεζυ μ πδφϊθ δ μ πκυ θφϋλη έθδ υθάγπμ κλδσθ δ μ, κ δϊθυ η κυ θεζ ηϋθκυ βζ ε λδεκτ π έκυ γ Ϋξ δ η ΰΪζβ κλδσθ δ υθδ υ, βζ ά κ θεζυη θκ φπμ γ π λδϋξ δ π λέ δ πκζπηϋθκυ φπ σμ βθ κλδσθ δ δ τγυθ β. Σ ΰυζδΪ βζέκυ ζκδπσθ πκυ δγϋ κυθ πκλλκφβ δεσ φέζ λκ polaroid Ϋξκυθ Ϋ κδ ε ε υά, υ κ ππ ο π ου υφο εδ θ πκλλκφκτθ κ ηϋΰδ κ υθ σ βθ κλδσθ δ υθδ υ κυ θεζυη θκυ φπ σμ. δ ηϊ δ φ Ϊθ δ Ϋθ ηδελσ πκ κ σ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ. πκεσί δν φπμνπσν ( θκξζβ δεϋμ)ν φυ δεϋμν θεζϊ δμν υπσνΰπθέν Brewster. ΣκΝΰυζέΝη Ν κνφέζ λκν πδ λϋπκυθνησθκν κν εϊγ κνπκζπηϋθκνφπμ ΦπμΝη λδευμν πκζπηϋθκν κν κλδσθ δκν πέπ κ Σκ Ϊη κ φπμ θ η δυθ δ σ κσ κβ 31 θ βζδϊ

32 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 32

33 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 2. Μέ Ϊζζβ υθβγδ ηϋθβ ξλά β πθ πκζπ δευθ φέζ λπθ έθδ ελτ ζζ πκυ εζτπ κυθ φυ πθ υ κεδθά πθ εδ πληπλέ. ελτ ζζ πθ φυ πθ εδ πληπλέ υπϊλξκυθ πκζπ δεϊ φέζ λ πθ κπκέπθ κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πσζπ βμ ξβη έ δ ΰπθέ 45 η κ κλδσθ δκ πέπ κ εδ Ϋξ δ κθ έ δκ πλκ θ κζδ ησ σζ υ κεέθβ. Ό θ τκ υ κεέθβ δ υλυθκθ δ β θτξ, κ πληπλέ κυ θσμ ζ δ κυλΰ έ πμ θζυ άμ ΰδ κ φπμ πθ φθλδυθ κυ Ϊζζκυ υ κεδθά κυ, πκυ έθδ πκζπηϋθκ. δ η δυθ δ β Ϋθ β κυ φπ σμ πκυ Ϋξ δ κ κ βΰσμ εδ πκφ τΰ δ δ γβ Ϊ β θσξζβ β. π π ου :Ηπ ου φ, π π ου ου φ. Γ φ π. π ου πο πφ ο, υ ο ο φ ο πφ 33 που

34 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ ΦΙΛΣΡ Κ Μβ πκζπηϋθκ φπμ κθ Ϋλ, θεζϊ δ ηδ πδφϊθ δ ΰυζδκτ η έε β δϊγζ βμ 1,5. Μβ πκζπηϋθκ φπμ κ π λδεσ θσμ ΰυΪζδθκυ πλέ η κμ θεζϊ δ β πδφϊθ δ ΰυζέ-Ϋλμ η έε β δϊγζ βμ ΰυζδκτ 1,5. λ έ βθ ΰπθέ Brewster εδ δμ υκ π λδπ υ δμ 34

35 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Ό θ κ κλ σ φπμ πλκ πέπ δ Ϋθ τ βη πη έπθ, πκλλκφϊ δ πσ υ Ϊ εδ πθ επϋηπ δ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ ξπλέμ θ ζζϊ δ β υξθσ β πθ δϊφκλπθ ε δθκίκζδυθ κυ. Η πκλλσφβ β εδ β πθ επκηπά υ ά κυ φπ σμ κθκηϊ δ εϋ β. π δ ά κ ε ση θκ φπμ επϋηπ δ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ, ίζϋπκυη φπμ κθ κυλθσ, Ϋ π εδ θ θ εκδ Ϊη ε υγ έθ κθ βζδεσ έ εκ. Μπκλκτη τεκζ θ δπδ υ κυη σ δ κ φπμ υ σ έθδ η λδευμ πκζπηϋθκ. θ πϊλκυη Ϋθ πζεέ δκ τπκυ polaroid εδ κ κπκγ ά κυη Ϋ δ, υ κ πέπ κ κυ θ έθδ κλδσθ δκ, γ δπδ υ κυη σ δ ΰδ δφκλ δεϋμ ΰπθέ μ κυ πδπϋ κυ πσζπ άμ κυ π λθϊ δ φπμ δφκλ δεάμ Ϋθ βμ. Σκ πκζπηϋθκ φπμ πκυ πλκϋλξ δ πσ εϋ β Ϋξ δ πέπ κ ζϊθ π βμ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ πκυ κλέ δ πσ βθ λξδεά ε έθ εδ β ε γ έ ε έθ. Ο ίγησμ πσζπ βμ κυ δϊξυ κυ φπ σμ ξλβ δηκπκδ έ δ ΰδ πλκ θ κζδ ησ πθ ι λ υθβ υθ κυμ πσζκυμ η δμ ζ ΰση θ μ βζδεϋμ πυιέ μ. ε έ κδ ηΰθβ δεϋμ πυιέ μ, ζσΰπ βμ φτ βμ κυμ, θ ηπκλκτθ θ ξλβ δηκπκδβγκτθ. Σχ. 10. Σ έ σ έσ ς φ σι ού φω ός ό ό ιο έ. Γι ί ι ούσ ο ο σχή έχ ι φθ ί ό φ ος ά ω ι ο ι ό ι ος ιά σ έ σ. 35

36 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ εϋ β κφ έζ δ κ σ δ β βζ ε λδεά υθδ υ κυ ΗΜ ετη κμ θΰεϊ δ βζ ε λσθδ κυ ηκλέκυ κυ λέκυ θ ζθ υθκθ δ πλϊζζβζ πλκμ υ άθ. Ό θ πϊθπ Ϋθ ησλδκ πδ λϊ δ βζ ε λδεσ π έκ, σ η κπέ δ κ βζ ε λκθδεσ θϋφκμ κυ ξϋ β η κ εϋθ λκ ίϊλκυμ πθ γ δευθ φκλ έπθ. Σκ ησλδκ πκε Ϊ δπκζδεά λκπά ά θ ά β πσ βθ ε ε υά κυ Ϋξ δ δπκζδεά λκπά (π.ξ. ησλδκ Η2Ο) πκε Ϊ πλσ γ β. Η δπκζδεά υ ά λκπά έθδ ΰ θδεϊ θϊζκΰβ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ πκυ βθ πλκεζ έ. θ κ βζ ε λδεσ π έκ έθδ υ σ θσμ ληκθδεκτ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ, σ β δπκζδεά λκπά κυ ηκλέκυ η ίϊζζ δ βηδ κθκ δ υμ η κθ ξλσθκ εδ η υξθσ β έ β η ε έθβ κυ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ. 36

37 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Η ζϊθ π β σηπμ πθ βζ ε λκθέπθ υθ πϊΰ δ βθ επκηπά ε δθκίκζέμ η πέπ κ πσζπ βμ πλϊζζβζκ πλκμ βθ ζϊθ π β σ δ βζ. ΰέθ δ η βθ ε λέ θσμ γηκτ. δ β υθδ υ βμ Ϋ ηβμ φυ δεκτ φπ σμ πκυ Ϋξ δ πέπ κ πσζπ βμ κλδσθ δκ επϋηπ δ η δ τγυθ β ε εσλυφβ θυ β υθδ υ η πέπ κ πσζπ βμ ε εσλυφκ επϋηπ δ η δ τγυθ β κλδσθ δ. 37

38 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Η Ϋθ β κυ ε ση θκυ φπ σμ πσ πηϊ δ πκυ β δϊη λσμ κυμ έθδ η ΰζτ λβ κυ ηάεκυμ ετη κμ, έθδ θ ιϊλ β β πσ κ ηάεκμ ετη κμ, θ έγ β η σ δ υηίέθ δ βθ εϋ β πσ ηδελϊ πηϊ δ ( δηϋ λκυ ζ) σπκυ πκ δεθτ δ σ δ β Ϋθ β έθδ θϊζκΰβ κυ 1ήζ4 (Νσηκμ κυ Rayleigh). I 0 sin 2 I ( ) 2 r 4 Κ ζίέθ δ εθ έμ σ δ ε έθ μ η ηδελϊ ηάεβ ετη κμ (ευθσ) ε Ϊκθ δ πκζτ θ κθσ λ πσ ε έθ μ η η ΰζτ λ ( λυγλσ). Σκ ΰζΪδκ κυ κυλθκτ κφ έζ δ ελδίυμ βθ Ϋθ κθβ εϋ β κυ ευθκτ, θ έγ κ λυγλσ πκυ φέθ δ βζδκί δζϋη, πλκϋλξ δ ε υγ έθ πσ κ βζδεσ φπμ πκυ θ ε Ϊ δ. Κ Ϊ κ κτλκυπκ κ φπμ δθτ δ η ΰΪζβ πσ β ηϋ β ΰάδθβ ησ φδλ εδ Ϋθ βηθ δεσ ηϋλκμ κυ ευθκτ ξλυη κμ ε Ϊ δ. δ κ φπμ πκυ φγϊθ δ ε υγ έθ ηϊ δ ημ πσ κθ κλέκθ έθδ φ πξσ ευθσ ξλυη. 38

39 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ πέ βμ, σ θ β ησ φδλ έθδ πζκτ δ υ λ ηκτμ, υ κέ πκλλκφκτθ ευλέπμ κ ευθσ ξλυη. δ Ϋξκυη θέ ξυ β βμ λυγλάμ πσξλπ βμ κυ κυλθκτ. Σκ φπμ πκυ πλκ πέπ δ Ϋθ θϋφκμ, ξπλέμ κ ευθσ ξλυη, σ θ θεζϊ δ πσ κ θϋφκμ εδ ΰέθ δ ζδεϊ κλ σ πσ κθ πλ βλβ ά, Ϋξ δ εέ λδθβ Ϋπμ λυγλά πσξλπ β. θ θ υπάλξ β ησ φδλ, ΰδ θ ΰέθ δ εϋ β, κ κυλθσμ, εση εδ βθ βηϋλ, γ φδθσ θ ητλκμ ε σμ εδ θ εϊπκδκμ εκδ κτ ε υγ έθ κθ άζδκ. Μτλκμ, ζκδπσθ, γ ά θ βθ βηϋλ, ητλκμ εδ β θτξ. Οδ λκθτ μ πκυ ίλέ εκθ δ κ δϊ βη ίζϋπκυθ ητλκ κυλθσ, ΰδ έ θ υπϊλξκυθ ησλδ θ ε Ϊ κυθ κ φπμ. 39

40 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΦΩΣ ΝΟΜΙΧΛ Γδ κθ έ δκ ζσΰκ κδ φθκέ κηέξζβμ ε ε υϊκθ δ θ επϋηπκυθ η ΰΪζ ηάεβ ετη κμ (πσ λυγλσ Ϋπμ εέ λδθκ) Ϋ δ υ κ φπμ θ δπ λθϊ βθ κηέξζβ εδ θ ηβ ε Ϊ δ. π δ ά κ θγλυπδθκ ηϊ δ έθδ πκζτ πδκ υέ γβ κ κ εέ λδθκ π σ δ κ λυγλσ πλκ δηυθ δ εέ λδθ φυ κηέξζβμ. Σ φδθση θ, Ϋζκμ, υ Ϊ εη ζζ υση ΰδ λτπθ βμ βμ ησ φδλμ η φπ κη λδεϋμ η γσ κυμ. βθ ηϋ λβ β βμ 40

41 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ ΤπΪλξκυθ κλδ ηϋθ δφθά υη πκυ Ϋξκυθ βθ δ δσ β θ λϋφκυθ κ πέπ κ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ, σ θ υ σ π λϊ δ πσ ηϋ κυμ. Σ υη υ Ϊ ζϋΰκθ δ κπ δευμ θ λΰϊ. ΣΫ κδ έθδ, ΰδ πλϊ δΰη, κδ ελτ ζζκδ ξζέ, κ δϊζυη Ϊξλβμ, κ δϊζυη ΰζε δεκτ κιϋκμ ε ζ. Θ πλκτη πκζπ ά εδ θζυ ά ( τ λκ σηκδκ πκζπ ά η κθ πλυ κ) δ υλπηϋθκυμ, υ β ηκθκξλπη δεά ε έθ πκυ πλκ πέπ δ κθ πκζπ ά θ θεσπ δ πσ κθ θζυ ά ( ξάη ). θ η ιτ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά πλ ηίϊζκυη ελτ ζζκ ξζέ ά δϊζυη Ϊξλβμ, γ πλ βλά κυη σ δ πσ κθ θζυ ά π λθϊ δ φπμ ( ξάη ί). θ λέοκυη κθ θζυ ά, σ ΰδ κλδ ηϋθβ ΰπθέ κ φπμ θεσπ δ εδ πϊζδ ( ξάη ΰ). 41

42 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ Γέθ δ φθ λσ σ δ β πλ ηίκζά θσμ κπ δεϊ θ λΰκτ υη κμ Ϋ λ ο κ πέπ κ πσζπ βμ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ ε Ϊ κλδ ηϋθβ ΰπθέ ιδϊ ά λδ λϊ. δ Ϊι δμ πκυ ξλβ δηκπκδκτθ δ ΰδ β ηϋ λβ β βμ ΰπθέμ λϋοβμ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ κθκηϊκθ δ πκζπ έη λ. Ϊθ β δϊ ιβ έπζ, πλ ηίζβγ έ, θϊη κθ πκζπ ά εδ κθ θζυ ά, Ϋθ ο ο υζδεσ εδ κδ Ϊικθ μ δϊ κ βμ υ υθ πθ τκ Polaroids ίλέ εκθ δ ΰπθέ 90κ, πλ βλ έ δ φ σ δ πσ κθ θζυ ά δϋλξ δ φπμ. Ϊθ, κ θζυ άμ, π λδ λφ έ λΰϊ π λέ βθ δ τγυθ β κυ δθτ η κμ βμ ξτ β μ κυ φπ σμ, πλ βλ έ δ σ δ, εϊπκδ ΰπθέ, κ δ λξση θκ φπμ ιφθέ δ. Σκ φδθση θκ ιβΰ έ δ θ ξγ έ εθ έμ σ δ κ υζδεσ Ϋξ δ λϋο δ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ φπ σμ πκηϋθπμ πδ έ δ θϋ δ τγυθ β κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ θζυ ά ΰδ θ ΰέθ δ πσ ί β. 42 Π.ξ. δϊζυη εξϊλκυ, πζεέ δκ ξζέ δ δεάμ εκπάμ, θϋφ δ ε.ϊ.

43 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ Η ΰπθέ λκφάμ φ, ίλέ ε δ, σ δ έθδ θϊζκΰβ κυ ηάεκυμ βμ δ λκηάμ l κυ φπ σμ, ηϋ κ υζδεσ: φ = ίl, σπκυ κ υθ ζ άμ ί εζ έ δ λκφδεά δεθσ β κυ υζδεκτ εδ ιλ Ϊ δ πσ κ έ κμ κυ υζδεκτ εδ κ ηάεκμ ετη κμ κυ δ λξση θκυ φπ σμ. φ Ϊθ β κπ δεϊ θ λΰά κυ έ έθδ δϊζυη κ υθ ζ άμ ί ιλ Ϊ δ, πδ πζϋκθ, εδ πσ βθ υΰεϋθ λπ β C κυ δζτη κμ ί = C εδ β πδκ πϊθπ ξϋ β γ ΰλφ έ: φ = Cl, σπκυ κ υθ ζ άμ εζ έ δ δ δεά λκφδεά δεθσ β βμ δζυηϋθβμ κυ έμ εδ ιλ Ϊ δ, κηκέπμ, πσ κ έ κμ βμ εδ κ ηάεκμ ετη κμ κυ δ λξση θκυ φπ σμ. πσν βθν ζ υ ένυ άν ξϋ βνΰέθ δνφθ λσνσ δνθν κπκγ ά δνεθ έμνϋθν δϊζυην Ν πζάθνΰθπ κτνηάεκυμνεδνίλ έ κνφνηπκλ ένθνυπκζκΰέ δν κνc φκτν κνν έθδν κηϋθκν(πσνπέθε μ)έν 43

44 ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ 44

45 ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ 45

46 ΚΤΚΛΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ πκ ζ έ δνπσν τκνκλγκΰυθδ μν υθδ υ μν έ κυνπζϊ κυμνη Ν δφκλϊνφϊ βμνπ/2 υθδ : Ϊη θκνκτην E E x xˆ o E y yˆ o Ex Ey ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβμ ΗΝ υθδ Ϊη θβν δΰλϊφ δνπ λδφϋλ δν ετεζκυνη Νε έθνε0. E0 Ey φ ΧπλδεάΝ ιϋζδιβμ Ex ΗΝ υθδ Ϊη θβ E0 δΰλϊφ δνϋζδεέ kz-ωt = 90 kz-ωt = 0 46

47 ΚΤΚΛΙΚ ΝΚ ΙΝ ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ ΚυεζδεΪΝπκζπηΫθκΝφπμ ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβν υθδ υ μνε ζζ δπ δεϊνπκζπηϋθκνφυμ ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβν υθδ υ μνε y y x x kz-wt = 0 kz-wt = 90 ζζ δπ δεϊνπκζπηϋθκνφπμ: υπκ-π λέπ π βν κυνευεζδεϊνπκζπηϋθκυνφπ σμ; δφκλϊνφϊ βμνλί ζζϊν δφκλ δεϊνπζϊ βν δμν τκν υθδ υ μέ ΝπζΪ β,νζζϊν δφκλϊνφϊ βμν 90 47

48 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Ολδ ηϋθ δφθά ελυ ζζδεϊ υζδεϊ πλκυ δϊκυθ κπ δεά θδ κ λκπέ, βζ ά υπϊλξ δ ιϊλ β β κυ.. κυ υζδεκτ πσ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ φπ σμ ηϋ Υ υ Ϊ. Σκ πζϋκθ ΰθπ σ Ϋ κδκ υζδεσ έθδ β δ ζθ δεά ελτ ζζκμ ά ί έ βμ (CaCO3) κ κπκέκμ πθ Ϊ δ β φτ β υη ΰΫγ δμ εγλκτμ ελυ Ϊζζκυμ η πσζυ πέπ μ ξδ ηκΰ θ έμ Ϋ λ μ. Η ι ή έσ η ισ έφ ι θώς ισ έφ ι ο ύσ ος. 48

49 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Οπ δευμ θδ σ λκπ ΤζδεΪ δφκλ δεκέν έε μν δϊγζ βμνΰδν δφκλ δεάνε Ϊ (Ϊικθ)Νπσζπ βμ ΠλΪ δΰηνθδ κ λκπέμ o Σξτ β ΝάξκυΝ Ν ΰεΪλ δνεκηηϋθκνεκλησνιτζκυέ Οπ δεσμνϊικθμ o ΗΝ δ τγυθ βνε ΪΝ βθνκπκένκνελτ ζζκμν υηπ λδφϋλ δνδ κ λκπδεϊ o θν ηφθέ δν δξπλδ ησμν ηυθ βν ne<nκ (λθβ δεσμν δπζκγζ δεσμνελτ ζζκμ)- ne>nκ (γ δεσμν δπζκγζ δεσμνελτ ζζκμ )- ο 49

50 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Η πδσ πζά π λέπ π β έθδ β π λέπ π β πθ ηκθκικθδευθ ελυ Ϊζζπθ, πθ ελυ Ϊζζπθ βζ. πκυ ησλδϊ κυμ Ϋξκυθ σζ ηδ εκδθά δ τγυθ β (σζ η ιτ κυμ πλϊζζβζ) θυ ε Ϋξκυθ εγπλδ ηϋθ μ γϋ δμ ηϋ κ ελυ ζζδεσ πζϋΰη. Η εκδθά δ τγυθ β έθδ εδ κ Ϊικθμ υηη λέμ κυ ελυ Ϊζζκυ. σζ μ κδ δ υγτθ δμ κδ εϊγ μ υ σθ κθ Ϊικθ έθδ η ιτ κυμ δ κ τθη μ (ευζδθ λδεά υηη λέ π έλκυ Ϊιβμ). Κζ δεσ πλϊ δΰη Ϋ κδκυ ελυ Ϊζζκυ έθδ κ ελτ ζζκμ κυ ί έ β (CaCO3). κ ξβη φέθ δ Ϋθ εκηηϊ δ πσ υ σθ κθ ελτ ζζκ κ π λδεσ κυ κπκέκυ Ϋξ δ κπκγ βγ έ ηδ φθ δεά βη δεά φπ δθά πβΰά S. Η πβΰά υ ά επϋηπ δ ε έθ μ φυ δεκτ φπ σμ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ 50

51 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο υ, ΰδ υεκζέ, γ γ πλά κυη ησθκ δμ ε έθ μ πκυ δ έ κθ δ πλϊζζβζ πλκμ κ πέπ κ βμ ζέ μ. ΚΪγ ε έθ φυ δεκτ φπ σμ ηπκλ έ θ γ πλβγ έ σ δ πλκϋλξ δ πσ τκ κηκφ δεϋμ, ΰληηδεΪ πκζπηϋθ μ ε έθ μ, η πέπ πσζπ βμ εϊγ η ιτ κυμ. βθ πλκε δηϋθβ π λέπ π β κ Ϋθ πέπ κ έθδ κ πέπ κ βμ ζέ μ, κ Ϊζζκ έθδ κ εϊγ κ υ σ. Πλ βλκτη σ δ κδ ε έθ μ η πέπ κ πσζπ βμ εϊγ κ β ζέ (κδ So1 εδ So2) Ϋξκυθ βθ έ δ ξτ β δμ δ υγτθ δμ x εδ y, θ έγ β η δμ ε έθ μ Se1 εδ Se2 ( πέπ κ πσζπ βμ κ πέπ κ βμ ζέ μ) πκυ β ξτ β κθ Ϊικθ x έθδ δ γβ Ϊ η ΰζτ λβ π σ δ κθ y. Μέ εση πλ άλβ β έθδ σ δ κ ηϋ λκ βμ ξτ β μ βμ Se2 έθδ κ έ δκ η κ εκδθσ ηϋ λκ πθ So1 εδ So2. Ο Ϊικθμ y, κθ κπκέκ κδ ε έθ μ η εϊγ πέπ πσζπ βμ Ϋξκυθ βθ έ δ ξτ β, κθκηϊ δ κπ δεσμ Ϊικθμ κυ 51 ελυ Ϊζζκυ

52 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Οδ ε έθ μ Sκ1 εδ Sκ2 θάεκυθ κ ετη πκυ Ϋξ δ βθ έ δ ξτ β πλκμ σζ μ δμ δ υγτθ δμ, κ ετη βζ. πκυ κδ δ κφ δεϋμ κυ πδφϊθ δ μ έθδ φδλδεϋμ. Οδ ε έθ μ υ κτ κυ ετη κμ πκυ β υηπ λδφκλϊ κυμ ηϋ Ϋ κδ υζδεϊ (θδ σ λκπ) έθδ πλσηκδ θ υζδεϊ υ Ϊ θ ά θ δ σ λκπ κθκηϊκθ δ ε δεϋμ ε έθ μ (ordinary o). π δ ά β ξτ β κυ ετη κμ υο έθδ γ λά ( εϊγ δ τγυθ β), εδ κ έε βμ δϊγζ βμ no βμ ε δεάμ ε έθμ γ έθδ γ λσμ (no=c/υο), η Ϊζζ ζσΰδ β ε δεά ε έθ υπεκτ δ κυμ ΰθπ κτμ θσηκυμ (Snell) βμ δϊγζ βμ. θ έγ κδ ε έθ μ Se1 εδ Se2 πκυ β ξτ β κυμ υ, ηϋ κ υζδεσ, θ έθδ γ λά (υο υ υe σπκυ υe β ξτ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β x) κθκηϊκθ δ Ϋε ε μ ε έθ μ(extraordinary e). Σσ κ έε βμ δϊγζ βμ n βμ Ϋε ε βμ γ ιλ Ϊ δ πσ βθ δ τγυθ β (no n ne, ne = c / υe) εδ β Ϋε ε β ε έθ θ γ εκζκυγ έ κθ θσηκ κυ Snell (σξδ ησθκ θ δ ξτ δ κ θσηκμ κυ βηδ σθκυ 52 ζζϊ β δγζυη θβ ε έθ θ ίλέ ε δ εθ κ πέπ κ πλσ π π βμ).

53 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ έθδ πζεέ δ δπζκγζ δεκτ ελυ Ϊζζκυ, κπκέ Ϋξκυθ εκπ έ ε Ϊ Ϋ κδκ λσπκ, υ κδ πλϊζζβζ μ Ϋ λ μ θ έθδ πλϊζζβζ μ η κθ κπ δεσ Ϊικθ κυ ελυ Ϊζζκυ. Ό θ ηδ Ϋ ηβ φπ σμ πϋ δ βθ Ϋ λ θσμ δπζκγζ δεκτ ελυ Ϊζζκυ, σ ηϋ κθ ελτ ζζκ βηδκυλΰκτθ δ τκ ετη, κ Ϋε ε κ εδ κ ε δεσ η πέπ κ πκζυ πμ πλϊζζβζκ εδ εϊγ κ θ έ κδχ κθ ΟΑ. 53

54 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Calcite (ελυ ζζδεβ ηκλφβ κυ CaCO3). έθδ δφθ μ εδ ζ δπμ χλπηκ, εδ πδ δεθυ δ δ χυλβ δπζκγζ δεκ β 54

55 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Nicol prism : φ δΰηϋθκ πσ υκ εκηηϊ δ κυ calcite η Ϋθ ε θσ η ιτ κυμ ΰ ηδ ηϋθκ η Canada Balsam (ηδ δφθά εσζζ). ιδ έμ πθ δφκλ δευθ δε υθ δϊγζ βμ η ιτ βμ Ϋε ε βμ εδ βμ ε δεάμ ε έθμ, β ordinary γ υπκ έ κζδεά, π λδεά θϊεζ β εδ γ φτΰ δ πσ κ πλέ η εδ β extraordinary γ πλκχπλά δ. ο ίσ Nicol ό ο ιά ι ί ι έ ς ι ή ίβ ι. ι ά ιβός ο ής, ά ο ύ ός. Γί ι ήσ 55

56 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ ne<nκ (λθβ δεσμν δπζκγζ δεσμ ελτ ζζκμ)- ο ne>nκ (γ δεσμν δπζκγζ δεσμ ελτ ζζκμ )- π δ ά κδ.. πθ τκ ευηϊ πθ έθδ δφκλ δεκέ (no εδ ne) δφκλ δεϋμ έθδ εδ κδ θ έ κδξ μ ξτ β μ υo = c/no εδ υe = c/ne πθ τκ ευηϊ πθ. θ no > ne (γ δεσμ ελτ ζζκμ) έθδ υoξυe θυ θ no<ne (λθβ δεσμ ελτ ζζκμ) έθδ υoρυe. Η δ τγυθ β πσζπ βμ κυ ετη κμ πκυ δ έ δ η η ΰζτ λβ ξτ β κθκηϊ δ ξτμ Ϊικθμ θυ β εϊγ β Υ υ άθ δ τγυθ β κθκηϊ δ ίλ τμ Ϊικθμ (S). λθβ δεσ ελτ ζζκ πλκφθυμ κ F έθδ πλϊζζβζκμ η κθ Ο θυ γ δεσ ελτ ζζκ κ S έθδ πλϊζζβζκμ η κθ Ο. Λσΰπ βμ δφκλ δεάμ ξτ β μ δϊ κ βμ πθ τκ ευηϊ πθ ηϋ κ πζεέ δκ, ε Ϊ βθ Ϋικ σ κυμ πσ κ πζεέ δκ υ Ϊ γ Ϋξκυθ δφκλ δεά 56 δφκλϊ φϊ βμ πσ σ δ έξθ βθ έ κ σ κυμ.

57 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Η η ίκζά υ ά έ δ πσ β ξϋ β: Δφ= 2 n s nf d σπκυ έθδ κ η.ε. κ ε θσ, nf εδ ns έθδ κδ.. ε Ϊ βθ δ τγυθ β κυ ξτ εδ ίλ τ Ϊικθ θ έ κδξ εδ d κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ. υθάγπμ κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ εζϋΰ δ Ϋ δ υ θ Ϋξκυη φ = πή2, π, 2π ε ζ., κ θ έ κδξκ πζεέ δκ ξλε βλέ δ σ πμ ζή4, ζή2, ζ ε ζ. Πλκφθυμ Ϋθ πζεέ δκ έθδ ζή4 ΰδ Ϋθ υΰε ελδηϋθκ ηάεκμ ετη κμ σξδ σηπμ ΰδ Ϊζζκ ηάεκμ ετη κμ 57

58 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ εγυ δ ΰπΰάΝ Ϋλβ βμνφϊ βμ 2 no ne d Πζεέ δκνζήζ Πζεέ δκνζήβ 2 no ne d 2 n s nf d 2 exp i ά η Πό ω η n n d o e Κ /2 1 i 450 Γ ό Δεξ ά 3 / Γ i 1 Α ε ά 450 Γ ό ό 58

59 Π Ρ ΓΩΓ ΝΚΤΚΛΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΤΝΦΩΣΟ Φυ ό Φω (Μη Π ω ) Σχετ Σχετ Γ Π ω ό Γω μ 450, 1350 Γω μ όχ 450 Π δ Γ Π ω ή4 ά Φω Κυ Ε ε πτ Πο ω Πο ω ο Φως ο Φως 59

60 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Όππμ πλκβΰκυηϋθπμ θ φϋλγβ κδ τκ ε έθ μ o εδ e έθδ η ιτ κυμ εϊγ πκζπηϋθ μ. Λσΰπ σηπμ βμ δφκλϊμ λσηκυ ηϋ κθ ελτ ζζκ, η Ϊ βθ Ϋικ σ κυμ, θ γ Ϋξκυθ βθ έ δ φϊ β. υ σ βηέθ δ σ δ, β τθγ β πθ τκ υ υθ ε έθπθ γ υ δ φπμ ζζ δπ δεϊ πκζπηϋθκ. βθ δ δεά π λέπ π β πκυ κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ έθδ Ϋ κδκ υ β δφκλϊ λσηκυ θ έθδ ζ / 4 (ζ κ ηάεκμ ετη κμ κυ φπ σμ ηϋ κ υζδεσ), σ β δφκλϊ φϊ βμ η ιτ o εδ e γ ΰέθ δ 90κ εδ β τθγ ά κυμ γ υ δ ευεζδεϊ πκζπηϋθκ φπμ. Σκ πζεέ δκ υ σ κθκηϊ δ πζεέ δκ ζή4 εδ έθδ κ ευλδσ λκ λΰζ έκ ΰδ βθ πλΰπΰά ευεζδεϊ πκζπηϋθκυ φπ σμ. 60

61 Έ πνσ δνϋχκυη Ν υκνπκζπ ΫμΝχπλέμΝθΝιΫλκυη Ν κθνκπ δεσν κυμνϊικθένππμνγν κθνίλκτη ς 61

62 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ έσ βμνπσζπ βμ ς έσ ός ς ή Μ βο ή ης έ σης ο φω ός ι ά ά ισ Γ ι ά Πο έ ο Φ ς 62

63 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ ς έσ ς έσ ός βμνπσζπ βμ ή Μ βο ή ης έ σης ο φω ός ίς ι ά Π ί ιο / χύ ά ο // Ιmax ι Α Μ βο ή ης έ σης ω φω ός η η ι ά άχισ σ ις ί ι ς θέσ ις Μ ι ά ι ά ο έ οφ ς ά ισ ής Μ βο ή ης έ σης η Ε ι ά άχισ ι ι ά ο φ ς Μ βο ή ης έ σης ω φω ός η η σ έ ο ιφο ι ά άχισ ι ές θέσ ις Μ ι ά ι ι ά ο έ οφ ς 63

64 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ Κ ιά ς έσ βο ή Π ί ιο /4 σ Κ ιά βο ή ης έ σης ο φω ός Φ σι ό φ ς ς έσ ι ά έ ο φ ς ή ς έ σ ς ο φω ός ί θέσ Μ βο ή ης έ σης η ι ά άχισ. Α ής ι / σ ις Κ ο ός βμνπσζπ βμ ο ι Α ής Μ βο ή ης έ σης η ι ά άχισ. Α ής ι / σ ις ο Μ ι ά ι ά ο έ ο φ ς 64

65 65

66 ιβ ιο φί 1. Φυ δεά Γ θδεάμ Πδ έμ - Γ ΣΪιβμ ΰ θδεκτ ζυε έκυ. Ολΰθδ ησμ ε σ πθ δ ε δευθ δίζέπθ - Πδ ΰπΰδεσ Ιθ δ κτ κ - ΤΠ ΠΘ ΠΟΛΩ Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ, ΜΪεβμ ΰΰ ζεϋλβμ 2009, Α ο ο π οθ ο, Φυ,Ε π 6. r/ 7. Μ Ι Ν Ρ Ι Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Η : Π Ο Λ Ω Η H/M Κ Τ Μ Σ Ω Ν Πθΰδυ βμ Λ. Ππ σπκυζκμ, Σηάη Φυ δεάμ Πθ πδ βηέκυ Π λυθ, ΠΪ λ

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα