ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ."

Transcript

1 1

2 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ. ζηπ άλμ πυλε υ πμ, ζδκμ ε ζ.) πκ ζκτθ δ πσ η ΰΪζκ λδγησ σηπθ ά ηκλέπθ. Σ φπ δθϊ ετη πλϊΰκθ δ πσ σζ Ϊ κη εδ ησλδ κυ υζδεκτ πκυ επϋηπ δ κ φπμ. ΚΪγ Ϊ κηκ ά ησλδκ επϋηπ δ Ϋθ η ηκθπηϋθκ ετη. εϊγ Ϋ κδκ ετη κ βζ ε λδεσ π έκ Ϋξ δ δ τγυθ β ζϊθ π βμ εϊγ β πλκμ β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ. Η δ τγυθ β ζϊθ π βμ εδ β δ τγυθ β δϊ κ βμ εγκλέκυθ Ϋθ υΰε ελδηϋθκ πέπ κ ζϊθ π βμ ΰδ εϊγ η ηκθπηϋθκ ετη. Κ ζίέθκυη Σκ φυ δεσ φπμ η δϊφκλ βζ ε λδευθ εδ υχέ μ δ υγτθ ζκδπσθ σ δ: έθδ τθγ β πκζζυθ ευηϊ πθ πέπ ζϊθ π βμ πθ ηΰθβ δευθ κυμ π έπθ εδ 2 δμ δϊ κ βμ.

3 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Γδ θ ε θκά κυη κ φδθση θκ βμ πσζπ βμ, λε έ θ π λδκλδ κτη β η ζϋ β ησθκ κυ βζ ε λδεκτ ετη κμ. θ κ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ θσμ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ έθδ γ λσ η κ ξλσθκ, σ κ ετη κθκηϊ δ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ. Άλ: Σκ φπμ έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ, σ θ κ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ κυ π έκυ Ϋχ δ Ϋθθ εγκλδ ηϋθκ πλκ θ κζδ ησ κ χυλκ εδ ηέ εγκλδ ηϋθβ δ τγυθ β δϊ κ βμ. Σκ φυ δεσ φπμ πκυ ξση π υγ έμ πσ ηδ φπ δθά πβΰά, π δ ά πλκϋλξ δ πσ πκζζϊ Ϊ κη ά ησλδ, Ϋξ δ πκζζϊ πέπ ζϊθ π βμ εδ υθ πυμ θ έθδ πκζπηϋθκ. 3

4 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Table 1 lists the symbols used generally to indicate unpolarized light (Evector vibrating randomly in all directions), vertically polarized light (Evector vibrating in the vertical direction only), and horizontally polarized light (E-vector vibrating in the horizontal direction only). he vertical direction is along the y-axis, the horizontal direction along the x-axis. 4

5 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ E0 E0y E0 E0y a E0x k a E0x ΓληηδεΪΝΠκζπηΫθκΝ Φπμ υΰε ελδηϋθβν δ τγυθ βν ζϊθ π βμν κυνηζ ε λδεκτνπ έκυν Ε E0?? E01 E0N k k r Φυ δεσνφπμ (ΜβΝΠκζπηΫθκ) ΣυξέΝ δ τγυθ βν ζϊθ π βμν κυν Ηζ ε λδεκτνπ έκυνε 5

6 ΦΤ ΙΚΟΝΦΩ,ΝΓΡ ΜΜΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ Ηζ ε λδεσνπ έκν πλκ θ κζδ ηϋθκν ΝΫθθΝ ΪικθΝ ΝσζΝ Ν βη έν κυν ξυλκυνεδν ΝεΪγ ΝξλκθδεάΝ δΰηά Μπκλ ένθνθζυγ έν Ν τ βην τκνκλγκΰπθέπθν υθδ π υθνπκυνϋξκυθν πϊθ Ν βθνέ δνφϊ β πέπ κνπσζπ βμμνσκν πέπ κνπκυνκλέκυθν & k E0 E0y a E0x z E E0 Eˆ x cos a Eˆ y sin a ei t E0 Eˆ ei t E0 E0y k a E0x E y E0 sin a Ex E0 cos a 6

7 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ Σκ φυ δεσ φπμ έθδ υθ σθ, π λθυθ μ πσ ε Ϊζζβζ φέζ λ (πκζπ Ϋμ) ά πγέθκθ μ ε Ϊζζβζβ θϊεζ β, θ η λπ έ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ φπμ. Γδ θ ε θκά κυη δ έθδ ελδίυμ κ πκζπ δεσ φέζ λκ, μ πλεκζκυγά κυη β δ δε έ πσζπ βμ θσμ ηβξθδεκτ ετη κμ. Θυηέκυη σ δ Ϋθ πσ ηβξθδεϊ ετη έθδ εδ υ σ πκυ πλϊΰ δ, σ θ θΰεϊκυη βθ Ϊελβ θσμ ξκδθδκτ θ πϊζζ δ. βηδκυλΰκτη Ϋ δ Ϋθ ΰεΪλ δκ ετη, κ κπκέκ δ έ δ εθσθδ. βζ ά εϊγ κδξ δυ μ εκηηϊ δ κυ ξκδθδκτ πϊζζ δ δφκλ δεϊ πέπ θ πλ ηίϊζκυη Ϋθ πϋ η η ε εσλυφβ ξδ ηά β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ, Ϋ δ υ κ ξκδθέ θ δϋλξ δ πσ υ σ, σ κδξ δυ β εκηηϊ δ κυ ξκδθδκτ πκυ ίλέ εκθ δ η Ϊ κ πϋ η πϊζζκθ δ Ϋθ εδ ησθκ πέπ κ, κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πκυ κλέ δ β ξδ ηά η β δ τγυθ β δϊ κ βμ. Η ξδ ηά βθ πλπϊθπ δ δε έ πκ Ϋζ κ πκζπ δεσ φέζ λκ. Σκ φδθση θκ κθκηϊ δ πσζπ β κυ ηβχθδεκτ ετη κμ. 7

8 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ 8

9 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ Γδ βθ πσζπ β κυ φυ δεκτ φπ σμ ξλβ δηκπκδκτη δ δεϊ πκζπ δεϊ φέζ λ. Ό θ κ φπμ πλκ πϋ δ πκζπ δεσ φέζ λκ, σ κ φπμ πκυ ιϋλξ δ πσ υ σ έθδ πκζπηϋθκ. Σκ πέπ κ ζϊθ π βμ έθδ υ σ πκυ εγκλέ δ πσ κ υζδεσ κυ φέζ λκυ. Σ ετη η πέπ κ ζϊθ π βμ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ πκυ εγκλέ δ κ φέζ λκ θεσπ κθ δ ε Ϊ η ΰΪζκ πκ κ σ. Η υ ε υά πκυ π λδϋξ δ κ πκζπ δεσ φέζ λκ κθκηϊ δ πκζπ άμ. 9

10 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΠΟΛΩΣΗ έθδ ηδ δϊ ιβ ε ε υ ηϋθβ Ϋ δ, υ θ ηπκλκτη θ λϋφκυη κ πκζπ δεσ φέζ λκ, πκυ Ϋξ δ ηκλφά πζεδ έκυ, ΰτλπ πσ Ϊικθ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ κυ. θμ Ϋζ δκμ πκζπ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ε Ϊ 100% κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, σ θ υ σ έθδ πκζπηϋθκ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ φέζ λκυ, εδ θεσπ δ ζ έπμ ετη φπ σμ πκυ έθδ πκζπηϋθ δ τγυθ β εϊγ β πλκμ κ πέπ κ υ σ. Σκ πέπ κ πσζπ βμ κυ πκζπ ά έθδ χλε βλδ δεσ κυ πζεδ έκυ εδ β δ τγυθ ά κυ εγκλέ δ εϊγ φκλϊ πσ βθ π λδ λκφδεά ζίά, πκυ ίλέ ε δ βθ εκλυφά κυ. Άλ, π λδ λϋφκθ μ β ζίά, εγκλέκυη β γϋ β κυ ξλε βλδ δεκτ πδπϋ κυ πσζπ βμ κυ πκζπ ά. δ, κ ξάη έπζ, φυ δεσ φπμ πλκ λξση θκ πσ ζηπ άλ πυλε υ πμ πλκ πέπ δ Ϋθθ πκζπ ά. Ο πκζπ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ησθκ πθ ευηϊ πθ φπ σμ πκυ Ϋχκυθ Ϋθ β βζ ε λδεκτ π έκυ πλϊζζβζβ πλκμ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ πζεδ έκυ. δ κ φπμ πκυ ίΰέθ δ πσ κθ πκζπ ά έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ πλϊζζβζ πλκμ κ πέπ κ πσζπ βμ. Γδ κπκδ άπκ ΰπθέ πλκ θ κζδ ηκτ κυ πδπϋ κυ πσζπ βμ, β Ϋθ β κυ φπ σμ Ϋξ δ βθ έ δ δηά, β κπκέ ηϊζδ έθδ έ β η κ ηδ σ βμ Ϋθ βμ 10 κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, Ική2.

11 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΠλΰπΰάΝΓληηδεΪΝΠκζπηΫθκυΝΦπ σμ Φυ δεσνφπμ (ΜβΝΠκζπηΫθκ) Π λδ λκφάν Πκζπ ά Π λδ λκφάν πέπ κυν Πσζπ βμ ΓληηδεΪΝ ΠκζπηΫθκΝ Φπμ ΓληηδεσμΝΠκζπ άμνμ πδ λϋπ δ ησθκ Ϋθ πέπ κ ζϊθ π βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ 11

12 ΠΟΛΩΣΙΚΟΝΦΙΛΣΡΟΝ- ΠΟΛΩΣ ΓληηδεσμΝΠκζπ άμνμ πδ λϋπ δνησθκνϋθν πέπ κν ζϊθ π βμν κυνβζ ε λδεκτν π έκυ 12

13 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ μ υπκγϋ κυη σξδ η ιτ κυ φπ κετ λκυ εδ κυ πλυ κυ πκζπ ά κπκγ κτη Ϋθ τ λκ, σηκδκ ε ε υ δεϊ. Σκ πέπ κ πσζπ βμ κυ πλυ κυ πκζπ ά Ϋ π σ δ πληϋθ δ ε εσλυφκ, θυ κυ τ λκυ, κθ κπκέκ κθκηϊκυη θζυ ά, ξβη έ δ ΰπθέ φ η βθ ε εσλυφκ. υ φ. υ σ βηέθ δ σ δ β ΰπθέ η ιτ πθ τκ πδπϋ πθ πσζπ βμ έθδ φ. ο υ ου πο ου φ π ο υ ιλ Ϊ δ πσ β ΰπθέ Ό θ ξλε βλδ δεϊ πέπ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά υηπέπ κυθ (φο0 ), κ πκζπηϋθκ φπμ γ δϋζγ δ πσ κθ θζυ ά ξπλέμ θ υπκ έ η ίκζά. Ό θ ξλε βλδ δεϊ πέπ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά έθδ εϊγ (φο90 ), κ πκζπηϋθκ φπμ γ θεκπ έ θ ζυμ πσ κθ θζυ ά. Σκ φπ κετ λκ σ θ θδξθ τ δ φπμ. Γδ κπκδ άπκ Ϊζζβ ΰπθέ φ η ιτ πθ ξλε βλδ δευθ πδπϋ πθ κυ 13 πκζπ ά εδ κυ θζυ ά κ πκζπηϋθκ φπμ γ δϋλξ δ θ ηϋλ δ.

14 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Χλβ δηκπκδυθ μ κθ θζυ ά ηπκλκτη θ δπδ υ κυη θ ηέ Ϋ ηβ φπ σμ έθδ πκζπηϋθβ ά σξδ. φάθκυη β Ϋ ηβ θ πϋ δ κθ θζυ ά εϊγ πλκμ υ σθ. Μ βθ π λδ λκφδεά ζίά εγκλέκυη δϊφκλ μ ΰπθέ μ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ θζυ ά. * θ πλ βλά κυη σ δ θ υπϊλξ δ ΰπθέ ΰδ βθ κπκέ θεσπ δ κ δ λξση θκ φπμ, σ υ σ έθδ φυ δεσ. * θ σηπμ υηίέθ δ κ θ έγ κ, βζ ά υπϊλξκυθ ΰπθέ μ, ΰδ δμ κπκέ μ θεσπ δ κ δ λξση θκ φπμ, σ κ φπμ έθδ ΰληηδεΪ πκζπηϋθκ. 14

15 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝΦΙΛΣΡΩΝΝμΝ ΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Γληηδεόμ Ποζω άμ Φυ δεό Φωμ Aθζυ άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο θέξθ υ βνμϋΰδ Γληηδεόμ Ποζω άμ Φυ δεό Φωμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο κυ Aθζυ άμ Πζάλβμ Από βε β θέξθ υ βνeζξέ κυ 15

16 ΤΝ Τ ΜΟ Ν ΤΟΝΠΟΛΩΣΙΚΩΝΝ ΦΙΛΣΡΩΝΝμΝΠΟΛΩΣ Ν-- Ν ΛΤΣ Ο Ϋζ δκμ θζυ άμ πδ λϋπ δ β δϋζ υ β ησθκ βμ υθδ υ μ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ πκυ έθδ πλϊζζβζβ πλκμ κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πσζπ βμ κυ. υ που φ ου ου οπο ου υ ο ο 1938 ο Ε.Η. Land υ υ ο φ, π ο ο π ο ο π που ο ου ου ου. ου π ο ο οφ π ο υ δχλκρεϊ. polaroid. ο polaroid πο πο οφο 16

17 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. ΤπΪλξκυθ υζδεϊ πκυ πλκυ δϊκυθ κ φδθση θκ θ πκλλκφκτθ, ξ σθ ζ έπμ, ε έθκ κ φπμ κυ κπκέκυ κ βζ ε λδεσ π έκ ζθ υθ δ ε Ϊ ηέ εγκλδ ηϋθβ δ τγυθ β, θυ, θ έγ, πδ λϋπκυθ ( πέ βμ ξ σθ ζ έπμ) βθ δϋζ υ β ε έθκυ κυ φπ σμ κυ κπκέκυ κ βζ ε λδεσ π έκ ζθ υθ δ εϊγ υ άθ. Σκ φδθση θκ κθκηϊ δ δχλκρ ησμ εδ υζδεϊ πκυ βθ ηφθέκυθ δχλκρεϊ. 17

18 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Σ υζδεϊ υ Ϊ πλ ε υϊκθ δ πσ ζ π σ λυη κλΰθδευθ ηελκηκλέπθ* πκυ Ϋξ δ ΰεζπίδ γ έ θϊη φτζζ δφθκτμ πζ δεκτ. Μ φ ζευ ησ κυ υ πη υη κμ υ κτ πδ υΰξϊθ δ κ πλκ θ κζδ ησμ πθ ηελκηκλέπθ ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ τθηβμ πκυ θ υθ δ. Σ ηελκησλδ πλκυ δϊκυθ, υθάγπμ, εϊπκδ θδ κ λκπέ βθ βζ ε λδεά κυμ ΰπΰδησ β. ηπκλ έ βζ ά β ΰπΰδησ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ η ΰΪζβμ κυμ δϊ βμ θ έθδ δφκλ δεά πσ βθ ΰπΰδησ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β πθ τκ Ϊζζπθ (εγϋ πθ) δ υγτθ πθ. δ Ϋξ δ ε ε υ γ έ Ϋθ υζδεσ πκυ ε Ϊ βθ ηέ δ τγυθ β εηβ θέ δ κ βζ ε λδεσ π έκ (ζσΰπ βμ υοβζάμ κυ ΰπΰδησ β μ) θυ ε Ϊ βθ εϊγ β δ τγυθ β κ δ βλ έ γ λσ (ζσΰπ βμ ξηβζάμ ΰπΰδησ β μ). υθσβ κ, ζκδπσθ, ΰδ έ κ υζδεσ υ σ πκλλκφϊ κ φπμ κυ κπκέκυ κ δϊθυ η κυ βζ ε λδεκτ π έκυ έθδ πλϊζζβζκ βθ (εκδθά) δ τγυθ β πθ ηελκηκλέπθ, θυ πδ λϋπ δ βθ δϋζ υ β κυ φπ σμ πκυ Ϋξ δ βζ ε λδεσ π έκ εϊγ κ βθ πλκβΰκτη θβ δ τγυθ β. υ σ υηίέθ δ π δ ά βζ ε λσθδ ΰπΰδησ β μ (βζ ε λσθδ γϋθκυμ) Ϋξκυθ δφκλ δεά υεδθβ έ ε Ϊ βθ δ τγυθ β βμ ζυ έ μ π υ ά πκυ Ϋξκυθ δμ Ϊζζ μ δ υγτθ δμ. *Μ ΚΡΟΜΟΡΙ : δ κθκηϊκθ δ πδηάεβ (λί σηκλφ) ησλδ, ησλδ βζ. πκυ β ηέ δϊ ά κυμ έθδ λε Ϊ η ΰζτ λβ πσ δμ Ϊζζ μ 18 τκ.

19 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Σ υζδεϊ υ Ϊ κπκέ φϋλκθ δ η βθ ηπκλδεά κθκη έ Polaroid ξλβ δηκπκδκτθ δ Ϋθ πζάγκμ φληκΰυθ. πσ π δλϊη κπ δεάμ ηϋξλδ ΰυζδΪ βζέκυ. Ο Ϊικθμ κ εϊγ κμ β ηελδϊ ηκλδεά ζυ έ κθκηϊ δ Ϊικθμ δϊ κ βμ. Ϊθ Ϋ ηβ φυ δεκτ φπ σμ πλκ πϋ δ Ϋθ Ϋ κδκ υζδεσ γ ιϋζγ δ ΰληηδεΪ πκζπηϋθβ η πέπ κ πσζπ βμ πλϊζζβζκ η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ (ίζϋπ ξάη). ο ω ής Ά ο ς ιά οσης ή ής φ Ά ο ς ιά οσης ο ωή Άξ ιά οσης η φυ φω π ππ polaroid (π υ π ω ) χ γ π ω η υ η π η π η υ π ω. π ω η π polaroid (π υ υ ). Τ υ η χ η η π η π η υ υ οεοcosφ. Ό θ κ πκζπ άμ π λδ λϋφ δ ΰτλπ πσ ξτ β μ κυ φπ σμ, σ κ πζϊ κμ βμ Ϋθ ιϋλξ δ ( κ) πληϋθ δ γ λσ. ε έθκ βζ ε λδεκτ π έκυ βζ. κ πλκ θ κζδ ησμ η Η βθ δ τγυθ β πκυ κλέ δ κ δϊθυ η βμ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ κυ φπ σμ πκυ πκυ ζζϊ δ έθδ ησθκ β δ τγυθ β κυ 19 κυ πδπϋ κυ βμ πσζπ βμ

20 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ. Η Ϋθ β θσμ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ (δ ξτμ θϊ ηκθϊ πδφϊθ δμ) πκ δεθτ δ σ δ έθδ θϊζκΰβ κυ λΰυθκυ κυ πζϊ κυμ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ I E 2 κ φυ δεσ φπμ, υθυπϊλξ δ Ϋθ πζάγκμ δθυ ηϊ πθ, δφσλπθ δ υγτθ πθ, πκυ σζ σηπμ έθδ εϊγ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ. θ Θ β ΰπθέ πκυ ξβη έ δ κ υξσθ δϊθυ η η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ πκζπ ά σ υ σ θζτ δ τκ υθδ υ μ βθ cosθ, πλϊζζβζβ κθ Ϊικθ δϊ κ βμ εδ βθ εϊγ β υ σθ sinθ. πσ υ Ϋμ ησθκ β πλυ β δϋλξ δ. β Ϋθ β, πκηϋθπμ, κυ δ λξση θκυ φπ σμ γ έθδ 2cos2Θ. θϊζκΰβ κυ θ In β Ϋθ β κυ φυ δεκτ φπ σμ πκυ πλκ πέπ δ κθ πκζπ ά γ δ ξτ δ: In = k E2 I o k E 2 cos 2 k E 2 cos 2 1 cos / 2 2 / cos d I o ke 2 2 Η Ϋθ β πϊθ β πλκ πέπ κυ πκζπ 1 Io In 2 βμ δ λχση θβμ πσ κθ πκζπ ά ε δθκίκζέμ έθδ ηδ ά πσ βθ Ϋθ β κυ φυ δεκτ φπ σμ πκυ δ κθ πκζπ ά εδ θ ιϊλ β β πσ βθ π λδ20 λκφά ά ΰτλπ πσ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ.

21 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS Ποζω άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο Ϋθ β ΙΠ Aθζυ άμ ΓληηδεΪ ΠοζωηΫθο Ϋθ β ΙΔ γ Σχε δεά Γωθέ π υλ σ δ κ πκζπ άμ πληϋθ δ γ λσμ εδ β πκζπηϋθβ Ϋ ηβ πλκ πέπ δ Ϋθ τ λκ polaroid (θζυ ά) κ Ϊικθμ δϊ κ βμ κυ κπκέκυ ξβη έ δ ΰπθέ γ η κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ πκζπ ά ( ΧΗΜ ). Σσ, γ πλυθ μ σ δ β Ϋθ β θζτ δ τκ εϊγ μ υθδ υ μ εδ (θ έ κδξ πλϊζζβζβ εδ εϊγ β κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ θζυ ά), β η θ γ πκλλκφβγ έ πζάλπμ, β, πκυ ιϋλξ δ θζζκέπ β, γ έθδ έ β η : cos = Η Ϋθ β βμ φπ δθάμ ε δθκίκζέμ έθδ θϊζκΰβ πζϊ κυμ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ, I E 2 β πλπϊθπ ξϋ β ΰλΪφ δ: Ι = Ικcos2γ Νσηκμ Malus κυ λΰυθκυ 21 κυ

22 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS Κ : Μβ πκζπηϋθκ φπμ πλκ πέπ δ Ϋθ τΰκμ πκζπ υθ, σππμ φέθκθ δ κ πλεϊ π χάη (a) ί η ω ί θ ο ι ί ι ύ ω ό ω ά οσης ω ο ώω ώσ ιωθ ί η έ ση ο φω ός Ιο, ο οσ ί ι σ ο ή ά 0% (b) ι η ί ι ίωση, θο ίσ όσο ο ο οσ ί ι σ ο ή, έχ ι ιωθ ί. 22

23 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ ΠΙΛ ΚΣΙΚ Ν ΠΟΡΡΟΦ έν ΙΧΡΟΨΚΑΝΤΛΙΚΑ-ΠΟΛΧΣΗ -ΑΝΑΛΤΣΗ -ΝΟΜΟ ΝMALUS ΛΤ : (a) I = 0.5 Iο. Μ ου Malus, ου : Ξ ΡΟΝΣ ΌΣΙ ΣΟ ΗΛ ΚΣΡΙΚΟ Π ΟΠΟΣ ΣΟ ΗΛ ΚΣΡΙΚΟ Π ΙΟ ΠΟΤ Π ΡΝ Ι ΠΌ ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ Ι Ο Μ ου ου κ cosγ, ΧΟΤΜ ΙΟ ΠΟΤ ΠΡΟ ΠΙΠΣ Ι ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ Μ ΙΩΘΗΚ Κ Σ 29% Μ ΣΟ Π Ρ Μ ΣΟΤ ΠΌ ΣΟΝ Ν ΛΤΣΗ 23

24 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Ό θ ηβ πκζπηϋθκ φπμ πλκ πέπ δ πϊθπ δξπλδ δεά πδφϊθ δ τκ κπ δευθ υζδευθ ηϋ πθ η έε μ δϊγζ βμ n1 εδ n2, σ θ ηϋλ δ θεζϊ δ εδ θ ηϋλ δ δγζϊ δ. μ πλκ πγά κυη θ πλ ά κυη ΰλφδεΪ κ φδθση θκ ξλβ δηκπκδυθ μ τκ υθδ υ μ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ, ηέ πλϊζζβζβ πλκμ βθ θεζυ πδφϊθ δ (η ζ έ μ) εδ ηέ εϊγ β πλκμ βθ πλυ β εδ β δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ ετη κμ (η ίϋζβ). δ κ ξάη έπζ Ϋξκυη η λδεά πσζπ β κυ πλκ πέπ κθ κμ φπ σμ, βζ ά β θεζυη θβ Ϋ ηβ εδ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθ μ. ΤπκγΫ κυη υλ σ δ η ίϊζζκυη β ΰπθέ πλσ π π βμ, υ πκυ β θεζυη θβ εδ β δγζυη θβ Ϋ ηβ θ ξβη έκυθ ΰπθέ 90, βζ ά θ δ ξτ δ γ2+γλ=90. Σσ β θεζυη θβ Ϋ ηβ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθβ, θυ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθβ 24

25 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Φ σι ό Φως ni Α ώ ε ι ά Πο ω έ ο Φως z i nt r 900 ιθ ώ η Φυ ό Φω 25

26 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ ΤπκγΫ κυη υλ σ δ η ίϊζζκυη β ΰπθέ πλσ π π βμ, υ πκυ β θεζυη θβ εδ β δγζυη θβ Ϋ ηβ θ ξβη έκυθ ΰπθέ 90, βζ ά θ δ ξτ δ γ2+γλ=90. Σσ β θεζυη θβ Ϋ ηβ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθβ, θυ β δγζυη θβ έθδ η λδευμ πκζπηϋθβ ΤπΪλξ δ ηέ υΰε ελδηϋθβ ΰπθέ πλσ π π βμ, πκυ κθκηϊ δ ΰπθέ κζδεάμ πσζπ βμ (γp), ΰδ βθ κπκέ κ θεζυη θκ φπμ έθδ πζάλπμ πκζπηϋθκ. υ ά β ΰπθέ ζϋΰ δ ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ (γ, Brewster). έθδ β ΰπθέ πλσ π π βμ φπ σμ (ηβ πκζπηϋθκυ), ΰδ βθ κπκέ β θεζυη θβ ε έθ έθδ εϊγ β η βθ δγζυη θβ ε έθ. Η ΰπθέ κζδεάμ πσζπ βμ γλ υθ Ϋ δ η κυμ έε μ δϊγζ βμ n1εδ n2 πθ τκ κπ δευθ υζδευθ, ίϊ β κυ θσηκυ κυ Snell, τηφπθ η κθ κπκέκ κ ζσΰκμ n2/n1, πθ δε υθ δϊγζ βμ έθδ θ δ λσφπμ θϊζκΰκμ πθ βηέ κθπθ πθ ΰπθδυθ πλσ π π βμ γ1 εδ δϊγζ βμ γ2, βζ ά: 26

27 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ 27

28 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ r// - R// r - R Κάθ η ("s") Πό ωση Transverse Electric (TE) Π ά η η ("p") Πό ωση Transverse Magnetic (TM) Y Ei Hi ki n1 n2 èi èrr èii Hi Er Et èt Y Ei kr X TM- p n1 n2 σ ής Α ά σης èr kr Er Hr ki X ètt TE- s Ht Σ Hr kt Et Ht kt Er Ei Α σ ι ό η Er R Ei

29 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Τπκζκΰδ ησμ βμ ΰπθέμ Μπλκτ Ϋξ δ έε β δϊγζ βμ n1~1), λ πλσ π π βμ φπ σμ υζδεϊ (κ Ϋλμ Ο έε βμ δϊγζ βμ (Ϊλ εδ β β ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ) ΰδ Ϋθ υζδεσ-ηϋ κ ιλ Ϊ δ πσ ηάεκμ ετη κμ κυ φπ σμ εδ δφϋλ δ ΰδ δφκλ δεϊ ηάεβ φπ σμ. 29

30 ΠΟΛΩ φληκΰϋμ: ΠΟ Ν ΚΛ - ΦΤ ΙΚ ΠΟΛΩ Σ πκζπηϋθ ΰυζδΪ βζέκυ ξλβ δηκπκδκτθ βθ δ δσ β βμ ΰπθέμ πλσ π π βμ Μπλκτ λ υ θ η δυ κυθ δμ θ θεζϊ δμ κυ άζδκυ κλδσθ δ μ πδφϊθ δ μ σππμ ζεεκτί μ η θ λσ κ λσηκ. Σ ΰυζδΪ βζέκυ έθδ κυ δ δεϊ πκζπ δεϊ φέζ λ πκυ έθδ ξ δ ηϋθ θ πκεσίκυθ κ υΰε ελδηϋθκ πκζπηϋθκ φπμ ΰπθέ μ ΰτλπ πσ βθ ΰπθέ πλσ π π βμ Μπλκτ λ. Οδ φπ κΰλϊφκδ ξλβ δηκπκδκτθ βθ έ δ δ δσ β υ θ η δυθκυθ βμ θ θεζϊ δμ κυ φπ σμ πδφϊθ δ μ θ λκτ ά ηδυθ. υ άθ βθ π λέπ π β Ϋθ πκζπ δεσ φπ κΰλφδεσ φέζ λκ ξλβ δηκπκδ έ δ κπκγ βηϋθκ κθ φεσ. Ο φπ κΰλϊφκμ π φ ο υ ου φ ου ο οπο ο ο. Η πλεϊ π φπ κΰλφέ η κ πλϊγυλκ εδ κ φέζ λκ πσζπ βμ δφκλ δεά γϋ β. Tκ πκζπ δεσ φέζ λκ έθδ λυγηδ ηϋθκ η βθ ΰπθέ πσζπ βμ βμ θϊεζ βμ κυ πλϊγυλκυ. To πκζπ δεσ φέζ λκ Ϋξ δ π λδ λφ έ 90 υ θ ιζ δφγ έ κ η ΰζτ λκ ηϋλκμ κυ θεζυη θκυ πκζπηϋθκυ βζδεκτ φπ σμ. 30

31 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 1.Σκ φπμ πκυ θεζϊ δ πσ πδφϊθ δ μ ζδηθυθ εδ γζ υθ, εγυμ εδ πσ κ ξδσθδ, έθδ η λδευμ πκζπηϋθκ. Ό θ ζκδπσθ β θϊεζ β πλκϋλξ δ πσ ηδ Ϋ κδ πδφϊθ δ, πλκεζ έ ηϊ δ ημ ηδ θ πδγτηβ β υθ ά «θ βζδϊ». π δ ά κδ θεζυ μ πδφϊθ δ μ πκυ θφϋλη έθδ υθάγπμ κλδσθ δ μ, κ δϊθυ η κυ θεζ ηϋθκυ βζ ε λδεκτ π έκυ γ Ϋξ δ η ΰΪζβ κλδσθ δ υθδ υ, βζ ά κ θεζυη θκ φπμ γ π λδϋξ δ π λέ δ πκζπηϋθκυ φπ σμ βθ κλδσθ δ δ τγυθ β. Σ ΰυζδΪ βζέκυ ζκδπσθ πκυ δγϋ κυθ πκλλκφβ δεσ φέζ λκ polaroid Ϋξκυθ Ϋ κδ ε ε υά, υ κ ππ ο π ου υφο εδ θ πκλλκφκτθ κ ηϋΰδ κ υθ σ βθ κλδσθ δ υθδ υ κυ θεζυη θκυ φπ σμ. δ ηϊ δ φ Ϊθ δ Ϋθ ηδελσ πκ κ σ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ. πκεσί δν φπμνπσν ( θκξζβ δεϋμ)ν φυ δεϋμν θεζϊ δμν υπσνΰπθέν Brewster. ΣκΝΰυζέΝη Ν κνφέζ λκν πδ λϋπκυθνησθκν κν εϊγ κνπκζπηϋθκνφπμ ΦπμΝη λδευμν πκζπηϋθκν κν κλδσθ δκν πέπ κ Σκ Ϊη κ φπμ θ η δυθ δ σ κσ κβ 31 θ βζδϊ

32 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 32

33 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ Σ ΝΝΚ Θ Μ ΡΙΝ ΝΜ Ν Ω ΦΙΛΣΡ 2. Μέ Ϊζζβ υθβγδ ηϋθβ ξλά β πθ πκζπ δευθ φέζ λπθ έθδ ελτ ζζ πκυ εζτπ κυθ φυ πθ υ κεδθά πθ εδ πληπλέ. ελτ ζζ πθ φυ πθ εδ πληπλέ υπϊλξκυθ πκζπ δεϊ φέζ λ πθ κπκέπθ κ ξλε βλδ δεσ πέπ κ πσζπ βμ ξβη έ δ ΰπθέ 45 η κ κλδσθ δκ πέπ κ εδ Ϋξ δ κθ έ δκ πλκ θ κζδ ησ σζ υ κεέθβ. Ό θ τκ υ κεέθβ δ υλυθκθ δ β θτξ, κ πληπλέ κυ θσμ ζ δ κυλΰ έ πμ θζυ άμ ΰδ κ φπμ πθ φθλδυθ κυ Ϊζζκυ υ κεδθά κυ, πκυ έθδ πκζπηϋθκ. δ η δυθ δ β Ϋθ β κυ φπ σμ πκυ Ϋξ δ κ κ βΰσμ εδ πκφ τΰ δ δ γβ Ϊ β θσξζβ β. π π ου :Ηπ ου φ, π π ου ου φ. Γ φ π. π ου πο πφ ο, υ ο ο φ ο πφ 33 που

34 ΠΟΛΩ ΠΟ Ν ΚΛ Κ Ι ΠΟΛΩΣΙΚ ΦΙΛΣΡ Κ Μβ πκζπηϋθκ φπμ κθ Ϋλ, θεζϊ δ ηδ πδφϊθ δ ΰυζδκτ η έε β δϊγζ βμ 1,5. Μβ πκζπηϋθκ φπμ κ π λδεσ θσμ ΰυΪζδθκυ πλέ η κμ θεζϊ δ β πδφϊθ δ ΰυζέ-Ϋλμ η έε β δϊγζ βμ ΰυζδκτ 1,5. λ έ βθ ΰπθέ Brewster εδ δμ υκ π λδπ υ δμ 34

35 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Ό θ κ κλ σ φπμ πλκ πέπ δ Ϋθ τ βη πη έπθ, πκλλκφϊ δ πσ υ Ϊ εδ πθ επϋηπ δ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ ξπλέμ θ ζζϊ δ β υξθσ β πθ δϊφκλπθ ε δθκίκζδυθ κυ. Η πκλλσφβ β εδ β πθ επκηπά υ ά κυ φπ σμ κθκηϊ δ εϋ β. π δ ά κ ε ση θκ φπμ επϋηπ δ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ, ίζϋπκυη φπμ κθ κυλθσ, Ϋ π εδ θ θ εκδ Ϊη ε υγ έθ κθ βζδεσ έ εκ. Μπκλκτη τεκζ θ δπδ υ κυη σ δ κ φπμ υ σ έθδ η λδευμ πκζπηϋθκ. θ πϊλκυη Ϋθ πζεέ δκ τπκυ polaroid εδ κ κπκγ ά κυη Ϋ δ, υ κ πέπ κ κυ θ έθδ κλδσθ δκ, γ δπδ υ κυη σ δ ΰδ δφκλ δεϋμ ΰπθέ μ κυ πδπϋ κυ πσζπ άμ κυ π λθϊ δ φπμ δφκλ δεάμ Ϋθ βμ. Σκ πκζπηϋθκ φπμ πκυ πλκϋλξ δ πσ εϋ β Ϋξ δ πέπ κ ζϊθ π βμ εϊγ κ πλκμ κ πέπ κ πκυ κλέ δ πσ βθ λξδεά ε έθ εδ β ε γ έ ε έθ. Ο ίγησμ πσζπ βμ κυ δϊξυ κυ φπ σμ ξλβ δηκπκδ έ δ ΰδ πλκ θ κζδ ησ πθ ι λ υθβ υθ κυμ πσζκυμ η δμ ζ ΰση θ μ βζδεϋμ πυιέ μ. ε έ κδ ηΰθβ δεϋμ πυιέ μ, ζσΰπ βμ φτ βμ κυμ, θ ηπκλκτθ θ ξλβ δηκπκδβγκτθ. Σχ. 10. Σ έ σ έσ ς φ σι ού φω ός ό ό ιο έ. Γι ί ι ούσ ο ο σχή έχ ι φθ ί ό φ ος ά ω ι ο ι ό ι ος ιά σ έ σ. 35

36 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ εϋ β κφ έζ δ κ σ δ β βζ ε λδεά υθδ υ κυ ΗΜ ετη κμ θΰεϊ δ βζ ε λσθδ κυ ηκλέκυ κυ λέκυ θ ζθ υθκθ δ πλϊζζβζ πλκμ υ άθ. Ό θ πϊθπ Ϋθ ησλδκ πδ λϊ δ βζ ε λδεσ π έκ, σ η κπέ δ κ βζ ε λκθδεσ θϋφκμ κυ ξϋ β η κ εϋθ λκ ίϊλκυμ πθ γ δευθ φκλ έπθ. Σκ ησλδκ πκε Ϊ δπκζδεά λκπά ά θ ά β πσ βθ ε ε υά κυ Ϋξ δ δπκζδεά λκπά (π.ξ. ησλδκ Η2Ο) πκε Ϊ πλσ γ β. Η δπκζδεά υ ά λκπά έθδ ΰ θδεϊ θϊζκΰβ βμ Ϋθ βμ κυ βζ ε λδεκτ π έκυ πκυ βθ πλκεζ έ. θ κ βζ ε λδεσ π έκ έθδ υ σ θσμ ληκθδεκτ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ, σ β δπκζδεά λκπά κυ ηκλέκυ η ίϊζζ δ βηδ κθκ δ υμ η κθ ξλσθκ εδ η υξθσ β έ β η ε έθβ κυ βζ ε λκηΰθβ δεκτ ετη κμ. 36

37 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Η ζϊθ π β σηπμ πθ βζ ε λκθέπθ υθ πϊΰ δ βθ επκηπά ε δθκίκζέμ η πέπ κ πσζπ βμ πλϊζζβζκ πλκμ βθ ζϊθ π β σ δ βζ. ΰέθ δ η βθ ε λέ θσμ γηκτ. δ β υθδ υ βμ Ϋ ηβμ φυ δεκτ φπ σμ πκυ Ϋξ δ πέπ κ πσζπ βμ κλδσθ δκ επϋηπ δ η δ τγυθ β ε εσλυφβ θυ β υθδ υ η πέπ κ πσζπ βμ ε εσλυφκ επϋηπ δ η δ τγυθ β κλδσθ δ. 37

38 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ Η Ϋθ β κυ ε ση θκυ φπ σμ πσ πηϊ δ πκυ β δϊη λσμ κυμ έθδ η ΰζτ λβ κυ ηάεκυμ ετη κμ, έθδ θ ιϊλ β β πσ κ ηάεκμ ετη κμ, θ έγ β η σ δ υηίέθ δ βθ εϋ β πσ ηδελϊ πηϊ δ ( δηϋ λκυ ζ) σπκυ πκ δεθτ δ σ δ β Ϋθ β έθδ θϊζκΰβ κυ 1ήζ4 (Νσηκμ κυ Rayleigh). I 0 sin 2 I ( ) 2 r 4 Κ ζίέθ δ εθ έμ σ δ ε έθ μ η ηδελϊ ηάεβ ετη κμ (ευθσ) ε Ϊκθ δ πκζτ θ κθσ λ πσ ε έθ μ η η ΰζτ λ ( λυγλσ). Σκ ΰζΪδκ κυ κυλθκτ κφ έζ δ ελδίυμ βθ Ϋθ κθβ εϋ β κυ ευθκτ, θ έγ κ λυγλσ πκυ φέθ δ βζδκί δζϋη, πλκϋλξ δ ε υγ έθ πσ κ βζδεσ φπμ πκυ θ ε Ϊ δ. Κ Ϊ κ κτλκυπκ κ φπμ δθτ δ η ΰΪζβ πσ β ηϋ β ΰάδθβ ησ φδλ εδ Ϋθ βηθ δεσ ηϋλκμ κυ ευθκτ ξλυη κμ ε Ϊ δ. δ κ φπμ πκυ φγϊθ δ ε υγ έθ ηϊ δ ημ πσ κθ κλέκθ έθδ φ πξσ ευθσ ξλυη. 38

39 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΚΤ ΝΟΝΧΡΩΜ ΝΣΟΤΝΟΤΡ ΝΟΤ πέ βμ, σ θ β ησ φδλ έθδ πζκτ δ υ λ ηκτμ, υ κέ πκλλκφκτθ ευλέπμ κ ευθσ ξλυη. δ Ϋξκυη θέ ξυ β βμ λυγλάμ πσξλπ βμ κυ κυλθκτ. Σκ φπμ πκυ πλκ πέπ δ Ϋθ θϋφκμ, ξπλέμ κ ευθσ ξλυη, σ θ θεζϊ δ πσ κ θϋφκμ εδ ΰέθ δ ζδεϊ κλ σ πσ κθ πλ βλβ ά, Ϋξ δ εέ λδθβ Ϋπμ λυγλά πσξλπ β. θ θ υπάλξ β ησ φδλ, ΰδ θ ΰέθ δ εϋ β, κ κυλθσμ, εση εδ βθ βηϋλ, γ φδθσ θ ητλκμ ε σμ εδ θ εϊπκδκμ εκδ κτ ε υγ έθ κθ άζδκ. Μτλκμ, ζκδπσθ, γ ά θ βθ βηϋλ, ητλκμ εδ β θτξ. Οδ λκθτ μ πκυ ίλέ εκθ δ κ δϊ βη ίζϋπκυθ ητλκ κυλθσ, ΰδ έ θ υπϊλξκυθ ησλδ θ ε Ϊ κυθ κ φπμ. 39

40 ΠΟΛΩ Ν ΠΟΝ Κ ΦΩΣ ΝΟΜΙΧΛ Γδ κθ έ δκ ζσΰκ κδ φθκέ κηέξζβμ ε ε υϊκθ δ θ επϋηπκυθ η ΰΪζ ηάεβ ετη κμ (πσ λυγλσ Ϋπμ εέ λδθκ) Ϋ δ υ κ φπμ θ δπ λθϊ βθ κηέξζβ εδ θ ηβ ε Ϊ δ. π δ ά κ θγλυπδθκ ηϊ δ έθδ πκζτ πδκ υέ γβ κ κ εέ λδθκ π σ δ κ λυγλσ πλκ δηυθ δ εέ λδθ φυ κηέξζβμ. Σ φδθση θ, Ϋζκμ, υ Ϊ εη ζζ υση ΰδ λτπθ βμ βμ ησ φδλμ η φπ κη λδεϋμ η γσ κυμ. βθ ηϋ λβ β βμ 40

41 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ ΤπΪλξκυθ κλδ ηϋθ δφθά υη πκυ Ϋξκυθ βθ δ δσ β θ λϋφκυθ κ πέπ κ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ, σ θ υ σ π λϊ δ πσ ηϋ κυμ. Σ υη υ Ϊ ζϋΰκθ δ κπ δευμ θ λΰϊ. ΣΫ κδ έθδ, ΰδ πλϊ δΰη, κδ ελτ ζζκδ ξζέ, κ δϊζυη Ϊξλβμ, κ δϊζυη ΰζε δεκτ κιϋκμ ε ζ. Θ πλκτη πκζπ ά εδ θζυ ά ( τ λκ σηκδκ πκζπ ά η κθ πλυ κ) δ υλπηϋθκυμ, υ β ηκθκξλπη δεά ε έθ πκυ πλκ πέπ δ κθ πκζπ ά θ θεσπ δ πσ κθ θζυ ά ( ξάη ). θ η ιτ κυ πκζπ ά εδ κυ θζυ ά πλ ηίϊζκυη ελτ ζζκ ξζέ ά δϊζυη Ϊξλβμ, γ πλ βλά κυη σ δ πσ κθ θζυ ά π λθϊ δ φπμ ( ξάη ί). θ λέοκυη κθ θζυ ά, σ ΰδ κλδ ηϋθβ ΰπθέ κ φπμ θεσπ δ εδ πϊζδ ( ξάη ΰ). 41

42 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ Γέθ δ φθ λσ σ δ β πλ ηίκζά θσμ κπ δεϊ θ λΰκτ υη κμ Ϋ λ ο κ πέπ κ πσζπ βμ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ ε Ϊ κλδ ηϋθβ ΰπθέ ιδϊ ά λδ λϊ. δ Ϊι δμ πκυ ξλβ δηκπκδκτθ δ ΰδ β ηϋ λβ β βμ ΰπθέμ λϋοβμ κυ πκζπηϋθκυ φπ σμ κθκηϊκθ δ πκζπ έη λ. Ϊθ β δϊ ιβ έπζ, πλ ηίζβγ έ, θϊη κθ πκζπ ά εδ κθ θζυ ά, Ϋθ ο ο υζδεσ εδ κδ Ϊικθ μ δϊ κ βμ υ υθ πθ τκ Polaroids ίλέ εκθ δ ΰπθέ 90κ, πλ βλ έ δ φ σ δ πσ κθ θζυ ά δϋλξ δ φπμ. Ϊθ, κ θζυ άμ, π λδ λφ έ λΰϊ π λέ βθ δ τγυθ β κυ δθτ η κμ βμ ξτ β μ κυ φπ σμ, πλ βλ έ δ σ δ, εϊπκδ ΰπθέ, κ δ λξση θκ φπμ ιφθέ δ. Σκ φδθση θκ ιβΰ έ δ θ ξγ έ εθ έμ σ δ κ υζδεσ Ϋξ δ λϋο δ κ πέπ κ πσζπ βμ κυ φπ σμ πκηϋθπμ πδ έ δ θϋ δ τγυθ β κθ Ϊικθ δϊ κ βμ κυ θζυ ά ΰδ θ ΰέθ δ πσ ί β. 42 Π.ξ. δϊζυη εξϊλκυ, πζεέ δκ ξζέ δ δεάμ εκπάμ, θϋφ δ ε.ϊ.

43 ΟΠΣΙΚΩ Ν Ν ΡΓ Ν ΩΜ Σ έ ΣΡΟΦ ΝΣΟΤΝ ΠΙΠ ΟΤΝΠΟΛΩ ΝΣΟΤΝΦΩΣΟ Η ΰπθέ λκφάμ φ, ίλέ ε δ, σ δ έθδ θϊζκΰβ κυ ηάεκυμ βμ δ λκηάμ l κυ φπ σμ, ηϋ κ υζδεσ: φ = ίl, σπκυ κ υθ ζ άμ ί εζ έ δ λκφδεά δεθσ β κυ υζδεκτ εδ ιλ Ϊ δ πσ κ έ κμ κυ υζδεκτ εδ κ ηάεκμ ετη κμ κυ δ λξση θκυ φπ σμ. φ Ϊθ β κπ δεϊ θ λΰά κυ έ έθδ δϊζυη κ υθ ζ άμ ί ιλ Ϊ δ, πδ πζϋκθ, εδ πσ βθ υΰεϋθ λπ β C κυ δζτη κμ ί = C εδ β πδκ πϊθπ ξϋ β γ ΰλφ έ: φ = Cl, σπκυ κ υθ ζ άμ εζ έ δ δ δεά λκφδεά δεθσ β βμ δζυηϋθβμ κυ έμ εδ ιλ Ϊ δ, κηκέπμ, πσ κ έ κμ βμ εδ κ ηάεκμ ετη κμ κυ δ λξση θκυ φπ σμ. πσν βθν ζ υ ένυ άν ξϋ βνΰέθ δνφθ λσνσ δνθν κπκγ ά δνεθ έμνϋθν δϊζυην Ν πζάθνΰθπ κτνηάεκυμνεδνίλ έ κνφνηπκλ ένθνυπκζκΰέ δν κνc φκτν κνν έθδν κηϋθκν(πσνπέθε μ)έν 43

44 ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ 44

45 ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ 45

46 ΚΤΚΛΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ πκ ζ έ δνπσν τκνκλγκΰυθδ μν υθδ υ μν έ κυνπζϊ κυμνη Ν δφκλϊνφϊ βμνπ/2 υθδ : Ϊη θκνκτην E E x xˆ o E y yˆ o Ex Ey ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβμ ΗΝ υθδ Ϊη θβν δΰλϊφ δνπ λδφϋλ δν ετεζκυνη Νε έθνε0. E0 Ey φ ΧπλδεάΝ ιϋζδιβμ Ex ΗΝ υθδ Ϊη θβ E0 δΰλϊφ δνϋζδεέ kz-ωt = 90 kz-ωt = 0 46

47 ΚΤΚΛΙΚ ΝΚ ΙΝ ΛΛ ΙΠΣΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΝΦΩ ΚυεζδεΪΝπκζπηΫθκΝφπμ ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβν υθδ υ μνε ζζ δπ δεϊνπκζπηϋθκνφυμ ΧλκθδεάΝ ιϋζδιβν υθδ υ μνε y y x x kz-wt = 0 kz-wt = 90 ζζ δπ δεϊνπκζπηϋθκνφπμ: υπκ-π λέπ π βν κυνευεζδεϊνπκζπηϋθκυνφπ σμ; δφκλϊνφϊ βμνλί ζζϊν δφκλ δεϊνπζϊ βν δμν τκν υθδ υ μέ ΝπζΪ β,νζζϊν δφκλϊνφϊ βμν 90 47

48 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Ολδ ηϋθ δφθά ελυ ζζδεϊ υζδεϊ πλκυ δϊκυθ κπ δεά θδ κ λκπέ, βζ ά υπϊλξ δ ιϊλ β β κυ.. κυ υζδεκτ πσ βθ δ τγυθ β δϊ κ βμ κυ φπ σμ ηϋ Υ υ Ϊ. Σκ πζϋκθ ΰθπ σ Ϋ κδκ υζδεσ έθδ β δ ζθ δεά ελτ ζζκμ ά ί έ βμ (CaCO3) κ κπκέκμ πθ Ϊ δ β φτ β υη ΰΫγ δμ εγλκτμ ελυ Ϊζζκυμ η πσζυ πέπ μ ξδ ηκΰ θ έμ Ϋ λ μ. Η ι ή έσ η ισ έφ ι θώς ισ έφ ι ο ύσ ος. 48

49 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Οπ δευμ θδ σ λκπ ΤζδεΪ δφκλ δεκέν έε μν δϊγζ βμνΰδν δφκλ δεάνε Ϊ (Ϊικθ)Νπσζπ βμ ΠλΪ δΰηνθδ κ λκπέμ o Σξτ β ΝάξκυΝ Ν ΰεΪλ δνεκηηϋθκνεκλησνιτζκυέ Οπ δεσμνϊικθμ o ΗΝ δ τγυθ βνε ΪΝ βθνκπκένκνελτ ζζκμν υηπ λδφϋλ δνδ κ λκπδεϊ o θν ηφθέ δν δξπλδ ησμν ηυθ βν ne<nκ (λθβ δεσμν δπζκγζ δεσμνελτ ζζκμ)- ne>nκ (γ δεσμν δπζκγζ δεσμνελτ ζζκμ )- ο 49

50 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Η πδσ πζά π λέπ π β έθδ β π λέπ π β πθ ηκθκικθδευθ ελυ Ϊζζπθ, πθ ελυ Ϊζζπθ βζ. πκυ ησλδϊ κυμ Ϋξκυθ σζ ηδ εκδθά δ τγυθ β (σζ η ιτ κυμ πλϊζζβζ) θυ ε Ϋξκυθ εγπλδ ηϋθ μ γϋ δμ ηϋ κ ελυ ζζδεσ πζϋΰη. Η εκδθά δ τγυθ β έθδ εδ κ Ϊικθμ υηη λέμ κυ ελυ Ϊζζκυ. σζ μ κδ δ υγτθ δμ κδ εϊγ μ υ σθ κθ Ϊικθ έθδ η ιτ κυμ δ κ τθη μ (ευζδθ λδεά υηη λέ π έλκυ Ϊιβμ). Κζ δεσ πλϊ δΰη Ϋ κδκυ ελυ Ϊζζκυ έθδ κ ελτ ζζκμ κυ ί έ β (CaCO3). κ ξβη φέθ δ Ϋθ εκηηϊ δ πσ υ σθ κθ ελτ ζζκ κ π λδεσ κυ κπκέκυ Ϋξ δ κπκγ βγ έ ηδ φθ δεά βη δεά φπ δθά πβΰά S. Η πβΰά υ ά επϋηπ δ ε έθ μ φυ δεκτ φπ σμ πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ 50

51 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο υ, ΰδ υεκζέ, γ γ πλά κυη ησθκ δμ ε έθ μ πκυ δ έ κθ δ πλϊζζβζ πλκμ κ πέπ κ βμ ζέ μ. ΚΪγ ε έθ φυ δεκτ φπ σμ ηπκλ έ θ γ πλβγ έ σ δ πλκϋλξ δ πσ τκ κηκφ δεϋμ, ΰληηδεΪ πκζπηϋθ μ ε έθ μ, η πέπ πσζπ βμ εϊγ η ιτ κυμ. βθ πλκε δηϋθβ π λέπ π β κ Ϋθ πέπ κ έθδ κ πέπ κ βμ ζέ μ, κ Ϊζζκ έθδ κ εϊγ κ υ σ. Πλ βλκτη σ δ κδ ε έθ μ η πέπ κ πσζπ βμ εϊγ κ β ζέ (κδ So1 εδ So2) Ϋξκυθ βθ έ δ ξτ β δμ δ υγτθ δμ x εδ y, θ έγ β η δμ ε έθ μ Se1 εδ Se2 ( πέπ κ πσζπ βμ κ πέπ κ βμ ζέ μ) πκυ β ξτ β κθ Ϊικθ x έθδ δ γβ Ϊ η ΰζτ λβ π σ δ κθ y. Μέ εση πλ άλβ β έθδ σ δ κ ηϋ λκ βμ ξτ β μ βμ Se2 έθδ κ έ δκ η κ εκδθσ ηϋ λκ πθ So1 εδ So2. Ο Ϊικθμ y, κθ κπκέκ κδ ε έθ μ η εϊγ πέπ πσζπ βμ Ϋξκυθ βθ έ δ ξτ β, κθκηϊ δ κπ δεσμ Ϊικθμ κυ 51 ελυ Ϊζζκυ

52 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο Οδ ε έθ μ Sκ1 εδ Sκ2 θάεκυθ κ ετη πκυ Ϋξ δ βθ έ δ ξτ β πλκμ σζ μ δμ δ υγτθ δμ, κ ετη βζ. πκυ κδ δ κφ δεϋμ κυ πδφϊθ δ μ έθδ φδλδεϋμ. Οδ ε έθ μ υ κτ κυ ετη κμ πκυ β υηπ λδφκλϊ κυμ ηϋ Ϋ κδ υζδεϊ (θδ σ λκπ) έθδ πλσηκδ θ υζδεϊ υ Ϊ θ ά θ δ σ λκπ κθκηϊκθ δ ε δεϋμ ε έθ μ (ordinary o). π δ ά β ξτ β κυ ετη κμ υο έθδ γ λά ( εϊγ δ τγυθ β), εδ κ έε βμ δϊγζ βμ no βμ ε δεάμ ε έθμ γ έθδ γ λσμ (no=c/υο), η Ϊζζ ζσΰδ β ε δεά ε έθ υπεκτ δ κυμ ΰθπ κτμ θσηκυμ (Snell) βμ δϊγζ βμ. θ έγ κδ ε έθ μ Se1 εδ Se2 πκυ β ξτ β κυμ υ, ηϋ κ υζδεσ, θ έθδ γ λά (υο υ υe σπκυ υe β ξτ β ε Ϊ βθ δ τγυθ β x) κθκηϊκθ δ Ϋε ε μ ε έθ μ(extraordinary e). Σσ κ έε βμ δϊγζ βμ n βμ Ϋε ε βμ γ ιλ Ϊ δ πσ βθ δ τγυθ β (no n ne, ne = c / υe) εδ β Ϋε ε β ε έθ θ γ εκζκυγ έ κθ θσηκ κυ Snell (σξδ ησθκ θ δ ξτ δ κ θσηκμ κυ βηδ σθκυ 52 ζζϊ β δγζυη θβ ε έθ θ ίλέ ε δ εθ κ πέπ κ πλσ π π βμ).

53 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ έθδ πζεέ δ δπζκγζ δεκτ ελυ Ϊζζκυ, κπκέ Ϋξκυθ εκπ έ ε Ϊ Ϋ κδκ λσπκ, υ κδ πλϊζζβζ μ Ϋ λ μ θ έθδ πλϊζζβζ μ η κθ κπ δεσ Ϊικθ κυ ελυ Ϊζζκυ. Ό θ ηδ Ϋ ηβ φπ σμ πϋ δ βθ Ϋ λ θσμ δπζκγζ δεκτ ελυ Ϊζζκυ, σ ηϋ κθ ελτ ζζκ βηδκυλΰκτθ δ τκ ετη, κ Ϋε ε κ εδ κ ε δεσ η πέπ κ πκζυ πμ πλϊζζβζκ εδ εϊγ κ θ έ κδχ κθ ΟΑ. 53

54 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Calcite (ελυ ζζδεβ ηκλφβ κυ CaCO3). έθδ δφθ μ εδ ζ δπμ χλπηκ, εδ πδ δεθυ δ δ χυλβ δπζκγζ δεκ β 54

55 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Nicol prism : φ δΰηϋθκ πσ υκ εκηηϊ δ κυ calcite η Ϋθ ε θσ η ιτ κυμ ΰ ηδ ηϋθκ η Canada Balsam (ηδ δφθά εσζζ). ιδ έμ πθ δφκλ δευθ δε υθ δϊγζ βμ η ιτ βμ Ϋε ε βμ εδ βμ ε δεάμ ε έθμ, β ordinary γ υπκ έ κζδεά, π λδεά θϊεζ β εδ γ φτΰ δ πσ κ πλέ η εδ β extraordinary γ πλκχπλά δ. ο ίσ Nicol ό ο ιά ι ί ι έ ς ι ή ίβ ι. ι ά ιβός ο ής, ά ο ύ ός. Γί ι ήσ 55

56 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ ne<nκ (λθβ δεσμν δπζκγζ δεσμ ελτ ζζκμ)- ο ne>nκ (γ δεσμν δπζκγζ δεσμ ελτ ζζκμ )- π δ ά κδ.. πθ τκ ευηϊ πθ έθδ δφκλ δεκέ (no εδ ne) δφκλ δεϋμ έθδ εδ κδ θ έ κδξ μ ξτ β μ υo = c/no εδ υe = c/ne πθ τκ ευηϊ πθ. θ no > ne (γ δεσμ ελτ ζζκμ) έθδ υoξυe θυ θ no<ne (λθβ δεσμ ελτ ζζκμ) έθδ υoρυe. Η δ τγυθ β πσζπ βμ κυ ετη κμ πκυ δ έ δ η η ΰζτ λβ ξτ β κθκηϊ δ ξτμ Ϊικθμ θυ β εϊγ β Υ υ άθ δ τγυθ β κθκηϊ δ ίλ τμ Ϊικθμ (S). λθβ δεσ ελτ ζζκ πλκφθυμ κ F έθδ πλϊζζβζκμ η κθ Ο θυ γ δεσ ελτ ζζκ κ S έθδ πλϊζζβζκμ η κθ Ο. Λσΰπ βμ δφκλ δεάμ ξτ β μ δϊ κ βμ πθ τκ ευηϊ πθ ηϋ κ πζεέ δκ, ε Ϊ βθ Ϋικ σ κυμ πσ κ πζεέ δκ υ Ϊ γ Ϋξκυθ δφκλ δεά 56 δφκλϊ φϊ βμ πσ σ δ έξθ βθ έ κ σ κυμ.

57 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Η η ίκζά υ ά έ δ πσ β ξϋ β: Δφ= 2 n s nf d σπκυ έθδ κ η.ε. κ ε θσ, nf εδ ns έθδ κδ.. ε Ϊ βθ δ τγυθ β κυ ξτ εδ ίλ τ Ϊικθ θ έ κδξ εδ d κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ. υθάγπμ κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ εζϋΰ δ Ϋ δ υ θ Ϋξκυη φ = πή2, π, 2π ε ζ., κ θ έ κδξκ πζεέ δκ ξλε βλέ δ σ πμ ζή4, ζή2, ζ ε ζ. Πλκφθυμ Ϋθ πζεέ δκ έθδ ζή4 ΰδ Ϋθ υΰε ελδηϋθκ ηάεκμ ετη κμ σξδ σηπμ ΰδ Ϊζζκ ηάεκμ ετη κμ 57

58 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ εγυ δ ΰπΰάΝ Ϋλβ βμνφϊ βμ 2 no ne d Πζεέ δκνζήζ Πζεέ δκνζήβ 2 no ne d 2 n s nf d 2 exp i ά η Πό ω η n n d o e Κ /2 1 i 450 Γ ό Δεξ ά 3 / Γ i 1 Α ε ά 450 Γ ό ό 58

59 Π Ρ ΓΩΓ ΝΚΤΚΛΙΚ ΝΠΟΛΩΜ ΝΟΤΝΦΩΣΟ Φυ ό Φω (Μη Π ω ) Σχετ Σχετ Γ Π ω ό Γω μ 450, 1350 Γω μ όχ 450 Π δ Γ Π ω ή4 ά Φω Κυ Ε ε πτ Πο ω Πο ω ο Φως ο Φως 59

60 Ι ΙΠΛΟΘΛ ΣΙΚΟΣ Σ Ο Ν Ν ΝΙ ΟΣΡΟΠΟΝΜ Ο-ΠΛ ΚΙ Ι ΝΚ ΘΤ Σ Ρ ΝΦ Όππμ πλκβΰκυηϋθπμ θ φϋλγβ κδ τκ ε έθ μ o εδ e έθδ η ιτ κυμ εϊγ πκζπηϋθ μ. Λσΰπ σηπμ βμ δφκλϊμ λσηκυ ηϋ κθ ελτ ζζκ, η Ϊ βθ Ϋικ σ κυμ, θ γ Ϋξκυθ βθ έ δ φϊ β. υ σ βηέθ δ σ δ, β τθγ β πθ τκ υ υθ ε έθπθ γ υ δ φπμ ζζ δπ δεϊ πκζπηϋθκ. βθ δ δεά π λέπ π β πκυ κ πϊξκμ κυ πζεδ έκυ έθδ Ϋ κδκ υ β δφκλϊ λσηκυ θ έθδ ζ / 4 (ζ κ ηάεκμ ετη κμ κυ φπ σμ ηϋ κ υζδεσ), σ β δφκλϊ φϊ βμ η ιτ o εδ e γ ΰέθ δ 90κ εδ β τθγ ά κυμ γ υ δ ευεζδεϊ πκζπηϋθκ φπμ. Σκ πζεέ δκ υ σ κθκηϊ δ πζεέ δκ ζή4 εδ έθδ κ ευλδσ λκ λΰζ έκ ΰδ βθ πλΰπΰά ευεζδεϊ πκζπηϋθκυ φπ σμ. 60

61 Έ πνσ δνϋχκυη Ν υκνπκζπ ΫμΝχπλέμΝθΝιΫλκυη Ν κθνκπ δεσν κυμνϊικθένππμνγν κθνίλκτη ς 61

62 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ έσ βμνπσζπ βμ ς έσ ός ς ή Μ βο ή ης έ σης ο φω ός ι ά ά ισ Γ ι ά Πο έ ο Φ ς 62

63 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ ς έσ ς έσ ός βμνπσζπ βμ ή Μ βο ή ης έ σης ο φω ός ίς ι ά Π ί ιο / χύ ά ο // Ιmax ι Α Μ βο ή ης έ σης ω φω ός η η ι ά άχισ σ ις ί ι ς θέσ ις Μ ι ά ι ά ο έ οφ ς ά ισ ής Μ βο ή ης έ σης η Ε ι ά άχισ ι ι ά ο φ ς Μ βο ή ης έ σης ω φω ός η η σ έ ο ιφο ι ά άχισ ι ές θέσ ις Μ ι ά ι ι ά ο έ οφ ς 63

64 θέχθ υ βνε Ϊ Ε έ σ Κ ιά ς έσ βο ή Π ί ιο /4 σ Κ ιά βο ή ης έ σης ο φω ός Φ σι ό φ ς ς έσ ι ά έ ο φ ς ή ς έ σ ς ο φω ός ί θέσ Μ βο ή ης έ σης η ι ά άχισ. Α ής ι / σ ις Κ ο ός βμνπσζπ βμ ο ι Α ής Μ βο ή ης έ σης η ι ά άχισ. Α ής ι / σ ις ο Μ ι ά ι ά ο έ ο φ ς 64

65 65

66 ιβ ιο φί 1. Φυ δεά Γ θδεάμ Πδ έμ - Γ ΣΪιβμ ΰ θδεκτ ζυε έκυ. Ολΰθδ ησμ ε σ πθ δ ε δευθ δίζέπθ - Πδ ΰπΰδεσ Ιθ δ κτ κ - ΤΠ ΠΘ ΠΟΛΩ Η ΣΟΤ ΦΩΣΟ, ΜΪεβμ ΰΰ ζεϋλβμ 2009, Α ο ο π οθ ο, Φυ,Ε π 6. r/ 7. Μ Ι Ν Ρ Ι Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Η : Π Ο Λ Ω Η H/M Κ Τ Μ Σ Ω Ν Πθΰδυ βμ Λ. Ππ σπκυζκμ, Σηάη Φυ δεάμ Πθ πδ βηέκυ Π λυθ, ΠΪ λ

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα