ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ

2 σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη κχά ωθ κφ δζ υθ εαδ λαπ αυθ πλσΰλαηηα λτγηδ βμ δαΰλαφάμ χλ υθ. ζϊφλυθ β εαδ δαεαθκθδ ησμ ξλ υθ ηδελυθ πδξ δλά πθ εαδ παΰΰ ζηα δυθ πλκμ κ βησ δκ εαδ κυμ φκλ έμ εκδθωθδεάμ α φϊζδ βμ, πκυ πλκίαέθκυθ λτγηδ β κφ δζυθ κυμ πλκμ λϊπ α μ. ε αε β δα δεα έα λτγηδ βμ κφ δζυθ πδξ δλά πθ, η η υ δεά τθαηβ ΰδα κ τθκζκ ωθ πδ ω υθ. Έε αε β δα δεα έα δ δεάμ δαξ έλδ βμ.

3 Όφ ζκμ πδξ δλά δμ Ϋχκυθ ηδα «τ λβ υεαδλέα» ΰδα Ϋθα θϋκ ι εέθβηα. ΣκυζΪχδ κθ υφδ Ϊη θ μ γϋ δμ λΰα έαμ δα υακθ αδ. Η δϊ ω β εαδ «δα άλβ β αωά» χδζδϊ ωθ πδχ δλά ωθ ηϋ α απσ β λτγηδ β ωθ αθ δαευθ κυμ υπκχλ υ ωθ, γα Ϋχ δ ηαελκπλσγ ηκ βηκ δκθκηδεσ σφ ζκμ εα κθ Ϊ πθ εα κηηυλέπθ υλυ, απσ βθ έ πλαιβ η ζζκθ δευθ φσλπθ αζζϊ εαδ βθ πζβλπηά α φαζδ δευθ δ φκλυθ.

4 ΡΤΘΜΙΗΝ- ΙΑΓΡΑΦΗΝΟΦ ΙΛΩΝΝ ΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚΑΙΝ ΠΑΓΓ ΛΜΑΣΙΩΝ Νκηκγ δεάνπαλϋηία βνΰδαν βνλτγηδ βνξλ υθν ΜδελυθΝ πδξ δλά πθνεαδν παΰΰ ζηα δυθ

5 δεαέωηανυπαΰωΰάμν βνλτγηδ β δεαέωηα υπαΰωΰάμ Ϋχκυθ ΜδελΫμ πδχ δλά δμ ά παΰΰ ζηα έ μ πκυ: Κα Ϊ β χλά β πκυ Ϋζβι δμ έχαθ ετεζκ λΰα δυθ Ϋπμ 2,5 εα. υλυ. θ Ϋχκυθ υπκίϊζ δ αέ β β ΰδα υπαΰωΰά δμ δα Ϊι δμ κυ θ.3869/2010 ά Ϋχκυθ ΰετλωμ παλαδ βγ έ απσ αυ ά. θ Ϋξκυθ πατ δ δμ λΰα έ μ κυμ. θ Ϋχκυθ υπκίϊζ δ αέ β β υπαΰωΰάμ κθ Π πξ υ δεσ Κυ δεα εαδ θ Ϋξκυθ εα α δεα έ κδ φκλ έμ ωθ πδχ δλά ωθ ά παΰΰ ζηα έ μ - ΰδα φκλκ δαφυΰά ά απϊ β ίϊλκμ κυ βηκ έκυ ά ΦκλΫα Κκδθωθδεάμ φϊζδ βμ (ΦΚ ).

6 πδζϋιδη μν δαΰλαφϋμ δαΰλαφϋμ απαδ ά ωθ ωμ πλκμ ε φϊζαδκ εαδ σεκυμ, κφ δζ υθ πκυ βθ έξαθ κφ δζϋμ απσ πδξ δλβηα δεϊ Ϊθ δα πλκμ δμ λϊπ α μ εαγυ Ϋλβ β κυζϊξδ κθ 90 βη λυθ ( πέ δεβ ά λυγηδ ηϋθβ) εαδ θ έχαθ φκλκζκΰδεά εαδ α φαζδ δεά θβη λσ β α ζσΰω ζβιδπλσγ ηωθ ά έχαθ ζσΰω λτγηδ βμ. Οδ δαΰλαφϋμ αφκλκτθ ηέα ά π λδ σ λ μ πδ υ δμ βμ λϊπ ααμ πλκμ κθ κφ δζϋ β πκυ υθκζδεϊ αθϊ πδζϋιδηκ κφ δζϋ β θ υπ λίαέθκυθ κ πκ σ πθ υλυ. Ι κτθ αδ κυζϊξδ κθ η κ 50% πθ υθκζδευθ απαδ ά πθ κυ ξλβηα κ κ δεκτ δ λτηα κμ εα Ϊ κυ κφ δζϋ β ά, φσ κθ έθαδ ηδελσ λκ, κ πκ σ πκυ απαδ έ αδ Ϋ δ υ η Ϊ β δαΰλαφά κ υπσζκδπκ βμ απαέ β βμ βμ λϊπ ααμ εα Ϊ κυ κφ δζϋ β θα ηβθ υπ λίαέθ δ κ 75% βμ εαγαλάμ π λδκυ δαεάμ γϋ βμ κυ δ έκυ εαδ ωθ υθκφ δζ υθ.

7 δα δεα έα Ο κφ δζϋ βμ υπκίϊζζ δ ί ίαέπ β πλκμ βθ λϊπ αα σπκυ απκ υπυθκθ αδ α π λδκυ δαεϊ κδξ έα εαδ κδ υπκξλ υ δμ κυ, υ θα πλκ δκλδ γ έ β εαγαλά π λδκυ δαεά γϋ β κυ. Η λϊπ αα παλϋχ δ βθ αδ κτη θβ λτγηδ β άήεαδ δαΰλαφά, τηφωθα η ελδ άλδα ΰδα βθ αιδκζσΰβ β βμ δεαθσ β αμ κυ αδ κτη θκυ θα αθ π ιϋζγ δ δμ λυγηδ γ έ μ υπκξλ υ δμ. Η λϊπ αα ηπκλ έ θα παλϊ χ δ λτγηδ β άήεαδ δαΰλαφά υπσ δαφκλ δεκτμ σλκυμ απσ κυμ π λδζαηίαθση θκυμ βθ αέ β β. π λέπ ω β δαΰλαφάμ πέ ω βμ πκυ Ϋχ δ ΰΰυβγ έ η λδεϊ κ ζζβθδεσ βησ δκ, β χ δεά δαΰλαφά εα αθϋη αδ αθαζκΰδεϊ εαδ κ ΰΰυβηΫθκ πκ κ σ.

8 ΤπαΰωΰάΝ δμνλυγηέ δμν κυννέζγίηήβί1ζ Φυ δεσ ά θκηδεσ πλσ ωπκ πκυ πλκ εκηέ δ β Φκλκζκΰδεά δκέεβ β άήεαδ κυμ ΦΚ ί ίαέω β χλβηα κ κ δεκτ φκλϋα σ δ Ϋχ δ υπαχγ έ λτγηδ β κφ δζυθ κυ πλκμ αυ σθ, δεαδκτ αδ θα υπαξγ έ κ πλσΰλαηηα ιυπβλϋ β βμ βμ ζβιδπλσγ ηβμ κφ δζάμ κυ β Φκλκζκΰδεά δκέεβ β άήεαδ κυμ ΦΚΑ, πκυ πλκίζϋπ αδ α Ϊλγλα 51 εαδ 54 κυ θ. 4305/2014, ηϋχλδ εαδ 100 ηβθδαέ μ σ δμ, ζαηίϊθκθ αμ πλσ γ β δαΰλαφά πλκ αυιά πθ σεπθ εαδ πλκ έηπθ επλσγ ηβμ εα αίκζάμ τοκυμ 20%, πϋλαθ ωθ πλκίζ πκηϋθωθ α αθω Ϋλω Ϊλγλα. Σα αθω Ϋλω φαλησακθ αδ εαδ δμ π λδπ υ δμ κφ δζ υθ πκυ εα Ϊ κ χλσθκ πλκ εσηδ βμ βμ ί ίαέω βμ κυ χλβηα κ κ δεκτ φκλϋα Ϋξκυθ ά β υπαξγ έ β λτγηδ β πθ Ϊλγλπθ 51 εαδ 54 κυ θ. 4305/2014 εαδ βλκτθ δμ υπκξλ υ δμ πκυ αυ ά υθ πϊΰ αδ.

9 ΜβΝ επζάλω βνσλωθνλτγηδ βμ Η ηβ πλκ άεκυ α επζάλπ β απσ κθ κφ δζϋ β ωθ σλωθ λτγηδ βμ, τηφωθα η κ παλσθ Ϊλγλκ εαδ α Ϊλγλα 51 εαδ 54 κυ θ. 4305/2014 ΰδα χλκθδεσ δϊ βηα αγλκδ δεϊ η ΰαζτ λκ ωθ λδυθ (3) ηβθυθ, ωμ πλκμ κπκδα άπκ απσ δμ λυγηδ γ έ μ υπκχλ υ δμ, πλκεαζ έ αυ κ δεαέπμ βθ αθαίέπ β πθ λυγηδ γ δ υθ υπκξλ υ υθ κυ τηφωθα η κυμ σλκυμ κυ παλσθ κμ Ϊλγλκυ (η έκθ υχσθ εα αίκζϋμ πκυ Ϋχκυθ ΰέθ δ κ πζαέ δκ ωθ λυγηέ ωθ} εαδ βθ αθα λκηδεά αθαίέω β κυ υθσζκυ ωθ πλκμ σζκυμ δαΰλαφ δ υθ υπκχλ υ ωθ, πλκ αυιά ωθ, σεωθ εαδ πλκ έηωθ επλσγ ηβμ εα αίκζάμ, α κπκέα εαγέ αθ αδ κ τθκζσ κυμ Ϊη α απαδ β Ϊ εαδ ζβιδπλσγ ηα.

10 ΙΑΓΩΓΗΝ ΚΣΑΚΣΗΝ ΙΑ ΙΚΑΙΑΝ ΡΤΘΜΙΗ ΤΠΟΧΡ Ω ΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΝΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Μ Ν ΜΠΟΡΙΚΗ Ι ΙΟΣΗΣΑ

11 δεαέωηανυπαΰωΰάμ ΚΪγ φυ δεσ ά θκηδεσ πλσ ππκ η ηπκλδεά δ δσ β α, τηφωθα η κ Ϊλγλκ 2 παλϊΰλαφκμ 1 κυ Π ωχ υ δεκτ Κυ δεα (Ν. 3588/2007), κ κπκέκ Ϋχ δ κ εϋθ λκ ωθ ευλέωθ υηφ λσθ ωθ κυ βθ ζζϊ α τθα αδ, ηϋχλδ δμ , θα αδ έ αδ β λτγηδ β πθ υπκξλ υ υθ κυ, φσ κθ β λτγηδ β αυ ά υθαδθκτθ πδ π Ϋμ πκυ επλκ ππκτθ κυζϊξδ κθ 50,1% κυ υθσζκυ πθ απαδ ά πθ, κ κπκέκ π λδζαηίϊθ αδ κυζϊχδ κθ 50,1% ωθ υχσθ ηπλαΰηϊ ωμ ά η δ δεσ πλκθσηδκ ά η Ϊζζβμ ηκλφάμ ια φαζδ δεά υηφωθέα ωμ πλκμ π λδκυ δαεσ κδχ έκ. Η υθαέθ β ωθ πδ ω υθ απκ υπυθ αδ υηφπθέα λτγηδ βμ, β κπκέα υπκίϊζζ αδ ηααέ η βθ αέ β β κυ κφ δζϋ β.

12 ε έεα βναέ β βμ λησ δκ δεα άλδκ ΰδα βθ ε έεα β βμ αέ β βμ έθαδ κ Μκθκη ζϋμ Πλπ κ δε έκ, βθ π λδφϋλ δα κυ κπκέκυ κ κφ δζϋ βμ Ϋξ δ βθ Ϋ λα κυ, κ κπκέκ δεϊα δ εα Ϊ β δα δεα έα βμ εκτ δαμ δεαδκ κ έαμ. Σκ δεα άλδκ απκ Ϋξ αδ βθ αέ β β εαδ λυγηέα δ δμ υπκξλ υ δμ κυ κφ δζϋ β τηφωθα η α πλκίζ πση θα βθ υθυπκίζβγ έ α η βθ αέ β β υηφωθέα λτγηδ βμ, Ϊθ κδ υηίαζζση θκδ πδ ω Ϋμ β υηφωθέα λτγηδ βμ επλκ ωπκτθ κ απαδ κτη θκ έ κμ εαδ πκ κ σ απαδ ά ωθ.

13 πκ ζϋ ηα ανλτγηδ βμ Η απκ κχά βμ αέ β βμ κυ Ϊλγλκυ 3 απσ κ δεα άλδκ πδφϋλ δ α αεσζκυγα απκ ζϋ ηα α απκεζ δ δεϊ ΰδα δμ λυγηδαση θ μ απαδ ά δμ: φσ κθ κ πλκίζϋπ δ β υηφωθέα λτγηδ βμ, τθαθ αδ θα αθα Ϋζζκθ αδ κδ α κηδεϋμ εαδ υζζκΰδεϋμ δυι δμ πθ πδ π υθ εα Ϊ κυ κφ δζϋ β εαδ υχσθ υθκφ δζ υθ ΰδα κλδ ηϋθκ δϊ βηα, Ϋπμ λδυθ ηβθυθ, απσ βθ βηκ έ υ β βμ απσφα βμ π λέ απκ κχά βμ αέ β βμ. βθ π λέπ ω β αυ ά, ΰδα βθ έ δα δϊλε δα, αθα Ϋζζ αδ β παλαΰλαφά ωθ απαδ ά ωθ ωθ υηίαζζση θωθ πδ ω υθ εα Ϊ ωθ ΰΰυβ υθ εαδ υχσθ υθκφ δζ υθ κυ ΰδα βθ Ϊ εβ β δα δεα δευθ πλϊι ωθ, Αθα Ϋζζ αδ, ΰδα π λέκ κ υ εα (12) ηβθυθ απσ βθ βηκ έ υ β βμ απσφα βμ πκυ απκ Ϋχ αδ βθ αέ β β, β ζάοβ εϊγ ηϋ λκυ υζζκΰδεάμ αθαΰεα δεάμ ε Ϋζ βμ, υηπ λδζαηίαθκηϋθβμ βμ εάλυιβμ π υχ υ βμ, ίϊλκμ κυ κφ δζϋ β.

14 πκ ζϋ ηα ανλτγηδ βμ ικφζ έ αδ κ κφ δζση θκ κυμ λΰααση θκυμ ξλϋκμ κυ αφέκυ (ΰ) κυ Ϊλγλκυ 154 κυ Π ωχ υ δεκτ Κυ δεα 12 δ σπκ μ Ϊ κε μ ηβθδαέ μ σ δμ. Οφ δζϋ βμ κυ κπκέκυ κδ υπκχλ υ δμ Ϋχκυθ λυγηδ γ έ ίϊ δ υηφωθέαμ πδευλωηϋθβμ τηφωθα η δμ δα Ϊι δμ κυ παλσθ κμ θσηκυ, δεαδκτ αδ θα υπαξγ έ κ πλσΰλαηηα ιυπβλϋ β βμ βμ ζβιδπλσγ ηβμ κφ δζάμ κυ β Φκλκζκΰδεά δκέεβ β άήεαδ α α φαζδ δεϊ αη έα, πκυ πλκίζϋπ αδ α Ϊλγλα 51 εαδ 54 κυ θ. 4305/2014, ηϋχλδ εαδ 100 ηβθδαέ μ σ δμ, ζαηίϊθκθ αμ πλσ γ β δαΰλαφά πλκ αυιά πθ σεπθ εαδ πλκ έηπθ επλσγ ηβμ εα αίκζάμ τοκυμ 20%, χϋ β η κ πλκίζ πση θα α αθω Ϋλω Ϊλγλα, αθϊζκΰα η κθ αλδγησ ωθ σ ωθ.

15 ΙΑΓΩΓΗΝ ΚΣΑΚΣΗΝ ΙΑ ΙΚΑΙΑΝ Ι ΙΚΗ ΙΑΧ ΙΡΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ Ν ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Μ Ν ΜΠΟΡΙΚΗ Ι ΙΟΣΗΣΑ

16 δεαέωηανυπαΰωΰάμ ΚΪγ φυ δεσ ά θκηδεσ πλσ ππκ η π πξ υ δεά δεαθσ β α, κ κπκέκ Ϋχ δ βθ Ϋ λα κυ βθ ζζϊ α εαδ ίλέ ε αδ ΰ θδεά εαδ ησθδηβ α υθαηέα επζάλπ βμ ζβιδπλσγ ηπθ ξλβηα δευθ υπκξλ υ πθ, τθα αδ θα υπϊΰ αδ Ϋε αε β δα δεα έα δ δεάμ δαχ έλδ βμ. Η αέ β β υπκίϊζζ αδ απσ πδ π ά ά πδ ω Ϋμ κυ κφ δζϋ β, κυμ κπκέκυμ π λδζαηίϊθ αδ κυζϊξδ κθ ηδα λϊπ αα, κδ κπκέκδ επλκ ππκτθ κυζϊξδ κθ κ 40% κυ υθσζκυ πθ απαδ ά πθ ίϊλκμ κυ κφ δζϋ β. λησ δκ δεα άλδκ ΰδα βθ ε έεα β βμ αέ β βμ έθαδ κ Μκθκη ζϋμ Πλπ κ δε έκ, βθ π λδφϋλ δα κυ κπκέκυ κ κφ δζϋ βμ Ϋξ δ βθ Ϋ λα κυ, κ κπκέκ δεϊα δ εα Ϊ β δα δεα έα βμ εκτ δαμ δεαδκ κ έαμ.

17 δα δεα έα Σκ δεα άλδκ, απκ χση θκ βθ αέ β β, δκλέα δ η βθ απσφα β κυ κθ πλκ δθση θκ βθ αέ β β δ δεσ δαχ δλδ ά, ε σμ Ϊθ υπϊλχ δ πϋλαθ βμ ηδαμ αέ β β ά ετλδα παλϋηία β η κ αυ σ αέ βηα (γϋ β δ δεά δαχ έλδ β) εαδ δαφκλ δεά πλσ α β ωμ πλκμ κθ δ δεσ δαχ δλδ ά, κπσ δκλέα δ κθ εα Ϊ βθ ελέ β κυ εα αζζβζσ λκ η αιτ ωθ πλκ αγϋθ ωθ. Η απσφα β πέ βμ αδ ά ωμ ε έ αδ θ σμ ηβθσμ απσ β υαά β β. Μ Ϊ β βηκ έ υ β βμ απσφα βμ βμ πλκβΰκτη θβμ παλαΰλϊφκυ β ικυ έα ωθ εα α α δευθ κλΰϊθωθ δκέεβ βμ εαδ δαχ έλδ βμ βμ πδχ έλβ βμ π λδϋλχ αδ κ τθκζσ βμ κθ δκλδαση θκ δ δεσ δαχ δλδ ά.

18 δα δεα έαν Σκ υθ κησ λκ υθα σθ απσ βθ ΰεα Ϊ α ά κυ, κ δ δεσμ δαξ δλδ άμ δ θ λΰ έ βησ δκ πζ δκ κ δεσ δαΰπθδ ησ ΰδα βθ επκέβ β κυ υθσζκυ κυ θ λΰβ δεκτ βμ υπσ δ δεά δαχ έλδ β πδχ έλβ βμ, ά πέ ηϋλκυμ ζ δ κυλΰδευθ υθσζωθ βμ πδχ έλβ βμ (εζϊ ωθ) ά π λδκυ δαευθ βμ κδχ έωθ φσ κθ αυ Ϊ θ απκ ζκτθ εζϊ κυμ.

19 δα δεα έα φσ κθ κζκεζβλπγ έ πδ υξυμ απσ κθ δ δεσ δαχ δλδ ά β η αίέία β κυζϊχδ κθ κυ 90% κυ υθσζκυ κυ θ λΰβ δεκτ βμ πδχ έλβ βμ (ωμ ζκΰδ δεά αιέα), εαδ Ϊθ εα Ϊ βθ ε έηβ ά κυ, ίϊ δ ωθ αθαΰΰ ζγ δ υθ απαδ ά ωθ, κ πλκρσθ λ υ κπκέβ βμ παλε έ ΰδα βθ πζάλβ δεαθκπκέβ β σζπθ πθ πδ π υθ, υπκίϊζζ δ χ δεσ αέ βηα κ αλησ δκ δεα άλδκ κ κπκέκ τθα αδ θα παλα έθ δ κθ δκλδ ησ κυ η απκεζ δ δεσ αθ δε έη θκ βθ δϊγ β κυ πλκρσθ κμ λ υ κπκέβ βμ πλκμ κυμ δεαδκτχκυμ. π λέπ π β πζάλκυμ δεαθκπκέβ βμ κυ υθσζκυ ωθ πδ ω υθ, α αδλδεϊ σλΰαθα ά κ δ δκε ά βμ, εα Ϊ π λέπ ω β, αθαε κτθ βθ δκέεβ β κυ φκλϋα βμ πδξ έλβ βμ. αθ έγ β π λέπ π β, κ δ δεσμ δαχ δλδ άμ υπκχλ κτ αδ θα υπκίϊζ δ αέ β β π υξ υ βμ κυ κφ δζϋ β. π λέπ ω β πκυ εελ η έ αέ β β π υχ υ βμ πλκχωλϊ β ιϋ α β βμ.

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα