1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028, ,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ , , , ,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ"

Transcript

1 ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028, ,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ , , , ,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΙέΝ υηα μναεδθβ κπκδά δμ IΙέΝ θ υηα μναεδθβ κπκδά δμ 1έΝΓάπ αάοδεσπ α Μ έκθνμνπλκίζϋο δμναπαιδυ πθνεαδνυπκ δηά πθ ζένμβξαθάηα αά ξθδεϋμν ΰεα α Ϊ δμνεαδνζκδπσμν , ,92 ηβξαθκζκΰδεσμν ικπζδ ησμ ηένμ αφκλδεϊνηϋ α , ,92 θένυ πδπζανεαδνζκδπσμν ικπζδ ησμ , , , ,28 τθκζκν εδθβ κπκέβ πθνχγι+γιιψ , ,28 ΙΙΙΝυηη κξϋμνεαδνϊζζ μνηαελκπλσγ η μν ξλβηα κκδεκθκηδεϋμναπαδ ά δμ ιένλκδπϋμνηαελκπλσγ η μναπαδ ά δμ τθκζκνπϊΰδκυν θ λΰβ δεκτνχγι+γιι+γιιιψ ΝΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ IΝ πκγϋηα α ζένπλυ μνίκβγβ δεϋμντζ μά θαζυ δηανυζδεϊνάν θ αζζαε δεϊνεαδν έ βν υ ε υα έαμ ηένπλκεα αίκζϋμνΰδαναΰκλϋμναπκγ ηϊ πθ ΙIΝ παδ ά δμ 1έΝΠ ζϊ μ ,18 ΝΜ έκθμπλκίζϋο δμ ,18 γαέν πδ αΰϋμν δ πλαε Ϋ μχη αξλκθέψ ,50 11έΝΥλ υ μν δϊφκλκδ , ,71 ΙΙΙΝΥλ σΰλαφα IVΝ δαγϋ δηα 1έΝΣαη έκ γένκα αγϋ δμνσο πμνεαδνπλκγ ηέαμ τθκζκνευεζκφκλκτθ κμν θ λΰβ δεκτν Χ Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ ΙVΨ ένμ Σ ΣΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟΤ βένυ κ ανξλά πμν δ πλαε Ϋα Γ ΝΙΚΟΝΤΝΟΛΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟΤΝΧ + +Γ+ + Ψ

2 ΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΣ Ξ ΧΝΥΡ ΧΣΙΚΟΙ ζένλκδπκένζκΰαλδα ηκέν Ϊι πμ Κα Ϊ α βνλκΰαλδα ηκτναπκ εζε ηϊ ωθνχλά εωμν(λήκθ) ΑπσμΝί1ήί1ήβί14ΝEωμμΝγ1ή1βήβί14 Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΙέΝ πκ ζϋ ηα αν εη αζζ τ πμ ΚτεζκμΝ λΰα δυθνχππζά δμψ ,50 Μ έκθμνκσ κμνππζά πθ ,75 Μδε ΪΝαπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ μψν εη αζζ τ πμ ,75 τθκζκ ,75 Μ ΙΟΝμ 1έΝΈικ αν δκδεβ δεάμνζ δ κυλΰέαμ ,10 ζέέικ ανζ δ κυλΰέαμνπαλαΰπΰάμνηβνεκ κζκΰβγϋθ αν ,10 Χεσ κμνυπκαπα ξκζά πμνάνα λϊθ δαμψ Μ λδεϊναπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ μψν ,65 εη αζζ τ πμ ΠΛ ΟΝΝΧάΝη έκθψ Μ έκθμ γένυλ π δεκέν σεκδντν υθαφάνϋικ α 241,47 241,47 ΟζδεΪΝαπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ μψν εη αζζ τ πμ ,18 ΙΙέΝΠΛ ΟΝΝΧάΝη έκθψμνέε αε αναπκ ζϋ ηα α 1έΝΈε αε ανεαδναθσλΰαθανϋ κ α γένέ κ ανπλκβΰκτη θπθνξλά πθ Μ έκθμ βένέε αε μναβηέ μ ,00 ζένπλκίζϋο δμνΰδανϋε αε κυμνεδθ τθκυμ ,00-19 ΟλΰαθδεΪΝεαδΝΫε αε αναπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ μψ ,18 Μ ΙΟΝμ τθκζκναπκ ίϋ πθνπϊΰδπθν κδξ έπθ ,75 Μ έκθμνοδναπσναυ ΫμΝ θ πηα πηϋθ μν κνζ δ κυλΰδεσν ,75 εσ κμ Κ Θ Ρ Ν ΠΟΣ Λ Μ Σ ΝΧΚΫλ βνάν βηέ μψν ΥΡ ΧΝπλκΝφσλπθ ,18 ΠΡΟ ΡΟΝΤΝ ήνχνντμ ΟΤΛΟ Σ Γ Λ Ν Λ ΤΘ ΡΙΟ ΣΝΥηκκ1λ1 ΛΟΓΙΣ Π Π ΟΠΟΤΛΟΝΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ΚΟΤ Ν1ζΝΝΠ ΙΡ Ι ΝάΝίβγθιθλθ1ΝάΝ11ι ψ Σ Ξ

3

4 ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE Απκ ίϋ εδμ Αθαπσ ίε βν αιέα Ι κζκΰδ ησμν βμνγ1ή1βήβί14 θβμνχλά εωμνβί14 Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμνβί1γ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ Αθαπσ ίε βν αιέα ΙΝε φϊζαδκνχη κξδεσ,νεέζέπέψνχέέέη κξ ένι Ι ΝΚ Φ Λ Ι 1.028, , , , , ,60 273, ,36 1έΝΚα αίζβηϋθκ 2.615, , , , ,36 βένοφ δζση θκνχαπσν κνκπκέκνϋξ δνεζβ εα αίζβγ ένπκ σν υλυέέέέέέψ IIέΝ δαφκλϊναπσνϋε κ βνη κξυθνυπϋ 1έΝΤπσζκδπκΝε λ υθνξλά πμν δμνθϋκ ψένπρο Λ Φ ΙΝΓΙ ΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΚ ΙΙέΝ λαξυπλσγ η μνυπκξλ υ δμνπδ (41.00) IIIέΝ δαφκλϋμναθαπλκ αληκΰάμνάν πδ , , , , ,93 π θ τ πθν πλ ΫμΝπαΰέπθ IVέΝ πκγ ηα δεϊνκ φϊζαδα , , , , ,34 1έΝΣαε δεσναπκγ ηα δεσ , , , , ,35 Μ έκθμν βηέαναπσνπυζβ βνάνυπκ έηβ , , , , ,62 υηη κξυθνεαδνξλ κΰλϊφπθνπλκμν , , , , ,62 VΝ πκ ζϋ ηα αν έμνθϋκ VIΝΠκ ΪΝπλκκλδ ηϋθανΰδανατιβ βνε τθκζκνδ έπθνε φαζαέπθνχ Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ , ,62 ΓέΝΤΠΟΥΡ Χ Ι IέΝΜαελκπλσγ η μνυπκξλ υ δμ έΝΠλκηβγ υ Ϋμ βαέν πδ αΰϋμνπζβλπ Ϋ μχη αξλκθκζ ζένπλκεα αίκζϋμνπ ζα υθ ,40 ηέντπκξλ υ δμναπκνφσλκυμά Ϋζβ , ,40 θέν φαζδ δεκένκλΰαθδ ηκέ , ,50 1ίέΝΜ λέ ηα ανπζβλπ Ϋα , ,10 11έΝΠδ π ΫμΝ δϊφκλκδ , , , , , , , , , ,26 τθκζκνυπκξλ υ πθνχγι+γιιψ ένμ Σ ΣΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΠ Γ ΝΙΚΟΝΤΝΟΛΟΝΠ Θ ΣΙΚΟΤΝΧ + ΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΣ Ξ ΧΝΠΙΣΧΣΙΚΟ ζένλκδπκένζκΰαλδα ηκέν Ϊι πμ , ,24

5 ηϊ ωθνχλά εωμν(λήκθ) γ1ή1βήβί14 εωμνβί14 Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμνβί1γ , , , , , , , , , , , , ,89 ΚαγαλΪΝαπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ Χ+ΨάΧάΨμΝΤπσζκδπκΝαπκ ζ ηϊ πθνχε πλκβΰκτη θπθνξλά πθ τθκζκ Μ ΙΟΝΝμΝ1έΝΦσλκμΝ δ κ άηα κμ βένλκδπκένηβν θ πηα πηϋθκδν κνζ δ φσλκδ ΚΫλ βνπλκμν δϊγ β Ν δϊγ βν πθνε λ υθνΰέθ αδνπμν ιά 1έΝΣαε δεσναπκγ ηα δεσ κένντπκζκδπκνκ λ υθν δμνθϋκ τθκζκ -241,47 225,79 225,79-225, , ,10 331,14 331, ,00 331, , , , , , ,24 Π ΡΑΜΑ,Νβίήίηήβί1η ΛΟΓΙΣ ΟΠΟΤΛΟΝΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ ζννπ ΙΡ Ι ΝάΝίβγθιθλθ1ΝάΝ11ιζλΝάΝ ψ Σ Ξ ΝΣΙΠΡΟ ΡΟΝΤΝΜ ΛΟ ΝΣΙΠΡΟ ΡΟ Σ Γ Λ ΝΣ ΤΡΟ Σ Γ Λ ΝΣ ΤΡΟ ΣΝΥ1ίλ1ίλ

6

7 ΗΣΙΚΟ ΝΚ Φ Λ Ι ζαδκνχη κξδεσ,νεέζέπέψνχέέέη κξϋμν πθνέέέ υλυψ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμν 2013 αίζβηϋθκ δζση θκνχαπσν κνκπκέκνϋξ δνεζβγ ένθαν ζβγ ένπκ σν υλυέέέέέέψ φκλϊναπσνϋε κ βνη κξυθνυπϋλν κνϊλ δκν φκλϋμναθαπλκ αληκΰάμνάν πδξκλβΰά δμν τ πθν πλ ΫμΝπαΰέπθ κγ ηα δεϊνκ φϊζαδα δεσναπκγ ηα δεσ μν βηέαναπσνπυζβ βνάνυπκ έηβ βνννννννννννννν κξυθνεαδνξλ κΰλϊφπθνπλκμν υηοβφδ ησ ζϋ ηα αν έμνθϋκ σζκδπκνε λ υθνξλά πμν δμνθϋκ ΪΝπλκκλδ ηϋθανΰδανατιβ βνε φαζαέκυ κνδ έπθνε φαζαέπθνχ Ι+ ΙΙ+ ΙΙΙ+ ΙV+ V+ VΙΨ 8.307, , , , , , , , ,80 Ο Λ Φ ΙΝΓΙ ΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΚ ΙΝ ΞΟ ΟΥΡ Χ Ι λκπλσγ η μνυπκξλ υ δμ ξυπλσγ η μνυπκξλ υ δμνπδ έντπκζέ κηβγ υ Ϋμ , ,96 δ αΰϋμνπζβλπ Ϋ μχη αξλκθκζκΰβηϋθ μψ 984, ,50 κεα αίκζϋμνπ ζα υθ κξλ υ δμναπκνφσλκυμά Ϋζβ , ,96 αζδ δεκένκλΰαθδ ηκέ , ,39 λέ ηα ανπζβλπ Ϋα , ,63 π ΫμΝ δϊφκλκδ , ,44 κνυπκξλ υ πθνχγι+γιιψ , ,44 Σ ΣΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΠ Θ ΣΙΚΟΤ ΟΝΤΝΟΛΟΝΠ Θ ΣΙΚΟΤΝΧ + +Γ+ Ψ , ,24 ΡΙ ΜΟΙΝΣ Ξ ΧΝΠΙΣΧΣΙΚΟΙ πκένζκΰαλδα ηκέν Ϊι πμ

8 ΠέθαεαμΝ δαγϋ εωμναπκ εζε ηϊ ωθ ΑπσμΝί1ήί1ήβί14ΝEωμμΝγ1ή1βήβί14 Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 Πκ ΪΝπλκβΰκτηεθβμΝχλά εωμν 2013 ΪΝαπκ ζϋ ηα ανχεϋλ βνάναβηέ μψνξλά πμ , ,24 ΨμΝΤπσζκδπκΝαπκ ζ ηϊ πθνχε λ υθνάναβηδυθψν , ,69 κτη θπθνξλά πθ κ , ,93 ΝΝμΝ1έΝΦσλκμΝ δ κ άηα κμ , ,13 πκένηβν θ πηα πηϋθκδν κνζ δ κυλΰδεσνεσ κμν , ,13 ΝπλκμΝ δϊγ β , ,80 βν πθνε λ υθνΰέθ αδνπμν ιάμ δεσναπκγ ηα δεσ 173, ,06 κζκδπκνκ λ υθν δμνθϋκ , ,74 κ , ,80

9

10 κτηεθβμνχλά εωμν , , , , , , , , , , , ,24

11 κτηεθβμνχλά εωμν , , , , , , , ,80

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 Επιμέλεια Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ. www.frigozika.com

Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ. www.frigozika.com Παλαΰπΰά ουε δεκτ, γ ληδεκτ εαδ κυ Ϋ λκυ ικπζδ ηκτ, ια ηδ υθ, υηπυεθπ υθ εαδ ΰ θθβ λδυθ www.frigozika.com α, α, π απ π α... υ α π υ, α π α π υ α, π α υ π α π. Ό α π υ α α π υ α αυ α α α π υ α, α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΥΠοΥΡΓΙο ΔΗΜοΣΙΑΣ ΑΗΣ ΚΑΙ ΑθÞνα Απρýßου οι ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΜΑ ΙΣοΡΙΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο Ο ρμü ΚΩΝΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρßα Αριθμ Πρω Ι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα