εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»"

Transcript

1 Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ

2 Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc, Μ ο ο η Κ ο η, Μηχή ό Π ο ο, ΜSc, Μ ο ο η Θ όο ο, έ Πο ό Μηχή ό, ο ο ο ο ο ήκ Θ ώ Πό ω ώ Πό ω ώ Πό ω

3 μ ω Π ο Πο ό Μηχή ό, MSc

4 Θ έ (, έ φ, φ,, έ, έ έ έ), έ -. έ 4

5 Ο 51/2007. ο μ φ ) έ Χ έ WFD 2000/60/EK. έγ1λλήβίίγ «φ,, ω ο βί1η,»( μ, φ φ 5

6 βίίίήθίή -Γ ( )έ φ,,, έ,, έ φ φ,, έ φ φ έ,, έ 6

7 Ά οιο Ο Ύ βίίίήθί : φ φ ιέ1μ 1ίm3/d ιέβμ φ φ ιέγμ φ έ minimum ) φ, κίήιική ΟΚ, λκήκγή Κ ηί ( έ έ έ βήβθίίήβίί1(φ κλβή ήβίί1) ΓβήΓέ έ γκβληήβίίι(φ θγίή )έ ( :,, έ 7

8 Ά η φ - βίίίήθίμ ) Ά λ ( φ,,, έ βίίίήθίμ, φ (, :. φ, ) 8

9 Θ 1λκί( έ 1069/80). φ γκηβήβί1ί οχ ω χ Έ ββι 1ζβ μ φ 9

10 έ έ έ φ, έ φ 10

11 μ φ έ έ έ,βίίι 11

12 φ φ έ φ, Θ μ - έ 12

13 Θ,, φ φ φ, 13

14 Θ φ έ Έ Θ φ φ - 14

15 Ύ Θ μ φ,, φ έ 15

16 έ( φ έ Ύ ( ), μ )έ, ( φ ) ( φ )) ( ) έ ή ή, 16

17 Κ ο φ ο ο Υέ έ Θ 17

18 θσ β μ Κ ΰλφά βμτφδ Ϊη θβμ Κ Ϊ βμ κτ δεσ δηϋλδ η Θ ζέμ Π,MSc

19 Λ εϊθ μττ Ϊ δθ η Τ δεκτ δη λέ η κμθ ζέμ Τ Ϊ δθ η κ Ϋξκθ κλδκγ βγ έ κ Τ.. Θ ζέμ τηφθ η κ ξϋ δκ δξ έλδ βμ Τ Ϊ θ κ Τ δεκτ δη λέ η κμ Θ ζέμ: ιβκ Ϊηδ Ϊ δθ η η ηϋ κ ηάεκμ1λ,γkm. Σκ θκζδεσηάεκμ κ λκΰλφδεκτ δε τκθϋλξ δ λέκ1έγ88 Km. γζδηθέ Ϊ δθ η η ηϋ β δφϊθ δ1η,1km2. Πλσε δ δΰδ κθ ηδ άλ ηκεσίκ, κθ ηδ άλ λΰλκκζέκ εδ β ζέηθβκϊλζέ 7 λϊε δ Ϊ δθ η η θκζδεά Ϋε βλγκ,λ km2. 32 σΰ δ δεϊ η η θκζδεά Ϋε β1βέηηί,ηkm2. (Π μ Π) Κτλδ μζ εϊθ μ κτέ έθ ζέμμ Λ εϊθβπβθ δκτ η Ϋε β11έίθβkm 2 Λ εϊθβρ ηϊ θ ζηλκτ-πβζέκ η Ϋε ββέίι8 Km 2 2

20 Πκ κ δεάκ Ϊ βτσΰ δθτ δεθ βηϊ θ (Π μ Π) 3

21 Πκδκ δεάκ Ϊ βτσΰ δθτ Ϊ θ (1) (Π Χ μ Π) 5

22 Πκδκ δεάκ Ϊ βτσΰ δθτ Ϊ θ(β) (Π Χ, μ φ φ Π) 6

23 Πσ δηκ λσεδο βΰέβίίίήθίή Κ Ωμ σ δηκ θ λσ ξλε βλέ δ κ θ λσ κ κκέκ έθδ «εγλσ» σ ξβηδεά εδ ηδελκίδκζκΰδεά Ϊκοβ εδ κ κκέκ ηκλ έ θ ε θζγ έ σ κθ Ϊθγλκ ξλέμ θ εδθ θ τ δ β ΰ έ κ ίλξλσγ η ά ηελκλσγ η. Άλγλκ 7, Ο βΰέ 2000/60ή Κ (GD16): Ωμ τ κ λκκλέκθ δ ΰδ Ϊθ ζβ β σ δηκ τ κμ γ λκτθ δ σζ δεϊ άη κ ξλβ δηκκδκτθ δ ΰδ λκζβοέ η εκσ βθ θγλδθβ ε θϊζ β (σ β, κδεδεά ξλά β, ηΰ έλ η, λ ε ά λκφέηθ) εδ λϋξκθ ε Ϊ ηϋ κ σλκ Ϊθ θ 10 m3 βη λβ έμ ά ιβλ κτθ λδ σ λ σ 50 Ϊ κη, έ δεϊ άη κ λκκλέκθ δ ΰδ Ϋ κδ ξλά β η ζζκθ δεϊ. δζϋκθ, δεϊ άη κ λϋξκθ ε Ϊ ηϋ κ σλκ Ϊθ θ 100 m3 βη λβ έμ γ λϋ δ θ λεκζκγκτθ δ. 7

24 Ύ λ β- Πλκ ση θ μ λδκξϋμ σ δηκθ λκτ κ Τ.. Θ ζέμ ΰδ τ λ β ξλβ δηκκδκτθ δ ελέμ σΰ δ δεϊ άη. δφθ δεϊ Ϊ δθ η : Σηδ άλμ ηκεσίκ (τ λ β. κφϊ θ). Η ξθβ ά ζέηθβ Σλκτ θάε δ κ ΰ δ κθδεσ Τ δεσ δηϋλδ η. λ Ϊμ ζζϊ μ (τ λ β. Κλ έ μ κφϊ θ ΠζηΪ). (Π μ Π) Σ ετλδ σΰ δ δεϊ άη κ θ Ϊ κθ δ δμ λκ ση θ μ λδκξϋμ σ δηκ τ κμ κ Τ.. Θ ζέμ έθδ άη Κσδε, Πζδκ ηλέθμ- κτζμ, ΚλθδΪμ- ζ θκμ, η έκ-σδ Ϊθκ, εεϊλμ- ζ δ θ, ΚΪ Οζτηκ-Ό μ εδ λγεέκ- λ έθ βθ Τ λκζκΰδεά Λ εϊθβ Πβθ δκτ. 8

25 Τφδ Ϊη θβκ Ϊ β κτέ έθ ζέμ Μ ΰΪζκδ άηκδ θ εζτ κθ άη λ δμ θϊΰε μ κμ η εζάμ κδσ β μ θ λσ τ λ βμ σζκ κ Ϋ κμ άηκμ σζκ, Φλ Ϊζθ άηκδ κδ κκέκδ δμ εζτ κθ η θ άη λ ζζϊ λξέ δ θ δφέθ δ λσίζβη κ ηϋζζκθ άηκμ ΛΪλδ μ άηκδ δμ δθϋμ λδκξϋμ βμ θ κζδεάμ εδ βμ δεάμ Θ ζδεάμ δϊ μ θθ κτθ κδκ δεϊ λκίζάη βθ εϊζοβ θ θΰεθ κμ.. σζκ λσίζ οβ ΰδ εϊζοβ λ δεθ θΰεθ σ βθ λδκξά Ρδσηζκ- φθκίδε έκ η βθ θ δε Ϊ β θ βη λδθθ θ ζά θ λ δεκτ θ λκτ η θ λϊ βμ Λέηθβμ ΚΪλζμ Μ Ϊ δμλσ φ μξβηδεϋμθζτ δμ βθ λδκξάκλκ δϊκθιβηϋθ μ δηϋμas εδcr+6 έθδ εσδηββ δεδλκκέβ β βμη ζϋ βμΰδ βθεϊζοβ θ θΰεθέ άηκμ ΛΪλδ μ εϊζοβ θΰεθ η θ ζά δμ σ σΰ δ άη κ λκ ξη δεκτ εθκ Σδ λά δκ εδ κ ελ δεκτ η έκ-σδ Ϊθκ τιβ βθΰεθ κ άηκ+ βηϊ δ λ εη Ϊζζ βμ κλκ ξη δεκτ σΰ δκ δεκτ άη κμ= θΰεέβθά β βθ λκτ Ϊζζ μβΰϋμ 9

26 κζάο δμ Ϊ θστσΰ δτ δεϊ άη (Π μ Π) 10

27 Ι κτΰδκ λκτθϊπϊλκξκτβλ Ύ λ βμ έ έτέ έ έμ ΤΟΛΟ ΡΙΘΜΟ ΤΟΛΟ ΚΤ ΙΚΩΠΟΤ ΤΟΛΟ ΣΟ ΞΤΠ Ρ ΣΟΤΜ Ω ΚΤ ΙΚΩ ΠΡ ΓΜ ΣΙΚ ΚΤ ΙΚΩ Κ ΣΟΙΚΩ ΠΟΤ Κ Σ ΛΩΟ ( εθκθδεά λέκ κ) ΣΛΟΤΣ Ι Σ Ι ΠΟΣΟΤ Κ ΣΟΙΚΟ Π Λ Σ ΠΩΛ Ι (%) Μ Ι ΟΟ Π ΡΙΟΧ ΟΛΟΤ % Κ Ρ ΙΣ % Λ ΡΙ % ΣΡΙΚ ΛΩ % Π μ, Π 11

28 ΜΫ λ κ Λ Π( δεϊμϋ λ) ΜΫ λ ΰδ Άλγλκ 7 βμ Ο βΰέμ 2000/60ή Κ (σ δηκ θ λσ) τθ ιβ / δεδλκκέβ β Γ θδεθ ξ έθ Ύ λ βμ (Masterplan) σ δμ Τ. ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Τ σ βθ κ έ βμ ήθ βμ Τ Ϊ θ. Λ κη λάμ κλδκγϋ β β θθ λκ έμ βη έθ λκζβοέμ σΰ δκ θ λκτ (βΰϋμ, ΰ λά δμ) ΰδ κζάο δμ θ λκτ τ λ βμ > m³ β έμ (. κφϊ θ, ζηλκτ, σζκ-.ιθέμ, ΓδΪθθκζβμ, ΛΪλδ μ, ΣλθΪίκ, Φλ Ϊζθ, ΚζηΪεμ, ΣλδεΪζθ εδ Μκεέκ). ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Τ σ βθ κ έ βμ ήθ βμ Τ Ϊ θ. Έλΰ κε Ϊ βμ / θέ ξ βμ φδ Ϊη θκ δε τκ τ λ βμ (.ξ. Ϋλΰ θ ΰηΫθ κ ΠΠ Ρ έε κ τ λ βμ Ϋμ ΰξδΪζκ). ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Π ΡΙΦ Ρ Ι / Τ. λϊ δμ ε ΰξλκθδ ηκτ βμ ζ δ κλΰέμ θ δε τθ τ λ βμ θ κζ κ κηδεθ ΰελκ βηϊ θ κ Τ. Έζ ΰξκδ δλλκθ. (.ξ. Ϋλΰ κ ΠΠ Ρ ΰδ β Τ ΣλδεΪζθ, β Τ ΛΪλδ μ εδ β Τ Π λδκξάμ σζκ). ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Τ η κ έ βμ ήθ βμ Τ βθ ζκκέβ β, ΤΠ Κ, Τ Π Π ΰδ β ξλβη κ σ β β. η ΰΪζθ θ ΰηΫθ Μ έκθκμ Ϊ θ ΰδ Ολδ ησμ θθ λκ έμ Ϋλΰθ λκζβοέμ ΰδ Ϊθ ζβ β σ δηκ τ κμ (ΰ λά δμ, βΰϋμ, βΰϊ δ). ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: ήθ β Τ Ϊ θ εδ Π λδφϋλ δ. 12

29 ΜΫ λ κ Λ Π( δεϊμϋ λ) ΜΫ λ ζϋΰξκ σζβοβμ δφθ δεκτ εδ σΰ δκ θ λκτ ΣκκγΫ β β βηϊ θ ε ΰλφάμ κζάο θ ΰ λά δμ. Κ ΰλφά κζάο θ δφθ δεκτ θ λκτ ΰδ τ λ β, Ϊλ β εδ ζκδϋμ ξλά δμ σ η ΰΪζκμ ε θζ Ϋμ. ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: ήθ β Τ Ϊ θ ε Ϊ βθ Ϋε κ β δθ, Π λδφϋλ δ ΰδ κμ ζϋΰξκμ, ΓΤ εδ ΤΠ Σ ΰδ β δ λ τθβ β θ σ β μ λκξάμ εδθά λθ. ΰσλ β ε ε άμ θϋθ λκζβ δεθ Ϋλΰθ σΰ δθ Ϊ θ (ΰ λά δμ, βΰϊ δ ε.ζ.) ΰδ θϋ μ ξλά δμ θ λκτ εγμ εδ βμ Ϋε βμ δθ φδ Ϊη θθ ξλά θ θ λκτ: ) λδκξϋμ ΤΤ η εεά κ κ δεά ε Ϊ β ) θ σμ θ θθ θ ζζκΰδεθ λ δεθ δε τθ Γ) δμ θ μ λκ έμ (Ι εδ ΙΙ) θ Ϋλΰθ λκζβοέμ ΰδ Ϊθ ζβ β σ δηκ τ κμ. ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: ήθ β Τ Ϊ θ εδ Π λδφϋλ δ. ΜΫ λ ΰδ λκγβ β κ κ δεάμ εδ δφσλκ ξλά βμ θ λκτ Τζκκέβ β ξ έθ φϊζ δμ λκτ Μ ΰΪζ μ Τ σμ κδ Τ ΛΪλδ μ, ΣλδεΪζθ, Κλ έ μ, σζκ, Φλ Ϊζθ, ΣλθΪίκ εδ ζηλκτ. ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Τ. 13

30 ΜΫ λ κ Λ Π( ηζβλη δεϊηϋ λ) Έζ ΰξκδ εκηάμ λτθ Ολδ ησμ ε λξάθ θθ λδκλδ ηκτ θσλιβμ θϋθ ΰ λά θ ΰδ θϋ μ ξλά δμ θ λκτ εγμ εδ Ϋε βμ δθ φδ ηϋθθ ξλά θ λϊε δ Τσΰ δ Τ δεϊ άη κ λ βλκτθ δ φδθση θ Τφζητλδθ βμ. Φ : Π φ Θ, Θ. Έλΰ κηδεθ ε ε θ Κ ε ά Ϋλΰθ θέ ξ βμ βμ τ λ βμ βμ η έκθκμ λδκξάμ σζκ, ΦΪ β 28 φ 5 φ,,, φ φ φ. Φ : 7 ή Έ -Γ Γ Έ, φ. 14

31 ΜΫ λ κ Λ Π( ηζβλη δεϊηϋ λ) Έλΰ κηδεθ ε ε θ Ύ λ β θ κζδεάμ ζ λϊμ. Κλ έ μ σ β ζέηθβ ηκεσίκ. Έ.. Θ. ΦκλΫμ ζκκέβ βμ: Π λδφϋλ δ Θ ζέμ. ιδκκέβ β ΦλΪΰη κμ Πθΰδ δεκ εδ έε Μ φκλϊμ λκτ (σ Μβζέθ ηϋξλδ Σλέε λδ)..φ :Π φ Θ. ΦλΪΰη ΰεΫθ λ βμ θ λκτ κ ΡΫη Μλκη έ, άηκ κτλβμ,. Μΰθβ έμ Π. φ. φ. Φ : Έ /Π φ. 15

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010)

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010) Φωήτ ΒΑΒΔΟΥ Εφηείδ της Έωης Ββδώ Θελίκης Γεκύ εδφέτς κ τκώ εδήεω Δεύθη τελίδς: www.enwsi-vavdinwn.gr ΧΡΟΝΟΣ 16ς - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 106 - Iύς 2010 - Τχδκή Δ/η Γεωγί Πλή 25 (Χλ) Τ.Κ. 542 48 Θελίκη (τηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ ΦΩ Έ,β Υ ) E Γ ΓΩΓ Έ Φ 2012 βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ Έ»,β Υ )» ΦΩ E «Θ κ Θ» 1,β,γ MIS 298330, MIS 298347, MIS 29849 κ Γ κ Γ Γ Γ Φ Ω,, Θ ηί,ά,,y Γ Γ,, Ω Φ,A Γ κ«,1,,υ, Copyrightc

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα