ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ημερομηνία 03/02/2015 Α.Π.: 218

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ημερομηνία 03/02/2015 Α.Π.: 218"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ.: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ : Ζνωςη Εταιρειών «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ και ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ» Ημερομηνία 03/02/2015 Α.Π.: 218 Κωδικόσ Πρόςκληςησ: _2, _2, _2 Σαχ. Δ/νςη : Λάδθσ 1 Σαχ. Κώδικασ : Χίοσ Πληροφορίεσ: κ. Καρράσ Ιωάννθσ Σηλζφωνο : Fax : Site : Προσ: ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΟΙΧΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ», με την ιδιότητα τησ ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ ΑΛΙΕΙΑ, Ω ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΕΦΔ) ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά Πργανα» που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τθν με αρ. πρωτ / Κοινι Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του Ε.Ρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), 4. Τθν Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ με αρικμό Ε (2007) 6402/ που αφορά τθν ζγκριςθ του Ε.Ρ. «ΑΛΙΕΙΑΣ»

2 5. Τθν από 03/04/2008 απόφαςθ τθσ Επ. Ραρακολοφκθςθσ του Ε.Ρ. ΑΛΙΕΙΑΣ, με τθν οποία εγκρίκθκαν τα κριτιρια επιλογισ των πράξεων των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ, όπωσ περιγράφονται και εξειδικεφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν πρόςκλθςθ ζγγραφο 6. Τθ με αρ. πρωτ. 2925/ Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με αρικ (ΦΕΚ 2437/Β/ ) με τθν οποία ςυςτάκθκε /αναδιαρκρϊκθκε θ Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Ε.Ρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 8. Τθν υπ αρικμ. 759/ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ με τθν οποία εγκρίκθκε το τοπικό πρόγραμμα τθσ Ζνωςθσ των εταιρειϊν «ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ» 9. Τθν με αρ. πρωτ (ΦΕΚ 1718/ ) Απόφαςθ (ΚΥΑ), με τθν οποία εκχωροφνται ςτισ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ αρμοδιότθτεσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ. 10. Τθν από 30/05/2013 υπογραφείςα ςφμβαςθ μεταξφ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ και τθσ Ζνωςθσ των εταιρειϊν «ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ», θ οποία ςτα πλαίςια του Άξονα 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ (Ε.Ρ.ΑΛ.) καλείται «Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ Αλιείασ» 11. Τθν υπ αρικμ. 195/ (ΦΕΚ 339/Β/ ) Υπουργικι Απόφαςθ «Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ αρικμ. 2925/ υπουργικισ απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ » όπωσ ιςχφει κάκε φορά 12. Τθν υπ αρικμ. 551/ (ΦΕΚ 1122/Β/ ) Υπουργικι Απόφαςθ «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ, ςφςτθμα επαλθκεφςεων και επικεωριςεων του Άξονα 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ (ΕΡΑΛ)» 13. Τθν υπ αρικμ. 888 (ΦΕΚ 1876/Β/ ) Υπουργικι Απόφαςθ «Τροποποίθςθ τθσ υπ αρικμ. 551/ υπουργικισ απόφαςθσ «Λεπτομζρειεσ εφαρμογισ, ςφςτθμα επαλθκεφςεων και επικεωριςεων του Άξονα 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ (ΕΡΑΛ)». 14. Τθν υπϋαρικμ. 3136/ Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2533/ Β ) περί κακοριςμοφ διαδικαςίασ υπαγωγισ πράξεων και καταβολισ των οικονομικϊν ενιςχφςεων ςτουσ δικαιοφχουσ για το Μζτρο 2.1 «Υδατοκαλλιζργεια» και Μζτρο 2.3 «Μεταποίθςθ και Εμπορία» του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2, του ΕΡΑΛ Τθν υπ αρικμ. 24 / Απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Τ.Ρ Αλιείασ Nομοφ Χίου τθσ Κοινοπραξίασ Ζνωςθ Εταιρειϊν «ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ KAI ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ» - 2 -

3 Κ Α Λ Ε Ι Τουσ φορείσ που εμπίπτουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ δυνθτικϊν δικαιοφχων: Για την ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ : Κατά κφριο επάγγελμα αλιείσ κατά τθν ζννοια του Άρκρου 3, ςθμείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπωσ ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Στουσ δικαιοφχουσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυνεταιριςμοί, κακϊσ και κάκε άλλο νομικό πρόςωπο, που απαρτίηεται αποκλειςτικά από επαγγελματίεσ αλιείσ. Για την ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ : Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία δεν εμπίπτουν ςτθν παραπάνω κατθγορία. Για την ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ : Σύμθωνα με ηο άπθπο 3 ηηρ ΚΥΑ 3136/ , δικαιούσοι ηων οικονομικών ενιζσύζεων είναι Αηομικέρ Δπισειπήζειρ και Νομικά Ππόζωπα Ιδιωηικού δικαίος (ΑΔ, ΔΠΔ,ΟΔ,ΔΔ, Πποζωπικέρ εηαιπείερ ηος εμποπικού νόμος, Αγποηικέρ/Αλιεςηικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Οπγανώζειρ κάθε βαθμίδαρ, Σςνεηαιπιζηικέρ Δπισειπήζειρ, δημοηικέρ Δπισειπήζειρ), πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον ηομέα ηηρ μεηαποίηζηρ και εμποπίαρ αλιεςηικών πποϊόνηων και οι οποίερ λειηοςπγούν ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ εμποπικήρ και θοπολογικήρ νομοθεζίαρ, πος έσοςν ηην εςθύνη ςλοποίηζηρ και ηελικά επιβαπύνονηαι με ηο κόζηορ ηηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηος ςποβαλλόμενος ππορ ενίζσςζη επενδςηικού ζσεδίος. Στισ παραπάνω κατθγορίεσ πράξεων δικαιοφχοι δφναται να είναι οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με τθν φςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπήσ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων, για τθν υποβολή προτάςεων ζργων (πράξεων), προκειμζνου να ενταχκοφν και χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ΑΛΙΕΙΑΣ. 1. ΟΡΙΜΟΙ Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ νοοφνται ωσ: Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιείασ (ΕΠΑΛ): ζγγραφο το οποίο υποβλικθκε από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το οποίο κακορίηει μια αναπτυξιακι ςτρατθγικι με τθ χριςθ ενόσ ςυνεκτικοφ ςυνόλου προτεραιοτιτων, που κα επιτευχκεί με τθ ςυνδρομι του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Αλιείασ (ΕΤΑ). Άξονασ Προτεραιότητασ 4: «Αειφόροσ Ανάπτυξθ Αλιευτικϊν Ρεριοχϊν» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ : Η προτεραιότθτα ςτρατθγικισ που ζχει επιλεγεί ςτο ΕΡΑΛ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ αλιευτικϊν περιοχϊν που ςτθρίηεται ςτθν δθμιουργία ενόσ προτφπου πολυαπαςχόλθςθσ και διαςφνδεςθσ των τομζων παραγωγισ μεταξφ τουσ. Δράςη: Σειρά πράξεων που ζχουν ωσ ςτόχο τθν εφαρμογι ενόσ άξονα προτεραιότθτασ. Κατηγορία Πράξεων: Ομάδα πράξεων, ομαδοποιθμζνων είτε ανά κατθγορία δικαιοφχου, είτε ανάλογα τθ φφςθ τουσ. Πράξη: Επζνδυςθ που επιλζγεται για ςυγχρθματοδότθςθ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ι με ευκφνθ τθσ (μζςω Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ), ςφμφωνα με κριτιρια που κακορίηονται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και υλοποιοφνται από ζναν ι περιςςότερουσ δικαιοφχουσ, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του άξονα προτεραιότθτασ με τον οποίο ςχετίηονται

4 Δικαιοφχοσ: Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που είναι ο τελικόσ αποδζκτθσ τθσ δθμόςιασ ενίςχυςθσ. Δημόςια Δαπάνη (Δ.Δ.): Το ςφνολο τθσ εκνικισ και κοινοτικισ ενίςχυςθσ που πλθρϊνεται ο δικαιοφχοσ. Σοπικό Πρόγραμμα: Ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι τοπικισ ανάπτυξθσ ςχεδιαςμζνθ να υλοποιείται μζςω τθσ «εκ των κάτω προσ τα άνω προςζγγιςθσ», πολυτομεακοφ χαρακτιρα που κα ςτθρίηεται ςτθν διαςφνδεςθ και αλλθλεπίδραςθ των τομζων τθσ τοπικισ οικονομίασ και όχι μόνο ςτο άκροιςμα ςθμειακϊν παρεμβάςεων. Περιοχή παρζμβαςησ: Ρεριοχι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ αλιευτικοφ χαρακτιρα, θ οποία επιλζγεται για τθν παροχι ςυνδρομισ προκειμζνου να υλοποιθκεί το τοπικό πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξθσ. Διαχειριςτική Αρχή (ΔΑ): Εκνικι δθμόςια αρχι θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν διαχείριςθ και τθν εφαρμογι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Αλιείασ Ενδιάμεςοσ φορζα Διαχείριςησ (ΕΦΔ): κάκε δθμόςιασ ι ιδιωτικόσ φορζασ ι υπθρεςία θ οποία ενεργεί υπό τθν ευκφνθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ο οποίοσ εκτελεί κακικοντα για λογαριαςμό μιασ τζτοιασ αρχισ ςε ςχζςθ με δικαιοφχουσ που υλοποιοφν πράξεισ. Για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ ΕΦΔ ζχει οριςτεί με Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων θ ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ. Επιτροπή Διαχείριςησ Σοπικοφ Προγράμματοσ Αλιείασ (ΕΔΣΠ Αλιείασ): Το επίπεδο λιψθσ αποφάςεων, ςτο οποίο οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι τθσ περιοχισ, κακϊσ και άλλοι εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν τθσ περιοχισ πρζπει να αποτελοφν τουλάχιςτον ο 50% περιλαμβανομζνων ςυλλογικϊν φορζων επαγγελματιϊν αλιζων και φορείσ που εξυπθρετοφν ςυμφζροντα του δθμοςίου τομζα τθσ περιοχισ πρζπει να αποτελοφν τουλάχιςτον το 30%. Μόνιμοσ κάτοικοσ: Για τθν παροφςα πρόςκλθςθ κεωρείται ο πολίτθσ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο δθμοτολόγιο ι διαμζνει μόνιμα εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ για τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια. Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ: Για τθν παροφςα πρόςκλθςθ κεωροφνται ενζργειεσ ι δραςτθριότθτεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν με ςτόχο τθν ψυχαγωγία του επιςκζπτθ-τουρίςτα μζςω τθσ επαφισ του με το φυςικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον τθσ υπαίκρου. Στισ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ κλαςςικοφ ακλθτιςμοφ. 2. ΜΕΣΡΑ, ΣΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΣΕ 2.1 Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να υλοποιθκοφν εντόσ περιοχισ παρζμβαςθσ, να εμπίπτουν ςτο ακόλουκο ΜΕΤΟ και κατθγορία πράξεων του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4 «Αειφόροσ Ανάπτυξθ Αλιευτικϊν Ρεριοχϊν» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ΑΛΙΕΙΑΣ και να ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ και τα ςυνοδευτικά αρχεία αυτισ. Πίνακασ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΛΙΕΙΑ ΚΩΔ. 1 ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΗ: ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΩΔ

5 ΣΟΧΟ ΔΡΑΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ ι ίδρυςθσ νζων πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2003/361/ΕΚ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ, που υλοποιοφνται από αλιείσ, με ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τουσ. Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ ι ίδρυςθσ νζων πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2003/361/ΕΚ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ, που υλοποιοφνται από μθ αλιείσ. Λοιπζσ Ιδιωτικζσ επενδφςεισ τομζα αλιείασ. ΚΩΔ. ΚΩΔ ΚΩΔ ΚΩΔ ΚΩΔ Οι προτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα πρζπει να ςυμβάλλουν ςτουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Άξονα Ρροτεραιότθτασ, όπωσ αυτοί εξειδικεφονται ςτο τοπικό πρόγραμμα δράςθσ και να ςυνειςφζρουν ςτθν εκπλιρωςθ των ςχετικϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, οι οποίοι είναι: Γενικός Στόχος 1: Δνδογενήρ ανάπηςξη (αξιοποίηζη ανθπώπινων και θςζικών πόπων) ηων αλιεςηικών πεπιοσών ζηην πεπιοσή παπέμβαζηρ, μέζω ηηρ αναδιάπθπωζηρ και ηος αναπποζαναηολιζμού ηηρ παπαγωγικήρ ηοςρ βάζηρ και ηηρ δημιοςπγίαρ νέων θέζεων απαζσόληζηρ εκηόρ ηος αλιεςηικού ηομέα. Γενικός Στόχος 2: Βεληίωζη ηηρ ελκςζηικόηηηαρ ηων αλιεςηικών πεπιοσών ζηην πεπιοσή παπέμβαζηρ, μέζω ηηρ ενίζσςζηρ ςποδομών και ηων ςπηπεζιών, καθώρ και ηηρ πποζηαζίαρ ηος θςζικού και ανθπωπογενούρ πεπιβάλλονηορ. (α) Ειδικοί τόχοι 1. Δνίζσςζη ηηρ επεξεπγαζίαρ και εμποπίαρ ηων ηοπικών αλιεςηικών πποϊόνηων (Αύξηζη ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ). 2. Δνίζσςζη ηηρ παπαγωγήρ νέων πποϊόνηων με βάζη ηην ηοπική αλιεςηική παπαγωγή, 3. Δνίζσςζη και πποώθηζη ηος εναλλακηικού ηοςπιζμού (οικοηοςπιζμού μ.ά.). 4. Δνίζσςζη ηηρ οικοηεσνίαρ, σειποηεσνίαρ, ηηρ παπαγωγήρ ειδών παπαδοζιακήρ ηέσνηρ, και ηων βιοηεσνικών μονάδων. 5. Δνίζσςζη, αναβάθμιζη και εκζςγσπονιζμόρ ηηρ εναλλακηικήρ ηοςπιζηικήρ ςποδομήρ και βεληίωζη ηων ςπηπεζιών ηοςρ. 6. Πποαγωγή ηηρ ποιόηηηαρ ηος παπακηίος πεπιβάλλονηορ ηων αλιεςηικών πεπιοσών 7. Πποζηαζία και αναβάθμιζη ηηρ θςζικήρ και απσιηεκηονικήρ κληπονομιάρ (ζηιρ αλιεςηικέρ πεπιοσέρ). 8. Διζαγωγή νέων, καινοηομικών ηοςπιζηικών πποϊόνηων, - 5 -

6 9. Δνθάππςνζη ηηρ εθαπμογήρ θιλοπεπιβαλλονηικών ενεπγειών και σπήζη ανανεώζιμων πηγών ενέπγειαρ, 10. Γιάδοζη βέληιζηων ππακηικών μέζω ηηρ πποαγωγήρ ηηρ διαπεπιθεπειακήρ και διακπαηικήρ ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηων παπαγόνηων ηων αλιεςηικών πεπιοσών. 11. Οπγάνωζη και αποηελεζμαηική λειηοςπγία ηηρ ΟΤΓ-ΑΛΙΔΙΑΣ για ηην ολοκλήπωζη ηων ηοπικών ππογπαμμάηων ζηην πεπιοσή παπέμβαζηρ. (β) Δείκτεσ Παρακολοφθηςησ Πίνακασ 2 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΜΟΣ Ενδεικτικόσ αρικμόσ παρεμβάςεων 54 Πίνακασ 3 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΙΚΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΓΟΥΝΤΑΙ Αρικμόσ ιςοδφναμων κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ Ενδεικτικόσ αρικμόσ κζςεων απαςχόλθςθσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 3.1 Η ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ και το ποςοςτό ενίςχυςθσ, που διατίκεται για τθν ζνταξθ πράξεων με τθν παροφςα πρόςκλθςθ κατανζμεται ενδεικτικά κατά κατθγορία πράξεων ωσ ακολοφκωσ: Πίνακασ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ : ΑΛΙΕΙΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΛΙΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Α/ Α Κατηγορία Πράξεων ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Δημόςια Δαπάνη Δημόςια Δαπάνη προσ διάθεςη το ζτοσ 2015 ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ (1) (2) (3) (4) (5) 1 Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ ι ίδρυςθσ νζων πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2003/361/ΕΚ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ, που υλοποιοφνται από αλιείσ, με ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ των , ,64 % 65 % των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ - 6 -

7 οικονομικϊν τουσ. δραςτθριοτιτων 2 Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ ι ίδρυςθσ νζων πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2003/361/ΕΚ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ, που υλοποιοφνται από μθ αλιείσ , ,80 60 % των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ 3 Λοιπζσ Ιδιωτικζσ επενδφςεισ τομζα αλιείασ , ,00 60% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ ΤΝΟΛΟ , ,381, Ο ΕΦΔ «ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ» δφναται να επικαιροποιιςει τθ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ εφόςον τεκμθριϊνεται επαρκϊσ και ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ι/και τθν προσ διάκεςθ κάκε ζτουσ ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ με ανακατανομι τθσ ανά Κατθγορία Ρράξθσ, κακϊσ και να προβεί ςε αιτιολογθμζνθ ανάκλθςθ ιςχφοσ τθσ πρόςκλθςθσ ενθμερϊνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τουσ δικαιοφχουσ μζςω τθσ οικείασ ιςτοςελίδασ. 3.3 Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ κα ενταχκοφν πράξεισ ζωσ το φψοσ τθσ διακζςιμθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ δθμόςιασ δαπάνθσ ανά κατθγορία πράξθσ. Οι πράξεισ οι οποίεσ κα ενταχκοφν κα πρζπει ςφμφωνα και με το άρκρο 7 τθσ παροφςθσ να πλθροφν τα κριτιρια πλθρότθτασ τα οποία ςυνοδεφουν τθν παροφςα πρόςκλθςθ. Για τισ πράξεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια πλθρότθτασ, ακολουκεί θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ανά κατθγορία πράξθσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ όπωσ αυτά δθμοςιεφονται και ςυνοδεφουν τθν παροφςα πρόςκλθςθ. 3.4 Σθμειϊνεται ότι ςτα ποςοςτά ςυνειςφοράσ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 53 και ςτο Ραράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ 1198/2006, ςυμπεριλαμβάνονται και ενιςχφςεισ που αφοροφν ςε μζςα χρθματοδοτικισ τεχνικισ ςφμφωνα με τα άρκρα 34 ζωσ 37 του Κανονιςμοφ 498/2007, (κζςπιςθ λεπτομερειϊν κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) ΑΙΘΜ. 1198/2007 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ), κακϊσ οι ενζργειεσ οι οποίεσ προβλζπονται από τα εν λόγω μζςα (εγγυιςεισ, επιδοτιςεισ δανείου θ/και επιτοκίου κ.λ.π) ςυνυπολογίηονται ςτθ ςϊρευςθ ενιςχφςεων. Πταν ενεργοποιθκεί, με τθ ςυμμετοχι του τραπεηικοφ τομζα το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι υποψιφιοι οι οποίοι κα απευκυνκοφν ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ τουσ κα πρζπει να δϊςουν προτεραιότθτα ςτισ δυνατότθτεσ που παρζχονται από το ανωτζρω Ταμείο κακϊσ κα προκφπτουν προϊόντα με τουσ πλζον ευνοϊκοφσ όρουσ τθσ αγοράσ. 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ & ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ - 7 -

8 Οι επιλζξιμεσ και μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ των προκθρυςςόμενων κατθγοριϊν πράξεων περιλαμβάνονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι των ςυνθμμζνων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 5. ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των ενταγμζνων πράξεων ορίηεται θ 31θ Δεκεμβρίου Η ολοκλιρωςθ των ενταγμζνων πράξεων κα πρζπει να ςυντελεςτεί ζωσ τθν ωσ άνω θμερομθνία. 6. ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 6.1 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων είναι θ ακόλουκθ: Κατθγορία Ρράξθσ: Αλιείσ 13 Απριλίου 2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00. Κατθγορία Ρράξθσ: Τομζασ Αλιείασ 13 Απριλίου 2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00 Κατθγορία Ρράξθσ: Μθ Αλιείσ 30 Απριλίου 2015 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 14: Η υποβολι των αιτιςεων περιλαμβάνει: Αίτθςθ ενίςχυςθσ φάκελο υποψθφιότθτασ, υπόδειγμα του οποίου επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και βρίςκεται δθμοςιευμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Η Αίτθςθ ενίςχυςθσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται από όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ και ςτα ςυνοδευτικά αρχεία αυτισ. 6.3 Οι προτάςεισ υποβάλλονται ςε δυο αντίγραφα (ζνα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο, το οποίο φζρει αντίςτοιχθ ζνδειξθ), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ςτον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ, «ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ», ςτθ διεφκυνςθ Λάδθσ 1, 82100, Χίοσ, τισ ϊρεσ 09:00 14:00 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. Οι προτάςεισ είναι δυνατόν να υποβλθκοφν και ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει με θμερομθνία υποβολισ τθν θμερομθνία και ϊρα πρωτοκόλλθςθσ τθσ πρόταςθσ ςτο πρωτόκολλο του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η διαδικαςία για τθν ζνταξθ των πράξεων ςτο Ε.Ρ. ακολουκεί τα παρακάτω βιματα: 7.1 Ζλεγχοσ πληρότητασ των υποβληθζντων ςτοιχείων τησ πρόταςησ από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, ο ΕΦΔ δφναται να ηθτιςει τθν υποβολι ςυμπλθρωματικϊν-διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων από τον δικαιοφχο, τα οποία πρζπει να ζχουν υποβλθκεί εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ ςχετικισ επιςτολισ ειδοποίθςθσ. 7.2 Αξιολόγηςη των προτάςεων από τον ΕΦΔ, με βάςθ τα κριτιρια που εγκρίκθκαν από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και εξειδικεφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςχετικά με τθν: (i) (ii) (iii) πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πράξθσ, τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα προβλεπόμενα ςτθν ΚΥΑ «Ζγκριςθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων», ςκοπιμότθτα τθσ πράξθσ και - 8 -

9 (iv) ωριμότθτα τθσ πράξθσ. Τα εξειδικευμζνα κριτιρια τα οποία επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και βρίςκονται δθμοςιευμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα είναι ςυγκριτικι. Συγκριτική Αξιολόγηςη ανά κατηγορία πράξεων Διενεργείται ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ανά κατθγορία πράξεων των υποβλθκειςϊν προτάςεων κατά τθν ίδια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και εφόςον αυτζσ υποβλικθκαν ζωσ τθν ςχετικι καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ανά κατθγορία πράξεων (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςταδίου των ενςτάςεων) οι προτάςεισ κατατάςςονται ςε φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ βακμολογία τουσ. Αν θ αξιολόγθςθ αποβεί κετικι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται ςτα επόμενα βιματα. Ο ΕΦΔ δφναται να προβεί ςε τροποποιιςεισ επί μζρουσ ςτοιχείων των κετικά αξιολογθμζνων προτάςεων. 7.3 Ζκδοςη απόφαςησ ζνταξησ τησ πράξησ από τον ΕΦΔ. 7.4 Δημοςιοποίηςη ςτην οικεία ιςτοςελίδα του ΕΦΔ και τησ ΕΤΔ του τίτλου των πράξεων που εντάςςονται ςτο Ε.Ρ., των δικαιοφχων αυτϊν, κακϊσ και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που χορθγείται. 7.5 Τπογραφή ςφμβαςησ μεταξφ δικαιοφχου και ΕΦΔ για τθν υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου επενδυτικοφ ςχεδίου. 8. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ 8.1 Οι δικαιοφχοι κα πρζπει: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Να τθροφν τθν Κοινοτικι και Εκνικι Νομοκεςία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ και ιδίωσ όςον αφορά τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, τθν ιςότθτα και μθ διάκριςθ. Να αποςτζλλουν ςτον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ (ΟΤΔ Αλιείασ) χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, τα ςτοιχεία οικονομικισ και φυςικισ προόδου τθσ πράξθσ και των υποζργων τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου. Να αποδζχονται τθν δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων του δικαιοφχου, τθσ πράξθσ που εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ , κακϊσ και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ που χορθγείται. Να λαμβάνουν όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ που προβλζπονται από τον Καν. (ΕΚ) 498/2007 Να τθροφν ξεχωριςτι λογιςτικι μερίδα για τθν πράξθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ οι δαπάνεσ

10 (vi) Να τθροφν το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ πράξθσ ςε φακζλουσ ανά επζνδυςθ, τουλάχιςτον για τρία χρόνια μετά το κλείςιμο του Ε.Ρ., δθλαδι κατϋ ελάχιςτον μζχρι το τζλοσ του (vii) Να κζτουν ςτθ διάκεςθ, εφόςον ηθτθκοφν, κακ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των πράξεων και για όςο χρόνο ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται για τθν τιρθςι τουσ, όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τθσ πράξθσ, ςτον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ (ΟΤΔ Αλιείασ), ςτθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ., ςτθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ - ΟΡΕΚΕΡΕ, ςτθν Αρχι Ελζγχου, ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και ςε όλα τα ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (viii) Να αποδζχονται επιτόπιουσ ελζγχουσ από όλα τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολφνουν τον ζλεγχο προςκομίηοντασ οποιοδιποτε ςτοιχείο που αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, εφόςον ηθτθκοφν. (ix) Να τθροφν ειδικότερουσ όρουσ ι περιοριςμοφσ που τίκενται από το ειδικό κεςμικό πλαίςιο εφαρμογισ τθσ πράξθσ ι που τίκενται από τον Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 9.1 Για αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι των προτάςεων, τθν ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων εντφπων και άλλεσ διευκρινίςεισ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτον κ. Καρρά Ιωάννθ, ςτο τθλζφωνο Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ για το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ το ςφςτθμα διαχείριςθσ του Ε.Ρ., το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο εν λόγω Ε.Ρ., τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν των πράξεων, κακϊσ και οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν υποβολι των προτάςεων (όπωσ πίνακασ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν, εξειδίκευςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ προτάςεων και άλλα ζγγραφα αναγκαία για τθν εξζταςθ τθσ πρόταςθσ) βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και Ο δικτυακόσ τόποσ αποτελεί βαςικό εργαλείο επικοινωνίασ των ενδιαφερομζνων για το Ε.Ρ. και ανακοινϊνεται ςε αυτόν κάκε ςχετικι πλθροφορία. Εγκρίνεται με τισ υπ αριθμ.: (30,31,32) / Αποφάςεισ τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ Σοπικοφ Προγράμματοσ Αλιείασ τησ ΟΣΔ Αλιείασ «ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΤΑ» (Ε.Δ.Σ.Π. Αλιείασ). Ο Πρόεδροσ τησ Ε.Δ.Σ.Π. Αλιείασ Μπάλλασ Βαςίλειοσ

11 Συνθμμζνα: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I. Ενθμερωτικόσ οδθγόσ ςχετικά με το περιεχόμενο, τισ περιοχζσ εφαρμογισ, τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, τα ποςοςτά ενίςχυςθσ των προκθρυςςόμενων Ομάδων Ρράξεων, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ φάκελο υποψθφιότθτασ, κακϊσ και τουσ όρουσ και προχποκζςεισ ζνταξθσ πράξεων ςτο Τοπικό Ρρόγραμμα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD), ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II. Υπόδειγμα Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ - Φακζλου Υποψθφιότθτασ που πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ (υποψιφιουσ δικαιοφχουσ), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD). Στο υπόδειγμα αναφζρονται μεταξφ άλλων τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τα υποδείγματα των υπεφκυνων δθλϊςεων που καλοφνται να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μαηί με το φάκελο υποψθφιότθτασ βάςθ των οποίων κα γίνει θ επιλογι των προσ ζνταξθ Ρράξεων. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III. Κριτιρια πλθρότθτα ςτοιχείων πρόταςθσ και κριτιρια επιλογισ Ρράξεων (βακμολογοφμενα κριτιρια), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD), ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV. Ρίνακασ τιμϊν μονάδασ για καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD), ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V. Η με αρικμ. 1911/ Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/ ), ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD), ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI. Η με αρικμ. 551/ (ΦΕΚ: 1122/ ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Θαλαςςίων Υποκζςεων, νιςων & Αλιείασ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD), (vii) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII. Η με αρ. 2974/710/ (ΦΕΚ 670/Β/ ) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (νυν Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 3427/ Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων και Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (νυν Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ), όπου κακορίηονται οι επιλζξιμεσ λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων και λοιπϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που εντάςςονται προσ χρθματοδότθςθ ςτα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (CD),

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι.

ο δικαιοφχοσ τοποκετεί προςωρινι πινακίδα ςημαντικοφ μεγζθουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυνθμμζνο Παράρτθμα Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακινα, 27/4/2018 Α. Π.: 1278 Προσ: Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

Χαλκίδα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και ϊρα 09:30, ςυνεδρίαςε ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα γραφεία του ΕΠΒΕ θ Επιτροπή Επιλογήσ Ωφελοφμενων των Πράξεων

ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και ϊρα 09:30, ςυνεδρίαςε ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτα γραφεία του ΕΠΒΕ θ Επιτροπή Επιλογήσ Ωφελοφμενων των Πράξεων ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «Γπάζειρ καηάπηιζηρ, πιζηοποίηζηρ και ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ για άνεπγοςρ νέοςρ 18-24 εηών ζηον ηομέα ηων ΣΠΔ» ιμερα, Παραςκευι 16 Ιουνίου 2017 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ Χορηγοί Επικοινωνίας ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ στον θεσμό «ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για το ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2015 Ο Πανελλθνιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειρθςεων Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ

Σχζδιο Νόμου ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ Σχζδιο Νόμου «Τηλεοπτική κάλυψη ςτο ςφνολο τησ ελληνικήσ επικράτειασ μέςω τησ εξαςφάλιςησ τησ πρόςβαςησ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψησ ςτουσ ελληνικοφσ τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ ελεφθερησ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ηωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογι του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου» (Βϋ 1253), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 3. Σουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ): α) 1306/2013 του

ηωικοφ τουσ κεφαλαίου ςε εφαρμογι του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του υμβουλίου» (Βϋ 1253), όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 3. Σουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ): α) 1306/2013 του ΑΠΟΦΑΘ ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ ςυνδεδεμζνθσ ενίςχυςθσ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ, βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: 18.01.2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΔΗΜΟΙΟ Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

1 θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ

1 θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ 1 θ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ LEADER ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΑΣΘΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΘΛΟΕΙΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. ΟΤΑ» ΡΑΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΡΑΗ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

«ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» «ΕΡΕΤΝΩ - ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ενιαίασ δράςθσ «Ερευνϊ Δημιουργϊ Καινοτομϊ» είναι θ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ με τθν επιχειρθματικότθτα και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF CHIOS SA ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF CHIOS SA ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY Αριθμ. πρωτ. 2693/29-9-2017 ΠΡΟ Σράπεηεσ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΘΑ ΣΗΝ ΕΠΘΛΟΓΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ CLLD LEADER 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΟΡΙΑ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 2 η ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΗΣ: «ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε 1 ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΕΚΔΟΗ Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ Δρ. Βαςιλειάδθσ Αναςτάςιοσ, υγγραφι και επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΨΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΨΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αθήνα, /03/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων)

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ Πθγι: http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Νομικό Πλαίςιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα