Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ. Φνηηήηξηα: Σζίαλα Μαξία Α.Μ: Γηδάζθσλ: Αιέμαλδξνο Μπαιηδήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ. Φνηηήηξηα: Σζίαλα Μαξία Α.Μ: 1361. Γηδάζθσλ: Αιέμαλδξνο Μπαιηδήο"

Transcript

1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ Φνηηήηξηα: Σζίαλα Μαξία Α.Μ: 1361 Γηδάζθσλ: Αιέμαλδξνο Μπαιηδήο Δξγαζία Δ εμακήλνπ ζην κάζεκα: «Τέρλε θαη Παγθνζκηνπνίεζε» Θέκα: To δηαδίθηπν σο κέζν παγθνζκηνπνίεζεο ζηε κνπζηθή βηνκεραλία 2/9/2012

2 ε λ ί δ α 1 Πεξηερόκελα Πξνινγνο. ζει3 Δηζαγωγή.....ζει4 1. Γηαδίθηπν θαη κνπζηθή βηνκεραλία.... ζει5 1.1 Μνπζηθή βηνκεραλία.ζει5 1.2 Η ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε κνπζηθή βηνκεραλία......ζει itunes...ζει Youtube...ζει Soundcloud..ζει Facebook. ζει Σwitter.. ζει My Space.. ζει Podcasts θαη Vodcasts.ζει Peer to Peer.. ζει17 2. Οη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο... ζει18 3. Καιιηηέρλεο θαη κνπζηθή βηνκεραλία.ζει26 4. Οη αθξναηέο- έξεπλα....ζει28 5. πκπέξαζκα..ζει39 Βηβιηνγξαθία..ζει47

3 ε λ ί δ α 2 Δπξεηήξην Πηλάθωλ Πηλ.1. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ Ιληεξλεη, ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ζει41 Πηλ.2. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ Ιληεξλεη, ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ζει41 Πηλ.3. Πίλαθαο κεληαίαο επηζθεςηκόηεηαο ζην YouToube, 06/20012 ζει42 Πηλ.4. Πίλαθαο κεληαίαο επηζθεςηκόηεηαο ζην My Space, 07/20012 ζει42 Πηλ.5. Πίλαθαο κεληαίαο επηζθεςηκόηεηαο ζην FaceBook, 06/20012 ζει42 Πηλ.6. Πίλαθαο κεληαίαο επηζθεςηκόηεηαο ζην Twitter, 06/20012 ζει43 Πηλ.7. Πίλαθαο κεληαίαο επηζθεςηκόηεηαο ζην sound cloud, 07/2012..ζει43 Δπξεηήξην Δηθόλωλ Δηθ.1. Η επίζεκε ζειίδα ηεο Sony BMG ην FaceBook.ζει44 Δηθ.2. Η ηξαγνπδίζηξηα Rihanna ελεκεξώλεη θαη επραξηζηεί ηνπο αθνινύζνπο ηεο (followers) ρξεζηκνπνηώληαο ην Hashtag #WFL (γηα ην ηξαγνύδη we found love) ην #TalkThatTalk είλαη ην όλνκα ηνπ άικπνπκ ηεο..ζει44 Δηθ.3. H επίζεκε ζειίδα ησλ βξαβείσλ Grammy ζην Σwitter.ζει44 Δηθ.4. Η επίζεκε ζειίδα ηεο δηζθνγξαθηθήο εηαηξίαο Warner, εδώ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή instagram..ζει45 Δηθ.5. Ο άθεο Ρνπβάο παξνπζηάδεη ζηνπο δηαδηθηπαθνύο ηνπ θίινπο ηε λέα ηνπ δνπιεία ζει45 Δηθ.6. Η Jenifer Lopez πξνηξέπεη ηνπο ζαπκαζηέο ηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή (hashtag)..ζει46 Δηθ.7. Η Madonna ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή «αθξόαζε» ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο ζην Facebook ζει46

4 ε λ ί δ α 3 Πξόινγνs ηόρνο καο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη λα αλαδείμνπκε ηελ όιν θαη απμαλόκελε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο, αιιά θαη ηα δηιιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ παξαγώγσλ ηεο.

5 ε λ ί δ α 4 Δηζαγωγή Παγθνζκηνπνίεζε Έλα από ηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζύγρξνλν θόζκν είλαη όηη εμαπιώλεηαη ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Σα κελύκαηα κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη κε ζρεηηθά κεγάιε επθνιία. Έηζη, ηα άηνκα έρνπλ πξόζβαζε ζηε πιεξνθνξία θαη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε πεγέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά ηνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ ν ρώξνο απνδεζκεύηεθε από ηνλ ρξόλν, κε ηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ, ε πξόζβαζε ζηα κελύκαηα κπνξεί λα θαηαζηεί ζηηγκηαία, ελώ πξηλ παξεκπνδηδόηαλ από ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ πεγώλ. Η εκθάληζε πνιιώλ δηθηύσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο έρεη θαιύςεη ην πξόβιεκα ησλ απνζηάζεσλ. Σα άηνκα κπνξνύλ λα δξάζνπλ κεηαμύ ηνπο, ή κπνξνύλ λα δξάζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κεζνπνηεκέλεο νηνλεί αιιειόδξαζεο, αθόκε θαη λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θόζκνπ, όζνλ αθνξά ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Η αλαδηάηαμε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ, εληάζζεηαη ζε έλα επξύηεξν ζύλνιν δηαδηθαζηώλ πνπ έρνπλ δώζεη κνξθή (θαη πνπ αθόκε δηακνξθώλνπλ) ηνλ ζύγρξνλν θόζκν. Απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ θνηλόο νξηζηεί σο παγθνζκηνπνίεζε. Η παγθνζκηνπνίεζε πξνθύπηεη κόλν όηαλ α) νη δξαζηεξηόηεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα παγθόζκην ρώξν δξάζεο, β) νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη νξγαλσκέλεο, ζρεδηαζκέλεο, θαη ζπληνληζκέλεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα, θαη γ) νη δξαζηεξηόηεηεο ζπλνδεύνληαη από θάπνην βαζκό ακνηβαηόηεηαο θαη αιιειεμάξηεζεο έηζη ώζηε νη πεξηνξηζκέλεο ζε ηνπηθή θιίκαθα ελέξγεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θόζκνπ λα αιιεινδηακνξθώλνληαη. (John B. Thompson, 1999: ) Γηαδίθηπν θαη παγθνζκηνπνίεζε Με βάζε ηνλ πην πάλσ νξηζκό κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη ην δηαδίθηπν θέξεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, πνιιέο θνξέο πεξηγξάθεηαη σο θηλεηήξηα δύλακε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ θαηαξξίπηεη ηα ζύλνξα θαη επηβάιιεη ηε δεκνθξαηία ηεο αγνξάο ζε θάζε ρώξα κέζσ ηνπ θαηαιόγνπ

6 ε λ ί δ α 5 ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ. Οη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο βιέπνπλ ην δηαδίθηπν σο κηα επθαηξία γηα λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο γλώζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο από όιν ηνλ θόζκν κε έλαλ ηξόπν πνπ ζα ήηαλ αδηαλόεηεο ζην παξειζόλ. Σν 2007, είρε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν πεξίπνπ ην 18% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. (Βαζίιεο Μαγθιάξεο,2007: 4) Δλώ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην πνζνζηό αλήιζε ζην 32,7%. (internet world stats, 2011) {1}{2} Όπσο βιέπνπκε ζηνπο δπν παξαπάλσ πίλαθεο,ην δηαδίθηπν αλαπηύζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο ζε όιν ηνλ θόζκν, θαη ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη ζην άκεζν κέιινλ. 1. Γηαδίθηπν θαη κνπζηθή βηνκεραλία 1.1 Μνπζηθή Βηνκεραλία Η κνπζηθή βηνκεραλία δελ πεξηιακβάλεη κόλν ηα πξντόληα ηεο βηνκεραλίαο ερνγξαθεκάησλ (ή «δηζθνγξαθηθήο» βηνκεραλίαο όπσο ιέγεηαη αθόκα). Πεξηιακβάλεη θαη ηηο εηαηξίεο θαηαζθεπήο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηνπο εθδνηηθνύο νίθνπο, ηνπο νξγαληζκνύο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ζπλαπιηώλ. Πεξηιακβάλεη αθόκα ηε βηνκεραλία παξαζθεπήο ζπζθεπώλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ, θαζώο θαη ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή ην ξαδηόθσλν, ηελ ηειεόξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηνλ κνπζηθό πεξηνδηθό ηύπν θαη θπζηθά ην δηαδίθηπν. (Αιέμαλδξνο. Γ. Μπαιηδήο, 2002:1) 1.2 Η ζπκβνιή ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηε κνπζηθή βηνκεραλία Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην δηαδίθηπν αλαπηύζζεηαη ζπλερώο κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο αλά ηνλ θόζκν, είλαη έλαο αραλήο δεκόζηνο ηζηόο ειεθηξνληθώλ δηθηύσλ πνπ ζπλδέεη όισλ ησλ εηδώλ ρξήζηεο από όιν ησλ θόζκν κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη κε κηα απίζηεπηα κεγάιε «απνζήθε πιεξνθνξηώλ». (Gary Armstrong & Philip Kotler, 2009:237) Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κία κεγάιε αιιαγή ζηε θηινζνθία ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν, αλνίγνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα εμέιημεο, ζε αληίζεζε κε ηε ζρεηηθά γξακκηθή αλάπηπμε πνπ είρε ην δηαδίθηπν κέρξη ζήκεξα όζνλ αθνξά ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν. ηηο κέξεο καο ην δηαδίθηπν εμαπιώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, θαη έρεη

7 ε λ ί δ α 6 γίλεη πιένλ ε αδηακθηζβήηεηε ζύγρξνλε πιαηθόξκα γηα ηε δηαλνκή πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ. Απεπζύλεηαη ζε κία ηεξάζηηα θνηλόηεηα αλζξώπσλ ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη έρεη θαζηεξσζεί ζαλ ηερλνινγία ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο κε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πεξηερνκέλνπ πνπ εθηείλνληαη από απιό θείκελν κέρξη πνιύπινθεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. Σν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηώλ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή αύμεζε ηνπ όγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό θαη ηαπηόρξνλα έθαλε έληνλα εκθαλέο ην πξόβιεκα επξέζεσο ηεο ρξήζηκεο ή επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο κέζα ζε έλα πνιύ κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ ακθίβνιεο πνηόηεηαο θαη πξνέιεπζεο. (Μαηίγθνπ Διέλε, 2010) Η κνπζηθή βηνκεραλία, εθκεηαιιεύεηαη ην δηαδίθηπν σο εξγαιείν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ησλ θαιιηηερλώλ αιιά θαη εύξεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ρακειόηεξα θόζηε ζηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθώλ πξντόλησλ. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζπλάξηεζε κε ην δηαδίθηπν νδήγεζαλ ζε πςειήο πνηόηεηαο παξαγσγέο κε ρακειόηεξν θόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα δηαδξαζηηθό κέζν. Μπνξνύλ νη ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη ήρνπο, πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο. Οπόηε ν νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απηνπξνβνιή ηνπ θαη λα εηζρσξήζεη έηζη ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο. Οη λέεο εθαξκνγέο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα δε ζα κπνξνύζαλ λα ιείπνπλ από ηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο κηαο θαη έρνπλ εηζρσξήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ I tunes Σν itunes είλαη κηα εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ Apple Inc. ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ Σν πξόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο δηεπηθάλεηα νξγάλσζεο ηνπ δεκνθηινύο θνξεηνύ αλαπαξαγσγέα ipod ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Δπηπιένλ ζπλδέεηαη κε ην itunes Store (παιηά νλνκαζία itunes Music Store), ειεθηξνληθό θαηάζηεκα πνπ πνπιά, λόκηκα, πξνζηαηεπκέλε ςεθηαθή κνπζηθή θαη ςεθηαθά βίληεν. (Wikipedia). To itunes Store είλαη έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα πνπ πινπνηήζεθε από ηελ εηαηξεία Apple Computers θαη ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο itunes. Σν θαηάζηεκα μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 28 Απξηιίνπ Έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006

8 ε λ ί δ α 7 έρνπλ πνπιεζεί κέζσ ηνπ itunes Store πάλσ από 1,5 δηζεθαηνκκύξηα κνπζηθά θνκκάηηα θαη γύξσ ζην 88% ησλ παγθόζκησλ ειεθηξνληθώλ πσιήζεσλ κνπζηθήο. Τηκνιόγεζε Κάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ρώξα έρεη ηε δηθή ηεο ηηκνιόγεζε. Έλα κνπζηθό θνκκάηη θνζηίδεη 99 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά, $1.69 ζηελ Απζηξαιία, 0.99 ζηελ Δπξσδώλε, 0.79 ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Δμαίξεζε απνηειεί ην Ιαπσληθό θαηάζηεκα, πνπ δηαζέηεη ηα θνκκάηηα πξνο \150 ή \200 αλάινγα κε ηελ επηινγή. Ο θαηάινγνο ηνπ itunes πεξηέρεη πάλσ από 3,5 εθαηνκκύξηα κνπζηθά θνκκάηηα θαη ελεκεξώλεηαη κε θαηλνύξγην πιηθό θάζε Σξίηε. Σελ ίδηα κέξα δηαηίζεηαη ην "Single ηεο εβδνκάδαο", πνπ είλαη δσξεάλ γηα κηα εβδνκάδα ζηνπο ρξήζηεο. Πνιινί δίζθνη πεξηέρνπλ επηπιένλ θνκκάηηα θαη videos πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε άιια θνξκάη, ελώ άιινη είλαη δηαζέζηκνη απνθιεηζηηθά ζην itunes Store. Άδεηεο ρξήζεο Ο θαηάινγνο ηνπ itunes δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα πξναθξόαζε 30 δεπηεξνιέπησλ γηα θάζε κνπζηθό θνκκάηη. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηα θνκκάηηα πνπ αγόξαζε ζε απεξηόξηζην αξηζκό ipods, ελώ κπνξεί επίζεο λα εγγξάςεη ην πιηθό πνπ επηζπκεί ζε απεξηόξηζηνπο δίζθνπο αθηίλαο (cd) κε ηνλ πεξηνξηζκό πσο ν ίδηνο αθξηβώο δίζθνο (ίδηα πνιπκέζα θαη ίδηα ζεηξά) κπνξεί λα εγγξαθεί κόλν εθηά θνξέο. Σα κνπζηθά θνκκάηηα κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ ζε έσο θαη 5 ππνινγηζηέο (Windows ή Mac OS), αξθεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη (ηελ πξώηε θνξά κόλν) ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αγνξά ησλ θνκκαηηώλ. Σν όλνκα ρξήζηε ηνπ αγνξαζηή θαηαγξάθεηαη ζε θάζε αξρείν πνιπκέζσλ πνπ ιακβάλεη απν ην itunes Store. Οη ηηκέο ησλ ηξαγνπδηώλ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Οπζηαζηηθά, 10 λέεο θπθινθνξίεο αλέξρνληαη ζηα $12,9, κηα ηηκή πνπ πιεζηάδεη απηέο ησλ εκπνξηθώλ CD εθόζνλ απηά πεξηέρνπλ πάλσ απν 15 ηξαγνύδηα, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ( 15 x $1,29 = $19,35 ). (Wikipedia, 2012) Βέβαηα ππάξρεη ε δύλακε ηεο επηινγήο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζην θάζε itunes-like ζύζηεκα, λα κελ αγνξάδεη νιόθιεξα albums όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζέιεη κόλν έλα ηξαγνύδη. Παξ νι απηά ε Apple έρεη ππεξθέξδε, από ελα ζύζηεκα κε πνιύ κηθξόηεξν θόζηνο παξαγσγήο, promotion θαη ηα ζπλαθή. θηάλνληαο ζ έλα ζεκείν, νπνπ νη ηηκέο είλαη ίδηεο θαη κεγαιύηεξεο απν εθείλεο ησλ

9 ε λ ί δ α 8 CD (Παπαλαζηαζίνπ & Κνπξεκέλνο, 2009). Σειεπηαία, όιν θαη πεξηζζόηεξεο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα πνπιήζνπλ κηα λέα δηζθνγξαθηθή δνπιεηά ελόο θαιιηηέρλε. Δίηε ζαλ πξώηε κεηάδνζε ελόο κνπζηθνύ ζέκαηνο (νξρεζηξηθό ή κε) ην νπνίν ζα θπθινθνξήζεη ζε CD αξγόηεξα, είηε ζαλ κηα νινθιεξσκέλε δνπιεηά ε νπνία δε ζα θπθινθνξήζεη ζε CD. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κεηώλεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο ζην ειάρηζην. Έπεηηα ππάξρεη θαιύηεξε πνηόηεηα ήρνπ θαη ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα ην θαηεβάζεη θαη λα ην αγνξάζεη όπνηε ζέιεη από ην ζπίηη ηνπ ή αθόκα από νπνηαδήπνηε ππεξεζία πνπ δηαζέηεη ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν. Μπνξεί λα αγνξάζεη όιν ην ςεθηαθό πεξηερόκελν (όιν ην δίζθν) ή αθόκε λα επηιέμεη θαη λα αγνξάζεη κεκνλσκέλα ην ηξαγνύδη ηεο αξεζθείαο ηνπ. Σέινο κε απηό ηνλ ηξόπν πξνζηαηεύνληαη θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα κηαο θαη ν ρξήζηεο ην αγνξάδεη θαη δε ην θαηεβάδεη δσξεάλ. Δπίζεο παξέρνληαη όιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ αθξναηή αγνξαζηή, δει ην όλνκα ηνπ θαιιηηέρλε, ν ηίηινο, νη ζπληειεζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηάο, ε εηαηξία παξαγσγήο θ.α YouTube To YouTube είλαη έλαο από ηνπο πην δεκνθηιήο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο, ν νπνίνο επηηξέπεη απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη αλαπαξαγσγή ςεθηαθώλ ηαηληώλ. Γεκηνπξγήζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005 θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2006 ραξαθηεξίζηεθε από ην πεξηνδηθό Time "Invention of the Year 2006" (Η Δθεύξεζε ηνπ 2006). Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2006, ε εηαηξεία αγνξάζηεθε από ηελ Google. Σν YouTube ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία Adobe Flash Video γηα λα εκθαληζηεί κηα κεγάιε πνηθηιία από ην πεξηερόκελν θηηαγκέλν από ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιηπ ηαηληώλ, θιηπ ηειεόξαζεο, βίληεν θαη κνπζηθήο, θαζώο θαη εξαζηηερληθό πεξηερόκελν, όπσο ην video blogging θαη ζύληνκα πξσηόηππα βίληεν. Μεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην YouTube έρεη θνξησζεί από ηα άηνκα, αλ θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ CBS, BBC, Vevo θαη άιιεο νξγαλώζεηο παξέρνπλ νξηζκέλν από ην πιηθό ηνπο κέζσ ηνπ site, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηαηξηθήο ζρέζεο YouTube. Όινη κπνξνύλ λα βιέπνπλ ηηο απνζεθεπκέλεο ςεθηαθέο ηαηλίεο (βίληεν), ελώ ηα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνύλ λα απνζεθεύνπλ απεξηόξηζην αξηζκό ηαηληώλ κε ρξνληθό όξην δεθαπέληε ιεπηώλ ην θάζε βίληεν. Μαδί κε ηηο ηαηλίεο θαίλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ πνπ ηηο έρνπλ δεη, ώζηε

10 ε λ ί δ α 9 λα θαίλνληαη πνηεο είλαη νη πην δεκνθηιείο. Δπίζεο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα πεη αλ ηνπ αξέζεη έλα βίληεν ή όρη. Σα εγγεγξακκέλα κέιε κπνξνύλ λα αθήζνπλ ζρόιηα ζην θάζε βίληεν θαη λα παηήζνπλ ην θνπκπί "Μνπ αξέζεη" θαζώο επίζεο θαη λα βαζκνινγήζνπλ ηα ζρόιηα άιισλ ρξεζηώλ. (Wikipedia, 2012) Σν YouTube, έρεη εληαρζεί πιήξσο ζηελ κνπζηθή βηνκεραλία, κηαο θαη ζρεδόλ όινη νη θαιιηηέρλεο πηα, έρνπλ ην δηθό ηνπο θαλάιη ζην YouTube. Η Lady Gaga, ε Shakira, ν Michael Jackson, o Elvis, ε Amy Winehouse, νη Beatles, ν άθεο Ρνπβάο θ.α ην κόλν πνπ έρεη λα θάλεη θαλείο είλαη εγγξαθή θαη όιε ε δηζθνγξαθία ησλ αγαπεκέλσλ ηνπ θαιιηηερλώλ είλαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. ην YouTube κπνξείο λα βξεηο ηα πάληα, όζνλ αθνξά ην ρώξν ηεο κνπζηθήο. Από κνπζηθέο ηεο Ιλδίαο κέρξη ειιεληθό θνθιόξ. Δίλαη έλαο πνιύ άκεζνο ηξόπνο λα επηθνηλσλήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο λα ζρνιηάζεηο, λα θξηηηθάξεηο. Σν εξγαιείν απηό, δελ ην εθκεηαιιεύνληαη κόλν νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπο, αιιά ιόγσ ηηο δηαδξαζηηθόηεηαο ηνπ κέζνπ, ην εθκεηαιιεύνληαη θαη νη ίδηνη νη θαιιηηέρλεο γηα λα πξνβάινπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζην επξύ θνηλό θαη γηα λα κπνπλ έηζη ζην ρώξν ηεο δηζθνγξαθίαο. Σξαληαρηό παξάδεηγκα ν έθεβνο Justin Bieber, πνπ ην 2008 ηνλ αλαθάιπςε ν παξαγσγόο ηνπ Scooter Braun θαζώο ζέξθαξε ζην YouTube. ήκεξα ν Bieber, είλαη από ηνπο πην δεκνθηιήο θαιιηηέρλεο κε αξθεηά music awards θαη αξθεηέο επηηπρίεο ζην billboard.h Jassie J, ε νπνία κε έλα θνξεηό θαζεηόθσλν, ηξαγνπδνύζε ζην κεηξό ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηαπηόρξνλα θαηέγξαθε ηελ εκθάληζε ηεο κε κηα αλαινγηθή θάκεξα, αξγόηεξα ην αλέβαδε ζην ΤouTube θαη απηό ήηαλ, κέζα ζε έλα ρξόλν θαη θάηη ήδε κεηξά αξθεηέο επηηπρίεο. Σέινο, ε ειιελίδα Μόληθα, είλαη αθόκε έλα παξάδεηγκα, ην 2008 όηαλ θπθινθόξεζε ην πξώην ηεο album, μαθληθά όινη κηινύζαλ γηα ηελ μερσξηζηή κνπζηθή ηεο, ηα ζρόιηα ησλ viewers ήηαλ ηόζα πνιιά θαη ζεηηθά πνπ κέζα ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα, έγηλε γλσζηή ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο. ε πξόζθαην ζπλέδξην ηεο Google, παξνπζηάζηεθε ε on line δηαδξνκή ηνπ άθε Ρνπβά ζαλ έλα εληππσζηαθό Case Study. O Ρνπβάο αλαθεξύρηεθε σο ν πην πξνβεβιεκέλνο έιιελαο θαιιηηέρλεο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο viewers ζην YouTube αιιά θαη ζην δηαδίθηπν γεληθόηεξα. Δλδεηθηηθά αλ πιεθηξνινγήζεη θάλεηο ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαιιηηέρλε ( Sakis Rouvas is ) ζα βξεη απνηειέζκαηα.

11 ε λ ί δ α My Space Σν myspace είλαη έλα δεκνθηιέο social network (θνηλσληθό δίθηπν) website πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ έλα online βαζηζκέλν ζε ρξήζηεο δίθηπν πνπ απνηειείηαη από θίινπο, πξνζσπηθά πξνθίι, blog, νκάδεο, θσηνγξαθίεο, κνπζηθή θαη βίληεν γηα εθήβνπο θαη ελήιηθνπο παγθνζκίσο. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2003 θαη κέζα ζε 10 κέξεο, ε πξώηε έθδνζε ηνπ myspace ήηαλ δσληαλή. Αξρηθά ζε απηό ην θνηλσληθό δίθηπν ζπκκεηείραλ κόλν ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο euniverse αιιά αξγόηεξα νη ηεο εηαηξίαο εθηίλαμαλ ζηα ύςε ηελ δεκνηηθόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηώληαο s ζε πεξίπνπ 20 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ιέγεηαη όηη ήηαλ ε ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθόξκαο θαη όρη ηα καδηθά s. Σν MySpace, πνπ δηαζέηεη εθαηνκκύξηα ηξαγνύδηα πξνο αθξόαζε, ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηηο ηέζζεξηο κεγαιύηεξεο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο ηνπ πιαλήηε ν Amazon,ην napster θαη ηα I tunes ώζηε λα κπνξεί λα παξέρεη θαη λόκηκα ηε δπλαηόηεηα pay per download ζην ζύλνιν ησλ ηξαγνπδηώλ. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ηξαγνύδηα κε βάζε ηνλ ηίηιν, ηνλ θαιιηηέρλε ή ην album, λα δηακνξθώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο playlists θαη λα ηηο αθνύζνπλ κέζσ ελόο online music player. Ο player ηνπ MySpace, εκθαλίδεη δηαθεκίζεηο θαζώο θαη links δίπια από θάζε θνκκάηη, πνπ παξαπέκπνπλ ζηo online κνπζηθό θαηάζηεκα ηνπ Amazon, από ην νπνίν νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ θα λα θαηεβάζνπλ ηα ηξαγνύδηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη εηαηξείεο πνπ ήξζαλ ζε ζπκθσλία κε ην MySpace είλαη νη EMI, Orchard, Sony ATV/Sony BMG, Universal Music θαη Warner Music. Αλεμάξηεηα κε ην αλ έλαο θαιιηηέρλεο είλαη δηάζεκνο ή όρη,έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δίλεη πξόζβαζε ζε εθαηνκκύξηα αλζξώπνο από όιν ηνλ θόζκν λα αθνύλε ηα θνκκάηηα ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη πνιινί θαιιηηέρλεο όπσο ε Lily Allen θαη ν Sean Kingston έγηλαλ δηάζεκνη κέζσ ηνπ my space. H δηάζεζε ηεο κνπζηθήο ζην site απηό ζπλερίδεη λα αλαπηύζεηαη από λέα ηαιέληα. Πάλσ από 8 εθαηνκκύξηα θαιιηηέρλεο αλαθαιύθζεθαλ από ην my space θαη πνιιά αθόκε πξόθεηηαη λα αλαθαιπθζνύλ. (Παπαλαζηαζίνπ & Κνπξεκέλνο, 2009) Σα ηειεπηαία ρξόληα ην myspace έρεη ζεκαληηθή πηώζε ζε views ζε αληίζεζε κε ηελ όιν θαη απμεκέλε επηζθεςηκόηεηα ηνπ youtube αιιά θαη ησλ Facebook θαη Twitter.{3}{4}{5}{6}

12 ε λ ί δ α Facebook Σν Facebook είλαη κηα ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ μεθίλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004, αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί από ηε Facebook.Inc. Από ηνλ Ινύλην ηνπ 2012, ην Facebook έρεη πάλσ από 955 εθαηνκκύξηα ελεξγνύο ρξήζηεο, πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο από απηνύο ρξεζηκνπνηνύλ ην Facebook ζε κηα θνξεηή ζπζθεπή( θηλεηό ή tablet pc). Οη ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξαθνύλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ site, κεηά από ηελ νπνία κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πξνζσπηθό πξνθίι, λα πξνζζέζεηε άιινπο ρξήζηεο σο θίινπο, θαη ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηόκαηεο εηδνπνηήζεηο όηαλ ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ηνπο. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο νκάδεο ρξεζηώλ, πνπ νξγαλώζεθε από ηελ εξγαζία, ην ζρνιείν ή ην θνιέγην, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά, θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο θίινπο ηνπο ζε ιίζηεο. To Facebook ηδξύζεθε από ηνλ Mark Zuckerberg κε ηνπο ζπγθαηνίθνπο θνιιεγίσλ ηνπ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz θαη Chris Hughes. Η ζπκκεηνρή ηεο ηζηνζειίδαο αξρηθά πεξηνξίδεηαη από ηνπο ηδξπηέο ζην Υάξβαξλη θνηηεηέο, αιιά επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο ζρνιέο ζηε Βνζηώλε πεξηνρή, ην Ivy League, θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford. Πξόζζεζε ζηαδηαθά ππνζηήξημε γηα θνηηεηέο ζε δηάθνξα άιια παλεπηζηήκηα πξηλ από ην άλνηγκα γηα καζεηέο γπκλαζίνπ, θαη ηειηθά ζε νπνηνλδήπνηε ειηθίαο 13 εηώλ θαη άλσ. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ην Μάην ηνπ 2011 Consumer Reports έξεπλα, ππάξρνπλ 7,5 εθαηνκκύξηα παηδηά θάησ ησλ 13 εηώλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη θάησ ησλ 10 εηώλ, ιόγσ παξαβίαζεο ησλ όξσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο ππεξεζίαο. Μηα κειέηε Γελάξε ηνπ 2009 θαηεηάγε Compete.com Facebook σο ηελ πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελε ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο παγθνζκίσο κε κεληαία ελεξγνύο ρξήζηεο. Η Quantcast εθηηκά όηη ην Facebook έρεη κνλαδηθνύο επηζθέπηεο κεληαίσο ζηηο ΗΠΑ ην Μάην ηνπ ύκθσλα κε ην Social Media Today, ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 εθηηκάηαη όηη 41,6% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ΗΠΑ έρεη έλα ινγαξηαζκό ζην Facebook. Παξ 'όια απηά, ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηνπ Facebook άξρηζε λα ζηακαηήζεη ε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ε πεξηνρή κε ηελ απώιεηα ελεξγνύο ρξήζηεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηνλ Καλαδά ην Μάην ηνπ (Wikipedia, 2012) ύκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή εηαηξία ηεο compete.com, ηνλ Ινύλην ηνπ 2012 επηζθέθηεθαλ ην Facebook ρξήζηεο. {5}

13 ε λ ί δ α 12 Σειεπηαία βιέπνπκε νινέλα θαη λέεο εθαξκνγέο ζην Facebook νη νπνίεο αθνξνύλ ηε κνπζηθή. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνύζνπλ κε έλα θιηθ κνπζηθή, πξηλ δειώζνπλ όηη ηνπο αξέζεη. 1 ηηο ζειίδεο κνπζηθώλ ζην Facebook πξνζηέζεθε ην θνπκπί «Αθξόαζε», δίπια ζην «Μνπ αξέζεη». Δάλ θαλείο επηζθεθζεί γηα παξάδεηγκα ηελ ζειίδα ησλ Radiohead ή ηεο Madonna αιιά θαη ηνπ άθε Ρνπβά ζην Facebook ζα δεη ην ραξαθηεξηζηηθό θνπκπί θάησ από ηελ θσηνγξαθία εμσθύιινπ. Κάλνληαο θιηθ ζην «Αθξόαζε» (Listen), ην Facebook παξαπέκπεη ηνλ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο κε ηερλνινγία ξνήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. (βι. εηθ.7) Παξ όια απηά, ην θνπκπί Αθξόαζε δελ ππάξρεη ζηηο ζειίδεο όισλ ησλ θαιιηηερλώλ, αλ θαη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δεκνθηιείο εθαξκνγέο (όπσο ην BandPage, ην FanRx ή ην ReverbNation). Σν Facebook ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ππεξεζία Spotify θαη ην Rdio, δύν ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηα κέιε ηνπ Facebook όρη κόλν λα αθνύλε κνπζηθή αιιά θαη λα ηε κνηξάδνληαη ή θαιύηεξα λα αθνύλε κνπζηθή καδί κε θάπνηνλ θίιν ηνπο. (www.iguru.gr, Απρίλιοσ 2012) Twitter To Twitter είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη microblogging ππεξεζίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κελύκαηα έσο 140 ραξαθηήξεο, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο «tweets». Γεκηνπξγήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2006 από ηνλ Jack Dorsey θαη μεθίλεζε ηνλ Ινύιην ηεο ίδηαο ρξνληάο. Η ππεξεζία θέξδηζε γξήγνξα δεκνηηθόηεηα ζε όιν ηνλ θόζκν, κε πάλσ από 500 εθαηνκκύξηα ελεξγνύο ρξήζηεο ην 2012, δεκηνπξγώληαο πάλσ από 340 εθαηνκκύξηα tweets ηελ εκέξα θαη ην ρεηξηζκό πάλσ από 1,6 δηζεθαηνκκύξηα εξσηήκαηα αλαδήηεζεο αλά εκέξα. Από ηελ έλαξμή ηνπ έσο ζήκεξα, ην Twitter έρεη γίλεη κία από ηηο θνξπθαίεο 10 ηζηνζειίδεο ζε επηζθεςηκόηεηα ζην δηαδίθηπν, ζπγθεθξηκέλα ζηελ κεληαία κέηξεζε ηεο compete.com γηα ηνλ κήλα Ινύλην ην Twitter επηζθέθηεθαλ ρξήζηεο. {6} Σν Twitter έρεη πεξηγξαθεί σο «ηα SMS ηνπ Γηαδηθηύνπ». Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ «tweets», ελώ νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ κελύκαηα κέζσ ηεο δηεπαθήο ηζηνζειίδαο, SMS, ή κηα ζεηξά από εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. (Wikipedia, 2012). Μπνξνύλ λα αλακεηαδώζνπλ ην κήλπκα άιινπ ρξήζηε (retweet) ή αθόκα θαη λα ην ζρνιηάζνπλ (retweet with comment). Μηα είδεζε ή έλα γεγνλόο κπνξεί λα γίλεη γλσζηό ζην 1 https://www.facebook.com/music

14 ε λ ί δ α 13 Twitter, λα γίλεη δειαδή Trending Topic. Μηα ιέμε, θξάζε ή έλα ζέκα πνπ ζρνιηάζηεθε πεξηζζόηεξν ζην Twitter κέζσ ησλ hashtags. Σάζεηο ζεκάησλ έρνπλ γίλεη δεκνθηιήο είηε κέζα από κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα από ηνπο ρξήζηεο ή ιόγσ ελόο γεγνλόηνο πνπ σζεί ηνπο αλζξώπνπο λα κηινύλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα ζέκαηα απηά βνεζνύλ ην Twitter θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Michael Jackson ην 2009, ν ξπζκόο απνζηνιήο ησλ tweets ήηαλ 456 tweets αλά δεπηεξόιεπην. (Γεκεηξαθνπνύινπ, 2011). Οη ηάζεηο ή ηα ζέκαηα είλαη κεξηθέο θνξέο ην απνηέιεζκα ησλ ζπληνληζκέλσλ πξνζπαζεηώλ από ηνπο ζαπκαζηέο νξηζκέλσλ δηαζεκνηήησλ, ηδηαίηεξα νη ζαπκαζηέο ηεο Lady Gaga (γλσζηνί σο Monsters), νη ζαπκαζηέο ηνπ Justin Bieber (Beliebers) θαη ηνπο νπαδνύο ηνπ Twilight (Twihards) θαη ηνπ Υάξη Πόηεξ (Potterheads). Σν Twitter επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ παξαγσγή κηαο πην δηαδξαζηηθήο ηειεόξαζεο. Η πξαθηηθή έρεη νλνκαζηεί "chatterboxing». Σν Twitter έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα λα ελζαξξύλεη ηνπο αλζξώπνπο λα παξαθνινπζήζνπλ δσληαλά ηειενπηηθά γεγνλόηα, όπσο ηα Όζθαξ, ή ηα MTV Video Music. (Wikipedia, 2012) To Facebook θαη ην twitter είλαη δπν κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ νη θαιιηηέρλεο θαη ε κνπζηθή βηνκεραλία γεληθόηεξα γηα ηε πξνβνιή, ηελ πξνώζεζε θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ην θνηλό. Παξαηεξώληαο, βιέπνπκε ζειίδεο θαιιηηερλώλ, δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ, ξαδηνθώλσλ, κνπζηθώλ θαλαιηώλ θαη κνπζηθώλ πεξηνδηθώλ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ελεκεξώλνπλ, πιεξνθνξνύλ θαη θξαηνύλ ζε ζπλερή επαθή ην αγνξαζηηθό θνηλό. Ο ρξήζηεο θάλνληαο έλα like ζηε ζειίδα ζην Facebook κπνξεί λα ιακβάλεη θαζεκεξηλά ηηο ελεκεξώζεηο θαη λα καζαίλεη ηα ηειεπηαία λέα γηα ηελ πνξεία ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε, γηα λέεο θπθινθνξίεο αλ κηιάκε γηα δηζθνγξαθηθέο θαη κνπζηθά πεξηνδηθά. ην twitter ζπκβαίλεη ην ίδην θάλνληαο απιά follow. Η επηθνηλσλία ηνπ θαιιηηέρλε κε ην θνηλό είλαη αθόκα πην άκεζε κηαο θαη ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο ελεκεξώλεη ηελ ζειίδα ηνπ ζην Twitter πρ νπόηε θαη ιακβάλεη ηα κελύκαηα ηνπ θνηλνύ. H Jenifer Lopez ζηε ζειίδα ηεο ζην Facebook (ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012), πξνηξέπεη ηνπο θίινπο ηεο όηαλ βξίζθνληαη ζηε ζπλαπιία ηεο, κε ηνλ Enrique Iglesias, λα ζηέιλνπλ κελύκαηα (tweets) κε ην hashtag #EnriqueJloTour πξνθαλώο γηα λα έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα κελύκαηα θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε (feedback) ησλ ζαπκαζηώλ ηεο. Αιιά θαη γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ζπλαπιηώλ ηεο ζην Twitter. (βι. εηθ.6)

15 ε λ ί δ α Sound Cloud Σν SoundCloud αξρηθά μεθίλεζε ζηε ηνθρόικε ηεο νπεδίαο, αιιά κε έδξα ην Βεξνιίλν, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2007 από ηνλ ζρεδηαζηή Alex Ljung θαη ηνλ θαιιηηέρλε Eric Wahlforss. Δίρε ηελ πξόζεζε λα επηηξέπεη ζηνπο κνπζηθνύο λα κνηξάδνληαη ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπο κεηαμύ ηνπο, αιιά αξγόηεξα κεηαηξάπεθε ζε έλα πιήξεο εξγαιείν δεκνζίεπζεο πνπ επίζεο επηηξέπεηαη λα δηαλείκνπλ κνπζηθνί κνπζηθά θνκκάηηα ηνπο. Λίγνπο κήλεο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην SoundCloud άξρηζε λα ακθηζβεηεί ηελ θπξηαξρία ηνπ MySpace σο πιαηθόξκα γηα ηνπο κνπζηθνύο λα δηαλέκνπλ ηε κνπζηθή ηνπο, επηηξέπνληαο θαιιηηέρλεο λα αιιειεπηδξνύλ πην εύζηξνθα κε ηνπο νπαδνύο

16 ε λ ί δ α 15 ηνπο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ην SoundCloud έιαβε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ εηαηξία επελδύζεσλ Doughty Ventures Technology Hanson. Μέρξη ην Μάην ηνπ 2010, ην SoundCloud αλαθνίλσζε όηη είρε έλα εθαηνκκύξην ζπλδξνκεηέο. ηηο 15 Ινπλίνπ ηνπ 2011, ην SoundCloud αλαθνίλσζε όηη είρε 5 εθαηνκκύξηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. ηηο 23 ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2012, SoundCloud αλαθνίλσζε ζην blog ηνπο όηη είραλ 10 εθαηνκκύξηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. ύκθσλα κε ηελ εηαηξία compete.com ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 ηελ επηζπεύηεθαλ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ. {6} Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ SoundCloud είλαη όηη επηηξέπεη ζηνπο θαιιηηέρλεο λα αλεβάζνπλ ηε κνπζηθή ηνπο κε έλα δηαθξηηηθό URL. Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην MySpace, ην νπνίν θηινμελεί ηε κνπζηθή κόλν γηα ην MySpace site. Δπηηξέπνληαο ηα αξρεία ήρνπ λα ελζσκαησζνύλ νπνπδήπνηε, ην SoundCloud κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην Twitter θαη ην Facebook γηα λα αθήζεη ηα κέιε ηνπ λα πξνζεγγίδνπλ ην θνηλό ηνπο θαιύηεξα. Σν SoundCloud δηαλέκεη κνπζηθή ρξεζηκνπνηώληαο widgets θαη εθαξκνγέο. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην widget ζηηο δηθέο ηνπο ηζηνζειίδεο ή ζηα blogs ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην SoundCloud ελεκεξώλεη κε ην Twitter όηαλ θνξηώλεη ην θάζε θνκκάηη. Σν SoundCloud δηαζέηεη έλα API πνπ επηηξέπεη ζε άιιεο εθαξκνγέο ή smartphones λα αλεβάδεη ή λα θαηεβάδεη θαλείο κνπζηθή θαη αξρεία ήρνπ. Οη εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκεο γηα ην iphone, ipad, Android θαη πιαηθόξκεο Symbian. Η εθαξκνγιε SoundCloud απεηθνλίδεη γξαθηθά θνκκάηηα ήρνπ σο θπκαηνκνξθέο θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο γξακκήο (επίζεο γλσζηή σο ζρόιηα ρξνλνκεηξεκέλα). Παξέρεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο πνπ παξέρνπλ έλα θνηλό ρώξν γηα πεξηερόκελν πνπ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαδίδνληαη. (Wikipedia, 2012) H εθαξκνγή Sound Cloud απμάλεη ζπλερώο ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο θαη είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ νη κνπζηθνί. Σν 2011 ν άθεο Ρνπβάο παξνπζίαζε ηε λέα ηνπ δνπιεία κε ηίηιν Παξάθνξα κέζσ ηνπ sound cloud θαη ηνπ twitter, πξηλ θπθινθνξήζεη ζηα δηζθνπσιεία. (βι. εηθ.5) Podtcasts θαη Vodcasts To podcasting θαη ην vodcasting είλαη από ηηο πην πξόζθαηεο ηερλνινγίεο. Η νλνκαζία podcast πξνέξρεηαη ην ipod ηεο Apple. Με ην podcasting νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ αξρεία ήρνπ (podcast) ή αξρεία βίληεν (vodcasts) κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζε έλα Ipod ή ζε έλα νπνηαδήπνηε smartphone θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα

17 ε λ ί δ α 16 αθνύλε ή λα ηα βιέπνπλε νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζέινπλ. Μπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζέκαηα podcast κέζσ ηνπ itunes (πνπ αλέθεξα πην πάλσ) ή από ηα podtrac θ.α Μπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ απνζπάζκαηα εθπνκπήο από ην αγαπεκέλν ηνπο ξαδηόθσλν ή λα δνπλ ην ηειεπηαίν video clip ηεο Shakira. (Gary Armstrong & Philip Kotler, 2009: 634) Peer to Peer Πξόθεηηαη γηα δίθηπν ππνινγηζηώλ, πνπ δηεπθνιύλεη ηελ ηζνδύλακε αληαιιαγή αξρείσλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Σνύην θαζίζηαηαη εθηθηό κέζσ ελόο ινγηζκηθνύ δηαλνκήο αξρείσλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηόζν λα κνηξάδνληαη ή λα αληηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ησλ ππνινγηζηώλ ηνπο (Baltzis, 2006), όζν θαη λα δηαζπλδένληαη ζε άιινπο, παξόκνηα ξπζκηζκέλνπο θαη δηακνξθσκέλνπο ππνινγηζηέο κε ζθνπό ην θαηέβαζκα (downloading) πεξηερνκέλνπ. Δθηελέζηεξα, ηα Peer-to-Peer δίθηπα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: A. ηα ζπγθεληξωηηθά δίθηπα, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θεληξηθνύο server ζηνπο νπνίνπο απνζεθεύνληαη αξρεία θαη δηεπζύλζεηο ησλ ρξεζηώλ (Baltzis, 2006). Δηδηθόηεξα, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζε απηνύο ηνπο server (Index Servers) ηα αξρεία πνπ ςάρλνπλ, ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαηάιιειν πξόγξακκα-πειάηε. Όηαλ ην αξρείν βξεζεί, αλνίγεη κηα ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δύν ρξεζηώλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ ην Napster ην DC++ θαη ην WinMX. (Wikipedia, 2012) Β. Τα απνθεληξωηηθά P2P δίθηπα Πξόθεηηαη γηα «πβξηδηθά» δίθηπα (Baltzis, 2006), θαζώο είηε νη ρξήζηεο ζπλδένληαη άκεζα είηε αξθεηνί ππνινγηζηέο δηαθνξεηηθώλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο server γηα ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη δηεπζύλζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κόιηο θάπνηνο ζπλδεζεί κέζσ ελόο αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο-πειάηε P2P, θάλεη γλσζηή ηελ παξνπζία ηνπ ζε έλα κηθξό αξηζκό ππνινγηζηώλ ήδε ζπλδεδεκέλσλ νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνσζνύλ ηε δήισζε παξνπζίαο ηνπ ζε έλα κεγαιύηεξν δίθηπν ππνινγηζηώλ θ.ι.π Πιένλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηήζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κεηαμύ ησλ δηακνηξαδόκελσλ αξρείσλ. Σα δίθηπα απηά ιέγνληαη θαη δεύηεξεο γεληάο. Η κεηαθνξά ησλ αξρείσλ είλαη όκνηα κε απηή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ P2P δηθηύσλ. ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ ην Kazaa, ην Gnutella θαη ην BearShare. (Wikipedia, 2012).

18 ε λ ί δ α 17 Γ. Τα P2P δίθηπα ηξίηεο γεληάο Δίλαη απηά ηα νπνία δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά αλσλπκίαο όπσο ην Freenet, ην I2P θαη ην Entropy. Δίλαη απνθεληξσηηθνύ ηύπνπ θαη ε θηινζνθία ηνπ βαζίδεηαη εθηόο από ηελ αλσλπκία, ζηελ πςειή βησζηκόηεηα ηνπ, ζην ζπλερή δηακνηξαζκό ησλ αξρείσλ θαη ζηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο έηζη ώζηε θαλείο λα κελ κπνξέζεη πνηέ λα απνθηήζεη θαλέλα είδνο ειέγρνπ πάλσ ζε απηό. Σα δίθηπα απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ππό αλάπηπμε θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κηθξά παγθόζκηα δίθηπα. (Wikipedia, 2012). Η ρξήζε P2P ινγηζκηθνύ ελέρεη πνιιά λνκηθά δεηήκαηα, θαζώο όπσο πξνθύπηεη από ηελ έθζεζε ηνπ 2012 ηεο IFPI γηα ηελ ςεθηαθή κνπζηθή, ην 28% ησλ ρξεζηώλ παγθνζκίσο πξνβαίλεη θάζε κήλα ζηε κε εμνπζηνδνηεκέλε δηαλνκή θαη θαηέβαζκα πξνζηαηεπόκελνπ κε πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα πιηθνύ όπσο κνπζηθήο, ηαηληώλ, βηληενπαηρληδηώλ θαη ινγηζκηθνύ (IFPI, 2012:16). Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο εμέγεηξαλ από πνιύ λσξίο λνκηθέο αμηώζεηο, έλαληη αθόκα θαη ησλ ρξεζηώλ, κε ελδεηθηηθή ηε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 22,5% ζηελ αληαιιαγή αξρείσλ (Baltzis, 2006: 256). Γ. Τα Non P2P δίθηπα Σα Non P2P δίθηπα είλαη ην ηειεπηαίν «πξόβιεκα» ησλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ πξόθεηηαη γηα κε εμνπζηνδνηεκέλα θαλάιηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: blogs, cyberlockers, forums, websites, streaming sites, smartphonebased applications θαη stream ripping applications. ε νξηζκέλεο ρώξεο, ην πνζνζηό ρξήζεο ησλ παξάλνκσλ ζειίδσλ είλαη πνιύ πςειόηεξν από ηνλ παγθόζκην κέζν όξν, γηα παξάδεηγκα 42 % θαη 44% αληίζηνηρα, ζηηο κεγάιεο αγνξέο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο (IFPI, 2012:16).

19 ε λ ί δ α Οη Γηζθνγξαθηθέο Δηαηξίεο Η θσλνγξαθία μεθίλεζε ζηελ επνρή ηεο εκθάληζεο ηνπ θσλνγξάθνπ, πνπ όκσο άξρηζε ζηε ζπλέρεηα λα θζίλεη ιόγσ νπζησδώλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζίαδε ε πξώηκε απηή ηερλνινγία εηδηθά ζηε πηζηόηεηα ηνπ ήρνπ, ζηελ έληνλα ζνξπβώδε νιίζζεζε ηεο βειόλαο ζηελ αύιαθα, ζηνπο πνιύ ρακεινύο ηόλνπο (θνηλώο πηαλίζηκν), θαζώο θαη ζηνπο πςεινύο ηόλνπο (θνηλώο θνξηίζηκν), όπνπ ηόηε ε βειόλε ρνξνπήδαγε. Έηζη κέρξη ην 1920 ην απνηέιεζκα ήηαλ απνγνεηεπηηθό, νη δε πξνζπάζεηεο ησλ ηερληθώλ πνπ ζαθώο ζηεξνύληαλ ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ βάζεσλ ήηαλ κέρξη αζήκαληεο. Δθείλν όκσο πνπ αλέηξεςε ηε θζίλνπζα θνξά ησλ πξαγκάησλ ηνπ ρώξνπ απηνύ ήηαλ ε παξνπζία ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο Gramophone Co. γλσζηόηεξε ζηε ζπλέρεηα σο His Master's Voice (HMV), ε νπνία μεθίλεζε ηελ επξύηεξε παξαγσγή κνπζηθώλ δίζθσλ κε εθηειεζηέο κόλν δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο, ζνιίζη θαη δηεπζπληέο νξρεζηξώλ ηνπο ιεγόκελνπο "ζειέκπξηηη" όπσο νη Παηί, Μεικπά, Μπαηηζηίλη, Κξέηζιεξ, Κεζάι, Παληεξέβζθη, Σνζθαλίλη, θ.ά. Σν 1922 ε ακεξηθαληθή εηαηξεία Κνινύκπηα Γθξαθνθόλ (Columbia Graphophone Co.) εηζήγαγε ηνπο ιεγόκελνπο ηόηε "δίζθνπο αζόξπβεο επηθάλεηαο", πνπ έδσζε λέα ώζεζε ζηε θσλνγξαθία. Σέινο ην 1925 μεθίλεζε ε ειεθηξηθή θσλνιεςία θαη νκνίσο ε ειεθηξηθή αλαπαξαγσγή πνπ απνηέιεζε ζξίακβν απνθάιπςεο. Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζίαδε αξρηθά ε θσλνγξαθία άξρηζαλ λα εμαιείθνληαη αθνύ πιένλ ε θσλνιεςία κπνξνύζε λα γίλεη κέζα ζηηο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη γεληθόηεξα από ηνπο ίδηνπο ρώξνπο ελδηαθέξνληνο. Η δηζθνγξαθία ηόηε άξρηζε λα επεθηείλεηαη θαη ζ άιινπο ρώξνπο όπσο εθπαηδεπηηθνύο, ηεξαπνζηνιηθνύο. Δηδηθά ε παξαπάλσ αλαθεξόκελε εηαηξεία HMV δεκηνύξγεζε ηόηε κηα πνιύ κεγάιε θαη ζπνπδαία ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ δίζθσλ, ελώ ε Κνινύκπηα δηέζεζε νκνίσο δίζθνπο ζηε Γηεζλή Δθπαηδεπηηθή Δηαηξεία πνπ πεξηείραλ θαη εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ. Παξάιιεια όκσο κε ηε θσλνγξαθία είρε αξρίζεη θαη ε εμάπισζε ηεο ξαδηνθσλίαο, ε νπνία θαη σθέιεζε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ πξώηε ζηελ αλακεηάδνζε αιιά θαη δηάδνζε ησλ δίζθσλ. Δπίζεο επσθειήο ζηε θσλνγξαθία ππήξμε θαη ε αλαθάιπςε θαη βηνκεραλία ηνπ "νκηινύληνο θηλεκαηνγξάθνπ" όπνπ αξρηθά ζπλδένληαλ νη ηαηλίεο κε θσλνγξάθν πνπ κεηέδηδαλ ηνλ ήρν. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ πνιιέο θσλνγξαθηθέο εηαηξείεο

20 ε λ ί δ α 19 δεκηνπξγήζεθαλ πνπ όκσο ιόγσ ηεο πξνπνιεκηθήο ύθεζεο αλαγθάζζεθαλ νη πεξηζζόηεξεο λα ζπκπηπρζνύλ θαη λα απνηειέζνπλ κεγάια ζπγθξνηήκαηα. (Wikipedia, 2012) Καηά ηε δηάξθεηα η 20νπ αηώλα ε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία έρεη αληαπνθξηζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ζηε λέα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ζηα λέα θαλάιηα θαη κέζα γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο.γηάθνξα παξαδείγκαηα δείρλνπλ ην είδνο απηήο ηεο αληαπόθξηζεο θαη δείρλνπλ μεθάζαξα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθό κνηίβν. Σν πην θαλεξό παξάδεηγκα είλαη ε αληίδξαζε ηεο δηζθνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ζηελ «έθξεμε» ηνπ ξαδηνθώλνπ ζηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα Σν ξαδηόθσλν έγηλε έλα από ηα θύξηα αληαγσληζηηθά κέζα. Η δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία όρη κόλν ζπλεηδεηνπνίεζε ζύληνκα όηη κηα πεγή κνπζηθήο ζην ζπίηη κπνξεί λα είλαη δσξεάλ, αιιά επίζεο βίσζε κηα αμηνζεκείσηε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, όπσο θάλεθε ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ. Ήηαλ αύηε ε θαηλνηνκία πνπ νδήγεζε ηε βηνκεραλία λα μαλαζθεθηεί θαη λα επαλαιάβεη ηελ αξρηθή ηεο ζπλαίλεζε λα επηηξέςεη ζηελ αγνξά ελόο δίζθνπ λα θαηαθηήζεη θάζε δηθαίσκα δεκόζηαο εκθάληζεο απηνύ ηνπ δίζθνπ. Δπεηδή δελ ήηαλ δπλαηό λα απνηξαπεί ε δηάδνζε ελόο λένπ κέζνπ γηα η δηάδνζε ηεο κνπζηθήο έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα επεξεαζηεί ε απόδνζε ηνπ. Ωζηόζν νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηα ζπκβόιαηα ηνπο κε ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο όξνπο πνπ ηνπο απαγόξεπαλ λα δνπιεύνπλ γηα ην ξαδηόθσλν (BBC) ελώ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ ε αλακεηάδνζε δσληαλώλ παξαζηάζεσλ ήηαλ θνηλή πξαθηηθή. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κέζα από δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο αλακεηαδόηεο επέβαιιαλ επίζεο πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ην ρξόλν πνπ κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα αλακεηαδόζεηο ερνγξαθεκέλεο κνπζηθήο- ε νλνκαδόκελε needle-time'. Δπηπξνζζέησο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ 2 κέζσλ γελλεζήθαλ από ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζεο από ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο ζπγρσλεύηεθαλ κε κεγάια ξαδηνθσληθά δίθηπα. Ωζηόζν απηό δελ απέηξεςε ηηο ζπγθξνύζεηο -αθόκε θαη αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο ίδηαο έλσζεο. Δίρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο θαη ηελ θαηαθόξπθε ελζσκάησζε πνπ αύμεζε ηνλ έιεγρν ηεο κνπζηθήο δηάδνζεο θαη ηελ ηδέα όηη ην ξαδηόθσλν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν πξνώζεζεο.ωζηόζν ζηελ αξρή νη ζρέζεηο κεηαμύ ηεο δηζθνγξαθηθήο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ξαδηνθώλνπ

21 ε λ ί δ α 20 ππήξμαλ αληαγσληζηηθέο παξά ζπκβησηηθέο θαη απηό είλαη θαιά θαηαγεγξακκέλν από δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ είθνζη. Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα ε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία βίσζε θαη πάιη λα απεηιείηαη από κηα λέα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία Η ηππνπνίεζε ηεο θαζέηαο δεκηνύξγεζε κηα λέα αγνξά θηελόηεξσλ ''κεηαθνξέσλ'' ηεο κνπζηθήο ε νπνία επθνιόηεξα ζα ερνγξαθνύληαλ θαη ζα ληνπκπιαξίδνληαλ. Η καγλεηηθή θαζέηα δελ έθαλε ηε κνπζηθή κόλν εύθνια αλαπαξαγσγήζηκε αιιά θαη θνξεηή. Δπηπιένλ, δεκηνύξγεζε άλεπ πξνεγνύκελνπ πηζαλόηεηεο θαη γηα ην θνηλό θαη γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο. Δπίζεο, ηελ πξνζσπηθή αληηγξαθή. Παξά ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα εξεπλώλ θαη παξόιν πνπ ε αθνπζηηθή θαζέηα ζπκβίβαζε ηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ ε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία επέκελε (θαη πνηέ δελ άιιαμε αύηε ηελ άπνςε) όηη αύηε ε αλάπηπμε είρε κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο δίζθσλ βηλπιίνπ θαη πξνερνγξαθεκελσλ θαζεηώλ. Η Βξεηαληθή Φσλνγξαθηθή Βηνκεραλία εμέθξαζε απηή ηελ άπνςε κε ην ζιόγθαλ ''ε πεηξαηεία ζθνηώλεη ηε κνπζηθή (θαη είλαη παξάλνκε)''.ωζηόζν ε πξνζπάζεηα λα απαγνξεύζεη ηελ πξνζσπηθή αληηγξαθή - πεηξαηεία- λνκηθά απέηπρε, όπσο επίζεο θαη νη πξνζπάζεηεο λα ηελ απαγνξεύζεη κε ηερλνινγηθά κέζα. Παξά ηελ αληίζεζε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηαηληώλ, νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηεξάζηηα δύλακε επηξξνήο ππνζηεξηδόκελεο από κηα δηεζλή θακπαληά θαηάθεξαλ λα πξνθαιέζνπλ πξνζαύμεζε ζε θελέο ηαηλίεο γηα λα επαλνξζώζνπλ γηα ηα ρακέλα έζνδα. Η ίδηα ιύζε επηιέρηεθε θαη γηα θελνύο ζπκπαγείο δίζθνπο θαη ηα cd πσινύληαλ κε ηελ ίδηα ππεξαύμεζε γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, σζηόζν νη θαιιηηέρλεο όπσο δείρλνπλ απνηειέζκαηα εξεπλώλ δελ θαίλεηαη λα παίξλνπλ επηπιένλ πιεξσκή γηα απηά ηα έμνδα. Σειηθά ήηαλ ιίγν πξηλ ην ηέινο ηνπ 80 -όηαλ εηζήρζεθε ε αθνπζηηθή ςεθηαθή ηαηλία- όηαλ ε βηνκεραλία άξρηζε λα απεηιεί κε κελύζεηο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπώλ γηα ερνγξάθεζε. Παξ όια απηά καθξόρξνλεο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε θάπνηα ζπκθσλία, ζην ηέινο απνδείρηεθαλ άρξεζηεο θαζώο ε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία επλόεζε ηε θόξκα ηνπ cd, θάλνληαο ην θπξίαξρν. Με ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηώλα, ε κεγάιε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία ζεσξνύζε θαη απεηινύζε ηνπο εθθσλεηέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθώλ ζαλ αληαγσληζηέο νπόηε απηνί βειηίσλαλ ηελ πξόζβαζε θάλνληαο ην πην εύθνιν γηα ην θνηλό. Μέρξη ην 1999 πξόζζεζε ηελ «ιίζηα ησλ δηεθδηθεηώλ» ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθώλ θαη απηνύο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο

22 ε λ ί δ α 21 γηα ην Ιληεξλέη μεθηλώληαο από ηνλ δηθαζηηθό αγώλα ελάληηα ζηνλ Napster 2. Ο ζπλππνινγηζκόο ησλ απιώλ κειώλ από ην θνηλό ζε απηή ηε ιίζηα πνπ 2 «Napster» είναι το όνοµα µιασ εταιρείασ προγραµµάτων Η/Τ που ίδρυςε ζνασ 19χρονοσ φοιτθτισ, o F. Fanning. Ο Finning βαςίςτθκε ςτθν προχπάρχουςα τεχνολογίασ του MP3 και δθµιοφργθςε ζνα νζο πρόγραµµα Η/Τ, το οποίο ζδινε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ που είχε ςφνδεςθ µε το ιαδίκτυο, να αντιγράψει ελεφκερα µουςικά κοµµάτια που άλλοι χριςτεσ είχαν ςτο δικό τουσ υπολογιςτι. Ο κάκε χριςτθσ γινόταν µζλοσ του προγράµµατοσ Napster, που ςθµαίνει ότι καταρχιν «φόρτωνε» τθν διςκοκικθ του ςτον υπολογιςτι του και µετά ζκετε αυτά τα µουςικά αρχεία του ςτθ διάκεςθ των άλλων χρθςτϊν. Ακολοφκωσ, το πρόγραµµα Napster κατάρτιηε ζνα παγκόςµιο κατάλογο όλων των µουςικϊν κοµµατιϊν που είχαν όλοι οι χριςτεσ του ςτισ διςκοκικεσ τουσ. Έτςι, κάκε φορά που οι χριςτεσ ςυνδεόταν µε τοπ πρόγραµµα Napster, είχαν τθν δυνατότθτα να «φορτϊνουν» από αυτόν τον παγκόςµιο κατάλογο οποιαδιποτε µουςικά κοµµάτια ι και ολόκλθρα CD επικυµοφςαν εντελϊσ δωρεάν ςε ελάχιςτα λεπτά. τθν ουςία επρόκειτο για µια παγκόςµια µουςικι διςκοκικθ εκατοµµυρίων µουςικϊν κοµµατιϊν, ςτθν οποία ζφκαςε να ςυµµετζχουν 57 εκατοµµφρια χριςτεσ απ όλον τον κόςµο και ςτθν οποία αυτά τα εκατοµµφρια χρθςτϊν µποροφςαν να αντιγράφουν ο ζνασ τα κοµµάτια τθσ ςυλλογισ του άλλου, ςε πολφ µικρό χρόνο. Ο κάκε χριςτθσ, προςφζροντασ ςτθ διάκεςθ των υπολοίπων τα µουςικά κοµµάτια που είχε ςτθν προςωπικι του διςκοκικθ, αποκτοφςε πρόςβαςθ ςτθν διςκοκικθ όλων των άλλων χρθςτϊν και δικαιοφταν να αντιγράψει από εκεί όποια µουςικά κοµµάτια επικυµοφςε, δωρεάν. Τπολογιςµοί κατζδειξαν ότι δζκα εκατοµµφρια χριςτεσ «επιςκεπτόταν» το πρόγραµµα Napster κακθµερινά και διςεκατοµµφρια κοµµάτια αναπαράγονταν δωρεάν κάκε µινα µε ςυνζπεια τθν απϊλεια διςεκατοµµυρίων δολαρίων για τισ εταιρείεσ µουςικϊν παραγωγϊν και τουσ δθµιουργοφσ και το πρόβλθµα ζλαβε ακόµα µεγαλφτερεσ διαςτάςεισ όταν ςθµειϊκθκαν διαρροζσ ςτο ιαδίκτυο από τα ςτοφντιο θχογράφθςθσ νζων µουςικϊν κοµµατιϊν, που δεν είχαν καν κυκλοφοριςει επίςθµα ςτο εµπόριο, γεννϊντασ ζτςι κζµα ολοκλθρωτικισ µαταίωςθσ τθσ κυκλοφορίασ πολυδάπανων µουςικϊν παραγωγϊν. ιότι θ απόκτθςθ ενόσ µόλισ αντίτυπου CD από ζνα χριςτθ Napster, το ζκανε άµεςα προςιτό µζςω του ιαδικτφου ςτα 57 εκατομμφρια των υπολοίπων χρθςτϊν του και κακιςτοφςε περιττι τθν αγορά του. τθν αγωγι που άςκθςε θ Ένωςθ Αµερικανϊν Εταιρειϊν Ηχογράφθςθσ εναντίον τθσ εταιρείασ Napster µε αίτθµα αποηθµίωςθσ 1 διςεκατοµµυρίου δολαρίων και µε τθν κατθγορία ότι το πρόγραµµα Napster, παρζχοντασ ςτουσ χριςτεσ ζνα µζςο για τθν αντιγραφι των µουςικϊν κοµµατιϊν, παραβίαηε τθν νοµοκεςία περί πνευµατικϊν δικαιωµάτων, θ άµυνα τθσ εταιρείασ Napster ςτθρίχκθκε κατ αρχιν ςτο επιχείρθµα ότι ακόµα και αν ζνα πρόγραµµα ςαν το δικό τθσ κεωρθκεί παράνοµο, ζχει ωςτόςο και νόµιµουσ τρόπουσ χριςθσ, όπωσ είναι θ εµπορικι προϊκθςθ τθσ µουςικισ. Επιπλζον, θ Napster ιςχυρίςτθκε ότι θ ίδια οφτε αντζγραφε οφτε διζδιδε τα κοµµάτια, αλλά απλϊσ διαµεςολαβοφςε και ζφερνε ςε επαφι χριςτεσ µεταξφ τουσ, οι οποίοι ςτθν ςυνζχεια προζβαιναν ςε ανταλλαγι µουςικϊν κοµµατιϊν, αναπαράγοντάσ τα για προςωπικι τουσ χριςθ και όχι για περαιτζρω διάδοςθ, εµπορία κλπ., αυτι δε θ αναπαραγωγι που γινόταν µεταξφ των χρθςτϊν για προςωπικι τουσ χριςθ ιταν νόµιµθ. θλαδι, θ Napster διαµεςολαβοφςε ςε µια νόµιµθ πράξθ, διευκόλυνε τουσ χριςτεσ να ανταλλάξουν µεταξφ τουσ και να αναπαράγουν µουςικά κοµµάτια για ιδιωτικι χριςθ, όπωσ κα µποροφςαν άλλωςτε οι χριςτεσ να ζχουν κάνει και µόνοι τουσ, νόµιµα, χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ Napster, δανείηοντασ ο ζνασ ςτον άλλον τα κοµµάτια τθσ διςκοκικθσ τουσ, για αντιγραφι. Η διαφορά ςτθν ςυγκεκριµζνθ περίπτωςθ είναι ότι θ Napster παρείχε αυτι τθν διευκόλυνςθ ςε µερικά εκατοµµφρια χρθςτϊν, οι οποίοι επζλεγαν όςα κοµµάτια επικυµοφςαν από µια λίςτα εκατοµµυρίων κοµµατιϊν, ςτθν πραγµατικότθτα από ολόκλθρθ ςχεδόν τθν µουςικι διςκοκικθ του πλανιτθ, ςυµπεριλαµβανοµζνων και ελλθνικϊν κοµµατιϊν. Αυτό ακριβϊσ το νοµικό επιχείρθµα τθσ άµυνασ τθσ Napster, περί αναπαραγωγισ εκ µζρουσ των χρθςτϊν για ιδιωτικι χριςθ και περί µθ ςυµµετοχισ τθσ Napster ςτθν αναπαραγωγι, αποκάλυψε το νοµοκετικό κενό που υπιρχε όςον αφορά τθν προςταςία των πνευµατικϊν ζργων που κυκλοφοροφν ςτο διαδίκτυο και αναπαράγονται µζςω αυτοφ και αυτό το επιχείρθµα αποτζλεςε τθν βάςθ τθσ δικονοµικισ άµυνασ τθσ Napster, θ οποία από το 1999 και επί δφο περίπου χρόνια, διεξιγαγε µε επιτυχία όλουσ τουσ δικαςτικοφσ αγϊνεσ που κιρυξαν εναντίον τθσ όλεσ οι ιςχυρότερεσ βιοµθχανίεσ µουςικϊν παραγωγϊν µζςω τθσ ζνωςισ τουσ. Σελικά µετά από αλλεπάλλθλεσ δικαςτικζσ αναµετριςεισ, τον Μάρτιο του 2001 το δικαςτιριο τθσ Καλιφόρνιασ υποχρζωςε τθν εταιρεία Napster να αφαιρζςει από το κατάλογό τθσ κοµµάτια των εναγουςϊν εταιριϊν και να εµποδίςει τθν αντιγραφι των κοµµατιϊν µεταξφ των

23 ε λ ί δ α 22 δεκηνύξγεζε κηα πιεκκύξα από κελύζεηο ζεκαηνδνηεί ηελ λέα θάζε ζην θπλήγη ηνπ κόληκνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ ηεο δηζθνγξαθηθήο βηνκεραλίαο. Ο ξπζκόο ησλ λόκηκσλ ελεξγεηώλ ελάληηα ζηα δηαπξνζσπηθά δίθηπα ζε ρξήζηεο peer 2 peer απνδεηθλύεηαη κε απηό ην δεδνκέλν: κελύζεηο ζε 17 ρώξεο ύκθσλα κε ηηο εθδόζεηο ηύπνπ ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο ησλ θσλνγξαθηθώλ θαη βηληενγξαθηθώλ παξαγσγώλ, κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 πεξίπνπ ππνζέζεηο εθδηθάζηεθαλ ζε 10 ρώξεο. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ αηόκσλ πνπ θαηεγνξήζεθαλ αλήιζε ζηνπο 5500 ζε 18 ρώξεο, ρσξίο ηηο ΗΠΑ. ηηο ΗΠΑ ε δηζθνγξαθηθέο βηνκεραλίεο ηεο Ακεξηθήο είραλ θαηαρσξεζεί πεξίπνπ κελύζεηο. ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ε κεγάιε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία επηθαιέζηεθε ην λόκν πεξί αληηγξαθήο θαη πίεζε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο. ηε πξαγκαηηθόηεηα απηή ήηαλ ε ηππηθή απάληεζε, θάζε θνξά πνπ αληηιακβαλόηαλ κηα αιιαγή ζαλ απεηιή. Η αληίδξαζε ζηελ ηερλνινγηθή πξσηνπνξία, ζε λέα θαλάιηα θ κέζα γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο πεξηιακβάλεη δπλαηή παξαζθεληαθή πίεζε ζε πνιηηηθνύο θ δηθαζηηθνύο αγώλεο ζε ηνπηθό δηεζλέο θαη παγθόζκην επίπεδν. Όια απηά ηα παξαδείγκαηα -πνπ θαίλνληαη άζρεηα κεηαμύ ηνπο- απνθαιύπηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή ζηξαηεγηθή. Κύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη λα απνθηήζνπλ ή λα θξαηήζνπλ (αλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ) ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ θαη ησλ θαλαιηώλ γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο. Πνιιέο έξεπλεο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο δηάδνζεο ηεο κνπζηθήο. Ωζηόζν ζπάληα ηνλίδεηαη όηη γηα λα απνθηήζεη θάλεηο ηνλ έιεγρν πξέπεη λα ειέγρεη ηελ πξόζβαζε. Με άιια ιόγηα, ε έθηαζε ζηελ νπνία ε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία ειέγρεη ηα κέζα θαη ηα θαλάιηα γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο (κέζσ ηνπ λόκνπ πεξί ηεο πεξηνπζίαο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ κεραληζκώλ πνπ ηνλ εληζρύνπλ) είλαη ε έθηαζε ζηελ νπνία ειέγρεη ηελ πξόζβαζε κε ζθνπό λα θεξδίζεη από απηό. Παξ όια απηά ε κεγάιε βηνκεραλία αληηιακβάλεηαη σο απεηιή χρθςτϊν. Ωςτόςο, θ πραγµατικι πρόκεςθ των µουςικϊν παραγωγϊν ιταν και καλλιτεχνϊν είναι αν µθν αναπαράγονται τα ζργα τουσ ςτο ιαδίκτυο αλλά να µθν αναπαράγονται δωρεάν, ζςτω κι αν αυτι θ αναπαραγωγι προορίηεται για ιδιωτικι χριςθ, διότι είναι κοινϊσ αποδεκτι θ εξαιρετικι ικανότθτα που παρουςιάηει το ιαδίκτυο ςτθν διάδοςθ και προϊκθςθ ενόσ προϊόντοσ. υνεπϊσ οι χριςτεσ του ιαδικτφου ιταν µια εξαιρετικά επικυµθτι αγορά, θ οποία όµωσ ζπρεπε να τεκεί υπό ζλεγχο των δικαιοφχων. Έτςι, από τον επτζµβριο του 2001 το Napster λειτουργεί πάλι, ζχοντασ πλζον ςυνάψει ςυµφωνία µε τθν Εκνικι Ένωςθ Μουςικϊν Παραγωγϊν, θ οποία αναγνωρίηει τθν µεγάλθ ιςχφ του ιαδικτφου ςτθν παγκόςµια διάδοςθ τθσ µουςικισ και επιβάλλει τουσ χριςτεσ του Napster που αναπαράγουν µουςικά κοµµάτια, χρθµατικι ςυνδροµι θ οποία κα διανζµεται ςτουσ δικαιοφχουσ των πνευµατικϊν και των ςυγγενικϊν δικαιωµάτων. Παρόµοια ςυµφωνία ςφναψε και θ Napster και ςε όργανα εκπροςϊπθςθσ Ευρωπαίων ςυνκετϊν και µουςικϊν παραγωγϊν. (Ζϊτου Ελζνθ, 2010: 42)

24 ε λ ί δ α 23 θάζε ηερλνινγηθή πξόνδν θαη ην λέν κέζν πνπ έρεη επθνιόηεξε πξόζβαζε, πεξηζζόηεξν θηιηθή πξνο ην θνηλό, θαη ηελ μεπεξλά.(baltzis, 2006). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην θπλήγη ηνπ θεξδνθόξνπ ειέγρνπ ηεο πξόζβαζεο κε θάζε θόζηνο νδεγεί ζε πνηθίια παξάδνμα θαη αληελδείμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο. Ο Kembrew Mac Leod πεξηγξάθεη έλα επεμεγεκαηηθό παξάδεηγκα από απηή ηελ πιεπξά. Σν 2004 ην remix Σνπ Danger Mouse απν ην White Album ησλ Beatles κε ηα θσλεηηθά από ην black album ηνπ JZ νδήγεζε ζην grey Album ζε πεξηνξηζκέλε έθδνζε. Πεξίπνπ αληίγξαθα,θαη ζε On line δηαζεζηκόηεηα. Oη δηζθνγξαθηθέο EMI/Capitol θαη SONY- νη θάηνρνη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ white Album- ζα κπνξνύζαλ λα κελ έρνπλ ππνζηεί θακία νηθνλνκηθή δεκηά: είλαη απίζαλν όηη νη άλζξσπνη λα αγόξαδαλ ην Grey Album αληί γηα ην White Album. Παξόια απηά πίεζαλ θαη θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ ηελ δηαλνκή απηήο ηεο δνπιεηάο έπν ηνλ Danger Mouse.Μηα δηαδηθηπαθή δηακαξηπξία -ε επνλνκαδόκελε Grey Tuesday απν αθηηβηζηέο θαη ζαπκαζηέο δηαζθάιηζε ηελ δηάδνζε απηήο ηεο δνπιεηάο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη παξαθίλεζε ζην λα θαηεβάδνπλ παξάλνκα ην άικπνπκ απν ην δηαδίθηπν. ε απηή ηελ ππόζεζε όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο παξόκνηεο ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη θαιιηηερληθέο κέζνδνη γλσζηέο σο θνιάδ θαη ςεθηαθό δείγκα, αληηκεησπίδνληαλ ζαλ παξαβηάζεηο ηνπ copy write. (Baltzis, 2006). Έλα αθόκε παξάδεηγκα πξνέξρεηαη από ην γλσζηό γθξνππ Radiohead όηαλ ην 2007, δεκηνύξγεζε ην δηθό ηνπ κνπζηθό θίλεκα θαη πξνέβε ζην δηθό ηνπ «επηρεηξεκαηηθό» εγρείξεκα, αλνίγνληαο δηάπιαηα ηηο πόξηεο γηα ηηο on-line εηαηξείεο πώιεζεο κνπζηθήο. Κπθινθόξεζαλ ην άικπνπκ ηνπο «In Rainbows» απνθιεηζηηθά από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπο θαη άθεζαλ ηνπο fans λα θνζηνινγήζνπλ ηε κνπζηθή ηνπο, δίλνληαο έηζη ηε δύλακε ζηνλ κνπζηθό θαηαλαισηή λα απνθαζίζεη θαη λα δηακνξθώζεη ηελ ηηκή ηελ νπνία ζεσξεί ηδαληθή γηα ηελ αγνξά ελόο άικπνπκ. Οη Radiohead είραλ κέζν όξν παξάλνκα downloads. Απνθάζηζαλ λα αθήζνπλ ηελ ηηκή ζηελ επρέξεηα ηνπ θόζκνπ (donate). Πνύιεζαλ 1,2 εθαη. Άικπνπκ θέξλνληαο ζηα ηακεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 10 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε δηζθνγξαθηθώλ, δηαθήκηζεο ή άιιεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο Μέζνο όξνο ηηκήο πνπ όξηζε ν θόζκνο ηα $5,28 Σν 25% όζσλ θαηέβαζαλ ην άικπνπκ έδσζε ηνπιάρηζηνλ 1cent Σν 1/3 ησλ αγνξαζηώλ απνθάζηζε λα αγνξάζεη θαη έλα DVD box set. Σα άικπνπκ πνπ δηαηέζεθαλ μεπέξαζαλ ζε αξηζκό ηηο πσιήζεηο θαη ησλ 3 πξνεγνύκελσλ άικπνπκ ησλ Radiohead καδί ηελ πξώηε

25 ε λ ί δ α 24 εβδνκάδα ηεο θπθινθνξίαο ηνπο. (Παπαλαζηαζίνπ & Κνπξεκέλνο, 2009:51) Σέηνηα παξάδνμα θαη αληελδείμεηο δελ είλαη σζηόζν πεξηνξηζκνί ζην πεδίν ηεο δηζθνγξαθίαο. Απηέο αθνξνύλ όιεο ηηο κνξθέο ηηο ηέρλεο θαη νη θαιιηηέρλεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηέο έρνπλ αληηδξάζεη κε πνηθίινπο ηξόπνπο..(baltzis, 2006). Από ηελ άιιε κεξηά, ζηηο κέξεο καο, ε ςεθηαθή κνπζηθή γίλεηαη παγθόζκηα. ηηο αξρέο ην 2011 νη κεγαιύηεξεο ςεθηαθέο κνπζηθέο ππεξεζίεο ήηαλ παξνύζεο ζε 23 αγνξέο. ήκεξα ην 2012 είλαη παξνύζεο ζε 58 αγνξέο γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ ξαγδαία αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ ζην κεξίδην ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. Σα itunes άλνημαλ δνπιεηέο ζε 28 αγνξέο ην 2011, πεξηιακβάλνληαο όια ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δεθαέμη ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Σα έζνδα ηεο ςεθηαθήο κνπζηθήο γηα ηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο απμήζεθαλ θαηά 8% ην 2011 ζε κηα ηάμε κεγέζνπο 5.2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απηό ζπγθξίλεηαη κε αύμεζε 5% ην 2010 θαη θαηαδεηθλύεη γηα πξώηε θνξά ηελ εηήζηα αύμεζε από ην Yππεξεζίεο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο αλαπηύζζνληαη ζπλερώο όπσο: ε Spotify πνπ μεθίλεζε ζηηο ΗΠΑ θαη ζε ηέζζεξηο επξσπατθέο ρώξεο είλαη ηόζν ηώξα ζε 12 ρώξεο, ε Deezer είρεη μεθηλήζεη ζε 25 ρώξεο ζηελ Δπξώπε θαη αλακέλεη λα είλαη ζε 80 ρώξεο δηεζλώο, ε Sony Music Unlimited είλαη ηώξα ζε 13 ρώξεο, ε rara.com αλαθνίλσζε κηα λέα ππεξεζία streaming ζε 20 ρώξεο, από ην Γεθέκβξην ηνπ Άιιεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επέθηαζεο: όπσο JUKE, Rdio, WIMP θαη Vevo. Η Google Music πνπ μεθίλεζε ζηηο ΗΠΑ ην Ννέκβξην ηνπ αλακέλεηαη ε πεξαηηέξσ επέθηαζε ην ηελ Αζία, ε Νόηηα Κνξέα εμαθνινπζεί λα είλαη ε πην επηηπρεκέλε αγνξά ηεο ςεθηαθήο κνπζηθήο, κε ηξία εθαηνκκύξηα ζπλδξνκεηέο. ηελ Κίλα κηα ζπλεξγαζία νξόζεκν ήηαλ όηαλ αλαθνίλσζε ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 κεηαμύ ησλ ηξηώλ κεγάισλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξεηώλ - Sony, Universal θαη Warner θαη ηνλ δηαδηθηπαθό γίγαληα αλαδήηεζεο Baidu. (IFPI, 2012). Ο Απόζηνινο Ατβαιήο, digital business consultant ηεο Sony BMG ζεσξεί όηη ε πξνζαξκνγή ησλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ ζηελ λέα επνρή ηεο digital δηαλνκήο αιιά θαη πξνώζεζεο δελ απνηειεί ζαλίδα ζσηεξίαο, αιιά όηη είλαη κία αλαπόθεπθηε θίλεζε ζε έλα λέν κέζν, όζν πέθηνπλ νη θπζηθέο πσιήζεηο. ε θακία πεξίπησζε νη πσιήζεηο κέζσ Internet θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο δελ κεηώλνπλ ηηο πσιήζεηο CD. Απιώο ν θόζκνο αιιάδεη. Θέιεη λα επηιέγεη, λα δηαιέγεη tracks θαη όρη άικπνπκ, λα ρξεζηκνπνηεί ring tones θαη ring back tones, λα αθηεξώλεη θαη λα δσξίδεη θαη όρη κόλν

26 ε λ ί δ α 25 λα αθνύεη ηξαγνύδηα. Να βιέπεη βίληεν από ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ θαιιηηέρλεο θαη όρη κόλν λα αθνύεη ηε κνπζηθή ηνπο. Να δηαθηλεί παληνύ ηελ κνπζηθή κε θάζε ηξόπν. Μάιηζηα κέρξη ηώξα νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη νη digital πσιήζεηο πξνσζνύλ θαη ηα CD Υξήζηεο πνπ αγνξάδνπλ digital πξντόληα ζπρλά, αξγόηεξα απνθαζίδνπλ λα αγνξάζνπλ πξόζζεηα CD, DVD ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο θαιιηηέρλε Δπηπξόζζεηα, γλσξίδνπλ έηζη έλαλ θαιιηηέρλε πνπ δελ ζα αγόξαδαλ πνηέ αιιηώο Σν πξόζθαην παξάδεηγκα ησλ Radiohead δείρλεη αθξηβώο απηό. Δπίζεο, ηνλίδεη όηη ην κέιινλ ηεο digital δηαλνκήο ζύληνκα ζα είλαη ην δσξεάλ. «Σν κέιινλ ηεο δηαλνκήο είλαη κόλν digital. Σα CDs ζα ζπλερίζνπλ λα πέθηνπλ, γηαηί απιώο δελ πξνζθέξνπλ πηα δπλαηόηεηα επηινγήο θαη ρξήζεο παληνύ, πάληα, κε θάζε ηξόπν. Σν κέιινλ ησλ δηζθνγξαθηθώλ είλαη ηα digital music agencies θαη ηα PR music agencies πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ πξνώζεζε θαιιηηερλώλ ζε παξαδνζηαθά αιιά θπξίσο ζε below θαη digital Μέζα. Η κνπζηθή όπσο ζύληνκα θάζε είδνπο πεξηερόκελν πνπ ςεθηνπνηείηαη (βι. βίληεν)- ζα δηαλέκεηαη δσξεάλ θαη λόκηκα θαη έζνδα ζα έξρνληαη από ηελ ππεξαμία ηεο δσξεάλ δηαλνκήο». Τπνζηεξίδεη όηη ηα έζνδα ζα έξρνληαη από ρνξεγνύκελν πεξηερόκελν, από πεξηερόκελν ππνζηεξηδόκελν από δηαθεκίζεηο, από πεξηερόκελν παξαγόκελν από brands, merchadising, Live events / ζπλαπιίεο (βιέπε παξάδεηγκα Prince, Madonna), artists management θ.ά. «Έηζη ν θόζκνο έρεη πξόζβαζε ζηε κνπζηθή θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ηα revenue streams θαη επλννύληαη νη θαιιηηέρλεο. Καη ην θπξηόηεξν, ζα Δμαθαλίδεηαη ε πεηξαηεία. Σα ζεκάδηα είλαη Θεηηθά, ή θαιύηεξα ςεθηαθά. Ο δξόκνο είλαη καθξύο. Ωζηόζν, ίζσο ήξζε ε επνρή κηαο λέαο άλζεζεο ηεο δηζθνγξαθίαο, έζησ θη αλ απηή απέρεη από ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ άικπνπκ κε ην πεξηπνηεκέλν εμώθπιιν θαη ην πξσηόηππν artwork. Σνλ δξόκν ζηνλ νπνίν ζα θπιήζνπλ ηα κνπζηθά πξάγκαηα νη θαηαλαισηέο ηνλ έρνπλ δείμεη. Σν ζέκα είλαη αλ ζα θαηαθέξνπλ νη δηζθνγξαθηθέο -ή έζησ αξθεηέο από απηέο- λα ηνλ αθνινπζήζνπλ». (Παπαλαζηαζίνπ &Κνπξεκέλνο, 2009:71)

27 ε λ ί δ α Καιιηηέρλεο θαη κνπζηθή βηνκεραλία Παξά ην γεγνλόο όηη -ζην όλνκα ησλ κνπζηθώλ-ε δηζθνγξαθηθή έλσζε ηεο Ακεξηθήο (RIIA) έρεη θαηαθιίζεη ηνπο ιάηξεηο ηεο κνπζηθήο, πνπ θαηεβάδνπλ κνπζηθή, κε κελύζεηο γηα πξνζβνιή ηνπ cνpyright, απηή ε ηδία ε βηνκεραλία δελ έρεη ζπκπεξηθεξζεί πνηέ ζηνπο κνπζηθνύο δίθαηα ή κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνπο αξκόδεη. (Kembrew McLeod, 2005:2) κε ηελ έλλνηα όηη ην λα κνηξάδεζαη αξρεία θ άιιεο κνξθέο δηαλνκώλ ηνπ ηληεξλεη αληηιακβάλνληαη ζαλ απεηιή από ηελ RIIA (θ ηηο πεξηζζόηεξεο κεγάιεο κάξθεο πνπ αληηπξνζσπεύεη ) επεηδή απηέο νη λέεο ηερλνινγίεο απεηινύλ λα δηαβξώζνπλ ηελ εγεκνλία ηνπο ζηελ αγνξά. Οη θαιιηηέρλεο από ηελ άιιε κεξηά, πηζηεύνπλ όηη ηα λέα κέζα ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε λέα ςεθηαθή επνρή πξνζθέξεη θαιύηεξε πνηόηεηα ήρνπ θαη πεξηζζόηεξε θαη άκεζε επαθή κε ην θνηλό ηνπο, θαζώο θαη ρακειόηεξν θόζηνο γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. Αιιά, ζα πξεπεη απηή ε δνπιεηά λα πξνζηαηεύεηαη κε θάπνην ηξόπν. Η ηξαγνπδίζηξηα Shakira δειώλεη πσο «Η δεκηνπξγία θαη ε ερνγξάθεζε ελόο ηξαγνπδηνύ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο θαη ηνπ ηαιέληνπ πνιιώλ παξαγόλησλ όπσο : ζπλζεηώλ, κνπζηθώλ, ελνξρεζηξσηώλ, παξαγσγώλ, κεραληθώλ, βνεζώλ θ.α. Κάζε κέξα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ καο βνεζνύκε λα απνιακβάλνπκε ηελ ππέξνρε κνπζηθή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Γηα λα θαηαλαιώλνπκε ηε κνπζηθή πξέπεη εθείλε λα πξνζηαηεύεηαη λνκηθά θαη λα ζεβόκαζηε ην έξγν θάζε ελόο από ηα εκπιεθόκελα άηνκα ζηε δεκηνπξγία ηεο κνπζηθήο». Η Γαιιίδα ηξαγνπδίζηξηα Σία, «Δίλαη θαληαζηηθό όηη ην θνηλό κπνξεί λα αθνύζεη ηε κνπζηθή πνπ ζέιεη ζε ρακειή ηηκή. Απηό είλαη ην κέιινλ θαη είκαη ηόζν ραξνύκελε πνπ ε κνπζηθή κνπ κπνξεί λα αθνπζηεί ζηε Γαιιία αιιά θαη ζε όιν ηνλ θόζκν ράξε ζε απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο κνπζηθήο.» Oη Queen πξνηξέπνπλ ην θνηλό λα θαηεβάδεη λόκηκα κνπζηθή θαη όρη παξάλνκα, ηνλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά «Η κνπζηθή είλαη δηαζέζηκε ζε όινπο κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. Παξαθαιώ πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο πιεξώλνπλ πξαγκαηηθά ηνπο θαιιηηέρλεο, ηνπο κνπζηθνύο θαη ηνπο παξαγσγνύο, θαη όρη από εθείλεο πνπ δελ ην θάλνπλ.» (IFPI, 2012:) Από κηα άιιε ζθνπηά, ν παξαγσγόο θαη ζθελνζέηεο video clip, Sherif Francis κίιεζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε δνπιεηά ηνπ, ιέγνληαο πσο ε λέα γεληά ησλ ζθελνζεηώλ είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πεξλά πνιιέο ώξεο ζην δηαδίθηπν καζαίλνληαο λέα πξάγκαηα ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά

28 ε λ ί δ α 27 «όιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζηα δάθηπιά καο». Δπίζεο «ιόγσ ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ην θόζηνο έρεη θαηέβεη ζην ειάρηζην ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία. Πξηλ από 10 ρξόληα πρ γηα λα γπξηζηεί θαη λα κνληαξηζηεί έλα video clip ρξεηαδόηαλ θάκεξεο θαη κεραλήκαηα εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξώ νπόηε ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ κπνξνύζαλ λα ην θάλνπλ. ήκεξα κε πεξίπνπ επξώ, κπνξεί θάλεηο λα αγνξάζεη θάκεξα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζθελνζέηεο ζηα γπξίζκαηα έλα δπλαηό ππνινγηζηή θαη έλα πξόγξακκα γηα ην κνληάδ.» 3 Η θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο θαη πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκό θαη γηα απηό ζα πξέπεη λα βξεζεί θάπνηνο ηξόπνο ώζηε νη θαιιηηέρλεο λα αληακείβνληαη γηα απηή. Οη δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο ζε κεγάιν πνζνζηό θαηαρξάδνληαη ηελ «πξνζηαζία» πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη εθείλνη ην έρνπλ αληηιεθζεί γη απηό θαη είηε δεκηνπξγνύλ δηθηέο ηνπ κηθξέο εηαηξίεο παξαγσγήο είηε πξνβάινπλ θαηεπζείαλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην δηαδίθηπν. 3

29 ε λ ί δ α Οη αθξναηέο: Έξεπλα- εξωηεκαηνιόγην θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα κάζνπκε θαηά πόζν νη αθξναηέο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαηεβάδνπλ παξάλνκα κνπζηθή, πνηα ε άπνςε ηνπο γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαη θαηά πόζν ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα γηα λα κνηξάδνληαη κνπζηθή αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο θαιιηηέρλεο, κνπζηθνύο θ.α. Σέινο, ζεώξεζα ρξήζηκν λα κάζνπκε αλ νη αθξναηέο πηζηεύνπλ όηη ε δηακεζνιάβεζε ησλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά θαη θαηά πόζν ζεσξνύλ ην κέιινλ ησλ δηζθνγξαθηθώλ εηαηξηώλ βέβαην. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην εξσηεκαηνιόγην κηαο θαη είλαη θαηάιιειν γηα πνζνηηθέο έξεπλεο. Σν δείγκα κνπ ήηαλ 87, εθ ησλ νπνίσλ 51 γπλαίθεο θαη 36 άληξεο, ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 13/7/2012 έσο 10/8/2012. Δπεηδή ν ζηόρνο ήηαλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ε έξεπλα έγηλε βάζε εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζηάιζεθε κέζσ θαη πξνσζήζεθε κέζσ ησλ social networks (Facebook, Twitter, θαη blog) Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο αθξναηέο είλαη νη εμήο:

30 ε λ ί δ α 29

31 ε λ ί δ α Σο 55% δεν απάντθςε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ

32 ε λ ί δ α Σο 66% δεν απάντθςε ςε αυτι τθν ερϊτθςθ, ενϊ άλλεσ απαντιςεισ ιταν : beatport, traxsource amazon.co.uk (CDs, Vinyls)

33 ε λ ί δ α 32

34 ε λ ί δ α 33

35 ε λ ί δ α 34

36 ε λ ί δ α 35

37 ε λ ί δ α Η επιλογι άλλο είχε ωσ απάντθςθ το msn, ενϊ το my space δεν είχε καμία καταχϊρθςθ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ EΡΓΑΙΑ Καηαγπαθή, παποςζίαζη και αξιολόγηζη ηων ςπηπεζιών πος πποζθέποςν οι

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα