Εεηήκαηα Ηζφηεηαο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ Η.Τ.Α. Ι. Πρόιογος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εεηήκαηα Ηζφηεηαο ζηε λνκνζεζία γηα ηελ Η.Τ.Α. Ι. Πρόιογος."

Transcript

1 Ι. Πρόιογος. Πνιιέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε ζχγρξνλε επηζηήκε ζπληειέζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά καο λα επεξεάδνπκε ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ εκβξπνινγία θαη ηδηαίηεξα ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή (ΗΤΑ). Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη θάζε πεξίπησζε θπνθνξίαο θαη ηεθλνπνίεζεο κε κεζφδνπο άιιεο πιελ ηεο θπζηνινγηθήο έλσζεο άλδξα θαη γπλαίθαο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε εηδηθά νξγαλσκέλεο κνλάδεο ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο 1. ηφρνο ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε ζπλεζέζηεξε εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε 2 (In Vitro Fertilization- IVF) 3, είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ππνγνληκφηεηαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε έλα πνζνζηφ 15% ησλ δεπγψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο 4. Πξνο επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ αιιά θαη παξάιιεια κε απηφλ είλαη πιένλ εθηθηή ηφζν ε νκφινγε φζν θαη ε εηεξφινγε ηερλεηή γνληκνπνίεζε 5 αιιά θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα, δειαδή ε θπνθνξία ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ απφ ηξίηε εθηφο ηνπ δεχγνπο γπλαίθα. Δμάιινπ, ράξε ζηε δπλαηφηεηα θξπνζπληήξεζεο ηφζν ηνπ ζπέξκαηνο φζν θαη ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ ην σάξην ηεο γπλαίθαο κπνξεί λα γνληκνπνηεζεί ή αλ είλαη ήδε γνληκνπνηεκέλν λα κεηαθεξζεί ζην ζψκα ηεο ζπδχγνπ ή ζπληξφθνπ ελφο άλδξα πνπ έρεη πεζάλεη (post mortem ηερλεηή γνληκνπνίεζε). Πέξα απφ ηηο παξαιιαγέο απηέο ηεο ΗΤΑ άκεζε ζπλέπεηα ηεο αικαηψδνπο πξνφδνπ πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην πεδίν ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θχινπ αιιά θαη άιισλ βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 6 ησλ κειιφλησλ λα γελλεζνχλ ηέθλσλ κε ηελ εκθχηεπζε εθείλσλ ησλ εκβξχσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη 1 Άξζξν 3 παξ.1 ηνπ λ. 3305/ Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., «Σν Γίθαην σο εξγαιείν θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο», ίλδηθηνο, ηεχρνο 14 (2001), ζει Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην σάξην ηεο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηέθλν ή θαη ηξίηεο πνπ πξνζθέξεη ηα σάξηα γνληκνπνηείηαη έμσ απφ ην γπλαηθείν ζψκα, ζε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ελψ θαηφπηλ ην γνληκνπνηεκέλν σάξην κεηαθέξεηαη ζην ζψκα ηεο γπλαίθαο θαη θπνθνξείηαη θαλνληθά απφ απηήλ. Παπασπίζηος Θ., Ζ ηερλεηή αλαπαξαγσγή ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2003, ζει Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λ. 3305/2005, Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Σν γελλεηηθφ πιηθφ, δειαδή ηα σάξηα, ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ηνπο ζπδχγνπο ή ζπληξφθνπο (νκφινγε ηερλεηή γνληκνπνίεζε) είηε απφ μέλνπο δφηεο (εηεξφινγε ηερλεηή γνληκνπνίεζε). Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Σερλεηή γνληκνπνίεζε θαη Οηθνγελεηαθφ δίθαην, άθθνπιαο, 2 ε έθδνζε Αζήλα- Θεζζαινλίθε 2005, ζει Σα πξνο εκθχηεπζε έκβξπα ειέγρνληαη γηα ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ, ππεχζπλσλ γηα ζνβαξέο αζζέλεηεο, ηηο νπνίεο ην δεχγνο δελ επηζπκεί λα κεηαθεξζνχλ ζηα ηέθλα ηνπ. Gilbert F.S, Tyler L.A, Zackin J.E, Bioethics and the new embryology, Sinauer Associates Inc.,2005, ζει. vii 1

2 ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ πξνεγεζεί πξνεκθπηεπηηθή γελεηηθή δηάγλσζε (preimplantation genetic diagnosis-pgd). Μάιηζηα, δεδνκέλνπ φηη ήδε κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε αζζέλεηεο θαη λα βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο πνληηθψλ εηζάγνληαο εηδηθά γνλίδηα ζηα έκβξπά ηνπο θαη ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηνπο αλζξψπνπο έρεη αξρίζεη, ε πξννπηηθή ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο θαη ζηα αλζξψπηλα έκβξπα είλαη ήδε νξαηή. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ πνιπζπδεηεκέλε κέζνδν ηεο θισλνπνίεζεο είκαζηε ήδε ζε ζέζε λα θισλνπνηήζνπκε αλζξψπηλα θχηηαξα γηα λα παξάγνπκε βιαζηνθχηηαξα πνπ είλαη γελεηηθά φκνηα κε ηνπο αζζελείο πνπ κπνξεί λα ηα ρξεηαζηνχλ. Ο Thomas Huxley, έλαο βηνιφγνο, εθπαηδεπηηθφο, θηιφζνθνο θαη κεηαξξπζκηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο βηθηνξηαλήο επνρήο ππνζηήξηδε ην 1870 φηη πξέπεη λα καζαίλνπκε φ,ηη είλαη αιεζηλφ γηα λα πξάηηνπκε φ,ηη είλαη ζσζηφ 7. Πξάγκαηη, ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο. Ωζηφζν, εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ δηθαίνπ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα γίλνληαη θαζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα έλλνηεο πνπ παιαηφηεξα ππήξραλ κφλν ζηα έξγα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο αιιά ηα θνηλσληθά, εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχνληαη είλαη πνιιά. πσο παξαηεξείηαη, ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ήδε εδψ, κφλν πνπ αθφκα δελ είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν 8. Σν δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο ΗΤΑ είλαη θξίζηκν, θαζψο, δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ζην πεδίν απηφ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ηφζν ε ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ φζν θαη ε ηζφηεηα εληφο ηνπ λφκνπ, δειαδή φρη κφλν ε ίζε γηα φινπο εθαξκνγή ηνπ αιιά θαη ε ίζε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο 9. Δπνκέλσο, ζηα δεηήκαηα ηεο ΗΤΑ, φπνπ ην δίθαην βξίζθεηαη ελ ηε γελέζεη ηνπ, φρη κφλν ε εθηειεζηηθή εμνπζία αιιά θαη-απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν-ν λνκνζέηεο δεζκεχεηαη 10 θαηά ην ειιεληθφ ζχληαγκα (άξζξν 4 παξ.1) λα ξπζκίδεη κε ίζν ηξφπν, ππάγνληαο ζε γεληθνχο θαη απξφζσπνπο θαλφλεο, ηηο φκνηεο θαηαζηάζεηο, ζρέζεηο ή θαηεγνξίεο πξνζψπσλ θαη λα εμαζθαιίδεη ίζε κεηαρείξηζε ζ φινπο φζνπο 7 Learn what is true in order to do what is right. Gilbert F.S, Tyler L.A, Zackin J.E, φ.π., ζει. viii 8 The future is already here. It s just not evenly distributed yet. William Gibson (1999), φ.π., ζει. ix 9 Μανιηάκηρ Α., «Ηζφηεηα σο ζπληαγκαηηθή αξρή», Ννκηθφ Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ, Αλη. Ν. άθθνπιαο 1998, ζει Παιαηφηεξα επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε γηα ηελ ηζφηεηα δέζκεπε κφλν ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία φρη φκσο θαη ηε λνκνζεηηθή γηα ηελ νπνία απνηεινχζε απιή θαηεπζπληήξηα γξακκή ή πνιηηηθή ππφδεημε θαη ζπλεπψο ε εθαξκνγή ηεο δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ. Μανιηάκηρ, φ.π. 2

3 βξίζθνληαη ζε φκνηα θαηάζηαζε θαη άληζε ζε φζνπο ηεινχλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Τπνζηεξίδεηαη δε φηη ε ηζφηεηα γεληθά θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ηφζν σο αηνκηθφ δηθαίσκα φζν θαη σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ. Θεσξείηαη δειαδή φηη ζπληζηά αληηθεηκεληθφ θαλφλα δηθαίνπ πνπ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζηελ θξαηηθή εμνπζία, ν νπνίνο κεηαβάιιεηαη εθάζηνηε ζε ππνθεηκεληθφ δηθαίσκα, φηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ άιινπο θαλφλεο δηθαίνπ 11. ηελ πεξίπησζε ηεο ΗΤΑ ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ εκπιέθνληαη είλαη ην δηθαίσκα ίδξπζεο νηθνγέλεηαο 12 θαη ην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή, ην νπνίν δελ ηαπηίδεηαη κε ην πξνεγνχκελν, ζεκειηψλεηαη ζηα άξζξα 5 παξ.1 γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή θαηά άιιε άπνςε ζην άξζξν 9 παξ.1 εδ.β πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 13, θαη ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα απνηχπσζεο ελφο κέξνπο ηεο γελεηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε έλα λέν νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξν δηθαίσκα, είλαη ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηέθλσλ, ην νπνίν επίζεο ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 5 παξ.1 θαη ζπλίζηαηαη ζηελ ειεπζεξία θάζε πξνζψπνπ λα απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα απνθηήζεη παηδηά, πφηε ζα ηα απνθηήζεη, πφζα ζα απνθηήζεη θαη πσο ζα ηα απνθηήζεη 14 Μάιηζηα, εθφζνλ ν έιιελαο λνκνζέηεο αληηκεησπίδεη ηελ αδπλακία απφθηεζεο ηέθλσλ σο αζζέλεηα 15 ζεκαληηθφ δηθαίσκα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγή ζηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο είλαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία, ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 21 παξ.3 θαη απεπζχλεηαη ζην Κξάηνο ή άιινπο θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ή λα απέρνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνο εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ αηφκσλ Ανηωνίος Γ.Θ., Ζ ηζφηεηα εληφο θαη δηα ηνπ λφκνπ, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 1998, ζει Σν δηθαίσκα απηφ δελ κλεκνλεχεηαη ξεηά ζην θείκελν ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιια πληάγκαηα θαη δηεζλή θείκελα, σζηφζν γίλεηαη δεθηφ φηη πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ηνλ έιιελα ζπληαθηηθφ λνκνζέηε, ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ξεηά ηελ ηδησηηθφηεηα ηεο «νηθνγελεηαθήο δσήο» θαη αλαγλσξίδεη ζηε δηάηαμε 21 παξ.1 ηελ νηθνγέλεηα «σο ζεκέιην ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ Έζλνπο». Βιδάληρ Τ.Κ., «Σν πξφηαγκα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ γηα ηελ «ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή», ΝνΒ2003, Βιδάληρ Τ.Κ., Ζ δσή ρσξίο πξφζσπν, Αλη.Ν. άθθνπιαο, 2ε έθδνζε, Αζήλα-Κνκνηελή 2003, ζει Παπασπίζηος, φ.π., ζει Βιδάληο, φ.π., ζει. 100.Απφ ην άξζξν 1455 ΑΚ ζπλάγεηαη σο γεληθή πξνυπφζεζε πξνζθπγήο ζηηο κεζφδνπο ηεο ΗΤΑ ε ηαηξηθή αλαγθαηφηεηα. Παπασπίζηος, φ.π.,ζει. 29 θαη Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη, φ.π.,ζει.9 16 Αλεξιάδηρ Α., Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο πγείαο, εθδ. Μ. Γεκφπνπινπ, Θεζ/θε 1999, ζει. 11 θαη 16 3

4 Δθφζνλ ίζε ξχζκηζε ζεκαίλεη φκνηα κεηαρείξηζε ησλ νκνίσλ θαη αλφκνηα (αλαινγηθή) κεηαρείξηζε ησλ αλνκνίσλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λνκνζέηεο θαηά ηε ξχζκηζε νπζησδψο νκνίσλ ππνζέζεσλ ή θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγεί εμαηξέζεηο ή δηαθξίζεηο, ε λνκνινγία απαηηεί νη ηειεπηαίεο λα δηθαηνινγνχληαη ζεηηθά θαη πξαγκαηηθά απφ ιφγνπο γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ ή θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, δηαθνξεηηθά πιήηηεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 17. Δπνκέλσο, ε δηαθξίλνπζα κεηαρείξηζε, γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθά ζην πεδίν ηεο ΗΤΑ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζεκηηή κφλν αλ ππεξεηεί ην γεληθφηεξν δεκφζην ή θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν εκπεξηέρεη, κεηνπζησκέλα ζπκθέξνληα ή αγαζά ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελα θαη άξα εθθξάδεη ην ίδην, κεηαθνξηθά, αξρέο ή αμίεο πνπ ζπλάγνληαη απφ ην χληαγκα θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θάζε θνξά απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε. ηελ πεξίπησζε ηεο ΗΤΑ σο ηέηνηεο αμίεο αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη ηδηαίηεξα ην ζπκθέξνλ ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί ηέθλνπ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην αίηεκα λα κελ γελληφληαη παηδηά κε εθ ησλ πξνηέξσλ ππνζεθεπκέλε ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα ειεχζεξε θαη ζσζηή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 18. Δπίζεο, ζρεηηθή αξρή ζπληζηνχλ ηα ρξεζηά ήζε, δειαδή νη επηθξαηνχζεο ζε θάζε επνρή θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή θαη άιιεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο κε πξνεμάξρνπζα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πνπ πξνζηαηεχεηαη ζην άξζξν 2 παξ Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ ηζφηεηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη πιένλ θαη ζπληαγκαηηθά ζην άξζξν 25 παξ. 1 εδ.γ, δειαδή «λα είλαη νη αλαγθαίνη θαη λα ζπλάπηνληαη πξνο ηνλ ππφ ηνπ λφκνπ επηδησθφκελν ζθνπφλ» 20 θαη λα κελ ζίγνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο 21. Δμάιινπ, ε απαγφξεπζε ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο αθνξά ηφζν ηελ ίδηα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο φζν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Πξέπεη, ηέινο, λα έρνπκε ππφςε καο φηη κνινλφηη νη ιχζεηο πνπ δίλνπλ νη δηάθνξεο λνκνζεζίεο ζηα δεηήκαηα ηζφηεηαο ηεο ΗΤΑ είλαη δηαθνξεηηθέο, ε ηππηθή ηζφηεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νπζηαζηηθή. πσο παξαηεξείηαη, κπνξεί λα ππάξμεη απαίηεζε γηα ηζφηεηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο αιιά φρη γηα ηζφηεηα θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ή επθαηξηψλ. Έηζη, δπλάκεη ηεο αξρήο ηεο ηππηθήο ηζφηεηαο ν 17 Δλδεηθηηθά ΑΠ 197/1965 ΝνΒ 1965,951, ηδ 3337/1987 ΔιιΓλε 1988,214, ηδ 3553/1991 Σν Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Σν Γίθαην σο εξγαιείν.., φ.π., ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., φ.π., ζει. 148 θαη ηδ 2112/1984, Σν 1985,63 επ. 21 Χπςζόγονορ Κ.Χ, Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά δηθαηψκαηα, Αλη.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή1998, ζει.91 4

5 λνκνζέηεο νθείιεη λα ζεζπίδεη ίζνπο, απξφζσπνπο θαη δίθαηνπο λφκνπο αιιά φρη λα θαηαπνιεκά ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα νχηε λα παξακεξίδεη ηα νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά εκπφδηα πνπ αληηκάρνληαη ηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ωζηφζν, ζχκθσλα θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ γεξκαληθνχ Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 22 ζηελ πξψηε ηνπ απφθαζε γηα ηελ άκβισζε, έλα ζέκα πνπ έρξεδε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ην λνκνζέηε, φπσο ζήκεξα ε ΗΤΑ, ζεσξήζεθε φηη ε έλλνηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο γηα πξνζηαζία ζπλδπάδεηαη θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο πξαγκαηηθήο ηζφηεηαο. Ζ πξαγκαηηθή ηζφηεηα δηθαηνινγεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πξνο ζεηηθή πξνζηαζία ζηελ πεξίπησζε ηφζν ησλ πξαγκαηηθψλ φζν θαη ησλ θεθαιπκκέλσλ δηαθξίζεσλ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο γηα θνηλσληθή εμίζσζε 23 απφ ηελ άπνςε ηεο εμαζθαιίζεσο ηεο ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο κεζφδνπο ηεο ΗΤΑ. Αλαθνξηθά κε ηελ απφιαπζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πξνεθηεζέληα, απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηφκσλ ν λνκνζέηεο έρεη επξεία επρέξεηα λα ζεζπίδεη δηαθξίζεηο θαη λα δηαθνξνπνηεί, αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ηα αθξφηαηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ δηαζέηεη εηζάγνληαο «έθδειεο θαη αλεπίδεθηεο δηθαηνινγήζεσλ άληζεο κεηαρεηξίζεηο» ή θαζηεξψλνληαο αδηθαηνιφγεηεο δηαθξίζεηο θαη πξνλφκηα-θαηά ή ππέξ νκάδαο αηφκσλ-πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ησλ πνιηηψλ 24.ηελ πεξίπησζε ηεο ΗΤΑ, ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ηελ ελ δσή φζν θαη ηελ post mortem ηερλεηή γνληκνπνίεζε, νη εκπιεθφκελεο νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ζηελ παξνχζα εξγαζία λα δηεξεπλεζνχλ ηα δεηήκαηα ηζφηεηαο, είλαη ηα έγγακα δεχγε εηεξνθχισλ αθελφο, θαη ηα άγακα θαη κφλα άηνκα, γπλαίθεο θαη άλδξεο θαζψο θαη ηα άγακα δεχγε εηεξνθχισλ θαη νκνθχισλ αθεηέξνπ. Δπίζεο, νη θέξνπζεο θαη νη θνηλσληθέο κεηέξεο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Πέξα απφ ηα δεηήκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηδηαίηεξα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ΗΤΑ, ζα ζηγνχλ θαη γεληθά δεηήκαηα ηζφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηα φξηα ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο, ηε ζέζε ησλ αζζελψλ κε AIDS θαη ησλ νηθνλνκηθά κε εχπνξσλ πνιηηψλ. Σέινο, ζα αζρνιεζνχκε θαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο πξνεκθπηεπηηθήο δηάγλσζεο, ηεο επηινγήο θχινπ θαη άιισλ βηνινγηθψλ 22 BverfGE 39,1,42 23 Ανηωνίος, φ.π., ζει ηδ 1852/1977 Σν

6 ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζήκεξα ηνκείο δηαξθψο εμειηζζφκελνπο θαη πνιιά ππνζρφκελνπο γηα ην κέιινλ ΙΙ. Ιζόηεηα ηφλ θύιφλ: ηδηαίηερα ε ζέζε ηες γσλαίθας ζηελ ΙΥΑ. Γίλεηαη δεθηφ φηη γεληθά ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 4 παξ.2 ηνπ ειιεληθνχ ζπληάγκαηνο, έρεη δηπιή ζεκαζία. Αξλεηηθά απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία άληζσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ, ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη έλαληη ηεο πνιηηείαο, κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπ θχινπ. Καη ζεηηθά επηβάιιεη ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ παξνρή ίζσλ δπλαηνηήησλ θαη ζηα δχν θχια γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ειεχζεξε αηνκηθή θίλεζε ή δξάζε ή γεληθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή, φπσο πξνβιέπεη θαη ην άξζξν 116 παξ.2. Πάλησο, ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ θχισλ ζην πεδίν ηεο ΗΤΑ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν δηθαηνινγεκέλε, θαζψο ζπρλά ζηεξίδεηαη ζε απνρξψληεο ιφγνπο, αλαγφκελνπο θπξίσο ζε βηνινγηθέο δηαθνξέο πνπ επηβάιινπλ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ ξχζκηζε ζρέζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εμεηάδνληαο ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ΗΤΑ δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην θαζεζηψο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, νη νπνίεο δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, φρη κφλν ζηε θπζηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ηεο κνξθή, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί ηέθλνπ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη νη εμαηξέζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο λα είλαη εηδηθέο, δειαδή φρη απιά λα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν αιιά λα είλαη θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο Άγακε θαη κόλε γσλαίθα. 1.1Σθοπηκόηεηα θαη έθηαζε ηες ζσκκεηοτής ζηελ ΙΥΑ. Ζ αλαγλψξηζε ζηελ άγακε θαη κφλε γπλαίθα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ ΗΤΑ ελφςεη ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ νηθνγελεηαθψλ 25 Χπςζόγονορ, φ.π., ζει.124.βι. θαη άξζξν 116 παξ.2 πξν ηεο αλαζεσξήζεσο ηνπ 2001.Μάιηζηα, κεηά ηε λέα δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ ππνζηεξίδεηαη φηη απνθιίζεηο απφ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ δηθαηνινγνχληαη κφλν αλ ζεσξεζνχλ «ζεηηθά κέηξα» γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πθηζηάκελσλ ζηελ πξάμε αληζνηήησλ. Χπςζόγονορ Χ.Κ, φ.π, 2 ε έθδνζε, εθδ.αλη.ν.άθθνπια 2002, ζει

7 δηθαίσλ εμαξηάηαη απφ ην επξχηεξν εξψηεκα, πσο εθηηκά ν θάζε λνκνζέηεο ηηο ελαιιαθηηθέο νηθνγελεηαθέο κνξθέο θαη εηδηθφηεξα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο σο ηφπνπο θαηάιιεινπο γηα ηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ. Ζ πεξίπησζε ησλ ειεχζεξσλ εηεξφθπισλ ζπληξφθσλ ηπγράλεη απνδνρήο απφ αξθεηέο επξσπατθέο λνκνζεζίεο φπσο ηεο Αγγιίαο 26, ηεο Γαιιίαο 27, ηεο Διβεηίαο 28, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο νπεδίαο 29, δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε. ε πνιιέο λνκνζεζίεο ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε γαιιηθή 30 δελ επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ηεο άγακεο κφλεο γπλαίθαο ζηηο κεζφδνπο ηηο ΗΤΑ κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί ηέθλνπ θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα έρεη δχν γνλείο. Σν δηθαίσκα απηφ ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεηαη κε ηε ζπλεηδεηή επηινγή λα έρεη ην παηδί έλα κφλν γνλέα, ηε κεηέξα ηνπ, γεγνλφο πνπ αληηβαίλεη ζηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο (άξζξν 21 παξ.1 ) θαη ζηελ Παγθφζκηα χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 31. Ο έιιελαο λνκνζέηεο δελ αθνινχζεζε ηελ ηάζε απηή, αιιά θαηά ην αγγιηθφ πξφηππν 32 επέιεμε κηα επηηξεπηηθή ξχζκηζε γηα ηε κφλε γπλαίθα. Θεσξήζεθε πξνθαλψο φηη κηα απαγνξεπηηθή δηάηαμε δε ζα είρε λφεκα ζε έλα ζχγρξνλν λνκνζέηεκα, εθφζνλ ζα κπνξνχζε άλεηα λα παξαβηαζηεί ζηελ πξάμε θαη κάιηζηα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε ή 26 Human Fertilization and Embryology Act 1990, article 28 (3) 27 Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, article Θα πξέπεη φκσο θαηά ην άξζξν απηφ ην δεπγάξη πνπ δεη ζε ειεχζεξε έλσζε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη θνηλή ζπκβίσζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ ( «en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans») 28 Ο Διβεηηθφο λφκνο πεξί ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο νξίδεη ζην άξζξν 3 παξ.2 θαη 3 φηη ε νκφινγε γνληκνπνίεζε επηηξέπεηαη ζε έγγακα θαη ζπκβηνχληα δεχγε, εθφζνλ απηά κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε παξέρνπλ ηα ερέγγπα φηη είλαη ζε ζέζε λα αλαζξέςνπλ έλα παηδί κέρξη ηελ ελειηθίσζε. Κπιάπη-Καηπάνη Ι., Σν χληαγκα θαη ην ρέδην Νφκνπ ηεο Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο «Ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή», ΥξΗΓ Β/2002, ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Σερλεηή γνληκνπνίεζε θαη αζηηθφ δηθαην: Σν ρέδην Νφκνπ γηα ηελ «Ηαηξηθή Τπνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή» ζε Σερλεηή γνληκνπνίεζε θαη γελεηηθή ηερλνινγία: ε εζηθνλνκηθή δηάζηαζε (επηκ. Κνπλνπγέξε-Μαλσιεδάθε Δ.), Δηαηξεία Ννκηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο, άθθνπιαο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, ζει Ζ απαγφξεπζε γηα ηε κφλε γπλαίθα ζπλάγεηαη απφ ην άξζξν 24 1 ηνπ λ φπνπ νξίδεηαη φηη ε ΗΤΑ πξννξίδεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο γνληθή αλάγθε ελφο δεχγνπο (L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple) 31 ην άξζξν 7 παξ.1 ε ζχκβαζε απηή νξίδεη φηη ην παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη «εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα αλαηξέθεηαη απφ απηνχο». 32 Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπ άγγινπ λνκνζέηε ζπλάγεηαη απφ ην άξζξν 27 (1) θαη 28 ηεο Human Fertilization and Embryology Act 1990,ρσξίο φκσο λα είλαη ηφζν ζαθήο φζν ζηνλ ειιεληθφ λφκν. Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 13 παξ.5 ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ φηη κηα γπλαίθα ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε επεκεξία ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα γελλεζνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα παηέξα θαη ε επεκεξία νπνηνπδήπνηε άιινπ παηδηνχ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηε γέλλεζε. 7

8 ρσξίο ηελ απαγφξεπζε ή ηελ παξαβίαζή ηεο, εθφζνλ ην παηδί ζα παξέκελε εθηφο γάκνπ 33. Δμίζνπ, βιαπηηθή ζα ήηαλ θαη ε παξάιεηςε ηνπ λνκνζέηε λα ξπζκίζεη ηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ ελφςεη ηεο παληεινχο απνπζίαο ξχζκηζεο, νη λφκνη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ππαγνξεχνπλ ad hoc ζηελ θάζε θιηληθή πνηνλ ζα δερηεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κεζφδσλ. Παξαηεξήζεθε ζρεηηθά ζε κηα έξεπλα ηνπ 2005 φηη κία ζηηο πέληε ακεξηθαληθέο θιηληθέο δε δερφηαλ κφλεο γπλαίθεο αιιά έλα 5% δελ ξψηεζε θαλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε 34! Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη νη δχν ηαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε, εθ φζνλ δελ κπνξεί ζε θακία απφ απηέο λα επηηεπρζεί φκνηα κεηαρείξηζε ησλ νκνίσλ θαη αλφκνηα κεηαρείξηζε ησλ αλνκνίσλ. Σφζν ε θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο απαγφξεπζεο φζν θαη απηή ηεο απηνξξχζκηζεο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αζπδνζία ησλ θιηληθψλ ΗΤΑ, δεδνκέλνπ φηη αθφκα θαη αλ κηα θιηληθή απνξξίςεη ην αίηεκα θάπνησλ αηφκσλ, ζα ππάξμεη κηα άιιε πνπ ζα ην δερηεί πηζαλφηαηα γηα κεγαιχηεξν ηίκεκα θαη ρσξίο ηελ εμέηαζε εθ ησλ πξνηέξσλ ζεζκνζεηεκέλσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Δπίζεο, νπζηαζηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα θακθζεί ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη λα κελ επηηξαπεί ζηε κφλε γπλαίθα φπσο ζηελ έγγακε ή κε ζχληξνθν γπλαίθα δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ. Σν ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ, ηνπ νπνίνπ έγηλε θαη πην πάλσ κλεία δε ζίγεηαη, φηαλ ην παηδί θαιείηαη λα δήζεη ζε έλα κνλνγνλετθφ πεξηβάιινλ, αθνχ θαη απηφ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζην παηδί αγάπε θαη θξνληίδα 35. Παξάιιεια, ε δηαβίσζε ζε κηα ηέηνηα νηθνγέλεηα δε ζεσξείηαη πιένλ φηη ζηηγκαηίδεη ην παηδί, εθφζνλ κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο αληηκεησπίδεη ζεηηθά ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ελφςεη θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαδπγίσλ θαη ηεο νινέλα θαη ζπρλφηεξεο γέλλεζεο παηδηψλ εθηφο γάκνπ. Οη θαηαζηάζεηο ζπρλά ζπλδένληαη θαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ σο ζπλέπεηα ηεο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε άιινπο ηνκείο θαη ηδίσο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Δμάιινπ, ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαηαθάζθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε λνκηθφ επίπεδν, αθελφο κελ ζηελ θνηλή λνκνζεζία π.ρ. ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ πνπ εμνκνηψλεη ηα ρσξίο γάκν κε ηα ζε γάκν γελλεκέλα παηδηά, αθεηέξνπ δε ζην χληαγκα, θαζψο ην άξζξν 21 παξ.1 εξκελεχεηαη πσο θαηνρπξψλεη θαη ηηο 33 Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., φ.π., ζει Gilbert F.S, Tyler L.A, Zackin J.E, φ.π., ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Σερλεηή Γνληκνπνίεζε θαη Οηθνγελεηαθφ δίθαην, φ.π., ζει. 3 8

9 νηθνγέλεηεο κε έλα γνλέα 36. Μάιηζηα, ε λνκηθή δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηε κφλε γπλαίθα (φπσο θαη ζην κφλν άλδξα) λα πηνζεηήζεη έλα παηδί 37 ζα θαζηζηνχζε ππνθξηηηθή ηελ απαγφξεπζε ηεο ίδηαο δπλαηφηεηαο ζηελ ΗΤΑ, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο επηιέγεηαη ελζπλείδεηα ην παηδί λα δήζεη κφλν κε ηνλ έλα γνλέα. Γίλεηαη δεθηφ βεβαίσο φηη ν λνκνζέηεο είλαη ειεχζεξνο λα ξπζκίζεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ίδξπζεο νηθνγέλεηαο, πξνβιέπνληαο θαη πεξηνξηζκνχο, κε θξηηήξην ηδίσο ηα θνηλσληθά ήζε πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα ηζρχζεη φηαλ νη απνδεθηνί ηξφπνη ίδξπζεο νηθνγέλεηαο πξνυπνζέηνπλ παξαίηεζε απφ ηελ άζθεζε θάπνηνπ άιινπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο. ηα πιαίζηα ελφο θηιειεχζεξνπ πνιηηεχκαηνο ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθνχληαη κφλν κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο θαη φρη κε εμσηεξηθφ θαηαλαγθαζκφ 38, φπσο είλαη ε απαίηεζε παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα κε ζχλαςεο γάκνπ ή κε ζπκκεηνρήο ζε ειεχζεξε ζπκβίσζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ίδξπζεο νηθνγέλεηαο. Απηφ αληηιήθζεθε ν λνκνζέηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο πηνζεζίαο θαη απέθπγε λα κεηαηξέςεη ηα δηθαηψκαηα ζχλαςεο γάκνπ θαη ειεχζεξεο ζπκβίσζεο ζε ππνρξεψζεηο-φξνπο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ίδξπζεο νηθνγέλεηαο θαη γη απηφ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο επηβάιιεη ηελ ζέζπηζε ηεο ίδηαο ξχζκηζεο γηα ηελ άγακε κεηέξα (αιιά θαη γηα ηνλ άγακν άλδξα). Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ε αληίδξαζε νξηζκέλσλ φηη ε ΗΤΑ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε, πξνβιέθζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη γηα ηε κφλε θαη άγακε γπλαίθα σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΗΤΑ ε ηαηξηθή αλαγθαηφηεηα, δειαδή θαηά ην άξζξν 1455 ΑΚ αδπλακία απφθηεζεο ηέθλσλ κε θπζηθφ ηξφπν, γεγνλφο βέβαηα πνπ πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κφλσλ γπλαηθψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απηέο ηηο κεζφδνπο. Ζ sedes materiae ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο κφλεο γπλαίθαο είλαη φκσο ην άξζξν 1456 παξ.1 εδ.β ΑΚ, ην νπνίν απφ ηε δηαηχπσζή ηνπ 39 θαζηζηά ελδερφκελε θαη φρη αλαγθαία ηε ζπκβίσζε ηεο γπλαίθαο πνπ πξνζθεχγεη ζηελ ΗΤΑ. Δπίζεο, ζην άξζξν 1459 ΑΚ γηα ηελ ηχρε ηνπ πιενλάδνληνο γελλεηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη ιφγνο γηα «ηα πξφζσπα πνπ πξνζθεχγνπλ ζε ηερλεηή γνληκνπνίεζε» 36 Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., «Σν Γίθαην σο εξγαιείν», φ.π., ζει Παπασπίζηος, φ.π., ζει Βιδάληρ Τ.Κ., «Σν πξφηαγκα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο νηθνγέλεηαο: Ζ ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ γηα ηελ «ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή», φ.π., ζει «Αλ ε ππνβνήζεζε αθνξά άγακε γπλαίθα, ε ζπλαίλεζε απηήο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ειεχζεξεο έλσζεο, ηνπ άλδξα κε ηνλ νπνίν ζπδεί, παξέρεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.» 9

10 θαη φρη γηα δεχγνο, φπσο ζπκβαίλεη ζε απαγνξεπηηθέο γηα ηε κφλε γπλαίθα λνκνζεζίεο 40, φπσο ε γαιιηθή πνπ είδακε παξαπάλσ 41. Ο λνκνζέηεο πξνβιέπεη σο φξν γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο ζπλαίλεζεο θαη θαη επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΗΤΑ ηεο κφλεο γπλαίθαο ηνλ ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν. Ζ εληζρπκέλε ηππηθφηεηα 42 θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε ιφγνπο νκνηνκνξθίαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηελ άγακε γπλαίθα πνπ ζπκβηψλεη κε κφληκν ζχληξνθν, ρσξίο φκσο εδψ λα ρξεζηκεχεη γηα ηελ ίδξπζε ηεο παηξφηεηαο ηνπ παηδηνχ 43. Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν λα θαζηεξψζεθε, γηαηί εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξν απφ ην απιφ ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο κφλεο γπλαίθαο λα πξνρσξήζεη ζηελ ηεθλνπνηία 44. ηελ πεξίπησζε πάλησο πνπ πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ λφκνπ, ζηελ Διιάδα ε κφλε γπλαίθα κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε φινπο ηηο κεζφδνπο ηεο ΗΤΑ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα, εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε πξνβιεπφκελε 45 δηθαζηηθή άδεηα 46. ηελ Αγγιία, ε κφλε γπλαίθα κπνξεί λα θαηαθχγεη ζε παξέλζεηε κεηξφηεηα, αιιά δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δηθαζηηθή απνλνκή ηεο κεηξφηεηαο κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ζεκειηψζεη ηε ζπγγέλεηά ηεο κε ην παηδί κφλν κε πηνζεζία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε βνχιεζε ηεο θπνθφξνπ 47 Δμαίξεζε απνηειεί ε κεηαζαλάηηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη απφ ηε θχζε ηεο δεχγνο έγγακν ή άγακν, γη απηφ θαη ν ειιεληθφο λφκνο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζχδπγν ή κφληκν ζχληξνθν ηνπ άλδξα πνπ πέζαλε. Δπίζεο, ε κφλε γπλαίθα δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΗΤΑ ην γελλεηηθφ πιηθφ ζπγθεθξηκέλνπ άλδξα κε ηνλ νπνίν δελ 40 Παπασπίζηος, φ.π., ζει Βι. ππνζεκείσζε 30, ζει Ο ηχπνο είλαη θαηά ηε ζσζηφηεξε άπνςε ζπζηαηηθφο θαη απφ απηφλ εμαξηάηαη ην θχξνο ηεο ζπλαίλεζεο. Παπασπίζηος, φ.π., ζει. 41. Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε ηνπ ππξηδάθε, θαηά ηνλ νπνίν ν ηχπνο ηεο ζπλαίλεζεο είλαη απνδεηθηηθφο θαη ηπρφλ έιιεηςή ηνπ δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηε ζπλαίλεζε. Σπςπιδάκηρ Ι.Σ, Ζ λέα ξχζκηζε ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη ηεο ζπγγέλεηαο, Αλη. Ν. άθθνπιαο 2003, ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Σερλεηή γνληκνπνίεζε θαη Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, φ.π, ζει. 26. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηε δηθαζηηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ ηξίην δφηε (1479 εδ.γ ΑΚ), φρη φκσο θαη ηελ εθνχζηα θαη ην ζρεηηθφ κε απηήλ άξζξν (1475 παξ.2 ΑΚ) θαίλεηαη λα κελ ηελ απνθιείεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δφηεο, θαηαξρήλ αλψλπκνο, πιεξνθνξεζεί ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαη ζειήζεη λα αλαγλσξίζεη ην παηδί. Καηά ζπζηαιηηθή φκσο εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε ζπκβνιαηνγξαθηθή ζπλαίλεζε ηεο γπλαίθαο ππέρεη ζέζε ζπλαίλεζεο ζε εθνχζηα αλαγλψξηζε κφλν ζε πεξίπησζε ειεχζεξεο έλσζεο. Παπασπίζηος, φ.π., ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ.,φ.π., ζει εδ.β ΑΚ 46 Βαθπακοκοίληρ Β.Α.., Δξκελεία Αζηηθνχ Κψδηθα- Παξάξηεκα-Σξνπνπνηήζεηο Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ (κε ηνπο λ. 2915/01 θαη 3089/02), Αζήλα 2004, ζει Article 30 (1) Human Fertilization and Embryology Act The court may make an order providing for a child to be treated in law as the child of the parties to a marriage 10

11 θαίλεηαη λα ζπδεί. Σν δηθαίσκα απφθηεζεο ηέθλσλ κπνξεί λα ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηέθλσλ, ππνρσξεί φκσο, αθελφο ζην δηθαίσκα ησλ ηξίησλ δνηψλ γηα κπζηηθφηεηα 48 θαη αθεηέξνπ ζην ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ, ην νπνίν κε ηνλ ηξφπν απηφ φηαλ ζα γελλεζεί δελ ζα έρεη απηφκαηα θαη λνκηθά παηέξα, φπσο ζπκβαίλεη φηαλ πξφθεηηαη γηα άγακν δεχγνο 49. Αθφκα θαη αλ ν ηξίηνο δφηεο επηζπκεί ηελ άξζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ, νπφηε θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ 50, ε ιχζε πνπ δίλεη ν έιιελαο λνκνζέηεο είλαη ζπλεπήο κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηέθλνπ θαη κε ηε θηινζνθία πνπ δηαπλέεη νιφθιεξε ηε λνκνζεζία γηα ηελ ΗΤΑ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ ππεξνρή ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ζπγγέλεηαο έλαληη ηεο βηνινγηθήο αιήζεηαο. Απφ ηα πξνεθηεζέληα πξνθχπηεη φηη ε ΗΤΑ επηηξέπεηαη ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ ην παηδί, αιιά θαη κπνξνχλ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ, ζα πξέπεη ην δεχγνο πνπ επηζπκεί ην παηδί λα έρεη αλαπηχμεη θάπνηνπο ζηνηρεηψδεηο δεζκνχο, δειαδή λα δεη ηνπιάρηζηνλ ζε ειεχζεξε έλσζε, ηεο νπνίαο, κάιηζηα, ε δηάξθεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ λφκν ζε αληίζεζε κε ην γαιιηθφ 51. Ίζσο βέβαηα ην γεγνλφο απηφ λα θαζηζηά δπλαηή θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηεο ξχζκηζεο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξίηνπ δφηε σο κφληκνπ ζπληξφθνπ. Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη κηα πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ δεζκνχ ησλ κφληκσλ ζπληξφθσλ κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβίσζεο είλαη αξθεηά επηζθαιήο, κηα δηαθνξεηηθή ξχζκηζε γηα ην δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 48 Σν άξζξν 1460 ΑΚ θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο αλσλπκίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ΗΤΑ πξνζψπσλ. 49 Παπασπίζηος, φ.π., ζει. 39. Θα έπξέπε λα ππάξμεη αξγφηεξα εθνχζηα αλαγλψξηζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν δφηε, απνθιεηνκέλεο ηεο δηθαζηηθήο, ζηελ νπνία ε κφλε γπλαίθα ζα έπξεπε λα δψζεη μερσξηζηή ζπλαίλεζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ απνθιείεηαη απφ ην λφκν, φκσο ν γηαηξφο ή ν ππεχζπλνο ηεο κνλάδαο ΗΤΑ ζα πξέπεη λα αξλεζεί ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο κε γλσζηφ ηνλ ηξίην δφηε, επεηδή παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο κπζηηθφηεηαο. 50 Βιδάληρ Τ.Κ., Εσή ρσξίο πξφζσπν, φ.π., ζει ην άξζξν 24 1 ν γαιιηθφο λφκνο πξνβιέπεη φηη ην δεχγνο πξέπεη λα απνδείμεη ειεχζεξε ζπκβίσζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ. Βι. ππνζεκείσζε 26 πην πάλσ. Καηά ηελ άπνςε ηεο Κξηάξε-Καηξάλε ε ρξνληθή πξνυπφζεζε ζα έπξεπε λα πηνζεηεζεί θαη ζηελ Διιάδα θαζψο ε ΗΤΑ ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη νηθνλνκηθή αηκνξξαγία θαη δελ πξέπεη λα παξαθηλνχληαη ζ απηήλ άηνκα πνπ δελ έρνπλ απνθαζίζεη λα ππνβιεζνχλ νχηε θαλ ζηηο ζπλήζεηο εληάζεηο ηνπ γάκνπ. Κπιάπη- Καηπάνη Ι., φ.π., ζει

12 1.2 Άγακοη άλδρες θαη οκόθσια δεύγε. Ζ αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαθπγήο ζηελ ΗΤΑ ζηνπο άγακνπο άλδξεο θαη ζηα νκφθπια δεχγε έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερλεηήο αλαπαξαγσγήο σο έλα είδνο ζεξαπείαο ηεο ζηεηξφηεηαο ή απιψο σο ελαιιαθηηθφ ηξφπν απφθηεζεο ηέθλσλ παξάιιεια κε ηνλ θπζηνινγηθφ. Ο έιιελαο λνκνζέηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη θαζηεξψζεη σο αλαγθαίν φξν ηελ αδπλακία απφθηεζεο ηέθλσλ κε θπζηθφ ηξφπν, δειαδή ηελ θαηαθπγή ζηηο κεζφδνπο ηεο ΗΤΑ «επεηδή δελ κπνξεί λα γίλεη αιιηψο», επεηδή ε θχζε έρεη παξεκβάιιεη θάπνην αμεπέξαζην εκπφδην ζηελ ηεθλνπνηία, ε νπνία θαλνληθά ζα ήηαλ εθηθηή, αλ δελ ππήξρε ε ζπγθεθξηκέλε κφληκε βιάβε ηεο πγείαο ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ 52. Έηζη, απνθιείεη ηφζν ηα νκνθπιφθηια δεχγε φζν θαη ηνπο άγακνπο άλδξεο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άγακνπ άλδξα φζν θαη ηνπ δεχγνπο αλδξψλ ε απφθηεζε ηέθλνπ κε ηερλεηφ ηξφπν εκθαλίδεηαη αδχλαηε, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή παξέλζεηεο κεηξφηεηαο κε ηε ζπλδξνκή δχν γπλαηθψλ, κηαο πνπ ζα πξνζθέξεη ην σάξην θαη κηαο άιιεο πνπ ζα ην θπνθνξήζεη. Ωζηφζν, ν λφκνο 53 επηηξέπεη ηε κέζνδν απηή κφλν κε δηθαζηηθή άδεηα πνπ παξέρεηαη χζηεξα απφ αίηεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηεο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί παηδί θαη απνδεηθλχεηαη ηαηξηθψο αδχλαην λα θπνθνξήζεη. Ο λφκνο απνθιείεη επίζεο ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε γπλαηθψλ πνπ ζπδνχλ θαη ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδί κε ΗΤΑ, επηηξέπνληαο ξεηψο ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο κφλν ζε κφλε γπλαίθα ή ζε άγακε γπλαίθα πνπ ζπδεί ζε ειεχζεξε έλσζε κε άλδξα 54. Ωο πξνο ηα νκφθπια δεχγε ε πξνβιεκαηηθή πνπ εμεηάδεηαη έρεη βεβαίσο ζρέζε κε ηε ζεζκηθή ηνπο αλαγλψξίζε πνπ, ελψ απνπζηάδεη ζηελ Διιάδα, έρεη ήδε πάξεη δηάθνξεο κνξθέο ζην εμσηεξηθφ- π.ρ. ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο σο έλα κφξθσκα παξάιιειν ηνπ γάκνπ 55 ελψ ζην Βέιγην θαη ζηελ Οιιαλδία σο γάκνο 56. Ωζηφζν, ην δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ πξνεθηέζεθε γηα ηε κφλε γπλαίθα, δειαδή ηελ εμάξηεζε ηεο άζθεζεο ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ίδξπζεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ παξαίηεζε απφ άιια 52 Βιδάληρ, φ.π., ζει Άξζξν 1458 εδ.β ΑΚ 54 Άξζξν 1456 παξ.1 εδ.β ΑΚ 55 Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ην θαζεζηψο ηεο registered partnership, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επίζεκε θαηαρψξεζε ηεο ζπληξνθηθήο ζρέζεο ζηα δεκφζηα βηβιία κε ζηφρν θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή θαηνρχξσζε ησλ ζπληξφθσλ ελφςεη ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο ηνπο. Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη Δ., Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, άθθνπιαο, 3 ε έθδνζε, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2003, ηφκνο Η, ζει. 65, ππνζεκ Παπασπίζηος, φ.π, ζει

13 δηθαηψκαηα. Σφζν αλαθνξηθά κε ηα νκφθπια δεχγε φζν θαη αλαθνξηθά κε ηνπο άγακνπο άλδξεο ν πεξηνξηζκφο ηεο ζεκαζίαο ηεο ΗΤΑ σο κέζνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηεηξφηεηαο δελ θαιχπηεη ην ελδερφκελν λα πξνζθχγεη ζηηο κεζφδνπο απηέο θάπνηνο πνπ ελψ είλαη ζε ζέζε λα ηεθλνπνηήζεη παξφια απηά δελ επηιέγεη γηα άιινπο ιφγνπο ηε θπζηθή αλαπαξαγσγή. Σέηνηνη ιφγνη είλαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ κφλνπ άλδξα λα δεη ρσξίο ζχληξνθν θαη νη ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο ησλ νκνθπινθίισλ δεπγψλ. Οη επηινγέο απηέο θαίλεηαη λα ζηεξνχλ ηα ππνθείκελά ηνπο απφ ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηέθλσλ κε απνηέιεζκα ηα πξφζσπα απηά λα σζνχληαη εκκέζσο ζηελ παξαίηεζε απφ απηέο πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο, δειαδή λα δήζνπλ ζε ειεχζεξε ζπκβίσζε θαη κάιηζηα κε εηεξφθπινπο ζπληξφθνπο 57. Δίλαη αιήζεηα φηη ιίγεο λνκνζεζίεο αλαγλσξίδνπλ ζηα νκνθπιφθηια δεχγε ην δηθαίσκα απφθηεζεο ηέθλσλ. Ο νιιαλδηθφο λφκνο είλαη ν κφλνο πνπ επηηξέπεη ηελ πηνζεζία απφ νκνθπιφθηιν δεχγνο, ελψ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο επηηξέπεηαη ε πηνζεζία απφ ηνλ έλα ζχληξνθν ηνπ ηέθλνπ ηνπ άιινπ ζπληξφθνπ 58. Αληίζεηα, ζην κφλν άλδξα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα πηνζεηήζεη έλα παηδί. 59 Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ ηερλεηή γνληκνπνίεζε, ε γαιιηθή λνκνζεζία μεθάζαξα απνθιείεη θαη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο 60, ελψ ε αγγιηθή παξέρεη κελ απηή ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κφλνπο άλδξεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, αιιά πξνζθέξεη γη απηνχο σο κνλαδηθή δπλαηφηεηα ίδξπζεο ηεο ζπγγέλεηαο κε ην παηδί ηελ πηνζεζία, ε νπνία βεβαίσο εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο, ε νπνία λνκηθά είλαη κεηέξα ηνπ παηδηνχ 61. Μφλν νη Ζ.Π.Α. κε ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ζην πεδίν ηεο ΗΤΑ, ελαπνζέηνπλ ζε θάζε θιηληθή ad hoc ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη αλ ζα απνδερηεί 57 Βιδάληρ, φ.π. 58 Παπασπίζηος, φ.π., ζει Άξζξν 1543 θαη άξζξν 1545 ΑΚ 60 Άξζξν 24 1 ηνπ λ φπνπ νξίδεηαη φηη ε ΗΤΑ πξννξίδεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο γνληθή αλάγθε ελφο εηεξφθπινπ δεχγνπο (L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple θαη πην θάησ L'homme et la femme formant le couple doivent être ) 61 Surrogacy Arrangements Act 1985, Article 1(2) φπνπ νξίδεηαη φηη ζηε ζπκθσλία κε ηελ παξέλζεηε κεηέξα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη ηα γνληθά δηθαηψκαηα ζα αζθεζνχλ απφ άιιν πξφζσπν ή πξφζσπα (δελ δηεπθξηλίδεηαη ην θχιν). ηε Human Fertilization and Embryology Act 1990 ζηα άξζξα 27 θαη 28 δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο παηξφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο ζηελ ηερλεηή αλαπαξαγσγή, απνθιεηνκέλνπ ηνπ νκνθπιφθηινπ δεχγνπο. Δπίζεο, ζην άξζξν 30 νξίδεηαη φηη ε «γνληθή δηαηαγή» (parental order) απφ ην δηθαζηήξην πνπ ζεκειηψλεη ηε ζπγγέλεηα ηνπ παηδηνχ κε ηνπο θνηλσληθνχο ηνπ γνλείο ζε πεξίπησζε παξέλζεηεο κεηξφηεηαο πξνυπνζέηεη παληξεκέλν εηεξφθπιν δεχγνο. 13

14 ηελ αίηεζε ελφο νκνθπιφθηινπ δεχγνπο ή ελφο κφλν άλδξα γηα ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο 62. Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε ξχζκηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφθηεζεο ηέθλσλ γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ έιιελα λνκνζέηε δελ είλαη ζχκθσλε κε ην χληαγκα, εθφζνλ απηφ δελ κπνξεί λα αλερζεί ζπγθαιπκκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ, νη νπνίνη εμαξηνχλ ηελ απφιαπζε ελφο ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηελ νπζηαζηηθή ζηέξεζε άιισλ δηθαησκάησλ, απφ ηε κεηαηξνπή δειαδή πεδίσλ απηνθαζνξηζκνχ ζε πεδία εηεξνθαζνξηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ 63. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη θαη ζηελ Διιάδα ε άπνςε κε contra legem εξκελεία φηη θαη ν άγακνο κνλαρηθφο άλδξαο έρεη (θαη αλαινγία) ηελ επρέξεηα λα απνθηήζεη ηέθλν κε ηερλεηή γνληκνπνίεζε, αθφκε θαη ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπ γελλεηηθνχ πιηθνχ κε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ λα θαηαθχγεη ζηε κέζνδν ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο 64. Δλφςεη φζσλ πξνεθηέζεθαλ, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ην αθφινπζν ζπκπέξαζκα: Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πηνζεζίαο απφ ηνλ έιιελα λνκνζέηε θαη ζηνλ άγακν θαη κφλν άλδξα θαη επνκέλσο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ζ απηφλ ηνπ δηθαηψκαηνο απφθηεζεο ηέθλσλ ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο ηερλεηήο κνξθήο νηθνγέλεηαο αιιά φρη θαη θπζηθήο, κνινλφηη ε ίδξπζε ηεο ηειεπηαίαο απνηειεί αλάγθε θαη δηθαίσκα ηφζν ηνπ άλδξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο. Δμάιινπ, ε ζρεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ πηνζεζία αλαηξεί ηπρφλ αληηξξήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηέθλνπ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε αλφκνηα κεηαρείξηζε νκνίσλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, σο πξνο απηή ηελ θαηεγνξία πξνζψπσλ ζα ήηαλ επηζπκεηή θαη ζπληαγκαηηθά ζεκηηή κηα ξχζκηζε γηα ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα πνπ ζα θαζηζηνχζε δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ζηελ ΗΤΑ. Θα κπνξνχζε δε λα ππνζηεξηρζεί ζρεηηθά, αλ θαη κε ιηγφηεξε πεηζηηθφηεηα ιφγσ ηνπ ζηελνχ γξάκκαηνο ηνπ λφκνπ, θαη ε κέζνδνο ηεο επεθηαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, θαηά ηελ νπνία ε ηζφηεηα εθιακβάλεηαη σο δεκηνπξγηθή ηζφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ ππνρξεψλεη απιψο ην λνκνζέηε ζηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αιιά δεκηνπξγεί ην δηθαίσκα ζηα πξφζσπα θάζε θχινπ λα αμηψζνπλ δηθαζηηθά ηελ 62 Μάιηζηα παξαηεξείηαη φηη ζηηο θιηληθέο ησλ Ζ.Π.Α έλα νηθνλνκηθά εχπνξν νκνθπιφθηιν δεχγνο έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο κε έλα εηεξφθπιν δεχγνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα λα απνξξηθζεί απφ κηα θιηληθή, ρσξίο φκσο λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ δεθηνί απφ κηα άιιε πνιχ θνληά. Gilbert, Tyler, Zackin, φ.π., ζει Βιδάληρ, φ.π.,ζει Σπςπιδάκηρ, φ.π., ζει. 29 θαη 33 14

15 επέθηαζε ηπρφλ αδηθαηνινγήησο επλντθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην άιιν θχιν 65. Ωζηφζν, θαηά ηε γλψκε καο, γηα ηα νκφθπια δεχγε ε αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ξχζκηζεο ή ε επέθηαζή ηεο δελ δηθαηνινγείηαη, θαζψο ην δηθαίσκα ζηελ απφθηεζε ηέθλσλ ησλ αηφκσλ απηψλ δε κπνξεί λα ζίγεη ην ζπκθέξνλ ηνπ κέιινληνο λα γελλεζεί ηέθλνπ, ηνπ νπνίνπ ε ςπρνπλεπκαηηθή νινθιήξσζε θαη ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη αξθεηά ακθίβνιν αλ δηεπθνιχλεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ νη ξφινη ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο είλαη αλχπαξθηνη ή-ίζσο ρεηξφηεξα- ζπγρένληαη επηθίλδπλα κεηαμχ ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη βέβαηα, φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ λνκηθή άπνςε, αιιά κφλν κε βάζε ηα δεδνκέλα άιισλ επηζηεκψλ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα κεγαιψζεη έλα παηδί 66. Ωζηφζν, ε λνκηθή επηζηήκε ζηεξίδεηαη αλαγθαζηηθά ζε άιιεο επηζηήκεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ηνπ ζαλάηνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο θαη κάιηζηα ελζσκαηψλεη ηα πνξίζκαηα ηνπο θαη ζηε λνκνζεζία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο έλαξμεο ηεο δσήο Η γσλαίθα φς θέροσζα κεηέρα 2.1. Το δηθαίφκα ασηοθαζορηζκού ηες θέροσζας θαη ε έθηαζε ηφλ περηορηζκώλ. Ζ λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζπλάληεζε αξθεηέο αληηξξήζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ πηζαλή πξνζβνιή κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηεο θέξνπζαο κεηέξαο. Δίλαη αιήζεηα φηη ζηα πιαίζηα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζίγνληαη δεηήκαηα νηθνλνκηθήο ηζφηεηαο, ηζφηεηαο ησλ θχισλ αιιά ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηέρνπλ ζ απηή. Σα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβιήζεθαλ, ηφληζαλ πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα κεηαηξνπήο ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη λα θπνθνξήζνπλ ζε εθθνιαπηηθέο κεραλέο θαη αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο γηα ράξε άιισλ, πξνθαλψο πινπζηφηεξσλ γπλαηθψλ, θαη ηελ έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο κε ηελ έγθξηζε ηεο βίαηεο απνθνπήο ηνπο απφ ην ίδην ην ηέθλν πνπ έρνπλ θπνθνξήζεη. Έηζη, ε Γαιιία, ε 65 Ανηωνίος, φ.π., ζει Βιδάληρ, φ.π., ζει. ζει Άξζξν 1459 παξ.3 ΑΚ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηαηήξεζεο ησλ κε θξπνζπληεξεκέλσλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ. 15

16 Γεξκαλία θαη ε Διβεηία 68 απαγνξεχνπλ ηελ θπνθνξία ηνπ εμσζσκαηηθά γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ κηαο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί έλα παηδί απφ κηα άιιε γπλαίθα, αθφκα θαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο. Αληίζεηα, ν έιιελαο λνκνζέηεο αθνινχζεζε ζην δήηεκα απηφ ην παξάδεηγκα θπξίσο ηεο Αγγιίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α θαη επέηξεςε κε απζηεξέο πάλησο πξνυπνζέζεηο ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, ζεζπίδνληαο κέηξα γηα ηελ άξζε θάζε κνκθήο αλεζηθφηεηαο. Καηαξράο ζεσξήζεθε φηη ε πηζαλή απαγφξεπζε ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, θαζψο ζα ελζάξξπλε ηελ αλάπηπμε ελφο «αλαπαξαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ» ησλ εχπνξσλ γπλαηθψλ πξνο ηηο Ζ.Π.Α., φπνπ νη λφκνη ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο επηηξέπνπλ θαη ηε κέζνδν απηή κε ηελ θαηαβνιή θαηάιιειεο ακνηβήο 69. Ζ απαγφξεπζε νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα πην θάησ, απνηξέπεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεξψλ σο αηζρξνθεξδνχο 70. Παξάιιεια, ε αληδηνηειήο δηάζεζε ηεο θέξνπζαο πεξηθξνπξεί ηελ αμηνπξέπεηά ηεο θαη ζπκβάιιεη ζηε κε κεηαηξνπή ηεο ζε εξγαιείν αλαπαξαγσγήο. Εήηεκα αλεζηθφηεηαο ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο αλαθχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνπλ ππεξβνιηθέο πξνθπιάμεηο ζηε θέξνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπξξηθλψζνπλ ην δηθαίσκα απηνθαζνξηζκνχ ηεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί, πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη ηελ επηβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο ζηε θέξνπζα, φπσο ε απνθπγή ηαμηδηψλ, ε απνρή απφ ην αιθνφι ή ην θάπληζκα, ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηεο ή νη αιιαγή πεξηβάιινληνο θαη δηακνλήο, δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν 71 αιιά απφ ηδησηηθέο ζπκθσλίεο. Άπηνληαη έηζη άκεζα ηνπ δεηήκαηνο ηεο «ηξηηελέξγεηαο» ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δειαδή ηεο ζεσξίαο πνπ επεθηείλεη ηελ εκβέιεηα ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηηο ζρέζεηο Κξάηνπο-πνιίηε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ 72. Πξάγκαηη, κέζσ ησλ ζπκθσληψλ απηψλ κπνξεί λα ζίγνληαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο θέξνπζαο, φπσο ην γεληθφ δηθαίσκα αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε ειεπζεξία ηεο θίλεζεο θαη ε ειεπζεξία ηεο εξγαζίαο. Σν ππέξκεηξν ησλ 68 ην άξζξν 16-7 ηνπ γαιιακ, ζην άξζξν 7 παξ.1 εδ. 1 ηνπ Embryonenschutzgesetz ηνπ 1001 θαη ζην άξζξν 31 ηνπ ειβεηηθνχ λφκνπ (loi fédérale sur la procréation médicalement assistée ηνπ 1998 Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη, Σερλεηή γνληκνπνίεζε θαη Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, φ.π., ζει Παπασπίζηος, φ.π., ζει Κοςνοςγέπη-Μανωλεδάκη, Σερλεηή γνληκνπνίεζε θα αζηηθφ δίθαην: Σν ρέδην Νφκνπ, φ.π., ζει Παπασπίζηος, φ.π., ζει Ηλιοπούλος-Σηπάγγα Τζ., Ζ ζεσξία ηεο ηξηηελέξγεηαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, Φξνληηζηεξηαθφ βνήζεκα ζηηο Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ δηθαίνπ, Θεξηλφ εμάκελν 2001, Ν.Ο.Π.Δ.- Σκήκα Ννκηθήο 16

17 πξνβιεπφκελσλ πεξηνξηζκψλ ζηα δηθαηψκαηα απηά κπνξεί φκσο λα θξηζεί αληηθεηκεληθά, ζηε βάζε ελφο minimum πξνθπιάμεσλ, ην νπνίν ζε θάζε θπνθνξία ζπληζηάηαη απφ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε, σο sine qua non πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ θπνθνξνπκέλνπ 73. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα απηνθαζνξηζκνχ ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ παξαπάλσ αληηθεηκεληθφ έιεγρν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε νπνία αμηψλεη ε δηαθνξνπνηεηηθή ξχζκηζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αηφκσλ λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θαη ζηαζεξά θξηηήξηα, λα γίλεηαη δειαδή, θαηά ηξφπν απξφζσπν θαη γεληθφ θαη λα κε βαζίδεηαη ζε ηπραία, ζπκπησκαηηθά θαη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 74. Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη νη ππφ ζπδήηεζε πεξηνξηζκνί ζεζπίδνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θπνθνξίαο δηθαηνινγεί ηελ πξφβιεςε κφλν ησλ ζπλεζηζκέλσλ πξνθπιάμεσλ θαη κφλν αλ απφ ηαηξηθή άπνςε είλαη πξνβιέςηκε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο επηπινθψλ επηηξέπεηαη λα ζπκθσλεζνχλ απζηεξφηεξνη φξνη. Δπηπιένλ, νη ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ δεχγνπο, θαη ηδηαίηεξα ηεο θνηλσληθήο κεηέξαο, θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ απηφ ην επηηξεπηφ minimum, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ αδηάθνξεο. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εθηηκήζεηο είλαη εηιηθξηλείο, δειαδή αλ ε θνηλσληθή κεηέξα ζα ππέβαιιε ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο ζε απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, θαζψο αθφκα θαη έηζη νη ηειεπηαίνη δελ ζπλαξηψληαη κε πξνβιέςηκεο δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπνθνξίαο. Άιισζηε, θάηη ηέηνην ζα ζπληζηνχζε παξαγθσληζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο θέξνπζαο θαη ζα ηελ κεηέηξεπε ζε «κεραλή αλαπαξαγσγήο», δειαδή ζε απηφ αθξηβψο πνπ θνβνχληαη νη επηθξηηέο ηνπ ζεζκνχ 75. πκπεξαζκαηηθά, νη πεξηνξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ θέξνπζαο θαη θνηλσληθψλ γνλέσλ, ζην βαζκφ πνπ πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία ηεο, είλαη άθπξνη θαη ζα επεξεάζνπλ ην θχξνο νιφθιεξεο ηεο ζπκθσλίαο, αλ ζπλάγεηαη φηη ε ζπκθσλία απηή δε ζα είρε επηρεηξεζεί ρσξίο ην άθπξν κέξνο 76. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηε δηαθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηεο θέξνπζαο γπλαίθαο παξνπζηάδεη ην δηθαίσκα ηεο λα πξνβεί ζε άκβισζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ ε ηειεπηαία ζηεξεζεί ηε δπλαηφηεηα λα ην αζθήζεη, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ε θπνθνξία απεηιεί ηελ πγεία ηεο, ηφηε θαη πάιη 73 Βιδάληρ, φ.π, ζει Μανιηάκηρ, φ.π., ζει Βιδάληρ, φ.π., ζει ΑΚ, Παπασπίζηος, φ.π., ζει

18 αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία σο έλα κέζνλ γηα ηελ επηδίσμε ελφο ζθνπνχ ρσξίο αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Βέβαηα, είλαη δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη ε άξλεζε δπλαηφηεηαο παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα ηεο ακβιψζεσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνδνρή κηαο «παηεξλαιηζηηθήο» αληίιεςεο γηα ηνλ απηνθαζνξηζκφ, δειαδή ελφο είδνπο ππνρξεσηηθνχ απηνθαζνξηζκνχ, απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο θαη ε θαηάθαζε κηαο ηέηνηαο δπλαηφηεηαο ζα νδεγνχζε ζηελ εθνχζηα ππαγσγή ζηνλ εηεξνθαζνξηζκφ ρσξίο πεξηζψξηα ππαλαρψξεζεο 77. Ζ δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε φξνπ γηα ηελ παξαίηεζε ηεο παξέλζεηεο απφ ην δηθαίσκα ηεο άκβισζεο ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο παξαίηεζεο απφ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Γίλεηαη δεθηφ ζρεηηθά φηη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα ησλ ηδησηψλ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ηα πξνζηαηεχεη δελ θαηαξγνχληαη κε ηελ απιή παξαίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ είηε απηή γίλεηαη κνλνκεξψο είηε ζην πιαίζην κηαο ζχκβαζεο. Αθφκα θαη ε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ αξθεί θαη αξρήλ γηα λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, θαζψο ε αξρή volenti non fit inuria δελ ηζρχεη ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. Ζ αλακθηζβήηεηε ζπλαίλεζε ηνπ παζφληνο αίξεη ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πγείαο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο αιιά ε ζπλαίλεζε απηή πξνυπνζέηεη απφιπηε ειεπζεξία βνπιήζεσο, θάηη πνπ ζπρλά δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θέξνπζαο κεηέξαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ή ςπρνινγηθήο αδπλακίαο 78. πλεπψο, ε θέξνπζα κεηέξα κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο άκβισζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο είηε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θπνθνξίαο είηε ζην δηάζηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ εκβξχνπ, ππφ ηνπο φξνπο βέβαηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 79. Ωζηφζν, κηα αδηθαηνιφγεηε (θαη παξάλνκε) άκβισζε εθ κέξνπο ηεο θπνθφξνπ γπλαίθαο δελ απνθιείεηαη λα ζηνηρεηνζεηεί ζπκβαηηθή παξάβαζε απέλαληη ζην δεχγνο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηέθλν, εθφζνλ ε νθεηιφκελε ζ απηνχο παξνρή δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί εμαηηίαο ηεο αδηθαηνιφγεηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θπνθφξνπ Βιδάληρ, φ.π., ζει Γαγηόγλος Π.Γ., πληαγκαηηθφ Γίθαην-Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, ηφκνο Α, Αλη. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα- Κνκνηελή 1991, ζει Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζηε ζχκβαζε, ε ππεξβνιηθή πξνζπκία πνπ δηαθξίλεη ζπρλά ηε θέξνπζα κεηέξα λα θέξεη ζηνλ θφζκν ην παηδί ηεο θνηλσληθήο, ηδηαίηεξα αλ ε ηειεπηαία είλαη ζπγγελήο ηεο, κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζηελ απεξίζθεπηε παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ηεο ακβιψζεσο. 79 Διεχζεξα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο θαη κφλν φηαλ θηλδπλεχεη ε δσή, ε πγεία ή ε ηηκή ηεο θαηά ην επφκελν δηάζηεκα. Άξζξν 304 παξ.4 εδ.γ θαη δ Π.Κ. 80 Παπασπίζηος, φ.π., ζει

19 ην πιαίζην ηνπ δεηήκαηνο ηεο άκβισζεο, ζεκαζία έρεη θαη ην εξψηεκα, αλ ε θπνθφξνο κπνξεί λα ππνρξεσζεί απφ ηε ζχκβαζε ζε άκβισζε φηαλ ζπληξέρνπλ ηαηξηθνί ιφγνη πνπ αθνξνχλ ην θπνθνξνχκελν. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δε κπνξεί παξά λα είλαη αξλεηηθή, θαζψο ην δηθαίσκα γηα άκβισζε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε γπλαίθα πνπ θπνθνξεί, έζησ θαη αλ ην έκβξπν πξνέξρεηαη απφ γνληκνπνηεκέλν σάξην μέλν πξνο απηή (φπσο επηηάζζεη ν ειιεληθφο λφκνο 81 ). Έηζη, ε θπνθφξνο δε κπνξεί λα ππνρξεσζεί ζε άκβισζε, αλ ην θχιν ηνπ εκβξχνπ δελ είλαη ην επηζπκεηφ ή αλ έρεη εθδεισζεί θάπνηα αζζέλεηα ζην έκβξπν, ρσξίο φκσο λα θηλδπλεχεη απφ ηελ εμαθνινχζεζε ηεο θπνθνξίαο θάπνην δηθφ ηεο έλλνκν αγαζφ, φπσο π.ρ. ε δσή ή ε πγεία ηεο. Ζ απνδνρή ηεο ππνρξέσζεο πξνο άκβισζε ζα ζηεξνχζε απφ ηε δηαδηθαζία απηή ην ραξαθηήξα ηεο σο δηθαηψκαηνο θαη ζα ζπλέβαιιε ζηελ εξγαιεηαθή κεηαρείξηζε ηεο θπνθφξνπ απφ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο 82. Πέξα απφ φζα πξνεθηέζεθαλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα, πνπ άπηνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο σο θπνθφξνπ θαη ε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ ζπρλά πξνθαιεί ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο θαη ησλ θνηλσληθψλ γνλέσλ. Πξφθεηηαη γηα ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο εγθχνπ θαη ηνπ παηδηνχ, ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο αλαθνχθηζεο πφλνπ, ηεο παξνπζίαο ησλ θνηλσληθψλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ηεο κεζφδνπ δηαηξνθήο ηνπ κσξνχ θαη ηεο άκεζεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Δίλαη πξνηηκφηεξν θπζηθά λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα φια απηά ηα ζέκαηα ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία, ψζηε νη ζρεηηθέο απνθάζεηο λα έρνπλ ιεθζεί απφ θνηλνχ. Ωζηφζν, αλ ηέηνηα πξφβιεςε δελ ππάξρεη ή παξά ηελ χπαξμή ηεο ππάξρνπλ δηαθσλίεο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηεο θέξνπζαο κεηέξαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηαηξηθφ θαη καηεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο φ,ηη αλαθέξεηαη ζην δηάζηεκα ηεο εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ αιιά θαη ηεο ινρίαο, ζρεηίδεηαη κε ηηο δηθέο ηεο βηνινγηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ 81 Άξζξν 1458 εδ. α ΑΚ 82 Βιδάληρ, φ.π.,ζει πλαθψο, ζα πξέπεη λα δνζεί θαηαθαηηθή απάληεζε θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο θπνθφξνπ γπλαίθαο λα αξλεζεί λα δερηεί ηαηξηθή επέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία θάπνηαο αζζέλεηαο ηνπ εκβξχνπ. Ζ αλαγθαζηηθή ππνβνιή ηνπ ζψκαηνο ηεο θέξνπζαο ζε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζα ζπλεπαγφηαλ ηε κεηαρείξηζε ηεο σο κέζνπ θαη ζα παξαβίαδε ηελ αμηνπξέπεηά ηεο. Ζ ηειεπηαία δελ κπνξεί λα παξακεξηζηεί νχηε γηα ράξε ηεο πγείαο ηνπ εκβξχνπ, ηδηαίηεξα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, πνπ ε άκβισζε είλαη ειεπζέξσο επηηξεπηή. Καη κεηά ην πξψην ηξίκελν φκσο, ε βνχιεζε ηεο παξέλζεηεο παξακέλεη θαζνξηζηηθή, θαζψο ζε πεξίπησζε παζνγέλεηαο ηνπ εκβξχνπ ε παξέλζεηε κπνξεί λα επηιέμεη ηελ άκβισζε ή λα απνδερηεί ην παηδί παξά ηε κεηνλεμία ηνπ. Βιδάληρ, φ.π., ζει

20 πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα ππέξ ηεο θπνθφξνπ, ε ηειεπηαία ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη κφλν ην απνιχησο ζρεηηθφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζρεηηθή ζπκθσλία, ελψ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηα ηαηξηθά αξρεία γηα ηε ζπκθσλία απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν χζηεξα απφ άδεηα ηεο θπνθφξνπ Εηδηθόηερα ηα δηθαηώκαηα ηες θέροσζας ζηελ ΙΥΑ Σα δηθαηψκαηα ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο δελ είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο λνκνζεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζρεηηθή κέζνδν. Καηαξράο δηαθνξνπνηείηαη ε απαηηνχκελε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο θπνθφξνπ. Σφζν ζηελ αγγιηθή 84 φζν θαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία 85 ε θπνθφξνο κπνξεί λα είλαη έγγακε, λα ζπκβηψλεη ζε ειεχζεξε έλσζε ή λα είλαη κφλε ηεο. Αληίζεηα ζην Ηζξαήι ε παξέλζεηε κεηέξα κπνξεί λα είλαη είηε κφλε θαη άγακε είηε δηαδεπγκέλε 86. Δπίζεο ζε πνιιέο κειέηεο ζπλίζηαηαη ε θέξνπζα λα έρεη ήδε παηδηά νχησο ψζηε λα έρεη θαιπθζεί ε αλάγθε ηεο γηα ηεθλνπνηία θαη λα απνθεπρζνχλ έληνλνη ζπλαηζζεκαηηθνί ζχλδεζκνη αιιά θαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο θαη λα απνθαζίζεη αλαιφγσο 87. Δπίζεο ην status ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα. ηελ πεξίπησζε ηεο αγγιηθήο λνκνζεζίαο ε παξέλζεηε κεηέξα είλαη λνκηθά ε κεηέξα ηνπ ηέθλνπ 88 θαη αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ 89, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο ππνθαηάζηαζεο 90. ην Ηζξαήι ε παξέλζεηε κεηξφηεηα επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε κεξηθήο ππνθαηάζηαζεο, ελψ 83 %20defining%20motherhood.doc. 84 acy_arrangements.pdf?phpsessid=6130dd3f56e0f5dbd1d0fcbad Άξζξν 1458 εδ.α ΑΚ Κπιάπη-Καηπάνη, φ.π., ζει Σν θξηηήξην απηφ πεξηιακβάλεηαη πξνθαλψο ζηελ ελδειερή ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε πνπ απαηηεί ην άξζξν 13 παξ.2 ηνπ λ. 3305/2005 γηα ηελ ππνςήθηα θέξνπζα κεηέξα. 88 Article 27 Human Fertilization and Embryology Act Τπάξρεη δηάζηαζε γηα ην ηη λνείηαη σο νιηθή ή κεξηθή ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ηεο αγγιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Καηά ηελ Κνπλνπγέξε-Μαλσιεδαθε, φ.π., ζει. 56 πεξίπησζε κεξηθήο ππνθαηάζηαζεο ππάξρεη φηαλ ε θνηλσληθή κεηέξα κπνξεί λα πξνζθέξεη δηθά ηεο σάξηα αιιά βξίζθεηαη ζε αδπλακία θπνθνξίαο ελψ πιήξεο ππνθαηάζηαζε ππάξρεη φηαλ ε παξέλζεηε πξνζθέξεη θαη ηα σάξηα. Με ηελ έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Αληίζεηα, γηα ηνπο άγγινπο κεξηθή ππνθαηάζηαζε ππάξρεη, φηαλ ε παξέλζεηε δίλεη δηθφ ηεο σάξην, ελψ πιήξεο φηαλ φιν ην γελλεηηθφ πιηθφ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο γνλείο. 20

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο

Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο του Παναγιώτη Μαντζούφα 1 Πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νθείινληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδίσο ε πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS 1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS ρνιή: Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα: Ννκηθό Δμάκελν: 4 ν (εαξηλό) Μάζεκα: Αηνκηθά θαη Κνηλωληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ- ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ Επιβλέποσσα: Παπαδνπνύινπ Αλδξηαλή Σποσδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων

2. Οι ειδικόηεπερ πποϋποθέζειρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων H ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΟ INTERNET Θενδώξνπ Γ. Σηδεξόπνπινπ Δηθεγόξνπ, LLM, Υπ. Δηδάθηνξα Τνκέα Εκπνξηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Δηθαίνπ ΑΠΘ (Δθεκεξίδα ΔΞΠΡΔ 14-02-2001) 1. Γενικά Η δηαζθάιηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997) Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΔΛΟΤ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΗ ΥΑΓΗ ΒΙΜΠΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΔΡΜΗΝΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα