ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει."

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 - ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ - ΑΤΓΟΤΣΟ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ FULL MOON PARTY ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΜΖ ΑΓΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΟ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΤΓΝΧΜΖ ΓΗΑ ΚΑΠΟΗΑ ΛΑΘΖ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΜΑ ΦΤΛΛΟ ΛΟΓΧ ΑΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΠΗΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΔΠΗΘΤΜΟΤΜΔ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΝΟΜΑΣΔ ΤΝΔΥΧ ΚΑΗ ΘΑ ΘΔΛΑΜΔ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔ Α, ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΟΣΗ ΑΛΛΟ ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΠΔΣΤΥΟΤΜΔ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ. ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 2008 Γηνξηάζηεθαλ θαη θέηνο, κε ηδηαίηεξε ραξά, ηα γελέζιηα ηεο Θενηόθνπ ζην Βξηδόζηη κε νξδέο θόζκνπ λα ζπξξένπλ λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθόλα, ηελ Κπξηαθή ην απόγεπκα θαη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο. Σν βξάδπ ζην ρσξηό ην γιέληη ζπλέρηδε ζε θαλνληθνύο ξπζκνύο, κε δύν ιόγνπο λα κεηώλνπλ ηελ όξεμε θαη ραξά ηνπ παλεγπξηνύ, ν πξόζθαηνο αλαπάληερνο ρακόο ηνπ Κώζηα Θ. Καξέια θαη ε ζπιινγή ησλ ακπγδάισλ, πνπ δελ άθελε ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο λα θαζίζνπλ «ιίγν» παξαπάλσ, γηαηί ην πξσηλό μύπλεκα ήηαλ θνληά ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6 ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» ει. 4 ΔΚΘΔΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ει. 3 ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ ει. 2 ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει. 6 ΑΝ ΑΛΛΟΣΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΠΑΛΗΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΟΗ ΝΔΟΗ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ει. 5 ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΝΑΡΞΖ ΝΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ & ΚΤΠΔΛΛΟ ει. 7

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 21 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΣΑΛΖ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΚΠΑΡΑΘΟ ΒΑΓΓΔΙΖ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. ΒΑΡΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 4. ΓΑΛΧΖ ΑΒΒΑ 5. ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ 6. ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 7. ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 8. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΗΜΖΝΖ 9. ΡΗΕΖΝΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΖ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνύ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΘΓΡΟΚΖ ΣΑ ΙΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ Ο Μ.Π.. Γνκελίθνπ πξαγκαηνπνίεζε, εκεξήζηα εθδξνκή ζηηο , ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Πόδαξ θαη ζηελ Έδεζζα. Ξεθηλήζακε θαηά ηηο 8 ε ώξα, από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, κε νδεγό ην Νίθν Ρηδελό κε πξννξηζκό ηα ινπηξά θαη ελδηάκεζε ζηάζε ζηα έξβηα γηα θαθέ. Οη πεξηζζόηεξνη ζην ιεσθνξείν, ήηαλ ζρεδόλ λαξθσκέλνη από ην ρζεζηλό μελύρηη. Με ηελ πόζε ηνπ θαθέ ζηα έξβηα, άξρηζε ε νκάδα λα μππλά ζηγά - ζηγά θαη λα αλππνκνλεί λα θηάζεη ζηνλ άγλσζην πξννξηζκό, πνπ κε ηελ ώξα θαηλόηαλ όιν θαη λα απνκαθξύλεηαη. Καηά ηηο 12 θαη ζαξάληα θαη κεηά από πνιύ θνύξαζε, θηάζακε ζηα ινπηξά. Καηεβαίλνληαο από ην ιεσθνξείν, ε θνύξαζε ηνπ πνιύσξνπ ηαμηδηνύ ράζεθε κε κηαο. Ο ρώξνο καγεπηηθόο, κηα έθηαζε πεξίπνπ ζηα 70 ζηξέκκαηα, κε θαηαπξάζηλα πιαηάληα, νμηέο θαη κεγάιε πνηθηιία πνιιώλ απηνθπώλ δέληξσλ θαη παληνύ ηξερνύκελα λεξά κε θαηαξξάθηεο θαη ξπάθηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Σν λεξό ζηα ινπηξά, κε κόληκε ζεξκνθξαζία ζηνπο C ήηαλ θαηάιιειν γηα ραιάξσζε θαη θάπνηνη πην νξεμάηνη, ηνικήζαλε κηα βνπηηά ζηελ πηζίλα θάηη πνπ δελ ηόικεζα ν ίδηνο αλ θαη είρα καδί κνπ ηα απαξαίηεηα ζπκπξάγθαια. Οθείισ λα νκνινγήζσ όηη απηό πνπ κνπ ζηέξεζε ηε βνπηηά ήηαλ ν θόβνο, κήπσο θαηά ηελ έμνδό κνπ από ην λεξό ζηε επηθάλεηα, κπιέμσ ζε θαλέλα θνκπηλεδόλ θπξίαο, πνπ απνιάκβαλε ην ινπηξό ηεο ακέξηκλε. θνξπίζακε, άιινο πήγε γηα θαθέ, άιινο γηα πεξπάηεκα, άιινο γηα κπάλην θαη άιινο γηα αγνξέο. Γώζακε ξαληεβνύ ζην ιεσθνξείν θαηά ηηο 2. Κόζκνο πνιύο ζηα ινπηξά, θάζε ειηθίαο. Ήηαλ Κπξηαθή θαη δελ ππνινγίζακε όηη ζα καο δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ζην γεύκα, θαζώο ιόγσ θνζκνζπξξνήο δελ βξίζθακε πνπ λα θαζίζνπκε. Σειηθά θαζίζακε ζε κία ηαβέξλα, αιιά ηελ εμππεξέηεζε ζέινπκε όινη λα μεράζνπκε. Καηά ηηο 5 θεύγνπκε γηα Έδεζζα λα απνιαύζνπκε θαθέ ζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο. Παλέκνξθν θαη δξνζεξό πεξηβάιινλ όηη πξέπεη γηα ραιάξσζε κεηά από ην θαγεηό. Βνιηάξακε, βγήθακε θσηνγξαθίεο, ραδνινγήζακε θαη θαζίζακε γηα παγσηό, θαθέ θαη όηη ηξάβαγε ε όξεμε ηνπ θαζελόο. ηηο 7 θαη κηζή ήκαζηαλ όινη κέζα ζην ιεσθνξείν γηα ηελ επηζηξνθή. Γεκάηε θαη θνπξαζηηθή κέξα θαη θάπνηνη δελ άληεμαλ θαη ζέιεζαλ λα μεθνπξαζηνύλ. Κάπνηνη άιινη είραλε κεξηθά απνζέκαηα ελέξγεηαο θαη έιεγαλ αλέθδνηα, έθαλαλ θάξζεο, ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ. Καηά ηηο 11 ε πόξηα ηνπ ιεσθνξείνπ αλνίγεη αθξηβώο κπξνζηά από ηελ ππαίζξηα ςεζηαξηά ηνπ Βαζίιε Σζηθνύξα θαη ε έληνλε κπξσδηά ηζίθλαο θάλεη αδύλαηε ηελ αληίζηαζε, γηα έλα ζνπβιάθη, σο επηβξάβεπζε ζηνλ νξγαληζκό καο γηα ηελ ζσκαηηθή θόπσζε θαη ηελ ςπρηθή απόιαπζε πνπ καο πξόζθεξε ην ηαμίδη. ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ Full moon party ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 Σν κόλν ζίγνπξν είλαη ην βξάδπ ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ζα κείλεη ζε όινπο αμέραζην. Ξεπξνβάιινληαο ην θεγγάξη πίζσ από ην δάζνο, ην πάξηπ μεθίλεζε. Γελ πέξαζε πνιύ ώξα θαη ν θόζκνο άξρηζε λα καδεύεηαη ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Οθείινπκε λα νκνινγήζνπκε όηη καο μάθληαζε όινπο, δελ πεξηκέλακε ηέηνηα επηηπρία. Ζ θνξπθαία ζηηγκή ηεο βξαδηάο ήηαλ όηαλ έζβεζαλ όια ηα θώηα θαη έηζη απνιαύζακε όινη ην παλέκνξθν νιόγηνκν απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, αθνύγνληαο ξνκαληηθά ηξαγνύδηα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα εμαηξεηηθά ζην θεγγάξη ( παλζέιελνο, θαη έρεη έλα θεγγάξη απόςε, η απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, ην θεγγάξη πάλσζε κνπ, θεγγάξη κάγηα κνπ θάλεο θαη άιια). Καη ηόζν θόζκν λα κελ είρε, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ζα πεξλνύζακε εμίζνπ όκνξθα. Μαθάξη λα μαλαδήζνπκε θαη άιιεο ηέηνηεο ζηηγκέο Με επηηπρία ζηέθζεθε ε κνπζηθόρνξεπηηθή βξαδηά, αθηεξσκέλε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ θαη όρη κόλν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ γεπέδνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Απγνύζηνπ. Μεηά ηηο 10 ην βξάδπ, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, άξρηζαλ λα ζπξξένπλ «κπινύθηα κπινύθηα» από θάζε γεηηνληά ζην γήπεδν. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ιατθνύ-δεκνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ έπαημαλ θαη ηξαγνύδεζαλ επηιεγκέλα ηξαγνύδηα πνπ δηδάρζεθαλ ηειεπηαία, απνθνκίδνληαο εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα άξρηζε ην πξόγξακκα θαη ην θέθη δελ άξγεζε λα αλάςεη. Όια ήηαλ ηέιεηα, ηα παηδηά παίδαλε ζην γήπεδν, νη κεγάινη, άιινη ρόξεπαλ θαη άιινη παξαθνινπζνύζαλ, ην κόλν πξόβιεκα ήηαλ όηη ε βξαδηά είρε κηα ςύρξα θαη αλάγθαζε ζηελ αξρή ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππόινηπνπο λα απνρσξνύλ γηα ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξαδηά έθιεηζε θαηά ηηο 4. Σα έζνδα από ηελ εθδήισζε ζα δηαηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ κνπζείνπ. ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ δέρηεθε ηελ πξόζθιεζε ηεs Πξνέδξνπ ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ θ. Υξηζηίλαs Κνπηηνύ, γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηθνύ ρνξεπηηθνύ ζηηο δηήκεξεs εθδειώζεηs ηνπs ζηηο 26 θαη 27 Ηνπλίνπ 2008, κε ζέκα «ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ» ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σπξλάβνπ θαη ηε Ννκαξρία Λάξηζαs.Ο ζθνπόs ηεs εθδήισζεs ήηαλ θηιαλζξσπηθόs.σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ είλαη: Βαξζακή Θσκαή, Καξαλίθα Γεσξγία, Κππαξίζζεs Αγγεινs, Mειηγθάθε Αγγειηθή, Παληαδή Γήκεηξα, Παληαδή Ναηάζζα, ακαξά Αλζή, Σζηθνύξα Γήκεηξα, Σζνπβειαθίδεs Nηθόιανs, Tζνύηζνπ Γεσξγία, Υαηδήλα Παξαζθεπή. Μεηά ην πέξαs ηεs εθδήισζεs o Πξόεδξνs ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγηώηεs αξρώζεs πξόζθεξε αλζνδέζκε θαη αλακλεζηηθά βηβιία ηνπ ηόπνπ, ζηελ Πξόεδξν ηνπ Μ.Π.. Γνκέληθνπ θ. Μαξία Κακίιε. ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ θαη ν Α.Ο. Γνκέληθνπ ην άββαην 5 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, κεηά από επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, ζην ζεξηλό ζηλεκά ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, πξνβνιή ηνπ dvd «Μηα ζπζία μεραζκέλε» ζε ζθελνζεζία Ν. Παπαζαλαζίνπ ηεο ΔΣ 1, κε ην νινθαύησκα ηνπ ρσξηνύ θαη ηε δνινθνλία 150 αλδξώλ από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα ζηε ζέζε «Καπθάθη». Πξηλ από ηελ πξνβνιή έγηλε παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ κε κνπζηθά όξγαλα από ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ. Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΔΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ ΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ ΒΑΧ, ΒΑΡΑΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΒΑΡΑΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΒΔΛΧΝΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΥΑΡΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΑ ΝΗΚΖΣΑ, ΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΖΛΗΑ, ΓΚΑΣΕΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΟΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΓΡΤΠΟΓΗΑΝΝΖ ΗΓΝΑΣΗΟ, ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΡΖΝΖ, ΓΑΛΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΓΑΛΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΒΡΑΑΑΜ, ΕΑΓΚΑ ΘΧΜΑΖ, ΕΑΓΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ, ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΑΜΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΑΜΗΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΠΑΝΗΓΟΤ ΟΦΗΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΚΑΡΑΓΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΑΤΡΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΚΑΡΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΑΡΠΟΤΕΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΒΔΛΗΑΡΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΥΑΡΖ, ΚΗΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΗΑΣΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΟΝΗΑΣΗΧΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΣΟΓΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΛΑΒΑΝΣΗΧΣΖ ΛΔΧΝΗΓΑ, ΛΗΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΑΡΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΠΑΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΜΠΔΚΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΠΟΤΡΛΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΜΤΣΟΤΛΑ ΘΧΜΑ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΟΤ ΡΔΝΑ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΣΟΤΜΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΞΔΝΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΤΡΟ, ΠΑΠΑΘΑΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ, ΠΑΠΑΛΔΞΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΠΔΣΔΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΟΤΡΑ ΠΟΣΑΜΗΑ, ΡΑΠΣΖ ΥΡΖΣΟ, ΑΛΑΜΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΗΟΤΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΟΤΡΜΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΣΔΡΓΗΑΡΖ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ, ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΟΠΖ, ΣΗΑΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΣΗΑΣΗΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΣΗΚΟΤΡΑ ΒΑΗΛΖ, ΣΗΚΡΗΚΖ ΥΡΖΣΟ, ΣΟΤΒΔΛΑΚΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ, ΣΟΤΣΟΤ ΓΑΦΝΖ, ΦΛΔΓΓΑ ΑΥΗΛΛΔΑ, ΦΛΔΓΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΦΟΤΝΣΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΑΣΕΖΒΓΔΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΥΑΣΕΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΔΧ

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ηε Ληζνπαλία βξέζεθε ην δηάζηεκα 1-6 Ηνπιίνπ ν ζπγρσξηαλόο καο εξαζηηέρλεο γιύπηεο Οηθνλόκνπ Βαζίιεο ζπκκεηέρνληαο ζηελ ειιεληθή απνζηνιή πνπ εθπξνζώπεζε ηε ρώξα καο ζην δηεζλέο θνιθιόξ θεζηηβάι «Baltica».Σν ελ ιόγσ θεζηηβάι δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν ελαιιάμ από ηηο ηξεηο ρώξεο ηεο Βαιηηθήο, (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία). Φέηνο, πήξαλ κέξνο ζηε δηνξγάλσζε ζπγθξνηήκαηα από ηελ Αίγππην, ηελ Αξκελία, ηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία,ηελ Οπθξαλία,ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα ηα νπνία παξνπζίαζαλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, εμέζεζαλ έξγα ηέρλεο θαη καγείξεςαλ εζληθά θαγεηά. Σελ Διιάδα εθπξνζώπεζαλ ην Κέληξν Διιεληθνύ Υνξνύ θαη Λατθνύ Πνιηηηζκνύ (Κ.Δ.ΥΟ.Λ.Π.) θαη ν ύιινγνο Βεξδηθνπζησηώλ Λάξηζαο. Σν πξόγξακκα ηνπ «Baltica 2008» πεξηειάκβαλε παξαζηάζεηο ρνξνύ,ηξαγνπδηώλ θαη κνπζηθήο ηόζν ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όζν θαη ζε δξόκνπο, πάξθα θαη πιαηείεο, ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο γηνξηέο, πάξηπ, δεμηώζεηο, ςαικσδία ύκλσλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη δεκηνπξγηθό εξγαζηήξη κε ζπδεηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο θαη ηελ παξνπζίαζε κεζόδσλ δηδαζθαιίαο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ηξαγνπδηώλ. Οη εθδειώζεηο θνξπθώζεθαλ ζην ηξηήκεξν «Festival Town» ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην εξετθηζθεο, ην πην θεληξηθό πάξθν ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Ληζνπαλίαο Βίιληνπο κε ηξεηο ζθελέο ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ησλ ρσξώλ έδηλαλ ζπλερώο παξαζηάζεηο, κηθξέο θνπδίλεο όπνπ καγεηξεύνληαλ θαη πξνζθέξνληαλ ζηνπο επηζθέπηεο παξαδνζηαθά εζληθά θαγεηά (ηα θεθηεδάθηα θαη ηα γεκηζηά έγηλαλ αλάξπαζηα) θαη ηέινο πεξίπηεξα όπνπ Ληζνπαλνί θαη μέλνη θαιιηηέρλεο παξνπζίαδαλ ηε δνπιεία ηνπο αιιά θαη δεκηνπξγνύζαλ. Σν ειιεληθό θαιιηηερληθό πεξίπηεξν είρε άξσκα αξραίαο Διιάδαο. Οη πέηξηλεο δεκηνπξγίεο ηνπ θ. Οηθνλόκνπ κε ζέκαηά από ηελ ειιεληθή κπζηζηνξία πξνθάιεζαλ ηελ πεξηέξγεηα, ην ζαπκαζκό αιιά θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ ληόπησλ όηαλ πιεξνθνξνύληαλ όηη δελ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε. Ρσηνύζαλ λα κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο ηόζν γηα ηα κπζηθά πξόζσπα πνπ απεηθόληδαλ ηα έξγα όζν θαη γηα ην πιηθό, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πόζν ρξόλν ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζνύλ, αλ ν γιύπηεο έρεη ζπνπδάζεη ηελ ηέρλε ή είλαη απηνδίδαθηνο. Κάπνηνη πήξαλ ηα εξγαιεία ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζέιεζαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην ιάμεπκα ηεο πέηξαο. ΒΛΕΠΩ-ΑΚΟΤΩ- ΠΑΡΑΣΗΡΩ-ΦΟΛΙΑΖΩ- ΠΡΟΣΕΙΝΩ-ΠΕΡΙΜΕΝΩ. Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγσλίεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα. Ρη ζπνπδέο ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ην ζρνιείν, ηη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο έρνπλ, πνηα ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο λένπο γηα ην κέιινλ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο κηζζνχ. Δκείο σο "λένη άλζξσπνη κε αλεζπρίεο", πηζηεχνπκε πσο έλα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαηεπζπλφκελν απφ αλζξψπνπο κε γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν, ζα έδηλε απαληήζεηο ζε πνιιά απφ απηά ηα εξσηήκαηα ησλ λέσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη λα γλσξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φηαλ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπειπηζηνχκε ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζα απνηειέζεη κία ρείξα βνεζείαο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ησάλλα Οηδελνχ Νεξό Άιιν έλα θαινθαίξη πέξαζε θαη ηα πξνβιήκαηα κε ην λεξφ θέηνο, ήηαλ αθφκα εληνλφηεξα. Ρα παξάπνλα πάξα πνιιά, γηα νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ λεξφ λα πηνπλ, λα θάλνπλ κπάλην, λα πνηίζνπλ ηα δσληαλά ηνπο θαη λα δξνζίζνπλ ηηο απιέο ηνπο. Δπηπρψο είρακε θαη ηελ Ρξαλή βξχζε θαη λα απνιαχζνπκε ιίγν λεξάθη θαζαξφ θαη λα κελ κπξίδεη. Ραηξηάδεη απφιπηα ην «θάζε πέξπζη θαη θαιχηεξα» θαζψο δελ θαίλνληαη αξκφδηνη λα αζρνινχληαη κε ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ηνπ ρσξηνχ θαη ε επφκελε ρξνληά θαληάδεη δπζθνιφηεξε. Αθνχγνληαη θάπνηεο θηλήζεηο, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ( λέα πνκψλα ). Δίλαη απαξάδεθην φκσο, λα ράλνληαη πνιχηηκα θπβηθά λεξφ γηα κέξεο, απφ δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ηνπ ρσξηνχ, ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο δελ έρεη νχηε ζηαγφλα. Έιενο.Γ. Γελ θηαίεη γηα φια ν πξφεδξνο καο, φρη κε ην παξακηθξφ λα θαηαινγίδνπκε επζχλεο. Έλαο θνχθνο δελ θέξλεη ηελ άλνημε. Σξαλή Βξύζε Φέηνο ην θαινθαίξη ιφγσ λεξνχ, ρξεηάζηεθε λα πάσ αξθεηέο θνξέο ζηελ Ρξαλή βξχζε. Έηπρε λα είκαη θαη λα ζπλνκηιήζσ κε παηδηά, έθεβνπο, κεζήιηθεο θαη γεξνληφηεξνπο. Ρνπο έρσ δεη λα παιεχνπλ κε ηηο ζσιελψζεηο γηα λα πεξάζνπλ λα πάξνπλ θαη λα πηνχλ λεξφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζθαινπάηη είθνζη εθαηνζηψλ, αξθεηφ χςνο γηα επαίζζεηεο ειηθίεο. Απφ βξσκηά, θαιά θξαηεί. Αληί λα θάλνπκε ην ρψξν, πφιν έιμεο, εκείο ηνπζ δηψρλνπκε. Έλα απφγεπκα, πάιη βνπηεγκέλνο ζηηο ζθέςεηο, κε ην ιηγνζηφ κπαιφ πνπ δηαζέησ, πξνζπαζνχζα λα θαηαιάβσ, πσο έγηλε απηφ ην ζχκπιεγκα ζσιελψζεσλ θαη αλ εμππεξεηεί θάηη, εθείλε ηε ζηηγκή, θηάλεη έλαο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ ξψηεζα αλ κπνξεί λα κνπ εμεγήζεη, πνηνο θαη γηαηί ην έθαλε απηφ, κνπ απάληεζε απιά, ( κελ ςάρλεηο ηίπνηα, είλαη ΓΘΑΦΑΙΗΑ ) # ΔΛΗΓΑ 3 ηήιε ησλ αλαγλσζηώλ Ζ νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ είλαη ην ελδηαθέξνλ όισλ καο. Αο βνεζήζνπκε όινη λα γίλνπλ θάπνηα έξγα γηα ην κέιινλ θαη ην θαιό ησλ παηδηώλ καο. Δθόζνλ ηνπο αξκόδηνπο ηνπ δήκνπ δελ ηνπο αθνξά ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο πιαηείαο ( πνπ είλαη ν θαζξέπηεο ελόο ρσξηνύ ή πόιεο) θαη εηδηθά γηα ηεο παηδηθέο ραξέο πνπ είλαη ε πλνή γηα ηα παηδηά καο, αο ηνπο πείζνπκε κήπσο θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ. Αλ όρη αο νξγαλώζνπκε εθδειώζεηο γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζθνπνύο καο. Δίλαη θξίκα απηή ε γξαθηθή νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ καο λα ζβήλεη ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο όισλ καο.. Καξαλίθα Βίθπ θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζηήιεο είλαη λα θηινμελεί δηθέο ζαο επηζηνιέο ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξίδα ή νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην ρσξηό καο, θάηη πνπ είδαηε θαη ζαο άξεζε ή δελ ζαο άξεζε θαη ζέιεηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο αλαγλώζηεο ηεο εθεκεξίο. Αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ ζπγρσξηαλφ καs Γηψξγν Βαξζακή, θαζεγεηή Θενινγίαs, γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ Πχιινγν θαη ζηελ Δθεκεξίδα καs.δίλαη γεγνλφο φηη ν Γηψξγνs γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα ζηάζεθε δίπια καs. Βνήζεζε ζηηο εθδειψζεηs γηα ηα παηδηά, ζην Θαξλαβάιη θαη ζηνπs ρνξνχs ηνπ Ππιιφγνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνχ. Αθφκε έγξαςε κνλαδηθά άξζξα γηα ηελ εθεκεξίδα καs θαη γεληθά ε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ήηαλ ζπγθηλεηηθή θαη αμηνδήιεπηε. Δπηζπκνχκε φζν κπνξεί, απφ εθεί πνπ είλαη λα ζπλερίζεη. Ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ν Γηψξγνs Bαξζακήs έθπγε γηα ηε Γεξκαλία, φπνπ ζα κείλεη γηα 5 ρξφληα Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιφγνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεs Δθεκεξίδαs, ηνλ επραξηζηνχκε ζεξκά γηα φηη έθαλε. Ρνπ επρφκαζηε εθεί πνπ πάεη θαιή δηακνλή, δίλνληαο ηα πνιχηηκα θψηα ηνπ ζηνπs Έιιελεο καζεηέο ηεs Γεξκαλίαο. ΔΦΖΜΔΡΗ Γηζθνβόινο Σηηαλνκαρία Αζθιεπηόο Ζ ειιεληθή απνζηνιή άθεζε αιιά θαη απνθόκηζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Ζ Ληζνπαλία είλαη κηα πνιύ όκνξθε θαη θαηαπξάζηλε ρώξα κε θηιηθνύο, αλνηρηνύο θαη κε παηδεία αλζξώπνπο πνπ δηαηεξνύλ δσληαλή ηελ επαθή κε ηηο παξαδόζεηο ηνπο. πλίζηαηαη αλεπηθύιαθηα σο πξννξηζκόο ηαμηδηνύ. Ο θαιιηηέρλεο ζπκκεηείρε θαη ζηελ έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Απγνύζηνπ ζηα Αξαδνζίβηα (30 31 Απγνύζηνπ Αξαδνζίβηα 2008 ) παξνπζηάδνληαο κεξηθά από ηα γιππηά ηνπ, δίλνληαο θαη ζην ηνπηθό θνηλό ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεη ηα έξγα ηνπ.

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Κνηλνπνίεζε Πξνο ΔΛΓΑ ΛΑΡΗΑ θαη Πξνο Αληηλνκάξρε Πξσηνγελή Σνκέα θύξην Νηόθν Βαζίιεην Θέκα : Ή Καξπόπησζε θαη ε θάιπςε απηήο από ηνλ ΔΛΓΑ. Αμηόηηκε θύξηε Αληηλνκάξρε Σν Γεκ. Γηακ/ζκα ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλόηεηαο Γνκελίθνπ ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο, απνηειείηαη από 120 παξαγσγνύο, πνπ θαιιηεξγνύλ πάλσ από ρηιηάδεο ζηξέκκαηα Ακύγδαια δηαθόξσλ πνηθηιηώλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηνλ όγθν ηεο θεηηλήο καο παξαγσγήο δελ είλαη ελζαξξπληηθέο, θαζώο είλαη ή δεύηεξε ρξνληά, πνπ νη Ακπγδαιηέο, ιόγσ ηεο θαξπόπησζεο, έρνπλ ξίμεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαξπώλ ηνπο. Ζ θάιπςε ηεο Καξπόπησζεο ησλ Ακπγδάισλ από ηνλ ΔΛΓΑ ζα ζήκαηλε γηα ηνπο παξαγσγνύο κηα ηαρύηεξε θαη απινύζηεξε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ απώιεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο, θαη παξάιιεια ηελ κεξηθή θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ εμόδσλ θαη εζόδσλ. Γλσξίδνπκε θ. Αληηλνκάξρε όηη δξάηε κε γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πνιηηώλ-ησλ αγξνηώλ θαη πξνζβιέπνπκε ζε παξέκβαζε ζαο γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ παξαγσγώλ. ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» Ρελ Γεπηέξα 14 θαη ηελ Ρξίηε 15 Ηνπιίνπ είρακε θσηηέο. Ρελ Γεπηέξα ε θσηηά μεθίλεζε απφ ην δεκφζην δξφκν ζηα Αζπξφηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρσξάθη ηνπ Κπνχκπα δίπια απφ ην πεξηβφιη κε ηηο ακπγδαιηέο ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Ληθνινχιε θαη πήξε ηνλ θαηήθνξν. Σάξε ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ καο θαη ηεο Ξπξνζβεζηηθήο ε θσηηά γξήγνξα ηέζεθε ππφ έιεγρν θαη έζβεζε ρσξίο λα πξνμελήζεη κεγάιεο δεκηέο. Όινη λνκίδακε φηη ε αηηία απηήο ηεο θσηηάο ήηαλ ηζηγάξν πνπ πεηάρηεθε απφ απηνθίλεην απφ ην δξφκν. Ρελ άιιε κέξα, ηελ Ρξίηε, ηελ ίδηα πάιη ψξα (14:30 κε 15:00) δπν θσηηέο ζρεδφλ ηαπηνρξφλσο εθδειψζεθαλ ε κία πάλσ απφ ηνλ άζπξν ηνλ φρην δίπια απφ ην πεξηβφιη ηνπ Θχκηνπ ηνπ Ρζεθνχξα θαη θνληά ζην πεξηβφιη ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα θαη άιιε κία ζηνλ Ξαιηφκιν ζην ρσξάθη ηνπ Θππαξίζζε Θππαξίζζε ή ηνπ Θαλάζε ηνπ Φνχληα. Ρα πξάγκαηα ζήκεξα ζαθψο πην δφξηθα απφ ρζεο. Πην ρσξηφ ε θακπάλα ρηχπεζε θαηά ε ψξα ηξεηο. Ακέζσο θαη ρσξίο θακηά δεχηεξε ζθέςε θαη ρξνλνηξηβή μερχζεθαλ απφ ην ρσξηφ ηα ηξαθηέξηα κε αιέηξηα, κε θαιιηεξγεηέο θαη κε βπηία γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. Γξήγνξα έθηαζαλ θαη ηξία ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. Δίδα θαη ζαχκαζα ηελ ζπλεηή ηφικε ησλ ππξνζβεζηψλ αιιά θαη ησλ δηθψλ καο παηδηψλ ηα νπνία ξίρηεθαλ ζηε κάρε κε ηε θσηηά θαη άξρηδαλ λα ηελ πεξηνξίδνπλ. Ρν έξγν ηνπο δπζραίξελε ηα κάια έλαο ηξειφο αέξαο πνπ θπζνχζε. Ήηαλ φινη εθεί. Ξξψηνο πξψηνο ν πξφεδξνο ν Γηψξγνο ν Ληθνινχιεο θαη καδί ν Ράθεο ν Γαιψζεο. Ν Βαζίιεο ν Λαβξνδίδεο ηνπ Ιάδνπ θαη ν Γηάλλεο ν Εάγθαο ηνπ Λίθνπ. Ν Λάζηνο ν Ρζνχηζνο κε ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ιηάθν θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ Ρζεθνχξα ηνπ Ράθε. Ν Πηέξγηνο ν Ρζαθλάθεο, ν Δπξηπίδεο ν Θππαξίζζεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαγηάλλεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαλίθαο ηνπ Ππχξνπ, ν Λίθνο ν Οάπηεο, ν πξφεδξνο Γεκήηξεο Θαξαλίθαο, ν Βαζηιάθεο ν Ρζηθνχξαο κε ηνλ κπακπά ηνπ ηνλ Θχκην, ν Βαγγέιεο ν Σαηδήλαο, ν Θσζηάθεο ν Βαξζακήο ηνπ Βαζηιάξα θαη ν Γηψξγνο ν Θαθαλέιεο ηνπ Βαζίιε κε ηνλ Λίθν ηνλ Ρζνχηζν. Ξαξφληεο αθφκα θαη ν Γηψξγνο ν Σαηδήλαο ν γξακκαηέαο κε ηνλ Λίθν ηνλ Ξνχιην. Πίγνπξα αξθεηνχο μερλψ θαη αο κε ζπγρσξήζνπλ. Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε πξνζπκία πνπ δείρλεη ην ρσξηφ καο νιφθιεξν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε επαηζζεζία καο ζε ζέκαηα νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ καο ηηκνχλ ηδηαίηεξα θαη καο θάλνπλ λα μερσξίδνπκε θαη λα θακαξψλνπκε. Άθεζα ηειεπηαίνπο θαη θπζηθά δελ μέραζα ηνπο δχν ήξσεο απηήο ηεο ππξφζβεζεο. Θνηηψληαο απφ ην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Ληνπξαιέθα Ξαιεθθιήζη Πθφκπα θαη Τειφξαρεο, Ξαιηφκιν πξηλ ηε δηαζηαχξσζε αθξηβψο ζηνπ Σαξάιακπνπ ηνπ Ξεληαδίδε ην ρσξάθη πνπ ην αγφξαζε ν Θχκηνο ν Ρζεθνχξαο θαη ηφρεη πεξηβφιη κε ακχγδαια, βιέπνπκε απέλαληη ζην κπατξη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ θάησ απ ηε γνχξλα ηνπ Θαπέηζηνπ έλα κηθξφ κέησπν (πεξίπνπ 50 κέηξα) λα θηλείηαη απεηιεηηθά πξνο ηα θάησ θαη δπηηθά. «Αλ θχγεη απ απηνχ ε θσηηά, παηδηά, ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια...» ιέκε. Καο ξσηάεη έλαο ππξνζβέζηεο: «Κπνξνχκε λα πάκε εθεί;» ηνπ απαληάκε: «Γχζθνια». Ρφηε βάδεη κπξνο ν Ζιίαο ν Γθαδξήο ην Lantini κε ηελ αεξνηνπξκπίλα θαη ηνλ βιέπνπκε λα θεχγεη, θαη δηαζρίδνληαο ηα ρσξάθηα ηνπ Σαιάηζε θαη ηνπ Θφδσξνπ ηνπ Θππαξίζζε βγαίλεη ζηνλ θάησ δξφκν, πνπ έξρεηαη απ ηα Ιηάγα πξνο Ακπληή Άζπξν λ φρην, θαη ζηξίβεη αξηζηεξά πξνο ην ρσξηφ αιιάδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηαρχηεηα. Θηλείηαη, ηψξα, αξθεηά γξήγνξα θαη κεηά απφ ιίγν ζηξίβεη δεμηά κέζα απφ ηηο αθαθίεο ηνπ Βαζίιε ηνπ Ιηάθνπ θαη ηνλ ράλνπκε... Ξνχ πάεη απφ θεη; αλαξσηεζήθακε. «Μέξεη ν Ζιίαο» καο ιέεη ν Βαζηιάθεο ηνπ Θχκηνπ. Ζ απνξία καο δελ θξάηεζε πνιχ. Πε δπν ιεπηά βιέπνπκε ην Lantini ηνπ Ζιία κέζα ζην ρσξάθη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ. Ν ήξσαο Ζιίαο θαηεβάδεη ηαρχηεηα, θνκπιάξεη ην Power Take off (P.T.O.) θαη αλεβαίλεη γηα λα ηελ πάξεη ηελ θσηηά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Γελ αλεζπρήζακε νχηε κηα ζηηγκή γηαηί δηαθξίλακε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνχζε, ν Ζιίαο ν ήξσαο, κηα ζπλεηή ηφικε. Ρελ πήξε κε ηέηνην ηξφπν, ξε παηδηά, ηε θσηηά ιεο θαη ήηαλ εκπεηξφηαηνο ππξνζβέζηεο. Ζ θσηηά παγάδσλε αιιά ζ έλα ζεκείν πνπ ε πξφζβαζε ήηαλ δχζθνιε έθαηγε γεξά. Θαη ηη θάλεη ν Ζιίαο; γπξίδεη πίζσ γηα λα απνθχγεη ηε ζνχδα πνπ είρε ην ρσξάθη, κπαίλεη ζην θακκέλν θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηε θσηηά. Αθηλεηνπνηεί ην ηξαθηέξ, καξζάξεη θαη φξζηνο κε ην ιάζηηρν βάιιεη θαηά ηεο θσηηάο θαη νη θιφγεο, ζα ζεξηφ πνπ δέρεηαη ζθαίξεο, γνλαηίδνπλ θαη ζσξηάδνληαη. Ζ θσηηά φκσο δελ έζβεζε αθφκα. Βιέπνπκε ηνλ Ζιία λα θσλάδεη. Δπεηδή δελ ηνλ αθνχκε ηνλ παίξλνπκε ζην θηλεηφ (είδεο ε ηερλνινγία). «Κνπ ηειείσζε ην λεξφ» καο ιέεη «πξέπεη λα ξζεη ν Ρφιηνο». Σσξίο λα ραζνκεξήζνπκε κε ην MASSEY FERGYSON ν Απνζηφιεο ν Πακαξάο βάδεη κπξνο θαη μεθηλάκε. Αθνινπζνχκε αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ είρε αθνινπζήζεη θαη ν Ζιίαο ιίγν λσξίηεξα θαη ζε ιίγα ιεπηά βξηζθφκαζηε απέλαληη απφ ηε θσηηά πνπ βέβαηα έθαηγε ηψξα πνιχ ιίγν. Ν Ρφιηνο ηψξα, αλαιακβάλεη δξάζε. Κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ζιία μέξεη πνιχ θαιά θη απηφο ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ην θάλεη πνιχ θαιά. Κεο ζηνπο θαπλνχο, ινηπφλ θαη ν ήξσαο Απνζηφιεο, θαηαθέξλεη κε ην ιάζηηρν ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζην ζεξηφ πνπ ςπρνξξαγνχζε ήδε απφ ηα θαίξηα πιήγκαηα πνπ είρε δερζεί απφ ηνλ Ζιία. Ζ θσηηά έζβεζε. Κείλακε ιίγν αθφκα γηα λα ραξνχκε ηε λίθε. Φχγακε. Δπηπρψο ε θσηηά απηή δελ πξνμέλεζε κεγάιε δεκηά. Όπσο κάζακε ην βξάδπ θάεθε έλα πεξηβφιη κε ειηέο ηδηνθηεζίαο Αξαληνζηβίσλ θαη άδξαμαλ ιίγα δέλδξα ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα. Ν Θχκηνο ηα πξφιαβε κε ηελ αεξνηνπξκπίλα. Ήζεια λα κεηαθέξσ εηθφλεο ζ φζνπο δελ ήηαλ εθεί θαη λα ζπκίζσ απηέο ηηο εηθφλεο ζ φζνπο ήηαλ εθεί. Ήζεια λα εθζεηάζσ ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ακέζσο πεηάρηεθαλ κφιηο αθνχζηεθε ζην ρσξηφ ε θακπάλα. Ήζεια λα πκλήζσ ηελ ιεινγηζκέλε ηφικε ηνπ Ζιία θαη λα ηνλ παξνπζηάζσ σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζηλ. Ήζεια, αθφκε, λα ηηκήζσ γηα ην ζεκλφ ηνπ θηιφηηκν ηνλ Απνζηφιε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε απφ ηε ζηήιε απηή λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππξνζβέζηεο. Βαξζακήο Γεώξγηνο ΜΝΖΜΔΗΟ ΦΑΓΗΑΘΔΝΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1943 ΣΖ ΜΑΤΡΊΣΑ Με εθηίκεζε Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γνκελίθνπ Νηθνινύιεο Γεώξγηνο Κάιην αξγά, παξά πνηέ. Μεηά από 65 ρξόληα, έγηλε κλεκείν ζηνλ ηόπν πνπ ζθαγηάζηεθαλ 25 ζπγρσξηαλνί καο ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1943 από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα. ην πιάη ηνπ δεκόζηνπ δξόκνπ ζην ύςνο ηνπ ινθίζθνπ «Μαπξίηζα», όπνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλόηα εθείλε ηε ηξαγηθή κέξα, θαηαζθεπάζηεθε έλα εθθιεζάθη λα θαεί θαη λα ζπκίδεη θαζώο θαη κηα καξκάξηλε ζηήιε πνπ αλαγξάθεη ην γεγνλόο θαη ηα νλόκαηα ησλ πεζόλησλ ζπγρσξηαλώλ καο, σο ειάρηζηνο θόξνο ηηκήο κεηά από ηόζα ρξόληα. Σν θόζηνο ηνπ κλεκείνπ έθηαζε ηα 1600 επξώ θαη θαιύθζεθε απνθιεηζηηθά από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ δίλνληαο ν θαζέλαο από 80 επξώ.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ # ΔΛΗΓΑ 5 Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΟΣΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ Παξάμελα Δάλ καζάο ηζίρια ελώ θαζαξίδεηο θξεκκύδηα δελ θιαηο! Ζ θξάζε «έθαγε ρπιόπηηα» πξνέξρεηαη από ην παξαζθεύαζκα ρπινύ πνπ έδηλαλ παιηά νη ςεπηνγηαηξνί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαεκνύ ησλ εξσηεπκέλσλ! Σν 62 κ.υ., ν Νέξσλαο έζηεηιε ζθιάβνπο ζηα Απέλληλα ξε, γηα λα ηνπ θέξνπλ θξέζθν ρηόλη. ηαλ επέζηξεςαλ νη ζθιάβνη, ν Νέξσλαο πήξε ην ρηόλη, πξόζζεζε θξνύηα θαη κέιη θαη ην έθαγε σο παγσηό. Σα πόδηα καο είλαη θαηά 5 κε 10% κεγαιύηεξα ζην ηέινο κηαο εκέξαο! Tα λύρηα ησλ ρεξηώλ κεγαιώλνπλ ηέζζεξηο θνξέο ηαρύηεξα από ηα λύρηα ησλ πνδηώλ. Σα κάηηα καο έρνπλ πάληα ην ίδην κέγεζνο εθ γελλεζείο, αιιά νη κύηεο θαη ηα απηηά καο ζπλέρεηα κεγαιώλνπλ. Σα νύξα ηεο γάηαο ιάκπνπλ ζην ζθνηάδη.. ΜΟΤΗΚΖ ε πξόηαζε καο Ο Παύινο Παπιίδεο επηζηξέθεη δηζθνγξαθηθά κε έλαλ δηπιό live δίζθν ερνγξαθεκέλν από ηηο παξαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 22 θαη 23 Mαξηίνπ 2008 ζην Θέαηξν Απόιισλ ηεο Δξκνύπνιεο ύξνπ. ην δηπιό live album απνηππώλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ ηξαγνπδνπνηνύ Παύινπ Παπιίδε, από ηα δύν πξνζσπηθά ηνπ album «Αθνύ ινηπόλ μεράζηεθα» θαη «Άιιε κηα κέξα» θαη από ην παξειζόλ ηνπ κε ην ζπγθξόηεκα «Ξύιηλα ζπαζηά», ζε λέεο αθνπζηηθέο εθηειέζεηο. ην δηπιό cd Live πεξηιακβάλεηαη ην θαηλνύξγην ηξαγνύδη ηνπ Παπιίδε «ηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά», θαζώο θαη ην κεισπνηεκέλν πνίεκα ηνπ Κώζηα Οπξάλε «Πεξαζηηθέο». SUDOKU Απ' όιεο ηηο θπιέο ηνπ πιαλήηε, νη κόλνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηηά είλαη νη Aληακαλ θαη νη Ππγκαίνη. Aλ θαη ν πιπζπζκόο ηεο Kίλαο μεπεξλά ην 1 δηζεθαηνκκύξην, ηα επίζεηα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από δηαθόζηα. Σνπιάρηζηνλ άιινη άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα κέξα κε εζέλα. Σν κεγαιύηεξν ζειαζηηθό ζην θόζκν, ε κπιε θάιαηλα, κόιηο γελλεζεί, δπγίδεη 5 ηόλνπο! ΣΑΗΝΗΔ ε πξόηαζε καο Into the Wild Ταξίδι στην Αγρια Φύση Απνθνηηψληαο απφ ην παλεπηζηήκην, ν 22ρξνλνο Θξίζηνθεξ ΚαθΘάληιο γπξίδεη ηελ πιάηε ηνπ ζε έλα πνιιά ππνζρφκελν κέιινλ θαη απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη απφ ηε Λφηηα Ληαθφηα κέρξη ηελ Αιάζθα. Θαζ νδφλ ζπλαληά δηάθνξα άηνκα θαη δηδάζθεηαη αμίεο, ηηο νπνίεο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη μεράζεη. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ινη ζθέθηνληαη λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν αιιά θαλείο δε ζθέθηεηαη λα αιιάμεη ηνλ εαπηό ηνπ. (Λέσλ Σνιζηόη) "εκαζία δελ έρεη πνπ βξίζθεηαη ην θνξκί, αιιά πνπ ηαμηδεύεη ε ςπρή". (σθξάηεο) Σν νθζαικόο αληί νθζαικνύ θάλεη ηνλ θόζκν καο ηπθιό! (Μαράηκα Γθάληη) «Μπνξείο λα αλαθαιύςεηο πεξηζζόηεξα γηα έλα άηνκν ζε κηα ώξα παηρληδηνύ παξά κε έλαλ ρξόλν ζπδήηεζεο» (Πιάησλ) Με ιεο πάληα όζα γλσξίδεηο αιιά γλώξηδε πάληα όζα ιεο. (σθξάηεο) Ζ κόλε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ειηζηόηεηαο θαη ηεο ηδηνθπίαο είλαη όηη θαη ε ηδηνθπία έρεη θαη ηα όξηά ηεο! (Άικπεξη Αηλζηάηλ) Έναρ παηέπαρ και ο γιορ ηος διαζσίδοςν μια καηαζηπαμμένε και επεμωμένε Αμεπική. Σίποηα δεν ζαλεύει ζηε πεμαγμένε γε εκηόρ από ηιρ ζηάσηερ πος παπαζέπνει ο άνεμορ. Ζ παγωνιά παγίδει ΒΗΒΛΗΟ ε πξόηαζε καο Ο ΓΡΟΜΟ πγγξαθέαο ΚαθΘάξζπ Θφξκαθ Καηεγνξία Ξέλε Λνγνηερλία ειίδεο 256 Σηκή 15,00 και βπάσο και όποηε πέθηει σιόνι, ηο σπώμα ηος είναι γκπι. Ο οςπανόρ ζκοηάδι. Πποοπιζμόρ ηοςρ ε ακηή αν και δεν ξέποςν ηι, αν οηιδήποηε, ηοςρ καπηεπεί εκεί. Γικό ηοςρ ηίποηα, μονάσα ένα πιζηόλι, για να ςπεπαζπιζηούν ηε ΑΓΟΡΑΣΔ & ΥΑΡΗΣΔ ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΓΧΡΑ δωή ηοςρ κόνηπα ζε λεζηέρ και παπανόμοςρ πος καιποθςλακηο ύν ζηο διάβα ηοςρ, ηα πούσα πος θοπούν, ένα καπόηζι αποθάγια - και ο έναρ ηον άλλον. Μπξηάκ (θνύξλνπ). ΜΔΡΗΓΔ 6-8 Τιηθά 1 θηιό θνινθύζηα 1 θηιό παηάηεο 1 θηιό κειηηδάλεο 3 θξεκκύδηα θνκκέλα ζε θέηεο 2 πξάζηλεο πηπεξηέο θνκκέλεο ζε ιεπηέο θέηεο 1 θηιό ώξηκεο ληνκάηεο Ξεθινπδηζκέλεο ή 1 θνπηί ληνκαηάθηα Αιάηη-πηπέξη 1 καηζάθη καηληαλό ςηινθνκκέλν 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ιάδη Καζαξίδεηε θαη πιέλεηε ηα θνινθύζηα, ηηο κειηηδάλεο θαη ηηο παηάηεο. Σα θόβεηε ζε θέηεο. Βάδεηε ζε έλα κεγάιν ηαςί όια ηα πιηθά θαη ηα αλαθαηεύεηε. Φήλεηε ην κπξηάκ ζε κέηξην θνύξλν γηα 1 ώξα θαη 30 ιεπηά πεξίπνπ. Αλ ρξεηαζηεί πξνζζέηεηε ιίγν λεξό. Παξαιιαγή: Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηπξί, θέηα θνκκέλε ζε κηθξά θνκκάηηα. Ραβαλί (22 θνκκάηηα). Τιηθά: 250 γξ. Μαξγαξίλε 1 θιηηδάλη δάραξε 4 απγά 1 θιηηδάλη ζηκηγδάιη ςηιό 1 θιηηδάλη γάια 1 ½ θιηηδάλη αιεύξη 3 θνπηαιάθηα κπέηθηλ 2 βαλίιηεο 1 θνπηαιηά μύζκα ιεκνληνύ 1 θιηηδάλη ακύγδαια Γηα ην ζηξόπη: 2 θιηηδάληα δάραξε 2 θιηηδάληα λεξό θαη θινύδα ½ ιεκνληνύ Ξεθινπδίδνπκε ηα ακύγδαια. Υηππάκε ζην κίμεξ ηα πιηθά ηνπ γιπθνύ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηε ζπληαγή. Βάδνπκε ην κείγκα ζε ηαςάθη Νν 24 θαη ην ςήλνπκε γηα 1 ώξα ζηνπο 200 ν. Όζν ςήλεηαη ην ξαβαλί, εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη, αθήλνληαο ηα πιηθά ηνπ λα βξάζνπλ γηα 5 ιεπηά. ηξνπηάδνπκε δεζηό ην γιπθό κε θξύν ην ζηξόπη. Σηο ζπληαγέο έδσζε ε Φαλή Γηακαληή Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ ε έλα ηξεινθνκείν, ν γηαηξόο θάλεη επαλέιεγρν ζε ηξεηο αζζελείο ηνπ. Ρωηά ηνλ πξώην, - πόζν θάλεη 1 +1; θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 368. Ρωηά ηνλ δεύηεξν. Καη απαληά ν ηξειόο, κπιε. Ρωηά ηνλ ηξίην. θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 2. - Μπξάβν, ηνπ ιέεη ν γηαηξόο, εηνίκαζε ηηο βαιίηζεο ζνπ θαη έια λα πάξεηο ην εμηηήξην από ην γξαθείν κνπ. Χηππά ε πόξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ γηαηξνύ, κπαίλεη κέζα ν ηξειόο θαη πάεη λα πάξεη ην εμηηήξην. - έρω κηα απνξία; ιέεη ν γηαηξόο, θνηηάδνληαο ηνλ. - Πωο ην βξήθεο; -Ήηαλ, παλεύθνιν, ιέεη ν ηξειόο, δηαίξεζα ην 368 κε ην κπιε

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Έλαο ηδηνθηήηεο pet-shop ζηελ Απζηξία, είρε αλαξηήζεη κηα πηλαθίδα έμσ απφ ηε θαηάζηεκα ηνπ, πνπ έγξαθε ΓΗΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΘΝΡΑΒΗΑ. Έλα κηθξφ αγφξη είδε ηελ πηλαθίδα θαη κπήθε ζην θαηάζηεκα ξσηψληαο: "Ξφζα ρξήκαηα ζέιεηε γηα λα κνπ δψζεηε έλα θνπηάβη"; Ν ηδηνθηήηεο απάληεζε πσο θφζηηδαλ απφ 30 έσο 50 επξψ. Ν κηθξφο, βγάδνληαο ειάρηζηα ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε ηνπ είπε: " Γπζηπρψο έρσ κφλν 2 επξψ, κπνξψ ηνπιάρηζην λα ραδέςσ ιίγν ηα θνπηάβηα "; Ν ηδηνθηήηεο ρακνγέιαζε θαη ζθχξημε δπλαηά. Κηα ζθπιίηζα κπήθε ζην δσκάηην, αθνινπζνχκελε απφ 5 θνπηαβάθηα. Ρν έλα απφ απηά θνχηζαηλε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη ιίγν πην πίζσ απφ ηα άιια θνπηαβάθηα. Ρφηε ν κηθξφο ξψηεζε: "Ρη έρεη απηφ ην θνπηάβη θαη θνπηζαίλεη"; Ν ηδηνθηήηεο ηνπ εμήγεζε πσο ην θνπηαβάθη είρε γελλεζεί κε πξφβιεκα ζην γνθφ θαη πσο ζα έκελε έηζη ζε φιε ηνπ ηε δσή. Ν κηθξφο ελζνπζηαζκέλνο είπε ζηνλ καγαδάηνξα: "ζέισ λα ην αγνξάζσ" ηνπ θψλαμε απνθαζηζηηθά. Ν άληξαο γέιαζε θαη ηνπ είπε: "Όρη, δελ λνκίδσ λα ζέιεηο έλα ηέηνην θνπηζφ θνπηάβη. Αιιά αλ επηκέλεηο κπνξψ λα ζνπ ην ραξίζσ"... Ν κηθξφο ήηαλ πεξήθαλνο θαη ηνπ είπε φηη ζα πξνηηκνχζε λα αγνξάζεη ην θνπηάβη έζησ θαη κε επθνιίεο θαη ζα έθαλε ηα αδχλαηα δπλαηά λα μεπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ pet shop, δίλνληαο έλα πνζφ θάζε κήλα. Ν άληξαο γέιαζε μαλά θαη είπε: " ην θνπηάβη απηφ είλαη άρξεζην, πξαγκαηηθά δελ ζνπ ρξεηάδεηαη, πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα ηξέμεη θαη λα παίμεη καδί ζνπ φπσο ηα άιια ζθπιηά...". Ρφηε ν κηθξφο ζήθσζε ην κπαηδάθη απφ ην παληειφλη ηνπ θαη άθεζε λα μεπξνβάιιεη ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη, ην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ απφ έλα κεηαιιηθφ ζίδεξν. "Όπσο βιέπεηε, νχηε θαη εγψ ζα κπνξέζσ λα ηξέμσ θαη λα παίμσ καδί ηνπ... επνκέλσο ην θνπηάβη ζα έρεη θάπνηνλ πνπ ην θαηαιαβαίλεη...". Ν άληξαο δάγθσλε ηψξα ηα ρείιε ηνπ κελ μέξνληαο ηη λα πεη. Γαθξπζκέλνο, πξνζπάζεζε λα ρακνγειάζεη θαη είπε: "εχρνκαη... φια ηα θνπηάβηα λα βξνπλ θάπνηε έλα ηδηνθηήηε ζαλ θη εζέλα"... Πηελ δσή δελ κεηξάεη ην πνηνο είζαη αιιά ην αλ θάπνηνο ζε αγαπά, ζε δέρεηαη θαη ζε εθηηκά γη' απηφ πνπ είζαη ρσξίο φξνπο. ΝΕΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ ελλέα απφ ηνπο δέθα δεκνηηθνχο Όπσο είλαη γλσζηφ ν Γήκνο Ξνηακηάο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ήηνη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ, Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, θαη έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Βιαρνγηαλλίνπ. Ξξηλ λα δεκηνπξγεζεί ν Γήκνο Ξνηακηάο κε ην λφκν 2539/1997 (Θαπνδίζηξηαο) κε ηνλ νπνίν λφκν θαηαξγήζεθαλ θαη νη επαξρίεο, ηα πέληε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο θαη ηα ππφινηπα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρπξλάβνπ. Κε αθνξκή ηηο θήκεο πεξί ζπγρψλεπζεο ησλ Γήκσλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ κεγαιπηέξσλ δήκσλ κε θαηάξγεζε ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ θαη ηα ζελάξηα πνπ θαζεκεξηλά δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαζφζνλ ππάξρεη θαη ζελάξην, νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ έρεη πξνθιεζεί κεγάιε αλεζπρία, αλαζηάησζε θαη αγσλία, ζηνπο θαηνίθνπο ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο κε ην ελδερφκελν ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ. Ρα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δηθαζηηθψο αλήθνπλ ζην Δηξελνδηθείν Διαζζφλνο, θνξνινγηθψο ζηε ΓΝ Διαζζφλνο, Δθθιεζηαζηηθψο ζηελ Κεηξφπνιε Διαζζφλνο, ζε ζέκαηα αθηλήησλ ζην ππνζεθνθπιάθεην Διαζζφλνο, ηαηξηθψο ζην θέληξν πγείαο Διαζζφλνο θαη επίζεο νη θάηνηθνη κεηαβαίλνπλ γηα πεξίζαιςε κφλν ζε ηαηξνχο ηεο πφιεσο Διαζζφλνο θαη ζπλεξγάδνληαη κφλν κε ηηο ηξάπεδεο Διιαζφλνο, έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξα επάγγεικαηα κφλν ζηελ πφιε απηή, ηα παηδηά θξνληηζηήξηα θάλνπλ κφλν ζηελ Διαζζφλα θαη γεληθψο ε πφιε απηή είλαη ην θέληξν θάζε εθδήισζεο ηεο δσήο ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαςπρήο ησλ. Δπηπξνζζέησο ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απέρνπλ 30 έσο 40 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Ρχξλαβν θαη έσο 16 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Διαζζφλα θαη ραξαθηεξηζηηθά 16 ρηιηφκεηξα απέρεη ην Γνκέληθν πνπ είλαη θαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ Ρχξλαβν. Ζ δε νδηθή πξφζβαζε πξνο ηελ Διαζζφλα είλαη εχθνιε κε πνιχ θαιφ νδηθφ δίθηπν ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή πξφζβαζε πξνο Ρχξλαβν. Κε δχν ιέμεηο ε θάηνηθνη ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πφιε ηνπ Ρχξλαβνπ. Ζ αγσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θαζφζνλ ν Γήκαξρνο θαη νη ΔΡΓΑ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΑΙΗΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Κε ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηθαηάζηαζε παιηψλ ζσιελψζεσλ ακηάληνπ, κε λένπο πιαζηηθνχο, ζε δπν δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ. Ππγθεθξηκέλα αληηθαηαζηάζεθαλ νη ζσιήλεο απφ ην ζπίηη ηνπ Αζ. Θαινγήξνπ έσο Κπνχκπα Γεκ. Κήθνπο 200 κ. θαη απφ Θαξαγηάλλε Ησάλ. έσο Εάγθα Απφζ. κήθνπο 140 κ. Θαη ε δεκηνπξγία πιαζηηθνχ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηελ πνκψλα απφ ην θιίκα κε ην πδξαγσγείν ηνπ ρσξηνχ απφζηαζε 1600 κ. γηα λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπο Θαινθαηξηλνχο κήλεο. Γείγκα λεξνχ έρεη ζηαιεί ζην ρεκείν θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γθνπγθνπιήο ΔΞΔ. ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ Απφ ην Πάββαην βξάδπ, φινη καο ζρεδηάδακε, πσο ζα αλέβνπκε ηελ επφκελε κέξα ζηνλ Αε-ιηά. Θάπνηνη αλέιαβαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ παπά-γηάλλε λα αλεβάζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία. Θαηά ηηο 6 θαη θάηη, ζπλεπείο ζην άηππν ξαληεβνχ, ηελ Θπξηαθή ην πξσί, αξθεηνί καδεχηεθαλ ζηε βξχζε Ξαπά- Θενθάλε θαη άιινη θάησ απφ ηελ Αγία Ρξηάδα γηα καδηθή αλάβαζε γηα ηελ εθθιεζία. Ζ αλάβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά εχθνια, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηηο 7 θηάζακε επάλσ. Όινη καο αλάςακε ηα θεξηά θαη πξνζεπρεζήθακε ζηνλ άγην. Ν παπά- Γηάλλεο δελ άξγεζε λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία. Ν θφζκνο φιν θαη πιήζαηλε απφ θάζε πιεπξά έβιεπεο λα αλεβαίλνπλ άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά θαη ζθπιηά. Γηα λα βνιεπηνχλ φινη, άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη πξφρεηξα παγθάθηα, απφ ηα παιηά μχια πνπ πεηάρηεθαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζηέγεο πξηλ ελφο ηξηκήλνπ. Ρα πεγαδάθηα άθζνλα, νη ζπδεηήζεηο ιφγσ ελζνπζηαζκνχ, έληνλεο, πνπ κεξηθέο θνξέο ελνρινχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο. Πθφξπηνη άλζξσπνη παληνχ, άιινη απνιάκβαλαλ ηε ζέα απφ ςειά, άιινη δελ άθελαλ ηίπνηα αζρνιίαζην, άιινη μαπφζηαηλαλ απφ ηε θνχξαζε θαη θάπνηνη πην νξγαλσκέλνη πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ε εθθιεζηά έζηξσζαλ, νη θαθέδεο θαη ηα κεδεδάθηα ήηαλ πην απνιαπζηηθά απφ πνηέ. Απφ φζεο θνξέο έρσ αλέβεη ζηνλ Αε-Ιηά, ε θεηηλή λνκίδσ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνιιψλ είρε ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν, θνληά ζηα 200 άηνκα, ίζσο λα βνήζεζε ζην φηη ήηαλ Θπξηαθή. Πηηο 9 θαη κηζή ε ιεηηνπξγία έιεμε θαη φινη πήγακε λα πάξνπκε αληίδσξν θαη λα πνχκε ηα ρξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. Γψζακε ξαληεβνχ γηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηγά-ζηγά ν θφζκνο άξρηζε λα απνρσξεί. Ζ ζπλέρεηα δφζεθε ζηελ πιαηεία κε ληφπην ηζηπνπξάθη θαη κεδεδάθηα απφ ηνλ θχξην Ράθε. ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη απφ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Βιαρνγηαλλίνπ, Κεζνρσξίνπ θαη Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ ηα νπνία αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρχξλαβνπ, εθηφο απφ ηελ θ. Θαθαλνχιε Σξπζνχια πνπ είλαη θαη πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη άπαληεο επηζπκνχλ ζε ελδερνκέλε θαηάξγεζε ηνπ Γήκνπ Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο, ζην Γήκν Ρχξλαβν. Ξαξφηη αθνχγνληαη θαη γξάθνληαη πνιιά ζελάξηα ν Γήκαξρνο δελ παίξλεη ζέζε, ζησπά θαη απνθεχγεη λα επηζθεθζεί ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα λα θαζεζπράζεη ηνπο θαηνίθνπο θαη λα πιεξνθνξεζεί ηελ βνχιεζε απηψλ, είλαη δε ν κφλνο Γήκαξρνο πνπ δελ έρεη άπνςε ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάπνηνη άιινη έθζαζαλ δεκφζηα λα πξνηείλνπλ θαη αγξνηηθφ δήκν πξνθαλψο γηα λα εθκαηεχζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ θαηαζηάζεηο. Δκείο νη ππνγξάθνληεο ην ππφκλεκα απηφ ζέηνπκε ππφςε θάζε αξκνδίαο αξρήο (πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ΡΔΓΘ, ΘΔΓΘΔ, Βνπιεπηέο ηνπ Λνκνχ) ηα σο άλσ γεγνλφηα θαη δηακελχνπκε φηη δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςεη ηελ βνχιεζε εθάζηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο αλ ζέιεη λα ππάξμεη νκαιή κεηάβαζε, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεγαιπηέξσλ δήκσλ. Ιιάκορ Γεμήηπιορ ΛΤΔΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ ΑΓΗΟ ΒΔΛΛΖΑΡΗΟ ηνλ Άγην Βεζζαξίσλα πξαγκαηνπνηήζεθε πιαθόζηξσζε ιεπθνύ καξκάξνπ εληόο ηνπ λανύ θαη εξγαζίεο πεξηπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηεο εηθόλαο ηνπ, ηόζν εληόο αιιά θαη εθηόο. ην πξναύιην ρώξν έγηλε έλα κλεκείν νζηενθπιάθην. Όια πξνζθνξά ηνπ Αζαλαζίνπ θαη Αζαλαζίαο Γαβξηειίδνπ.

7 ΔΦΖΜΔΡΗ ΝΔΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ Α.Ο.Γ. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ # ΔΛΗΓΑ 7 ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σελ 1 ε Απγνύζηνπ 2008, εκέξα Παξαζθεπή, μεθηλήζακε όπσο θαη πέξζη ηηs δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ Πξσηαπγνπζηηάηηθε κνπζηθή βξαδηά, ηα έζνδα ηεs νπνίαs δηαηέζεθαλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ. Δπρόκαζηε ε βξαδηά απηή λα γίλεη ζεζκόs, δίλνληαο καs έηζη ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάδνπκε όινη καδί σs κηα παξέα. Δίλαη ίζσο θαη κηα επθαηξία λα ζπληεξνύκε θαη λα δηαηεξνύκε ην γήπεδν θαζαξό, ηόζν εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, όζν θαη εθηόο θαη λα κελ ην εγθαηαιείπνπκε. Δπραξηζηνύκε όινπs εθείλνπs πνπ βνήζεζαλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,θαη ηδηαίηεξα ηνπs Νενιαίνπs, πνπ ηα θαινθαίξηα δίλνπλ δσή ζην ρσξηό καs.αθόκε επραξηζηνύκε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γήκν Φαθίηζα, σs αξσγό ησλ πξνζπαζεηώλ καs. Ζ λέα ρξνληά γηα ηνλ Α.Ο. μεθηλάεη κ έλα αλαλεσκέλν Γ.. πνπ πξνέθπςε κέζα από ηηs δηαδηθαζίεο, όπσο απηέs πξνβιέπνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ. Σα λέα κέιε πηζηεύνπκε πσs ζα βνεζήζνπλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε λέσλ ζπλζεθώλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηs αλάγθεο ηεs λέαs πεξηόδνπ, αιιάδνληαο ην όιν θιίκα ξηδηθά. Έλαο λένο άλεκνο πλέεη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΗΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΟΥΧΡΗ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΤΒΗΑ ΓΗΟΓΔΝΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΛΑΡΗΑ 88 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΡΔΠΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΤΚΔΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΗΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΑΓΧΝΑ 1 Ζο ΦΑΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΒ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΑΜΑΗ 2 5 ΦΗΛΗΚΖ ΑΝΑΜΔΣΡΖΖ ΑΒ 06 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΤΔΡΟΥΧΡΗ 5 1 Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΟΠΧ ΠΑΡΑΣΑΥΘΖΚΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΑΗ Ο αζιεηηζκόs παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ ΚΗΑΣΟ ΜΑΡΗΟ -ΘΤΔΛΛΑ ΛΑΡΗΑ ( Α δηακόξθσζε ηεs πξνζσπηθόηεηαs ηνπ αλζξώπνπ. ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) πκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ (Όηη δελ θαηάθεξε ν παηέξαs ηόζα ρξόληα ην έπξαμε ν αζιεηώλ, πνπ ζέβνληαη ηνπs άιινπs θαη γηόs) ζπλαγσλίδνληαη κε άκηιια, αγσλίδνληαη νκαδηθά, ΜΠΟΤΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ πεηπραίλνληαο ηνπs ζηόρνπs ηνπs. Απηά ηα βαζηθά ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ( Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) ιείπνπλ ζήκεξα από ηνλ αζιεηηζκό, πνπ έρεη γίλεη ΣΗΑΝΣΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ρξεκαηηζηήξην. Ο εξαζηηερληθόs αζιεηηζκόs ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ(Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) αληηζηέθεηαη ζηελ ιαίιαπα θαη είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ΣΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ζην Γνκέληθν, βιέπνπκε απηή ε αληίζηαζε ζηε λέα ΣΗΜΠΛΗΚΗΑΡΖ ΥΡΤΟΣΟΜΟ επνρή θαη ηα ήζε ηεs λα γίλεηαη ζηάζε δσήs από ηελ Σνπs θαισζνξίδνπκε θαη ηνπs επρόκαζηε θαιή λενιαία καs. Ζ λενιαία, ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεs ρξνληά. Καινύκε επίζεο όινπs ηνπs θίινπs ηεs νκάδαs δηνίθεζεs, όπσο θαη παιαηώλ πνδνζθαηξηζηώλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,λα βνεζήζνπλ κε ηελ ζπκκεηνρή επέζηξεςε ζην γήπεδν. ηνπs θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκςύρσζε ησλ Σα λέα κεηαγξαθηθά απνθηήκαηα ηεs νκάδαs καs είλαη: πνδνζθαηξηζηώλ καs, γηα ην θαιύηεξν δπλαηό ΑΝΗΓΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- Παξαπόηακνs απνηέιεζκα. ηηο 4/10/2008 ζα γίλεη ε πξώηε ζπλάληεζε Θεζπξσηίαs ( Γ ΔΘΝΗΚΖ) ζην Παλαγηώηεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ησλ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΠΑΝΟ - Α.Ο.ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ ( Α πνδνζθαηξηζηώλ, όπσο θαη ησλ λέσλ κεηαγξαθηθώλ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) απνθηεκάησλ, δηνίθεζεs θαη παξαγόλησλ. ( Οη δύν πνδνζθαηξηζηέο είλαη κόιηο 19 εηώλ θαη είλαη ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ θνηηεηέο ζην ΣΔΗ Λάξηζαο. ΑΒΒΑ ΓΑΛΧΖ ΣΕΟΤΝΣΟ Βάδνληαο πςεινύο ζηόρνπο, ε Μειηγθάθε Νηθνιέηα, κεηά από 4 ρξόληα, ζθιεξήο πξνπόλεζεο θαη δνπιεηάο, θαηνξζώλεη λα βξεη κηα ζέζε ζηελ Δζληθή νκάδα Γπλαηθώλ ζην Σδνύλην. Καηαθέξλεη λα αθνινπζήζεη ηελ Δζληθή νκάδα ζην Γηεζλέο ηνπξλνπά ζηε Γεξκαλία, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηεζλέο ηεο Πνισλίαο, κεηά ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε πνπ δηνξγαλώζεθε ην Παλεπξσπατθό θαη ζηνπο Βαιθαληθνύο αγώλεο πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Ρνπκαλία. Αθνινπζεί ηεο επηηπρίεο θαη ε Καξαλίθα Διέλε, ε νπνία κεηά από 4 ρξόληα πξνπνλήζεσλ, θαηαθέξλεη λα κπεη θαη απηή ζηε Δζληθή νκάδα Σδνύλην, θαηεβαίλνληαο ζηνπο πξώηνπο ηεο Βαιθαληθνύο αγώλεο ζηε Ρνπκαλία. Αο επρεζνύκε θαιή επηηπρία ζηηο δύν αζιήηξηεο θαη θαιή ζπλέρεηα ζε απηή ηελ θαηλνύξγηα πνξεία πνπ ραξάδνπλ ζηνλ αζιεηηζκό. Καξαλίθα Μαξία Κνηλσληθά ηνπ ρσξηνύ ΓΔΝΝΖΔΗ Ο Βαζίιεηνο θαη ε Αλαζηαζία Ναβξνδίδε απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην αγνξάθη, ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο θαη ε Καηεξίλα Καξέια απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο Ο Γηώξγνο Παππάο θαη ε Βαξζακή Εσή απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο ΒΑΠΣΗΔΗ Ζ νηθνγέλεηα Αλησληάδε Γεκήηξε Καηεξίλαο Κνληαηζηώηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ ηαύξνο. Ζ νηθνγέλεηα πύξνπ Καξαλίθα Βάζσο Ράπηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ Δπάγγεινο. ΑΡΡΑΒΧΝΔ Ο Κσλζηαληίλνο Μπξνύδαο ( Βιαρνγηάλλη ) θαη ε ηαπξνύια Σζηθνύξα αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Γεκ. θαη ε Δπε Εαξθιή ( Μπηηιήλε ) αξξαβσληάζηεθαλ. ΓΑΜΟΗ Ο Καξαλίθαο ηάπξνο θαη θηακπέ Βαζηιηθή (Βίθπ) ( Πνξηαξηά Πειίνπ ) παληξεύηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Νηθ. θαη ε Δπε Εαπάξηα παληξεύηεθαλ ζηηο ΘΑΝΑΣΟΗ Απεβίσζε ζηηο ε Ναβξνδίδε Παξζέλα 93 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε ηνύια Άλλα 71 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Καξέιαο Θσκ. Κσλζηαληίλνο 45 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν ακαξάο Ησάλλεο 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Παπαεπζπκίνπ ππξίδσλ 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φσηίνπ Δπαγγειία 97 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φξάγθε Μαξία 68 εηώλ Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν. Ο όξνο «κεζνγεηαθή δηαηξνθή» βαζίδεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη παξαδόζεηο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ννηίνπ Ηηαιίαο ηελ πεξίνδν ηνπ 1960 θαη απνδίδεηαη ζρεκαηηθά κε ηε κνξθή ππξακίδαο γηα λα ραξαθηεξίζεη έηζη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζε κεληαία, εβδνκαδηαία θαη θαζεκεξηλή βάζε ησλ εηδώλ δηαηξνθήο. Με βάζε ηελ ππξακίδα απηή, ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε: 1-2 θνξέο ην κήλα (ή ιίγν ζπρλόηεξα ζε κηθξέο πνζόηεηεο) θόθθηλν θξέαο. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: ςάξηα, πνπιεξηθά, αβγά (θαη γιπθίζκαηα). Καζεκεξηλά: Φξνύηα, ιαραληθά, όζπξηα, ςσκί, δεκεηξηαθά, παηάηεο, ειαηόιαδν, ειηέο, γαιαθηνθνκηθά. Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε ελώ πξνβιέπεη θαη ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ κε κέηξν. Ζ ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαιήο πγείαο θαη ηδαληθνύ βάξνπο. Σξαγηθή εηξσλεία ηεο κνίξαο Γελ πξόιαβε ε ραξά λα έξζεη θαιά θαιά θαη ε ζιίςε ηε ζθέπαζε κε κηαο. Ο ιόγνο γηα ηε δύζηπρε νηθνγέλεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξέια πνπ κέζα ζε κία εβδνκάδα από ηε ραξά ηνπ εξρνκνύ ηνπ δεπηέξνπ παηδηνύ, έραζε ηελ θνιώλα ηνπ ζπηηηνύ ηεο. Βηνπαιαηζηήο θαη αγαπεηόο ν Κώζηαο ζην ρσξηό, έραζε ηε δσή ηνπ, ζε αηύρεκα πνπ είρε κε ην ηξαθηέξ, ζε αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, δώζαλε ηελ πξέπνπζα ζπκπαξάζηαζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη επειπηζηνύκε λα ζπλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκό.

8 ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΛ ΆΙΙΟΣΔ Ζ ζηήιε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό λα θηινμελεί ηηο θσηνγξαθίεο ζπγρσξηαλώλ καο από ην καθξηλό παξειζόλ. Οπνίνο επηζπκεί λα δεκνζηεπζεί θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εθεκεξίδα. Δξγαζίεο αλέγεξζεο θηηξίνπ, απέλαληη απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηε ζηέγαζε εζηηαηνξίνπ αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα έγηλε Γπκλάζην, κεηά απνζήθε γηα παιηνζίδεξα ηνπ Γήκνπ θαη ζήκεξα πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε Ιανγξαθηθφ Κνπζείν ζηηο βάζεηο πνπ βάιαλε ην από Μπαξάθνπ Διέλε Ξεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηεο Ξαλαγίαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Βειιεζάξηνπ πεξίπνπ , απφ αξηζηεξά Θαθαλέιεο Αζαλάζηνο ( θξαηά ηελ εηθφλα ηεο Ξαλαγίαο ), Ξαπά- δήζεο θαη Θαινγήξνπ Αζαλάζηνο. από Καινγήξνπ ππξίδσλ Γατηαλάθη - Ινθαηζάξηα ζην πξναχιην ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαίλεηαη πίζσ ην λεαξφ δάζνο θαη ηα ειάρηζηα ζπίηηα ρσξίο δέληξα θνληά ζην από Υαηδήλα Κσλζηαληίλν Αζιεηηθέο επηδείμεηο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην πξναχιην από Ξελάθε Δηξήλε ΖΜΔΡΑ Ιήςε λεξνχ απφ ηε θξήλε Ξαπά-Θενθάλε, φπσο ήηαλ κε ηελ μχιηλε ζθεπή, θαίλεηαη ε Θαινγήξνπ Δπαλζία θαη ν εγγνλφο ηεο Αζαλάζηνο. ην από Καινγήξνπ ππξίδσλ Δπίδεημε ηνπ πνδειάηνπ απφ Λίθν Ξαπνπιηά θαη Θαξαλίθα Κάθε ηo από Παπνπιηά Γήκεηξα Ζ ζηήιε πεξηκέλεη θσηνγξαθίεο από ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα γεγνλόηα πνπ γίλαλε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Απεηθφληζε δσδηαθνχ θχθινπ ζε ηνηρνγξαθία ζηνλ Άγην Βειηζάξην, ζπάλην θαηλφκελν γηα εθθιεζία. από Μπαξάθν Δπάγγειν Ρν Γνκέληθν πεξηκέλεη ηελ θαηαηγίδα πνπ πιεζηάδεη. Όηαλ ε θχζε έρεη θέθηα, ηα απνηειέζκαηα θαληαζηηθά από Αιηαπνύιην σηήξην

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! Με βάζε ηελ 4 ε ελόηεηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ρνι. έηνο: 2011-12 πκκεηείραλ νη καζεηέο: Γεξκηηδάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη Ναυσικά Θα πξνηηκνύζα λα δω εηξεληθά. Αιιά όηαλ θνηηάω γύξω κνπ, δελ βιέπω πνπζελά εηξήλε. Όπνπ θαη λα θνηηάμω, ε Γε θαηαζηξέθεηαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΘΑΚΗ: 30 12-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 154 ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ Γραφείο Δημάρχου, Τηλ. : 26740-32795, Fax: 26740-33387, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα