ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει."

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 - ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ - ΑΤΓΟΤΣΟ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ FULL MOON PARTY ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΜΖ ΑΓΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΟ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΤΓΝΧΜΖ ΓΗΑ ΚΑΠΟΗΑ ΛΑΘΖ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΜΑ ΦΤΛΛΟ ΛΟΓΧ ΑΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΠΗΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΔΠΗΘΤΜΟΤΜΔ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΝΟΜΑΣΔ ΤΝΔΥΧ ΚΑΗ ΘΑ ΘΔΛΑΜΔ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔ Α, ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΟΣΗ ΑΛΛΟ ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΠΔΣΤΥΟΤΜΔ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ. ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 2008 Γηνξηάζηεθαλ θαη θέηνο, κε ηδηαίηεξε ραξά, ηα γελέζιηα ηεο Θενηόθνπ ζην Βξηδόζηη κε νξδέο θόζκνπ λα ζπξξένπλ λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθόλα, ηελ Κπξηαθή ην απόγεπκα θαη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο. Σν βξάδπ ζην ρσξηό ην γιέληη ζπλέρηδε ζε θαλνληθνύο ξπζκνύο, κε δύν ιόγνπο λα κεηώλνπλ ηελ όξεμε θαη ραξά ηνπ παλεγπξηνύ, ν πξόζθαηνο αλαπάληερνο ρακόο ηνπ Κώζηα Θ. Καξέια θαη ε ζπιινγή ησλ ακπγδάισλ, πνπ δελ άθελε ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο λα θαζίζνπλ «ιίγν» παξαπάλσ, γηαηί ην πξσηλό μύπλεκα ήηαλ θνληά ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6 ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» ει. 4 ΔΚΘΔΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ει. 3 ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ ει. 2 ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει. 6 ΑΝ ΑΛΛΟΣΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΠΑΛΗΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΟΗ ΝΔΟΗ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ει. 5 ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΝΑΡΞΖ ΝΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ & ΚΤΠΔΛΛΟ ει. 7

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 21 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΣΑΛΖ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΚΠΑΡΑΘΟ ΒΑΓΓΔΙΖ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. ΒΑΡΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 4. ΓΑΛΧΖ ΑΒΒΑ 5. ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ 6. ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 7. ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 8. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΗΜΖΝΖ 9. ΡΗΕΖΝΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΖ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνύ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΘΓΡΟΚΖ ΣΑ ΙΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ Ο Μ.Π.. Γνκελίθνπ πξαγκαηνπνίεζε, εκεξήζηα εθδξνκή ζηηο , ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Πόδαξ θαη ζηελ Έδεζζα. Ξεθηλήζακε θαηά ηηο 8 ε ώξα, από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, κε νδεγό ην Νίθν Ρηδελό κε πξννξηζκό ηα ινπηξά θαη ελδηάκεζε ζηάζε ζηα έξβηα γηα θαθέ. Οη πεξηζζόηεξνη ζην ιεσθνξείν, ήηαλ ζρεδόλ λαξθσκέλνη από ην ρζεζηλό μελύρηη. Με ηελ πόζε ηνπ θαθέ ζηα έξβηα, άξρηζε ε νκάδα λα μππλά ζηγά - ζηγά θαη λα αλππνκνλεί λα θηάζεη ζηνλ άγλσζην πξννξηζκό, πνπ κε ηελ ώξα θαηλόηαλ όιν θαη λα απνκαθξύλεηαη. Καηά ηηο 12 θαη ζαξάληα θαη κεηά από πνιύ θνύξαζε, θηάζακε ζηα ινπηξά. Καηεβαίλνληαο από ην ιεσθνξείν, ε θνύξαζε ηνπ πνιύσξνπ ηαμηδηνύ ράζεθε κε κηαο. Ο ρώξνο καγεπηηθόο, κηα έθηαζε πεξίπνπ ζηα 70 ζηξέκκαηα, κε θαηαπξάζηλα πιαηάληα, νμηέο θαη κεγάιε πνηθηιία πνιιώλ απηνθπώλ δέληξσλ θαη παληνύ ηξερνύκελα λεξά κε θαηαξξάθηεο θαη ξπάθηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Σν λεξό ζηα ινπηξά, κε κόληκε ζεξκνθξαζία ζηνπο C ήηαλ θαηάιιειν γηα ραιάξσζε θαη θάπνηνη πην νξεμάηνη, ηνικήζαλε κηα βνπηηά ζηελ πηζίλα θάηη πνπ δελ ηόικεζα ν ίδηνο αλ θαη είρα καδί κνπ ηα απαξαίηεηα ζπκπξάγθαια. Οθείισ λα νκνινγήζσ όηη απηό πνπ κνπ ζηέξεζε ηε βνπηηά ήηαλ ν θόβνο, κήπσο θαηά ηελ έμνδό κνπ από ην λεξό ζηε επηθάλεηα, κπιέμσ ζε θαλέλα θνκπηλεδόλ θπξίαο, πνπ απνιάκβαλε ην ινπηξό ηεο ακέξηκλε. θνξπίζακε, άιινο πήγε γηα θαθέ, άιινο γηα πεξπάηεκα, άιινο γηα κπάλην θαη άιινο γηα αγνξέο. Γώζακε ξαληεβνύ ζην ιεσθνξείν θαηά ηηο 2. Κόζκνο πνιύο ζηα ινπηξά, θάζε ειηθίαο. Ήηαλ Κπξηαθή θαη δελ ππνινγίζακε όηη ζα καο δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ζην γεύκα, θαζώο ιόγσ θνζκνζπξξνήο δελ βξίζθακε πνπ λα θαζίζνπκε. Σειηθά θαζίζακε ζε κία ηαβέξλα, αιιά ηελ εμππεξέηεζε ζέινπκε όινη λα μεράζνπκε. Καηά ηηο 5 θεύγνπκε γηα Έδεζζα λα απνιαύζνπκε θαθέ ζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο. Παλέκνξθν θαη δξνζεξό πεξηβάιινλ όηη πξέπεη γηα ραιάξσζε κεηά από ην θαγεηό. Βνιηάξακε, βγήθακε θσηνγξαθίεο, ραδνινγήζακε θαη θαζίζακε γηα παγσηό, θαθέ θαη όηη ηξάβαγε ε όξεμε ηνπ θαζελόο. ηηο 7 θαη κηζή ήκαζηαλ όινη κέζα ζην ιεσθνξείν γηα ηελ επηζηξνθή. Γεκάηε θαη θνπξαζηηθή κέξα θαη θάπνηνη δελ άληεμαλ θαη ζέιεζαλ λα μεθνπξαζηνύλ. Κάπνηνη άιινη είραλε κεξηθά απνζέκαηα ελέξγεηαο θαη έιεγαλ αλέθδνηα, έθαλαλ θάξζεο, ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ. Καηά ηηο 11 ε πόξηα ηνπ ιεσθνξείνπ αλνίγεη αθξηβώο κπξνζηά από ηελ ππαίζξηα ςεζηαξηά ηνπ Βαζίιε Σζηθνύξα θαη ε έληνλε κπξσδηά ηζίθλαο θάλεη αδύλαηε ηελ αληίζηαζε, γηα έλα ζνπβιάθη, σο επηβξάβεπζε ζηνλ νξγαληζκό καο γηα ηελ ζσκαηηθή θόπσζε θαη ηελ ςπρηθή απόιαπζε πνπ καο πξόζθεξε ην ηαμίδη. ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ Full moon party ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 Σν κόλν ζίγνπξν είλαη ην βξάδπ ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ζα κείλεη ζε όινπο αμέραζην. Ξεπξνβάιινληαο ην θεγγάξη πίζσ από ην δάζνο, ην πάξηπ μεθίλεζε. Γελ πέξαζε πνιύ ώξα θαη ν θόζκνο άξρηζε λα καδεύεηαη ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Οθείινπκε λα νκνινγήζνπκε όηη καο μάθληαζε όινπο, δελ πεξηκέλακε ηέηνηα επηηπρία. Ζ θνξπθαία ζηηγκή ηεο βξαδηάο ήηαλ όηαλ έζβεζαλ όια ηα θώηα θαη έηζη απνιαύζακε όινη ην παλέκνξθν νιόγηνκν απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, αθνύγνληαο ξνκαληηθά ηξαγνύδηα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα εμαηξεηηθά ζην θεγγάξη ( παλζέιελνο, θαη έρεη έλα θεγγάξη απόςε, η απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, ην θεγγάξη πάλσζε κνπ, θεγγάξη κάγηα κνπ θάλεο θαη άιια). Καη ηόζν θόζκν λα κελ είρε, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ζα πεξλνύζακε εμίζνπ όκνξθα. Μαθάξη λα μαλαδήζνπκε θαη άιιεο ηέηνηεο ζηηγκέο Με επηηπρία ζηέθζεθε ε κνπζηθόρνξεπηηθή βξαδηά, αθηεξσκέλε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ θαη όρη κόλν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ γεπέδνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Απγνύζηνπ. Μεηά ηηο 10 ην βξάδπ, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, άξρηζαλ λα ζπξξένπλ «κπινύθηα κπινύθηα» από θάζε γεηηνληά ζην γήπεδν. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ιατθνύ-δεκνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ έπαημαλ θαη ηξαγνύδεζαλ επηιεγκέλα ηξαγνύδηα πνπ δηδάρζεθαλ ηειεπηαία, απνθνκίδνληαο εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα άξρηζε ην πξόγξακκα θαη ην θέθη δελ άξγεζε λα αλάςεη. Όια ήηαλ ηέιεηα, ηα παηδηά παίδαλε ζην γήπεδν, νη κεγάινη, άιινη ρόξεπαλ θαη άιινη παξαθνινπζνύζαλ, ην κόλν πξόβιεκα ήηαλ όηη ε βξαδηά είρε κηα ςύρξα θαη αλάγθαζε ζηελ αξρή ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππόινηπνπο λα απνρσξνύλ γηα ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξαδηά έθιεηζε θαηά ηηο 4. Σα έζνδα από ηελ εθδήισζε ζα δηαηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ κνπζείνπ. ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ δέρηεθε ηελ πξόζθιεζε ηεs Πξνέδξνπ ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ θ. Υξηζηίλαs Κνπηηνύ, γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηθνύ ρνξεπηηθνύ ζηηο δηήκεξεs εθδειώζεηs ηνπs ζηηο 26 θαη 27 Ηνπλίνπ 2008, κε ζέκα «ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ» ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σπξλάβνπ θαη ηε Ννκαξρία Λάξηζαs.Ο ζθνπόs ηεs εθδήισζεs ήηαλ θηιαλζξσπηθόs.σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ είλαη: Βαξζακή Θσκαή, Καξαλίθα Γεσξγία, Κππαξίζζεs Αγγεινs, Mειηγθάθε Αγγειηθή, Παληαδή Γήκεηξα, Παληαδή Ναηάζζα, ακαξά Αλζή, Σζηθνύξα Γήκεηξα, Σζνπβειαθίδεs Nηθόιανs, Tζνύηζνπ Γεσξγία, Υαηδήλα Παξαζθεπή. Μεηά ην πέξαs ηεs εθδήισζεs o Πξόεδξνs ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγηώηεs αξρώζεs πξόζθεξε αλζνδέζκε θαη αλακλεζηηθά βηβιία ηνπ ηόπνπ, ζηελ Πξόεδξν ηνπ Μ.Π.. Γνκέληθνπ θ. Μαξία Κακίιε. ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ θαη ν Α.Ο. Γνκέληθνπ ην άββαην 5 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, κεηά από επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, ζην ζεξηλό ζηλεκά ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, πξνβνιή ηνπ dvd «Μηα ζπζία μεραζκέλε» ζε ζθελνζεζία Ν. Παπαζαλαζίνπ ηεο ΔΣ 1, κε ην νινθαύησκα ηνπ ρσξηνύ θαη ηε δνινθνλία 150 αλδξώλ από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα ζηε ζέζε «Καπθάθη». Πξηλ από ηελ πξνβνιή έγηλε παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ κε κνπζηθά όξγαλα από ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ. Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΔΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ ΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ ΒΑΧ, ΒΑΡΑΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΒΑΡΑΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΒΔΛΧΝΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΥΑΡΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΑ ΝΗΚΖΣΑ, ΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΖΛΗΑ, ΓΚΑΣΕΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΟΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΓΡΤΠΟΓΗΑΝΝΖ ΗΓΝΑΣΗΟ, ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΡΖΝΖ, ΓΑΛΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΓΑΛΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΒΡΑΑΑΜ, ΕΑΓΚΑ ΘΧΜΑΖ, ΕΑΓΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ, ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΑΜΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΑΜΗΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΠΑΝΗΓΟΤ ΟΦΗΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΚΑΡΑΓΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΑΤΡΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΚΑΡΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΑΡΠΟΤΕΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΒΔΛΗΑΡΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΥΑΡΖ, ΚΗΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΗΑΣΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΟΝΗΑΣΗΧΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΣΟΓΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΛΑΒΑΝΣΗΧΣΖ ΛΔΧΝΗΓΑ, ΛΗΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΑΡΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΠΑΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΜΠΔΚΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΠΟΤΡΛΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΜΤΣΟΤΛΑ ΘΧΜΑ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΟΤ ΡΔΝΑ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΣΟΤΜΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΞΔΝΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΤΡΟ, ΠΑΠΑΘΑΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ, ΠΑΠΑΛΔΞΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΠΔΣΔΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΟΤΡΑ ΠΟΣΑΜΗΑ, ΡΑΠΣΖ ΥΡΖΣΟ, ΑΛΑΜΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΗΟΤΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΟΤΡΜΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΣΔΡΓΗΑΡΖ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ, ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΟΠΖ, ΣΗΑΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΣΗΑΣΗΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΣΗΚΟΤΡΑ ΒΑΗΛΖ, ΣΗΚΡΗΚΖ ΥΡΖΣΟ, ΣΟΤΒΔΛΑΚΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ, ΣΟΤΣΟΤ ΓΑΦΝΖ, ΦΛΔΓΓΑ ΑΥΗΛΛΔΑ, ΦΛΔΓΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΦΟΤΝΣΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΑΣΕΖΒΓΔΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΥΑΣΕΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΔΧ

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ηε Ληζνπαλία βξέζεθε ην δηάζηεκα 1-6 Ηνπιίνπ ν ζπγρσξηαλόο καο εξαζηηέρλεο γιύπηεο Οηθνλόκνπ Βαζίιεο ζπκκεηέρνληαο ζηελ ειιεληθή απνζηνιή πνπ εθπξνζώπεζε ηε ρώξα καο ζην δηεζλέο θνιθιόξ θεζηηβάι «Baltica».Σν ελ ιόγσ θεζηηβάι δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν ελαιιάμ από ηηο ηξεηο ρώξεο ηεο Βαιηηθήο, (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία). Φέηνο, πήξαλ κέξνο ζηε δηνξγάλσζε ζπγθξνηήκαηα από ηελ Αίγππην, ηελ Αξκελία, ηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία,ηελ Οπθξαλία,ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα ηα νπνία παξνπζίαζαλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, εμέζεζαλ έξγα ηέρλεο θαη καγείξεςαλ εζληθά θαγεηά. Σελ Διιάδα εθπξνζώπεζαλ ην Κέληξν Διιεληθνύ Υνξνύ θαη Λατθνύ Πνιηηηζκνύ (Κ.Δ.ΥΟ.Λ.Π.) θαη ν ύιινγνο Βεξδηθνπζησηώλ Λάξηζαο. Σν πξόγξακκα ηνπ «Baltica 2008» πεξηειάκβαλε παξαζηάζεηο ρνξνύ,ηξαγνπδηώλ θαη κνπζηθήο ηόζν ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όζν θαη ζε δξόκνπο, πάξθα θαη πιαηείεο, ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο γηνξηέο, πάξηπ, δεμηώζεηο, ςαικσδία ύκλσλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη δεκηνπξγηθό εξγαζηήξη κε ζπδεηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο θαη ηελ παξνπζίαζε κεζόδσλ δηδαζθαιίαο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ηξαγνπδηώλ. Οη εθδειώζεηο θνξπθώζεθαλ ζην ηξηήκεξν «Festival Town» ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην εξετθηζθεο, ην πην θεληξηθό πάξθν ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Ληζνπαλίαο Βίιληνπο κε ηξεηο ζθελέο ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ησλ ρσξώλ έδηλαλ ζπλερώο παξαζηάζεηο, κηθξέο θνπδίλεο όπνπ καγεηξεύνληαλ θαη πξνζθέξνληαλ ζηνπο επηζθέπηεο παξαδνζηαθά εζληθά θαγεηά (ηα θεθηεδάθηα θαη ηα γεκηζηά έγηλαλ αλάξπαζηα) θαη ηέινο πεξίπηεξα όπνπ Ληζνπαλνί θαη μέλνη θαιιηηέρλεο παξνπζίαδαλ ηε δνπιεία ηνπο αιιά θαη δεκηνπξγνύζαλ. Σν ειιεληθό θαιιηηερληθό πεξίπηεξν είρε άξσκα αξραίαο Διιάδαο. Οη πέηξηλεο δεκηνπξγίεο ηνπ θ. Οηθνλόκνπ κε ζέκαηά από ηελ ειιεληθή κπζηζηνξία πξνθάιεζαλ ηελ πεξηέξγεηα, ην ζαπκαζκό αιιά θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ ληόπησλ όηαλ πιεξνθνξνύληαλ όηη δελ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε. Ρσηνύζαλ λα κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο ηόζν γηα ηα κπζηθά πξόζσπα πνπ απεηθόληδαλ ηα έξγα όζν θαη γηα ην πιηθό, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πόζν ρξόλν ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζνύλ, αλ ν γιύπηεο έρεη ζπνπδάζεη ηελ ηέρλε ή είλαη απηνδίδαθηνο. Κάπνηνη πήξαλ ηα εξγαιεία ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζέιεζαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην ιάμεπκα ηεο πέηξαο. ΒΛΕΠΩ-ΑΚΟΤΩ- ΠΑΡΑΣΗΡΩ-ΦΟΛΙΑΖΩ- ΠΡΟΣΕΙΝΩ-ΠΕΡΙΜΕΝΩ. Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγσλίεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα. Ρη ζπνπδέο ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ην ζρνιείν, ηη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο έρνπλ, πνηα ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο λένπο γηα ην κέιινλ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο κηζζνχ. Δκείο σο "λένη άλζξσπνη κε αλεζπρίεο", πηζηεχνπκε πσο έλα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαηεπζπλφκελν απφ αλζξψπνπο κε γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν, ζα έδηλε απαληήζεηο ζε πνιιά απφ απηά ηα εξσηήκαηα ησλ λέσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη λα γλσξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φηαλ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπειπηζηνχκε ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζα απνηειέζεη κία ρείξα βνεζείαο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ησάλλα Οηδελνχ Νεξό Άιιν έλα θαινθαίξη πέξαζε θαη ηα πξνβιήκαηα κε ην λεξφ θέηνο, ήηαλ αθφκα εληνλφηεξα. Ρα παξάπνλα πάξα πνιιά, γηα νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ λεξφ λα πηνπλ, λα θάλνπλ κπάλην, λα πνηίζνπλ ηα δσληαλά ηνπο θαη λα δξνζίζνπλ ηηο απιέο ηνπο. Δπηπρψο είρακε θαη ηελ Ρξαλή βξχζε θαη λα απνιαχζνπκε ιίγν λεξάθη θαζαξφ θαη λα κελ κπξίδεη. Ραηξηάδεη απφιπηα ην «θάζε πέξπζη θαη θαιχηεξα» θαζψο δελ θαίλνληαη αξκφδηνη λα αζρνινχληαη κε ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ηνπ ρσξηνχ θαη ε επφκελε ρξνληά θαληάδεη δπζθνιφηεξε. Αθνχγνληαη θάπνηεο θηλήζεηο, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ( λέα πνκψλα ). Δίλαη απαξάδεθην φκσο, λα ράλνληαη πνιχηηκα θπβηθά λεξφ γηα κέξεο, απφ δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ηνπ ρσξηνχ, ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο δελ έρεη νχηε ζηαγφλα. Έιενο.Γ. Γελ θηαίεη γηα φια ν πξφεδξνο καο, φρη κε ην παξακηθξφ λα θαηαινγίδνπκε επζχλεο. Έλαο θνχθνο δελ θέξλεη ηελ άλνημε. Σξαλή Βξύζε Φέηνο ην θαινθαίξη ιφγσ λεξνχ, ρξεηάζηεθε λα πάσ αξθεηέο θνξέο ζηελ Ρξαλή βξχζε. Έηπρε λα είκαη θαη λα ζπλνκηιήζσ κε παηδηά, έθεβνπο, κεζήιηθεο θαη γεξνληφηεξνπο. Ρνπο έρσ δεη λα παιεχνπλ κε ηηο ζσιελψζεηο γηα λα πεξάζνπλ λα πάξνπλ θαη λα πηνχλ λεξφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζθαινπάηη είθνζη εθαηνζηψλ, αξθεηφ χςνο γηα επαίζζεηεο ειηθίεο. Απφ βξσκηά, θαιά θξαηεί. Αληί λα θάλνπκε ην ρψξν, πφιν έιμεο, εκείο ηνπζ δηψρλνπκε. Έλα απφγεπκα, πάιη βνπηεγκέλνο ζηηο ζθέςεηο, κε ην ιηγνζηφ κπαιφ πνπ δηαζέησ, πξνζπαζνχζα λα θαηαιάβσ, πσο έγηλε απηφ ην ζχκπιεγκα ζσιελψζεσλ θαη αλ εμππεξεηεί θάηη, εθείλε ηε ζηηγκή, θηάλεη έλαο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ ξψηεζα αλ κπνξεί λα κνπ εμεγήζεη, πνηνο θαη γηαηί ην έθαλε απηφ, κνπ απάληεζε απιά, ( κελ ςάρλεηο ηίπνηα, είλαη ΓΘΑΦΑΙΗΑ ) # ΔΛΗΓΑ 3 ηήιε ησλ αλαγλσζηώλ Ζ νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ είλαη ην ελδηαθέξνλ όισλ καο. Αο βνεζήζνπκε όινη λα γίλνπλ θάπνηα έξγα γηα ην κέιινλ θαη ην θαιό ησλ παηδηώλ καο. Δθόζνλ ηνπο αξκόδηνπο ηνπ δήκνπ δελ ηνπο αθνξά ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο πιαηείαο ( πνπ είλαη ν θαζξέπηεο ελόο ρσξηνύ ή πόιεο) θαη εηδηθά γηα ηεο παηδηθέο ραξέο πνπ είλαη ε πλνή γηα ηα παηδηά καο, αο ηνπο πείζνπκε κήπσο θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ. Αλ όρη αο νξγαλώζνπκε εθδειώζεηο γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζθνπνύο καο. Δίλαη θξίκα απηή ε γξαθηθή νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ καο λα ζβήλεη ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο όισλ καο.. Καξαλίθα Βίθπ θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζηήιεο είλαη λα θηινμελεί δηθέο ζαο επηζηνιέο ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξίδα ή νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην ρσξηό καο, θάηη πνπ είδαηε θαη ζαο άξεζε ή δελ ζαο άξεζε θαη ζέιεηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο αλαγλώζηεο ηεο εθεκεξίο. Αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ ζπγρσξηαλφ καs Γηψξγν Βαξζακή, θαζεγεηή Θενινγίαs, γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ Πχιινγν θαη ζηελ Δθεκεξίδα καs.δίλαη γεγνλφο φηη ν Γηψξγνs γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα ζηάζεθε δίπια καs. Βνήζεζε ζηηο εθδειψζεηs γηα ηα παηδηά, ζην Θαξλαβάιη θαη ζηνπs ρνξνχs ηνπ Ππιιφγνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνχ. Αθφκε έγξαςε κνλαδηθά άξζξα γηα ηελ εθεκεξίδα καs θαη γεληθά ε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ήηαλ ζπγθηλεηηθή θαη αμηνδήιεπηε. Δπηζπκνχκε φζν κπνξεί, απφ εθεί πνπ είλαη λα ζπλερίζεη. Ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ν Γηψξγνs Bαξζακήs έθπγε γηα ηε Γεξκαλία, φπνπ ζα κείλεη γηα 5 ρξφληα Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιφγνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεs Δθεκεξίδαs, ηνλ επραξηζηνχκε ζεξκά γηα φηη έθαλε. Ρνπ επρφκαζηε εθεί πνπ πάεη θαιή δηακνλή, δίλνληαο ηα πνιχηηκα θψηα ηνπ ζηνπs Έιιελεο καζεηέο ηεs Γεξκαλίαο. ΔΦΖΜΔΡΗ Γηζθνβόινο Σηηαλνκαρία Αζθιεπηόο Ζ ειιεληθή απνζηνιή άθεζε αιιά θαη απνθόκηζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Ζ Ληζνπαλία είλαη κηα πνιύ όκνξθε θαη θαηαπξάζηλε ρώξα κε θηιηθνύο, αλνηρηνύο θαη κε παηδεία αλζξώπνπο πνπ δηαηεξνύλ δσληαλή ηελ επαθή κε ηηο παξαδόζεηο ηνπο. πλίζηαηαη αλεπηθύιαθηα σο πξννξηζκόο ηαμηδηνύ. Ο θαιιηηέρλεο ζπκκεηείρε θαη ζηελ έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Απγνύζηνπ ζηα Αξαδνζίβηα (30 31 Απγνύζηνπ Αξαδνζίβηα 2008 ) παξνπζηάδνληαο κεξηθά από ηα γιππηά ηνπ, δίλνληαο θαη ζην ηνπηθό θνηλό ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεη ηα έξγα ηνπ.

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Κνηλνπνίεζε Πξνο ΔΛΓΑ ΛΑΡΗΑ θαη Πξνο Αληηλνκάξρε Πξσηνγελή Σνκέα θύξην Νηόθν Βαζίιεην Θέκα : Ή Καξπόπησζε θαη ε θάιπςε απηήο από ηνλ ΔΛΓΑ. Αμηόηηκε θύξηε Αληηλνκάξρε Σν Γεκ. Γηακ/ζκα ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλόηεηαο Γνκελίθνπ ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο, απνηειείηαη από 120 παξαγσγνύο, πνπ θαιιηεξγνύλ πάλσ από ρηιηάδεο ζηξέκκαηα Ακύγδαια δηαθόξσλ πνηθηιηώλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηνλ όγθν ηεο θεηηλήο καο παξαγσγήο δελ είλαη ελζαξξπληηθέο, θαζώο είλαη ή δεύηεξε ρξνληά, πνπ νη Ακπγδαιηέο, ιόγσ ηεο θαξπόπησζεο, έρνπλ ξίμεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαξπώλ ηνπο. Ζ θάιπςε ηεο Καξπόπησζεο ησλ Ακπγδάισλ από ηνλ ΔΛΓΑ ζα ζήκαηλε γηα ηνπο παξαγσγνύο κηα ηαρύηεξε θαη απινύζηεξε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ απώιεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο, θαη παξάιιεια ηελ κεξηθή θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ εμόδσλ θαη εζόδσλ. Γλσξίδνπκε θ. Αληηλνκάξρε όηη δξάηε κε γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πνιηηώλ-ησλ αγξνηώλ θαη πξνζβιέπνπκε ζε παξέκβαζε ζαο γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ παξαγσγώλ. ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» Ρελ Γεπηέξα 14 θαη ηελ Ρξίηε 15 Ηνπιίνπ είρακε θσηηέο. Ρελ Γεπηέξα ε θσηηά μεθίλεζε απφ ην δεκφζην δξφκν ζηα Αζπξφηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρσξάθη ηνπ Κπνχκπα δίπια απφ ην πεξηβφιη κε ηηο ακπγδαιηέο ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Ληθνινχιε θαη πήξε ηνλ θαηήθνξν. Σάξε ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ καο θαη ηεο Ξπξνζβεζηηθήο ε θσηηά γξήγνξα ηέζεθε ππφ έιεγρν θαη έζβεζε ρσξίο λα πξνμελήζεη κεγάιεο δεκηέο. Όινη λνκίδακε φηη ε αηηία απηήο ηεο θσηηάο ήηαλ ηζηγάξν πνπ πεηάρηεθε απφ απηνθίλεην απφ ην δξφκν. Ρελ άιιε κέξα, ηελ Ρξίηε, ηελ ίδηα πάιη ψξα (14:30 κε 15:00) δπν θσηηέο ζρεδφλ ηαπηνρξφλσο εθδειψζεθαλ ε κία πάλσ απφ ηνλ άζπξν ηνλ φρην δίπια απφ ην πεξηβφιη ηνπ Θχκηνπ ηνπ Ρζεθνχξα θαη θνληά ζην πεξηβφιη ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα θαη άιιε κία ζηνλ Ξαιηφκιν ζην ρσξάθη ηνπ Θππαξίζζε Θππαξίζζε ή ηνπ Θαλάζε ηνπ Φνχληα. Ρα πξάγκαηα ζήκεξα ζαθψο πην δφξηθα απφ ρζεο. Πην ρσξηφ ε θακπάλα ρηχπεζε θαηά ε ψξα ηξεηο. Ακέζσο θαη ρσξίο θακηά δεχηεξε ζθέςε θαη ρξνλνηξηβή μερχζεθαλ απφ ην ρσξηφ ηα ηξαθηέξηα κε αιέηξηα, κε θαιιηεξγεηέο θαη κε βπηία γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. Γξήγνξα έθηαζαλ θαη ηξία ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. Δίδα θαη ζαχκαζα ηελ ζπλεηή ηφικε ησλ ππξνζβεζηψλ αιιά θαη ησλ δηθψλ καο παηδηψλ ηα νπνία ξίρηεθαλ ζηε κάρε κε ηε θσηηά θαη άξρηδαλ λα ηελ πεξηνξίδνπλ. Ρν έξγν ηνπο δπζραίξελε ηα κάια έλαο ηξειφο αέξαο πνπ θπζνχζε. Ήηαλ φινη εθεί. Ξξψηνο πξψηνο ν πξφεδξνο ν Γηψξγνο ν Ληθνινχιεο θαη καδί ν Ράθεο ν Γαιψζεο. Ν Βαζίιεο ν Λαβξνδίδεο ηνπ Ιάδνπ θαη ν Γηάλλεο ν Εάγθαο ηνπ Λίθνπ. Ν Λάζηνο ν Ρζνχηζνο κε ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ιηάθν θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ Ρζεθνχξα ηνπ Ράθε. Ν Πηέξγηνο ν Ρζαθλάθεο, ν Δπξηπίδεο ν Θππαξίζζεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαγηάλλεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαλίθαο ηνπ Ππχξνπ, ν Λίθνο ν Οάπηεο, ν πξφεδξνο Γεκήηξεο Θαξαλίθαο, ν Βαζηιάθεο ν Ρζηθνχξαο κε ηνλ κπακπά ηνπ ηνλ Θχκην, ν Βαγγέιεο ν Σαηδήλαο, ν Θσζηάθεο ν Βαξζακήο ηνπ Βαζηιάξα θαη ν Γηψξγνο ν Θαθαλέιεο ηνπ Βαζίιε κε ηνλ Λίθν ηνλ Ρζνχηζν. Ξαξφληεο αθφκα θαη ν Γηψξγνο ν Σαηδήλαο ν γξακκαηέαο κε ηνλ Λίθν ηνλ Ξνχιην. Πίγνπξα αξθεηνχο μερλψ θαη αο κε ζπγρσξήζνπλ. Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε πξνζπκία πνπ δείρλεη ην ρσξηφ καο νιφθιεξν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε επαηζζεζία καο ζε ζέκαηα νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ καο ηηκνχλ ηδηαίηεξα θαη καο θάλνπλ λα μερσξίδνπκε θαη λα θακαξψλνπκε. Άθεζα ηειεπηαίνπο θαη θπζηθά δελ μέραζα ηνπο δχν ήξσεο απηήο ηεο ππξφζβεζεο. Θνηηψληαο απφ ην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Ληνπξαιέθα Ξαιεθθιήζη Πθφκπα θαη Τειφξαρεο, Ξαιηφκιν πξηλ ηε δηαζηαχξσζε αθξηβψο ζηνπ Σαξάιακπνπ ηνπ Ξεληαδίδε ην ρσξάθη πνπ ην αγφξαζε ν Θχκηνο ν Ρζεθνχξαο θαη ηφρεη πεξηβφιη κε ακχγδαια, βιέπνπκε απέλαληη ζην κπατξη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ θάησ απ ηε γνχξλα ηνπ Θαπέηζηνπ έλα κηθξφ κέησπν (πεξίπνπ 50 κέηξα) λα θηλείηαη απεηιεηηθά πξνο ηα θάησ θαη δπηηθά. «Αλ θχγεη απ απηνχ ε θσηηά, παηδηά, ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια...» ιέκε. Καο ξσηάεη έλαο ππξνζβέζηεο: «Κπνξνχκε λα πάκε εθεί;» ηνπ απαληάκε: «Γχζθνια». Ρφηε βάδεη κπξνο ν Ζιίαο ν Γθαδξήο ην Lantini κε ηελ αεξνηνπξκπίλα θαη ηνλ βιέπνπκε λα θεχγεη, θαη δηαζρίδνληαο ηα ρσξάθηα ηνπ Σαιάηζε θαη ηνπ Θφδσξνπ ηνπ Θππαξίζζε βγαίλεη ζηνλ θάησ δξφκν, πνπ έξρεηαη απ ηα Ιηάγα πξνο Ακπληή Άζπξν λ φρην, θαη ζηξίβεη αξηζηεξά πξνο ην ρσξηφ αιιάδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηαρχηεηα. Θηλείηαη, ηψξα, αξθεηά γξήγνξα θαη κεηά απφ ιίγν ζηξίβεη δεμηά κέζα απφ ηηο αθαθίεο ηνπ Βαζίιε ηνπ Ιηάθνπ θαη ηνλ ράλνπκε... Ξνχ πάεη απφ θεη; αλαξσηεζήθακε. «Μέξεη ν Ζιίαο» καο ιέεη ν Βαζηιάθεο ηνπ Θχκηνπ. Ζ απνξία καο δελ θξάηεζε πνιχ. Πε δπν ιεπηά βιέπνπκε ην Lantini ηνπ Ζιία κέζα ζην ρσξάθη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ. Ν ήξσαο Ζιίαο θαηεβάδεη ηαρχηεηα, θνκπιάξεη ην Power Take off (P.T.O.) θαη αλεβαίλεη γηα λα ηελ πάξεη ηελ θσηηά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Γελ αλεζπρήζακε νχηε κηα ζηηγκή γηαηί δηαθξίλακε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνχζε, ν Ζιίαο ν ήξσαο, κηα ζπλεηή ηφικε. Ρελ πήξε κε ηέηνην ηξφπν, ξε παηδηά, ηε θσηηά ιεο θαη ήηαλ εκπεηξφηαηνο ππξνζβέζηεο. Ζ θσηηά παγάδσλε αιιά ζ έλα ζεκείν πνπ ε πξφζβαζε ήηαλ δχζθνιε έθαηγε γεξά. Θαη ηη θάλεη ν Ζιίαο; γπξίδεη πίζσ γηα λα απνθχγεη ηε ζνχδα πνπ είρε ην ρσξάθη, κπαίλεη ζην θακκέλν θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηε θσηηά. Αθηλεηνπνηεί ην ηξαθηέξ, καξζάξεη θαη φξζηνο κε ην ιάζηηρν βάιιεη θαηά ηεο θσηηάο θαη νη θιφγεο, ζα ζεξηφ πνπ δέρεηαη ζθαίξεο, γνλαηίδνπλ θαη ζσξηάδνληαη. Ζ θσηηά φκσο δελ έζβεζε αθφκα. Βιέπνπκε ηνλ Ζιία λα θσλάδεη. Δπεηδή δελ ηνλ αθνχκε ηνλ παίξλνπκε ζην θηλεηφ (είδεο ε ηερλνινγία). «Κνπ ηειείσζε ην λεξφ» καο ιέεη «πξέπεη λα ξζεη ν Ρφιηνο». Σσξίο λα ραζνκεξήζνπκε κε ην MASSEY FERGYSON ν Απνζηφιεο ν Πακαξάο βάδεη κπξνο θαη μεθηλάκε. Αθνινπζνχκε αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ είρε αθνινπζήζεη θαη ν Ζιίαο ιίγν λσξίηεξα θαη ζε ιίγα ιεπηά βξηζθφκαζηε απέλαληη απφ ηε θσηηά πνπ βέβαηα έθαηγε ηψξα πνιχ ιίγν. Ν Ρφιηνο ηψξα, αλαιακβάλεη δξάζε. Κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ζιία μέξεη πνιχ θαιά θη απηφο ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ην θάλεη πνιχ θαιά. Κεο ζηνπο θαπλνχο, ινηπφλ θαη ν ήξσαο Απνζηφιεο, θαηαθέξλεη κε ην ιάζηηρν ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζην ζεξηφ πνπ ςπρνξξαγνχζε ήδε απφ ηα θαίξηα πιήγκαηα πνπ είρε δερζεί απφ ηνλ Ζιία. Ζ θσηηά έζβεζε. Κείλακε ιίγν αθφκα γηα λα ραξνχκε ηε λίθε. Φχγακε. Δπηπρψο ε θσηηά απηή δελ πξνμέλεζε κεγάιε δεκηά. Όπσο κάζακε ην βξάδπ θάεθε έλα πεξηβφιη κε ειηέο ηδηνθηεζίαο Αξαληνζηβίσλ θαη άδξαμαλ ιίγα δέλδξα ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα. Ν Θχκηνο ηα πξφιαβε κε ηελ αεξνηνπξκπίλα. Ήζεια λα κεηαθέξσ εηθφλεο ζ φζνπο δελ ήηαλ εθεί θαη λα ζπκίζσ απηέο ηηο εηθφλεο ζ φζνπο ήηαλ εθεί. Ήζεια λα εθζεηάζσ ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ακέζσο πεηάρηεθαλ κφιηο αθνχζηεθε ζην ρσξηφ ε θακπάλα. Ήζεια λα πκλήζσ ηελ ιεινγηζκέλε ηφικε ηνπ Ζιία θαη λα ηνλ παξνπζηάζσ σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζηλ. Ήζεια, αθφκε, λα ηηκήζσ γηα ην ζεκλφ ηνπ θηιφηηκν ηνλ Απνζηφιε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε απφ ηε ζηήιε απηή λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππξνζβέζηεο. Βαξζακήο Γεώξγηνο ΜΝΖΜΔΗΟ ΦΑΓΗΑΘΔΝΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1943 ΣΖ ΜΑΤΡΊΣΑ Με εθηίκεζε Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γνκελίθνπ Νηθνινύιεο Γεώξγηνο Κάιην αξγά, παξά πνηέ. Μεηά από 65 ρξόληα, έγηλε κλεκείν ζηνλ ηόπν πνπ ζθαγηάζηεθαλ 25 ζπγρσξηαλνί καο ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1943 από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα. ην πιάη ηνπ δεκόζηνπ δξόκνπ ζην ύςνο ηνπ ινθίζθνπ «Μαπξίηζα», όπνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλόηα εθείλε ηε ηξαγηθή κέξα, θαηαζθεπάζηεθε έλα εθθιεζάθη λα θαεί θαη λα ζπκίδεη θαζώο θαη κηα καξκάξηλε ζηήιε πνπ αλαγξάθεη ην γεγνλόο θαη ηα νλόκαηα ησλ πεζόλησλ ζπγρσξηαλώλ καο, σο ειάρηζηνο θόξνο ηηκήο κεηά από ηόζα ρξόληα. Σν θόζηνο ηνπ κλεκείνπ έθηαζε ηα 1600 επξώ θαη θαιύθζεθε απνθιεηζηηθά από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ δίλνληαο ν θαζέλαο από 80 επξώ.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ # ΔΛΗΓΑ 5 Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΟΣΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ Παξάμελα Δάλ καζάο ηζίρια ελώ θαζαξίδεηο θξεκκύδηα δελ θιαηο! Ζ θξάζε «έθαγε ρπιόπηηα» πξνέξρεηαη από ην παξαζθεύαζκα ρπινύ πνπ έδηλαλ παιηά νη ςεπηνγηαηξνί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαεκνύ ησλ εξσηεπκέλσλ! Σν 62 κ.υ., ν Νέξσλαο έζηεηιε ζθιάβνπο ζηα Απέλληλα ξε, γηα λα ηνπ θέξνπλ θξέζθν ρηόλη. ηαλ επέζηξεςαλ νη ζθιάβνη, ν Νέξσλαο πήξε ην ρηόλη, πξόζζεζε θξνύηα θαη κέιη θαη ην έθαγε σο παγσηό. Σα πόδηα καο είλαη θαηά 5 κε 10% κεγαιύηεξα ζην ηέινο κηαο εκέξαο! Tα λύρηα ησλ ρεξηώλ κεγαιώλνπλ ηέζζεξηο θνξέο ηαρύηεξα από ηα λύρηα ησλ πνδηώλ. Σα κάηηα καο έρνπλ πάληα ην ίδην κέγεζνο εθ γελλεζείο, αιιά νη κύηεο θαη ηα απηηά καο ζπλέρεηα κεγαιώλνπλ. Σα νύξα ηεο γάηαο ιάκπνπλ ζην ζθνηάδη.. ΜΟΤΗΚΖ ε πξόηαζε καο Ο Παύινο Παπιίδεο επηζηξέθεη δηζθνγξαθηθά κε έλαλ δηπιό live δίζθν ερνγξαθεκέλν από ηηο παξαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 22 θαη 23 Mαξηίνπ 2008 ζην Θέαηξν Απόιισλ ηεο Δξκνύπνιεο ύξνπ. ην δηπιό live album απνηππώλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ ηξαγνπδνπνηνύ Παύινπ Παπιίδε, από ηα δύν πξνζσπηθά ηνπ album «Αθνύ ινηπόλ μεράζηεθα» θαη «Άιιε κηα κέξα» θαη από ην παξειζόλ ηνπ κε ην ζπγθξόηεκα «Ξύιηλα ζπαζηά», ζε λέεο αθνπζηηθέο εθηειέζεηο. ην δηπιό cd Live πεξηιακβάλεηαη ην θαηλνύξγην ηξαγνύδη ηνπ Παπιίδε «ηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά», θαζώο θαη ην κεισπνηεκέλν πνίεκα ηνπ Κώζηα Οπξάλε «Πεξαζηηθέο». SUDOKU Απ' όιεο ηηο θπιέο ηνπ πιαλήηε, νη κόλνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηηά είλαη νη Aληακαλ θαη νη Ππγκαίνη. Aλ θαη ν πιπζπζκόο ηεο Kίλαο μεπεξλά ην 1 δηζεθαηνκκύξην, ηα επίζεηα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από δηαθόζηα. Σνπιάρηζηνλ άιινη άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα κέξα κε εζέλα. Σν κεγαιύηεξν ζειαζηηθό ζην θόζκν, ε κπιε θάιαηλα, κόιηο γελλεζεί, δπγίδεη 5 ηόλνπο! ΣΑΗΝΗΔ ε πξόηαζε καο Into the Wild Ταξίδι στην Αγρια Φύση Απνθνηηψληαο απφ ην παλεπηζηήκην, ν 22ρξνλνο Θξίζηνθεξ ΚαθΘάληιο γπξίδεη ηελ πιάηε ηνπ ζε έλα πνιιά ππνζρφκελν κέιινλ θαη απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη απφ ηε Λφηηα Ληαθφηα κέρξη ηελ Αιάζθα. Θαζ νδφλ ζπλαληά δηάθνξα άηνκα θαη δηδάζθεηαη αμίεο, ηηο νπνίεο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη μεράζεη. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ινη ζθέθηνληαη λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν αιιά θαλείο δε ζθέθηεηαη λα αιιάμεη ηνλ εαπηό ηνπ. (Λέσλ Σνιζηόη) "εκαζία δελ έρεη πνπ βξίζθεηαη ην θνξκί, αιιά πνπ ηαμηδεύεη ε ςπρή". (σθξάηεο) Σν νθζαικόο αληί νθζαικνύ θάλεη ηνλ θόζκν καο ηπθιό! (Μαράηκα Γθάληη) «Μπνξείο λα αλαθαιύςεηο πεξηζζόηεξα γηα έλα άηνκν ζε κηα ώξα παηρληδηνύ παξά κε έλαλ ρξόλν ζπδήηεζεο» (Πιάησλ) Με ιεο πάληα όζα γλσξίδεηο αιιά γλώξηδε πάληα όζα ιεο. (σθξάηεο) Ζ κόλε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ειηζηόηεηαο θαη ηεο ηδηνθπίαο είλαη όηη θαη ε ηδηνθπία έρεη θαη ηα όξηά ηεο! (Άικπεξη Αηλζηάηλ) Έναρ παηέπαρ και ο γιορ ηος διαζσίδοςν μια καηαζηπαμμένε και επεμωμένε Αμεπική. Σίποηα δεν ζαλεύει ζηε πεμαγμένε γε εκηόρ από ηιρ ζηάσηερ πος παπαζέπνει ο άνεμορ. Ζ παγωνιά παγίδει ΒΗΒΛΗΟ ε πξόηαζε καο Ο ΓΡΟΜΟ πγγξαθέαο ΚαθΘάξζπ Θφξκαθ Καηεγνξία Ξέλε Λνγνηερλία ειίδεο 256 Σηκή 15,00 και βπάσο και όποηε πέθηει σιόνι, ηο σπώμα ηος είναι γκπι. Ο οςπανόρ ζκοηάδι. Πποοπιζμόρ ηοςρ ε ακηή αν και δεν ξέποςν ηι, αν οηιδήποηε, ηοςρ καπηεπεί εκεί. Γικό ηοςρ ηίποηα, μονάσα ένα πιζηόλι, για να ςπεπαζπιζηούν ηε ΑΓΟΡΑΣΔ & ΥΑΡΗΣΔ ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΓΧΡΑ δωή ηοςρ κόνηπα ζε λεζηέρ και παπανόμοςρ πος καιποθςλακηο ύν ζηο διάβα ηοςρ, ηα πούσα πος θοπούν, ένα καπόηζι αποθάγια - και ο έναρ ηον άλλον. Μπξηάκ (θνύξλνπ). ΜΔΡΗΓΔ 6-8 Τιηθά 1 θηιό θνινθύζηα 1 θηιό παηάηεο 1 θηιό κειηηδάλεο 3 θξεκκύδηα θνκκέλα ζε θέηεο 2 πξάζηλεο πηπεξηέο θνκκέλεο ζε ιεπηέο θέηεο 1 θηιό ώξηκεο ληνκάηεο Ξεθινπδηζκέλεο ή 1 θνπηί ληνκαηάθηα Αιάηη-πηπέξη 1 καηζάθη καηληαλό ςηινθνκκέλν 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ιάδη Καζαξίδεηε θαη πιέλεηε ηα θνινθύζηα, ηηο κειηηδάλεο θαη ηηο παηάηεο. Σα θόβεηε ζε θέηεο. Βάδεηε ζε έλα κεγάιν ηαςί όια ηα πιηθά θαη ηα αλαθαηεύεηε. Φήλεηε ην κπξηάκ ζε κέηξην θνύξλν γηα 1 ώξα θαη 30 ιεπηά πεξίπνπ. Αλ ρξεηαζηεί πξνζζέηεηε ιίγν λεξό. Παξαιιαγή: Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηπξί, θέηα θνκκέλε ζε κηθξά θνκκάηηα. Ραβαλί (22 θνκκάηηα). Τιηθά: 250 γξ. Μαξγαξίλε 1 θιηηδάλη δάραξε 4 απγά 1 θιηηδάλη ζηκηγδάιη ςηιό 1 θιηηδάλη γάια 1 ½ θιηηδάλη αιεύξη 3 θνπηαιάθηα κπέηθηλ 2 βαλίιηεο 1 θνπηαιηά μύζκα ιεκνληνύ 1 θιηηδάλη ακύγδαια Γηα ην ζηξόπη: 2 θιηηδάληα δάραξε 2 θιηηδάληα λεξό θαη θινύδα ½ ιεκνληνύ Ξεθινπδίδνπκε ηα ακύγδαια. Υηππάκε ζην κίμεξ ηα πιηθά ηνπ γιπθνύ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηε ζπληαγή. Βάδνπκε ην κείγκα ζε ηαςάθη Νν 24 θαη ην ςήλνπκε γηα 1 ώξα ζηνπο 200 ν. Όζν ςήλεηαη ην ξαβαλί, εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη, αθήλνληαο ηα πιηθά ηνπ λα βξάζνπλ γηα 5 ιεπηά. ηξνπηάδνπκε δεζηό ην γιπθό κε θξύν ην ζηξόπη. Σηο ζπληαγέο έδσζε ε Φαλή Γηακαληή Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ ε έλα ηξεινθνκείν, ν γηαηξόο θάλεη επαλέιεγρν ζε ηξεηο αζζελείο ηνπ. Ρωηά ηνλ πξώην, - πόζν θάλεη 1 +1; θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 368. Ρωηά ηνλ δεύηεξν. Καη απαληά ν ηξειόο, κπιε. Ρωηά ηνλ ηξίην. θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 2. - Μπξάβν, ηνπ ιέεη ν γηαηξόο, εηνίκαζε ηηο βαιίηζεο ζνπ θαη έια λα πάξεηο ην εμηηήξην από ην γξαθείν κνπ. Χηππά ε πόξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ γηαηξνύ, κπαίλεη κέζα ν ηξειόο θαη πάεη λα πάξεη ην εμηηήξην. - έρω κηα απνξία; ιέεη ν γηαηξόο, θνηηάδνληαο ηνλ. - Πωο ην βξήθεο; -Ήηαλ, παλεύθνιν, ιέεη ν ηξειόο, δηαίξεζα ην 368 κε ην κπιε

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Έλαο ηδηνθηήηεο pet-shop ζηελ Απζηξία, είρε αλαξηήζεη κηα πηλαθίδα έμσ απφ ηε θαηάζηεκα ηνπ, πνπ έγξαθε ΓΗΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΘΝΡΑΒΗΑ. Έλα κηθξφ αγφξη είδε ηελ πηλαθίδα θαη κπήθε ζην θαηάζηεκα ξσηψληαο: "Ξφζα ρξήκαηα ζέιεηε γηα λα κνπ δψζεηε έλα θνπηάβη"; Ν ηδηνθηήηεο απάληεζε πσο θφζηηδαλ απφ 30 έσο 50 επξψ. Ν κηθξφο, βγάδνληαο ειάρηζηα ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε ηνπ είπε: " Γπζηπρψο έρσ κφλν 2 επξψ, κπνξψ ηνπιάρηζην λα ραδέςσ ιίγν ηα θνπηάβηα "; Ν ηδηνθηήηεο ρακνγέιαζε θαη ζθχξημε δπλαηά. Κηα ζθπιίηζα κπήθε ζην δσκάηην, αθνινπζνχκελε απφ 5 θνπηαβάθηα. Ρν έλα απφ απηά θνχηζαηλε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη ιίγν πην πίζσ απφ ηα άιια θνπηαβάθηα. Ρφηε ν κηθξφο ξψηεζε: "Ρη έρεη απηφ ην θνπηάβη θαη θνπηζαίλεη"; Ν ηδηνθηήηεο ηνπ εμήγεζε πσο ην θνπηαβάθη είρε γελλεζεί κε πξφβιεκα ζην γνθφ θαη πσο ζα έκελε έηζη ζε φιε ηνπ ηε δσή. Ν κηθξφο ελζνπζηαζκέλνο είπε ζηνλ καγαδάηνξα: "ζέισ λα ην αγνξάζσ" ηνπ θψλαμε απνθαζηζηηθά. Ν άληξαο γέιαζε θαη ηνπ είπε: "Όρη, δελ λνκίδσ λα ζέιεηο έλα ηέηνην θνπηζφ θνπηάβη. Αιιά αλ επηκέλεηο κπνξψ λα ζνπ ην ραξίζσ"... Ν κηθξφο ήηαλ πεξήθαλνο θαη ηνπ είπε φηη ζα πξνηηκνχζε λα αγνξάζεη ην θνπηάβη έζησ θαη κε επθνιίεο θαη ζα έθαλε ηα αδχλαηα δπλαηά λα μεπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ pet shop, δίλνληαο έλα πνζφ θάζε κήλα. Ν άληξαο γέιαζε μαλά θαη είπε: " ην θνπηάβη απηφ είλαη άρξεζην, πξαγκαηηθά δελ ζνπ ρξεηάδεηαη, πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα ηξέμεη θαη λα παίμεη καδί ζνπ φπσο ηα άιια ζθπιηά...". Ρφηε ν κηθξφο ζήθσζε ην κπαηδάθη απφ ην παληειφλη ηνπ θαη άθεζε λα μεπξνβάιιεη ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη, ην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ απφ έλα κεηαιιηθφ ζίδεξν. "Όπσο βιέπεηε, νχηε θαη εγψ ζα κπνξέζσ λα ηξέμσ θαη λα παίμσ καδί ηνπ... επνκέλσο ην θνπηάβη ζα έρεη θάπνηνλ πνπ ην θαηαιαβαίλεη...". Ν άληξαο δάγθσλε ηψξα ηα ρείιε ηνπ κελ μέξνληαο ηη λα πεη. Γαθξπζκέλνο, πξνζπάζεζε λα ρακνγειάζεη θαη είπε: "εχρνκαη... φια ηα θνπηάβηα λα βξνπλ θάπνηε έλα ηδηνθηήηε ζαλ θη εζέλα"... Πηελ δσή δελ κεηξάεη ην πνηνο είζαη αιιά ην αλ θάπνηνο ζε αγαπά, ζε δέρεηαη θαη ζε εθηηκά γη' απηφ πνπ είζαη ρσξίο φξνπο. ΝΕΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ ελλέα απφ ηνπο δέθα δεκνηηθνχο Όπσο είλαη γλσζηφ ν Γήκνο Ξνηακηάο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ήηνη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ, Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, θαη έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Βιαρνγηαλλίνπ. Ξξηλ λα δεκηνπξγεζεί ν Γήκνο Ξνηακηάο κε ην λφκν 2539/1997 (Θαπνδίζηξηαο) κε ηνλ νπνίν λφκν θαηαξγήζεθαλ θαη νη επαξρίεο, ηα πέληε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο θαη ηα ππφινηπα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρπξλάβνπ. Κε αθνξκή ηηο θήκεο πεξί ζπγρψλεπζεο ησλ Γήκσλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ κεγαιπηέξσλ δήκσλ κε θαηάξγεζε ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ θαη ηα ζελάξηα πνπ θαζεκεξηλά δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαζφζνλ ππάξρεη θαη ζελάξην, νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ έρεη πξνθιεζεί κεγάιε αλεζπρία, αλαζηάησζε θαη αγσλία, ζηνπο θαηνίθνπο ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο κε ην ελδερφκελν ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ. Ρα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δηθαζηηθψο αλήθνπλ ζην Δηξελνδηθείν Διαζζφλνο, θνξνινγηθψο ζηε ΓΝ Διαζζφλνο, Δθθιεζηαζηηθψο ζηελ Κεηξφπνιε Διαζζφλνο, ζε ζέκαηα αθηλήησλ ζην ππνζεθνθπιάθεην Διαζζφλνο, ηαηξηθψο ζην θέληξν πγείαο Διαζζφλνο θαη επίζεο νη θάηνηθνη κεηαβαίλνπλ γηα πεξίζαιςε κφλν ζε ηαηξνχο ηεο πφιεσο Διαζζφλνο θαη ζπλεξγάδνληαη κφλν κε ηηο ηξάπεδεο Διιαζφλνο, έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξα επάγγεικαηα κφλν ζηελ πφιε απηή, ηα παηδηά θξνληηζηήξηα θάλνπλ κφλν ζηελ Διαζζφλα θαη γεληθψο ε πφιε απηή είλαη ην θέληξν θάζε εθδήισζεο ηεο δσήο ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαςπρήο ησλ. Δπηπξνζζέησο ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απέρνπλ 30 έσο 40 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Ρχξλαβν θαη έσο 16 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Διαζζφλα θαη ραξαθηεξηζηηθά 16 ρηιηφκεηξα απέρεη ην Γνκέληθν πνπ είλαη θαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ Ρχξλαβν. Ζ δε νδηθή πξφζβαζε πξνο ηελ Διαζζφλα είλαη εχθνιε κε πνιχ θαιφ νδηθφ δίθηπν ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή πξφζβαζε πξνο Ρχξλαβν. Κε δχν ιέμεηο ε θάηνηθνη ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πφιε ηνπ Ρχξλαβνπ. Ζ αγσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θαζφζνλ ν Γήκαξρνο θαη νη ΔΡΓΑ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΑΙΗΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Κε ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηθαηάζηαζε παιηψλ ζσιελψζεσλ ακηάληνπ, κε λένπο πιαζηηθνχο, ζε δπν δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ. Ππγθεθξηκέλα αληηθαηαζηάζεθαλ νη ζσιήλεο απφ ην ζπίηη ηνπ Αζ. Θαινγήξνπ έσο Κπνχκπα Γεκ. Κήθνπο 200 κ. θαη απφ Θαξαγηάλλε Ησάλ. έσο Εάγθα Απφζ. κήθνπο 140 κ. Θαη ε δεκηνπξγία πιαζηηθνχ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηελ πνκψλα απφ ην θιίκα κε ην πδξαγσγείν ηνπ ρσξηνχ απφζηαζε 1600 κ. γηα λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπο Θαινθαηξηλνχο κήλεο. Γείγκα λεξνχ έρεη ζηαιεί ζην ρεκείν θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γθνπγθνπιήο ΔΞΔ. ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ Απφ ην Πάββαην βξάδπ, φινη καο ζρεδηάδακε, πσο ζα αλέβνπκε ηελ επφκελε κέξα ζηνλ Αε-ιηά. Θάπνηνη αλέιαβαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ παπά-γηάλλε λα αλεβάζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία. Θαηά ηηο 6 θαη θάηη, ζπλεπείο ζην άηππν ξαληεβνχ, ηελ Θπξηαθή ην πξσί, αξθεηνί καδεχηεθαλ ζηε βξχζε Ξαπά- Θενθάλε θαη άιινη θάησ απφ ηελ Αγία Ρξηάδα γηα καδηθή αλάβαζε γηα ηελ εθθιεζία. Ζ αλάβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά εχθνια, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηηο 7 θηάζακε επάλσ. Όινη καο αλάςακε ηα θεξηά θαη πξνζεπρεζήθακε ζηνλ άγην. Ν παπά- Γηάλλεο δελ άξγεζε λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία. Ν θφζκνο φιν θαη πιήζαηλε απφ θάζε πιεπξά έβιεπεο λα αλεβαίλνπλ άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά θαη ζθπιηά. Γηα λα βνιεπηνχλ φινη, άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη πξφρεηξα παγθάθηα, απφ ηα παιηά μχια πνπ πεηάρηεθαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζηέγεο πξηλ ελφο ηξηκήλνπ. Ρα πεγαδάθηα άθζνλα, νη ζπδεηήζεηο ιφγσ ελζνπζηαζκνχ, έληνλεο, πνπ κεξηθέο θνξέο ελνρινχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο. Πθφξπηνη άλζξσπνη παληνχ, άιινη απνιάκβαλαλ ηε ζέα απφ ςειά, άιινη δελ άθελαλ ηίπνηα αζρνιίαζην, άιινη μαπφζηαηλαλ απφ ηε θνχξαζε θαη θάπνηνη πην νξγαλσκέλνη πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ε εθθιεζηά έζηξσζαλ, νη θαθέδεο θαη ηα κεδεδάθηα ήηαλ πην απνιαπζηηθά απφ πνηέ. Απφ φζεο θνξέο έρσ αλέβεη ζηνλ Αε-Ιηά, ε θεηηλή λνκίδσ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνιιψλ είρε ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν, θνληά ζηα 200 άηνκα, ίζσο λα βνήζεζε ζην φηη ήηαλ Θπξηαθή. Πηηο 9 θαη κηζή ε ιεηηνπξγία έιεμε θαη φινη πήγακε λα πάξνπκε αληίδσξν θαη λα πνχκε ηα ρξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. Γψζακε ξαληεβνχ γηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηγά-ζηγά ν θφζκνο άξρηζε λα απνρσξεί. Ζ ζπλέρεηα δφζεθε ζηελ πιαηεία κε ληφπην ηζηπνπξάθη θαη κεδεδάθηα απφ ηνλ θχξην Ράθε. ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη απφ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Βιαρνγηαλλίνπ, Κεζνρσξίνπ θαη Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ ηα νπνία αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρχξλαβνπ, εθηφο απφ ηελ θ. Θαθαλνχιε Σξπζνχια πνπ είλαη θαη πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη άπαληεο επηζπκνχλ ζε ελδερνκέλε θαηάξγεζε ηνπ Γήκνπ Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο, ζην Γήκν Ρχξλαβν. Ξαξφηη αθνχγνληαη θαη γξάθνληαη πνιιά ζελάξηα ν Γήκαξρνο δελ παίξλεη ζέζε, ζησπά θαη απνθεχγεη λα επηζθεθζεί ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα λα θαζεζπράζεη ηνπο θαηνίθνπο θαη λα πιεξνθνξεζεί ηελ βνχιεζε απηψλ, είλαη δε ν κφλνο Γήκαξρνο πνπ δελ έρεη άπνςε ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάπνηνη άιινη έθζαζαλ δεκφζηα λα πξνηείλνπλ θαη αγξνηηθφ δήκν πξνθαλψο γηα λα εθκαηεχζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ θαηαζηάζεηο. Δκείο νη ππνγξάθνληεο ην ππφκλεκα απηφ ζέηνπκε ππφςε θάζε αξκνδίαο αξρήο (πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ΡΔΓΘ, ΘΔΓΘΔ, Βνπιεπηέο ηνπ Λνκνχ) ηα σο άλσ γεγνλφηα θαη δηακελχνπκε φηη δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςεη ηελ βνχιεζε εθάζηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο αλ ζέιεη λα ππάξμεη νκαιή κεηάβαζε, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεγαιπηέξσλ δήκσλ. Ιιάκορ Γεμήηπιορ ΛΤΔΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ ΑΓΗΟ ΒΔΛΛΖΑΡΗΟ ηνλ Άγην Βεζζαξίσλα πξαγκαηνπνηήζεθε πιαθόζηξσζε ιεπθνύ καξκάξνπ εληόο ηνπ λανύ θαη εξγαζίεο πεξηπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηεο εηθόλαο ηνπ, ηόζν εληόο αιιά θαη εθηόο. ην πξναύιην ρώξν έγηλε έλα κλεκείν νζηενθπιάθην. Όια πξνζθνξά ηνπ Αζαλαζίνπ θαη Αζαλαζίαο Γαβξηειίδνπ.

7 ΔΦΖΜΔΡΗ ΝΔΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ Α.Ο.Γ. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ # ΔΛΗΓΑ 7 ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σελ 1 ε Απγνύζηνπ 2008, εκέξα Παξαζθεπή, μεθηλήζακε όπσο θαη πέξζη ηηs δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ Πξσηαπγνπζηηάηηθε κνπζηθή βξαδηά, ηα έζνδα ηεs νπνίαs δηαηέζεθαλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ. Δπρόκαζηε ε βξαδηά απηή λα γίλεη ζεζκόs, δίλνληαο καs έηζη ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάδνπκε όινη καδί σs κηα παξέα. Δίλαη ίζσο θαη κηα επθαηξία λα ζπληεξνύκε θαη λα δηαηεξνύκε ην γήπεδν θαζαξό, ηόζν εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, όζν θαη εθηόο θαη λα κελ ην εγθαηαιείπνπκε. Δπραξηζηνύκε όινπs εθείλνπs πνπ βνήζεζαλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,θαη ηδηαίηεξα ηνπs Νενιαίνπs, πνπ ηα θαινθαίξηα δίλνπλ δσή ζην ρσξηό καs.αθόκε επραξηζηνύκε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γήκν Φαθίηζα, σs αξσγό ησλ πξνζπαζεηώλ καs. Ζ λέα ρξνληά γηα ηνλ Α.Ο. μεθηλάεη κ έλα αλαλεσκέλν Γ.. πνπ πξνέθπςε κέζα από ηηs δηαδηθαζίεο, όπσο απηέs πξνβιέπνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ. Σα λέα κέιε πηζηεύνπκε πσs ζα βνεζήζνπλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε λέσλ ζπλζεθώλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηs αλάγθεο ηεs λέαs πεξηόδνπ, αιιάδνληαο ην όιν θιίκα ξηδηθά. Έλαο λένο άλεκνο πλέεη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΗΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΟΥΧΡΗ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΤΒΗΑ ΓΗΟΓΔΝΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΛΑΡΗΑ 88 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΡΔΠΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΤΚΔΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΗΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΑΓΧΝΑ 1 Ζο ΦΑΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΒ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΑΜΑΗ 2 5 ΦΗΛΗΚΖ ΑΝΑΜΔΣΡΖΖ ΑΒ 06 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΤΔΡΟΥΧΡΗ 5 1 Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΟΠΧ ΠΑΡΑΣΑΥΘΖΚΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΑΗ Ο αζιεηηζκόs παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ ΚΗΑΣΟ ΜΑΡΗΟ -ΘΤΔΛΛΑ ΛΑΡΗΑ ( Α δηακόξθσζε ηεs πξνζσπηθόηεηαs ηνπ αλζξώπνπ. ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) πκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ (Όηη δελ θαηάθεξε ν παηέξαs ηόζα ρξόληα ην έπξαμε ν αζιεηώλ, πνπ ζέβνληαη ηνπs άιινπs θαη γηόs) ζπλαγσλίδνληαη κε άκηιια, αγσλίδνληαη νκαδηθά, ΜΠΟΤΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ πεηπραίλνληαο ηνπs ζηόρνπs ηνπs. Απηά ηα βαζηθά ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ( Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) ιείπνπλ ζήκεξα από ηνλ αζιεηηζκό, πνπ έρεη γίλεη ΣΗΑΝΣΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ρξεκαηηζηήξην. Ο εξαζηηερληθόs αζιεηηζκόs ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ(Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) αληηζηέθεηαη ζηελ ιαίιαπα θαη είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ΣΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ζην Γνκέληθν, βιέπνπκε απηή ε αληίζηαζε ζηε λέα ΣΗΜΠΛΗΚΗΑΡΖ ΥΡΤΟΣΟΜΟ επνρή θαη ηα ήζε ηεs λα γίλεηαη ζηάζε δσήs από ηελ Σνπs θαισζνξίδνπκε θαη ηνπs επρόκαζηε θαιή λενιαία καs. Ζ λενιαία, ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεs ρξνληά. Καινύκε επίζεο όινπs ηνπs θίινπs ηεs νκάδαs δηνίθεζεs, όπσο θαη παιαηώλ πνδνζθαηξηζηώλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,λα βνεζήζνπλ κε ηελ ζπκκεηνρή επέζηξεςε ζην γήπεδν. ηνπs θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκςύρσζε ησλ Σα λέα κεηαγξαθηθά απνθηήκαηα ηεs νκάδαs καs είλαη: πνδνζθαηξηζηώλ καs, γηα ην θαιύηεξν δπλαηό ΑΝΗΓΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- Παξαπόηακνs απνηέιεζκα. ηηο 4/10/2008 ζα γίλεη ε πξώηε ζπλάληεζε Θεζπξσηίαs ( Γ ΔΘΝΗΚΖ) ζην Παλαγηώηεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ησλ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΠΑΝΟ - Α.Ο.ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ ( Α πνδνζθαηξηζηώλ, όπσο θαη ησλ λέσλ κεηαγξαθηθώλ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) απνθηεκάησλ, δηνίθεζεs θαη παξαγόλησλ. ( Οη δύν πνδνζθαηξηζηέο είλαη κόιηο 19 εηώλ θαη είλαη ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ θνηηεηέο ζην ΣΔΗ Λάξηζαο. ΑΒΒΑ ΓΑΛΧΖ ΣΕΟΤΝΣΟ Βάδνληαο πςεινύο ζηόρνπο, ε Μειηγθάθε Νηθνιέηα, κεηά από 4 ρξόληα, ζθιεξήο πξνπόλεζεο θαη δνπιεηάο, θαηνξζώλεη λα βξεη κηα ζέζε ζηελ Δζληθή νκάδα Γπλαηθώλ ζην Σδνύλην. Καηαθέξλεη λα αθνινπζήζεη ηελ Δζληθή νκάδα ζην Γηεζλέο ηνπξλνπά ζηε Γεξκαλία, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηεζλέο ηεο Πνισλίαο, κεηά ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε πνπ δηνξγαλώζεθε ην Παλεπξσπατθό θαη ζηνπο Βαιθαληθνύο αγώλεο πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Ρνπκαλία. Αθνινπζεί ηεο επηηπρίεο θαη ε Καξαλίθα Διέλε, ε νπνία κεηά από 4 ρξόληα πξνπνλήζεσλ, θαηαθέξλεη λα κπεη θαη απηή ζηε Δζληθή νκάδα Σδνύλην, θαηεβαίλνληαο ζηνπο πξώηνπο ηεο Βαιθαληθνύο αγώλεο ζηε Ρνπκαλία. Αο επρεζνύκε θαιή επηηπρία ζηηο δύν αζιήηξηεο θαη θαιή ζπλέρεηα ζε απηή ηελ θαηλνύξγηα πνξεία πνπ ραξάδνπλ ζηνλ αζιεηηζκό. Καξαλίθα Μαξία Κνηλσληθά ηνπ ρσξηνύ ΓΔΝΝΖΔΗ Ο Βαζίιεηνο θαη ε Αλαζηαζία Ναβξνδίδε απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην αγνξάθη, ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο θαη ε Καηεξίλα Καξέια απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο Ο Γηώξγνο Παππάο θαη ε Βαξζακή Εσή απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο ΒΑΠΣΗΔΗ Ζ νηθνγέλεηα Αλησληάδε Γεκήηξε Καηεξίλαο Κνληαηζηώηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ ηαύξνο. Ζ νηθνγέλεηα πύξνπ Καξαλίθα Βάζσο Ράπηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ Δπάγγεινο. ΑΡΡΑΒΧΝΔ Ο Κσλζηαληίλνο Μπξνύδαο ( Βιαρνγηάλλη ) θαη ε ηαπξνύια Σζηθνύξα αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Γεκ. θαη ε Δπε Εαξθιή ( Μπηηιήλε ) αξξαβσληάζηεθαλ. ΓΑΜΟΗ Ο Καξαλίθαο ηάπξνο θαη θηακπέ Βαζηιηθή (Βίθπ) ( Πνξηαξηά Πειίνπ ) παληξεύηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Νηθ. θαη ε Δπε Εαπάξηα παληξεύηεθαλ ζηηο ΘΑΝΑΣΟΗ Απεβίσζε ζηηο ε Ναβξνδίδε Παξζέλα 93 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε ηνύια Άλλα 71 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Καξέιαο Θσκ. Κσλζηαληίλνο 45 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν ακαξάο Ησάλλεο 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Παπαεπζπκίνπ ππξίδσλ 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φσηίνπ Δπαγγειία 97 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φξάγθε Μαξία 68 εηώλ Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν. Ο όξνο «κεζνγεηαθή δηαηξνθή» βαζίδεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη παξαδόζεηο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ννηίνπ Ηηαιίαο ηελ πεξίνδν ηνπ 1960 θαη απνδίδεηαη ζρεκαηηθά κε ηε κνξθή ππξακίδαο γηα λα ραξαθηεξίζεη έηζη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζε κεληαία, εβδνκαδηαία θαη θαζεκεξηλή βάζε ησλ εηδώλ δηαηξνθήο. Με βάζε ηελ ππξακίδα απηή, ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε: 1-2 θνξέο ην κήλα (ή ιίγν ζπρλόηεξα ζε κηθξέο πνζόηεηεο) θόθθηλν θξέαο. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: ςάξηα, πνπιεξηθά, αβγά (θαη γιπθίζκαηα). Καζεκεξηλά: Φξνύηα, ιαραληθά, όζπξηα, ςσκί, δεκεηξηαθά, παηάηεο, ειαηόιαδν, ειηέο, γαιαθηνθνκηθά. Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε ελώ πξνβιέπεη θαη ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ κε κέηξν. Ζ ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαιήο πγείαο θαη ηδαληθνύ βάξνπο. Σξαγηθή εηξσλεία ηεο κνίξαο Γελ πξόιαβε ε ραξά λα έξζεη θαιά θαιά θαη ε ζιίςε ηε ζθέπαζε κε κηαο. Ο ιόγνο γηα ηε δύζηπρε νηθνγέλεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξέια πνπ κέζα ζε κία εβδνκάδα από ηε ραξά ηνπ εξρνκνύ ηνπ δεπηέξνπ παηδηνύ, έραζε ηελ θνιώλα ηνπ ζπηηηνύ ηεο. Βηνπαιαηζηήο θαη αγαπεηόο ν Κώζηαο ζην ρσξηό, έραζε ηε δσή ηνπ, ζε αηύρεκα πνπ είρε κε ην ηξαθηέξ, ζε αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, δώζαλε ηελ πξέπνπζα ζπκπαξάζηαζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη επειπηζηνύκε λα ζπλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκό.

8 ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΛ ΆΙΙΟΣΔ Ζ ζηήιε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό λα θηινμελεί ηηο θσηνγξαθίεο ζπγρσξηαλώλ καο από ην καθξηλό παξειζόλ. Οπνίνο επηζπκεί λα δεκνζηεπζεί θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εθεκεξίδα. Δξγαζίεο αλέγεξζεο θηηξίνπ, απέλαληη απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηε ζηέγαζε εζηηαηνξίνπ αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα έγηλε Γπκλάζην, κεηά απνζήθε γηα παιηνζίδεξα ηνπ Γήκνπ θαη ζήκεξα πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε Ιανγξαθηθφ Κνπζείν ζηηο βάζεηο πνπ βάιαλε ην από Μπαξάθνπ Διέλε Ξεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηεο Ξαλαγίαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Βειιεζάξηνπ πεξίπνπ , απφ αξηζηεξά Θαθαλέιεο Αζαλάζηνο ( θξαηά ηελ εηθφλα ηεο Ξαλαγίαο ), Ξαπά- δήζεο θαη Θαινγήξνπ Αζαλάζηνο. από Καινγήξνπ ππξίδσλ Γατηαλάθη - Ινθαηζάξηα ζην πξναχιην ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαίλεηαη πίζσ ην λεαξφ δάζνο θαη ηα ειάρηζηα ζπίηηα ρσξίο δέληξα θνληά ζην από Υαηδήλα Κσλζηαληίλν Αζιεηηθέο επηδείμεηο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην πξναχιην από Ξελάθε Δηξήλε ΖΜΔΡΑ Ιήςε λεξνχ απφ ηε θξήλε Ξαπά-Θενθάλε, φπσο ήηαλ κε ηελ μχιηλε ζθεπή, θαίλεηαη ε Θαινγήξνπ Δπαλζία θαη ν εγγνλφο ηεο Αζαλάζηνο. ην από Καινγήξνπ ππξίδσλ Δπίδεημε ηνπ πνδειάηνπ απφ Λίθν Ξαπνπιηά θαη Θαξαλίθα Κάθε ηo από Παπνπιηά Γήκεηξα Ζ ζηήιε πεξηκέλεη θσηνγξαθίεο από ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα γεγνλόηα πνπ γίλαλε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Απεηθφληζε δσδηαθνχ θχθινπ ζε ηνηρνγξαθία ζηνλ Άγην Βειηζάξην, ζπάλην θαηλφκελν γηα εθθιεζία. από Μπαξάθν Δπάγγειν Ρν Γνκέληθν πεξηκέλεη ηελ θαηαηγίδα πνπ πιεζηάδεη. Όηαλ ε θχζε έρεη θέθηα, ηα απνηειέζκαηα θαληαζηηθά από Αιηαπνύιην σηήξην

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα