ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6. ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει."

Transcript

1 ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 - ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ - ΑΤΓΟΤΣΟ - ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΑ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ FULL MOON PARTY ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΔ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΜΖ ΑΓΚΑΛΗΑ ΣΟΤ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΟ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΝΑ ΕΖΣΖΟΤΜΔ ΤΓΝΧΜΖ ΓΗΑ ΚΑΠΟΗΑ ΛΑΘΖ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΜΑ ΦΤΛΛΟ ΛΟΓΧ ΑΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΠΗΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΣΖ. ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΔΠΗΘΤΜΟΤΜΔ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΝΟΜΑΣΔ ΤΝΔΥΧ ΚΑΗ ΘΑ ΘΔΛΑΜΔ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔ Α, ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ ΚΑΗ ΟΣΗ ΑΛΛΟ ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΠΔΣΤΥΟΤΜΔ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ. ΠΑΝΖΓΤΡΗ ΣΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ 2008 Γηνξηάζηεθαλ θαη θέηνο, κε ηδηαίηεξε ραξά, ηα γελέζιηα ηεο Θενηόθνπ ζην Βξηδόζηη κε νξδέο θόζκνπ λα ζπξξένπλ λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθόλα, ηελ Κπξηαθή ην απόγεπκα θαη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο. Σν βξάδπ ζην ρσξηό ην γιέληη ζπλέρηδε ζε θαλνληθνύο ξπζκνύο, κε δύν ιόγνπο λα κεηώλνπλ ηελ όξεμε θαη ραξά ηνπ παλεγπξηνύ, ν πξόζθαηνο αλαπάληερνο ρακόο ηνπ Κώζηα Θ. Καξέια θαη ε ζπιινγή ησλ ακπγδάισλ, πνπ δελ άθελε ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηνίθνπο λα θαζίζνπλ «ιίγν» παξαπάλσ, γηαηί ην πξσηλό μύπλεκα ήηαλ θνληά ΝΔΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΣΗ ΜΑ ΔΠΗΦΤΛΛΑΔΗ; ει. 6 ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» ει. 4 ΔΚΘΔΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ει. 3 ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ ει. 2 ΠΛΖΘΟ ΚΟΜΟΤ ΚΑΣΔΚΛΤΔ ΣΖΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 20 ΗΟΤΛΗΟΤ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΓΗΑ ΝΑ ΣΗΜΖΔΗ ΣΟΝ ΑΖ ΛΗΑ ει. 6 ΑΝ ΑΛΛΟΣΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ ΓΗΑ ΝΑ ΘΤΜΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΠΑΛΗΟΗ ΚΑΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΟΗ ΝΔΟΗ ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ ΥΟΡΖΓΟΗ ΣΖ ΔΦΖΜΔΡΗ ει. 5 ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΔΝΑΡΞΖ ΝΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ & ΚΤΠΔΛΛΟ ει. 7

2 2 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΔΗ ΚΑΘΔ 21 ΜΑΡΣΗΟΤ 21 ΗΟΤΝΗΟΤ 21 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΔΣΑΛΖ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡ. ΦΤΛΛΟΤ 2 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 ΔΚΓΟΣΖ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΘΑΚΗΙΖ ΚΑΡΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΚΠΑΡΑΘΟ ΒΑΓΓΔΙΖ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. ΒΑΡΑΜΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 2. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 3. ΓΑΛΧΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 4. ΓΑΛΧΖ ΑΒΒΑ 5. ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ 6. ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 7. ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 8. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΗΜΖΝΖ 9. ΡΗΕΖΝΟΤ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ . fax Σειέθσλα Κακίιε Μαξία Μπαξάθνο Βαγγέιεο ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΛΑΒΓΑΚΖ ΔΜΜ. Γ. Ο.Δ. 7 Ο ΥΛΜ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΔ Δηήζηα ζπλδξνκή 10 εζσηεξηθνύ 20 εμσηεξηθνύ Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ ζα παξαδίδεηαη ζην ηαρπδξνκείν ηνπ ρσξηνύ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο εθηόο ηνπ ρσξηνύ ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο. Αγξνηηθή Σξάπεδα Αξ. ινγαξηαζκνύ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΘΓΡΟΚΖ ΣΑ ΙΟΤΣΡΑ ΠΟΕΑΡ & ΔΓΔΑ Ο Μ.Π.. Γνκελίθνπ πξαγκαηνπνίεζε, εκεξήζηα εθδξνκή ζηηο , ζηα Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Πόδαξ θαη ζηελ Έδεζζα. Ξεθηλήζακε θαηά ηηο 8 ε ώξα, από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, κε νδεγό ην Νίθν Ρηδελό κε πξννξηζκό ηα ινπηξά θαη ελδηάκεζε ζηάζε ζηα έξβηα γηα θαθέ. Οη πεξηζζόηεξνη ζην ιεσθνξείν, ήηαλ ζρεδόλ λαξθσκέλνη από ην ρζεζηλό μελύρηη. Με ηελ πόζε ηνπ θαθέ ζηα έξβηα, άξρηζε ε νκάδα λα μππλά ζηγά - ζηγά θαη λα αλππνκνλεί λα θηάζεη ζηνλ άγλσζην πξννξηζκό, πνπ κε ηελ ώξα θαηλόηαλ όιν θαη λα απνκαθξύλεηαη. Καηά ηηο 12 θαη ζαξάληα θαη κεηά από πνιύ θνύξαζε, θηάζακε ζηα ινπηξά. Καηεβαίλνληαο από ην ιεσθνξείν, ε θνύξαζε ηνπ πνιύσξνπ ηαμηδηνύ ράζεθε κε κηαο. Ο ρώξνο καγεπηηθόο, κηα έθηαζε πεξίπνπ ζηα 70 ζηξέκκαηα, κε θαηαπξάζηλα πιαηάληα, νμηέο θαη κεγάιε πνηθηιία πνιιώλ απηνθπώλ δέληξσλ θαη παληνύ ηξερνύκελα λεξά κε θαηαξξάθηεο θαη ξπάθηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Σν λεξό ζηα ινπηξά, κε κόληκε ζεξκνθξαζία ζηνπο C ήηαλ θαηάιιειν γηα ραιάξσζε θαη θάπνηνη πην νξεμάηνη, ηνικήζαλε κηα βνπηηά ζηελ πηζίλα θάηη πνπ δελ ηόικεζα ν ίδηνο αλ θαη είρα καδί κνπ ηα απαξαίηεηα ζπκπξάγθαια. Οθείισ λα νκνινγήζσ όηη απηό πνπ κνπ ζηέξεζε ηε βνπηηά ήηαλ ν θόβνο, κήπσο θαηά ηελ έμνδό κνπ από ην λεξό ζηε επηθάλεηα, κπιέμσ ζε θαλέλα θνκπηλεδόλ θπξίαο, πνπ απνιάκβαλε ην ινπηξό ηεο ακέξηκλε. θνξπίζακε, άιινο πήγε γηα θαθέ, άιινο γηα πεξπάηεκα, άιινο γηα κπάλην θαη άιινο γηα αγνξέο. Γώζακε ξαληεβνύ ζην ιεσθνξείν θαηά ηηο 2. Κόζκνο πνιύο ζηα ινπηξά, θάζε ειηθίαο. Ήηαλ Κπξηαθή θαη δελ ππνινγίζακε όηη ζα καο δεκηνπξγνύζε πξόβιεκα ζην γεύκα, θαζώο ιόγσ θνζκνζπξξνήο δελ βξίζθακε πνπ λα θαζίζνπκε. Σειηθά θαζίζακε ζε κία ηαβέξλα, αιιά ηελ εμππεξέηεζε ζέινπκε όινη λα μεράζνπκε. Καηά ηηο 5 θεύγνπκε γηα Έδεζζα λα απνιαύζνπκε θαθέ ζηνπο θαηαξξάθηεο ηεο. Παλέκνξθν θαη δξνζεξό πεξηβάιινλ όηη πξέπεη γηα ραιάξσζε κεηά από ην θαγεηό. Βνιηάξακε, βγήθακε θσηνγξαθίεο, ραδνινγήζακε θαη θαζίζακε γηα παγσηό, θαθέ θαη όηη ηξάβαγε ε όξεμε ηνπ θαζελόο. ηηο 7 θαη κηζή ήκαζηαλ όινη κέζα ζην ιεσθνξείν γηα ηελ επηζηξνθή. Γεκάηε θαη θνπξαζηηθή κέξα θαη θάπνηνη δελ άληεμαλ θαη ζέιεζαλ λα μεθνπξαζηνύλ. Κάπνηνη άιινη είραλε κεξηθά απνζέκαηα ελέξγεηαο θαη έιεγαλ αλέθδνηα, έθαλαλ θάξζεο, ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ. Καηά ηηο 11 ε πόξηα ηνπ ιεσθνξείνπ αλνίγεη αθξηβώο κπξνζηά από ηελ ππαίζξηα ςεζηαξηά ηνπ Βαζίιε Σζηθνύξα θαη ε έληνλε κπξσδηά ηζίθλαο θάλεη αδύλαηε ηελ αληίζηαζε, γηα έλα ζνπβιάθη, σο επηβξάβεπζε ζηνλ νξγαληζκό καο γηα ηελ ζσκαηηθή θόπσζε θαη ηελ ςπρηθή απόιαπζε πνπ καο πξόζθεξε ην ηαμίδη. ΥΟΡΟΔΠΔΡΗΓΑ Full moon party ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 Σν κόλν ζίγνπξν είλαη ην βξάδπ ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ ζα κείλεη ζε όινπο αμέραζην. Ξεπξνβάιινληαο ην θεγγάξη πίζσ από ην δάζνο, ην πάξηπ μεθίλεζε. Γελ πέξαζε πνιύ ώξα θαη ν θόζκνο άξρηζε λα καδεύεηαη ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Οθείινπκε λα νκνινγήζνπκε όηη καο μάθληαζε όινπο, δελ πεξηκέλακε ηέηνηα επηηπρία. Ζ θνξπθαία ζηηγκή ηεο βξαδηάο ήηαλ όηαλ έζβεζαλ όια ηα θώηα θαη έηζη απνιαύζακε όινη ην παλέκνξθν νιόγηνκν απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, αθνύγνληαο ξνκαληηθά ηξαγνύδηα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα εμαηξεηηθά ζην θεγγάξη ( παλζέιελνο, θαη έρεη έλα θεγγάξη απόςε, η απγνπζηηάηηθν θεγγάξη, ην θεγγάξη πάλσζε κνπ, θεγγάξη κάγηα κνπ θάλεο θαη άιια). Καη ηόζν θόζκν λα κελ είρε, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ζα πεξλνύζακε εμίζνπ όκνξθα. Μαθάξη λα μαλαδήζνπκε θαη άιιεο ηέηνηεο ζηηγκέο Με επηηπρία ζηέθζεθε ε κνπζηθόρνξεπηηθή βξαδηά, αθηεξσκέλε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ θαη όρη κόλν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ηνπ γεπέδνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Απγνύζηνπ. Μεηά ηηο 10 ην βξάδπ, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, άξρηζαλ λα ζπξξένπλ «κπινύθηα κπινύθηα» από θάζε γεηηνληά ζην γήπεδν. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ιατθνύ-δεκνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ έπαημαλ θαη ηξαγνύδεζαλ επηιεγκέλα ηξαγνύδηα πνπ δηδάρζεθαλ ηειεπηαία, απνθνκίδνληαο εκπεηξίεο. ηε ζπλέρεηα άξρηζε ην πξόγξακκα θαη ην θέθη δελ άξγεζε λα αλάςεη. Όια ήηαλ ηέιεηα, ηα παηδηά παίδαλε ζην γήπεδν, νη κεγάινη, άιινη ρόξεπαλ θαη άιινη παξαθνινπζνύζαλ, ην κόλν πξόβιεκα ήηαλ όηη ε βξαδηά είρε κηα ςύρξα θαη αλάγθαζε ζηελ αξρή ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππόινηπνπο λα απνρσξνύλ γηα ηε δεζηαζηά ηνπ ζπηηηνύ. Ζ βξαδηά έθιεηζε θαηά ηηο 4. Σα έζνδα από ηελ εθδήισζε ζα δηαηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ κνπζείνπ. ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΣΟΝ ΣΤΡΝΑΒΟ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ δέρηεθε ηελ πξόζθιεζε ηεs Πξνέδξνπ ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ θ. Υξηζηίλαs Κνπηηνύ, γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηθνύ ρνξεπηηθνύ ζηηο δηήκεξεs εθδειώζεηs ηνπs ζηηο 26 θαη 27 Ηνπλίνπ 2008, κε ζέκα «ΠΑΗΓΗΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ» ηνπ Μ.. Σπξλάβνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σπξλάβνπ θαη ηε Ννκαξρία Λάξηζαs.Ο ζθνπόs ηεs εθδήισζεs ήηαλ θηιαλζξσπηθόs.σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ είλαη: Βαξζακή Θσκαή, Καξαλίθα Γεσξγία, Κππαξίζζεs Αγγεινs, Mειηγθάθε Αγγειηθή, Παληαδή Γήκεηξα, Παληαδή Ναηάζζα, ακαξά Αλζή, Σζηθνύξα Γήκεηξα, Σζνπβειαθίδεs Nηθόιανs, Tζνύηζνπ Γεσξγία, Υαηδήλα Παξαζθεπή. Μεηά ην πέξαs ηεs εθδήισζεs o Πξόεδξνs ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παλαγηώηεs αξρώζεs πξόζθεξε αλζνδέζκε θαη αλακλεζηηθά βηβιία ηνπ ηόπνπ, ζηελ Πξόεδξν ηνπ Μ.Π.. Γνκέληθνπ θ. Μαξία Κακίιε. ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑ Ο Μ.Π.. Γνκέληθνπ θαη ν Α.Ο. Γνκέληθνπ ην άββαην 5 Ηνπιίνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, κεηά από επηζπκία ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ, ζην ζεξηλό ζηλεκά ζην πξναύιην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, πξνβνιή ηνπ dvd «Μηα ζπζία μεραζκέλε» ζε ζθελνζεζία Ν. Παπαζαλαζίνπ ηεο ΔΣ 1, κε ην νινθαύησκα ηνπ ρσξηνύ θαη ηε δνινθνλία 150 αλδξώλ από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα ζηε ζέζε «Καπθάθη». Πξηλ από ηελ πξνβνιή έγηλε παξνπζίαζε ηξαγνπδηώλ κε κνπζηθά όξγαλα από ηα παηδηά ηνπ ρσξηνύ. Ζ ΔΦΖΜΔΡΗ ΔΤΥΑΡΗΣΔΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΔ ΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟ, ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ ΒΑΧ, ΒΑΡΑΜΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΒΑΡΑΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΒΔΛΧΝΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΥΑΡΖ, ΓΔΧΡΓΑΝΑ ΝΗΚΖΣΑ, ΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΚΑΓΡΖ ΖΛΗΑ, ΓΚΑΣΕΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΚΟΤΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΓΡΤΠΟΓΗΑΝΝΖ ΗΓΝΑΣΗΟ, ΓΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΡΖΝΖ, ΓΑΛΧΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΓΑΛΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΒΡΑΑΑΜ, ΕΑΓΚΑ ΘΧΜΑΖ, ΕΑΓΚΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΕΑΓΚΑ ΘΔΟΥΑΡΖ, ΚΑΛΟΓΖΡΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΑΜΗΛΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΑΜΗΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΠΑΝΗΓΟΤ ΟΦΗΑ, ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΚΑΡΑΓΟΤΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΜΖΣΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΘΧΜΑ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΑΤΡΟ, ΚΑΡΑΝΗΚΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ, ΚΑΡΔΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΑΡΠΟΤΕΑ ΣΔΦΑΝΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΒΔΛΗΑΡΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΑΦΑΝΔΛΛΖ ΥΑΡΖ, ΚΗΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΚΗΑΣΟ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΗΑΣΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ, ΚΟΝΗΑΣΗΧΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΣΟΓΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, ΚΤΠΑΡΗΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΛΑΒΑΝΣΗΧΣΖ ΛΔΧΝΗΓΑ, ΛΗΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΛΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΠΑΡΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΠΑΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΜΠΔΚΗΑΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΠΟΤΡΛΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΜΤΣΟΤΛΑ ΘΧΜΑ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΝΑΒΡΟΕΗΓΟΤ ΡΔΝΑ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΗΚΟΛΟΤΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΝΣΟΤΜΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΞΔΝΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΤΡΟ, ΠΑΠΑΘΑΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ, ΠΑΠΑΛΔΞΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΠΔΣΔΣΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΠΟΤΛΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΠΟΤΡΑ ΠΟΣΑΜΗΑ, ΡΑΠΣΖ ΥΡΖΣΟ, ΑΛΑΜΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΗΟΤΣΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ, ΟΤΡΜΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΣΔΡΓΗΑΡΖ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ, ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΠΟΠΖ, ΣΗΑΡΑ ΥΡΖΣΟ, ΣΗΑΣΗΚΑ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΣΗΚΟΤΡΑ ΒΑΗΛΖ, ΣΗΚΡΗΚΖ ΥΡΖΣΟ, ΣΟΤΒΔΛΑΚΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ, ΣΟΤΣΟΤ ΓΑΦΝΖ, ΦΛΔΓΓΑ ΑΥΗΛΛΔΑ, ΦΛΔΓΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΦΟΤΝΣΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΥΑΣΕΖΒΓΔΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΥΑΣΕΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΔΧ

3 ΔΦΖΜΔΡΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΛΤΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΓΥΧΡΗΑΝΟ ΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ ηε Ληζνπαλία βξέζεθε ην δηάζηεκα 1-6 Ηνπιίνπ ν ζπγρσξηαλόο καο εξαζηηέρλεο γιύπηεο Οηθνλόκνπ Βαζίιεο ζπκκεηέρνληαο ζηελ ειιεληθή απνζηνιή πνπ εθπξνζώπεζε ηε ρώξα καο ζην δηεζλέο θνιθιόξ θεζηηβάι «Baltica».Σν ελ ιόγσ θεζηηβάι δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν ελαιιάμ από ηηο ηξεηο ρώξεο ηεο Βαιηηθήο, (Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία). Φέηνο, πήξαλ κέξνο ζηε δηνξγάλσζε ζπγθξνηήκαηα από ηελ Αίγππην, ηελ Αξκελία, ηελ Δζζνλία, ηε Λεηνλία,ηελ Οπθξαλία,ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα ηα νπνία παξνπζίαζαλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, εμέζεζαλ έξγα ηέρλεο θαη καγείξεςαλ εζληθά θαγεηά. Σελ Διιάδα εθπξνζώπεζαλ ην Κέληξν Διιεληθνύ Υνξνύ θαη Λατθνύ Πνιηηηζκνύ (Κ.Δ.ΥΟ.Λ.Π.) θαη ν ύιινγνο Βεξδηθνπζησηώλ Λάξηζαο. Σν πξόγξακκα ηνπ «Baltica 2008» πεξηειάκβαλε παξαζηάζεηο ρνξνύ,ηξαγνπδηώλ θαη κνπζηθήο ηόζν ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όζν θαη ζε δξόκνπο, πάξθα θαη πιαηείεο, ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο παξαδνζηαθέο γηνξηέο, πάξηπ, δεμηώζεηο, ςαικσδία ύκλσλ ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη δεκηνπξγηθό εξγαζηήξη κε ζπδεηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξάδνζεο θαη ηελ παξνπζίαζε κεζόδσλ δηδαζθαιίαο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη ηξαγνπδηώλ. Οη εθδειώζεηο θνξπθώζεθαλ ζην ηξηήκεξν «Festival Town» ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην εξετθηζθεο, ην πην θεληξηθό πάξθν ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Ληζνπαλίαο Βίιληνπο κε ηξεηο ζθελέο ζηηο νπνίεο νη νκάδεο ησλ ρσξώλ έδηλαλ ζπλερώο παξαζηάζεηο, κηθξέο θνπδίλεο όπνπ καγεηξεύνληαλ θαη πξνζθέξνληαλ ζηνπο επηζθέπηεο παξαδνζηαθά εζληθά θαγεηά (ηα θεθηεδάθηα θαη ηα γεκηζηά έγηλαλ αλάξπαζηα) θαη ηέινο πεξίπηεξα όπνπ Ληζνπαλνί θαη μέλνη θαιιηηέρλεο παξνπζίαδαλ ηε δνπιεία ηνπο αιιά θαη δεκηνπξγνύζαλ. Σν ειιεληθό θαιιηηερληθό πεξίπηεξν είρε άξσκα αξραίαο Διιάδαο. Οη πέηξηλεο δεκηνπξγίεο ηνπ θ. Οηθνλόκνπ κε ζέκαηά από ηελ ειιεληθή κπζηζηνξία πξνθάιεζαλ ηελ πεξηέξγεηα, ην ζαπκαζκό αιιά θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ ληόπησλ όηαλ πιεξνθνξνύληαλ όηη δελ δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε. Ρσηνύζαλ λα κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο ηόζν γηα ηα κπζηθά πξόζσπα πνπ απεηθόληδαλ ηα έξγα όζν θαη γηα ην πιηθό, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πόζν ρξόλν ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζνύλ, αλ ν γιύπηεο έρεη ζπνπδάζεη ηελ ηέρλε ή είλαη απηνδίδαθηνο. Κάπνηνη πήξαλ ηα εξγαιεία ηνπ θαιιηηέρλε θαη ζέιεζαλ λα δνθηκάζνπλ ηελ ηύρε ηνπο ζην ιάμεπκα ηεο πέηξαο. ΒΛΕΠΩ-ΑΚΟΤΩ- ΠΑΡΑΣΗΡΩ-ΦΟΛΙΑΖΩ- ΠΡΟΣΕΙΝΩ-ΠΕΡΙΜΕΝΩ. Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγσλίεο ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ γεληθφηεξα. Ρη ζπνπδέο ζα αθνινπζήζνπλ κεηά ην ζρνιείν, ηη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο έρνπλ, πνηα ε δηαδηθαζία έληαμεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηνπο λένπο γηα ην κέιινλ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο κηζζνχ. Δκείο σο "λένη άλζξσπνη κε αλεζπρίεο", πηζηεχνπκε πσο έλα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαηεπζπλφκελν απφ αλζξψπνπο κε γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν, ζα έδηλε απαληήζεηο ζε πνιιά απφ απηά ηα εξσηήκαηα ησλ λέσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη λα γλσξίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φηαλ ζα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπειπηζηνχκε ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζα απνηειέζεη κία ρείξα βνεζείαο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ησάλλα Οηδελνχ Νεξό Άιιν έλα θαινθαίξη πέξαζε θαη ηα πξνβιήκαηα κε ην λεξφ θέηνο, ήηαλ αθφκα εληνλφηεξα. Ρα παξάπνλα πάξα πνιιά, γηα νηθνγέλεηεο πνπ δελ είραλ λεξφ λα πηνπλ, λα θάλνπλ κπάλην, λα πνηίζνπλ ηα δσληαλά ηνπο θαη λα δξνζίζνπλ ηηο απιέο ηνπο. Δπηπρψο είρακε θαη ηελ Ρξαλή βξχζε θαη λα απνιαχζνπκε ιίγν λεξάθη θαζαξφ θαη λα κελ κπξίδεη. Ραηξηάδεη απφιπηα ην «θάζε πέξπζη θαη θαιχηεξα» θαζψο δελ θαίλνληαη αξκφδηνη λα αζρνινχληαη κε ην ζνβαξφηεξν πξφβιεκα ηνπ ρσξηνχ θαη ε επφκελε ρξνληά θαληάδεη δπζθνιφηεξε. Αθνχγνληαη θάπνηεο θηλήζεηο, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ( λέα πνκψλα ). Δίλαη απαξάδεθην φκσο, λα ράλνληαη πνιχηηκα θπβηθά λεξφ γηα κέξεο, απφ δηαξξνέο πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ηνπ ρσξηνχ, ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο δελ έρεη νχηε ζηαγφλα. Έιενο.Γ. Γελ θηαίεη γηα φια ν πξφεδξνο καο, φρη κε ην παξακηθξφ λα θαηαινγίδνπκε επζχλεο. Έλαο θνχθνο δελ θέξλεη ηελ άλνημε. Σξαλή Βξύζε Φέηνο ην θαινθαίξη ιφγσ λεξνχ, ρξεηάζηεθε λα πάσ αξθεηέο θνξέο ζηελ Ρξαλή βξχζε. Έηπρε λα είκαη θαη λα ζπλνκηιήζσ κε παηδηά, έθεβνπο, κεζήιηθεο θαη γεξνληφηεξνπο. Ρνπο έρσ δεη λα παιεχνπλ κε ηηο ζσιελψζεηο γηα λα πεξάζνπλ λα πάξνπλ θαη λα πηνχλ λεξφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζθαινπάηη είθνζη εθαηνζηψλ, αξθεηφ χςνο γηα επαίζζεηεο ειηθίεο. Απφ βξσκηά, θαιά θξαηεί. Αληί λα θάλνπκε ην ρψξν, πφιν έιμεο, εκείο ηνπζ δηψρλνπκε. Έλα απφγεπκα, πάιη βνπηεγκέλνο ζηηο ζθέςεηο, κε ην ιηγνζηφ κπαιφ πνπ δηαζέησ, πξνζπαζνχζα λα θαηαιάβσ, πσο έγηλε απηφ ην ζχκπιεγκα ζσιελψζεσλ θαη αλ εμππεξεηεί θάηη, εθείλε ηε ζηηγκή, θηάλεη έλαο θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ θαη ηνλ ξψηεζα αλ κπνξεί λα κνπ εμεγήζεη, πνηνο θαη γηαηί ην έθαλε απηφ, κνπ απάληεζε απιά, ( κελ ςάρλεηο ηίπνηα, είλαη ΓΘΑΦΑΙΗΑ ) # ΔΛΗΓΑ 3 ηήιε ησλ αλαγλσζηώλ Ζ νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ είλαη ην ελδηαθέξνλ όισλ καο. Αο βνεζήζνπκε όινη λα γίλνπλ θάπνηα έξγα γηα ην κέιινλ θαη ην θαιό ησλ παηδηώλ καο. Δθόζνλ ηνπο αξκόδηνπο ηνπ δήκνπ δελ ηνπο αθνξά ην ζέκα ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο πιαηείαο ( πνπ είλαη ν θαζξέπηεο ελόο ρσξηνύ ή πόιεο) θαη εηδηθά γηα ηεο παηδηθέο ραξέο πνπ είλαη ε πλνή γηα ηα παηδηά καο, αο ηνπο πείζνπκε κήπσο θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ. Αλ όρη αο νξγαλώζνπκε εθδειώζεηο γηα λα επηηύρνπκε ηνπο ζθνπνύο καο. Δίλαη θξίκα απηή ε γξαθηθή νκνξθηά ηνπ ρσξηνύ καο λα ζβήλεη ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο όισλ καο.. Καξαλίθα Βίθπ θνπόο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζηήιεο είλαη λα θηινμελεί δηθέο ζαο επηζηνιέο ζρεηηθά κε ηελ εθεκεξίδα ή νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ην ρσξηό καο, θάηη πνπ είδαηε θαη ζαο άξεζε ή δελ ζαο άξεζε θαη ζέιεηε λα ην κνηξαζηείηε κε ηνπο αλαγλώζηεο ηεο εθεκεξίο. Αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ ζπγρσξηαλφ καs Γηψξγν Βαξζακή, θαζεγεηή Θενινγίαs, γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζηνλ Πχιινγν θαη ζηελ Δθεκεξίδα καs.δίλαη γεγνλφο φηη ν Γηψξγνs γηα πεξίπνπ 2 ρξφληα ζηάζεθε δίπια καs. Βνήζεζε ζηηο εθδειψζεηs γηα ηα παηδηά, ζην Θαξλαβάιη θαη ζηνπs ρνξνχs ηνπ Ππιιφγνπ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απηνχ. Αθφκε έγξαςε κνλαδηθά άξζξα γηα ηελ εθεκεξίδα καs θαη γεληθά ε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ήηαλ ζπγθηλεηηθή θαη αμηνδήιεπηε. Δπηζπκνχκε φζν κπνξεί, απφ εθεί πνπ είλαη λα ζπλερίζεη. Ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ν Γηψξγνs Bαξζακήs έθπγε γηα ηε Γεξκαλία, φπνπ ζα κείλεη γηα 5 ρξφληα Ρν Γ.Π. ηνπ Ππιιφγνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηεs Δθεκεξίδαs, ηνλ επραξηζηνχκε ζεξκά γηα φηη έθαλε. Ρνπ επρφκαζηε εθεί πνπ πάεη θαιή δηακνλή, δίλνληαο ηα πνιχηηκα θψηα ηνπ ζηνπs Έιιελεο καζεηέο ηεs Γεξκαλίαο. ΔΦΖΜΔΡΗ Γηζθνβόινο Σηηαλνκαρία Αζθιεπηόο Ζ ειιεληθή απνζηνιή άθεζε αιιά θαη απνθόκηζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο. Ζ Ληζνπαλία είλαη κηα πνιύ όκνξθε θαη θαηαπξάζηλε ρώξα κε θηιηθνύο, αλνηρηνύο θαη κε παηδεία αλζξώπνπο πνπ δηαηεξνύλ δσληαλή ηελ επαθή κε ηηο παξαδόζεηο ηνπο. πλίζηαηαη αλεπηθύιαθηα σο πξννξηζκόο ηαμηδηνύ. Ο θαιιηηέρλεο ζπκκεηείρε θαη ζηελ έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Απγνύζηνπ ζηα Αξαδνζίβηα (30 31 Απγνύζηνπ Αξαδνζίβηα 2008 ) παξνπζηάδνληαο κεξηθά από ηα γιππηά ηνπ, δίλνληαο θαη ζην ηνπηθό θνηλό ηελ επθαηξία λα ζαπκάζεη ηα έξγα ηνπ.

4 4 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Κνηλνπνίεζε Πξνο ΔΛΓΑ ΛΑΡΗΑ θαη Πξνο Αληηλνκάξρε Πξσηνγελή Σνκέα θύξην Νηόθν Βαζίιεην Θέκα : Ή Καξπόπησζε θαη ε θάιπςε απηήο από ηνλ ΔΛΓΑ. Αμηόηηκε θύξηε Αληηλνκάξρε Σν Γεκ. Γηακ/ζκα ηεο Μαξηπξηθήο Κνηλόηεηαο Γνκελίθνπ ηνπ Γήκνπ Πνηακηάο, απνηειείηαη από 120 παξαγσγνύο, πνπ θαιιηεξγνύλ πάλσ από ρηιηάδεο ζηξέκκαηα Ακύγδαια δηαθόξσλ πνηθηιηώλ. Οη εθηηκήζεηο γηα ηνλ όγθν ηεο θεηηλήο καο παξαγσγήο δελ είλαη ελζαξξπληηθέο, θαζώο είλαη ή δεύηεξε ρξνληά, πνπ νη Ακπγδαιηέο, ιόγσ ηεο θαξπόπησζεο, έρνπλ ξίμεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαξπώλ ηνπο. Ζ θάιπςε ηεο Καξπόπησζεο ησλ Ακπγδάισλ από ηνλ ΔΛΓΑ ζα ζήκαηλε γηα ηνπο παξαγσγνύο κηα ηαρύηεξε θαη απινύζηεξε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ απώιεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο, θαη παξάιιεια ηελ κεξηθή θάιπςε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ εμόδσλ θαη εζόδσλ. Γλσξίδνπκε θ. Αληηλνκάξρε όηη δξάηε κε γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ πνιηηώλ-ησλ αγξνηώλ θαη πξνζβιέπνπκε ζε παξέκβαζε ζαο γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ παξαγσγώλ. ΦΧΣΗΔ ΔΗ ΘΔΗΝ «ΦΖΛΟΡΑΥΔ» Ρελ Γεπηέξα 14 θαη ηελ Ρξίηε 15 Ηνπιίνπ είρακε θσηηέο. Ρελ Γεπηέξα ε θσηηά μεθίλεζε απφ ην δεκφζην δξφκν ζηα Αζπξφηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρσξάθη ηνπ Κπνχκπα δίπια απφ ην πεξηβφιη κε ηηο ακπγδαιηέο ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Ληθνινχιε θαη πήξε ηνλ θαηήθνξν. Σάξε ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ καο θαη ηεο Ξπξνζβεζηηθήο ε θσηηά γξήγνξα ηέζεθε ππφ έιεγρν θαη έζβεζε ρσξίο λα πξνμελήζεη κεγάιεο δεκηέο. Όινη λνκίδακε φηη ε αηηία απηήο ηεο θσηηάο ήηαλ ηζηγάξν πνπ πεηάρηεθε απφ απηνθίλεην απφ ην δξφκν. Ρελ άιιε κέξα, ηελ Ρξίηε, ηελ ίδηα πάιη ψξα (14:30 κε 15:00) δπν θσηηέο ζρεδφλ ηαπηνρξφλσο εθδειψζεθαλ ε κία πάλσ απφ ηνλ άζπξν ηνλ φρην δίπια απφ ην πεξηβφιη ηνπ Θχκηνπ ηνπ Ρζεθνχξα θαη θνληά ζην πεξηβφιη ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα θαη άιιε κία ζηνλ Ξαιηφκιν ζην ρσξάθη ηνπ Θππαξίζζε Θππαξίζζε ή ηνπ Θαλάζε ηνπ Φνχληα. Ρα πξάγκαηα ζήκεξα ζαθψο πην δφξηθα απφ ρζεο. Πην ρσξηφ ε θακπάλα ρηχπεζε θαηά ε ψξα ηξεηο. Ακέζσο θαη ρσξίο θακηά δεχηεξε ζθέςε θαη ρξνλνηξηβή μερχζεθαλ απφ ην ρσξηφ ηα ηξαθηέξηα κε αιέηξηα, κε θαιιηεξγεηέο θαη κε βπηία γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. Γξήγνξα έθηαζαλ θαη ηξία ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. Δίδα θαη ζαχκαζα ηελ ζπλεηή ηφικε ησλ ππξνζβεζηψλ αιιά θαη ησλ δηθψλ καο παηδηψλ ηα νπνία ξίρηεθαλ ζηε κάρε κε ηε θσηηά θαη άξρηδαλ λα ηελ πεξηνξίδνπλ. Ρν έξγν ηνπο δπζραίξελε ηα κάια έλαο ηξειφο αέξαο πνπ θπζνχζε. Ήηαλ φινη εθεί. Ξξψηνο πξψηνο ν πξφεδξνο ν Γηψξγνο ν Ληθνινχιεο θαη καδί ν Ράθεο ν Γαιψζεο. Ν Βαζίιεο ν Λαβξνδίδεο ηνπ Ιάδνπ θαη ν Γηάλλεο ν Εάγθαο ηνπ Λίθνπ. Ν Λάζηνο ν Ρζνχηζνο κε ηνλ Βαγγέιε ηνλ Ιηάθν θαη ηνλ Γηψξγν ηνλ Ρζεθνχξα ηνπ Ράθε. Ν Πηέξγηνο ν Ρζαθλάθεο, ν Δπξηπίδεο ν Θππαξίζζεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαγηάλλεο, ν Βαγγέιεο ν Θαξαλίθαο ηνπ Ππχξνπ, ν Λίθνο ν Οάπηεο, ν πξφεδξνο Γεκήηξεο Θαξαλίθαο, ν Βαζηιάθεο ν Ρζηθνχξαο κε ηνλ κπακπά ηνπ ηνλ Θχκην, ν Βαγγέιεο ν Σαηδήλαο, ν Θσζηάθεο ν Βαξζακήο ηνπ Βαζηιάξα θαη ν Γηψξγνο ν Θαθαλέιεο ηνπ Βαζίιε κε ηνλ Λίθν ηνλ Ρζνχηζν. Ξαξφληεο αθφκα θαη ν Γηψξγνο ν Σαηδήλαο ν γξακκαηέαο κε ηνλ Λίθν ηνλ Ξνχιην. Πίγνπξα αξθεηνχο μερλψ θαη αο κε ζπγρσξήζνπλ. Δθείλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ε πξνζπκία πνπ δείρλεη ην ρσξηφ καο νιφθιεξν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ε επαηζζεζία καο ζε ζέκαηα νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ζπκπεξηθνξέο πνπ καο ηηκνχλ ηδηαίηεξα θαη καο θάλνπλ λα μερσξίδνπκε θαη λα θακαξψλνπκε. Άθεζα ηειεπηαίνπο θαη θπζηθά δελ μέραζα ηνπο δχν ήξσεο απηήο ηεο ππξφζβεζεο. Θνηηψληαο απφ ην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο Ληνπξαιέθα Ξαιεθθιήζη Πθφκπα θαη Τειφξαρεο, Ξαιηφκιν πξηλ ηε δηαζηαχξσζε αθξηβψο ζηνπ Σαξάιακπνπ ηνπ Ξεληαδίδε ην ρσξάθη πνπ ην αγφξαζε ν Θχκηνο ν Ρζεθνχξαο θαη ηφρεη πεξηβφιη κε ακχγδαια, βιέπνπκε απέλαληη ζην κπατξη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ θάησ απ ηε γνχξλα ηνπ Θαπέηζηνπ έλα κηθξφ κέησπν (πεξίπνπ 50 κέηξα) λα θηλείηαη απεηιεηηθά πξνο ηα θάησ θαη δπηηθά. «Αλ θχγεη απ απηνχ ε θσηηά, παηδηά, ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια...» ιέκε. Καο ξσηάεη έλαο ππξνζβέζηεο: «Κπνξνχκε λα πάκε εθεί;» ηνπ απαληάκε: «Γχζθνια». Ρφηε βάδεη κπξνο ν Ζιίαο ν Γθαδξήο ην Lantini κε ηελ αεξνηνπξκπίλα θαη ηνλ βιέπνπκε λα θεχγεη, θαη δηαζρίδνληαο ηα ρσξάθηα ηνπ Σαιάηζε θαη ηνπ Θφδσξνπ ηνπ Θππαξίζζε βγαίλεη ζηνλ θάησ δξφκν, πνπ έξρεηαη απ ηα Ιηάγα πξνο Ακπληή Άζπξν λ φρην, θαη ζηξίβεη αξηζηεξά πξνο ην ρσξηφ αιιάδνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηαρχηεηα. Θηλείηαη, ηψξα, αξθεηά γξήγνξα θαη κεηά απφ ιίγν ζηξίβεη δεμηά κέζα απφ ηηο αθαθίεο ηνπ Βαζίιε ηνπ Ιηάθνπ θαη ηνλ ράλνπκε... Ξνχ πάεη απφ θεη; αλαξσηεζήθακε. «Μέξεη ν Ζιίαο» καο ιέεη ν Βαζηιάθεο ηνπ Θχκηνπ. Ζ απνξία καο δελ θξάηεζε πνιχ. Πε δπν ιεπηά βιέπνπκε ην Lantini ηνπ Ζιία κέζα ζην ρσξάθη ηνπ Γξεγφξε ηνπ Πάληνπ. Ν ήξσαο Ζιίαο θαηεβάδεη ηαρχηεηα, θνκπιάξεη ην Power Take off (P.T.O.) θαη αλεβαίλεη γηα λα ηελ πάξεη ηελ θσηηά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Γελ αλεζπρήζακε νχηε κηα ζηηγκή γηαηί δηαθξίλακε απφ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνχζε, ν Ζιίαο ν ήξσαο, κηα ζπλεηή ηφικε. Ρελ πήξε κε ηέηνην ηξφπν, ξε παηδηά, ηε θσηηά ιεο θαη ήηαλ εκπεηξφηαηνο ππξνζβέζηεο. Ζ θσηηά παγάδσλε αιιά ζ έλα ζεκείν πνπ ε πξφζβαζε ήηαλ δχζθνιε έθαηγε γεξά. Θαη ηη θάλεη ν Ζιίαο; γπξίδεη πίζσ γηα λα απνθχγεη ηε ζνχδα πνπ είρε ην ρσξάθη, κπαίλεη ζην θακκέλν θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηε θσηηά. Αθηλεηνπνηεί ην ηξαθηέξ, καξζάξεη θαη φξζηνο κε ην ιάζηηρν βάιιεη θαηά ηεο θσηηάο θαη νη θιφγεο, ζα ζεξηφ πνπ δέρεηαη ζθαίξεο, γνλαηίδνπλ θαη ζσξηάδνληαη. Ζ θσηηά φκσο δελ έζβεζε αθφκα. Βιέπνπκε ηνλ Ζιία λα θσλάδεη. Δπεηδή δελ ηνλ αθνχκε ηνλ παίξλνπκε ζην θηλεηφ (είδεο ε ηερλνινγία). «Κνπ ηειείσζε ην λεξφ» καο ιέεη «πξέπεη λα ξζεη ν Ρφιηνο». Σσξίο λα ραζνκεξήζνπκε κε ην MASSEY FERGYSON ν Απνζηφιεο ν Πακαξάο βάδεη κπξνο θαη μεθηλάκε. Αθνινπζνχκε αθξηβψο ηελ ίδηα δηαδξνκή πνπ είρε αθνινπζήζεη θαη ν Ζιίαο ιίγν λσξίηεξα θαη ζε ιίγα ιεπηά βξηζθφκαζηε απέλαληη απφ ηε θσηηά πνπ βέβαηα έθαηγε ηψξα πνιχ ιίγν. Ν Ρφιηνο ηψξα, αλαιακβάλεη δξάζε. Κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ζιία μέξεη πνιχ θαιά θη απηφο ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ην θάλεη πνιχ θαιά. Κεο ζηνπο θαπλνχο, ινηπφλ θαη ν ήξσαο Απνζηφιεο, θαηαθέξλεη κε ην ιάζηηρν ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζην ζεξηφ πνπ ςπρνξξαγνχζε ήδε απφ ηα θαίξηα πιήγκαηα πνπ είρε δερζεί απφ ηνλ Ζιία. Ζ θσηηά έζβεζε. Κείλακε ιίγν αθφκα γηα λα ραξνχκε ηε λίθε. Φχγακε. Δπηπρψο ε θσηηά απηή δελ πξνμέλεζε κεγάιε δεκηά. Όπσο κάζακε ην βξάδπ θάεθε έλα πεξηβφιη κε ειηέο ηδηνθηεζίαο Αξαληνζηβίσλ θαη άδξαμαλ ιίγα δέλδξα ηνπ Βαγγέιε ηνπ Σαηδήλα. Ν Θχκηνο ηα πξφιαβε κε ηελ αεξνηνπξκπίλα. Ήζεια λα κεηαθέξσ εηθφλεο ζ φζνπο δελ ήηαλ εθεί θαη λα ζπκίζσ απηέο ηηο εηθφλεο ζ φζνπο ήηαλ εθεί. Ήζεια λα εθζεηάζσ ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ακέζσο πεηάρηεθαλ κφιηο αθνχζηεθε ζην ρσξηφ ε θακπάλα. Ήζεια λα πκλήζσ ηελ ιεινγηζκέλε ηφικε ηνπ Ζιία θαη λα ηνλ παξνπζηάζσ σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζηλ. Ήζεια, αθφκε, λα ηηκήζσ γηα ην ζεκλφ ηνπ θηιφηηκν ηνλ Απνζηφιε. Αηζζάλνκαη επίζεο ηελ αλάγθε απφ ηε ζηήιε απηή λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππξνζβέζηεο. Βαξζακήο Γεώξγηνο ΜΝΖΜΔΗΟ ΦΑΓΗΑΘΔΝΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ 16 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1943 ΣΖ ΜΑΤΡΊΣΑ Με εθηίκεζε Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γνκελίθνπ Νηθνινύιεο Γεώξγηνο Κάιην αξγά, παξά πνηέ. Μεηά από 65 ρξόληα, έγηλε κλεκείν ζηνλ ηόπν πνπ ζθαγηάζηεθαλ 25 ζπγρσξηαλνί καο ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 1943 από ηα ηηαιηθά θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα. ην πιάη ηνπ δεκόζηνπ δξόκνπ ζην ύςνο ηνπ ινθίζθνπ «Μαπξίηζα», όπνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηα γεγνλόηα εθείλε ηε ηξαγηθή κέξα, θαηαζθεπάζηεθε έλα εθθιεζάθη λα θαεί θαη λα ζπκίδεη θαζώο θαη κηα καξκάξηλε ζηήιε πνπ αλαγξάθεη ην γεγνλόο θαη ηα νλόκαηα ησλ πεζόλησλ ζπγρσξηαλώλ καο, σο ειάρηζηνο θόξνο ηηκήο κεηά από ηόζα ρξόληα. Σν θόζηνο ηνπ κλεκείνπ έθηαζε ηα 1600 επξώ θαη θαιύθζεθε απνθιεηζηηθά από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ δίλνληαο ν θαζέλαο από 80 επξώ.

5 ΔΦΖΜΔΡΗ # ΔΛΗΓΑ 5 Ζ ΓΧΝΗΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΟΣΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ Παξάμελα Δάλ καζάο ηζίρια ελώ θαζαξίδεηο θξεκκύδηα δελ θιαηο! Ζ θξάζε «έθαγε ρπιόπηηα» πξνέξρεηαη από ην παξαζθεύαζκα ρπινύ πνπ έδηλαλ παιηά νη ςεπηνγηαηξνί γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαεκνύ ησλ εξσηεπκέλσλ! Σν 62 κ.υ., ν Νέξσλαο έζηεηιε ζθιάβνπο ζηα Απέλληλα ξε, γηα λα ηνπ θέξνπλ θξέζθν ρηόλη. ηαλ επέζηξεςαλ νη ζθιάβνη, ν Νέξσλαο πήξε ην ρηόλη, πξόζζεζε θξνύηα θαη κέιη θαη ην έθαγε σο παγσηό. Σα πόδηα καο είλαη θαηά 5 κε 10% κεγαιύηεξα ζην ηέινο κηαο εκέξαο! Tα λύρηα ησλ ρεξηώλ κεγαιώλνπλ ηέζζεξηο θνξέο ηαρύηεξα από ηα λύρηα ησλ πνδηώλ. Σα κάηηα καο έρνπλ πάληα ην ίδην κέγεζνο εθ γελλεζείο, αιιά νη κύηεο θαη ηα απηηά καο ζπλέρεηα κεγαιώλνπλ. Σα νύξα ηεο γάηαο ιάκπνπλ ζην ζθνηάδη.. ΜΟΤΗΚΖ ε πξόηαζε καο Ο Παύινο Παπιίδεο επηζηξέθεη δηζθνγξαθηθά κε έλαλ δηπιό live δίζθν ερνγξαθεκέλν από ηηο παξαζηάζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 22 θαη 23 Mαξηίνπ 2008 ζην Θέαηξν Απόιισλ ηεο Δξκνύπνιεο ύξνπ. ην δηπιό live album απνηππώλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζηηγκέο ηνπ ηξαγνπδνπνηνύ Παύινπ Παπιίδε, από ηα δύν πξνζσπηθά ηνπ album «Αθνύ ινηπόλ μεράζηεθα» θαη «Άιιε κηα κέξα» θαη από ην παξειζόλ ηνπ κε ην ζπγθξόηεκα «Ξύιηλα ζπαζηά», ζε λέεο αθνπζηηθέο εθηειέζεηο. ην δηπιό cd Live πεξηιακβάλεηαη ην θαηλνύξγην ηξαγνύδη ηνπ Παπιίδε «ηαλ πεζαίλεη γύξσ θάζε νκνξθηά», θαζώο θαη ην κεισπνηεκέλν πνίεκα ηνπ Κώζηα Οπξάλε «Πεξαζηηθέο». SUDOKU Απ' όιεο ηηο θπιέο ηνπ πιαλήηε, νη κόλνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσηηά είλαη νη Aληακαλ θαη νη Ππγκαίνη. Aλ θαη ν πιπζπζκόο ηεο Kίλαο μεπεξλά ην 1 δηζεθαηνκκύξην, ηα επίζεηα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από δηαθόζηα. Σνπιάρηζηνλ άιινη άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα κέξα κε εζέλα. Σν κεγαιύηεξν ζειαζηηθό ζην θόζκν, ε κπιε θάιαηλα, κόιηο γελλεζεί, δπγίδεη 5 ηόλνπο! ΣΑΗΝΗΔ ε πξόηαζε καο Into the Wild Ταξίδι στην Αγρια Φύση Απνθνηηψληαο απφ ην παλεπηζηήκην, ν 22ρξνλνο Θξίζηνθεξ ΚαθΘάληιο γπξίδεη ηελ πιάηε ηνπ ζε έλα πνιιά ππνζρφκελν κέιινλ θαη απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη απφ ηε Λφηηα Ληαθφηα κέρξη ηελ Αιάζθα. Θαζ νδφλ ζπλαληά δηάθνξα άηνκα θαη δηδάζθεηαη αμίεο, ηηο νπνίεο ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη μεράζεη. ΛΟΓΗΑ ΟΦΑ ΟΦΧΝ ΑΝΘΡΧΠΧΝ ινη ζθέθηνληαη λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν αιιά θαλείο δε ζθέθηεηαη λα αιιάμεη ηνλ εαπηό ηνπ. (Λέσλ Σνιζηόη) "εκαζία δελ έρεη πνπ βξίζθεηαη ην θνξκί, αιιά πνπ ηαμηδεύεη ε ςπρή". (σθξάηεο) Σν νθζαικόο αληί νθζαικνύ θάλεη ηνλ θόζκν καο ηπθιό! (Μαράηκα Γθάληη) «Μπνξείο λα αλαθαιύςεηο πεξηζζόηεξα γηα έλα άηνκν ζε κηα ώξα παηρληδηνύ παξά κε έλαλ ρξόλν ζπδήηεζεο» (Πιάησλ) Με ιεο πάληα όζα γλσξίδεηο αιιά γλώξηδε πάληα όζα ιεο. (σθξάηεο) Ζ κόλε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ειηζηόηεηαο θαη ηεο ηδηνθπίαο είλαη όηη θαη ε ηδηνθπία έρεη θαη ηα όξηά ηεο! (Άικπεξη Αηλζηάηλ) Έναρ παηέπαρ και ο γιορ ηος διαζσίδοςν μια καηαζηπαμμένε και επεμωμένε Αμεπική. Σίποηα δεν ζαλεύει ζηε πεμαγμένε γε εκηόρ από ηιρ ζηάσηερ πος παπαζέπνει ο άνεμορ. Ζ παγωνιά παγίδει ΒΗΒΛΗΟ ε πξόηαζε καο Ο ΓΡΟΜΟ πγγξαθέαο ΚαθΘάξζπ Θφξκαθ Καηεγνξία Ξέλε Λνγνηερλία ειίδεο 256 Σηκή 15,00 και βπάσο και όποηε πέθηει σιόνι, ηο σπώμα ηος είναι γκπι. Ο οςπανόρ ζκοηάδι. Πποοπιζμόρ ηοςρ ε ακηή αν και δεν ξέποςν ηι, αν οηιδήποηε, ηοςρ καπηεπεί εκεί. Γικό ηοςρ ηίποηα, μονάσα ένα πιζηόλι, για να ςπεπαζπιζηούν ηε ΑΓΟΡΑΣΔ & ΥΑΡΗΣΔ ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΓΧΡΑ δωή ηοςρ κόνηπα ζε λεζηέρ και παπανόμοςρ πος καιποθςλακηο ύν ζηο διάβα ηοςρ, ηα πούσα πος θοπούν, ένα καπόηζι αποθάγια - και ο έναρ ηον άλλον. Μπξηάκ (θνύξλνπ). ΜΔΡΗΓΔ 6-8 Τιηθά 1 θηιό θνινθύζηα 1 θηιό παηάηεο 1 θηιό κειηηδάλεο 3 θξεκκύδηα θνκκέλα ζε θέηεο 2 πξάζηλεο πηπεξηέο θνκκέλεο ζε ιεπηέο θέηεο 1 θηιό ώξηκεο ληνκάηεο Ξεθινπδηζκέλεο ή 1 θνπηί ληνκαηάθηα Αιάηη-πηπέξη 1 καηζάθη καηληαλό ςηινθνκκέλν 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ιάδη Καζαξίδεηε θαη πιέλεηε ηα θνινθύζηα, ηηο κειηηδάλεο θαη ηηο παηάηεο. Σα θόβεηε ζε θέηεο. Βάδεηε ζε έλα κεγάιν ηαςί όια ηα πιηθά θαη ηα αλαθαηεύεηε. Φήλεηε ην κπξηάκ ζε κέηξην θνύξλν γηα 1 ώξα θαη 30 ιεπηά πεξίπνπ. Αλ ρξεηαζηεί πξνζζέηεηε ιίγν λεξό. Παξαιιαγή: Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηπξί, θέηα θνκκέλε ζε κηθξά θνκκάηηα. Ραβαλί (22 θνκκάηηα). Τιηθά: 250 γξ. Μαξγαξίλε 1 θιηηδάλη δάραξε 4 απγά 1 θιηηδάλη ζηκηγδάιη ςηιό 1 θιηηδάλη γάια 1 ½ θιηηδάλη αιεύξη 3 θνπηαιάθηα κπέηθηλ 2 βαλίιηεο 1 θνπηαιηά μύζκα ιεκνληνύ 1 θιηηδάλη ακύγδαια Γηα ην ζηξόπη: 2 θιηηδάληα δάραξε 2 θιηηδάληα λεξό θαη θινύδα ½ ιεκνληνύ Ξεθινπδίδνπκε ηα ακύγδαια. Υηππάκε ζην κίμεξ ηα πιηθά ηνπ γιπθνύ κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη ζηε ζπληαγή. Βάδνπκε ην κείγκα ζε ηαςάθη Νν 24 θαη ην ςήλνπκε γηα 1 ώξα ζηνπο 200 ν. Όζν ςήλεηαη ην ξαβαλί, εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη, αθήλνληαο ηα πιηθά ηνπ λα βξάζνπλ γηα 5 ιεπηά. ηξνπηάδνπκε δεζηό ην γιπθό κε θξύν ην ζηξόπη. Σηο ζπληαγέο έδσζε ε Φαλή Γηακαληή Αλέθδνην ηνπ ηξηκήλνπ ε έλα ηξεινθνκείν, ν γηαηξόο θάλεη επαλέιεγρν ζε ηξεηο αζζελείο ηνπ. Ρωηά ηνλ πξώην, - πόζν θάλεη 1 +1; θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 368. Ρωηά ηνλ δεύηεξν. Καη απαληά ν ηξειόο, κπιε. Ρωηά ηνλ ηξίην. θέθηεηαη ν ηξειόο θαη απαληά, 2. - Μπξάβν, ηνπ ιέεη ν γηαηξόο, εηνίκαζε ηηο βαιίηζεο ζνπ θαη έια λα πάξεηο ην εμηηήξην από ην γξαθείν κνπ. Χηππά ε πόξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ γηαηξνύ, κπαίλεη κέζα ν ηξειόο θαη πάεη λα πάξεη ην εμηηήξην. - έρω κηα απνξία; ιέεη ν γηαηξόο, θνηηάδνληαο ηνλ. - Πωο ην βξήθεο; -Ήηαλ, παλεύθνιν, ιέεη ν ηξειόο, δηαίξεζα ην 368 κε ην κπιε

6 6 ΔΛΗΓΑ # ΔΦΖΜΔΡΗ Έλαο ηδηνθηήηεο pet-shop ζηελ Απζηξία, είρε αλαξηήζεη κηα πηλαθίδα έμσ απφ ηε θαηάζηεκα ηνπ, πνπ έγξαθε ΓΗΑΡΗΘΔΛΡΑΗ ΘΝΡΑΒΗΑ. Έλα κηθξφ αγφξη είδε ηελ πηλαθίδα θαη κπήθε ζην θαηάζηεκα ξσηψληαο: "Ξφζα ρξήκαηα ζέιεηε γηα λα κνπ δψζεηε έλα θνπηάβη"; Ν ηδηνθηήηεο απάληεζε πσο θφζηηδαλ απφ 30 έσο 50 επξψ. Ν κηθξφο, βγάδνληαο ειάρηζηα ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε ηνπ είπε: " Γπζηπρψο έρσ κφλν 2 επξψ, κπνξψ ηνπιάρηζην λα ραδέςσ ιίγν ηα θνπηάβηα "; Ν ηδηνθηήηεο ρακνγέιαζε θαη ζθχξημε δπλαηά. Κηα ζθπιίηζα κπήθε ζην δσκάηην, αθνινπζνχκελε απφ 5 θνπηαβάθηα. Ρν έλα απφ απηά θνχηζαηλε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη ιίγν πην πίζσ απφ ηα άιια θνπηαβάθηα. Ρφηε ν κηθξφο ξψηεζε: "Ρη έρεη απηφ ην θνπηάβη θαη θνπηζαίλεη"; Ν ηδηνθηήηεο ηνπ εμήγεζε πσο ην θνπηαβάθη είρε γελλεζεί κε πξφβιεκα ζην γνθφ θαη πσο ζα έκελε έηζη ζε φιε ηνπ ηε δσή. Ν κηθξφο ελζνπζηαζκέλνο είπε ζηνλ καγαδάηνξα: "ζέισ λα ην αγνξάζσ" ηνπ θψλαμε απνθαζηζηηθά. Ν άληξαο γέιαζε θαη ηνπ είπε: "Όρη, δελ λνκίδσ λα ζέιεηο έλα ηέηνην θνπηζφ θνπηάβη. Αιιά αλ επηκέλεηο κπνξψ λα ζνπ ην ραξίζσ"... Ν κηθξφο ήηαλ πεξήθαλνο θαη ηνπ είπε φηη ζα πξνηηκνχζε λα αγνξάζεη ην θνπηάβη έζησ θαη κε επθνιίεο θαη ζα έθαλε ηα αδχλαηα δπλαηά λα μεπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ pet shop, δίλνληαο έλα πνζφ θάζε κήλα. Ν άληξαο γέιαζε μαλά θαη είπε: " ην θνπηάβη απηφ είλαη άρξεζην, πξαγκαηηθά δελ ζνπ ρξεηάδεηαη, πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα ηξέμεη θαη λα παίμεη καδί ζνπ φπσο ηα άιια ζθπιηά...". Ρφηε ν κηθξφο ζήθσζε ην κπαηδάθη απφ ην παληειφλη ηνπ θαη άθεζε λα μεπξνβάιιεη ην αξηζηεξφ ηνπ πφδη, ην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ απφ έλα κεηαιιηθφ ζίδεξν. "Όπσο βιέπεηε, νχηε θαη εγψ ζα κπνξέζσ λα ηξέμσ θαη λα παίμσ καδί ηνπ... επνκέλσο ην θνπηάβη ζα έρεη θάπνηνλ πνπ ην θαηαιαβαίλεη...". Ν άληξαο δάγθσλε ηψξα ηα ρείιε ηνπ κελ μέξνληαο ηη λα πεη. Γαθξπζκέλνο, πξνζπάζεζε λα ρακνγειάζεη θαη είπε: "εχρνκαη... φια ηα θνπηάβηα λα βξνπλ θάπνηε έλα ηδηνθηήηε ζαλ θη εζέλα"... Πηελ δσή δελ κεηξάεη ην πνηνο είζαη αιιά ην αλ θάπνηνο ζε αγαπά, ζε δέρεηαη θαη ζε εθηηκά γη' απηφ πνπ είζαη ρσξίο φξνπο. ΝΕΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ ελλέα απφ ηνπο δέθα δεκνηηθνχο Όπσο είλαη γλσζηφ ν Γήκνο Ξνηακηάο απνηειείηαη απφ νθηψ (8) δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ήηνη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ, Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, θαη έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Βιαρνγηαλλίνπ. Ξξηλ λα δεκηνπξγεζεί ν Γήκνο Ξνηακηάο κε ην λφκν 2539/1997 (Θαπνδίζηξηαο) κε ηνλ νπνίν λφκν θαηαξγήζεθαλ θαη νη επαξρίεο, ηα πέληε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Γνκελίθνπ, Ακνπξίνπ, Καγνχιαο, Ξξαηησξίνπ θαη Ππθέαο, αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο θαη ηα ππφινηπα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Κεζνρσξίνπ, Βιαρνγηαλλίνπ, Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρπξλάβνπ. Κε αθνξκή ηηο θήκεο πεξί ζπγρψλεπζεο ησλ Γήκσλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ κεγαιπηέξσλ δήκσλ κε θαηάξγεζε ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ θαη ηα ζελάξηα πνπ θαζεκεξηλά δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαζφζνλ ππάξρεη θαη ζελάξην, νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ έρεη πξνθιεζεί κεγάιε αλεζπρία, αλαζηάησζε θαη αγσλία, ζηνπο θαηνίθνπο ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ πνπ αλήθαλ ζηελ επαξρία Διαζζφλνο κε ην ελδερφκελν ν Γήκνο Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί ζην Γήκν Ρπξλάβνπ. Ρα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα δηθαζηηθψο αλήθνπλ ζην Δηξελνδηθείν Διαζζφλνο, θνξνινγηθψο ζηε ΓΝ Διαζζφλνο, Δθθιεζηαζηηθψο ζηελ Κεηξφπνιε Διαζζφλνο, ζε ζέκαηα αθηλήησλ ζην ππνζεθνθπιάθεην Διαζζφλνο, ηαηξηθψο ζην θέληξν πγείαο Διαζζφλνο θαη επίζεο νη θάηνηθνη κεηαβαίλνπλ γηα πεξίζαιςε κφλν ζε ηαηξνχο ηεο πφιεσο Διαζζφλνο θαη ζπλεξγάδνληαη κφλν κε ηηο ηξάπεδεο Διιαζφλνο, έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξα επάγγεικαηα κφλν ζηελ πφιε απηή, ηα παηδηά θξνληηζηήξηα θάλνπλ κφλν ζηελ Διαζζφλα θαη γεληθψο ε πφιε απηή είλαη ην θέληξν θάζε εθδήισζεο ηεο δσήο ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαςπρήο ησλ. Δπηπξνζζέησο ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα απέρνπλ 30 έσο 40 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ Ρχξλαβν θαη έσο 16 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Διαζζφλα θαη ραξαθηεξηζηηθά 16 ρηιηφκεηξα απέρεη ην Γνκέληθν πνπ είλαη θαη ην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ Ρχξλαβν. Ζ δε νδηθή πξφζβαζε πξνο ηελ Διαζζφλα είλαη εχθνιε κε πνιχ θαιφ νδηθφ δίθηπν ζε ζρέζε κε ηελ νδηθή πξφζβαζε πξνο Ρχξλαβν. Κε δχν ιέμεηο ε θάηνηθνη ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πφιε ηνπ Ρχξλαβνπ. Ζ αγσλία ησλ θαηνίθσλ ησλ σο άλσ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θαζφζνλ ν Γήκαξρνο θαη νη ΔΡΓΑ ΑΛΣΗΘΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΑΙΗΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ Κε ελέξγεηεο ηνπ δήκνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηθαηάζηαζε παιηψλ ζσιελψζεσλ ακηάληνπ, κε λένπο πιαζηηθνχο, ζε δπν δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ. Ππγθεθξηκέλα αληηθαηαζηάζεθαλ νη ζσιήλεο απφ ην ζπίηη ηνπ Αζ. Θαινγήξνπ έσο Κπνχκπα Γεκ. Κήθνπο 200 κ. θαη απφ Θαξαγηάλλε Ησάλ. έσο Εάγθα Απφζ. κήθνπο 140 κ. Θαη ε δεκηνπξγία πιαζηηθνχ αγσγνχ πνπ ζπλδέεη ηελ πνκψλα απφ ην θιίκα κε ην πδξαγσγείν ηνπ ρσξηνχ απφζηαζε 1600 κ. γηα λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπο Θαινθαηξηλνχο κήλεο. Γείγκα λεξνχ έρεη ζηαιεί ζην ρεκείν θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γθνπγθνπιήο ΔΞΔ. ΠΡΟΥΗΣΗ ΗΛΙΑ Απφ ην Πάββαην βξάδπ, φινη καο ζρεδηάδακε, πσο ζα αλέβνπκε ηελ επφκελε κέξα ζηνλ Αε-ιηά. Θάπνηνη αλέιαβαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ παπά-γηάλλε λα αλεβάζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία. Θαηά ηηο 6 θαη θάηη, ζπλεπείο ζην άηππν ξαληεβνχ, ηελ Θπξηαθή ην πξσί, αξθεηνί καδεχηεθαλ ζηε βξχζε Ξαπά- Θενθάλε θαη άιινη θάησ απφ ηελ Αγία Ρξηάδα γηα καδηθή αλάβαζε γηα ηελ εθθιεζία. Ζ αλάβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά εχθνια, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζηηο 7 θηάζακε επάλσ. Όινη καο αλάςακε ηα θεξηά θαη πξνζεπρεζήθακε ζηνλ άγην. Ν παπά- Γηάλλεο δελ άξγεζε λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία. Ν θφζκνο φιν θαη πιήζαηλε απφ θάζε πιεπξά έβιεπεο λα αλεβαίλνπλ άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά θαη ζθπιηά. Γηα λα βνιεπηνχλ φινη, άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη πξφρεηξα παγθάθηα, απφ ηα παιηά μχια πνπ πεηάρηεθαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζηέγεο πξηλ ελφο ηξηκήλνπ. Ρα πεγαδάθηα άθζνλα, νη ζπδεηήζεηο ιφγσ ελζνπζηαζκνχ, έληνλεο, πνπ κεξηθέο θνξέο ελνρινχζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο. Πθφξπηνη άλζξσπνη παληνχ, άιινη απνιάκβαλαλ ηε ζέα απφ ςειά, άιινη δελ άθελαλ ηίπνηα αζρνιίαζην, άιινη μαπφζηαηλαλ απφ ηε θνχξαζε θαη θάπνηνη πην νξγαλσκέλνη πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ε εθθιεζηά έζηξσζαλ, νη θαθέδεο θαη ηα κεδεδάθηα ήηαλ πην απνιαπζηηθά απφ πνηέ. Απφ φζεο θνξέο έρσ αλέβεη ζηνλ Αε-Ιηά, ε θεηηλή λνκίδσ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο πνιιψλ είρε ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν, θνληά ζηα 200 άηνκα, ίζσο λα βνήζεζε ζην φηη ήηαλ Θπξηαθή. Πηηο 9 θαη κηζή ε ιεηηνπξγία έιεμε θαη φινη πήγακε λα πάξνπκε αληίδσξν θαη λα πνχκε ηα ρξφληα πνιιά ζηνπο ενξηάδνληεο. Γψζακε ξαληεβνχ γηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζηγά-ζηγά ν θφζκνο άξρηζε λα απνρσξεί. Ζ ζπλέρεηα δφζεθε ζηελ πιαηεία κε ληφπην ηζηπνπξάθη θαη κεδεδάθηα απφ ηνλ θχξην Ράθε. ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη απφ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα Βιαρνγηαλλίνπ, Κεζνρσξίνπ θαη Κεγάινπ Διεπζεξνρσξίνπ ηα νπνία αλήθαλ ζηελ επαξρία Ρχξλαβνπ, εθηφο απφ ηελ θ. Θαθαλνχιε Σξπζνχια πνπ είλαη θαη πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη άπαληεο επηζπκνχλ ζε ελδερνκέλε θαηάξγεζε ηνπ Γήκνπ Ξνηακηάο λα ελζσκαησζεί νιφθιεξνο ν Γήκνο Ξνηακηάο, ζην Γήκν Ρχξλαβν. Ξαξφηη αθνχγνληαη θαη γξάθνληαη πνιιά ζελάξηα ν Γήκαξρνο δελ παίξλεη ζέζε, ζησπά θαη απνθεχγεη λα επηζθεθζεί ηα σο άλσ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα λα θαζεζπράζεη ηνπο θαηνίθνπο θαη λα πιεξνθνξεζεί ηελ βνχιεζε απηψλ, είλαη δε ν κφλνο Γήκαξρνο πνπ δελ έρεη άπνςε ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ θάπνηνη άιινη έθζαζαλ δεκφζηα λα πξνηείλνπλ θαη αγξνηηθφ δήκν πξνθαλψο γηα λα εθκαηεχζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ θαηαζηάζεηο. Δκείο νη ππνγξάθνληεο ην ππφκλεκα απηφ ζέηνπκε ππφςε θάζε αξκνδίαο αξρήο (πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ΡΔΓΘ, ΘΔΓΘΔ, Βνπιεπηέο ηνπ Λνκνχ) ηα σο άλσ γεγνλφηα θαη δηακελχνπκε φηη δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςεη ηελ βνχιεζε εθάζηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο αλ ζέιεη λα ππάξμεη νκαιή κεηάβαζε, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεγαιπηέξσλ δήκσλ. Ιιάκορ Γεμήηπιορ ΛΤΔΗ ΣΑΤΡΟΛΔΞΧΝ ΑΓΗΟ ΒΔΛΛΖΑΡΗΟ ηνλ Άγην Βεζζαξίσλα πξαγκαηνπνηήζεθε πιαθόζηξσζε ιεπθνύ καξκάξνπ εληόο ηνπ λανύ θαη εξγαζίεο πεξηπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηεο εηθόλαο ηνπ, ηόζν εληόο αιιά θαη εθηόο. ην πξναύιην ρώξν έγηλε έλα κλεκείν νζηενθπιάθην. Όια πξνζθνξά ηνπ Αζαλαζίνπ θαη Αζαλαζίαο Γαβξηειίδνπ.

7 ΔΦΖΜΔΡΗ ΝΔΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΓΗΑ ΣΟΝ Α.Ο.Γ. ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ # ΔΛΗΓΑ 7 ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σελ 1 ε Απγνύζηνπ 2008, εκέξα Παξαζθεπή, μεθηλήζακε όπσο θαη πέξζη ηηs δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ Πξσηαπγνπζηηάηηθε κνπζηθή βξαδηά, ηα έζνδα ηεs νπνίαs δηαηέζεθαλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ. Δπρόκαζηε ε βξαδηά απηή λα γίλεη ζεζκόs, δίλνληαο καs έηζη ηελ επθαηξία λα δηαζθεδάδνπκε όινη καδί σs κηα παξέα. Δίλαη ίζσο θαη κηα επθαηξία λα ζπληεξνύκε θαη λα δηαηεξνύκε ην γήπεδν θαζαξό, ηόζν εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, όζν θαη εθηόο θαη λα κελ ην εγθαηαιείπνπκε. Δπραξηζηνύκε όινπs εθείλνπs πνπ βνήζεζαλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,θαη ηδηαίηεξα ηνπs Νενιαίνπs, πνπ ηα θαινθαίξηα δίλνπλ δσή ζην ρσξηό καs.αθόκε επραξηζηνύκε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Γήκν Φαθίηζα, σs αξσγό ησλ πξνζπαζεηώλ καs. Ζ λέα ρξνληά γηα ηνλ Α.Ο. μεθηλάεη κ έλα αλαλεσκέλν Γ.. πνπ πξνέθπςε κέζα από ηηs δηαδηθαζίεο, όπσο απηέs πξνβιέπνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ. Σα λέα κέιε πηζηεύνπκε πσs ζα βνεζήζνπλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε λέσλ ζπλζεθώλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηs αλάγθεο ηεs λέαs πεξηόδνπ, αιιάδνληαο ην όιν θιίκα ξηδηθά. Έλαο λένο άλεκνο πλέεη. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΠΛΑΣΑΝΟΤΛΗΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΟΥΧΡΗ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΤΒΗΑ ΓΗΟΓΔΝΖ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΡΤΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΛΑΡΗΑ 88 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΡΔΠΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΤΚΔΑ ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΗΚ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗ ΑΓΧΝΑ 1 Ζο ΦΑΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΑΒ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΓΑΜΑΗ 2 5 ΦΗΛΗΚΖ ΑΝΑΜΔΣΡΖΖ ΑΒ 06 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΓΟΜΔΝΗΚΟ ΜΔΓ. ΔΛΔΤΘΤΔΡΟΥΧΡΗ 5 1 Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΟΠΧ ΠΑΡΑΣΑΥΘΖΚΔ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΑΜΑΗ Ο αζιεηηζκόs παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ ΚΗΑΣΟ ΜΑΡΗΟ -ΘΤΔΛΛΑ ΛΑΡΗΑ ( Α δηακόξθσζε ηεs πξνζσπηθόηεηαs ηνπ αλζξώπνπ. ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) πκβάιιεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσπηθνηήησλ ησλ (Όηη δελ θαηάθεξε ν παηέξαs ηόζα ρξόληα ην έπξαμε ν αζιεηώλ, πνπ ζέβνληαη ηνπs άιινπs θαη γηόs) ζπλαγσλίδνληαη κε άκηιια, αγσλίδνληαη νκαδηθά, ΜΠΟΤΣΕΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ πεηπραίλνληαο ηνπs ζηόρνπs ηνπs. Απηά ηα βαζηθά ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ( Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) ιείπνπλ ζήκεξα από ηνλ αζιεηηζκό, πνπ έρεη γίλεη ΣΗΑΝΣΟΤΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ρξεκαηηζηήξην. Ο εξαζηηερληθόs αζιεηηζκόs ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΤ(Α1 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) αληηζηέθεηαη ζηελ ιαίιαπα θαη είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ΣΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ζην Γνκέληθν, βιέπνπκε απηή ε αληίζηαζε ζηε λέα ΣΗΜΠΛΗΚΗΑΡΖ ΥΡΤΟΣΟΜΟ επνρή θαη ηα ήζε ηεs λα γίλεηαη ζηάζε δσήs από ηελ Σνπs θαισζνξίδνπκε θαη ηνπs επρόκαζηε θαιή λενιαία καs. Ζ λενιαία, ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο ηεs ρξνληά. Καινύκε επίζεο όινπs ηνπs θίινπs ηεs νκάδαs δηνίθεζεs, όπσο θαη παιαηώλ πνδνζθαηξηζηώλ, κηθξνύs θαη κεγάινπs,λα βνεζήζνπλ κε ηελ ζπκκεηνρή επέζηξεςε ζην γήπεδν. ηνπs θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκςύρσζε ησλ Σα λέα κεηαγξαθηθά απνθηήκαηα ηεs νκάδαs καs είλαη: πνδνζθαηξηζηώλ καs, γηα ην θαιύηεξν δπλαηό ΑΝΗΓΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- Παξαπόηακνs απνηέιεζκα. ηηο 4/10/2008 ζα γίλεη ε πξώηε ζπλάληεζε Θεζπξσηίαs ( Γ ΔΘΝΗΚΖ) ζην Παλαγηώηεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ησλ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΠΑΝΟ - Α.Ο.ΥΑΗΓΑΡΗΟΤ ( Α πνδνζθαηξηζηώλ, όπσο θαη ησλ λέσλ κεηαγξαθηθώλ ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ) απνθηεκάησλ, δηνίθεζεs θαη παξαγόλησλ. ( Οη δύν πνδνζθαηξηζηέο είλαη κόιηο 19 εηώλ θαη είλαη ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ θνηηεηέο ζην ΣΔΗ Λάξηζαο. ΑΒΒΑ ΓΑΛΧΖ ΣΕΟΤΝΣΟ Βάδνληαο πςεινύο ζηόρνπο, ε Μειηγθάθε Νηθνιέηα, κεηά από 4 ρξόληα, ζθιεξήο πξνπόλεζεο θαη δνπιεηάο, θαηνξζώλεη λα βξεη κηα ζέζε ζηελ Δζληθή νκάδα Γπλαηθώλ ζην Σδνύλην. Καηαθέξλεη λα αθνινπζήζεη ηελ Δζληθή νκάδα ζην Γηεζλέο ηνπξλνπά ζηε Γεξκαλία, ζηε ζπλέρεηα, ζην Γηεζλέο ηεο Πνισλίαο, κεηά ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε πνπ δηνξγαλώζεθε ην Παλεπξσπατθό θαη ζηνπο Βαιθαληθνύο αγώλεο πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Ρνπκαλία. Αθνινπζεί ηεο επηηπρίεο θαη ε Καξαλίθα Διέλε, ε νπνία κεηά από 4 ρξόληα πξνπνλήζεσλ, θαηαθέξλεη λα κπεη θαη απηή ζηε Δζληθή νκάδα Σδνύλην, θαηεβαίλνληαο ζηνπο πξώηνπο ηεο Βαιθαληθνύο αγώλεο ζηε Ρνπκαλία. Αο επρεζνύκε θαιή επηηπρία ζηηο δύν αζιήηξηεο θαη θαιή ζπλέρεηα ζε απηή ηελ θαηλνύξγηα πνξεία πνπ ραξάδνπλ ζηνλ αζιεηηζκό. Καξαλίθα Μαξία Κνηλσληθά ηνπ ρσξηνύ ΓΔΝΝΖΔΗ Ο Βαζίιεηνο θαη ε Αλαζηαζία Ναβξνδίδε απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην αγνξάθη, ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο θαη ε Καηεξίλα Καξέια απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο Ο Γηώξγνο Παππάο θαη ε Βαξζακή Εσή απνθηήζαλ λέν κέινο ζηελ νηθνγέλεηα, έλα πγηέζηαην θνξηηζάθη, ζηηο ΒΑΠΣΗΔΗ Ζ νηθνγέλεηα Αλησληάδε Γεκήηξε Καηεξίλαο Κνληαηζηώηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ ηαύξνο. Ζ νηθνγέλεηα πύξνπ Καξαλίθα Βάζσο Ράπηε, βάθηηζε ην αγνξάθη, ζηηο , ην όλνκα απηνύ Δπάγγεινο. ΑΡΡΑΒΧΝΔ Ο Κσλζηαληίλνο Μπξνύδαο ( Βιαρνγηάλλη ) θαη ε ηαπξνύια Σζηθνύξα αξξαβσληάζηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Γεκ. θαη ε Δπε Εαξθιή ( Μπηηιήλε ) αξξαβσληάζηεθαλ. ΓΑΜΟΗ Ο Καξαλίθαο ηάπξνο θαη θηακπέ Βαζηιηθή (Βίθπ) ( Πνξηαξηά Πειίνπ ) παληξεύηεθαλ ζηηο Ο Κσλζηαληίλνο Κνληαηζηώηεο ηνπ Νηθ. θαη ε Δπε Εαπάξηα παληξεύηεθαλ ζηηο ΘΑΝΑΣΟΗ Απεβίσζε ζηηο ε Ναβξνδίδε Παξζέλα 93 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε ηνύια Άλλα 71 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Καξέιαο Θσκ. Κσλζηαληίλνο 45 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν ακαξάο Ησάλλεο 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ν Παπαεπζπκίνπ ππξίδσλ 78 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φσηίνπ Δπαγγειία 97 εηώλ Απεβίσζε ζηηο ε Φξάγθε Μαξία 68 εηώλ Γηα νπνηαλδήπνηε παξάιεηςε δεηνύκε ζπγλώκε θαη επηζπκνύκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ηε δεκνζηεύζνπκε ζην επόκελν θύιιν. Ο όξνο «κεζνγεηαθή δηαηξνθή» βαζίδεηαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη παξαδόζεηο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ννηίνπ Ηηαιίαο ηελ πεξίνδν ηνπ 1960 θαη απνδίδεηαη ζρεκαηηθά κε ηε κνξθή ππξακίδαο γηα λα ραξαθηεξίζεη έηζη ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζε κεληαία, εβδνκαδηαία θαη θαζεκεξηλή βάζε ησλ εηδώλ δηαηξνθήο. Με βάζε ηελ ππξακίδα απηή, ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε: 1-2 θνξέο ην κήλα (ή ιίγν ζπρλόηεξα ζε κηθξέο πνζόηεηεο) θόθθηλν θξέαο. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα: ςάξηα, πνπιεξηθά, αβγά (θαη γιπθίζκαηα). Καζεκεξηλά: Φξνύηα, ιαραληθά, όζπξηα, ςσκί, δεκεηξηαθά, παηάηεο, ειαηόιαδν, ειηέο, γαιαθηνθνκηθά. Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπκβαδίδεη κε ηελ ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε ελώ πξνβιέπεη θαη ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ κε κέηξν. Ζ ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε θαιήο πγείαο θαη ηδαληθνύ βάξνπο. Σξαγηθή εηξσλεία ηεο κνίξαο Γελ πξόιαβε ε ραξά λα έξζεη θαιά θαιά θαη ε ζιίςε ηε ζθέπαζε κε κηαο. Ο ιόγνο γηα ηε δύζηπρε νηθνγέλεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξέια πνπ κέζα ζε κία εβδνκάδα από ηε ραξά ηνπ εξρνκνύ ηνπ δεπηέξνπ παηδηνύ, έραζε ηελ θνιώλα ηνπ ζπηηηνύ ηεο. Βηνπαιαηζηήο θαη αγαπεηόο ν Κώζηαο ζην ρσξηό, έραζε ηε δσή ηνπ, ζε αηύρεκα πνπ είρε κε ην ηξαθηέξ, ζε αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ ρσξηνύ. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, δώζαλε ηελ πξέπνπζα ζπκπαξάζηαζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη επειπηζηνύκε λα ζπλερίδνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκό.

8 ΟΠΗΘΟΦΤΛΛΟ # ΔΦΖΜΔΡΗ ΑΛ ΆΙΙΟΣΔ Ζ ζηήιε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό λα θηινμελεί ηηο θσηνγξαθίεο ζπγρσξηαλώλ καο από ην καθξηλό παξειζόλ. Οπνίνο επηζπκεί λα δεκνζηεπζεί θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ παξαθαιείηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ εθεκεξίδα. Δξγαζίεο αλέγεξζεο θηηξίνπ, απέλαληη απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα ηε ζηέγαζε εζηηαηνξίνπ αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα έγηλε Γπκλάζην, κεηά απνζήθε γηα παιηνζίδεξα ηνπ Γήκνπ θαη ζήκεξα πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε Ιανγξαθηθφ Κνπζείν ζηηο βάζεηο πνπ βάιαλε ην από Μπαξάθνπ Διέλε Ξεξηθνξά ηεο εηθφλαο ηεο Ξαλαγίαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Βειιεζάξηνπ πεξίπνπ , απφ αξηζηεξά Θαθαλέιεο Αζαλάζηνο ( θξαηά ηελ εηθφλα ηεο Ξαλαγίαο ), Ξαπά- δήζεο θαη Θαινγήξνπ Αζαλάζηνο. από Καινγήξνπ ππξίδσλ Γατηαλάθη - Ινθαηζάξηα ζην πξναχιην ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, θαίλεηαη πίζσ ην λεαξφ δάζνο θαη ηα ειάρηζηα ζπίηηα ρσξίο δέληξα θνληά ζην από Υαηδήλα Κσλζηαληίλν Αζιεηηθέο επηδείμεηο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην πξναχιην από Ξελάθε Δηξήλε ΖΜΔΡΑ Ιήςε λεξνχ απφ ηε θξήλε Ξαπά-Θενθάλε, φπσο ήηαλ κε ηελ μχιηλε ζθεπή, θαίλεηαη ε Θαινγήξνπ Δπαλζία θαη ν εγγνλφο ηεο Αζαλάζηνο. ην από Καινγήξνπ ππξίδσλ Δπίδεημε ηνπ πνδειάηνπ απφ Λίθν Ξαπνπιηά θαη Θαξαλίθα Κάθε ηo από Παπνπιηά Γήκεηξα Ζ ζηήιε πεξηκέλεη θσηνγξαθίεο από ηνπο αλαγλώζηεο καο γηα γεγνλόηα πνπ γίλαλε ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Απεηθφληζε δσδηαθνχ θχθινπ ζε ηνηρνγξαθία ζηνλ Άγην Βειηζάξην, ζπάλην θαηλφκελν γηα εθθιεζία. από Μπαξάθν Δπάγγειν Ρν Γνκέληθν πεξηκέλεη ηελ θαηαηγίδα πνπ πιεζηάδεη. Όηαλ ε θχζε έρεη θέθηα, ηα απνηειέζκαηα θαληαζηηθά από Αιηαπνύιην σηήξην

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα