Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε"

Transcript

1 Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κέιη 360γξακ. θαξύδηα ρνληξνθνπαληζκέλα 10 γξακ. ακκσλία 15 γξ. ζόδα 1 κηθξό κνζρνθάξπδν μπζκέλν Φινύδα μπζκέλε ελόο πνξηνθαιηνύ 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ θαλεινγαξίθαια θνπαληζκέλα 1300 γξακ. αιεύξη πεξίπνπ (όζν ζεθώζεη, γηα λα γίλεη ε δύκε καιαθηά) Καξύδηα, ακύγδαια θνπαληζκέλα γηα παζπάιηζκα Γηα ην ζηξόπη: 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ κέιη Βάδνπκε ην ιάδη ζε έλα κπσι θαη ην ρηππάκε κε ην κίμεξ θαιά, κέρξη λ' αζπξίζεη. Γηαιύνπκε ηε ζόδα ζην ρπκό πνξηνθαιηνύ. Πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην κέιη, ην λεξό, ηε δηαιπκέλε ζόδα, ηα θαξύδηα, ηελ ακκσλία θαη ηα κπαραξηθά. πλερίδνπκε λα ηα ρηππάκε όια ζην κίμεξ θαη πξνζζέηνπκε ιίγν-ιίγν ην αιεύξη, κέρξη λα γίλεη ή δύκε καιαθηά θαη εύπιαζηε. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα, θαη κε έλαλ ηξίθηε ηπξηνύ παηάκε ηε κηα ηνπο πιεπξά ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ζρέδην ηνπ. Σα ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν. ην κεηαμύ βάδνπκε ζε θαηζαξόια ην κέιη, ηε δάραξε θαη ην λεξό λα πάξνπλ βξάζε. Καηεβάδνπκε ην ζηξόπη από ηε θσηηά, βνπηάκε ηα κεινκαθάξνλα έλα έλα ζην ζηξόπη θαη ηα βγάδνπκε κε ηξππεηή ζπάηνπια. Σα ζηξώλνπκε ζε πηαηέια θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ιίγε θαλέιια θαη κε θαξύδηα ή ακύγδαια θνπαληζκέλα.

2 Μελομακάρονα ζσνηαγή 2ε Γηα ηε δύκε: 1 θνύπα βνύηπξν γάιαθηνο 1 θνύπα λεξό 1 θνύπα βηηάκ 6 θνύπεο αιεύξη 5 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 2 βαλίιηεο Γηα ην ζηξόπη: 3 θνύπεο λεξό 3 θνύπεο δάραξε Σν ρπκό ελόο ιεκνληνύ Σε θινύδα ελόο ιεκνληνύ ε έλα κπσι αλαθαηεύνπκε ηα πιηθά γηα ηε δύκε εθηόο από ην λεξό θαη ην αιεύξη. Σα ρηππάκε έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη αθξαηέςνπλ. Καηόπηλ ξίρλνπκε ην λεξό θαη ην αιεύξη ζηαδηαθά, ζπλερίδνληαο λα ρηππάκε κε ην κίμεξ έσο όηνπ γίλεη έλα αθξάην κείγκα. Πιάζνπκε ηε δύκε ζην ζρήκα ηνπ κεινκαθάξνλνπ θαη ηε ζρεδηάδνπκε κε ηε βνήζεηα ελόο ηξίθηε ηπξηνύ ή ελόο πηξνπληνύ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηα κεινκαθάξνλά καο ζε έλα ηαςί θαη ηα ςήλνπκε γηα 40 πεξίπνπ ιεπηά ζε θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο. ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ γηα πέληε ιεπηά. Υακειώλνπκε ηε θσηηά θαη θαζώο ην ζηξόπη καο ζηγνβξάδεη βνπηάκε κέζα ηνπ έλα έλα ηα κεινκαθάξνλα θαη ηα βγάδνπκε κε ην ηξππεηό.

3 Μελομακάρονα ζσνηαγή 3ε (κε εύθνιν ζηξόπηαζκα) Γηα ηε δύκε: 1 1/2 θνύπα βηηάκ 1/2 θνύπα αξαβνζηηέιαην ή βνύηπξν γάιαθηνο 1 θνύπα δάραξε 3/4 θνύπα ρπκό πνξηνθαιηνύ 1/4 θνύπα θνληάθ 2 θνπηαιάθηα μύζκα πνξηνθαιηνύ 2 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θνπηαιάθη ζόδα 8 θνύπεο αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο Γηα ην ζηξόπη: 2 θνύπεο λεξό 2 θνύπεο κέιη 2 θνύπεο δάραξε Γηα ην γαξλίξηζκα: Φηινθνκκέλα θαξύδηα αλαθαηεκέλα κε ιίγε θαλέια θαη ιίγν γαξίθαιν. Υηππάκε δπλαηά γηα 4 ιεπηά ζην κίμεξ ηα δύν βνύηπξα ηε δάραξε ην θνληάθ θαη ην ρπκό καδί κε ην μύζκα πνξηνθαιηνύ. ε έλα κπσι αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη ηε ζόδα θαη ην κπέηθηλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ξίρλνπκε ζην κείγκα ηνπ κίμεξ θαη ηα δπκώλνπκε κε ην ρέξη. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα πξνζπαζώληαο λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο ώζηε λα ςεζνύλ νκνηόκνξθα. Σα βάδνπκε ζε ηαςί θαη ηα ςήλνπκε γηα κηζή ώξα ζηνπο 175 βαζκνύο. Με ην πνπ βάδνπκε ζην θνύξλν ην πξώην ηαςί ζε κηα θαηζαξόια εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη σο εμήο: Ρίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ην βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά. Ξαθξίδνπκε ην ζηξόπη θαη κόιηο βγνπλ θαπηά ηα κεινκαθάξνλά καο ηα πεξηρύλνπκε κε απηό. Μόιηο πηνύλ ην ζηξόπη ηα γπξίδνπκε αλάπνδα έηζη ώζηε λα κεισζνύλ θαη από ηελ θαιή πιεπξά ηνπο θαη λα θνιιήζνπλ ηα ηξηκέλα θαξύδηα.

4 Μελομακάρονα ζσνηαγή 4ε κε ζηκηγδάιη Γηα ηε δύκε: 1 θνύπα αιεύξη καιαθό 4 θνύπεο ζηκηγδάιη ςηιό 2 θνύπεο ιάδη (αξαβνζηηέιαην) 1/2 θνύπα δάραξε 1/4 θνύπα θνληάθ 2 θνπηαιάθηα μύζκα πνξηνθαιηνύ 1/2 θνύπα ρπκόο πνξηνθαιηνύ 2 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θνπηαιάθη ζόδα Γηα ην ζηξόπη: 1 θνύπα δάραξε 2 θνύπεο κέιη 1 1/2 θνύπα λεξό Γηα ην γαξλίξηζκα: 1 θνύπα θαξπδόςηρα ρνληξνθνκκέλε Λίγε θαλεινδάραξε ε κίμεξ ρηππάκε ην ιάδη κε ηε δάραξε θαιά. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην θνληάθ, ην μύζκα πνξηνθαιηνύ θαη ην ρπκό πνξηνθαιηνύ κέζα ζηνλ νπνίν έρνπκε δηαιύζεη θαη ηε ζόδα. Ρίρλνπκε ην κείγκα ζε έλα κπσι κεγάιν θαη πξνζζέηνπκε ζηαδηαθά ην ζηκηγδάιη, ην αιεύξη, θαη ην κπέηθηλ πάνπληεξ δπκώλνληαο κέρξη λα γίλεη κηα νκνηόκνξθε δύκε. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα θαη ηα βάδνπκε ζε έλα ηαςί. Σα ςήλνπκε γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά ζηνπο 180 βαζκνύο. Καζώο ςήλνληαη ηα κεινκαθάξνλα εκείο ζα εηνηκάζνπκε ην ζηξόπη. ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ηα βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά κεηά ην μάθξηζκα. Καηεβάδνπκε ηελ θαηζαξόια από ηε θσηηά θαη όηαλ ςεζνύλ ηα κεινκαθάξνλα ηα βνπηάκε έλα έλα κέζα ζην ζηξόπη. Με ηξππεηό ηα βγάδνπκε θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ηελ θαξπδόςηρα θαη ηελ θαλεινδάραξε.

5 Κοηόποσλα ή Γαλοπούλα γεμιζηή 2 θνηόπνπια ή 1 γαινπνύια 4-5 θηιά 1/2 θνύπαο ρπκό πνξηνθαιηνύ 1/4 θνύπαο ρπκό ιεκνληνύ 1/2 θνύπαο καξγαξίλε Παηάηεο (αλάινγεο κε ην ηαςί ή ηαςηά) Αιάηη, πηπέξη Γηα ηε γέκηζε: 1/2 θνύπαο ξύδη θαξνιίλα 1/4 θηινύ θηκά κνζραξίζην 1/4 θηινύ θηκά ρνηξηλό 1/4 θνύπαο θξεκκπδάθη θξέζθν ςηινθνκκέλν Σα εληόζζηα ηεο γαινπνύιαο 1 θνύπα θάζηαλα 1/4 θνύπαο ζηαθίδεο μαλζέο 1 ζαθνπιάθη θνπθνπλάξη 6 θνπηαιηέο βνύηπξν θξέζθν 1/2 θνύπαο δσκό θόηαο Αιάηη θαη πηπέξη Πιέλνπκε θαιά ηα θνηόπνπια θαη αθαηξνύκε κηθξά πνύπνπια πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Αλ έρνπκε γαινπνύια ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θαζαξηζηεί είλαη κε ηζηκπηδάθη γηα ηα θξύδηα. Ληώλνπκε ηελ καξγαξίλε θαη ηελ αλαθαηεύνπκε θαιά κέζα ζην ρπκό πνξηνθαιηνύ θαη ιεκνληνύ. Αιείθνπκε θαιά ην εζσηεξηθό ησλ πνπιηώλ κε ην πξνεγνύκελν κείγκα θαη αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά. Φηηάρλνπκε ηε γέκηζε σο εμήο: Πιέλνπκε θαη ςηινθόβνπκε ηα εληόζζηα ησλ πνπιηώλ. ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην θξέζθν βνύηπξν λα θάςεη θαη ζνηάξνπκε ηα εληόζζηα ηνλ θηκά θαη ην θξεκκύδη. Καηόπηλ πξνζζέηνπκε ην ξύδη, ηα θνπθνπλάξηα, ηηο ζηαθίδεο, ηα θάζηαλα, ιίγν αιάηη θαη ιίγν πηπέξη θαη ζπλερίδνπκε γηα ιίγν ην ζνηάξηζκα. Ρίρλνπκε ην δσκό θόηαο θαη αθήλνπκε κέρξη λα κηζνβξάζεη ην ξύδη καο. Όηαλ ε γέκηζε θξπώζεη γεκίδνπκε ηα πνπιηά κε απηήλ ζην ιαηκό θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αλ πεξηζζέςεη γέκηζε βάιηε ηελ ζε κηα γσλία ηνπ ηαςηνύ, γίλεηαη πεληαλόζηηκε. Κόβνπκε ηηο παηάηεο ζε κέγεζνο αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ πνπιηνύ. Σηο αιαηνπηπεξώλνπκε θαη ηηο ιαδώλνπκε θαη ηηο ηνπνζεηνύκε γύξσ ηνπ. Αιείθνπκε ην εμσηεξηθό ησλ πνπιηώλ κε ην κείγκα πνπ είρακε θηηάμεη θαη πνπ αιείςακε ην εζσηεξηθό ηνπο θαη ην ππόινηπν ην ξίρλνπκε ζην ηαςί. Αιαηνπηπεξώλνπκε ηα πνπιηά θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα γαινπνύια 4 θηιώλ ρξεηάδεηαη 4 ώξεο ςήζηκν ζηνπο 160 βαζκνύο. Αλ δείηε πσο πξηλ καγεηξεπηνύλ παίξλνπλ ρξώκα ζθεπάδεηε κε αινπκηλόραξην.

6 Κοσραμπιέδες 4-5 θνύπεο αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 1/2 θνπηαιάθη κπέηθηλ πάνπληεξ 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1/2 θνπηαιάθη βαλίιηα 2 θνύπεο βνύηπξν γάιαθηνο 1/2 θνύπαο δάραξε 2 απγά (κόλν ηνπο θξόθνπο) Λίγε καζηίρα Αλζόλεξν 1/2 θηιό δάραξε άρλε Αλακεηγλύνπκε ην αιεύξη, ην αιάηη, ηε βαλίιηα θαη ην κπέηθηλ πάνπληεξ θαη κεηά ην θνζθηλίδνπκε. ην κίμεξ ρηππάκε θαιά ην βνύηπξν κε ηελ δάραξε θαη ηε καζηίρα έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη θνπζθώζνπλ. Ρίρλνπκε έλαλ έλαλ ηνπο θξόθνπο ησλ απγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην αιεύξη ρηππώληαο ηα κέρξη λα γίλεη ε δύκε καο αθξάηε. Πξνζζέηνπκε αλ ρξεηαζηεί ιίγν αιεύξη έηζη ώζηε λα κελ θνιιά ζηα ρέξηα καο ε δύκε. Πιάζνπκε κε ην ρέξη ηνπο θνπξακπηέδεο ζε κηζνθέγγαξα ή ζηξνγγπιά ή θόβνπκε κε θνππ παη γηνξηηλά ζρέδηα. ε ηαςί ζηξώλνπκε (γηα ηελ επθνιία καο) άθαπζην αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη ηνπο βάδνπκε ώζηε λα έρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Φήλνπκε γηα κηζή ώξα ζηνπο 175 βαζκνύο. Όηαλ ξνδίζνπλ ηνπο βγάδνπκε από ηνλ θνύξλν θαη έηζη όπσο είλαη δεζηνί ηνπο ξαληίδνπκε κε αλζόλεξν θαη ηνπο βνπηάκε ζηελ άρλε δάραξε.

7 Κοσραμπιέδες ζσνηαγή 2ε 1 1/2 θηιό αιεύξη 3/4 θηινύ θξέζθν βνύηπξν γάιαθηνο 2 απγά 3/4 θηινύ ακύγδαια 2 βαλίιηεο 2 θνπηαιηέο γεκάηεο κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ νύδν 1 θιηηδάλη δάραξε άρλε Αλζόλεξν Εάραξε άρλε Καβνπξδίδνπκε ζε ηεγάλη, ρσξίο ιάδη, ηα ακύγδαια θαη ηα αθήλνπκε νιόθιεξα ή ηα θόβνπκε ζηε κέζε. ε έλα κπσι ρηππάκε κε ην κίμεξ ην βνύηπξν θαη ην έλα θιηηδάλη δάραξεο άρλεο έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη αθξαηέςνπλ. ηε ζπλέρεηα θαη ζπλερίδνληαο ην ρηύπεκα πξνζζέηνπκε ηα απγά, ην νύδν, ην κπέηθηλ πάνπληεξ, ηηο βαλίιηεο θαη ην αιεύξη. Όηαλ ζρεκαηηζηεί κηα καιαθή δύκε, πξνζζέηνπκε ηα ακύγδαια θαη δπκώλνπκε θαιά κε ηα ρέξηα έσο όηνπ αλακεηρζνύλ θαιά ηα ακύγδαια κέζα ζηε δύκε. ηε ζπλέρεηα πιάζνπκε ηνπο θνπξακπηέδεο καο ζε όηη ζρήκα ζέινπκε (αξθεί λα είλαη νκνηόκνξθνη) θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί πάλσ ζε άθαπζηε αληηθνιιεηηθή θόιια. Σνπο ςήλνπκε ζηνπο 175 βαζκνύο έσο όηνπ ξνδίζνπλ. Μόιηο ςεζνύλ θαη ηνπο βγάινπκε από ην θνύξλν, ακέζσο ηνπο ξαληίδνπκε κε αλζόλεξν, ηνπο «βνπηάκε» ζε έλα κπσι κε δάραξε άρλε θαη αθνύ ηνπο βάινπκε ζε έλα δίζθν ηνπο παζπαιίδνπκε κε κπόιηθε άρλε δάραξε.

8 Τιηθά γηα 4 πνηήξηα: 4 απγά 4 βαλίιηεο 8 θνπηαιηέο δάραξε 4 θνπηαιάθηα ξνύκη 2 θιηηδάληα γάια Δγκ νογκ Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηελ πξνέιεπζε ησλ απγώλ επεηδή απηά δελ ζα καγεηξεπηνύλ. ηελ αξρή μερσξίδνπκε ηα αζπξάδηα από ηνπο θξόθνπο ησλ απγώλ. Παίξλνπκε ηνπο θξόθνπο θαη ηνπο ρηππάκε καδί κε 4 θνπηαιηέο δάραξε κέρξη λα πήμνπλ θαη λα αζπξίζνπλ πνιύ. Πξνζζέηνπκε ην ξνύκη, ην γάια θαη ηα αλαθαηεύνπκε πνιύ θαιά όια καδί. Με ην κείγκα απηό, γεκίδνπκε ηα 4 πνηήξηα καο, αθήλνληαο πεξίπνπ δύν δάρηπια θελό ζην πάλσ κέξνο. Πιέλνπκε ζρνιαζηηθά ηα πνδαξάθηα ηνπ κίμεξ θαη ζε έλα άιιν κπσι ρηππάκε ηα αζπξάδηα ησλ απγώλ, ηε βαλίιηα θαη ηελ ππόινηπε δάραξε έσο όηνπ γίλνπλ κηα καξέγθα ζθηρηή. Μνηξάδνπκε απηή ηε καξέγθα ζηα 4 πνηήξηα θαη ηα ζεξβίξνπκε θξύα κε θαιακάθη.

9 Ποσηίγκα Χριζηοσγέννων 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ ξύδη λπράθη ή γιαζζέ 4 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θξέζθν γάια 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ θξέκα γάιαθηνο 1/2 πνηήξη ηνπ λεξνύ ζηαθίδεο μαλζέο 1/2 πνηήξη ηνπ λεξνύ θξνύηα γιαζζέ 1 βαλίιηα 2 θνπηαιηέο ζθόλε δειαηίλε 1 κεγάιε ιεπθή ζνθνιάηα Τιηθά γηα ην ζηξόπη πνξηνθάιη: 1 πνξηνθάιη 1 θιηηδάλη ρπκό πνξηνθάιη 2 θνπηαιηέο θνξλ θιάνπξ 1 θνπηαιηά δάραξε 1 θνπηαιηά θξέζθν βνύηπξν 1 θνπηαιηά γθξαλ καξληέ (ιηθέξ πνξηνθαιηνύ) ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε 2 πνηήξηα λεξό θαη ξίρλνπκε κέζα ην ξύδη. Σν βξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά κέρξη λα απνξξνθήζεη όιν ην λεξό. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηε δάραξε θαη ην γάια θαη ζπλερίδνπκε ην βξάζηκν γηα 20 ιεπηά. Όζν βξάδεη ην ξύδη, ηξίβνπκε ηε ζνθνιάηα ζηνλ ηξίθηε θαη ηελ αλαθαηεύνπκε καδί κε ηε βαλίιηα. Δπίζεο ζε ιίγν λεξό δηαιύνπκε ηε δειαηίλε. Όηαλ πεξάζνπλ ηα 20 ιεπηά πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, θαηεβάδνπκε ηε θαηζαξόια από ηε θσηηά θαη ξίρλνπκε κέζα ηε ζνθνιάηα καδί κε ηε βαλίιηα θαη ηα θξνύηα γιαζζέ ςηινθνκκέλα. Αλαθαηεύνπκε έσο όηνπ δηαιπζεί εληειώο ε ζνθνιάηα θαη αθήλνπκε ην κείγκα καο λα θξπώζεη. Όηαλ θξπώζεη ην κείγκα, ξίρλνπκε κέζα ηε δηαιπκέλε δειαηίλε, ηελ θξέκα γάιαθηνο θαη ζπλερίδνπκε ην αλαθάηεκα κέρξη λα αλαθαηεπηνύλ όια θαιά. Ρίρλνπκε ην κείγκα ζε κηα θόξκα ηνπ θέηθ θαη ην βάδνπκε ζην ςπγείν ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ώξεο. Πξηλ ζεξβίξνπκε ηε Υξηζηνπγελληάηηθε πνπηίγθα, εηνηκάδνπκε ηε ζάιηζα πνξηνθαιηνύ σο εμήο: ε έλα θαηζαξνιάθη ξίρλνπκε ην ρπκό πνξηνθαιηνύ, ηε δάραξε, ην πνξηνθάιη θνκκέλν ζε πνιύ κηθξά θνκκάηηα, ην γθξαλη καξληέ, ην βνύηπξν θαη ην θνξλ θιάνπξ δηαιπκέλν ζε ιίγν λεξό. Σα βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά έσο όηνπ δέζνπλ. Αλαπνδνγπξίδνπκε ηε θόξκα ηεο πνπηίγθαο ζε έλα δίζθν θαη ηελ πεξηρύλνπκε γαξλίξνληαο κε ην ζηξόπη πνξηνθαιηνύ πνπ θηηάμακε πξνεγνπκέλσο. Αλ ζέινπκε, θόβνπκε ξνδέιεο πνξηνθάιη θαη κε απηέο ζηνιίδνπκε γύξσ γύξσ ηε πνπηίγθα.

10 Apfelstrudel (Σηρούνηελ μήλοσ) 2 παθέηα ζθνιηάηα 2 θηιά κήια γθόιληζκηζ 2 θιηηδάληα δάραξε 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα 2 θαθειάθηα θνπθνπλάξη 1/2 θιηηδάλη βνύηπξν γάιαθηνο 4 θνπηαιηέο θνξλ θιάνπξ Υπκό κηζνύ ιεκνληνύ Λίγε δάραξε άρλε θαη θαλέια γηα ην παζπάιηζκα Καζαξίδνπκε ηα κήια θξαηώληαο ηε θινύδα θαη ηα θνπθνύηζηα ηνπο. Κόβνπκε ηα κήια ζε κηθξά θνκκάηηα θαη βάδνπκε ζε ηνπιπάλη ηε θινύδα θαη ηα θνπθνύηζηα ηνπο. ε κία θαηζαξόια βάδνπκε ηα κήια, ην ηνπιπάλη θαιά θιεηζκέλν, ηε δάραξε, ηε θαξπδόςηρα ρνληξνθνκκέλε, ην θνπθνπλάξη, ην ρπκό ιεκνληνύ θαη 1/2 θιηηδαληνύ λεξό. Σα βξάδνπκε έσο όηνπ καιαθώζνπλ ηα κήια, ρσξίο όκσο λα δηαιπζνύλ. Αθαηξνύκε ην ηνπιπάλη θαη κε κηα ηξππεηή θνπηάια όια ηα πιηθά, αθήλνληαο ζηελ θαηζαξόια όιν ην δνπκί. Σν δνπκί πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 1 1/2 θιηηδάλη. Αλ είλαη ιηγόηεξν από απηή ηε πνζόηεηα, ζπκπιεξώλνπκε ηελ ππόινηπε κε λεξό. Έρνληαο πιένλ ζηελ θαηζαξόια καο 1 1/2 θιηηδάλη πγξό, παίξλνπκε ην κηζό θιηηδάλη θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη αξθεηά. Γηαιύνπκε ζε απηό ην θνξλ θιάνπξ θαη κεηά ην πξνζζέηνπκε ζην ππόινηπν πγξό αλαθαηεύνληαο δηαξθώο θαη βάδνληαο μαλά ηελ θαηζαξόια ζηε θσηηά. Σν βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά, αλαθαηεύνληαο, κέρξη λα δέζεη. ηε ζπλέρεηα ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη όηαλ θξπώζεη ην ξίρλνπκε ζηα πιηθά πνπ έρνπκε βξάζεη θαη ηα αλαθαηεύνπκε όια κεηαμύ ηνπο. ε έλα κπξίθη ιηώλνπκε ην βνύηπξν θαη ην πξνζζέηνπκε θαη απηό ζην πξνεγνύκελν κείγκα, αλαθαηεύνληαο γηα άιιε κία θνξά. Αλνίγνπκε ηα θύιια ηεο ζθνιηάηαο θαη κνηξάδνπκε ηε γέκηζε ζε θάζε έλα από ηα 4 θύιια παζπαιίδνληαο κε θαλέια. Κιείλνπκε θαιά βξέρνληαο ηα δάρηπιά καο κε ιίγν λεξό ηε ζθνιηάηα ζην ζεκείν ηεο έλσζεο θαη παηώληαο ηελ ζηηο άθξεο. Βάδνπκε ηα ζηξνύληει ζε ηαςηά ζηξσκέλα κε άθαπζηε αληηθνιιεηηθή θόιια. Με έλα θνθηεξό καραίξη ραξάδνπκε από πάλσ ηα ζηξνύληει ζαλ λπρηέο γάηαο. Σα ςήλνπκε ζηνπο 175 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη ε ζθνιηάηα θαη λα αλνίμνπλ νη ηνκέο ζηελ πάλσ πιεπξά. Σα ζηξνύληει ζεξβίξνληαη παζπαιηζκέλα κε άρλε δάραξε πνπ ηελ ξίρλνπκε όηαλ είλαη ζρεηηθά θξύα.

11 Χριζηοσγεννιάηικες ηάρηες από ηεν Φιλανδία Τιηθά 200 γρ. καιαθό βνύηπξν 250 γρ. αιεύξη 0,10 λη. λεξό θξύν 1 κοσηαλάκι μύδη 1 απγό Mαξκειάδα δακάζθελν Βάδνπκε ζ' έλα κπνι ην αιεύξη, ην βνύηπξν, ην λεξό, ην μύδη θαη ηα δπκώλνπκε κε ηα ρέξηα Πιάζνπκε ηε δύκε ζε κπάια θαη ηελ αθήλνπκε ζε δξνζεξό κέξνο γηα 1 ώξα ' έλα ηξαπέδη παζπαιίδνπκε ιίγν αιεύξη θαη απιώλνπκε ηε δύκε κε ηνλ πιάζηε. Υσξίδνπκε ηε δύκε ζε 4 θνκκάηηα θαη αλνίγνπκε θαζέλα απ' απηά ζε πάρνο 1/2 εθ. Κόβνπκε ηεηξάγσλα 7x7 εθ. θαη βάδνπκε ζην θέληξν θάζε ηεηξαγώλνπ κηα θνπηαιηά καξκειάδα Υσξίδνπκε ηηο άθξεο θάζε ηεηξαγώλνπ κε καραίξη Πηάλνπκε ηηο άθξεο καδί θαη ηηο θέξλνπκε ζην θέληξν, έηζη ώζηε λα κνηάδεη ε ηάξηα κε αλεκόκπινκε ιίγν λεξό

12 Κνιιάκε ηηο άθξεο κε ιίγν λεξό Κηππάκε ην απγό θαη αιείθνπκε ηελ επηθάλεηα βνπηπξώλνπκε έλα ηαςί θαη ηνπνζεηνύκε κέζα ηηο ηάξηεο βάδνπκε ην ηαςί ζην θνύξλν ζε 250ν C γηα 30 ιεπηά

13 Κοσραμπιέδες Μ' έλα κίμεξ ζα ρηππήζεηο θαιά ην βνύηπξν κε ηε δάραξε ώζπνπ ε δύκε λα γίλεη αθξάηε. Από ην θαιό δνύιεκα ηεο δύκεο εμαξηάηαη ε επηηπρία ησλ θνπξακπηέδσλ. Ύζηεξα ζα ξίμεηο θνληάθ, ηε βαλίιηα θαη όζν αιεύξη ρξεηαζηεί γηα λα γίλεη ζθηρηή ε δύκε. Θα πάξεηο ηώξα κηθξά θνκκαηάθηα δύκεο, ζα ηα δπκώζεηο ειαθξηά θαη ζα ηα πιάζεηο ζε ζρήκα άζηξσλ, κηζνθέγγαξα ή ζηξνγγπιά. Θα ηα βάιεηο ζ' έλα ηαςί πνπ ζα 'ρεηο βνπηπξώζεη ιίγν γηα λα κε θνιιήζνπλ θαη ζα ηα ςήζεηο ζε κέηξην θνύξλν γηα 20 ιεπηά. κα ςεζνύλ, πξηλ θαιά-θαιά θξπώζνπλ, ζα ηα παζπαιίζεηο κε κπόιηθε δάραξε άρλε.

14 Γίπλες Σν ραξαθηεξηζηηθό ρξηζηνπγελληάηηθν γιπθό ζηα Γσδεθάλεζα είλαη νη Γίπιεο. Σηο θηηάρλνπλ ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηηο ηξώλε όηαλ γπξίζνπλ από ηε ρξηζηνπγελληάηηθε Θεία Λεηηνπξγία. Τιηθά Α. Για τη ζύμη: 4 απγά 1 θλιηδάνι ηζαγιού πνξηνθάιη Αιεύξη ζθιεξό ( όζν ζεθώζεη ε δύκε γηα λ αλνίγεηαη θύιιν ζαλ θξνύζηα ) 1 κοσηαλιά ηοσ γλσκού νύδν ( πξναηξεηηθά ) Β. Για το σιρόπι: 1 θλιηδάνι ηζαγιού δάραξε 1 θλιηδάνι ηζαγιού λεξό Λίγν ρπκό ιεκνληνύ Καξύδη, θαλέια, κέιη γηα λα παζπαιίζνπκε. Δκηέλεζε: Υηππάκε πνιύ θαιά ζην κίμεξ ηα 4 απγά. Πξνζζέηνπκε ην πνξηνθάιη θαη ζηγά - ζηγά ην αιεύξη θαη ην νύδν κέρξη ε δύκε λα γίλεη όπσο ηε ζέινπκε. Επκώλνπκε κέρξη λα γίλεη έλα εληαίν κείγκα. Αλνίγνπκε κε ηνλ πιάζηε θύιιν θαη θόβνπκε ζε καθξηέο ινπξίδεο κήθνπο πεξίπνπ 10 εθαηνζηώλ, θαη πηέδνληαο ζηε κέζε θηηάρλνπκε ηηο δίπιεο θηνγθάθηα. Παίξλνπκε έλα βαζύ ηεγάλη θαη ηεγαλίδνπκε ηα θνκκάηηα καο ζε κπόιηθν θαπηό ιάδη, ώζπνπ λα μαλζύλνπλ. Σα ηνπνζεηνύκε ζ έλα ηξππεηό γηα λα ζηξαγγίμνπλ. Ακέζσο εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη θαη βνπηάκε κέζα ζηελ θαηζαξόια κία - κία ηελ θάζε δίπια - θηόγθν. Σηο ηνπνζεηνύκε ζ έλα κεγάιν πηάην, παζπαιίδνληαο θαζεκία κε ςηινθνπαληζκέλν θαξύδη θαη θαλέια. Από πάλσ ξίρλνπκε αλ ζέινπκε κέιη. Δίλαη λόζηηκεο, γεπζηηθέο θαη γιπθέο!

15 Τιηθά Βαζιλόπιηα 1 θλιηδάνι ηζαγιού γάια θξέζθν 2 κοσηαλάκια γλσκού καγηά 4 απγά 1 θλιηδάνι βούησρο γάιαθηνο 1 1/2 θλιηδάνι δάραξε 1 θακελάκι καριέπη θνπαληζκέλν Ξύζκα ελόο ιεκνληνύ 1 κοσηαλάκι γλσκού θνθηό αιάηη 1 κιλό αιεύξη Λίγα ακύγδαια Δκηέλεζε: 1. ε κηα κεγάιε ιεθάλε βάδνπκε κηζό θιηηδάλη γάια ριηαξό θαη κέζα δηαιύνπκε ηε καγηά. Πξνζζέηνπκε κηζό θιηηδάλη αιεύξη, θαη ην αλαθαηεύνπκε γηα λα γίλεη κείγκα. Σν ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη η αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα λα θνπζθώζεη ( 1 ώξα πεξίπνπ ). 2. Οηαλ θνπζθώζεη, ρηππάκε ζην κίμεξ ηε δάραξε κε ηνπο θξνθνύο. Ρίρλνπκε ην ππόινηπν γάια, η αζπξάδηα καξέγθα, ην βνύηπξν ιησκέλν, ην καριέπηζ, θαη ην μύζκα ιεκνληνύ. Επκώλνπκε ξίρλνληαο ιίγν ιίγν ην αιεύξη, ώζηε ε δύκε λα κε γίλεη πνιύ ζθηρηή. Σελ πιάζνπκε ζε κπάιιεο θαη ηε βάδνπκε κέζα ζε κηα ιεθάλε. Σε ζθεπάδνπκε πάιη κε πεηζέηα θαη ηελ αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα 3 ώξεο πεξίπνπ, ώζηε λα γίλεη δηπιάζηα ζε όγθν. 3. Επκώλνπκε ηε δύκε γηα 5 ιεπηά θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε βνπηπξσκέλν ιαδόραξην κέζα ζε ηαςί ζηξνγγπιό κεγάιν ή ζε δύν κηθξά. Σ αθήλνπκε ζε ριηαξό κέξνο 2 ώξεο πεξίπνπ, ζθεπαζκέλα ώζηε λα δηπιαζηαζηνύλ ζε όγθν. 4. Πξηλ ηα βάινπκε ζην θνύξλν, ρηππάκε 1 θξόθν απγνύ θαη 1 θνπηαιάθη λεξό θαη η αιείθνπκε ειαθξά κε πηλέιν. Από πάλσ κε αζπξηζκέλα ακύγδαια κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε ηε λέα ρξνλνινγία. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο C γηα κηα ώξα πεξίπνπ.

16 Καρσδόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 3 θιηηδάληα αλεύρι μαλακό 3 θνπηαιάθηα κπέηθηλ - πάνπληεξ 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα θνπαληζκέλε 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα αιεζκέλε 1 θνπηαιηά θαλέια 1 θνπηαιηά γαξίθαια 1 θιηηδάλη βνύηπξν 1 θιηηδάλη δάραξε 4 απγά 2 θνπηαιηέο θνληάθ 1 θνπηαιηά θνληάθ 1 θνπηαιηά μύζκα πνξηνθαιηώλ 3/4 ηνπ θιηηδαληνύ γάια Υλικά για ηο ζιρόπι 2 θιηηδάληα δάραξε 1 θιηηδάλη λεξό ρπκόο ιεκνληνύ Εκηέλεζη Αλακεηγλύεηε ζε κπνι ην αιεύξη, ηελ θνπαληζκέλε θαη ηελ αιεζκέλε θαξπδόςηρα, ηελ θαλέια θαη ηα γαξίθαια. Χηππάηε κε ην κίμεξ ην βνύηπξν κε ηε δάραξε κέρξη λ'αζπξίζεη, πξνζζέηεηε ηα απγά θαη ρηππάηε γηα 10' αθόκε. Πξνζζέηεηε ζηγά - ζηγά ην κίγκα ηνπ αιεπξηνύ, ην κπέηθηλ - πάνπληεξ δηαιπκέλν ζην θνληάθ, ην μύζκα θαη ην γάια. Αλαθαηεύεηε θαιά θαη ξίρλεηε ην κίγκα ζε θόξκα βνπηπξσκέλε θαη αιεπξσκέλε. Ψήλεηε ηελ πίηα ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Εηνηκάδεηε ην ζηξόπη θαη όηαλ ε θαξπδόπηηα έρεη ζρεδόλ θξπώζεη, ηελ πεξηρύλεηε κε ην δεζηό ζηξόπη. Χριζηόυφμο (για δύο μεγάλα υφμιά) Υλικά 2 θηιά αλεύρι σκληρό 130 γξ. καγηά θνύξλνπ 1 θιηηδάλη πεξίπνπ ριηαξό λεξό 700 γξ. δάραξε 2 θξαζνπόηεξα ιάδη 2 θιηηδάληα δεζηό θόθθηλν θξαζί ιίγν αιάηη 2 θνπηαιάθηα καζηίρα θνπαληζκέλε 400 γξ. θαξύδηα ρνληξνθνκκέλα 500 γξ. ζηαθίδεο 2 θνπηαιηέο ζνύπαο θαλέια - γαξίθαιν θινύδεο 2 πνξηνθαιηώλ ςηινθνκκέλεο 1 πνηεξάθη ρπκό πνξηνθαιηνύ 1 πνηεξάθη θνληάθ Για ηο γαρνίριζμα ιίγν ιάδη ζνπζάκη θαξύδηα Εκηέλεζη Φηηάρλεηε από ην πξνεγνύκελν βξάδπ πξνδύκη κε 350 γξ. αιεύξη, ηε καγηά θαη ιίγν λεξό. Σν πξσί πξνζζέηεηε 250 γξ. δάραξε, ην κηζό ιάδη θαη ιίγν αιεύξη. Σα δπκώλεηε όια θαιά θαη ηα αθήλεηε λα θνπζθώζνπλ ζε δεζηό κέξνο. Πξνζζέηεηε κεηά όια ηα ππόινηπα πιηθά θαη δπκώλεηε πνιύ θαιά γηα λα γίλεη κία ιεηά δύκε πνπ δελ θνιιάεη. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε λα θνπζθώζεη ζε δεζηό κέξνο (1 1/2 ώξα). Πιάζεηε ηα ρξηζηόςσκα θαη ηα βάδεηε ζε 2 κεγάια ιαδσκέλα ηαςηά. Σα αθήλεηε πάιη λα θνπζθώζνπλ, ηα αιείθεηε κε ιάδη θαη ηα παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη θαξύδηα. Σα ςήλεηε ζε δεζηό θνύξλν ζηνπο 200C γηα 15 ιεπηά θαη κεηά γηα ιεπηά ζε κέηξην θνύξλν ζηνπο 150C.

17 Σηαθιδόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 1 θιηηδάλη θαξύδηα ρνληξνθνκκέλα 2 θιηηδάληα ζηαθίδεο 2 θνπηαιηέο ζνύπαο αλεύρι μαλάκο 200 γξ. ηπξί (καιάθα ή κπδήζξα) ρπκό από 1 ιεκόλη 2 θνπηαιηέο κέιη θαλέια γαξίθαιν 1 πνηεξάθη θνληάθ Υλικά για ηη ζύμη 1/2 θηιό αλεύρι μαλακό 200 γξ. ΦΑΡΙΝΑ 2 θιηηδάληα ειαηόιαδν 400 γξ. δάραξε 1 πνηήξη ρπκό πνξηνθαιηνύ 1 πνηεξάθη ηνπ θξαζηνύ ηζηθνπδηά ιίγε θαλέια θαη γαξίθαιν Για ηο γαρνίριζμα: ιίγν θνληάθ θαη κέιη γηα ην ξάληηζκα ηεο πίηαο Εκηέλεζη Φηηάρλεηε ηε δύκε: Χηππάηε ην ειαηόιαδν κε ηε δάραξε θαη πξνζζέηεηε ηε θαξίλα δηαιπκέλε ζηνλ ρπκό πνξηνθαιηνύ, ηε ηζηθνπδηά, ηα θαλεινγαξίθαια θαη ην αιεύξη. Ζπκώλεηε θαιά θαη αδεηάδεηε ην κείγκα ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί (λα θαιπθζεί όιν ην ηαςί θαη ηα πιατλά ηνπ). Γηα ηε γέκηζε: Anαθαηεύεηε όια ηα πιηθά ηεο γέκηζεο πνιύ θαιά έσο όηνπ γίλεη έλα νκνηνγελέο κείγκα. Ρίρλεηε ην κείγκα ζην ηαςί, επάλσ ζηε δύκε θαη ςήλεηε ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν (150C) γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Μόιηο ηε βγάιεηε από ην θνύξλν ηελ πεξηρύλεηε κε ιίγν θνληάθ θαη ιίγν κέιη. Σαμοσζάδες Υλικά για ηη γέμιζη 1 θηιό ακύγδαια θαβνπξληηζκέλα θαη ρνληξναιεζκέλα 2-3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δάραξε θαλέια, γαξίθαιν Υλικά για ηο ζιρόπι 2 1/2 πνηήξηα λεξό 2 πνηήξηα δάραξε ή κέιη θινύδεο δύν ιεκνληώλ Υλικά για ηο θύλλο 1 θηιό αιεύξη ζθιεξό 1 πνηήξη ρπκό πνξηνθαιηνύ 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν 2 πνηεξάθηα ηζηθνπδηά ιίγν αιάηη πεξίπνπ 1 1/2 πνηήξη ριηαξό λεξό Γηα γαξλίξηζκα ζνπζάκη, θαλέια, ιάδη Εκηέλεζη Αλακεηγλύεηε όια ηα πιηθά ηεο γέκηζεο. Ετοιμασία υύλλοσ: Pίρλεηε ην λεξό, ηε ηζηθνπδηά, ην ιάδη, ην ρπκό θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε ιεπηό θύιιν. Αιείθεηε ηα θύιια κε ιάδη θαη απιώλεηε ζην θάζε θύιιν ην 1/4 ηεο γέκηζεο. Σπιίγεηε ηα θύιια ζε ξνιά θαη ηα θόβεηε ζε θνκκάηηα ζαλ κπαθιαβαδάθηα. Σνπνζεηείηε ηνπο ζακνπζάδεο ζ'έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί θαη ηνπο αιείθεηε γύξσ-γύξσ κε ιάδη. Ψήλεηε ζε κέηξην θνύξλν (150C) γηα κηζή ώξα πεξίπνπ. Βξάδεηε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη καδί. Αθνύ νη ζακνπζάδεο θξπώζνπλ, ηνπο βνπηάηε κέζα ζην δεζηό ζηξόπη γηα ιίγε ώξα θαη ηνπο παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη θαλέια.

18 Σοστλί (μεζές για κραζί) Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό θξέαο κνζραξίζην (από κπνύηη), θνκκέλν ζε ιεπηέο θέηεο ιίγν αιάηη - ιίγν πηπέξη 150 γξ. βνύηπξν ρπκό από έλα ιεκόλη 250 γξ. θεθαινγξαβηέξα 500 γξ. ληνκάηεο Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό σκληρό αλεύρι 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη πεξίπνπ 1 πνηήξη ριηαξό λεξό πεξίπνπ 100 γξ. βνύηπξν ιησκέλν Εκηέλεζη Πηπεξώλεηε θαιά ην θξέαο θαη ην ζνηάξεηε ζε κεγάιν ηεγάλη κε ην βνύηπξν ώζπνπ λα ξνδνθνθθηλίζεη. Ρίρλεηε ην ρπκό ιεκνληνύ, ζθεπάδεηε ην ηεγάλη θαη αθήλεηε ην θξέαο λα ζηγνςεζεί γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Αλ ρξεηαζηεί, πξνζζέηεηε θαηά ην βξάζηκν ιίγν λεξό. Αθήλεηε ην θξέαο λα θξπώζεη ιίγν θαη ην παζπαιίδεηε κε ιίγν αιάηη. Εηνηκάδεηε ην θύιιν, ξίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ. Κόβεηε ην ηπξί ζε θέηεο ζην κέγεζνο ηνπ θξέαηνο θαη θόβεηε ηηο ληνκάηεο ζε θέηεο. Αλνίγεηε πνιύ ιεπηό θύιιν θαη ην θόβεηε ζε ηεηξάγσλα (ζην κέγεζνο κηαο ραξηνπεηζέηαο). Βάδεηε ζηε κέζε θάζε θνκκάηη θύιινπ, κία θέηα θξέάο, κία θέηα ηπξί θαη πάλσ κία θέηα ληνκάηα. Κιείλεηε ην θύιιν ελώλνληαο πξώηα ηηο δύν άθξεο θαη ύζηεξα ηηο άιιεο δύν αληηθξηζηά θαη ηηο βξέρεηε λα θνιιήζνπλ. Αιείθεηε ην ζνπριί κε ην ιησκέλν βνύηπξν θαη ην ηνπνζεηείηε, κε ην θιείζηκν πξνο ηα θάησ, ζ'έλα κεγάιν βνπηπξσκέλν ηαςί. Σν ςήλεηε ζε θνύξλν πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 200C γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ, κέρξη λα ξνδνθνθθηλίζεη. Κρεμμσδοπιηάκια Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό (κνβ) θξεκκύδηα ρνληξνηξηκκέλα ιίγν αιάηη - ιίγν πηπέξη πεξίπνπ 6 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη 1-2 θνπηαιηέο ζνύπαο αλεύρι για όλες τις τρήσεις 1 καηζάθη δπόζκν, ςηινθνκκέλν 1 καηζάθη κάξαζν, ςηινθνκκέλν Υλικά για ηο θύλλο 1 θηιό σκληρό αλεύρι 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη 1 θνπηαιάθη αιάηη 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ξαθή (ή μύδη) πεξίπνπ 2 πνηήξηα ριηαξό λεξό Εκηέλεζη Εηνηκάδεηε ην θύιιν: ξίρλεηε ην λεξό, ηε ξαθή (ή ην μίδη), ην ιάδη θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα κία ώξα πεξίπνπ. Βάδεηε ζ'έλα κπνι ηα ηξηκκέλα θξεκκύδηα κε 2-3 θνπηαιηέο ζνύπαο αιάηη θαη ηα αλακεηγλύεηε θαιά κε ηα δάρηπιά ζαο. Αθήλεηε ηα θξεκκύδηα κε 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη γηα 10 ιεπηά θαη ηα αθήλεηε λα θξπώζνπλ ιίγν. Πξνζζέηεηε ην δπόζκν, ην κάξαζν, ην αιεύξη θαη αιάηη - πηπέξη. Αλνίγεηε ην θύιιν, κέηξην ζην πάρνο θαη ην θόβεηε ζε ζηξνγγπιά θνκκάηηα. Βάδεηε ζηελ άθξε ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 1-2 θνπηαιηέο γέκηζε θαη θιείλεηε ην πηηάθη ζε ζρήκα κηζνθέγγαξνπ. Σνπνζεηείηε ηα πηηάθηα ζ'έλα κεγάιν ηαςί θαη ηα αιείθεηε κε ιάδη. Ψήλεηε ηα θξεκκπδνπηηάθηα ζε θνύξλν πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 200C, κέρξη λα ξνδίζνπλ (ζε 20 ιεπηά πεξίπνπ).

19 Μποσρέκι Χανιώηικο Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό παηάηεο θνκκέλεο ζε ιεπηέο ξνδέιεο 1 1/2 θηιό θνινθύζηα θνκκέλα ζε ιεπηέο ξνδέιεο 1 καηζάθη δπόζκν ςηινθνκκέλν 1 λεξνπόηεξν αλεύρι για όλες τις τρήσεις 1 θηιό κπδήζξα 200 γξ. ηπξί θαζέξη ηξηκκέλν αιάηη - πηπέξη 1 (πεξίπνπ) θιηηδάλη ιάδη 1 πνηήξη γάια 2 απγά 4 θνπηαιηέο ζηάθα ζνπζάκη γηα παζπάιηζκα Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι για όλες τις τρήσεις 3 θνπηαιηέο ιάδη 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1 πνηεξάθη θόθθηλν θξαζί 1 (πεξίπνπ) πνηήξη ριηαξό λεξό Εκηέλεζη Εηνηκάδεηε ην θύιιν: ξίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη, ην αιάηη θαη ην θξαζί κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε 2 κέηξηα θύιια. Απιώλεηε ην έλα θύιιν ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί. Απιώλεηε κεηά ζε ζηξώζεηο ηηο παηάηεο, ηα θνινθπζάθηα θαη ηε κπδήζξα. Ρίρλεηε πάλσ ζηελ θάζε ζηξώζε ιίγν αιάηη θαη πηπέξη, ιίγν δπόζκν, ιίγν αιεύξη θαη ιίγν θαζέξη. Χηππάηε ηα απγά κε ην γάια θαη ηε ζηάθα θαη ξίρλεηε απηό ην κίγκα από πάλσ. Πεξηρύλεηε ην κπνπξέθη κε ην ιάδη. Σνπνζεηείηε από πάλσ ην άιιν θύιιν, ην αιείθεηε κε ιίγν ιάδη θαη ην παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη. Κόβεηε ην κπνπξέθη ζε ηεηξάγσλα θνκκάηηα θαη ην ςήλεηε γηα 1-1 1/4 ώξα ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν. Κις Λορέν Υλικά 200 γξ. αλεύρι για όλες τις τρήσεις 75 γξ. βνύηπξν καιαθό 1 απγό - ιίγν αιάηη 2-3 θνπηαιηέο παγσκέλν λεξό 225 γξ. κπέτθoλ ζε κηθξά θνκκάηηα 1 κεγάιν θξεκκύδη 150 γξ. ηπξί έκεληαι ηξηκκέλν 2 απγά ειαθξά ρηππεκέλα 200 γξ. θξέκα γάιαθηνο ιίγν ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν - αιάηη - πηπέξη Εκηέλεζη Βάδεηε ην αιεύξη ζε έλα κπνι θαη θάλεηε κηα ιαθνπβίηζα ζην θέληξν. Ρίρλεηε εθεί ην βνύηπξν, ην απγό θαη ην αιάηη θαη ηξίβεηε κε ηα δάρηπιά ζαο απηό ην κίγκα κέρξη λα γίλεη ζαλ ζσξόο από ςίρνπια. Πξνζζέηεηε ην παγσκέλν λεξό θαη δπκώλεηε θαιά. Σπιίγεηε ηε δύκε ζε δηαθαλή κεκβξάλε θαη ηελ παγώλεηε γηα 20 ιεπηά. Αλνίγεηε ηε δύκε ζε θύιιν ρνλδξό θαη ηελ ζηξώλεηε ζε κία θόξκα γηα ηάξηα δηακέηξνπ εθ. Ψήλεηε ηε δύκε γηα 15 ιεπηά ζηνπο 200 βαζκνύο. Σεγαλίδεηε ην κπέηθνλ (ζθέην, ρσξίο ιηπαξή ύιε) γηα 5 ιεπηά θαη θαηόπηλ ην ζηξαγγίδεηε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί θνπδίλαο. νηάξεηε ην θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, ρσξίο λα μαλζύλεη. Ρίρλεηε ην κπέηθνλ, ην ηπξί θαη ην θξεκκύδη κέζα ζηελ ηάξηα. Πεξηρύλεηε ηα πιηθά ηεο ηάξηαο κε απηό ην κίγκα. Ψήλεηε ηελ ηάξηα γηα 25 κε 30 ιεπηά αθόκα, ζηνπο 180 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη ε επηθάλεηα ηεο.

20 Μποσρέκι Γαλοπούλας με ρύζι Υλικά για ηη γέμιζη 1 κηθξή γαινπνύια 3 θξεκκύδηα 2 θαξόηα ιίγν ζέιηλν 5-6 θόθθνπο κπαράξη 150 γξ. βνύηπξν 1 θιηηδάλη ξύδη 1/2 θιηηδάλη κατληαλό ςηινθνκκέλν αιάηη, πηπέξη Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι για όλες τις τρήσεις 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1 πνηεξάθη θόθθηλν θξαζί 1 πεξίπνπ πνηήξη ριηαξό λεξό ζνπζάκη γηα παζπάιηζκα Εκηέλεζη Πιέλεηε ηε γαινπνύια θαη ηε βξάδεηε ζε αιαηηζκέλν λεξό, κε 1 θξεκκύδη, ηα θαξόηα, ην ζέιηλν, ην κπάραξη θαη ην πηπέξη (πεξίπνπ 2 ώξεο). Εηνηκαζία θύιινπ: Ρίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη, ην αιάηη θαη ην θξαζί κέζα ζην αιεύξη θαη δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 1 ώξα πεξίπνπ λα "μεθνπξαζηεί". Αθαηξείηε ηα θόθαια ηεο γαινπνύιαο θαη θόβεηε ην θξέαο ζε κηθξά θνκκάηηα. Ψηινθόβεηε ηα εληόζζηα. νηάξεηε ηα 2 ςηινθνκκέλα θξεκκύδηα ζε 100 γξ. βνύηπξν, πξνζζέηεηε ηα εληόζζηα θαη ηα ζνηάξεηε γηα 5 ιεπηά. Πξνζζέηεηε 2 1/2-3 θιηηδάληα δσκό από ην βξάζηκν ηεο γαινπνύιαο, ην ξύδη, ην αιάηη θαη ην πηπέξη θαη ην βξάδεηε γηα 25 ιεπηά πεξίπνπ. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε 2 κέηξηα θύιια. Απιώλεηε ην έλα θύιιν ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί. Αλαθαηεύεηε ην ξύδη κε ην κατληαλό. Απιώλεηε πξώηα ην ξύδη πάλσ από ην θύιιν θαη κεηά ην θξέαο. Αιαηνπηπεξώλεηε θαη πεξηρύλεηε κε 1 θιηηδάλη δσκό. Σνπνζεηείηε από πάλσ ην άιιν θύιιν θαη ην αιείθεηε κε ην ππόινηπν βνύηπξν. Παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη ςήλεηε ην κπνπξέθη ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν (150C) γηα ιεπηά, ζηνπο 180C. Κολοκσθόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό θνινθύζηα ηξηκκέλα 1 θηιό κπδήζξα 5-6 θπιιαξάθηα δπόζκν Υλικά για ηη μπεζαμέλ 3 θνπηαιηέο αλεύρι μαλακό 4 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 2 πνηήξηα ριηαξό γάια 1 πξέδα αιάηη 3 απγά Υλικά για ηην κρούζηα 1 θιηηδάλη γάια 4 θνπηαιηέο ηξηκκέλν παμηκάδη 2 θνπηαιηέο αλεύρι σκληρό 3 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 2 απγά 1 πξέδα βνύηπξν γάιαθηνο Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι σκληρό 1/2 θιηηδάλη ειαηόιαδν 1 πξέδα αιάηη Εκηέλεζη Πιέλεηε θαιά ηα θνινθύζηα, ηα μύλεηε ζηνλ ηξίθηε θαη ηα βξάδεηε ζε ιίγν λεξό γηα 10 ιεπηά. Σα αθήλεηε γηα 2 ώξεο λα ζηξαγγίζνπλ. Γηα ηε κπεζακέι: Βάδεηε ζε κία θαηζαξόια λα θάςεηε ην ιάδη. Μόιηο θάςεη, ξίρλεηε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύεηε απαιά γηα 2 ιεπηά. Πξνζζέηεηε ζηγά-ζηγά ην ριηαξό γάια έσο όηνπ γίλεη κία θξέκα νύηε περηή, νύηε αξαηή θαη κεηά πξνζζέηεηε ην αιάηη. Καηεβάδεηε από ηε θσηηά, ξίρλεηε ηα απγά, αλαθαηεύεηε θαιά, πξνζζέηεηε ηε κπδήζξα, ην δπόζκν, ηα θνινθύζηα θαη πάιη αλαθαηεύεηε θαιά. Γηα ην θύιιν: ε ιεθαλίηζα εκαγηέ βάδεηε ην αιεύξη, θάλεηε κία ιαθθνπβίηζα ζηε κέζε θαη βάδεηε ην ιάδη θαη ην αιάηη. Ζπκώλνληαο, πξνζζέηεηε ζηγά-ζηγά λεξό έσο όηνπ γίλεη κηα δύκε όρη πνιύ ζθηθηή. Μεηά, αλνίγεηε ην θύιιν κε ην μπιίθη θαη αθνύ ιαδώζεηε ειαθξά ην ηαςί θαη ηα πιατλά ηνπ. Μεηά ηνπνζεηείηε ηε γέκηζε ζην θύιιν θαη από πάλσ βάδεηε ηε θξνύζηα, ε νπνία θηηάρλεηαη σο εμήο: ζε έλα ιεθαλάθη ρηππάηε ηα απγά. Πξνζζέηεηε ην παμηκάδη, ην αιεύξη, ην γάια, ην βνύηπξν θαη ην ιάδη. Χηππάηε όιν ην κείγκα έσο όηνπ γίλεη νκνηόκνξθν θαη ην ξίρλεηε ζην ηαςί. ε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ςήλεηε ζηνπο 200C γηα κία ώξα πεξίπνπ. Πξνο ην ηέινο, ηνπνζεηείηε ιαδόθνιια επάλσ από ην ηαςί.

21 Αρνάκι ψεηό αξλάθη όζν ζέινπκε ζθνξδάθηα ιάδη παηάηεο αιαηάθη πηπεξάθη ιεκνλάθη Σξππάκε ην αξλάθη ζε δηάθνξα κέξε θαη βάδνπκε ηα ζθνξδάθηα. Αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά θαη βάδνπκε ην αξλάθη ζε ηαςί κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη. Σν ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν (πάλσ θάησ) θαη ην γπξίδνπκε 1-2 θνξέο γηα θαιύηεξν ςήζηκν. Αθνύ ην ςήζνπκε γηα θακκηά ώξα, πξνζζέηνπκε θαη ηηο παηάηεο θνκκέλεο θπδσλάηεο (ή όπσο ζέιεηε εζείο) θαη ην αθήλνπκε λα ςεζεί έσο όηνπ γίλνπλ νη παηάηεο θαη ην αξλάθη θάλεη θξνύζηα από πάλσ. Γαλοπούλα γεμιζηή Μηα κηθξή γαινπνύια ακεξηθάληθε κε ζεξκόκεηξν 4-5 θξέζθα θξεκκύδηα 1 θιηηδάλη ξύδη άλεζν θνπθνπλάξη (αλ ζέισ) 3 απγά βξαζκέλα θαη κεξηθά ζπθσηάθηα θόηαο Γέκηζε: ςηινθόβσ ηα ζπθσηάθηα ηεο γαινπνύιαο θαη ηα καξαίλσ κε ιίγν βνύηπξν. πγρξόλσο ξίρλσ θαη ηα ςηινθνκκέλα θξεκκπδάθηα, αιαηάθη πηπεξάθη. Όηαλ ηζηγαξηζηνύλ ηα θαηεβάδσ από ηελ θσηηά θαη πξνζζέησ ην ξύδη ηνλ άληζν θαη ιίγν θνπθνπλάξη, ηα απγά θνκκέλα θαη εάλ ζέισ θαη κεξηθά ζπθσηάθηα θόηαο γηα λα γίλεη ε γέκηζε πηό πνιύ Μεηά παίξλσ ηελ γαινπνύια ηελ μεπαγώλσ, ηελ πιέλσ θαιά, ηελ αιαηνπηπεξώλσ ηελ αιείθσ κε ιαδάθη, ιεκνλάθη θαη κνπζηαξδίηζα θαη πξνζζέησ ζηελ θνηιηά ηεο ηελ γέκηζε. Καηόπηλ ηελ ξάβσ θαη ηελ ςήλσ ζε κέηξην θνύξλν, ζε έλα ηαςί κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη, έσο όηνπ βγεη ην ζεξκόκεηξν από ην θξέαο ηειείσο. Αλ ζέισ πξνζζέησ θαη παηαηνύιεο θνκκέλεο θπδσλάηεο.

22 Γαλοπούλα ζκέηε Μηα γαινπνύια ακεξηθάληθε κε ζεξκόκεηξν ιίγεο παηάηεο θνκκέλεο ζηαπξσηά θνκκαηάθηα θεθαινηύξη κνπζηάξδα, αιάηη, πηπέξη ιεκνλάθη θαη ιαδάθη Παίξλσ κηά άζπξε γαινπνύια. Σελ μεπαγώλσ θαη ηελ πιέλσ θαιά, ηελ αιαηνπηπεξώλσ,θαη ηεο βάδσ ζηελ θνηιηά αιαηάθη πηπεξάθη, θνκκάηηα θεθαινηύξη θαη ιίγε κνπζηάξδα. Σελ ςήλσ ζε κέηξην θνύξλν ζε ηαςί (κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη) γηα λα θαινςεζεί, γηα κηα ώξα πεξίπνπ. Σόηε πξνζζέησ θαη παηάηεο γύξσ γύξσ. Ζ γαινπνύια είλαη έηνηκε όηαλ ην ζεξκόκεηξν βγεη από ην θξέαο ηειείσο.

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ

CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS ΟΡΕΚΣΙΚΑ ΚΤΡΙΩ ΠΙΑΣΟ MAIN COURSE DESERTS ΓΛΤΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ APPETISERS 1) TZATZIKI 2) MEATBALLS 3) CHEESE PIES MAIN COURSE 4) STUFFED TOMATOES DESERTS 5) MELOMAKARONA 6) DIPLES 7) LOUKOUMADES ΟΡΕΚΣΙΚΑ 1) ΣΖΑΣΖΙΚΙ 2) ΚΕΦΣΕΔΑΚΙΑ 3) ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο Antipasti / Ορεκτικά Focaccia al tartufo e parmigiano Φνθάηζηα κε ηξνύθα θαη παξκεδάλα Focaccia alla rucola pomodorini freschi e scaglie di parmigiano Φνθάηζηα κε ξόθα, θξέζθα ληνκαηίληα θαη θιέηθο παξκεδάλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα