Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε"

Transcript

1 Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κέιη 360γξακ. θαξύδηα ρνληξνθνπαληζκέλα 10 γξακ. ακκσλία 15 γξ. ζόδα 1 κηθξό κνζρνθάξπδν μπζκέλν Φινύδα μπζκέλε ελόο πνξηνθαιηνύ 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ θαλεινγαξίθαια θνπαληζκέλα 1300 γξακ. αιεύξη πεξίπνπ (όζν ζεθώζεη, γηα λα γίλεη ε δύκε καιαθηά) Καξύδηα, ακύγδαια θνπαληζκέλα γηα παζπάιηζκα Γηα ην ζηξόπη: 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ κέιη Βάδνπκε ην ιάδη ζε έλα κπσι θαη ην ρηππάκε κε ην κίμεξ θαιά, κέρξη λ' αζπξίζεη. Γηαιύνπκε ηε ζόδα ζην ρπκό πνξηνθαιηνύ. Πξνζζέηνπκε ηε δάραξε, ην κέιη, ην λεξό, ηε δηαιπκέλε ζόδα, ηα θαξύδηα, ηελ ακκσλία θαη ηα κπαραξηθά. πλερίδνπκε λα ηα ρηππάκε όια ζην κίμεξ θαη πξνζζέηνπκε ιίγν-ιίγν ην αιεύξη, κέρξη λα γίλεη ή δύκε καιαθηά θαη εύπιαζηε. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα, θαη κε έλαλ ηξίθηε ηπξηνύ παηάκε ηε κηα ηνπο πιεπξά ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ζρέδην ηνπ. Σα ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν. ην κεηαμύ βάδνπκε ζε θαηζαξόια ην κέιη, ηε δάραξε θαη ην λεξό λα πάξνπλ βξάζε. Καηεβάδνπκε ην ζηξόπη από ηε θσηηά, βνπηάκε ηα κεινκαθάξνλα έλα έλα ζην ζηξόπη θαη ηα βγάδνπκε κε ηξππεηή ζπάηνπια. Σα ζηξώλνπκε ζε πηαηέια θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ιίγε θαλέιια θαη κε θαξύδηα ή ακύγδαια θνπαληζκέλα.

2 Μελομακάρονα ζσνηαγή 2ε Γηα ηε δύκε: 1 θνύπα βνύηπξν γάιαθηνο 1 θνύπα λεξό 1 θνύπα βηηάκ 6 θνύπεο αιεύξη 5 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 2 βαλίιηεο Γηα ην ζηξόπη: 3 θνύπεο λεξό 3 θνύπεο δάραξε Σν ρπκό ελόο ιεκνληνύ Σε θινύδα ελόο ιεκνληνύ ε έλα κπσι αλαθαηεύνπκε ηα πιηθά γηα ηε δύκε εθηόο από ην λεξό θαη ην αιεύξη. Σα ρηππάκε έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη αθξαηέςνπλ. Καηόπηλ ξίρλνπκε ην λεξό θαη ην αιεύξη ζηαδηαθά, ζπλερίδνληαο λα ρηππάκε κε ην κίμεξ έσο όηνπ γίλεη έλα αθξάην κείγκα. Πιάζνπκε ηε δύκε ζην ζρήκα ηνπ κεινκαθάξνλνπ θαη ηε ζρεδηάδνπκε κε ηε βνήζεηα ελόο ηξίθηε ηπξηνύ ή ελόο πηξνπληνύ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ηα κεινκαθάξνλά καο ζε έλα ηαςί θαη ηα ςήλνπκε γηα 40 πεξίπνπ ιεπηά ζε θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο. ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ γηα πέληε ιεπηά. Υακειώλνπκε ηε θσηηά θαη θαζώο ην ζηξόπη καο ζηγνβξάδεη βνπηάκε κέζα ηνπ έλα έλα ηα κεινκαθάξνλα θαη ηα βγάδνπκε κε ην ηξππεηό.

3 Μελομακάρονα ζσνηαγή 3ε (κε εύθνιν ζηξόπηαζκα) Γηα ηε δύκε: 1 1/2 θνύπα βηηάκ 1/2 θνύπα αξαβνζηηέιαην ή βνύηπξν γάιαθηνο 1 θνύπα δάραξε 3/4 θνύπα ρπκό πνξηνθαιηνύ 1/4 θνύπα θνληάθ 2 θνπηαιάθηα μύζκα πνξηνθαιηνύ 2 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θνπηαιάθη ζόδα 8 θνύπεο αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο Γηα ην ζηξόπη: 2 θνύπεο λεξό 2 θνύπεο κέιη 2 θνύπεο δάραξε Γηα ην γαξλίξηζκα: Φηινθνκκέλα θαξύδηα αλαθαηεκέλα κε ιίγε θαλέια θαη ιίγν γαξίθαιν. Υηππάκε δπλαηά γηα 4 ιεπηά ζην κίμεξ ηα δύν βνύηπξα ηε δάραξε ην θνληάθ θαη ην ρπκό καδί κε ην μύζκα πνξηνθαιηνύ. ε έλα κπσι αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη ηε ζόδα θαη ην κπέηθηλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ξίρλνπκε ζην κείγκα ηνπ κίμεξ θαη ηα δπκώλνπκε κε ην ρέξη. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα πξνζπαζώληαο λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο ώζηε λα ςεζνύλ νκνηόκνξθα. Σα βάδνπκε ζε ηαςί θαη ηα ςήλνπκε γηα κηζή ώξα ζηνπο 175 βαζκνύο. Με ην πνπ βάδνπκε ζην θνύξλν ην πξώην ηαςί ζε κηα θαηζαξόια εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη σο εμήο: Ρίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ην βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά. Ξαθξίδνπκε ην ζηξόπη θαη κόιηο βγνπλ θαπηά ηα κεινκαθάξνλά καο ηα πεξηρύλνπκε κε απηό. Μόιηο πηνύλ ην ζηξόπη ηα γπξίδνπκε αλάπνδα έηζη ώζηε λα κεισζνύλ θαη από ηελ θαιή πιεπξά ηνπο θαη λα θνιιήζνπλ ηα ηξηκέλα θαξύδηα.

4 Μελομακάρονα ζσνηαγή 4ε κε ζηκηγδάιη Γηα ηε δύκε: 1 θνύπα αιεύξη καιαθό 4 θνύπεο ζηκηγδάιη ςηιό 2 θνύπεο ιάδη (αξαβνζηηέιαην) 1/2 θνύπα δάραξε 1/4 θνύπα θνληάθ 2 θνπηαιάθηα μύζκα πνξηνθαιηνύ 1/2 θνύπα ρπκόο πνξηνθαιηνύ 2 θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θνπηαιάθη ζόδα Γηα ην ζηξόπη: 1 θνύπα δάραξε 2 θνύπεο κέιη 1 1/2 θνύπα λεξό Γηα ην γαξλίξηζκα: 1 θνύπα θαξπδόςηρα ρνληξνθνκκέλε Λίγε θαλεινδάραξε ε κίμεξ ρηππάκε ην ιάδη κε ηε δάραξε θαιά. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην θνληάθ, ην μύζκα πνξηνθαιηνύ θαη ην ρπκό πνξηνθαιηνύ κέζα ζηνλ νπνίν έρνπκε δηαιύζεη θαη ηε ζόδα. Ρίρλνπκε ην κείγκα ζε έλα κπσι κεγάιν θαη πξνζζέηνπκε ζηαδηαθά ην ζηκηγδάιη, ην αιεύξη, θαη ην κπέηθηλ πάνπληεξ δπκώλνληαο κέρξη λα γίλεη κηα νκνηόκνξθε δύκε. Πιάζνπκε ηα κεινκαθάξνλα θαη ηα βάδνπκε ζε έλα ηαςί. Σα ςήλνπκε γηα πεξίπνπ 20 ιεπηά ζηνπο 180 βαζκνύο. Καζώο ςήλνληαη ηα κεινκαθάξνλα εκείο ζα εηνηκάζνπκε ην ζηξόπη. ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη θαη ηα βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά κεηά ην μάθξηζκα. Καηεβάδνπκε ηελ θαηζαξόια από ηε θσηηά θαη όηαλ ςεζνύλ ηα κεινκαθάξνλα ηα βνπηάκε έλα έλα κέζα ζην ζηξόπη. Με ηξππεηό ηα βγάδνπκε θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ηελ θαξπδόςηρα θαη ηελ θαλεινδάραξε.

5 Κοηόποσλα ή Γαλοπούλα γεμιζηή 2 θνηόπνπια ή 1 γαινπνύια 4-5 θηιά 1/2 θνύπαο ρπκό πνξηνθαιηνύ 1/4 θνύπαο ρπκό ιεκνληνύ 1/2 θνύπαο καξγαξίλε Παηάηεο (αλάινγεο κε ην ηαςί ή ηαςηά) Αιάηη, πηπέξη Γηα ηε γέκηζε: 1/2 θνύπαο ξύδη θαξνιίλα 1/4 θηινύ θηκά κνζραξίζην 1/4 θηινύ θηκά ρνηξηλό 1/4 θνύπαο θξεκκπδάθη θξέζθν ςηινθνκκέλν Σα εληόζζηα ηεο γαινπνύιαο 1 θνύπα θάζηαλα 1/4 θνύπαο ζηαθίδεο μαλζέο 1 ζαθνπιάθη θνπθνπλάξη 6 θνπηαιηέο βνύηπξν θξέζθν 1/2 θνύπαο δσκό θόηαο Αιάηη θαη πηπέξη Πιέλνπκε θαιά ηα θνηόπνπια θαη αθαηξνύκε κηθξά πνύπνπια πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Αλ έρνπκε γαινπνύια ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θαζαξηζηεί είλαη κε ηζηκπηδάθη γηα ηα θξύδηα. Ληώλνπκε ηελ καξγαξίλε θαη ηελ αλαθαηεύνπκε θαιά κέζα ζην ρπκό πνξηνθαιηνύ θαη ιεκνληνύ. Αιείθνπκε θαιά ην εζσηεξηθό ησλ πνπιηώλ κε ην πξνεγνύκελν κείγκα θαη αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά. Φηηάρλνπκε ηε γέκηζε σο εμήο: Πιέλνπκε θαη ςηινθόβνπκε ηα εληόζζηα ησλ πνπιηώλ. ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ην θξέζθν βνύηπξν λα θάςεη θαη ζνηάξνπκε ηα εληόζζηα ηνλ θηκά θαη ην θξεκκύδη. Καηόπηλ πξνζζέηνπκε ην ξύδη, ηα θνπθνπλάξηα, ηηο ζηαθίδεο, ηα θάζηαλα, ιίγν αιάηη θαη ιίγν πηπέξη θαη ζπλερίδνπκε γηα ιίγν ην ζνηάξηζκα. Ρίρλνπκε ην δσκό θόηαο θαη αθήλνπκε κέρξη λα κηζνβξάζεη ην ξύδη καο. Όηαλ ε γέκηζε θξπώζεη γεκίδνπκε ηα πνπιηά κε απηήλ ζην ιαηκό θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο. Αλ πεξηζζέςεη γέκηζε βάιηε ηελ ζε κηα γσλία ηνπ ηαςηνύ, γίλεηαη πεληαλόζηηκε. Κόβνπκε ηηο παηάηεο ζε κέγεζνο αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ πνπιηνύ. Σηο αιαηνπηπεξώλνπκε θαη ηηο ιαδώλνπκε θαη ηηο ηνπνζεηνύκε γύξσ ηνπ. Αιείθνπκε ην εμσηεξηθό ησλ πνπιηώλ κε ην κείγκα πνπ είρακε θηηάμεη θαη πνπ αιείςακε ην εζσηεξηθό ηνπο θαη ην ππόινηπν ην ξίρλνπκε ζην ηαςί. Αιαηνπηπεξώλνπκε ηα πνπιηά θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα γαινπνύια 4 θηιώλ ρξεηάδεηαη 4 ώξεο ςήζηκν ζηνπο 160 βαζκνύο. Αλ δείηε πσο πξηλ καγεηξεπηνύλ παίξλνπλ ρξώκα ζθεπάδεηε κε αινπκηλόραξην.

6 Κοσραμπιέδες 4-5 θνύπεο αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 1/2 θνπηαιάθη κπέηθηλ πάνπληεξ 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1/2 θνπηαιάθη βαλίιηα 2 θνύπεο βνύηπξν γάιαθηνο 1/2 θνύπαο δάραξε 2 απγά (κόλν ηνπο θξόθνπο) Λίγε καζηίρα Αλζόλεξν 1/2 θηιό δάραξε άρλε Αλακεηγλύνπκε ην αιεύξη, ην αιάηη, ηε βαλίιηα θαη ην κπέηθηλ πάνπληεξ θαη κεηά ην θνζθηλίδνπκε. ην κίμεξ ρηππάκε θαιά ην βνύηπξν κε ηελ δάραξε θαη ηε καζηίρα έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη θνπζθώζνπλ. Ρίρλνπκε έλαλ έλαλ ηνπο θξόθνπο ησλ απγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην αιεύξη ρηππώληαο ηα κέρξη λα γίλεη ε δύκε καο αθξάηε. Πξνζζέηνπκε αλ ρξεηαζηεί ιίγν αιεύξη έηζη ώζηε λα κελ θνιιά ζηα ρέξηα καο ε δύκε. Πιάζνπκε κε ην ρέξη ηνπο θνπξακπηέδεο ζε κηζνθέγγαξα ή ζηξνγγπιά ή θόβνπκε κε θνππ παη γηνξηηλά ζρέδηα. ε ηαςί ζηξώλνπκε (γηα ηελ επθνιία καο) άθαπζην αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη ηνπο βάδνπκε ώζηε λα έρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Φήλνπκε γηα κηζή ώξα ζηνπο 175 βαζκνύο. Όηαλ ξνδίζνπλ ηνπο βγάδνπκε από ηνλ θνύξλν θαη έηζη όπσο είλαη δεζηνί ηνπο ξαληίδνπκε κε αλζόλεξν θαη ηνπο βνπηάκε ζηελ άρλε δάραξε.

7 Κοσραμπιέδες ζσνηαγή 2ε 1 1/2 θηιό αιεύξη 3/4 θηινύ θξέζθν βνύηπξν γάιαθηνο 2 απγά 3/4 θηινύ ακύγδαια 2 βαλίιηεο 2 θνπηαιηέο γεκάηεο κπέηθηλ πάνπληεξ 1 θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ νύδν 1 θιηηδάλη δάραξε άρλε Αλζόλεξν Εάραξε άρλε Καβνπξδίδνπκε ζε ηεγάλη, ρσξίο ιάδη, ηα ακύγδαια θαη ηα αθήλνπκε νιόθιεξα ή ηα θόβνπκε ζηε κέζε. ε έλα κπσι ρηππάκε κε ην κίμεξ ην βνύηπξν θαη ην έλα θιηηδάλη δάραξεο άρλεο έσο όηνπ αζπξίζνπλ θαη αθξαηέςνπλ. ηε ζπλέρεηα θαη ζπλερίδνληαο ην ρηύπεκα πξνζζέηνπκε ηα απγά, ην νύδν, ην κπέηθηλ πάνπληεξ, ηηο βαλίιηεο θαη ην αιεύξη. Όηαλ ζρεκαηηζηεί κηα καιαθή δύκε, πξνζζέηνπκε ηα ακύγδαια θαη δπκώλνπκε θαιά κε ηα ρέξηα έσο όηνπ αλακεηρζνύλ θαιά ηα ακύγδαια κέζα ζηε δύκε. ηε ζπλέρεηα πιάζνπκε ηνπο θνπξακπηέδεο καο ζε όηη ζρήκα ζέινπκε (αξθεί λα είλαη νκνηόκνξθνη) θαη ηνπο ηνπνζεηνύκε ζε ηαςί πάλσ ζε άθαπζηε αληηθνιιεηηθή θόιια. Σνπο ςήλνπκε ζηνπο 175 βαζκνύο έσο όηνπ ξνδίζνπλ. Μόιηο ςεζνύλ θαη ηνπο βγάινπκε από ην θνύξλν, ακέζσο ηνπο ξαληίδνπκε κε αλζόλεξν, ηνπο «βνπηάκε» ζε έλα κπσι κε δάραξε άρλε θαη αθνύ ηνπο βάινπκε ζε έλα δίζθν ηνπο παζπαιίδνπκε κε κπόιηθε άρλε δάραξε.

8 Τιηθά γηα 4 πνηήξηα: 4 απγά 4 βαλίιηεο 8 θνπηαιηέο δάραξε 4 θνπηαιάθηα ξνύκη 2 θιηηδάληα γάια Δγκ νογκ Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηελ πξνέιεπζε ησλ απγώλ επεηδή απηά δελ ζα καγεηξεπηνύλ. ηελ αξρή μερσξίδνπκε ηα αζπξάδηα από ηνπο θξόθνπο ησλ απγώλ. Παίξλνπκε ηνπο θξόθνπο θαη ηνπο ρηππάκε καδί κε 4 θνπηαιηέο δάραξε κέρξη λα πήμνπλ θαη λα αζπξίζνπλ πνιύ. Πξνζζέηνπκε ην ξνύκη, ην γάια θαη ηα αλαθαηεύνπκε πνιύ θαιά όια καδί. Με ην κείγκα απηό, γεκίδνπκε ηα 4 πνηήξηα καο, αθήλνληαο πεξίπνπ δύν δάρηπια θελό ζην πάλσ κέξνο. Πιέλνπκε ζρνιαζηηθά ηα πνδαξάθηα ηνπ κίμεξ θαη ζε έλα άιιν κπσι ρηππάκε ηα αζπξάδηα ησλ απγώλ, ηε βαλίιηα θαη ηελ ππόινηπε δάραξε έσο όηνπ γίλνπλ κηα καξέγθα ζθηρηή. Μνηξάδνπκε απηή ηε καξέγθα ζηα 4 πνηήξηα θαη ηα ζεξβίξνπκε θξύα κε θαιακάθη.

9 Ποσηίγκα Χριζηοσγέννων 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ ξύδη λπράθη ή γιαζζέ 4 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θξέζθν γάια 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ θξέκα γάιαθηνο 1/2 πνηήξη ηνπ λεξνύ ζηαθίδεο μαλζέο 1/2 πνηήξη ηνπ λεξνύ θξνύηα γιαζζέ 1 βαλίιηα 2 θνπηαιηέο ζθόλε δειαηίλε 1 κεγάιε ιεπθή ζνθνιάηα Τιηθά γηα ην ζηξόπη πνξηνθάιη: 1 πνξηνθάιη 1 θιηηδάλη ρπκό πνξηνθάιη 2 θνπηαιηέο θνξλ θιάνπξ 1 θνπηαιηά δάραξε 1 θνπηαιηά θξέζθν βνύηπξν 1 θνπηαιηά γθξαλ καξληέ (ιηθέξ πνξηνθαιηνύ) ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε 2 πνηήξηα λεξό θαη ξίρλνπκε κέζα ην ξύδη. Σν βξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά κέρξη λα απνξξνθήζεη όιν ην λεξό. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ηε δάραξε θαη ην γάια θαη ζπλερίδνπκε ην βξάζηκν γηα 20 ιεπηά. Όζν βξάδεη ην ξύδη, ηξίβνπκε ηε ζνθνιάηα ζηνλ ηξίθηε θαη ηελ αλαθαηεύνπκε καδί κε ηε βαλίιηα. Δπίζεο ζε ιίγν λεξό δηαιύνπκε ηε δειαηίλε. Όηαλ πεξάζνπλ ηα 20 ιεπηά πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, θαηεβάδνπκε ηε θαηζαξόια από ηε θσηηά θαη ξίρλνπκε κέζα ηε ζνθνιάηα καδί κε ηε βαλίιηα θαη ηα θξνύηα γιαζζέ ςηινθνκκέλα. Αλαθαηεύνπκε έσο όηνπ δηαιπζεί εληειώο ε ζνθνιάηα θαη αθήλνπκε ην κείγκα καο λα θξπώζεη. Όηαλ θξπώζεη ην κείγκα, ξίρλνπκε κέζα ηε δηαιπκέλε δειαηίλε, ηελ θξέκα γάιαθηνο θαη ζπλερίδνπκε ην αλαθάηεκα κέρξη λα αλαθαηεπηνύλ όια θαιά. Ρίρλνπκε ην κείγκα ζε κηα θόξκα ηνπ θέηθ θαη ην βάδνπκε ζην ςπγείν ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ώξεο. Πξηλ ζεξβίξνπκε ηε Υξηζηνπγελληάηηθε πνπηίγθα, εηνηκάδνπκε ηε ζάιηζα πνξηνθαιηνύ σο εμήο: ε έλα θαηζαξνιάθη ξίρλνπκε ην ρπκό πνξηνθαιηνύ, ηε δάραξε, ην πνξηνθάιη θνκκέλν ζε πνιύ κηθξά θνκκάηηα, ην γθξαλη καξληέ, ην βνύηπξν θαη ην θνξλ θιάνπξ δηαιπκέλν ζε ιίγν λεξό. Σα βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά έσο όηνπ δέζνπλ. Αλαπνδνγπξίδνπκε ηε θόξκα ηεο πνπηίγθαο ζε έλα δίζθν θαη ηελ πεξηρύλνπκε γαξλίξνληαο κε ην ζηξόπη πνξηνθαιηνύ πνπ θηηάμακε πξνεγνπκέλσο. Αλ ζέινπκε, θόβνπκε ξνδέιεο πνξηνθάιη θαη κε απηέο ζηνιίδνπκε γύξσ γύξσ ηε πνπηίγθα.

10 Apfelstrudel (Σηρούνηελ μήλοσ) 2 παθέηα ζθνιηάηα 2 θηιά κήια γθόιληζκηζ 2 θιηηδάληα δάραξε 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα 2 θαθειάθηα θνπθνπλάξη 1/2 θιηηδάλη βνύηπξν γάιαθηνο 4 θνπηαιηέο θνξλ θιάνπξ Υπκό κηζνύ ιεκνληνύ Λίγε δάραξε άρλε θαη θαλέια γηα ην παζπάιηζκα Καζαξίδνπκε ηα κήια θξαηώληαο ηε θινύδα θαη ηα θνπθνύηζηα ηνπο. Κόβνπκε ηα κήια ζε κηθξά θνκκάηηα θαη βάδνπκε ζε ηνπιπάλη ηε θινύδα θαη ηα θνπθνύηζηα ηνπο. ε κία θαηζαξόια βάδνπκε ηα κήια, ην ηνπιπάλη θαιά θιεηζκέλν, ηε δάραξε, ηε θαξπδόςηρα ρνληξνθνκκέλε, ην θνπθνπλάξη, ην ρπκό ιεκνληνύ θαη 1/2 θιηηδαληνύ λεξό. Σα βξάδνπκε έσο όηνπ καιαθώζνπλ ηα κήια, ρσξίο όκσο λα δηαιπζνύλ. Αθαηξνύκε ην ηνπιπάλη θαη κε κηα ηξππεηή θνπηάια όια ηα πιηθά, αθήλνληαο ζηελ θαηζαξόια όιν ην δνπκί. Σν δνπκί πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 1 1/2 θιηηδάλη. Αλ είλαη ιηγόηεξν από απηή ηε πνζόηεηα, ζπκπιεξώλνπκε ηελ ππόινηπε κε λεξό. Έρνληαο πιένλ ζηελ θαηζαξόια καο 1 1/2 θιηηδάλη πγξό, παίξλνπκε ην κηζό θιηηδάλη θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη αξθεηά. Γηαιύνπκε ζε απηό ην θνξλ θιάνπξ θαη κεηά ην πξνζζέηνπκε ζην ππόινηπν πγξό αλαθαηεύνληαο δηαξθώο θαη βάδνληαο μαλά ηελ θαηζαξόια ζηε θσηηά. Σν βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά, αλαθαηεύνληαο, κέρξη λα δέζεη. ηε ζπλέρεηα ην θαηεβάδνπκε από ηε θσηηά θαη όηαλ θξπώζεη ην ξίρλνπκε ζηα πιηθά πνπ έρνπκε βξάζεη θαη ηα αλαθαηεύνπκε όια κεηαμύ ηνπο. ε έλα κπξίθη ιηώλνπκε ην βνύηπξν θαη ην πξνζζέηνπκε θαη απηό ζην πξνεγνύκελν κείγκα, αλαθαηεύνληαο γηα άιιε κία θνξά. Αλνίγνπκε ηα θύιια ηεο ζθνιηάηαο θαη κνηξάδνπκε ηε γέκηζε ζε θάζε έλα από ηα 4 θύιια παζπαιίδνληαο κε θαλέια. Κιείλνπκε θαιά βξέρνληαο ηα δάρηπιά καο κε ιίγν λεξό ηε ζθνιηάηα ζην ζεκείν ηεο έλσζεο θαη παηώληαο ηελ ζηηο άθξεο. Βάδνπκε ηα ζηξνύληει ζε ηαςηά ζηξσκέλα κε άθαπζηε αληηθνιιεηηθή θόιια. Με έλα θνθηεξό καραίξη ραξάδνπκε από πάλσ ηα ζηξνύληει ζαλ λπρηέο γάηαο. Σα ςήλνπκε ζηνπο 175 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη ε ζθνιηάηα θαη λα αλνίμνπλ νη ηνκέο ζηελ πάλσ πιεπξά. Σα ζηξνύληει ζεξβίξνληαη παζπαιηζκέλα κε άρλε δάραξε πνπ ηελ ξίρλνπκε όηαλ είλαη ζρεηηθά θξύα.

11 Χριζηοσγεννιάηικες ηάρηες από ηεν Φιλανδία Τιηθά 200 γρ. καιαθό βνύηπξν 250 γρ. αιεύξη 0,10 λη. λεξό θξύν 1 κοσηαλάκι μύδη 1 απγό Mαξκειάδα δακάζθελν Βάδνπκε ζ' έλα κπνι ην αιεύξη, ην βνύηπξν, ην λεξό, ην μύδη θαη ηα δπκώλνπκε κε ηα ρέξηα Πιάζνπκε ηε δύκε ζε κπάια θαη ηελ αθήλνπκε ζε δξνζεξό κέξνο γηα 1 ώξα ' έλα ηξαπέδη παζπαιίδνπκε ιίγν αιεύξη θαη απιώλνπκε ηε δύκε κε ηνλ πιάζηε. Υσξίδνπκε ηε δύκε ζε 4 θνκκάηηα θαη αλνίγνπκε θαζέλα απ' απηά ζε πάρνο 1/2 εθ. Κόβνπκε ηεηξάγσλα 7x7 εθ. θαη βάδνπκε ζην θέληξν θάζε ηεηξαγώλνπ κηα θνπηαιηά καξκειάδα Υσξίδνπκε ηηο άθξεο θάζε ηεηξαγώλνπ κε καραίξη Πηάλνπκε ηηο άθξεο καδί θαη ηηο θέξλνπκε ζην θέληξν, έηζη ώζηε λα κνηάδεη ε ηάξηα κε αλεκόκπινκε ιίγν λεξό

12 Κνιιάκε ηηο άθξεο κε ιίγν λεξό Κηππάκε ην απγό θαη αιείθνπκε ηελ επηθάλεηα βνπηπξώλνπκε έλα ηαςί θαη ηνπνζεηνύκε κέζα ηηο ηάξηεο βάδνπκε ην ηαςί ζην θνύξλν ζε 250ν C γηα 30 ιεπηά

13 Κοσραμπιέδες Μ' έλα κίμεξ ζα ρηππήζεηο θαιά ην βνύηπξν κε ηε δάραξε ώζπνπ ε δύκε λα γίλεη αθξάηε. Από ην θαιό δνύιεκα ηεο δύκεο εμαξηάηαη ε επηηπρία ησλ θνπξακπηέδσλ. Ύζηεξα ζα ξίμεηο θνληάθ, ηε βαλίιηα θαη όζν αιεύξη ρξεηαζηεί γηα λα γίλεη ζθηρηή ε δύκε. Θα πάξεηο ηώξα κηθξά θνκκαηάθηα δύκεο, ζα ηα δπκώζεηο ειαθξηά θαη ζα ηα πιάζεηο ζε ζρήκα άζηξσλ, κηζνθέγγαξα ή ζηξνγγπιά. Θα ηα βάιεηο ζ' έλα ηαςί πνπ ζα 'ρεηο βνπηπξώζεη ιίγν γηα λα κε θνιιήζνπλ θαη ζα ηα ςήζεηο ζε κέηξην θνύξλν γηα 20 ιεπηά. κα ςεζνύλ, πξηλ θαιά-θαιά θξπώζνπλ, ζα ηα παζπαιίζεηο κε κπόιηθε δάραξε άρλε.

14 Γίπλες Σν ραξαθηεξηζηηθό ρξηζηνπγελληάηηθν γιπθό ζηα Γσδεθάλεζα είλαη νη Γίπιεο. Σηο θηηάρλνπλ ηηο παξακνλέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηηο ηξώλε όηαλ γπξίζνπλ από ηε ρξηζηνπγελληάηηθε Θεία Λεηηνπξγία. Τιηθά Α. Για τη ζύμη: 4 απγά 1 θλιηδάνι ηζαγιού πνξηνθάιη Αιεύξη ζθιεξό ( όζν ζεθώζεη ε δύκε γηα λ αλνίγεηαη θύιιν ζαλ θξνύζηα ) 1 κοσηαλιά ηοσ γλσκού νύδν ( πξναηξεηηθά ) Β. Για το σιρόπι: 1 θλιηδάνι ηζαγιού δάραξε 1 θλιηδάνι ηζαγιού λεξό Λίγν ρπκό ιεκνληνύ Καξύδη, θαλέια, κέιη γηα λα παζπαιίζνπκε. Δκηέλεζε: Υηππάκε πνιύ θαιά ζην κίμεξ ηα 4 απγά. Πξνζζέηνπκε ην πνξηνθάιη θαη ζηγά - ζηγά ην αιεύξη θαη ην νύδν κέρξη ε δύκε λα γίλεη όπσο ηε ζέινπκε. Επκώλνπκε κέρξη λα γίλεη έλα εληαίν κείγκα. Αλνίγνπκε κε ηνλ πιάζηε θύιιν θαη θόβνπκε ζε καθξηέο ινπξίδεο κήθνπο πεξίπνπ 10 εθαηνζηώλ, θαη πηέδνληαο ζηε κέζε θηηάρλνπκε ηηο δίπιεο θηνγθάθηα. Παίξλνπκε έλα βαζύ ηεγάλη θαη ηεγαλίδνπκε ηα θνκκάηηα καο ζε κπόιηθν θαπηό ιάδη, ώζπνπ λα μαλζύλνπλ. Σα ηνπνζεηνύκε ζ έλα ηξππεηό γηα λα ζηξαγγίμνπλ. Ακέζσο εηνηκάδνπκε ην ζηξόπη θαη βνπηάκε κέζα ζηελ θαηζαξόια κία - κία ηελ θάζε δίπια - θηόγθν. Σηο ηνπνζεηνύκε ζ έλα κεγάιν πηάην, παζπαιίδνληαο θαζεκία κε ςηινθνπαληζκέλν θαξύδη θαη θαλέια. Από πάλσ ξίρλνπκε αλ ζέινπκε κέιη. Δίλαη λόζηηκεο, γεπζηηθέο θαη γιπθέο!

15 Τιηθά Βαζιλόπιηα 1 θλιηδάνι ηζαγιού γάια θξέζθν 2 κοσηαλάκια γλσκού καγηά 4 απγά 1 θλιηδάνι βούησρο γάιαθηνο 1 1/2 θλιηδάνι δάραξε 1 θακελάκι καριέπη θνπαληζκέλν Ξύζκα ελόο ιεκνληνύ 1 κοσηαλάκι γλσκού θνθηό αιάηη 1 κιλό αιεύξη Λίγα ακύγδαια Δκηέλεζε: 1. ε κηα κεγάιε ιεθάλε βάδνπκε κηζό θιηηδάλη γάια ριηαξό θαη κέζα δηαιύνπκε ηε καγηά. Πξνζζέηνπκε κηζό θιηηδάλη αιεύξη, θαη ην αλαθαηεύνπκε γηα λα γίλεη κείγκα. Σν ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη η αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα λα θνπζθώζεη ( 1 ώξα πεξίπνπ ). 2. Οηαλ θνπζθώζεη, ρηππάκε ζην κίμεξ ηε δάραξε κε ηνπο θξνθνύο. Ρίρλνπκε ην ππόινηπν γάια, η αζπξάδηα καξέγθα, ην βνύηπξν ιησκέλν, ην καριέπηζ, θαη ην μύζκα ιεκνληνύ. Επκώλνπκε ξίρλνληαο ιίγν ιίγν ην αιεύξη, ώζηε ε δύκε λα κε γίλεη πνιύ ζθηρηή. Σελ πιάζνπκε ζε κπάιιεο θαη ηε βάδνπκε κέζα ζε κηα ιεθάλε. Σε ζθεπάδνπκε πάιη κε πεηζέηα θαη ηελ αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο γηα 3 ώξεο πεξίπνπ, ώζηε λα γίλεη δηπιάζηα ζε όγθν. 3. Επκώλνπκε ηε δύκε γηα 5 ιεπηά θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε βνπηπξσκέλν ιαδόραξην κέζα ζε ηαςί ζηξνγγπιό κεγάιν ή ζε δύν κηθξά. Σ αθήλνπκε ζε ριηαξό κέξνο 2 ώξεο πεξίπνπ, ζθεπαζκέλα ώζηε λα δηπιαζηαζηνύλ ζε όγθν. 4. Πξηλ ηα βάινπκε ζην θνύξλν, ρηππάκε 1 θξόθν απγνύ θαη 1 θνπηαιάθη λεξό θαη η αιείθνπκε ειαθξά κε πηλέιν. Από πάλσ κε αζπξηζκέλα ακύγδαια κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε ηε λέα ρξνλνινγία. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο C γηα κηα ώξα πεξίπνπ.

16 Καρσδόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 3 θιηηδάληα αλεύρι μαλακό 3 θνπηαιάθηα κπέηθηλ - πάνπληεξ 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα θνπαληζκέλε 1 θιηηδάλη θαξπδόςηρα αιεζκέλε 1 θνπηαιηά θαλέια 1 θνπηαιηά γαξίθαια 1 θιηηδάλη βνύηπξν 1 θιηηδάλη δάραξε 4 απγά 2 θνπηαιηέο θνληάθ 1 θνπηαιηά θνληάθ 1 θνπηαιηά μύζκα πνξηνθαιηώλ 3/4 ηνπ θιηηδαληνύ γάια Υλικά για ηο ζιρόπι 2 θιηηδάληα δάραξε 1 θιηηδάλη λεξό ρπκόο ιεκνληνύ Εκηέλεζη Αλακεηγλύεηε ζε κπνι ην αιεύξη, ηελ θνπαληζκέλε θαη ηελ αιεζκέλε θαξπδόςηρα, ηελ θαλέια θαη ηα γαξίθαια. Χηππάηε κε ην κίμεξ ην βνύηπξν κε ηε δάραξε κέρξη λ'αζπξίζεη, πξνζζέηεηε ηα απγά θαη ρηππάηε γηα 10' αθόκε. Πξνζζέηεηε ζηγά - ζηγά ην κίγκα ηνπ αιεπξηνύ, ην κπέηθηλ - πάνπληεξ δηαιπκέλν ζην θνληάθ, ην μύζκα θαη ην γάια. Αλαθαηεύεηε θαιά θαη ξίρλεηε ην κίγκα ζε θόξκα βνπηπξσκέλε θαη αιεπξσκέλε. Ψήλεηε ηελ πίηα ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Εηνηκάδεηε ην ζηξόπη θαη όηαλ ε θαξπδόπηηα έρεη ζρεδόλ θξπώζεη, ηελ πεξηρύλεηε κε ην δεζηό ζηξόπη. Χριζηόυφμο (για δύο μεγάλα υφμιά) Υλικά 2 θηιά αλεύρι σκληρό 130 γξ. καγηά θνύξλνπ 1 θιηηδάλη πεξίπνπ ριηαξό λεξό 700 γξ. δάραξε 2 θξαζνπόηεξα ιάδη 2 θιηηδάληα δεζηό θόθθηλν θξαζί ιίγν αιάηη 2 θνπηαιάθηα καζηίρα θνπαληζκέλε 400 γξ. θαξύδηα ρνληξνθνκκέλα 500 γξ. ζηαθίδεο 2 θνπηαιηέο ζνύπαο θαλέια - γαξίθαιν θινύδεο 2 πνξηνθαιηώλ ςηινθνκκέλεο 1 πνηεξάθη ρπκό πνξηνθαιηνύ 1 πνηεξάθη θνληάθ Για ηο γαρνίριζμα ιίγν ιάδη ζνπζάκη θαξύδηα Εκηέλεζη Φηηάρλεηε από ην πξνεγνύκελν βξάδπ πξνδύκη κε 350 γξ. αιεύξη, ηε καγηά θαη ιίγν λεξό. Σν πξσί πξνζζέηεηε 250 γξ. δάραξε, ην κηζό ιάδη θαη ιίγν αιεύξη. Σα δπκώλεηε όια θαιά θαη ηα αθήλεηε λα θνπζθώζνπλ ζε δεζηό κέξνο. Πξνζζέηεηε κεηά όια ηα ππόινηπα πιηθά θαη δπκώλεηε πνιύ θαιά γηα λα γίλεη κία ιεηά δύκε πνπ δελ θνιιάεη. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε λα θνπζθώζεη ζε δεζηό κέξνο (1 1/2 ώξα). Πιάζεηε ηα ρξηζηόςσκα θαη ηα βάδεηε ζε 2 κεγάια ιαδσκέλα ηαςηά. Σα αθήλεηε πάιη λα θνπζθώζνπλ, ηα αιείθεηε κε ιάδη θαη ηα παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη θαξύδηα. Σα ςήλεηε ζε δεζηό θνύξλν ζηνπο 200C γηα 15 ιεπηά θαη κεηά γηα ιεπηά ζε κέηξην θνύξλν ζηνπο 150C.

17 Σηαθιδόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 1 θιηηδάλη θαξύδηα ρνληξνθνκκέλα 2 θιηηδάληα ζηαθίδεο 2 θνπηαιηέο ζνύπαο αλεύρι μαλάκο 200 γξ. ηπξί (καιάθα ή κπδήζξα) ρπκό από 1 ιεκόλη 2 θνπηαιηέο κέιη θαλέια γαξίθαιν 1 πνηεξάθη θνληάθ Υλικά για ηη ζύμη 1/2 θηιό αλεύρι μαλακό 200 γξ. ΦΑΡΙΝΑ 2 θιηηδάληα ειαηόιαδν 400 γξ. δάραξε 1 πνηήξη ρπκό πνξηνθαιηνύ 1 πνηεξάθη ηνπ θξαζηνύ ηζηθνπδηά ιίγε θαλέια θαη γαξίθαιν Για ηο γαρνίριζμα: ιίγν θνληάθ θαη κέιη γηα ην ξάληηζκα ηεο πίηαο Εκηέλεζη Φηηάρλεηε ηε δύκε: Χηππάηε ην ειαηόιαδν κε ηε δάραξε θαη πξνζζέηεηε ηε θαξίλα δηαιπκέλε ζηνλ ρπκό πνξηνθαιηνύ, ηε ηζηθνπδηά, ηα θαλεινγαξίθαια θαη ην αιεύξη. Ζπκώλεηε θαιά θαη αδεηάδεηε ην κείγκα ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί (λα θαιπθζεί όιν ην ηαςί θαη ηα πιατλά ηνπ). Γηα ηε γέκηζε: Anαθαηεύεηε όια ηα πιηθά ηεο γέκηζεο πνιύ θαιά έσο όηνπ γίλεη έλα νκνηνγελέο κείγκα. Ρίρλεηε ην κείγκα ζην ηαςί, επάλσ ζηε δύκε θαη ςήλεηε ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν (150C) γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Μόιηο ηε βγάιεηε από ην θνύξλν ηελ πεξηρύλεηε κε ιίγν θνληάθ θαη ιίγν κέιη. Σαμοσζάδες Υλικά για ηη γέμιζη 1 θηιό ακύγδαια θαβνπξληηζκέλα θαη ρνληξναιεζκέλα 2-3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δάραξε θαλέια, γαξίθαιν Υλικά για ηο ζιρόπι 2 1/2 πνηήξηα λεξό 2 πνηήξηα δάραξε ή κέιη θινύδεο δύν ιεκνληώλ Υλικά για ηο θύλλο 1 θηιό αιεύξη ζθιεξό 1 πνηήξη ρπκό πνξηνθαιηνύ 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν 2 πνηεξάθηα ηζηθνπδηά ιίγν αιάηη πεξίπνπ 1 1/2 πνηήξη ριηαξό λεξό Γηα γαξλίξηζκα ζνπζάκη, θαλέια, ιάδη Εκηέλεζη Αλακεηγλύεηε όια ηα πιηθά ηεο γέκηζεο. Ετοιμασία υύλλοσ: Pίρλεηε ην λεξό, ηε ηζηθνπδηά, ην ιάδη, ην ρπκό θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε ιεπηό θύιιν. Αιείθεηε ηα θύιια κε ιάδη θαη απιώλεηε ζην θάζε θύιιν ην 1/4 ηεο γέκηζεο. Σπιίγεηε ηα θύιια ζε ξνιά θαη ηα θόβεηε ζε θνκκάηηα ζαλ κπαθιαβαδάθηα. Σνπνζεηείηε ηνπο ζακνπζάδεο ζ'έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί θαη ηνπο αιείθεηε γύξσ-γύξσ κε ιάδη. Ψήλεηε ζε κέηξην θνύξλν (150C) γηα κηζή ώξα πεξίπνπ. Βξάδεηε ηα πιηθά γηα ην ζηξόπη καδί. Αθνύ νη ζακνπζάδεο θξπώζνπλ, ηνπο βνπηάηε κέζα ζην δεζηό ζηξόπη γηα ιίγε ώξα θαη ηνπο παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη θαλέια.

18 Σοστλί (μεζές για κραζί) Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό θξέαο κνζραξίζην (από κπνύηη), θνκκέλν ζε ιεπηέο θέηεο ιίγν αιάηη - ιίγν πηπέξη 150 γξ. βνύηπξν ρπκό από έλα ιεκόλη 250 γξ. θεθαινγξαβηέξα 500 γξ. ληνκάηεο Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό σκληρό αλεύρι 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη πεξίπνπ 1 πνηήξη ριηαξό λεξό πεξίπνπ 100 γξ. βνύηπξν ιησκέλν Εκηέλεζη Πηπεξώλεηε θαιά ην θξέαο θαη ην ζνηάξεηε ζε κεγάιν ηεγάλη κε ην βνύηπξν ώζπνπ λα ξνδνθνθθηλίζεη. Ρίρλεηε ην ρπκό ιεκνληνύ, ζθεπάδεηε ην ηεγάλη θαη αθήλεηε ην θξέαο λα ζηγνςεζεί γηα 1 ώξα πεξίπνπ. Αλ ρξεηαζηεί, πξνζζέηεηε θαηά ην βξάζηκν ιίγν λεξό. Αθήλεηε ην θξέαο λα θξπώζεη ιίγν θαη ην παζπαιίδεηε κε ιίγν αιάηη. Εηνηκάδεηε ην θύιιν, ξίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ. Κόβεηε ην ηπξί ζε θέηεο ζην κέγεζνο ηνπ θξέαηνο θαη θόβεηε ηηο ληνκάηεο ζε θέηεο. Αλνίγεηε πνιύ ιεπηό θύιιν θαη ην θόβεηε ζε ηεηξάγσλα (ζην κέγεζνο κηαο ραξηνπεηζέηαο). Βάδεηε ζηε κέζε θάζε θνκκάηη θύιινπ, κία θέηα θξέάο, κία θέηα ηπξί θαη πάλσ κία θέηα ληνκάηα. Κιείλεηε ην θύιιν ελώλνληαο πξώηα ηηο δύν άθξεο θαη ύζηεξα ηηο άιιεο δύν αληηθξηζηά θαη ηηο βξέρεηε λα θνιιήζνπλ. Αιείθεηε ην ζνπριί κε ην ιησκέλν βνύηπξν θαη ην ηνπνζεηείηε, κε ην θιείζηκν πξνο ηα θάησ, ζ'έλα κεγάιν βνπηπξσκέλν ηαςί. Σν ςήλεηε ζε θνύξλν πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 200C γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ, κέρξη λα ξνδνθνθθηλίζεη. Κρεμμσδοπιηάκια Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό (κνβ) θξεκκύδηα ρνληξνηξηκκέλα ιίγν αιάηη - ιίγν πηπέξη πεξίπνπ 6 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη 1-2 θνπηαιηέο ζνύπαο αλεύρι για όλες τις τρήσεις 1 καηζάθη δπόζκν, ςηινθνκκέλν 1 καηζάθη κάξαζν, ςηινθνκκέλν Υλικά για ηο θύλλο 1 θηιό σκληρό αλεύρι 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη 1 θνπηαιάθη αιάηη 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ξαθή (ή μύδη) πεξίπνπ 2 πνηήξηα ριηαξό λεξό Εκηέλεζη Εηνηκάδεηε ην θύιιν: ξίρλεηε ην λεξό, ηε ξαθή (ή ην μίδη), ην ιάδη θαη ην αιάηη κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα κία ώξα πεξίπνπ. Βάδεηε ζ'έλα κπνι ηα ηξηκκέλα θξεκκύδηα κε 2-3 θνπηαιηέο ζνύπαο αιάηη θαη ηα αλακεηγλύεηε θαιά κε ηα δάρηπιά ζαο. Αθήλεηε ηα θξεκκύδηα κε 4 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη γηα 10 ιεπηά θαη ηα αθήλεηε λα θξπώζνπλ ιίγν. Πξνζζέηεηε ην δπόζκν, ην κάξαζν, ην αιεύξη θαη αιάηη - πηπέξη. Αλνίγεηε ην θύιιν, κέηξην ζην πάρνο θαη ην θόβεηε ζε ζηξνγγπιά θνκκάηηα. Βάδεηε ζηελ άθξε ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 1-2 θνπηαιηέο γέκηζε θαη θιείλεηε ην πηηάθη ζε ζρήκα κηζνθέγγαξνπ. Σνπνζεηείηε ηα πηηάθηα ζ'έλα κεγάιν ηαςί θαη ηα αιείθεηε κε ιάδη. Ψήλεηε ηα θξεκκπδνπηηάθηα ζε θνύξλν πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 200C, κέρξη λα ξνδίζνπλ (ζε 20 ιεπηά πεξίπνπ).

19 Μποσρέκι Χανιώηικο Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό παηάηεο θνκκέλεο ζε ιεπηέο ξνδέιεο 1 1/2 θηιό θνινθύζηα θνκκέλα ζε ιεπηέο ξνδέιεο 1 καηζάθη δπόζκν ςηινθνκκέλν 1 λεξνπόηεξν αλεύρι για όλες τις τρήσεις 1 θηιό κπδήζξα 200 γξ. ηπξί θαζέξη ηξηκκέλν αιάηη - πηπέξη 1 (πεξίπνπ) θιηηδάλη ιάδη 1 πνηήξη γάια 2 απγά 4 θνπηαιηέο ζηάθα ζνπζάκη γηα παζπάιηζκα Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι για όλες τις τρήσεις 3 θνπηαιηέο ιάδη 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1 πνηεξάθη θόθθηλν θξαζί 1 (πεξίπνπ) πνηήξη ριηαξό λεξό Εκηέλεζη Εηνηκάδεηε ην θύιιν: ξίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη, ην αιάηη θαη ην θξαζί κέζα ζην αιεύξη θαη ηα δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε 2 κέηξηα θύιια. Απιώλεηε ην έλα θύιιν ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί. Απιώλεηε κεηά ζε ζηξώζεηο ηηο παηάηεο, ηα θνινθπζάθηα θαη ηε κπδήζξα. Ρίρλεηε πάλσ ζηελ θάζε ζηξώζε ιίγν αιάηη θαη πηπέξη, ιίγν δπόζκν, ιίγν αιεύξη θαη ιίγν θαζέξη. Χηππάηε ηα απγά κε ην γάια θαη ηε ζηάθα θαη ξίρλεηε απηό ην κίγκα από πάλσ. Πεξηρύλεηε ην κπνπξέθη κε ην ιάδη. Σνπνζεηείηε από πάλσ ην άιιν θύιιν, ην αιείθεηε κε ιίγν ιάδη θαη ην παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη. Κόβεηε ην κπνπξέθη ζε ηεηξάγσλα θνκκάηηα θαη ην ςήλεηε γηα 1-1 1/4 ώξα ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν. Κις Λορέν Υλικά 200 γξ. αλεύρι για όλες τις τρήσεις 75 γξ. βνύηπξν καιαθό 1 απγό - ιίγν αιάηη 2-3 θνπηαιηέο παγσκέλν λεξό 225 γξ. κπέτθoλ ζε κηθξά θνκκάηηα 1 κεγάιν θξεκκύδη 150 γξ. ηπξί έκεληαι ηξηκκέλν 2 απγά ειαθξά ρηππεκέλα 200 γξ. θξέκα γάιαθηνο ιίγν ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν - αιάηη - πηπέξη Εκηέλεζη Βάδεηε ην αιεύξη ζε έλα κπνι θαη θάλεηε κηα ιαθνπβίηζα ζην θέληξν. Ρίρλεηε εθεί ην βνύηπξν, ην απγό θαη ην αιάηη θαη ηξίβεηε κε ηα δάρηπιά ζαο απηό ην κίγκα κέρξη λα γίλεη ζαλ ζσξόο από ςίρνπια. Πξνζζέηεηε ην παγσκέλν λεξό θαη δπκώλεηε θαιά. Σπιίγεηε ηε δύκε ζε δηαθαλή κεκβξάλε θαη ηελ παγώλεηε γηα 20 ιεπηά. Αλνίγεηε ηε δύκε ζε θύιιν ρνλδξό θαη ηελ ζηξώλεηε ζε κία θόξκα γηα ηάξηα δηακέηξνπ εθ. Ψήλεηε ηε δύκε γηα 15 ιεπηά ζηνπο 200 βαζκνύο. Σεγαλίδεηε ην κπέηθνλ (ζθέην, ρσξίο ιηπαξή ύιε) γηα 5 ιεπηά θαη θαηόπηλ ην ζηξαγγίδεηε ζε απνξξνθεηηθό ραξηί θνπδίλαο. νηάξεηε ην θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, ρσξίο λα μαλζύλεη. Ρίρλεηε ην κπέηθνλ, ην ηπξί θαη ην θξεκκύδη κέζα ζηελ ηάξηα. Πεξηρύλεηε ηα πιηθά ηεο ηάξηαο κε απηό ην κίγκα. Ψήλεηε ηελ ηάξηα γηα 25 κε 30 ιεπηά αθόκα, ζηνπο 180 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη ε επηθάλεηα ηεο.

20 Μποσρέκι Γαλοπούλας με ρύζι Υλικά για ηη γέμιζη 1 κηθξή γαινπνύια 3 θξεκκύδηα 2 θαξόηα ιίγν ζέιηλν 5-6 θόθθνπο κπαράξη 150 γξ. βνύηπξν 1 θιηηδάλη ξύδη 1/2 θιηηδάλη κατληαλό ςηινθνκκέλν αιάηη, πηπέξη Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι για όλες τις τρήσεις 3 θνπηαιηέο ζνύπαο ειαηόιαδν 1/2 θνπηαιάθη αιάηη 1 πνηεξάθη θόθθηλν θξαζί 1 πεξίπνπ πνηήξη ριηαξό λεξό ζνπζάκη γηα παζπάιηζκα Εκηέλεζη Πιέλεηε ηε γαινπνύια θαη ηε βξάδεηε ζε αιαηηζκέλν λεξό, κε 1 θξεκκύδη, ηα θαξόηα, ην ζέιηλν, ην κπάραξη θαη ην πηπέξη (πεξίπνπ 2 ώξεο). Εηνηκαζία θύιινπ: Ρίρλεηε ην λεξό, ην ιάδη, ην αιάηη θαη ην θξαζί κέζα ζην αιεύξη θαη δπκώλεηε θαιά. θεπάδεηε ηε δύκε θαη ηελ αθήλεηε γηα 1 ώξα πεξίπνπ λα "μεθνπξαζηεί". Αθαηξείηε ηα θόθαια ηεο γαινπνύιαο θαη θόβεηε ην θξέαο ζε κηθξά θνκκάηηα. Ψηινθόβεηε ηα εληόζζηα. νηάξεηε ηα 2 ςηινθνκκέλα θξεκκύδηα ζε 100 γξ. βνύηπξν, πξνζζέηεηε ηα εληόζζηα θαη ηα ζνηάξεηε γηα 5 ιεπηά. Πξνζζέηεηε 2 1/2-3 θιηηδάληα δσκό από ην βξάζηκν ηεο γαινπνύιαο, ην ξύδη, ην αιάηη θαη ην πηπέξη θαη ην βξάδεηε γηα 25 ιεπηά πεξίπνπ. Χσξίδεηε ηε δύκε ζε 2 κέξε θαη αλνίγεηε 2 κέηξηα θύιια. Απιώλεηε ην έλα θύιιν ζε έλα κεγάιν ιαδσκέλν ηαςί. Αλαθαηεύεηε ην ξύδη κε ην κατληαλό. Απιώλεηε πξώηα ην ξύδη πάλσ από ην θύιιν θαη κεηά ην θξέαο. Αιαηνπηπεξώλεηε θαη πεξηρύλεηε κε 1 θιηηδάλη δσκό. Σνπνζεηείηε από πάλσ ην άιιν θύιιν θαη ην αιείθεηε κε ην ππόινηπν βνύηπξν. Παζπαιίδεηε κε ζνπζάκη θαη ςήλεηε ην κπνπξέθη ζε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν (150C) γηα ιεπηά, ζηνπο 180C. Κολοκσθόπιηα Υλικά για ηη γέμιζη 1 1/2 θηιό θνινθύζηα ηξηκκέλα 1 θηιό κπδήζξα 5-6 θπιιαξάθηα δπόζκν Υλικά για ηη μπεζαμέλ 3 θνπηαιηέο αλεύρι μαλακό 4 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 2 πνηήξηα ριηαξό γάια 1 πξέδα αιάηη 3 απγά Υλικά για ηην κρούζηα 1 θιηηδάλη γάια 4 θνπηαιηέο ηξηκκέλν παμηκάδη 2 θνπηαιηέο αλεύρι σκληρό 3 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 2 απγά 1 πξέδα βνύηπξν γάιαθηνο Υλικά για ηο θύλλο 1/2 θηιό αλεύρι σκληρό 1/2 θιηηδάλη ειαηόιαδν 1 πξέδα αιάηη Εκηέλεζη Πιέλεηε θαιά ηα θνινθύζηα, ηα μύλεηε ζηνλ ηξίθηε θαη ηα βξάδεηε ζε ιίγν λεξό γηα 10 ιεπηά. Σα αθήλεηε γηα 2 ώξεο λα ζηξαγγίζνπλ. Γηα ηε κπεζακέι: Βάδεηε ζε κία θαηζαξόια λα θάςεηε ην ιάδη. Μόιηο θάςεη, ξίρλεηε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύεηε απαιά γηα 2 ιεπηά. Πξνζζέηεηε ζηγά-ζηγά ην ριηαξό γάια έσο όηνπ γίλεη κία θξέκα νύηε περηή, νύηε αξαηή θαη κεηά πξνζζέηεηε ην αιάηη. Καηεβάδεηε από ηε θσηηά, ξίρλεηε ηα απγά, αλαθαηεύεηε θαιά, πξνζζέηεηε ηε κπδήζξα, ην δπόζκν, ηα θνινθύζηα θαη πάιη αλαθαηεύεηε θαιά. Γηα ην θύιιν: ε ιεθαλίηζα εκαγηέ βάδεηε ην αιεύξη, θάλεηε κία ιαθθνπβίηζα ζηε κέζε θαη βάδεηε ην ιάδη θαη ην αιάηη. Ζπκώλνληαο, πξνζζέηεηε ζηγά-ζηγά λεξό έσο όηνπ γίλεη κηα δύκε όρη πνιύ ζθηθηή. Μεηά, αλνίγεηε ην θύιιν κε ην μπιίθη θαη αθνύ ιαδώζεηε ειαθξά ην ηαςί θαη ηα πιατλά ηνπ. Μεηά ηνπνζεηείηε ηε γέκηζε ζην θύιιν θαη από πάλσ βάδεηε ηε θξνύζηα, ε νπνία θηηάρλεηαη σο εμήο: ζε έλα ιεθαλάθη ρηππάηε ηα απγά. Πξνζζέηεηε ην παμηκάδη, ην αιεύξη, ην γάια, ην βνύηπξν θαη ην ιάδη. Χηππάηε όιν ην κείγκα έσο όηνπ γίλεη νκνηόκνξθν θαη ην ξίρλεηε ζην ηαςί. ε κέηξηα πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ςήλεηε ζηνπο 200C γηα κία ώξα πεξίπνπ. Πξνο ην ηέινο, ηνπνζεηείηε ιαδόθνιια επάλσ από ην ηαςί.

21 Αρνάκι ψεηό αξλάθη όζν ζέινπκε ζθνξδάθηα ιάδη παηάηεο αιαηάθη πηπεξάθη ιεκνλάθη Σξππάκε ην αξλάθη ζε δηάθνξα κέξε θαη βάδνπκε ηα ζθνξδάθηα. Αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά θαη βάδνπκε ην αξλάθη ζε ηαςί κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη. Σν ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν (πάλσ θάησ) θαη ην γπξίδνπκε 1-2 θνξέο γηα θαιύηεξν ςήζηκν. Αθνύ ην ςήζνπκε γηα θακκηά ώξα, πξνζζέηνπκε θαη ηηο παηάηεο θνκκέλεο θπδσλάηεο (ή όπσο ζέιεηε εζείο) θαη ην αθήλνπκε λα ςεζεί έσο όηνπ γίλνπλ νη παηάηεο θαη ην αξλάθη θάλεη θξνύζηα από πάλσ. Γαλοπούλα γεμιζηή Μηα κηθξή γαινπνύια ακεξηθάληθε κε ζεξκόκεηξν 4-5 θξέζθα θξεκκύδηα 1 θιηηδάλη ξύδη άλεζν θνπθνπλάξη (αλ ζέισ) 3 απγά βξαζκέλα θαη κεξηθά ζπθσηάθηα θόηαο Γέκηζε: ςηινθόβσ ηα ζπθσηάθηα ηεο γαινπνύιαο θαη ηα καξαίλσ κε ιίγν βνύηπξν. πγρξόλσο ξίρλσ θαη ηα ςηινθνκκέλα θξεκκπδάθηα, αιαηάθη πηπεξάθη. Όηαλ ηζηγαξηζηνύλ ηα θαηεβάδσ από ηελ θσηηά θαη πξνζζέησ ην ξύδη ηνλ άληζν θαη ιίγν θνπθνπλάξη, ηα απγά θνκκέλα θαη εάλ ζέισ θαη κεξηθά ζπθσηάθηα θόηαο γηα λα γίλεη ε γέκηζε πηό πνιύ Μεηά παίξλσ ηελ γαινπνύια ηελ μεπαγώλσ, ηελ πιέλσ θαιά, ηελ αιαηνπηπεξώλσ ηελ αιείθσ κε ιαδάθη, ιεκνλάθη θαη κνπζηαξδίηζα θαη πξνζζέησ ζηελ θνηιηά ηεο ηελ γέκηζε. Καηόπηλ ηελ ξάβσ θαη ηελ ςήλσ ζε κέηξην θνύξλν, ζε έλα ηαςί κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη, έσο όηνπ βγεη ην ζεξκόκεηξν από ην θξέαο ηειείσο. Αλ ζέισ πξνζζέησ θαη παηαηνύιεο θνκκέλεο θπδσλάηεο.

22 Γαλοπούλα ζκέηε Μηα γαινπνύια ακεξηθάληθε κε ζεξκόκεηξν ιίγεο παηάηεο θνκκέλεο ζηαπξσηά θνκκαηάθηα θεθαινηύξη κνπζηάξδα, αιάηη, πηπέξη ιεκνλάθη θαη ιαδάθη Παίξλσ κηά άζπξε γαινπνύια. Σελ μεπαγώλσ θαη ηελ πιέλσ θαιά, ηελ αιαηνπηπεξώλσ,θαη ηεο βάδσ ζηελ θνηιηά αιαηάθη πηπεξάθη, θνκκάηηα θεθαινηύξη θαη ιίγε κνπζηάξδα. Σελ ςήλσ ζε κέηξην θνύξλν ζε ηαςί (κε ιάδη ιεκόλη θαη λεξάθη) γηα λα θαινςεζεί, γηα κηα ώξα πεξίπνπ. Σόηε πξνζζέησ θαη παηάηεο γύξσ γύξσ. Ζ γαινπνύια είλαη έηνηκε όηαλ ην ζεξκόκεηξν βγεη από ην θξέαο ηειείσο.

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! Με βάζε ηελ 4 ε ελόηεηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ρνι. έηνο: 2011-12 πκκεηείραλ νη καζεηέο: Γεξκηηδάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα