Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ. Τριμηνιαία έκδοςη Ορθοδόξου Νεολαίασ τησ Ενορίασ Αναλήψεωσ του Σωτήροσ Stuttgart. Υεηξί Φσηίνπ Κόληνγινπ. Οι Άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ. Τριμηνιαία έκδοςη Ορθοδόξου Νεολαίασ τησ Ενορίασ Αναλήψεωσ του Σωτήροσ Stuttgart. Υεηξί Φσηίνπ Κόληνγινπ. Οι Άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας"

Transcript

1 Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ Τριμηνιαία έκδοςη Ορθοδόξου Νεολαίασ τησ Ενορίασ Αναλήψεωσ του Σωτήροσ Stuttgart Υεηξί Φσηίνπ Κόληνγινπ Οι Άγιοι στη ζωή της Εκκλησίας ΟΚΣΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 Σευ χοσ 6ο

2 Die Heiligen im Leben der Kirche 4 Ο Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθφο...8 Γηθαίσλ ςπραί ἐλ ρεηξί Θενῦ...13 Φηιαλζξσπίαο ην αλάγλσζκα Οη δχν πξαγκαηηθφηεηεο.. 18 Όηαλ πεζαίλεη έλα παηδί, πεζαίλεη ε αλζξσπφηεηα.21 Η Αγία Βαξβάξα ε Μεγαινκάξηπξαο πλάληεζε Αζινπαηδηψλ Παλνξζνδφμνπ Νενιαίαο ηνπηγάξδεο Οη Άγηνη Ραθαήι, Νηθφιανο, Δηξήλε θαη νη ζπλαζιήζαληεο 26 2

3 Οι Άγιοι ςτη ζωή τησ Εκκληςίασ Αγαπεηνί παηέξεο, αγαπεηνί αδειθνί, ηα δνθεξά ρξφληα ηεο ζχγρπζεο πξνβάιιεη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αλαδεηήζνπκε ην θσο ηεο αιήζεηαο. Οη άλζξσπνη πνπ βηψλνπλ θαη δηδάζθνπλ κε ηε δσή θαη ην ιφγν ηνπο ηελ αιήζεηα, δειαδή ηνλ Υξηζηφ, είλαη ε ππμίδα ζην ηαμίδη ηεο αλαδήηεζεο καο. Δίλαη νη επράξηζηνη άλζξσπνη, νη ε- ξαζηέο ηεο νξζήο δφμεο θαη νη θάξνη ηεο επζεβείαο. Οη Άγηνη αλαδεηθλύνληαη ππέξκαρνη ηεο πίζηεο θαη αλύζηαθηνη εξγάηεο ηνπ ακπειώλα ηνπ Χξηζηνύ. Αλαηέιινπλ σο θσζηήξεο ζην νπξάλην ζηεξέσκα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο καο, ε νπνία ζηέθεηαη απφ ηνλ θαηξφ ησλ Απνζηφισλ έσο ζήκεξα αζάιεπηνο θαη απαξάιιαθηνο. Οχησο επαιεζεχεηαη ν ιφγνο ηνπ πξνθήηε: «Μεγάιε έζηαη ε δόμα ηνπ νίθνπ ηνύηνπ». Δπρόκαζηε θαιή αλάγλσζε, ε Οξζόδνμνο Νενιαία. 3

4 Die Heiligen im Leben der Kirche Interview mit Vater Martinos Petzolt Welche Menschen anerkennt die Orthodoxe Kirche als Heilige? - Heilige sind für die orthodoxe Kirche Menschen, die das Ziel des Menschseins ganz offensichtlich erreicht haben, die Gemeinschaft mit Gott, die durch den Sündenfall zerstört worden war. Durch den Sündenfall hat sich der Mensch von der innigen Gemeinschaft mit Gott getrennt. Nun regiert die Sünde. Mit der Taufe wurde die Sündenschuld abgewaschen. Paulus nennt zu Recht alle Gläubigen Heilige, weil sie durch die Taufe geheiligt und Tempel des Heiligen Geistes wurden. Aber in der Lebenspraxis ist die Heiligkeit noch weit entfernt. Denn die Folgen der Sünde, die Leidenschaften, die Krankheiten, der Tod sind auch nach der Taufe geblieben. Durch die Leidenschaften fällt der Mensch immer wieder in Sünde. Die Heiligen bekämpften ihre Leidenschaften und brachten sie mit der Gnade Gottes, Askese und Gebet zum Stillstand, so dass der Dreieine Gott in ihrer Seele immer mehr Raum gefunden hat. Die Sünde ist gewichen, die Heiligung gekommen. So konnten diese heiligmäßigen Menschen auch Werkzeuge des Göttlichen Heilsplanes für alle Menschen werden, Wunder wirken, prophetisch reden, Menschen zu Gott führen. Diese Gnadengaben, die die Heiligen für die Menschen einsetzen, wirken über den Tod und dann sogar noch mehr. Als Heiliger erweist sich jemand nach seinem Tode, wenn die 4

5 Gläubigen spüren, erleben und sehen, wie der Heilige wunderbar wirkt und Wunder tut, weil er die Freiheit (παξξεζία) hat, vor Gott Fürsprache zu halten und weil Gott seine Fürsprache offensichtlich erhört. Die weltweite Bedeutung der Heiligen macht tiefen Eindruck! Zum Beispiel sehen wir den heiligen Nektarios, Bischof von Pentapolis als Wundertäter in Rumänien. - Der heilige Nektarios wird auf Ägina verehrt, aber er war nicht Bischof in Griechenland, sondern in Ägypten, im Patriarchat von Alexandrien. Noch viel weniger kennt er Grenzen als Heiliger vor dem Thron Gottes. Wer ihn anruft, den hört er, wenn Gott das zulässt. So ist er auch bei einer Operation in Stuttgart gesehen worden. Warum sollte er keine Wunder in Rumänien wirken, wenn die Rumänen ihn verehren und anrufen? Umgekehrt wird auch der russische Arzt Loukas von Sympheroupolis in Griechenland sehr verehrt und wirkt zahllose Wunder. Die Kirche selbst ist die wahre Ökumene. Sie erstreckt sich bis zu den Enden der Erde, und in jeder Liturgie wird der geistige Opferdienst dargebracht für die ganze Kirche und den ganzen Erdkreis. Die Gottesgebärerin wurde über die ganze Schöpfung erhoben. Wie wurde sie einer solchen Ehre gewürdigt? - Alle Aussagen über die Gottesmutter sind eigentlich Folgerungen aus dem rechten Glauben an Christus. Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der in der Gottesgebärerin Mensch geworden ist, dann gebührt auch seiner Mutter Ehre. Der von der Gottesgebärerin Menschgewordene ist aber zugleich Gottes Sohn. In der einen Person sind göttliche Natur und menschliche Natur untrennbar verbunden. Das bedeutet, dass niemand die menschliche Natur, die aus Maria geboren wurde, von der göttlichen Natur, dem ewigen Logos und Sohn Gottes, isoliert sehen kann. Wer die eine Natur sieht, sieht die andere Natur in der einen Person Jesu Christi mit. Wer die eine Natur bekennt, bekennt die andere Natur mit. Wer über die eine Natur redet, 5

6 redet über die andere Natur mit. Wer über Maria als Mutter Jesu redet, redet auch über die Gottesgebärerin des Gottessohnes mit, weil es keine zwei Christusse, keine zwei Personen gibt, sondern nur den einen menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, den Herrn. Der ewige Logos Gottes, der als Wort Gottes die ganze Welt geschaffen hat, - denn im Sprechen Gottes wurde alles, was geworden ist -, nimmt Wohnung in der Gottesgebärerin. Deshalb ist sie größer zu preisen als alle Menschen und alle Engel. Den die Himmel nicht fassen können ist menschgeworden in der Jungfrau. Wenn der Menschensohn selbst größer als die Himmel ist, dann muss auch die Mutter, die ihn gebar, größer als die Himmel gepriesen werden. Man erkennt die Konsequenz des Sprechens über die Gottesmutter aus dem Christusmysterium. In der Kirchengeschichte sehen wir Martyrer, wie sie unseren Glauben verteidigten in Zeiten der Verfolgungen, und Bekenner in Zeiten der Häresien. Können wir sagen, dass die Heiligen Vorkämpfer der Orthodoxie sind? - Diejenigen, die etwas lieben, verteidigen das auch. Die Martyrer sind deshalb so tapfer und unbeugsam, weil sie Christus lieben. Sie haben ihn erkannt, sind von Liebe erfüllt und verteidigen ihn und den rechten Glauben an ihn. Sie sind vor allem Kämpfer und Verteidiger Christi und des rechten Glaubens an ihn. Die Ikone gehört der Internetseite Byzantine articons der Malerin Maria Sigala. 6

7 Da, wo die Martyrer und Bekenner im Streit mit den Häresien standen, wurden sie auch Vorkämpfer der Rechtgläubigkeit. Aber in den osmanischen oder kommunistischen Verfolgungen stand weniger die Rechtgläubigkeit als der grundsätzliche Glaube an Christus im Vordergrund. Freilich kann man niemals den Christusglauben vom rechten, also orthodoxen Christusglauben trennen. Denn ein falscher Glaube ist in Wahrheit ein Unglaube. Die Orthodoxe Kirche glaubt diejenigen, die gemartert wurden, als Martyrer, die Lehrenden als Väter, die den Glauben gelebt haben als Selige. Folglich haben alle, die allen Zeiten und überall glaubten und glauben, denselben und unveränderten Glauben? - Es gibt nur einen Christus und einen Glauben. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er den Glauben auf der Erde finden? (Lk 18,8). Damit ist natürlich derselbe Glaube gemeint, den er verkündet und geschenkt hat. Es gibt nur den einen wahren Glauben der Einen Heiligen Katholischen und Apostolischen Kirche. Tradition heißt die unverfälschte Übergabe des treu gehaltenen Glaubens von den Aposteln bis heute, wie auch Paulus selbst sagt: Überliefert habe ich euch, was ich überliefert bekommen habe (1Kor 15,3). Da gibt es keine Variation des einen apostolischen Glaubens, auch wenn derselbe Glaube in verschiedener Weise, verschiedener Kultur, verschiedener Zeit mit verschiedenen Worten von den heiligen Vätern der Kirche immer wieder neu ausgesagt wurde und wird. Die Geschichte der Kirche ist nämlich keine stereotype Kopie oder ein starres Festhalten an Äußerem, sondern ein lebendiger geschichtlicher Prozess, den der Heilige Geist inspiriert. Aber es bleibt derselbe Glaube, den der Heilige Geist den Menschen eingibt. Ein anderes Wort für diesen selben treu gehaltenen apostolischen Glauben ist orthodox. Wir bedanken uns bei Vater Martinos Petzolt, Pfarrer der Kirche der Heiligen Drei Hierarchen in Würzburg, für seine kostbaren Worte und seine Zeit! 7

8 Ο Ο Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθόο Ο πνιύθσηνο ήιηνο ηεο Οξζνδνμίαο Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθφο γελλήζεθε απφ επζεβείο γνλείο ην 1392 κ.υ. ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ε ειηθία 26 εηψλ δηέλεηκε ηα ππάξρνληά ηνπ ζηνπο πησρνχο θαη εθάξε κνλαρφο. Γηέζεηε επθπΐα θαη βαζηά ζενινγηθή κφξθσζε. Γξήγνξα απέθηεζε θήκε γηα ηελ αξεηή θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη έγηλε πξντζηάκελνο ηνπ Παηξηαξρηθνχ Φξνληηζηεξίνπ. Υεηξνηνλήζεθε Δπίζθνπνο Δθέζνπ ην 1437 κ.υ. θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Απηνθξάηνξα, ν νπνίνο ηνλ εθηηκνχζε ηδηαίηεξα. Ο Άγηνο έδεζε ζε κία πεξίνδν πνπ ν ιαόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο είρε έληνλε αγσλία γηα ην πσο ζα αληηκεησπηζζεί ε ηνπξθηθή απεηιή. Ο Απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ ν Παιαηνιόγνο πξνζέβιεπε ζηε βνήζεηα ηεο Γύζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηνπξθηθνύ θηλδύλνπ. Ήξζε ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Πάπα Δπγέλην Γ γηα ηε δηελέξγεηα πλόδνπ πξνο ζπδήηεζε ησλ δηαθνξώλ κε ηελ Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Πξηλ δεη θαλείο ηελ πεξίθεκε ύλνδν ηεο Φεξξάξαο- Φισξεληίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη πξψηα κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Οξζφδνμεο θαη ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ δηεμήρζε ε χλνδνο απηή. Σν ζρίζκα είρε ήδε επέιζεη ην 1054 κ.υ.. 8

9 εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο Οξζφδνμεο θαη Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο είλαη ην πξσηείν ηνπ Πάπα. ην χκβνιν ηεο Πίζηεσο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηηο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο, ιέγεηαη «Πηζηεύσ θαη εηο ην Πλεύκα ην Άγηνλ, ην Κύξηνλ, ην Εσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο εθπνξεπόκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Τηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη ζπλδνμαδόκελνλ». Η Γχζε αξγφηεξα πξφζζεζε ηελ θξάζε «θαη εθ ηνπ Τηνχ». Οη Οξζφδνμνη απνθεξχηηνπλ απηήλ ηελ πξνζζήθε ζην χκβνιν ηεο Πίζηεσο. Άιιεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο είλαη ε ρξήζε «αδχκσλ», δειαδή ε ρξήζε άδπκνπ άξηνπ ζηε Θεία Δπραξηζηία θαζψο θαη ε ζεσξία ησλ Γπηηθψλ γηα ην θαζαξηήξην. Η θαηάιεςε ηεο Κσλ/πνιεο ην 1204 κ.υ. απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο θαη νη ιεειαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ, κεγάισζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απφζηαζε κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Η έλαξμε ηεο πλφδνπ έγηλε ζηηο 9 Απξηιίνπ ηνπ 1438 κ.υ. ζηελ Φεξξάξα. ρεηηθά κε ην επίκαρν ζέκα ηεο πξνζζήθεο ζην ύκβνιν ηεο Πίζηεσο, ν Άγηνο απαίηεζε λα αλαγλσζζνύλ νη όξνη ησλ Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ γηα λα ιάκςεη ε αιήζεηα. Αξρηθά νη Γπηηθνί αξλήζεθαλ, ζηε ζπλέρεηα φκσο δέρηεθαλ λα αλαγλσζζνχλ. Μεηά ηελ αλάγλσζε, πνιινί Ρσκαηνθαζνιηθνί παξεπξηζθφκελνη θιεξηθνί θαη ιατθνί νκνιφγεζαλ φηη πνηέ ζην παξειζφλ δελ ηα είραλ αθνχζεη απηά θαη φηη νη Οξζφδνμνη αθνινπζνχλ ηα νξζά δφγκαηα. Βιέπνληαο πνιινί Ρσκαηνθαζνιηθνί ην θιίκα πνπ είρε δηακνξθσζεί, άξρηζαλ λα εθλεπξίδνληαη θαη λα νκηινχλ πβξηζηηθά ζηνπο Οξζφδνμνπο. Έγηλαλ αγνξεχζεηο φπνπ κάηαηα νη Ρσκαηνθαζνιηθνί ζενιφγνη αγσλίδνληαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αληηθαλνληθή πξνζζήθε ζην χκβνιν ηεο Πίζηεσο. Αμηνκλεκόλεπηνη είλαη θαη νη ηέζζεξηο αληηξξεηηθνί ιόγνη πνπ εθθώλεζε ν Άγηνο, αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Γπηηθώλ γηα ην θαζαξηήξην ππξ. Οη αγνξεύζεηο ήηαλ καθξέο θαη νη ζπδεηήζεηο αηειείσηεο, ρσξίο νη ζπλνδείεο ησλ δύν πιεπξώλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνην θνηλό ζπκπέξαζκα. 9

10 Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1439 κ.υ. κεηαθέξζεθε ε χλνδνο ζηελ Φισξεληία. Οη Ρσκαηνθαζνιηθνί άξρηζαλ λα ζθιεξαίλνπλ ηε ζηάζε ηνπο. Εήηεζαλ κάιηζηα από ηνλ Απηνθξάηνξα, ν νπνίνο θαη ην απνδέρζεθε, λα κελ νκηιεί πιένλ ν Άγηνο Μάξθνο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη λα αλαηίζεηαη ζε άιινπο Δπηζθόπνπο λα εθπξνζσπνύλ ηνπο Οξζνδόμνπο. Πνιινί Δπίζθνπνη άξρηζαλ λα δεηνχλ πιένλ απφ ηνλ Απηνθξάηνξα λα ηνπο αθήζεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Πφιε. Σειηθά κε ηελ πίεζε ηνπ Απηνθξάηνξα, πνπ επηζπκνχζε δηαθαψο ζπκθσλία, έγηλε δεθηή ε άπνςε ησλ Γπηηθψλ ζηελ πξνζζήθε ζην χκβνιν ηεο Πίζηεσο. Νόκηδε ινηπόλ όηη κε απηό ζα έθιεηλε ηε ζπκθσλία. Οη Ρσκαηνθαζνιηθνί όκσο δήηεζαλ λα δερζνύλ νη Οξζόδνμνη θαη ην πξσηείν ηνπ Πάπα, ηε ζεσξία ηνπ θαζαξηεξίνπ θαη ηε ρξήζε άδπκνπ άξηνπ ζηε Θεία Δπραξηζηία. Απηά ηάξαμαλ ηε ζπλνδεία ησλ Οξζνδόμσλ. Σειηθά, άιινη κεηά από πηέζεηο θαη άιινη εθ πεπνηζήζεσο, απνδέρζεθαλ θαη απηέο ηηο απαηηήζεηο. Φσηεηλή εμαίξεζε ν Άγηνο Μάξθνο θαη θάπνηα ιίγα κέιε ηεο ζπλνδείαο. ηα δνγκαηηθά δεηήκαηα νη Οξζφδνμνη δέρηεθαλ ηηο ξσκαηνθαζνιηθέο αμηψζεηο, αλ θαη θάπνηεο δηαηππψζεηο ήηαλ αξθεηά αζαθείο. Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αδχκσλ, επηηξάπεθε ζηνπο Οξζφδνμνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλδπκν άξην, ελψ νη Ρσκαηνθαζνιηθνί ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ άδπκν. Η εηθφλα πξνέξρεηαη απφ ην Ο Πάπαο όηαλ έιαβε ην έγγξαθν ηεο ζπκθσλίαο κε ηηο ππνγξαθέο θαη είδε όηη δελ ππήξρε ε ππνγξαθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ είπε ηελ πεξίθεκε θξάζε «Λνηπόλ δελ θαηαθέξακε ηίπνηα». ηε ζπλέρεηα δήηεζε λα δεη ηνλ Άγην θαη δηεκήλπζε ζηνλ Απηνθξάηνξα φηη αλ ν Άγηνο δελ 10

11 απνδερζεί ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ πξέπεη λα θξηζεί απφ ηε χλνδν θαη λα ηηκσξεζεί. Ο Απηνθξάηνξαο αξλήζεθε ππελζπκίδνληάο ηνπ φηη ν Άγηνο είλαη κέινο ηεο δηθήο ηνπο ζπλνδείαο. Ύζηεξα απφ ηηο πηέζεηο ηνπ Πάπα, δέρηεθε λα ηνλ ζηείιεη εγγπφκελνο φκσο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. Ο Άγηνο Μάξθνο δήισζε άθνβα ζηνλ Πάπα φηη δελ απνδέρεηαη ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ. Ο Πάπαο ηνλ θνβέξηζε όηη ζα θαηαδηθαζζεί σο αηξεηηθόο θαη ν Άγηνο ηνπ απάληεζε: «Οη ύλνδνη θαηαδίθαδαλ απηνύο πνπ δελ ππάθνπαλ ζηελ Δθθιεζία θαη έπαηξλαλ θάπνηα ζέζε ελάληηα ζε απηήλ, π- πέξ θάπνηαο αηξεηηθήο δηδαζθαιίαο, θεξύηηνληάο ηελ αγσληδόκελνη ππέξ απηήο. Γηα απηό θη απηνύο ηνπο νλόκαδαλ αηξεηηθνύο θαη θαηαδίθαδαλ πξώηα ηελ αίξεζε θαη έπεηηα απηνύο πνπ ηελ ππνζηήξηδαλ. Δγώ όκσο δελ θεξύηησ δηθό κνπ δόγκα, νύηε θαηλνηόκεζα ζε θάηη, νύηε παίξλσ ζέζε ππέξ θάπνηνπ θαη μέλνπ θαη λόζνπ δόγκαηνο, αιιά ηεξώ ζην αθέξαην ην δόγκα πνπ παξέιαβε θαη θαηέρεη ζπλερώο ε Δθθιεζία, από ηνλ ίδην ην σηήξα καο Ηεζνύ Υξηζηό θαη ην νπνίν θαηείρε θαη ε αγία Ρσκατθή Δθθιεζία πξηλ από ην ζρίζκα, καδί κε ηε δηθή καο αγία Αλαηνιηθή Δθθιεζία» Όηαλ ε ζπλνδεία ησλ Οξζνδφμσλ επέζηξεςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν ιαφο ηνπο απνδνθίκαζε. Αληίζεηα, εηνίκαζε ζεξκή ππνδνρή ζηνλ Άγην Μάξθν πνπ ζηε ζπλείδεζε ηνπ ήηαλ πάληα ν αθιφλεηνο ζηχινο ηεο Δθθιεζίαο. ηε ζηάζε ηνπ ιανχ έλαληη ηνπ Αγίνπ αλαθέξεηαη ν ιαηηλφθξσλ Ισζήθ Μεζψλεο: «Ο Δθέζνπ είδε ην πιήζνο λα ηνλ δνμάδεη, δηόηη δελ ππέγξαςε. Ο ιαόο ηνλ πξνζθπλνύζε, όπσο πξνζθπλνύζαλ άιινηε νη Ηζξαειίηεο ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ααξώλ. Όινη ηνλ επεπθεκνύζαλ θαη ηνλ νλόκαδαλ Άγην». ηηο 23 Ινπλίνπ ηνπ 1444 κ.υ. ν Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθφο απνδήκεζε εηο Κχξηνλ. Αξρηθά ε κλήκε ηνπ ενξηαδφηαλ ηελ 23ελ Ινπλίνπ, αιιά αξγφηεξα νξίζζεθε ε 19ε Ιαλνπαξίνπ, εκέξα πξνθαλψο ηεο αλαθνκηδήο ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ Αγίνπ θαη ηαθήο ηνπ ζηε κνλή ηνπ Λαδάξνπ 11

12 ζην Γαιαηά. Ζ ύλνδνο ηεο ΦεξάξαοΦισξεληίαο ήηαλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ επζεβνύο ιανύ άθπξε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ζπλήιζε χλνδνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ νπνία αληηπξνζσπεχζεθαλ θαη ηα Παηξηαξρεία ηεο Αλαηνιήο. Η Οξζφδνμε Δθθιεζία θαηαδίθαζε ζχζζσκε ηε χλνδν ηεο Φεξάξαο-Φισξεληίαο, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε «κηαξά» θαη «ςεπηνζύλνδνο». Ο αυτοκράτορασ Ιωάννησ Η' Παλαιολόγοσ ειςέρχεται έφιπποσ ςτη Φλωρεντία για τη ςύνοδο του 1439, όπου υπογράφηκε η Ένωςη των Εκκληςιών. Φλωρεντία, τμήμα νωπογραφίασ (περ ) του Μπενότςο Γκότςολι ςτο Παλάτςο Μέντιτςι-Ρικάρντι Ἀπνιπηίθηνλ Ήρνο γ. Θείαο πίζηεσο Θείαο πίζηεσο, νκνινγία, κέγαλ εχξαην, ε Δθθιεζία, δεισηήλ ζε ζεηε Μάξθε παλεχθεκε, ππεξκαρνχληα παηξψνπ θξνλήκαηνο, θαη θαζαηξνχληα ηνπ ζθφηνπο πςψκαηα. Όζελ άθεζηλ, Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηνηο ζε γεξαίξνπζη. Δπηκέιεηα: Γ. αΐλεο Βηβιηνγξαθία 1. Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθφο, Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ Πάξηνπ, Δθδφζεηο Νέζησξ 2. Άγηνο Μάξθνο ν Δπγεληθφο θαη ε Έλσζηο ησλ Δθθιεζηψλ, Νηθνιάνπ Π. Βαζηιεηάδε, Δθδφζεηο Αδειθφηεο Θενιφγσλ «ν σηήξ» 3. Η Οξζφδνμε Δθθιεζία, Κάιιηζηνπ Ware, Δθδφζεηο Αθξίηαο 12

13 Γηθαίσλ ςπραί ἐλ ρεηξί Θενῦ Ο παηήξ Γεκήηξηνο Βαγγειήο γελλήζεθε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1934 ζην Πεηξνβνχλη, ζε έλα κηθξφ ρσξηφ έμσ απφ ηα Ισάλληλα. Ήηαλ έλαο απφ ηα έμη παηδηά ηεο νηθνγελείαο Κσλζηαληίλνπ θαη νθίαο Βαγγειή θαη κεγάισζε κέζα ζηελ νηθνγελεηαθή δεζηαζηά. Δπηζθέθζεθε ην δεκνηηθό ζρνιείν ζην Πεηξνβνύλη. Αξγόηεξα πήγε ζε γπκλάζην ζηα Ησάλληλα, όπνπ θαη ηειείσζε ην ζρνιείν. Μεηά ηε ζρνιηθή ηνπ ζεηεία ζπνχδαζε Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην ησλ Αζελψλ θαη ππεξέηεζε ην ειιεληθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ. Νπκθεύηεθε ηελ Διεπζεξία κε ηελ νπνία απέθηεζαλ δύν ζπγαηέξεο. Σν 1964 ζην Troisdorf ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο θαη ε πξώηε ηνπ ελνξία ήηαλ ζηελ πόιε Essen. Αξγφηεξα ήξζε ζηε ηνπηγάξδε, φπνπ ζηε δχζθνιε δεθαεηία ηνπ 60 α- λαδεηνχζε ζπλερψο ρψξν γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο πεξηνρήο. Γηεηέιεζε κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 80 ηαπηφρξνλα ηεξέαο ζε πνιιέο ελνξίεο, φπσο ε ελνξία ηνπ Leonberg, ηνπ Vaihingen Enz, ηνπ Waiblingen θαη ηεο ηνπηγάξδεο. Τν έηνο 1972 ίδξπζε ε ελνξία ηεο Αλαιήςεσο ηνπ Σσηήξνο, ηελ πξώελ επαγγειηθή εθθιεζία Paulus Notkirche ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο ηνπηγάξδεο. Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 90 κνηξαδόηαλ ηνλ ρώξν ηεο εθθιεζίαο κε ηε ζεξβηθή νξζόδνμε ελνξία. ηηο ηνύ παξαρσξήζεθε από ηελ επαγγειηθή εθθιεζία κε έλα ζπκβνιηθό ηίκεκα. Ο παηήξ Γεκήηξηνο κεηά απφ ζθιεξή δνθηκαζία ζην θξεβάηη ηνπ πφλνπ, απνδήκεζε εηο Κχξηνλ ηελ 5ε Ινπιίνπ Θα είλαη πάληνηε ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο πξνζεπρέο καο. Γ.Μ. & Ι.Φ. 13

14 Ση ζεκαίλεη θηιαλζξσπία Φηιαλζξσπία ζεκαίλεη αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, αληδηνηειήο πξνζθνξά θη ειεεκνζχλε ρσξίο αληαιιάγκαηα. Αλαηξέρνληαο ζην παξειζφλ, ζπλαληνχκε ην ζρέδην ηεο ζείαο νηθνλνκίαο. Οη Πξσηφπιαζηνη ακάξηεζαλ θαη βγήθαλ απφ ηνλ Παξάδεηζν. Ο Θεφο επέηξεςε λα εηζέιζεη ν ζάλαηνο ζηελ αλζξψπηλε θχζε, γηα λα κε γίλεη ην θαθφ αζάλαην 1. Καηφπηλ, ν Τηφο Σνπ ν κνλνγελήο ελαλζξσπίζζεθε θαη λα ζηαπξψζεθε δίλνληαο ην αίκα Σνπ γηα ηε ιχηξσζε ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο. Ο ίδηνο ν Υξηζηόο, όηαλ ήξζε ζηε Γε, όρη κόλν καο δίδαμε κε ιόγηα ηελ θηιαλζξσπία, αιιά ήηαλ θη ν ίδηνο ειεήκσλ κε ηα ζαύκαηά Σνπ θαη ηηο ζεξαπείεο Σνπ ζηνπο αζζελείο. Πνηα άιιε απόδεημε λα ζέιεη θαλείο, όηαλ ηε ζηηγκή ηεο άδηθεο ηαύξσζήο Σνπ θαη ηνπ ζπγθινληζηηθνύ πόλνπ πνπ έλησζε ην αλζξώπηλν ζώκα Σνπ Δθείλνο πξνζεπρόηαλ θαη δεηνύζε από ηνλ Παηέξα θαη Θεό Σνπ λα ζπγρσξήζεη ηνπο δήκηνύο Σνπ. Ση άιιν όκσο είλαη ε θηιαλζξσπία θαη ε ειεεκνζύλε; Οπνηαδήπνηε κνξθή βνήζεηαο πιηθήο ή πλεπκαηηθήο, εθδήισζε αγάπεο ζην ζπλάλζξσπν, ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ θαηαηξεγκέλν, επίζθεςε ζηνλ αζζελή ή ην θπιαθηζκέλν, πξνζεπρή γηα φπνηνλ έρεη αλάγθε ή γηα ηε ζπγρψξεζε ησλ θεθνηκεκέλσλ. Αθφκα θαη ηα θφιιπβα πνπ θηηάρλνπκε είλαη κέγηζηε κνξθή θηιαλζξσπίαο. 14 Ο Νιπτήρ από το odosaeginis.blogspot.gr

15 ζήζνπκε αθνχ δε καο πεξηζζεχνπλ;» Σν ζίγνπξν είλαη, φηη δελ ππάξρεη άλζξσπνο πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη βνήζεηα. Ζ ειεεκνζύλε δελ είλαη κόλν ρξεκαηηθή, ζίγνπξα ζα ππάξρεη ν ηξόπνο πνπ είλαη θνκκέλνο θαη ξακκέλνο ζηα κέηξα ηνπ θαζελόο καο. Ο πιεζίνλ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά καο Οη άγηνη Παηέξεο καο θαηά θαηξνύο κάο έρνπλ ζπκβνπιεύζεη κε ηα ιόγηα ηνπο λα βνεζάκε όινλ ηνλ θόζκν ρσξίο δηαθξίζεηο ζε θπιέο θαη ρξώκαηα. Ο Άγηνο Ισάλλεο ηεο Κξνζηάλδεο αλαθεξφκελνο ζρεηηθά, είρε πεη: «Έλαο θησρόο ζνύ δεηεί λα ηνλ βνεζήζεηο. [ ]. Αηέληζε ηνλ αδειθό ζνπ κε αγάπε θαη νηθηηξκνύο θαη βνήζεζέ ηνλ πξόζπκα. Δίλαη κέινο ηνύ Υξηζηνύ θαη δηθό ζνπ «αιιήισλ κέιε εζκέλ» 2, είλαη λαόο ηνύ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Ο Θεόο ηνλ αγαπά θαη ηνλ ππνιήπηεηαη όπσο θαη ζέλα 3». Πσο κπνξνύκε λα βνεζάκε Η ζχγρξνλε επνρή πνπ δηαλχνπκε έρεη θέξεη πνιιέο δπζθνιίεο. Γελληέηαη ε απνξία: «Πψο λα βνε- 15 Απηφο πνπ έρεη νηθνλνκηθή επξσζηία ζα δψζεη κεγάια πνζά, ζα ρηίζεη νξθαλνηξνθεία, γεξνθνκεία, ζα θάλεη πνιπδάπαλεο δσξεέο ζηηο εθθιεζίεο θαη ζε ηδξχκαηα. Άιινο πνπ έρεη κηθξφηεξε νηθνλνκηθή επρέξεηα κπνξεί λα ειεήζεη ηνπο θησρνχο κε φζα ρξήκαηα αληέρεη λα δψζεη, κε ηξφθηκα, ξνχρα θαη άιια πιηθά αγαζά. Σα ρξήκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή πιηθήο βνήζεηαο ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηε δηθή καο θη φρη απφ μέλε πεξηνπζία, ηελ νπνία ζα έρνπκε απνθηήζεη ηίκηα. Η θηιαλζξσπία δελ αλαθέξεηαη κόλν ζε ρξήκαηα. Δίλαη αξθεηφ λα πνχκε κηα παξήγνξε θνπβέληα ζε θάπνηνλ πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, λα απαιχλνπκε ηνλ ςπρηθφ πφλν κε έλα ιφγν αλζξσπηάο θαη κηα ζπκβνπιή. Να παξέρνπκε εξγαζία αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο καο. Να θάλνπκε έλα πξφζθνξν γηα ηε ζεία Λεηηνπξγία, ψζηε λα δηαβαζηνχλ ηα νλφκαηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ή ηα νλφκαηα ησλ θεθνηκεκέλσλ. Απηφ ζα είλαη κηα

16 κεγάιε ειεεκνζχλε. ηε Βνπιγαξία έρεη γίλεη γλσζηφο, θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν, έλαο ειηθησκέλνο δεηηάλνο, ν ν- πνίνο δίλεη ηηο επεξγεζίεο πνπ δέρεηαη ζε άιινπο πνπ ηηο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε θη ν ίδηνο θξαηάεη κφλν φζα ηνπ είλαη απαξαίηεηα, γηα λα ζπληεξείηαη ζηε δσή 3. Σν θίλεηξν ηεο ειεεκνζύλεο Έλαο κεγάινο παξάγνληαο είλαη ην θίλεηξν. Ο κόλνο ιόγνο πνπ έρνπκε είλαη θαζαξά θαη κόλν ε αγάπε θαη ν ζεβαζκόο ζηελ αλζξώπηλε ππόζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε ε- γσηζηηθά θαη λα πεξηκέλνπκε λα κπεη ην φλνκά καο σο επεξγέηεο κε ρξπζέο πιάθεο ζε εκθαλέο ζεκείν, γηα λα πξνθαινχκε ην ζαπκαζκφ, νχηε ζα πξέπεη λα επηδεηνχκε ην επραξηζηψ απφ ηνλ επεξγεηεζέληα. Όια απηά νδεγνχλ ζην κνλνπάηη ηεο έπαξζεο, ηνπ εγσηζκνχ θαη ηεο αιαδνλείαο. Αληηζέησο, πξέπεη λα δίλνπκε πξφζπκα, ζειεκαηηθά, απφ αγάπε ζην ζπλάλζξσπν, ρσξίο λα δπζαλαζρεηνχκε θαη λα αγαλαθηνχκε. Απο το diakonima.gr, η παραβολη του ςπλαχνικου αμαρειτη. Τν πξνζσπηθό όθεινο Δχινγα γελλάηαη ην εξψηεκα, εάλ θεξδίδνπκε θαη εκείο θάηη, φηαλ δίλνπκε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Σν ξεηφ ιέεη: «Όηαλ παίξλσ γεκίδνπλ ηα ρέξηα κνπ, όηαλ δίλσ γεκίδεη ε ςπρή κνπ». Δίλαη απίζηεπηε ε ηθαλνπνίεζε θαη ε ραξά πνπ ληψζεη απηφο πνπ βνήζεζε κε φ,ηη κπνξνχζε. Ο Θεφο πάληα επηζηξέθεη ζην πνιιαπιάζην απηφ πνπ εκείο πξνζθέξνπκε αληδηνηειψο. Δπίζεο, ε πξνζθνξά βνεζάεη λα ζβεζηνχλ θάπνηεο ακαξηίεο καο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε θαη ηε ζπκνζνθία ηνπ ιανχ καο πνπ ιέεη φηη «έρεη ν θαηξφο γπξίζκαηα» θαη ίζσο βξεζνχκε θαη εκείο θάπνηα ζηηγκή ζε αλάγθε νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Γη απηφ, πξέπεη λα επεξγεηνχκε, γηα λα επεξγεηεζνχκε. Σν βέβαην είλαη φηη ν Θεφο ζα καο ην αληαπνδψζεη. 16

17 Δπίινγνο Αο νδεγήζνπκε θαη ηα παηδηά καο ζ απηόλ ην δξόκν. Αο ηα κάζνπκε λα δίλνπλ κε ραξά, κε αγάπε θη επαηζζεζία. Έλα παηδί κπνξεί λα πξνζθέξεη κε επραξίζηεζε ηα ξνχρα θαη παπνχηζηα πνπ πιένλ ηνχ είλαη κηθξά, ηα βηβιία πνπ ήδε δηάβαζε ή ηα παηρλίδηα πνπ ζηακάηεζε λα παίδεη. Οη παηδηθέο θαξδνχιεο ραίξνληαη πεξηζζφηεξν απφ εκάο, φηαλ ληψζνπλ φηη έγηλαλ ρξήζηκεο θαη ε πξνζθνξά ηνπο έπηαζε ηφπν. Μέζα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ φινη θαηά θαηξνχο αληηκεησπίδνπκε δίλεηαη ε κεγάιε επθαηξία λα δείμνπκε ηελ αλζξσπηά καο. Αο κελ αξλεζνχκε ζε θαλέλαλ. Αο αιιάμνπκε ζηάζε θη αο καιαθψζνπκε ηελ θαξδηά καο, γηα λα επεξγεηήζνπκε κε φπνηνλ ηξφπν κπνξεί ν θαζέλαο. Αο πξνζθέξνπκε ραξά θη ειπίδα θαη θπξίσο αγάπε απφ ηε δεζηή γσληά ηεο θαξδηάο καο. Ο Θεφο ζα επαξεζηεζεί θαη ζα καο ην επηζηξέςεη ζην πνιιαπιάζην, γηα λα επηβεβαησζεί ν γιπθφο Σνπ ιφγνο: «Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο όηη απηνί ειεεζήζνληαη» 5. Δπηκέιεηα: Νεθηαξία θνξδηιάθε Παξαπνκπέο: 1. Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, Λόγνο 38, Δηο ηα Θενθάληα, είηνπλ Γελέζιηα ηνπ σηήξνο, 12, PG 36, 324 D: «Κεξδαίλεη (ελλ. ν Α- δάκ) κέλ ηη θαληαχζα. ηνλ ζάλαηνλ θαη ην δηαθνπήλαη ηελ ακαξηίαλ, ίλα κε αζάλαηνλ ε ην θαθφλ. θαη γίλεηαη θηιαλζξσπία ε ηηκσξία. Οχησ γαξ εγψ πείζνκαη θνιάδεηλ Θεφλ». 2. Πξνο Δθεζίνπο δ Λφγνο πεξί Διεεκνζχλεο, Αγίνπ Ισάλλνπ Κξνζηάλδεο. 4. Απφ ην άξζξν «Ο 99ρξνλνο πνπ δεηηαλεχεη θάζε κέξα ρξήκαηα θαη ηα κνηξάδεη ζε εθθιεζίεο θαη νξθαλά!» ηεο ηζηνζειίδαο diaforetiko.gr 5. Καηά Μαηζαίνλ 5, 7 17

18 Οι δυ ο πραγματικο τητεσ Άγιοσ Ανδρέασ ο δια Χριςτόν ςαλόσ Ο Απφζηνινο Παχινο, ν επνλνκαδφκελνο Απφζηνινο ησλ εζλψλ, κάο θαλεξψλεη ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο Κνξίλζηνπο δχν πξαγκαηηθφηεηεο. Η κηα είλαη ε νπξάληα πλεπκαηηθή δηάζηαζε, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην Ο Απο ςτολοσ Παυ λοσ απο το aktines.blogspot.com θξηηήξην ηεο αιήζεηαο. Σα πάληα δνθηκάδνληαη ζαλ ηνλ ρξπζό ζην θακίλη ηεο αιήζεηαο. Η άιιε δηάζηαζε είλαη ε θνζκηθή δηάζηαζε, ε νπνία ππφθεηηαη ζηνλ ρξφλν θαη ηελ θζνξά. ε απηήλ θπξηαξρεί ην θξηηήξην ηεο εμνπζίαο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «Αλ ν Υξηζηφο δελ έρεη αλαζηεζεί, ηφηε ην θήξπγκα καο είλαη ρσξίο λφεκα, ην ίδην θαη ε πίζηε ζαο. ( ) Αλ ε ρξηζηηαληθή ειπίδα καο πεξηνξίδεηαη κφλν ζ απηή ηε δσή, ηφηε είκαζηε νη πην αμηνζξήλεηνη απ φινπο ηνπο αλζξψπνπο» 1. Ο Άγηνο Αλδξέαο ν επνλνκαδφκελνο δηα Υξηζηφλ ζαιφο θαηελφεζε ηηο δχν πξαγκαηηθφηεηεο θαη πφζεζε λα βηψζεη ηελ πλεπκαηηθή πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξνκνηάζεη κε θσο αλέζπεξν. Σα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα Λένληα ηνπ Πξψηνπ, ηνλ πέκπην αηψλα κ.υ., έδεζε ν Άγηνο Αλδξέαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Απηφο ν Άγηνο θαηαγφηαλ απφ ηε θπζία 2. Ήηαλ δνχινο ηνπ Πξσηνζπαζάξηνπ 3 Θεφγλσζηνπ. Έραηξε ηεο ακέξηζηεο αγάπεο ηνπ θπξίνπ ηνπ, ν νπνίνο ηνλ έζηεηιε λα κάζεη γξάκκαηα. Ο Θεφγλσζηνο δηφξηζε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ δνχιν Ννηάξην, δειαδή γξακκαηέα ηνπ. Η αγάπε ηνπ Αλδξέα γηα ηηο Γξαθέο ππξπνινχζε ηε λεαληθή ηνπ θαξδηά. Μηα λχρηα έπεζε ν Άγηνο ζε βαζχ χπλν θαη είδε ζε φλεηξν φηη βξηζθφηαλ ζε έλα ζέαηξν θαη πάιεςε κε ηνλ αξρέθαθν ερζξφ ηνπ αλζξψπνπ. Αθνχ ηνλ λίθεζε, ν Υξηζηφο ηνχ είπε: «Απφ ηψξα θαη ζην 18

19 εμήο ζα είζαη ν θίινο θαη ν αδειθφο κνπ. Αγσλίζνπ γπκλφο ηνλ θαιφ αγψλα. Γίλε ζαιφο γηα ράξε κνπ θαη εγψ ζα ζνπ δψζσ φινπο ηνπο ζεζαπξνχο ζηε βαζηιεία κνπ» 4. Σν επφκελν πξσί πήγε ζηνλ παηέξα Νηθεθφξν πνπ ππεξεηνχζε σο ηεξέαο ζηελ Αγία νθία. Αθνχ βεβαηψζεθε γηα ην ζείν ζέιεκα, μεθίλεζε ηηο ζαιφηεηεο ηελ επφκελε λχρηα. Μεηά απφ ηέζζεξηο κήλεο απέιπζε ν Θεφγλσζηνο ηνλ αγαπεκέλν ηνπ δνχιν. Ο Άγηνο πεξπαηνχζε ζηνπο δξφκνπο ηεο Πφιεο, πξνζπνηνχηαλ ην κεζπζκέλν θαη γιηζηξνχζε αλάκεζα ζηνπο πεξαζηηθνχο. Τα παηρληδηαξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Αλδξέα ζηνπο δξόκνπο θαη ηηο πιαηείεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην απάλζηζκα ησλ θνξπθαίσλ ζηηγκώλ ηεο Οξζνδνμίαο. Μεξηθνί άλζξσπνη έδεηρλαλ κηα ζπκπάζεηα, άιινη ηνλ ριεχαδαλ θαη ηνλ ρηππνχζαλ. Σα παζήκαηά ηνπ ηα ππέκελε ν Άγηνο Αλδξέαο κε ηαπείλσζε. Οιεκεξίο επρφηαλ κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ ζηξακκέλα ζηνλ Κχξην. Σε λχρηα επέζηξεθε ζε κηα ζηνά θησρφο θαη θαηαθξνλεκέλνο. Πξνζεπρφηαλ νινλπθηίο ζηνλ Θεφ γηα ηνλ ίδην θαη ηνλ θφζκν. Η βηνηή ηνπ Αγίνπ δείρλεη έλα βαζχηαην νξζφδνμν αίζζεκα. Ο Άγηνο πξνζεπρφηαλ, εγθξαηεπφηαλ, ππέκελε θαη δνχζε κπζηηθά. Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εξγαζία. Καλέλαο δελ ππνςηαδφηαλ ηελ αγηφηεηά ηνπ. ηελ θαξδηά ηνπ ήηαλ θξπκκέλνο απφ ηνπο αλζξψπνπο ν ζεζαπξφο ηεο επιάβεηαο. Έλαο ρεηκψλαο ήηαλ ζηε Βαζηιεχνπζα εμαηξεηηθά βαξχο. Σν ρηφλη είρε θαιχςεη φιε ηελ Πφιε θαη ην θξχν δηαπεξλνχζε ηνπο θαηνίθνπο πνπ είραλ θιεηζηεί ζηηο νηθίεο ηνπο. Πνιιά πεηεηλά ηνπ νπξαλνχ πέζαλαλ απφ ην θξχν θαη ν Άγηνο Αλδξέαο βξέζεθε ζε κεγάιε αλάγθε. Καηέθπγε θνληά ζε αζηέγνπο ζαλ θαη εθείλνλ κε ηελ ειπίδα λα δεζηαζεί θνληά ηνπο. Μα εθείλνη ηνλ θπλήγεζαλ κε θσλέο. Γνμαζκέλν ην Όλνκα ηνπ Θενχ ςέιιηζε. Ύζηεξα, πήγε θνληά ζε έλα ζθχιν 19 Η αγηνγξαθία είλαη απφ ηελ ηζηνζειίδα

20 θαη μάπισζε δίπια ηνπ, γηα λα δεζηαζεί. Όκσο, ν ζθχινο έθπγε θαη ν Άγηνο έκεηλε κνλάρνο θαη παγσκέλνο. ε απηήλ ηε δχζθνιε ζηηγκή, εκθαλίζηεθε έλαο λένο πνπ αθηηλνβνινχζε δπλαηφηεξα απφ ηνλ ήιην. Άθνπζε, ηφηε, κηα θσλή: «Πάξηε ηνλ θαη παξεγνξείζηε ηνλ δύν ε- βδνκάδεο θαη θέξηε ηνλ πάιη πίζσ, γηαηί ζέισ λα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη». Ο Άγηνο γεπφηαλ δχν εβδνκάδεο ηνλ Παξάδεηζν θαη α- μηψζεθε λα αλεβεί ζηνλ ηξίην Οπξαλφ, φπσο ν Απφζηνινο Παχινο. Ύζηεξα, μχπλεζε βξηζθφκελνο ζην ίδην κέξνο. Απηφλ ην ζηελφρσξν δξφκν 5 βάδηζε ζηε δσή ηνπ ν Άγηνο Αλδξέαο, ν δηα Υξηζηφλ ζαιφο. Όηαλ έθζαζε ζην ηέξκα, ε ςπρή ηνπ πέηαμε θαζαξή ζαλ πεξηζηέξη ζηνλ Οπξαλφ. Με ηε δσή ηνπ πεξηγέιαζε ηε ζνθία ηνπ θφζκνπ θαη βίσζε ηνλ Θεφ. Πιήξεο Πλεχκαηνο θαηείρε ηε γλψζε θαη επαιήζεπζε ηα ιφγηα ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ: «Απηφ πνπ κνηάδεη κε κσξία ηνπ Θενχ είλαη ζνθφηεξν απ ηε ζνθία ησλ αλζξψπσλ» 6. Δπηκέιεηα: Α. αΐλεο Βηβιηνγξαθία: 1. Πξνο Κνξηλζίνπο Α 15, 14 θαη 15,19 2. Η θπζία ήηαλ αξραία πεξηνρή πνπ ηελ θαηνηθνχζαλ νη θχζεο. Πνιινί αξραίνη ζπγγξαθείο ηελ πξνζδηνξίδνπλ απφ ηε ζεκεξηλή Ρνπκαλία κέρξη ην νξνπέδην Πακίξ, κηα νιφθιεξε πεξηνρή ζηελ Δπξαζία, φπνπ θαηνηθνχζαλ αξραίνη λνκαδηθνί ιανί, νη νπνίνη κηινχζαλ ηξαληθέο γιψζζεο. Απφ ηελ ειιεληθή Wikipedia. 3. Πξσηνζπαζάξηνο: ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία, ν επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο ησλ ζπαζαξίσλ ή βαζηιηθψλ αλζξψπσλ, δειαδή ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηεξνχ παιαηηνχ πνπ είραλ σο απνζηνιή ηφζν ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζην παιάηη, φζν θαη ηελ εθηέιεζε εκπηζηεπηηθψλ απνζηνιψλ ηνπ απηνθξάηνξα. Απφ ην greek_greek.enacademic.com 4. Σν άξζξν βαζίδεηαη ζηηο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ: Der heilige Andreas, Narr um Christi Willen. Christos Garidis (Hg.) LIT Verlag Dr. W. Hopf Berlin Καηά Μαηζαίνλ 7,14 6. Πξνο Κνξηλζίνπο Α 1, 25 20

21 Ότι, δεν πνίγηκε ζηην θάλαζζα αλλά ζηην αδιαθορία μας. Σηο υεύηικο παραταραγμένο Χριζηιανιζμό μας και ζηο πολιηιζμό ηης παρακμής μας. Ας πάει ηώρα κάποιος να ρφηήζει ασηό ηο παιδί, ζε ποια θσλή και θρηζκεία ανήκει. Γιαηί εγώ βλέπφ μονάτα ένα παιδί. Κι όηαν πεθαίνει ένα παιδί, πεθαίνει η ανθρφπόηηηα. π.λίβυος 21

22 Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Η αγιογραφι α προε ρχεται απο την ιςτοςελι δα im-leka.gr Λίγν πην έμσ απφ ηε γελέηεηξα πφιε κνπ βξίζθεηαη έλα ςαξνρψξη κε ην φλνκα Αγία Βαξβάξα. ηηο 4 Γεθεκβξίνπ είλαη ην παλεγχξη ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνχ. Δθεί πεξλψληαο κηθξή ην θαινθαίξη, κνπ έιεγε ε γηαγηά κνπ λα επηθαινχκαη ην ζαπκαηνπξγφ φλνκά Σεο. Έηζη, έκαζα γηα ηε δσή ηεο Μεγαινκάξηπξνο Αγίαο Βαξβάξαο. Η Αγία εηθνλίδεηαη παλέκνξθε ζηελ αγηνγξαθία. Έδεζε ηελ ε- πνρή ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Μαμηκηαλνχ θαη ήηαλ θφξε ηνπ πινχζηνπ εηδσινιάηξε Γηνζθφξνπ. Η γηαγηά κνπ, κνχ έιεγε φηη φηαλ ήηαλ κηθξή ε Αγία δελ κπνξνχζε λα απνδψζεη ην ζαχκα ηεο θχζεο ζηα είδσια. Απφ κία θξππηνρξηζηηαλή ππεξέηξηά ηεο έκαζε γηα ηνλ Υξηζηφ. Ο παηέξαο ηεο ηελ απνκφλσλε ζε έλαλ πχξγν θαη δελ ηελ άθελε λα ζπγρξσηίδεηαη κε θφζκν ζηα δεκφζηα ινπηξά, γηα απηφ ηεο έθηηαμε δηθφ ηεο ινπηξφ. Δθείλε δήηεζε απφ ηνπο κάζηνξεο λα βάινπλ ηξία παξάζπξα αληί δχν πξνο ηηκή ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ. Πάλσ απφ ηελ θνιπκπήζξα ζηα ινπηξά ράξαμε ην ζεκείν ηνπ ηαπξνχ (ζψδεηαη αθφκα, ιέγεηαη). Ο παηέξαο ηεο ηελ ππνπηεχζεθε θαη ηε ξψηεζε αλ είλαη ρξηζηηαλή. Απηή ρσξίο λα θνβάηαη ην παξαδέρηεθε θαη έηζη ν Γηνζθφξνο ηελ έβαιε ζηελ απνκφλσζε, κε αθήλνληάο ηελ λα ηεξεί ηα ρξηζηηαληθά θαζήθνληά ηεο. Έηζη, εθείλε δξαπέηεπζε θαη πξνζεπρήζεθε ζηνλ Θεφ λα ηελ θξχςεη θαιά (ε παξάδνζε ιέεη φηη άλνημε βνπλφ θαη ηελ έθξπςε). Έλαο βνζθφο φκσο ηελ πξφδσζε. Ο παηέξαο ηεο ηελ έζεηξε ζηνλ πχξγν θαη ηελ θπιάθηζε. Γελ κπφξεζε φκσο λα ηελ αιιαμνπηζηήζεη θαη ηελ παξέδσζε ζηνλ 22

23 έπαξρν Μαξθηαλφ. Δθείλνο ζακπψζεθε απφ ην θάιινο ηεο θαη πξνζπάζεζε λα ηεο αιιάμεη γλψκε. Αλίθαλνο φκσο ηελ ππέβαιε ζε καξηχξηα κε καζηίγσζε. Σν βξάδπ ζηε θπιαθή εκθαλίζηεθε ν Κχξηνο θαη κε ηε Θεία Υάξε Σνπ γηαηξεχηεθαλ νη πιεγέο ηεο. Με κέλνο ν εγεκφλαο ηφηε δηέηαμε λα ηεο θφςνπλ ηηο ζάξθεο θαη λα ηε ρηππνχλ κε ζθπξί ζην θεθάιη. Μάηαηα φκσο! Η Αγία Βαξβάξα δελ άιιαδε γλψκε. Έηζη επέβαιε λα ηε ζχξνπλ αλέλδπηε ζηελ πφιε. Πξνζεπρφκελε δήηεζε απφ ηνλ Κχξην λα κελ επηηξέςεη ηελ δηαπφκπεπζε ηεο αγλφηεηάο ηεο. Με ζαπκαηνπξγφ ηξφπν εκθαλίδνληαλ θαηλνχξηα ξνχρα πάλσ απφ ηα ζθηζκέλα θαηά ην καξηχξην. Δπεηδή ηα βαζαληζηήξηα δελ επέθεξαλ θαλέλα απνηέιεζκα, δηέηαμε ν εγεκφλαο ηνλ απνθεθαιηζκφ ηεο απφ ην ρέξη ηνπ παηέξα ηεο. Ο βηνγξάθνο ηεο πκεψλ αλαθέξεη: «παηξηθαίο ρεξζί ησ παηξηθσ μίθεη ηελ ηειείσζηλ δέρεηαη». Μεηά ηνλ απνθεθαιηζκφ ηεο έπεζε ν παηέξαο ηεο λεθξφο ρηππεκέλνο απφ θεξαπλφ. Η Αγία Βαξβάξα είλαη ε πξνζηάηηδα ηνπ ππξνβνιηθνχ. Πεγή: Ο βίνο θαη ην καξηχξην ηεο αγίαο θαη ελδφμνπ κεγαινκάξηπξνο Βαξβάξαο, Η Αγία Βαξβάξα βίνο-θξηθηφ καξηχξην παξαθιεηηθφο θαλψλ. Αξρηκ. Πέηξνπ Γ. Γαθηπιίδε, εθδ. Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο, Αζήλαη 1986 αλαπιεξσηνχ γεληθνχ δηεπζπληνχ ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο (ζει 11-38). Δπηκέιεηα: Π. Ξαλζνύιε Σν εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, Αγία Βαξβάξα, Λέζβνο. Φσηνγξαθία απφ ην πεξηνδηθφ Plomari News, ηεχρνο 18, Απξίιηνο

24 πλάληεζε Αζινπαηδηώλ Παλνξζνδόμνπ Νενιαίαο ηνπηγάξδεο ηηο 19 Ινπιίνπ, έγηλε φπσο θάζε ρξφλν ε παλνξζφδνμε ζπλάληεζε ησλ λέσλ καο. Αλ θαη ν θαηξφο ήηαλ ιίγν αζηαζήο, ε εθδήισζε έγηλε θαη φζνη ήηαλ εθεί θάλεθε λα ην απνιακβάλνπλ, θαζψο είρε παηρλίδηα γηα πνιχ κηθξά έσο θαη πνιχ κεγάια παηδηά. Γηα ηα κηθξά παηδηά ππήξραλ παηρλίδηα δηαθφξσλ δεμηνηήησλ, ηα κεγαιχηεξα έπαημαλ βφιιευ θαη πνδφζθαηξν θαη γηα ηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ ππήξρε ζθάθη, ηξαγνχδηα, ρνξεπηηθά θαη φ,ηη θαιχηεξν είρε λα επηδείμεη ε θάζε ρψξα. Δπίζεο, κπνξνχζακε λα γεπηνχκε θαη ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Οη ρψξεο πνπ πήξαλ κέξνο ήηαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ε Βνπιγαξία, Γεσξγία, Ρνπκαλία, Ρσζία, εξβία, θαζψο ππήξρε θαη ε ειιεληθή ζπκκεηνρή. Καη φπσο ιέεη ν ιαφο κηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο! Κάπνηεο ζηηγκέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο! Δπηκέιεηα: Διέλε Παληειίδνπ 24

25 25

26 Οη Άγηνη Ραθαήι, Νηθόιανο, Δηξήλε θαη νη ζπλαζιήζαληεο Σν 1959 καο θαλέξσζε ν Θεφο ηε δσή θαη ην καξηχξην ησλ Αγίσλ πνπ είραλ καξηπξήζεη 500 ρξφληα λσξίηεξα ζηε Μπηηιήλε, ζηνλ ιφθν ησλ Καξπψλ. Γεθάδεο απιντθνί ρξηζηηαλνί ηεο Μπηηιήλεο είδαλ, άθνπζαλ θαη ζπλνκίιεζαλ κε ηνπο Αγίνπο θαη ηελ Παλαγία ζε νξάκαηα θαη ε- λχπληα ηελ ηξηεηία Ο θαζέλαο έθεξλε θαη κηα λέα πιεξνθνξία, έλα θαηλνχξην θνκκάηη ηνπ παδι, πνπ θψηηδε ηε δσή θαη ην καξηπξηθφ ηέινο ησλ Αγίσλ. Απηφ είλαη θαη ην εθπιεθηηθφ! ηηο παξαθάησ ζειίδεο απνηππψλεηαη ε ηζηνξία ηνπ Αγίνπ Ραθαήι, ηνπ δηαθφλνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο κηθξήο Δηξήλεο θαη ησλ ππφινηπσλ καξηχξσλ έηζη φπσο καο ηελ δηεγήζεθαλ νη ίδηνη! Ο Άγηνο Ραθαήι γελλήζεθε ζηνπο Μχινπο (Βαζχ) ηεο Ιζάθεο ην Σν θνζκηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεψξγηνο Λαζθαξίδεο. Μεγάισζε ζε νηθνγέλεηα ρξηζηηαληθή θαη επθαηάζηαηε. Οη γνλείο ηνπ θξφληηζαλ λα κνξθσζεί. ηα δεθαηξία ηνπ θεχγεη γηα ην Μπζηξά, φπνπ ζπνπδάδεη ηαηξηθή, θηινζνθία θαη ειιεληθά γξάκκαηα. Δθεί γλσξίδεη κάιινλ θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Καηαηάρζεθε ζην ζηξαηφ ηνπ Βπδαληίνπ θαη ιφγσ ηεο εγεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο έθηαζε ζε πςειφ βαζκφ (Δθαηφληαξρνο θαη κεηά Υηιίαξρνο). Θέιεζε, σζηφζν, λα αθηεξσζεί ζηελ ηεξσζχλε θαη έηζη ζηα ηξηαληαπέληε ηνπ ρξφληα αζπάζηεθε ην κνλαρηζκφ ζηελ Ιεξά Μνλή ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ εξξψλ, ιακβάλνληαο ην φλνκα Ραθαήι. 26

27 Έγηλε Αξρηκαλδξίηεο θαη θήξπμε ην ιφγν ηνπ Δπαγγειίνπ ζηελ Αζήλα ζην ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ. ηελ πφιε Μνξιαί (Morlaix), γλσξίδεη ηνλ Άγην Νηθφιαν, ν νπνίνο, γφλνο επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ζπνχδαδε ζηελ θνληηλή πφιε Ρέλλεο (Rennes) ηαηξηθή. Μεηά απφ ηε ζπλάληεζή ηνπο, αθνχγνληαο ν λεαξφο ζπνπδαζηήο Νηθφιανο ην θήξπγκα ηνπ Αγίνπ Ραθαήι απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηελ θνζκηθή δσή θαη ηνλ αθνινπζεί ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη αζπάδεηαη ην κνλαρηθφ βίν. Ἐλ Λέζβῳ, ἀζιήζαληεο, ὑπὲξ Χξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, αὐηὴλ ἡγηάζαηε, ηῇ ηῶλ Λεηςάλσλ ὑκῶλ, εὑξέζεη καθάξηνη. Ὅζελ ὑκᾶο ηηκῶκελ, Ῥαθαὴι ζενθόξε, ἅκα ζὺλ Νηθνιάῳ θαὶ παξζέλῳ Εἰξήλῃ, ὡο ζείνπο ἡκῶλ πξνζηάηαο θαὶ πξέζβεηο πξὸο Κύξηνλ. Ζ θπγή ζηε Μπηηιήλε Σελ πεξίνδν ηεο Άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ν Άγηνο Ραθαήι θαη ν δηάθνλφο ηνπ Νηθφιανο βξίζθνληαλ ζηελ πφιε Αίλν ζηελ Θξάθε. Σνλ επφκελν ρξφλν, νη Σνχξθνη πξνειαχλνπλ ζηε Βφξεην Διιάδα. Έηζη, ηε λχρηα ηεο 14 Μαξηίνπ 1454 εγθαηαιείπνπλ ηειεπηαία ζηηγκή θαθήλ θαθψο ην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο κε έλα πινηάξην αζθπθηηθά γεκάην κε πξφζθπγεο. Έρνπλ πξννξηζκφ ηελ ειεχζεξε αθφκα Μπηηιήλε. 27

28 Σν πινηάξην ηνπο έβγαιε ζηελ παξαιία ηεο Θεξκήο. Σελ θπγή ηνπο θαη ηελ άθημή ηνπο ζηελ Θεξκή έδεημε δσληαλά ζαλ ηαηλία ν Άγηνο Ραθαήι, 500 ρξφληα κεηά, ζε θαηνίθνπο ηεο Μπηηιήλεο, κέζσ ελππλίσλ. ε απηά αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ βνπξθσκέλνο: «βγήθακε μέλνη, πξόζθπγεο, θαηαηξεγκέλνη θαη θησρνί [ ] πνπ ζέιακε λα πάκε; [ ]» Μελ έρνληαο πνπ λα πάλε δήηεζαλ κέξνο λα κνλάζνπλ. Σνπο νδήγεζαλ ζηελ παιαηά κνλή ηνπ Γελεζίνπ ηεο Θενηφθνπ, ε νπνία ζην παξειζφλ ήηαλ γπλαηθεία θαη ήηαλ ρηηζκέλε ζην ιφθν Καξπέο, θνληά ζην ρσξηφ Θεξκή. Δπεηδή ν Ηγνχκελνο ηεο κνλήο Ιγλάηηνο είρε πξνζθάησο θνηκεζεί, πήξε ηελ ζέζε ηνπ ν Άγηνο Ραθαήι σο ν πην κνξθσκέλνο. Σο μοναςτη ρι των Άγιων Ραφαη λ, Νικολα ου και Ειρη νησ ςτην Θερμη Μυτιλη νησ Δλληά ρξφληα έδεζαλ εηξεληθά, κέρξη πνπ νη Σνχξθνη πνιηφξθεζαλ ηε Μπηηιήλε. ηηο 17 επηέκβξηνπ 1462 ην λεζί πέθηεη θαη νη Σνχξθνη θαηαζηξέθνπλ φια ηα κνλαζηήξηα, αθήλνληαο πξνζσξηλά αλέπαθν κφλν ην Γελέζην ηεο Θενηφθνπ. Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, κε πξνηξνπή ησλ Φξάγθσλ, πνπ ππνζρέζεθαλ φηη ζα ζηείινπλ θαξάβηα κε ζηξαηφ ζην Πισκάξη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λεζηνχ, θαηαθεχγνπλ πνιινί ρξηζηηαλνί αληάξηεο ζην βνπλφ. Γπζηπρψο, φκσο, δε ζηέιλνπλ θακηά βνήζεηα θαη νη Σνχξθνη έπλημαλ ην θίλεκα ζην αίκα. Με ηελ ππνςία φηη ην κνλαζηήξη είρε αλακηρζεί ζην θίλεκα θαη γλσξίδεη πνπ θξχβνληαη νη αληάξηεο, θηλνχληαη νη Σνχξθνη πξνο απηφ. Καηαιπηηθφ ξφιν ζην γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα έπαημε ε πξνπαγάλδα ελφο γεξκαλνχ γηαηξνχ θαη δηεξκελέα ησλ Σνχξθσλ νλφκαηη βάηηζεξ, φπσο κε πίθξα ηνλίδεη ν Άγηνο Ραθαήι. 28

29 Σν Μαξηύξην Σε Μ. Παξαζθεπή ηνπ έηνπο 1463 ηελ ψξα πνπ ηειείσζε ν Δπηηάθηνο θζάλνπλ νη Σνχξθνη ζην κνλαζηήξη. Δθεί βξίζθνπλ ηνλ Ηγνχκελν Ραθαήι, ην δηάθνλν Νηθφιαν, ιίγνπο κνλαρνχο, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ πξνεζηνχ θαη ην δάζθαιν ηνπ ρσξηνχ. Οη Σνχξθνη θαηαθηεηέο μεθίλεζαλ λα βαζαλίδνπλ ηα παηδηά, ψζηε λα ιπγίζνπλ νη γνλείο ηνπο θαη λα θαηαδψζνπλ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο. Σν 11κελν αγνξάθη πνπ είρε βαθηίζεη ν Άγηνο Ραθαήι πνδνπαηήζεθε κέρξη ζαλάηνπ, ε 15ρξνλε εμαδέιθε ηνπ Διέλε θαθνπνηήζεθε βάλαπζα, ελψ ηελ 12ρξνλε Αγία Δηξήλε, ηελ ρηππνχζαλ, ηε βαζάληδαλ ξίρλνληάο ηεο βξαζηφ λεξφ ζην ζηφκα, ηεο έθνςαλ ην ρέξη θαη ζην ηέινο ηελ έθαςαλ δσληαλή ζε έλα πηζάξη. Σν πηζάξη απηφ βξίζθεηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζηε κνλή. Οη γνλείο ηνπο ππέθεξαλ, αλαγθαζκέλνη λα βιέπνπλ ην καξηχξην ησλ παηδηψλ ηνπο. Η κεηέξα ηνπο δελ άληεμε θαη πέζαλε απφ ζπγθνπή. Ο παηέξαο ηνπο βαζαλίζηεθε θαη καξηχξεζε θαη απηφο, ρσξίο φκσο λα πξνδψζεη νχηε ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ είραλ βγεη ζηα βνπλά, νχηε ηελ πίζηε ηνπ. Σελ ίδηα κνίξα είραλ θαη νη ππφινηπνη ιατθνί θαη κνλαρνί. Σνλ Άγην Νηθφιαν ηνλ έδεζαλ ζε έλα δέληξν θαη ηνλ ρηππνχζαλ κέρξη πνπ μεςχρεζε απφ ηε ζσκαηηθή αδπλακία θαη απφ ηε ζηελαρψξηα θαζψο έβιεπε λα ηξαβνινγνχλ κπξνζηά ηνπ ηνλ εγνχκελφ ηνπ. 29

30 «Βξέζεθα ζηηο Καξπέο, ζην παιηό κνλαζηήξη θαη άθνπζα θσλέο θαη αλαηαξαρή από ηε κεξηά ηεο εηζόδνπ. Πεξπαηώληαο εθεί κε πξνθύιαμε είδα ηνπο Σνύξθνπο κε θνξεζηέο ηεο επνρήο θαη ζαξίθηα λα έρνπλ θαηαγήο ηνλ εγνύκελν Ραθαήι, λα ηνλ θηππνύλ θαη λα βξίδνπλ. ε κηα Ο Άγηνο Ραθαήι θαλέξσζε ηα καξηχξηά ηνπ ζε ελχπληα ρξηζηηαλψλ, είηε αθεγνχκελνο είηε δείρλνληάο ηα δσληαλά. Ο Παλαγηψηεο Μπάθαο θαηαζέηεη : ζηηγκή, ζεθώλεηαη όξζηνο θαη ηξαβώληαο ην κεγάιν ζηαπξό από ην ιαηκό ηνπ θώλαμε: Εκείο Απηόλ πξνζθπλάκε θαη πνηέ δελ ζα Τνλ εγθαηαιείςνπκε!» Οι α γιοι Μα ρτυρεσ τησ Θερμη σ Λε ςβου 30

31 Ο Άγηνο Ραθαήι δηεγείηαη: Οη Σνύξθνη κνύ έθαλαλ πνιιά καξηύξηα. Πξώηα κε ρηππνύζαλ κε ηα ξόπαιά ηνπο, κέρξη πνπ κε έξημαλ θάησ παξάιπην. Έπεηηα, κε θεληνύζαλ κε ηα θνληάξηα ηνπο, κε ηξαβνύζαλ από ηα γέληα θαη κε έζεξλαλ θαηαγήο. Ύζηεξα κε έδεζαλ ζε κηα θαξπδηά θαη κε ρηππνύζαλ γηα έλα 24σξν. Όζν κε βαζάληδαλ είπα: «ζα αληέμσ ηα πάληα γηα ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ, κέρξη ηελ ηειεπηαία κνπ πλνή». Σνλ θξέκαζαλ αλάπνδα ζηελ θαξπδηά πνπ γηφξηαδαλ θάζε ρξφλν νη κνλαρνί ηελ Αλάζηαζε. «Κξεκαζκέλνο έβιεπα πνπ θισηζνύζαλ θαη ρηππνύζαλ ηνπο άιινπο θαιόγεξνπο, αιιά έιεγα: Εδώ, ζηνλ αγώλα κέρξη ηελ ηειεπηαία κνπ πλνή». Ο Άγηνο Ραθαήι βξήθε καξηπξηθφ ζάλαην θξεκαζκέλνο αλάπνδα. Σνλ ζθφησζαλ ηε Λακπξνηξίηε, πξηνλίδνληάο ηνπ ην ζηφκα. ηε ζπλέρεηα, έθαςαλ ην κνλαζηήξη. Σα ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ Ραθαήι θαη ησλ ππόινηπσλ καξηύξσλ από ην 1959 κέρξη ζήκεξα είλαη αλαξίζκεηα. Ακέηξεηνη ζπλάλζξσπνί καο έρνπλ δεη ηνλ Άγην Ραθαήι, έλαλ ςειό ηεξέα, ζπλήζσο κε άζπξα άκθηα, ν νπνίνο ηνπο βνήζεζε λα γηαηξεπηνύλ α- πό ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ ηνπο ηαιαηπσξνύζαλ. Πεγέο : Δπηκέιεηα: Α. Σδνύηδεο 31

32 Ιερο σ Ναο σ Αναλη ψεωσ του ωτη ροσ τουτγα ρδησ 32

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ.

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΔΒΑΜΗΩΣAΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ κ.κ. ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΣΑΛΑΜΒΔΚΟΤ (7 Ηανοςαπίος 1937 11 επηεμβπίος 2004) Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994) Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΔΙΜ (από ηο JERUSALEM PERSPECTIVE, January/June 1994) Πώς προζδιορίζοσμε ηον Ιηζού μέζα ζηην Ιοσδαχκή κοινφνία ηοσ 1οσ αιώνα; Με ποια από ηα θρηζκεσηικά ρεύμαηα ηοσ ιοσδαχζμού ζτεηίζεηαι;

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ

ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ 1 ΣΑΛΑΓΜΑΣΗΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΜΒΧΝΑ ΣΟΜΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΗΛΗΔ ΣΧΝ ΚΤΡΗΑΚΧΝ, ΓΔΠΟΣΗΚΧΝ, ΘΔΟΜΖΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΗΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΑΝΣΗΝΟΖ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηεο Παηξηαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα

Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Άγηος Μάρθος ο Αζθεηής : Σύληοκε Βηογραθία - Εηζαγωγηθά Στόιηα Σύληοκε βηογραθία: Ο φζηνο παηέξαο καο Μάξθνο ν Αζθεηήο, είρε αθκάζεη θαηά ην έηνο 430. Υξεκάηηζε καζεηήο ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΒΛΑΥΟ. ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ Μηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο άικαηνο ΦΔΞ ΣΟΥΑΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ 1

ΓΖΜΖΣΡΖ ΒΛΑΥΟ. ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ Μηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο άικαηνο ΦΔΞ ΣΟΥΑΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ 1 1 ΓΖΜΖΣΡΖ ΒΛΑΥΟ ΣΟ ΒΛΔΜΜΑ Μηα νληνινγία ηνπ βιέκκαηνο ζε ηέζζεξηο θάζεηο άικαηνο ΦΔΞ ΣΟΥΑΣΙΚΔ ΓΙΑΓΡΟΜΔ 1 2 Ο Γεκήηξεο Βιάρνο, γελλεκέλνο ην 1962, είλαη πηπρηνχρνο ηνπ Ηζηνξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Α.Π.Θ (1984).

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη Ναυσικά Θα πξνηηκνύζα λα δω εηξεληθά. Αιιά όηαλ θνηηάω γύξω κνπ, δελ βιέπω πνπζελά εηξήλε. Όπνπ θαη λα θνηηάμω, ε Γε θαηαζηξέθεηαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ

Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ Ζ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗ ΠΖΛΟΤΗΟΤ ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ Πνξη ατδ Αίγππηνο 2005 1 2005. εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ. Δθδνζε ππφ: εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ

ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ ΣΟ ΙΔΡΟ ΜΤΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΒΑΠΣΙΜΑΣΟ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΔΝΝΟΙΑ, ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΔΙΑ ΤΣΑΗ Σν Βάπηηζκα είλαη ην Ηεξφ Μπζηήξην ζην νπνίν ν άλζξσπνο δηά ηξηψλ θαηαδχζεσλ θαη αλαδχζεσλ κέζα θαη έμσ απφ αγηαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ

«Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ «Λόγνη δηδαθηνί Πλεύκαηνο» (1Κνξ.2:13) Γηαθνλία πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνο δφμαλ Θενχ εηξά κελπκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο: Δ ΠΕΣΕ ΣΟΝ ΥΡΕΣΟΝ θαη Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΔ «Ο δε δίθαηνο ζέιεη δήζεη εθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ

Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΟΛΟΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΠΜ: ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ Η ΑΝΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝΟΜΙΟ Ειρήνης Γ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο

Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο Ξαναδιαβάδονηας 1 ηις Πεπιπέηειερ ηος Πινόκιο νθία Γαβξηειίδνπ ππξίδνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Από ηον Κολόνηι ζηον Πινόκιο ηαλ ν Ferdinando Martini δήηεζε απφ ηνλ επθπή θαη πλεπκαηψδε ζπγγξαθέα

Διαβάστε περισσότερα

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ»

«τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: «τατιστική Παροσσίαση Οργανισμών Και Γήμων Σης Νήσοσ Λήμνοσ» ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΦΛΩΡΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: 2014-2015 Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα