ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο"

Transcript

1 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: GEORGE BEST ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΣΑ 11 ΡΕΚΟΡ ΣΟΤ ΜΕΙ H ΑΝΟΔΟ & Η ΠΣΩΗ ΕΝΟ ΘΡΤΛΟΤ Η ΝΙΓΗΡΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟ ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΛΕΜΕΟ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΟΤ COPA AFRICA KOΠΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΝΣΕΡΜΠΤ ΑΙΩΝΙΩΝ Ε ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΟ ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΣΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΜΑΘΕ ΜΠΑΛΑ ΖΗΕ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΘΟΔΩΡΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗ ΣΗ ΛΕΜΕΟ

2 COPYRIGHT 2013 ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ: ΣΗΛΕΜΑΥΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΜΕΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ: ΚΤΠΡΟ ΠΙΣΙΛΛΟ, ΚΤΡΙΑΚΟ ΥΡΙΣΟΦΗ ΑΠΟΣΕΙΛΕΣΕ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΙ ΠΑΡΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Α ΣΟ ΣΗΛ/ΝΟ:

3 ΪΘΝ - ΙΔΚΔΠΝΠ ΛΔΑ ΠΣΝΙΩΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ Θ Ξ Ο Ν Π ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ ΙΔΚΔΠΝΠ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ Σον πρώτο ποδοςφαιρικό τίτλο τθσ χρονιάσ κατζκτθςε ο ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟ ςε επίπεδο ακαδθμιών. Οι ΠΡΑΙΟΕ ΑΜΑΔΗΞΙΕ ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ, επίςθμο μζλοσ των ΧΟΝΩΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΟΑΘΗΟΑΚΜΟΤ κατζκτθςαν πανθγυρικά τθν πρώτθ κζςθ ςτο τοπικό πρωτάκλθμα τθσ Νεμεςοφ ςτισ θλικίεσ Οι μικροί αςτζρεσ του ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ ζφταςαν ςε αυτι τθν επιτυχία μετά από μια προςπάκεια 6 μθνών και παραμζνοντασ αιττθτοι από τισ 24 Οοεμβρίου μζχρι ςιμερα. ε μια όμορφθ φιζςτα που διοργανώκθκε για τα παιδιά ο αντιπρόεδροσ του ΠΑΓΜΤΠΡΙΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ κ.γιάγκοσ Δρουςιώτθσ απζνειμε το κφπελλο τθσ Πρωτακλιτριασ ομάδασ ςτα παιδιά ευχόμενοσ και άλλουσ τίτλουσ για τον ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟ ενώ ο υπεφκυνοσ τθσ Ακαδθμίασ Σθλζμαχοσ Ακαναςίου ευχαρίςτθςε τα παιδιά και τουσ γονείσ για τθν άρτια ςυνεργαςία που οδθγεί ςτθν εξζλιξθ και τθν πρόοδο των παιδιών. Σθν ομάδα του αποτελοφν οι Χριςτοσ Νθμποφρθσ, Αντρζασ Χαραλάμπουσ, τυλιανόσ Γεωργίου, Αντρζασ Νοϊηου, Μωνςταντίνοσ άββα, Χαράλαμποσ Ματτάμθσ, Χριςτοσ Φωτίου, Ξάρκοσ Ξαρίνοσ Χρυςάνκου, Αντρζασ Οικολάου, Αντρζασ Γιάννακασ, Αντρζασ Σράντασ και Φειδίασ Νεμονιάτθσ.

4 ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖ ΦΗΔΠΡΑ ΡΩΛ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ

5

6 ΘΝΞΖ ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑΠ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ Ρελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο βαζηιόπηηαο είραλ ην Πάββαην 26 Ηαλνπαξίνπ νη ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ ζηε Ιεκεζό. Κέζα ζε παλεγπξηθό θιίκα νη κηθξνί άζζνη ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ πήξαλ ηα δώξα ηνπο (από έλα παγνπξάθη λεξνύ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ), ελώ ν κεγάινο ηπρεξόο ηεο βαζηιόπηηαο θέξδηζε δσξεάλ δίδαθηξα γηα ηνλ επόκελν κήλα. Ρελ θνπή ηεο βαζηιόπηηαο έθαλε ν Θώζηαο Θαηηάκεο εθ κέξνπο ηνπ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΦΗΙΑΘΙΩΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ. Ν ππεύζπλνο ησλ ΞΟΑΠΗΛΥΛ ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ Ρειέκαρνο Αζαλαζίνπ, απεπζπλόκελνο πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο επραξίζηεζε ηνπο πάληεο γηα ηελ άξηηα ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε. Ξαξάιιεια εμέθξαζε ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο ηνλ ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ πξνο ηηο ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ θαη επραξίζηεζε ηνλ θ. Θαηηάκε γηα ηελ εθεί παξνπζία ηνπ. Ο κ. Κώζηας Καηηάμης κόβει ηη βαζιλόπιηα εκ μέροσς ηοσ ΠΑ.Υ.ΦΙ. ΠΑΟ ΚΥΠΡΟΥ

7 ΛΔΑ ΠΣΝΙΩΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ Θ Ξ Ο Ν Π KID S SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS ΜΙΝΦΑΓΝ ΘΝΞΖ ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑΠ Κέζα ζε θαληαζκαγνξηθό θιίκα νη KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS έθνςαλ ηε βαζηιόπηηα ηνπο ζηηο 24 ηνπ Γελάξε. Ρν επίζεκν κέινο ησλ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Ακκνρώζηνπ δηνξγάλσζε γηα ηα παηδηά κηα θαηαπιεθηηθή βξαδηά πξνζθέξνληαο δώξα ζηα παηδηά θαη δόζεηο πξάζηλεο καγείαο από ηνλ Mr Magic. Νη ππεύζπλνη ηεο αθαδεκίαο Θύπξνο Ξίηζηιινο θαη Αληξέαο Θάηδηεο επραξίζηεζαλ ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ θαζνιηθή ηνπο παξνπζία θαη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηελ πξάζηλε αθαδεκία. ν ος ηης Ακαδημίας KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS απεσθσνόμενο ζ

8 Ο μικρός Μιτάλης Γρίβας ποσ βρήκε ηο τρσζό θλοσρί μαζί με ηον σπεύθσνο ηης ακαδημίας Ανη Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΧΝΑ ΑΝΟΡΘΩΗ Κεξίδα παηδηώλ ηεο αθαδεκίαο καο κε θηιναλνξζσζηαηηθα αηζζήκαηα είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην παηρλίδη Θαηεγνξίαο κεηαμύ ηνπ Δζληθνύ Άρλαο - Αλόξζσζεο ζηηο 02/03/ ήηαλ έλα πνιύ σξαίν θαη ζπλαξπαζηηθό παηρλίδη κε 4 γθνι θαη θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ δπν πνιύ θαιέο νκάδεο, αξθεηνύο πνδνζθαηξηζηέο νη όπνηνη είλαη ηα ηλδάικαηα ηνπο, είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κε θάπνηνπο θαη λα ηνπο θσηνγξαθεζνπλ, λα κπνπλ ζην γήπεδν θαη λα παίμνπλ ιίγν πνδόζθαηξν ζην εκίρξνλν.

9 ΝΣΕΡΜΠΤ ΑΙΩΝΙΩΝ Ε ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΟ ΔΞΗΘΟΑΡΖΠΖ ΔΞΗ ΡΝ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΠΔ ΙΑΟΛΑΘΑ ΘΑΗ ΙΔΚΔΠΝ Ληέξκππ αησλίσλ είρακε ην Πάββαην 9 Φεβξνπαξίνπ ζε Ιάξλαθα θαη Ιεκεζό κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηνπ ΝΙΚΞΗΑΘΝ θαη ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Πηε Ιάξλαθα ε Πρνιή Ξνδνζθαίξνπ ησλ KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS επηθξάηεζε κε 2-3 ηνπ αηώληνπ αληηπάινπ ζηηο ειηθίεο 2003 κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο grassroots ηεο Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ. Ν αγώλαο ήηαλ ζπλαξπαζηηθόο κε δηαξθή δηαθύκαλζε ηνπ ζθνξ θαη ηνπο πξάζηλνπο λα παίξλνπλ ζην ηέινο δίθαηα ηε λίθε κεηά από πνιιέο ρακέλεο επθαηξίεο θαη 4 ζπλνιηθά δνθάξηα! Ζ αθαδεκία ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΊΘΝ πξνεγήζεθε ζην πξώην εκίρξνλν κε γθνι ησλ Αβξαάκ Ταξά θαη Αληξέα Γηάγθνπ νη νπνίνη είραλ αληίζηνηρα ζεκαδέςεη από κηα θνξά ηα δνθάξηα ηνπ Νιπκπηαθνύ. Πην δεύηεξν κέξνο ηνπ αγώλα νη πξάζηλνη ζαθώο θαιύηεξνη ζπλέρηζαλ λα πηέδνπλ ηνλ Νιπκπηαθό ζεκαδεύνληαο άιιεο δπν θνξέο ηα δνθάξηα κε ηνλ Κηράιε Κηραήι θαη ηνλ Θσλζηαληίλν Ξαπνύτ. Ν Νιπκπηαθόο κείσζε ζε 2-1 αιιά νη πξάζηλνη αληαπέδσζαλ κε ηνλ Θσλζηαληίλν Ξαπνύτ πεηπραίλνληαο ην 3-1. Ζ κείσζε ηνπ ζθνξ από ηνλ Νιπκπηαθό ήξζε ζην ηειεπηαίν ιεπηό. Κε ηε λίθε ηνπο νη KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS μεπέξαζαλ ηνλ Νιπκπηαθό Ξεηξαηώο ζηε ζρεηηθή βαζκνινγία θαη αλαξξηρήζεθαλ ζηε δεύηεξε ζέζε κε 18 βαζκνύο έλαληη 15 ηνπ ηξίηνπ Νιπκπηαθνύ.

10 Ληέξκππ αησλίσλ είρακε θαη ζηε Ιεκεζό ζηiο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Webley ζηνλ Όςσλα κεηαμύ ησλ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ θαη ηνπ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΞΔΗΟΑΗΥΠ όπνπ ηα παηδηά θαη ησλ δπν νκάδσλ δηαθήκηζαλ ην πνδόζθαηξν θαη ην fair play ζηηο ειηθίεο Νη πξάζηλνη θαηάθεξαλ θαη έθπγαλ κε ηνπο ηξείο βαζκνύο ηεο λίθεο από ηελ έδξα ηνπ Νιπκπηαθνύ θαη ζπλέρηζαλ ην αήηηεην ζεξί ηνπο ζην πξσηάζιεκα CHALLENGE ην νπνίν θξαηά θαιά από ηηο 8 Γεθεκβξίνπ. ΙΑΚΟ Π ΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

11 COPA AFRICA H ΛΗΓΖΟΗΑ ΒΑΠΗΙΙΗΠΠΑ ΡΖΠ ΚΑΟΖΠ ΖΞΔΗΟΝ Ζ Ληγεξία αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα Αθξηθήο γηα 3ε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, θαζώο λίθεζε 1-0 ηελ Κπνπξθίλα Φάζν ζηνλ ηειηθό ηνπ Θόπα Άθξηθα, κε ζθόξεξ ηνλ Πάληετ Κπα. Πηελ θαηάηαμε ηεο FIFA ηηο ρσξίδνπλ 40 νιόθιεξεο ζέζεηο. Ζ Ληγεξία (52') ήηαλ ην απόιπην θαβνξί ζηνλ ηειηθό θόληξα ζηε Κπνπξθίλα Φάζν (92ε), ε νπνία ζην παξειζόλ είρε θηάζεη κόιηο κία θνξά ζηελ ηεηξάδα. Αληηζέησο, νη «Πνύπεξ Αεηνί» είραλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο επηά δηεθδηθήζεηο ηνπ ηξνπαίνπ, έρνληαο παλεγπξίζεη δύν θνξέο, κε ηειεπηαία ην Ρόηε ζαλ παίθηεο είρε ζεθώζεη ηελ θνύπα ν Πηεθάλ Θέζη πνπ έγηλε ν δεύηεξνο ζηελ ηζηνξία ηνπ αθξηθαληθνύ πνδνζθαίξνπ πνπ ηε ζεθώλεη θαη σο πξνπνλεηήο (ν πξώηνο ήηαλ ν Αηγύπηηνο Καρκνύλη Δι Γθνράξη). Ν Πάληετ Κπα πέηπρε ην κνλαδηθό ηέξκα ηνπ ηειηθνύ ζην 40ό ιεπηό κε εμαηξεηηθή αηνκηθή πξνζπάζεηα, ελώ ν ζθόξεξ είλαη 24άρξνλνο κέζνο πνπ αγσλίδεηαη ζην πξσηάζιεκα ηεο Ληγεξίαο κε ηελ Warri Wolves F.C. Απηή είλαη ε 3ε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ληγεξίαο πνπ θαηαθηά ηελ θνξπθή ηεο Αθξηθήο, κε ηηο δύν πξώηεο λα ήηαλ 1ν 1980 θαη ην Κεηά από 19 ρξόληα ινηπόλ νη "ζνύπεξ αεηνί" πήξαλ μαλά ην ηξόπαην ζηνλ 7ό ηνπο ηειηθό (έρνπλ ράζεη ζε 4), ελώ απηόο ήηαλ ν πξώηνο ηειηθόο γηα ηελ Κπνπξθίλα Φάζν. Ζ Ληγεξία έραζε πνιιέο επθαηξίεο γηα λα θιεηδώζεη ην ηξόπαην, αιιά ζηελ επαλάιεςε θηλδύλεςε θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο. Δάλ δελ ήηαλ ν Δληεάκα πνπ έβγαιε 2-3 θαιέο πξνζπάζεηεο ησλ εηηεκέλσλ, ν ηειηθόο ζα είρε άιιε ηξνπή. Ρειηθά ε Ληγεξία ζήθσζε ηελ θνύπα θαη έηζη νινθιεξώζεθε ην... ξόζηεξ ησλ ρσξώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε ηέζζεξηο κήλεο ζην Θύπειιν Ππλνκνζπνλδηώλ ηεο Βξαδηιίαο (Βξαδηιία, Ηηαιία, Κεμηθό, Ληγεξία, Ηαπσλία, Ηζπαλία, Νπξνπγνπάε, Ρατηί).

12 ΡΑ 11 ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΔΠΗ ΡΑ ΑΞΗΠΡΔΡΑ ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΑΓΝ ΡΖΠ ΚΞΑΙΑΠ ΡΑ ΚΠΡΗΘΑ ΡΝ ΠΝΡ ΡΑ 11 ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΔΠΗ Ν κεγάινο ζξηακβεπηήο ηεο Σξπζήο Κπάιαο γηα ην 2012 ήηαλ γηα κηα αθόκε ρξνληά, ν Ιηνλέι Κέζη. Ν Αξγεληίλνο άζνο ηεο Κπαξηζειόλα έθηαζε έηζη ηα ηέζζεξα ηξόπαηα θαη είλαη πιένλ ν απόιπηνο ξέθνξληκαλ ηνπ ζεζκνύ. Ρν France Football θαη ε FIFA αλαθνίλσζαλ ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο (7/1/2013) ζην ενξηαζηηθό γθαιά ηεο Επξίρεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θνξπθαίνπ παίθηε ζηνλ θόζκν κέζα ζην Ρε ζεκαληηθόηεξε αηνκηθή πνδνζθαηξηθή δηάθξηζε παγθνζκίσο δηεθδίθεζαλ θέηνο νη Κέζη θαη Ηληέζηα ηεο Κπαξηζειόλα καδί κε ηνλ Ονλάιλην ηεο Οεάι Καδξίηεο. Ν Αξγεληίλνο ησλ «κπιανπγθξάλα» θέξδηζε έηζη ηελ ηέηαξηε ζπλερόκελε Σξπζή Κπάια (είραλ πξνεγεζεί απηέο ησλ 2009, 2010 & 2011) θαη δεκηνύξγεζε δπν λέα ξεθόξ! Μεπέξαζε ηνπο Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ ζηελ πξώηε ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηα πεξηζζόηεξα βξαβεία. Ν Αξγεληίλνο κόιηο ζηα 25 ηνπ ρξόληα έρεη θαηαθηήζεη ηα πάληα ζε πνιιαπιό βαζκό κε ηε Κπαξηζειόλα θαη ην κόλν πνπ ηνπ ιείπεη είλαη έλαο κεγάινο ηίηινο κε ηελ Δζληθή Αξγεληηλήο. Κέζα ζην 2012 κπνξεί λα θαηέθηεζε ζε ζπιινγηθό επίπεδν κόλν ην ηζπαληθό Θύπειιν, όκσο νη αηνκηθέο ηνπ επηδόζεηο ήηαλ πην εληππσζηαθέο από πνηέ. Αο δνύκε αλαιπηηθά ηα 11 ξεθόξ ηνπ Κέζη γθνι ζην ηζπαληθό πξωηάζιεκα. Ρα 41 γθνι ηνπ Ονλάιλην ηελ πεξίνδν 2010/11 κπνξεί λα θάληαδαλ αμεπέξαζηε επίδνζε, όκσο 12 κήλεο αξγόηεξα, ν Κέζη νινθιήξσζε ηε ζεδόλ 2011/12 ηεο Ξξηκέξα έρνληαο ζθνξάξεη 50 θνξέο! Ρν πην εληππσζηαθό είλαη πσο ν Ιέν κπνξεί λα ζπάζεη απηό ην ξεθόξ ζην θεηηλό πξσηάζιεκα ηεο Ξξηκέξα Ληηβηζηόλ! γθνι κέζα ζην Ρν ξεθόξ ηνπ Γθεξλη Κίιεξ θξάηεζε 40 νιόθιεξα ρξόληα (85 γθνι ην 1972), όκσο ν Κέζη ην θαηέξξηςε πεηπραίλνληαο 91 κέζα ζην εκεξνινγηαθό Ν Αξγεληίλνο ζεκείσζε απηά ηα 91 γθνι ζε 69 αγώλεο, έρνληαο δειαδή κέζν όξν 1.32 ηεξκάησλ αλά παηρλίδη! Πθόξαξε 79 θνξέο κε ηε Κπαξηζειόλα θαη 12 κε ηελ Δζληθή Αξγεληηλήο γθνι ζηε ζεδόλ 2011/12. Ν Κέζη από ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξζηλήο ζεδόλ (2011/12) πήξε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ην ξεθόξ ζθνξαξίζκαηνο ζε κηα αγσληζηηθή πεξίνδν, αθνύ έθηαζε ηα 73 ηέξκαηα, έλαληη ησλ 67 πνπ είρε πεηύρεη ν Γθεξλη Κίιεξ ηελ πεξίνδν 1972/73. Ν κέζνο όξνο ηνπ Ιέν έθηαζε ηα 1.22 ηέξκαηα αλά αγώλα (73 γθνι ζε 60 παηρλίδηα). 4. Ξξώηνο ζθόξεξ ζηελ ηζηνξία ηεο Κπαξηζειόλα. Από ηνλ Κάξηην ηνπ 2012, κε ην ραη ηξηθ πνπ πέηπρε ελαληίνλ ηεο Γξαλάδα, ν Κέζη έθηαζε ηα 234 ηέξκαηα ζε επίζεκα παηρλίδηα κε ηε θαλέια ηεο Κπαξηζειόλα, μεπέξαζε ηα 232 ηνπ Θέζαξ Ονληξίγθεζ θαη έγηλε έηζη ν θνξπθαίνο ζθόξεξ ζηελ ηζηνξία ησλ «κπιανπγθξάλα». Ήδε βξίζθεηαη ζηα 281 θαη ην θνληέξ ζπλερίδεη λα κεηξάεη! 5. Πηελ πξώηε 10άδα ηωλ ζθόξεξ ηεο Ξξηκέξα. Από ηνλ Νθηώβξην ηνπ 2012 ν Ιέν Κέζη κπήθε ζηελ πξώηε δεθάδα ησλ θνξπθαίσλ ζθόξεξ ηεο ηζπαληθήο Ιίγθαο. Ήδε έρεη μεπεξάζεη ηνπο Θάξινο Παληηγηάλα θαη Δληκνύλην Πνπάξεζ θαη βξίζθεηαη ζηελ 8ε ζέζε ηεο ιίζηαο (κε 196 ηέξκαηα), ελώ ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζεδόλ θαη αλ δηαηεξήζεη ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ζθνξάξεη, κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηελ πξώηε πεληάδα! 6. 4 θνξέο πξώηνο ζθόξεξ ζην Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κε ηα 14 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζην πεξζηλό Ρζάκπηνλο Ιηγθ, ν Κέζη βγήθε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά πξώηνο ζθόξεξ ζηε ζεκαληηθόηεξε δηαζπιινγηθή

13 δηνξγάλσζε. Δίλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ, ελώ θάηη αλάινγν έρεη πεηύρεη κόλν ν Γθεξλη Κίιεξ ζην παξειζόλ, ζην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ γθνι ζε κηα ζεδόλ ζην Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Ρα 14 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζηελ πεξζηλή ζεδόλ απνηεινύλ ξεθόξ ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηζνθάξηζε ηνπ ξεθόξ ηνπ Ενδέ Αιηαθίλη (από ην 1962/63) αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ. Αλ ν Κέζη βγεη θαη θέηνο πξώηνο ζθόξεξ ζηε δηνξγάλσζε, ηόηε ζα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ απόιπηε πξσηνθαζεδξία γθνι ζε έλα καηο Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Πηηο 7 Καξηίνπ ηνπ 2012, ζηνλ επαλαιεπηηθό αγώλα ηεο Κπαξηζειόλα κε ηελ Κπάγεξ Ιεβξθνύδελ γηα ηε θάζε ησλ «16» ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ (7-1 ππέξ ησλ «κπιανπγθξάλα»), ν Κέζη ζεκείσζε 5 γθνι, επίδνζε πνπ απνηειεί ξεθόξ ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην πξνγελέζηεξν Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ηόηε βιέπνπκε όηη ν Κέζη έγηλε κόιηο ν ελδέθαηνο παίθηεο ζηελ ηζηνξία πνπ ζεκείσζε 5 γθνι ζε έλα καηο ζηε δηνξγάλσζε. 9. Πηελ πξώηε ηξηάδα ηωλ ζθόξεξ ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κε ηα 56 ηέξκαηα πνπ έρεη πεηύρεη ζηε δηνξγάλσζε, ν Κέζη ηζνβαζκεί πιένλ κε ηνλ Φαλ Λίζηειξντ ζηε δεύηεξε ζέζε ησλ θνξπθαίσλ ζθόξεξ ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κπξνζηά ηνπ βξίζθεηαη κόλν ν Οανύι κε ηα 71 γθνι. Θαη απηό ην ξεθόξ αλακέλεηαη λα πέζεη πνιύ ζύληνκα, ινγηθά κέζα ζηελ επόκελε ζεδόλ! 10. 2ν Σξπζό Δπξωπαϊθό Ξαπνύηζη. πσο ήηαλ αλακελόκελν, κε ηα 50 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζηελ πεξζηλή ζεδόλ κε ηε θαλέια ηεο Κπαξηζειόλα, ν Κέζη θέξδηζε ην ρξπζό επξσπατθό παπνύηζη θαη έγηλε ν δέθαηνο παίθηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ πνπ ην πεηπραίλεη γηα δεύηεξε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ. Ρα 50 γθνι απνηεινύλ ξεθόξ επηζεηηθήο ζπγθνκηδήο ζηελ ηζηνξία ηνπ βξαβείνπ, ην ίδην θαη νη 100 πόληνη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ Αξγεληίλνπ. Ινγηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο ζεδόλ, ζα γίλεη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο κε ηξία βξαβεία ζηε ζπιινγή ηνπ ε Σξπζή Κπάια. Ρν βξαβείν κπνξεί λα δόζεθε κέζα ζην 2013, όκσο έρεη λα θάλεη κε ηηο επηδόζεηο ηνπ Κέζη κέζα ζην Ν Αξγεληίλνο είλαη από ζήκεξα ν κνλαδηθόο παίθηεο πνπ έρεη βξαβεπηεί 4 θνξέο θαη κάιηζηα ζπλερόκελεο, κε ηελ θνξπθαία αηνκηθή πνδνζθαηξηθή δηάθξηζε ζηνλ θόζκν. Ν «ςύιινο» μεπέξαζε ηνπο Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ θαη θηγνπξάξεη κόλνο ηνπ ζηελ θνξπθή κε ηα 4 ηξόπαηα. Έρεη θάλεη αθόκα δπν εκθαλίζεηο ζηελ πξώηε ηξηάδα (3νο ην 2007 θαη 2νο ην 2008) θαη θαηέρεη ην απόιπην ξεθόξ ηνπ πςειόηεξνπ πνζνζηνύ πνπ πήξε πνηέ ληθεηήο (473/480 ςήθνπο, 98.54% ην 2009). ΘΟΝΪΦ, ΞΙΑΡΗΛΗ, ΦΑΛ ΚΞΑΠΡΔΛ ΞΝΘΙΗΘΖΘΑΛ ΠΡΝΛ ΚΔΠΗ Ν Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ κνηξάδνληαη πιένλ ηε δεύηεξε ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ ληθεηώλ ηεο Σξπζήο Κπάιαο. Ν θαζέλαο ηνπο θέξδηζε ην βξαβείν ηξεηο θνξέο ζην παξειζόλ. Αο ζπκεζνύκε ηα «θαηνξζώκαηά» ηνπο ηηο ρξνληέο πνπ βξαβεύηεθαλ: 1. Γηόραλ Θξόηθ (1971, 1973 & 1974) Ν «ηπηάκελνο Νιιαλδόο» κνηξάζηεθε ηα 3 ηνπ ηξόπαηα κε δπν νκάδεο, ηνλ Άγηαμ (1971 & 1973) θαη ηε Κπαξηζειόλα (1973 & 1974). Ρν 1971 θέξδηζε κε ηνλ «Αίαληα» ην νιιαλδηθό Θύπειιν θαη ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ. Ρν 1973 θαηέθηεζε ην Ξξσηάζιεκα Νιιαλδίαο θαη μαλά ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ελώ ην 1974 έγηλε πξσηαζιεηήο Ηζπαλίαο κε ηνπο «κπιανπγθξάλα» θαη νδήγεζε ηνπο «νξάληε» ζηνλ ηειηθό ηνπ Κνπληηάι ηεο Γεξκαλίαο. Ν Θξόηθ έγηλε ν πξώηνο πνπ βξαβεύηεθε ηξεηο θνξέο κε ηε Σξπζή Κπάια, ελώ βξέζεθε θαη κηα ηέηαξηε κέζα ζηελ πξώηε ηξηάδα (3νο ην 1975).

14 2. Κηζέι Ξιαηηλί (1983, 1984 & 1985) Ν ζεκεξηλόο πξόεδξνο ηεο ΝΔΦΑ έγηλε ν πξώηνο παίθηεο πνπ θέξδηζε ηε Σξπζή Κπάια ηξεηο ζπλερόκελεο θνξέο, όιεο σο παίθηεο ηεο Γηνπβέληνπο. Ρν 1983 θέξδηζε ην Θύπειιν Ηηαιίαο, ην 1984 θαηέθηεζε ην Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο, ην Θύπειιν Θππειινύρσλ θαη ην επξσπατθό Πνύπεξ Θαπ, ελώ αλαδείρζεθε πξσηαζιεηήο Δπξώπεο κε ηε Γαιιία. Ρελ επόκελε ρξνληά, ζεηξά είρε ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ θαη ην Γηεπεηξσηηθό. Ν Ξιαηηλί έρεη βξεζεί δπν αθόκα θνξέο ζηελ πξώηε ηξηάδα, 3νο ην 1977 κε ηε Λαλζί θαη 3νο ην 1980 κε ηε Πελη Δηηέλ. 3. Κάξθν Φαλ Κπάζηελ (1988, 1989 & 1992) Ν Φαλ Κπάζηελ, έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο επηζεηηθνύο όισλ ησλ επνρώλ, έγηλε ν ηξίηνο παίθηεο πνπ ζπκπιήξσζε 3 Σξπζέο Κπάιεο, όιεο κε ηε Κίιαλ. Ρν 1988 ν «Παλ Κάξθν» θέξδηζε ην Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο θαη ην ηηαιηθό Πνύπεξ Θαπ, ελώ έθηαζε κέρξη ηελ θνξπθή ηεο Δπξώπεο κε ηελ Δζληθή Νιιαλδίαο ζην EURO. Ρν 1989 θαηέθηεζε ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ην επξσπατθό Πνύπεξ Θαπ θαη ην Γηεπεηξσηηθό. Ρν 1992 πξόζζεζε ζηε ζπιινγή ηνπ έλα αθόκα Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο θαη ην ηηαιηθό Πνύπεξ Θαπ, θηάλνληαο κε ηελ Νιιαλδία κέρξη ηα εκηηειηθά ηνπ EURO ηεο Πνπεδίαο.

15 ΘΝΓΩΟΖΠ ΕΑΓΝΟΑΘΖΠ Ν αξρεγόο ηεο Δζληθήο Διιάδαο πνπ θαηέθηεζε ην EURO 2004 ζηε Ιεκεζό Κε θηιηθό αγώλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην απόγεπκα ηεο Θπξηαθήο ζην θνηλνηηθό γήπεδν Ξάλσ Ξνιεκηδηώλ, ην ζσκαηείν ηεο Θαξκηώηηζζαο νινθιήξσζε ηηο εθδειώζεηο ηεο πξνο ηηκή ηεο επηζθέςεσο ζηελ Θύπξν ηνπ αξρεγνύ ηεο Δζληθήο Διιάδαο ηνπ 2004, όπνπ ζήθσζε ην βαξύηηκν ηξόπαην ηνπ Euro ζηελ Ξνξηνγαιία, Θενδωξή Εαγνξάθε. Πην θηιηθό αγώλα ηελ νκάδα ησλ θόθθηλσλ απνηεινύζαλ παιαηέο δόμεο ησλ Ιεκεζηαλώλ νκάδσλ (ΑΔΙ, Άξε θαη Απόιισλα) ελώ απηή ησλ άζπξσλ πξώελ πνδνζθαηξηζηέο, παξάγνληεο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Θαξκηώηηζζαο θαζώο θαη ν Εαγνξάθεο. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ηειεηνπξγηθό όπνπ δηάθνξνη θνξείο ηίκεζαλ ην Θενδσξή Εαγνξάθε. Κεηαμύ άιισλ βξάβεπζαλ ηελ παιαηά δόμα ηνπ ειιεληθνύ πνδνζθαίξνπ ην Θνηλνηηθό Ππκβνύιην Ξάλσ Ξνιεκηδηώλ, ν Γήκνο Θάησ Ξνιεκηδηώλ, ν ΞΑΝΘ Ξνιεκηδηώλ, ην ζσκαηείν Δξκήο Ξνιεκηδηώλ, ε επίιεθηε νκάδα παιαηκάρσλ ησλ Ιεκεζηαλώλ νκάδσλ, ε αθαδεκία Κάξηνπ Σξηζηνδνύινπ, ν Πύλδεζκνο Φηιάζισλ ηνπ ΞΑΝΘ ζηελ Θύπξν θαη νη παιαίκαρνη ππγκάρνη ηνπ ΞΑΝΘ.

16

17 Αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο Αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο Ν ππεύζπλνο ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο, Ξάνπιν Θαξληόζν, βξέζεθε ζην πξώην δηεζλέο ζπλέδξην δηνίθεζεο επαγγεικαηηθνύ πνδνζθαίξνπ θαη αλέιπζε ην επηηπρεκέλν πιάλν πνπ αθνινπζεί ε αθαδεκία ηεο Ξνξηνγαιηθήο νκάδαο. Ν Ξάνπιν Θαξληόζν αλαθέξζεθε ζην γεγνλόο όηη ηνπιάρηζηνλ 10 παίθηεο από ηελ αθαδεκία ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο έρνπλ ζηειερώζεη ηελ Δζληθή Ξνξηνγαιίαο, αλάκεζά ηνπο ν Ονλάιλην θαη ν Λάλη ελώ πάλσ από 100 αγσλίδνληαη ζε άιιεο νκάδεο ζην εμσηεξηθό. Απνζηνιή ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο είλαη λα παξάγνπλ παίθηεο ζε πςειό αγσληζηηθό επίπεδν, ώζηε λα κπνξνύλ θαηόπηλ λα κπνπλ ζηελ πξώηε νκάδα ή λα δηακνηξαζηνύλ ζε νκάδεο ηεο Ξνξηνγαιίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Ν ππεύζπλνο ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ ηόληζε όηη θάλνπλ scouting από ηελ ειηθία ησλ 6 ρξόλσλ θαη όηη ε θηινζνθία ηεο νκάδαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ παίθηε, δηόηη απηόο είλαη πνπ αλαδεηθλύεη κηα νκάδα.ξέξαλ απηώλ ην ''S&B'' κίιεζε κε ηνλ πεύζπλν Αθαδεκηώλ θαη Πθάνπηεξ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζζαβόλαο πνπ πξόηεηλε θαη ππέγξαςε ην πξώην επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην ηνπ Θξηζηηάλν Ονλάιλην: - Ζ Ππόξηηλγθ, έρεη επελδύζεη πνιιά ρξήκαηα αιιά θαη πνιύ ρξόλν ζην λα νξγαλώζεη ηελ Αθαδεκία ηεο θαη λα κπνξέζεη λα "βγάιεη" πάλω από 100 επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, κέζα ζε 10 ρξόληα. Ξνην ζα ήηαλ ην θαιύηεξν ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα θάλνπλ ην ίδην θαη νη ειιεληθέο νκάδεο; Παθήο απάληεζε ζε απηό δελ ππάξρεη θαζώο ε θάζε ρώξα έρεη θαη έλα πιάλν. Γηα λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Αθαδεκηώλ, πξέπεη λα εξεπλεζνύλ όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πνδνζθαηξηθό θόζκν. Πηελ Διιάδα, είλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξεο ιίγθεο γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο θαη λα δνζεί πξνζνρή ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Έλα θαιό ζεκείν εθθίλεζεο, ινηπόλ, γηα ηηο Αθαδεκίεο ηεο Διιάδαο, είλαη λα πξνζεγγίδνληαη ηα παηδηά από όζν πην λεαξέο ειηθίεο γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα εηώλ. Δίλαη ηέινο ζεκαληηθό λα ππάξρεη αλζξώπηλν δπλακηθό κε γλώζεηο θαη εμεηδίθεπζε ζε όια ηα πόζηα. -Πε επίπεδν νκνζπνλδηώλ, πωο κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ νη νκάδεο θαη νη Αθαδεκίεο ηνπο; Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ηνπηθέο ιίγθεο ζε θάζε πόιε ή θαη θσκόπνιε ηεο ρώξαο. Δθεί λα γίλεηαη ζσζηό ζθάνπηηλγθ γηα λα πξνσζνύληαη ηα παηδηά. Δθεί είλαη έλαο ηνκέο πνπ πξέπεη λα δώζεη βάξνο ε Διιάδα γηα λα κπνξέζεη λα εμεξεπλήζεη ηηο πνδνζθαηξηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. -Αλ έλα παηδί δελ έρεη έκθπην ηαιέλην, πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα γίλεη επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο; Αξρηθά, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηη ζεκαίλεη ηαιέλην γηαηί έλα παηδί γηα παξάδεηγκα ζηα επηά ηνπ, κπνξεί λα κελ δείρλεη θάηη ην ηδηαίηεξν αιιά κεγαιώλνληαο κπνξεί λα απνδεηρζεί κεγάινο παίθηεο. Πηελ Ππόξηηλγθ, θάλνπκε ηεζη ζηα παηδηά πνπ παίξλνληαο αθηηλνγξαθίεο, κπνξνύκε θαηά πξνζέγγηζε λα ππνινγίζνπκε ην ύςνο ησλ παηδηώλ αιιά θαη ην επίπεδν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπο. Αλ δύν παηδηά πνπ ην έλα είλαη θνληό θαη ην άιιν ςειό γηα ηελ ειηθία ηνπ, δελ ζεκαίλεη βέβαηα όηη ην έλα ζα γίλεη θαη θαιύηεξν αιιά όια απηά είλαη ζεκαληηθά. Γνπιεύνπκε θαζεκεξηλά θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ Ξνξηνγαιία γηα λα δηαιέμνπκε παηδηά, θηηάρλνληαο ζπζηήκαηα θαη πίλαθεο. Ρνπο βιέπνπκε ηόζν ζε ζπλζήθεο πίεζεο όζν θαη ραιάξσζεο θαη επηιέγνπκε απηνύο πνπ πηζηεύνπκε όηη έρνπλ έζησ κηα πηζαλόηεηα δηάθξηζεο. Κελ γειηόκαζηε, Ονλάιλην είλαη έλαο θαη όινη θαηαιάβαηλαλ όηη έρεη κέιινλ αιιά κε δνπιεηά κπνξνύκε λα βγάδνπκε αληαγσληζηηθνύο παίθηεο ζπλερώο.

18 GEORGE BEST Η ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ Η ΠΣΩΗ ΕΝΟ ΘΡΤΛΟΤ George Best ( ): Ζ ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ 5νπ "Beatle" Αθξνβαηώληαο κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ ζε όιε ηελ δσή ηνπ, ν Ρδνξηδ Κπεζη επηρείξεζε λα κπνιηάζεη ζε κία ζύληνκε θαξηέξα ην απαξάκηιιν ηαιέλην ηνπ, κε ηελ μέθξελε δσή ελόο hippie. Απέηπρε, αιιά θαηάθεξε λα αθήζεη αλεμίηειν ην ζηίγκα ηνπ ηόζν ζην πνδόζθαηξν, όζν θαη ζην δηεζλέο lifestyle ηεο επνρήο ηνπ. Ίζσο εθεί έγθεηηαη θαη ην κεγαιείν ηνπ, ίζσο ε 25ε Λνέκβξε ηνπ 2005 λα ηνλ πήξε από θνληά καο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, πξνηνύ ιεθηάζεη κε απνζηάγκαηα βύλεο κία κνλαδηθή πζηεξνθεκία. Ν άλζξσπνο πνπ ζεσξήζεθε εθάκηιινο ηνπ Ξειέ θαη ηνπ Καξαληόλα απνπζηάδεη από ηε γε εδώ θαη 8 ρξόληα. Κεηά από ηελ ηαιαηπσξία πνπ πέξαζε ζην λνζνθνκείν Θξόκγνπει ηνπ Ινλδίλνπ ην θζηλόπσξν ηνπ 2005, αλαπαύεηαη πιένλ ζηνλ νπξαλό, εθεί πνπ κπνξεί λα παίμεη θαη πάιη πνδόζθαηξν, εθεί πνπ κπνξεί λα θάλεη θαη πάιη ηηο καγηθέο ηνπ ληξίκπιεο, ηα αμέραζηα ζιάινκ, λα πεηύρεη ηα θαληαζηηθά ηνπ γθνι. Ν Ρδνξηδ Κπεζη έραζε ηε κάρε όρη κε ηε δσή αιιά κε ην αιθνόι ζηηο 25 Λνεκβξίνπ ηνπ Ρν πνηό, ε απαγνξεπκέλε αγάπε ηνπ, απνδείρζεθε πην δπλαηή από ηελ ζέιεζή ηνπ γηα δσή. Ζ κάρε πνπ έδσζε ήηαλ ζθιεξή θαη άληζε. Αλ θαη πνιύπεηξνο, δελ κπόξεζε λα αληεπεμέιζεη. πσο είρε θάλεη ηόηε, ακνύζηαθν παηδί 17 εηώλ, όηαλ είρε δνθηκαζηεί από ηνλ ζεξ Καη Κπάζκπη ζηελ κεγάιε Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη όρη κόλν ηα θαηάθεξε, αιιά ζε δέθα ρξόληα είρε ζην ελεξγεηηθό ηνπ 466 εκθαλίζεηο κε ηνπο "θόθθηλνπο δηαβόινπο", γηα ηνπο νπνίνπο είρε ζθνξάξεη 178 θνξέο. Ν θαιύηεξνο πνδνζθαηξηζηήο ηεο Δπξώπεο ηνπ 1968 γελλήζεθε ζηελ Βόξεηα Ηξιαλδία θαη απηό ηνπ έθνςε ηα θηεξά, αθνύ ήηαλ ζρεδόλ πάληα απώλ από ηηο θνξπθαίεο εζληθέο δηνξγαλώζεηο. Δλ ηνύηνηο, απηό δελ απέηξεςε ηνλ Ξειέ λα ηνλ ραξαθηεξίζεη ηνλ θαιύηεξν πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη δεη θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηε ιίζηα ηνπ κε ηνπο 125 θαιύηεξνπο παίθηεο όισλ ησλ επνρώλ πνπ εθδόζεθε από ηε FIFA ην Απηό δελ εκπόδηζε ηνλ Ληηέγθν Αξκάλην Καξαληόλα λα δειώζεη ζε αλύπνπηε ζηηγκή όηη ήηαλ ν αγαπεκέλνο ηνπ παίθηεο, απηόο πνπ ζεσξνύζε ίλδαικα. Ν Κπεζη ζηάζεθε ε αηηία

19 λα αλνίμνπλ ζπδεηήζεηο γηα κία Δλσκέλε Ηξιαλδία ζε πνδνζθαηξηθό επίπεδν, όπσο ζπκβαίλεη ζην ξάγθκπη θαη ην ρόθετ, έηζη ώζηε ην Λεζί ηνπ Βνξείνπ Ξαγσκέλνπ Υθεαλνύ λα κελ είλαη πηα ν "θησρόο ζπγγελήο" ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Ν άλζξσπνο απηόο, όκσο, εθηόο από πνδνζθαηξηθό κεγαζήξην απνδείρζεθε θαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. "Θύκα" ηνπ star-system, έρνληαο θαηαθηήζεη ηα πάληα ζε ειηθία 22 εηώλ, ζηακάηεζε ην πνδόζθαηξν ζηα 27 ηνπ ρξόληα. Δπεξεαζκέλνο από ην αιθνόι, ηηο γπλαίθεο, ηα αζύζηνια έμνδα θαη ηνλ ηδόγν, ην είδσιν απνκπζνπνηήζεθε θαη είρε έλα δπζκελέο ηέινο. Ρειεπηαία ηνπ ιόγηα "Λα κελ πεζάλεη θαλείο όπσο εγώ". Ρα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο Γελλεκέλνο ιίγν κεηά ην ηέινο ησλ ζπξξάμεσλ ζην Κπέιθαζη, ζηηο 22 Καΐνπ ηνπ 1946, ν Ρδνξηδ Κπεζη πέξαζε αξθεηά δύζθνια παηδηθά ρξόληα. Ρα δηαζέζηκα ρξήκαηα ιηγνζηά, αθνύ ε νηθνγέλεηά ηνπ άλεθε ζην εξγαηηθό ζηξώκα ηνπ Θξέγθαθ, ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Βόξεηαο Ηξιαλδίαο. Πην ζρνιείν ηα πήγαηλε θαιά. Από ηνπο θαιύηεξνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπ, ήζειε λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ ώξα ηεο γπκλαζηηθή παίδνληαο πνδόζθαηξν. Δλ ηνύηνηο, νη θαζεγεηέο ηνπ ζην γπκλάζην "Γθξόζβελνξ" δελ ηνπ επέηξεπαλ λα παίδεη πνδόζθαηξν. Ν ιόγνο, απιόο. Νη καζεηέο πνπ πήγαηλαλ ζε γξακκαηηθό ζρνιείν δελ επηηξεπόηαλ λα αζρνινύληαη κε απηό ην άζιεκα! Δπηπρώο, ν κηθξνθακσκέλνο Κπεζη "θαηαπάηεζε" απηόλ ηνλ θαλόλα θαη γξάθηεθε ζηνλ ηνπηθό ζύιινγν. Πε έλα παηρλίδη ηεο Θξέγθαθ κε ηελ Κπόηιαλη (νκάδα γεκάηε κε 18ρξνλνπο), ν 15ρξνλνο Κπεζη ζθόξαξε δύν θνξέο θαη νδήγεζε ηελ νκάδα ηνπ ζηε λίθε κε 4-2. Γηα θαιή ηνπ ηύρε, ηνλ αγώλα παξαθνινύζεζε ν ζθάνπη ηεο Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη, Κπνκπ Κπίζνπ, ν νπνίνο, κεηά ην αγώλα, έζηεηιε ζρεηηθό ηειεγξάθεκα ζηνλ Καη Κπάζκπη. Ν ηερληθόο ησλ "θόθθηλσλ δηαβόισλ", ν νπνίνο είρε νξθηζηεί λα νδεγήζεη ηελ νκάδα ζηελ θνξπθή ηεο Δπξώπεο κέζα ζε δέθα ρξόληα από ηελ αεξνπνξηθή ηξαγσδία ηνπ Κνλάρνπ (1958), δηάβαζε ην ηειεγξάθεκα ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ, ν νπνίνο πίζηεπε όηη εληόπηζε κία "ηδηνθπΐα". Καδί κε ηνλ Έξηθ Καθκόξληη ηεο Κίληιεζκπξν, ν Κπεζη δνθηκάζηεθε από ηε Γηνπλάηηελη σο εξαζηηέρλεο. Ρελ επόκελε κέξα επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ, αθνύ έρνληαο κπξνζηά ηνπ κέρξη πξόηηλνο ηλδάικαηα, όπσο ν Κπόκπη Ρζάξιηνλ θαη ν Σάξη Γθξεγθ (ν ηεξκαηνθύιαθαο ηεο παηξίδαο ηνπ), δελ κπόξεζε λα αληεπεμέιζεη. Υζηόζν, δύν εβδνκάδεο αξγόηεξα, ν "Ρδόξληη" πήγε θαη πάιη ζην Κάληζεζηεξ, απηή ηε θνξά κόλνο ηνπ. Ρν πείζκα ηνπ ηνλ θξάηεζε ζηελ νκάδα θαη ην ηαιέλην ηνπ ηνλ θαζηέξσζε σο κία εθ ησλ επηινγώλ ηνπ Κπάζκπη. Δμάιινπ, ε ειηθία ηνπ, κόιηο 17 εηώλ, ήηαλ απαγνξεπηηθή γηα θάηη πεξηζζόηεξν. Ή κήπσο όρη

20 Ζ έλδνμε δεθαεηία Ν Ρδνξηδ Κπεζη έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηνλ θόζκν ηνπ πξσηνθιαζάηνπ πνδνζθαίξνπ ζηηο 14 Πεπηεκβξίνπ ηνπ Πε ειηθία 17 εηώλ θαη 4 κελώλ, ν λεαξόο Βνξεηντξιαλδόο αγσλίζηεθε θόληξα ζηελ Γνπέζη Κπξνκ, κε ηνλ αληίπαιό ηνπ ζηελ δεμηά πηέξπγα, ηνλ Νπαιό Γθξάρακ Γνπίιηακο, λα εθζεηάδεη ην ηαιέλην ηνπ κηθξνύ. Ιίγν πξηλ ζπκπιεξώζεη ηα 18 ηνπ ρξόληα, ν Κπεζη ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά θαη ζε αγώλα κε ηελ εζληθή νκάδα ηεο παηξίδαο ηνπ, ηε Βόξεηα Ηξιαλδία. Ζ αξρή είρε γίλεη Ν δεμηνπόδαξνο κεζνεπηζεηηθόο, δύγηδε κόιηο 50 θηιά ζηα πξώηα ηνπ ρξόληα, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα αλαπηύμεη ζε αθξαίν επίπεδν νξηζκέλα πξνζόληα. Απηά πνπ ζα ηνλ άθελαλ ζηελ ηζηνξία. Διαζηηθόηεηα, εθξεθηηθόηεηα, ληξίκπια θαη πιαζηηθόηεηα θηλήζεσλ ήηαλ ηα αηνύ ηνπ Κπεζη, κε ηα νπνία απέθεπγε ηα αλειέεηα ηάθιηλ ησλ αληηπάισλ. Πην επόκελν παηρλίδη πνπ αγσλίζηεθε, θαηάθεξε λα αλνίμεη θαη ηνλ ινγαξηαζκό ησλ γθνι. Ήηαλ ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1963, ζε παηρλίδη απέλαληη ζηελ Κπέξλιη ζην "Νιλη Ρξάθνξλη", όπνπ ε Γηνπλάηηελη θέξδηζε κε 5-1. Δθεί θάλεθε όηη έλα κεγάιν θεθάιαην άλνηγε γηα ηνλ αγγιηθό ζύιινγν, έζησ θαη αλ ην παθέην ηνπ, δελ γέκηδε ην κάηη. Κε ην ηέινο ηεο ζεδόλ , ε Κάληζεζηεξ είρε δεκηνπξγήζεη ηελ επηζεηηθή γξακκή θόβν θαη ηξόκν ησλ αληηπάισλ. Κπεζη, Ιόνπ, Σεξλη, Ρζάξιηνλ θαη Θόλειη ζπλέζεηαλ ην θνπτληέην εθείλν πνπ, ππό ηηο καεζηξηθέο νδεγίεο ηνπ Κπάζκπη, ράξηζε ζηελ νκάδα ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαζιεηή ην 1965 (κεηά από νθηώ ρξόληα) θαη ην Ρν 1966, ζηνλ πξνεκηηειηθό ηνπ θππέιινπ πξσηαζιεηξηώλ θόληξα ζηελ κεγάιε Κπελθίθα, ε Κάληζεζηεξ θέξδηζε κε 5-1, κε ηνλ Κπεζη λα ζεκεηώλεη δύν γθνι θαη λα πξαγκαηνπνηεί ίζσο ηελ θαιύηεξε εκθάληζε ηεο θαξηέξαο ηνπ. Νη Σεξλη θαη Θόλειη απνρώξεζαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, αιιά απηό δελ πηόεζε ηελ νκάδα, ε νπνία ην 1968, απόηηζε θόξν ηηκήο ζηα ζύκαηα ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Ζ Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη ζηέθζεθε πξσηαζιήηξηα Δπξώπεο, επηθξαηώληαο ηεο Κπελθίθα, ηνπ Δνπζέκπην θαη ηνπ Θνινύλα κε 4-1. Ν Κπεζη πέηπρε ην δεύηεξν γθνι ηεο αλακέηξεζεο, πξαγκαηνπνηώληαο έλα ζόιν, πεξλώληαο θαη ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Αξγόηεξα ζα απνθαιύςεη όηη όηαλ ην έθαλε απηό, ζθέθηεθε λα ζηακαηήζεη ηε κπάια ζηε γξακκή θαη λα ηε ζπξώμεη ζηα δίρηπα κε ην θεθάιη! Ρν ηέινο ηεο ζεδόλ βξίζθεη ηνλ Ρδνξηδ Κπεζη λα θαηαθηά ηνλ ηίηιν ηνπ θνξπθαίνπ Δπξσπαίνπ πνδνζθαηξηζηή. Έηζη, κεηά ηνλ Ιόνπ (1964) θαη ηνλ Ρζάξιηνλ (1966), ε ζηέςε ηνπ Κπεζη έθαλε ηε Γηνπλάηηελη ηελ νκάδα κε ηνπο θνξπθαίνπο (θαη κε ηε βνύια) επηζεηηθνύο ηεο "γεξαηάο Ζπείξνπ". Κάιηζηα, ν ίδηνο ήηαλ ν πξώηνο ζθόξεξ ηεο νκάδαο κε 28 γθνι, αλ θαη δελ ήηαλ "θαζαξόαηκνο" επηζεηηθόο. Γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα ζα ρξηδόηαλ θνξπθαίνο ζθόξεξ ηνπ ζπιιόγνπ. Ρν 1970, ζε αγώλα θόληξα ζηελ Λνξζάκπηνλ γηα ην θύπειιν Αγγιίαο (έλα ηξόπαην πνπ δελ θαηέθηεζε πνηέ), ζεκεηώλεη έμη γθνι θαη ε νκάδα ηνπ θεξδίδεη κε 8-2. Έηζη, έγηλε ν "θόθθηλνο δηάβνινο" κε ηα πεξηζζόηεξα ηέξκαηα ζε έλα παηρλίδη. Κε ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο ηειεόξαζεο ζηα πνδνζθαηξηθά

21 γήπεδα λα απμάλεηαη ζπλερώο, όιν θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο νη θνύξζεο ηνπ κε ηε κπάια, όπνπ μεπεξλνύζε δύν θαη ηξεηο αληηπάινπο κέρξη λα βγάιεη ηελ αζίζη, ή λα ζθνξάξεη κόλνο ηνπ, έθηαλαλ ζηα ζπίηηα ησλ πνδνζθαηξόθηισλ. Γξήγνξα, έγηλε ν αγαπεκέλνο όιεο ηεο Βξεηαλίαο. Απηό, όκσο, ζηάζεθε δίθνπν καραίξη, όρη κόλν γηα ηελ θαξηέξα ηνπ, αιιά γηα ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ Ζ απνκπζνπνίεζε ελόο "ζξύινπ" Ρν παξαηζνύθιη ηνπ ήηαλ "ν πέκπηνο Beatle". Ρα καθξηά ηνπ καιιηά θαη ην όκνξθν παξνπζηαζηηθό ηνπ παξέπεκπαλ ζηε καλία ηεο επνρήο, ζηελ κπάληα από ην Ιίβεξπνπι πνπ κεζνπξαλνύζε. Ήηαλ κόιηο 22 εηώλ, όηαλ θαηέθηεζε ηα πάληα, νπόηε ε δηαηήξεζε ζηελ θνξπθή έπξεπε λα είλαη θαη ν ζηόρνο ηνπ. Κάηαηα όκσο. Δίρε ήδε απνθηήζεη όια όζα ζα επηζπκνύζε θαλείο. Σξήκαηα, γπλαίθεο, αιθνόι θαη ηδόγνο ζηάζεθαλ νη θαιύηεξνη ζπκπνξεπηέο ηνπ ζηε δσή. Ν Κπεζη ήηαλ είδσιν, πηα, γηα άηνκα θάζε θύινπ θαη θάζε ειηθίαο. Κεξηθέο θνξέο δερόηαλ πεξηζζόηεξα από γξάκκαηα ηελ εβδνκάδα, θάηη εμσπξαγκαηηθό γηα πνδνζθαηξηζηή. Απηή ε εηθόλα ηνπ pop-symbol πνπ ηόζν εμέζξεςε απηνβνύισο, θαηάθεξε ζπλάκα λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Πην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο θάζε ζηηγκή, ν Κπεζη πνιιέο θνξέο έραλε ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπ ζηνπο αγώλεο. Νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο πνπ επεδίσμε (λπρηεξηλά θιακπ θαη κπνπηίθ ξνύρσλ) δελ πήγαλ όπσο πεξίκελε θαη γλώξηζε ακέζσο ηελ εμσαγσληζηηθή απνηπρία. Πηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ε αζηάζεηα ήηαλ θύξην ραξαθηεξηζηηθό. Κνληέια, εζνπνηνί, ηξαγνπδίζηξηεο πέξαζαλ από ην θξεβάηη ηνπ, ειάρηζηεο, όκσο, έκεηλαλ γηα πεξηζζόηεξν από κία λύρηα. Ρν 1969, ν ζεξ Καη Κπάζκπη απνρώξεζε από ηελ πξνπνλεηηθή θαη θαλείο πιένλ δελ κπνξνύζε λα ζπγθξαηήζεη ηνλ Κπεζη. Νη Φξαλθ Ν Φάξει θαη Ρόκη Ληόρεξηη πνπ ηνλ δηαδέρζεθαλ δελ είραλ ην "παηξηθό ράδη" ηνπ Κπάζκπη, κε απνηέιεζκα ν Κπεζη λα κελ απνδερζεί πνηέ ηελ παξνπζία ηνπο. Νη απνπζίεο από ηηο πξνπνλήζεηο πνιιέο, όπσο θη ε κεησκέλε απόδνζε ζηνπο αγώλεο. Ρν 1970 απνθιείεηαη από ηελ εζληθή Βόξεηαο Ηξιαλδίαο, αθνύ πέηαμε ιάζπε ζε έλαλ δηαηηεηή. Από ην 1972 άξρηζε ε ζηαδηαθή απνρώξεζή ηνπ από ηελ Κάληζεζηεξ. Γηα έλα δηάζηεκα ζηακαηνύζε θαη επαλεξρόηαλ ιίγν αξγόηεξα, αιιά ηελ Ξξσηνρξνληά ηνπ 1974 ν ζύιινγνο δελ ηνλ δέρζεθε μαλά πίζσ. Ν Κπεζη αγσλίζηεθε θόληξα ζηελ ΘΞΟ (ζεκαδηαθή ήηηα κε 3-0) θαη απηό ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπ παηρλίδη κε ηνπο "θόθθηλνπο δηαβόινπο". Ζ πηώζε είρε κόιηο αξρίζεη Πε ειηθία 27 εηώλ, ν Κπεζη ήηαλ έλα θζαξκέλν είδσιν. Αλ θαη δελ ζηακάηεζε ην πνδόζθαηξν, ηελ επόκελε δεθαεηία πεξηπιαλήζεθε ζηε Βξεηαλία, ηηο ΖΞΑ θαη ηελ Απζηξαιία ζαλ λα ήηαλ έλαο μεπεζκέλνο γπξνιόγνο. Ληάλζηετκπι Ράνπλ (1974), Πηόθπνξη Θάνπληη (1975), Θνξθ Πέιηηθ (1975), Φνύιακ ( ), Ινο Αληδειεο Άδηεθηο (1977), Φνξη Ιόληεξληετι Πηξάηθεξο (1978), Σηκπέξληαλ ( ), Παλ Σνζέ Έξζθνπετθο ( ), Κπξίζκπετλ Ιάηνλο (1983). Ρειηθώο, θαηέιεμε ζηελ Κπόξλκνπζ, όπνπ ην 1983, ζε ειηθία 37 εηώλ, ζηακάηεζε νξηζηηθά ην πνδόζθαηξν. Ζ παξαθκή ηνπ εηδώινπ Ζ "καγεία" ηνπ ήηαλ πάληα επηζπκεηή ζε θηιηθά παηρλίδηα, ή ζε αγώλεο θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα. Ρν 1984 πξσηαγσλίζηεζε καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη πξώελ Κηο Θόζκνο, Κέξη Πηάβηλ, ζε βηληενθαζέηα γπκλαζηηθήο κε ηίηιν "Shape Up And Dance". Ρν 1988 δηεμήρζε απνραηξεηηζηήξην παηρλίδη πξνο ηηκήλ ηνπ ζην Κπέιθαζη. Κεηαμύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, ν ζεξ Καη Κπάζκπη, ελώ κεηαμύ ησλ παηθηώλ ν ζη Αξληίιεο θη ν ηεξκαηνθύιαθαο θαη ζηελόο ηνπ θίινο ηνπ Ξαη Ρδέληλγθο. Αθόκα πην "θνιιεηό", όκσο, ήηαλ ην πνηό. Νη πακπο παξέκελαλ ηα αγαπεκέλα ζηέθηα ηνπ Κπεζη θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο έθαλαλ ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε. Πηα ηέιε ηνπ 1984 θαηαδηθάζηεθε ζε ηξεηο κήλεο θπιάθηζε, επεηδή νδεγνύζε κεζπζκέλνο θαη πξόζβαιε αζηπλνκηθό. Ρα Σξηζηνύγελλα ηα πέξαζε ζηε θπιαθή "Ford Open Prison", αιιά δελ δηνξζώζεθε. Νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ παξέκεηλαλ πνιιέο θαη ζθαλδαιώδεηο. Ξιένλ, ην κπαιό ηνπ ήηαλ "ζνισκέλν"

22 πεξηζζόηεξν από πνηέ. Ρν 1991 έθαλε εκθάληζε ζε δσληαλό ηειενπηηθό ζόνπ, όπνπ νξθίζηεθε όηη είρε μεπεξάζεη ην πξόβιεκα κε ην αιθνόι. Ιίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα απνινγήζεθε θαη ηόληζε πσο ηα ιόγηα ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εμάξηεζήο ηνπ. Υο ζρνιηαζηήο ηνπ "SkySpors" πξνθάιεζε πνιιέο θνξέο κε ηηο θξηηηθέο ηνπ, ηδηαηηέξσο πξνο ην πξόζσπν ηνπ Ληέηβηλη Κπέθακ. Ρνλ Νθηώβξην ηνπ 2003 ν Κπέζη πνύιεζε ην ηξόπαην ηνπ θαιύηεξν πνδνζθαηξηζηή ηεο Δπξώπεο πνπ είρε θεξδίζεη ην 1968, αιιά δελ θαηάθεξε λα πνπιήζεη θαη απηό ην θαιύηεξνπ παίθηε ηεο ρξνληάο, πνπ ηνπ είραλ απνλείκεη νη δεκνζηνγξάθνη ηεο Βξεηαλίαο ηελ ίδηα ζεδόλ. Πθνπόο ηνπ ήηαλ λα ζπγθεληξώζεη ρξήκαηα ώζηε λα αγνξάζεη ζπίηη ζηελ Θέξθπξα. Γελ ηα θαηάθεξε Ρν 2003, ε λέα ζύδπγόο ηνπ, Άιεμ (πξώελ αεξνζπλνδόο), ζπκκεηέρεη ζε ξηάιηηη, απνθαιύπηνληαο άζρεκεο πηπρέο ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ Κπεζη. Πηηο 3 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2004 θαηαδηθάδεηαη θαη πάιη γηα νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι θαη ηνπ αθαηξείηαη ην δίπισκα νδήγεζεο γηα είθνζη κήλεο. Ρνλ Απξίιην ηνπ 2004 ρσξίδεη κε ηελ Άιεμ. Ρνλ Ηνύλην ηνπ 2005 ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία όηη παξελόριεζε έλα αλήιηθν θνξίηζη θαη ρηύπεζε κία ελήιηθε. Ιίγεο κέξεο αξγόηεξα απαιιάρζεθε ησλ θαηεγνξηώλ. Ρα ρεηξόηεξα, όκσο, δελ είραλ έξζεη αθόκα

23 ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΑ ΔΞΗΘΔΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΗΑ Ξεξηγξαθή: Πεκείν επαθήο ηνπ κεηώπνπ κε ηε κπάια ζηελ επηζεηηθή θεθαιηά. Ρα κάηηα καο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ε επαθή κε ηε κπάια λα γίλεηαη από ηε κέζε ηεο θαη πάλσ. Ξεξηγξαθή: Γηα ηελ επηζεηηθή θεθαιηά πξέπεη ηα πόδηα λα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ ειαθξώο ιπγηζκέλα, ηα ρέξηα αλνηρηά θαη ν θνξκόο ιπγηζκέλνο πξνο ηα πίζσ. Θαζώο έξρεηαη ε κπάια κε κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξόο, ην κέησπν θηππάεη ηε κπάια. Ρα κάηηα παξακέλνπλ αλνηρηά.

24 ΑΚΛΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΗΑ Ξεξηγξαθή: Πεκείν επαθήο ηνπ κεηώπνπ κε ηε κπάια ζηελ ακπληηθή θεθαιηά. Ρα κάηηα καο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ε επαθή κε ηε κπάια λα γίλεηαη θάησ από ηε κέζε ηεο γηα λα πάξεη ύςνο. Ξεξηγξάθή: Γηα ηελ ακπληηθή θεθαιηά πξέπεη ηα πόδηα λα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ ειαθξώο ιπγηζκέλα, ηα ρέξηα αλνηρηά θαη ν θνξκόο ιπγηζκέλνο πξνο ηα πίζσ. Θαζώο έξρεηαη ε κπάια κε κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξόο, ην θεθάιη θηππάεη ηε κπάια πξνο ηα πάλσ.

25 ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ TIPS ΠΡΝΙΖ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖΠ: ΦΑΛΔΙΑ ΡΔΟΚΑΡΝΦΙΑΘΑ ΓΑΛΡΗΑ ΞΑΛΡΔΙΝΛΑΘΗ ΘΑΙΡΠΔΠ ΔΞΗΘΑΙΑΚΗΓΔΠ ΓΗΑΙΗΠΚΔΛΑ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΑ ΞΑΞΝΡΠΗΑ ΔΗΘΝΛΑ : Ζ ελδπκαζία ηνπ ηεξκαηνθύιαθα.

26 Ζ ΙΑΒΖ ΡΖΠ ΚΞΑΙΑΠ Ξεξηγξαθή: Ζ κπάια πηάλεηαη ζην ύςνο ηνπ ζηήζνπο κε ηηο παιάκεο ηνπνζεηεκέλεο ζε ζρήκα W. ΘΔΠΖ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΠ Ξεξηγξαθή: Ρα πόδηα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ θαη ειαθξά ιπγηζκέλα. Ρα ρέξηα θαη νη παιάκεο αλνηθηά ζε ζέζε εηνηκόηεηαο.

27 ΟΗΜΗΚΝ ΚΞΑΙΑΠ ΑΞΝ ΘΑΡΩ Ξεξηγξαθή: Ρν έλα πόδη πξνβάιιεη κπξνζηά ιπγηζκέλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα παζάξνπκε. Ρν ρέξη κε ηε κπάια ζηελ παιάκε έξρεηαη από πίζσ πξνο ηα κπξνζηά ξίρλνληαο ηε κπάια ζπξηά πξνο ηα θάησ. ΟΗΜΗΚΝ ΚΞΑΙΑΠ ΑΞΝ ΞΑΛΩ Ξεξηγξαθή: Ρν έλα πόδη πξνβάιιεη κπξνζηά ιπγηζκέλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα παζάξνπκε. Ρν ρέξη κε ηε κπάια ζηελ παιάκε έξρεηαη από πίζσ πξνο ηα κπξνζηά ξίρλνληαο ηε κπάια πξνο ηα πάλσ.

28 ΒΝΙΔ Ξεξηγξαθή: Θαζώο πεηάκε ηε κπάια κπξνζηά καο γηα λα ηελ θισηζήζνπκε ην πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε κπάια έξρεηαη από πίζσ κπξνζηά θαη θηππά ηε κπάια από θάησ. Ρν ζώκα γέξλεη ιίγν πίζσ γηα λα δώζεη ύςνο ζηε κπάια θαη ε θίλεζε ηνπ πνδηνύ ζπλερίδεη αθόκε θαη κεηά ην θηύπεκα ηεο κπάιαο. ΔΜΝΓΝΠ ΚΔ ΑΙΚΑ Ξεξηγξαθή: ηαλ ε κπάια έξρεηαη από ςειά ην βιέκκα καο είλαη θαξθσκέλν ζηε κπάια. Κε δπνηξία βήκαηα παίξλνπκε θόξα γηα ην άικα κε ην έλα πόδη. Ρν άιιν πόδη βγαίλεη κπξνζηά ιπγηζκέλν γηα πξνζηαζία ελώ ηα ρέξηα καο καδεύνπλ ηε κπάια ζηνλ αέξα ζην ύςνο ηνπ θεθαιηνύ. Κεηά ηελ πξνζγείσζε ηα ρέξηα αγθαιηάδνπλ ηε κπάια θαη ηε θπιάζζνπλ ζηε ζέζε αζθαιείαο ζην ζηήζνο.

29 ΓΗΩΜΗΚΝ ΚΔ ΓΟΝΘΗΔΠ Ξεξηγξαθή: Πην δηώμηκν ηεο κπάιαο κε γξνζηέο θάλνπκε έμνδν κε άικα θαη θέξλνπκε ηα ρέξηα καο από ην ύςνο ηνπ ζηήζνπο ελσκέλα ζε γξνζηέο πξνο ηε κπάια θηππόληαο ηελ δπλαηά, ςειά θαη καθξηά.

30 ΣΝΟΖΓΝΗ ΔΘΓΝΠΖΠ ΠΡΑΙΝΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΟ COPA MINI FOOTBALL-ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 50 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ- INFO:

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα