ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο"

Transcript

1 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: GEORGE BEST ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΣΑ 11 ΡΕΚΟΡ ΣΟΤ ΜΕΙ H ΑΝΟΔΟ & Η ΠΣΩΗ ΕΝΟ ΘΡΤΛΟΤ Η ΝΙΓΗΡΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟ ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΛΕΜΕΟ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΟΤ COPA AFRICA KOΠΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΝΣΕΡΜΠΤ ΑΙΩΝΙΩΝ Ε ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΟ ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΣΩΝ ΧΟΛΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΜΑΘΕ ΜΠΑΛΑ ΖΗΕ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΘΟΔΩΡΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗ ΣΗ ΛΕΜΕΟ

2 COPYRIGHT 2013 ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΔΟΗ: ΣΗΛΕΜΑΥΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΜΕΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ: ΚΤΠΡΟ ΠΙΣΙΛΛΟ, ΚΤΡΙΑΚΟ ΥΡΙΣΟΦΗ ΑΠΟΣΕΙΛΕΣΕ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΙ ΠΑΡΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Α ΣΟ ΣΗΛ/ΝΟ:

3 ΪΘΝ - ΙΔΚΔΠΝΠ ΛΔΑ ΠΣΝΙΩΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ Θ Ξ Ο Ν Π ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ ΙΔΚΔΠΝΠ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ Σον πρώτο ποδοςφαιρικό τίτλο τθσ χρονιάσ κατζκτθςε ο ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟ ςε επίπεδο ακαδθμιών. Οι ΠΡΑΙΟΕ ΑΜΑΔΗΞΙΕ ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ, επίςθμο μζλοσ των ΧΟΝΩΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΟΑΘΗΟΑΚΜΟΤ κατζκτθςαν πανθγυρικά τθν πρώτθ κζςθ ςτο τοπικό πρωτάκλθμα τθσ Νεμεςοφ ςτισ θλικίεσ Οι μικροί αςτζρεσ του ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ ζφταςαν ςε αυτι τθν επιτυχία μετά από μια προςπάκεια 6 μθνών και παραμζνοντασ αιττθτοι από τισ 24 Οοεμβρίου μζχρι ςιμερα. ε μια όμορφθ φιζςτα που διοργανώκθκε για τα παιδιά ο αντιπρόεδροσ του ΠΑΓΜΤΠΡΙΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟΤ κ.γιάγκοσ Δρουςιώτθσ απζνειμε το κφπελλο τθσ Πρωτακλιτριασ ομάδασ ςτα παιδιά ευχόμενοσ και άλλουσ τίτλουσ για τον ΠΑΟΑΘΗΟΑΛΜΟ ενώ ο υπεφκυνοσ τθσ Ακαδθμίασ Σθλζμαχοσ Ακαναςίου ευχαρίςτθςε τα παιδιά και τουσ γονείσ για τθν άρτια ςυνεργαςία που οδθγεί ςτθν εξζλιξθ και τθν πρόοδο των παιδιών. Σθν ομάδα του αποτελοφν οι Χριςτοσ Νθμποφρθσ, Αντρζασ Χαραλάμπουσ, τυλιανόσ Γεωργίου, Αντρζασ Νοϊηου, Μωνςταντίνοσ άββα, Χαράλαμποσ Ματτάμθσ, Χριςτοσ Φωτίου, Ξάρκοσ Ξαρίνοσ Χρυςάνκου, Αντρζασ Οικολάου, Αντρζασ Γιάννακασ, Αντρζασ Σράντασ και Φειδίασ Νεμονιάτθσ.

4 ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΞΝ ΡΖ ΦΗΔΠΡΑ ΡΩΛ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ

5

6 ΘΝΞΖ ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑΠ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ Ρελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο βαζηιόπηηαο είραλ ην Πάββαην 26 Ηαλνπαξίνπ νη ΞΟΑΠΗΛΔΠ ΑΘΑΓΖΚΗΔΠ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ ζηε Ιεκεζό. Κέζα ζε παλεγπξηθό θιίκα νη κηθξνί άζζνη ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ πήξαλ ηα δώξα ηνπο (από έλα παγνπξάθη λεξνύ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ), ελώ ν κεγάινο ηπρεξόο ηεο βαζηιόπηηαο θέξδηζε δσξεάλ δίδαθηξα γηα ηνλ επόκελν κήλα. Ρελ θνπή ηεο βαζηιόπηηαο έθαλε ν Θώζηαο Θαηηάκεο εθ κέξνπο ηνπ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΦΗΙΑΘΙΩΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ. Ν ππεύζπλνο ησλ ΞΟΑΠΗΛΥΛ ΑΘΑΓΖΚΗΥΛ Ρειέκαρνο Αζαλαζίνπ, απεπζπλόκελνο πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο επραξίζηεζε ηνπο πάληεο γηα ηελ άξηηα ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε. Ξαξάιιεια εμέθξαζε ζεξκέο επραξηζηίεο πξνο ηνλ ΞΑ.Π.ΦΗ.ΞΑΝ ΘΞΟΝ γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ πξνο ηηο ΠΣΝΙΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ θαη επραξίζηεζε ηνλ θ. Θαηηάκε γηα ηελ εθεί παξνπζία ηνπ. Ο κ. Κώζηας Καηηάμης κόβει ηη βαζιλόπιηα εκ μέροσς ηοσ ΠΑ.Υ.ΦΙ. ΠΑΟ ΚΥΠΡΟΥ

7 ΛΔΑ ΠΣΝΙΩΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ Θ Ξ Ο Ν Π KID S SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS ΜΙΝΦΑΓΝ ΘΝΞΖ ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑΠ Κέζα ζε θαληαζκαγνξηθό θιίκα νη KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS έθνςαλ ηε βαζηιόπηηα ηνπο ζηηο 24 ηνπ Γελάξε. Ρν επίζεκν κέινο ησλ ΠΣΝΙΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ από ηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο Ακκνρώζηνπ δηνξγάλσζε γηα ηα παηδηά κηα θαηαπιεθηηθή βξαδηά πξνζθέξνληαο δώξα ζηα παηδηά θαη δόζεηο πξάζηλεο καγείαο από ηνλ Mr Magic. Νη ππεύζπλνη ηεο αθαδεκίαο Θύπξνο Ξίηζηιινο θαη Αληξέαο Θάηδηεο επραξίζηεζαλ ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ θαζνιηθή ηνπο παξνπζία θαη ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηελ πξάζηλε αθαδεκία. ν ος ηης Ακαδημίας KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS απεσθσνόμενο ζ

8 Ο μικρός Μιτάλης Γρίβας ποσ βρήκε ηο τρσζό θλοσρί μαζί με ηον σπεύθσνο ηης ακαδημίας Ανη Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΑΓΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΧΝΑ ΑΝΟΡΘΩΗ Κεξίδα παηδηώλ ηεο αθαδεκίαο καο κε θηιναλνξζσζηαηηθα αηζζήκαηα είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην παηρλίδη Θαηεγνξίαο κεηαμύ ηνπ Δζληθνύ Άρλαο - Αλόξζσζεο ζηηο 02/03/ ήηαλ έλα πνιύ σξαίν θαη ζπλαξπαζηηθό παηρλίδη κε 4 γθνι θαη θξάηεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ δπν πνιύ θαιέο νκάδεο, αξθεηνύο πνδνζθαηξηζηέο νη όπνηνη είλαη ηα ηλδάικαηα ηνπο, είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κε θάπνηνπο θαη λα ηνπο θσηνγξαθεζνπλ, λα κπνπλ ζην γήπεδν θαη λα παίμνπλ ιίγν πνδόζθαηξν ζην εκίρξνλν.

9 ΝΣΕΡΜΠΤ ΑΙΩΝΙΩΝ Ε ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΟ ΔΞΗΘΟΑΡΖΠΖ ΔΞΗ ΡΝ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΠΔ ΙΑΟΛΑΘΑ ΘΑΗ ΙΔΚΔΠΝ Ληέξκππ αησλίσλ είρακε ην Πάββαην 9 Φεβξνπαξίνπ ζε Ιάξλαθα θαη Ιεκεζό κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηνπ ΝΙΚΞΗΑΘΝ θαη ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Πηε Ιάξλαθα ε Πρνιή Ξνδνζθαίξνπ ησλ KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS επηθξάηεζε κε 2-3 ηνπ αηώληνπ αληηπάινπ ζηηο ειηθίεο 2003 κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο grassroots ηεο Θππξηαθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ. Ν αγώλαο ήηαλ ζπλαξπαζηηθόο κε δηαξθή δηαθύκαλζε ηνπ ζθνξ θαη ηνπο πξάζηλνπο λα παίξλνπλ ζην ηέινο δίθαηα ηε λίθε κεηά από πνιιέο ρακέλεο επθαηξίεο θαη 4 ζπλνιηθά δνθάξηα! Ζ αθαδεκία ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΊΘΝ πξνεγήζεθε ζην πξώην εκίρξνλν κε γθνι ησλ Αβξαάκ Ταξά θαη Αληξέα Γηάγθνπ νη νπνίνη είραλ αληίζηνηρα ζεκαδέςεη από κηα θνξά ηα δνθάξηα ηνπ Νιπκπηαθνύ. Πην δεύηεξν κέξνο ηνπ αγώλα νη πξάζηλνη ζαθώο θαιύηεξνη ζπλέρηζαλ λα πηέδνπλ ηνλ Νιπκπηαθό ζεκαδεύνληαο άιιεο δπν θνξέο ηα δνθάξηα κε ηνλ Κηράιε Κηραήι θαη ηνλ Θσλζηαληίλν Ξαπνύτ. Ν Νιπκπηαθόο κείσζε ζε 2-1 αιιά νη πξάζηλνη αληαπέδσζαλ κε ηνλ Θσλζηαληίλν Ξαπνύτ πεηπραίλνληαο ην 3-1. Ζ κείσζε ηνπ ζθνξ από ηνλ Νιπκπηαθό ήξζε ζην ηειεπηαίν ιεπηό. Κε ηε λίθε ηνπο νη KIDS SOCCER SCHOOL PANATHINAIKOS μεπέξαζαλ ηνλ Νιπκπηαθό Ξεηξαηώο ζηε ζρεηηθή βαζκνινγία θαη αλαξξηρήζεθαλ ζηε δεύηεξε ζέζε κε 18 βαζκνύο έλαληη 15 ηνπ ηξίηνπ Νιπκπηαθνύ.

10 Ληέξκππ αησλίσλ είρακε θαη ζηε Ιεκεζό ζηiο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Webley ζηνλ Όςσλα κεηαμύ ησλ ΞΟΑΠΗΛΩΛ ΑΘΑΓΖΚΗΩΛ ΞΑΛΑΘΖΛΑΪΘΝ θαη ηνπ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΞΔΗΟΑΗΥΠ όπνπ ηα παηδηά θαη ησλ δπν νκάδσλ δηαθήκηζαλ ην πνδόζθαηξν θαη ην fair play ζηηο ειηθίεο Νη πξάζηλνη θαηάθεξαλ θαη έθπγαλ κε ηνπο ηξείο βαζκνύο ηεο λίθεο από ηελ έδξα ηνπ Νιπκπηαθνύ θαη ζπλέρηζαλ ην αήηηεην ζεξί ηνπο ζην πξσηάζιεκα CHALLENGE ην νπνίν θξαηά θαιά από ηηο 8 Γεθεκβξίνπ. ΙΑΚΟ Π ΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

11 COPA AFRICA H ΛΗΓΖΟΗΑ ΒΑΠΗΙΙΗΠΠΑ ΡΖΠ ΚΑΟΖΠ ΖΞΔΗΟΝ Ζ Ληγεξία αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα Αθξηθήο γηα 3ε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, θαζώο λίθεζε 1-0 ηελ Κπνπξθίλα Φάζν ζηνλ ηειηθό ηνπ Θόπα Άθξηθα, κε ζθόξεξ ηνλ Πάληετ Κπα. Πηελ θαηάηαμε ηεο FIFA ηηο ρσξίδνπλ 40 νιόθιεξεο ζέζεηο. Ζ Ληγεξία (52') ήηαλ ην απόιπην θαβνξί ζηνλ ηειηθό θόληξα ζηε Κπνπξθίλα Φάζν (92ε), ε νπνία ζην παξειζόλ είρε θηάζεη κόιηο κία θνξά ζηελ ηεηξάδα. Αληηζέησο, νη «Πνύπεξ Αεηνί» είραλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο επηά δηεθδηθήζεηο ηνπ ηξνπαίνπ, έρνληαο παλεγπξίζεη δύν θνξέο, κε ηειεπηαία ην Ρόηε ζαλ παίθηεο είρε ζεθώζεη ηελ θνύπα ν Πηεθάλ Θέζη πνπ έγηλε ν δεύηεξνο ζηελ ηζηνξία ηνπ αθξηθαληθνύ πνδνζθαίξνπ πνπ ηε ζεθώλεη θαη σο πξνπνλεηήο (ν πξώηνο ήηαλ ν Αηγύπηηνο Καρκνύλη Δι Γθνράξη). Ν Πάληετ Κπα πέηπρε ην κνλαδηθό ηέξκα ηνπ ηειηθνύ ζην 40ό ιεπηό κε εμαηξεηηθή αηνκηθή πξνζπάζεηα, ελώ ν ζθόξεξ είλαη 24άρξνλνο κέζνο πνπ αγσλίδεηαη ζην πξσηάζιεκα ηεο Ληγεξίαο κε ηελ Warri Wolves F.C. Απηή είλαη ε 3ε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Ληγεξίαο πνπ θαηαθηά ηελ θνξπθή ηεο Αθξηθήο, κε ηηο δύν πξώηεο λα ήηαλ 1ν 1980 θαη ην Κεηά από 19 ρξόληα ινηπόλ νη "ζνύπεξ αεηνί" πήξαλ μαλά ην ηξόπαην ζηνλ 7ό ηνπο ηειηθό (έρνπλ ράζεη ζε 4), ελώ απηόο ήηαλ ν πξώηνο ηειηθόο γηα ηελ Κπνπξθίλα Φάζν. Ζ Ληγεξία έραζε πνιιέο επθαηξίεο γηα λα θιεηδώζεη ην ηξόπαην, αιιά ζηελ επαλάιεςε θηλδύλεςε θη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο. Δάλ δελ ήηαλ ν Δληεάκα πνπ έβγαιε 2-3 θαιέο πξνζπάζεηεο ησλ εηηεκέλσλ, ν ηειηθόο ζα είρε άιιε ηξνπή. Ρειηθά ε Ληγεξία ζήθσζε ηελ θνύπα θαη έηζη νινθιεξώζεθε ην... ξόζηεξ ησλ ρσξώλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζε ηέζζεξηο κήλεο ζην Θύπειιν Ππλνκνζπνλδηώλ ηεο Βξαδηιίαο (Βξαδηιία, Ηηαιία, Κεμηθό, Ληγεξία, Ηαπσλία, Ηζπαλία, Νπξνπγνπάε, Ρατηί).

12 ΡΑ 11 ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΔΠΗ ΡΑ ΑΞΗΠΡΔΡΑ ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΑΓΝ ΡΖΠ ΚΞΑΙΑΠ ΡΑ ΚΠΡΗΘΑ ΡΝ ΠΝΡ ΡΑ 11 ΟΔΘΝΟ ΡΝ ΚΔΠΗ Ν κεγάινο ζξηακβεπηήο ηεο Σξπζήο Κπάιαο γηα ην 2012 ήηαλ γηα κηα αθόκε ρξνληά, ν Ιηνλέι Κέζη. Ν Αξγεληίλνο άζνο ηεο Κπαξηζειόλα έθηαζε έηζη ηα ηέζζεξα ηξόπαηα θαη είλαη πιένλ ν απόιπηνο ξέθνξληκαλ ηνπ ζεζκνύ. Ρν France Football θαη ε FIFA αλαθνίλσζαλ ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο (7/1/2013) ζην ενξηαζηηθό γθαιά ηεο Επξίρεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θνξπθαίνπ παίθηε ζηνλ θόζκν κέζα ζην Ρε ζεκαληηθόηεξε αηνκηθή πνδνζθαηξηθή δηάθξηζε παγθνζκίσο δηεθδίθεζαλ θέηνο νη Κέζη θαη Ηληέζηα ηεο Κπαξηζειόλα καδί κε ηνλ Ονλάιλην ηεο Οεάι Καδξίηεο. Ν Αξγεληίλνο ησλ «κπιανπγθξάλα» θέξδηζε έηζη ηελ ηέηαξηε ζπλερόκελε Σξπζή Κπάια (είραλ πξνεγεζεί απηέο ησλ 2009, 2010 & 2011) θαη δεκηνύξγεζε δπν λέα ξεθόξ! Μεπέξαζε ηνπο Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ ζηελ πξώηε ζέζε ηεο ιίζηαο κε ηα πεξηζζόηεξα βξαβεία. Ν Αξγεληίλνο κόιηο ζηα 25 ηνπ ρξόληα έρεη θαηαθηήζεη ηα πάληα ζε πνιιαπιό βαζκό κε ηε Κπαξηζειόλα θαη ην κόλν πνπ ηνπ ιείπεη είλαη έλαο κεγάινο ηίηινο κε ηελ Δζληθή Αξγεληηλήο. Κέζα ζην 2012 κπνξεί λα θαηέθηεζε ζε ζπιινγηθό επίπεδν κόλν ην ηζπαληθό Θύπειιν, όκσο νη αηνκηθέο ηνπ επηδόζεηο ήηαλ πην εληππσζηαθέο από πνηέ. Αο δνύκε αλαιπηηθά ηα 11 ξεθόξ ηνπ Κέζη γθνι ζην ηζπαληθό πξωηάζιεκα. Ρα 41 γθνι ηνπ Ονλάιλην ηελ πεξίνδν 2010/11 κπνξεί λα θάληαδαλ αμεπέξαζηε επίδνζε, όκσο 12 κήλεο αξγόηεξα, ν Κέζη νινθιήξσζε ηε ζεδόλ 2011/12 ηεο Ξξηκέξα έρνληαο ζθνξάξεη 50 θνξέο! Ρν πην εληππσζηαθό είλαη πσο ν Ιέν κπνξεί λα ζπάζεη απηό ην ξεθόξ ζην θεηηλό πξσηάζιεκα ηεο Ξξηκέξα Ληηβηζηόλ! γθνι κέζα ζην Ρν ξεθόξ ηνπ Γθεξλη Κίιεξ θξάηεζε 40 νιόθιεξα ρξόληα (85 γθνι ην 1972), όκσο ν Κέζη ην θαηέξξηςε πεηπραίλνληαο 91 κέζα ζην εκεξνινγηαθό Ν Αξγεληίλνο ζεκείσζε απηά ηα 91 γθνι ζε 69 αγώλεο, έρνληαο δειαδή κέζν όξν 1.32 ηεξκάησλ αλά παηρλίδη! Πθόξαξε 79 θνξέο κε ηε Κπαξηζειόλα θαη 12 κε ηελ Δζληθή Αξγεληηλήο γθνι ζηε ζεδόλ 2011/12. Ν Κέζη από ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξζηλήο ζεδόλ (2011/12) πήξε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ην ξεθόξ ζθνξαξίζκαηνο ζε κηα αγσληζηηθή πεξίνδν, αθνύ έθηαζε ηα 73 ηέξκαηα, έλαληη ησλ 67 πνπ είρε πεηύρεη ν Γθεξλη Κίιεξ ηελ πεξίνδν 1972/73. Ν κέζνο όξνο ηνπ Ιέν έθηαζε ηα 1.22 ηέξκαηα αλά αγώλα (73 γθνι ζε 60 παηρλίδηα). 4. Ξξώηνο ζθόξεξ ζηελ ηζηνξία ηεο Κπαξηζειόλα. Από ηνλ Κάξηην ηνπ 2012, κε ην ραη ηξηθ πνπ πέηπρε ελαληίνλ ηεο Γξαλάδα, ν Κέζη έθηαζε ηα 234 ηέξκαηα ζε επίζεκα παηρλίδηα κε ηε θαλέια ηεο Κπαξηζειόλα, μεπέξαζε ηα 232 ηνπ Θέζαξ Ονληξίγθεζ θαη έγηλε έηζη ν θνξπθαίνο ζθόξεξ ζηελ ηζηνξία ησλ «κπιανπγθξάλα». Ήδε βξίζθεηαη ζηα 281 θαη ην θνληέξ ζπλερίδεη λα κεηξάεη! 5. Πηελ πξώηε 10άδα ηωλ ζθόξεξ ηεο Ξξηκέξα. Από ηνλ Νθηώβξην ηνπ 2012 ν Ιέν Κέζη κπήθε ζηελ πξώηε δεθάδα ησλ θνξπθαίσλ ζθόξεξ ηεο ηζπαληθήο Ιίγθαο. Ήδε έρεη μεπεξάζεη ηνπο Θάξινο Παληηγηάλα θαη Δληκνύλην Πνπάξεζ θαη βξίζθεηαη ζηελ 8ε ζέζε ηεο ιίζηαο (κε 196 ηέξκαηα), ελώ ζηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο ζεδόλ θαη αλ δηαηεξήζεη ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ζθνξάξεη, κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηελ πξώηε πεληάδα! 6. 4 θνξέο πξώηνο ζθόξεξ ζην Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κε ηα 14 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζην πεξζηλό Ρζάκπηνλο Ιηγθ, ν Κέζη βγήθε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά πξώηνο ζθόξεξ ζηε ζεκαληηθόηεξε δηαζπιινγηθή

13 δηνξγάλσζε. Δίλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ, ελώ θάηη αλάινγν έρεη πεηύρεη κόλν ν Γθεξλη Κίιεξ ζην παξειζόλ, ζην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ γθνι ζε κηα ζεδόλ ζην Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Ρα 14 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζηελ πεξζηλή ζεδόλ απνηεινύλ ξεθόξ ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηζνθάξηζε ηνπ ξεθόξ ηνπ Ενδέ Αιηαθίλη (από ην 1962/63) αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ. Αλ ν Κέζη βγεη θαη θέηνο πξώηνο ζθόξεξ ζηε δηνξγάλσζε, ηόηε ζα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ απόιπηε πξσηνθαζεδξία γθνι ζε έλα καηο Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Πηηο 7 Καξηίνπ ηνπ 2012, ζηνλ επαλαιεπηηθό αγώλα ηεο Κπαξηζειόλα κε ηελ Κπάγεξ Ιεβξθνύδελ γηα ηε θάζε ησλ «16» ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ (7-1 ππέξ ησλ «κπιανπγθξάλα»), ν Κέζη ζεκείσζε 5 γθνι, επίδνζε πνπ απνηειεί ξεθόξ ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην πξνγελέζηεξν Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ηόηε βιέπνπκε όηη ν Κέζη έγηλε κόιηο ν ελδέθαηνο παίθηεο ζηελ ηζηνξία πνπ ζεκείσζε 5 γθνι ζε έλα καηο ζηε δηνξγάλσζε. 9. Πηελ πξώηε ηξηάδα ηωλ ζθόξεξ ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κε ηα 56 ηέξκαηα πνπ έρεη πεηύρεη ζηε δηνξγάλσζε, ν Κέζη ηζνβαζκεί πιένλ κε ηνλ Φαλ Λίζηειξντ ζηε δεύηεξε ζέζε ησλ θνξπθαίσλ ζθόξεξ ηνπ Ρζάκπηνλο Ιηγθ. Κπξνζηά ηνπ βξίζθεηαη κόλν ν Οανύι κε ηα 71 γθνι. Θαη απηό ην ξεθόξ αλακέλεηαη λα πέζεη πνιύ ζύληνκα, ινγηθά κέζα ζηελ επόκελε ζεδόλ! 10. 2ν Σξπζό Δπξωπαϊθό Ξαπνύηζη. πσο ήηαλ αλακελόκελν, κε ηα 50 ηέξκαηα πνπ πέηπρε ζηελ πεξζηλή ζεδόλ κε ηε θαλέια ηεο Κπαξηζειόλα, ν Κέζη θέξδηζε ην ρξπζό επξσπατθό παπνύηζη θαη έγηλε ν δέθαηνο παίθηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεζκνύ πνπ ην πεηπραίλεη γηα δεύηεξε θνξά ζηελ θαξηέξα ηνπ. Ρα 50 γθνι απνηεινύλ ξεθόξ επηζεηηθήο ζπγθνκηδήο ζηελ ηζηνξία ηνπ βξαβείνπ, ην ίδην θαη νη 100 πόληνη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ Αξγεληίλνπ. Ινγηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξέρνπζαο ζεδόλ, ζα γίλεη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο κε ηξία βξαβεία ζηε ζπιινγή ηνπ ε Σξπζή Κπάια. Ρν βξαβείν κπνξεί λα δόζεθε κέζα ζην 2013, όκσο έρεη λα θάλεη κε ηηο επηδόζεηο ηνπ Κέζη κέζα ζην Ν Αξγεληίλνο είλαη από ζήκεξα ν κνλαδηθόο παίθηεο πνπ έρεη βξαβεπηεί 4 θνξέο θαη κάιηζηα ζπλερόκελεο, κε ηελ θνξπθαία αηνκηθή πνδνζθαηξηθή δηάθξηζε ζηνλ θόζκν. Ν «ςύιινο» μεπέξαζε ηνπο Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ θαη θηγνπξάξεη κόλνο ηνπ ζηελ θνξπθή κε ηα 4 ηξόπαηα. Έρεη θάλεη αθόκα δπν εκθαλίζεηο ζηελ πξώηε ηξηάδα (3νο ην 2007 θαη 2νο ην 2008) θαη θαηέρεη ην απόιπην ξεθόξ ηνπ πςειόηεξνπ πνζνζηνύ πνπ πήξε πνηέ ληθεηήο (473/480 ςήθνπο, 98.54% ην 2009). ΘΟΝΪΦ, ΞΙΑΡΗΛΗ, ΦΑΛ ΚΞΑΠΡΔΛ ΞΝΘΙΗΘΖΘΑΛ ΠΡΝΛ ΚΔΠΗ Ν Θξόηθ, Ξιαηηλί θαη Φαλ Κπάζηελ κνηξάδνληαη πιένλ ηε δεύηεξε ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ ληθεηώλ ηεο Σξπζήο Κπάιαο. Ν θαζέλαο ηνπο θέξδηζε ην βξαβείν ηξεηο θνξέο ζην παξειζόλ. Αο ζπκεζνύκε ηα «θαηνξζώκαηά» ηνπο ηηο ρξνληέο πνπ βξαβεύηεθαλ: 1. Γηόραλ Θξόηθ (1971, 1973 & 1974) Ν «ηπηάκελνο Νιιαλδόο» κνηξάζηεθε ηα 3 ηνπ ηξόπαηα κε δπν νκάδεο, ηνλ Άγηαμ (1971 & 1973) θαη ηε Κπαξηζειόλα (1973 & 1974). Ρν 1971 θέξδηζε κε ηνλ «Αίαληα» ην νιιαλδηθό Θύπειιν θαη ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ. Ρν 1973 θαηέθηεζε ην Ξξσηάζιεκα Νιιαλδίαο θαη μαλά ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ελώ ην 1974 έγηλε πξσηαζιεηήο Ηζπαλίαο κε ηνπο «κπιανπγθξάλα» θαη νδήγεζε ηνπο «νξάληε» ζηνλ ηειηθό ηνπ Κνπληηάι ηεο Γεξκαλίαο. Ν Θξόηθ έγηλε ν πξώηνο πνπ βξαβεύηεθε ηξεηο θνξέο κε ηε Σξπζή Κπάια, ελώ βξέζεθε θαη κηα ηέηαξηε κέζα ζηελ πξώηε ηξηάδα (3νο ην 1975).

14 2. Κηζέι Ξιαηηλί (1983, 1984 & 1985) Ν ζεκεξηλόο πξόεδξνο ηεο ΝΔΦΑ έγηλε ν πξώηνο παίθηεο πνπ θέξδηζε ηε Σξπζή Κπάια ηξεηο ζπλερόκελεο θνξέο, όιεο σο παίθηεο ηεο Γηνπβέληνπο. Ρν 1983 θέξδηζε ην Θύπειιν Ηηαιίαο, ην 1984 θαηέθηεζε ην Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο, ην Θύπειιν Θππειινύρσλ θαη ην επξσπατθό Πνύπεξ Θαπ, ελώ αλαδείρζεθε πξσηαζιεηήο Δπξώπεο κε ηε Γαιιία. Ρελ επόκελε ρξνληά, ζεηξά είρε ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ θαη ην Γηεπεηξσηηθό. Ν Ξιαηηλί έρεη βξεζεί δπν αθόκα θνξέο ζηελ πξώηε ηξηάδα, 3νο ην 1977 κε ηε Λαλζί θαη 3νο ην 1980 κε ηε Πελη Δηηέλ. 3. Κάξθν Φαλ Κπάζηελ (1988, 1989 & 1992) Ν Φαλ Κπάζηελ, έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο επηζεηηθνύο όισλ ησλ επνρώλ, έγηλε ν ηξίηνο παίθηεο πνπ ζπκπιήξσζε 3 Σξπζέο Κπάιεο, όιεο κε ηε Κίιαλ. Ρν 1988 ν «Παλ Κάξθν» θέξδηζε ην Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο θαη ην ηηαιηθό Πνύπεξ Θαπ, ελώ έθηαζε κέρξη ηελ θνξπθή ηεο Δπξώπεο κε ηελ Δζληθή Νιιαλδίαο ζην EURO. Ρν 1989 θαηέθηεζε ην Θύπειιν Ξξσηαζιεηξηώλ, ην επξσπατθό Πνύπεξ Θαπ θαη ην Γηεπεηξσηηθό. Ρν 1992 πξόζζεζε ζηε ζπιινγή ηνπ έλα αθόκα Ξξσηάζιεκα Ηηαιίαο θαη ην ηηαιηθό Πνύπεξ Θαπ, θηάλνληαο κε ηελ Νιιαλδία κέρξη ηα εκηηειηθά ηνπ EURO ηεο Πνπεδίαο.

15 ΘΝΓΩΟΖΠ ΕΑΓΝΟΑΘΖΠ Ν αξρεγόο ηεο Δζληθήο Διιάδαο πνπ θαηέθηεζε ην EURO 2004 ζηε Ιεκεζό Κε θηιηθό αγώλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην απόγεπκα ηεο Θπξηαθήο ζην θνηλνηηθό γήπεδν Ξάλσ Ξνιεκηδηώλ, ην ζσκαηείν ηεο Θαξκηώηηζζαο νινθιήξσζε ηηο εθδειώζεηο ηεο πξνο ηηκή ηεο επηζθέςεσο ζηελ Θύπξν ηνπ αξρεγνύ ηεο Δζληθήο Διιάδαο ηνπ 2004, όπνπ ζήθσζε ην βαξύηηκν ηξόπαην ηνπ Euro ζηελ Ξνξηνγαιία, Θενδωξή Εαγνξάθε. Πην θηιηθό αγώλα ηελ νκάδα ησλ θόθθηλσλ απνηεινύζαλ παιαηέο δόμεο ησλ Ιεκεζηαλώλ νκάδσλ (ΑΔΙ, Άξε θαη Απόιισλα) ελώ απηή ησλ άζπξσλ πξώελ πνδνζθαηξηζηέο, παξάγνληεο ηνπ ζσκαηείνπ ηεο Θαξκηώηηζζαο θαζώο θαη ν Εαγνξάθεο. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα πξαγκαηνπνηήζεθε έλα ηειεηνπξγηθό όπνπ δηάθνξνη θνξείο ηίκεζαλ ην Θενδσξή Εαγνξάθε. Κεηαμύ άιισλ βξάβεπζαλ ηελ παιαηά δόμα ηνπ ειιεληθνύ πνδνζθαίξνπ ην Θνηλνηηθό Ππκβνύιην Ξάλσ Ξνιεκηδηώλ, ν Γήκνο Θάησ Ξνιεκηδηώλ, ν ΞΑΝΘ Ξνιεκηδηώλ, ην ζσκαηείν Δξκήο Ξνιεκηδηώλ, ε επίιεθηε νκάδα παιαηκάρσλ ησλ Ιεκεζηαλώλ νκάδσλ, ε αθαδεκία Κάξηνπ Σξηζηνδνύινπ, ν Πύλδεζκνο Φηιάζισλ ηνπ ΞΑΝΘ ζηελ Θύπξν θαη νη παιαίκαρνη ππγκάρνη ηνπ ΞΑΝΘ.

16

17 Αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο Αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο Ν ππεύζπλνο ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο, Ξάνπιν Θαξληόζν, βξέζεθε ζην πξώην δηεζλέο ζπλέδξην δηνίθεζεο επαγγεικαηηθνύ πνδνζθαίξνπ θαη αλέιπζε ην επηηπρεκέλν πιάλν πνπ αθνινπζεί ε αθαδεκία ηεο Ξνξηνγαιηθήο νκάδαο. Ν Ξάνπιν Θαξληόζν αλαθέξζεθε ζην γεγνλόο όηη ηνπιάρηζηνλ 10 παίθηεο από ηελ αθαδεκία ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο έρνπλ ζηειερώζεη ηελ Δζληθή Ξνξηνγαιίαο, αλάκεζά ηνπο ν Ονλάιλην θαη ν Λάλη ελώ πάλσ από 100 αγσλίδνληαη ζε άιιεο νκάδεο ζην εμσηεξηθό. Απνζηνιή ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζαβόλαο είλαη λα παξάγνπλ παίθηεο ζε πςειό αγσληζηηθό επίπεδν, ώζηε λα κπνξνύλ θαηόπηλ λα κπνπλ ζηελ πξώηε νκάδα ή λα δηακνηξαζηνύλ ζε νκάδεο ηεο Ξνξηνγαιίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Ν ππεύζπλνο ησλ αθαδεκηώλ ηεο Ππόξηηλγθ ηόληζε όηη θάλνπλ scouting από ηελ ειηθία ησλ 6 ρξόλσλ θαη όηη ε θηινζνθία ηεο νκάδαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ παίθηε, δηόηη απηόο είλαη πνπ αλαδεηθλύεη κηα νκάδα.ξέξαλ απηώλ ην ''S&B'' κίιεζε κε ηνλ πεύζπλν Αθαδεκηώλ θαη Πθάνπηεξ ηεο Ππόξηηλγθ Ιηζζαβόλαο πνπ πξόηεηλε θαη ππέγξαςε ην πξώην επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην ηνπ Θξηζηηάλν Ονλάιλην: - Ζ Ππόξηηλγθ, έρεη επελδύζεη πνιιά ρξήκαηα αιιά θαη πνιύ ρξόλν ζην λα νξγαλώζεη ηελ Αθαδεκία ηεο θαη λα κπνξέζεη λα "βγάιεη" πάλω από 100 επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο, κέζα ζε 10 ρξόληα. Ξνην ζα ήηαλ ην θαιύηεξν ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα θάλνπλ ην ίδην θαη νη ειιεληθέο νκάδεο; Παθήο απάληεζε ζε απηό δελ ππάξρεη θαζώο ε θάζε ρώξα έρεη θαη έλα πιάλν. Γηα λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Αθαδεκηώλ, πξέπεη λα εξεπλεζνύλ όινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πνδνζθαηξηθό θόζκν. Πηελ Διιάδα, είλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξεο ιίγθεο γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο θαη λα δνζεί πξνζνρή ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Έλα θαιό ζεκείν εθθίλεζεο, ινηπόλ, γηα ηηο Αθαδεκίεο ηεο Διιάδαο, είλαη λα πξνζεγγίδνληαη ηα παηδηά από όζν πην λεαξέο ειηθίεο γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα εηώλ. Δίλαη ηέινο ζεκαληηθό λα ππάξρεη αλζξώπηλν δπλακηθό κε γλώζεηο θαη εμεηδίθεπζε ζε όια ηα πόζηα. -Πε επίπεδν νκνζπνλδηώλ, πωο κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ νη νκάδεο θαη νη Αθαδεκίεο ηνπο; Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ηνπηθέο ιίγθεο ζε θάζε πόιε ή θαη θσκόπνιε ηεο ρώξαο. Δθεί λα γίλεηαη ζσζηό ζθάνπηηλγθ γηα λα πξνσζνύληαη ηα παηδηά. Δθεί είλαη έλαο ηνκέο πνπ πξέπεη λα δώζεη βάξνο ε Διιάδα γηα λα κπνξέζεη λα εμεξεπλήζεη ηηο πνδνζθαηξηθέο ηεο δπλαηόηεηεο. -Αλ έλα παηδί δελ έρεη έκθπην ηαιέλην, πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα γίλεη επαγγεικαηίαο πνδνζθαηξηζηήο; Αξρηθά, πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηη ζεκαίλεη ηαιέλην γηαηί έλα παηδί γηα παξάδεηγκα ζηα επηά ηνπ, κπνξεί λα κελ δείρλεη θάηη ην ηδηαίηεξν αιιά κεγαιώλνληαο κπνξεί λα απνδεηρζεί κεγάινο παίθηεο. Πηελ Ππόξηηλγθ, θάλνπκε ηεζη ζηα παηδηά πνπ παίξλνληαο αθηηλνγξαθίεο, κπνξνύκε θαηά πξνζέγγηζε λα ππνινγίζνπκε ην ύςνο ησλ παηδηώλ αιιά θαη ην επίπεδν ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπο. Αλ δύν παηδηά πνπ ην έλα είλαη θνληό θαη ην άιιν ςειό γηα ηελ ειηθία ηνπ, δελ ζεκαίλεη βέβαηα όηη ην έλα ζα γίλεη θαη θαιύηεξν αιιά όια απηά είλαη ζεκαληηθά. Γνπιεύνπκε θαζεκεξηλά θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ Ξνξηνγαιία γηα λα δηαιέμνπκε παηδηά, θηηάρλνληαο ζπζηήκαηα θαη πίλαθεο. Ρνπο βιέπνπκε ηόζν ζε ζπλζήθεο πίεζεο όζν θαη ραιάξσζεο θαη επηιέγνπκε απηνύο πνπ πηζηεύνπκε όηη έρνπλ έζησ κηα πηζαλόηεηα δηάθξηζεο. Κελ γειηόκαζηε, Ονλάιλην είλαη έλαο θαη όινη θαηαιάβαηλαλ όηη έρεη κέιινλ αιιά κε δνπιεηά κπνξνύκε λα βγάδνπκε αληαγσληζηηθνύο παίθηεο ζπλερώο.

18 GEORGE BEST Η ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ Η ΠΣΩΗ ΕΝΟ ΘΡΤΛΟΤ George Best ( ): Ζ ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ 5νπ "Beatle" Αθξνβαηώληαο κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ ζε όιε ηελ δσή ηνπ, ν Ρδνξηδ Κπεζη επηρείξεζε λα κπνιηάζεη ζε κία ζύληνκε θαξηέξα ην απαξάκηιιν ηαιέλην ηνπ, κε ηελ μέθξελε δσή ελόο hippie. Απέηπρε, αιιά θαηάθεξε λα αθήζεη αλεμίηειν ην ζηίγκα ηνπ ηόζν ζην πνδόζθαηξν, όζν θαη ζην δηεζλέο lifestyle ηεο επνρήο ηνπ. Ίζσο εθεί έγθεηηαη θαη ην κεγαιείν ηνπ, ίζσο ε 25ε Λνέκβξε ηνπ 2005 λα ηνλ πήξε από θνληά καο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, πξνηνύ ιεθηάζεη κε απνζηάγκαηα βύλεο κία κνλαδηθή πζηεξνθεκία. Ν άλζξσπνο πνπ ζεσξήζεθε εθάκηιινο ηνπ Ξειέ θαη ηνπ Καξαληόλα απνπζηάδεη από ηε γε εδώ θαη 8 ρξόληα. Κεηά από ηελ ηαιαηπσξία πνπ πέξαζε ζην λνζνθνκείν Θξόκγνπει ηνπ Ινλδίλνπ ην θζηλόπσξν ηνπ 2005, αλαπαύεηαη πιένλ ζηνλ νπξαλό, εθεί πνπ κπνξεί λα παίμεη θαη πάιη πνδόζθαηξν, εθεί πνπ κπνξεί λα θάλεη θαη πάιη ηηο καγηθέο ηνπ ληξίκπιεο, ηα αμέραζηα ζιάινκ, λα πεηύρεη ηα θαληαζηηθά ηνπ γθνι. Ν Ρδνξηδ Κπεζη έραζε ηε κάρε όρη κε ηε δσή αιιά κε ην αιθνόι ζηηο 25 Λνεκβξίνπ ηνπ Ρν πνηό, ε απαγνξεπκέλε αγάπε ηνπ, απνδείρζεθε πην δπλαηή από ηελ ζέιεζή ηνπ γηα δσή. Ζ κάρε πνπ έδσζε ήηαλ ζθιεξή θαη άληζε. Αλ θαη πνιύπεηξνο, δελ κπόξεζε λα αληεπεμέιζεη. πσο είρε θάλεη ηόηε, ακνύζηαθν παηδί 17 εηώλ, όηαλ είρε δνθηκαζηεί από ηνλ ζεξ Καη Κπάζκπη ζηελ κεγάιε Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη θαη όρη κόλν ηα θαηάθεξε, αιιά ζε δέθα ρξόληα είρε ζην ελεξγεηηθό ηνπ 466 εκθαλίζεηο κε ηνπο "θόθθηλνπο δηαβόινπο", γηα ηνπο νπνίνπο είρε ζθνξάξεη 178 θνξέο. Ν θαιύηεξνο πνδνζθαηξηζηήο ηεο Δπξώπεο ηνπ 1968 γελλήζεθε ζηελ Βόξεηα Ηξιαλδία θαη απηό ηνπ έθνςε ηα θηεξά, αθνύ ήηαλ ζρεδόλ πάληα απώλ από ηηο θνξπθαίεο εζληθέο δηνξγαλώζεηο. Δλ ηνύηνηο, απηό δελ απέηξεςε ηνλ Ξειέ λα ηνλ ραξαθηεξίζεη ηνλ θαιύηεξν πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη δεη θαη λα ηνλ ζπκπεξηιάβεη ζηε ιίζηα ηνπ κε ηνπο 125 θαιύηεξνπο παίθηεο όισλ ησλ επνρώλ πνπ εθδόζεθε από ηε FIFA ην Απηό δελ εκπόδηζε ηνλ Ληηέγθν Αξκάλην Καξαληόλα λα δειώζεη ζε αλύπνπηε ζηηγκή όηη ήηαλ ν αγαπεκέλνο ηνπ παίθηεο, απηόο πνπ ζεσξνύζε ίλδαικα. Ν Κπεζη ζηάζεθε ε αηηία

19 λα αλνίμνπλ ζπδεηήζεηο γηα κία Δλσκέλε Ηξιαλδία ζε πνδνζθαηξηθό επίπεδν, όπσο ζπκβαίλεη ζην ξάγθκπη θαη ην ρόθετ, έηζη ώζηε ην Λεζί ηνπ Βνξείνπ Ξαγσκέλνπ Υθεαλνύ λα κελ είλαη πηα ν "θησρόο ζπγγελήο" ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Ν άλζξσπνο απηόο, όκσο, εθηόο από πνδνζθαηξηθό κεγαζήξην απνδείρζεθε θαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. "Θύκα" ηνπ star-system, έρνληαο θαηαθηήζεη ηα πάληα ζε ειηθία 22 εηώλ, ζηακάηεζε ην πνδόζθαηξν ζηα 27 ηνπ ρξόληα. Δπεξεαζκέλνο από ην αιθνόι, ηηο γπλαίθεο, ηα αζύζηνια έμνδα θαη ηνλ ηδόγν, ην είδσιν απνκπζνπνηήζεθε θαη είρε έλα δπζκελέο ηέινο. Ρειεπηαία ηνπ ιόγηα "Λα κελ πεζάλεη θαλείο όπσο εγώ". Ρα ρξόληα ηεο αζωόηεηαο Γελλεκέλνο ιίγν κεηά ην ηέινο ησλ ζπξξάμεσλ ζην Κπέιθαζη, ζηηο 22 Καΐνπ ηνπ 1946, ν Ρδνξηδ Κπεζη πέξαζε αξθεηά δύζθνια παηδηθά ρξόληα. Ρα δηαζέζηκα ρξήκαηα ιηγνζηά, αθνύ ε νηθνγέλεηά ηνπ άλεθε ζην εξγαηηθό ζηξώκα ηνπ Θξέγθαθ, ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Βόξεηαο Ηξιαλδίαο. Πην ζρνιείν ηα πήγαηλε θαιά. Από ηνπο θαιύηεξνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ηνπ, ήζειε λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ ώξα ηεο γπκλαζηηθή παίδνληαο πνδόζθαηξν. Δλ ηνύηνηο, νη θαζεγεηέο ηνπ ζην γπκλάζην "Γθξόζβελνξ" δελ ηνπ επέηξεπαλ λα παίδεη πνδόζθαηξν. Ν ιόγνο, απιόο. Νη καζεηέο πνπ πήγαηλαλ ζε γξακκαηηθό ζρνιείν δελ επηηξεπόηαλ λα αζρνινύληαη κε απηό ην άζιεκα! Δπηπρώο, ν κηθξνθακσκέλνο Κπεζη "θαηαπάηεζε" απηόλ ηνλ θαλόλα θαη γξάθηεθε ζηνλ ηνπηθό ζύιινγν. Πε έλα παηρλίδη ηεο Θξέγθαθ κε ηελ Κπόηιαλη (νκάδα γεκάηε κε 18ρξνλνπο), ν 15ρξνλνο Κπεζη ζθόξαξε δύν θνξέο θαη νδήγεζε ηελ νκάδα ηνπ ζηε λίθε κε 4-2. Γηα θαιή ηνπ ηύρε, ηνλ αγώλα παξαθνινύζεζε ν ζθάνπη ηεο Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη, Κπνκπ Κπίζνπ, ν νπνίνο, κεηά ην αγώλα, έζηεηιε ζρεηηθό ηειεγξάθεκα ζηνλ Καη Κπάζκπη. Ν ηερληθόο ησλ "θόθθηλσλ δηαβόισλ", ν νπνίνο είρε νξθηζηεί λα νδεγήζεη ηελ νκάδα ζηελ θνξπθή ηεο Δπξώπεο κέζα ζε δέθα ρξόληα από ηελ αεξνπνξηθή ηξαγσδία ηνπ Κνλάρνπ (1958), δηάβαζε ην ηειεγξάθεκα ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ, ν νπνίνο πίζηεπε όηη εληόπηζε κία "ηδηνθπΐα". Καδί κε ηνλ Έξηθ Καθκόξληη ηεο Κίληιεζκπξν, ν Κπεζη δνθηκάζηεθε από ηε Γηνπλάηηελη σο εξαζηηέρλεο. Ρελ επόκελε κέξα επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ, αθνύ έρνληαο κπξνζηά ηνπ κέρξη πξόηηλνο ηλδάικαηα, όπσο ν Κπόκπη Ρζάξιηνλ θαη ν Σάξη Γθξεγθ (ν ηεξκαηνθύιαθαο ηεο παηξίδαο ηνπ), δελ κπόξεζε λα αληεπεμέιζεη. Υζηόζν, δύν εβδνκάδεο αξγόηεξα, ν "Ρδόξληη" πήγε θαη πάιη ζην Κάληζεζηεξ, απηή ηε θνξά κόλνο ηνπ. Ρν πείζκα ηνπ ηνλ θξάηεζε ζηελ νκάδα θαη ην ηαιέλην ηνπ ηνλ θαζηέξσζε σο κία εθ ησλ επηινγώλ ηνπ Κπάζκπη. Δμάιινπ, ε ειηθία ηνπ, κόιηο 17 εηώλ, ήηαλ απαγνξεπηηθή γηα θάηη πεξηζζόηεξν. Ή κήπσο όρη

20 Ζ έλδνμε δεθαεηία Ν Ρδνξηδ Κπεζη έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηνλ θόζκν ηνπ πξσηνθιαζάηνπ πνδνζθαίξνπ ζηηο 14 Πεπηεκβξίνπ ηνπ Πε ειηθία 17 εηώλ θαη 4 κελώλ, ν λεαξόο Βνξεηντξιαλδόο αγσλίζηεθε θόληξα ζηελ Γνπέζη Κπξνκ, κε ηνλ αληίπαιό ηνπ ζηελ δεμηά πηέξπγα, ηνλ Νπαιό Γθξάρακ Γνπίιηακο, λα εθζεηάδεη ην ηαιέλην ηνπ κηθξνύ. Ιίγν πξηλ ζπκπιεξώζεη ηα 18 ηνπ ρξόληα, ν Κπεζη ζπκκεηείρε γηα πξώηε θνξά θαη ζε αγώλα κε ηελ εζληθή νκάδα ηεο παηξίδαο ηνπ, ηε Βόξεηα Ηξιαλδία. Ζ αξρή είρε γίλεη Ν δεμηνπόδαξνο κεζνεπηζεηηθόο, δύγηδε κόιηο 50 θηιά ζηα πξώηα ηνπ ρξόληα, κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηεί λα αλαπηύμεη ζε αθξαίν επίπεδν νξηζκέλα πξνζόληα. Απηά πνπ ζα ηνλ άθελαλ ζηελ ηζηνξία. Διαζηηθόηεηα, εθξεθηηθόηεηα, ληξίκπια θαη πιαζηηθόηεηα θηλήζεσλ ήηαλ ηα αηνύ ηνπ Κπεζη, κε ηα νπνία απέθεπγε ηα αλειέεηα ηάθιηλ ησλ αληηπάισλ. Πην επόκελν παηρλίδη πνπ αγσλίζηεθε, θαηάθεξε λα αλνίμεη θαη ηνλ ινγαξηαζκό ησλ γθνι. Ήηαλ ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1963, ζε παηρλίδη απέλαληη ζηελ Κπέξλιη ζην "Νιλη Ρξάθνξλη", όπνπ ε Γηνπλάηηελη θέξδηζε κε 5-1. Δθεί θάλεθε όηη έλα κεγάιν θεθάιαην άλνηγε γηα ηνλ αγγιηθό ζύιινγν, έζησ θαη αλ ην παθέην ηνπ, δελ γέκηδε ην κάηη. Κε ην ηέινο ηεο ζεδόλ , ε Κάληζεζηεξ είρε δεκηνπξγήζεη ηελ επηζεηηθή γξακκή θόβν θαη ηξόκν ησλ αληηπάισλ. Κπεζη, Ιόνπ, Σεξλη, Ρζάξιηνλ θαη Θόλειη ζπλέζεηαλ ην θνπτληέην εθείλν πνπ, ππό ηηο καεζηξηθέο νδεγίεο ηνπ Κπάζκπη, ράξηζε ζηελ νκάδα ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαζιεηή ην 1965 (κεηά από νθηώ ρξόληα) θαη ην Ρν 1966, ζηνλ πξνεκηηειηθό ηνπ θππέιινπ πξσηαζιεηξηώλ θόληξα ζηελ κεγάιε Κπελθίθα, ε Κάληζεζηεξ θέξδηζε κε 5-1, κε ηνλ Κπεζη λα ζεκεηώλεη δύν γθνι θαη λα πξαγκαηνπνηεί ίζσο ηελ θαιύηεξε εκθάληζε ηεο θαξηέξαο ηνπ. Νη Σεξλη θαη Θόλειη απνρώξεζαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, αιιά απηό δελ πηόεζε ηελ νκάδα, ε νπνία ην 1968, απόηηζε θόξν ηηκήο ζηα ζύκαηα ηεο ηξαγσδίαο ηνπ Ζ Κάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη ζηέθζεθε πξσηαζιήηξηα Δπξώπεο, επηθξαηώληαο ηεο Κπελθίθα, ηνπ Δνπζέκπην θαη ηνπ Θνινύλα κε 4-1. Ν Κπεζη πέηπρε ην δεύηεξν γθνι ηεο αλακέηξεζεο, πξαγκαηνπνηώληαο έλα ζόιν, πεξλώληαο θαη ηνλ ηεξκαηνθύιαθα. Αξγόηεξα ζα απνθαιύςεη όηη όηαλ ην έθαλε απηό, ζθέθηεθε λα ζηακαηήζεη ηε κπάια ζηε γξακκή θαη λα ηε ζπξώμεη ζηα δίρηπα κε ην θεθάιη! Ρν ηέινο ηεο ζεδόλ βξίζθεη ηνλ Ρδνξηδ Κπεζη λα θαηαθηά ηνλ ηίηιν ηνπ θνξπθαίνπ Δπξσπαίνπ πνδνζθαηξηζηή. Έηζη, κεηά ηνλ Ιόνπ (1964) θαη ηνλ Ρζάξιηνλ (1966), ε ζηέςε ηνπ Κπεζη έθαλε ηε Γηνπλάηηελη ηελ νκάδα κε ηνπο θνξπθαίνπο (θαη κε ηε βνύια) επηζεηηθνύο ηεο "γεξαηάο Ζπείξνπ". Κάιηζηα, ν ίδηνο ήηαλ ν πξώηνο ζθόξεξ ηεο νκάδαο κε 28 γθνι, αλ θαη δελ ήηαλ "θαζαξόαηκνο" επηζεηηθόο. Γηα ηα επόκελα ηέζζεξα ρξόληα ζα ρξηδόηαλ θνξπθαίνο ζθόξεξ ηνπ ζπιιόγνπ. Ρν 1970, ζε αγώλα θόληξα ζηελ Λνξζάκπηνλ γηα ην θύπειιν Αγγιίαο (έλα ηξόπαην πνπ δελ θαηέθηεζε πνηέ), ζεκεηώλεη έμη γθνι θαη ε νκάδα ηνπ θεξδίδεη κε 8-2. Έηζη, έγηλε ν "θόθθηλνο δηάβνινο" κε ηα πεξηζζόηεξα ηέξκαηα ζε έλα παηρλίδη. Κε ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο ηειεόξαζεο ζηα πνδνζθαηξηθά

21 γήπεδα λα απμάλεηαη ζπλερώο, όιν θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο νη θνύξζεο ηνπ κε ηε κπάια, όπνπ μεπεξλνύζε δύν θαη ηξεηο αληηπάινπο κέρξη λα βγάιεη ηελ αζίζη, ή λα ζθνξάξεη κόλνο ηνπ, έθηαλαλ ζηα ζπίηηα ησλ πνδνζθαηξόθηισλ. Γξήγνξα, έγηλε ν αγαπεκέλνο όιεο ηεο Βξεηαλίαο. Απηό, όκσο, ζηάζεθε δίθνπν καραίξη, όρη κόλν γηα ηελ θαξηέξα ηνπ, αιιά γηα ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ Ζ απνκπζνπνίεζε ελόο "ζξύινπ" Ρν παξαηζνύθιη ηνπ ήηαλ "ν πέκπηνο Beatle". Ρα καθξηά ηνπ καιιηά θαη ην όκνξθν παξνπζηαζηηθό ηνπ παξέπεκπαλ ζηε καλία ηεο επνρήο, ζηελ κπάληα από ην Ιίβεξπνπι πνπ κεζνπξαλνύζε. Ήηαλ κόιηο 22 εηώλ, όηαλ θαηέθηεζε ηα πάληα, νπόηε ε δηαηήξεζε ζηελ θνξπθή έπξεπε λα είλαη θαη ν ζηόρνο ηνπ. Κάηαηα όκσο. Δίρε ήδε απνθηήζεη όια όζα ζα επηζπκνύζε θαλείο. Σξήκαηα, γπλαίθεο, αιθνόι θαη ηδόγνο ζηάζεθαλ νη θαιύηεξνη ζπκπνξεπηέο ηνπ ζηε δσή. Ν Κπεζη ήηαλ είδσιν, πηα, γηα άηνκα θάζε θύινπ θαη θάζε ειηθίαο. Κεξηθέο θνξέο δερόηαλ πεξηζζόηεξα από γξάκκαηα ηελ εβδνκάδα, θάηη εμσπξαγκαηηθό γηα πνδνζθαηξηζηή. Απηή ε εηθόλα ηνπ pop-symbol πνπ ηόζν εμέζξεςε απηνβνύισο, θαηάθεξε ζπλάκα λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Πην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο θάζε ζηηγκή, ν Κπεζη πνιιέο θνξέο έραλε ηελ απηνζπγθέληξσζή ηνπ ζηνπο αγώλεο. Νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο πνπ επεδίσμε (λπρηεξηλά θιακπ θαη κπνπηίθ ξνύρσλ) δελ πήγαλ όπσο πεξίκελε θαη γλώξηζε ακέζσο ηελ εμσαγσληζηηθή απνηπρία. Πηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ε αζηάζεηα ήηαλ θύξην ραξαθηεξηζηηθό. Κνληέια, εζνπνηνί, ηξαγνπδίζηξηεο πέξαζαλ από ην θξεβάηη ηνπ, ειάρηζηεο, όκσο, έκεηλαλ γηα πεξηζζόηεξν από κία λύρηα. Ρν 1969, ν ζεξ Καη Κπάζκπη απνρώξεζε από ηελ πξνπνλεηηθή θαη θαλείο πιένλ δελ κπνξνύζε λα ζπγθξαηήζεη ηνλ Κπεζη. Νη Φξαλθ Ν Φάξει θαη Ρόκη Ληόρεξηη πνπ ηνλ δηαδέρζεθαλ δελ είραλ ην "παηξηθό ράδη" ηνπ Κπάζκπη, κε απνηέιεζκα ν Κπεζη λα κελ απνδερζεί πνηέ ηελ παξνπζία ηνπο. Νη απνπζίεο από ηηο πξνπνλήζεηο πνιιέο, όπσο θη ε κεησκέλε απόδνζε ζηνπο αγώλεο. Ρν 1970 απνθιείεηαη από ηελ εζληθή Βόξεηαο Ηξιαλδίαο, αθνύ πέηαμε ιάζπε ζε έλαλ δηαηηεηή. Από ην 1972 άξρηζε ε ζηαδηαθή απνρώξεζή ηνπ από ηελ Κάληζεζηεξ. Γηα έλα δηάζηεκα ζηακαηνύζε θαη επαλεξρόηαλ ιίγν αξγόηεξα, αιιά ηελ Ξξσηνρξνληά ηνπ 1974 ν ζύιινγνο δελ ηνλ δέρζεθε μαλά πίζσ. Ν Κπεζη αγσλίζηεθε θόληξα ζηελ ΘΞΟ (ζεκαδηαθή ήηηα κε 3-0) θαη απηό ήηαλ ην ηειεπηαίν ηνπ παηρλίδη κε ηνπο "θόθθηλνπο δηαβόινπο". Ζ πηώζε είρε κόιηο αξρίζεη Πε ειηθία 27 εηώλ, ν Κπεζη ήηαλ έλα θζαξκέλν είδσιν. Αλ θαη δελ ζηακάηεζε ην πνδόζθαηξν, ηελ επόκελε δεθαεηία πεξηπιαλήζεθε ζηε Βξεηαλία, ηηο ΖΞΑ θαη ηελ Απζηξαιία ζαλ λα ήηαλ έλαο μεπεζκέλνο γπξνιόγνο. Ληάλζηετκπι Ράνπλ (1974), Πηόθπνξη Θάνπληη (1975), Θνξθ Πέιηηθ (1975), Φνύιακ ( ), Ινο Αληδειεο Άδηεθηο (1977), Φνξη Ιόληεξληετι Πηξάηθεξο (1978), Σηκπέξληαλ ( ), Παλ Σνζέ Έξζθνπετθο ( ), Κπξίζκπετλ Ιάηνλο (1983). Ρειηθώο, θαηέιεμε ζηελ Κπόξλκνπζ, όπνπ ην 1983, ζε ειηθία 37 εηώλ, ζηακάηεζε νξηζηηθά ην πνδόζθαηξν. Ζ παξαθκή ηνπ εηδώινπ Ζ "καγεία" ηνπ ήηαλ πάληα επηζπκεηή ζε θηιηθά παηρλίδηα, ή ζε αγώλεο θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα. Ρν 1984 πξσηαγσλίζηεζε καδί κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη πξώελ Κηο Θόζκνο, Κέξη Πηάβηλ, ζε βηληενθαζέηα γπκλαζηηθήο κε ηίηιν "Shape Up And Dance". Ρν 1988 δηεμήρζε απνραηξεηηζηήξην παηρλίδη πξνο ηηκήλ ηνπ ζην Κπέιθαζη. Κεηαμύ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, ν ζεξ Καη Κπάζκπη, ελώ κεηαμύ ησλ παηθηώλ ν ζη Αξληίιεο θη ν ηεξκαηνθύιαθαο θαη ζηελόο ηνπ θίινο ηνπ Ξαη Ρδέληλγθο. Αθόκα πην "θνιιεηό", όκσο, ήηαλ ην πνηό. Νη πακπο παξέκελαλ ηα αγαπεκέλα ζηέθηα ηνπ Κπεζη θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο έθαλαλ ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε. Πηα ηέιε ηνπ 1984 θαηαδηθάζηεθε ζε ηξεηο κήλεο θπιάθηζε, επεηδή νδεγνύζε κεζπζκέλνο θαη πξόζβαιε αζηπλνκηθό. Ρα Σξηζηνύγελλα ηα πέξαζε ζηε θπιαθή "Ford Open Prison", αιιά δελ δηνξζώζεθε. Νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ παξέκεηλαλ πνιιέο θαη ζθαλδαιώδεηο. Ξιένλ, ην κπαιό ηνπ ήηαλ "ζνισκέλν"

22 πεξηζζόηεξν από πνηέ. Ρν 1991 έθαλε εκθάληζε ζε δσληαλό ηειενπηηθό ζόνπ, όπνπ νξθίζηεθε όηη είρε μεπεξάζεη ην πξόβιεκα κε ην αιθνόι. Ιίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα απνινγήζεθε θαη ηόληζε πσο ηα ιόγηα ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο εμάξηεζήο ηνπ. Υο ζρνιηαζηήο ηνπ "SkySpors" πξνθάιεζε πνιιέο θνξέο κε ηηο θξηηηθέο ηνπ, ηδηαηηέξσο πξνο ην πξόζσπν ηνπ Ληέηβηλη Κπέθακ. Ρνλ Νθηώβξην ηνπ 2003 ν Κπέζη πνύιεζε ην ηξόπαην ηνπ θαιύηεξν πνδνζθαηξηζηή ηεο Δπξώπεο πνπ είρε θεξδίζεη ην 1968, αιιά δελ θαηάθεξε λα πνπιήζεη θαη απηό ην θαιύηεξνπ παίθηε ηεο ρξνληάο, πνπ ηνπ είραλ απνλείκεη νη δεκνζηνγξάθνη ηεο Βξεηαλίαο ηελ ίδηα ζεδόλ. Πθνπόο ηνπ ήηαλ λα ζπγθεληξώζεη ρξήκαηα ώζηε λα αγνξάζεη ζπίηη ζηελ Θέξθπξα. Γελ ηα θαηάθεξε Ρν 2003, ε λέα ζύδπγόο ηνπ, Άιεμ (πξώελ αεξνζπλνδόο), ζπκκεηέρεη ζε ξηάιηηη, απνθαιύπηνληαο άζρεκεο πηπρέο ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ Κπεζη. Πηηο 3 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2004 θαηαδηθάδεηαη θαη πάιη γηα νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι θαη ηνπ αθαηξείηαη ην δίπισκα νδήγεζεο γηα είθνζη κήλεο. Ρνλ Απξίιην ηνπ 2004 ρσξίδεη κε ηελ Άιεμ. Ρνλ Ηνύλην ηνπ 2005 ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία όηη παξελόριεζε έλα αλήιηθν θνξίηζη θαη ρηύπεζε κία ελήιηθε. Ιίγεο κέξεο αξγόηεξα απαιιάρζεθε ησλ θαηεγνξηώλ. Ρα ρεηξόηεξα, όκσο, δελ είραλ έξζεη αθόκα

23 ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΑ ΔΞΗΘΔΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΗΑ Ξεξηγξαθή: Πεκείν επαθήο ηνπ κεηώπνπ κε ηε κπάια ζηελ επηζεηηθή θεθαιηά. Ρα κάηηα καο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ε επαθή κε ηε κπάια λα γίλεηαη από ηε κέζε ηεο θαη πάλσ. Ξεξηγξαθή: Γηα ηελ επηζεηηθή θεθαιηά πξέπεη ηα πόδηα λα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ ειαθξώο ιπγηζκέλα, ηα ρέξηα αλνηρηά θαη ν θνξκόο ιπγηζκέλνο πξνο ηα πίζσ. Θαζώο έξρεηαη ε κπάια κε κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξόο, ην κέησπν θηππάεη ηε κπάια. Ρα κάηηα παξακέλνπλ αλνηρηά.

24 ΑΚΛΡΗΘΖ ΘΔΦΑΙΗΑ Ξεξηγξαθή: Πεκείν επαθήο ηνπ κεηώπνπ κε ηε κπάια ζηελ ακπληηθή θεθαιηά. Ρα κάηηα καο πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ε επαθή κε ηε κπάια λα γίλεηαη θάησ από ηε κέζε ηεο γηα λα πάξεη ύςνο. Ξεξηγξάθή: Γηα ηελ ακπληηθή θεθαιηά πξέπεη ηα πόδηα λα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ ειαθξώο ιπγηζκέλα, ηα ρέξηα αλνηρηά θαη ν θνξκόο ιπγηζκέλνο πξνο ηα πίζσ. Θαζώο έξρεηαη ε κπάια κε κηα θίλεζε πξνο ηα εκπξόο, ην θεθάιη θηππάεη ηε κπάια πξνο ηα πάλσ.

25 ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ TIPS ΠΡΝΙΖ ΞΟΝΞΝΛΖΠΖΠ: ΦΑΛΔΙΑ ΡΔΟΚΑΡΝΦΙΑΘΑ ΓΑΛΡΗΑ ΞΑΛΡΔΙΝΛΑΘΗ ΘΑΙΡΠΔΠ ΔΞΗΘΑΙΑΚΗΓΔΠ ΓΗΑΙΗΠΚΔΛΑ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΑ ΞΑΞΝΡΠΗΑ ΔΗΘΝΛΑ : Ζ ελδπκαζία ηνπ ηεξκαηνθύιαθα.

26 Ζ ΙΑΒΖ ΡΖΠ ΚΞΑΙΑΠ Ξεξηγξαθή: Ζ κπάια πηάλεηαη ζην ύςνο ηνπ ζηήζνπο κε ηηο παιάκεο ηνπνζεηεκέλεο ζε ζρήκα W. ΘΔΠΖ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΑΠ Ξεξηγξαθή: Ρα πόδηα είλαη αλνηθηά ζην ύςνο ησλ ώκσλ θαη ειαθξά ιπγηζκέλα. Ρα ρέξηα θαη νη παιάκεο αλνηθηά ζε ζέζε εηνηκόηεηαο.

27 ΟΗΜΗΚΝ ΚΞΑΙΑΠ ΑΞΝ ΘΑΡΩ Ξεξηγξαθή: Ρν έλα πόδη πξνβάιιεη κπξνζηά ιπγηζκέλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα παζάξνπκε. Ρν ρέξη κε ηε κπάια ζηελ παιάκε έξρεηαη από πίζσ πξνο ηα κπξνζηά ξίρλνληαο ηε κπάια ζπξηά πξνο ηα θάησ. ΟΗΜΗΚΝ ΚΞΑΙΑΠ ΑΞΝ ΞΑΛΩ Ξεξηγξαθή: Ρν έλα πόδη πξνβάιιεη κπξνζηά ιπγηζκέλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα παζάξνπκε. Ρν ρέξη κε ηε κπάια ζηελ παιάκε έξρεηαη από πίζσ πξνο ηα κπξνζηά ξίρλνληαο ηε κπάια πξνο ηα πάλσ.

28 ΒΝΙΔ Ξεξηγξαθή: Θαζώο πεηάκε ηε κπάια κπξνζηά καο γηα λα ηελ θισηζήζνπκε ην πόδη πνπ ζα θηππήζεη ηε κπάια έξρεηαη από πίζσ κπξνζηά θαη θηππά ηε κπάια από θάησ. Ρν ζώκα γέξλεη ιίγν πίζσ γηα λα δώζεη ύςνο ζηε κπάια θαη ε θίλεζε ηνπ πνδηνύ ζπλερίδεη αθόκε θαη κεηά ην θηύπεκα ηεο κπάιαο. ΔΜΝΓΝΠ ΚΔ ΑΙΚΑ Ξεξηγξαθή: ηαλ ε κπάια έξρεηαη από ςειά ην βιέκκα καο είλαη θαξθσκέλν ζηε κπάια. Κε δπνηξία βήκαηα παίξλνπκε θόξα γηα ην άικα κε ην έλα πόδη. Ρν άιιν πόδη βγαίλεη κπξνζηά ιπγηζκέλν γηα πξνζηαζία ελώ ηα ρέξηα καο καδεύνπλ ηε κπάια ζηνλ αέξα ζην ύςνο ηνπ θεθαιηνύ. Κεηά ηελ πξνζγείσζε ηα ρέξηα αγθαιηάδνπλ ηε κπάια θαη ηε θπιάζζνπλ ζηε ζέζε αζθαιείαο ζην ζηήζνο.

29 ΓΗΩΜΗΚΝ ΚΔ ΓΟΝΘΗΔΠ Ξεξηγξαθή: Πην δηώμηκν ηεο κπάιαο κε γξνζηέο θάλνπκε έμνδν κε άικα θαη θέξλνπκε ηα ρέξηα καο από ην ύςνο ηνπ ζηήζνπο ελσκέλα ζε γξνζηέο πξνο ηε κπάια θηππόληαο ηελ δπλαηά, ςειά θαη καθξηά.

30 ΣΝΟΖΓΝΗ ΔΘΓΝΠΖΠ ΠΡΑΙΝΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΟ COPA MINI FOOTBALL-ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ 50 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ- INFO:

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα