Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ."

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ. B. νπβαηδόγινπ Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο, Γηεπζπληήο ΓΔ Σξίπνιεο, Πεξίιεςε Ο Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο γξακκαηηζκνχο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ). Με δηαπηζησκέλε ηελ έκθπιε αληζφηεηα, εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, εληνπίδνληαο έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. Με εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζπλειέγεζαλ δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ ε θσδηθνπνίεζε, δηακφξθσζε ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αλ θαη θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο, απηέο δελ είλαη έληνλεο. Χο ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, αμηνινγνχληαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΔ θαη ε ζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Λέμεηο θιεηδηά: ΓΔ, Πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο, έκθπιεο αληζόηεηεο. 1. Εηζαγσγή Σα ρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο ηδξχζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. Πξνζθέξνπλ κάζεζε ζε επίπεδν βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε εξγαιείν ηνπο Γξακκαηηζκνχο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Πιεξνθνξηθφο πνπ έρεη ζηφρν λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη πξφζβαζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: α) ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, β) επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ΣΠΔ θαη γ) θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο ησλ ΣΠΔ ζήκεξα. ηφρνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη/λεο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο ΣΠΔ καδί κε κηα ζχγρξνλε πιεξνθνξηθή θνπιηνχξα (Γαγδηιέιεο, 2003). 2. Έκθπιεο αληζόηεηεο θαη Σ.Π.Ε 2.1 ρέζε θύινπ θαη ΣΠΕ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 816 Ο Drucker (2001 in Maier & Nair-Reichert, 2007) απνθαιεί ηηο Σ.Π.Δ Μεγάιν εμηζσηή (great equalizer), αιιά απηφ δελ θαίλεηαη, λα επαιεζεχεηαη θαζψο θαηαγξάθνληαη έκθπιεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζ απηέο. Οη ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν (gender-blind) φκσο πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο ππνλνκεχνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ (ESCAP, 2007). ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ πξψηηζηα κηα αληξηθή πεξηνρή (Murray, 1993) κε δηαπηζησκέλν ην πξνβάδηζκα ησλ αλδξψλ ζηελ πξφζβαζε, ζηελ εμνηθείσζε, ζηε ρξήζε θαη ζηηο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Montagnier & van Welsum, 2006). Ζ αληζφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ε Shashaani (1997) ζε έξεπλά ηεο δηαπηζηψλεη πςειφηεξν άγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζηηο λεαξέο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεαξνχο άλδξεο. Δπηπιένλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζην Γηαδίθηπν (Karavidas, Lim & Katsikas, 2005). 2.2 Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο θαη πξννπηηθή εξγαζίαο Ζ πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ θαη ε γλψζε ηνπο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο αλαγλσξίδνπλ απηή ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη θαηαηάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ελδπλακψλνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά (Kvasny, 2003). Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππναληηπξνζσπεχνληαη (ADA Project, 2001) αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ κφληκα ηειεαπαζρνχκελσλ είλαη γπλαίθεο (Huws, 2000). Ο ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο (Joshi, Schmidt & Kuhn, 2006). ην επίπεδν ζπνπδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη λέεο γπλαίθεο εθδειψλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο ζε πην πςειφ επίπεδν, κε ηελ επζχλε λα βαξαίλεη ην ζρνιείν (Verbick, 2002). 2.3 Φύιν θαη ηξόπνο εξγαζίαο ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό Σα ζπκπεξάζκαηα θαη δεδνκέλα απφ έξεπλεο γχξσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο αγνξηψλ ή θνξηηζηψλ (αλδξψλ ή γπλαηθψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο Ζ/Τ πνηθίινπλ. Οη Bråten θαη Strømsø (2004) δηαπηζηψλνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, νη άλδξεο εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελψ νη γπλαίθεο εκθάληζαλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθέο πεγέο γλψζεο φπσο ηα ηππσκέλα θείκελα. ε άιιε κειέηε νη γπλαίθεο βξίζθνληαη λα είλαη θαιχηεξεο ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ελψ νη άλδξεο ζηε δηαρείξηζε γξαθηθψλ (Asuquo & Onasanya, 2006). Έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο δηαθνξέο θχινπ ζηε ρξήζε Γηαδηθηχνπ ζην επίπεδν γπκλαζίνπ πνπ εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ ηνπνζεζία πξφζβαζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο πξφζβαζεο, έδεημε φηη ηα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ςπραγσγία θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. Γελ θαηαγξάθεθαλ φκσο δηαθνξέο θχινπ νχηε ζε ζρέζε κε ηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπ chat αιιά θαη νχηε κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθή ή ζρνιηθή ρξήζε (Papastergiou & Solomonidou, 2005). Έξεπλα ησλ Volman et al. (2005) δελ δηαπηζηψλεη έκθπιεο δηαθνξέο ζηηο κηθξέο ειηθίεο, δειαδή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ. Γηαπηζηψλεη φκσο αιιαγέο ζηε ζηάζε ησλ θνξηηζηψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ ζηελ αξρή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη επηβεβαηψλεη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ φηη νη δεκηνπξγηθέο θαη γισζζηθέο εθαξκνγέο είλαη θαηάιιειεο γηα ελζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Απηφ πνπ επίζεο θαηαγξάθεηαη είλαη φηη νη λέεο γπλαίθεο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο σο θνηλσληθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε θίινπο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ζπλνκηιίαο θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δπηπιένλ πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ ζε νκάδα πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα (Verbick, 2001). 3. Η ΕΡΕΤΝΑ 3.1. Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζρεηηθόηεηα ηεο έξεπλαο Οη Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ δξάζεηο φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, είλαη βαξηά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξνχκελεο σο ηξφπνο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Clegg, 2001). Πξνο ηνχην απαηηείηαη ν γξακκαηηζκφο λα επηηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Πξνυπφζεζε είλαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν θχιν, φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έρνληαο ραξηνγξαθήζεη ην πεδίν ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζα επηρεηξήζεη ησλ κεηαζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ πνπ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα ην άγρνο είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο (Σδηκνγηάλλεο & Γξαβάλε, 2008) θαη είλαη ζεκαληηθφ, κεηαμχ άιισλ, λα είλαη γλσζηή θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε έκθπιε δηάζηαζε ηνπ άγρνπο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλαηξνπή ή ηελ απνθπγή ηεο ςεθηαθήο έκθπιεο αληζφηεηαο έρεη εληνπηζηεί θαη ηνληζζεί (Hess & Miura, 1985). θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ θαη ε ηπρφλ έκθπιε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Ζ αμία έγθεηηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ ηα ΓΔ θαη ζηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ έκθπιε δηάζηαζε. Ζ έξεπλα έρεη πεξηνξηζκνχο, έγηλε σο κειέηε πεξίπησζεο ελφο ΓΔ ην νπνίν είρε ηε ρξνληθή εθείλε ζηηγκή ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ εξγαδφκελνη/λεο θαη δελ ππήξραλ άηνκα κε ηδηαίηεξα γισζζηθά ή εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο Χο πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα εξεπλεζεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ (Cohen & Manion,1994). ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο επηά εθπαηδεπφκελεο ηνπ Β θχθινπ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπφκελνη. Δπηιέρζεθαλ απφ ην δεχηεξν θχθιν θαζψο θξίζεθε φηη ηφηε νη εθπαηδεπφκελνη/λεο έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γξακκαηηζκψλ. 3.3 Επεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεύμεσλ Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζπιιέρζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έπεηηα απφ ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην δηακειηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο θαη Θεκαηηθή θσδηθνπνίεζε, ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ δηακνξθψζεθαλ είλαη : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Οη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζην θείκελν ζεκεηψλνληαη κε (Γ1) έσο (Γ7) θαη ησλ αλδξψλ απφ (Α1) έσο (Α4) Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Ανηιλήψεις ζε ζχέζη με ηον Πληροθορικό Γραμμαηιζμό. Σν ελδηαθέξνλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηζκφ θαηαγξάθεηαη έληνλν αθφκα θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηηο εθπαηδεπφκελεο πνπ ε επίδνζή ηνπο είλαη κέηξηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Πιεξνθνξηθή, ε αμία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/λε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ν γξακκαηηζκφο απηφο αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηνλ δηαρσξίδνπλ απφ ηα καζεκαηηθά ή ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Όζνλ αθνξά ηελ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε ρξήζε Η/Τ, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απφ ζπγθξαηεκέλε απηνπεπνίζεζε κέρξη ζηγνπξηά σο πξνο ηε ρξήζε Ζ/Τ. Ζ θαηαγξαθείζα ρακειή απηνπεπνίζεζε απνδφζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ ειηθία ηνπ. Απφ κεξηά ησλ γπλαηθψλ θαηαγξάθεηαη έλαο ζπγθξαηεκέλνο ιφγνο ή θαη ειαθξά θνβηθφο. ηνπο άλδξεο ε απηνπεπνίζεζε εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξεηο εθδνρέο ηεο, δειαδή σο κεγάιε, σο ζπγθξαηεκέλε αιιά κε ζηγνπξηά σο πξνο ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο αιιά θαη σο ρακειή. «Ννκίδσ ηα πάσ πνιχ θαιά» (Α1) «Γελ ηα θαηαθέξλσ θαιά. Δίκαη κεγάινο» (Α3). Οη έκθπιεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαθνξνπνηήζεηο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ην ζπγθξαηεκέλν ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ αλ θαη ρεηξίδνληαη ηνλ Ζ/Τ ηθαλνπνηεηηθά, θξαηνχλ επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. «Θα κπνξνχζα θαη θαιχηεξα» (Γ1) «ε αξθεηά κέξε ηεο πιεξνθνξηθήο, κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ» (Γ2). ρεηηθά κε ην άγρνο απέλαληη ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ, πνπ αο ιεθζεί μαλά ππφςε βξίζθνληαη ζην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αηζζάλνληαη θάπνην ηδηαίηεξν άγρνο κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν δελ είλαη έληνλεο. Όκσο θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο ζηνλ ελζνπζηαζκφ κε ηνλ νπνίν εθθξάδνπλ ηελ απαιιαγή απφ ην άγρνο πνπ είραλ ζηελ αξρή θνίηεζή ηνπο. «Όρη ηδηαίηεξν άγρνο, δελ είλαη όκσο ην αγαπεκέλν κνπ» (Γ6) «ηελ αξρή είρα άγρνο, αιιά κεηά όηαλ έκαζα θαιά! Σώξα δελ πηάλνκαη» (Α1) «Άγρνο; Όρη, όρη» (Α2). Ζ πξνηίκεζε ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ είλαη έληνλε απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηνπο ζεκαληηθνχο θαη απαξαίηεηνπο γξακκαηηζκνχο θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ελδηαθέξνληαη εμίζνπ γηα γξακκαηηζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. «Η γιώζζα, ε πιεξνθνξηθή» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή θαη ε Κνηλσληνινγία» (Γ5) «Η γιώζζα. Πάληα κνπ άξεζε γηαηί δε κέλεηο έμσ από κηα ζπδήηεζε» (Α1) «Κπξίσο ηα Θξεζθεπηηθά θαη ε Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Καη ε ηζηνξία κ αξέζεη» (Α4). Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην δηαδίθηπν, δελ θαηαγξάθεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Όινη θαη φιεο αληηιακβάλνληαη ζεηηθά ηελ αμία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ην δηαδίθηπν, απνηππψλεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζχλδεζε ζην ζπίηη ή πξνηίζεληαη αλακθηζβήηεηα ζην κέιινλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θάηη ηέηνην. «Σν δνπιεύσ ην Ιληεξλεη» (Γ2) «Παίξλεηο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ ζε ελδηαθέξνπλ, όπσο γηα κηα δηαζθέδαζε ιόγνπ ράξε» (Γ6) «Μεγάιε εμππεξέηεζε. Βξίζθεηο όηη ζεο» (Α1) «Μπαίλεηο κέζα θαη καζαίλεηο πνιιά πξάγκαηα» (Α4). Αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη άγλνηα, δελ ππάξρεη απόξξηςε «Γηα απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ θαιό είλαη. Γηα λα αξέζεη θαιό ζάλαη» (Α3) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και επαγγελμαηική ζηαδιοδρομία. ε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό θαη ηελ πξννπηηθή εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ ζην ζρνιείν, ζην ρψξν δνπιεηάο, δελ παξαηεξήζεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Καηαγξάθεζαλ απαληήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια πνπ δείρλνπλ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζην ρψξν δνπιεηάο «Καη πάλσ ζηε δνπιεηά κπνξώ. Να δσ δηαγσληζκνύο πνπ γίλνληαη ζε άιιεο πόιεηο» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή γηαηί βξίζθσ λέεο ζπληαγέο (ζεκ. είλαη βνεζόο κάγεηξα)» (Γ3) «Να! πξνρζέο ν δηνηθεηήο καο έβαιε λα βξνύκε πιεξνθνξίεο ζην ηληεξλεη γηα θάπνηα πιηθά θαη εγώ ήμεξα. Ήκνπλ πνιύ ραξνύκελνο» (Α1) «Βξίζθσ δηάθνξα όπσο γηα παξάδεηγκα πσο δέλνπλ ηα θιαξηά, πσο θιαδεύνπλ ηα θπηά, πσο ηα πξνζέρνπλ θιπ» (Α2). Καηαγξάθεθαλ θαη αξλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλψξηκε αληίιεςε φηη ε ηερλνινγία ζα αιιάμεη θαηά ηξφπν κε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 820 ειεγρφκελν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ «ε δνπιεηά κνπ είλαη έμσ. Άκα κάζσ κπνξεί λα κε ζηείινπλ ζε γξαθείν» (Α3). Οη εθπαηδεπφκελνη/λεο κεηά ην πέξαο ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ιακβάλνπλ απνιπηήξην ηζφηηκν ηνπ Γπκλαζίνπ. Κάπνηνη/εο επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ελψ άιινη/εο φρη. ε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ ζπνπδώλ ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηβεβαηψλνπλ φηη ε πιεξνθνξηθή απνηειεί γηα θάπνηνπο θαη θάπνηεο ζηφρν κειινληηθψλ ζπνπδψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά ην ελδηαθέξνλ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε δεηήκαηα Ζ/Τ, φηαλ εκθαλίδεηαη, είλαη έληνλν θαη ζηα δχν θχια. «Ναη ηε ζθέθηνκαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Πνιιέο θνξέο ζα ήζεια λα πάσ θαη έμσ λα κάζσ θάηη πεξηζζόηεξν» (Γ6) «Ναη κνπ αξέζεη πάξα πνιύ ε Πιεξνθνξηθή» (Γ3) «δε κπνξώ κάιινλ λα ζπνπδάζσ..(απνγνήηεπζε)» (Α1) «Αλ ζπλέρηδα ζα επέιεγα θάηη ζρεηηθό κε ηελ Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Γελ ζέισ νύηε λα ην ζθέθηνκαη όηη ζα ζπλερίζσ» (Α4) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και μαθηζιακές δραζηηριόηηηες. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζηα ΓΔ είλαη ελήιηθεο ζεκαίλεη φηη έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλα ελδηαθέξνληα, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ πξνηηκήζεηο πξνο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο θαη πηζαλφλ θαη πινπνίεζεο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα θαη ηνπο άιινπο/εο εθπαηδεπνκέλνπο/εο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο βειηίσζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπφκελνπ/εο. Όζνλ αθνξά ηηο Δλδνεξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα κέιε, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζηελ έξεπλα δείρλνπλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Κάπνηνη άληξεο επηιέγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα πξψηα απφ θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη έπεηηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα, εκθαλίδνληαο γεληθά κηα επηθχιαμε θαη πξνο ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη σο πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο «Ρσηνύζα ην δηπιαλό κνπ. Αλ δελ ήμεξε ζρεδόλ πνηέ δελ ήμεξε, αιιά εγώ ηνλ ξώηαγα.θώλαδα ηελ θνπειηά ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη κνπ έδεηρλε» (Α1) «ξσηάσ ην δηπιαλό κνπ θαη ηειεπηαία ηνλ θαζεγεηή» (Α3). Οη γπλαίθεο απεπζύλνληαη κε άλεζε θαη ζηνλ/ελ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη ζηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο. «Σν ςάρλσ κόλε κνπ θαη όηαλ βιέπσ όηη δελ έρσ πεξηζώξηα άιια, ηόηε ξσηάσ, ηνλ θαζεγεηή κνπ» (Γ5) «Φώλαδα ηνλ θαζεγεηή θαη κνπ έιεγε ηη λα θάλσ.» (Γ2) «ηελ θαζεγήηξηα πξώηαπξώηα αιιά όηαλ ήηαλ απαζρνιεκέλε, γηαηί ήκαζηαλ πνιινί, δεηνύζα βνήζεηα από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ» (Γ3). Πάλησο νη άλδξεο επηιέγνπλ πάληα άλδξεο γηα ζπλεξγαζία θαη νη γπλαίθεο πάληα γπλαίθεο. ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ φπσο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, δεκηνπξγφο παξνπζηάζεσλ, ινγηζηηθά θχιια, δσγξαθηθή θ.ά. πνπ απνηεινχλ ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ. ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ινγηζκηθνχ δελ θαηαγξάθνληαη έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, φκσο νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. «παξνπζηάζεηο λα δσγξαθίδσ θαη θαλά παηρλίδη. Δίλαη ζπαδνθεθαιηέο θάπσο..» (Γ2) «Θα έιεγα όηη όιεο κνπ αξέζνπλ. Οη παξνπζηάζεηο, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, βίληεν, ε δεκηνπξγία εηθνληδίσλ, νη κνπζηθέο» (Γ7) «Σν θείκελν κνπ αξέζεη λα γξάθσ λα δηνξζώλσ. Καη νη παξνπζηάζεηο κ αξέζνπλ. Καη λα δσγξαθίδσ όκσο» (Α1) «Γελ μερσξίδσ θάηη ηδηαίηεξα. Αλ όκσο ζα έπξεπε λα επηιέμσ κηα ζα δηάιεγα ηε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο» (Α4) «Να γξάθσ θείκελν» (Α3). ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξηαξρεί ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ν Παγθφζκηνο Ηζηφο. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δείρλεη πξάγκαηη φηη ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ε πην δεκνθηιήο ππεξεζία, πνπ επηιέγεηαη θαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ4) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ2) «εθηόο από ηνλ παγθόζκην πιεξνθνξηαθό ηζηό πνπ κε ηαμηδεύεη όπνπ ζέισ δελ θάλσ ρξήζε άιιεο ππεξεζίαο ηνπ Ιληεξλεη» (Γ3) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α1) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α2). Όζν αθνξά ην είδνο ησλ ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ πνπ πξνηηκνχλ, θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Εεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά γπλαηθεία απνηεινχλ επηινγέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γπλαηθψλ. Οκνξθηά, θνπηζνκπνιηφ, ζήξηαι, ςπραγσγία αιιά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ελεκέξσζε εληάζζνληαη ζην ξεπεξηφξην πεξηήγεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ηζηνζειίδεο. Φπραγσγία, ελεκέξσζε θαη αζιεηηθά απνηεινχλ ην ξεπεξηφξην ησλ αλδξψλ. «Ιζηνζειίδεο, πεξηζζόηεξν εθεί ζην θαιιηηερληθό» (Γ7) «Καη ζην ηξνθηηθό κπαίλσ θακηά θνξά λα δσ θακηά θνπηζνκπνιίζηηθε είδεζε» (Γ2) «Κπξίσο πεξηεγνύκαη ζε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζε ηαμίδηα, ηζηνξίεο πεξηνρήο, εθθιεζίεο, νκνξθηά, νηθνινγία, πγεία θ.ι.π» (Γ3) «Να βιέπσ άιια κέξε.» (Α1) «Να βιέπσ άιινπο ηόπνπο» (Α4) «λα βιέπσ εηδήζεηο γηα παίρηεο» (Α3) Πληροθορικός Γραμμαηιζμός και οικογενειακό περιβάλλον Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/- ρνπζψλ δείρλνπλ φηη ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. εκαληηθφ είλαη φηη θαη ηα δχν θχια, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε, δέρνληαη ζεηηθή επηξξνή απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεηηθή ππνζηήξημε. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. «Με παξνηξύλνπλ. Πνιιέο θνξέο ηζαθσλόκαζηε θηόιαο γηαηί δελ θάζνκαη λα δηαβάζσ» (Γ2 «ζπδεηνύζακε κε ηα παηδηά κνπ γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ηνπο έδεηρλα ηη έρσ κάζεη θαη ηνπο ξσηνύζα λα κνπ δείμνπλ ηη μέξνπλ απηά» (Γ3) ) «Γηα ηελ πιεξνθνξηθή..κνπ ιέλε άκα κάζεηο θαη όηαλ κνληκνπνηεζείο ζα κπνξείο λα θάλεηο δνπιεηά γξαθείνπ. Μνπ ιέλε ε γπλαίθα κνπ λα πξνζέρσ ζην κάζεκα» (Α1) «ε γπλαίθα κνπ ιέεη όηη θαιά έθαλα πνπ ήξζα» (Α2) «Η γπλαίθα κνπ ιέεη κάζε θνπκπηνύηεξ, γηαηί έηζη ζάζε πην ζίγνπξνο ζηε δνπιεηά ζνπ» (Α3). 4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ Ζ παξαπάλσ έξεπλα νδεγεί ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 822 γεληθεπζνχλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Όκσο δελ παχεη λα απνηεινχλ ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ ζηα ΓΔ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη εθπαηδεπφκελνη θαη νη εθπαηδεπφκελεο έρνπλ παξφκνηεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, σο πξνο ην άγρνο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί. Όκσο νη εθπαηδεπφκελεο εκθαλίδνληαη ζπγθξαηεκέλεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ ζρεηηθή έιιεηςε άγρνπο πηζαλφλ λα νθείιεηαη αθελφο ζην φηη νη εθπαηδεπφκελεο/λεο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ θνίηεζεο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζην ΓΔ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο θαη πξνηηκάηαη εμίζνπ απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. ην θνκκάηη ηνπ Πιεξνθνξηθνχ Γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην δηαδίθηπν, επίζεο ε έξεπλα δελ θαηαγξάθεη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. ε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ ζην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε πξνζπκία απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη αξλήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια, κε κηα κεγαιχηεξε θνβία εθ κέξνπο νξηζκέλσλ αλδξψλ. Όζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζηελ Πιεξνθνξηθή αλ θαη θαηαγξάθεθε ελδηαθέξνλ θαη ζηα δχν θχια, πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεληθφηεξν ζαπκαζκφ πνπ είραλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Καη ηα δχν θχια είραλ αζάθεηα γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πάλησο θακηά γπλαίθα δελ εμέθξαζε άξλεζε θαη απφ ηνπο άλδξεο κφλν έλαο ήηαλ αξλεηηθφο. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην γξακκαηηζκφ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. εκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά λα ζπλεξγάδνληαη κε άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε γπλαίθεο, πνπ πάλησο εκθαλίδνληαη πην πξφζπκεο ζηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξνχλ ζε πξψηε αλάγλσζε λα απνδνζνχλ ζηηο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη νη πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο. Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ γπλαηθεία ζέκαηα φπσο κφδα, νκνξθηά θαη νη άλδξεο ηππηθά αλδξηθά φπσο αζιεηηθέο εηδήζεηο. Όζνλ αθνξά δε ζηηο πξνηηκνχκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ε δσγξαθηθή εκθαλίδνληαη σο νη πην δεκνθηιείο. Γελ παξαηεξήζεθαλ έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, νη γπλαίθεο φκσο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, γηα ηελ πεξαηηέξσ άκβιπλζε ησλ έκθπισλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζρεδίαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζην ΓΔ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ αθελφο ζηελ θαηεχζπλζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηεο γλσζηνπνίεζεο πξνηχπσλ επαγγεικαηηψλ γπλαηθψλ ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο. Δπηπιένλ θαη γηα ηα δχν θχια ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε ελεκέξσζε κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ηερλνινγίαο σο ερζξνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ/λεο. Σαπηφρξνλα νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα δεηήκαηα κέζα απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο κεζνδνινγία. Ζ έληαμε ζεκάησλ ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ή ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα αθφκα ελεξγέζηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. Ζ εθαξκνγή κηαο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα ε αλάπηπμε ζρέζεο θαη επαθήο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΓΔ, Γηεχζπλζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδηαίηεξα φκσο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπλήζσο επσκίδνληαη θαη ηε θξνληίδα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηελ επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ζα γίλεη πην θαηαλνεηή ε πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ππνζηήξημή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο κε δεδνκέλε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ππεξεζίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή νη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνηείλεηαη ε έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζε θάπνην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία, φπσο ην Grundtvig (ΗΚΤ, 2010), ψζηε λα ππάξρεη θίλεηξν θαη πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ADA Project (2001). ADA Women & New Technologies. Αλαζχξζεθε 22 Απξ 2010 απφ Asuquo, E.N & Onasanya, S.A. (2006). Gender Differences and Students' Achievement in Computer Technology Instruction. West Africa Journal of Educational Research, 9(1-2), Bråten, I. & Strømsø, H. (2004). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), Clegg, S. (2001). Theorising the Machine: gender, education and computing. Gender and Education, 13(3), Cohen. L, & Manion. L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Αζήλα : Μεηαίρκην Γαγδηιέιεο, Β. (2003). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη ν πιεξνθνξηθφο/ηερλνινγηθφο εγγξακαηηζκφο. ην Λ. Βεθξήο & Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.), Πξνδηαγξαθέο ζπνπδώλ γηα ηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. Αζήλα: ΓΔΔΔ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 824 Hess, R. & Miura, I. (1985). Gender Differences in Enrollment in Computer Camps and Classes. Sex Roles, 13(3/4), Huws U. (2000). Equality and Telework in Europe, thematic report for Euro- Telework. Brussels: ETUC IKY (2010). Πξόγξαµµα Γηα Βίνπ Μάζεζε GRUNDTVIG. Αλαζχξζεθε 5 Ηνπι, 2010 απφ /socrates/grundtvig.html Joshi, K.D., Schmidt, N. & Kuhn, K. (2006) Is the information systems profession gendered? Characterization of IS professionals and IS careers. ACM SIGMIS Database, 37(4), Karavidas, M., Lim, N. & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21, Kvasny, L. (2003). Triple Jeopardy: Race, Gender and Class Politics of Women in Technology. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce. Philadelphia, Pennsylvania, Maier, S. & Nair-Reichert U. (2007). Empowering Women Through ICT-Based Business Initiatives: An Overview of Best Practices in E-Commerce/E-Retailing Projects. Information Technologies & International Development. 4(2), Montagnier, P & van Welsum, D. (2006). ICTs and Gender Evidence from OECD and Non-OECD Countries. Αλαζχξζεθε 5 Ματ, 2010 απφ sections/wcmu/docs/c3em29p025_en.pdf Murray, F. (1993). A Separate reality :Science, Technology and Masculinity. In Green, E., Owen, J. & Pain, D. (eds) Gendered by Design?: Information Technology And Office Systems. London : Taylor & Francis Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44, Shashaani, L. (1997). Gender differences in computer attitudes and use among college students. Journal of Educational Computing Research,16(1), Σδηκνγηάλλεο, Α. & Γξαβάλε, Μ. (2008). Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο: κηα κειέηε ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ εθπαηδεπηψλ πιεξνθνξηθήο. ην Β. Κφκεο (επηκ.) Πξαθηηθά 4νπ πλέδξηνπ Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο. Verbick, T. (2002). Women, Technology and Gender Bias. Journal of Computing Sciences in Colleges, 17(3), Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε

Λέμεηο Κιεηδηά: Βηβιηνζεθνλνκηθή εθπαίδεπζε, Μεραλέο αλαδήηεζεο, Googling, Γηα βίνπ κάζεζε Googling και ακαδημαχκοί βιβλιοθηκονόμοι: Ποιοηική έρεσνα για ηην επίδραζη ηοσ Google ζηο ρόλο ηφν βιβλιοθηκονόμφν και ζηην παροτή σπηρεζιών ηφν βιβλιοθηκών Ζαθειρίοσ Γεφργία 1, ιάηρη Ράνια 1, Γαροσθάλλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα