Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ."

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ. B. νπβαηδόγινπ Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο, Γηεπζπληήο ΓΔ Σξίπνιεο, Πεξίιεςε Ο Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο γξακκαηηζκνχο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ). Με δηαπηζησκέλε ηελ έκθπιε αληζφηεηα, εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, εληνπίδνληαο έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. Με εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζπλειέγεζαλ δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ ε θσδηθνπνίεζε, δηακφξθσζε ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αλ θαη θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο, απηέο δελ είλαη έληνλεο. Χο ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, αμηνινγνχληαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΔ θαη ε ζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Λέμεηο θιεηδηά: ΓΔ, Πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο, έκθπιεο αληζόηεηεο. 1. Εηζαγσγή Σα ρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο ηδξχζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. Πξνζθέξνπλ κάζεζε ζε επίπεδν βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε εξγαιείν ηνπο Γξακκαηηζκνχο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Πιεξνθνξηθφο πνπ έρεη ζηφρν λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη πξφζβαζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: α) ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, β) επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ΣΠΔ θαη γ) θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο ησλ ΣΠΔ ζήκεξα. ηφρνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη/λεο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο ΣΠΔ καδί κε κηα ζχγρξνλε πιεξνθνξηθή θνπιηνχξα (Γαγδηιέιεο, 2003). 2. Έκθπιεο αληζόηεηεο θαη Σ.Π.Ε 2.1 ρέζε θύινπ θαη ΣΠΕ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 816 Ο Drucker (2001 in Maier & Nair-Reichert, 2007) απνθαιεί ηηο Σ.Π.Δ Μεγάιν εμηζσηή (great equalizer), αιιά απηφ δελ θαίλεηαη, λα επαιεζεχεηαη θαζψο θαηαγξάθνληαη έκθπιεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζ απηέο. Οη ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν (gender-blind) φκσο πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο ππνλνκεχνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ (ESCAP, 2007). ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ πξψηηζηα κηα αληξηθή πεξηνρή (Murray, 1993) κε δηαπηζησκέλν ην πξνβάδηζκα ησλ αλδξψλ ζηελ πξφζβαζε, ζηελ εμνηθείσζε, ζηε ρξήζε θαη ζηηο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Montagnier & van Welsum, 2006). Ζ αληζφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ε Shashaani (1997) ζε έξεπλά ηεο δηαπηζηψλεη πςειφηεξν άγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζηηο λεαξέο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεαξνχο άλδξεο. Δπηπιένλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζην Γηαδίθηπν (Karavidas, Lim & Katsikas, 2005). 2.2 Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο θαη πξννπηηθή εξγαζίαο Ζ πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ θαη ε γλψζε ηνπο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο αλαγλσξίδνπλ απηή ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη θαηαηάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ελδπλακψλνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά (Kvasny, 2003). Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππναληηπξνζσπεχνληαη (ADA Project, 2001) αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ κφληκα ηειεαπαζρνχκελσλ είλαη γπλαίθεο (Huws, 2000). Ο ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο (Joshi, Schmidt & Kuhn, 2006). ην επίπεδν ζπνπδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη λέεο γπλαίθεο εθδειψλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο ζε πην πςειφ επίπεδν, κε ηελ επζχλε λα βαξαίλεη ην ζρνιείν (Verbick, 2002). 2.3 Φύιν θαη ηξόπνο εξγαζίαο ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό Σα ζπκπεξάζκαηα θαη δεδνκέλα απφ έξεπλεο γχξσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο αγνξηψλ ή θνξηηζηψλ (αλδξψλ ή γπλαηθψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο Ζ/Τ πνηθίινπλ. Οη Bråten θαη Strømsø (2004) δηαπηζηψλνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, νη άλδξεο εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελψ νη γπλαίθεο εκθάληζαλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθέο πεγέο γλψζεο φπσο ηα ηππσκέλα θείκελα. ε άιιε κειέηε νη γπλαίθεο βξίζθνληαη λα είλαη θαιχηεξεο ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ελψ νη άλδξεο ζηε δηαρείξηζε γξαθηθψλ (Asuquo & Onasanya, 2006). Έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο δηαθνξέο θχινπ ζηε ρξήζε Γηαδηθηχνπ ζην επίπεδν γπκλαζίνπ πνπ εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ ηνπνζεζία πξφζβαζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο πξφζβαζεο, έδεημε φηη ηα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ςπραγσγία θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. Γελ θαηαγξάθεθαλ φκσο δηαθνξέο θχινπ νχηε ζε ζρέζε κε ηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπ chat αιιά θαη νχηε κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθή ή ζρνιηθή ρξήζε (Papastergiou & Solomonidou, 2005). Έξεπλα ησλ Volman et al. (2005) δελ δηαπηζηψλεη έκθπιεο δηαθνξέο ζηηο κηθξέο ειηθίεο, δειαδή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ. Γηαπηζηψλεη φκσο αιιαγέο ζηε ζηάζε ησλ θνξηηζηψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ ζηελ αξρή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη επηβεβαηψλεη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ φηη νη δεκηνπξγηθέο θαη γισζζηθέο εθαξκνγέο είλαη θαηάιιειεο γηα ελζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Απηφ πνπ επίζεο θαηαγξάθεηαη είλαη φηη νη λέεο γπλαίθεο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο σο θνηλσληθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε θίινπο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ζπλνκηιίαο θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δπηπιένλ πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ ζε νκάδα πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα (Verbick, 2001). 3. Η ΕΡΕΤΝΑ 3.1. Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζρεηηθόηεηα ηεο έξεπλαο Οη Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ δξάζεηο φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, είλαη βαξηά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξνχκελεο σο ηξφπνο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Clegg, 2001). Πξνο ηνχην απαηηείηαη ν γξακκαηηζκφο λα επηηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Πξνυπφζεζε είλαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν θχιν, φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έρνληαο ραξηνγξαθήζεη ην πεδίν ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζα επηρεηξήζεη ησλ κεηαζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ πνπ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα ην άγρνο είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο (Σδηκνγηάλλεο & Γξαβάλε, 2008) θαη είλαη ζεκαληηθφ, κεηαμχ άιισλ, λα είλαη γλσζηή θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε έκθπιε δηάζηαζε ηνπ άγρνπο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλαηξνπή ή ηελ απνθπγή ηεο ςεθηαθήο έκθπιεο αληζφηεηαο έρεη εληνπηζηεί θαη ηνληζζεί (Hess & Miura, 1985). θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ θαη ε ηπρφλ έκθπιε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Ζ αμία έγθεηηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ ηα ΓΔ θαη ζηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ έκθπιε δηάζηαζε. Ζ έξεπλα έρεη πεξηνξηζκνχο, έγηλε σο κειέηε πεξίπησζεο ελφο ΓΔ ην νπνίν είρε ηε ρξνληθή εθείλε ζηηγκή ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ εξγαδφκελνη/λεο θαη δελ ππήξραλ άηνκα κε ηδηαίηεξα γισζζηθά ή εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο Χο πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα εξεπλεζεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ (Cohen & Manion,1994). ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο επηά εθπαηδεπφκελεο ηνπ Β θχθινπ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπφκελνη. Δπηιέρζεθαλ απφ ην δεχηεξν θχθιν θαζψο θξίζεθε φηη ηφηε νη εθπαηδεπφκελνη/λεο έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γξακκαηηζκψλ. 3.3 Επεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεύμεσλ Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζπιιέρζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έπεηηα απφ ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην δηακειηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο θαη Θεκαηηθή θσδηθνπνίεζε, ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ δηακνξθψζεθαλ είλαη : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Οη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζην θείκελν ζεκεηψλνληαη κε (Γ1) έσο (Γ7) θαη ησλ αλδξψλ απφ (Α1) έσο (Α4) Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Ανηιλήψεις ζε ζχέζη με ηον Πληροθορικό Γραμμαηιζμό. Σν ελδηαθέξνλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηζκφ θαηαγξάθεηαη έληνλν αθφκα θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηηο εθπαηδεπφκελεο πνπ ε επίδνζή ηνπο είλαη κέηξηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Πιεξνθνξηθή, ε αμία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/λε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ν γξακκαηηζκφο απηφο αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηνλ δηαρσξίδνπλ απφ ηα καζεκαηηθά ή ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Όζνλ αθνξά ηελ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε ρξήζε Η/Τ, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απφ ζπγθξαηεκέλε απηνπεπνίζεζε κέρξη ζηγνπξηά σο πξνο ηε ρξήζε Ζ/Τ. Ζ θαηαγξαθείζα ρακειή απηνπεπνίζεζε απνδφζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ ειηθία ηνπ. Απφ κεξηά ησλ γπλαηθψλ θαηαγξάθεηαη έλαο ζπγθξαηεκέλνο ιφγνο ή θαη ειαθξά θνβηθφο. ηνπο άλδξεο ε απηνπεπνίζεζε εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξεηο εθδνρέο ηεο, δειαδή σο κεγάιε, σο ζπγθξαηεκέλε αιιά κε ζηγνπξηά σο πξνο ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο αιιά θαη σο ρακειή. «Ννκίδσ ηα πάσ πνιχ θαιά» (Α1) «Γελ ηα θαηαθέξλσ θαιά. Δίκαη κεγάινο» (Α3). Οη έκθπιεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαθνξνπνηήζεηο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ην ζπγθξαηεκέλν ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ αλ θαη ρεηξίδνληαη ηνλ Ζ/Τ ηθαλνπνηεηηθά, θξαηνχλ επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. «Θα κπνξνχζα θαη θαιχηεξα» (Γ1) «ε αξθεηά κέξε ηεο πιεξνθνξηθήο, κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ» (Γ2). ρεηηθά κε ην άγρνο απέλαληη ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ, πνπ αο ιεθζεί μαλά ππφςε βξίζθνληαη ζην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αηζζάλνληαη θάπνην ηδηαίηεξν άγρνο κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν δελ είλαη έληνλεο. Όκσο θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο ζηνλ ελζνπζηαζκφ κε ηνλ νπνίν εθθξάδνπλ ηελ απαιιαγή απφ ην άγρνο πνπ είραλ ζηελ αξρή θνίηεζή ηνπο. «Όρη ηδηαίηεξν άγρνο, δελ είλαη όκσο ην αγαπεκέλν κνπ» (Γ6) «ηελ αξρή είρα άγρνο, αιιά κεηά όηαλ έκαζα θαιά! Σώξα δελ πηάλνκαη» (Α1) «Άγρνο; Όρη, όρη» (Α2). Ζ πξνηίκεζε ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ είλαη έληνλε απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηνπο ζεκαληηθνχο θαη απαξαίηεηνπο γξακκαηηζκνχο θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ελδηαθέξνληαη εμίζνπ γηα γξακκαηηζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. «Η γιώζζα, ε πιεξνθνξηθή» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή θαη ε Κνηλσληνινγία» (Γ5) «Η γιώζζα. Πάληα κνπ άξεζε γηαηί δε κέλεηο έμσ από κηα ζπδήηεζε» (Α1) «Κπξίσο ηα Θξεζθεπηηθά θαη ε Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Καη ε ηζηνξία κ αξέζεη» (Α4). Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην δηαδίθηπν, δελ θαηαγξάθεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Όινη θαη φιεο αληηιακβάλνληαη ζεηηθά ηελ αμία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ην δηαδίθηπν, απνηππψλεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζχλδεζε ζην ζπίηη ή πξνηίζεληαη αλακθηζβήηεηα ζην κέιινλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θάηη ηέηνην. «Σν δνπιεύσ ην Ιληεξλεη» (Γ2) «Παίξλεηο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ ζε ελδηαθέξνπλ, όπσο γηα κηα δηαζθέδαζε ιόγνπ ράξε» (Γ6) «Μεγάιε εμππεξέηεζε. Βξίζθεηο όηη ζεο» (Α1) «Μπαίλεηο κέζα θαη καζαίλεηο πνιιά πξάγκαηα» (Α4). Αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη άγλνηα, δελ ππάξρεη απόξξηςε «Γηα απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ θαιό είλαη. Γηα λα αξέζεη θαιό ζάλαη» (Α3) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και επαγγελμαηική ζηαδιοδρομία. ε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό θαη ηελ πξννπηηθή εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ ζην ζρνιείν, ζην ρψξν δνπιεηάο, δελ παξαηεξήζεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Καηαγξάθεζαλ απαληήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια πνπ δείρλνπλ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζην ρψξν δνπιεηάο «Καη πάλσ ζηε δνπιεηά κπνξώ. Να δσ δηαγσληζκνύο πνπ γίλνληαη ζε άιιεο πόιεηο» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή γηαηί βξίζθσ λέεο ζπληαγέο (ζεκ. είλαη βνεζόο κάγεηξα)» (Γ3) «Να! πξνρζέο ν δηνηθεηήο καο έβαιε λα βξνύκε πιεξνθνξίεο ζην ηληεξλεη γηα θάπνηα πιηθά θαη εγώ ήμεξα. Ήκνπλ πνιύ ραξνύκελνο» (Α1) «Βξίζθσ δηάθνξα όπσο γηα παξάδεηγκα πσο δέλνπλ ηα θιαξηά, πσο θιαδεύνπλ ηα θπηά, πσο ηα πξνζέρνπλ θιπ» (Α2). Καηαγξάθεθαλ θαη αξλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλψξηκε αληίιεςε φηη ε ηερλνινγία ζα αιιάμεη θαηά ηξφπν κε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 820 ειεγρφκελν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ «ε δνπιεηά κνπ είλαη έμσ. Άκα κάζσ κπνξεί λα κε ζηείινπλ ζε γξαθείν» (Α3). Οη εθπαηδεπφκελνη/λεο κεηά ην πέξαο ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ιακβάλνπλ απνιπηήξην ηζφηηκν ηνπ Γπκλαζίνπ. Κάπνηνη/εο επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ελψ άιινη/εο φρη. ε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ ζπνπδώλ ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηβεβαηψλνπλ φηη ε πιεξνθνξηθή απνηειεί γηα θάπνηνπο θαη θάπνηεο ζηφρν κειινληηθψλ ζπνπδψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά ην ελδηαθέξνλ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε δεηήκαηα Ζ/Τ, φηαλ εκθαλίδεηαη, είλαη έληνλν θαη ζηα δχν θχια. «Ναη ηε ζθέθηνκαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Πνιιέο θνξέο ζα ήζεια λα πάσ θαη έμσ λα κάζσ θάηη πεξηζζόηεξν» (Γ6) «Ναη κνπ αξέζεη πάξα πνιύ ε Πιεξνθνξηθή» (Γ3) «δε κπνξώ κάιινλ λα ζπνπδάζσ..(απνγνήηεπζε)» (Α1) «Αλ ζπλέρηδα ζα επέιεγα θάηη ζρεηηθό κε ηελ Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Γελ ζέισ νύηε λα ην ζθέθηνκαη όηη ζα ζπλερίζσ» (Α4) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και μαθηζιακές δραζηηριόηηηες. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζηα ΓΔ είλαη ελήιηθεο ζεκαίλεη φηη έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλα ελδηαθέξνληα, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ πξνηηκήζεηο πξνο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο θαη πηζαλφλ θαη πινπνίεζεο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα θαη ηνπο άιινπο/εο εθπαηδεπνκέλνπο/εο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο βειηίσζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπφκελνπ/εο. Όζνλ αθνξά ηηο Δλδνεξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα κέιε, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζηελ έξεπλα δείρλνπλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Κάπνηνη άληξεο επηιέγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα πξψηα απφ θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη έπεηηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα, εκθαλίδνληαο γεληθά κηα επηθχιαμε θαη πξνο ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη σο πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο «Ρσηνύζα ην δηπιαλό κνπ. Αλ δελ ήμεξε ζρεδόλ πνηέ δελ ήμεξε, αιιά εγώ ηνλ ξώηαγα.θώλαδα ηελ θνπειηά ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη κνπ έδεηρλε» (Α1) «ξσηάσ ην δηπιαλό κνπ θαη ηειεπηαία ηνλ θαζεγεηή» (Α3). Οη γπλαίθεο απεπζύλνληαη κε άλεζε θαη ζηνλ/ελ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη ζηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο. «Σν ςάρλσ κόλε κνπ θαη όηαλ βιέπσ όηη δελ έρσ πεξηζώξηα άιια, ηόηε ξσηάσ, ηνλ θαζεγεηή κνπ» (Γ5) «Φώλαδα ηνλ θαζεγεηή θαη κνπ έιεγε ηη λα θάλσ.» (Γ2) «ηελ θαζεγήηξηα πξώηαπξώηα αιιά όηαλ ήηαλ απαζρνιεκέλε, γηαηί ήκαζηαλ πνιινί, δεηνύζα βνήζεηα από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ» (Γ3). Πάλησο νη άλδξεο επηιέγνπλ πάληα άλδξεο γηα ζπλεξγαζία θαη νη γπλαίθεο πάληα γπλαίθεο. ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ φπσο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, δεκηνπξγφο παξνπζηάζεσλ, ινγηζηηθά θχιια, δσγξαθηθή θ.ά. πνπ απνηεινχλ ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ. ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ινγηζκηθνχ δελ θαηαγξάθνληαη έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, φκσο νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. «παξνπζηάζεηο λα δσγξαθίδσ θαη θαλά παηρλίδη. Δίλαη ζπαδνθεθαιηέο θάπσο..» (Γ2) «Θα έιεγα όηη όιεο κνπ αξέζνπλ. Οη παξνπζηάζεηο, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, βίληεν, ε δεκηνπξγία εηθνληδίσλ, νη κνπζηθέο» (Γ7) «Σν θείκελν κνπ αξέζεη λα γξάθσ λα δηνξζώλσ. Καη νη παξνπζηάζεηο κ αξέζνπλ. Καη λα δσγξαθίδσ όκσο» (Α1) «Γελ μερσξίδσ θάηη ηδηαίηεξα. Αλ όκσο ζα έπξεπε λα επηιέμσ κηα ζα δηάιεγα ηε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο» (Α4) «Να γξάθσ θείκελν» (Α3). ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξηαξρεί ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ν Παγθφζκηνο Ηζηφο. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δείρλεη πξάγκαηη φηη ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ε πην δεκνθηιήο ππεξεζία, πνπ επηιέγεηαη θαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ4) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ2) «εθηόο από ηνλ παγθόζκην πιεξνθνξηαθό ηζηό πνπ κε ηαμηδεύεη όπνπ ζέισ δελ θάλσ ρξήζε άιιεο ππεξεζίαο ηνπ Ιληεξλεη» (Γ3) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α1) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α2). Όζν αθνξά ην είδνο ησλ ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ πνπ πξνηηκνχλ, θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Εεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά γπλαηθεία απνηεινχλ επηινγέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γπλαηθψλ. Οκνξθηά, θνπηζνκπνιηφ, ζήξηαι, ςπραγσγία αιιά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ελεκέξσζε εληάζζνληαη ζην ξεπεξηφξην πεξηήγεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ηζηνζειίδεο. Φπραγσγία, ελεκέξσζε θαη αζιεηηθά απνηεινχλ ην ξεπεξηφξην ησλ αλδξψλ. «Ιζηνζειίδεο, πεξηζζόηεξν εθεί ζην θαιιηηερληθό» (Γ7) «Καη ζην ηξνθηηθό κπαίλσ θακηά θνξά λα δσ θακηά θνπηζνκπνιίζηηθε είδεζε» (Γ2) «Κπξίσο πεξηεγνύκαη ζε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζε ηαμίδηα, ηζηνξίεο πεξηνρήο, εθθιεζίεο, νκνξθηά, νηθνινγία, πγεία θ.ι.π» (Γ3) «Να βιέπσ άιια κέξε.» (Α1) «Να βιέπσ άιινπο ηόπνπο» (Α4) «λα βιέπσ εηδήζεηο γηα παίρηεο» (Α3) Πληροθορικός Γραμμαηιζμός και οικογενειακό περιβάλλον Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/- ρνπζψλ δείρλνπλ φηη ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. εκαληηθφ είλαη φηη θαη ηα δχν θχια, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε, δέρνληαη ζεηηθή επηξξνή απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεηηθή ππνζηήξημε. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. «Με παξνηξύλνπλ. Πνιιέο θνξέο ηζαθσλόκαζηε θηόιαο γηαηί δελ θάζνκαη λα δηαβάζσ» (Γ2 «ζπδεηνύζακε κε ηα παηδηά κνπ γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ηνπο έδεηρλα ηη έρσ κάζεη θαη ηνπο ξσηνύζα λα κνπ δείμνπλ ηη μέξνπλ απηά» (Γ3) ) «Γηα ηελ πιεξνθνξηθή..κνπ ιέλε άκα κάζεηο θαη όηαλ κνληκνπνηεζείο ζα κπνξείο λα θάλεηο δνπιεηά γξαθείνπ. Μνπ ιέλε ε γπλαίθα κνπ λα πξνζέρσ ζην κάζεκα» (Α1) «ε γπλαίθα κνπ ιέεη όηη θαιά έθαλα πνπ ήξζα» (Α2) «Η γπλαίθα κνπ ιέεη κάζε θνπκπηνύηεξ, γηαηί έηζη ζάζε πην ζίγνπξνο ζηε δνπιεηά ζνπ» (Α3). 4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ Ζ παξαπάλσ έξεπλα νδεγεί ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 822 γεληθεπζνχλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Όκσο δελ παχεη λα απνηεινχλ ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ ζηα ΓΔ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη εθπαηδεπφκελνη θαη νη εθπαηδεπφκελεο έρνπλ παξφκνηεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, σο πξνο ην άγρνο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί. Όκσο νη εθπαηδεπφκελεο εκθαλίδνληαη ζπγθξαηεκέλεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ ζρεηηθή έιιεηςε άγρνπο πηζαλφλ λα νθείιεηαη αθελφο ζην φηη νη εθπαηδεπφκελεο/λεο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ θνίηεζεο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζην ΓΔ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο θαη πξνηηκάηαη εμίζνπ απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. ην θνκκάηη ηνπ Πιεξνθνξηθνχ Γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην δηαδίθηπν, επίζεο ε έξεπλα δελ θαηαγξάθεη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. ε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ ζην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε πξνζπκία απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη αξλήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια, κε κηα κεγαιχηεξε θνβία εθ κέξνπο νξηζκέλσλ αλδξψλ. Όζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζηελ Πιεξνθνξηθή αλ θαη θαηαγξάθεθε ελδηαθέξνλ θαη ζηα δχν θχια, πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεληθφηεξν ζαπκαζκφ πνπ είραλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Καη ηα δχν θχια είραλ αζάθεηα γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πάλησο θακηά γπλαίθα δελ εμέθξαζε άξλεζε θαη απφ ηνπο άλδξεο κφλν έλαο ήηαλ αξλεηηθφο. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην γξακκαηηζκφ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. εκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά λα ζπλεξγάδνληαη κε άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε γπλαίθεο, πνπ πάλησο εκθαλίδνληαη πην πξφζπκεο ζηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξνχλ ζε πξψηε αλάγλσζε λα απνδνζνχλ ζηηο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη νη πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο. Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ γπλαηθεία ζέκαηα φπσο κφδα, νκνξθηά θαη νη άλδξεο ηππηθά αλδξηθά φπσο αζιεηηθέο εηδήζεηο. Όζνλ αθνξά δε ζηηο πξνηηκνχκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ε δσγξαθηθή εκθαλίδνληαη σο νη πην δεκνθηιείο. Γελ παξαηεξήζεθαλ έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, νη γπλαίθεο φκσο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, γηα ηελ πεξαηηέξσ άκβιπλζε ησλ έκθπισλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζρεδίαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζην ΓΔ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ αθελφο ζηελ θαηεχζπλζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηεο γλσζηνπνίεζεο πξνηχπσλ επαγγεικαηηψλ γπλαηθψλ ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο. Δπηπιένλ θαη γηα ηα δχν θχια ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε ελεκέξσζε κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ηερλνινγίαο σο ερζξνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ/λεο. Σαπηφρξνλα νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα δεηήκαηα κέζα απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο κεζνδνινγία. Ζ έληαμε ζεκάησλ ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ή ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα αθφκα ελεξγέζηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. Ζ εθαξκνγή κηαο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα ε αλάπηπμε ζρέζεο θαη επαθήο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΓΔ, Γηεχζπλζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδηαίηεξα φκσο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπλήζσο επσκίδνληαη θαη ηε θξνληίδα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηελ επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ζα γίλεη πην θαηαλνεηή ε πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ππνζηήξημή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο κε δεδνκέλε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ππεξεζίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή νη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνηείλεηαη ε έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζε θάπνην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία, φπσο ην Grundtvig (ΗΚΤ, 2010), ψζηε λα ππάξρεη θίλεηξν θαη πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ADA Project (2001). ADA Women & New Technologies. Αλαζχξζεθε 22 Απξ 2010 απφ Asuquo, E.N & Onasanya, S.A. (2006). Gender Differences and Students' Achievement in Computer Technology Instruction. West Africa Journal of Educational Research, 9(1-2), Bråten, I. & Strømsø, H. (2004). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), Clegg, S. (2001). Theorising the Machine: gender, education and computing. Gender and Education, 13(3), Cohen. L, & Manion. L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Αζήλα : Μεηαίρκην Γαγδηιέιεο, Β. (2003). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη ν πιεξνθνξηθφο/ηερλνινγηθφο εγγξακαηηζκφο. ην Λ. Βεθξήο & Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.), Πξνδηαγξαθέο ζπνπδώλ γηα ηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. Αζήλα: ΓΔΔΔ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 824 Hess, R. & Miura, I. (1985). Gender Differences in Enrollment in Computer Camps and Classes. Sex Roles, 13(3/4), Huws U. (2000). Equality and Telework in Europe, thematic report for Euro- Telework. Brussels: ETUC IKY (2010). Πξόγξαµµα Γηα Βίνπ Μάζεζε GRUNDTVIG. Αλαζχξζεθε 5 Ηνπι, 2010 απφ /socrates/grundtvig.html Joshi, K.D., Schmidt, N. & Kuhn, K. (2006) Is the information systems profession gendered? Characterization of IS professionals and IS careers. ACM SIGMIS Database, 37(4), Karavidas, M., Lim, N. & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21, Kvasny, L. (2003). Triple Jeopardy: Race, Gender and Class Politics of Women in Technology. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce. Philadelphia, Pennsylvania, Maier, S. & Nair-Reichert U. (2007). Empowering Women Through ICT-Based Business Initiatives: An Overview of Best Practices in E-Commerce/E-Retailing Projects. Information Technologies & International Development. 4(2), Montagnier, P & van Welsum, D. (2006). ICTs and Gender Evidence from OECD and Non-OECD Countries. Αλαζχξζεθε 5 Ματ, 2010 απφ sections/wcmu/docs/c3em29p025_en.pdf Murray, F. (1993). A Separate reality :Science, Technology and Masculinity. In Green, E., Owen, J. & Pain, D. (eds) Gendered by Design?: Information Technology And Office Systems. London : Taylor & Francis Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44, Shashaani, L. (1997). Gender differences in computer attitudes and use among college students. Journal of Educational Computing Research,16(1), Σδηκνγηάλλεο, Α. & Γξαβάλε, Μ. (2008). Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο: κηα κειέηε ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ εθπαηδεπηψλ πιεξνθνξηθήο. ην Β. Κφκεο (επηκ.) Πξαθηηθά 4νπ πλέδξηνπ Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο. Verbick, T. (2002). Women, Technology and Gender Bias. Journal of Computing Sciences in Colleges, 17(3), Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Γηδαθηηθή ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ: Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Καηεχζπλζε: Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Γ ΚΤΚΛΟ ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΘΗΟΠΟΤΛΟ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα