Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ."

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Αληηιήςεηο Εθπαηδεπνκέλσλ ζε ρνιείν Δεύηεξεο Επθαηξίαο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό. Η Δηάζηαζε ηνπ Φύινπ. B. νπβαηδόγινπ Δθπαηδεπηηθφο Πιεξνθνξηθήο, Γηεπζπληήο ΓΔ Σξίπνιεο, Πεξίιεςε Ο Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο γξακκαηηζκνχο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ). Με δηαπηζησκέλε ηελ έκθπιε αληζφηεηα, εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα απνηππψζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, εληνπίδνληαο έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. Με εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζπλειέγεζαλ δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ ε θσδηθνπνίεζε, δηακφξθσζε ηα εμήο ζεκαηηθά πεδία : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη αλ θαη θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο, απηέο δελ είλαη έληνλεο. Χο ζηνηρεία πνπ βνήζεζαλ ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, αμηνινγνχληαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΔ θαη ε ζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Λέμεηο θιεηδηά: ΓΔ, Πιεξνθνξηθόο γξακκαηηζκόο, έκθπιεο αληζόηεηεο. 1. Εηζαγσγή Σα ρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο ηδξχζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ γηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. Πξνζθέξνπλ κάζεζε ζε επίπεδν βαζηθήο εθπαίδεπζεο κε εξγαιείν ηνπο Γξακκαηηζκνχο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν Πιεξνθνξηθφο πνπ έρεη ζηφρν λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη πξφζβαζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: α) ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, β) επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ΣΠΔ θαη γ) θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο ησλ ΣΠΔ ζήκεξα. ηφρνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη/λεο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηηο ΣΠΔ καδί κε κηα ζχγρξνλε πιεξνθνξηθή θνπιηνχξα (Γαγδηιέιεο, 2003). 2. Έκθπιεο αληζόηεηεο θαη Σ.Π.Ε 2.1 ρέζε θύινπ θαη ΣΠΕ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 816 Ο Drucker (2001 in Maier & Nair-Reichert, 2007) απνθαιεί ηηο Σ.Π.Δ Μεγάιν εμηζσηή (great equalizer), αιιά απηφ δελ θαίλεηαη, λα επαιεζεχεηαη θαζψο θαηαγξάθνληαη έκθπιεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζ απηέο. Οη ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη νπδέηεξεο σο πξνο ην θχιν (gender-blind) φκσο πθίζηαληαη δηαδηθαζίεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπο πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο ππνλνκεχνληαο ηελ πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ηεο αλαδπφκελεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ (ESCAP, 2007). ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ πξψηηζηα κηα αληξηθή πεξηνρή (Murray, 1993) κε δηαπηζησκέλν ην πξνβάδηζκα ησλ αλδξψλ ζηελ πξφζβαζε, ζηελ εμνηθείσζε, ζηε ρξήζε θαη ζηηο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Montagnier & van Welsum, 2006). Ζ αληζφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ε Shashaani (1997) ζε έξεπλά ηεο δηαπηζηψλεη πςειφηεξν άγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξε εκπηζηνζχλε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ζηηο λεαξέο γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεαξνχο άλδξεο. Δπηπιένλ νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο ππνεθπξνζσπνχληαη ζην Γηαδίθηπν (Karavidas, Lim & Katsikas, 2005). 2.2 Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο θαη πξννπηηθή εξγαζίαο Ζ πξφζβαζε ζηηο ΣΠΔ θαη ε γλψζε ηνπο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο. Οη γπλαίθεο αλαγλσξίδνπλ απηή ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη θαηαηάζζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο ελδπλακψλνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά (Kvasny, 2003). Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππναληηπξνζσπεχνληαη (ADA Project, 2001) αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ κφληκα ηειεαπαζρνχκελσλ είλαη γπλαίθεο (Huws, 2000). Ο ρψξνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ ζηεξεφηππα πνπ δεκηνπξγνχλ αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο (Joshi, Schmidt & Kuhn, 2006). ην επίπεδν ζπνπδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη λέεο γπλαίθεο εθδειψλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ γηα εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο ζε πην πςειφ επίπεδν, κε ηελ επζχλε λα βαξαίλεη ην ζρνιείν (Verbick, 2002). 2.3 Φύιν θαη ηξόπνο εξγαζίαο ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό Σα ζπκπεξάζκαηα θαη δεδνκέλα απφ έξεπλεο γχξσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο, αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο αγνξηψλ ή θνξηηζηψλ (αλδξψλ ή γπλαηθψλ) ζε ζρέζε κε ηνπο Ζ/Τ πνηθίινπλ. Οη Bråten θαη Strømsø (2004) δηαπηζηψλνπλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, νη άλδξεο εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ελψ νη γπλαίθεο εκθάληζαλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζπκβαηηθέο πεγέο γλψζεο φπσο ηα ηππσκέλα θείκελα. ε άιιε κειέηε νη γπλαίθεο βξίζθνληαη λα είλαη θαιχηεξεο ζηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ελψ νη άλδξεο ζηε δηαρείξηζε γξαθηθψλ (Asuquo & Onasanya, 2006). Έξεπλα ζρεηηθή κε ηηο δηαθνξέο θχινπ ζηε ρξήζε Γηαδηθηχνπ ζην επίπεδν γπκλαζίνπ πνπ εμέηαζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηελ ηνπνζεζία πξφζβαζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο πξφζβαζεο, έδεημε φηη ηα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν θαη φηη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ςπραγσγία θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. Γελ θαηαγξάθεθαλ φκσο δηαθνξέο θχινπ νχηε ζε ζρέζε κε ηελ ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπ chat αιιά θαη νχηε κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξνζσπηθή ή ζρνιηθή ρξήζε (Papastergiou & Solomonidou, 2005). Έξεπλα ησλ Volman et al. (2005) δελ δηαπηζηψλεη έκθπιεο δηαθνξέο ζηηο κηθξέο ειηθίεο, δειαδή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ. Γηαπηζηψλεη φκσο αιιαγέο ζηε ζηάζε ησλ θνξηηζηψλ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ ζηελ αξρή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη επηβεβαηψλεη επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ φηη νη δεκηνπξγηθέο θαη γισζζηθέο εθαξκνγέο είλαη θαηάιιειεο γηα ελζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ. Απηφ πνπ επίζεο θαηαγξάθεηαη είλαη φηη νη λέεο γπλαίθεο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο σο θνηλσληθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε θίινπο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ζπλνκηιίαο θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δπηπιένλ πξνηηκνχλ λα δνπιεχνπλ ζε νκάδα πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα (Verbick, 2001). 3. Η ΕΡΕΤΝΑ 3.1. Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζρεηηθόηεηα ηεο έξεπλαο Οη Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ δξάζεηο φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, είλαη βαξηά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξνχκελεο σο ηξφπνο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Clegg, 2001). Πξνο ηνχην απαηηείηαη ν γξακκαηηζκφο λα επηηπγράλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Πξνυπφζεζε είλαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σν θχιν, φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Έρνληαο ραξηνγξαθήζεη ην πεδίν ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ν εθπαηδεπηήο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ζα επηρεηξήζεη ησλ κεηαζρεκαηηζκφ αληηιήςεσλ πνπ πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα ην άγρνο είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο (Σδηκνγηάλλεο & Γξαβάλε, 2008) θαη είλαη ζεκαληηθφ, κεηαμχ άιισλ, λα είλαη γλσζηή θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε έκθπιε δηάζηαζε ηνπ άγρνπο. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αλαηξνπή ή ηελ απνθπγή ηεο ςεθηαθήο έκθπιεο αληζφηεηαο έρεη εληνπηζηεί θαη ηνληζζεί (Hess & Miura, 1985). θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ αληηιήςεσλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο σο πξνο ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ θαη ε ηπρφλ έκθπιε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Ζ αμία έγθεηηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ ηα ΓΔ θαη ζηελ εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ έκθπιε δηάζηαζε. Ζ έξεπλα έρεη πεξηνξηζκνχο, έγηλε σο κειέηε πεξίπησζεο ελφο ΓΔ ην νπνίν είρε ηε ρξνληθή εθείλε ζηηγκή ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ήηαλ εξγαδφκελνη/λεο θαη δελ ππήξραλ άηνκα κε ηδηαίηεξα γισζζηθά ή εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο Χο πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα εξεπλεζεί ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ (Cohen & Manion,1994). ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο επηά εθπαηδεπφκελεο ηνπ Β θχθινπ ηνπ ΓΔ Σξίπνιεο θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπφκελνη. Δπηιέρζεθαλ απφ ην δεχηεξν θχθιν θαζψο θξίζεθε φηη ηφηε νη εθπαηδεπφκελνη/λεο έρνπλ πιήξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γξακκαηηζκψλ. 3.3 Επεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεύμεσλ Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζπιιέρζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έπεηηα απφ ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ην δηακειηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηνπο θαη Θεκαηηθή θσδηθνπνίεζε, ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ δηακνξθψζεθαλ είλαη : Αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πιεξνθνξηθφο Γξακκαηηζκφο θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Οη ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζην θείκελν ζεκεηψλνληαη κε (Γ1) έσο (Γ7) θαη ησλ αλδξψλ απφ (Α1) έσο (Α4) Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Ανηιλήψεις ζε ζχέζη με ηον Πληροθορικό Γραμμαηιζμό. Σν ελδηαθέξνλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν γξακκαηηζκφ θαηαγξάθεηαη έληνλν αθφκα θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηηο εθπαηδεπφκελεο πνπ ε επίδνζή ηνπο είλαη κέηξηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαγξάθεηαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ Πιεξνθνξηθή, ε αμία ηεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/λε. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη αλ θαη ν γξακκαηηζκφο απηφο αλήθεη ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ηνλ δηαρσξίδνπλ απφ ηα καζεκαηηθά ή ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Όζνλ αθνξά ηελ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε ρξήζε Η/Τ, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ απφ ζπγθξαηεκέλε απηνπεπνίζεζε κέρξη ζηγνπξηά σο πξνο ηε ρξήζε Ζ/Τ. Ζ θαηαγξαθείζα ρακειή απηνπεπνίζεζε απνδφζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ ειηθία ηνπ. Απφ κεξηά ησλ γπλαηθψλ θαηαγξάθεηαη έλαο ζπγθξαηεκέλνο ιφγνο ή θαη ειαθξά θνβηθφο. ηνπο άλδξεο ε απηνπεπνίζεζε εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ηξεηο εθδνρέο ηεο, δειαδή σο κεγάιε, σο ζπγθξαηεκέλε αιιά κε ζηγνπξηά σο πξνο ηελ πξννπηηθή βειηίσζεο αιιά θαη σο ρακειή. «Ννκίδσ ηα πάσ πνιχ θαιά» (Α1) «Γελ ηα θαηαθέξλσ θαιά. Δίκαη κεγάινο» (Α3). Οη έκθπιεο ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαθνξνπνηήζεηο δηαθαίλνληαη κέζα απφ ην ζπγθξαηεκέλν ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ αλ θαη ρεηξίδνληαη ηνλ Ζ/Τ ηθαλνπνηεηηθά, θξαηνχλ επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. «Θα κπνξνχζα θαη θαιχηεξα» (Γ1) «ε αξθεηά κέξε ηεο πιεξνθνξηθήο, κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ» (Γ2). ρεηηθά κε ην άγρνο απέλαληη ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, νη εθπαηδεπφκελνη/λεο ηνπ ΓΔ, πνπ αο ιεθζεί μαλά ππφςε βξίζθνληαη ζην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ αηζζάλνληαη θάπνην ηδηαίηεξν άγρνο κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θχιν δελ είλαη έληνλεο. Όκσο θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο ζηνλ ελζνπζηαζκφ κε ηνλ νπνίν εθθξάδνπλ ηελ απαιιαγή απφ ην άγρνο πνπ είραλ ζηελ αξρή θνίηεζή ηνπο. «Όρη ηδηαίηεξν άγρνο, δελ είλαη όκσο ην αγαπεκέλν κνπ» (Γ6) «ηελ αξρή είρα άγρνο, αιιά κεηά όηαλ έκαζα θαιά! Σώξα δελ πηάλνκαη» (Α1) «Άγρνο; Όρη, όρη» (Α2). Ζ πξνηίκεζε ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ είλαη έληνλε απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εληάζζεηαη ζηνπο ζεκαληηθνχο θαη απαξαίηεηνπο γξακκαηηζκνχο θαη δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην θχιν. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη θαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ελδηαθέξνληαη εμίζνπ γηα γξακκαηηζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. «Η γιώζζα, ε πιεξνθνξηθή» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή θαη ε Κνηλσληνινγία» (Γ5) «Η γιώζζα. Πάληα κνπ άξεζε γηαηί δε κέλεηο έμσ από κηα ζπδήηεζε» (Α1) «Κπξίσο ηα Θξεζθεπηηθά θαη ε Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Καη ε ηζηνξία κ αξέζεη» (Α4). Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην δηαδίθηπν, δελ θαηαγξάθεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Όινη θαη φιεο αληηιακβάλνληαη ζεηηθά ηελ αμία ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζεηηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ην δηαδίθηπν, απνηππψλεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ζχλδεζε ζην ζπίηη ή πξνηίζεληαη αλακθηζβήηεηα ζην κέιινλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θάηη ηέηνην. «Σν δνπιεύσ ην Ιληεξλεη» (Γ2) «Παίξλεηο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ ζε ελδηαθέξνπλ, όπσο γηα κηα δηαζθέδαζε ιόγνπ ράξε» (Γ6) «Μεγάιε εμππεξέηεζε. Βξίζθεηο όηη ζεο» (Α1) «Μπαίλεηο κέζα θαη καζαίλεηο πνιιά πξάγκαηα» (Α4). Αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη άγλνηα, δελ ππάξρεη απόξξηςε «Γηα απηνύο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ θαιό είλαη. Γηα λα αξέζεη θαιό ζάλαη» (Α3) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και επαγγελμαηική ζηαδιοδρομία. ε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό θαη ηελ πξννπηηθή εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβαλ ζην ζρνιείν, ζην ρψξν δνπιεηάο, δελ παξαηεξήζεθαλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Καηαγξάθεζαλ απαληήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια πνπ δείρλνπλ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζην ρψξν δνπιεηάο «Καη πάλσ ζηε δνπιεηά κπνξώ. Να δσ δηαγσληζκνύο πνπ γίλνληαη ζε άιιεο πόιεηο» (Γ2) «Η Πιεξνθνξηθή γηαηί βξίζθσ λέεο ζπληαγέο (ζεκ. είλαη βνεζόο κάγεηξα)» (Γ3) «Να! πξνρζέο ν δηνηθεηήο καο έβαιε λα βξνύκε πιεξνθνξίεο ζην ηληεξλεη γηα θάπνηα πιηθά θαη εγώ ήμεξα. Ήκνπλ πνιύ ραξνύκελνο» (Α1) «Βξίζθσ δηάθνξα όπσο γηα παξάδεηγκα πσο δέλνπλ ηα θιαξηά, πσο θιαδεύνπλ ηα θπηά, πσο ηα πξνζέρνπλ θιπ» (Α2). Καηαγξάθεθαλ θαη αξλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλψξηκε αληίιεςε φηη ε ηερλνινγία ζα αιιάμεη θαηά ηξφπν κε ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 820 ειεγρφκελν ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ «ε δνπιεηά κνπ είλαη έμσ. Άκα κάζσ κπνξεί λα κε ζηείινπλ ζε γξαθείν» (Α3). Οη εθπαηδεπφκελνη/λεο κεηά ην πέξαο ηεο δηεηνχο θνίηεζεο ιακβάλνπλ απνιπηήξην ηζφηηκν ηνπ Γπκλαζίνπ. Κάπνηνη/εο επηιέγνπλ λα ζπλερίζνπλ ελψ άιινη/εο φρη. ε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ ζπνπδώλ ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό, απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηβεβαηψλνπλ φηη ε πιεξνθνξηθή απνηειεί γηα θάπνηνπο θαη θάπνηεο ζηφρν κειινληηθψλ ζπνπδψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο αιιά ην ελδηαθέξνλ γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε δεηήκαηα Ζ/Τ, φηαλ εκθαλίδεηαη, είλαη έληνλν θαη ζηα δχν θχια. «Ναη ηε ζθέθηνκαη ηελ Πιεξνθνξηθή. Πνιιέο θνξέο ζα ήζεια λα πάσ θαη έμσ λα κάζσ θάηη πεξηζζόηεξν» (Γ6) «Ναη κνπ αξέζεη πάξα πνιύ ε Πιεξνθνξηθή» (Γ3) «δε κπνξώ κάιινλ λα ζπνπδάζσ..(απνγνήηεπζε)» (Α1) «Αλ ζπλέρηδα ζα επέιεγα θάηη ζρεηηθό κε ηελ Πιεξνθνξηθή» (Α2) «Γελ ζέισ νύηε λα ην ζθέθηνκαη όηη ζα ζπλερίζσ» (Α4) Πληροθορικός γραμμαηιζμός και μαθηζιακές δραζηηριόηηηες. Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπφκελνη ζηα ΓΔ είλαη ελήιηθεο ζεκαίλεη φηη έρνπλ ήδε δηακνξθσκέλα ελδηαθέξνληα, κε ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ πξνηηκήζεηο πξνο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο θαη πηζαλφλ θαη πινπνίεζεο. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα θαη ηνπο άιινπο/εο εθπαηδεπνκέλνπο/εο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο βειηίσζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπφκελνπ/εο. Όζνλ αθνξά ηηο Δλδνεξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα κέιε, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζηελ έξεπλα δείρλνπλ έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. Κάπνηνη άληξεο επηιέγνπλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα πξψηα απφ θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη έπεηηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα, εκθαλίδνληαο γεληθά κηα επηθχιαμε θαη πξνο ηνλ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη σο πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο «Ρσηνύζα ην δηπιαλό κνπ. Αλ δελ ήμεξε ζρεδόλ πνηέ δελ ήμεξε, αιιά εγώ ηνλ ξώηαγα.θώλαδα ηελ θνπειηά ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη κνπ έδεηρλε» (Α1) «ξσηάσ ην δηπιαλό κνπ θαη ηειεπηαία ηνλ θαζεγεηή» (Α3). Οη γπλαίθεο απεπζύλνληαη κε άλεζε θαη ζηνλ/ελ εθπαηδεπηή/ηξηα αιιά θαη ζηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο. «Σν ςάρλσ κόλε κνπ θαη όηαλ βιέπσ όηη δελ έρσ πεξηζώξηα άιια, ηόηε ξσηάσ, ηνλ θαζεγεηή κνπ» (Γ5) «Φώλαδα ηνλ θαζεγεηή θαη κνπ έιεγε ηη λα θάλσ.» (Γ2) «ηελ θαζεγήηξηα πξώηαπξώηα αιιά όηαλ ήηαλ απαζρνιεκέλε, γηαηί ήκαζηαλ πνιινί, δεηνύζα βνήζεηα από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ» (Γ3). Πάλησο νη άλδξεο επηιέγνπλ πάληα άλδξεο γηα ζπλεξγαζία θαη νη γπλαίθεο πάληα γπλαίθεο. ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ φπσο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, δεκηνπξγφο παξνπζηάζεσλ, ινγηζηηθά θχιια, δσγξαθηθή θ.ά. πνπ απνηεινχλ ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο βαζηθψλ γλψζεσλ. ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ινγηζκηθνχ δελ θαηαγξάθνληαη έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, φκσο νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. «παξνπζηάζεηο λα δσγξαθίδσ θαη θαλά παηρλίδη. Δίλαη ζπαδνθεθαιηέο θάπσο..» (Γ2) «Θα έιεγα όηη όιεο κνπ αξέζνπλ. Οη παξνπζηάζεηο, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, βίληεν, ε δεκηνπξγία εηθνληδίσλ, νη κνπζηθέο» (Γ7) «Σν θείκελν κνπ αξέζεη λα γξάθσ λα δηνξζώλσ. Καη νη παξνπζηάζεηο κ αξέζνπλ. Καη λα δσγξαθίδσ όκσο» (Α1) «Γελ μερσξίδσ θάηη ηδηαίηεξα. Αλ όκσο ζα έπξεπε λα επηιέμσ κηα ζα δηάιεγα ηε δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο» (Α4) «Να γξάθσ θείκελν» (Α3). ηηο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξηαξρεί ην δηαδίθηπν θαη θπξίσο ν Παγθφζκηνο Ηζηφο. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ δείρλεη πξάγκαηη φηη ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ε πην δεκνθηιήο ππεξεζία, πνπ επηιέγεηαη θαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ4) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Γ2) «εθηόο από ηνλ παγθόζκην πιεξνθνξηαθό ηζηό πνπ κε ηαμηδεύεη όπνπ ζέισ δελ θάλσ ρξήζε άιιεο ππεξεζίαο ηνπ Ιληεξλεη» (Γ3) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α1) «Πεξηήγεζε ζηνλ Ιζηό» (Α2). Όζν αθνξά ην είδνο ησλ ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ πνπ πξνηηκνχλ, θαηαγξάθεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηηκήζεσλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Εεηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά γπλαηθεία απνηεινχλ επηινγέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γπλαηθψλ. Οκνξθηά, θνπηζνκπνιηφ, ζήξηαι, ςπραγσγία αιιά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ελεκέξσζε εληάζζνληαη ζην ξεπεξηφξην πεξηήγεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ηζηνζειίδεο. Φπραγσγία, ελεκέξσζε θαη αζιεηηθά απνηεινχλ ην ξεπεξηφξην ησλ αλδξψλ. «Ιζηνζειίδεο, πεξηζζόηεξν εθεί ζην θαιιηηερληθό» (Γ7) «Καη ζην ηξνθηηθό κπαίλσ θακηά θνξά λα δσ θακηά θνπηζνκπνιίζηηθε είδεζε» (Γ2) «Κπξίσο πεξηεγνύκαη ζε ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνύλ ζε ηαμίδηα, ηζηνξίεο πεξηνρήο, εθθιεζίεο, νκνξθηά, νηθνινγία, πγεία θ.ι.π» (Γ3) «Να βιέπσ άιια κέξε.» (Α1) «Να βιέπσ άιινπο ηόπνπο» (Α4) «λα βιέπσ εηδήζεηο γηα παίρηεο» (Α3) Πληροθορικός Γραμμαηιζμός και οικογενειακό περιβάλλον Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ. Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/- ρνπζψλ δείρλνπλ φηη ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν. εκαληηθφ είλαη φηη θαη ηα δχν θχια, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζακε, δέρνληαη ζεηηθή επηξξνή απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζρεηηθή ππνζηήξημε. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. «Με παξνηξύλνπλ. Πνιιέο θνξέο ηζαθσλόκαζηε θηόιαο γηαηί δελ θάζνκαη λα δηαβάζσ» (Γ2 «ζπδεηνύζακε κε ηα παηδηά κνπ γηα ηελ πιεξνθνξηθή θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ηνπο έδεηρλα ηη έρσ κάζεη θαη ηνπο ξσηνύζα λα κνπ δείμνπλ ηη μέξνπλ απηά» (Γ3) ) «Γηα ηελ πιεξνθνξηθή..κνπ ιέλε άκα κάζεηο θαη όηαλ κνληκνπνηεζείο ζα κπνξείο λα θάλεηο δνπιεηά γξαθείνπ. Μνπ ιέλε ε γπλαίθα κνπ λα πξνζέρσ ζην κάζεκα» (Α1) «ε γπλαίθα κνπ ιέεη όηη θαιά έθαλα πνπ ήξζα» (Α2) «Η γπλαίθα κνπ ιέεη κάζε θνπκπηνύηεξ, γηαηί έηζη ζάζε πην ζίγνπξνο ζηε δνπιεηά ζνπ» (Α3). 4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ Ζ παξαπάλσ έξεπλα νδεγεί ζε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

8 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 822 γεληθεπζνχλ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο θαη ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Όκσο δελ παχεη λα απνηεινχλ ζηνηρεία εκπινπηηζκνχ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ ζηα ΓΔ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη εθπαηδεπφκελνη θαη νη εθπαηδεπφκελεο έρνπλ παξφκνηεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, σο πξνο ην άγρνο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί. Όκσο νη εθπαηδεπφκελεο εκθαλίδνληαη ζπγθξαηεκέλεο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ ζρεηηθή έιιεηςε άγρνπο πηζαλφλ λα νθείιεηαη αθελφο ζην φηη νη εθπαηδεπφκελεο/λεο βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ θνίηεζεο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ζην ΓΔ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην πξνθίι θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθφο θαη πξνηηκάηαη εμίζνπ απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο. ην θνκκάηη ηνπ Πιεξνθνξηθνχ Γξακκαηηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ην δηαδίθηπν, επίζεο ε έξεπλα δελ θαηαγξάθεη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο. ε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ζην ρψξν εξγαζίαο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ ζην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε πξνζπκία απφ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη αξλήζεηο θαη απφ ηα δχν θχια, κε κηα κεγαιχηεξε θνβία εθ κέξνπο νξηζκέλσλ αλδξψλ. Όζν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζηελ Πιεξνθνξηθή αλ θαη θαηαγξάθεθε ελδηαθέξνλ θαη ζηα δχν θχια, πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεληθφηεξν ζαπκαζκφ πνπ είραλ νη εθπαηδεπφκελνη/λεο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Καη ηα δχν θχια είραλ αζάθεηα γηα ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πάλησο θακηά γπλαίθα δελ εμέθξαζε άξλεζε θαη απφ ηνπο άλδξεο κφλν έλαο ήηαλ αξλεηηθφο. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάζεζε αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην γξακκαηηζκφ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, θαίλεηαη λα παίδεη θαη ε ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. εκαληηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά λα ζπλεξγάδνληαη κε άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε γπλαίθεο, πνπ πάλησο εκθαλίδνληαη πην πξφζπκεο ζηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο κπνξνχλ ζε πξψηε αλάγλσζε λα απνδνζνχλ ζηηο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ηηο ίδηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη νη πξνηηκήζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ηελ πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο. Οη γπλαίθεο επηιέγνπλ γπλαηθεία ζέκαηα φπσο κφδα, νκνξθηά θαη νη άλδξεο ηππηθά αλδξηθά φπσο αζιεηηθέο εηδήζεηο. Όζνλ αθνξά δε ζηηο πξνηηκνχκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ, ε δεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ε δσγξαθηθή εκθαλίδνληαη σο νη πην δεκνθηιείο. Γελ παξαηεξήζεθαλ έληνλεο έκθπιεο δηαθνξέο, νη γπλαίθεο φκσο εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ κηα κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο, γηα ηελ πεξαηηέξσ άκβιπλζε ησλ έκθπισλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηνλ Πιεξνθνξηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζρεδίαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζεζκνχ πνπ πθίζηαηαη ζην ΓΔ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ αθελφο ζηελ θαηεχζπλζε ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

9 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ηεο γλσζηνπνίεζεο πξνηχπσλ επαγγεικαηηψλ γπλαηθψλ ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο. Δπηπιένλ θαη γηα ηα δχν θχια ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε ελεκέξσζε κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ηερλνινγίαο σο ερζξνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ/λεο. Σαπηφρξνλα νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα δεηήκαηα κέζα απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο κεζνδνινγία. Ζ έληαμε ζεκάησλ ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ ή ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα αθφκα ελεξγέζηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. Ζ εθαξκνγή κηαο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο ζηξαηεγηθήο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αθφκα ε αλάπηπμε ζρέζεο θαη επαθήο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΓΔ, Γηεχζπλζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδηαίηεξα φκσο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπλήζσο επσκίδνληαη θαη ηε θξνληίδα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηελ επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ζα γίλεη πην θαηαλνεηή ε πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ππνζηήξημή ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο κε δεδνκέλε ηε ρακειή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε ππεξεζίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή νη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πξνηείλεηαη ε έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζε θάπνην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο κε άιια ζρνιεία, φπσο ην Grundtvig (ΗΚΤ, 2010), ψζηε λα ππάξρεη θίλεηξν θαη πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ADA Project (2001). ADA Women & New Technologies. Αλαζχξζεθε 22 Απξ 2010 απφ Asuquo, E.N & Onasanya, S.A. (2006). Gender Differences and Students' Achievement in Computer Technology Instruction. West Africa Journal of Educational Research, 9(1-2), Bråten, I. & Strømsø, H. (2004). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), Clegg, S. (2001). Theorising the Machine: gender, education and computing. Gender and Education, 13(3), Cohen. L, & Manion. L. (1994). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. Αζήλα : Μεηαίρκην Γαγδηιέιεο, Β. (2003). Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη ν πιεξνθνξηθφο/ηερλνινγηθφο εγγξακαηηζκφο. ην Λ. Βεθξήο & Δ. Υνληνιίδνπ (επηκ.), Πξνδηαγξαθέο ζπνπδώλ γηα ηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. Αζήλα: ΓΔΔΔ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

10 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 824 Hess, R. & Miura, I. (1985). Gender Differences in Enrollment in Computer Camps and Classes. Sex Roles, 13(3/4), Huws U. (2000). Equality and Telework in Europe, thematic report for Euro- Telework. Brussels: ETUC IKY (2010). Πξόγξαµµα Γηα Βίνπ Μάζεζε GRUNDTVIG. Αλαζχξζεθε 5 Ηνπι, 2010 απφ /socrates/grundtvig.html Joshi, K.D., Schmidt, N. & Kuhn, K. (2006) Is the information systems profession gendered? Characterization of IS professionals and IS careers. ACM SIGMIS Database, 37(4), Karavidas, M., Lim, N. & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21, Kvasny, L. (2003). Triple Jeopardy: Race, Gender and Class Politics of Women in Technology. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce. Philadelphia, Pennsylvania, Maier, S. & Nair-Reichert U. (2007). Empowering Women Through ICT-Based Business Initiatives: An Overview of Best Practices in E-Commerce/E-Retailing Projects. Information Technologies & International Development. 4(2), Montagnier, P & van Welsum, D. (2006). ICTs and Gender Evidence from OECD and Non-OECD Countries. Αλαζχξζεθε 5 Ματ, 2010 απφ sections/wcmu/docs/c3em29p025_en.pdf Murray, F. (1993). A Separate reality :Science, Technology and Masculinity. In Green, E., Owen, J. & Pain, D. (eds) Gendered by Design?: Information Technology And Office Systems. London : Taylor & Francis Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44, Shashaani, L. (1997). Gender differences in computer attitudes and use among college students. Journal of Educational Computing Research,16(1), Σδηκνγηάλλεο, Α. & Γξαβάλε, Μ. (2008). Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο: κηα κειέηε ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ εθπαηδεπηψλ πιεξνθνξηθήο. ην Β. Κφκεο (επηκ.) Πξαθηηθά 4νπ πλέδξηνπ Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο. Verbick, T. (2002). Women, Technology and Gender Bias. Journal of Computing Sciences in Colleges, 17(3), Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45, ΜΔΡΟ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ

Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου.

Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου. 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 815 Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου. B. Σουβατζόγλου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα