Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM. Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν. Μπάπδηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM. Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν. Μπάπδηρ"

Transcript

1 Απσιηεκηονική Η/Υ Ι CPU - RAM Διδάζκων: Γεώπγιορ Ν Μπάπδηρ

2 X Βασικές Μονάδες Έλαο ππνινγηζηήο είλαη έλα ζπλδεδεκέλν ζύζηεκα επεμεξγαζηώλ κλεκώλ θαη ζπζθεπώλ εηζόδνπ/εμόδνπ Βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο 1 Η κενηπική μονάδα επεξεπγαζίαρ (ΚΜΔ) ε νπνία επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη εθηειεί ηηο εληνιέο πνπ δίλνπκε ζηνλ ππνινγηζηή 2 Η κενηπική μνήμη ( RAM), ε νπνία θαηαρσξεί θαη δηαηεξεί πξνζσξηλά εληνιέο θαη δεδνκέλα δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

3 Βασικές Μονάδες 3 Οη μονάδερ ειζόδος εξόδος κέζσ ησλ νπνίσλ εηζάγνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα 4 Μνλάδεο δεπηεξεύνπζαο απνζήθεπζεο 5 Άιιεο κνλάδεο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

4 Περιγραφή των συστατικών και της λειτουργίας μιας μηχανής von Neumann δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

5 Η ΚΜΕ είναι το πιο σημαντικό συστατικό ενός H/Y H KME δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν είδε δεδνκέλσλ: Εντολές ζρεηηθέο κε ηελ επεμεξγαζία ησλ άιισλ δεδνκέλσλ Δεδομένα πξνο επεμεξγαζία αθνινπζώληαο ηηο δηαζέζηκεο εληνιέο Σε απηέο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα ζπλερή κελύκαηα πνπ ζηέιλνπκε ζην PC καο κέζσ ηνπ "πνληηθηνύ" θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ Τα κελύκαηα απηά αθνξνύλ εληνιέο γηα εθηύπσζε, απνζήθεπζε ή άλνηγκα ελόο αξρείνπ, θηι δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

6 Αριθμητική/Λογική Μονάδα Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Α/Λ) (Arithmetic and Logical Unit) Δθηειεί αξηζκεηηθέο πξάμεηο (+, -, /, *) Δθηειεί ινγηθέο πξάμεηο (ΑND, OR, NOT, ) Οη πξάμεηο απηέο γίλνληαη βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηώλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ή ζπλδπάδνληαο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εθάζηνηε επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ Οη θσδηθνπνηεκέλεο παξαζηάζεηο ησλ δεδνκέλσλ εηζέξρνληαη ζηελ Α/Λ κνλάδα πξνεξρόκελεο από ηελ κλήκε Η μονάδα ελέγτοσ, γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πξάμε πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί, παξέρεη πξνο ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηεο Α/Λ κνλάδαο ηα απαξαίηεηα ζήκαηα ειέγρνπ, ώζηε απηή λα δεκηνπξγήζεη ηα εθάζηνηε απνηειέζκαηα ησλ αξηζκεηηθώλ, ινγηθώλ ή ζπλδπαζηηθώλ πξάμεσλ Οη πεξηζζόηεξεο κνληέξλεο Α/Λ κνλάδεο έρνπλ έλα κηθξό αξηζκό εηδηθώλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο πνπ νλνκάδνληαη καηασωπηηέρ (registers) δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

7 Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ) 1/1 Η Μονάδα Ελέγσος είλαη ε νξγαλσηηθή δύλακε ζηνλ Η/Υ Υπάξρνπλ δύν θαηαρσξεηέο ζηελ ΜΔ Ο καηασωπηηήρ ενηολήρ (instruction register (IR)) πεξηέρεη ηελ εληνιή πνπ εθηειείηαη Τνλ μεηπηηή ππογπάμμαηορ (program counter (PC)) πνπ πεξηέρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο επόκελεο εληνιήο πξνο εθηέιεζε Υπελζπκίδνπκε νηη Α/Λ κνλάδα θαη ΜΔ απνηεινύλ ηελ ΚΜΔ (CPU) δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

8 Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ) 1/2 Η ΜΔ είλαη ην ππνζύζηεκα εθείλν, ην νπνίν απνθαζίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ δηαδνρή ησλ πξάμεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηή Καηά ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο, ε ΜΔ ιακβάλεη από ηε κλήκε νξηζκέλα θσδηθνπνηεκέλα ειεθηξηθά ζήκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε εντολές Τα θπθιώκαηα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ πξώηα "αποκωδικοποιούν" ηηο εληνιέο απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα εθπέκπνπλ ζήκαηα ειέγρνπ πξνο: Τελ κλήκε γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ πξνο ηηο άιιεο κνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή ή ηελ ιήςε πιεξνθνξηώλ απo απηέο θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηε κλήκε Τελ Α/Λ κνλάδα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηζπκεηώλ ππνινγηζηηθώλ πξάμεσλ Τηο κνλάδεο εηζόδνπ/εμόδνπ, γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ από ηνλ ππνινγηζηή πξνο ην εμσηεξηθό ηνπ πεξηβάιινλ, θαη αληηζηξόθσο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

9 Μονάδες Εισόδου/Εξόδου Μία μονάδα ειζόδος είλαη κηα ζπζθεπή δηα κέζσ ηεο νπνίαο, δεδνκέλα θαη πξνγξάκκαηα εηζάγνληαη από ηνλ έμσ θόζκν ζηνλ Η/Υ Πιεθηξνιόγην, πνληίθη, θηι Μία μονάδα εξόδος είλαη κηα ζπζθεπή δηα κέζσ ηεο νπνίαο, απνηειέζκαηα απνζεθεπκέλα ζηνλ Η/Υ, θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζηνλ εμσηεξηθό θόζκν Δθηππσηέο, ηεξκαηηθά δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

10 Ροή της Πληροφορίας Τα δηάθνξα κέξε είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κέζσ κίαο ζπιινγήο θαισδίσλ πνπ νλνκάδνληαη δίαςλορ (bus) δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

11 ύνδεση ΚΜΕ και Μνήμης

12 ύνδεση ΚΜΕ και Μνήμης Ο δίαςλορ δεδομένων (data bus) απνηειείηαη από πνιιά θαιώδηα, θαζέλα από ηα νπνία κεηαθέξεη 1 κπηη ηε θνξά Ο αξηζκόο ησλ θαισδίσλ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο ιέμεο Αλ ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή ε ιέμε είλαη 32 κπηη (4 κπάηη), απαηηείηαη δίαπινο δεδνκέλσλ κε 32 θαιώδηα, έηζη ώζηε θαη ηα 32 κπηη ηεο ιέμεο λα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ηαπηόρξνλα Ο δίαςλορ διεςθύνζεων (address bus) επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ζηε κλήκε Ο αξηζκόο ησλ θαισδίσλ ηνπ δηαύινπ δηεπζύλζεσλ εμαξηάηαη από ην ρώξν δηεπζύλζεσλ ηεο κλήκεο Αλ ε κλήκε δηαζέηεη 2 ν ιέμεηο, ν δίαπινο δηεπζύλζεσλ πξέπεη λα κεηαθέξεη ν κπηη ηε θνξά Σπλεπώο, πξέπεη λα δηαζέηεη ν θαιώδηα Ο δίαςλορ ελέγσος (control bus) αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο ΚΜΔ θαη ηεο κλήκεο Γηα παξάδεηγκα, ε ΚΜΔ πξέπεη λα ζηέιλεη ζηε κλήκε θσδηθνύο ώζηε λα πξνζδηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία αλάγλσζεο θαη ηε ιεηηνπξγία εγγξαθήο

13 Ο Κύκλος Προσκόμισης-Εκτέλεσης εντολών fetch- decode - execute cycle 1 Πξνζθνκίδεηαη (fetch) ε επόκελε εληνιή από ηε κλήκε ζηνλ θαηαρσξεηή εληνιώλ (instruction ->IR) 2 Μεηαβάιιεηαη ν κεηξεηήο πξνγξάκκαηνο ώζηε, λα δείρλεη ζηελ επόκελε εληνιή (increment PC) 3 Πξνζδηνξίδεηαη ν ηύπνο ηεο εληνιήο πνπ πξνζθνκίζηεθε (decode) 4 Δθηειείηαη ε εληνιή (execute) 5 Δπηζηξνθή ζην βήκα 1 γηα λα αξρίζεη ε εθηέιεζε ηεο επόκελεο εληνιήο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

14 fetch- decode - execute cycle δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

15 15 Παράδειγμα Εκτέλεσης Προγράμματος F Α0 Μεηξεηήο Πξνγξάκκαηνο Καηαρσξεηήο Δληνιώλ ΚΜΕ 15 A0 6C A1 16 A2 C0 A8 Γηεύζπλζε Πεξηερόκελν 6D A3 50 A4 56 A5 30 A6 6E A7 00 A9 Κύπια Μνήμη Δίαςλορ R/W Γεδνκέλα Γηεπζύλζεη ο

16 Προσκόμιση/ Ανάκληση ΚΜΕ F Σηελ αξρή ηνπ βήκαηνο απηνύ, πξνζθνκίδεηαη από ηελ ΚΜ ε εληνιή πνπ μεθηλά ζηε δηεύζπλζε Α0 θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ Καηαρσξεηή Δληνιώλ Α0 Μεηξεηήο Πξνγξάκκαηνο 156C Καηαρσξεηήο Δληνιώλ Γηεπζύλζεη ο Γεδνκέλα R/W Δίαςλορ Γηεύζπλζε Πεξηερόκελν A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Κύπια Μνήμη 15 6C 16 6D E C

17 Προσκόμιση/ Ανάκληση Καηόπηλ, ν Μεηξεηήο Πξνγξάκκαηνο απμάλεηαη ώζηε λα δείρλεη ζηελ επόκελε εληνιή ΚΜΕ F Α2 Μεηξεηήο Πξνγξάκκαηνο 156C Καηαρσξεηήο Δληνιώλ Γηεπζύλζεη ο Γεδνκέλα R/W Δίαςλορ Γηεύζπλζε Πεξηερόκελν A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Κύπια Μνήμη 15 6C 16 6D E C

18 Παράδειγμα κύκλου προσκόμισηςεκτέλεσης Έζησ ε παξάζηαζε SUM = NUM1 + NUM2(Υπνηίζεηαη ζε δπαδηθή κνξθή πξνο εθηέιεζε) ε νπνία ζε ζπκβνιηθή κνξθή ζα κπνξνύζε λα έρεη σο εμήο ζηε κλήκε Ο αξηζκόο NUM1 είλαη ζηε δηεύζπλζε 1A 16 Ο αξηζκόο NUM2 είλαη ζηε δηεύζπλζε 1Β 16 Τν απνηέιεζκα SUM ζα απνζεθεπηεί ζηε δηεύζπλζε 1C 16 δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

19 Mνήμη (1/2) Μλήκε είλαη κηα ζπιινγή από θειηά, ην θαζέλα από ηα νπνία έρεη κία κνλαδηθή θπζηθή δηεύζπλζε δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

20 Mνήμη (2/2) Η κλήκε είλαη κέξνο ηνπ πιηθνύ θαη ρξεζηκεύεη γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εληνιώλ Δίλαη απ επζείαο ζπλδεδεκέλε κε ηνλ επεμεξγαζηή Όπνηα πιεξνθνξία δεκηνπξγείηαη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγόηεξα, απνζεθεύεηαη, ζπλήζσο πξνζσξηλά, ζηε κλήκε γηα λα κπνξεί λα αλαθιεζεί εύθνια Σηε κλήκε απνζεθεύνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δηακόξθσζε (configuration) ηνπ ζπζηήκαηνο Ο ρξόλνο πξνζπέιαζεο είλαη πνιύ πην γξήγνξνο από απηόλ ελόο δίζθνπ, αιιά ε απνζεθεπηηθή ηεο δπλαηόηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε Έλεθα ηνπ όηη ε κλήκε είλαη γξεγνξόηεξε, νη εληνιέο θνξηώλνληαη πξώηα εδώ πξηλ ηελ εθηέιεζή ηνπο ώζηε ηα πξνγξάκκαηα λα κπνξνύλ λα ηξέρνπλ κε πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν Τα είδε ησλ θπξίσλ κλεκώλ είλαη: Random Access Memory (RAM) Read Only Memory (ROM) CMOS δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

21 RAM(Random Access Memory, Μνήμη Συχαίας Προσπέλασης) RAM είλαη ε κλήκε όπνπ απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά εληνιέο θαη δεδνκέλα, πεξηκέλνληαο ηελ αλάθιεζε ηνπο γηα επεμεξγαζία Δίλαη επίζεο ν ρώξνο όπνπ απνζεθεύνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ Η RAM δελ παξέρεη δπλαηόηεηα κόληκεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ Όηαλ ηειεηώζεη ε εθηέιεζε, ηα δεδνκέλα κεηαθηλνύληαη από ηε ΚΜΔ πίζσ ζηελ RΑΜ θαη από εθεί απνζηέιινληαη ζηελ θαηάιιειε έμνδν ή πξνο κόληκε απνζήθεπζε ζε θάπνηα δεπηεξεύνπζα κλήκε Μόιηο επέιζεη δηαθνπή ξεύκαηνο ηα δεδνκέλα ηεο RAM ράλνληαη δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

22 ROM (Read-Only Memory, Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης) Η κλήκε απηή δελ επηδέρεηαη αιιαγέο Τα πεξηερόκελα ηεο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ όρη όκσο θαη λα κεηαβιεζνύλ παξά κόλν εάλ αληηθαηαζηαζνύλ νινζρεξώο ηα ίδηα ηα θπθιώκαηα ησλ εκηαγσγώλ (chips) πνπ ηελ απνηεινύλ Η ROM ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηαζηάζεηο όπνπ ε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη λα θπιαρηεί ρσξίο λα δερζεί κεηαβνιέο Η πξσηαξρηθή ρξήζε ηεο ROM είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο ηνύ ππνινγηζηή Η ROM βξίζθεηαη ζηε κεηξηθή πιαθέηα ηνπ ππνινγηζηή θαη πεξηέρεη εληνιέο πνπ ππνδεηθλύνπλ ζηε κεραλή πώο λα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ("boot process") Η δηαδηθαζία απηή παξέρεη πξόζβαζε ζηνλ νδεγό ηνπ δίζθνπ θαη αλίρλεπζε ζηε κλήκε CMOS γηα ηελ αλεύξεζε ησλ δεδνκέλσλ δηακόξθσζεο (configuration) ηνπ ζπζηήκαηνο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

23 ROM (Read-Only Memory, Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης) ROM κώδικαρ ενηολέρ εκκίνηζηρ: POST (Power On Self Test) Setup (παξακεηξνπνίεζεο) εληνιέο, νη νπνίεο ελεξγνπνηνύλ εληνιέο ηνπ CMOS BIOS εληνιέο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ηνπ πιηθνύ Boot εληνιέο πνπ θαινύλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (DOS, OS/2, or Windows) Όιεο απηέο νη εληνιέο είλαη ζηα chips ηεο ROM θαη ελεξγνπνηνύληαη κία πξνο κία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

24 ROM BIOS - CMOS ROM BIOS - CMOS BIOS (Basic Input-Output Service) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ ρξήζηε CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) Η κλήκε CMOS πεξηέρεη δεδνκέλα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην setup Η πξόζβαζε ζε απηή γίλεηαη κε ηελ εθθίλεζε γηα λα πξνζδηνξηζζεί πνην πιηθό έρεη ν ππνινγηζηήο, θαη πσο είλαη δηακνξθσκέλν (configured) Η ρξήζε απηήο ηεο κλήκεο, ε νπνία θπιάζζεη ηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζηζηά δπλαηή ηελ αιιαγή ηνπ πιηθνύ ηεο κεραλήο θαη καδί ηελ αλαγλώξηζε ηεο αιιαγκέλεο δηακόξθσζεο από ηνλ ππνινγηζηή Δπνκέλσο, όηαλ αιιάδνπκε ηε δηακόξθσζε ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα αιιάμνπκε (manually) ην πεξηερόκελν ηεο CMOS Τν CMOS Setup είλαη απνζεθεπκέλν ζε έλα εηδηθό chip ζηε κεηξηθή πιαθέηα δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

25 CMOS Οι ζηαθεπέρ ηιμέρ ηος CMOS Setup σπηζιμοποιούνηαι για ηη διαμόπθωζη: - Ηκεξνκελίαο θαη ώξαο - Πιεθηξνινγίνπ - Οζόλεο - Οδεγνύ Γηζθέηαο - Σθιεξνύ δίζθνπ, νδεγνύ CD-ROM, etc δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

26 Η διαδικασία εκκίνησης (Boot Process) Δίλαη ε αθνινπζία ησλ εληνιώλ πνπ εθηειεί έλαο ππνινγηζηήο θαηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο πξηλ είλαη έηνηκνο λα δερζεί ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε Υπάξρνπλ 7 βαζηθά ζηάδηα: Ηιεθηξηθό ξεύκα δηνρεηεύεηαη ζηε κεηξηθή πιαθέηα Ο Η/Υ εθηειεί εληνιέο απνζεθεπκέλεο ζηε ROM BIOS πξνθαιώληαο πξόζβαζε ζηηο CMOS εληνιέο Φξεζηκνπνηώληαο ηηο εληνιέο ηεο CMOS, ν Η/Υ πξαγκαηνπνηεί δηάθνξα δηαγλσζηηθά ηεζη ηνπ ζπζηήκαηνο Τν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θνξηώλεηαη ζηε RAM Ο επεμεξγαζηήο θνξηώλεη δεδνκέλα από ηνπο δηάθνξνπο νδεγνύο (πρ ζθιεξό δίζθν, δηζθέηα) Ο επεμεξγαζηήο "ηξέρεη" ηδηαίηεξα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε Μηα νζόλε ππνδεηθλύεη όηη ε κεραλή είλαη έηνηκε λα δερζεί ηηο εληνιέο ηνπ ρξήζηε δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

27 υσκευές Αποθήκευσης Δευτερευούσης Μνήμης Δπεηδή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θύξηαο κλήκεο είλαη άζηαην/πηεηηθό (volatile) θαη πεξηνξηζκέλν, είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ θαη άιινη ηύπνη ζπζθεπώλ απνζήθεπζεο όπνπ πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα λα κπνξνύλ λα είλαη απνζεθεπκέλα όηαλ δελ βξίζθνληαη πιένλ ππό επεμεξγαζία Οη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο δεπηεξεπνύζεο κλήκεο κπνξνύλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο από ηελ αξρή ή λα πξνζηεζνύλ αξγόηεξα αλ ππάξρεη αλάγθε δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

28 Μαγνητική Σαινία Δίλαη ε πξώηε ζπζθεπή καδηθήο βνεζεηηθήο απνζήθεπζεο δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

29 Mαγνητικοί Δίσκοι Μηα θεθαιή δηάβαζε/γξάςε δηαηξέρεη έλα πεξηζηξεθόκελν καγλεηηθό δίζθν, βξίζθνληαο ή εγγξάθνληαο δεδνκέλα δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

30 υμπιεσμένοι Δίσκοι (Compact Discs) Μηα ζπζθεπή CD ρξεζηκνπνηεί laser γηα λα δηαβάδεη πιεξνθνξίεο απνζεθεπκέλεο νπηηθά ζε έλα πιαζηηθό δίζθν CD-ROM είλαη Read-Only Memory DVD ζεκαίλεη Digital Versatile Disk δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

31 υγχρονισμένη Επεξεργασία Μηα πξνζέγγηζε παξαιιειηζκνύ είλαη λα έρνπκε πνιινύο επεμεξγαζηέο πνπ εθαξκόδνπλ ην ίδην πξόγξακκα ζε πνιιαπιά ζύλνια δεδνκέλσλ δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

32 Pipelining Έρνπκε πνιινύο επεμεξγαζηέο καδί όπνπ ν θαζέλαο ηνπο ζπκβάιεη κεξηθώο ζηνλ ζπλνιηθό ππνινγηζκό δηάιεμε 9 Γεώξγηνο Ν Μπάξδεο, 2012

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή

Το Υλικό ηος Υπολογιζηή 2 Το Υλικό ηος Υπολογιζηή Κύπια μέπη ενόρ Πποζωπικού Υπολογιζηή Τα θύξηα κέξε ελόο πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή είλαη ηα εμήο: Κενηπική Μονάδα Επεξεπγαζίαρ (Central Processing Unit - CPU). Δίλαη έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

Video On Demand Over IP

Video On Demand Over IP Video On Demand Over IP Κολόβαρης Εσθύμιος ΜΟΠ352 efkolovak@gmail.com Μπαλαμπάνοσ Χαραλαμπία ΜΟΠ360 xarabalabanou@gmail.com Σαλτερή Κσριακή Μαρία ΜΟΠ347 KMSalteri@gmail.com Σπηλιοπούλοσ Ηλιάννα ΜΟΠ358

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ LEGO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ LEGO Α.Σ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκες τολή Σετνολογικών Εθαρμογών Σμήμα Ηλεκηρονικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ Πηστιακή Εργαζία ηων Καλαϊηδίδε Φώηε Σαρζένε Δεμήηρε Επιβλέποσζα: Παπαβραμίδοσ Παναγιώηα, Εργαζηεριακή σνεργάηες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters)

Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Μεηαηροπείς Αναλογικό-προς-Ψηθιακό Σήμα (A/D Converters) 12.1. Ειζαγωγή Όπσο γλσξίδνπκε από ην θεθάιαην 13 (13.1), ραξαθηεξηζηηθό ελόο ςεθηαθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε επεμεξγαζία δηαθξηηώλ ζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα