ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ» του Δήμου Ζίτσας Εταιρεία: ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ - ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Μέρος Β,Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.3 σελίδας 12 & Παράγραφος Β.2.5, σελίδα 37 Μέρος Β (Part B),Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.3 σελίδας 12 & Παράγραφος Β.2.5 σελίδας 37 Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,» (ΦΕΚ 237 Α/ ), θεσμοθετήθηκαν στο άρθρο 3 συγκεκριμένες Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3 Παράγραφος 5 αναφέρεται: «Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η εν λόγω Η διακήρυξη εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Νομοθετικής Πράξης Περιεχομένου (ΦΕΚ237/ ). Συνεπώς δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατίθενται στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2 Μέρος Β, Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.3, σελίδα 13 Μέρος Β, Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.6i-1, σελίδες διακήρυξη συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις των άνω διατάξεων (ΦΕΚ 237 Α/ ) δεδομένου ότι στις παραγράφους Β.2.3 και Β.2.5 αναφέρεται ότι «Σημειώνεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως Δικαιολογητικό, αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών» και αντίστοιχα «με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής». Να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,» (ΦΕΚ 237 Α/ ), οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, οι υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου Β2.3 του Μέρους Β της διακήρυξης, μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη Να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο μπορεί να τεκμηριωθεί η απαίτηση της παραγράφου Β.2.6i-1 περί της «..υποβολής ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2010,2011,2012)...» δεδομένου ότι ο ισολογισμός του 2012 δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και Η διακήρυξη εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Νομοθετικής Πράξης Περιεχομένου (ΦΕΚ237/ ). Συνεπώς οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που κατατίθενται στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον ισολογισμό του έτους 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι αποδεκτή η κατάθεση ισολογισμού της χρήσης του 2009 σε

3 κατατεθεί. εφαρμογή του όρου τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (ημερολογιακά έτη 2009, 2010, 2011). Μέρος Β, Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.6ii-1, σελίδα 38 Μέρος Β, Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.6ii-2, σελίδες Να διευκρινιστεί εάν η αναφορά περί «μεθοδολογίας στον τομέα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών» απαιτεί την κατάθεση πιστοποιητικού ISO ή ισοδύναμου. Να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση της παραγράφου Β.2.6ii- 2 περί διάθεσης Ομάδας Έργου με ανάλογες ειδικότητες μπορεί να καλυφθεί από μέλη με τίτλους σπουδών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ), ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ISO ή ισοδύναμου. Τα μέλη της Ομάδας Έργου να διαθέτουν τίτλους σπουδών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ. Μέρος Β, Κεφάλαιο Β2, Παράγραφος Β.2.6ii-2.4, σελίδα 42 Μέρος Α, Κεφάλαιο Α2, Παράγραφος Α2.4, σελίδα 25 & Κεφάλαιο Α3, Παράγραφος Α3.13, σελίδα 55 Να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση της παραγράφου Β.2.6ii- 2.4 περί προσκόμισης αποδεικτικών εγγράφων των μελών της ομάδας έργου, περιλαμβάνει και τους τίτλους σπουδών. Δεδομένου ότι το έργο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτείται η προσκόμιση στα δικαιολογητικά συμμετοχής, του Πιστοποιητικού ΕΛΟΤ 1435 από τους υποψήφιους αναδόχους ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΠΔ 261/1997 όπως ισχύει, δηλαδή όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3688/ΦΕΚ 163/ προβλέπεται ότι «η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται, Απαιτείται η προσκόμιση τίτλων σπουδών για να τεκμηριωθεί η σχετικότητα της ειδικότητας με το φυσικό αντικείμενο του έργου. Το ΠΔ 261/1997 όπως ισχύει, δηλαδή όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3688/ΦΕΚ 163/ προβλέπει ότι «η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται, εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους, αναλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, σε περίπτωση των παροχών

4 εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους, αναλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, σε περίπτωση των παροχών διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου η του ιδιωτικού τομέα» διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου η του ιδιωτικού τομέα.» Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 που αφορά την ικανότητα των παραπάνω εταιρειών να παρέχουν με συνέπεια τις υπηρεσίες επικοινωνίας ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών τους. Η πιστοποίηση των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 καθίσταται υποχρεωτική μετά τις 5 Αυγούστου του 2010 προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Συνεπώς απαιτείται, από τους υποψήφιους αναδόχους, η προσκόμιση στα δικαιολογητικά συμμετοχής του πιστοποιητικού ΕΛΟΤ 1435:2009. Εταιρεία:ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

5 Σημεία ερωτημάτων (Μέρος, Κεφάλαιο, Άρθρο, Παράγραφος, Σελίδα Διακήρυξης) 1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης είναι ο ίδιος με τον αριθμό πρωτοκόλλου της περίληψη της διακήρυξης? Δηλαδή με τον 3143/ ? 2. Όσον αφορά την ισχύ της προσφοράς, στην περίληψη της διακήρυξης αναφέρει ότι πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες, ενώ μέσα στην διακήρυξη (στην σελίδα 52 του Β μέρους στην παράγραφο Β.3.3.), αναφέρει ότι πρέπει να έχει ισχύ 120 ημέρες. Διευκρινίστε μας τι από τα δύο ισχύει. 1. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης είναι ίδιος με τον αριθμό πρωτοκόλλου της περίληψη της διακήρυξης. 2. Η ισχύς της προσφοράς σύμφωνα με τη Διακήρυξη (σελίδα 52 του Β μέρους στην παράγραφο Β.3.3.), πρέπει να είναι 120 ημέρες. Εταιρεία: Χ & Σ Τεχνολογικές Λύσεις Α.Ε. Σημεία ερωτημάτων (Μέρος, Κεφάλαιο, Άρθρο, Παράγραφος, Σελίδα Διακήρυξης) Μέρος Γ, Παράγραφος C3.4 Εξοπλισμός Ψηφιοποίησης - Κάμερα, Σελ Οι απαιτήσεις 13,14, 15 θεωρούμεότι δε συνάδουν με το αντικείμενο του υπό προμήθεια εξοπλισμού, και εκ παραδρομής υπάρχουν στον πίνακα συμμόρφωσης. Προτείνουμε να αφαιρεθούν, και αντ αυτών εάν επιθυμείτε να προστεθεί απαίτηση για το είδος των εξόδων. 2. Οι απαιτήσεις 6,7 για Οπτικό και Ψηφιακό Zoom, θεωρούμε ότι είναι υπερβολικές και περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου προτείνουμε να μετατραπούν σε προαιρετικές. 3. Η απαίτηση για 3 inches μέγεθος οθόνης 1. Οι απαιτήσεις 13,14,15 έχουν προστεθεί εκ παραδρομής και δεν ισχύουν 2. Οι απαιτήσεις 6 & 7 αναπροσαρμόζονται σε 10x και 150x για οπτικό και ψηφιακό zoom αντίστοιχα 3. Η απαίτηση για 3 inches μετατρέπεται σε >=2.7 inches

6 προτείνουμε να μειωθεί σε 2.7, ούτως ώστε να είναι δυνατή η προσφορά εξοπλισμού από διαφορετικούς κατασκευαστές και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός Μέρος Γ, Παράγραφος C3.5 Εξοπλισμός Ψηφιοποίησης - Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή, Σελ Η πλειοψηφία των απαιτήσεων παραπέμπουν σε κάμερες τεχνολογίας DSLR. Εντούτοις υπάρχει απαίτηση για ψηφιακό zoom, το οποίο δεν είναι χρήσιμο σε μηχανές τέτοιου τύπου. Προτείνεται η απαίτηση να γίνει προαιρετική. 2. Η τεχνολογία 3D προσφέρεται μόνο από 2 κατασκευαστές μηχανών, και θεωρούμε πως αυτή η απαίτηση περιορίζει την αρχή του ανταγωνισμού. Προτείνουμε να αφαιρεθεί ή να γίνει προαιρετική. 3. Η απαίτηση 6 για Ψηφιακό Σταθεροποιητή συμπίπτει με την απαίτηση 11 για Electronic Image Stabilizer. Προτείνουμε να αφαιρεθεί η μια εκ των δυο απαιτήσεων 4. Προτείνουμε επίσης τα ελάχιστα όρια των απαιτήσεων να αναπροσαρμοστούν ούτως ώστε να καλύπτονται από μεγαλύτερο πλήθος μοντέλων γνωστών οίκων της αγοράς 1. Η απαίτηση 22 για ψηφιακό zoom 4x γίνεται προαιρετική 2. Η απαίτηση 3D γίνεται προαιρετική 3. Οι απαιτήσεις 6 και 11 όντως συμπίπτουν. 4. Τo ελάχιστο όριο για την απαίτηση 16 αναπροσαρμόζεται σε 12x, ενώ το ελάχιστο όριο για την απαίτηση 9 αναπροσαρμόζεται σε 2.7 inches. Η απαίτηση 9 για τεχνολογία ανίχνευσης προσώπων μετατρέπεται σε προαιρετική.

7 Εταιρεία: COMITECH A.E. Σημεία ερωτημάτων (Μέρος, Κεφάλαιο, Άρθρο, Παράγραφος, Σελίδα Διακήρυξης) Μέρος Β Κεφ. Β.2.3 Σελ. 12 Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι: «Σημειώνεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως Δικαιολογητικό, αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, " (ΦΕΚ 237 Α/ ), θεσμοθετήθηκαν στο Άρθρο 3 συγκεκριμένες "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ" και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3 Παράγραφος 5 αναφέρεται: "Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της Η διακήρυξη εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Νομοθετικής Πράξης Περιεχομένου (ΦΕΚ237/ ). Συνεπώς δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ΚΑΙ οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών που κατατίθενται στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

8 Μέρος Β Κεφ. Β.2.6 Σελ. 39 Σημείο 1.2 Μέρος Α Κεφ. Α1.2.3 και Α3.4.2 Σελ. 17 και 35 καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη." Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η εν λόγω διακήρυξη συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις των άνω διατάξεων (ΦΕΚ 237 Α/ ). Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι: «Κατάλογος των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη...» Ως τρία τελευταία έτη εννοείται ; Στη Σελ. 17, όσον αφορά την Ενότητα Ομάδα Χρηστών 2: Πολιτιστικοί Σύλλογοι & Λοιποί Τοπικοί Φορείς Πολιτισμού αναφέρετε: «Όσον αφορά την 2 η Ομάδα Χρηστών κύριος στόχος του συστήματος είναι Ενημέρωση - Πληροφόρηση και διεκπεραίωση διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία Πολιτιστικών φορέων και συλλόγων π.χ. άδειες, καταστατικό κ.α.,» Για το ίδιο θέμα στη Σελ. 35 όμως αναφέρετε: «Ενημέρωση για όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διαδικασίες που απαιτούνται για την δημιουργία Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων Δυνατότητα downloading και επεξεργασίας των εγγράφων» Τα τρία τελευταία έτη σε ότι αφορά στα υλοποιημένα έργα είναι τα έτη Η έκφραση σχετικά με τη διεκπεραίωση διαδικασιών έχει προστεθεί εκ παραδρομής

9 Μέρος Α Κεφ. Διάφορα Σελ. Διάφορες Μέρος Β Κεφ. Β.2.6 Σελ Μήπως η έκφραση σχετικά με τη διεκπεραίωση διαδικασιών έχει προστεθεί εκ παραδρομής; Όσον αφορά την Εφαρμογή Τηλεκπαίδευσης με Θέματα όπως: Θέατρο-Υποκριτική, Σκηνογραφία, Σκηνοθεσία, Ιστορία της Τέχνης, Κινηματογράφος θα επιθυμούσαμε να μας διευκρινήσετε το παρακάτω: Ποιός θα παρέχει το περιεχόμενο που θα ενσωματωθεί στην Εφαρμογή και θα λειτουργήσει ως εκπαιδευτική ύλη; Στη Διακήρυξη αναφέρεται ότι: «Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012), μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου.» Επίσης «Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών...» Τι εννοείται με τον όρο «διαχειριστική χρήση»? Εννοείτε την εταιρική χρήση που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος 2010, 2011, 2012? Εννοείτε το οικονομικό έτος, οπότε αναφέρεσθε στα ημερολογιακά έτη 2009, 2010, 2011? Εάν ισχύει το πρώτο θα επιθυμούσαμε να μας διευκρινήσετε τι θα πρέπει να προσκομισθεί για το ημερολογιακό έτος 2012 για όσους δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμα (νόμιμα) τον ισολογισμό τους. Το περιεχόμενο θα δημιουργηθεί από τους χρήστες (user generated content). Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον ισολογισμό του έτους 2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι αποδεκτή η κατάθεση ισολογισμού της χρήσης του 2009 σε εφαρμογή του όρου τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (ημερολογιακά έτη 2009, 2010, 2011).

10 Εταιρεία: STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΕ Σημεία ερωτημάτων (Μέρος, Κεφάλαιο, Άρθρο, Παράγραφος, Σελίδα Διακήρυξης) Μέρος Β Σελ. 38 Στη σελ. 38 του Τεύχους Β της Διακήρυξης αναφέρεται: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να: Αρκεί να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, την ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, Παρακάτω στην παράγραφο 1.2 ζητείται: Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αναγνωρισμένο ή άλλη

11 Αναλυτική Μεθοδολογία μέτρων Διαχείρισης της Ποιότητας που έχει αναπτύξει, εγκαθιδρύσει και λειτουργεί ο υποψήφιος Ανάδοχος στην δομή του (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και λεπτομερή τεκμηρίωση των λόγων που αυτά είναι επαρκή για να φέρει σε πέρας το αντικείμενο του παρόντος Έργου). Παρακαλούμε διευκρινίστε τι πρέπει να καταθέσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος προκειμένου να αποδείξει ότι: διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, Δεδομένου ότι με βάση την παράγραφο 1.2, δεν απαιτείται όλα τα παραπάνω να αναφέρονται στο πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 (απόλυτα σωστά καθώς σύμφωνα και με σχετικές γνωμοδοτήσεις του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση σε περιπτώσεις έργων αντίστοιχου αντικειμένου και προϋπολογισμού «ανάλογες απαιτήσεις είναι δυσανάλογες και περιορίζουν τον ανταγωνισμό»).

12 Μέρος Β Σελ. 40 Μέρος Β Σελ. 42 Στη σελ 40 του Τεύχους Β της Διακήρυξης ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο: να διατεθεί Ομάδα Έργου που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 5 μέλη με τις ακόλουθες ειδικότητες: α) μηχανικός λογισμικού, β) μηχανικός Η/Υ, γ) τεχνικός δικτύων, δ)προγραμματιστής, ε) υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας. Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ/ΤΕΙ και επαγγελματική εμπειρία πρέπει να διαθέτει το μέλος της ομάδας έργου με την ειδικότητα του μηχανικού λογισμικού; Αρκεί ένας απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος πληροφορικής με εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής αντίστοιχα με το υπό προκήρυξη; Στη Σελ. 42 του Τεύχους Β της διακήρυξης αναφέρει: Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Παράλληλα στη σελίδα 12 του Τεύχους Β της διακήρυξης αναφέρει: Σημειώνεται ότι οπουδήποτε στο κείμενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης Δήλωσης ως Δικαιολογητικό, αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Το μέλος της ομάδας έργου με την ειδικότητα του μηχανικού λογισμικού αρκεί να είναι και ένας απόφοιτος ΑΕΙ /ΑΤΕΙ τμήματος πληροφορικής με εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφορικής αντίστοιχων με το υπό προκήρυξη. Όπως αναφέρεται και παραπάνω η διακήρυξη εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Νομοθετικής Πράξης Περιεχομένου (ΦΕΚ237/ ). Συνεπώς δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής σε οποιαδήποτε από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ΚΑΙ οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών που κατατίθενται στο φάκελο των δικαιολογητικών των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

13 ΝΕΟ Μέρος Β Σελ. 68 των προσφορών. Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών δεν είναι απαραίτητο να είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, αλλά μπορεί να είναι και χρονικά προγενέστερες. Στη σελίδα 68 του μέρους Β της διακήρυξης του έργου (κεφ. Β.5.2) στο σημείο που αναφέρονται οι προτεινόμενοι τρόποι πληρωμής γράφεται: α) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του οροσήμου 1 (Μελέτη Εφαρμογής). β) Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση του ορόσημου 3 (Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού) γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Διευκρινίζουμε ότι το αυτό που ισχύει είναι το αριθμητικό ποσοστό εντός παρενθέσεως.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002687200 2015-04-03

15PROC002687200 2015-04-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 105 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού, συνολικού ποσού 65.124,98 με το ΦΠΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο Ελληνικό τύπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΞΞ6ΣΙ-406 ΑΔΑΜ: 14PROC001948729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού)

Ν.Επιβάτες, 16.09.2015. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού) Ν.Επιβάτες, 16.09.2015 Αρ.πρωτ.:1665 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θερμαϊκού, κ. Σαμακοβλής Άγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Για την ως άνω προκήρυξη, κατατέθηκαν από δύο (2) ενδιαφερόμενους τα κάτωθι ερωτήματα:

Για την ως άνω προκήρυξη, κατατέθηκαν από δύο (2) ενδιαφερόμενους τα κάτωθι ερωτήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα