ICS: ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση. Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2001-05-04 ICS: 01.140.10 ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση. Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς"

Transcript

1 ICS: ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin characters Κλάση Τιµολόγησης: 6 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣHΣ Α.Ε. Αχαρνών Αθήνα

2 ΕΛΟΤ 743 Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 743 συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισµό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων, από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 74 "Τεχνολογία συνόλων χαρακτήρων" τη γραµµατεία της οποίας έχει το Γραφείο Ηλεκτρονικής Eπεξεργασίας Στοιχείων του ΕΛΟΤ. Αποτελεί την 2η έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ 743:1982 το οποίο και αντικαθιστά. Eίναι ταυτόσηµο µε το ιεθνές Πρότυπο ISO 843:1997, όπως αυτό διορθώθηκε και επανεκτυπώθηκε την ΕΛΟΤ 2001 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφισης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Αχαρνών Αθήνα

3 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 743 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ 1 Σκοπός Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο καθιερώνει ένα σύστηµα για το µεταγραµµατισµό και / ή την µεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς χαρακτήρες. Το σύστηµα αυτό παρέχει δύο σύνολα κανόνων, καθένα από τα οποία συνιστά ένα τύπο µετατροπής, τα οποία είναι: - Τύπος 1, µεταγραµµατισµός των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς χαρακτήρες. - Τύπος 2, µεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς χαρακτήρες. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται για τους χαρακτήρες της Ελληνικής γραφής, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτή χρησιµοποιείται ή χρησιµοποιήθηκε, δηλ. εφαρµόζεται σε µονοτονικά και πολυτονικά κείµενα από όλες τις περιόδους της Κλασσικής ή Μοντέρνας Ελληνικής (αρχαϊκή, αλεξανδρινή, ελληνιστική, βυζαντινή, καθαρεύουσα, δηµοτική κλπ) καθώς και σε κάθε άλλη µορφή γραψίµατος που χρησιµοποιεί την Ελληνική γραφή. Ορισµοί και επεξηγήσεις για τους χρησιµοποιούµενους όρους (µεταγραµµατισµός, µεταγραφή κλπ) εµφανίζονται στο Παράρτηµα Α. Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο δεν καθορίζει αυστηρά ποιος τύπος µετατροπής θα χρησιµοποιηθεί σε µία εφαρµογή. Μία εφαρµογή που χρειάζεται ένα είδος απεικόνισης Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς χαρακτήρες µπορεί να επιλέξει ένα, και µόνο ένα, από τους παραπάνω τύπους για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Η εφαρµογή πρέπει να δηλώνει ρητά τον τύπο µετατροπής που υιοθετεί. Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο, εντούτοις, συνιστά ένα προτιµητέο τρόπο χρήσης των διάφορων τύπων µετατροπής: - Ο Τύπος 1 (µεταγραµµατισµός) µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ανταλλαγή πληροφοριών βιβλιογραφικών αναφορών, σε υπηρεσίες καταλόγου και περιπτώσεις όπου το αρχικό κείµενο µπορεί να µην είναι διαθέσιµο αλλά υπάρχει η ανάγκη να επανασυσταθεί. Ο τύπος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που απαιτεί τη µονοσήµαντη µετατροπή της µεταγραµµατισµένης λέξης στην αρχική της µορφή (ελληνικοί χαρακτήρες) από άτοµα που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή από µηχανήµατα (π.χ. από εφαρµογές πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεµατικής και άλλες από τον χώρο των επικοινωνιών). - Ο Τύπος 2 (µεταγραφή) µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις κάρτες ταυτότητας, στα διαβατήρια, στα οδικά σήµατα, στα τοπωνύµια χαρτών και άλλες περιπτώσεις όπου η σωστή προφορά της Ελληνικής λέξης προηγείται της ανάγκης επαναφοράς της αρχικής µορφής. Σε περιπτώσεις όπως αυτές, άλλοι τρόποι που διασφαλίζουν τη συσχέτιση µεταξύ της αρχικής λέξης και της µετατραπείσας λέξης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ένας πίνακας που περιέχει µία µέθοδο για αντιστρέψιµη µεταγραφή παρουσιάζεται το Παράρτηµα Β (πληροφοριακό). Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι για αναστρέψιµη µεταγραφή. Ο χρήστης πρέπει να είναι ενήµερος ότι προβλήµατα ταξινόµησης µπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της διαδικασίας µεταγραµµατισµού/µεταγραφής. 2 Ρεπερτόρια χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία µετατροπής Σε αυτό το Ελληνικό Πρότυπο αναγνωρίζονται δύο ρεπερτόρια χαρακτήρων: α. Το πλήρες ρεπερτόριο γραφικών χαρακτήρα που χρησιµοποιείται σε κάθε µορφή της Ελληνικής γραφής. Το ρεπερτόριο αποτελείται από όλους τους µη-συνδυασµένους (απλούς) χαρακτήρες που εµφανίζονται στους πίνακες 9, 33, 34,του ιεθνούς Προτύπου ISO/IEC , συν 6 χαρακτήρες (Στίγµα, ίγαµµα, Κόππα, Σαµπί, Βυζαντινό/Lunate Σίγµα και Γιότ) από τον πίνακα 10 και ένα χαρακτήρα ( ιαλυτικά) από τον πίνακα 8 του ιεθνούς Προτύπου ISO/IEC β. Ένα ρεπερτόριο γραφικών χαρακτήρων που χρησιµοποιείται στη Λατινική γραφή. Περιλαµβάνει γραφικούς χαρακτήρες οι οποίοι χρησιµοποιούνται από πολλές Λατινογενείς γλώσσες. Οι Λατινικοί χαρακτήρες προέρχονται από 1

4 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ τους πίνακες 1 και 2 του ISO/IEC Ο χαρακτήρας "συνδυαζόµενο µακρόν" που προέρχεται από τον πίνακα 8 του ίδιου ιεθνούς Προτύπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ορισµένες εφαρµογές. (Εναλλακτική πηγή για το Λατινικό ρεπερτόριο είναι το ISO/IEC ). Η γραφική παρουσίαση των Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται στους πίνακες µεταγραµµατισµού/µεταγραφής είναι ενδεικτική. Η ορθή παρουσίαση είναι πέρα από τον σκοπό του παρόντος Ελληνικού Προτύπου. Οι παραπάνω αναφορές δεν επιβάλλουν απαιτήσεις κωδικοποίησης των χαρακτήρων, ούτε περιορίζουν την ικανότητα όσων εφαρµόζουν την µετατροπή (ανθρώπων ή µηχανηµάτων) να χειρίζονται περισσότερους χαρακτήρες από εκείνους που περιλαµβάνουν τα δύο αυτά ρεπερτόρια. 3 Πίνακες µεταγραµµατισµού και µεταγραφής 3.1 Μεταγραµµατισµός και µεταγραφή των Χαρακτήρων της Αλφαβήτου Πίνακας 1: Μεταγραµµατισµός Ελληνικοί χαρακτήρες Λατινικοί χαρακτήρες 1 Α, α A, a 2 Β, β V, v 3 Γ, γ G, g 4, δ D, d 5 Ε, ε E, e 6 Ζ, ζ Z, z 7 Η, η I, i ή I, i 8 Θ, θ TH, th 9 Ι, ι I, i 10 Κ, κ K, k 11 Λ, λ L, l 12 Μ, µ M, m 13 Ν, ν N, n 14 Ξ, ξ X, x 15 Ο, ο O, o 16 Π, π P, p 17 Ρ, ρ R, r 18 Σ, σ, ς S, s, s (2) 19 Τ, τ T, t 20 Υ, υ Y, y 21 Φ, φ F, f 22 Χ, χ CH, ch 23 Ψ, ψ PS, ps 24 Ω, ω O, o ή O, o Σηµείωση 1 - Συνδυασµοί δύο ή περισσοτέρων χαρακτήρων µεταγραµµατίζονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις που έχουν καταγραφεί για κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα. Η µόνη εξαίρεση σ'αυτόν τον κανόνα για µεταγραµµατισµό είναι η µετατροπή των Ελληνικών διπλών φωνηέντων ΑΥ, αυ, ΕΥ, ευ, ΟΥ, ου τα οποία απεικονίζονται αντίστοιχα στα Λατινικά ως AU, au, EU, eu, OU, ou. 2

5 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 743 Σηµείωση 2 - Ο ελληνικός χαρακτήρας ς (σίγµα τελικό) µεταγραµµατίζεται σε Λατινικό s, το ίδιο όπως και ο ελληνικός χαρακτήρας σ (σίγµα - sigma). Ο χαρακτήρας σ χρησιµοποιείται στην αρχή ή στο µέσον µίας λέξης, ενώ ο χαρακτήρας ς χρησιµοποιείται στο τέλος µίας λέξης. Το µέσο µεταγραµµατισµού (άνθρωπος ή µηχανή) θα πρέπει, κατά την διαδικασία µετατροπής του µεταγραµµατισµένου κειµένου στο αρχικό Ελληνικό κείµενο, να διαβάσει τον χαρακτήρα της στοιχειοσειράς που ακολουθεί το ς. Σε περιπτώσεις όπου µετά το Λατινικό s ακολουθεί αλφαβητικός χαρακτήρας ή υφενισµός, τότε το s µεταγραµµατίζεται σε σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση (για παράδειγµα όταν ακολουθεί κενό, σηµείο, σύµβολο κλπ.) το Λατινικό s µεταγραµµατίζεται στον Ελληνικό χαρακτήρα ς. Πίνακας 2: Μεταγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΕΣ Ελληνικοί Συνδιασµός ελληνικών Μεταγραφή χαρακτήρες χαρακτήρων 1 Α, α A, a 2 (ΑΙ, αι) (8) AI, ai 3 (ΑΙ, άι) (8) AI, ai 4 (ΑΪ, αϊ) (8) AI, aϊ 5 ΑΥ, αυ (3) (10) AV, av 6 ΑΥ, αυ (4) (10) AF, af 7 ΑΥ, αυ (9) AY, ay 8 Β, β V, v 9 Γ, γ G, g 10 ΓΓ, γγ NG, ng 11 (ΓΚ, γκ) (8) GK, gk 12 ΓΞ, γξ NX, nx 13 ΓΧ, γχ NCH, nch 14, δ D, d 15 Ε, ε E, e 16 (ΕΙ, ει) (8) EI, ei 17 (ΕΙ, έι) (8) EI, ei 18 (ΕΪ, εϊ) (8) EI, eϊ 19 ΕΥ, ευ (3) (10) EV, ev 20 ΕΥ, ευ (4) (10) EF, ef 21 ΕΥ, ευ (9) EY, ey 22 Ζ, ζ Z, z 23 Η, η I, i 24 ΗΥ, ηυ (3) (10) IV, iv 25 ΗΥ, ηυ (4) (10) IF, if 26 (ΗΥ, ηυ) (9) IY, iy 27 Θ, θ TH, th 28 Ι, ι I, i 29 Κ, κ K, k 30 Λ, λ L, l 31 Μ, µ M, m 32 ΜΠ, µπ (5) (7) B, b 33 ΜΠ, µπ (6) MP, mp 34 Ν, ν N, n 35 (ΝΤ, ντ) (8) NT, nt 36 Ξ, ξ X, x 37 Ο, ο O, o 38 (ΟΙ, οι) (8) OI, oi 39 (ΟΙ, όι) (8) OI, όi 40 (ΟΪ, οϊ) (8) OI, oϊ 41 ΟΥ, ου OU, ou 42 (ΟΥ, ου) (9) OY, oy 3

6 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ Σηµειώσεις στον πίνακα Π, π P, p 44 Ρ, ρ R, r 45 Σ, σ, ς S, s, s (2) 46 Τ, τ T, t 47 Υ, υ Y, y 48 (ΥΙ, υι) (8) YI, yi 49 Φ, φ F, f 50 Χ, χ CH, ch 51 Ψ, ψ PS, ps 52 Ω, ω O, o Σηµείωση 3 - Χρησιµοποιείται πριν από τους χαρακτήρες β, γ, δ, ζ, λ, µ, ν, ρ και όλα τα φωνήεντα. Σηµείωση 4 - Χρησιµοποιείται πριν από τους χαρακτήρες θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ και στο τέλος της λέξης. Σηµείωση 5 - Στην αρχή της λέξης. Σηµείωση 6 - Στο µέσον της λέξης. Σηµείωση 7 - Στο τέλος της λέξης. Σηµείωση 8 - Οι συνδυασµοί των Ελληνικών χαρακτήρων που είναι σε παρένθεση, παρουσιάζονται στον πίνακα 2 µόνο για διευκρίνιση. Μετατρέπονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις που έχουν καταγραφεί για κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα. Σηµείωση 9 - Μετατρέπονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις που έχουν καταγραφεί για κάθε ανεξάρτητο χαρακτήρα, όταν το φωνήεν που προηγείται του υ τονίζεται ή όταν το υ έχει διαλυτικά. Σηµείωση 10 - Στην µετατροπή των συνδυασµών αυ, ευ, ηυ, όταν αυτά τονίζονται, ο τόνος µεταφέρεται στο φωνήεν (για παράδειγµα : αύρ ávr, αύχ áfch, εύβ évv, εύξ éfx, ηύρ ívr, ηύξ ífx ). Γενικές σηµειώσεις που αφορούν τον µεταγραµµατισµό και την µεταγραφή. Σηµείωση 11 Εαν η µετατροπή του Ελληνικού γράµµατος παράγει ένα διπλό κεφαλαίο στα Λατινικά το οποίο ακολουθείται από ένα κείµενο µε πεζούς (µικρούς) χαρακτήρες (για παράδειγµα στην αρχή µίας πρότασης µετά από µία τελεία), το δεύτερο, το τρίτο κλπ. κεφαλαίο Λατινικό γράµµα µπορεί για λόγους αισθητικής να αποδοθεί µε πεζό (µικρό) χαρακτήρα (για παράδειγµα Chara αντί για CHara, Thalassa αντί για THalassa, Psari αντί για PSari). Σηµείωση 12 - Το µέσο µετατροπής πρέπει να είναι ενήµερο ότι το ειδικό σηµείο µακρόν επάνω ή µετά τους Λατινικούς χαρακτήρες είναι υποχρεωτικό για την σωστή µετατροπή του χαρακτήρα. Εντούτοις, το µέγεθος αυτού του ειδικού χαρακτήρα και η ακριβής γραφική παράσταση ή τοποθέτησή του δεν είναι αντικείµενο αυτού του Ελληνικού Προτύπου. Η χρήση άλλου χαρακτήρα προς αντικατάσταση του µακρόν όταν αυτός δεν είναι διαθέσιµος, δεν απαγορεύεται αλλά γίνεται µε ευθύνη του χρήστη. 3.2 Μετατροπή µη αλφαβητικών χαρακτήρων (για χρήση και στον µεταγραµµατισµό και την µεταγραφή) Οι µη αλφαβητικοί χαρακτήρες, όπως ορίζονται στο Πρότυπο αυτό, µετατρέπονται ως ακολούθως ( εν υπάρχουν διαφορές στον µεταγραµµατισµό ή την µεταγραφή σε ότι αφορά στην µετατροπή των µη αλφαβητικών χαρακτήρων. Οι µη αλφαβητικοί χαρακτήρες χωρίζονται σε εκείνους που χρησιµοποιούνται στο µοντέρνο µονοτονικό τρόπο γραψίµατος και σε εκείνους που χρησιµοποιούνται σε κάθε άλλη µορφή γραψίµατος που χρησιµοποιεί την Ελληνική γραφή) : 4

7 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 743 Πίνακας 3: Μετατροπή των µη αλφαβητικών χαρακτήρων ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Μονοτονικό Πολυτονικό Μεταγραµµατισµός / Μεταγραφή [ ] 1 (TONOS) (ACUTE ACCENT) 2 (OXEIA) (ACUTE ACCENT) 3 ` (VAREIA) ` (GRAVE ACCENT) 4 ~ (PERISPOMENI) ^ (CIRCUMFLEX) 5 (DIALYTIKA) (DIALYTIKA) (DIAERESIS) 6 ; (EROTIMATIKO) ; (EROTIMATIKO)? (QUESTION MARK) 7. (TELEIA). (TELEIA). (FULL STOP) 8 (ANO TELEIA) (ANO TELEIA) ; (SEMI COLON) 9 : (ANO - KATO TELEIA) : (ANO - KATO TELEIA) : (COLON) 10, (KOMMA), (KOMMA), (COMMA) 11! (THAYMASTIKO)! (THAYMASTIKO)! (EXCLAMATION MARK) 12 (APOSTROFOS) (APOSTROFOS) (APOSTROPHE) 13 (KORONIS) (APOSTROPHE) 14 (PSILI) (APOSTROPHE) 15 (DASEIA) h 16 ι (YPOGEGRAMMENI) (CEDILLA) 17 ι (PROSGEGRAMMENI) (CEDILLA) 18 (ENOTIKON) - (HYPHEN) Πίνακας 4: Μετατροπή των αρχαϊκών χαρακτήρων: Αρχαϊκοί χαρακτήρες Μεταγραµµατισµός/Μεταγραφή 1 F (DIGAMMA) W 2 j (GIOT) j 3 C (BYZANTINO SIGMA) S 5

8 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ Πίνακας 5: Ελληνικά αριθµητικά σύµβολα και η αντιστοιχία τους σε δεκαδικούς αριθµούς: Α α =1 Ι ι =10 Ρ ρ =100 Β β =2 Κ κ =20 Σ σ =200 Γ γ =3 Λ λ =30 Τ τ =300 δ =4 Μ µ =40 Υ υ =400 Ε ε =5 Ν ν =50 Φ φ =500 $ =6 Ξ ξ =60 Χ χ =600 Ζ ζ =7 Ο ο =70 Ψ ψ =700 Η η =8 Π π =80 Ω ω =800 Θ θ =9 + =90 / =900 Α α =1000 Ί ί =10000 Ρ ρ = Β β =2000 Κ κ =20000 Σ σ = Γ γ =3000 Λ λ =30000 Τ τ = δ =4000 Μ µ =40000 Ύ ύ = Έ έ =5000 Ν ν =50000 Φ φ = $ =6000 Ξ ξ =60000 Χ χ = Ζ ζ =7000 Ό ό =70000 Ψ ψ = Ή ή =8000 Π π =80000 Ω ώ = Θ θ = =90000 / = Σηµείωση 13 - Νόµοι, ιατάγµατα και άλλα έγγραφα τα οποία έχουν ταξινοµηθεί µε Ελληνικά αριθµητικά σύµβολα µετατρέπονται µε χρήση δεκαδικών αριθµών για την ταξινόµησή τους και η αντιστοιχία τους δίδεται στον πίνακα 5. Σηµείωση 14 - Άλλοι µη αλφαβητικοί χαρακτήρες που µπορεί να βρεθούν στο Ελληνικό κείµενο (για παράδειγµα µακρόν, βραχύ, κλπ) δεν πρέπει να µετατραπούν. 4 Ειδικές περιπτώσεις 4.1 Ονόµατα, επίθετα, τοπωνύµια ή ονόµατα δρόµων που δεν έχουν Ελληνική προέλευση µεταγράφονται χωρίς να λαµβάνεται υπ όψιν η αρχική τους µορφή µε Λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες. 6

9 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 743 Παράρτηµα Α (Ακριβής µεταφορά του αντίστοιχου Παραρτήµατος του ιεθνούς Προτύπου ISO Τυποποιητικό) Α.1 Πρότυπα για την µετατροπή των συστηµάτων γραφής. Το ιεθνές αυτό Πρότυπο ανήκει σε µία σειρά ιεθνών Προτύπων που ασχολούνται µε την µετατροπή συστηµάτων γραφής. Σκοπός του Προτύπου αυτού και άλλων της ιεθνούς σειράς είναι η παροχή ενός µέσου επικοινωνίας γραµµένων µηνυµάτων σε τέτοια µορφή που να επιτρέπει την αυτόµατη µεταφορά και επανασύνθεσή τους από ανθρώπους ή από µηχανήµατα. Το σύστηµα µετατροπής, σ'αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είναι µονοφωνικό και πλήρως µετατρέψιµο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να δίδεται σηµασία στην φωνητική και αισθητική ούτε σε συγκεκριµένα εθνικά έθιµα. Όλοι αυτοί οι συλλογισµοί, πράγµατι, αγνοούνται από την µηχανή που εκτελεί την λειτουργία. Η υιοθέτηση του ιεθνούς αυτού Προτύπου για διεθνή επικοινωνία αφήνει ελεύθερη κάθε χώρα να υιοθετήσει για δική της χρήση ένα εθνικό πρότυπο που µπορεί να είναι διαφορετικό µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συµβατό µε το ιεθνές Πρότυπο. Το σύστηµα που προτείνεται εδώ µπορεί να καθιστά αυτό δυνατό και να είναι αποδεκτό για διεθνή χρήση εάν τα γραφίσµατα που δηµιουργεί είναι τέτοια ώστε να µπορούν αυτόµατα να µετατραπούν στα γραφίσµατα που χρησιµοποιούνται από κάθε αυστηρά εθνικό σύστηµα. Αυτό το ιεθνές πρότυπο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε έχει πλήρη εικόνα του συστήµατος και είναι σίγουρος ότι µπορεί να το χρησιµοποιήσει χωρίς ασάφεια. Το αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται δεν θα αποδώσει την σωστή προφορά του πρωτότυπου κειµένου στη γλώσσα κάποιου, αλλά θα χρησιµεύσει σαν ένας τρόπος αυτόµατης ανεύρεσης του αρχικού γραφίσµατος και εποµένως επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει γνώση της πρωτότυπης γλώσσας να το προφέρει σωστά. Οµοίως, κάποιος µπορεί να προφέρει σωστά ένα κείµενο γραµµένο, για παράδειγµα στα Αγγλικά ή στα Πολωνικά, εάν γνωρίζει την Αγγλική ή την Πολωνική γλώσσα. Η υιοθέτηση εθνικών προτύπων, συµβατών µε το διεθνές αυτό πρότυπο, θα επιτρέψει την παρουσίαση, σε µία διεθνή έκδοση των µορφωµάτων κάθε γλώσσας σύµφωνα µε τα έθιµα της χώρας όπου οµιλούν την γλώσσα αυτή. Θα είναι πιθανή η απλοποίηση της παρούσας αναπαράστασης ώστε να ληφθεί υπόψη ο αριθµός των διαθέσιµων συνόλων χαρακτήρων σε διάφορα είδη µηχανηµάτων. Α.2 Γενικές αρχές της µετατροπής των συστηµάτων γραφής. Α.2.1 Ορισµός και µέθοδοι Α Οι λέξεις σε µία γλώσσα, που γράφονται σύµφωνα µε ένα δεδοµένο τρόπο γραφής (το µετατραπέν σύστηµα), µερικές φορές πρέπει να αποδοθούν σε ένα διαφορετικό σύστηµα (το σύστηµα µετατροπής) που χρησιµοποιείται σε µια διαφορετική γλώσσα. Αυτή η διαδικασία χρησιµοποιείται συχνά για ιστορικά ή γεωγραφικά κείµενα, χαρτογραφικά κείµενα και σε ειδικές βιβλιογραφικές εργασίες όπου χαρακτήρες πρέπει να µετατραπούν από διαφορετικά συστήµατα γραφής σε ένα απλό αλφάβητο για να δοθεί η δυνατότητα της αλφαβητικής παρεµβολής σε βιβλιογραφίες, καταλόγους, ευρετήρια, λίστες τοπωνυµίων, κλπ. Η µετατροπή είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η µονοφωνική µεταφορά ενός γραπτού µηνύµατος µεταξύ δύο χωρών που χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα γραφής ή η ανταλλαγή ενός µηνύµατος του οποίου η γραφή είναι διαφορετική από την δική τους. Επιτρέπει έτσι την µετατροπή µε το χέρι, µηχανικά καθώς και µε ηλεκτρονικό µέσο. Οι δύο βασικές µέθοδοι µετατροπής ενός συστήµατος γραφής είναι ο µεταγραµµατισµός και η µεταγραφή. 7

10 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ Α Μεταγραµµατισµός. Είναι η διαδικασία η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των χαρακτήρων 1 ενός αλφαβητικού ή συλλαβικού συστήµατος γραφής µε τους χαρακτήρες ενός αλφαβήτου µετατροπής, όντας αυτός ο πιο εύκολος τρόπος για να διασφαλιστεί ή πλήρης και χωρίς αµφιβολία αντιστρεψιµότητα (ικανότητα µετατροπής) του αλφάβητου µετατροπής στο µετατραπέν σύστηµα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. όταν ο αριθµός των χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται στο σύστηµα µετατροπής είναι µικρότερος από τον αριθµό των χαρακτήρων του µετατραπέντος συστήµατος, είναι απαραίτητη η χρήση διγράφων ή διακριτικών σηµείων. Στην περίπτωση αυτή κάποιος πρέπει να αποφύγει την αυθαίρετη επιλογή και χρήση καθαρά συµβατικών σηµείων, και να προσπαθήσει να διατηρήσει µία συγκεκριµένη φωνητική λογική για να δώσει στο σύστηµα ευρεία αποδοχή. Πρέπει να γίνει εντούτοις αποδεκτό ότι τα γραφίσµατα που δηµιουργούνται µπορεί να µην προφέρονται πάντα σωστά σύµφωνα µε τις φωνητικές συνήθειες της γλώσσας (ή όλων των γλωσσών) που συνήθως χρησιµοποιεί το αλφάβητο µετατροπής. Απ' την άλλη, αυτά τα γραφίσµατα) πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο αναγνώστης που γνωρίζει την µατατραπείσα γλώσσα, να µπορεί νοερά να επαναφέρει µονοφωνικά το αρχικό γράφισµα και ακολούθως να το προφέρει. Α Επαναµεταγραµµατισµός. Είναι η διαδικασία όπου οι χαρακτήρες ενός αλφαβήτου µετατροπής µεταφέρονται πάλι στους χαρακτήρες του µετατραπέντος συστήµατος γραφής. Είναι ακριβώς το αντίθετο της διαδικασίας του µεταγραµµατισµού κατά το ότι οι κανόνες του συστήµατος µεταγραφής εφαρµόζονται σε αντίστροφη σειρά για να µετατραπεί η λέξη που έχει µεταγραφεί στην αρχική της µορφή. Α Μεταγραφή. Είναι η διαδικασία όπου οι ήχοι µιας δεδοµένης γλώσσας αποτυπώνονται µε ένα σύστηµα σηµείων µιας γλώσσας µετατροπής. Ένα σύστηµα µεταγραφής εξ ανάγκης βασίζεται στις ορθογραφικές συµβάσεις µιας γλώσσας µετατροπής. Η µεταγραφή δεν είναι µία αυστηρά αντιστρέψιµη διαδικασία. Η µεταγραφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µετατροπή όλων των συστηµάτων γραφής. Είναι η µόνη µέθοδος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα που δεν είναι εξ' ολοκλήρου αλφαβητικά ή συλλαβικά και για όλα τα ιδεοφωνογραφικά συστήµατα γραφής όπως το κινέζικο σύστηµα. Α Για να διεξαχθεί η ροµανοποίηση (romanization), δηλ. η µετατροπή των µη Λατινικών συστηµάτων γραφής στο Λατινικό αλφάβητο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µεταγραφή είτε µεταγραµµατισµός ή και ο συνδυασµός των δύο, πράγµα που εξαρτάται από τη φύση του µετατραπέντος συστήµατος. Α.2.2 Ένα σύστηµα µετατροπής που προτείνεται για διεθνή χρήση µπορεί να απαιτεί κάποιο συµβιβασµό και την κατάργηση συγκεκριµένων εθνικών εθίµων. Είναι εποµένως απαραίτητο κάθε κοινωνία χρηστών να δεχθεί κάποιους συµβιβασµούς, προσπαθώντας να απέχει πλήρως σε κάθε περίπτωση από το να θέτει ως προϋποθέσεις λύσεις που στην πραγµατικότητα δικαιολογούνται µόνο από την εθνική πρακτική (παραδείγµατος χάρη αναφορικά µε την προφορά, την ορθογραφία, κλπ). Όταν µία χώρα χρησιµοποιεί δύο συστήµατα, τα οποία οµοφωνητικά µετατρέπονται το ένα στο άλλο, για να γράψει στη δική της γλώσσα, το σύστηµα µεταγραµµατισµού που ήδη χρησιµοποιείται πρέπει να λαµβάνεται εξαρχής ως βάση για το διεθνές τυποποιηµένο σύστηµα, όσο αυτό είναι συµβατό µε τις άλλες αρχές που αναφέρονται εδώ. Α.2.3 Όταν είναι απαραίτητο, τα συστήµατα µετατροπής θα πρέπει να προσδιορίζουν ένα ισοδύναµο για κάθε χαρακτήρα, όχι µόνο για τα γράµµατα αλλά και για τα σηµεία στίξης, τους αριθµούς κλπ. Οµοίως θα πρέπει να λάβουν υπόψη την διάταξη της ακολουθίας των χαρακτήρων που απαρτίζουν το κείµενο, για παράδειγµα την κατεύθυνση του κειµένου, και να προσδιορίσουν τον τρόπο διάκρισης των λέξεων και χρησιµοποίησης των σηµείων διαχωρισµού, 1 Ένας χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο από έναν αλφαβητικό ή άλλο τύπο συστήµατος γραφής που παριστάνει γραφικά ένα φωνήεν, µία συλλαβή, µία λέξη ή ακόµη και ένα προσοδιακό χαρακτηριστικό µιας δεδοµένης γλώσσας. Χρησιµοποιείται είτε µόνος του (π.χ. ένα γράµµα, ένα συλλαβικό σύµφωνο, ένας ιδεογραφικός χαρακτήρας, ένα ψηφίο, ένα σηµείο στίξης ή σε συνδυασµό (π.χ. ένας τόνος, ένα διακριτικό σηµείο). Ένα γράµµα που έχει τόνο ή διακριτικό σηµείο π.χ. â, è, ö, είναι εποµένως χαρακτήρας κατά τον ίδιο τρόπο που είναι και ένα βασικό γράµµα. 8

11 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 743 ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο πιστά τα έθιµα της γλώσσας/των γλωσσών που χρησιµοποιούν το µετατρεπόµενο σύστηµα. Α.2.4 Όταν ροµανοποιούµε µιαγραφή που δεν έχει κεφαλαίους χαρακτήρες συνηθίζεται να γράφουµε µε κεφαλαία κάποιες λέξεις ακολουθώντας τις εθνικές χρήσεις. Α.3 Αρχές µετατροπής για αλφαβητικά συστήµατα γραφής. Α.3.1 Η µετατροπή µπορεί να πραγµατοποιείται σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό του πλήρως αναστρέψιµου αυστηρού µεταγραµµατισµού που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός που αναφέρεται στην παράγραφο Α Η µετατροπή αυτή εφαρµόζει όλες ανεξαιρέτως τις αρχές του µεταγραµµατισµού. Εντούτοις, όταν είναι χρήσιµο να ξεχωρίζει το τέλος ή αρχή µιας συλλαβής (ενός µορφώµατος ή µιας λέξης) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και παραλλαγές. Το συµβατικά συστήµατα αυστηρού µεταγραµµατισµού εφαρµόζονται σαν τέτοια χωρίς καµµία αλλαγή για να ανταποκρίνονται στα εθνικά ή περιφερειακά έθιµα σε ότι αφορά στην προφορά ή στην ορθογραφία. Επιτρέπουν την διεθνή οµοφωνητική µεταβίβαση των µηνυµάτων µε µηχανικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. Για να επιτευχθεί µία διεθνής οµοφωνητική επικοινωνία, τα ιεθνή Πρότυπα µεταγραµµατισµού πρέπει να εφαρµόζουν κατά προτεραιότητα την αρχή της αυστηρής µετατροπής. Ακολούθως µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για την θέσπιση κανόνων για την απλοποιηµένη µετατροπή και την προετοιµασία εθνικών προτύπων. Το δεύτερο επίπεδο, είναι το επίπεδο της απλοποιηµένης µετατροπής. Η απλοποίηση µπορεί να καταστεί απαραίτητη, για παράδειγµα, εξ αιτίας της χρήσης µηχανηµάτων τα οποία δεν δέχονται όλους τους αλφαβητικούς χαρακτήρες που απαιτούνται για την αυστηρή µετατροπή. Η µέθοδος µετατροπής µπορεί να επιτρέπει εθνικές ή περιφερειακές παραλλαγές, που µπορεί να µην επιτρέπουν πλήρη αντιστρεψιµότητα. Η απλοποιηµένη µετατροπή µπορεί να αποτελέσει θέµα ιεθνών Προτύπων ή Συµφωνιών. Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο της δηµοφιλούς µετατροπής, η οποία για παράδειγµα θα πρέπει να διευκολύνει τη γραφή των ξένων ονοµάτων µε ένα οµοιόµορφο τρόπο στις εφηµερίδες µίας δεδοµένης χώρας. Είναι υποχρεωτικό να λαµβάνει υπόψη φωνητικές ή γραφικές πρακτικές και εποµένως µπορεί να είναι µόνο εθνική. Α.3.2 Σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι χαρακτήρες που εµφανίζονται σε ένα αλφάβητο χρησιµοποιούνται µε κάποιες αλλαγές από διαφορετικές γλώσσες, οι χαρακτήρες αυτοί θα µεταγραµµατίζονται µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την γλώσσα που ανήκουν. Α.3.3 Εάν το µετατραπέν αλφάβητο δίνει στους ίδιους χαρακτήρες µία διαφορετική µορφή σύµφωνα µε την θέση του στη λέξη (όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του Αραβικού, Εβραϊκού και Ελληνικού αλφάβητου), το αλφάβητο µετατροπής θα χρησιµοποιεί µόνο ένα χαρακτήρα σταθερής µορφής. 9

12 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ Παράρτηµα Β (Ενηµερωτικό) Η στήλη 4 ορίζει την αναστρέψιµη µεταγραφή. Η στήλη 5 δίνει οδηγίες για την προφορά σύµφωνα µε το ιεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (.Φ.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ελληνικοί Συνδυασµοί Μεταγραφή Αναστρέψιµη Προφορά σύµφωνα 1 Α, α A, a A, a α 2 (ΑΙ, αι) (8) AI, ai AI, ai ε 3 (ΑΙ, άι) (8) AI, ai AI, ai αi 4 (ΑΪ, αϊ) (8) AI, aϊ AI, aϊ αi 5 ΑΥ, αυ (3) (10) AV, av AV, av αv 6 ΑΥ, αυ (4) (10) AF, af AF, af af 7 ΑΥ, αυ (9) AY, ay AY, ay αι 8 Β, β V, v V, v v 9 Γ, γ G, g G, g γ 10 ΓΓ, γγ NG, ng NG, ng ηg 11 (ΓΚ, γκ) (8) GK, gk GK, gk g (5), ηg (6) (7) 12 ΓΞ, γξ NX, nx NX, nx ηx 13 ΓΧ, γχ NCH, nch NCH, nch ηχ 14, δ D, d D, d θ 15 Ε, ε E, e E, e ε 16 (ΕΙ, ει) (8) EI, ei EI, ei εi 17 (ΕΙ, έι) (8) EI, ιi EI, ιi εi 18 (ΕΪ, εϊ) (8) EI, eϊ EI, eϊ εi 19 ΕΥ, ευ (3) (10) EV, ev EV, ev εv 20 ΕΥ, ευ (4) (10) EF, ef EF, ef εf 21 ΕΥ, ευ (9) EY, ey EY, ey εi 22 Ζ, ζ Z, z Z, z z 23 Η, η I, i I, i or I_, i_ i 24 ΗΥ, ηυ (3) (10) IV, iv IV, iv iv 25 ΗΥ, ηυ (4) (10) IF, if IF, if if 26 ΗΥ, ηυ (9) IY, iy IY, iy ii 27 Θ, θ TH, th TH, th θ 28 Ι, ι I, i I, i ι 29 Κ, κ K, k K, k k 30 Λ, λ L, l L, l l 31 Μ, µ M, m M, m m 32 ΜΠ, µπ (5) (7) B, b B, b b 33 ΜΠ, µπ (6) MP, mp MP, mp mb 34 Ν, ν N, n N, n n 35 (ΝΤ, ντ) (8) NT, nt Nt, nt d (5), nd (6), (7) 36 Ξ, ξ X, x X, x χ 37 Ο, ο O, o O, o o 38 (ΟΙ, οι) (8) OI, oi OI, oi i 39 (ΟΙ, όι) (8) OI, όi OI, όi oi 40 (ΟΪ, οϊ) (8) OI, oϊ OI, oϊ oi 41 ΟΥ, ου OU, ou OU, ou u 42 ΟΥ, ου (9) OY, oy OY, oy oi 43 Π, π P, p P, p p 10

13 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ Ρ, ρ R, r R, r r 45 Σ, σ, ς S, s, s (2) S, s, s (2) s, z, s (15) 46 Τ, τ T, t T, t t 47 Υ, υ Y, y Y, y I 48 (ΥΙ, υι) (8) YI, yi YI, yi i 49 Φ, φ F, f F, f f 50 Χ, χ CH, ch CH, ch χ 51 Ψ, ψ PS, ps PS, ps ps 52 Ω, ω O, o O, o or O_, o_ o Σηµείωση 15 - Πριν από τους χαρακτήρες β, γ, δ, ζ, λ, µ, ν, ρ. Οι Σηµειώσεις υπ' αριθµό : 2 έως και 10 βρίσκονται στις σελίδες 3 και 4. 11

14 ΕΛΟΤ 743 ΕΛΟΤ Παράρτηµα Γ Βιβλιογραφία 1. ISO/IEC : 1998, Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No ISO/IEC :1993, Information technology - Universal Multiple - Octet Coded Character SET (UCS)- Part 1 : Architecture and Basic Multilingual Plane 12

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου.gr Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2004 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Documentation for the greektonoi.sty package and greektonoi.map mapping.

Documentation for the greektonoi.sty package and greektonoi.map mapping. Documentation for the greektonoi.sty package and greektonoi.map mapping. Charalampos Milt. Cornaros * 2015/12/12 Abstract The greektonoi package provides the possibility to directly type or paste in ancient

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα Greek Braille Code Περιεχόμενα Ελληνικό αλφάβητο...2 Δίφθογγοι...6 Αριθμοί...8 Σημεία στίξης...10 Τόνοι...12 Μαθηματικά Μενεΐδη...15 Μαθηματικά Nemeth...17 Braille σύμβολα...20 Διάφορα σύμβολα...21 Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της

Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Η ελληνική γλώσσα και η γραφή της Περίληψη οµιλίας που παρουσιάστηκε στο St Demetrios High School, Astoria, Νέα Υόρκη, στις 3 Νοεµβρίου 2009 από τον κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές

Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές Σελίδες 3-21, 24-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιεχόµενα 1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.2 Αναπαράσταση Αριθµών 1.3 Αριθµητικές Λειτουργίες 1.4 εκαδικοί Κώδικες

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2007 ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Έκδοση: 1, 2007 Εκδότης: Μόνιμη Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.Σύνολα Σύνολο είναι μια ολότητα από σαφώς καθορισμένα και διακεκριμένα αντικείμενα. Τα φωνήεντα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ψηφιακά Συστήµατα ΠΛΗ 21 [http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm] ΠΑΤΡΑ 2013 Πριν αρχίσετε τη µελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10

Τελικός γύρος: C : προπονητή Τ : γυµναστή. AC : βοηθού προπονητή Μ : γιατρού ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 10 Έκδοση 2009 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΗΣ FIVB ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ I. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο σηµειωτής πρέπει να ελέγξει εάν έχουν συµπληρωθεί κατάλληλα οι γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά)

Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά) Οδηγός Στυλ Gengo (Ελληνικά) 1. ΣΤΙΞΗ 2 ΤΕΛΕΙΑ (.) ΚΟΜΜΑ (,) ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ Ν ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012) Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που θα βρίσκει αν ο ακέραιος N που θα εισάγει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός. Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που να προσδιορίζει και να τυπώνει την θέση των στοιχείων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κάνα τα οποία αποτελούνται από δύο συλλαβάρια,τα χιραγκάνα και τα κατακάνα:

Τα Κάνα τα οποία αποτελούνται από δύο συλλαβάρια,τα χιραγκάνα και τα κατακάνα: Το γιαπωνέζικο αλφάβητο Το γιαπωνέζικο αλφάβητο ως έννοια διαφέρει από το δικό μας και γενικά τα δυτικά αλφάβητα τα οποία βασίζονται στο λατινικό. Δεν είναι ενιαίο αλλά πρόκειται για έναν συνδυασμό τριών

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.1 I. 1. α 2 = 9 α = 3 ψ p: α 2 = 9, q: α = 3 Σύνολο αλήθειας της p: Α = {-3,3}, Σύνολο αλήθειας της q: B = {3} A B 2. α 2 = α α = 1 ψ p: α 2 = α, q: α = 1 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis)

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συμπίεσης Δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr

ICAO Τελευταία ενηµέρωση Για πληρέστερη ενηµέρωση συµβουλευτείτε και το site της ΥΠΑ: www.ypa.gr 2//20 ΕΥΤΕΡΑ 2//20 ΤΡΙΤΗ 2//20 ΤΕΤΑΡΤΗ 2//20 ΠΕΜΠΤΗ 2//20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2//20 ΣΑΒΒΑΤΟ 2//20 ΚΥΡΙΑΚΗ Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν η να αναπαραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα