ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑ: «ΜΝΗΜΗROM (ReadOnlyMemory)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑ: «ΜΝΗΜΗROM (ReadOnlyMemory)»"

Transcript

1 ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΜΑ: «ΜΝΗΜΗROM (ReadOnlyMemory)» Δπηκέιεηα ΔΛΔΝΗ ΝΟΣΑΡΑ ΣΜΗΜΑ Β3 ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ

2 Η μνήμη σπολογιζηών Έλα από ηα θύξηα ηκήκαηα θάζε ππνινγηζηή είλαη ε κλήκε. Με ηνλ όξν κλήκε ραξαθηεξίδνπκε νπνηαδήπνηε κoλάδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη δπαδηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή αλάθηεζή ηνπο. ην εζσηεξηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ελόο ππνινγηζηή,κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε κνλάδεο κλήκεο, ζηνλ επεμεξγαζηή, ζηε κεηξηθή πιαθέηα ή ζε θάξηεο, θαζώο θαη ζε καγλεηηθέο κνλάδεο ή νπηηθέο κνλάδεο (ζθιεξνί δίζθνη θ.α.). Οξηζκέλεο από ηηο κνλάδεο απηέο (θξπθή θαη θύξηα κλήκε) είλαη άκεζα πξνζπειάζηκεο από ηνλ επεμεξγαζηή (ΚΜΔ), ελώ νξηζκέλεο άιιεο (ζθιεξόο δίζθνο θ.α) είλαη πξνζπειάζηκεο κέζσ κεραληζκώλ εηζόδνπ-εμόδνπ.δπηπιένλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ καγλεηηθέο ή νπηηθέο κνλάδεο κλήκεο, πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ππνινγηζηή, κέζσ κεραληζκώλ εηζόδνπ-εμόδνπ. Η κλήκε ελόο ππνινγηζηή δηαθξίλεηαη ζπλήζσο ζηελ θύξηα κλήκε, ή απιά κλήκε, θαη ηε δεπηεξεύνπζα ή βνεζεηηθή κλήκε. ηελ θύξηα κλήκε πεξηιακβάλεηαη ε RAM (Random Access Memory) θαη ε ROM (Read Only Memory) ελώ ζηηο βνεζεηηθέο κλήκεο πεξηιακβάλνληαη νη καγλεηηθέο θαη νη νπηηθέο κνλάδεο κλήκεο. Η κεντρική μνήμη Σσταία και ακολοσθιακή προζπέλαζη Οη κνλάδεο κλήκεο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε κνλάδεο ηπραίαο (ή άκεζεο) πξνζπέιαζεο θαη κνλάδεο αθνινπζηαθήο (ή ζεηξηαθήο) πξνζπέιαζεο. Ο ηξόπνο πξνζπέιαζεο κηαο κνλάδαο κλήκεο θαζνξίδεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ θαη λα αλαθιεζνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα κλήκεο. Ο ρξόλνο πξνζπέιαζεο (access time) κηαο κλήκεο είλαη ν ρξόλνο πνπ πεξλάεη από ηε ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη κηα ζέζε κλήκεο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηερόκελν ηεο ζέζεο απηήο έρεη δηαβαζηεί ή γξαθηεί. Μνήμες τσταίας προσπέλασης: είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα εκηαγσγώλ, δελ δηαζέηνπλ θηλνύκελα κέξε θαη ν ρξόλνο πξνζπέιαζεο

3 κηαο ζέζεο κλήκεο είλαη πάληα ν ίδηνο θαη είλαη αλεμάξηεηνο από ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο κλήκεο. Μνήμες ακολοσθιακής προσπέλασης: νη ζέζεηο κλήκεο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο απαηηεί ηε ρξήζε θηλνύκελσλ κεξώλ (θεθαιέο αλάγλσζεο/εγγξαθήο). Γηα ην ιόγν απηό, ν ρξόλνο πξνζπέιαζεο ζε κηα ζέζε κλήκεο δελ είλαη ζηαζεξόο, αιιά εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο κλήκεο σο πξνο ηελ θεθαιή. Η κύρια και η κρσθή μνήμη είναι ηύποσ ησταίας προζπέλαζης ενώ οι βοηθηηικές μνήμες είναι ηύποσ ακολοσθιακής προζπέλαζης. SRAM και DRAM Σα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα κνλάδσλ ηπραίαο πξνζπέιαζεο (RAM) δηαηίζεληαη ζε δύν ηύπνπο: Οη δπλακηθέο κλήκεο DRAM (Dynamic RAM) Οη ζηαηηθέο κλήκεο SRAM (Static RAM) Μηα ζηαηική κλήκε πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά εζσηεξηθά flips-flops, πνπ απνζεθεύνπλ δπαδηθέο πιεξνθνξίεο. Η απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία παξακέλεη έγθπξε (δελ αιινηώλεηαη) γηα όζν παξέρεηαη ειεθηξηθό ξεύκα ζηε κνλάδα κλήκεο. ηε δσναμική κλήκε ε δπαδηθή πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη κε ηε κνξθή ειεθηξηθώλ θνξηίσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε ππθλσηέο. Σν θνξηίν πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνπο ππθλσηέο έρεη ηελ ηάζε λα ειαηηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη νη ππθλσηέο πεξηνδηθά λα επαλαθνξηίδνληαη.γειαδή γίλεηαη έλα "θξεζθάξηζκα"(refreshing)ηεο δπλακηθήο κλήκεο.σνθξεζθάξηζκα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ιίγα ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κε θπθιηθή ζάξσζε όισλ ησλ ζέζεσλ κλήκεο. Η δπλακηθή κλήκε ζε ζρέζε κε ηελ ζηαηηθή κλήκε ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξα ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη γηα ην ιόγν απηό έρεη κεησκέλε θαηαλάισζε ηζρύνο, κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο αλά ηζηπ κλήκεο θαη κηθξόηεξν θόζηνο. Αληίζεηα ε ζηαηηθή κλήκε επεηδή δελ ρξεηάδεηαη αλαλέσζε,είλαη ηαρύηεξε από ηε δπλακηθή. Δίδε DRAM ζηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο Η θύξηα κλήκε πινπνηείηαη κε δπλακηθή κλήκε ελώ ε θξπθή κε ζηαηηθή.

4 Πρόζκαιρη και μη πρόζκαιρη αποθήκεσζη Οη κλήκεο ηα πεξηερόκελα ησλ νπνίσλ ράλνληαη όηαλ πάςνπκε λα ηηο ηξνθνδνηνύκε κε ειεθηξηθό ξεύκα νλνκάδνληαη "πξόζθαηξεο" (volatile). Σα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ησλ ζηαηηθώλ θαη δπλακηθώλ RAM αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία αθνύ ηα θύηηαξα κλήκεο ηνπο ρξεηάδνληαη εμσηεξηθή ειεθηξηθή ηζρύ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία. Αληίζεηα νη κε πξόζθαηξεο κλήκεο (novolatile) όπσο είλαη νη βνεζεηηθέο κλήκεο, δηαηεξνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο θαη ρσξίο ηελ ύπαξμε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ζηηο κλήκεο απηέο νη πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη κε καγλεηηθό ή νπηηθό θαη δελ επεξεάδνληαη από ηελ δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Άιιν παξάδεηγκα κε πξόζθαηξεο κλήκεο είλαη ε κλήκε κόλναλάγλσζεο (ROM). Οη κε πξόζθαηξεο κλήκεο είλαη απαξαίηεηεο ζηνπο ππνινγηζηέο γηα λα κπνξνύκε λα απνζεθεύνπκε πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη άκεζα αιιά ζα ηα ρξεηαζηνύκε ζην κέιινλ. Πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο ελόο ππνινγηζηή θαη δελ πξέπεη λα κεηαβιεζνύλ πνηέ απνζεθεύνληαη ζε ROM. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πεξηερόκελα ηεο ROM όηαλ παξέρεηαη ζε απηόλ ηζρύ. Όηαλ ν ππνινγηζηήο είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη όηαλ όηαλ ρξεηαζηεί ηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα θαη δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε βνεζεηηθέο κλήκεο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ θύξηα κλήκε (RAM) ηνπ ππνινγηζηή. Δπίζεο πξηλ ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή ηα πεξηερόκελα ηεο θύξηαο κλήκεο, ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ ζε κηα βνεζεηηθή κλήκε εάλ ε πιεξνθνξία απηή πξέπεη λα θπιαρηεί. Η ROM (Read-Only Memory, κηθ. κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε) είλαη ηύπνο ειεθηξνληθήο κλήκεο, κόλν αλάγλσζεο (γξάθεηαη κόλν κία θνξά από ην εξγνζηάζην πνπ ηελ θαηαζθεπάδεη) θαη κε πηεηηθή (δελ ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο κε ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο).

5 Έηζη ε κλήκε απηή, αλεμάξηεηα κε ην αλ ππάξρεη ξεύκα ζην θύθισκα ή όρη, έρεη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, κέζα ηεο θαη δελ ζβήλεη πνηέ. Η κλήκε ROM δελ έρεη σο ζθνπό λα απνζεθεύεη δεδνκέλα από ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Απιά πεξηέρεη θάπνηα ζηάληαξ δεδνκέλα από ην εξγνζηάζην. Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε ROM δελ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, ή κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κόλν κε αξγό ξπζκό ή κε δπζθνιία, έηζη ώζηε λα είλαη θαηά θύξην ιόγν θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαλείκεη ην firmware (ινγηζκηθό πνπ είλαη πνιύ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ζπγθεθξηκέλν πιηθό, θαη είλαη απίζαλν λα ρξεηάδνληαη ζπρλέο ελεκεξώζεηο).τπάξρνπλ βέβαηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα πεξηερόκελα κηαο κλήκεο ROM αιιά απηή ε αιιαγή είηε γίλεηαη πνιύ αξγά είηε απαηηνύληαη εηδηθά κεραλήκαηα θαηηερληθέο. Η κλήκε ROM βξίζθεηαη όρη κόλν ζηνλ ππνινγηζηή καο(πρ ζηελ motherboard γηα ην BIOS), αιιά θαη ζε δηάθνξα κέξε - hardware ηνπ ππνινγηζηή καο.γηα παξάδεηγκα, θαη ην cd rom καο έρεη ROM ε νπνία δίλεη εληνιή όηαλ παηήζνπκε ην θνπκπάθη, λα ιεηηνπξγήζνπλ θάπνηα κέξε ηνπ (πρ. ην κνηεξάθη) γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα κε ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα, ώζηε λα αλνίμεη επαξθώο ην πνξηάθη. Αθόκα θαη ην mp3 player έρεη κλήκε ROM! Έηζη, ε κλήκε απηή, αλεμάξηεηα κε ην αλ ππάξρεη ξεύκα ζην θύθισκα ή όρη, έρεη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο,κέζα ηεο θαηδελζβήλνληαηπνηέ.υαξαθηεξηζηηθό κέγεζνο ηεο κλήκεο είλαη θαη πάιη ε ρσξεηηθόηεηα, ε νπνία κεηξείηαη κε ηηο ίδηεο κνλάδεο κέηξεζεο, όπσο θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. Η κλήκε ROM (Read Only Memory) έρεη ζπλήζσοκέγεζνογύξσ ζηα 256 Kbytes θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή θπξίσο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ Η/Τ, γηα λα ηνπ δώζεη ηηο πξώηεο εληνιέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Αληίζεηα από ηελ mainmemory (RAM), ε ROM δηαηεξεί ηα πεξηερόκελά ηεο αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο θιείζεη. ΗROM είλαη ακεηάβιεηε, ελώ ε RAM είλαη κεηαβαιιόκελε θαη αιιάδνπλ ηα πεξηερόκελα ηεο. Οη πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο πεξηέρνπλ κηα κηθξή πνζόηεηα ROM πνπ απνζεθεύεη ηα θξίζηκα πξνγξάκκαηα όπσο ην πξόγξακκα πνπ θάλεη boot (μεθηλάεη) ηνλ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, νη κλήκεο ROMs ρξεζηκνπνηνύληαη εθηελώο ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο απνκαθξπζκέλεο ζπζθεπέο όπσο νη εθηππσηέο ιέηδεξ, ησλ νπνίσλ νη ξπζκίζεηο απνζεθεύνληαη ζπρλά ζε ROMs. Άιινη ηύπνη κε-πηεηηθή κλήκε, όπσο απαιείςηκε πξνγξακκαηίζηκε κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε (EPROM) θαη ειεθηξηθά δηαγξαθόκελε πξνγξακκαηηδόκελε κλήκε κόλν

6 γηα αλάγλσζε (EEPROM ή Flash ROM) κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη, ζε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, σο κλήκε κόλν αλάγλσζεο (ROM). Απηνί νη ηύπνη κλήκεο κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ θαη λα επαλα-πξνγξακκαηηζηνύλ πνιιαπιέο θνξέο. Γξάθνληαο ζε απηή ηε κλήκε δηαξθεί πεξηζζόηεξν θαη κπνξεί λα απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο από ηελ αλάγλσζε ηεο κλήκεο. Η ιζηορία ηης δημιοσργίας ηης ROM Η απινύζηεξε κνξθή ζηεξεάο θαηάζηαζεο ROM είλαη ηόζν παιηά όζν θαη ηελ ηερλνινγία ησλ εκηαγσγώλ ε ίδηα. πλδπαζηηθή ινγηθέο πύιεο κπνξνύλ λα ελσζνύλ ην ρέξη ζην ράξηε n-bit δηεύζπλζε εηζόδνπ ζε απζαίξεηεο ηηκέο ηνπ m- bit εμόδνπ δεδνκέλσλ ( look-up πίλαθα ). Με ηελ εθεύξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο ήξζε ROM κάζθαο. Η ROM κάζθα απνηειείηαη από έλα πιέγκα ιέμεο γξακκώλ (ε είζνδνο δηεύζπλζε) θαη νη γξακκέο κπηη (ε έμνδνο δεδνκέλσλ), επηιεθηηθά ελώλνληαη καδί κε δηαθόπηεο ηξαλδίζηνξ, θαη κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη έλα απζαίξεην πίλαθα αλαδήηεζεο κε ηαθηηθή θπζηθή δηάηαμε θαη πξνβιέςηκε θαζπζηέξεζε δηάδνζεο. ην ROM κάζθα, ηα δεδνκέλα είλαη θπζηθώο θσδηθνπνηεκέλα ζην θύθισκα, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο.απηό νδεγεί ζε κηα ζεηξά από ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα: 1. Δίλαη κόλν νηθνλνκηθά λα αγνξάζεη ROM κάζθα ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, δεδνκέλνπ όηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκβιεζεί κε έλα ρπηήξην γηα λα παξαρζεί έλα ζρέδην ζπλήζεηαο. 2. Ο ρξόλνο νινθιήξσζεο κεηαμύ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα κία ROM κάζθα θαη ηε ιήςε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο είλαη κεγάιε, γηα ηνλ ίδην ιόγν. 3. Η κάζθα ROM δελ είλαη πξαθηηθό γηα Δ & Α, ηελ εξγαζία από ηνπο ζρεδηαζηέο ζπρλά πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο, θαζώο βειηηώζνπλ έλα ζρέδην.

7 4. Δάλ έλα πξντόλ είλαη ειαηησκαηηθό απνζηαιεί κε κάζθα ROM, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ην δηνξζώζεηε είλαη λα ζπκεζνύκε ην πξντόλ θαη θπζηθά ηελ αληηθαηάζηαζε ROM απνζηαιεί ζε θάζε κνλάδα. Οη εμειίμεηο πνπ αθνινύζεζαλ θαηάθεξαλ λα αληηκεησπηζηνύλ απηέο νη αδπλακίεο.prom, πνπ εθεπξέζεθε ην 1956, επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίζνπλ ην πεξηερόκελό ηνπ αθξηβώο κία θνξά, αιιάδνληαο ηε δνκή ηνπ κε ηελ εθαξκνγή πςειήο ηάζεο παικνύο. Απηό απεπζύλεηαη ζηα πξνβιήκαηα 1 θαη 2 αλσηέξσ, δεδνκέλνπ όηη κηα εηαηξεία κπνξεί λα παξαγγείιεη απιά κηα κεγάιε παξηίδα ησλ λσπώλ ηζηπ PROM θαη ην πξόγξακκα ηνπο κε ην επηζπκεηό πεξηερόκελν. Με ηελ εθεύξεζε ηνπ 1971 EPROM ιύζεθε νπζηαζηηθά ην πξόβιεκα 3, αθνύ EPROM (ζε αληίζεζε κε PROM) κπνξεί λα επαλαθέξεηε θαη επαλάιεςε ζε απξνγξακκάηηζηε θαηάζηαζε από ηελ έθζεζε ζε έληνλε ππεξηώδε αθηηλνβνιία. EEPROM, πνπ εθεπξέζεθε ην 1983, ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 4, δεδνκέλνπ όηη κηα EPROM κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηνύλ επί ηόπνπ αλ ε ζπζθεπή πνπ πεξηέρεη παξέρεη έλα κέζν γηα λα ιάβεηε ηα πεξηερόκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο από κηα εμσηεξηθή πεγή (γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο κε έλα ζεηξηαθό θαιώδην ). Μλήκε Flash, εθεπξέζεθε ζηελ Toshiba ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θαη δηαηίζεληαη ζην εκπόξην θαηά ηελ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, είλαη κηα κνξθή ηεο EEPROM πνπ θάλεη πνιύ απνδνηηθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο ηζηπ θαη κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ θαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ ρηιηάδεο θνξέο ρσξίο λα ππνζηεί βιάβε. Όιεο απηέο νη ηερλνινγίεο βειηίσζαλ ηελ επειημία ηεο ROM, αιιά κε ζεκαληηθό θόζηνο αλά ηζηπ, έηζη ώζηε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ROM κάζθαο ζα παξακείλεη κηα νηθνλνκηθή επηινγή γηα πνιιά ρξόληα. (Μείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ ζπζθεπώλ επαλαπξνγξακκαηηδνκέλσλ είρε εμαιεηθζεί ζρεδόλ ζηελ αγνξά γηα ROM κάζθα από ην έηνο 2000.) Η πην πξόζθαηε εμέιημε είλαη ε NAND flash, επίζεο εθεπξέζεθε από ηελ Toshiba. ρεδηαζηέο ηνπ έζπαζε ξεηά από πξαθηηθέο ηνπ παξειζόληνο, δειώλνληαο μεθάζαξα όηη ν ζηόρνο ηεο NAND Flash είλαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ζθιεξνύο δίζθνπο, θαη όρη από ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε ηνπ ROM σο κηα κνξθή κεπηεηηθώλ πξσηνγελή απνζήθεπζε. Από ην 2007, ε NAND πέηπρε ελ κέξεη ην ζηόρν απηό, πξνζθέξνληαο απόδνζε ζπγθξίζηκε κε ζθιεξνύο δίζθνπο, κεγαιύηεξε αλνρή ηεο ζσκαηηθήο ζνθ, αθξαία κηθξνγξάθεζε (κε ηε κνξθή USB flash drives θαη κηθξνζθνπηθό microsd θάξηεο κλήκεο, γηα παξάδεηγκα), θαη πνιύ ρακειόηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Χρήζη για ηην αποθήκεσζη προγραμμάηφν και δεδομένφν Κάζε απνζεθεπκέλν πξόγξακκα ππνινγηζηή ρξεηάδεηαη θάπνηα κνξθή ηεο κε πηεηηθήο απνζήθεπζεο (δειαδή, ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί

8 ηε δύλακε ηνπ όηαλ αθαηξείηαη) γηα λα απνζεθεύεηαη ην αξρηθό πξόγξακκα πνπ εθηειείηαη όηαλ ν ππνινγηζηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ή όηαλ μεθηλά ηελ εθηέιεζε (κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο bootstrapping, ζπρλά κε ηα αξρηθά εθθίλεζε ). Οη πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είλαη απνζεθεπκέλα ζε BASIC δηεξκελέαο ή ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ζε ROM θαη άιιεο κνξθέο ηεο κε πηεηηθήο απνζήθεπζεο, όπσο (καγλεηηθό δίζθν) δίζθνη πνπ ήηαλ πνιύ δαπαλεξνί.γηα παξάδεηγκα, ζην Commodore 64 πεξηιακβάλνληαη 64 KB RAM θαη 20 KB ROM ηνπ πεξηείρε έλα δηεξκελέα BASIC θαη ην KERNAL ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο. Αξγόηεξα, ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ππνινγηζηέο, όπσο ην IBM PC XT πεξηιακβάλνληαη ζπρλά καγλεηηθνί δίζθνη, θαη κεγαιύηεξα πνζά κλήκεο RAM, επηηξέπνληάο ηνπο λα θνξηώζεη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπο από ην δίζθν ζηε κλήκε RAM,κεκόλν έλα ειάρηζην ππξήλα πξνεηνηκαζίαοθαη πιηθνύ bootloader παξακέλνπλ ζηε ROM (γλσζηό σο ην BIOS ζε IBM ζπκβαηό κε ππνινγηζηέο). Η ξύζκηζε απηή επηηξέπεηαη γηα έλα πην πνιύπινθν θαη εύθνια αλαβαζκίζηκν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Δπεηδή ε ROM (ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπξκαησκέλε κνξθή κάζθα) δελ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, είλαη πξαγκαηηθά θαηάιιειε κόλν γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ δελ αλακέλεηαη λα ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ROM έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιινύο ππνινγηζηέο γηα ηελ απνζήθεπζε look-up πίλαθεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη ινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ (γηα παξάδεηγκα, έλα θηλεηήο ππνδηαζηνιήο κνλάδα ζα κπνξνύζε λα ηαμηλνκήζνπκε ηε ζπλάξηεζε εκίηνλνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρύηεξε ππνινγηζκό). Απηό ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό όηαλ νη επεμεξγαζηέο ήηαλ αξγνί θαη ε ROM ήηαλ θζελή ζε ζύγθξηζε κε κλήκε RAM. Η ρξήζε ηνπ ROM γηα ηελ απνζήθεπζε, ζε ηέηνηεο κηθξέο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ έρεη εμαθαληζηεί ζρεδόλ εληειώο ζηε ζύγρξνλε γεληθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ. Δλώ, Flash ROM έρεη αλαιάβεη έλα λέν ξόιν σο κέζν γηα καδηθή απνζήθεπζε ή δεπηεξεύνπζα απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ. Είδη άλλφν μη πηηηικών μνημών ROM Τπάξρνπλ παξόκνηεο κλήκεο κε ηε ROM όζνλ αθνξά θπξίσο ζηε κε πηεηηθόηεηα ηνπο όπσο νη : PROM (Programmable Read Only Memory) EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) Flash ROM.

9 Η θιαζηθή κάζθα-πξνγξακκαηηζκέλεο ηζηπ ROM είλαη νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα πνπ θσδηθνπνηνύλ θπζηθά ηα δεδνκέλα λα απνζεθεύνληαη, θαη έηζη είλαη αδύλαηνλ λα αιιάμεη ην πεξηερόκελν ηνπο κεηά ηελ θαηαζθεπή. Άιινη ηύπνη κε-πηεηηθώλ ζηεξεάο θαηάζηαζεο κλήκεο επηηξέπνπλ θάπνην βαζκό ηξνπνπνίεζεο: Πξνγξακκαηηδόκελεκλήκεκόλνγηααλάγλσζε (PROM),ή άπαμ πξνγξακκαηηδόκελεrom(οσρ),κπνξείλαγξαθείήλα πξνγξακκαηηζηεί κέζσ κηαο εηδηθή ζπζθεπήο πνπ νλνκάδεηαη πξνγξακκαηηζηήο PROM. πλήζσο, απηή ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί πςειέο ηάζεηο λα θαηαζηξέςεη κόληκα ή λα δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο ( αζθάιεηεο ή antifuses ) κέζα ζην ηζηπ.καηά ζπλέπεηα, έλα PROM κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ κόλν κία θνξά.ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο PROM είλαη γλσζηόο θαη σο θαύζε θαη θαηά θάπνην ηξόπν είλαη κηα δηαδηθαζία παξόκνηα κε ηελ εγγξαθή ησλ CD-R. Προγραμμαηιζηής PROM Απαιείςηκεπξνγξακκαηίζηκε κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε (EPROM)(Erasble PROMs - Γηαγξάςηκε PROM),είλαη έλαο ηύπνο κλήκεο ηζηπ πνπ δηαηεξεί ηα δεδνκέλα ηεο όηαλ ην ηξνθνδνηηθό ηνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλν. Με άιια ιόγηα, είλαη κε πηεηηθό. Δίλαη κηα ζεηξά από επηπιένληα - gate ηξαλδίζηνξ θαη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί μερσξηζηά από κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ ζα παξέρεη πςειόηεξεο ηάζεηο από απηέο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ςεθηαθά θπθιώκαηα. Μόιηο πξνγξακκαηηζηεί, κία EPROM κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ κε έθζεζε ζε ηζρπξό ππεξηώδεο πεγή θσηόο (όπσο από κία αηκώλ πδξαξγύξνπ θσο) (ηππηθά γηα 10 ιεπηά ή πεξηζζόηεξν), αθνινύζσο λα μαλαγξαθηεί κε κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη θαη πάιη πςειόηεξα από απηά πνπ ηζρύνπλ ζπλήζε ηάζε. Η επαλαιακβαλόκελε έθζεζε ζε ππεξηώδεο θσο ζα εμαληιήζεη κηα EPROM, αιιά ε αληνρή ηεο ζηηο πεξηζζόηεξεο κάξθεο EPROMππεξβαίλεη ηνπο 1000

10 θύθινπο δηαγξαθήο θαη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκό. Μλήκεο EPROM είλαη εύθνια αλαγλσξίζηκα από ην δηαθαλέο ηεγκέλν ραιαδία παξάζπξν ζην άλσ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο ην ππξίηην ηζηπ είλαη νξαηό, θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ έθζεζε ζε ππεξηώδεο θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαγξαθήο.μεξηθά ηζηπ EPROM δηαγξάθνληαη από ην εξγνζηάζην πξηλ από ηελ ζπζθεπαζία, θαη δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα παξάζπξν. Οη κλήκεο EPROM θαηά θάπνην ηξόπν κνηάδνπλ κε ηα CD-RW, αθνύ κπνξνύκε λα ζβήζνπκε ηα πεξηερόκελά ηνπο θαη λα γξάςνπκε λέεο πιεξνθνξίεο. Η EPROM εθεπξέζεθε από ηνλ Dov Frohman ηεο Intel ην Σο κάυιμο Λειηοσργία ζσνδέζμφν ζε μια μνήμη PROM ηφν Κάζε ζέζε απνζήθεπζεο κηαο κλήκεο EPROM απνηειείηαη από έλα εληαίν ηξαλδίζηνξ θαηλνκέλνπ πεδίνπ. Κάζε πεδίν-ηξαλδίζηνξ απνηειείηαη από έλα θαλάιη ζην ζώκα εκηαγσγνύ ηεο ζπζθεπήο. Σα Πεγή θαη απνζηξάγγηζεο επαθέο πνπ έγηλαλ ζε πεξηνρέο ζην ηέινο ηνπ θαλαιηνύ. Έλα κνλσηηθό ζηξώκα νμεηδίνπ αλαπηύζζεηαη πάλσ από ην θαλάιη, ηόηε έλα αγώγηκν (ππξίηην ή αινπκίλην) ειεθηξόδην πύιεο ελαπνηίζεηαη, θαη έλα πεξαηηέξσ παρύ ζηξώκα νμεηδίνπ απνηίζεηαη πάλσ από ην ειεθηξόδην πύιεο. Η αησξνύκελε πύιε ειεθηξνδίνπ δελ έρεη ζπλδέζεηο κε άιια ηκήκαηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο θαη είλαη πιήξσο κνλσκέλε από ηα πεξηβάιινληα ζηξώκαηα ηνπ νμεηδίνπ. Έλα ειεθηξόδην πύιεο ειέγρνπ ελαπνηίζεηαη θαη πεξαηηέξσ νμεηδίνπ θαιύπηεη.

11 Γηα λα αλαθηήζεηε δεδνκέλα από ηελ EPROM, ε δηεύζπλζε αληηπξνζσπεύεηαη από ηηο αμίεο ζηηο πηλέδεο δηεύζπλζε ηεο EPROM απνθσδηθνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζύλδεζε κηαο ιέμεο (ζπλήζσο 8-bit byte) ηεο απνζήθεπζεο γηα ηνπο εληζρπηέο buffer εμόδνπ. Κάζε bit ηεο ιέμεο είλαη 0 ή 1, αλάινγα κε ην ηξαλδίζηνξ απνζήθεπζεο είλαη εληόο ή εθηόο ιεηηνπξγίαο, αγώγηκν ή κε αγώγηκν. Η θαηάζηαζε κεηαγσγήο ηνπ ηξαλδίζηνξ απνηειέζκαηνο πεδίνπ ειέγρεηαη από ηελ ηάζε ζηελ πύιε ειέγρνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ. Παξνπζία ηεο ηάζεο ζηελ πύιε απηή δεκηνπξγεί έλα αγώγηκν θαλάιη ζην transistor,ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην απνζεθεπκέλν θνξηίν επί ηεο επηπιένπζαο πύιεο επηηξέπεη ηελ ηάζε θαησθιίνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ λα πξνγξακκαηηζηνύλ. Η απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηε κλήκε απαηηεί επηινγή κηαο δεδνκέλεο δηεύζπλζεο θαη εθαξκόδνληαο κηα πςειόηεξε ηάζε γηα ηα ηξαλδίζηνξ. Απηό δεκηνπξγεί κία ρηνλνζηηβάδα εθθέλσζεο ειεθηξνλίσλ, ηα νπνία έρνπλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα πεξάζεη κέζα από ην κνλσηηθό ζηξώκα νμεηδίνπ θαη ζπζζσξεύνληαη επί ηνπ ειεθηξνδίνπ πύιεο. Όηαλ ε πςειή ηάζε απνκαθξύλεηαη, ηα ειεθηξόληα είλαη παγηδεπκέλα ζην ειεθηξόδην. Λόγσ ηεο πςειήο αμίαο κόλσζεο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ πύιε, ην απνζεθεπκέλν θνξηίν δελ κπνξεί εύθνια λα δηαξξεύζεη καθξηά θαη ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα δεθαεηίεο. Η δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ δελ είλαη ειεθηξηθά αλαζηξέςηκε. Να δηαγξάθεη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ δηάηαμε ησλ ηξαλδίζηνξ, ππεξηώδεο θσο θαηεπζύλεηαη πάλσ ζηελ κήηξα.σα θσηόληα ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο ηνληζκνύ πξνθαινύλ θσο ζην νμείδην ηνπ ππξηηίνπ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ην απνζεθεπκέλν θνξηίν γηα ηελ πισηή πύιε γηα λα δηαιύζεη. Γεδνκέλνπ όηη ην ζύλνιν ηεο δηάηαμεο κλήκεο είλαη εθηεζεηκέλε, όιε ε κλήκε δηαγξάθεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Η δηαδηθαζία δηαξθεί κεξηθά ιεπηά γηα ιάκπεο UV. Ηιηαθό θσο ζα ζβήζεη έλα ηζηπ ζε εβδνκάδεο, θαη εζσηεξηθνύο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα αξθεηώλ εηώλ. ε γεληθέο γξακκέο νη κλήκεο EPROM πξέπεη λα αθαηξεζεί από ηνλ εμνπιηζκό πνπ πξέπεη λα δηαγξαθνύλ, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη ζπλήζσο πξαθηηθό λα ρηίζεη ζε έλα ιακπηήξα πλ λα ζβήζεη θάπνηεο ζε θύθισκα. Σν ειεθηξηθά απνζβέζηκεο θαη πξνγξακκαηηδόκελεο Read-Only Memory ( EEPROM ) αλαπηύρζεθε γηα λα παξέρεη ειεθηξηθή ιεηηνπξγία δηαγξάςεη θαη έρεη πιένλ εθηνπηζηεί θπξίσο ππεξηώδε δηαγξακκέλσλ κέξε. Ηιεθηξηθά δηαγξαθόκελε πξνγξακκαηηδόκελε κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε (EEPROM) βαζίδεηαη ζε κηα παξόκνηα θαηαζθεπή εκηαγσγώλ ζε EPROM, αιιά επηηξέπεη νιόθιεξν ην πεξηερόκελν ηεο (ή επηιεγκέλα ηξάπεδεο) γηα λα είλαη ειεθηξηθά δηαγξαθνύλ, ηόηε μαλαγξαθεί ειεθηξηθά, έηζη ώζηε λα ρξεηάδνληαη δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί από ηνλ ππνινγηζηή (ή θσηνγξαθηθή κεραλή,mp3player,

12 θ.ιπ.). Γξάθνληαοή αλαβνζβήλεη έλα EEPROM είλαη πνιύ πην αξγή (ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ αλά bit) από ηελ αλάγλσζε από κηα ROM ή ηελ εγγξαθή ζε κλήκε RAM. Η μνήμη EEPROM όπως υαίνεται με μικροσκόπιο (μεγένθσνση 1:3000) Ηιεθηξηθά ηξνπνπνηήζηκεο κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε (EAROM) είλαη έλαο ηύπνο ηνπ EEPROM πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη κία κπηη θάζε θνξά. Σν γξάςηκν είλαη κία πνιύ αξγή δηαδηθαζία θαη πάιη ρξεηάδεηαη πςειόηεξε ηάζε (ζπλήζσο γύξσ ζηα 12 V ) από απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε αλάγλσζεο. EAROMs πξννξίδνληαη γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ζπάληα θαη κόλν κεξηθή αλακόξθσζε. ΔEAROM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κε πηεηηθώλ απνζήθεπζεο θξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πνιιέο εθαξκνγέο, EAROM έρεη αληηθαηαζηαζεί από CMOS RAM πνπ παξέρνληαη από ην ειεθηξηθό δίθηπν θαη αληίγξαθα αζθαιείαο κε κπαηαξία ιηζίνπ. Flash κλήκε (ή απιά flash) είλαη έλα ζύγρξνλν είδνο ηεο EEPROM πνπ εθεπξέζεθε ην Μνήμη flash είλαη ακεηάβιεηε κλήκε ππνινγηζηώλ πνπ κπνξεί λα ζβεζηεί θαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηεί, δειαδή κπνξνύκε λα γξάςνπκε θαη λα ζβήζνπκε δεδνκέλα άπεηξεο θνξέο. Δίλαη κηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξώηηζηα κέζα ζε θάξηεο κλήκεο θαη

13 USBflashdrivesHYPEβλRLINK USB_flash_drive" \o "USB flash drive" γηα ηε γεληθή απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ ππνινγηζηώλ θαη άιισλ ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. Δίλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο EEPROM πνπ ζβήλεηαη θαη πξνγξακκαηίδεηαη μαλά. ηηο πξνεγνύκελεο ηερλνινγίεο flash ην ηζηπ έπξεπε λα ζβεζηεί ηνπιάρηζην κηα θνξά. Η flash memory θνζηίδεη πνιύ ιηγόηεξν από ηελ EEPROM θαη επνκέλσο έρεη γίλεη ν θπξίαξρνο ζην ρώξν ηεο ηερλνινγίαο.παξαδείγκαηα ηεο ηερλνινγία απηήο πεξηιακβάλνληαη ζηα PDAs ππνινγηζηέο lap-top, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη θηλεηά ηειέθσλα. Έρεη θεξδίζεη επίζεο ηε δεκνζηόηεηα θαη ζηελ αγνξά θνλζνιώλ παηρληδηώλ, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, αληί EEPROMs ή κε κπαηαξίεο SRAM, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζώδνληαη ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνύ. Η flash memory είλαη ακεηάβιεηε, απηό ζεκαίλεη όηη θακία δύλακε δελ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνληαη ζηνπο γξήγνξνπο ρξόλνπο πξόζβαζεο θαη ηελ θαιύηεξε θηλεηηθή αληίζηαζε θινληζκνύ από ζθιεξνύο δίζθνπο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εμεγνύλ ηε ζπρλή ρξήζε ηεο flash memory ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο flash memory είλαη όηη όηαλ ζπζθεπάδεηαη ζε κηα "θάξηα κλήκεο," είλαη πάξα πνιύ αλζεθηηθή θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζεί ζηελ έληνλε πίεζε, ζε ςειέο ε ρακειέο ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη ζην λεξό. Flash κλήκε νλνκάδεηαη κεξηθέο θνξέο flash ROM ή flash EEPROM όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηθαηάζηαζε γηα παιαηόηεξνπο ηύπνπο ROM, αιιά όρη ζε εθαξκνγέο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα ηξνπνπνηεζεί γξήγνξα θαη ζπρλά. ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ el.wikipedia.org/wiki/rom_(κλήκε) mntc2013ah.wordpress.com/2012/10/.../πιεξνθνξίεο-γηα-ηελ-κλήκε-rom

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

V Μλήκεο. Μάζεκα: Ναλνειεθηξνληθή Τερλνινγία ΑΕΙ Πεηξαηά TT Τκήκα Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Τ.Ε.

V Μλήκεο. Μάζεκα: Ναλνειεθηξνληθή Τερλνινγία ΑΕΙ Πεηξαηά TT Τκήκα Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Τ.Ε. V Μλήκεο Μάζεκα: Ναλνειεθηξνληθή Τερλνινγία ΑΕΙ Πεηξαηά TT Τκήκα Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ Τ.Ε. Σύλνςε Μαζήκαηνο > Άσκηση MOSFET > Πτητικές Μνήμες > Μη Πτητικές Μνήμες 2 11/20/2016 Πηεηηθέο Μλήκεο Καηεγνξηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα