10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245"

Transcript

1 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΟΞΔΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΠΡΟΚΛΗΝΗΚΖ ΦΑΖ ΣΟΞΗΚΖ ΦΑΖ ΦΑΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΘΔΝΟΤ ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΣΟΞΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ ΔΗΓΗΚΑ ΑΝΣΗΓΟΣΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ΤΠΔΡΓΟΟΛΟΓΗΑ ΟΠΗΟΔΗΓΩΝ ΤΠΔΡΓΟΟΛΟΓΗΑ ΒΑΡΒΗΣΟΤΡΗΚΩΝ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΑΠΟ ΑΜΦΔΣΑΜΗΝΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΜΔ ΟΡΓΑΝΟΦΩΦΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΚΑΡΒΑΜΗΓΗΓΗΚΔ ΔΝΩΔΗ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΑΠΟ ΑΠΗΡΗΝΖ - ΑΛΗΚΤΛΗΚΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΔΣΑΜΟΛΖ ΖΜΔΗΑ - ΚΛΔΗΓΗΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΘΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΚΛΗΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ (PBLD) ΟΞΔΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ ΜΔ ΟΡΓΑΝΟΦΩΦΩΡΗΚΔ ΔΝΩΔΗ

2 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Πολύηιμερ πληποθοπίερ Αναζκόπηζη ζημανηικήρ βιβλιογπαθίαρ 10.1 ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ Ο όξνο νμεία δειεηεξίαζε αλαθέξεηαη ζηελ νμεία, θαη κεξηθέο θνξέο απεηιεηηθή γηα ηε δσή, δηαηαξαρή κίαο ή πεξηζζόηεξσλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ από ρεκηθέο νπζίεο, ζπλζεηηθέο ή θπζηθέο, πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό από πνηθίιεο νδνύο. Γειεηήξην είλαη θάζε νπζία πνπ αλ εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό ζε αξθεηή πνζόηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξνδηθέο ή κόληκεο βιάβεο. Δπεηδή ν θαηάινγνο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηεζνχλ νη αζζελείο είλαη ηεξάζηηνο, ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δεκηνπξγεζεί Κένηπα Γηληηηπιάζεων, γηα λα βνεζνχλ ηνπο γηαηξνχο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θάζε πεξίπησζεο. Σα θέληξα απηά δίδνπλ πιεξνθνξίεο, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ ηνμηθφηεηα ελφο επξέσο θάζκαηνο θαξκαθεπηηθψλ, βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, θαζψο θαη θπηηθψλ ή δσηθψλ δειεηεξίσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο θιηληθέο εθδειψζεηο θαη ηελ εηδηθή αληηκεηψπηζε θάζε δειεηεξίαζεο. Τν Διιεληθό Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ιεηηνπξγεί ζηελ Αζήλα ζην ηειεθώλνπ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ Κάζε ρξφλν αλαθέξνληαη πνιιά πεξηζηαηηθά δειεηεξίαζεο παηδηψλ θαη ελειίθσλ κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη ζαλαηεθφξα. Κάπνηα απφ απηά απνηεινχλ απφπεηξα απηνθηνλίαο, πνιιά φκσο είλαη ηπραία θαη νθείινληαη ζε νπζίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα: πεξηπηώζεηο ην ρξόλν ζηηο HΠΑ νη δειεηεξηάζεηο αθνξνύλ : ην 10 % ησλ θιήζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο ην % ησλ πξνζειεχζεσλ ζηα ΣΔΠ ζην 95 % ησλ ελειίθσλ αθνξά απόπεηξα απηνθηνλίαο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζαλάησλ από δειεηεξίαζε ζπκβαίλνπλ πξηλ θζάζνπλ ζην λνζνθνκείν (πεξίπνπ 4000 πεξηπηώζεηο ην ρξόλν ζηελ Αγγιία) 5% ησλ αζζελώλ κε δειεηεξίαζε ζα απαηηήζνπλ λνζειεία ην πνζνζηό ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ ζαλάησλ είλαη κηθξό (πεξίπνπ 0.5% - 1%) Η θαηαλνκή θαηά ειηθίεο αθνξά: < 1 έηνπο πνζνζηό 6 % 2 4 εηώλ: πνζνζηό 33 % 5 9 εηώλ: πνζνζηό 7 % εηώλ: πνζνζηό 4 % > 15 εηώλ: πνζνζηό 49 %. 244

3 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο Ο ηόπνο κηαο δειεηεξίαζεο είλαη: ζπίηη: 85 % ζρνιεία ηδξύκαηα: 3 % εξγαζία: 2 %. Τόζν ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηκεηώπηζεο όζν θαη ε έθβαζε κηαο δειεηεξίαζεο εμαξηώληαη: θαηά θύξην ιόγν από ηελ ηαρύηεηα ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαηά δεύηεξν ιόγν, από ηελ εηδηθή αληηκεηώπηζε θαη ηελ ελεξγεηηθή απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Οη πεξηζζφηεξεο ηνμηθέο νπζίεο εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ: από ην ζηόκα ζε πνζνζηό 74% (Σρ. 10-1), όπσο: θάξκαθα είδε νηθηαθήο ρξήζεο βηνκεραληθά πξντφληα κηθξφβηα ηξνθψλ θπηνθάξκαθα, θιπ. σ Γηληηηπίαζη από ηο ζηόμα (ηο δηληηήπιο πεπνά από ηο ένηεπο ζηο αίμα). από ηνπο πλεύκνλεο κε ηελ εηζπλνή ζε πνζνζηό 6.7% (Σρ.10-2): κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θπαληνχρα βηνκεραληθνί δηαιχηεο θιπ. από ην δέξκα ή ηνπο βιελλνγόλνπο ζε πνζνζηό 8.7% (Σρ.10-3): νξγαλνθσζθνξηθνί εζηέξεο παξαθνπάη θαξβακηδηθέο ελψζεηο. 245

4 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 σ Γηληηηπίαζη με ειζπνοή (ηο δηληηήπιο πος ειζπνέεηαι πεπνά γπήγοπα από ηοςρ πνεύμονερ ζηην κςκλοθοπία ηος αίμαηορ). κε έλεζε ζε πνζνζηό 0.3% κε δήγκαηα εξπεηώλ, εληόκσλ ή δώσλ ζε πνζνζηό 3.9%. σ Γηληηηπίαζη με είζοδο από ηο δέπμα. Οη δειεηεξηάζεηο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα: αηπρήκαηνο θνηλσληθήο θαηάρξεζεο θαξκάθσλ απόπεηξαο απηνθηνλίαο απόπεηξαο δνιηνθζνξάο. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε αηηία ηεο δειεηεξίαζεο, ζα πξέπεη πάληα λα δεηείηαη ηαηξηθή βνήζεηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ Οη θχξηνη ζηφρνη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δειεηεξίαζε πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Ζ θαηάιιειε ζεξαπεία θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαηαξαρέο, φζν θαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε ηνμηθφηεηα. 246

5 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο Πίν ηόσοι ζηην αξιολόγηζη και ανηιμεηώπιζη ηων αζθενών με δηληηηπίαζη. Αξιολόγηζη Ανηιμεηώπιζη Αλαγλψξηζε ηεο δειεηεξίαζεο Παξνρή ππνζηεξηθηηθήο θξνληίδαο Σαπηνπνίεζε ηνπ δειεηεξίνπ Παξεκπφδηζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ δειεηεξίνπ Πξφβιεςε ηεο ηνμηθφηεηαο Υνξήγεζε θαηάιιεινπ αληίδνηνπ Αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο Γηεπθφιπλζε ηεο απνβνιήο ηνπ δειεηεξίνπ Πξφιεςε ηεο επαλέθζεζεο Ζ αξρηθή θιηληθή αμηνιφγεζε ζπκβαδίδεη κε ηελ αξρηθή επείγνπζα αληηκεηψπηζε (φπσο ζε φιεο ηηο αλάινγεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο). Η επείγνπζα αληηκεηώπηζε αθνξά: ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ αεξαγσγνύ θαη ηεο επάξθεηαο ηεο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ ηελ θαξδηαγγεηαθή ππνζηήξημε άιια κέηξα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο, όπσο: έιεγρνο ζπαζκψλ έιεγρνο δηαηαξαρψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, θιπ. Βαζηθέο αξρέο θιηληθήο αμηνιόγεζεο: ε θαζπζηέξεζε ζηελ αληηκεηώπηζε κπνξεί λα έρεη δπζάξεζηα επαθόινπζα θαη λα νδεγήζεη ζε κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ην ηζηνξηθό ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη πάληνηε αλαθξηβέο ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αξρίδεη πξηλ ηε δηάγλσζε ε κε αηηηνινγεκέλε ρνξήγεζε θάπνηνπ θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην Κέληξν Δειεηεξηάζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε δειεηεξίαζε αθνινπζεί κία δπλακηθή πνξεία ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Δπεηδή ζηηο πεξηζζφηεξεο νμείεο δειεηεξηάζεηο ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία είλαη κε εηδηθά, ε δηάγλσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε πεξηζηαζηαθέο ελδείμεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ, παξά ζε θιηληθά ζηνηρεία. ηφρνο ηεο επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο αληηκεηψπηζεο ζε πεξηπηψζεηο νμείαο δειεηεξίαζεο είλαη: ε παξνρή απιώλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ από ηειεθώλνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζύκαηνο ηεο δειεηεξίαζεο γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζή ηνπ κέρξη ηελ άθημε βνήζεηαο, ε εμαζθάιηζε όηη θαλείο από ηνπο παξηζηάκελνπο δελ ζα εθηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δειεηήξην, ε αλαδσνγόλεζε θαη ππνζηήξημε ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αζζελνύο ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο, ε αζθαιήο θαη ζσζηή δηαθνκηδή ηνπ ζην λνζνθνκείν. Δξσηήζεηο από ην ηειέθσλν Πξέπεη λα ηεζνχλ, θαη εάλ είλαη δπλαηφλ, λα απαληεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: Πνηνο; 247

6 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ε ειηθία ηνπ αζζελνχο έρεη ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ε ζλεηφηεηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηα παηδηά θαη ζηνπο ππεξήιηθεο. Πνηό δειεηήξην; εάλ ε ηνμηθή νπζία δελ είλαη γλσζηή, πξέπεη λα δεηεζεί λα πξνζθνκηζζνχλ ηα θνπηηά κε ηελ πηζαλή ηνμηθή νπζία, δεδνκέλνπ φηη ράπηα ή πγξά, ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε δελ είλαη άκεζα γλσζηή, ζπάληα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Πνηα ε νδόο εηζόδνπ; απφ ην ζηφκα δηαδεξκηθά κε εηζπλνή έλεζε δήγκα εληφκνπ, εξπεηνχ ή δψνπ. Πόηε; πφζνο ρξφλνο έρεη πεξάζεη απφ ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ. Καηάζηαζε αζζελνύο: επίπεδν ζπλείδεζεο ρξψκα δέξκαηνο (π.ρ. εάλ είλαη παληνχ εξπζξφ, δείρλεη δειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθνο). Σε πνην κέξνο; αγξνηηθή πεξηνρή εξγνζηάζην ζπλεξγείν ζπίηη δξφκνο, θιπ. Δάλ απηέο νη εξσηήζεηο απαληεζνχλ έζησ θαη ηειεθσληθά, ζπάληα είλαη αλαγθαία κεηάβαζε ηαηξνχ ζηνλ αζζελή. Αληίζεηα κάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαη ζα θαζπζηεξήζεη ε κεηαθνξά ηνπ ζην λνζνθνκείν. Ιζηνξηθό Σν αμίσκα φηη «θάζε ιεπηφ κεηξά» δελ αίξεη ηελ αξρή φηη πάληα ππάξρεη ιίγνο ρξφλνο γηα ελεκέξσζε, ζθέςε, εληνιέο θαη πξνγξακκαηηζκφ πάλσ ζηε ζσζηή αληηκεηψπηζε. Ο δηαζψζηεο πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πάζρνληα ή απφ παξεπξηζθφκελα άηνκα ζρεηηθά κε: ηελ νδό εηζόδνπ ηνπ δειεηεξίνπ: ηελ ηνμηθή νπζία εκπνξηθφ φλνκα θαηεγνξία ηελ έθηαζε ηεο επαθήο κε ην δειεηήξην ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο κε ην δειεηήξην ην ρξόλν από ηελ έθζεζε ζην δειεηήξην ζπκπηώκαηα ρξφλνο έλαξμεο θχζε ζνβαξφηεηα ηζηνξηθό πξνεγνύκελεο έθζεζεο άιιεο νπζίεο πνπ ειήθζεζαλ, όπσο: αιθνφι παξαθεηακφιε αζπηξίλε 248

7 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο εάλ πξνθιήζεθε εκεηόο ή άιιε παξέκβαζε αλ βξέζεθαλ θνληά ζηνλ πάζρνληα δείγκαηα ηνπ δειεηεξίνπ: ράπηα δνρείν πνπ πεξηέρεη ή πεξηείρε δειεηήξην δειεηεξηψδεο θπηφ. αηνκηθό αλακλεζηηθό ςπρηαηξηθό αλακλεζηηθό Αλ ν πάζρσλ έρεη απνπεηξαζεί λα απηνθηνλήζεη, είλαη δπλαηόλ λα έρεη εμαθαλίζεη θάζε έλδεημε πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε. Κιηληθή Αμηνιόγεζε έιεγρνο αλαπλνήο αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα (π.ρ. κεησκέλε ζε δειεηεξίαζε κε νπηνεηδή) βάζνο αλαπλνψλ νζκή αλαπλνήο έιεγρνο θπθινθνξίαο θαξδηαθή ζπρλφηεηα (ηαρπθαξδία ή βξαδπθαξδία) αξηεξηαθή πίεζε ηξηρνεηδηθή επαλαπιήξσζε έιεγρνο ζπλείδεζεο απαληά ζε εξσηήζεηο; πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν; ζπγρπηηθή νκηιία παξαηζζήζεηο; έιεγρνο νθζαικώλ κέγεζνο θφξεο αληζνθνξία, αληαλαθιαζηηθά έιεγρνο επηπεθπθφησλ π.ρ γηα εθρπκψζεηο, αηκνξξαγία έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο έιεγρνο δέξκαηνο ρξψκα εθίδξσζε αθπδάησζε κψισπεο, εθδνξέο, δεξκαηηθέο βιάβεο (εμάλζεκα, έγθαπκα, δηαβξψζεηο θ.ά) Οδεγίεο γηα επηηόπνπ αληηκεηώπηζε Δάλ ν ηφπνο ηνπ ζπκβάληνο είλαη καθξηά πξέπεη λα δνζνχλ νξηζκέλεο νδεγίεο απφ ην ηειέθσλν θαη πξηλ ηε δηαθνκηδή ηνπ αζζελνχο ψζηε λα κελ ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, φπσο: Δειεηήξηα από ην ζηόκα: ε πξφθιεζε εκεηνχ δελ ζπληζηάηαη πιένλ θαζψο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ κεγαιχηεξεο βιάβεο εάλ ην δειεηήξην είλαη ιηπνδηαιπηφ (π.ρ. πεηξέιαην, βελδίλε, βελδφιεο, DDT) ην θάξκαθν εθινγήο είλαη ml παξαθηλέιαηνπ. Δειεηήξηα από ηνπο πλεύκνλεο: ζε πεξίπησζε εηζπλνήο ληηξσδψλ αεξίσλ ή κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηβάιιεηαη ε άκεζε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζηνλ θαζαξφ αέξα ρνξήγεζε Ο %. Δειεηήξηα από ην δέξκα: νξηζκέλεο ηνμηθέο νπζίεο φπσο αληιίλεο, ηεηξαρισξάλζξαθαο, θαηλφιεο, παξάγσγα ηνπ παξαζείνπ, παξαθνπάηε κπνξνχλ εχθνια λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ απφ ην δέξκα, νδφο ηεο νπνίαο ε ζεκαζία ζπρλά ππνηηκάηαη 249

8 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη ακέζσο λα αθαηξεζνχλ ηα ελδχκαηα ηνπ αζζελνχο θαη λα πιπζεί ην δέξκα ηνπ κε δεζηφ ζαπνπλφλεξν, ελψ ρξεηάδεηαη πξνζνρή ην άηνκν πνπ βνεζάεη λα θνξάεη γάληηα Δειεηήξηα ζηα κάηηα: επηβάιιεηαη πιχζηκν κε ηξερνχκελν λεξφ ηεο βξχζεο γηα δέθα πεξίπνπ ιεπηά, ελψ ηα βιέθαξα είλαη αλνηρηά Δειεηήξηα κε έλεζε: ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο (θπξίσο ηνμηθνκαλείο) ρξεηάδεηαη ήπηα θιεβηθή ζηάζε κ' έλα ιάζηηρν θαη παγάθηα ζην ζεκείν ηεο έλεζεο Μεηαθνξά ζην λνζνθνκείν Ζ κεηαθνξά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί λα γίλεη κε ηδησηηθφ κέζν, αιιά κε ην ζσζηφ ηξφπν, δειαδή: Όινη νη αζζελείο κε απώιεηα ζπλείδεζεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν ζε ζέζε αλάλεςεο θαη κε ηελ θεθαιή ζε ρακειόηεξν επίπεδν, γηα λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο εηζξόθεζεο γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ Ζ ζνβαξφηεηα ηεο δειεηεξίαζεο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ακειεηέεο εθδειψζεηο κέρξη θαη θαηαζηάζεηο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή. Οη εθδειψζεηο αληαλαθινχλ ηε δπζιεηηνπξγία νπζηαζηηθά θάζε νξγάλνπ ή ηζηνχ θαη πεξηιακβάλνπλ: Τνπηθέο επηδξάζεηο: Δίλαη πεξηνξηζκέλεο ζηελ επηθάλεηα έθζεζεο θαη ζπλήζσο απνθαινχληαη ρεκηθά εγκαύμαηα. Αλάινγα κε ηε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έθζεζε, ηα ρεκηθά πξντφληα πνπ πξνθαινχλ ηνπηθέο επηδξάζεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: ήπηα εξεζηζηηθά (weak irritants) ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκφ (εμάλζεκα, πφλν, νίδεκα) ζηνπο βιελλνγφλνπο ηζρπξά εξεζηζηηθά (strong irritants) ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκφ (έγθαπκα) ζηνπο βιελλνγφλνπο θαη ην δέξκα, θαπζηηθέο νπζίεο - δηαβξσηηθά (corrosives) ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εγθαχκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε δπλεηηθά κφληκεο ηζηηθέο βιάβεο ή θαη ζάλαην. Σπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο: δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά, γλσζηαθέο δηαηαξαρέο δηαηαξαρέο ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ δηαηαξαρέο ζε βηνρεκηθνχο δείθηεο. Οη νπζίεο πνπ πξνθαινχλ ζπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο, αλάινγα κε ηε κέζε ζαλαηεθφξνο δφζε ηνπο (LD 50 median lethal dose) κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: 1. εμαηξεηηθά ηνμηθέο LD 50 < 1 mg/kg, 2. ηδηαίηεξα ηνμηθέο LD 50 1 to 50 mg/kg, 3. κέηξηα ηνμηθέο LD to 500 mg/kg, 4. ειαθξψο ηνμηθέο LD to 5.0 g/kg, 5. πξαθηηθά κε ηνμηθέο LD ζρεηηθά αβιαβείο LD 50 >15 g/kg. 5 to 15 g/kg, 250

9 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο Οη ηξεηο πξψηεο νπζίεο κε ηε κεγαιχηεξε δπλεηηθά ηνμηθφηεηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε «Κίλδπλνο», «Πξνεηδνπνίεζε» ή «Πξνζνρή» αληίζηνηρα. Σπλδπαζκόο ηνπηθώλ θαη ζπζηεκαηηθώλ επηδξάζεσλ. Επεηδή ηα ζεκεία θαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο δειεηεξίαζεο είλαη ζπλήζσο κε εηδηθά, ε δηάγλσζή ηεο είλαη πηζαλό λα κελ επηηεπρζεί. Ο θιηληθόο ηαηξόο ζα πξέπεη πάληα λα ππνςηάδεηαη δειεηεξίαζε ζε αζζελείο κε: αηθλίδηα ή κε δηθαηνινγεκέλε επηδείλσζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθφλαο ή ηξαπκαηηζκνχο πεξίεξγα ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία αζπλήζεηο ζπλδπαζκνχο θιηληθψλ εθδειψζεσλ. Αζζελείο κε ζνβαξή νμεία δειεηεξίαζε ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά αζπκπησκαηηθνί θαηά ηελ αξρηθή εθηίκεζή ηνπο. Οπζίεο ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε ηνμηθόηεηα θαζπζηεξεί αμηνζεκείσηα λα εκθαληζηεί είλαη νη αθφινπζεο: παξαθεηακόιε αληηλενπιαζκαηηθνί παξάγνληεο αληηκεηαβνιίηεο ηεηξαρισξάλζξαθαο θνιρηθίλε δηγνμίλε αηζπιελνγιπθόιε βαξέα κέηαιια (π.ρ.: κφιπβδνο αξζεληθφ κεζαλόιε καληηάξηα λαξθσηηθά ηδηαίηεξα ε δηθαηλνμπιάηε, ζαιηθπιηθά θάξκαθα αξγήο ή παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο (π.ρ: θαξβακαδεπίλε εληεξνδηαιπηέο ηακπιέηεο ιίζην θαηλπηνΐλε ζενθπιιίλε. Σα ζπκπηψκαηα θαη ηα ζεκεία πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ δειεηεξίνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφ εηζέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ. Σα γεληθά ζπκπηψκαηα αλάινγα κε ηελ νδφ εηζφδνπ ηνπ δειεηεξίνπ ζηνλ νξγαληζκφ αθνξνχλ: δειεηήξηα πνπ θαηαπίλνληαη θαη δξνπλ θαηεπζείαλ ζηα ζεκεία απ όπνπ πεξλά ε ηξνθή πξνθαιώληαο: εκεηφ θνηιηαθφ άιγνο ζπρλά δηάξξνηα βαξηά εγθαχκαηα ζηα ρείιε, ην ζηφκα, ηνλ νηζνθάγν θαη ην ζηφκαρν απφ θαπζηηθέο νπζίεο. δειεηήξηα πνπ εηζπλένληαη θαη δξνπλ ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο πξνθαιώληαο: εγθαχκαηα ζε ρείιε, ζηφκα, αεξνθφξνπο νδνχο 251

10 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 βήρα αίζζεκα πληγκνλήο πλεπκνληθφ νίδεκα. δειεηήξηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιώληαο: εμάλζεκα νίδεκα άιγνο εγθαχκαηα δηαβξψζεηο. δειεηήξηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο νθζαικνύο πξνθαιώληαο: δαθξχξξνηα άιγνο ηχθισζε. Ο δηαζώζηεο δελ πξέπεη λα πεξηκέλεη λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα γηα λα δξάζεη. Πξέπεη λα αληρλεύζεη ηε θύζε ηνπ δειεηεξίνπ θαη εάλ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ. Ζ λνζεξφηεηα θαη ε ηειηθή έθβαζε κηαο δειεηεξίαζεο εμαξηάηαη απφ: ηε θχζε ηεο ηνμηθήο νπζίαο, ηε δφζε πνπ απνξξνθήζεθε, ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζην δειεηήξην, ην ξπζκφ απνξξφθεζεο θαη απνκάθξπλζεο, ηελ ηαπηφρξνλε ιήςε αιθνφιεο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, άιινπο γεληθνχο παξάγνληεο φπσο ειηθία, πξνυπάξρνπζεο λφζνη, ηδηνζπζηαζία, θιπ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Όια ηα ζύκαηα δειεηεξίαζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά γηα: ζεκεία shock δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο. Σα δσηηθά ζεκεία θαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο είλαη ηα πην ρξήζηκα θιηληθά επξήκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηηίαο ηεο δειεηεξίαζεο απφ κηα άγλσζηε νπζία. Ζ ζπλνιηθή κλινική εικόνα ζπλήζσο ππνδεηθλχεη είηε: γεληθεπκέλε θπζηνινγηθή δηέγεξζε κε απμεκέλε: αξηεξηαθή πίεζε, θαξδηαθή ζπρλφηεηα, αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα, ζεξκνθξαζία, θαη δηέγεξζε ηνπ ΚΝ γεληθεπκέλε θπζηνινγηθή θαηαζηνιή κε κεησκέλα: δσηηθά ζεκεία, δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΚΝ. Η δηέγεξζε (Πίλ. 10-2) νθείιεηαη ζπλήζσο ζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο κεραληζκνχο δξάζεο: δηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 252

11 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο θαηαζηνιή ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, θεληξηθή παξαηζζεζηνγόλνο δξάζε θαξκαθεπηηθή ζηέξεζε ( drug withdrawal) πνπ εθδειώλεηαη σο ζπκπαζεηηθνηνλία. Ζ θαηαζηνιή (Πίλ. 10-2) ζπλήζσο είλαη απνηέιεζκα ελφο απφ ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο: αλαζηνιή ηνπ ζπκπαζεηηθνύ δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ θαηαζηνιή από νπηνεηδή κε εηδηθή θαηαζηνιή. Πίν Κλινικέρ εκδηλώζειρ ηηρ δηληηηπίαζηρ από διεγεπηικέρ και καηαζηαληικέρ οςζίερ. Γειεηεξίαζε από Γηεγεξηηθέο νπζίεο οβαπόηηηα ημεία και ζςμπηώμαηα Βαζκφο 1 Δθίδξσζε, αχμεζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, επεξεζηζηφηεηα, κπδξίαζε, ηξφκνο Βαζκφο 2 χγρπζε, ππξεηφο, ππεξδξαζηεξηφηεηα hyperactivity, ππέξηαζε, ηαρπθαξδία, ηαρχπλνηα Βαζκφο 3 Παξαιήξεκα, καλία, ππεξππξεμία, ηαρπαξξπζκίεο Βαζκφο 4 Κψκα, ζπαζκνί, θαξδηαγγεηαθή θαηάξξεπζε Γειεηεξίαζε από Καηαζηαιηηθέο νπζίεο οβαπόηηηα ημεία και ζςμπηώμαηα Βαζκφο 1 Λεζαξγηθφο; απνθξίλεηαη ζε εξσηήζεηο θαη εθηειεί εληνιέο Βαζκφο 2 Κσκαηψδεο; απνθξίλεηαη ζηα επψδπλα εξεζίζκαηα; εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ελ ησ βάζεη αληαλαθιαζηηθά αθέξαηα Βαζκφο 3 Κσκαηψδεο; δελ απνθξίλεηαη ζηα επψδπλα εξεζίζκαηα; απνπζία πιεηνςεθίαο αληαλαθιαζηηθψλ; αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή Βαζκφο 4 Κσκαηψδεο; δελ απνθξίλεηαη ζηα επψδπλα εξεζίζκαηα; Απνπζία φισλ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ; θαξδηαγγεηαθή θαη αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή Γηαγλσζηηθή ρνξήγεζε αληίδνησλ Γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αληίδνηα. Σαρεία επαλαθνξά ηεο δηαλνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο ή δηφξζσζε ησλ αλσκαιηψλ ησλ δσηηθψλ ηνπ ζεκείσλ κεηά απφ ρνξήγεζε: γιπθφδεο λαινμφλεο θινπκαδελίιεο είλαη νπζηαζηηθά δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο αληίζηνηρα: ππνγιπθαηκίαο δειεηεξίαζεο απφ νπηνεηδή ηνμηθφηεηαο απφ βελδνδηαδεπίλεο. Δπίζεο: Υπνμία: παξφκνηα αληίδξαζε κεηά απφ ρνξήγεζε νμπγφλνπ παξαπέκπεη ζε ππνμία. Δειεηεξίαζε από ζίδεξν: αιιαγή ζην ρξψκα ησλ νχξσλ κεηά απφ κηα δφζε δεθεξξνμακίλεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηβεβαίσζε (φρη φκσο θαη απνθιεηζκφ ζε πεξίπησζε κε ρξψζεο) δειεηεξίαζεο απφ ζίδεξν. Δειεηεξίαζε από αληηρνιηλεξγηθά: ζεξαπεπηηθή αληαπφθξηζε ζηε θπζνζηηγκίλε ππνδειψλεη, αιιά δελ νδεγεί ζηε δηάγλσζε δειεηεξίαζεο απφ αληηρνιηλεξγηθά, επεηδή ην θάξκαθν απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε εηδηθή δηέγεξζε αζζελψλ κε θαηαζηνιή ηνπ ΚΝ νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηε δξάζε ησλ αληηδφησλ δίδνληαη ζην

12 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Πίν Κλινικέρ εκδηλώζειρ δηληηηπιάζεων. Γηληηήπια αηξνπίλε, ακηηξππηηιιίλε, αληηηζηακηληθά, δηάθνξα καληηάξηα ςμπηώμαηα και ζημεία μεξφηεηα, ζεξκφηεηα δέξκαηνο, ππξεηφο, δίςα, μεξνζηνκία, κπδξίαζε, ηαρπθαξδία, θαηαθξάηεζε νχξσλ, παξαηζζήζεηο ζπαζκνί, απψιεηα ζπλείδεζεο νξγαλνθσζθνξηθά θαη θαξβακηδηθά νπηνεηδή ακθεηακίλεο, θνθαΐλε, ζενθπιιίλε κχζε, εθίδξσζε, δαθξχξξνηα, έκεηνη, βξαδπθαξδία, δηάξξνηα, ζπαζκνί, απψιεηα ζπλείδεζεο κχζε, κείσζε αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο, κείσζε ζεξκνθξαζίαο, εκεηνί, απψιεηα ζπλείδεζεο κπδξίαζε, αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, ηαρπθαξδία, αλεζπρία, δηέγεξζε, ζχγρπζε, παξαηζζήζεηο, ζπαζκνί, βαξβηηνπξηθά, βελδνδηαδεπίλεο, απφζπξζε απφ θαηαλάισζε αιθνφιεο ππφηαζε, ηξφκνο, ηαρπθαξδία, κείσζε ζεξκνθξαζίαο, παξαηζζήζεηο, δαθξχξξνηα 10.3 ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΟΞΕΙΑ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΗ Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δειεηεξίαζεο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο παξέκβαζεο θαη ιηγφηεξν απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ηνμηθήο νπζίαο. ηηο δειεηεξηάζεηο ηζρχεη ην αμίσκα φηη θάζε ιεπηφ κεηξά. Η αληηκεηώπηζε ηνπ δειεηεξηαζκέλνπ ή ελδερνκέλσο δειεηεξηαζκέλνπ αζζελνύο εμαξηάηαη από ηελ πξαγκαηηθή ή πξνβιεπόκελε ηνμηθόηεηα θαη ην ρξόλν πνπ έρεη παξέιζεη από ηελ έθζεζή ηνπ ζην δειεηήξην ΠΡΟΚΛΗΝΗΚΖ ΦΑΖ Πξνθιηληθή θάζε είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο έθζεζεο ζην δειεηήξην θαη ηεο έλαξμεο ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ ή ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαπίζησζεο ηεο δειεηεξίαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθιηληθήο θάζεο ε αληηκεηψπηζε βαζίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζην ηζηνξηθό (ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν έθζεζεο). Δπεηδή ην ηζηνξηθφ ελδέρεηαη λα είλαη αλαθξηβέο, ν ζεξάπσλ ζα πξέπεη πάληα λα ππνζέηεη ηε κέγηζηε έθζεζε. Όηαλ ε δειεηεξίαζε αθνξά παηδί, ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα ππνζέζεη φηη έρεη θαηαλαισζεί ην ζχλνιν ηεο νπζίαο πνπ ιείπεη απφ κηα αλνηθηή ζπζθεπαζία (θάξκαθα, βηνκεραληθά πξντφληα). Όινη νη αζζελείο νθείινπλ λα ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ δειεηεξίνπ θαη λα παξαθνινπζνύληαη, εθηόο θαη αλ ε αλακελόκελε ηνμηθόηεηα είλαη ακειεηέα ή έρεη παξέιζεη ν εθηηκώκελνο ρξόλνο εκθάληζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο. Πξψηκε θαη απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ αθφινπζε ηνμηθφηεηα, ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζεη ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Αλεμάξηεηα κε ηελ αθνινπζνχκελε κέζνδν, φζν ηαρχηεξα επηηεπρζεί ε απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε ζα είλαη. Τν ηζηνξηθό θαη ε θιηληθή εμέηαζε δε ζα πξέπεη λα θαζπζηεξνύλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ, αιιά ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαπηόρξνλα. 254

13 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο ΣΟΞΗΚΖ ΦΑΖ Τνμηθή θάζε είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκθάληζε θιηληθώλ ζεκείσλ ή ηελ εξγαζηεξηαθή δηαπίζησζε ηεο δειεηεξίαζεο κέρξη ηελ θνξύθσζε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηοξικήρ θάζηρ: ε αληηκεηώπηζε βαζίδεηαη ζηα επξήκαηα θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ελώ ην ηζηνξηθό θαη ε εξγαζηεξηαθή εθηίκεζε είλαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο. Η αλαδσνγόλεζε θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα. Δάλ ηα δσηηθά ζεκεία δελ είλαη θπζηνινγηθά, ην ηζηνξηθφ θαη ε θιηληθή εμέηαζε ζα πξέπεη αξρηθά λα είλαη ζχληνκα, λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αληηκεηψπηζε ή θαη λα παξαιεθζνχλ. Αζπκπησκαηηθνί αζζελείο Δθηφο αλ ε ηνμηθφηεηα είλαη ειάρηζηε ή αλακέλεηαη λα παξακείλεη, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί: θιεβηθή γξακκή παξαθνινχζεζε θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο (ζχλδεζε κε monitor) ρνξήγεζε νμπγφλνπ ζπλερήο παξαθνινχζεζε εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ΖΚΓ, απεηθνληζηηθφο έιεγρνο. Αζζελείο κε δηαηαξαρή ζην επίπεδν ζπλείδεζεο (θώκα ή ζπαζκνί) Θα πξέπεη λα ηνπο ρνξεγνχληαη: εθάπαμ ελδνθιέβηα δφζε γιπθφδεο θαη λαινμφλεο ζεηακίλε, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε φηαλ ρνξεγείηαη γιπθφδε, αλ θαη νη δξάζεηο ηεο δελ είλαη άκεζεο εκπεηξηθή ρνξήγεζε θαη άιισλ αληηδφησλ. Δθηφο θαη αλ ππνηεζεί φηη έρεη γίλεη πιήξεο απνξξφθεζε ηνπ δειεηεξίνπ, νη πξνζπάζεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο πεξαηηέξσ απνξξφθεζεο θαζψο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Αλαθνπή από δειεηεξίαζε άκεζε θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε Σε δειεηεξίαζε κε θαπζηηθέο νπζίεο δελ επηηξέπνληαη νη εκθπζήζεηο ζηόκα κε ζηόκα αιιά επηβάιιεηαη αεξηζκόο κε πξνζσπίδα. ηαρύηαηε δηαθνκηδή ηνπ αζζελνύο ζην λνζνθνκείν! Αξρηθή Αληηκεηώπηζε αζζελνύο ζε Κώκα Τν ελδερόκελν θαξκαθεπηηθήο δειεηεξίαζεο πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ θώκαηνο ηδίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα λεαξά ή κέζεο ειηθίαο άηνκα. Αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ελδερφκελν νμείαο δειεηεξίαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνινγείηαη ην επίπεδν ζπλείδεζεο θαη ην βάζνο ηνπ θψκαηνο ηφζν θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο φζν θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 255

14 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Μηα απιή θιηληθή κέζνδνο βαζκνιόγεζεο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζηηο νμείεο δειεηεξηάζεηο, είλαη ε θιίκαθα ηνπ Δδηκβνύξγνπ γηα ην θώκα (Πίλ. 10-4). Πίν Κλινική βαθμολόγηζη ηος επιπέδος ζςνείδηζηρ ζηιρ οξείερ δηληηηπιάζειρ με ηην Κλίμακα ηος Δδιμβούπγος. Βαθμόρ 0 Βαθμόρ Η Βαθμόρ ΗΗ Βαθμόρ ΗΗΗ Βαθμόρ ΗV Πιήξεο ζπλείδεζε Εάιε κε αληαπφθξηζε ζηηο πξνθνξηθέο εληνιέο Απψιεηα ζπλείδεζεο κε αληαπφθξηζε ζηα επψδπλα εξεζίζκαηα Απψιεηα ζπλείδεζεο κε αληαπφθξηζε κφλν ζηα έληνλα επψδπλα εξεζίζκαηα Απψιεηα ζπλείδεζεο ρσξίο αληαπφθξηζε ζηα έληνλα επψδπλα εξεζίζκαηα Δάλ ν αζζελήο είλαη ζε κωμαηώδη καηάζηαζη ε αληηκεηψπηζή ηνπ δελ δηαθέξεη γεληθά απφ ηηο άιιεο κνξθέο θψκαηνο. Βαζίδεηαη ζην κλεκνηερληθφ αιγφξηζκν ABCDEFG (βιέπε Κεθάιαην 2), αιιά κε ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. A = Μέξηκλα γηα ηνλ αεξαγσγό: Όινη νη αζζελείο κε απψιεηα ζπλείδεζεο πξέπεη λα δηαζσιελψλνληαη, κε ζθνπφ αθελφο, ηελ πξνθχιαμε ηνπ αεξαγσγνχ απφ εηζξφθεζε θαη, αθεηέξνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηάο ηνπ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ πλεπκνληθνχ αεξηζκνχ. Β = Υπνζηήξημε αλαπλνήο: Υνξήγεζε πςειήο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ. C = Υπνζηήξημε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ: Σνπνζέηεζε θιεβνθαζεηήξα θαη ρνξήγεζε πγξψλ. Δ = 'Έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο Οξηζκέλνη αζζελείο εκθαλίδνπλ είηε: Υπνζεξκία, ιφγσ βαζέσο θψκαηνο, ζπλππάξρνπζαο αγγεηνδηαζηνιήο (π.ρ. απφ ιήςε αιθνφιεο) θαη παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Δλψ ε ήπηα ππνζεξκία (κέρξη 32 ν C) είλαη εχθνια αλαζηξέςηκε θαη ρσξίο επηπηψζεηο, ε πην έληνλε ππνζεξκία, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνθαξδίνπ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε θάιπςε ηνπ αζζελνχο κε εηδηθέο θνπβέξηεο, θαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηβάιιεηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θεληξηθά θαη πεξηθεξηθά. Υπεξζεξκία ιφγσ θεληξηθήο δξάζεο αληηρνιηλεξγηθψλ θαξκάθσλ ή ζαιηθπιηθψλ. F = Έιεγρνο ζπαζκώλ: Πνιιά θάξκαθα θαη δειεηήξηα πξνθαινχλ ζπαζκνχο νη νπνίνη, εάλ επηκέλνπλ, απαηηνχλ επείγνπζα αληηκεηψπηζε κε ινξαδεπάκε ή δηαδεπάκε ζε ΔΦ ρνξήγεζε. G = Μέηξεζε ζαθράξνπ Η = Monitoring δσηηθώλ ζεκείσλ: Αξηεξηαθή πίεζε Καξδηαθφο ξπζκφο κε ΖΚΓ SpO ΦΑΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ Φάζε απνκάθξπλζεο ηνπ δειεηεξίνπ είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε κέγηζηε ηνμηθόηεηα κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πιήξνπο αλάξξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζηρ ηηρ απομάκπςνζηρ ηος δηληηηπίος ε αληηκεηψπηζε εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Η ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξηο όηνπ 256

15 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο ν αζζελήο αλαθηήζεη ηε ζπλείδεζή ηνπ θαη ν εξγαζηεξηαθφο θαη ΖΚΓξαθηθφο έιεγρνο δελ αλαδεηθλχνπλ παζνινγηθά επξήκαηα. Υπνηξνπέο παξνπζηάδνληαη: θαηά ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ νπφηε θαη απνξξνθάηαη δειεηήξην πνπ έρεη παξακείλεη ζην ζηνκάρη. Αζζελείο πνπ εκθαλίδνληαη αζπκπησκαηηθνί κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ παξαηεηακέλε ζεξαπεία ιφγσ ηεο έθζεζεο ζε θάπνην κεηαβνιίηε ηνπ δειεηεξίνπ πνπ κπνξεί λα είλαη πην επηβιαβήο απφ ηελ πξφδξνκε νπζία ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΘΔΝΟΤ Ο γηαηξφο πξέπεη λα ειέγμεη γηα: ρακειή ή πςειή αξηεξηαθή πίεζε ηαρπθαξδία ή βξαδπθαξδία βξνγρφζπαζκν αξξπζκία ή κεηαβνιέο ζην ΖΚΓ (π.ρ. δηεχξπλζε ηνπ QRS) αλεζπρία, δηεγεξζηκφηεηα, παξαηζζήζεηο ηηο θφξεο εάλ είλαη ίζεο ή εάλ ππάξρεη αληζνθνξία παξάιπζε ζε θάπνηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο ρακειή ή πςειή ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θάξκαθα πνπ έρεη ν αζζελήο έρεη καδί ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλίρλεπζε: ζεκείσλ ηξαπκαηηζκνχ (θπξίσο ζηελ θεθαιή θαη ζηνλ απρέλα), δεγκάησλ απφ θιεβνθεληήζεηο (επί ππνςίαο θαηάρξεζεο θαηαζηαιηηθψλ νπζηψλ), δεξκαηηθψλ αιινηψζεσλ (εξπζεκάησλ ή θιπθηαηλψλ), άιισλ ζεκείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ πξνυπάξρνπζα θαξδηαγγεηαθή, επαηηθή ή λεθξηθή λφζν, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηε δξάζε ησλ δειεηεξίσλ. Τνμηθέο νπζίεο βξαδείαο απνδέζκεπζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξγνπνξεκέλε ή παξαηεηακέλε δειεηεξίαζε ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ Τνμηθνινγηθόο έιεγρνο είλαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ νύξσλ, ηνπ αίκαηνο θαη κεξηθέο θνξέο ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ ή θαη δείγκαηνο ηεο ίδηαο ηεο ρεκηθήο νπζίαο. Ο ηνμηθνινγηθφο έιεγρνο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ή λα απνθιείζεη κηα ελδερφκελε δηάγλσζε. Έλαο εθηελήο έιεγρνο είλαη δαπαλεξφο θαη ζπλήζσο ε νινθιήξσζή ηνπ απαηηεί 2 κε 6 ψξεο γη απηφ νη δεηνχκελεο εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε. Ο ηνμηθνινγηθφο έιεγρνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε αζζελείο κε ζνβαξά θαη αζπλήζε επξήκαηα φπσο: δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαξδηαγγεηαθή αζηάζεηα θψκα δπζιεηηνπξγία πνιιαπιψλ νξγάλσλ αξξπζκίεο αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ζπαζκνχο ηνπο αζζελείο απηνχο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ κπνξεί νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. 257

16 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Μηα αξλεηηθή εξγαζηεξηαθή ηηκή δε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη απνθιείεη κηα δηάγλσζε (ε νπζία κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κε αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο, ε εμέηαζε δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη ην δειεηήξην). Η επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο ζε δεύηεξν ρξόλν κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ παξνπζία ηνπ δειεηεξίνπ ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΠΟΡΡΟΥΗΗ ΣΟΞΙΚΨΝ ΟΤΙΨΝ Ζ αληηκεηψπηζε είλαη αλάινγε κε ηελ νδφ εηζφδνπ ηνπ δειεηεξίνπ. Τνμηθόο παξάγνληαο από ηνπ ζηόκαηνο: Αξαίσζε Πεξηερνκέλνπ Σηνκάρνπ Κέλσζε Σηνκάρνπ κε: γαζηξηθή πιχζε ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα ν νπνίνο πξνζξνθά ην δειεηήξην Kαζαξηζκόο νιόθιεξνπ ηνπ εληέξνπ κε ηε ρνξήγεζε γιπθόιεο ζε θιύζκα (polyethylene glycol) Εηδηθά Αληίδνηα. Τνμηθόο παξάγνληαο δηα εηζπλνήο: Μεηαθνξά ζε θαζαξή αηκόζθαηξα Φνξήγεζε Ο %. Τνμηθόο παξάγνληαο δηα δεξκαηηθήο επαθήο: Απνκάθξπλζε ξππαζκέλσλ ξνύρσλ αλ ηα ξνχρα είλαη πξνζθνιιεκέλα ζην δέξκα αθφκα θαη κεηά απφ επηκειή πιχζε, δελ απνκαθξχλνληαη ηα δειεηήξηα. Επηκειήο πιύζε κε ζαπνύλη θαη λεξό ηεο επηθάλεηαο πνπ πξνζεβιήζε γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά, απνθεχγνληαο ηελ έληνλε ηξηβή ηνπ δέξκαηνο. Φξήζε ζακπνπάλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ από ηα καιιηά θαη ην θεθάιη. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ώζηε λα κελ έξζεη ν δηαζώζηεο ζε επαθή κε ηελ νπζία. Τνμηθόο παξάγνληαο ζε επαθή κε νθζαικό Πιύζε νθζαικνύ: κε λεξφ κε αλνηθηά ηα βιέθαξα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Έιεγρνο βιεθαξηθνύ επηπεθπθόηα: απνκάθξπλζε ζηέξεσλ θαηάινηπσλ. Κιείζηκν ηνπ νθζαικνύ κε απνζηεηξσκέλν επίζεκα. Φνξήγεζε αλαιγεηηθώλ αλ ρξεηαζηεί. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρνξήγεζε αληίδνησλ γηα ηνλ νθζαικό! Δπηηάρπλζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ηνμηθνύ παξάγνληα Από ηνπο λεθξνύο: αιθαινπνίεζε ησλ νχξσλ κε ηε ρνξήγεζε δηηηαλζξαθηθψλ (π.ρ ζηε δειεηεξίαζε κε ζαιηθπιηθά). Αηκνδηάιπζε ή αηκνδηήζεζε: γηα ζπγθεθξηκέλεο ηδηαίηεξα ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ κεζαλφιε, θαξβακαδεπίλε). 258

17 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟ Δθφζνλ ππάξρεη ζην ζηφκαρν δειεηήξην ή θάξκαθν πνπ δελ έρεη απνξξνθεζεί, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, κπνξεί λα απνκαθξπλζεί είηε κε: αξαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνκάρνπ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ κε: γαζηξηθή πιχζε πξφθιεζε εκεηνχ. Δπεηδή φκσο ηα πεξηζζφηεξα δειεηήξηα ή θάξκαθα απνξξνθψληαη πνιχ γξήγνξα, θακηά απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δελ είλαη απφιπηα αμηφπηζηε Απαίωζη Πεπιεσομένος ηομάσος Ζ αξαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνκάρνπ ζπληζηάηαη εάλ ε πνζφηεηα ηνπ δειεηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη δελ έρεη αθφκα απνξξνθεζεί, νπφηε ζεσξείηαη νπζηαζηηθά φηη είλαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. Η αξαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνκάρνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ύδαηνο ή πξνηηκόηεξν γάιαθηνο ζε δόζε 5 ml/10 kg ζσκαηηθνύ βάξνπο Κένωζη ηομάσος Τπάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ θέλσζεο ηνπ ζηνκάρνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπνχλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ο ηδαληθόο ρξόλνο γηα ηελ θέλσζε ηνπ ζηόκαρνπ ζεσξείηαη ε πξώηε ώξα κεηά ηε ιήςε ηνπ δειεηεξίνπ. Κξηηήξηα γηα ηελ απφθαζε θέλσζεο ζηνκάρνπ απνηεινχλ: ε ηνμηθφηεηα ηνπ δειεηεξίνπ ε πνζφηεηα ηνπ δειεηεξίνπ ν ρξφλνο πνπ πέξαζε απφ ηε ιήςε ηνπ δειεηεξίνπ. Γαζηξηθή Πιύζε Η θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ κε γαζηξηθή πιύζε είλαη ακθίβνιεο αμίαο θαη δελ ζπληζηάηαη πιένλ εάλ έρνπλ πεξάζεη > 4 ώξεο από ηε ιήςε ηνπ δειεηεξίνπ, εθηόο από εηδηθέο νπζίεο όπσο ζαιηθπιηθά θαη ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά. Η γαζηξηθή πιύζε κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε ζε νξηζκέλνπο αζζελείο κε δηαηαξαρέο ζπλείδεζεο όπνπ ιόγσ θαηαζηνιήο ησλ θαξπγγηθώλ αληαλαθιαζηηθώλ κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαγσγή θαη εηζξόθεζε. Ελδείμεηο Αλ θαη ζην 50 % πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ ε θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ δελ είλαη αλαγθαία θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο έρεη ακθηζβεηεζεί, εληνχηνηο ζεσξείηαη φηη έρεη έλδεημε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : θψκα βαζκνχ ΗΗΗ ή ΗV ιήςε ηεο ηνμηθήο νπζίαο εληφο ησλ πξνεγνπκέλσλ 4 σξψλ ιήςε ππεξβνιηθήο δφζεο ζαιηθπιηθψλ, νπηνχρσλ ή ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ (πνπ επηβξαδχλνπλ ηελ εθθέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ) εληφο ησλ πξνεγνπκέλσλ 12 σξψλ παξνπζία αληαλαθιαζηηθνχ θαηάπνζεο θαη θαξπγγηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ζηνπο αζζελείο ρσξίο απψιεηα ζπλείδεζεο ή, χπαξμε ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα γηα απνκφλσζε ηεο ηξαρείαο. 259

18 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 Αληελδείμεηο γαζηξηθήο πιύζεο Ζ γαζηξηθή πιχζε αληελδείθλπηαη: εάλ ν αζζελήο δελ ζέιεη λα ζπγθαηαζέηεη ή δελ ζπλεξγάδεηαη εάλ δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ππνζηήξημε ηνπ αεξαγσγνχ ή άιισλ επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ εάλ ην δειεηήξην είλαη αζθαιέζηεξν κέζα ζην ζηνκάρη παξά αιινχ, φπσο ζε δειεηεξίαζε κε πεηξειαηνεηδή, πνπ είλαη αβιαβή ζην ζηνκάρη αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απειληηική πνεςμονίηιδα εάλ εηζξνθεζνχλ ζε δειεηεξίαζε κε δηαβξσηηθέο θαη θαπζηηθέο νπζίεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πήξη ηος οιζοθάγος. Δηαδηθαζία γαζηξηθήο πιύζεο Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο γαζηξηθήο πιχζεο: ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή πιάγηα ζέζε θαη κε ηελ θεθαιή ζε ρακειφηεξν επίπεδν, πνπ βνεζάεη ηελ παξνρέηεπζε ηνπ ζηνκάρνπ ηζρπξή αλαξξφθεζε είλαη δηαζέζηκε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πιχζεο παξαθνινχζεζε ηνπ SpO 2 ζε φιε ηε δηαδηθαζία αθαηξνχληαη ηπρφλ μέλα ζψκαηα απφ ηε ζηνκαηηθή θαη θαξπγγηθή θνηιφηεηα πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζην ζηφκαρν ελφο ζσιήλα δηακέηξνπ 1cm πεξίπνπ (30FG) πξηλ αξρίζεη ε πιχζε αλαξξνθάηαη φζν είλαη δπλαηφ πεξηζζφηεξν γαζηξηθφ πεξηερφκελν θαη απνζηέιιεηαη γηα εμέηαζε ζηε ζπλέρεηα ρχλεηαη ζην ζσιήλα δεζηφ λεξφ ηεο βξχζεο ζε δηαδνρηθέο πνζφηεηεο ησλ 1ml.kg -1 θαη ακέζσο αλαξξνθάηαη πιήξσο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ ην πγξφ επηζηξέθεη θαζαξφ. Οη επηπινθέο ηεο γαζηξηθήο πιύζεο πεξηιακβάλνπλ: εηζξφθεζε γαζηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ξήμε ηνπ νηζνθάγνπ (ζπάληα επηπινθή), παξνδηθή ππνμία, ηαρπθαξδία, αξξπζκίεο θαη ηζραηκηθέο αιινηψζεηο ζην ΖΚΓξάθεκα. Πξόθιεζε Δκεηνύ ε πξόθιεζε εκεηνύ π.ρ κε ηε ρνξήγεζε ζηξνπηνύ ηππεθαθνπάλαο δελ ζπληζηάηαη πιένλ θαζώο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αληίζεηα κπνξεί λα πξνθιεζνύλ κεγαιύηεξεο βιάβεο, όπσο π.ρ. ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο νπφηε ππάξρεη ν κίνδςνορ ειζπόθηζηρ ζε πεξηπηψζεηο θαηάπνζεο καςζηικών θαπμάκων ή παπαγόγων ηος πεηπελαίος ΔΗΓΗΚΑ ΑΝΣΗΓΟΣΑ Δεδνκέλνπ όηη εηδηθά αληίδνηα ππάξρνπλ κόλν γηα ην 2 % πεξίπνπ ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ, ε αληηκεηώπηζε γηα ηηο πεξηζζόηεξεο νμείεο δειεηεξηάζεηο είλαη θπξίσο ζπκπησκαηηθή θαη κε εηδηθή, θαη βαζίδεηαη ζε γεληθά ππνζηεξηθηηθά κέηξα πνπ απνθηνύλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα γηα ηελ ηειηθή έθβαζε. ηνλ Πίλ αλαθέξνληαη ηα πην γλσζηά αληίδνηα. 260

19 10ν Κεθάιαην Ομείεο Γειεηεξηάζεηο Πίν Διδικά ανηίδοηα για διάθοπα δηληηήπια. Γηληηήπιο Ανηίδοηο Οπηνχρα Ναινμφλε (Narcan) Βελδνδηαδεπίλεο Φινπκαδελίιε (Anexate) Σξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά Φπζνζηηγκίλε, δηηηαλζξαθηθά Παξαθεηακφιε Ν- αθεηπινθπζηετλε ή κεζεηνλίλε Οξθαλνθσζθνξηθνί εζηέξεο Πξαιηδνμίκε (Pantopan, Contrathion) καδη κε Αηξνπίλε Καξβακηδηθέο ελψζεηο Αηξνπίλε Παξαθνπάη Βεληνλίηεο (Betonite) Κνθαΐλε Νηηξνγιπθεξίλε, βελδνδηαδεπίλεο β- αδξελεξγηθνί αλαζηνιείο γινπθαγφλν Aκθεηακίλεο Υισξνπξνκαδίλε (Lagarctil) ίδεξνο Γεζθεξξηνμακίλε Γηγνμίλε Αληηζψκαηα θαηά ηεο δηγνμίλεο Fab (Digobind) Κπαλίδηα Τδξνμπθνβαιακίλε (βηη Β 12, ληηξψδεο Ναηξην Κνπκαξηληθά Βηηακίλε Κ (Kapavit, Konakion) Μνλνμείδην άλζξαθα Ομπγφλν Δλεξγόο άλζξαθαο (Activated charcoal) ζε ζθόλε Ο ελεξγφο άλζξαθαο δελ απνηειεί εηδηθφ αληίδνην, αιιά ιφγσ ηεο έληνλεο πξνζξνθεηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ δειεηεξίνπ απφ ην ζηνκάρη πξηλ απηφ απνξξνθεζεί ζηελ θπθινθνξία. Ο ελεξγόο άλζξαθαο αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε απώιεηα ζπλείδεζεο εθηόο εάλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζηεγαλόηεηα ηνπ αεξαγσγνύ κε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε. Δνζνινγία ελεξγνύ άλζξαθα: Ο ελεξγφο άλζξαθαο δηαηίζεηαη σο ζθφλε πνπ αλακηγλχεηαη κε λεξφ θαη ρνξεγείηαη ζαλ ξφθεκα ζε: αξρηθή δφζε g δφζε ίζε κε 10 θνξέο ην πνζφ ηνπ δειεηεξίνπ πνπ απνξξνθήζεθε. Ο ελεξγόο άλζξαθαο έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη είλαη δξαζηηθόο κόλν εληόο ηεο πξώηεο ηεο ώξαο από ηε ιήςε ηεο ηνμηθήο νπζίαο, ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο δελ έρνπλ αθόκε θηάζεη ζην λνζνθνκείν. Ελδείμεηο ρνξήγεζεο ελεξγνύ άλζξαθα: ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά ζενθπιιίλε θαη ζρεηηθά θάξκαθα βαξβηηνπξηθά αζπηξίλε θηλίλε δηγνμίλε θαηλπηνΐλε θπθινζπνξίλεο παξαθνπάη Αληελδείμεηο ρνξήγεζεο ελεξγνύ άλζξαθα: ζίδεξνο, ιίζην ή άιιεο κεηαιιηθέο ελψζεηο θπαληνχρα ηζρπξά νμέα ή αιθαιηθά αιθνφιεο 261

20 Eιέλε Αζθεηνπνχινπ: Δπείγνπζα Ηαηξηθή 2007 απφζηαγκα πεηξειαίνπ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ Γηνύξεζε Φνξήγεζε πγξώλ θαη δηνπξεηηθώλ. Απαηηεί πξνζνρή δηφηη κπνξεί λα πξνθιεζεί πλεπκνληθφ νίδεκα, ή θαη ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο). Αιθαινπνίεζε νύξσλ δηεπθόιπλζε απνβνιήο νμέσλ: ζαιηθπιηθά θαηλνβαξβηηάιε επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε δηηηαλζξαθηθώλ. Ομηλνπνίεζε νύξσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνβνιή ακθεηακηλώλ αληελδείθλπηαη ζε ξαβδνκπόιπζε θαη κπνζθαηξηλνπξία. Αηκνδηάιπζε θαη αηκνδηήζεζε Ελδείμεηο κεγάιεο δφζεηο θαξκάθσλ φπσο ζαιηθπιηθά, ιίζην, βαιπξντθφ νμχ, θαξβακαδεπίλε, κεζαλφιε θψκα, άπλνηα, ζνβαξή ππφηαζε, δηαηαξαρέο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο πνπ δε δηνξζψλνληαη κε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε δειεηεξίαζε ζε αζζελείο κε πξνυπάξρνπζα θαξδηαθή, πλεπκνληθή, λεθξηθή, επαηηθή λφζν νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα απνβάινπλ ην δειεηήξην 10.5 ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΨΕΙ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΨΝ ΤΠΔΡΓΟΟΛΟΓΗΑ ΟΠΗΟΔΗΓΧΝ Ζ δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθφλα: αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα < 8 αλαπλνέο ην ιεπηό κύζε (θόξεο νθζαικώλ ζαλ ηελ θεθαιή θαξθίηζαο). Βέβαηα, ε κχζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ άιιεο αηηίεο φπσο: δειεηεξίαζε απφ νξγαλνθσζθνξηθνχο εζηέξεο, ρξήζε νθζαικηθψλ ζηαγφλσλ αηκνξξαγία ζην επίπεδν ηεο γέθπξαο. Γεληθέο αξρέο αληηκεηώπηζεο ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ηαηξφο πξέπεη : Να απειεπζεξώζεη ηνλ αεξαγσγό Να ρνξεγήζεη νμπγόλν Να βξεη κηα θιέβα γηα λα αξρίζεη ελδνθιέβηα έγρπζε λαινμόλεο (0,04 mg): πνπ είλαη εθιεθηηθφο αληαγσληζηήο ησλ νπηεηδψλ κέρξηο φηνπ νη αλαπλνέο ηνπ αζζελνχο επηζηξέςνπλ ζην θπζηνινγηθφ επίπεδν 262

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ Περιφερειακή Ενότητα Νομού Σρικάλων Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεςμοί τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ κεντρικήσ Κυβέρνηςησ φιλικοί ςτο παιδί ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ υγγραφείσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα