Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο"

Transcript

1 Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

2 Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί νξζά ηελ νξκόλε ηλζνπιίλε κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο.

3 Σν άηνκν κε αθραξώδε δηαβήηε ζην νδνληηαηξείν Γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ επείγνπζαο επηπινθήο θαηά ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία ρξεηάδεηαη λα ερνπκε ππόςε θαπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ αζζελή πξν ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο απηήο

4 Θαηξηθό ηζηνξηθό Έιεγρνο γιπθαηκηθνύ πξνθίι Σειεπηαίεο κεηξήζεηο ζαθράξνπ Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε πρλόηεηα ππνγιπθαηκηθώλ επεηζνδείσλ Φαξκαθεπηηθή αγσγή (είδνο, δόζε, ώξεο ιεςεο αληηδηαβεηηθώλ δηζθίσλ ή ηλζνπιίλεο, άιια θάξκαθα) Επηπινθέο Δ (θαξδηαγγεηαθή λόζνο, λεθξνπάζεηα) Εάλ θξίλεηαη ζθόπηκν ζπλελλόεζε θαη κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό)

5 Σν άηνκν κε αθραξώδε δηαβήηε ζην νδνληηαηξείν Ρύζκηζε ώξαο επίζθεςεο πλήζσο πξσηλεο επηζθέςεηο Γηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηλζνπιίλε πξέπεη λα γίλεηαη ξύζκηζε ώζηε ην ξαληεβνύ λα κελ ζπκπίπηεη κε ην κέγηζην ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο επεηδή απηή είλαη ε πεξίνδνο κέγηζηνπ θηλδύλνπ ππνγιπθαηκίαο

6 Δίαηηα εκαληηθό λα επηβεβαηώζνπκε όηη ην άηνκν έρεη θάεη θαλνληθά θαη έρεη ιάβεη ηελ ζπλεζηζκέλε ηνπ αγσγή Εάλ ην άηνκν δελ ιάβεη πξσηλό ιόγσ ηνπ νδνληηαηξηθνύ ξαληεβνύ θαη πάξεη ηελ δόζε ηλζνπιίλεο ηνπ θαλνληθά ηόηε ππάξρεη ζεκαληηθόο θίλδπλνο ππνγιπθαηκίαο Γηα ζπγθεθξηκέλεο επεκβάζεηο ν/ε νδνληίαηξνο κπνξεί λα δεηήζεη όπσο ην άηνκν αιιάμεη ηελ θαλνληθή ηνπ δηαηξνθή πξηλ ηελ επέκβαζε. Σόηε πηζαλόλ λα ρξεηάδεηαη ξύζκηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό

7 Επίπεδα αθράξνπ άθραξν Αλαιόγσο ηζηνξηθνύ, θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, θαη νδνληηαηξηθήο επέκβαζεο ν/ε νδνληίαηξνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηξεζεη ζάθραξν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επέκβαζεο Μεραλάθηα ζαθράξνπ (θηελά θαη αξθεηά αμηόπηζηα) Εάλ βξεζεί ηηκή ζαθράξνπ ρακειή (<80 mg/dl) ρνξήγεζε ελόο πδαηάλζξαθα γηα ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ ππνγιπθαηκηθνύ επεηζνδείνπ Εάλ ηα επίπεδα ζάθραξνπ είλαη ζεκαληηθά απμεκέλα ίζσο λα ρξεηαζηεί παξαπνκπή ηνπ αηόκνπ ζηνλ γηαηξό ηνπ γηα ξύζκηζε ζαθράξνπ πξηλ από κε επείγνπζα νδνληηαηξηθή ζεξαπεία.

8 Καηά ηελ ζεξαπεία Τπνγιπθαηκία Είλαη ε ζπρλόηεξε επηπινθή πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζην νδνληηαηξείν Αξρηθά ζπκπηώκαηα ε αηθλίδηα αιιαγή ζηελ δηάζεζε, πείλα, αδπλακία. Αθνινπζεί ηδξώηαο, ηαρπθαξδία, δπζθνιία ζηελ ζπγθέληξσζε. Εάλ δελ αληηκεησπηζζεί κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απώιεηα ζπλείδεζεο, ππόηαζε, ππνζεξκία, ζπαζκνύο, θώκα, θαη ζάλαην. Τπεξγιπθαηκία

9 Υπογλυκαιμία γλσκόδε αίμαηος απο mg/dl ιζοδσναμεί με ήπια σπογλσκαιμία, mg/dl με μέηριας ζοβαρόηεηας σπογλσκαιμία και λιγόηερο απο 40 mg/dl με ζοβαρή σπογλσκαιμία ): Υπογλσκαιμία ζπκβαίλεη από θαηξνύ εηο θαηξόλ ζε όια ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαβήηε θαη απνηειεί έλα ζηνηρείν ηεο δσήο κε δηαβήηε. Παξόιν πνπ νξηζκέλεο θνξέο δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί, ε ππνγιπθαηκία κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί άκεζα θαη εύθνια πξηλ ε θαηάζηαζε ρεηξνηεξέςεη. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηη είλαη ππνγιπθαηκία πνηα ηα ζπκπηώκαηα ηεο θαη πσο λα ηελ αληηκεησπίζνπκε

10 Τπνγιπθαηκία πκπηώκαηα ππνγιπθαηκίαο απνηεινύλ -Σξόκνο (ηξέκνπιν) - Ζαιάδα - θξύνο ηδξώηαο - Πείλα - Πνλνθέθαινο - Χρξόηεηα δέξκαηνο - Αηθλίδηα αιιαγή δηάζεζεο - Μεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά, - Επεξεζηζηόηεηα - Αδέμηεο θηλήζεηο - Αηκσδία- κνύδηαζκα γύξσ από ην ζηόκα - ύγρπζε ή δπζθνιία ζηελ πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε - παζκνί - Απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ

11 Ο ηαρύηεξνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο ππνγιπθαηκίαο είλαη κε θάπνηα κνξθή εύθνια απνξξνθνύκελνπ πδαηάλζξαθα όπσο ηακπιέηεο γιπθόδεο, 1 θνπηαιάθη δάραξε ή κέιη, κηζό πνηήξη ρπκό ή γάια. Τπνγιπθαηκία

12 Τπνγιπθαηκία Είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη έιεγρνο ζάθραξνπ αίκαηνο κε ην κεραλάθη (εάλ απηό κπνξεί λα γίλεη άκεζα) κε ηελ έλαξμε ζπκπησκάησλ ππνγιπθαηκίαο θαζώο θαη ιεπηά κεηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο. Εάλ δελ ππάξρεη κεραλάθη ηόηε γίλεηαη αληηκεηώπηζε πηζαλώλ ζπκπησκάησλ σο επί ππνγιπθαηκίαο. Η γιπθαγόλε είλαη κία νπζία πνπ αλεβάδεη ηελ γιπθόδε ηνπ αίκαηνο θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί σο έλεζε ζε άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ δαραξνύρεο νπζίεο από ην ζηόκα.

13 Διαβηηική κεηοξέωζη Η δηαβεηηθή θεηνμέσζε είλαη κία ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θώκα ή αθόκε θαη ζάλαην. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε άηνκα κε δηαβήηε ηύπνπ 1 θαη ζπαληόηεξα ζε άηνκα κε δηαβήηε ηύπνπ 2. Κεηνμέσζε ζεκαίλεη επηθίλδπλα ςειά επίπεδα θεηόλεο. Οη θεηόλεο είλαη νμέα ηα νπνία ζπζζσξεύνληαη ζην αίκα. Παξνπζηάδνληαη ζηα νύξα όηαλ ην ζώκα δελ έρεη αξθεηή ηλζνπιίλε θαη "δειεηεξηάδνπλ" ην ζώκα. Απνηεινύλ πξνεηδνπνίεζε όηη ν δηαβήηεο είλαη κε ειεγρόκελνο ή όηη ην άηνκν αζζελεί ή έρεη ινίκσμε. Η αληηκεηώπηζε ηεο θεηνμέσζεο γίλεηαη ζην λνζνθνκείν αιιά ε θεηνμέσζε κπνξεί λα πξνιεθζεί καζαίλνληαο ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία θαη ειέγρνληαο ζπζηεκαηηθά ην ζάθραξν αίκαηνο θαη εάλ ρξεηάδεηαη ηα νύξα.

14 Δηαβεηηθή Κεηνμέσζε Αξρηθά ζπκπηώκαηα απνηεινύλ - Δίςα ή μεξόηεηα ζηόκαηνο - πρλή νύξεζε - Φειό ζάθραξν - Φειά επίπεδα θεηόλεο ζηα νύξα Αθνινπζνύλ αιιά ζπκπηώκαηα όπσο - πλερήο θόπσζε - Ξεξό ή εξπζξό δέξκα - Ναπηία θαη εκεηόο - Δπζθνιία ζηελ αλαπλνή - Υαξαθηεξηζηηθή νζκή αλαπλνήο - Δπζθνιία ζπγθέληξσζεο

15 Υπεπωζμωηικό υπεπγλυκαιμικό μη κεηωηικό ζύνδπομο Είλαη κία ζνβαξή θαηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζπρλόηεξα ζε πην ειηθησκέλα άηνκα. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε άηνκα κε δηαβήηε ηύπνπ 1 αιιά ζπρλόηεξα ζπκβαίλεη ζε άηνκα κε δηαβήηε ηύπνπ 2. ην ππεξσζκσηηθό ππεξγιπθαηκηθό κε θεησηηθό ζύλδξνκν ε γιπθόδε αίκαηνο αλεβαίλεη πνιύ ςειά νδεγώληαο ζε αθπδάησζε. Εάλ δελ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα νδεγεί ζε επηιεπηηθνύο ζπαζκνύο θώκα (απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ) θαη ζάλαην.

16 Μεηά ηελ ζεξαπεηα Απμεκέλνο θίλδπλνο ινηκώμεσλ θαη πην αξγή επνύισζε πιεγώλ ζε άηνκα κε αξξύζκηζην δηαβήηε. Κάιπςε κε αληηβίσζε αηόκσλ πνπ έρνπλ ζηνκαηηθέο ινηκώμεηο ή απηώλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε εθηεηακέλα ρεηξνπξγεία. Αιιαγή αληηδηαβεηηθήο αγσγήο ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζε άηνκα πνπ ν νδνληίαηξνο ππνινγίδεη όηη ε δηαηξνθή ζα επεξεαζηεί από ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία Απνθπγή αζπηξίλεο θαη ζαιηθπιηθώλ ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ηλζνπιίλε θαη ζνπιθνλπινπξίεο ιόγσ απμεζεο θηλδύλνπ ππνγιπθαηκίαο κε ηα ζθεπάζκαηα απηά.

17 Medic Alert

18 Ο δηαβήηεο κνηάδεη κε νδήγεζε ζε έλα κεγάιν απηνθηλεηόδξνκν Είλαη δύζθνινο θαη δπλεηηθά επηθίλδπλνο ΑΛΛΑ Εάλ κάζεηο ηη πξέπεη λα θάλεηο, είζαη πξνζεθηηθόο θαη αθνινπζείο ηνπο θαλόλεο Δέλ έρεηο λα θνβεζείο ηίπνηα θαη κπνξείο λα απνθύγεηο πνιιά πξνβιήκαηα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα