Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α"

Transcript

1 Υ Δ Γ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Τ ΓΙΑΘΔΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ Γενικέρ Γιαηάξειρ Άπθπο 1 κοπόρ Ανηικείμενο ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αναγκαία ςμπληπυμαηικά Μέηπα Δθαπμογήρ ηος Κανονιζμού (ΔΚ) Απιθμ. 1107/2009, 396/2005 και Οδηγίαρ 2009/128. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο Δθαπμογήρ Απμόδια Απσή Άπθπο 2 Άπθπο 3 Πεδίο Δθαπμογήρ ςνηονιζηική Δθνική Απσή (ΔΑ) και Απμόδιερ Απσέρ 1

2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Αναγκαία Μέηπα Δθαπμογήρ ηυν Κανονιζμών (ΔΚ) Απιθμ.1107/2009 και 396/2005 και ηυν Δθαπμοζηικών αςηών Άπθπο 4 Άπθπο 5 Άπθπο 6 Άπθπο 7 Άπθπο 8 Άπθπο 9 Άδεια διάθεζηρ ζηην αγοπά Δπιζηημονική Δπιηποπή Γευπγικών Φαπμάκυν Παπάβολα πος αθοπούν ηην αδειοδόηηζη ηυν θςηοπποζηαηεςηικών πποφόνηυν Έλεγσοι γευπγικών θαπμάκυν Όπγανα ελέγσυν γευπγικών θαπμάκυν και απμοδιόηηηερ Γιοικηηικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα γευπγικών θαπμάκυν Άπθπο 10 Ποινικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα γευπγικών θαπμάκυν Άπθπο 11 Τπεύθςνα θςζικά ππόζυπα για ηιρ κςπώζειρ Άπθπο 12 Έλεγσοι ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν Άπθπο 13 Γιοικηηικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν Άπθπο 14 Ποινικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν 2

3 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ Πποζαπμογή ηηρ Δθνικήρ Νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2009/128/ΔΚ Σμήμα Ππώηο Μέηπα Άμεζηρ Δθαπμογήρ ηηρ Οδηγίαρ 2009/128/ΔΚ Κεθάλαιο Α Γενικέρ Γιαηάξειρ Άπθπο 15 Ανηικείμενο Άπθπο 16 Πεδίο Δθαπμογήρ Άπθπο 17 Οπιζμοί Άπθπο 18 Δθνικά σέδια Γπάζηρ Κεθάλαιο Β Καηάπηιζη, Πυλήζειρ Γευπγικών Φαπμάκυν, Δνημέπυζη και Δςαιζθηηοποίηζη Άπθπο 19 Καηάπηιζη Άπθπο 20 Απαιηήζειρ για ηιρ πυλήζειρ γευπγικών θαπμάκυν 3

4 Άπθπο 21 Δνημέπυζη και εςαιζθηηοποίηζη ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Δξοπλιζμόρ Δθαπμογήρ Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 22 Δπιθεώπηζη ηος σπηζιμοποιούμενος εξοπλιζμού εθαπμογήρ γευπγικών θαπμάκυν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Διδικέρ Ππακηικέρ και Υπήζειρ Άπθπο 23 Αεποτεκαζμοί Άπθπο 24 Δνημέπυζη ηος κοινού Άπθπο 25 Διδικά Μέηπα για ηην Πποζηαζία ηος ςδάηινος πεπιβάλλονηορ και ηος πόζιμος νεπού Άπθπο 26 Μείυζη ηηρ σπήζηρ γευπγικών θαπμάκυν ή ηυν κινδύνυν ηοςρ ζε ειδικέρ πεπιοσέρ Άπθπο 27 Υειπιζμόρ και Αποθήκεςζη ηυν Γευπγικών Φαπμάκυν και Γιασείπιζη ηυν ςζκεςαζιών ηοςρ και ηος Δναπομείνανηορ Γευπγικού Φαπμάκος Άπθπο 28 Ολοκληπυμένη θςηοπποζηαζία ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Γείκηερ, Τποβολή Δκθέζευν και Ανηαλλαγή Πληποθοπιών 4

5 Άπθπο 29 Γείκηερ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ Σελικέρ Γιαηάξειρ Άπθπο 30 Κςπώζειρ Άπθπο 31 Σέλη και επιβαπύνζειρ Σμήμα Γεύηεπο Δθνικά Μέηπα ςμμόπθυζηρ ππορ ηιρ Απαιηήζειρ ηηρ Οδηγίαρ 2009/128/ΔΚ Άπθπο 32 Καηάπηιζη ηυν Δθνικών σεδίυν Γπάζηρ Άπθπο 33 Ππόγπαμμα Καηάπηιζηρ ζηην Οπθολογική Υπήζη ηυν Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 34 Μηηπώο Βιομησανιών και Βιοηεσνιών Παπαζκεςήρ Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 35 Άδεια Δμποπίαρ Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 36 Καηάλογορ Δγκεκπιμένυν Φςηοπποζηαηεςηικών Πποφόνηυν Ηλεκηπονική Καηαγπαθή ηηρ Γιακίνηζηρ Άπθπο 37 Γιαδικαζίερ Δνημέπυζηρ ηος Κοινού για ηα Γευπγικά Φάπμακα 5

6 Άπθπο 38 ύζηημα Δπιθεώπηζηρ ηος Δξοπλιζμού Δθαπμογήρ Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 39 Δθαπμογή Γευπγικών Φαπμάκυν με Αεποτεκαζμό Άπθπο 40 Θέζπιζη Διδικών Μέηπυν για ηην Πποζηαζία ηυν Τδάηινυν Πόπυν Άπθπο 41 Μέηπα μείυζηρ ηηρ σπήζηρ γευπγικών θαπμάκυν ή ηυν κινδύνυν ηοςρ ζε ειδικέρ πεπιοσέρ Άπθπο 42 Υειπιζμόρ, εθαπμογή και αποθήκεςζη ηυν ζκεςαζμάηυν γευπγικών θαπμάκυν Άπθπο 43 Ολοκληπυμένη Φςηοπποζηαζίαρ Άπθπο 44 Έλεγσοι ζηην Οπθολογική Υπήζη ηυν Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 45 Γιοικηηικέρ Κςπώζειρ επί Παπαβάζευν ζε Θέμαηα Οπθολογικήρ Υπήζηρ Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 46 Ποινικέρ Κςπώζειρ Δπί Παπαβάζευν ζε Θέμαηα Οπθολογικήρ Υπήζηρ Γευπγικών Φαπμάκυν ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Άλλερ Γιαηάξειρ Άπθπο 47 Παπακολούθηζη Σιμών Γευπγικών Φαπμάκυν Άπθπο 48 κεςάζμαηα θςηοπποζηαζίαρ πος πεπιέσοςν μακπο-οπγανιζμούρ 6

7 Άπθπο 49 Κςπώζειρ επί Παπαβάζευν ζε Θέμαηα Καηαπολεμήζευν ενηόμυν και ηπυκηικών ζε καηοικημένερ πεπιοσέρ. Άπθπο 50 Δξοςζιοδοηικέρ Γιαηάξειρ Άπθπο 51 Σποποποίηζη ηυν διαηάξευν ηος ν. 721/1977 για ηα βιοκηόνα πποφόνηα ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ Άπθπο 52 Καηαπγούμενερ Γιαηάξειρ Άπθπο 53 Έναπξη ιζσύορ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α. Παπάβολα αδειοδόηηζηρ Β. Πεπιεσόμενο καηάπηιζηρ Γ. Μέηπα διαζθάλιζηρ ηηρ ανθπώπινηρ ςγείαρ και ηηρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ καηά ηην εθαπμογή ηυν γευπγικών θαπμάκυν Γ. Γενικέρ Απσέρ ηηρ ολοκληπυμένηρ θςηοπποζηαζίαρ 7

8 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άπθπο 1 κοπόρ Ανηικείμενο 1. θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη: α) ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ: i) ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ Καλνληζκψλ απηνχ, ii) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2005, γηα ηα αλψηαηα φξηα ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ Καλνληζκψλ απηνχ β) ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ πιαηζίνπ θνηλνηηθήο 8

9 δξάζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ησλ εθαξκνζηηθψλ κέηξσλ απηήο θαη ε ιήςε εζληθψλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο. γ) ε ζέζπηζε άιισλ δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηα γεσξγηθά θάξκαθα. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ (ΔΚ) ΑΡΙΘ /2009 ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2009/128 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ Άπθπο 2 Πεδίο Δθαπμογήρ Σν κέξνο απηφ ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδεηαη ζηα γεσξγηθά θάξκαθα πνπ είλαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη βηνθηφλα. 9

10 Άπθπο 3 ςνηονιζηική Δθνική Απσή (ΔΑ) και Απμόδιερ Απσέρ 1. Η Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νξίδεηαη σο πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή (ΔΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ: i) ηνπ Kαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. ii) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 2005, γηα ηα αλψηαηα φξηα ππνιεηκκάησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. iii) ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Οθησβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Οξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 2. Η ΔΑ είλαη ππεχζπλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ, ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ησλ άιισλ Κξαηψλ Μειψλ, ηνπο παξαζθεπαζηέο, ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο 10

11 επαγγεικαηίεο ρξήζηεο θαη δηάθνξνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή κε Κνηλή Απνθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 4. Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ, σο απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 είλαη ην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ζηελ πεξίπησζε ζπλαξκνδηφηεηαο, κπνξεί λα νξίδνληαη θη άιιεο Αξκφδηεο Αξρέο αμηνιφγεζεο, πνπ πιεξνχλ ηηο επηζηεκνληθέο πξνυπνζέζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν. 11

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ TΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ (ΔΚ) ΑΡΙΘ /2009 ΚΑΙ 396/2005 ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΣΙΚΩΝ ΑΤΣΩΝ Άπθπο 4 Άδεια διάθεζηρ ζηην αγοπά 1. Γηα ηε δηάζεζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά απαηηείηαη άδεηα απφ ηελ πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή (ΔΑ). 2. Ο αηηψλ πνπ επηζπκεί λα δηαζέζεη έλα θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ ζηε Υψξα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ ΔΑ είηε απηνπξνζψπσο ή κέζσ εθπξνζψπνπ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα αηηνχληα πνπ δελ έρεη έδξα ζηε Υψξα, ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο ζηε Υψξα. 3. Πξνθεηκέλνπ γηα αίηεζε πνπ αθνξά ηελ έθδνζε απφ ηελ ΔΑ άδεηαο παξάιιεινπ εκπνξίνπ ή άδεηαο πεηξακαηηζκνχ απηή ππνβάιιεηαη απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε έδξα ηε Υψξα. 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ρνξεγείηαη, αλαλεψλεηαη, ηξνπνπνηείηαη ή αλαθαιείηαη ε άδεηα δηάζεζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1107/ Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαθέινπ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη αίηεζε θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη κειέηεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 12

13 1107/2009 θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ Καλνληζκψλ θαζψο θαη ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 6. Οη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑ. Σεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά θαηεγνξία αηηήζεσλ (φπσο λέα πξντφληα, παλνκνηφηππα) κε βάζε ηελ εκεξνκελία πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ. 7. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 3, παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αζθάιεηαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 8. Η αμηνιφγεζε ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηνλ Καλνληζκφ 1107/2009 ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία πιεξφηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία αίηεζεο θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν ελδηαθεξφκελνο. 9. Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ε ΔΑ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο λα εθθξάζεη θαη/ή λα ππνβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ. 10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εθδίδεηαη απφθαζε άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο 13

14 11. Η ΔΑ ηεξεί Μεηξψν θαηφρσλ άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνθηφλσλ θαη ην αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη. ε θάζε θάηνρν άδεηαο ρνξεγείηαη εηδηθφο θσδηθφο αξηζκφο θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν. Οη θάηνρνη αδεηψλ δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνθηφλσλ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ ζε θάζε έγγξαθν επηθνηλσλίαο κε ηελ ΔΑ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο ή ηηο Αξκφδηεο Αξρέο άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 12. Όιεο νη άδεηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑ. Οη άδεηεο είλαη δηαζέζηκεο, χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, θαζψο θαη νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πιελ ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο βαξχλνπλ ηνπο αηηνχληεο. Άπθπο 5 Δπιζηημονική Δπιηποπή Γευπγικών Φαπμάκυν 1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ (Δ.Δ.Γ.Φ.) σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ζέκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ είλαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη βηνθηφλα. 2. Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ ζπγθξνηείηαη απφ: α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο σο πξφεδξν. 14

15 β) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο σο κέινο. γ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο σο κέινο. δ) έλαλ εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ηνμηθνινγίαο θαη έθζεζεο ηνπ ρξήζηε σο κέινο. ε) έλαλ εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνηνμηθνινγίαο σο κέινο. ζη) έλαλ εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ηχρεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζην πεξηβάιινλ σο κέινο. δ) έλαλ εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ππνιεηκκάησλ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο σο κέινο. ε) έλαλ εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα βηνινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο κέινο. ζ) έλα εηδηθφ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα ρεκηθνχ ειέγρνπ σο κέινο. η) έλαλ εθπξφζσπν ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ σο κέινο. ηα) έλαλ εθπξφζσπν ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ αγξνηψλ σο κέινο. ηβ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ΔΤΦ σο κέινο. 3. Υξέε Γξακκαηέα ηεο Δ.Δ.Γ.Φ. εθηειεί έλαο εθ ησλ ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο 4. Σα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαζψο θαη ν Γξακκαηέαο 15

16 νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ δ ζ είλαη θαηά πξνηίκεζε κέιε ΓΔΠ. Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ η ηβ ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.. 5. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο. Η ζπκκεηνρή ηνπ θάζε κέινπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν ζεηείεο. 6. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Δ.Γ.Φ. είλαη: α) ε παξνρή επηζηεκνληθήο γλσκάηεπζεο ζε ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαηφπηλ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΑ. β) ε παξνρή επηζηεκνληθήο γλσκάηεπζεο φζνλ αθνξά ελζηάζεηο ζε ζέκαηα άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 7. Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη είλαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ 5 κέιε. 8. Η Δπηηξνπή απνθαίλεηαη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΑ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ παξίζηαληαη 9. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Δ.Γ.Φ. κπνξεί λα θαιεί λα εθζέηνπλ ηε γλψκε ηνπο ελψπηνλ ηεο Δ.Δ.Γ.Φ., φπνηνλ άιιν κπνξεί λα έρεη έγθπξε γλψκε επί ησλ ζεκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. 16

17 10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νξίδνληαη ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Γ.Φ. Άπθπο 6 Παπάβολα πος αθοπούν ηην αδειοδόηηζη ηυν θςηοπποζηαηεςηικών πποφόνηυν 1. Η αίηεζε γηα έγθξηζε δξαζηηθήο, αληηθπηνηνμηθήο ή ζπλεξγηζηηθήο νπζίαο θαζψο θαη ε αίηεζε γηα άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1107/2009, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην νηθείν παξάβνιν γηα ηελ εμέηαζε ηεο. 2. Καζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ παξαβφισλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ αλσηάησλ νξίσλ ππνιεηκκάησλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο λφκνπ 3. Σν χςνο ησλ παξαβφισλ είλαη αλαινγηθφ θαη αληαπνδνηηθφ, θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Σα παξάβνια θαηαηίζεληαη ππέξ ηνπ Σακείνπ Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 4. Απαγνξεχεηαη ε ζέζπηζε θαη ε επηβνιή άιινπ παξαβφινπ νηαζδήπνηε κνξθήο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 17

18 Άπθπο 7 Έλεγσοι γευπγικών θαπμάκυν Η ΔΑ θαηαξηίδεη θαη ζπληνλίδεη εηήζηα ή πνιπεηή πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ηεξνχληαη ζηελ πξάμε νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηα γεσξγηθά θάξκαθα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ, ησλ θαηαλαισηψλ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Άπθπο 8 Όπγανα ελέγσυν γευπγικών θαπμάκυν και απμοδιόηηηερ 1) Ο έιεγρνο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη κε παξάιιειε δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρσλ απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Η ΔΑ ηεξεί αξρείν ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηνπο ειέγρνπο ππαιιήισλ κεηά απφ πξφηαζε ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Η ΔΑ ζεζπίδεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ειέγρσλ ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Η θαηάξηηζε απηή ζπλίζηαηαη ζε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα 18

19 ειέγρσλ. Η θαηάξηηζε ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη θαηά ηηο θείκελεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 2) Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ λφκσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπλδξνκή ζηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ ππαιιήινπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 3) Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ νη εληεηαικέλνη γηα ηνπο ειέγρνπο ππάιιεινη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηδίσο: α) λα ειέγρνπλ θάζε είδνπο ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ινηπά έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δηνηθεηψλ, δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, δηαρεηξηζηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή δηαρείξηζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο απνζήθεπζήο ηνπο, θαη νπνπδήπνηε θαη εάλ απηά θπιάζζνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηά ηνπο, β) λα ελεξγνχλ έξεπλεο ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, γ) λα ζθξαγίδνπλ νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν ή έγγξαθα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ζην κέηξν ησλ αλαγθψλ απηνχ 4. Η ζρεηηθή εληνιή παξέρεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 19

20 ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Φπηψλ & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξεκπφδηζεο ή παξαθψιπζεο απηήο ή άξλεζεο εκθάληζεο ησλ αηηνχκελσλ, ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ ή ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ή απνζπαζκάησλ ηνπο. 5. Γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ, ζπληάζζεηαη απφ απηφλ πνπ ηηο δηεμήγαγε έθζεζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ. 6. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπφδηζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ή ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απηνί κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ησλ αζηπλνκηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ αξρψλ. Η ζπλδξνκή απηή κπνξεί λα δεηεζεί θαη πξνιεπηηθά. Άπθπο 9 Γιοικηηικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα γευπγικών θαπμάκυν 1. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππνβιήζεθαλ πιαζηά ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία ζην θάθειν κε βάζε ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζε έλα γεσξγηθφ θάξκαθν ή απνθξχπηνληαη ζηνηρεία γλσζηά θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ, ή δελ γλσζηνπνηνχληαη δπλεηηθά επηβιαβείο ή κε απνδεθηέο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν, ηα δψα ή ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1107/2009 επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ θαη απαγνξεχεηαη ε 20

21 δηάζεζε ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πεξίπησζεο. 2. Όπνηνο εηζάγεη, παξαζθεπάδεη, ζπζθεπάδεη, απνζεθεχεη, κεηαθηλεί ή εκπνξεχεηαη κε εγθεθξηκέλα ζηε ρψξα γεσξγηθά θάξκαθα ή δξαζηηθέο νπζίεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο ή ηελ δηαθίλεζε πξνο άιιν Κξάηνο Μέινο ρσξίο έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. Σα ελ ιφγσ γεσξγηθά θάξκαθα δεζκεχνληαη θαη επαλεμάγνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή επηζηξέθνληαη ζην Κξάηνο Μέινο απνζηνιήο, πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή θαηαζηξέθνληαη. Οη δαπάλεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ θάηνρν ησλ θαηαζρεζέλησλ πξντφλησλ. 3. Όπνηνο εηζάγεη, παξαζθεπάδεη πξνο εκπνξία, εκπνξεχεηαη, θαηέρεη, δηαζέηεη θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη δσξεάλ, αληαιιάζζεη, κεηαθέξεη, ρξεζηκνπνηεί ή δηαθεκίδεη κέζα ζηε ρψξα γεσξγηθφ θάξκαθν, γηα ην νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή ε άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ έρεη αλαθιεζεί ή δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα παξάιιεινπ εκπνξίνπ ή δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πεηξακαηηζκνχ, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. Σα ελ ιφγσ γεσξγηθά θάξκαθα δεζκεχνληαη θαη επαλεμάγνληαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή επηζηξέθνληαη ζην Κξάηνο Μέινο απνζηνιήο, πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή θαηαζηξέθνληαη. Οη δαπάλεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ θάηνρν ησλ θαηαζρεζέλησλ πξντφλησλ. 21

22 4. Αλ δηαπηζησζεί γεσξγηθφ θάξκαθν πνπ εκθαλίδεη κε επηηξεπηέο απνθιίζεηο ζηελ εγγπεκέλε ζχλζεζε ή ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο νξηδφκελεο ζην θάθειν πνπ αθνξά ηελ άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη ζηνλ ππεχζπλν γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ θαη κπνξεί λα απαγνξεπηεί ε δηάζεζε ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πεξίπησζεο. Η αθαηάιιειε παξηίδα ή ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ θπθινθνξεί ζηε ρψξα, αλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί απηή, δεζκεχεηαη θαη επαλεμάγεηαη ζηε ρψξα απνζηνιήο πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απνζηέιιεηαη ζην Κξάηνο Μέινο απνζηνιήο πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαηαζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ζπλδέεηαη κε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αθαηάιιειε παξηίδα ππνρξεσηηθά θαηαζηξέθεηαη. Οη δαπάλεο ζπγθέληξσζεο, επαλεμαγσγήο, απνζηνιήο ή θαηαζηξνθήο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε. 5. Αλ δηαπηζησζεί ζπζθεπαζία ή εηηθέηα γεσξγηθνχ θαξκάθνπ κε απνθιίζεηο σο πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, επηβάιιεηαη ζηνλ ππεχζπλν γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ θαη κπνξεί λα απαγνξεπηεί ε δηάζεζε ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πεξίπησζεο. Η αθαηάιιειε παξηίδα ή ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ θπθινθνξεί ζηε ρψξα, αλ δελ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί απηή, δεζκεχεηαη θαη δηνξζψλεηαη ε ζήκαλζε ή επαλαζπζθεπάδεηαη 22

23 κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε. 6. Όπνηνο εηζάγεη, θαηέρεη, ρξεζηκνπνηεί, δηαθηλεί, δηαζέηεη θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη δσξεάλ, αληαιιάζζεη, κεηαθέξεη γεσξγηθά θάξκαθα πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. Σα γεσξγηθά θάξκαθα δεζκεχνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη κε δαπάλε πνπ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε. 7. Όπνηνο δηαθεκίδεη γεσξγηθά θάξκαθα ζε κε επηηξεπφκελα κέζα ή ζηε δηαθήκηζε ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ αλαθέξνληαη ζηνηρεία αθηζηάκελα ησλ νξηδφκελσλ ζηελ άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα (300) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. Σν δηαθεκηζηηθφ πιηθφ δεζκεχεηαη θαη απαγνξεχεηαη θάζε ρξήζε ηνπ. 8. Όπνηνο δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζπφξνπο επελδπκέλνπο κε γεσξγηθά θάξκαθα ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή άδεηα απφ έλα Κξάηνο Μέινο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ θαη ε παξηίδα ηνπ ζπφξνπ απνζχξεηαη κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παξάβαζε. 9. Όπνηνο δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζπφξνπο επελδπκέλνπο κε γεσξγηθά θάξκαθα ρσξίο λα ηεξεί ηνπο φξνπο δηάζεζεο ζηελ αγνξά πνπ έρεη ζέζεη ε Αξκφδηα Αξρή ή δελ θέξεη ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη ε παξηίδα ηνπ ζπφξνπ 23

24 απνζχξεηαη κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παξάβαζε. 10. Όπνηνο δηαζέηεη ζηελ αγνξά ζπφξνπο επελδπκέλνπο κε γεσξγηθά θάξκαθα ρσξίο λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ζηελ έγθξηζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ γεσξγηθνχ θαξκάθνπ πνπ έρεη εθδψζεη ε Αξκφδηα Αξρή ελφο Κξάηνπο Μέινπο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ζέζεη ε Αξκφδηα Αξρή, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη ε παξηίδα ηνπ ζπφξνπ δεζκεχεηαη θαη ε παξηίδα ηνπ ζπφξνπ απνζχξεηαη κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παξάβαζε. 11. Όπνηνο δηαζέηεη ζηε αγνξά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ καθξν-νξγαληζκνχο ρσξίο απηά λα έρνπλ εγγξαθεί ζην ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Αξκφδηα Αξρή ή δηαζέηεη ζηελ αγνξά ηέηνηα ζθεπάζκαηα ρσξίο λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη ζέζεη ε Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ εγγξαθή ηνπο, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ θαη ε παξηίδα ηνπ ζπφξνπ απνζχξεηαη κε δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παξάβαζε. 12. Όπνηνο αξλείηαη ή παξαθσιχεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ειεγθηηθά φξγαλα ή αξλείηαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ. 13. Γηα θάζε άιιε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 1107/2009 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ απηνχ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο 24

25 Έλσζεο θαζψο θαη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ απηνχ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ. 14. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα φξηα ησλ πξνζηίκσλ δηπιαζηάδνληαη θαη ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ πξνεγνπκέλσο επηβιεζέληνο θαη ε έγθξηζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο αλαθαιείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα (1) έηνο έσο νξηζηηθά. 15. Γηα ηελ επηκέηξεζε ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) ε επηθηλδπλφηεηα ηεο παξάβαζεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. β) ν βαζκφο απφθιηζεο απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο. γ ) νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξάβαζε. δ) ε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο. Ωο επαλάιεςε λνείηαη ε δηαπίζησζε παξάβαζεο απφ ην ίδην πξφζσπν γηα ην ίδην ή παξεκθεξέο παξάπησκα κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έθδνζε πξνεγνχκελεο απφθαζεο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. ε) ηα αλαθεξφκελα ζην ππφκλεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 16. Η ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν γλσζηνπνηεί εγγξάθσο κε απφδεημε ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνλ παξαβάηε, ν νπνίνο θαιείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε λα ππνβάιεη έγγξαθν ππφκλεκα κε ηηο απφςεηο ηνπ. Ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν 25

26 παξαβάηεο έρεη ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, ε ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν δηαβηβάδεη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηελ Αξκφδηα Αξρή. 17. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΑ. Η άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ θαξκάθσλ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 18. Αλ ν θάηνρνο ησλ δεζκεπζέλησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ αξλείηαη λα ηα θαηαζηξέςεη, λα ηα επαλεμάγεη ή λα ηα πξνσζήζεη ζηε ρψξα απνζηνιήο, απηφ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οη δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξάβαζε θαη εηζπξάηηνληαη κε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ Δίζπξαμε Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 19. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη βεβαηψλνληαη σο δεκφζηα έζνδα, εηζπξάηηνληαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη θαηαηίζεληαη ζην Κεληξηθφ Σακείν Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο κεξηκλά ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 20. Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη ελψπηνλ ησλ θαζ χιε αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λ.2717/1999 (ΦΔΚ 97 Α ) Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Η άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ. 26

27 21. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άπθπο 10 Ποινικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα γευπγικών θαπμάκυν 1. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππνβιήζεθαλ πιαζηά ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία ζην θάθειν κε βάζε ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζε έλα γεσξγηθφ θάξκαθν ή απνθξχπηνληαη ζηνηρεία γλσζηά θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ, ν ππεχζπλνο ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 2. Όπνηνο εηζάγεη, παξαζθεπάδεη, ζπζθεπάδεη, απνζεθεχεη, κεηαθηλεί ή δηαζέηεη ζηελ αγνξά κε εγθεθξηκέλα ζηε ρψξα γεσξγηθά θάξκαθα ή δξαζηηθέο νπζίεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζε ηξίηεο ρψξεο ή ηελ δηαθίλεζε πξνο άιιν Κξάηνο Μέινο ρσξίο έγθξηζε ηεο ΔΑ ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 3. Όπνηνο εηζάγεη, παξαζθεπάδεη πξνο εκπνξία, θαηέρεη, δηαζέηεη θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη δσξεάλ, αληαιιάζζεη, κεηαθέξεη ή ρξεζηκνπνηεί κέζα ζηε ρψξα γεσξγηθφ θάξκαθν, γηα ην νπνίν δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή ε άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ έρεη αλαθιεζεί ή δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα παξάιιεινπ εκπνξίνπ, ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 4. Αλ δηαπηζησζεί γεσξγηθφ θάξκαθν πνπ εκθαλίδεη κε επηηξεπηέο απνθιίζεηο ζηελ εγγπεκέλε ζχλζεζε ή ζηηο 27

28 θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο νξηδφκελεο ζην θάθειν πνπ αθνξά ηελ άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά πνπ ρνξεγήζεθε, ν ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξηο (3) κήλεο έσο δχν (2) έηε. 5. Αλ δηαπηζησζεί ζπζθεπαζία ή εηηθέηα γεσξγηθνχ θαξκάθνπ κε απνθιίζεηο σο πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ άδεηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, ν ππεχζπλνο γηα ηελ δηάζεζε ζηελ αγνξά ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 6. Όπνηνο θαηέρεη, εηζάγεη, δηαθηλεί, δηαζέηεη θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν, έζησ θαη δσξεάλ, αληαιιάζζεη, κεηαθέξεη γεσξγηθά θάξκαθα πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα, ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 7. Όπνηνο αξλείηαη ή παξαθσιχεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ειεγθηηθά φξγαλα ή αξλείηαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηηκσξείηαη θαη κε θπιάθηζε απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο. 8. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ππεχζπλνο ηηκσξείηαη κε ηηο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο πνηληθνχ θψδηθα. 28

29 Άπθπο 11 Τπεύθςνα θςζικά ππόζυπα για ηιρ κςπώζειρ Τπεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε, θαηά ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε πνηληθή δίσμε θαη επηβάιιεηαη ε πνηλή, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 1107/2009 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ απηνχ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, είλαη ζηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο νη επηρεηξεκαηίεο, ζηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, ζηηο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο νη δηαρεηξηζηέο θαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απαγνξεχεηαη ν δηνξηζκφο άιινπ ππεχζπλνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά πιεηνςεθία επζχλνληαη νη ππεξςεθίζαληεο. Σα ίδηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ππεχζπλα κε ηελ πξνζσπηθή πεξηνπζία ηνπο θαη κε πξνζσπηθή θξάηεζε, ζε νιφθιεξν κεηαμχ ηνπο θαη καδί κε ην νηθείν λνκηθφ πξφζσπν, γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζε απηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο αλσηέξσ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Άπθπο 12 Έλεγσοι ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν 1. Η ΔΑ θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ζπληνλίδεη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ νξίδνληαη ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνπο ειέγρνπο θαη πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ θαηαξηίδεη ε ΔΑ, θαη 29

30 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη ηα ζέκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Θεζπίδεηαη πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα ειέγρνπ ππνιεηκκάησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Η θαηάξηηζε απηή ζπλίζηαηαη ζε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη δηαξθή επηκφξθσζε γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ειέγρσλ. Η θαηάξηηζε ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΑ. Άπθπο 13 Γιοικηηικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν 1. Όπνηνο παξάγεη, εηζάγεη ή εμάγεη θπηηθά πξντφληα ή πξντφληα πξψηεο κεηαπνίεζεο πνπ θέξνπλ ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πςειφηεξα απφ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1000) έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ θαη ηα θπηηθά πξντφληα δεζκεχνληαη. Οη πξνθαινχκελεο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξάβαζε. Δπφκελε δηάζεζε ζηελ αγνξά παξηίδαο θπηηθψλ πξντφλησλ ηδίαο πξνέιεπζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ πξνεγεζεί έιεγρνο ππνιεηκκάησλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή θαη δηαπηζησζεί φηη ηπρφλ ππνιείκκαηα δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005. ε πεξίπησζε πνπ 30

31 δηαηεζνχλ πξντφληα ζηελ αγνξά πξηλ πξνεγεζεί επαλαιεπηηθφο έιεγρνο ππνιεηκκάησλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. 2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ν επαγγεικαηίαο ρξήζηεο παξάγεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά θπηηθά πξντφληα πνπ θέξνπλ ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ αλψηεξα ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ, ε Αξκφδηα Αξρή εθαξκφδεη επηπξφζζεηα ηηο θπξψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ 1782/2003/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε «ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο θαη γηα ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο» 3. Όπνηνο δηαθηλεί ζηελ αγνξά θπηηθά πξντφληα κε ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πςειφηεξα απφ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη δελ παξέρεη αθξηβείο θαη ηρλειάζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςηλ εάλ παξέρεη αθξηβείο θαη ηρλειάζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ ή πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. 4. Όπνηνο αξλείηαη ή παξαθσιχεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ειεγθηηθά φξγαλα ή αξλείηαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν απφ ρίιηα (1.000) έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. 31

32 5. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα φξηα ησλ πξνζηίκσλ δηπιαζηάδνληαη θαη ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ πξνεγνχκελνπ επηβιεζέληνο. 6. Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ πξνζηίκσλ ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α) ε επηθηλδπλφηεηα ηεο παξάβαζεο γηα ηνλ άλζξσπν φπσο πξνθχπηεη απφ αλάιπζε ηνπ βαζκνχ δηαηξνθηθήο επηθηλδπλφηεηαο. β) ν βαζκφο απφθιηζεο απφ ηα Αλψηαηα Όξηα Τπνιεηκκάησλ. γ) ε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο. Ωο επαλάιεςε λνείηαη ε δηαπίζησζε παξάβαζεο απφ ην ίδην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ ή παξεκθεξνχο παξαπηψκαηνο κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έθδνζε πξνεγνχκελεο απφθαζεο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ δ) Σν επίπεδν ζπγθέληξσζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ησλ κε επηηξεπηψλ ππνιεηκκάησλ. ε) ηα αλαθεξφκελα απφ ηνλ εκπιεθφκελν. 7. Η ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν γλσζηνπνηεί εγγξάθσο κε απφδεημε ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηνλ παξαβάηε, ν νπνίνο θαιείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ. Ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν παξαβάηεο έρεη ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, ε ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν δηαβηβάδεη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζηελ ΔΑ. 8. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΑ. 32

33 9. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη, βεβαηψλνληαη σο δεκφζηα έζνδα, εηζπξάηηνληαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη θαηαηίζεληαη ζην Κεληξηθφ Σακείν Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο κεξηκλά ε αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 10. Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη ελψπηνλ ησλ θαζ χιε αξκφδησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λ.2717/1999 (ΦΔΚ 97 Α ) Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο. Η άζθεζε πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ. 11. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άπθπο 14 Ποινικέρ κςπώζειρ επί παπαβάζευν ζε θέμαηα ςπολειμμάηυν γευπγικών θαπμάκυν 1. Όπνηνο παξάγεη, εηζάγεη ή εμάγεη θπηηθά πξντφληα πνπ θέξνπλ ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πςειφηεξα απφ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 33

34 2. Όπνηνο δηαθηλεί ζηελ αγνξά θπηηθά πξντφληα κε ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πςειφηεξα απφ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη δελ παξέρεη αθξηβείο θαη ηρλειάζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ ηξείο (3) κήλεο κέρξη έλα (1) έηνο. 3. Όπνηνο αξλείηαη ή παξαθσιχεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ειεγθηηθά φξγαλα ή αξλείηαη ηελ παξνρή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ππνιεηκκάησλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 2009/128/ΔΚ ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΜΔΣΡΑ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 2009/128/ΔΚ Κεθάλαιο Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 34

35 Άπθπο 15 (άρθρο 1 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Ανηικείμενο ην παξφλ κέξνο ηνπ λφκνπ ζεζπίδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, κε ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή ηερληθψλ, φπσο νη κε ρεκηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αληί ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Άπθπο 16 (άρθρο 2 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Πεδίο Δθαπμογήρ 1. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο κέξνπο εθαξκφδνληαη ζηα γεσξγηθά θάξκαθα πνπ είλαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 17 ζεκείν 10 ζηνηρείν (α) θαη εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε θάζε άιιεο ζπλαθνχο θνηλνηηθήο λνκνζεηηθήο πξάμεο. 2. Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο πξφιεςεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο ή πεξηνρέο. 35

36 Άπθπο 17 (άρθρο 3 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Οπιζμοί Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηξίηνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 1. «επαγγεικαηίαο ρξήζηεο», θάζε πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί γεσξγηθά θάξκαθα θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρεηξηζηψλ, ησλ ηερληθψλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, ηφζν ζην γεσξγηθφ ηνκέα φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο. 2. «δηαλνκέαο», ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζηελ αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρνλδξεκπφξσλ, ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, ησλ πσιεηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. 3. «ζχκβνπινο», θάζε πξφζσπν πνπ έρεη απνθηήζεη επαξθείο γλψζεηο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ αζθαιή ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηα πιαίζηα επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο ή εκπνξηθήο ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ αλεμάξηεησλ ηδησηηθψλ γξαθείσλ παξνρήο ζπκβνπιψλ φζν θαη ησλ δεκφζησλ, ησλ εκπνξηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ησλ παξαγσγψλ θαη εκπφξσλ ιηαληθήο πσιήζεσο ηξνθίκσλ. 4. «εμνπιηζκφο εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ», ε ζπζθεπή ε νπνία πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλεη εμαξηήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, φπσο 36

37 αθξνθχζηα, καλφκεηξα, θίιηξα, ζηξαγγηζηήξηα θαη ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ βπηίσλ. 5. «αεξνςεθαζκφο», ε εθαξκνγή γεσξγηθψλ θαξκάθσλ απφ αεξνζθάθνο (αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν). 6. «νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία», ε πξνζεθηηθή εμέηαζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ πξνζηαζίαο ησλ θπηψλ θαη ε επαθφινπζε ελνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη δηαηεξνχλ ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ κνξθψλ επέκβαζεο ζε δηθαηνινγεκέλα απφ νηθνλνκηθήο θαη νηθνινγηθήο πιεπξάο επίπεδα θαη κεηψλνπλ ή ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 7. «δείθηεο θηλδχλνπ», ην απνηέιεζκα κεζφδνπ ππνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηα γεσξγηθά θάξκαθα ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 8. «κε ρεκηθέο κέζνδνη», νη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληί ησλ ρεκηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε θπηνπξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, βάζεη αγξνλνκηθψλ ηερληθψλ θαζψο θαη νη θπζηθέο, κεραληθέο ή βηνινγηθέο κέζνδνη ειέγρνπ ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ. 9. «επηθαλεηαθά χδαηα θαη ππφγεηα χδαηα», φπσο λννχληαη ζηνλ λ. 3199/2003 (ΦΔΚ Α 280) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ. 10. «Γεσξγηθφ θάξκαθν», ην: 37

38 α) θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ Kαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009, β) βηνθηφλν φπσο νξίδεηαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ. αξηζ. 205/2001 φπσο ηζρχεη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 98/8/ΔΚ ζην εζληθφ δίθαην. Άπθπο 18 (άρθρο 4 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Δθνικά σέδια Γπάζηρ 1. Θεζπίδνληαη εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ θαη άιισλ ζηφρσλ, κέηξσλ θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπο γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ θαη γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εηζαγσγή νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο θαζψο θαη ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ή ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο φπσο, πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηάινηπα, ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ή ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο. Σα εζληθά ζρέδηα δξάζεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο δείθηεο θηλδχλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο νη νπνίεο πξνθαινχλ ηδηαίηεξε αλεζπρία, ηδίσο εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο 38

39 ιχζεηο. Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ηα νπνία πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 115/1997 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηα νπνία, φηαλ ε άδεηά ηνπο ππνβιεζεί γηα αλαλέσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107, δελ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έγθξηζεο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ζεκεία 3.6 έσο 3.8 ηνπ αλσηέξσ θαλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηελ ηχρε θαη ζπκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνηνμηθφηεηα. Βάζεη απηψλ ησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε, θαηά πεξίπησζε, ηνπο ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ θηλδχλσλ ή ρξήζεο πνπ είραλ ήδε επηηεπρζεί πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδνληαη επίζεο ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζηφρνη γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο, ηδίσο εθφζνλ ε κείσζε ηεο ρξήζεο απνηειεί θαηάιιειν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ λα είλαη ελδηάκεζνη ή ηειηθνί. Υξεζηκνπνηνχληαη φια ηα αλαγθαία κέζα πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Καηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία, θαζψο θαη ν θνηλσληθφο, νηθνλνκηθφο θαη πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ, νη ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη νη απφςεηο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ 39

40 απφ ηα άξζξα 16 έσο 26 ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σα εζληθά ζρέδηα δξάζεο ιακβάλνπλ ππφςε ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, φπσο ζρέδηα ιήςεο κέηξσλ δπλάκεη ηνπ λ. 3199/2003 (ΦΔΚ Α 280) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 2000/60/ΔΚ. 2. Η ΔΑ θνηλνπνηεί ηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ινηπψλ θξαηψλ κειψλ κέρξη ηηο 14 Γεθεκβξίνπ Σα εζληθά ζρέδηα δξάζεο επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά πεληαεηία θαη νη ηπρφλ νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ακειιεηί. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΠΩΛΗΔΙ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΑΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ Άπθπο 19 (άπθπο 5 και Παπάπηημα Ι ηηρ οδηγίαρ 2009/128/ΔΚ) Καηάπηιζη 1. Η ΔΑ κεξηκλά ψζηε φινη νη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο, δηαλνκείο θαη ζχκβνπινη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε δένπζα θαηάξηηζε ε νπνία παξέρεηαη απφ θνξείο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Η θαηάξηηζε απηή ζπλίζηαηαη ζε αξρηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ 40

41 απφθηεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η θαηάξηηζε ζρεδηάδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη νη αλσηέξσ ρξήζηεο, δηαλνκείο θαη ζχκβνπινη απνθηνχλ επαξθείο γλψζεηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξφισλ θαη επζπλψλ ηνπο. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β 2. Μέρξη ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2013 ζεζπίδεηαη ζχζηεκα γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά παξέρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, απφδεημε επαξθνχο γλψζεο ησλ ζεκάησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ε νπνία απνθηάηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο ζπκβνχινπο, είηε κέζσ θαηάξηηζεο είηε κε άιια κέζα. Σα ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Άπθπο 20 (άρθρο 6 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Απαιηήζειρ για ηιρ πυλήζειρ γευπγικών θαπμάκυν 1. Οη δηαλνκείο ζηε Υψξα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ επαξθέο πξνζσπηθφ ην νπνίν λα δηαζέηεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19. Σα άηνκα απηά πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαηά ηνλ ρξφλν πψιεζεο γηα λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα φζνλ αθνξά ηε 41

42 δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ πξντφληα. (Β 1214) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ. 2. Η πψιεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ εγθεθξηκέλσλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε πεξηνξίδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ Οη δηαλνκείο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά γεσξγηθά θάξκαθα ζε κε επαγγεικαηίεο ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο θηλδχλνπ, ηελ έθζεζε, ηνλ νξζφ ηξφπν απνζήθεπζεο, ην ρεηξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή, θαζψο θαη ηελ αζθαιή ηνπο δηάζεζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα απφβιεηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ. Οη παξαγσγνί ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 4. Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ιακβάλνληαη κέρξη ηηο 26 Ννεκβξίνπ Άπθπο 21 (άρθρο 7 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Δνημέπυζη και εςαιζθηηοποίηζη 1. Η ΔΑ ιακβάλεη κέηξα γηα λα ελεκεξψλεηαη ην επξχ θνηλφ θαη γηα λα πξνάγνληαη θαη λα δηεπθνιχλνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δηάζεζε επαθξηβψλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα γεσξγηθά θάξκαθα ζην επξχ θνηλφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 42

43 ελδερφκελεο νμείεο θαη ρξφληεο επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπο νξγαληζκνχο πνπ δελ απνηεινχλ ζηφρν θαη ην πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ρσξίο ρεκηθά κέζα. 2. Η ΔΑ κεξηκλά γηα ηελ θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηα πεξηζηαηηθά νμείαο δειεηεξίαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ρξφλησλ δειεηεξηάζεσλ, φπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο, ζε νκάδεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε γεσξγηθά θάξκαθα, φπσο κεηαμχ ησλ ρεηξηζηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή πξνζψπσλ πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γεσξγηθά θάξκαθα. 3. Η ΔΑ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επνπηεία θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άπθπο 22 (άρθρο 8 και Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/128/ΕΚ) Δπιθεώπηζη ηος σπηζιμοποιούμενος εξοπλιζμού εθαπμογήρ γευπγικών θαπμάκυν 1. Ο εμνπιηζκφο εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ππφθεηληαη ζε ηαθηηθή επηζεψξεζε. Η 43

44 Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ νξίδεηαη σο Αξκφδηα Αξρή. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ επηζεσξήζεσλ γίλεηαη αλά πέληε έηε έσο ην 2020 θαη αλά ηξία έηε ζηε ζπλέρεηα. 2. Μέρξη ηηο 26 Ννεκβξίνπ 2016 δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ. Μεηά απφ απηφ ην δηάζηεκα, κφλνλ εμνπιηζκφο εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ν νπνίνο έρεη ππνβιεζεί ζε έιεγρν κε επηηπρή απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Ο λένο εμνπιηζκφο επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο πέληε εηψλ κεηά ηελ αγνξά θαη κεηά ην 2020 αλά ηξία έηε. 3. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, κπνξνχλ: α) λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη δηαζηήκαηα επηζεψξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ςεθαζκφ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, γηα ηνλ θνξεηφ εμνπιηζκφ εθαξκνγήο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ή ηνπο επηλψηηνπο ςεθαζηήξεο θαη γηα πξφζζεην εμνπιηζκφ εθαξκνγήο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Γηα ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα δηαζηήκαηα επηζεψξεζεο αλαγξάθνληαη ζην πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ εζληθφ ζρέδην δξάζεο. Ο εμήο πξφζζεηνο εμνπιηζκφο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ δελ ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδεη «πνιχ κηθξφ βαζκφ ρξήζεο»: 44

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : 210-3893327 FAX : 210-3847676

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο αςηό ζςνιζηά βοήθημα ηεκμηπίυζηρ και δεν έσει νομική ιζσύ) Απιθ. 261611/7-3-2007 Κοινή Απόθαζη ηυν Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, Δζυηεπικών Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπυζηρ, Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμυν και Ανάπηςξηρ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ (Το έγγπαθο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ K.B. (m) Αριθμός 3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Παλαγησηφπνπινο, Πξφεδξνο, Γ. Παπακεληδειφπνπινο, Ν. θιίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα