ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : FAX : Δmail : Αζήλα / /2011 Αξ. Πξση. Z3-998 ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΟI ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ - ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ - ΓΗΘΑΗΟΤΛΖ, ΓΗΑΦΑΛΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΘΡΩΠΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΩΛ - ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ, ΔΛΔΡΓΔΗΑ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΣΗΘΖ ΑΙΙΑΓΖ & ΔΡΓΑΗΑ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 4 ηνπ Λ.2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3853/2010 (ΦΔΘ 90/Α/ ) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 9 πεξί «Γηαθήκηζεο» θαη ησλ Άξζξσλ 9 α, 9 β,9 γ,9 δ,9 ε, 9 ζη θαη 9 ζ πεξί «αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ» ηνπ Λ.2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Λφκν 3587/2007 (ΦΔΘ 152/Α/ ) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, 3. To N. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 179/Α/ ), 4. Σν άξζξν 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α /2005) «Θσδηθνπνίεζε ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα», 5. Σν Π.Γ. 197/1997 «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο» (ΦΔΘ 156/Α / ), 6. To Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Λεζηψηηθεο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Καθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Καθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Λεζηψηηθεο Πνιηηηθήο (ΦΔΘ 213/Α/ ), 7. Σν Π.Γ. 89/2010 (ΦΔΘ 154/Α/ ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», 8. Σν Π.Γ.96/2010 (ΦΔΘ. 170/Α/ ) «χζηαζε Τπνπξγείνπ Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Λήζσλ θαη Αιηείαο, θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ, 9. Σελ κε Αξ. Οηθ /54/ θνηλή Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Βαζίιεην Θεγθέξνγινπ θαη Άλλα Ληαιάξα» (ΦΔΘ 1673/Β/ ),

2 10. Σν Άξζξν 9 «ηειέρσζε θαη νξγάλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή» ηνπ Λ.3892/2010 «Ζιεθηξνληθή θαηαρψξεζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ» (ΦΔΘ. 189/Α/ ), 11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνλ Λφκν 3587/2007 (ΦΔΘ 152/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 α «Θπξψζεηο» θαη ηνπ Άξζξνπ 14 «Κεηαβαηηθέο, ηειηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο», παξάγξαθνο 8 πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή, φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ, 12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηεο θσδηθνπνηεκέλεο 7/2009 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο (ΦΔΘ 1388/Β/2009), φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ, 13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27 εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΘ θαη 89/109/ΔΟΘ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εμεηδηθεπκέλεο θάζεηεο δηαηάμεηο (νδεγία 2002/72/ΔΘ), φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην άξζξν 26 ηνπ Θψδηθα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο, 14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα, πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζ επαθή κε ηξφθηκα, φπσο απηφο αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 2002/72/ΔΘ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, 15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ΑΡΗΘ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH), 16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ "γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 67/548/ΔΟΘ θαη 1999/45/ΔΘ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1907/2006", ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο νπζηψλ θαη κεηγκάησλ, 17. Σν πξφηππν ΔΙΟΣ ΔΛ ISO:14021/2001 Πεξηβαιινληηθά ζήκαηα θαη δειψζεηο - Απηνδεινχκελνη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί (Πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε Σχπνπ ΗΗ), ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζχληαμε θαη αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο «Τγεία θαη Πξνζηαζία Θαηαλαισηψλ» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Γεθέκβξηνο 2000, Αξηζκφο Αλαθνξάο 67/94/22/1/00281), ην πξφηππν ΔΛ «πζθεπαζία - Απαηηήζεηο γηα αλαθηήζηκε ζπζθεπαζία κέζσ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη βηναπνδφκεζεο - ρήκα δνθηκήο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηεο ζπζθεπαζίαο» θαη ην πξφηππν ΔΛ «Πιαζηηθά πιηθά - Δθηίκεζε ηεο ρσλεπζηκφηεηαο - χζηεκα δνθηκψλ θαη πξνδηαγξαθέο», 18. Σν γεγνλφο φηη νη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί νθείινπλ λα δειψλνπλ κε ζαθήλεηα ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ αγαζψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβνεζνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ εκπεξηζηαησκέλεο αγνξέο θαη λα ελζαξξχλεηαη ε πξνψζεζε ζηελ αγνξά αγαζψλ κε κηθξφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή. Παξαπιαλεηηθνί, αλαθξηβείο ή ςεπδείο πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ράλνπλ νη θαηαλαισηέο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβαιινληηθφ ηζρπξηζκφ, λα κελ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο θαη λα επηθξαηεί ν αζέκηηνο θαη κε πγηήο εκπνξηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 39/2001 «Θαζηέξσζε κίαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο 98/34/ΔΘ θαη 98/48/ΔΘ». 2

3 20. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ Άξζξν 1 Πεδίν Δθαξκνγήο Οξηζκνί 1. Ζ παξνχζα Απφθαζε θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ζηεξεά πιαζηηθά πιηθά, αληηθείκελα θαη ζπζθεπαζίεο, φηαλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά σο βηνδηαζπψκελα ή/θαη κε αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο. 2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: (1) «πξντφλ»: θάζε πξντφλ ή ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ ή ζπζθεπαζία/πεξηέθηεο, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαζπψκελν πιαζηηθφ πιηθφ θαη πξννξίδεηαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή πξφθεηηαη λα πεξηέιζεη ζε απηνχο ζηα πιαίζηα εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έλαληη ηηκήκαηνο ή δσξεάλ. (2) «θαηαλαισηήο»: θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγεί γηα ιφγνπο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεπζέξηα επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. (3) «πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο»: δήισζε, ζχκβνιν, ινγφηππνο ή εηθφλα πνπ ππνδεηθλχεη ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο. εκείσζε: Έλαο πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κέζσ επηζήκαλζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο, κέζσ ζπλνδεπηηθψλ θπιιαδίσλ ηνπ πξντφληνο, ηερληθψλ θπιιαδίσλ, δηαθήκηζεο, δεκφζηαο πξνβνιήο, ηειεπσιήζεσλ, θαζψο επίζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ, φπσο ην δηαδίθηπν. (4) «πεξηβαιινληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο»: θάζε ραξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ. (5) «δηάζπαζε»: κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ ηδηνηήησλ ελφο πιηθνχ εμαηηίαο θαηάηκεζεο ησλ καθξνκνξίσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην κεραληζκφ ηεο δηεξγαζίαο απηήο. εκείσζε: Ο φξνο «δηάζπαζε» κπνξεί επίζεο λα απνδνζεί κε ηνλ φξν απνηθνδφκεζε ή απνδφκεζε. (6) «βην-δηάζπαζε»: δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλα πξντφλ πθίζηαηαη απνηθνδφκεζε ππφ ηελ επίδξαζε κηθξν-νξγαληζκψλ, φπσο βαθηήξηα, κχθεηεο θαη θχθε. (7) «ιηπαζκαηνπνίεζε ή θνκπνζηνπνίεζε»: δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία έλα πξντφλ βηνδηαζπάηαη δεκηνπξγψληαο κηα ζρεηηθά νκνγελή θαη ζηαζεξή πνζφηεηα βηνκάδαο. (8) «παξαπιαλεηηθή εκπνξηθή πξαθηηθή»: θάζε εκπνξηθή πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο θαη είλαη επνκέλσο αλαιεζήο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζήο ηεο εμαπαηά ή ελδέρεηαη λα εμαπαηήζεη ην κέζν θαηαλαισηή, αθφκα θαη αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη νξζέο θαη ηνλ νδεγεί ή ελδέρεηαη λα ηνλ νδεγήζεη λα ιάβεη απφθαζε ζπλαιιαγήο ηελ νπνία, δηαθνξεηηθά, δε ζα ειάκβαλε. (9) «πξνκεζεπηήο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή, επηρεηξεκαηηθή, βηνηερληθή ή ειεπζέξηα επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκα ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. (10) «ππεχζπλνο δηάζεζεο»: i) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα, ην νπνίν, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, θαζηζηά γηα πξψηε θνξά ην πξντφλ δηαζέζηκν ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα δηαλνκή, θαηαλάισζε ή ρξήζε ii) ν αληηπξφζσπνο ηνπ ππεπζχλνπ δηάζεζεο, εθφζνλ ν ππεχζπλνο δηάζεζεο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα ή ν εηζαγσγέαο πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα ηξίησλ ρσξψλ. (11) «αξκφδηεο αξρέο»: γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, σο αξκφδηεο αξρέο νξίδνληαη ε Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο, νη ππνζηεξίδνπζεο 3

4 ηα Σεισλεία Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ θνηλνηηθή αγνξά, θαζψο θαη ε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. (12) «απφζπξζε»: θάζε κέηξν κε ζηφρν λα εκπνδίζεη ηε δηαλνκή, ηελ έθζεζε θαη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Άξζξν 2 Θαλφλεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ 1. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηζρπξηζκψλ ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, πνπ ππνδειψλνπλ γηα ηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο γεληθά πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο: «θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ», «πξάζηλν», «θηιηθφ πξνο ηε θχζε», «πεξηβαιινληηθά αζθαιέο», «δελ κνιχλεη ην πεξηβάιινλ». Οη δηαηππψζεηο απηέο είλαη αφξηζηεο θαη, σο κε εμεηδηθεπκέλεο, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 2. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ επηζεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ «νηθνινγηθφ» ή «νηθν» ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, θαηά ηε δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε, πψιεζε θαη δηαθήκηζε θάζε είδνπο πξντφληνο, εθφζνλ ζε απηφ δελ έρεη εθρσξεζεί ν παξαπάλσ φξνο ή νηθνινγηθφ ζήκα, είηε βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΟΘ 880/92, είηε βάζεη ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο εθρψξεζεο, πνπ ηζρχεη λφκηκα ζε Θξάηνο Κέινο ηεο Θνηλφηεηαο ή ζε ρψξα Δ.Ε.Δ.. ζπκβεβιεκέλε ζηε ζπκθσλία πεξί Δ.Ο.Υ. Οη θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ κε νηθνινγηθφ ινγφηππν ή θαη νηθνινγηθέο ελδείμεηο ή νη ππεχζπλνη γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά, εγθαηεζηεκέλνη ζε Θξάηνο Κέινο ηεο Θνηλφηεηαο ή ζε ρψξα Δ.Ε.Δ.., πξέπεη λα θαηέρνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε εθρψξεζεο, βάζεη θάπνηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ. 3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ζε πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, κφλνλ εθφζνλ νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλνη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 4. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, ησλ φξσλ «θαηάιιειν γηα ιηπαζκαηνπνίεζε», «θαηάιιειν γηα θνκπνζηνπνίεζε» ή ε ρξήζε ηζρπξηζκψλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπο παξαπάλσ φξνπο ή ηνπο ππνλννχλ γηα κηα πιαζηηθή ζπζθεπαζία ή έλα πιαζηηθφ αληηθείκελν, κφλνλ εθφζνλ: α) απηά ζπκκνξθψλνληαη αληίζηνηρα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΙΟΣ ΔΛ «πζθεπαζία - Απαηηήζεηο γηα αλαθηήζηκε ζπζθεπαζία κέζσ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη βηναπνδφκεζεο - ρήκα δνθηκήο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηειηθή απνδνρή ηεο ζπζθεπαζίαο» θαη ΔΙΟΣ ΔΛ «Πιαζηηθά πιηθά - Δθηίκεζε ηεο ρσλεπζηκφηεηαο - χζηεκα δνθηκψλ θαη πξνδηαγξαθέο» θαη β) ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ ISO:14021/2001 Πεξηβαιινληηθά ζήκαηα θαη δειψζεηο - Απηνδεινχκελνη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί (Πεξηβαιινληηθή επηζήκαλζε Σχπνπ ΗΗ). 5. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηζρπξηζκψλ, ζηελ ειιεληθή ή ζε μέλε γιψζζα, πνπ ππνδειψλνπλ δηάζπαζε, βηναπνηθνδφκεζε ή/θαη θνκπνζηνπνίεζε πιαζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή ζπζθεπαζίαο, ε ζχζηαζε: «κε ξππαίλεηε ην πεξηβάιινλ» ή «κελ εγθαηαιείπεηε ζθνππίδηα/ζαθνχιεο. ζηε θχζε» ή άιιε αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζην ίδην νπηηθφ πεδίν θαη κε ηζνκεγέζεηο ραξαθηήξεο κε απηνχο ηνπ απηνδεινχκελνπ ηζρπξηζκνχ. 4

5 Άξζξν 3 Δπηζήκαλζε 1. Θαηά ηε δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, επί ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο ηνπο ή πάλσ ζε απηά, κε ηξφπν επθξηλή θαη επαλάγλσζην, νη παξαθάησ ελδείμεηο: α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ δηάζεζεο, β) ην είδνο ηνπ πξντφληνο, γ) ε νλνκαζηηθή πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα (π.ρ. ν αξηζκφο ηεκαρίσλ) ή θαη θάζε άιιν ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν (π.ρ. νη δηαζηάζεηο, κήθνο, πιάηνο, ε επηθάλεηα θ.ι.π.) θαη δ) ε ρψξα παξαγσγήο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ ηεο Δ.Δ. Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (β), (γ) θαη (δ) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 2. Πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπζθεπαζία (π.ρ. πιαζηηθά κπνπθάιηα) ή κεηαθνξά (π.ρ. πιαζηηθέο ζαθνχιεο supermarket) άιισλ πξντφλησλ, θαηά ην ζηάδην δηάζεζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά, πάλσ ζε απηά, κε ηξφπν επθξηλή θαη επαλάγλσζην, νη παξαθάησ ελδείμεηο: α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ δηάζεζεο θαη β) ε ρψξα παξαγσγήο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί πξντφλησλ ηεο Δ.Δ. Ζ έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν (β) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 3. Ηζρπξηζκνί ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιψζζα νη νπνίνη είλαη ζχκθσλνη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Άξζξν 4 Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηψλ 1. Οη πξνκεζεπηέο πξντφλησλ, ζηα πιαίζηα ησλ νηθείσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, ψζηε λα κελ πηνζεηνχληαη απφ απηνχο παξαπιαλεηηθέο εκπνξηθέο πξαθηηθέο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή, ζρεηηδφκελεο κε ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ. 2. Οη ππεχζπλνη δηάζεζεο πξντφλησλ κε πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο νθείινπλ λα θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ επηθαινχληαη, ήηνη: α) γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζή ηνπ, ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Γελ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο, β) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ θαη ειέγρνπ ηνπ, γ) εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, πνπ εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεην εξγαζηήξην, ην νπνίν είλαη είηε δηαπηζηεπκέλν βάζεη ηνπ ΔΙΟΣ EN ISO «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ», είηε δηαζέηεη εκπεηξία δηεζλψο αλαγλσξίζηκε ζην αληηθείκελν κε αλαθνξά: ζηα ζηνηρεία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο δνθηκέο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, ζηηο πξφηππεο κεζφδνπο δνθηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη νπνίεο είλαη είηε νη αλαθεξφκελεο ζε επξσπατθά πξφηππα ΔΙΟΣ ΔΛ, είηε κέζνδνη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM ή θαη νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηζνδχλακν επίπεδν 5

6 απφδνζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ, ζε θξάηε Δ.Ε.Δ. ή ηελ Σνπξθία, δ) γξαπηά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηα εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δνθηκέο είηε είλαη δηαπηζηεπκέλα βάζεη ηνπ ΔΙΟΣ EN ISO «Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ» είηε δηαζέηνπλ εκπεηξία δηεζλψο αλαγλσξίζηκε ζην αληηθείκελν, ε) γξαπηή ππεχζπλε δήισζε φηη φια ηα πξντφληα θάζε παξηίδαο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη ζη) θάζε άιιν πιηθφ πνπ λα ηεθκεξηψλεη φηη ην πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ νη εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν (γ). 3. Αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαηίζεληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο απφ ηνπο ππεχζπλνπο δηάζεζεο πξντφλησλ κε πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο, φηαλ απηά δεηεζνχλ. Αλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ή ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θξηζνχλ αλεπαξθή απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Άξζξνπ 6, νη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κε ηεθκεξησκέλνη. 4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη αξκφδηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ επηθαινχληαη πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη γεληθά πξνζηηέο ζην θνηλφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη έξεπλαο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ βηνκεραληθνχ απνξξήηνπ. Οη Τπάιιεινη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 1, ζεκείν (11) θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Άξζξνπ 6 ηεο Παξνχζαο Απφθαζεο απαγνξεχεηαη λα θνηλνινγνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη νη νπνίεο, ιφγσ ηεο θχζεψο ηνπο, θαιχπηνληαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Άξζξν 5 Αξκνδηφηεηεο ησλ αξρψλ γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα 1. Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο δηελεξγνχλ θαηάιιεινπο ειέγρνπο κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα Απφθαζε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο. 2. Πξντφληα πνπ θέξνπλ πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο κε ζχκθσλνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, δεζκεχνληαη εηο ρείξαο ησλ θαηφρσλ ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο. Οη αξκφδηεο αξρέο εηδνπνηνχλ ηνλ ππεχζπλν δηάζεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί, κε επζχλε ηνπ ηδίνπ, ζηελ άκεζε απφζπξζε ησλ απνζεκάησλ απηψλ απφ φια ηα ζεκεία εθνδηαζκνχ ηεο αγνξάο ή/ θαη ηελ παχζε ηεο δηαθήκηζεο ή/θαη ηελ παχζε ηεο πψιεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ κέζσλ. 3. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο ή κε απνδνρήο απφ κέξνπο ηνπ ππεχζπλνπ δηάζεζεο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία ζπζηήλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ παχζε παξαπιαλεηηθήο εκπνξηθήο πξαθηηθήο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9ζ, παξάγξαθνο 5, ηνπ Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία Θαηαλαισηψλ», φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη. 4. Πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, φηαλ θαηά ην ζηάδην δηάζεζήο ηνπο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 απηήο δεζκεχνληαη πξνζσξηλά εηο ρείξαο ησλ 6

7 θαηφρσλ ηνπο θαη επηηξέπεηαη λα επαλαδηαηεζνχλ ζηελ θαηαλάισζε, κφλνλ εθφζνλ ε επηζήκαλζή ηνπο ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 5. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνζηεξίδνπζεο ηα Σεισλεία αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο δηαπηζηψλνπλ φηη πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα Απφθαζε δελ ζπκκνξθψλνληαη ή ελδέρεηαη λα κε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο, ελεκεξψλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν εηζαγσγέα θαη απνζηέιινπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή- Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ, ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηε ιήςε κέηξσλ, εθφζνλ απαηηνχληαη. Άξζξν 6 Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Ηζρπξηζκψλ ζε Πιαζηηθά 1. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή, ζπζηήλεηαη, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2251/94, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Ηζρπξηζκψλ ζε Πιαζηηθά. Ζ Δπηηξνπή έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη επηθνπξεί ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή: α) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, β) ζηελ εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηα πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ θαη γ) ζηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 2. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ, πεξηιακβάλεη κέιε απφ: α) Δξγαζηήξην, αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή εξεπλεηηθνχ θνξέα ή άιινπ θνξέα πνηφηεηαο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε εκπεηξία δηεζλψο αλαγλσξίζηκε ζηνλ ηνκέα ησλ πιαζηηθψλ πιηθψλ, β) ηε Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.ΠΔ.Θ.Α., γ) ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Θξάηνπο, δ) ηελ Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθψλ, ε) ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ ζη) ηελ Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο, δ) Οηθνινγηθή Οξγάλσζε ή Έλσζε Θαηαλαισηψλ, ε) ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ΔΙΟΣ) θαη ζ) ηε Γ/λζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή. 3. α) Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θαηαλαισηή, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν. β) Ζ Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη εθηάθησο ζε ζπλεδξίαζε, εθφζνλ πξνθχςεη ζνβαξφ ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο, είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο είηε κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηαθηηθνχ κέινπο ηεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 4. α) ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε απηήο κε δηθαίσκα ιφγνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. β) Ο Πξφεδξνο θαη νπνηνδήπνηε ηαθηηθφ κέινο κπνξνχλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηα ινηπά ηαθηηθά κέιε, λα πξνζθαινχλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηήο, εκπεηξνγλψκνλεο, εθπξνζψπνπο δεκνζίσλ αξρψλ, νξγαληζκψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. γ) Όηαλ ε Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηερληθψλ θαθέισλ ή γηα ηελ εμέηαζε ελζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, γηα ιφγνπο αλεμαξηεζίαο ν εθπξφζσπνο ηνπ ΔΒ (θχξην κέινο ή αλαπιεξσκαηηθφ) πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ή εμέηαζεο ελζηάζεσλ δελ πξέπεη, 7

8 ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, λα έρεη επαγγεικαηηθή ή νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαζπψκελσλ πιαζηηθψλ, άιισο απέρεη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. δ) Ο εθπξφζσπνο θαη θαηά πξνηίκεζε ν ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο εηαηξίαο, ηεο νπνίαο ην πξντφλ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, δχλαηαη λα παξίζηαηαη ελψπησλ απηήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ψζηε απηέο λα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ πνπ αλαγξάθνληαη επί απηνχ. Ο εθπξφζσπνο/ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ παξίζηαηαη ζηελ ςεθνθνξία. 5. α) Οη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. β) Οη εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Θαηαλαισηή ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Οη εθδηδφκελεο κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο απνθάζεηο κπνξεί λα πξνζβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ θαζψο θαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή Τπνπξγνχ κε ηελ άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία Θαηαλαισηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί απφ ην Λ (ΦΔΘ 152/Β/ ). Άξζξν 7 Θπξψζεηο ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Παξνχζαο Απφθαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13α «Θπξψζεηο» ηνπ Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», φπσο απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Άξζξν 8 Σειηθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, ηνπ: α) Λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ Θαηαλαισηψλ», άξζξα 9, 9 α, 9β, 9γ, 9δ, 9 ε, 9ζη θαη 9ζ, β) N. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο», γ) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27 εο Οθησβξίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ΔΟΘ θαη 89/109/ΔΟΘ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ θάζεησλ δηαηάμεσλ (νδεγία 2002/72/ΔΘ), φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην άξζξν 26 ηνπ Θψδηθα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο, δ) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) ΑΡΗΘ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ θαηαρψξεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH), φπνπ απηφ απαηηείηαη, ε) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1272/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ "γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεηγκάησλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 67/548/ΔΟΘ θαη 1999/45/ΔΘ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1907/2006", ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο νπζηψλ θαη κεηγκάησλ θαη ηνπ ζη) Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξζ. 10/2011 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα, πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζ επαθή κε ηξφθηκα, φπσο απηφο αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 2002/72/ΔΘ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 8

9 2. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Ο Τποσργός Δζωηερικών Αποκένηρωζης και Ζλεκηρονικής Γιακσβέρνηζης Γιάννης Ραγκούζης O Τθσποσργός Οικονομικών Ζ Τποσργός Περιβάλλονηος, Δνέργειας και Θλιμαηικής Αλλαγής Γημήηριος Θοσζελάς Σίνα Κπιρμπίλη Ο Τθσποσργός Δργαζίας και Θοινωνικής Αζθάλιζης Ο Τποσργός Γικαιοζύνης, Γιαθάνειας και Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων Β. Θεγκέρογλοσ Υ. Θαζηανίδης 9

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 191/2017 Αξ. 5021, Αξηζκόο 191

Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 191/2017 Αξ. 5021, Αξηζκόο 191 1476 Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η) Κ.Γ.Π. 191/2017 Αξ. 5021, 16.6.2017 Αξηζκόο 191 Οη πεξί ησλ Βαζηθώλ Απαηηήζεσλ (θάθε Αλαςπρήο θαη Αηνκηθά θάθε) Καλνληζκνί ηνπ 2017, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

2) Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

2) Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2251/94 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. Αλακόξθωζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 2251/1994 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ» Αρθρο 1 1) Πξνζηίζεηαη ηίηινο σο εμήο: «ΜΔΡΟ 1 ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΟΡΙΜΟΙ-ΠΔΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΠΟΦΑΣΗ

Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΠΟΦΑΣΗ Ειιεληθή Δεκνθξαηία Τπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο Αζήλα / /2012 Αξηζ. Πξση. ΘΕΜΑ: Δηαδηθαζίεο θαη φξνη πξφζβαζεο, δηάζεζεο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα