Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη"

Transcript

1 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πεπίλητη Σα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη θαζαξά κηα απμαλφκελε αλάγθε παξνρήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε θπξίσο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-learning). Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ φζνλ αθνξά ζηελ επειημία ηνπο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ηζηνξηθφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σν κνληέιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, θαζψο βνεζάεη ζηε κνληεινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εχθνιε παξέκβαζε απφ ηνπο ζπγγξαθείο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ αλάινγα κε ηηο επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα e- learning γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο ηεο ππνελφηεηαο SQL ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΠΛ60 ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Aλαπηχρζεθε ν εθπαηδεπηηθφο γξάθνο, απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα κάζεζεο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ Moodle καδί κε ην εξγαιείν ζπγγξαθήο CourseLab. Καηά ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή ρξνληά έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ. Λέξειρ κλειδιά: κε γξακκηθά κνληέια κάζεζεο, εθπαηδεπηηθόο γξάθνο, κνλνπάηη κάζεζεο. 1. Eιζαγυγή Η απμαλφκελε ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο κάζεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαη πην ηζρπξψλ ηξφπσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning), αθελφο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε απηή (Rosenberg, 2001). Η αλάπηπμε ηνπ e-learning ζπληεξείηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί ηε δηαξθή, δηα βίνπ θαηάξηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηελ αλάγθε γηα αλαλέσζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάγθε γηα επαλεθπαίδεπζε θαζψο ε ζπρλή αιιαγή εξγαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν θαη ηέινο, ηελ αλάγθε επαγξχπλεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απμαλφκελεο παξνρήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν. Έλα δίθηπν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηεί ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ρξνληθνί, γεσγξαθηθνί ή θαη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, θάλνπλ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 48 δχζθνιε ηελ νξγάλσζε ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιίαο. Σα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα e-learning κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην πξνζβάζηκε, πην άλεηε, πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε, πην απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο παξνρείο ηεο. 2. Η ηλεκηπονική μάθηζη ζήμεπα Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ e-learning, θαζψο ε άκεζε (online) κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Δληνχηνηο, ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνινπζνχλ ζπλήζσο κηα γξακκηθή ζρεδίαζε, πνπ είλαη ηειείσο αληίζεηε κε ηε δηάδξαζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξννπηηθή ηνπ εθπαηδεπηή λα ζρεδηάζεη κε γξακκηθά δηαδξαζηηθά πιηθά κάζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Robberecht, 2007). Σα πιηθά απηά ζα πξέπεη λα είλαη: δηαδξαζηηθά ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κε γξακκηθά ψζηε ν θάζε εθπαηδεπφκελνο λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ κνλνπάηη θαη ελεξγεηηθά ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπφκελνπο κε δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνιπκέζωλ φπσο video, γξαθηθά ή θηλνχκελε εηθφλα (animation) θαζψο θαη ερεηηθά - ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν - clips. πλήζσο φκσο ηα πεξηζζφηεξα εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα e-learning, δίλνπλ κηθξή ζεκαζία ζην αλ ε ηθαλφηεηα κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο (Chen, 2008). Γη απηφ ην ιφγν καο ελδηαθέξεη ε αλάπηπμε ελφο e-learning ζπζηήκαηνο κε εμαηνκηθεπκέλνπο κεραληζκνχο κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επίδνζεο θάζε εθπαηδεπνκέλνπ ρσξηζηά. Οη ηειεπηαίεο επεθηάζεηο ζην πξφηππν SCORM είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα επηηξέςνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο θαη λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε ζπιινγή θαη ηε ρξήζε/επαλαρξεζηκνπνίεζε πξνηχπσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κεηαθνξά ηεο ζεσξίαο ησλ γξάθσλ ζηα e-learning ζπζηήκαηα. Έλαο γξάθνο G (Graph) νξίδεηαη ζαλ έλα δεχγνο (V, E) φπνπ V (Vertex) είλαη έλα ζχλνιν θνξπθψλ ή θφκβσλ θαη E (Edge) έλα ζχλνιν αθκψλ κεηαμχ ησλ θνξπθψλ. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ελφο γξάθνπ είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν, πνπ νηθνδνκείηαη κε θάπνηα βαζηθά ζπζηαηηθά θαη πεξηιακβάλεη ζε πνιιά ζεκεία δξαζηεξηφηεηεο (Hadzilacos et al., 2007); (Wittmann & Möller, 2003); (Jeschke et al., 2008). Σν πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΠΛ60 Δμεηδηθεχζεηο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ), ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μονηέλα μάθηζηρ Γπαμμικά μονηέλα μάθηζηρ Ο θχξηνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε είηε πξφθεηηαη γηα παξνπζηάζεηο καζεκάησλ ή ζεηξά καζεκάησλ ζην δηαδίθηπν, αθνινπζεί κηα γξακκηθή ή ζεηξηαθή παηδαγσγηθή θαηά ηελ νπνία, φινη νη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη ζε έλα κνληέιν πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αξρήο θαη κηα ηέινπο θαη ν εθπαηδεπηήο πξνθαζνξίδεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ζειίδσλ. Μη γπαμμικά μονηέλα μάθηζηρ Σα κε γξακκηθά ή κε ζεηξηαθά κνληέια κάζεζεο κεηαηνπίδνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηνλ εθπαηδεπφκελν: ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξέρεη θαζνδήγεζε θαη λα θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο κάζεζεο αιιά, ν εθπαηδεπφκελνο είλαη ππεχζπλνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ηνπ ξπζκνχ κάζεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ο ζρεδηαζκφο κε γξακκηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη γλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρεδηαζηή/εθπαηδεπηή. Έλα πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ ην θχξην ζέκα ζηελ πινήγεζε είλαη ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ (disorientation) (Gupta & Gramopadhye, 1995). Η κε γξακκηθή αιιειεπίδξαζε παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ειεπζεξία πινήγεζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλε γηα εθείλνπο πνπ αηζζάλνληαη ρακέλνη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζεκαδηψλ γηα ην πνπ πξέπεη λα πάλε. Πηζαλέο ιχζεηο είλαη (1) ε παξνρή νπηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη ή κηα βαζηθή πεξηγξαθή γηα ηα πηζαλά ζελάξηα πινήγεζεο, (2) γξαπηψλ νδεγηψλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο ή παξάζπξα κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη (3) απνηειεζκαηηθήο αλάδξαζεο πνπ είλαη βαζηθή γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνκήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Hedberg & McNamara, 1989). 4. Καθοδηγούμενη ανεξάπηηηη μάθηζη Σν κε γξακκηθφ κνληέιν κάζεζεο ππνζηεξηδφκελν απφ ζηνηρεία πνιπκέζσλ, αλάδξαζε κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη δηαθιάδσζε κνλνπαηηψλ κάζεζεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε κεγάιν εχξνο θάιπςεο, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελν αλεμάξηεην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Απηή ε παηδαγσγηθή αληίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ είλαη ν θχξηα ππεχζπλνο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε κάζεζε, αιιά παξάιιεια θαζνδεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεμάξηεηεο έξεπλάο ηνπ (Felder, 2005). Σα βαζηθά παηδαγσγηθά ζηνηρεία ηεο θαζνδεγνχκελεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο είλαη : (1) ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά λα δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ν εθπαηδεπφκελνο λα είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, (2) ε ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 50 παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηή λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη (3) ν ζρεδηαζκφο ηεο κάζεζεο λα είλαη δηαδξαζηηθφο, κε γξακκηθφο, λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνιπκέζσλ θαη λα παξέρεη αλάδξαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Θευπίερ μάθηζηρ Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ζεσξίεο ηεο κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηελ ηερλνινγία, έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ (ε γλψζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληηθεηκεληθήο εκπεηξίαο) ζηνλ επνηθνδνκηηηζκφ (ε γλψζε είλαη ππνθεηκεληθά νηθνδνκήζηκε ) (Jonassen & Reeves, 1996). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα παξέρεη έλα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε ηα αλάινγα εξεζίζκαηα γηα θάζε εθπαηδεπφκελν, εθφζνλ ε γλψζε πνπ απνθηά θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ. Η επζχλε ηνπ ζρεδηαζηή ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη επίπεδα κάζεζεο θαη ζπλζήθεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ ε επζχλε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη λα επσθειεζεί απφ απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη (Laurillard, 2002). 5. Βαζικά ζηοισεία ηος μονηέλος ηος εκπαιδεςηικού γπάθος Έλα κάζεκα, απνηειείηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ, πνπ ε θάζε κηα νξίδεηαη ζαλ έλα θνκκάηη πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη ελλνηνινγηθά αδηάζπαζην. Οη κνλάδεο απηέο δεκηνπξγνχληαη, είηε ζπάδνληαο ην ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα (παξαδείγκαηα, νξηζκνί, αζθήζεηο) είηε θαηαζθεπάδνληαο ηα μερσξηζηά. Γνκηθά, νη κνλάδεο πεξηερνκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θνξπθέο ελφο γξάθνπ πνπ αλαπαξηζηάλνληαη κε νξζνγψλην, κε αθκέο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ απηψλ πνπ έρνπλ κηα ελλνηνινγηθή ζεκαζία. Η ζεκαζία απηψλ ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε κνηάδεη ρξήζηκν ζην ζπγγξαθέα/εθπαηδεπηή φηαλ νηθνδνκεί ην πεξηερφκελν. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζρέζεσλ είλαη αλαθέξεηαη ζε, απαηηεί, είλαη εθαξκνγή ηνπ θαη είλαη ππνθαηεγνξία ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε, ν ηχπνο θαη ν αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Ο θάζε ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα νξίζεη ηηο δηθέο ηνπ ζρέζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηα πξφηππα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Η απεηθφληζε ησλ κνλάδσλ πεξηερνκέλνπ κε θνξπθέο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αθκψλ κε βάζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νδεγεί ζε κηα δνκή γξάθνπ. Δπεηδή φκσο απηά ηα δχν ζηνηρεία δελ είλαη ηθαλά λα δνκήζνπλ πεξηερφκελν, κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ζε έλαλ αιγφξηζκν επεμεξγαζίαο λα αλαζπλδέζεη κηθξέο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ, εκθαλίδεηαη έλαο δεχηεξνο ηχπνο θνξπθήο πνπ αλαπαξηζηάλεηαη κε έιιεηςε. Με ηνλ φξν ελφηεηα ή δηδαθηηθή κνλάδα ελλννχκε ηε ζπιινγή κνλάδσλ πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Η νκαδνπνίεζε ησλ ελνηήησλ ζε καζήκαηα ελζσκαηψλεη θαη ηηο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πξνυπνζέζεηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζε απηά. Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ γξάθνπ, νη θνξπθέο πνπ επηζθέπηεηαη ζρεκαηίδνπλ απφ ηελ αξρηθή κέρξη θαη ηελ ηξέρνπζα ην καζεζηαθό ηνπ κνλνπάηη. Οη αθκέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γξάθν ζρεδηάδνληαη απφ ηελ θνξπθή Α ζηελ θνξπθή Β φηαλ, ε κνλάδα πεξηερνκέλνπ Α απαηηεί ηε κνλάδα Β σο πξναπαηηνύκελε. Μηα θνξπθή ιέγεηαη ζεκείν απόθαζεο φηαλ, απηή ε θνξπθή έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα έδξεο πνπ θαηαιήγνπλ ζ απηήλ ή ηζνδχλακα, ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο λα ζπλερίζεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδξνκέο ζπλέρηζεο ηνπ καζήκαηνο θαη επίηεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη πνηά ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Έλαο θύθινο είλαη έλα θιεηζηφ κνλνπάηη κάζεζεο κε αξρηθή θαη ηειηθή θνξπθή ηελ ίδηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ, ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνξπθήο δελ έρεη ζσζηά εκπεδσζεί θαη θαηαλνεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. ηελ εηθφλα 1 φηαλ δε κπνξεί λα εθηειεζηεί κε επηηπρία ην πεξηερφκελν ηεο θνξπθήο Γ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπφκελνο λα κειεηήζεη ηηο θνξπθέο Θ θαη Ν κε ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν θαη λα επαλέιζεη ζηε Γ. Μηα καζεζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα κνλνπάηη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα παξάδεηγκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ψξαο - ή κηα αθνινπζία ηέηνηνπ είδνπο κνλνπαηηψλ θαζψο, ν εθπαηδεπφκελνο ζπκάηαη πνπ είρε ζηακαηήζεη ή ηνλ εηδνπνηεί ην ζχζηεκα, εθφζνλ δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη απφ ην ζεκείν απηφ. Πλεονεκηήμαηα ηηρ σπήζηρ ηος γπάθος Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ γηα ηνπο ζπγγξαθείο/δεκηνπξγνχο είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο γεληθήο επνπηείαο ησλ εμαξηήζεσλ/ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε πξνζζήθε θαηλνχξγηνπ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη ηνπνζεηψληαο ηε κνλάδα πεξηερνκέλνπ ζην γξάθν ζρεδηάδνληαο ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο κε άιιεο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ θαη ελφηεηεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο/εθπαηδεπφκελνπο ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο γξάθνπ είλαη φηη, ηα καζήκαηα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ζηνπο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο ην ζχζηεκα ζέβεηαη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ην καζεζηαθφ ηνπ ζηπι ππνινγίδνληαο ην θαιχηεξν κνλνπάηη κάζεζεο γηα θάζε ρξήζηε ρσξηζηά. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 52 Α Αρχικι κορυφι Β Γ ΝΑΙ ΟΙ Σο Γ είναι προαπαιτοφμενο του Ζ Η Δ Ε Ζ ΟΙ ΝΑΙ Θ Ι Κ Λ Ενότθτα Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Σελικι κορυφι Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ Ενότθτα ι διδακτικι μονάδα Μονάδα περιεχομζνου Μακθςιακό μονοπάτι Κορυφι απόφαςθσ Κφκλοσ Εικόνα 1: Τκήκα εθπαηδεπηηθνύ γξάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη πηζαλά κνλνπάηηα κάζεζεο Γηα ην ίδην ην ζχζηεκα ε ρξήζε γξάθσλ παξέρεη κηα δνκή δεδνκέλσλ, πνπ απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε δέζκεπζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν format θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο ζπληνκφηεξνπ κνλνπαηηνχ ή ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηνπ καζήκαηνο, κε έιεγρν ηεο χπαξμεο θπθιηθψλ εμαξηήζεσλ. 7. Ανάπηςξη και ςλοποίηζη ζςζηήμαηορ για ηην ΠΛΣ60/ Υποενόηηηα SQL Σν e-learning ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ΠΛ60 θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνελφηεηα SQL ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, ε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο έηζη ψζηε, λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηε βνήζεηα θπιινκεηξεηψλ (browsers). Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ online εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ην Moodle 1.9 πνπ δηαζέηεη ην ΔΑΠ (http://moodle.eap.gr/) κε παξάιιειε ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο καζεκάησλ CourseLab (http://www.courselab.com/) γηα ηελ παξαγσγή πιηθνχ ζπκβαηνχ κε ην πξφηππν SCORM 2004 (Αγγειάθε, 2010). Εργαςία SQL 1 Εργαςίεσ Λεξικό μακιματοσ Εργαςία SQL 2 SQL/ΑΡΗ Ειςαγωγι ςτθν SQL Η εντολι insert Videos Η εντολι select Η εντολι update Η εντολι delete Βαςικι Δομι Εντολών Αναηιτθςθσ SQL Presentation Βάςεισ Δεδομζνων Βιβλία Database Systems Concepts Fundamentals of Database Systems ΕΦ SQL.ppt Αςκιςεισ με παραδείγματα ςφνταξθσ εντολών SQL SQL Step by Step ΕΦ Αςκιςεισ SCORM 2004 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (JOIN) Αςκιςεισ ΠΡ Elmasri & Navathe Πακζτο 1 με QBE ΠΡ Πακζτο 2 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (Self Study) Queries Exercises Group by Πολλαπλι Επιλογι QBE_Samples.do c Exercises Orders Group_by.doc Exists Not exists Επιλογι 8.16 Εικόνα 2: Εθπαηδεπηηθόο γξάθνο γηα ηελ ππνελόηεηα SQL Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αλαξηήζεθε πξνέξρεηαη απφ κέξνο ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΑΠ γηα ηελ ΠΛ60 (http://class.eap.gr/pls60) θαη απφ ην δηαδίθηπν (αζθήζεηο απφ ηηο δηεπζχλζεηο θαη θαζψο θαη videos απφ ηε ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 54 δηεχζπλζε Η εηζαγσγή ηνπ πιηθνχ ζηεξίρηεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γξάθν πνπ κειεηήζεθε θαη αλαπηχρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα. (Δηθφλα 2) Απφ ην γξάθν απηφ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα κάζεζεο, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Η κειέηε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ έγηλε κε βάζε ην πιηθφ ηεο ελφηεηαο Δηαρείξηζε Δεδνκέλωλ θαη απεηθνλίδεη, εθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζρέζεηο - ζρεηίδεηαη κε (), είλαη εθαξκνγή ηνπ (ΔΦ), είλαη πξναπαηηνύκελν ηνπ (ΠΡ), αλήθεη ζε (), είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ () κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ (topics) πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην Moodle. Καζψο νη θνηηεηέο θάλνπλ login, ην Moodle παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο μερσξηζηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη φπσο: απνζήθεπζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη ππνβάιεη, νη εξσηήζεηο/αζθήζεηο πνπ έρνπλ απαληεζεί ζσζηά, νη βαζκνί πνπ έρνπλ θεξδεζεί, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη επηζθεθηεί θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζ απηφ θαη γεληθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν εθπαηδεπφκελνο. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξεηαθψλ εκεξνινγίσλ/αλαθνξψλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαη κπνξεί κεηαμχ άιισλ λα δείμνπλ, πνηνχο πφξνπο θαη πνηέο δξαζηεξηφηεηεο νη θνηηεηέο βξήθαλ πην πνιχηηκέο θαη επηζθέπηνληαη ζπρλά. ηελ εηθφλα 3 παξνπζηάδεηαη έλα πηζαλφ κνλνπάηη κάζεζεο κε ηελ εηζαγσγή θύθιωλ - επίζθεςε ελφο θφκβνπ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο αλάινγα κε ηελ επίδνζε θαη ηε καζεζηαθή αλάγθε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ - θαη ηελ αξίζκεζε ησλ εδξψλ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επίζθεςεο ησλ θφκβσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Με δηαθνξεηηθά ρξψκαηα παξνπζηάδνληαη νη θχθινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ κνλνπάηη: (α) Αζθήζεηο κε παξαδείγκαηα ζχληαμεο εληνιψλ SQL SQL.ppt Αζθήζεηο κε παξαδείγκαηα ζχληαμεο εληνιψλ SQL (β) Δξγαζία SQL 1 Βαζηθή Γνκή Δληνιψλ Αλαδήηεζεο Λεμηθφ Μαζήκαηνο Δξγαζία SQL 1 θαη (γ) Πνιιαπιή Δπηινγή SQL Step by Step Δξσηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο (Self Study) Πνιιαπιή Δπηινγή. 8. Μελλονηικέρ καηεςθύνζειρ Η επφκελε γεληά ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαλνκήο online εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε κε έμππλνπο πξάθηνξεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Με ηνλ φξν έμππλν πξάθηνξα (intelligent agent) νξίδεηαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επέιηθηεο απηφλνκεο δξάζεο έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ζρεδίαζήο ηνπ (Wooldridge & Jennings, 1995). ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ SQL.ppt 5 Αςκιςεισ με παραδείγματα ςφνταξθσ εντολών SQL 6 Εργαςία SQL SQL - Αρχικι ελίδα SQL - Πακζτο 1 με QBE Πολλαπλι Επιλογι 9 Λεξικό Μακιματοσ 1 8 Βαςικι Δομι Εντολών Αναηιτθςθσ 2 16 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (Self Study) SQL Step by Step Queries 20 QBE_Samples.do c Εικόνα 3: Έλα πηζαλό κνλνπάηη κάζεζεο κε ηε ρξήζε θύθιωλ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ππνελόηεηαο SQL (Αξίζκεζε εδξώλ από 1 έωο 21) Μηα άιιε ηάζε ε νπνία επεξεάδεη ηα online εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε αλάπηπμε online εηθνληθψλ θνηλνηήησλ φπσο ε Second LIFE (http://secondlife.com/?v=1.1). ηηο θνηλφηεηεο απηέο εκθαλίδνληαη εηθνληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε online θφζκνπο - θάπνηα έξγα φπσο ην Sloodle (http://www.sloodle.org/moodle/) ελνπνηνχλ ην Moodle κε ηηο θνηλσληθέο πξννπηηθέο ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ κε απνηέιεζκα ε κάζεζε/εθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε εηθνληθνχο θφζκνπο. Βιβλιογραφία Αγγειάθε, Μ. (2010). Αλάπηπμε ελόο e-learning ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία, Πάηξα: ΔΑΠ. Chen, C.M. (2008). Intelligent web-based learning system with personalized learning path guidance. Computers & Education, Vol. 51, pp Felder, R.M. (2005). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. Αλαθηήζεθε 10/10/2009, απφ ηε δηεχζπλζε users/f/felder/public/papers/resist.html ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 56 Gupta, M. & Gramopadhye, K. (1995). An evaluation of different navigational tools in using hypertext. Computers and Industrial Engineering, No. 29, pp Hadzilacos, Th., Kalles, D., Karaiskakis, D. & Pouliopoulou, M. (2007). Using Graphs in Developing Educational Material. Workshop on Technology Enhanced Learning Communities of Practice, September 2007, Chania, Greece. Hedberg, J.G. & McNamara, S.E. (1989). The Human-technology interface: designing for open and distance learning. Educational Media International, Vol. 26, Issue 2, pp Jeschke, S., Richter, T., Isele T. & Pfeiffer, O. (2008). Algorithms on graphs Automatic course verification in elearning. In M. Mandal (Ed.), Internet and Multimedia Systems and Applications, August 18-20, 2008 (pp ), Kailua-Kona. Jonassen, D.H. & Reeves, T.C. (1996). Learning with technology: Using computers as cognitive tools. Handbook of research for educational communications and technology, New York: Macmillan. Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational technology. (2nd ed.), London: Routledge. Robberecht, R. (2007). Interactive Nonlinear Learning Environments. Τhe Electronic Journal of e-learning, Vol. 5, Issue 1, pp Rosenberg, M. J. (2001). E-Learning. Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. NY: McGraw-Hill. Wiegreffe, S. & Möller, D. (2003). A Graph Based Approach to Managing Content in elearning Environments. In A. Rossett (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2003 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. Wittmann, J. & Möller, D. (2003). The content-graph as a basic data structure to manage authoring- and learning processes. In The 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 9-11, 2003 (pp ). Athens: IEEE. Wooldridge, M. & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: Theory and practice. The knowledge Engineering Review, pp ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα