Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη"

Transcript

1 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πεπίλητη Σα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη θαζαξά κηα απμαλφκελε αλάγθε παξνρήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε θπξίσο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-learning). Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ φζνλ αθνξά ζηελ επειημία ηνπο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ηζηνξηθφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Σν κνληέιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, θαζψο βνεζάεη ζηε κνληεινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εχθνιε παξέκβαζε απφ ηνπο ζπγγξαθείο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ αλάινγα κε ηηο επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, κειεηήζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα e- learning γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο ηεο ππνελφηεηαο SQL ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΠΛ60 ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. Aλαπηχρζεθε ν εθπαηδεπηηθφο γξάθνο, απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα κάζεζεο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ Moodle καδί κε ην εξγαιείν ζπγγξαθήο CourseLab. Καηά ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή ρξνληά έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, κε ζηφρν ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ. Λέξειρ κλειδιά: κε γξακκηθά κνληέια κάζεζεο, εθπαηδεπηηθόο γξάθνο, κνλνπάηη κάζεζεο. 1. Eιζαγυγή Η απμαλφκελε ζεκαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο κάζεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαη πην ηζρπξψλ ηξφπσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning), αθελφο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε απηή (Rosenberg, 2001). Η αλάπηπμε ηνπ e-learning ζπληεξείηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ απνηειεί ηε δηαξθή, δηα βίνπ θαηάξηηζε ηνπ αηφκνπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηελ αλάγθε γηα αλαλέσζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ, ηελ αλάγθε γηα επαλεθπαίδεπζε θαζψο ε ζπρλή αιιαγή εξγαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν θαη ηέινο, ηελ αλάγθε επαγξχπλεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απμαλφκελεο παξνρήο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν. Έλα δίθηπν εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηεί ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ρξνληθνί, γεσγξαθηθνί ή θαη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί, θάλνπλ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 48 δχζθνιε ηελ νξγάλσζε ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιίαο. Σα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα e-learning κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην πξνζβάζηκε, πην άλεηε, πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε, πην απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο παξνρείο ηεο. 2. Η ηλεκηπονική μάθηζη ζήμεπα Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ e-learning, θαζψο ε άκεζε (online) κάζεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Δληνχηνηο, ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνινπζνχλ ζπλήζσο κηα γξακκηθή ζρεδίαζε, πνπ είλαη ηειείσο αληίζεηε κε ηε δηάδξαζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηδαζθαιία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξννπηηθή ηνπ εθπαηδεπηή λα ζρεδηάζεη κε γξακκηθά δηαδξαζηηθά πιηθά κάζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Robberecht, 2007). Σα πιηθά απηά ζα πξέπεη λα είλαη: δηαδξαζηηθά ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, κε γξακκηθά ψζηε ν θάζε εθπαηδεπφκελνο λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ην δηθφ ηνπ καζεζηαθφ κνλνπάηη θαη ελεξγεηηθά ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εθπαηδεπφκελνπο κε δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνιπκέζωλ φπσο video, γξαθηθά ή θηλνχκελε εηθφλα (animation) θαζψο θαη ερεηηθά - ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν - clips. πλήζσο φκσο ηα πεξηζζφηεξα εμαηνκηθεπκέλα ζπζηήκαηα e-learning, δίλνπλ κηθξή ζεκαζία ζην αλ ε ηθαλφηεηα κάζεζεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο (Chen, 2008). Γη απηφ ην ιφγν καο ελδηαθέξεη ε αλάπηπμε ελφο e-learning ζπζηήκαηνο κε εμαηνκηθεπκέλνπο κεραληζκνχο κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξνρή καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επίδνζεο θάζε εθπαηδεπνκέλνπ ρσξηζηά. Οη ηειεπηαίεο επεθηάζεηο ζην πξφηππν SCORM είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα επηηξέςνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ καζήκαηνο θαη λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε ζπιινγή θαη ηε ρξήζε/επαλαρξεζηκνπνίεζε πξνηχπσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κεηαθνξά ηεο ζεσξίαο ησλ γξάθσλ ζηα e-learning ζπζηήκαηα. Έλαο γξάθνο G (Graph) νξίδεηαη ζαλ έλα δεχγνο (V, E) φπνπ V (Vertex) είλαη έλα ζχλνιν θνξπθψλ ή θφκβσλ θαη E (Edge) έλα ζχλνιν αθκψλ κεηαμχ ησλ θνξπθψλ. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ελφο γξάθνπ είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν, πνπ νηθνδνκείηαη κε θάπνηα βαζηθά ζπζηαηηθά θαη πεξηιακβάλεη ζε πνιιά ζεκεία δξαζηεξηφηεηεο (Hadzilacos et al., 2007); (Wittmann & Möller, 2003); (Jeschke et al., 2008). Σν πεξηερφκελν ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ΠΛ60 Δμεηδηθεχζεηο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ), ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Μονηέλα μάθηζηρ Γπαμμικά μονηέλα μάθηζηρ Ο θχξηνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε είηε πξφθεηηαη γηα παξνπζηάζεηο καζεκάησλ ή ζεηξά καζεκάησλ ζην δηαδίθηπν, αθνινπζεί κηα γξακκηθή ή ζεηξηαθή παηδαγσγηθή θαηά ηελ νπνία, φινη νη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη ζε έλα κνληέιν πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζειίδα αξρήο θαη κηα ηέινπο θαη ν εθπαηδεπηήο πξνθαζνξίδεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ζειίδσλ. Μη γπαμμικά μονηέλα μάθηζηρ Σα κε γξακκηθά ή κε ζεηξηαθά κνληέια κάζεζεο κεηαηνπίδνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ εθκάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηνλ εθπαηδεπφκελν: ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα παξέρεη θαζνδήγεζε θαη λα θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο κάζεζεο αιιά, ν εθπαηδεπφκελνο είλαη ππεχζπλνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ηνπ ξπζκνχ κάζεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ο ζρεδηαζκφο κε γξακκηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη γλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρεδηαζηή/εθπαηδεπηή. Έλα πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζαλ ην θχξην ζέκα ζηελ πινήγεζε είλαη ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ (disorientation) (Gupta & Gramopadhye, 1995). Η κε γξακκηθή αιιειεπίδξαζε παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ειεπζεξία πινήγεζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλε γηα εθείλνπο πνπ αηζζάλνληαη ρακέλνη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζεκαδηψλ γηα ην πνπ πξέπεη λα πάλε. Πηζαλέο ιχζεηο είλαη (1) ε παξνρή νπηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη ή κηα βαζηθή πεξηγξαθή γηα ηα πηζαλά ζελάξηα πινήγεζεο, (2) γξαπηψλ νδεγηψλ πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο ή παξάζπξα κε ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη (3) απνηειεζκαηηθήο αλάδξαζεο πνπ είλαη βαζηθή γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δνκήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Hedberg & McNamara, 1989). 4. Καθοδηγούμενη ανεξάπηηηη μάθηζη Σν κε γξακκηθφ κνληέιν κάζεζεο ππνζηεξηδφκελν απφ ζηνηρεία πνιπκέζσλ, αλάδξαζε κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη δηαθιάδσζε κνλνπαηηψλ κάζεζεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε κεγάιν εχξνο θάιπςεο, πνπ νλνκάδεηαη θαζνδεγνχκελν αλεμάξηεην πεξηβάιινλ κάζεζεο. Απηή ε παηδαγσγηθή αληίιεςε είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ είλαη ν θχξηα ππεχζπλνο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε κάζεζε, αιιά παξάιιεια θαζνδεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεμάξηεηεο έξεπλάο ηνπ (Felder, 2005). Σα βαζηθά παηδαγσγηθά ζηνηρεία ηεο θαζνδεγνχκελεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο είλαη : (1) ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά λα δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ν εθπαηδεπφκελνο λα είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, (2) ε ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 50 παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηή λα είλαη ελζσκαησκέλε ζηα εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη (3) ν ζρεδηαζκφο ηεο κάζεζεο λα είλαη δηαδξαζηηθφο, κε γξακκηθφο, λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνιπκέζσλ θαη λα παξέρεη αλάδξαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε. Θευπίερ μάθηζηρ Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ζεσξίεο ηεο κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηελ ηερλνινγία, έρνπλ πεξάζεη απφ ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ (ε γλψζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληηθεηκεληθήο εκπεηξίαο) ζηνλ επνηθνδνκηηηζκφ (ε γλψζε είλαη ππνθεηκεληθά νηθνδνκήζηκε ) (Jonassen & Reeves, 1996). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα παξέρεη έλα θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ κε ηα αλάινγα εξεζίζκαηα γηα θάζε εθπαηδεπφκελν, εθφζνλ ε γλψζε πνπ απνθηά θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ θαη ην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ. Η επζχλε ηνπ ζρεδηαζηή ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη επίπεδα κάζεζεο θαη ζπλζήθεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ελψ ε επζχλε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη λα επσθειεζεί απφ απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη (Laurillard, 2002). 5. Βαζικά ζηοισεία ηος μονηέλος ηος εκπαιδεςηικού γπάθος Έλα κάζεκα, απνηειείηαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ, πνπ ε θάζε κηα νξίδεηαη ζαλ έλα θνκκάηη πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη ελλνηνινγηθά αδηάζπαζην. Οη κνλάδεο απηέο δεκηνπξγνχληαη, είηε ζπάδνληαο ην ήδε ππάξρνλ πεξηερφκελν ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα (παξαδείγκαηα, νξηζκνί, αζθήζεηο) είηε θαηαζθεπάδνληαο ηα μερσξηζηά. Γνκηθά, νη κνλάδεο πεξηερνκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θνξπθέο ελφο γξάθνπ πνπ αλαπαξηζηάλνληαη κε νξζνγψλην, κε αθκέο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ απηψλ πνπ έρνπλ κηα ελλνηνινγηθή ζεκαζία. Η ζεκαζία απηψλ ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε κνηάδεη ρξήζηκν ζην ζπγγξαθέα/εθπαηδεπηή φηαλ νηθνδνκεί ην πεξηερφκελν. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζρέζεσλ είλαη αλαθέξεηαη ζε, απαηηεί, είλαη εθαξκνγή ηνπ θαη είλαη ππνθαηεγνξία ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε, ν ηχπνο θαη ν αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζρέζεσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Ο θάζε ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα νξίζεη ηηο δηθέο ηνπ ζρέζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηα πξφηππα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Η απεηθφληζε ησλ κνλάδσλ πεξηερνκέλνπ κε θνξπθέο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ αθκψλ κε βάζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νδεγεί ζε κηα δνκή γξάθνπ. Δπεηδή φκσο απηά ηα δχν ζηνηρεία δελ είλαη ηθαλά λα δνκήζνπλ πεξηερφκελν, κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ζε έλαλ αιγφξηζκν επεμεξγαζίαο λα αλαζπλδέζεη κηθξέο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ, εκθαλίδεηαη έλαο δεχηεξνο ηχπνο θνξπθήο πνπ αλαπαξηζηάλεηαη κε έιιεηςε. Με ηνλ φξν ελφηεηα ή δηδαθηηθή κνλάδα ελλννχκε ηε ζπιινγή κνλάδσλ πεξηερνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα. Η νκαδνπνίεζε ησλ ελνηήησλ ζε καζήκαηα ελζσκαηψλεη θαη ηηο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ πξνυπνζέζεηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζε απηά. Όηαλ έλαο εθπαηδεπφκελνο ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα ηνπ γξάθνπ, νη θνξπθέο πνπ επηζθέπηεηαη ζρεκαηίδνπλ απφ ηελ αξρηθή κέρξη θαη ηελ ηξέρνπζα ην καζεζηαθό ηνπ κνλνπάηη. Οη αθκέο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γξάθν ζρεδηάδνληαη απφ ηελ θνξπθή Α ζηελ θνξπθή Β φηαλ, ε κνλάδα πεξηερνκέλνπ Α απαηηεί ηε κνλάδα Β σο πξναπαηηνύκελε. Μηα θνξπθή ιέγεηαη ζεκείν απόθαζεο φηαλ, απηή ε θνξπθή έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα έδξεο πνπ θαηαιήγνπλ ζ απηήλ ή ηζνδχλακα, ν εθπαηδεπφκελνο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα επηινγέο λα ζπλερίζεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδξνκέο ζπλέρηζεο ηνπ καζήκαηνο θαη επίηεπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα επηιέμεη πνηά ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Έλαο θύθινο είλαη έλα θιεηζηφ κνλνπάηη κάζεζεο κε αξρηθή θαη ηειηθή θνξπθή ηελ ίδηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ, ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνξπθήο δελ έρεη ζσζηά εκπεδσζεί θαη θαηαλνεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. ηελ εηθφλα 1 φηαλ δε κπνξεί λα εθηειεζηεί κε επηηπρία ην πεξηερφκελν ηεο θνξπθήο Γ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπφκελνο λα κειεηήζεη ηηο θνξπθέο Θ θαη Ν κε ην αληίζηνηρν πεξηερφκελν θαη λα επαλέιζεη ζηε Γ. Μηα καζεζηαθή εκπεηξία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα κνλνπάηη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα παξάδεηγκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ψξαο - ή κηα αθνινπζία ηέηνηνπ είδνπο κνλνπαηηψλ θαζψο, ν εθπαηδεπφκελνο ζπκάηαη πνπ είρε ζηακαηήζεη ή ηνλ εηδνπνηεί ην ζχζηεκα, εθφζνλ δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη απφ ην ζεκείν απηφ. Πλεονεκηήμαηα ηηρ σπήζηρ ηος γπάθος Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ γηα ηνπο ζπγγξαθείο/δεκηνπξγνχο είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο γεληθήο επνπηείαο ησλ εμαξηήζεσλ/ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε πξνζζήθε θαηλνχξγηνπ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη ηνπνζεηψληαο ηε κνλάδα πεξηερνκέλνπ ζην γξάθν ζρεδηάδνληαο ηηο θαηάιιειεο δηαζπλδέζεηο κε άιιεο κνλάδεο πεξηερνκέλνπ θαη ελφηεηεο. Γηα ηνπο ρξήζηεο/εθπαηδεπφκελνπο ην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο γξάθνπ είλαη φηη, ηα καζήκαηα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ζηνπο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαζψο ην ζχζηεκα ζέβεηαη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ην καζεζηαθφ ηνπ ζηπι ππνινγίδνληαο ην θαιχηεξν κνλνπάηη κάζεζεο γηα θάζε ρξήζηε ρσξηζηά. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 52 Α Αρχικι κορυφι Β Γ ΝΑΙ ΟΙ Σο Γ είναι προαπαιτοφμενο του Ζ Η Δ Ε Ζ ΟΙ ΝΑΙ Θ Ι Κ Λ Ενότθτα Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Σελικι κορυφι Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ Ενότθτα ι διδακτικι μονάδα Μονάδα περιεχομζνου Μακθςιακό μονοπάτι Κορυφι απόφαςθσ Κφκλοσ Εικόνα 1: Τκήκα εθπαηδεπηηθνύ γξάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη πηζαλά κνλνπάηηα κάζεζεο Γηα ην ίδην ην ζχζηεκα ε ρξήζε γξάθσλ παξέρεη κηα δνκή δεδνκέλσλ, πνπ απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε δέζκεπζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν format θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο ζπληνκφηεξνπ κνλνπαηηνχ ή ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηνπ καζήκαηνο, κε έιεγρν ηεο χπαξμεο θπθιηθψλ εμαξηήζεσλ. 7. Ανάπηςξη και ςλοποίηζη ζςζηήμαηορ για ηην ΠΛΣ60/ Υποενόηηηα SQL Σν e-learning ζχζηεκα πνπ πινπνηήζεθε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ΠΛ60 θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνελφηεηα SQL ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, ε δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο έηζη ψζηε, λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ηε βνήζεηα θπιινκεηξεηψλ (browsers). Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ online εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη ην Moodle 1.9 πνπ δηαζέηεη ην ΔΑΠ (http://moodle.eap.gr/) κε παξάιιειε ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο καζεκάησλ CourseLab (http://www.courselab.com/) γηα ηελ παξαγσγή πιηθνχ ζπκβαηνχ κε ην πξφηππν SCORM 2004 (Αγγειάθε, 2010). Εργαςία SQL 1 Εργαςίεσ Λεξικό μακιματοσ Εργαςία SQL 2 SQL/ΑΡΗ Ειςαγωγι ςτθν SQL Η εντολι insert Videos Η εντολι select Η εντολι update Η εντολι delete Βαςικι Δομι Εντολών Αναηιτθςθσ SQL Presentation Βάςεισ Δεδομζνων Βιβλία Database Systems Concepts Fundamentals of Database Systems ΕΦ SQL.ppt Αςκιςεισ με παραδείγματα ςφνταξθσ εντολών SQL SQL Step by Step ΕΦ Αςκιςεισ SCORM 2004 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (JOIN) Αςκιςεισ ΠΡ Elmasri & Navathe Πακζτο 1 με QBE ΠΡ Πακζτο 2 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (Self Study) Queries Exercises Group by Πολλαπλι Επιλογι QBE_Samples.do c Exercises Orders Group_by.doc Exists Not exists Επιλογι 8.16 Εικόνα 2: Εθπαηδεπηηθόο γξάθνο γηα ηελ ππνελόηεηα SQL Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αλαξηήζεθε πξνέξρεηαη απφ κέξνο ηνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΑΠ γηα ηελ ΠΛ60 (http://class.eap.gr/pls60) θαη απφ ην δηαδίθηπν (αζθήζεηο απφ ηηο δηεπζχλζεηο θαη θαζψο θαη videos απφ ηε ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 54 δηεχζπλζε Η εηζαγσγή ηνπ πιηθνχ ζηεξίρηεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γξάθν πνπ κειεηήζεθε θαη αλαπηχρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα. (Δηθφλα 2) Απφ ην γξάθν απηφ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα κάζεζεο, αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Η κειέηε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γξάθνπ έγηλε κε βάζε ην πιηθφ ηεο ελφηεηαο Δηαρείξηζε Δεδνκέλωλ θαη απεηθνλίδεη, εθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηηο ζρέζεηο - ζρεηίδεηαη κε (), είλαη εθαξκνγή ηνπ (ΔΦ), είλαη πξναπαηηνύκελν ηνπ (ΠΡ), αλήθεη ζε (), είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ () κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ (topics) πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην Moodle. Καζψο νη θνηηεηέο θάλνπλ login, ην Moodle παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν θάζε εθπαηδεπφκελνο μερσξηζηά ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη φπσο: απνζήθεπζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη ππνβάιεη, νη εξσηήζεηο/αζθήζεηο πνπ έρνπλ απαληεζεί ζσζηά, νη βαζκνί πνπ έρνπλ θεξδεζεί, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη επηζθεθηεί θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζ απηφ θαη γεληθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν εθπαηδεπφκελνο. Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ιεπηνκεξεηαθψλ εκεξνινγίσλ/αλαθνξψλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαη κπνξεί κεηαμχ άιισλ λα δείμνπλ, πνηνχο πφξνπο θαη πνηέο δξαζηεξηφηεηεο νη θνηηεηέο βξήθαλ πην πνιχηηκέο θαη επηζθέπηνληαη ζπρλά. ηελ εηθφλα 3 παξνπζηάδεηαη έλα πηζαλφ κνλνπάηη κάζεζεο κε ηελ εηζαγσγή θύθιωλ - επίζθεςε ελφο θφκβνπ πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο αλάινγα κε ηελ επίδνζε θαη ηε καζεζηαθή αλάγθε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ - θαη ηελ αξίζκεζε ησλ εδξψλ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επίζθεςεο ησλ θφκβσλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Με δηαθνξεηηθά ρξψκαηα παξνπζηάδνληαη νη θχθινη πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ κνλνπάηη: (α) Αζθήζεηο κε παξαδείγκαηα ζχληαμεο εληνιψλ SQL SQL.ppt Αζθήζεηο κε παξαδείγκαηα ζχληαμεο εληνιψλ SQL (β) Δξγαζία SQL 1 Βαζηθή Γνκή Δληνιψλ Αλαδήηεζεο Λεμηθφ Μαζήκαηνο Δξγαζία SQL 1 θαη (γ) Πνιιαπιή Δπηινγή SQL Step by Step Δξσηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο (Self Study) Πνιιαπιή Δπηινγή. 8. Μελλονηικέρ καηεςθύνζειρ Η επφκελε γεληά ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαλνκήο online εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε κε έμππλνπο πξάθηνξεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ηερλεηήο λνεκνζύλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Με ηνλ φξν έμππλν πξάθηνξα (intelligent agent) νξίδεηαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επέιηθηεο απηφλνκεο δξάζεο έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ζρεδίαζήο ηνπ (Wooldridge & Jennings, 1995). ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ SQL.ppt 5 Αςκιςεισ με παραδείγματα ςφνταξθσ εντολών SQL 6 Εργαςία SQL SQL - Αρχικι ελίδα SQL - Πακζτο 1 με QBE Πολλαπλι Επιλογι 9 Λεξικό Μακιματοσ 1 8 Βαςικι Δομι Εντολών Αναηιτθςθσ 2 16 Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ (Self Study) SQL Step by Step Queries 20 QBE_Samples.do c Εικόνα 3: Έλα πηζαλό κνλνπάηη κάζεζεο κε ηε ρξήζε θύθιωλ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ππνελόηεηαο SQL (Αξίζκεζε εδξώλ από 1 έωο 21) Μηα άιιε ηάζε ε νπνία επεξεάδεη ηα online εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε αλάπηπμε online εηθνληθψλ θνηλνηήησλ φπσο ε Second LIFE (http://secondlife.com/?v=1.1). ηηο θνηλφηεηεο απηέο εκθαλίδνληαη εηθνληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε online θφζκνπο - θάπνηα έξγα φπσο ην Sloodle (http://www.sloodle.org/moodle/) ελνπνηνχλ ην Moodle κε ηηο θνηλσληθέο πξννπηηθέο ησλ εηθνληθψλ θφζκσλ κε απνηέιεζκα ε κάζεζε/εθπαίδεπζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε εηθνληθνχο θφζκνπο. Βιβλιογραφία Αγγειάθε, Μ. (2010). Αλάπηπμε ελόο e-learning ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε. Γηπισκαηηθή εξγαζία, Πάηξα: ΔΑΠ. Chen, C.M. (2008). Intelligent web-based learning system with personalized learning path guidance. Computers & Education, Vol. 51, pp Felder, R.M. (2005). Navigating the bumpy road to student-centered instruction. Αλαθηήζεθε 10/10/2009, απφ ηε δηεχζπλζε users/f/felder/public/papers/resist.html ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 56 Gupta, M. & Gramopadhye, K. (1995). An evaluation of different navigational tools in using hypertext. Computers and Industrial Engineering, No. 29, pp Hadzilacos, Th., Kalles, D., Karaiskakis, D. & Pouliopoulou, M. (2007). Using Graphs in Developing Educational Material. Workshop on Technology Enhanced Learning Communities of Practice, September 2007, Chania, Greece. Hedberg, J.G. & McNamara, S.E. (1989). The Human-technology interface: designing for open and distance learning. Educational Media International, Vol. 26, Issue 2, pp Jeschke, S., Richter, T., Isele T. & Pfeiffer, O. (2008). Algorithms on graphs Automatic course verification in elearning. In M. Mandal (Ed.), Internet and Multimedia Systems and Applications, August 18-20, 2008 (pp ), Kailua-Kona. Jonassen, D.H. & Reeves, T.C. (1996). Learning with technology: Using computers as cognitive tools. Handbook of research for educational communications and technology, New York: Macmillan. Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational technology. (2nd ed.), London: Routledge. Robberecht, R. (2007). Interactive Nonlinear Learning Environments. Τhe Electronic Journal of e-learning, Vol. 5, Issue 1, pp Rosenberg, M. J. (2001). E-Learning. Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. NY: McGraw-Hill. Wiegreffe, S. & Möller, D. (2003). A Graph Based Approach to Managing Content in elearning Environments. In A. Rossett (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2003 (pp ). Chesapeake, VA: AACE. Wittmann, J. & Möller, D. (2003). The content-graph as a basic data structure to manage authoring- and learning processes. In The 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 9-11, 2003 (pp ). Athens: IEEE. Wooldridge, M. & Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: Theory and practice. The knowledge Engineering Review, pp ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΚΟΙΝΩΕΙ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ Σε Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο DIPLEK» Αζελά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα