ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 2. Σν Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2012 Κύξηε Γήκαξρε, Με ηε ιήμε ηνπ έηνπο 2012 ζαο θαηαζέηνπκε ηνλ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ ηνπ Γεκνηηθνύ Ιδξύκαηνο-Βξεθνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» πξνο ελεκέξσζή ζαο. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ην Γεκνηηθό Ίδξπκα-Βξεθνθνκείν πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ζαο παξαζέζνπκε παξαθάησ, ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ θαη κε ηε ζπλερή ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. εκαληηθή, παξά ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ππήξμε ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε κέζσ δσξεώλ θαη ρνξεγηώλ θνξέσλ, ζπιιόγσλ, ζρνιείσλ θαη πνιηηώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία παξνπζίαζε άλνδν 15% από ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο Καηά ην έηνο 2012 δξνκνινγήζεθαλ όιεο νη πξάμεηο ελαξκόληζεο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο, ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ηνπ 1

2 Καλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί θαη λα αλακνξθσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δηδηθόηεξα μεθίλεζαλ: α. Η δηαδηθαζία έθδνζεο λένπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο πεξί ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Ιδξύκαηνο ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο 3463/2006 θαη 3852/2010 β. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Ιδξύκαηνο γ. Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο Α. ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ 1. Μέρξη ηελ έγηλε εηζαγσγή είθνζη νρηώ (28) βξεθώλ από ηε Βόξεηα Διιάδα αιιά θαη από άιια γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο, ελώ ζην Βξεθνθνκείν θηινμελνύληαλ ήδε είθνζη πέληε (25) βξέθε θαη λήπηα από ην έηνο Καηά ην έηνο 2011 εηζήρζεζαλ ζην Βξεθνθνκείν δεθαελλέα (19) βξέθε, ελώ θηινμελνύληαλ ήδε δεθαεπηά (17) από ην έηνο Παξαηεξείηαη κία αύμεζε ζηηο εηζαγσγέο βξεθώλ ηεο ηάμεο ηνπ 47%. Η εηζαγσγή ησλ βξεθώλ έγηλε: α) θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ γνλέσλ ηνπο ιόγσ αδπλακίαο ηνπο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο έλαληη ησλ παηδηώλ ηνπο (πνζνζηό 20%) β) θαηόπηλ εηζαγγειηθήο δηάηαμεο κε ηελ νπνία είηε νη γνλείο θξίζεθαλ αθαηάιιεινη λα επηκειεζνύλ ησλ παηδηώλ ηνπο (πνζνζηό 75%) είηε ηα εγθαηέιεηςαλ (πνζνζηό 5%). ηηο ζην Βξεθνθνκείν καο θηινμελνύληαλ είθνζη ελλέα (29) παηδηά. ηηο θηινμελνύληαλ είθνζη πέληε (25) παηδηά. Παξαηεξείηαη κία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 16%. 2. Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν θηινμελεί θαη πξνζηαηεύεη ελήιηθε ηξόθηκν από ηα βξεθηθά ηεο ρξόληα, ε νπνία είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. Γξνκνινγήζεθε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο επηηξνπείαο ηεο από ην Ίδξπκα, ελώ ηεο παξέρεηαη πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε. Β. «Ξενώνας Άγαμες Μεηέρας» Ξεθίλεζε ε αλακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ώζηε ν μελώλαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ είρε αηνλήζεη επί πνιιά έηε, λα επαλαιεηηνπξγήζεη σο πκβνπιεπηηθόο ηαζκόο γηα ηηο επίηνθεο θαη ηηο ιερώλεο γπλαίθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 2

3 Γ. ΤΝΔΡΓΑΗΔ 1. Καηά ην έηνο 2012 ζπλερίζζεθε ε ζπλεξγαζία κε ην Αλαπηπμηνινγηθό Κέληξν «Απ. Φσθάο» ηνπ Ιππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Κάζε παηδί ή βξέθνο πνπ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν εθηηκάηαη από ηνπο παηδηάηξνπο-λεπξνιόγνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ. Οη αλαγθαίεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν ηεο πγείαο θαη ηεο αλάπηπμήο ησλ βξεθώλ θαη λεπίσλ γίλνληαη θαηά θύξην ιόγν ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν (Μαγλεηηθή, Αμνληθή, Αθνπζηηθά Οπηηθά δπλακηθά, Η.Δ.Σ., Μεηαβνιηθόο έιεγρνο θ.ι.π.) όπσο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα πξνγξάκκαηα θπζηνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη ινγνζεξαπείαο. 2. Δλεξγνπνηήζεθε εθ λένπ ε ζπλεξγαζία ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ Τπεξεζία Παηδηνύ θαη Δθήβνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΥΔΠΑ θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο, θαζεγεηή -παηδνςπρίαηξν θ. Γξ. Ακπαηδόγινπ ώζηε λα παξέρεηαη ζηήξημε ζην έξγν ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηα λήπηα θαη ηνπο γνλείο νπνηεδήπνηε παξίζηαηαη αλάγθε. Σν πξνζσπηθό ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θαη ε ςπρνιόγνο ηνπ Ιδξύκαηνο ζπλαληώληαη δύν θνξέο κεληαίσο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Τπεξεζίαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ θ. Ακπαηδόγινπ θαη απνηεινύλ ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ αμηνινγεί ηελ πνξεία ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ ελώ παξάιιεια παξέρεη ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο ην πξνζσπηθό. Οη ζπλεξγάηεο ηεο Τπεξεζίαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ επηζθέπηνληαη εβδνκαδηαίσο ην Ίδξπκα θαη πξνβαίλνπλ ζε παξαηήξεζε όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. 3. Αλαλεώζεθε ε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηνπ παηδηάηξνπ λενγλνιόγνπ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηα θηινμελνύκελα, ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν, βξέθε θαη λήπηα. 4. Δλεξγνπνηήζεθε εθ λένπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ ζην Γίθηπν «ΟΡΔΣΗ» πνπ νξγάλσζε ην Κεληξηθό Δπηζηεκνληθό πκβνύιην γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Θπκαηνπνίεζεο θαη Δγθιεκαηηθόηεηαο ησλ Αλειίθσλ (Κ.Δ..Α.Θ.Δ.Α.), ην νπνίν ηδξύζεθε κε ην Ν. 3860/2010 άξζξν 12. Βάζεη ηνπ λόκνπ απηνύ ην Κ.Δ..Α.Θ.Δ.Α. ζπλεξγάδεηαη ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε νξγαληζκνύο θαη ππεξεζίεο, Α.Δ.Ι., εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, θνηλσληθνύο, επηζηεκνληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο, δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο, θαζώο επίζεο θαη κε Μ.Κ.Ο. πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο ησλ αλειίθσλ, νξγαλώλνληαο εληαίν δίθηπν. ην Γίθηπν «ΟΡΔΣΗ» ζπκκεηέρνπλ κέρξη ζήκεξα πάλσ από 130 θνξείο από όιε ηελ Διιάδα θαη 200 θαη πιένλ Γήκνη. 3

4 5. Καηά ην έηνο 2012 μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ώζηε λα δέρεηαη ην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν δύν (2) θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ αλά εμάκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο. Γ. ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 1. ηνλ Παηδηθό ηαζκό ηνπ Γεκνηηθνύ Ιδξύκαηνο ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά (από έσο 16.00) επηά (7) ηκήκαηα ζε άξηζηα εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 θηινμελήζεθαλ εθαηόλ πελήληα πέληε (155) βξέθε θαη λήπηα ειηθίαο 8 κελώλ έσο 5 εηώλ. Ο αξηζκόο ησλ παηδηώλ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ ηα ηκήκαηα ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ ζπκκεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά θαη ηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ, άλσ ησλ είθνζη κελώλ, ώζηε αθελόο λα πνιιαπιαζηάδνληαη νη παξαζηάζεηο θαη ηα εξεζίζκαηά ηνπο αθεηέξνπ λα θνηλσληθνπνηνύληαη θαη λα κεηώλεηαη ν θίλδπλνο ηδξπκαηνπνίεζήο ηνπο. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 πξαγκαηνπνίεζαλ εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν (Βξεθνθνκείν θαη Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο) ηξεηο (3) ζπνπδάζηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο κε νξηδόκελε από ην λόκν ακνηβή, θαζώο θαη ζπνπδάζηξηεο ησλ Ι.Δ.Κ. «ΑΚΜΗ» θαη «ΓΔΛΣΑ». Δπηπιένλ, ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα γίλνληαλ παξαθνινπζήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ από ζπνπδάζηξηεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο, δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα από ζπνπδάζηξηεο ησλ Ι.Δ.Κ. «ΑΚΜΗ» θαη «ΓΔΛΣΑ» θαη κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα από ζπνπδάζηξηεο ηνπ Γεκόζηνπ Ι.Δ.Κ. Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνύ Λαγθαδά. 3. Καηά ην έηνο 2012 ηέζεθαλ νη βάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην Σκήκα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ Α- Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ θαη λα εθαξκνζζνύλ λέα πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο αγσγήο ζηα Σκήκαηα ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ ηνπ Ιδξύκαηνο. Δ. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Καηά ην έηνο 2012 ππεβιήζεζαλ ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν νγδόληα ηξεηο (83) αηηήζεηο πηνζεζίαο από όιε ηελ Διιάδα, ελώ ην 2011 ππεβιήζεζαλ εμήληα έμη (66) αηηήζεηο. Παξαηεξείηαη κία αύμεζε 26% ζηηο αηηήζεηο πηνζεζίαο. 4

5 Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Τπεβιήζεζαλ ηξηάληα νρηώ (38) αηηήζεηο αλαδήηεζεο ξηδώλ από πξώελ ηξνθίκνπο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνύλ νη βηνινγηθνί ηνπο γνλείο. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο δηεθπεξαηώζεθαλ όιεο. Καηά ην έηνο 2011 ππεβιήζεζαλ ζαξάληα δύν (42) αηηήζεηο αλαδήηεζεο ξηδώλ. 1. Πρόγραμμα σηοζεζηών Δληόο ηνπ έηνπο 2012, ιόγσ άξηζηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ησλ Γηθαζηηθώλ Τπεξεζηώλ, παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ ξπζκνύ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πηνζεζηώλ δεδνκέλνπ όηη νινθιεξώζεθαλ έληεθα (11) πηνζεζίεο έλαληη επηά (7)ηνπ έηνπο Δπίζεο, εληόο ηνπ 2012, ηνπνζεηήζεθαλ ζε νηθνγέλεηεο κε ζθνπό ηελ πηνζεζία είθνζη (20) βξέθε θαη αλακέλεηαη ε δηθαζηηθή νινθιήξσζε ηεο πηνζεζίαο ηνπο. Καηά ην έηνο 2011 ηνπνζεηήζεθαλ ζε νηθνγέλεηεο κε ζθνπό ηελ πηνζεζία εθηά (7) βξέθε. Με δηθαζηηθή απόθαζε απνδόζεθε ζηε θπζηθή ηνπ νηθνγέλεηα έλα (1) βξέθνο. 2. Πρόγραμμα αναδοτών Καηά ην έηνο 2012 ηνπνζεηήζεθαλ ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο δύν (2) βξέθε. Σν Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν ππνζηήξημε κε παξνρέο ζε είδνο θαη νηθνλνκηθά δεθαηέζζεξα (14) παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο απμάλνληαο θαηά 17% ηνπο σθεινύκελνπο. Παξάιιεια ελαξκνλίζακε ηηο θαηεγνξίεο σθεινπκέλσλ θαη ην ύςνο ηνπ νηθνλνκηθνύ βνεζήκαηνο πξνο ηα ηζρύνληα ζε παξόκνηνπο θνξείο («ΜΗΣΔΡΑ», «Άγηνο Αλδξέαο» Καιακάθη Αηηηθήο) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ζηε ζεκεξηλή δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. (Καηά ην έηνο 2011 ην Ίδξπκα ππνζηήξημε νηθνλνκηθά δώδεθα (12) παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο). Σν έηνο 2012 αλαηέζεθε εθπόλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε αλαδόρσλ νηθνγελεηώλ θαη ζηόρν ηε δεκηνπξγία δηθηύνπ ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαδνρή ησλ παηδηώλ ησλ νπνίσλ ε πεξαηηέξσ παξακνλή ζην Ίδξπκα θξίλεηαη επηβιαβήο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. 5

6 Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ Δληόο ηνπ 2012 ηέζεθαλ νη βάζεηο νξγάλσζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ιδξύκαηνο-Βξεθνθνκείνπ σο θνξέα ππνδνρήο εζεινληηθνύ έξγνπ. -Γεκηνπξγήζεθε Μεηξών Δζεινληώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ όπνπ ε εγγξαθή γίλεηαη κεηά από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ήκεξα ην Μεηξών Δζεινληώλ αξηζκεί ήδε 30 εθπαηδεπκέλνπο εζεινληέο θαη έρεη ζπλδεζεί κε ην Μεηξών Δζεινληώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. -Δθπνλήζεθε εηδηθό εξσηεκαηνιόγην ώζηε νη δεμηόηεηεο θάζε εζεινληή λα αμηνπνηνύληαη από ηελ Τπεξεζία ηνπ Ιδξύκαηνο. -Καηαγξάθεθαλ θαη πξνζθνκίδνληαη επηθαηξνπνηεκέλα πηζηνπνηεηηθά πγείαο από ηνπο εζεινληέο πνπ ε πξνζθνξά ηνπο αθνξά απεπζείαο ζηα παηδηά. -Σέζεθαλ νη θαλόλεο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο. -Γηνξγαλώζεθε ην 1ν εκηλάξην Δθπαίδεπζεο γηα ηξηάληα (30) εζεινληέο κε θξνληίδα ηνπ Ιδξύκαηνο, από 17/9/2012 έσο 26/11/ πλερίζηεθε κε επηηπρία ε ζπλεξγαζία ηνπ Ιδξύκαηνο κε νκάδα εζεινληώλ εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ (θπζηθνζεξαπεπηέο ινγνζεξαπεπηέο) πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζηα βξέθε ηνπ Ιδξύκαηνο. Ζ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Καηά ην έηνο 2012 δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 454/ η. Β ) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 1235/ η. Β ). Δληόο ηνπ έηνπο 2012 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη ελαξκόληζεο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Ο ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 3852/2010 («Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη ηελ ππ αξηζκ. 22/7951/ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο. Πξαγκαηνπνηήζεθε δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο γηα ηα έηε 2010 θαη 2011 από ην ώκα Οξθσηώλ Λνγηζηώλ θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο. Δθηόο από ην κόληκν πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν Θεζζαινλίθεο απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2012, κε ζθνπό ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηα βξέθε, ηα λήπηα θαη ηνπο πνιίηεο θαη α) κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (θαηόπηλ πξνζσξηλήο δηαηαγήο) έλα (1) άηνκν εηδηθόηεηαο βξεθνλεπηνθόκνπ ΣΔ, ηέζζεξα (4) άηνκα εηδηθόηεηαο βνεζνύ βξεθνθόκνπ ΓΔ θαη έλα (1) άηνκν 6

7 εηδηθόηεηαο βνεζνύ καγείξνπ ΤΔ θαη β) κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο βξεθνλεπηνθόκνπ ΣΔ, δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο βνεζνύ βξεθνθόκνπ ΓΔ, δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο θαζαξίζηξηαο ΤΔ, δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο θύιαθα εξγάηε ΤΔ, έλα (1) άηνκν εηδηθόηεηαο βνεζνύ καγείξνπ ΤΔ, έλα (1) άηνκν εηδηθόηεηαο ηξαπεδνθόκνπ ΤΔ θαη έλα (1) άηνκν εηδηθόηεηαο θιεηήξα ζπξσξνύ γεληθώλ θαζεθόλησλ ΤΔ. Δπίζεο, εληόο ηνπ έηνπο 2012 ην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν ζπλήςε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ (θαηόπηλ δηαγσληζκνύ κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Α..Δ.Π.) κε δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ ΣΔ θαη δύν (2) άηνκα εηδηθόηεηαο βνεζνύ βξεθνθόκνπ ΓΔ, ρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε ζην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν αηόκσλ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα δώδεθα (12) κήλεο έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζκ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/118/26314/ εγθξηηηθή, γηα κία (1) ζέζε εηδηθόηεηαο Ννζειεπηή ΓΔ, απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη. Δπίζεο, όζνλ αθνξά ηελ πξόζιεςε ζην Ίδξπκα πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ γηα έληεθα (11) κήλεο, έρεη εθδνζεί ε ππ αξηζκ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/118/26314/ εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη. Πξόθεηηαη γηα ηξεηο (3) ζέζεηο βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ. Μαγεηρείο Σν καγεηξείν ηνπ Ιδξύκαηνο παξαζθεπάδεη θαζεκεξηλά εμαθόζηα εμήληα γεύκαηα από ηα νπνία ηα ελελήληα αθνξνύλ ζηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ θαη ηα ππόινηπα ζηα παηδηά ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ. Γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε αζθαιώλ γεπκάησλ ζηα παηδηά έγηλε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ καγεηξείνπ κε βάζε ηηο αξρέο HACCP (hasard analysis critical control points/ Αλάιπζε Κηλδύλσλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ) πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθό Γηαρείξηζεο θ Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ηνπ Μαγεηξείνπ ηνπ Ιδξύκαηνο. Ο ηειηθόο έιεγρνο θαη ε απόδνζε πηζηνπνίεζεο, κε βάζε ην παγθόζκην πξόηππν ISO22000:2005, γίλεηαη ην 1 ν δίκελν ηνπ

8 Θ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Δληόο ηνπ έηνπο 2012 έγηλαλ όιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο γηα ηελ εύξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ. Δηδηθόηεξα: 1. Καηά ην έηνο 2012 νξγαλώζεθαλ νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ηνπ Ιδξύκαηνο ( ηξνθίκσλ, πιηθνύ Βξεθνθνκείνπ, θαξκάθσλ, εηδώλ πγηεηλήο, γξαθηθήο ύιεο, ξνπρηζκνύ, πιηθώλ ενξηώλ θιπ) θαζώο θαη ηα αξρεία παξειζόλησλ εηώλ ( Λνγηζηεξίνπ, Σακείνπ, Καηάζηαζεο ππαιιήισλ, θιπ.). 2. Αμηνπνηήζεθε εκηππόγεην αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ επί ησλ νδώλ Γειθώλ 161 θαη Ρήγα Φεξαίνπ σο απνζεθεπηηθόο- ρώξνο αξρεηαθνύ πιηθνύ, εηώλ πέξαλ ηεο ηξηαθνληαεηίαο, ηνπ Ιδξύκαηνο. 3. Ξεθίλεζε ξηδηθή αλαθαίληζε δηακεξίζκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ, επί ηεο νδνύ Γαγθιή, γηα ιόγνπο εθκεηάιιεπζεο. 4. Δγθξίζεθε ε αλάζεζε θαη νινθιεξώζεθε ε κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ππξόζβεζεο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Βξεθνθνκείνπ, ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ θαη ησλ γξαθείσλ. 5. Οινθιεξώζεθε ε ηνπνζέηεζε θαη ν ειεθηξνθσηηζκόο λέσλ ελδεηθηηθώλ πηλαθίδσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο. 6. Αθαηξέζεθε ε πξόρεηξε θαηαζθεπή ηνπ ππαηζξίνπ ρώξνπ επί ηεο Κ. Καξακαλιή. 7. Οινθιεξώζεθε ε επηζθεπή θαη ε δηαζύλδεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ε απνηύπσζε ηνπ ζπλνιηθνύ δηθηύνπ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ιδξύκαηνο. 8. Έγηλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ. 9. Καιισπίζηεθαλ ηα παγθάθηα ηνπ Ιδξύκαηνο κε θηγνύξεο γθξάθηηη από ζπνπδαζηέο ηνπ ΙΔΚ «ΓΔΛΣΑ». Η. ΑΚΗΝΖΣΑ 1. Δληόο ηνπ έηνπο 2012 εθκηζζώζεθε κε απεπζείαο ζπκθσλία, κεηά από δύν άγνλεο δεκνπξαζίεο, ζηελ θ. Γέζπνηλα Μαπξνθεθαιίδνπ έλα δηακέξηζκα επί ηεο νδνύ ύξνπ 19 γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έσο

9 2. Δθκηζζώζεθε θαηόπηλ δεκνπξαζίαο ζηνλ θ. Κσλζηαληίλν Κξάβαξε έλα δηακέξηζκα επί ηεο νδνύ Ιππνδξνκίνπ 21 ζηε Θεζζαινλίθε γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έσο Απνθαζίζηεθε ε έγγξαθε παξαρώξεζε ρξήζεο κέξνπο ηνπ αθηλήηνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ιδξύκαηνο, ζην Παλόξακα πξνο ηε Γηεύζπλζε Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. ΗΑ. ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ «Ο ΑΓΗΟ ΣΤΛΗΑΝΟ» Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζρνιείσλ όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ ηόζν από ηε Θεζζαινλίθε όζν θαη από άιιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη από δηάθνξνπο ζπιιόγνπο ηεο πόιεο καο. ΗΒ. ΓΧΡΔΔ ΥΟΡΖΓΗΔ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ ε επνρή βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ζπγθηλεηηθή ε νηθνλνκηθή ζηήξημε αλζξώπσλ θαη θνξέσλ ηεο πόιεο καο (θαη όρη κόλνλ) ε νπνία βνεζά ην Γεκνηηθό Βξεθνθνκείν ζηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Από ζρνιεία, ζπιιόγνπο θαη άιινπο θνξείο δσξίζεθε ην πνζό ησλ 4.324,47 επξώ. Από κεκνλσκέλα άηνκα δσξίζεθε ην πνζό ησλ ,79 επξώ. Από ην θιεξνδόηεκα Ισζήθ Νηζζίκ ζπγθεληξώζεθε ην πνζό ησλ 200,00 επξώ. ύλνιν δσξεώλ: ,26 επξώ. Δληόο ηνπ έηνπο 2012 νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ παξαθάησ ρξεκαηηθώλ πνζώλ: - Δηαηξεία Σξία Έςηινλ: δσξεά ,00 επξώ. - Παλειιήληνο ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Μεηαπνίεζεο Καπλνύ: δσξεά ,00 επξώ. - Διιεληθά Πεηξέιαηα: ρνξεγία ,00 επξώ. - Α. Μπηηιελάθε Ηιηνπνύινπ: θιεξνλνκηά ,00 επξώ. 9

10 ΗΓ. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ θνπόο ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη ν εκπινπηηζκόο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ κε εθδειώζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ ηελ θνηλσληθόηεηα, ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ην πλεύκα ηνπο. ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ κε ηε δηνξγάλσζε πνιιώλ εθδειώζεσλ: α) Γηνξγάλσζε ενξηώλ θαη παξαζηάζεσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ιδξύκαηνο. β) Παξαθνινύζεζε ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ. γ) «Γηνξηή ηνπ Αγίνπ ηπιηαλνύ». Σέιεζε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο εληόο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ. Δηδηθόηεξα ηα παηδηά ηνπ Βξεθνθνκείνπ, ζπλνδεία πάληα εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ιδξύκαηνο, πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζε κνπζεία, παηδηθέο βηβιηνζήθεο θαη παηδόηνπνπο, ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο - ΜΜΣ, «ρεδία ζηελ Πόιε» - ελώ παξαθνινύζεζαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη θνπθινζέαηξν. ΗΓ. ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑ Δληόο ηνπ έηνπο 2012 ην πξνζσπηθό ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ παξαθνινύζεζε ηα θάησζη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα: α) Σνλ Γ Κύθιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Δηζαγσγή ζηελ παηδνςπρηαηξηθή ηεο βξεθηθήο θαη ηεο λεπηαθήο ειηθίαο» γηα ην αθαδεκατθό έηνο πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Τπεξεζία Παηδηνύ & Δθήβνπ ηεο Γ Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΥΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηζηεκνληθό ύιινγν Μέξηκλαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ θαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ Βξεθώλ παξαθνινύζεζε ε ςπρνιόγνο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ. β) 10 έως 11 Γεθεμβρίοσ 2012: Σν ζεκηλάξην κε ζέκα «Δληαίν Μηζζνιόγην - Βαζκνιόγην» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ SEMINARS Α.Δ.» ζηε Θεζζαινλίθε παξαθνινύζεζε κία (1) ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ ηνπ Ιδξύκαηνο. γ) : Σελ εκεξίδα κε ζέκα «Αλαδνρή: Δλαιιαθηηθή Μνξθή Παηδηθήο Πξνζηαζίαο» πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε από ην ύιινγν Κνηλσληθήο Πξσηνβνπιίαο Βέξνηαο «Πξσηνβνπιία γηα ην Παηδί» θαη ηελ «ΑΡΙ», Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ παξαθνινύζεζε ε ςπρνιόγνο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ. 10

11 δ) : Σελ επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ηίηιν «Κνηλσλία ζε θξίζε Κνηλσλία ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηα Παηδηθά Υσξηά SOS ΔΛΛΑΓΟ ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ζηε Θεζζαινλίθε, παξαθνινύζεζε ε ςπρνιόγνο ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ. ε) 1 έως 2 Νοεμβρίοσ 2012: Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία «TRAINING NET. E.E» κε ζέκα «Πξνιεπηηθόο Πξνζπκβαηηθόο Καηαζηαιηηθόο Έιεγρνο, Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, ύληνκε Γηελέξγεηα ησλ Γαπαλώλ ησλ Γήκσλ & ησλ Γεκνηηθώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Πξόγξακκα ΑΓΟΡΑ (Ν. 4013/2011), Παξνπζίαζε ησλ Γαπαλώλ ησλ ΟΣΑ Παξνρή Τπεξεζηώλ, Πξνκήζεηεο & νη Λνηπέο Γαπάλεο ησλ ΟΣΑ δνκεκέλε κε βάζε ηελ πιένλ πξόζθαηε λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ». Σν παξαπάλσ πξόγξακκα παξαθνινύζεζαλ δύν (2) ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. ζη) 11 έως 15 Ηοσνίοσ 2012: Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κε ζέκα «Γεκόζην Λνγηζηηθό Γηαδηθαζίεο θαη έιεγρνο», δηάξθεηαο 35 σξώλ, πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Π.ΙΝ.ΔΠ. Θεζζαινλίθεο παξαθνινύζεζε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. δ) 15 έως 19 Οθηωβρίοσ 2012: Σν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κε ζέκα «Δθπαίδεπζε Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ», δηάξθεηαο 35 σξώλ, πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Π.ΙΝ.ΔΠ. Θεζζαινλίθεο παξαθνινύζεζε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. ε) 2 έως 5 επηεμβρίοσ 2012: ε θιηκάθην ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθή επίζθεςε ζην Σει Αβίβ ηνπ Ιζξαήι κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο ζπκκεηείρε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο ηνπ Ιδξύκαηνο. ζ) 17 έως 20 Μαΐοσ 2012: Σν 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο, πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε από ηνλ Κιάδν Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο ηεο ΔΛ.Φ.Δ. θαη ην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθώλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Α.Π.Θ. παξαθνινύζεζε ε ςπρνιόγνο ηνπ Ιδξύκαηνο. η) 8 έως 9 Μαΐοσ 2012: Σν ζεκηλάξην κε ζέκα «Πεηζαξρηθό Γίθαην θαη ζύζηεκα πξναγσγώλ δεκνζίσλ πνιηηηθώλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ SEMINARS Α.Δ.» ζηε Θεζζαινλίθε παξαθνινύζεζε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ θαη κία (1) ππάιιεινο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Σκήκαηνο. ηα) : Σελ εκεξίδα «Ηκεξίδα ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκώλ γηα Ο.Σ.Α. Α θαη Β Βαζκνύ» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ O.T.S. ζηε 11

12 Θεζζαινλίθε παξαθνινύζεζαλ ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ θαη έλαο (1) ππάιιεινο ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Σκήκαηνο. ηβ) : Σν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία O.T.S. κε ζέκα «Δληαίν Μηζζνιόγην Βαζκνιόγην» παξαθνινύζεζε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. ηγ) : Σν ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ εηαηξεία O.T.S. κε ζέκα «Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ» παξαθνινύζεζε ε αλαπιεξώηξηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. ηδ) 3, 10, 17, θαη 31 Μαρηίοσ 2012: Σνλ θύθιν δηαιέμεσλ πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε Θεζζαινλίθε από ηνλ Δπηζηεκνληθό ύιινγν Μέξηκλαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ κε ζέκα «Δηζαγσγή ζε δεηήκαηα Οηθνγελεηαθνύ Γηθαίνπ θαη Γηθαίνπ Πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ» παξαθνινύζεζαλ ε ςπρνιόγνο θαη κία (1) Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο ηνπ Ιδξύκαηνο. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξακε απνηεινύλ κέξνο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηέβαιαλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ε Πξόεδξνο, ε Πξντζηακέλε ηνπ Βξεθνθνκείνπ θα. Γηόξηζηνπ, ηεο Γηνίθεζεο θα. Μνπξαηίδνπ, ηνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ θα. Μπνύηζε θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ «Αγίνπ ηπιηαλνύ» κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ πξνο όθεινο πάληνηε ησλ παηδηώλ πνπ θηινμελεί θαη ηελ αλάδεημή ηνπ σο πξόηππνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα θηινμελίαο θαη πηνζεζίαο βξεθώλ θαη λεπίσλ ζην πιαίζην ηεο πξνηεξαηόηεηαο πνπ δίλεη ε ησξηλή Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Η Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Μαξία Σζηνπηάλε 12

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Αύγνπζηνο 2016 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΣΗ ΕΛΣΑΣ 1. Έρεσνα Ειζοδήμαηος και σνθηκών Διαβίωζης ηων Νοικοκσριών (EU-SILC) 1.1. Με έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα