ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET"

Transcript

1 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 -

2 Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook Δηαθήκηζε κε πιεξσκή Δηαθήκηζε δσξεάλ Δηαρείξηζε αδεηώλ Αληαιιάμηε like Εγθαηαζηήζηε ην θνπκπί ηνπ fb Δηαθήκηζε ζην youtube Τξόπνη δηαθήκηζεο ζην youtube Δεκηνπξγία θαλαιηνύ (channel) Επηπηώζεηο Δηαθήκηζε ζην Google Δεκηνπξγία θακπάληαο Πσο πξνβάιινληαη νη δηαθεκίζεηο ζην Google Πσο ζηνρεύεηε ην θνηλό ζαο Πεγέο Βηβιηνγξαθία

3 1. Πξφινγνο Σν ηειεπηαίν θαηξφ νη άλζξσπνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ζην θιάδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δδψ θαη 2 δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί έλα είδνο εηζβνιήο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δσή καο. Σν internet παξέρεη έλα ηεξάζηην εχξνο παξνρψλ ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ απμεζεί θαηά θφξσλ απφ ην Γηαξθψο νη ππεξεζίεο πνπ καο πξνζθέξεη βειηηψλνληαη θαη εμηδαληθεχνληαη κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα γηα πνηθίινπο ζθνπνχο είηε γηα ελεκέξσζε είηε γηα ςπραγσγία είηε γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο. Πιένλ ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ηέηνηα sites φπσο ην fb, ην google θαη ην you tube. ε απηνχο ηνπο ηζηφηνπνπο πξνσζνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη πξντφληα είηε δσξεάλ είηε επί πιεξσκή. ηελ παξαθάησ εξγαζία ηελ νπνία εθηειέζακε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ project αλαιχνπκε ηνπο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα δηαθεκηζηνχκε είηε ζην fb είηε ζην you tube είηε ζην google Έλαο ηξφπνο γηα λα δηαθεκηζηνχκε είλαη ην facebook.σνλ ηειεπηαίν θαηξφ ην google έρεη δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο facebook ζειίδεο θαη βγάδεη αξθεηά πςειά ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ησλ ρξεζηψλ. Γηα λα δηαθεκηζηνχκε ζην facebook ππάξρνπλ δχν ηξφπνη: 1)δηαθήκηζε δσξεάλ2)δηαθήκηζε επί πιεξσκή. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε ζειίδα πνπ ζα έρνπκε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε «Facebook ζειίδα» θαη ηελ νλνκάδνπκε Facebook page. Αιιά πξηλ αλαιχζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα δηαθεκηζηνχκε ζην facebook, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε γηαηί λα δηαθεκηζηψ ζε απηφ. Οη ιφγνη είλαη νη εμήο: Οη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηνληαη ην facebook παξά ην google. ην facebook ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ Έιιελεο ρξήζηεο πνπ ζίγνπξα ζαο ελδηαθέξνπλ... Η facebook δηαθήκηζε είλαη πνιχ πην θζελή απφ ηo google γηαηί ελα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ησλ αληαγσληζηψλ ζαο δελ έρεη αληηιεθζεί αθφκα ηε δχλακή ηνπ. Η δηαθήκηζε ζην facebook εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή κηθξψλ banners. Όια ηα ζηαηηζηηθά ζήκεξα δείρλνπλ φηη ην facebook είλαη έλα δπλαηφ εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηα ζαο αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ πειαηψλ ζαο

4 2. Γηαθήκηζε ζην Facebook 2.1 Με πληπωμή Γηα ηελ δηαθήκηζή ζνπ ζην facebook επη πιεξσκή αθνινχζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα!!!! ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1 Γεκηνχξγεζε ηε ζειίδα ζνπ ζην facebook. Σo facebook επηηξέπεη ηελ χπαξμε κέρη 25 ραξαθηήξσλ γηα θάζε ηίηιν. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα κεηαβείο ζηε ζειίδα ADVERTISING θαη λα θάλεηο θιηθ ζην creat an ad, λα εηζάγεηο ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη επηιέγνληαο κηα δηεχζπλζε URL πξννξηζκνχ (ε ηζηνζειίδα ζνπ),φπνπ ζα νδεγνχληαη νη ρξήζηεο. Υξήζηκε εδψ είλαη ε δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο πνπ παξέρεηαη. Φξφληηζε λα αλεβάζεηο θαιέο θσηνγξαθίεο. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 2 Απνθάζηζε πνην είλαη ην ζηνρεπφκελν θνηλφ ζνπ ζην νπνίν ζέιεηο λα απεπζχλεηαη ε δηαθήκηζή ζνπ. Απηφ ζα πξνζδηνξίζεη ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ ζνπ θαη ην πσο ζα δηαθεκηζηείο. Τπάξρεη δηαζέζηκε επηινγή γηα λα ξπζκίζεηο πνηνο ζα βιέπεη ηελ αγγειία ζνπ ηελ νία κπνξείο λα πξνζαξκφζεηο κε βάζε ηα επηζπκεηά δεκνζηνγξαθηθά ζηνηρεία, ην θχιιν, ηελ ειηθία,ηελ εθπαίδεπζε. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 3 Απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη ην πνζφ πνπ ζα ζε ρξεψζεη ην Facebook είλαη ε επηινγή ηεο ρξέσζεο αλά θιηθ ή αλά εκθάληζε.πνπ είδε ν ρξήζηεο. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 4 Σν facebook απνθαζίδεη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα εκθαληζηνχλ, θξίλνληαο απφ ην πφζν πξνζθέξεηαη λα δψζεη γηα θάζε θιηθ ή γηα εκθαλίζεηο ν δηαθεκηδφκελνο. Γειαδή αθφκα θαη λα ην ζέιεηο δελ είλαη ζίγνπξν νηη ζε ζέινπλ απηνί. Θα πξέπεη λα ππνβάιεηο ηελ πξνζθνξά ζνπ θαη λα πεξηκέλεηο. Όπνηνο πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζφ ζα εκθαληζηεί ζηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο. Σν πνζφ πνπ θνζηίδεη ε δηαθήκηζε ζην Facebook εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαθήκηζεο,ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ην κέγεζφο ηεο θαη άιια ζηνηρεία

5 2.2 Διαθήμιζη Δωπεάν Βήκα 1 Μπαίλνπκε ζην ινγαξηαζκφ καο ζην facebook θαη γξάθνπκε ζηελ αλαδήηεζε δεκηνπξγία λέαο ζειίδαο facebook θαη θάλνπκε θιηθ. Βήκα 2 Μεηά ην θιηθ νδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα «δεκηνπξγήζηε ζειίδα». Αλάινγα ηελ επηρείξεζε πνπ έρνπκε επηιέγνπκε θαη ην αλάινγν πεδίν. Δκείο,σο webmasters,ή affiliates πξέπεη λα παηήζνπκε ζην brand on - 5 -

6 product. ην πξψην πεδίν επηιέγνπκε ην «Ιζηνζειίδα», ζην δεχηεξν πεδίν ην φλνκά ηεο (αλ θάλεηε ιάζνο κελ αγρψλεζηε κπνξείηε λα ην αιιάμεηε αξγφηεξα),θαη επηιέγνπκε ην I agree to Facebook pages Terms(θάλνληαο θιηθ δειψλεηε φηη ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηεο facebook page) θαη παηάκε ην θνπκπί «Ξεθηλήζηε»

7 . Βήκα 3 πγραξεηήξηα!! Γεκηνπξγήζαηε ηελ facebook page ζαο

8 Βήκα 4 Η δνπιεηά φκσο δελ ζηακαηάεη εδψ. Πξέπεη λα αιιάμνπκε νξηζκέλα πξάγκαηα ζηελ page καο γηα λα θαίλεηαη φκνξθε θαη λα παξέρεη ηηζ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά ζηελ επηρείξεζή καο ζην site καο. Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε είλαη ε εηθφλα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ page.δθεί ζπλήζσο βάδνπκε έλα ινγφηππν ηεο επηρείξεζεο καο ή ηεο ζειίδαο καο. Πψο? Παηάκε πάλσ ζην «Αλεβάζηε κηα εηθφλα» Όηαλ θάλνπκε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα εκθαληζηεί ε εηθφλα πνπ επηιέμακε, πάλσ αξηζηεξά ζηελ page

9 Βήκα 5 Σψξα πνπ βάιακε ηελ εηθφλα ηεο page,κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα βήκαηα. Θα κπνχκε ζηε ζειίδα δηαρείξηζεο ηεο page καο θαη ζα θάλνπκε ηηο φπνηεο αιιαγέο επηζπκνχκε,θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί πάλσ δεμηά «Δπεμεξγαζία ζειίδαο»

10 ηε ζειίδα πνπ ζα αλνίμεη ζηα αξηζηεξά ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζειίδα καο. 2.3 Διασείπιζη αδειών Οξαηφηεηα ζειίδαο: Αλ ζέινπκε λα είλαη δεκφζηα ε ζειίδα καο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη ρξήζηεο ηνπ facebook ζε απηή ηφηε θιηθάξνπκε έλα θνπηάθη πνπ καο εκθαλίδεηαη. Πεξηνξηζκνί βάζεη ρψξαο: Αλ ζέινπκε ε ζειίδα λα εκθαλίδεηαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο ηεο ρψξαο καο ην γξάθνπκε. Δπεηδή φκσο πνιινί Έιιελεο κέλνπλ εμσηεξηθφ θαη δειψλνπλ ζαλ ρψξα ηε ρψξα δηακνλήο,ην πεδίν ην βάδνπκε θελφ. Πεξηνξηζκνί ειηθίαο :Αλ π.ρ. ε ζειίδα πξννξίδεηαη γηα ελειίθνπο πξέπεη λα επηιέμεηε ην 18. WALL TAB SHOWS: Δπηιέγνπκε αλ ζα εκθαλίδνληαη φια ηα κελχκαηα ή κφλν ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ζηνλ ηνίρν ηεο page. DEFAULT LANDING TAB: Δπηιέγνπκε ηη ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνπ κπαίλεη ν ρξήζηεο ζηελ facebook page καο. Οη αξρηθέο επηινγέο είλαη ν ηνίρνο, νη πιεξνθνξίεο θαη νη εηθφλεο.. Αξγφηεξα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θάπνην video. POSTING ABILITY:Αλαθέξεη ηηο δπλαηφηεηεο παξέρνπκε ζηνπο

11 ρξήζηεο ηεο page καο. Αλ έρεηε ηζηνζειίδα,κπινγθ ή αθφκε θαη ινγαξηαζκφ ζην twitter δεκηνπξγήζηε έλα ιηλθ πξνο ηε ζειίδα ζαο ζην facebook. Δηνηκάζηε σξαίεο εηθφλεο φπνπ πξνζθαιείηαη ηνπο ρξήζηεο λα δξάζνπλ θαη λα θάλνπλ like.απηφ ην θφιπν ιεηηνπξγεί θαη κε ηε ρξήζε infografic. Γξάςηε ζπνπδαία άξζξα φπσο «Πψο λα απμήζεηε ηα like ζαο ζηε ζειίδα ηνπ facebook».οη ρξήζηεο βξίζθνπλ ρξήζηκα ηέηνηνπ είδνπο άξζξα. Αλ είλαη θαινγξακκέλα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα πεηζηεί θαη λα ζαο θάλεη like ζηε ζειίδα ζαο. 2.4 Ανηαλλάξηε like Δίλαη πνιχ απιφ -αλ θάλεηε like ζε θάπνηα άιιε ζειίδα ζην facebook κπνξείηε σο αληάιιαγκα λα ιάβεηε θαη εζείο ην αληίζηνηρν like. 2.5 Εγκαηαζηήζηε ηο κοςμπί ηος Facebook Βάιηε ζε ζηξαηεγηθά κέξε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο ην θνπκπί facebook ψζηε νη επηζθέπηεο λα ην βξίζθνπλ εχθνια θαη λα κπνξνχλ εχθνια λα παηήζνπλ ιηθε.. Πνιιέο θνξέο νη επηζθέπηεο ζέινπλ λα θάλνπλ ιηθε αιιά δελ μέξνπλ πσο

12 3. Διαθήμιζη ζηο youtube 3.1 Τπόποι διαθήμιζηρ ζηο youtube Τα δηαδηθηπαθά βίληεν είλαη έλαο ζπλαξπαζηηθόο θαη αιιειεπηδξαζηηθόο ηξόπνο πξνζέιθπζεο ρξεζηώλ ηνπ ηζηνύ θαη πξνηξνπήο ηνπο ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα εμεξεπλνύλ ηνλ ηζηόηνπό καο. Μπνξνύκε λα δηαθεκίζνπκε ηελ επηρείξεζή καο ζε πνιιέο κνξθέο δηαθήκηζεο ζην Δίθηπν εκθάληζεο Google, ην δίθηπν εθδνηώλ πεξηερνκέλνπ ηζηνύ ηεο Google. Τν YouTube πεξηιακβάλεηαη ζην δίθηπν σο έλαο από ηνπο ζπλεξγάηεο καο. Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα μεθηλήζνπκε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο βίληεν κε ηξείο ηξόπνπο:a)adwords γηα βίληεν β)ρνξεγίαδηαθήκηζε θαη γ)πξνώζεζε. Ο ηξόπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε εμαξηάηαη από ην κνληέιν ηηκνιόγεζεο θαη ηηο κνξθέο δηαθήκηζεο πνπ πξνηηκάκε.θα εμεγήζνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ ηξηώλ εξγαιείσλ, ώζηε λα εξγαζηείηε κε ην εξγαιείν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο. α)τν AdWords γηα βίληεν είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο θακπάληαο, εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε πην γξήγνξα δηαδηθηπαθέο θακπάληεο κε βίληεν. Όηαλ δεκηνπξγείηε δηαθεκίζεηο βίληεν, ζα ρξεζηκνπνηήζεηε πξόηππα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ην AdWords γηα βίληεν θαη γηα ηηο κνξθέο TrueView ηνπ YouTube. β)επίζεο,έλαο άιινο έκκεζνο ηξόπνο δηαθήκηζεο αιιά πνιύ ζεκαληηθόο γηα ηελ εηθόλα κηαο εηαηξίαο είλαη ην λα ζηεξίδεη νηθνλνκηθά θάπνην website πνπ είλαη δεκνθηιέο ώζηε λα αλαθεξζεί ζαλ ρνξεγόο

13 ζηηο θεληξηθέο ηνπ ηζηνζειίδεο.όζν πην ζεκαληηθό είλαη απηό ην website θαη όζνπο όζν πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο έρεη απν πηζαλνύο πειάηεο,ηόζν απνδνηηθόηεξε είλαη θαη ε ρνξεγία-δηαθήκηζε.έηζη δηαθεκίδεη θαη ην Youtube ηνπο πειάηεο ηνπ. γ) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή,ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαη έλαο κεγάινο αξηζκόο επηζθεπηώλ.εδώ βνεζάεη ε πξνώζεζε ηνπ βίληεν πξνθεηκέλνπ νη ζεαηέο λα κάζνπλ γηα απηό,λα ελεκεξσζόπλ,λα ην δνύλ θαη λα ππνθηλεζνύλ λα κηιήζνπλ ζε άιινπο γηα απηό.η πξνώζεζε είλαη έλα ζεκαληηθό θνκκάηη θαη αλ γίλεη ζσζηά,θαη απν επαγγεικαηίεο,κπνξεί λα απμήζεη αικαησδώο ηηο πσιήζεηο. 3.2 Δημιοςπγία καναλιού (channel) Η νκάδα καο γηα λα δεί πσο ιεηηνύξγεη πξαθηίθα ε δηαθήκηζε ζην Youtube δεκηνύξγεζε ην δηθό ηεο θαλάιη ζε απηό.aπν ην θαλάιη καο κε ην όλνκα Dream Team885 κάζακε πσο κπνξνύκε λα πξνσζήζνπκε δηθά καο δηαθήκηζηηθα βίληεν.επίζεο είδακε πώο κόιηο 'αλεβάδακε' θάπνην βίληεν νί δηαθεκίζεηο έκπαηλαλ απηόκαηα.έηζη,αλαξηήζακε αξθεηά βίληεν ζηα νπνία βνεζεζήθακε γηα ηελ εξγαζία καο,κε απνηέιεζκα θαη έζεηο λα κπνξείηε λα δείηε θαη λα κάζεηε παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελνο θαλαιηνύ,ην πσο κπνξείηε λα δηαθεκηζηείηε θαη εζείο κέζσ ηνπ Youtube θαη άιια πνιιά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ζρέζε κε ηελ δηαδπθηηαθή δηαθήκηζε

14 3.3 Επιπηώζειρ Ύζηεξα από ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ Υoutube θαη κεηά ηελ πξόβιεςε ησλ αλζξώπσλ πνπ ην δεκηνύξγεζαλ νη νπνίνη είραλ πξνβιέςεη ηελ εμάπισζε ησλ video.τα βίληεν κέζσ ηνπ δηαδπθηίνπ θαη εηδηθά ηνπ Youtube κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ γεγνλόηα,δεκηνπξγίεο θαη εηδηθά δηαθεκίζεηο. Πξόζθαηα ε εηαηξία google (ζηελ νπνία αλήθεη ην youtube) ιάλζαξε έλα λέν ηξόπν πξνβνιήο.η πξνβνιή γίλεηαη κέζσ δηαθεκηζηηθνύ βίληεν,ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Youtube νηαλ επηιέγνπλ λα δνύλ έλα βίληεν ηεο αξεζθείαο ηνπο.φπζηθά ππάξρεη ε παξάθακςε ηεο δηαθήκηζεο κεηά απν 5 δεπηεξόιεπηα απν ηνπο ρξήζηεο. Έλα απν ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο online δηαθήκηζεο είλαη όηη δελ βγαίλεη <ζηνλ αέξα> ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ιίγν,εκθαλίδεηαη ζην Youtube θαη κέλεη εθεί πάληα κε ηνπο ζεαηέο λα παξαθνινπζνύλ ην βίληεν καο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζέινπλ θαη όπνπ ζέινπλ,αξθεί λα δηαζέηνπλ pc θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην internet. Επίζεο,ζηηο πεξηζζόηεξεο ηζηνζειίδεο ζαλ ην Youtube,πνπ αλεβάδνπλ βίληεν κπνξείηε λα κάζεηε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ ην είδαλ.έηζη,ην είδνο απηό ηεο δηαθήκηζεο έρεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο,επεηδή κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε εθαηνκύξηα αλζξώπνπο. Τα βίληεν πνπ αλεβάδνπκε δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη παλάθξηβα αιιά απαηηείηαη λα είλαη θηηαγκέλα εηζί ώζηε λα πιεξνθνξνύλ ηνλ ρξήζηε θεληξίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ.με ηελ απήρεζε ηνπ youtube,νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηα πξνηόληα θαη ηηζ

15 ππεξεζίεο ηνπο απν απηό.σην youtube έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ θαη άιιεο ηζηνζειίδεο πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα αλεβάζεηε ην βίληεν on-line. Τα πιενλεθηήκαηα απηώλ ησλ ηξόπσλ πξνβνιήο βίληεν είλαη αξθεηά γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαθεκηδόκελνπο. Για ηοσς τρήζηες -Λόγν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνβνιήο παξαθνινπζνύλ δηαθεκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο (π.ρ. πξηλ έλα αζιεηηθό βίληεν ίζσο ηνπο πξνβιεζεί δηαθήκηζε κε αζιεηηθά πξνηόληα) Για ηοσς διαθεμιδόμενοσς -Πξνβάιινπλ ηε δηαθήκηζε ηνπο ζε ζηνρεπκέλν target group. -Παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηαηηθά απόδνζεο νπσο πόζνη είδαλ ηελ δηαθήκηζε ρσξίο λα παηήζνπλ παξάθακςε,πόζνη έθαλαλ θιίθ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πόζνπο άξεζε ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε

16 4. Διαθήμιζη ζηο Google 4.1 Δημιοςπγία καμπάνιαρ 1.) Γεκηνπξγείηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο Γεκηνπξγείηε δηαθεκίζεηο θαη επηιέγεηε ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ είλαη ιέμεηο ή θξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηρείξεζε ζαο. 2.) Οη δηαθεκίζεηο ζαο πξνβάιινληαη ζην Google. Όηαλ νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ αλαδήηεζε ζην Google ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζαο,ε δηαθήκηζε ζαο ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί δίπια απφ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Σψξα δηαθεκίδεζηε ζε έλα θνηλφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα εζάο. 3.) Πξνζειθχεηε πειάηεο Οη ρξήζηεο κπνξνχλ απιψο λα θάλνπλ θιηθ ζηε δηαθήκηζε ζαο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξά ή λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε εζάο. 4.2 Πώρ πποβάλλονηαι οι διαθημίζειρ ζαρ ζηο Google -Γηαθήκηζε κε text link. Απηή ε δηαθήκηζε έρεη ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ζην δηαδίθηπν κε banner. Η δηαθνξά είλαη φηη αληί γηα θάπνην γξαθηθφ, έρεη έλα κηθξφ θείκελν πεξηγξαθή θαη link γηα ην website πνπ δηαθεκίδεηαη. Δίλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα λα ηξέμεη ε δηαθήκηζε ζε θαηαιφγνπο,ζεκαηηθά website θαη ζηα πξνγξάκκαηα δηαθήκηζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Σν google κε ηα πξνγξάκκαηα adsence θαη adwords έρεη θέξεη πξαγκαηηθή έθξεμε ζε απηφ ην ηξφπν δηαθήκηζεο θαη έδεημε ην δξφκν ζε δηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνπο. -Γηαθήκηζε κε banner. Δίλαη έλαο απφ ηνπο θιαζηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηξέμεη κηα δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν. Όκσο ε απφδνζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ δελ είλαη μεθάζαξε. ηελ νπζία βνεζάεη ηελ εηαηξία πνπ ην ρξεζηκνπνηεί λα θάλεη αλαγλσξίζηκν ην φλνκα ηεο,αλ ην ρξεηάδεηαη άιια πνιχ δχζθνια ζα νδεγεζεί ν ρξήζηεο λα θάλεη θιηθ banner. Σα θιηθ ζε ζρέζε κε ηηο εκθαλίζεηο είλαη πνιχ ιίγα γηα ηα banner ηψξα πηα. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη,πσο ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηα έρεη ζπλεζίζεη θαη έηζη δχζθνια ηνπ θάλνπλ εληχπσζε θαη αθφκα πην δχζθνια θάλεη θιηθ επάλσ ηνπο. Σν Google AdWords ζαο πξνζθέξεη 1) ηνρεπκέλε πξνζέγγηζε

17 Σψξα κπνξείηε λα δηαθεκηζηείηε ζε ρξήζηεο πνπ πξαγκκαηνπνηνχλ αλαδήηεζε ζην google. Αθφκε θαη αλ εκθαλίδεζηε ήδε ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηεο Google ην adwords κπνξεί λα ζα βνεζήζεη λα ζηνρεχζεηε λέν θνηλφ ζην Google θαη ζην δηαθεκηζηηθφ καο δίθηπν. 2) Πεξηζζφηεξν έιεγρν Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηο δηαθεκίζεηο ζαο θαη λα πξνζαξκφζεηε ην πξνυπνινγηζκφ ζαο κέρξη λα έρεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεηε. Μπνξείηε επίζεο λα πξνβάιιεηε δηάθνξεο κνξθέο δηαθεκίζεσλ. Μπνξείηε αθφκα θαη λα ζηνρεχζεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο γιψζζεο θαη γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. 3) Μεηξήζηκε ηηκή Γελ ππάξρεη ειάρηζηε απαίηεζε δαπαλψλ ε δέζκεπζε ρξνλνπ. Καη κε ηελ επηινγή θφζηνπο αλά θιηθ ρξεψλεζηε κφλν αλ θάπνηνη θάλνπλ θιηθ ζηηο δηαθεκίζεηο ζαο. Απην ζεκαίλεη φηη θάζε επξφ ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ ζαο ρξεζηκεχεη γηα λα ζαο θέξεη λένπο πειάηεο. AdWords Σν δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Google ζην δηαδίθηπν. Με ην adwords κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν νη νπνίεο ζα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ ζαο αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεηε. Σν Google adwords είλαη έλα πξντφλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα πξνσζήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο,λα πνπιήζεηε πξντφληα ε ππεξεζίεο,λα ελεκεξψζεηε γηα έλαλ ζθνπφ ε λα απμήζεηε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνχ ζαο. 4.3 Πώρ ζηοσεύεηε ηο κοινό ζαρ Λέμεηο-θιεηδηά Λέμεηο ή θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξντφλ ζαο ή ηελ ππεξεζία, πνπ επηιέγνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ηφπνο πνπ ζα εκθαλίδνληαη νη δηαθεκίζεηο ζαο. - Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ επηιέγεηε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεψλ ζαο ζε άηνκα. Δπηιέμηε ζπλαθείο ιέμεηο-θιεηδηά πςειήο πνηφηεηαο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή ζαο θακπάληα γηα λα κπνξέζεηε λα πξνζεγγίζεηε κφλν ηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν θαη πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα γίλνπλ πειάηεο ζαο

18 - Όηαλ θάπνηνο πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ζην Google, ε δηαθήκηζή ζαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαηάιιειε γηα εκθάληζε βάζεη ηεο νκνηφηεηαο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε ηνπο φξνπο αλαδήηεζεο ηνπ αηφκνπ απηνχ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά ρξεζηκνπνηνχληαλ επίζεο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηεο δηαθήκηζεο ζαο ζε ηζηφηνπνπο ηνπ Γηθηχνπ Google πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζαο. - Μηα απνδνηηθή ιίζηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ησλ δηαθεκίζεψλ ζαο θαη λα ζαο βνεζήζεη λα απνθχγεηε πςειφηεξεο ηηκέο. Οη ιέμεηο κε ρακειή απφδνζε κπνξνχλ ηειηθά λα ζαο νδεγήζνπλ ζην λα έρεηε πςειφηεξεο ηηκέο θαη ρακειφηεξε κέζε ζέζε δηαθήκηζεο. - Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηχπνπο αληηζηνίρηζεο ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζαο γηα λα ειέγμεηε ζε πνηεο αλαδεηήζεηο κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί ε δηαθήκηζή ζαο. - Αλαδήηεζε Google θαη ζπλεξγαδφκελνη ηζηφηνπνη αλαδήηεζεο: Όηαλ δεκηνπξγείηε ηηο νκάδεο δηαθεκίζεσλ, επηιέγεηε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο ζηελ αλαδήηεζή ηνπο, ψζηε νη δηαθεκίζεηο ζαο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο πειάηεο αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ αλαδεηνχλ απηφ πνπ πξνζθέξεηε εζείο. - Γίθηπν εκθάληζεο Google: Αλ επηιέμαηε λα εκθαλίδνληαη νη δηαθεκίζεηο ζε ηζηφηνπνπο ηνπ Γηθηχνπ εκθάληζεο, ην AdWords ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζαο γηα λα ηνπνζεηεί ηηο δηαθεκίζεηο ζαο δίπια ζε πεξηερφκελν πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο. Η ηερλνινγία ηεο Google ζαξψλεη ην πεξηερφκελν θαη ηε δηεχζπλζε ηζηνχ κηαο ηζηνζειίδαο θαη νη δηαθεκίζεηο κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην ζέκα ή ηε δηεχζπλζε ηζηνχ ηεο ζειίδαο εκθαλίδνληαη απηφκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη ζπληαγέο γηα κπηζθφηα, ην AdWords ελδέρεηαη λα εκθαλίζεη δηαθεκίζεηο ζπληαγψλ γηα κπηζθφηα ζνθνιάηαο ή γεπζηηθά επηδφξπηα. ρξήζηεο ζην Google. Οη ιέμεηο-θιεηδηά είλαη φ,ηη αλαδεηνχλ νη

19 Η δηαθήκηζή ζαο εκθαλίδεηαη δίπια ζε ζρεηηθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο

20 5. ΠΗΓΕ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ info.gr youtube.com w24.gr youtube channel maker.com Ειδικός SEO.Internet Marketing Adwords.com Facebook.com Google.com/adwords

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΟΤΝΑΡΗΚΩΝ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΔΤΥΡΖΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ Περιεχόμενα Ειςαγωγι ςτον Παγκόςμιο Ιςτό... 3 Βαςικζσ αρχζσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ... 4 Τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ περιεχομζνου του Ιςτοφ... 6 Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδων... 8 Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα