Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ"

Transcript

1 Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

2 Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τκήκα Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ FRA EI/R

3 Γεληθνί Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Άξζξν 1 - Οξηζκνί... Άξζξν 2 Δθαξκνζηκφηεηα... Άξζξν 3 - Δηζηηήξηα... Άξζξν 4 Ναχινη, Φφξνη, Ακνηβέο θαη Φξεψζεηο... Άξζξν 5 - Κξαηήζεηο... Άξζξν 6 Έιεγρνο Δηζηηεξίσλ θαη Δπηβίβαζε... Άξζξν 7 Γηθαίσκα άξλεζεο Μεηαθνξάο... Άξζξν 8 Απνζθεπέο... Άξζξν 9 Πξνγξάκκαηα, Καζπζηεξήζεηο, Αθχξσζε Πηήζεσλ... Άξζξν 10 - Δπηζηξνθή ρξεκάησλ Άξζξν 11 Σπκπεξηθνξά εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο... Άξζξν 12 Γηεπζεηήζεηο γηα Παξνρή Πξφζζεησλ Υπεξεζηψλ... Άξζξν 13 Γηνηθεηηθέο Γηαηππψζεηο... Άξζξν 14 Δπζχλε γηα Εεκία... Άξζξν 15 Πξνζεζκία Υπνβνιήο Αμηψζεσλ θαη Λήςεο Μέηξσλ... Άξζξν 16 Λνηπνί Όξνη... Άξζξν 17 - Σπληνκνγξαθίεο

4 Άξζξν 1 - Οξηζκνί Σηνπο παξφληεο φξνπο, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή ελλνείηαη ξεηψο δηαθνξεηηθά, νη αθφινπζεο εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα, δειαδή: Ωο Κσδηθόο Πξνζδηνξηζκνύ Πηήζεσλ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο νξίδνληαη νη δχν ραξαθηήξεο ή ηα ηξία γξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο αεξνκεηαθνξείο. Ωο απνζθεπέο νξίδνληαη φια ηα είδε πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηνπο επηβάηεο. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο φζν θαη απηέο πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί. Ωο έιεγρνο απνζθεπώλ νξίδνληαη ηα κέξε ηνπ εηζηηεξίνπ ηα νπνία αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά. Ωο εηηθέηα απνζθεπώλ νξίδεηαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απνζθεπψλ, απφ ην νπνίν, ε εηηθέηα απνζθεπψλ (ηαηλία) πξνζθνιιάηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηαγεγξακκέλε απνζθεπή θαη ε εηηθέηα απνζθεπψλ (ηαπηφηεηα) δίδεηαη ζηνλ επηβάηε. Ωο κεηαθνξέαο νξίδεηαη ν αεξνκεηαθνξέαο, πέξα απφ εκάο, ηνπ νπνίνπ ν θσδηθφο πξνζδηνξηζκνχ πηήζεσλ αεξνπνξηθήο εηαηξείαο εκθαλίδεηαη ζην Δηζηηήξηφ ή ζηα Σπλερφκελα Δηζηηήξηά ζαο. Ωο θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο νξίδνληαη νη απνζθεπέο γηα ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπκε απνθιεηζηηθά ηε θχιαμε θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπκε εθδφζεη Δηηθέηα Απνζθεπψλ. Ωο πξνζεζκία Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ νξίδεηαη ην ρξνληθφ φξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία έσο ην νπνίν πξέπεη λα έρεηε νινθιεξψζεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ θαη λα έρεηε ιάβεη ηελ θάξηα επηβίβαζεο. Ωο Κνηλόο Κσδηθόο νξίδεηαη ε αεξνκεηαθνξά ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιινλ κεηαθνξέα φπσο θαζνξίδεηαη ζην εηζηηήξην. Ωο Όξνη πκβνιαίνπ νξίδνληαη νη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ή παξαδίδνληαη καδί κε ην Δηζηηήξηφ ζαο ή ηε Γηαδξνκή/ Απφδεημε, αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηνη, θαη νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ σο παξαπνκπή ηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο θαη παξαηεξήζεηο. Ωο πλερόκελν Δηζηηήξην νξίδεηαη ην εηζηηήξην πνπ έρεη εθδνζεί γηα ζαο ζε ζρέζε κε έλα άιιν εηζηηήξην, ηα νπνία απφ θνηλνχ απνηεινχλ κία εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο.

5 Ωο ύκβαζε νξίδεηαη ε Σχκβαζε γηα ηελ ελνπνίεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο, πνπ ζπλάθζεθε ζηηο 28 Μαΐνπ 1999 ζην Μφληξεάι (Σχκβαζε ηνπ Μφληξεάι) Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) νξίδεηαη ηφζν ην ράξηηλν Απφθνκκα Πηήζεο φζν θαη ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα ηαμηδέςεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πηήζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηφ. Εεκία πεξηιακβάλεη ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ ή ζσκαηηθή βιάβε επηβάηε, απψιεηα, κεξηθή απψιεηα, θινπή ή άιιε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ εκάο. Ωο Ζκέξεο νξίδνληαη νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηά εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο: ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, φζνλ αθνξά ζε εηδνπνηήζεηο ε εκέξα θαηά ηελ νπνία απνζηέιιεηαη ε εηδνπνίεζε δελ ζα ππνινγίδεηαη. Καη ππφ ηελ πξνυπφζεζε επηπιένλ φηη φζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο εγθπξφηεηαο ελφο Δηζηηεξίνπ, ε εκέξα έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ ή ε εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πηήζεο δελ ζα ππνινγίδεηαη. Ωο Ζιεθηξνληθό Απόθνκκα (θνππόλη) νξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ απφθνκκα πηήζεο ή άιιν έγγξαθν αμίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηθή καο βάζε δεδνκέλσλ. Ωο Ζιεθηξνληθό Δηζηηήξην νξίδεηαη ε Γηαδξνκή /Απφδεημε πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο ή εθ κέξνπο καο, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα θαη, εάλ πθίζηαηαη, έλα έγγξαθν επηβίβαζεο. Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) Πηήζεο νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ θέξεη ηε ζήκαλζε «good for carriage» ή ζε πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα, θαη ππνδεηθλχεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέξε κεηαμχ ησλ νπνίσλ έρεηε ην δηθαίσκα λα κεηαθεξζείηε. Ωο Αλσηέξα Βία νξίδνληαη νη αζπλήζηζηεο θαη απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ καο, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ αθφκα θη εάλ είρε δνζεί ε δένπζα πξνζνρή. Ωο Απόδεημε Γηαδξνκήο νξίδεηαη ην ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ή έγγξαθα, ην νπνίν εθδίδνπκε γηα Δπηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε Ζιεθηξνληθά Δηζηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα ηνπ Δπηβάηε, πιεξνθνξίεο γηα ηηο πηήζεηο θαη επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη. Ο επηβάηεο πξέπεη λα θπιάζζεη ην ελ ιφγσ έγγξαθν θαη λα ην έρεη καδί ηνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Ωο Καλνληθόο Ναύινο νξίδεηαη ν πςειφηεξνο λαχινο πνπ επηηξέπεηαη γηα κεηαθνξά ζηε δεδνκέλε ζέζε.

6 Ωο Δπηβάηεο νξίδεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν, εθηφο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο κε ηε δηθή καο ζπλαίλεζή. Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) Δπηβάηε Απόδεημε Δπηβάηε νξίδεηαη ην απφθνκκα ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο γηα εκάο, ην νπνίν θέξεη ηελ ελ ιφγσ ζήκαλζε θαη ην νπνίν ηειηθά πξέπεη λα θπιάζζεηε εζείο. Ωο Καλνληζκόο (EC) 261/2004 νξίδεηαη ν Καλνληζκφο (EC) 261/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζε επηβάηεο ζε πεξίπησζε άξλεζεο επηβίβαζεο θαη καηαίσζεο ή κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο θαη αληηθαζηζηά ηνλ Καλνληζκφ (EEC) No 295/91. Ωο ΔΣΓ νξίδεηαη ην Δηδηθφ Τξαβεθηηθφ Γηθαίσκα φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν. Ωο Δηδηθόο λαύινο νξίδεηαη ν λαχινο ν νπνίνο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ θαλνληθφ. Ωο Δλδηάκεζε ζηάζε νξίδεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, ζε θάπνην ζεκείν αλάκεζα ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ωο Ναύινη νξίδνληαη νη δεκνζηεπκέλνη λαχινη, ρξεψζεηο θαη/ή ζρεηηθνί Όξνη Μεηαθνξάο κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ππνβάιινληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Ωο Δηζηηήξην νξίδεηαη είηε ην έγγξαθν πνπ θέξεη ηίηιν «Δηζηηήξην Δπηβάηε θαη Απφδεημε Απνζθεπψλ» ή ην Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε έρεη εθδνζεί απφ εκάο ή εθ κέξνπο καο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Όξνπο ηεο Σχκβαζεο, ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα απνθφκκαηα (θνππφληα). Ωο Με Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο νξίδνληαη νη νπνηεζδήπνηε απνζθεπέο πέξαλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ. Ωο "Δκείο" νξίδεηαη ε Deutsche Lufthansa Α.Δ. Ωο "Δζείο" νξίδεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν πέξαλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξην. (Βι. επίζεο ηνλ νξηζκφ "Δπηβάηεο".)

7 Άξζξν 2 Δθαξκνζηκόηεηα Γεληθά 2.1. Οη παξφληεο Όξνη είλαη νη Όξνη Μεηαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην θαη, εθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηα Άξζξα 2.2., 2.4. θαη 2.5., νη Όξνη Μεηαθνξάο καο ηζρχνπλ κφλν γηα εθείλεο ηηο πηήζεηο, ή κέξε πηήζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη ην φλνκα ή ν Κσδηθφο Πξνζδηνξηζκνχ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο (LH) ζην πεδίν φπνπ θαζνξίδεηαη ν κεηαθνξέαο πάλσ ζην Δηζηηήξην γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε ή ην ελ ιφγσ κέξνο ηεο πηήζεο. Ναπισκέλεο πηήζεηο 2.2.Δάλ κία κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ζπκθσλεηηθφ λαπισκέλεο πηήζεο, νη παξφληεο Όξνη ηζρχνπλ κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηνί ελζσκαηψλνληαη κε αλαθνξά ή θαη άιινλ ηξφπν, ζην ζπκθσλεηηθφ λαπισκέλεο πηήζεο ή ην Δηζηηήξην. Κνηλή Δθκεηάιιεπζε Πηήζεσλ (Code Share) 2.3.Γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο έρνπκε ζπκθσλίεο κε άιινπο κεηαθνξείο γλσζηέο σο "Κνηλή Δθκεηάιιεπζε Πηήζεσλ". Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θη εάλ έρεηε θάλεη θξάηεζε ζε εκάο θαη έρεηε εηζηηήξην πνπ αλαθέξεη ηελ επσλπκία καο ή θσδηθφ πξνζδηνξηζκνχ πηήζεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο (LH) πνπ πξνζδηνξίδεη εκάο σο κεηαθνξέα, θάπνηνο άιινο κεηαθνξέαο ελδέρεηαη λα αλαιάβεη ην αεξνζθάθνο. Σε πεξίπησζε Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο Πηήζεο φπνπ ε LH πξνζδηνξίδεηαη σο κεηαθνξέαο, γηα ηε ελ ιφγσ κεηαθνξά ηζρχνπλ θαη νη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσληψλ ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηνλ κεηαθνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ην αεξνζθάθνο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θξάηεζε. Τπεξηζρύνπζα Ννκνζεζηα 2.4.Οη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο ηζρχνπλ εάλ ζπλάδνπλ κε ηα Τηκνιφγηά καο ή ηνλ εθαξκνζηέν Νφκν, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ππεξηζρχνπλ ηα ελ ιφγσ Τηκνιφγηα ή ν Νφκνο. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ ελ ιφγσ Όξσλ Μεηαθνξάο δελ είλαη έγθπξε ππφ ηνλ ηζρχνληα λφκν, νη ινηπέο δηαηάμεηο ζα παξακείλνπλ παξφια απηά ζε ηζρχ. Τπεξίζρπζε ησλ Όξσλ έλαληη ησλ Καλνληζκώλ 2.5.Δθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο. ζε πεξίπησζε αζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ Όξσλ Μεηαθνξάο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ θαλνληζκψλ ηεο Deutsche Lufthansa A.E. αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ππεξηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη Όξνη Μεηαθνξάο.

8 Άξζξν 3 - Δηζηηήξηα Γεληθέο Γηαηάμεηο Θα παξέρνπκε κεηαθνξά κφλν ζηνλ Δπηβάηε ηνπ νπνίνπ ην φλνκα αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην θαη έλαληη επίδεημεο ζε πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ETIX θαηφπηλ απνζήθεπζεο ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ απνθφκκαηνο πηήζεο θαη φισλ ησλ επφκελσλ απνθνκκάησλ πηήζεο θαζψο θαη ηεο απφδεημεο ηνπ Δηζηηεξίνπ ηνπ επηβάηε Τν Δηζηηήξην δελ είλαη κεηαβηβάζηκν Οξηζκέλα Δηζηηήξηα πσινχληαη ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη ελδέρεηαη λα είλαη ελ κέξεη ή ελ φισ κε επηζηξεπηέα. Γηα ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο παξαθαινχκε αλαηξέμεηε ζηνπο φξνπο ησλ ηηκνινγίσλ. Πξέπεη λα επηιέμεηε ηνλ λαχιν πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ζαο. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα επηζπκείηε λα δηαζθαιίζεηε φηη έρεηε ηελ θαηάιιειε αζθάιεηα γηα ηελ θάιπςε πεξηπηψζεσλ φπνπ πξέπεη λα αθπξψζεηε ην Δηζηηήξην ζαο Δάλ έρεηε έλα Δηζηηήξην, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν αλσηέξσ, ην νπνίν δελ έρεη θαζφινπ ρξεζηκνπνηεζεί θαη εζείο δε κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη καο ελεκεξψλεηε έγθαηξα θαη πξνζθνκίδεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία χπαξμεο ηεο ελ ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, ζαο παξέρνπκε πίζησζε πνπ αληηζηνηρεί ζην κε επηζηξεπηέν πνζφ ηνπ λαχινπ, γηα κειινληηθά ηαμίδηα κε ηελ Δηαηξεία καο, απφ ην νπνίν πνζφ αθαηξνχληαη ηα εχινγα έμνδα δηαρείξηζεο Τν Δηζηηήξην είλαη θαη παξακέλεη αλά πάζα ζηηγκή ηδηνθηεζία ηνπ κεηαθνξέα πνπ ην εθδίδεη. Τν εηζηηήξην απνηειεί πξσηαξρηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο πνπ έρεη ζπλαθζεί αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνλ επηβάηε. Οη Όξνη ηεο Σχκβαζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εηζηηήξην απνηεινχλ επηηνκή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο. Απαηηήζεηο γηα ην εηζηηήξην Δμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πηήζε, εάλ δελ πξνζθνκίζεηε έλα έγθπξν Δηζηηήξην πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκά ζαο, ην νπνίν πεξηέρεη ην Απφθνκκα Πηήζεο γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε θαη φια ηα ινηπά αρξεζηκνπνίεηα Απνθφκκαηα Πηήζεο θαη ην Απφθνκκα Δπηβάηε. Δπηπιένλ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα επηβηβαζηείηε εάλ ην Δηζηηήξην πνπ πξνζθνκίδεηε είλαη θνκκέλν ή εάλ έρεη ππνζηεί αιιαγέο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκάο ή απφ Δμνπζηνδνηεκέλνπο Πξάθηνξέο καο. Σηελ πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα επηβηβαζηείηε ζε πηήζε εάλ δελ επηδείμεηε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο θαη εάλ δελ έρεη εθδνζεί ζην φλνκά ζαο θαηά ην δένλ έγθπξν Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην. Κξάηεζε πηήζεο ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ηεο Deutsche Lufthansa Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ α) θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηβάηε κε ρξέσζε ηνπ αξηζκνχ

9 ηεο θάξηαο ηνπ (LH Κάξηα Πειάηε, Πηζησηηθή Κάξηα) θαη β) κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο θάξηαο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. Απώιεηα Δηζηηεξίνπ ή Κάξηαο Πειάηε (α)σε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ Δηζηηεξίνπ ή ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ Δηζηηεξίνπ απφ εζάο ή ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο Δηζηηεξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην Απφθνκκα Δπηβάηε θαη φια ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα Απνθφκκαηα Πηήζεο, θαηφπηλ δηθνχ ζαο αηηήκαηνο αληηθαηαζηήζνπκε ην ελ ιφγσ Δηζηηήξην ή κέξνο απηνχ εθδίδνληαο έλα λέν Δηζηηήξην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα πξνζθνκηζηνχλ, φηη Δηζηηήξην πνπ ηζρχεη γηα ηε δεδνκέλε πηήζε/ πηήζεηο εθδφζεθε θαηά ην δένλ θαη εζείο ππνγξάςεηε ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν αλαθέξεηε φηη είζηε πξφζπκνη λα καο απνδεκηψζεηε γηα νπνηνδήπνηε θφζηνο ή απψιεηα, έσο ηνπ πνζνχ ηνπ αξρηθνχ εηζηηεξίνπ, πνπ αλαγθαζηηθά θαη επιφγσο επηβαξχλεη εκάο ή άιινλ κεηαθνξέα γηα θαθή ρξήζε ηνπ Δηζηηεξίνπ. Γελ αμησλφκαζηε απνδεκίσζεο απφ εζάο γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ηέηνηνπ είδνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζε δηθή καο ακέιεηα. Ο κεηαθνξέαο πνπ εθδίδεη ην εηζηηήξην ελδέρεηαη λα ρξεψζεη εχινγα έμνδα δηαρείξηζεο γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, εθηφο αλ ε απψιεηα ή ε θαηαζηξνθή ηνπ Δηζηηεξίνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ην Δηζηηήξην, ή ζε ακέιεηα ηνπ πξάθηνξά ηνπ (β)σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηέηνηνπ είδνπο ή εζείο δελ ππνγξάςεηε ζπκθσλία ηέηνηνπ είδνπο, ν κεηαθνξέαο πνπ εθδίδεη ην λέν Δηζηηήξην δχλαηαη λα ζαο δεηήζεη λα θαηαβάιιεηε έσο θαη νιφθιεξν ην αληίηηκν ηνπ Δηζηηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε Δηζηηεξίνπ αληηθαηάζηαζεο, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε επηζηξνθή ρξεκάησλ εάλ θαη εθφζνλ ν κεηαθνξέαο πνπ εμέδσζε αξρηθά ην Δηζηηήξην έρεη πεηζηεί φηη ην Δηζηηήξην πνπ έρεη ραζεί ή θαηαζηξαθεί δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ. Δάλ, θαηφπηλ επξέζεσο ηνπ αξρηθνχ Δηζηηεξίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, ην παξαδψζεηε ζηνλ κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ην λέν Δηζηηήξην, ε αλσηέξσ επηζηξνθή ρξεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη εθείλε ηε ζηηγκή (γ)όηαλ έλαο πειάηεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκφ θάξηαο γηα πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ εηζηηεξίνπ (LH Κάξηα Πειάηε, Γεξκαληθή Τξαπεδηθή Κάξηα ή Πηζησηηθή Κάξηα), νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θινπή ηεο αληίζηνηρεο Κάξηαο Πειάηε ηεο Lufthansa ή ηεο Πηζησηηθήο Κάξηαο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Lufthansa (φια ηα Κέληξα Κιήζεο ηεο Lufthansa) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνβνιή αλαθνξάο ζηελ Τξάπεδα ή ηελ Δηαηξεία Πηζησηηθήο Κάξηαο. Μφιηο ε θάξηα αλαθεξζεί σο άθπξε, δελ κπνξεί λα εθδνζεί εθ λένπ γηα ρξήζε. Τν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαηάρξεζε ηεο θάξηαο πξηλ απφ ηελ δήισζε ηεο απψιεηάο ηεο ζηελ Lufthansa ρξεψλεηαη ζηνλ επηβάηε. Οη θαλφλεο επζχλεο φζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο θάξηαο (γηα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίεο πηζησηηθήο θάξηαο) παξακέλνπλ αλέπαθνη.. Τπνρξέσζε Φξνληίδαο Τν εηζηηήξην είλαη πνιχηηκν θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηε θαηάιιεια κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ην δηαθπιάζζεηε θαη λα δηαζθαιίδεηε φηη δελ ζα ραζεί ή θιαπεί. Γηάξθεηα Ηζρύνο 3.2.

10 Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην Δηζηηήξην, νη παξφληεο Όξνη ή έλα Δηζηηήξην (ζηελ νπνία πεξίπησζε νη πεξηνξηζκνί ζα εκθαλίδνληαη ζην Δηζηηήξην) ηζρχεη γηα: (α) Έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ή (β) βάζεη ηνπ πξψηνπ ηαμηδηνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πξψηνπ ηαμηδηνχ κε απηφ ην Δηζηηήξην Όηαλ δελ κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ δηφηη ηε ζηηγκή πνπ δεηάηε κία θξάηεζε, εκείο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ θξάηεζε, ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ Δηζηηεξίνπ παξαηείλεηαη, ή ελδέρεηαη λα έρεηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10. Παξάηαζε Ηζρύνο Δάλ αθφηνπ έρεηε μεθηλήζεη ην ηαμίδη ζαο, δε κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ιφγσ αζζέλεηαο, δπλάκεζα λα παξαηείλνπκε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είζηε ζε ζέζε λα ηαμηδέςεηε ή έσο ηελ πξψηε καο πηήζε κεηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, απφ ην ζεκείν φπνπ έρεη ζηακαηήζεη ην ηαμίδη, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζηελ ζέζε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν λαχινο πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Ζ ελ ιφγσ αζζέλεηα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηαηξηθή βεβαίσζε. Όηαλ ηα απνθφκκαηα πηήζεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζην Δηζηηήξην πεξηιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Δλδηάκεζεο Σηάζεηο, ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ Δηζηηεξίνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ. Υπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, επεθηείλεηαη επίζεο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Δηζηηεξίσλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο Δπηβάηε en route, ηα Δηζηηήξηα ησλ αηφκσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηβάηε δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε παξαίηεζε ειάρηζηεο παξακνλήο ή παξάηαζε ηζρχνο. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελφο Δπηβάηε, ν νπνίνο έρεη μεθηλήζεη λα ηαμηδεχεη, ε ηζρχο ηνπ Δηζηηεξίνπ ηνπ Δπηβάηε θαη εθείλσλ ησλ κειψλ ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηβάηε δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ αληηζηνίρσο. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ παξαιαβήο έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα παξάηαζε ηζρχνο δελ ηζρχεη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ. Αιιεινπρία Απνθνκκάησλ Καη Υξήζε Τν Δηζηηήξην πνπ έρεηε πξνκεζεπηεί είλαη έγθπξν θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο βαζίδεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε κεηαθνξά φπσο αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην, απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην Δηζηηήξην έσο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην Δηζηηήξην. Γελ δηθαηνχζηε κεηαθνξά κε ην Δηζηηήξην θαη ην Δηζηηήξην δελ είλαη πιένλ έγθπξν εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηα απνθφκκαηά ηνπ πιήξσο θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην. Καζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ νθεηινκέλνπ λαχινπ ζα βαζίδεηαη ζηε δηαδξνκή πνπ έρεη πξαγκαηηθά θαιπθζεί, ε θάιπςε νιφθιεξεο ηεο δηαδξνκήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Δηζηηήξην απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπκε ζπλάςεη καδί ζαο. Τν ζπκβφιαην

11 απνθιείεη ηελ αθχξσζε ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ (απνθνκκάησλ) ηνπ ηαμηδηνχ. Ο παξψλ θαλφλαο δελ ηζρχεη εάλ ν αξρηθφο λαχινο ππεξβαίλεη ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αιιαγέο πνπ Εεηήζεθαλ Από ηνλ Δπηβάηε Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο κεηαθνξάο ζαο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξνθαηαβνιηθά. Ο λαχινο γηα ηελ λέα κεηαθίλεζή ζαο ζα ππνινγηζηεί θαη έρεηε ηελ επηινγή λα απνδερηείηε ηε λέα ηηκή ή λα δηαηεξήζεηε ηελ αξρηθή κεηαβίβαζή ζχκθσλα κε ην εηζηηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο κεηάβαζήο ζαο ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη εκείο ζα θαηαβάιινπκε εχινγεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζαο κεηαθέξνπκε ζηελ επφκελε ελδηάκεζε ζηάζε ζαο ή ηνλ ηειηθφ ζαο πξννξηζκφ, ρσξίο εθ λένπ ππνινγηζκφ ηνπ λαχινπ Σε πεξίπησζε πνπ αιιάμεηε ηελ κεηάβαζή ζαο ρσξίο ηε δηθή καο ζχκθσλε γλψκε, ζα ππνινγίζνπκε ηε ζσζηή ηηκή γηα ην ηαμίδη ζαο. Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ έρεηε ήδε θαηαβάιιεη θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ ηζρχεη γηα ηελ αλαζεσξεκέλε κεηάβαζή ζαο. Δκείο ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ηε δηαθνξά ζε πεξίπησζε πνπ ε λέα ηηκή είλαη ρακειφηεξε, ελψ ηα απνθφκκαηα πνπ δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη δελ έρνπλ θακία αμία Δπηζεκαίλεηαη φηη ελψ νξηζκέλνη ηχπνπ αιιαγψλ δελ ζπλεπάγνληαη αιιαγή ζηνλ λαχιν, άιινη ζπλεπάγνληαη αχμεζε ηεο ηηκήο Σε πεξίπησζε φπνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηαμίδη επηζηξνθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην θαη παξά ην Άξζξν , ζα επαλα-ππνινγίζνπκε θαη ζα απαηηήζνπκε ηελ ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ λαχιν ηνπ απινχ ηαμηδηνχ γηα δηαδξνκή πνπ δηαλχζεθε, ν νπνίνο ίζρπε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ Δηζηηεξίνπ Πνιινί λαχινη ηζρχνπλ κφλν ζηηο εκεξνκελίεο θαη γηα ηηο πηήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δηζηηήξην θαη δελ επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ θαζφινπ, ή αιιάδνληαη κφλνλ θαηφπηλ θαηαβνιήο επηπιένλ ακνηβήο Κάζε Απφθνκκα Πηήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Δηζηηήξηφ ζαο γίλεηαη απνδερηφ γηα ηελ κεηάβαζή ζαο ζηελ ζέζε, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη κε ηελ πηήζε γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε θξάηεζε. Όηαλ έλα Δηζηηήξην εθδίδεηαη αξρηθά ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ε θξάηεζε, ε ζέζε ελδέρεηαη λα θξαηεζεί αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηνπο Ναχινπο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηελ πηήζε πνπ επηζπκείηε. Ολνκα θαη Γηεύζπλζε ηνπ Μεηαθνξέα 3.4. Τν φλνκά καο ελδέρεηαη λα ππάξρεη ζε ζχληκεζε ζηνλ Κσδηθφ Πξνζδηνξηζκνχ Πηήζεσλ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο ή, θαη άιινλ ηξφπν, ζην Δηζηηήξην. Ζ δηεχζπλζή καο πξέπεη λα είλαη ην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο πνπ εκθαλίδεηαη απέλαληη ζηελ πξψηε ζχληκεζε ηνπ νλφκαηφο καο ζην πεδίν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεηαθνξέα ζην Δηζηηήξην.

12 Άξζξν 4 Ναύινη, Φόξνη, Ακνηβέο θαη Υξεώζεηο Ναύινη 4.1. Οη λαχινη ηζρχνπλ κφλν γηα κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην ζεκείν αλαρψξεζεο έσο ην αεξνδξφκην ζην ζεκείν πξννξηζκνχ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ξεηψο. Οη λαχινη δελ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο επίγεηαο κεηαθνξάο αλάκεζα ζε αεξνδξφκηα θαη αλάκεζα ζε αεξνδξφκηα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο πφιεσλ. Ο λαχινο ζαο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγηφ καο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο γηα ην ηαμίδη θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη ηε δηαδξνκή πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ζαο ή ησλ εκεξνκεληψλ ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ν λαχινο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί. Φόξνη, Ακνηβέο θαη Υξεώζεηο 4.2. Οη ηζρχνληεο θφξνη, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ή άιιε αξρή ή απφ ηνλ αεξνκεηαθνξέα ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζα είλαη θαηαβιεηέεο απφ εζάο. Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνκεζεχεζηε ην Δηζηηήξην ζαο, ελεκεξψλεζηε γηα θφξνπο, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ λαχιν, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζην Δηζηηήξην. Οη θφξνη, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα αιιάδνπλ ζπλερψο θαη κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ. Σε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θφξνπ, ηνπ ηέινπο ή ηεο ρξέσζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην, ππνρξενχζηε λα ηελ θαηαβάιιεηε. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί έλαο λένο θφξνο, ηέινο ή ρξέσζε, αθφκα θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ, ζα ππνρξεσζείηε λα ηνλ θαηαβάιιεηε. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνηδήπνηε θφξνη, ηέιε ή ρξεψζεηο πνπ έρεηε θαηαβάιιεη ζε καο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή έθδνζεο ηνπ Δηζηηεξίνπ θαηαξγεζνχλ ή κεησζνχλ έηζη ψζηε λα κελ ηζρχνπλ πιένλ γηα ζαο, ή ην θαηαβιεηέν πνζφ είλαη κηθξφηεξν, έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε επηζηξνθή ρξεκάησλ. Νόκηζκα 4.3. Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο είλαη θαηαβιεηέεο ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα είλαη απνδεθηφ απφ εκάο, εθηφο εάλ θάπνην άιιν λφκηζκα ππνδεηθλχεηαη απφ εκάο ή ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Όηαλ νη θαηαβνιέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα αλαρψξεζεο ζε άιιν λφκηζκα απφ εθείλν ζην νπνίν εθδίδεηαη ην εηζηηήξην, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ ελ ιφγσ πιεξσκή αληηζηνηρεί ηελ ηηκή αγνξάο ηεο ηξάπεδαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ εκάο ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ.

13 Άξζξν 5 - Κξαηήζεηο Πξνϋπνζέζεηο Κξαηήζεσλ Δκείο ή ν Δμνπζηνδνηεκέλνο Πξάθηνξάο καο θαηαγξάθεη ηηο θξαηήζεηο ζαο / ηελ θξάηεζή ζαο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ζαο παξέρνπκε γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεψλ ζαο/ ηεο θξάηεζήο ζαο Οξηζκέλνη λαχινη δηέπνληαη απφ φξνπο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ή εμαηξνχλ ην δηθαίσκά ζαο λα αιιάμεηε ή λα αθπξψζεηε θξαηήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλνπ φξνπο παξαθαινχκε αλαηξέμεηε ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ. Υξνληθά Όξηα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ 5.2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε πιεξψζεη γηα ην Δηζηηήξην έσο ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ φξην έθδνζεο Δηζηηεξίνπ, φπσο ζαο ζπληζηνχκε εκείο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ εθδίδεη ην Δηζηηήξην, ελδέρεηαη λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο. Πξνζσπηθά ηνηρεία 5.3. Αλαγλσξίδεηε φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία καο έρνπλ δνζεί γηα ηνπο ζθνπνχο: ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θξάηεζεο, αγνξάο εηζηηεξίνπ, ιήςεο επηπιένλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, δηεπθφιπλζεο δηαδηθαζηψλ κεηαλάζηεπζεο θαη εηζφδνπ ζε ρψξα θαη ηεο παξνρήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη ζαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, καο εμνπζηνδνηείηε λα δηαηεξνχκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα ζηνηρεία θαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζηα δηθά καο γξαθεία, ην γξαθείν ηαμηδίσλ πνπ εμέδσζε ην Δηζηηήξην, ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, άιινπο Μεηαθνξείο ή ηνπο παξφρνπο ησλ άλσζελ αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Κακία Δγγύεζε ζπγθεθξηκέλεο Θέζεο 5.4. Δκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζεβαζηνχκε ηα αηηήκαηα γηα ζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξνθαηαβνιηθά, σζηφζν δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε θακία ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα αλαζέζνπκε ή αλαζέζνπκε εθ λένπ ζέζεηο αλά πάζα ζηηγκή, αθφκα θαη κεηά ηελ επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο. Κάηη ηέηνην ελδέρεηαη λα απαηηείηαη γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο. Δπηβεβαίσζε Κξαηήζεσλ Γηα ηηο πηήζεηο ηεο Lufthansa δελ απαηηείηαη επηβεβαίσζε. Δάλ άιινη κεηαθνξείο απαηηνχλ απφ ηνπο επηβάηεο λα επηβεβαηψλνπλ ηηο θξαηήζεηο γηα έλα ηαμίδη ή κία επηζηξνθή, ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα απαίηεζε δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο κεηαθνξείο λα αθπξψζνπλ ηελ θξάηεζε γηα έλα ηαμίδη ή κία επηζηξνθή, Πξέπεη λα ειέγρεηε ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβαιινπλ νζνη άιινη Μεηαθνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζην ηαμίδη ζαο, γηα ηηο επηβεβαηψζεηο θξαηήζεσλ. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα πξνβείηε ζε επηβεβαίσζε κε ηνλ Μεηαθνξέα, ν Κσδηθφο Πξνζδηνξηζκνχ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη γηα ηελ ελ ιφγσλ πηήζε ζην Δηζηηήξην. Αθύξσζε Δπόκελσλ Κξαηήζεσλ θαη Υξέσζε Τπεξεζηώλ όηαλ ν Υώξνο δελ είλαη Καηεηιεκκέλνο

14 5.6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηείηε ζε νπνηαδήπνηε πηήζε ρσξίο λα καο ελεκεξψζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ, δπλάκεζα λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζε επηζηξνθήο ή επφκελε θξάηεζή ζαο Δλδέρεηαη λα απαηηείηαη θαηαβνιή ρξέσζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηβάηε, ν νπνίνο: Γελ θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηνλ ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο εηζηηεξίσλ ηνπ κεηαθνξέα ζην αεξνδξφκην ή ζε άιιν ζεκείν αλαρψξεζεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα (ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ψξα, αξθεηή ψξα πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηεο πηήζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε νινθιήξσζε ησλ θξαηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλαρψξεζεο) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη θξάηεζε γηα απηφλ, ή Δκθαλίδεηαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςεη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη ε θξάηεζε γηα απηφλ, ή Αθπξψλεη ηελ θξάηεζή κεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ γηα αθχξσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα. Ζ ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη θαηαβιεηέα, εάλ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο ή αθχξσζεο ή παξάιεηςεο κίαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζηάζεο, ή αδπλακίαο παξνρήο ρψξνπ, ν επηβάηεο αθπξψλεη ηελ θξάηεζή ηνπ ή γηα έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δελ θαηαθέξεη λα αθηρζεί έγθαηξα γηα ηελ αλαρψξεζε.

15 Άξζξν 6 Έιεγρνο Δηζηηεξίσλ θαη Δπηβίβαζε 6.1. Οη Πξνζεζκίεο γηα ηνλ Έιεγρν Δηζηηεξίσλ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε αεξνδξφκην θαη ζαο ζπζηήλνπκε λα ελεκεξσζείηε γηα απηέο θαη λα ηηο ηεξήζεηε. Τν ηαμίδη ζαο ζα είλαη πην ήξεκν εάλ δψζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεηε ηηο Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ. Δκείο δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθσζείηε κε ηηο θαζνξηζκέλεο Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ. Δκείο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν ην νπνίν εμέδσζε ην εηζηηήξηφ ζαο ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηελ Πξνζεζκία γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξψηε ζαο πηήζε ζε καο. Οη Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ γηα ηηο πηήζεηο ηεο Lufthansa αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα Πηήζεσλ ηεο Lufthansa ή κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην. Ζ Πξνζεζκία γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ είλαη 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε εάλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά Πξέπεη λα είζηε παξφληεο ζηελ πχιε επηβίβαζεο ην αξγφηεξν έσο ηελ ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ εκάο φηαλ πεξλάηε απφ ηνλ Έιεγρν Δηζηηεξίσλ Δλδέρεηαη λα αθπξψζνπκε ηε ζέζε πνπ θξαηήζεθε γηα ζαο εάλ δελ θαηαθέξεηε λα αθηρζείηε έγθαηξα ζηελ πχιε επηβίβαζεο Γελ θέξνπκε θακία επζχλε απέλαληί ζαο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή έμνδα, ηα νπνία νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε εζάο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ζαο λα ζπκκνξθσζείηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.

16 Άξζξν 7 Γηθαίσκα άξλεζεο Μεηαθνξάο Γηθαίσκα Αξλεζεο Μεηαθν-ξάο 7.1. Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ζαο ή ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ζαο έρνπκε ελεκεξψζεη εγγξάθσο φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο εηδνπνίεζεο δελ πξφθεηηαη λα ζαο κεηαθέξνπκε κε ηηο πηήζεηο καο. Δπηπιένλ, έρνπκε δηθαίσκα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ζαο ή ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, εάλ, ε ελ ιφγσ ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξάβαζε νπνησλδήπνηε ηζρπφλησλ λφκσλ, θαλνληζκψλ ή δηαηαγψλ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο απφ ην νπνίν αλαρσξεί, ζην νπνίν πξννξίδεηαη ή απφ ην νπνίν πεξλά ε πηήζε, ή Ζ κεηαθνξά ζαο ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ή ελφριεζε γηα άιινπο επηβάηεο, ή Ζ ζπκπεξηθνξά, ειηθία ή πλεπκαηηθή ή θπζηθή θαηάζηαζε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάξηεζήο ζαο απφ αιθνφι, ή λαξθσηηθά απνηειεί δηαθηλδχλεπζε ή θίλδπλν γηα εζάο, ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή Έρεηε εθδειψζεη απξεπή ζπκπεξηθνξά ζε πξνεγνχκελε πηήζε θαη έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή ελδέρεηαη λα επαλαιεθζεί, ή Έρεηε αξλεζεί λα ππνβιεζείηε ζε έιεγρν αζθαιείαο, ή Γελ έρεηε θαηαβάιιεη ηνλ απαηηνχκελν λαχιν, θφξν, ηέινο ή ρξεψζεηο, ή Γελ θαίλεηαη λα δηαζέηεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ελδέρεηαη λα επηζπκείηε λα εηζέιζεηε ζε κία ρψξα κέζα απφ ηελ νπνία ζέιεηε λα πεξάζεηε, ή γηα ηελ νπνία δελ δηαζέηεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, θαηαζηξέθεηε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα θαηά ηελ πηήζε ή αξλείζηε λα παξαδψζεηε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα ζην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο, έλαληη απφδεημεο, φηαλ ζαο δεηεζεί, ή Πξνζθνκίδεηε Δηζηηήξην ην νπνίν έρεη απνθηεζεί παξάλνκα, ή έρεη αλαθεξζεί φηη έρεη θιαπεί ή απνιεζζεί, είλαη πιαζηφ ή δελ κπνξείηε λα απνδείμεηε φηη είζηε ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην, ή Γελ είζηε ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζείηε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 3.3. αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ αιιεινπρία απνθνκκάησλ θαη ρξήζε, ή πξνζθνκίδεηε Δηζηηήξην, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ή έρεη ππνζηεί αιιαγέο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ην νπνίν είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ έθδνζε Δηζηηεξίσλ, ή ην Δηζηηήξην είλαη θνκκέλν, ή Γελ ηεξείηε ηηο νδεγίεο καο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ή ηελ πξνζηαζία, Γελ ηεξείηε ηνλ θαλφλα πεξί απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο κέζα ζην αεξνζθάθνο ή ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ απαγνξεχεηαη κέζα ζην αεξνζθάθνο.

17 Δηδηθή Βνήζεηα Ζ απνδνρή κεηαθνξάο αζπλφδεπησλ παηδηψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, εγθχσλ γπλαηθψλ, αηφκσλ κε αζζέλεηεο ή ινηπψλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο βνήζεηαο ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε καδί καο. Σε επηβάηεο κε αλαπεξίεο, νη νπνίνη καο έρνπλ ελεκεξψζεη γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ θαηά ηε ζηηγκή έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ, θαη νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ εκάο, δελ ζα αξλνχκαζηε αξγφηεξα ηε κεηαθνξά εμαηηίαο απηήο ηεο αλαπεξίαο ή ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ. Μεηαθνξά Παηδηώλ Παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξψζεη ην 5ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δχλαληαη λα ηαμηδέςνπλ κφλνλ κε ηε ζπλνδεία ελήιηθα, ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ ή κε ηε ζπλνδεία αδειθήο ή αδειθνχ ηνπιάρηζηνλ 16 εηψλ. Ζ κεηαθνξά αζπλφδεπησλ αλειίθσλ (ειηθίαο κεηαμχ 5 θαη 12) απαηηεί πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηνλ κεηαθνξέα, θαζψο θαη θαηαβνιή ηεο ηζρχνπζαο ακνηβήο. Τνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαθνξά αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κπνξείηε λα πξνκεζεχεζηε απφ ην γξαθείν πσιήζεσλ ηνπ Μεηαθνξέα. Απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε Άξλεζεο Μεηαθνξάο 7.3. Ζ κνλαδηθή απνδεκίσζε αηφκνπ, ηνπ νπνίνπ έρνπλ αξλεζεί ηε κεηαθνξά ή ηνπ νπνίνπ ε θξάηεζε αθπξψζεθε γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αληηζηνηρεί ζηελ επηζηξνθή ηεο επηζηξεπηέαο αμίαο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10.3.

18 Άξζξν 8 Απνζθεπέο Δπηηξεπόκελν Όξην Γσξεάλ Μεηαθεξόκελσλ Απνζθεπώλ 8.1. Γχλαζζε λα έρεηε νξηζκέλεο απνζθεπέο, ρσξίο ρξέσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο καο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην Δηζηηήξην ή δηαηίζεληαη εθφζνλ δεηεζνχλ απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην. Τν βάξνο θάζε ηεκαρίνπ απνζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 45 θηιά. Τπέξβαξεο Απνζθεπέο 8.2. Υπνρξενχζηε λα θαηαβάιιεηε έλα πνζφ γηα κεηαθνξά Απνζθεπψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην επηηξεπφκελν φξην Γσξεάλ Απνζθεπψλ. Γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα πνζά απηά θάλεηε θιηθ εδψ ή απφ ηνλ ηαμηδησηηθφ ζαο πξάθηνξα. 8.3.Αληηθείκελα κε απνδεθηά Ωο Απνζθεπέο Σηηο απνζθεπέο ζαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεηε: Αληηθείκελα ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην αεξνζθάθνο ή άηνκα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην αεξνζθάθνο, φπσο απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο Δπηθίλδπλσλ Αγαζψλ ηεο ICAO ή ηεο IATA, νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην εθφζνλ δεηεζνχλ. Σπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα αληηθείκελα είλαη κε απνδεθηά σο απνζθεπέο: εθξεθηηθά, ζπκπηεζκέλα αέξηα, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, ξαδηελεξγά ή καγλεηηθά πιηθά, εχθιεθηα πιηθά, δειεηεξηψδεηο, επηζεηηθέο ή εξεζηζηηθέο νπζίεο, θαη πγξά θάζε είδνπο (πέξαλ ησλ πγξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο κε θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο ησλ επηβαηψλ γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο) Αληηθείκελα, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο ή δηαηάμεηο θάζε ρψξαο απφ ή πξνο ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε πηήζε Αληηθείκελα ηα νπνία επιφγσο εθιακβάλνληαη σο αθαηάιιεια γηα κεηαθνξά δηφηη είλαη επηθίλδπλα, κε αζθαιή ή εμαηηίαο ηνπ βάξνπο, κεγέζνπο, ζρήκαηνο ή ραξαθηήξα ηνπο, ή ηα νπνία είλαη εχζξαπζηα ή επαιινίσηα ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα δηαηίζεληαη απφ εκάο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξάθηνξέο καο εθφζνλ δεηεζνχλ.

19 Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο ή νη απνζθεπέο ζαο πεξηέρνπλ (α) φπια θάζε είδνπο, ζπγθεθξηκέλα αηρκεξά φπια θαη ζπξέη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο επίζεζεο ή άκπλαο, (β) ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά, (γ) αληηθείκελα ηα νπνία, θξίλνληαο απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε ή ηα ζεκάδηα πνπ θέξνπλ, κνηάδνπλ κε φπια, ππξνκαρηθά ή εθξεθηηθά, πξέπεη λα ηα παξέρεηε ζε εκάο γηα επηζεψξεζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. Απνδερφκαζηε ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα γηα κεηαθνξά κφλνλ εάλ κεηαθέξνληαη σο θνξηίν ή θαηαγεγξακκέλεο ειεγκέλεο απνζθεπέο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ δηέπεη ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ αγαζψλ. Ζ πξφηαζε 2 δελ ηζρχεη γηα αμησκαηηθνχο ηεο αζηπλνκίαο, νη νπνίνη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επίζεκσλ θαζεθφλησλ ηνπο, απαηηείηαη λα θέξνπλ φπια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο πξέπεη λα παξαδίδνπλ ηα φπια ηνπο ζηνλ ππεχζπλν πηιφην Ππξνβφια φπια θαη ππξνκαρηθά ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα θπλήγη θαη αζιεηηζκφ απαγνξεχεηαη λα κεηαθέξνληαη σο απνζθεπέο. Ππξνβφια φπια θαη ππξνκαρηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ δχλαηαη λα γίλνπλ απνδεθηά σο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο. Ππξνβφια φπια πξέπεη λα είλαη άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα. Ζ κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ICAO θαη ηεο IATA, φπσο θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν Γελ θέξνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία θαη εθφζνλ απηά, εθηφο εάλ απαγνξεχνληαη, πεξηιακβάλνληαη ζθφπηκα ζηηο απνζθεπέο ζαο. Γηθαίσκα Άξλεζεο Μεηαθν-ξάο Σχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο θαη , αξλνχκαζηε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 8.3.,θαη δπλάκεζα λα αξλεζνχκε πεξαηηέξσ κεηαθνξά νπνησλδήπνηε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ αθνχ ηα αλαθαιχςνπκε Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ εχινγα ζεσξνχκε αθαηάιιειν γηα κεηαθνξά, εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο, ζρήκαηνο, βάξνπο, πεξηερνκέλνπ, ραξαθηήξα ή γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ή αζθάιεηαο, ή ηελ άλεζε ησλ άιισλ επηβαηψλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα είλαη δηαζέζηκεο εθφζνλ δεηεζνχλ Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε λα δερηνχκε Απνζθεπέο γηα κεηαθνξά εάλ ζχκθσλα κε ηελ εχινγε γλψκε καο δελ είλαη ζπζθεπαζκέλα αζθαιψο θαη ζε θαηάιιεια δνρεία. Έξεπλα ζε Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο 8.5. Σε πεξίπησζε πνπ επηβάηεο δελ είλαη πξφζπκνο λα ζπκκνξθσζεί κε ην αίηεκά καο λα επηηξέςεη έξεπλα ζηηο απνζθεπέο ηνπ ή ηνλ ίδηνλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ αληηθείκελα ηα νπνία δελ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.3., εκείο δπλάκεζα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε ή ησλ απνζθεπψλ ηνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δε θέξνπκε θακία επζχλε έλαληη ηνπ επηβάηε εθηφο απφ ην λα ηνλ απνδεκηψζνπκε ζχκθσλα κε ην Άξζξν ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο.

20 Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Μεηά ηελ παξάδνζε ζε εκάο ησλ απνζθεπψλ πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ, αλαιακβάλνπκε ηε θχιαμή ηνπο. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχκε θαηάιιειε θαηαρψξεζε ζην εηζηηήξην, ελέξγεηα πνπ απνηειεί ηελ απφδεημε ηεο θαηαγξαθήο ησλ απνζθεπψλ. Οη εηηθέηεο (αλαγλψξηζεο) απνζθεπψλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδψζνπκε επηπιένλ ηεο θαηαγξαθήο απνζθεπψλ είλαη γηα ιφγνπο ηαπηνπνίεζεο θαη κφλνλ Οη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο πξέπεη λα θέξνπλ ην φλνκα ή άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο Οη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο, φπνηε είλαη δπλαηφλ, κεηαθέξνληαη κε ην ίδην αεξνζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλεηε θαη εζείο, εθηφο εάλ απνθαζίζνπκε φηη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο ζα κεηαθεξζνχλ κε κία ελαιιαθηηθή πηήζε. Δάλ νη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο κεηαθέξνληαη κε επφκελε πηήζε ζα ζαο ηηο παξαδψζνπκε εκείο, εθηφο εάλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξέπεη λα είζηε παξφληεο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαηππψζεσλ ζην ηεισλείν. Με Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Γπλάκεζα λα θαζνξίδνπκε κέγηζηεο δηαζηάζεηο γηα ηηο Απνζθεπέο, ηηο νπνίεο έρεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο. Δάλ δελ έρνπκε θαζνξίζεη ηέηνηνπ είδνπο δηαζηάζεηο, νη Απνζθεπέο πνπ έρεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο, πξέπεη λα ρσξάλε θάησ απφ ην θάζηζκά πνπ είλαη κπξνζηά ζαο ή ζηε ζήθε απνζήθεπζεο κέζα ζην αεξνζθάθνο. Σε πεξίπησζε πνπ νη Απνζθεπέο ζαο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ή είλαη ππέξβαξεο, ή ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη σο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Τα αληηθείκελα πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα κεηαθνξά ζην δηακέηξεκα απνζθεπψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα εχζξαπζηα κνπζηθά φξγαλα) θαη ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν παξαπάλσ, γίλνληαη απνδεθηά γηα κεηαθνξά κέζα ζηε θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο κφλνλ εθφζνλ καο έρεηε εηδνπνηήζεη πξνθαηαβνιηθά θαη ζαο έρνπκε δψζεη ηελ άδεηα. Γηα ηελ ππεξεζία απηή ελδέρεηαη λα επηβαξχλεζηε κε επηπιένλ ρξέσζε. Παξάδνζε Διεγκέλσλ Απνζθεπώλ Πξέπεη λα ζπιιέγεηε ηηο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο κφιηο απηέο δηαηεζνχλ ζηνλ πξννξηζκφ ή ηελ ελδηάκεζε ζηάζε ζαο Δκείο παξαδίδνπκε ηηο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο ζηνλ θνξέα ηνπ ειέγρνπ απνζθεπψλ θαηφπηλ εμφθιεζεο φισλ ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζε εκάο ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε Μεηαθνξάο Σε πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν πνπ δηεθδηθεί απνζθεπέο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηελ απφδεημε θαηαγξαθήο απνζθεπψλ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απνζθεπέο κέζσ εηηθέηαο (αλαγλψξηζεο) απνζθεπψλ εθφζνλ έρεη εθδνζεί παξαδίδνπκε ηηο απνζθεπέο ζην άηνκν απηφ κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη απνδείμεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα καο ην ζρεηηθφ ηνπ δηθαίσκά. Καηνηθίδηα θαη θπιηά-πλνδ νί γηα Σπθινύο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα