Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ"

Transcript

1 Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

2 Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Τκήκα Πειαηεηαθψλ Σρέζεσλ FRA EI/R

3 Γεληθνί Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Άξζξν 1 - Οξηζκνί... Άξζξν 2 Δθαξκνζηκφηεηα... Άξζξν 3 - Δηζηηήξηα... Άξζξν 4 Ναχινη, Φφξνη, Ακνηβέο θαη Φξεψζεηο... Άξζξν 5 - Κξαηήζεηο... Άξζξν 6 Έιεγρνο Δηζηηεξίσλ θαη Δπηβίβαζε... Άξζξν 7 Γηθαίσκα άξλεζεο Μεηαθνξάο... Άξζξν 8 Απνζθεπέο... Άξζξν 9 Πξνγξάκκαηα, Καζπζηεξήζεηο, Αθχξσζε Πηήζεσλ... Άξζξν 10 - Δπηζηξνθή ρξεκάησλ Άξζξν 11 Σπκπεξηθνξά εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο... Άξζξν 12 Γηεπζεηήζεηο γηα Παξνρή Πξφζζεησλ Υπεξεζηψλ... Άξζξν 13 Γηνηθεηηθέο Γηαηππψζεηο... Άξζξν 14 Δπζχλε γηα Εεκία... Άξζξν 15 Πξνζεζκία Υπνβνιήο Αμηψζεσλ θαη Λήςεο Μέηξσλ... Άξζξν 16 Λνηπνί Όξνη... Άξζξν 17 - Σπληνκνγξαθίεο

4 Άξζξν 1 - Οξηζκνί Σηνπο παξφληεο φξνπο, πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή ελλνείηαη ξεηψο δηαθνξεηηθά, νη αθφινπζεο εθθξάζεηο ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδεηαη αληίζηνηρα, δειαδή: Ωο Κσδηθόο Πξνζδηνξηζκνύ Πηήζεσλ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο νξίδνληαη νη δχν ραξαθηήξεο ή ηα ηξία γξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο αεξνκεηαθνξείο. Ωο απνζθεπέο νξίδνληαη φια ηα είδε πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηνπο επηβάηεο. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο φζν θαη απηέο πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί. Ωο έιεγρνο απνζθεπώλ νξίδνληαη ηα κέξε ηνπ εηζηηεξίνπ ηα νπνία αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά. Ωο εηηθέηα απνζθεπώλ νξίδεηαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απνζθεπψλ, απφ ην νπνίν, ε εηηθέηα απνζθεπψλ (ηαηλία) πξνζθνιιάηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηαγεγξακκέλε απνζθεπή θαη ε εηηθέηα απνζθεπψλ (ηαπηφηεηα) δίδεηαη ζηνλ επηβάηε. Ωο κεηαθνξέαο νξίδεηαη ν αεξνκεηαθνξέαο, πέξα απφ εκάο, ηνπ νπνίνπ ν θσδηθφο πξνζδηνξηζκνχ πηήζεσλ αεξνπνξηθήο εηαηξείαο εκθαλίδεηαη ζην Δηζηηήξηφ ή ζηα Σπλερφκελα Δηζηηήξηά ζαο. Ωο θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο νξίδνληαη νη απνζθεπέο γηα ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπκε απνθιεηζηηθά ηε θχιαμε θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπκε εθδφζεη Δηηθέηα Απνζθεπψλ. Ωο πξνζεζκία Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ νξίδεηαη ην ρξνληθφ φξην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία έσο ην νπνίν πξέπεη λα έρεηε νινθιεξψζεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ θαη λα έρεηε ιάβεη ηελ θάξηα επηβίβαζεο. Ωο Κνηλόο Κσδηθόο νξίδεηαη ε αεξνκεηαθνξά ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιινλ κεηαθνξέα φπσο θαζνξίδεηαη ζην εηζηηήξην. Ωο Όξνη πκβνιαίνπ νξίδνληαη νη δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ή παξαδίδνληαη καδί κε ην Δηζηηήξηφ ζαο ή ηε Γηαδξνκή/ Απφδεημε, αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηνη, θαη νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ σο παξαπνκπή ηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο θαη παξαηεξήζεηο. Ωο πλερόκελν Δηζηηήξην νξίδεηαη ην εηζηηήξην πνπ έρεη εθδνζεί γηα ζαο ζε ζρέζε κε έλα άιιν εηζηηήξην, ηα νπνία απφ θνηλνχ απνηεινχλ κία εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο.

5 Ωο ύκβαζε νξίδεηαη ε Σχκβαζε γηα ηελ ελνπνίεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο, πνπ ζπλάθζεθε ζηηο 28 Μαΐνπ 1999 ζην Μφληξεάι (Σχκβαζε ηνπ Μφληξεάι) Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) νξίδεηαη ηφζν ην ράξηηλν Απφθνκκα Πηήζεο φζν θαη ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζαο δίλεη ην δηθαίσκα λα ηαμηδέςεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πηήζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηφ. Εεκία πεξηιακβάλεη ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ ή ζσκαηηθή βιάβε επηβάηε, απψιεηα, κεξηθή απψιεηα, θινπή ή άιιε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ εκάο. Ωο Ζκέξεο νξίδνληαη νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηά εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο: ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, φζνλ αθνξά ζε εηδνπνηήζεηο ε εκέξα θαηά ηελ νπνία απνζηέιιεηαη ε εηδνπνίεζε δελ ζα ππνινγίδεηαη. Καη ππφ ηελ πξνυπφζεζε επηπιένλ φηη φζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο εγθπξφηεηαο ελφο Δηζηηεξίνπ, ε εκέξα έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ ή ε εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πηήζεο δελ ζα ππνινγίδεηαη. Ωο Ζιεθηξνληθό Απόθνκκα (θνππόλη) νξίδεηαη ην ειεθηξνληθφ απφθνκκα πηήζεο ή άιιν έγγξαθν αμίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηθή καο βάζε δεδνκέλσλ. Ωο Ζιεθηξνληθό Δηζηηήξην νξίδεηαη ε Γηαδξνκή /Απφδεημε πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο ή εθ κέξνπο καο, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα θαη, εάλ πθίζηαηαη, έλα έγγξαθν επηβίβαζεο. Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) Πηήζεο νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ θέξεη ηε ζήκαλζε «good for carriage» ή ζε πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα, θαη ππνδεηθλχεη ηα ζπγθεθξηκέλα κέξε κεηαμχ ησλ νπνίσλ έρεηε ην δηθαίσκα λα κεηαθεξζείηε. Ωο Αλσηέξα Βία νξίδνληαη νη αζπλήζηζηεο θαη απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ καο, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ αθφκα θη εάλ είρε δνζεί ε δένπζα πξνζνρή. Ωο Απόδεημε Γηαδξνκήο νξίδεηαη ην ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ή έγγξαθα, ην νπνίν εθδίδνπκε γηα Δπηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε Ζιεθηξνληθά Δηζηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα ηνπ Δπηβάηε, πιεξνθνξίεο γηα ηηο πηήζεηο θαη επηπιένλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ηαμίδη. Ο επηβάηεο πξέπεη λα θπιάζζεη ην ελ ιφγσ έγγξαθν θαη λα ην έρεη καδί ηνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Ωο Καλνληθόο Ναύινο νξίδεηαη ν πςειφηεξνο λαχινο πνπ επηηξέπεηαη γηα κεηαθνξά ζηε δεδνκέλε ζέζε.

6 Ωο Δπηβάηεο νξίδεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν, εθηφο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο κε ηε δηθή καο ζπλαίλεζή. Ωο Απόθνκκα (θνππόλη) Δπηβάηε Απόδεημε Δπηβάηε νξίδεηαη ην απφθνκκα ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο γηα εκάο, ην νπνίν θέξεη ηελ ελ ιφγσ ζήκαλζε θαη ην νπνίν ηειηθά πξέπεη λα θπιάζζεηε εζείο. Ωο Καλνληζκόο (EC) 261/2004 νξίδεηαη ν Καλνληζκφο (EC) 261/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζε επηβάηεο ζε πεξίπησζε άξλεζεο επηβίβαζεο θαη καηαίσζεο ή κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο θαη αληηθαζηζηά ηνλ Καλνληζκφ (EEC) No 295/91. Ωο ΔΣΓ νξίδεηαη ην Δηδηθφ Τξαβεθηηθφ Γηθαίσκα φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν. Ωο Δηδηθόο λαύινο νξίδεηαη ν λαχινο ν νπνίνο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ θαλνληθφ. Ωο Δλδηάκεζε ζηάζε νξίδεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, ζε θάπνην ζεκείν αλάκεζα ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ωο Ναύινη νξίδνληαη νη δεκνζηεπκέλνη λαχινη, ρξεψζεηο θαη/ή ζρεηηθνί Όξνη Μεηαθνξάο κίαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ ππνβάιινληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Ωο Δηζηηήξην νξίδεηαη είηε ην έγγξαθν πνπ θέξεη ηίηιν «Δηζηηήξην Δπηβάηε θαη Απφδεημε Απνζθεπψλ» ή ην Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην, ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε έρεη εθδνζεί απφ εκάο ή εθ κέξνπο καο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Όξνπο ηεο Σχκβαζεο, ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα απνθφκκαηα (θνππφληα). Ωο Με Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο νξίδνληαη νη νπνηεζδήπνηε απνζθεπέο πέξαλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ. Ωο "Δκείο" νξίδεηαη ε Deutsche Lufthansa Α.Δ. Ωο "Δζείο" νξίδεηαη νπνηνδήπνηε άηνκν πέξαλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο, φπσο αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξην. (Βι. επίζεο ηνλ νξηζκφ "Δπηβάηεο".)

7 Άξζξν 2 Δθαξκνζηκόηεηα Γεληθά 2.1. Οη παξφληεο Όξνη είλαη νη Όξνη Μεηαθνξάο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην θαη, εθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηα Άξζξα 2.2., 2.4. θαη 2.5., νη Όξνη Μεηαθνξάο καο ηζρχνπλ κφλν γηα εθείλεο ηηο πηήζεηο, ή κέξε πηήζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη ην φλνκα ή ν Κσδηθφο Πξνζδηνξηζκνχ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο (LH) ζην πεδίν φπνπ θαζνξίδεηαη ν κεηαθνξέαο πάλσ ζην Δηζηηήξην γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε ή ην ελ ιφγσ κέξνο ηεο πηήζεο. Ναπισκέλεο πηήζεηο 2.2.Δάλ κία κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ζπκθσλεηηθφ λαπισκέλεο πηήζεο, νη παξφληεο Όξνη ηζρχνπλ κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηνί ελζσκαηψλνληαη κε αλαθνξά ή θαη άιινλ ηξφπν, ζην ζπκθσλεηηθφ λαπισκέλεο πηήζεο ή ην Δηζηηήξην. Κνηλή Δθκεηάιιεπζε Πηήζεσλ (Code Share) 2.3.Γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο έρνπκε ζπκθσλίεο κε άιινπο κεηαθνξείο γλσζηέο σο "Κνηλή Δθκεηάιιεπζε Πηήζεσλ". Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκα θη εάλ έρεηε θάλεη θξάηεζε ζε εκάο θαη έρεηε εηζηηήξην πνπ αλαθέξεη ηελ επσλπκία καο ή θσδηθφ πξνζδηνξηζκνχ πηήζεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο (LH) πνπ πξνζδηνξίδεη εκάο σο κεηαθνξέα, θάπνηνο άιινο κεηαθνξέαο ελδέρεηαη λα αλαιάβεη ην αεξνζθάθνο. Σε πεξίπησζε Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο Πηήζεο φπνπ ε LH πξνζδηνξίδεηαη σο κεηαθνξέαο, γηα ηε ελ ιφγσ κεηαθνξά ηζρχνπλ θαη νη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσληψλ ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηνλ κεηαθνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ην αεξνζθάθνο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θξάηεζε. Τπεξηζρύνπζα Ννκνζεζηα 2.4.Οη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο ηζρχνπλ εάλ ζπλάδνπλ κε ηα Τηκνιφγηά καο ή ηνλ εθαξκνζηέν Νφκν, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ππεξηζρχνπλ ηα ελ ιφγσ Τηκνιφγηα ή ν Νφκνο. Σε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ ελ ιφγσ Όξσλ Μεηαθνξάο δελ είλαη έγθπξε ππφ ηνλ ηζρχνληα λφκν, νη ινηπέο δηαηάμεηο ζα παξακείλνπλ παξφια απηά ζε ηζρχ. Τπεξίζρπζε ησλ Όξσλ έλαληη ησλ Καλνληζκώλ 2.5.Δθηφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο. ζε πεξίπησζε αζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ Όξσλ Μεηαθνξάο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ θαλνληζκψλ ηεο Deutsche Lufthansa A.E. αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ππεξηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη Όξνη Μεηαθνξάο.

8 Άξζξν 3 - Δηζηηήξηα Γεληθέο Γηαηάμεηο Θα παξέρνπκε κεηαθνξά κφλν ζηνλ Δπηβάηε ηνπ νπνίνπ ην φλνκα αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην θαη έλαληη επίδεημεο ζε πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ETIX θαηφπηλ απνζήθεπζεο ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ ηνπ ελ ιφγσ απνθφκκαηνο πηήζεο θαη φισλ ησλ επφκελσλ απνθνκκάησλ πηήζεο θαζψο θαη ηεο απφδεημεο ηνπ Δηζηηεξίνπ ηνπ επηβάηε Τν Δηζηηήξην δελ είλαη κεηαβηβάζηκν Οξηζκέλα Δηζηηήξηα πσινχληαη ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη ελδέρεηαη λα είλαη ελ κέξεη ή ελ φισ κε επηζηξεπηέα. Γηα ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο παξαθαινχκε αλαηξέμεηε ζηνπο φξνπο ησλ ηηκνινγίσλ. Πξέπεη λα επηιέμεηε ηνλ λαχιν πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ζαο. Δπίζεο, ελδέρεηαη λα επηζπκείηε λα δηαζθαιίζεηε φηη έρεηε ηελ θαηάιιειε αζθάιεηα γηα ηελ θάιπςε πεξηπηψζεσλ φπνπ πξέπεη λα αθπξψζεηε ην Δηζηηήξην ζαο Δάλ έρεηε έλα Δηζηηήξην, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν αλσηέξσ, ην νπνίν δελ έρεη θαζφινπ ρξεζηκνπνηεζεί θαη εζείο δε κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη καο ελεκεξψλεηε έγθαηξα θαη πξνζθνκίδεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία χπαξμεο ηεο ελ ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, ζαο παξέρνπκε πίζησζε πνπ αληηζηνηρεί ζην κε επηζηξεπηέν πνζφ ηνπ λαχινπ, γηα κειινληηθά ηαμίδηα κε ηελ Δηαηξεία καο, απφ ην νπνίν πνζφ αθαηξνχληαη ηα εχινγα έμνδα δηαρείξηζεο Τν Δηζηηήξην είλαη θαη παξακέλεη αλά πάζα ζηηγκή ηδηνθηεζία ηνπ κεηαθνξέα πνπ ην εθδίδεη. Τν εηζηηήξην απνηειεί πξσηαξρηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο πνπ έρεη ζπλαθζεί αλάκεζα ζε εκάο θαη ηνλ επηβάηε. Οη Όξνη ηεο Σχκβαζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εηζηηήξην απνηεινχλ επηηνκή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο. Απαηηήζεηο γηα ην εηζηηήξην Δμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πηήζε, εάλ δελ πξνζθνκίζεηε έλα έγθπξν Δηζηηήξην πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκά ζαο, ην νπνίν πεξηέρεη ην Απφθνκκα Πηήζεο γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε θαη φια ηα ινηπά αρξεζηκνπνίεηα Απνθφκκαηα Πηήζεο θαη ην Απφθνκκα Δπηβάηε. Δπηπιένλ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα επηβηβαζηείηε εάλ ην Δηζηηήξην πνπ πξνζθνκίδεηε είλαη θνκκέλν ή εάλ έρεη ππνζηεί αιιαγέο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκάο ή απφ Δμνπζηνδνηεκέλνπο Πξάθηνξέο καο. Σηελ πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, δελ έρεηε δηθαίσκα λα επηβηβαζηείηε ζε πηήζε εάλ δελ επηδείμεηε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο θαη εάλ δελ έρεη εθδνζεί ζην φλνκά ζαο θαηά ην δένλ έγθπξν Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην. Κξάηεζε πηήζεο ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ηεο Deutsche Lufthansa Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ α) θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ επηβάηε κε ρξέσζε ηνπ αξηζκνχ

9 ηεο θάξηαο ηνπ (LH Κάξηα Πειάηε, Πηζησηηθή Κάξηα) θαη β) κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο θάξηαο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. Απώιεηα Δηζηηεξίνπ ή Κάξηαο Πειάηε (α)σε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ Δηζηηεξίνπ ή ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ Δηζηηεξίνπ απφ εζάο ή ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο Δηζηηεξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην Απφθνκκα Δπηβάηε θαη φια ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα Απνθφκκαηα Πηήζεο, θαηφπηλ δηθνχ ζαο αηηήκαηνο αληηθαηαζηήζνπκε ην ελ ιφγσ Δηζηηήξην ή κέξνο απηνχ εθδίδνληαο έλα λέν Δηζηηήξην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξνχλ θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα πξνζθνκηζηνχλ, φηη Δηζηηήξην πνπ ηζρχεη γηα ηε δεδνκέλε πηήζε/ πηήζεηο εθδφζεθε θαηά ην δένλ θαη εζείο ππνγξάςεηε ζπκθσλεηηθφ ζην νπνίν αλαθέξεηε φηη είζηε πξφζπκνη λα καο απνδεκηψζεηε γηα νπνηνδήπνηε θφζηνο ή απψιεηα, έσο ηνπ πνζνχ ηνπ αξρηθνχ εηζηηεξίνπ, πνπ αλαγθαζηηθά θαη επιφγσο επηβαξχλεη εκάο ή άιινλ κεηαθνξέα γηα θαθή ρξήζε ηνπ Δηζηηεξίνπ. Γελ αμησλφκαζηε απνδεκίσζεο απφ εζάο γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ηέηνηνπ είδνπο, ε νπνία νθείιεηαη ζε δηθή καο ακέιεηα. Ο κεηαθνξέαο πνπ εθδίδεη ην εηζηηήξην ελδέρεηαη λα ρξεψζεη εχινγα έμνδα δηαρείξηζεο γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, εθηφο αλ ε απψιεηα ή ε θαηαζηξνθή ηνπ Δηζηηεξίνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ην Δηζηηήξην, ή ζε ακέιεηα ηνπ πξάθηνξά ηνπ (β)σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηέηνηνπ είδνπο ή εζείο δελ ππνγξάςεηε ζπκθσλία ηέηνηνπ είδνπο, ν κεηαθνξέαο πνπ εθδίδεη ην λέν Δηζηηήξην δχλαηαη λα ζαο δεηήζεη λα θαηαβάιιεηε έσο θαη νιφθιεξν ην αληίηηκν ηνπ Δηζηηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε Δηζηηεξίνπ αληηθαηάζηαζεο, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε επηζηξνθή ρξεκάησλ εάλ θαη εθφζνλ ν κεηαθνξέαο πνπ εμέδσζε αξρηθά ην Δηζηηήξην έρεη πεηζηεί φηη ην Δηζηηήξην πνπ έρεη ραζεί ή θαηαζηξαθεί δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ. Δάλ, θαηφπηλ επξέζεσο ηνπ αξρηθνχ Δηζηηεξίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ, ην παξαδψζεηε ζηνλ κεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ην λέν Δηζηηήξην, ε αλσηέξσ επηζηξνθή ρξεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη εθείλε ηε ζηηγκή (γ)όηαλ έλαο πειάηεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκφ θάξηαο γηα πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ εηζηηεξίνπ (LH Κάξηα Πειάηε, Γεξκαληθή Τξαπεδηθή Κάξηα ή Πηζησηηθή Κάξηα), νπνηαδήπνηε απψιεηα ή θινπή ηεο αληίζηνηρεο Κάξηαο Πειάηε ηεο Lufthansa ή ηεο Πηζησηηθήο Κάξηαο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζην αξκφδην γξαθείν ηεο Lufthansa (φια ηα Κέληξα Κιήζεο ηεο Lufthansa) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνβνιή αλαθνξάο ζηελ Τξάπεδα ή ηελ Δηαηξεία Πηζησηηθήο Κάξηαο. Μφιηο ε θάξηα αλαθεξζεί σο άθπξε, δελ κπνξεί λα εθδνζεί εθ λένπ γηα ρξήζε. Τν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαηάρξεζε ηεο θάξηαο πξηλ απφ ηελ δήισζε ηεο απψιεηάο ηεο ζηελ Lufthansa ρξεψλεηαη ζηνλ επηβάηε. Οη θαλφλεο επζχλεο φζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο θάξηαο (γηα παξάδεηγκα ιεηηνπξγίεο πηζησηηθήο θάξηαο) παξακέλνπλ αλέπαθνη.. Τπνρξέσζε Φξνληίδαο Τν εηζηηήξην είλαη πνιχηηκν θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηε θαηάιιεια κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ην δηαθπιάζζεηε θαη λα δηαζθαιίδεηε φηη δελ ζα ραζεί ή θιαπεί. Γηάξθεηα Ηζρύνο 3.2.

10 Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην Δηζηηήξην, νη παξφληεο Όξνη ή έλα Δηζηηήξην (ζηελ νπνία πεξίπησζε νη πεξηνξηζκνί ζα εκθαλίδνληαη ζην Δηζηηήξην) ηζρχεη γηα: (α) Έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ή (β) βάζεη ηνπ πξψηνπ ηαμηδηνχ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πξψηνπ ηαμηδηνχ κε απηφ ην Δηζηηήξην Όηαλ δελ κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ δηφηη ηε ζηηγκή πνπ δεηάηε κία θξάηεζε, εκείο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπκε ηελ θξάηεζε, ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ Δηζηηεξίνπ παξαηείλεηαη, ή ελδέρεηαη λα έρεηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10. Παξάηαζε Ηζρύνο Δάλ αθφηνπ έρεηε μεθηλήζεη ην ηαμίδη ζαο, δε κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε εληφο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ιφγσ αζζέλεηαο, δπλάκεζα λα παξαηείλνπκε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο έσο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είζηε ζε ζέζε λα ηαμηδέςεηε ή έσο ηελ πξψηε καο πηήζε κεηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, απφ ην ζεκείν φπνπ έρεη ζηακαηήζεη ην ηαμίδη, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζηελ ζέζε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ν λαχινο πνπ έρεη θαηαβιεζεί. Ζ ελ ιφγσ αζζέλεηα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηαηξηθή βεβαίσζε. Όηαλ ηα απνθφκκαηα πηήζεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζην Δηζηηήξην πεξηιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Δλδηάκεζεο Σηάζεηο, ε ηζρχο ηνπ ελ ιφγσ Δηζηηεξίνπ δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ. Υπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, επεθηείλεηαη επίζεο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Δηζηηεξίσλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο Δπηβάηε en route, ηα Δηζηηήξηα ησλ αηφκσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηβάηε δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε παξαίηεζε ειάρηζηεο παξακνλήο ή παξάηαζε ηζρχνο. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ελφο Δπηβάηε, ν νπνίνο έρεη μεθηλήζεη λα ηαμηδεχεη, ε ηζρχο ηνπ Δηζηηεξίνπ ηνπ Δπηβάηε θαη εθείλσλ ησλ κειψλ ηεο άκεζεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηβάηε δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ αληηζηνίρσο. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ παξαιαβήο έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα παξάηαζε ηζρχνο δελ ηζρχεη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ. Αιιεινπρία Απνθνκκάησλ Καη Υξήζε Τν Δηζηηήξην πνπ έρεηε πξνκεζεπηεί είλαη έγθπξν θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο βαζίδεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε κεηαθνξά φπσο αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην, απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην Δηζηηήξην έσο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην Δηζηηήξην. Γελ δηθαηνχζηε κεηαθνξά κε ην Δηζηηήξην θαη ην Δηζηηήξην δελ είλαη πιένλ έγθπξν εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηα απνθφκκαηά ηνπ πιήξσο θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην. Καζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ νθεηινκέλνπ λαχινπ ζα βαζίδεηαη ζηε δηαδξνκή πνπ έρεη πξαγκαηηθά θαιπθζεί, ε θάιπςε νιφθιεξεο ηεο δηαδξνκήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Δηζηηήξην απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπκε ζπλάςεη καδί ζαο. Τν ζπκβφιαην

11 απνθιείεη ηελ αθχξσζε ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ (απνθνκκάησλ) ηνπ ηαμηδηνχ. Ο παξψλ θαλφλαο δελ ηζρχεη εάλ ν αξρηθφο λαχινο ππεξβαίλεη ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Αιιαγέο πνπ Εεηήζεθαλ Από ηνλ Δπηβάηε Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο κεηαθνξάο ζαο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο πξνθαηαβνιηθά. Ο λαχινο γηα ηελ λέα κεηαθίλεζή ζαο ζα ππνινγηζηεί θαη έρεηε ηελ επηινγή λα απνδερηείηε ηε λέα ηηκή ή λα δηαηεξήζεηε ηελ αξρηθή κεηαβίβαζή ζχκθσλα κε ην εηζηηήξην. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο κεηάβαζήο ζαο ιφγσ Αλσηέξαο Βίαο, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη εκείο ζα θαηαβάιινπκε εχινγεο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα ζαο κεηαθέξνπκε ζηελ επφκελε ελδηάκεζε ζηάζε ζαο ή ηνλ ηειηθφ ζαο πξννξηζκφ, ρσξίο εθ λένπ ππνινγηζκφ ηνπ λαχινπ Σε πεξίπησζε πνπ αιιάμεηε ηελ κεηάβαζή ζαο ρσξίο ηε δηθή καο ζχκθσλε γλψκε, ζα ππνινγίζνπκε ηε ζσζηή ηηκή γηα ην ηαμίδη ζαο. Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηε νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ έρεηε ήδε θαηαβάιιεη θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ ηζρχεη γηα ηελ αλαζεσξεκέλε κεηάβαζή ζαο. Δκείο ζα ζαο απνδεκηψζνπκε γηα ηε δηαθνξά ζε πεξίπησζε πνπ ε λέα ηηκή είλαη ρακειφηεξε, ελψ ηα απνθφκκαηα πνπ δελ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη δελ έρνπλ θακία αμία Δπηζεκαίλεηαη φηη ελψ νξηζκέλνη ηχπνπ αιιαγψλ δελ ζπλεπάγνληαη αιιαγή ζηνλ λαχιν, άιινη ζπλεπάγνληαη αχμεζε ηεο ηηκήο Σε πεξίπησζε φπνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηαμίδη επηζηξνθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην θαη παξά ην Άξζξν , ζα επαλα-ππνινγίζνπκε θαη ζα απαηηήζνπκε ηελ ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ λαχιν ηνπ απινχ ηαμηδηνχ γηα δηαδξνκή πνπ δηαλχζεθε, ν νπνίνο ίζρπε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ Δηζηηεξίνπ Πνιινί λαχινη ηζρχνπλ κφλν ζηηο εκεξνκελίεο θαη γηα ηηο πηήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δηζηηήξην θαη δελ επηηξέπεηαη λα αιιαρζνχλ θαζφινπ, ή αιιάδνληαη κφλνλ θαηφπηλ θαηαβνιήο επηπιένλ ακνηβήο Κάζε Απφθνκκα Πηήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Δηζηηήξηφ ζαο γίλεηαη απνδερηφ γηα ηελ κεηάβαζή ζαο ζηελ ζέζε, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη κε ηελ πηήζε γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ε θξάηεζε. Όηαλ έλα Δηζηηήξην εθδίδεηαη αξρηθά ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ε θξάηεζε, ε ζέζε ελδέρεηαη λα θξαηεζεί αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηνπο Ναχινπο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηελ πηήζε πνπ επηζπκείηε. Ολνκα θαη Γηεύζπλζε ηνπ Μεηαθνξέα 3.4. Τν φλνκά καο ελδέρεηαη λα ππάξρεη ζε ζχληκεζε ζηνλ Κσδηθφ Πξνζδηνξηζκνχ Πηήζεσλ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο ή, θαη άιινλ ηξφπν, ζην Δηζηηήξην. Ζ δηεχζπλζή καο πξέπεη λα είλαη ην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο πνπ εκθαλίδεηαη απέλαληη ζηελ πξψηε ζχληκεζε ηνπ νλφκαηφο καο ζην πεδίν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεηαθνξέα ζην Δηζηηήξην.

12 Άξζξν 4 Ναύινη, Φόξνη, Ακνηβέο θαη Υξεώζεηο Ναύινη 4.1. Οη λαχινη ηζρχνπλ κφλν γηα κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην ζεκείν αλαρψξεζεο έσο ην αεξνδξφκην ζην ζεκείν πξννξηζκνχ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ξεηψο. Οη λαχινη δελ πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο επίγεηαο κεηαθνξάο αλάκεζα ζε αεξνδξφκηα θαη αλάκεζα ζε αεξνδξφκηα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο πφιεσλ. Ο λαχινο ζαο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγηφ καο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο γηα ην ηαμίδη θαηά ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο θαη ηε δηαδξνκή πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ζαο ή ησλ εκεξνκεληψλ ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ν λαχινο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί. Φόξνη, Ακνηβέο θαη Υξεώζεηο 4.2. Οη ηζρχνληεο θφξνη, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ή άιιε αξρή ή απφ ηνλ αεξνκεηαθνξέα ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζα είλαη θαηαβιεηέεο απφ εζάο. Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνκεζεχεζηε ην Δηζηηήξην ζαο, ελεκεξψλεζηε γηα θφξνπο, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ λαχιν, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζην Δηζηηήξην. Οη θφξνη, ηέιε θαη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα αιιάδνπλ ζπλερψο θαη κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ. Σε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θφξνπ, ηνπ ηέινπο ή ηεο ρξέσζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην, ππνρξενχζηε λα ηελ θαηαβάιιεηε. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί έλαο λένο θφξνο, ηέινο ή ρξέσζε, αθφκα θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ, ζα ππνρξεσζείηε λα ηνλ θαηαβάιιεηε. Οκνίσο, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνηδήπνηε θφξνη, ηέιε ή ρξεψζεηο πνπ έρεηε θαηαβάιιεη ζε καο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή έθδνζεο ηνπ Δηζηηεξίνπ θαηαξγεζνχλ ή κεησζνχλ έηζη ψζηε λα κελ ηζρχνπλ πιένλ γηα ζαο, ή ην θαηαβιεηέν πνζφ είλαη κηθξφηεξν, έρεηε δηθαίσκα λα δεηήζεηε επηζηξνθή ρξεκάησλ. Νόκηζκα 4.3. Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο είλαη θαηαβιεηέεο ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα είλαη απνδεθηφ απφ εκάο, εθηφο εάλ θάπνην άιιν λφκηζκα ππνδεηθλχεηαη απφ εκάο ή ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Όηαλ νη θαηαβνιέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα αλαρψξεζεο ζε άιιν λφκηζκα απφ εθείλν ζην νπνίν εθδίδεηαη ην εηζηηήξην, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία γηα ηελ ελ ιφγσ πιεξσκή αληηζηνηρεί ηελ ηηκή αγνξάο ηεο ηξάπεδαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ εκάο ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ.

13 Άξζξν 5 - Κξαηήζεηο Πξνϋπνζέζεηο Κξαηήζεσλ Δκείο ή ν Δμνπζηνδνηεκέλνο Πξάθηνξάο καο θαηαγξάθεη ηηο θξαηήζεηο ζαο / ηελ θξάηεζή ζαο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ζαο παξέρνπκε γξαπηή επηβεβαίσζε ησλ θξαηήζεψλ ζαο/ ηεο θξάηεζήο ζαο Οξηζκέλνη λαχινη δηέπνληαη απφ φξνπο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ή εμαηξνχλ ην δηθαίσκά ζαο λα αιιάμεηε ή λα αθπξψζεηε θξαηήζεηο. Γηα ζπγθεθξηκέλνπ φξνπο παξαθαινχκε αλαηξέμεηε ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ Τηκνινγίνπ. Υξνληθά Όξηα Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ 5.2. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεηε πιεξψζεη γηα ην Δηζηηήξην έσο ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ φξην έθδνζεο Δηζηηεξίνπ, φπσο ζαο ζπληζηνχκε εκείο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ εθδίδεη ην Δηζηηήξην, ελδέρεηαη λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο. Πξνζσπηθά ηνηρεία 5.3. Αλαγλσξίδεηε φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία καο έρνπλ δνζεί γηα ηνπο ζθνπνχο: ηεο πξαγκαηνπνίεζεο θξάηεζεο, αγνξάο εηζηηεξίνπ, ιήςεο επηπιένλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, δηεπθφιπλζεο δηαδηθαζηψλ κεηαλάζηεπζεο θαη εηζφδνπ ζε ρψξα θαη ηεο παξνρήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη ζαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, καο εμνπζηνδνηείηε λα δηαηεξνχκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα ζηνηρεία θαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζηα δηθά καο γξαθεία, ην γξαθείν ηαμηδίσλ πνπ εμέδσζε ην Δηζηηήξην, ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, άιινπο Μεηαθνξείο ή ηνπο παξφρνπο ησλ άλσζελ αλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Κακία Δγγύεζε ζπγθεθξηκέλεο Θέζεο 5.4. Δκείο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζεβαζηνχκε ηα αηηήκαηα γηα ζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξνθαηαβνιηθά, σζηφζν δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε θακία ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα αλαζέζνπκε ή αλαζέζνπκε εθ λένπ ζέζεηο αλά πάζα ζηηγκή, αθφκα θαη κεηά ηελ επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο. Κάηη ηέηνην ελδέρεηαη λα απαηηείηαη γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο, αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο. Δπηβεβαίσζε Κξαηήζεσλ Γηα ηηο πηήζεηο ηεο Lufthansa δελ απαηηείηαη επηβεβαίσζε. Δάλ άιινη κεηαθνξείο απαηηνχλ απφ ηνπο επηβάηεο λα επηβεβαηψλνπλ ηηο θξαηήζεηο γηα έλα ηαμίδη ή κία επηζηξνθή, ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα απαίηεζε δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο κεηαθνξείο λα αθπξψζνπλ ηελ θξάηεζε γηα έλα ηαμίδη ή κία επηζηξνθή, Πξέπεη λα ειέγρεηε ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβαιινπλ νζνη άιινη Μεηαθνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζην ηαμίδη ζαο, γηα ηηο επηβεβαηψζεηο θξαηήζεσλ. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα πξνβείηε ζε επηβεβαίσζε κε ηνλ Μεηαθνξέα, ν Κσδηθφο Πξνζδηνξηζκνχ Αεξνπνξηθήο Δηαηξείαο ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη γηα ηελ ελ ιφγσλ πηήζε ζην Δηζηηήξην. Αθύξσζε Δπόκελσλ Κξαηήζεσλ θαη Υξέσζε Τπεξεζηώλ όηαλ ν Υώξνο δελ είλαη Καηεηιεκκέλνο

14 5.6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαληζηείηε ζε νπνηαδήπνηε πηήζε ρσξίο λα καο ελεκεξψζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ, δπλάκεζα λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζε επηζηξνθήο ή επφκελε θξάηεζή ζαο Δλδέρεηαη λα απαηηείηαη θαηαβνιή ρξέσζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηβάηε, ν νπνίνο: Γελ θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηνλ ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο εηζηηεξίσλ ηνπ κεηαθνξέα ζην αεξνδξφκην ή ζε άιιν ζεκείν αλαρψξεζεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα (ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ψξα, αξθεηή ψξα πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηεο πηήζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε νινθιήξσζε ησλ θξαηηθψλ δηαηππψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλαρψξεζεο) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη θξάηεζε γηα απηφλ, ή Δκθαλίδεηαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςεη θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν γηα ηνλ νπνίνλ έρεη γίλεη ε θξάηεζε γηα απηφλ, ή Αθπξψλεη ηελ θξάηεζή κεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ γηα αθχξσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Μεηαθνξέα. Ζ ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη θαηαβιεηέα, εάλ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο ή αθχξσζεο ή παξάιεηςεο κίαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζηάζεο, ή αδπλακίαο παξνρήο ρψξνπ, ν επηβάηεο αθπξψλεη ηελ θξάηεζή ηνπ ή γηα έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δελ θαηαθέξεη λα αθηρζεί έγθαηξα γηα ηελ αλαρψξεζε.

15 Άξζξν 6 Έιεγρνο Δηζηηεξίσλ θαη Δπηβίβαζε 6.1. Οη Πξνζεζκίεο γηα ηνλ Έιεγρν Δηζηηεξίσλ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε αεξνδξφκην θαη ζαο ζπζηήλνπκε λα ελεκεξσζείηε γηα απηέο θαη λα ηηο ηεξήζεηε. Τν ηαμίδη ζαο ζα είλαη πην ήξεκν εάλ δψζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεηε ηηο Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ. Δκείο δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθσζείηε κε ηηο θαζνξηζκέλεο Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ. Δκείο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν ην νπνίν εμέδσζε ην εηζηηήξηφ ζαο ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηελ Πξνζεζκία γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξψηε ζαο πηήζε ζε καο. Οη Πξνζεζκίεο γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ γηα ηηο πηήζεηο ηεο Lufthansa αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα Πηήζεσλ ηεο Lufthansa ή κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην. Ζ Πξνζεζκία γηα Έιεγρν Δηζηηεξίσλ είλαη 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε εάλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά Πξέπεη λα είζηε παξφληεο ζηελ πχιε επηβίβαζεο ην αξγφηεξν έσο ηελ ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ εκάο φηαλ πεξλάηε απφ ηνλ Έιεγρν Δηζηηεξίσλ Δλδέρεηαη λα αθπξψζνπκε ηε ζέζε πνπ θξαηήζεθε γηα ζαο εάλ δελ θαηαθέξεηε λα αθηρζείηε έγθαηξα ζηελ πχιε επηβίβαζεο Γελ θέξνπκε θακία επζχλε απέλαληί ζαο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή έμνδα, ηα νπνία νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε εζάο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ζαο λα ζπκκνξθσζείηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.

16 Άξζξν 7 Γηθαίσκα άξλεζεο Μεηαθνξάο Γηθαίσκα Αξλεζεο Μεηαθν-ξάο 7.1. Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ζαο ή ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ζαο έρνπκε ελεκεξψζεη εγγξάθσο φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο εηδνπνίεζεο δελ πξφθεηηαη λα ζαο κεηαθέξνπκε κε ηηο πηήζεηο καο. Δπηπιένλ, έρνπκε δηθαίσκα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ζαο ή ηε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, εάλ, ε ελ ιφγσ ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξάβαζε νπνησλδήπνηε ηζρπφλησλ λφκσλ, θαλνληζκψλ ή δηαηαγψλ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο απφ ην νπνίν αλαρσξεί, ζην νπνίν πξννξίδεηαη ή απφ ην νπνίν πεξλά ε πηήζε, ή Ζ κεηαθνξά ζαο ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ή ελφριεζε γηα άιινπο επηβάηεο, ή Ζ ζπκπεξηθνξά, ειηθία ή πλεπκαηηθή ή θπζηθή θαηάζηαζε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάξηεζήο ζαο απφ αιθνφι, ή λαξθσηηθά απνηειεί δηαθηλδχλεπζε ή θίλδπλν γηα εζάο, ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή Έρεηε εθδειψζεη απξεπή ζπκπεξηθνξά ζε πξνεγνχκελε πηήζε θαη έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή ελδέρεηαη λα επαλαιεθζεί, ή Έρεηε αξλεζεί λα ππνβιεζείηε ζε έιεγρν αζθαιείαο, ή Γελ έρεηε θαηαβάιιεη ηνλ απαηηνχκελν λαχιν, θφξν, ηέινο ή ρξεψζεηο, ή Γελ θαίλεηαη λα δηαζέηεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ελδέρεηαη λα επηζπκείηε λα εηζέιζεηε ζε κία ρψξα κέζα απφ ηελ νπνία ζέιεηε λα πεξάζεηε, ή γηα ηελ νπνία δελ δηαζέηεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, θαηαζηξέθεηε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα θαηά ηελ πηήζε ή αξλείζηε λα παξαδψζεηε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα ζην πιήξσκα ηνπ αεξνζθάθνπο, έλαληη απφδεημεο, φηαλ ζαο δεηεζεί, ή Πξνζθνκίδεηε Δηζηηήξην ην νπνίν έρεη απνθηεζεί παξάλνκα, ή έρεη αλαθεξζεί φηη έρεη θιαπεί ή απνιεζζεί, είλαη πιαζηφ ή δελ κπνξείηε λα απνδείμεηε φηη είζηε ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην Δηζηηήξην, ή Γελ είζηε ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζείηε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 3.3. αλσηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ αιιεινπρία απνθνκκάησλ θαη ρξήζε, ή πξνζθνκίδεηε Δηζηηήξην, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ή έρεη ππνζηεί αιιαγέο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ην νπνίν είλαη εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ έθδνζε Δηζηηεξίσλ, ή ην Δηζηηήξην είλαη θνκκέλν, ή Γελ ηεξείηε ηηο νδεγίεο καο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ή ηελ πξνζηαζία, Γελ ηεξείηε ηνλ θαλφλα πεξί απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο κέζα ζην αεξνζθάθνο ή ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ πνπ απαγνξεχεηαη κέζα ζην αεξνζθάθνο.

17 Δηδηθή Βνήζεηα Ζ απνδνρή κεηαθνξάο αζπλφδεπησλ παηδηψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, εγθχσλ γπλαηθψλ, αηφκσλ κε αζζέλεηεο ή ινηπψλ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο βνήζεηαο ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε καδί καο. Σε επηβάηεο κε αλαπεξίεο, νη νπνίνη καο έρνπλ ελεκεξψζεη γηα νπνηεζδήπνηε εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ θαηά ηε ζηηγκή έθδνζεο ηνπ εηζηηεξίνπ, θαη νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ εκάο, δελ ζα αξλνχκαζηε αξγφηεξα ηε κεηαθνξά εμαηηίαο απηήο ηεο αλαπεξίαο ή ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ. Μεηαθνξά Παηδηώλ Παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε νινθιεξψζεη ην 5ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δχλαληαη λα ηαμηδέςνπλ κφλνλ κε ηε ζπλνδεία ελήιηθα, ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 18 εηψλ ή κε ηε ζπλνδεία αδειθήο ή αδειθνχ ηνπιάρηζηνλ 16 εηψλ. Ζ κεηαθνξά αζπλφδεπησλ αλειίθσλ (ειηθίαο κεηαμχ 5 θαη 12) απαηηεί πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηνλ κεηαθνξέα, θαζψο θαη θαηαβνιή ηεο ηζρχνπζαο ακνηβήο. Τνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαθνξά αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κπνξείηε λα πξνκεζεχεζηε απφ ην γξαθείν πσιήζεσλ ηνπ Μεηαθνξέα. Απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε Άξλεζεο Μεηαθνξάο 7.3. Ζ κνλαδηθή απνδεκίσζε αηφκνπ, ηνπ νπνίνπ έρνπλ αξλεζεί ηε κεηαθνξά ή ηνπ νπνίνπ ε θξάηεζε αθπξψζεθε γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αληηζηνηρεί ζηελ επηζηξνθή ηεο επηζηξεπηέαο αμίαο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 10.3.

18 Άξζξν 8 Απνζθεπέο Δπηηξεπόκελν Όξην Γσξεάλ Μεηαθεξόκελσλ Απνζθεπώλ 8.1. Γχλαζζε λα έρεηε νξηζκέλεο απνζθεπέο, ρσξίο ρξέσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο καο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην Δηζηηήξην ή δηαηίζεληαη εθφζνλ δεηεζνχλ απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν, ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην. Τν βάξνο θάζε ηεκαρίνπ απνζθεπήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 45 θηιά. Τπέξβαξεο Απνζθεπέο 8.2. Υπνρξενχζηε λα θαηαβάιιεηε έλα πνζφ γηα κεηαθνξά Απνζθεπψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην επηηξεπφκελν φξην Γσξεάλ Απνζθεπψλ. Γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα πνζά απηά θάλεηε θιηθ εδψ ή απφ ηνλ ηαμηδησηηθφ ζαο πξάθηνξα. 8.3.Αληηθείκελα κε απνδεθηά Ωο Απνζθεπέο Σηηο απνζθεπέο ζαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεηε: Αληηθείκελα ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην αεξνζθάθνο ή άηνκα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην αεξνζθάθνο, φπσο απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο Δπηθίλδπλσλ Αγαζψλ ηεο ICAO ή ηεο IATA, νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ εκάο ή ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν ην νπνίν εμέδσζε ην Δηζηηήξην εθφζνλ δεηεζνχλ. Σπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα αληηθείκελα είλαη κε απνδεθηά σο απνζθεπέο: εθξεθηηθά, ζπκπηεζκέλα αέξηα, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, ξαδηελεξγά ή καγλεηηθά πιηθά, εχθιεθηα πιηθά, δειεηεξηψδεηο, επηζεηηθέο ή εξεζηζηηθέο νπζίεο, θαη πγξά θάζε είδνπο (πέξαλ ησλ πγξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο κε θαηαγεγξακκέλεο απνζθεπέο ησλ επηβαηψλ γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο) Αληηθείκελα, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο ή δηαηάμεηο θάζε ρψξαο απφ ή πξνο ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε πηήζε Αληηθείκελα ηα νπνία επιφγσο εθιακβάλνληαη σο αθαηάιιεια γηα κεηαθνξά δηφηη είλαη επηθίλδπλα, κε αζθαιή ή εμαηηίαο ηνπ βάξνπο, κεγέζνπο, ζρήκαηνο ή ραξαθηήξα ηνπο, ή ηα νπνία είλαη εχζξαπζηα ή επαιινίσηα ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ ηχπν ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα δηαηίζεληαη απφ εκάο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο πξάθηνξέο καο εθφζνλ δεηεζνχλ.

19 Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο ή νη απνζθεπέο ζαο πεξηέρνπλ (α) φπια θάζε είδνπο, ζπγθεθξηκέλα αηρκεξά φπια θαη ζπξέη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο επίζεζεο ή άκπλαο, (β) ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά, (γ) αληηθείκελα ηα νπνία, θξίλνληαο απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε ή ηα ζεκάδηα πνπ θέξνπλ, κνηάδνπλ κε φπια, ππξνκαρηθά ή εθξεθηηθά, πξέπεη λα ηα παξέρεηε ζε εκάο γηα επηζεψξεζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. Απνδερφκαζηε ηέηνηνπ είδνπο αληηθείκελα γηα κεηαθνξά κφλνλ εάλ κεηαθέξνληαη σο θνξηίν ή θαηαγεγξακκέλεο ειεγκέλεο απνζθεπέο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ δηέπεη ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ αγαζψλ. Ζ πξφηαζε 2 δελ ηζρχεη γηα αμησκαηηθνχο ηεο αζηπλνκίαο, νη νπνίνη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επίζεκσλ θαζεθφλησλ ηνπο, απαηηείηαη λα θέξνπλ φπια. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο πξέπεη λα παξαδίδνπλ ηα φπια ηνπο ζηνλ ππεχζπλν πηιφην Ππξνβφια φπια θαη ππξνκαρηθά ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα θπλήγη θαη αζιεηηζκφ απαγνξεχεηαη λα κεηαθέξνληαη σο απνζθεπέο. Ππξνβφια φπια θαη ππξνκαρηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ δχλαηαη λα γίλνπλ απνδεθηά σο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο. Ππξνβφια φπια πξέπεη λα είλαη άδεηα, αζθαιηζκέλα θαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα. Ζ κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ICAO θαη ηεο IATA, φπσο θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν Γελ θέξνπκε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία θαη εθφζνλ απηά, εθηφο εάλ απαγνξεχνληαη, πεξηιακβάλνληαη ζθφπηκα ζηηο απνζθεπέο ζαο. Γηθαίσκα Άξλεζεο Μεηαθν-ξάο Σχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο θαη , αξλνχκαζηε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 8.3.,θαη δπλάκεζα λα αξλεζνχκε πεξαηηέξσ κεηαθνξά νπνησλδήπνηε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ αθνχ ηα αλαθαιχςνπκε Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ εχινγα ζεσξνχκε αθαηάιιειν γηα κεηαθνξά, εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο, ζρήκαηνο, βάξνπο, πεξηερνκέλνπ, ραξαθηήξα ή γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθνχο ή αζθάιεηαο, ή ηελ άλεζε ησλ άιισλ επηβαηψλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κε απνδεθηά αληηθείκελα είλαη δηαζέζηκεο εθφζνλ δεηεζνχλ Γπλάκεζα λα αξλεζνχκε λα δερηνχκε Απνζθεπέο γηα κεηαθνξά εάλ ζχκθσλα κε ηελ εχινγε γλψκε καο δελ είλαη ζπζθεπαζκέλα αζθαιψο θαη ζε θαηάιιεια δνρεία. Έξεπλα ζε Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο 8.5. Σε πεξίπησζε πνπ επηβάηεο δελ είλαη πξφζπκνο λα ζπκκνξθσζεί κε ην αίηεκά καο λα επηηξέςεη έξεπλα ζηηο απνζθεπέο ηνπ ή ηνλ ίδηνλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ αληηθείκελα ηα νπνία δελ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8.3., εκείο δπλάκεζα λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ηνπ επηβάηε ή ησλ απνζθεπψλ ηνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δε θέξνπκε θακία επζχλε έλαληη ηνπ επηβάηε εθηφο απφ ην λα ηνλ απνδεκηψζνπκε ζχκθσλα κε ην Άξζξν ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο.

20 Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Μεηά ηελ παξάδνζε ζε εκάο ησλ απνζθεπψλ πνπ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ, αλαιακβάλνπκε ηε θχιαμή ηνπο. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχκε θαηάιιειε θαηαρψξεζε ζην εηζηηήξην, ελέξγεηα πνπ απνηειεί ηελ απφδεημε ηεο θαηαγξαθήο ησλ απνζθεπψλ. Οη εηηθέηεο (αλαγλψξηζεο) απνζθεπψλ πνπ ελδέρεηαη λα εθδψζνπκε επηπιένλ ηεο θαηαγξαθήο απνζθεπψλ είλαη γηα ιφγνπο ηαπηνπνίεζεο θαη κφλνλ Οη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο πξέπεη λα θέξνπλ ην φλνκα ή άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο Οη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο, φπνηε είλαη δπλαηφλ, κεηαθέξνληαη κε ην ίδην αεξνζθάθνπο ζην νπνίν επηβαίλεηε θαη εζείο, εθηφο εάλ απνθαζίζνπκε φηη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο ζα κεηαθεξζνχλ κε κία ελαιιαθηηθή πηήζε. Δάλ νη Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο κεηαθέξνληαη κε επφκελε πηήζε ζα ζαο ηηο παξαδψζνπκε εκείο, εθηφο εάλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξέπεη λα είζηε παξφληεο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαηππψζεσλ ζην ηεισλείν. Με Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Γπλάκεζα λα θαζνξίδνπκε κέγηζηεο δηαζηάζεηο γηα ηηο Απνζθεπέο, ηηο νπνίεο έρεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο. Δάλ δελ έρνπκε θαζνξίζεη ηέηνηνπ είδνπο δηαζηάζεηο, νη Απνζθεπέο πνπ έρεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο, πξέπεη λα ρσξάλε θάησ απφ ην θάζηζκά πνπ είλαη κπξνζηά ζαο ή ζηε ζήθε απνζήθεπζεο κέζα ζην αεξνζθάθνο. Σε πεξίπησζε πνπ νη Απνζθεπέο ζαο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ή είλαη ππέξβαξεο, ή ζεσξνχληαη επηθίλδπλεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη σο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο Τα αληηθείκελα πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα κεηαθνξά ζην δηακέηξεκα απνζθεπψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα εχζξαπζηα κνπζηθά φξγαλα) θαη ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν παξαπάλσ, γίλνληαη απνδεθηά γηα κεηαθνξά κέζα ζηε θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο κφλνλ εθφζνλ καο έρεηε εηδνπνηήζεη πξνθαηαβνιηθά θαη ζαο έρνπκε δψζεη ηελ άδεηα. Γηα ηελ ππεξεζία απηή ελδέρεηαη λα επηβαξχλεζηε κε επηπιένλ ρξέσζε. Παξάδνζε Διεγκέλσλ Απνζθεπώλ Πξέπεη λα ζπιιέγεηε ηηο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο κφιηο απηέο δηαηεζνχλ ζηνλ πξννξηζκφ ή ηελ ελδηάκεζε ζηάζε ζαο Δκείο παξαδίδνπκε ηηο Καηαγεγξακκέλεο Απνζθεπέο ζαο ζηνλ θνξέα ηνπ ειέγρνπ απνζθεπψλ θαηφπηλ εμφθιεζεο φισλ ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζε εκάο ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε Μεηαθνξάο Σε πεξίπησζε πνπ έλα άηνκν πνπ δηεθδηθεί απνζθεπέο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηελ απφδεημε θαηαγξαθήο απνζθεπψλ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απνζθεπέο κέζσ εηηθέηαο (αλαγλψξηζεο) απνζθεπψλ εθφζνλ έρεη εθδνζεί παξαδίδνπκε ηηο απνζθεπέο ζην άηνκν απηφ κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη απνδείμεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα καο ην ζρεηηθφ ηνπ δηθαίσκά. Καηνηθίδηα θαη θπιηά-πλνδ νί γηα Σπθινύο

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα