ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη θάησζη φξνη θαη ν Βαζηθφο Καλνληζκφο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA (SEPA Core Direct Debit Rulebook) δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε άκεζσλ ρξεψζεσλ SEPA. Όινη νη φξνη πνπ παξνπζηάδνληαη κε θεθαιαία θαη δελ νξίδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν, ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA. Οη θάησζη φξνη ππφθεηληαη ζηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκνο ηνπ 2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ θαη ησλ ππνινίπσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. 1. ΟΡΗΜΟΗ Λογαπιαζμόρ: ζεκαίλεη ινγαξηαζκφ ν νπνίνο ηεξείηαη ζην φλνκα Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ή Οθεηιέηε, ζηε Σξάπεδα ζε Δπξψ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηζκα, ηνλ νπνίν έρεη ππνδείμεη ζηελ Δληνιή ηνπ ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ή ν Οθεηιέηεο. Κάηοσορ Λογαπιαζμού ή Οθειλέηηρ: ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη πειάηεο ηεο Σξάπεδαο θαη δηαηεξεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζηελ Σξάπεδα θαη ν νπνίνο εμνπζηνδνηεί ηνλ Πηζησηή λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα. Σπάπεζα ή Σπάπεζα ηος Οθειλέηη: ζεκαίλεη ηελ SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LIMITED, κε αξηζκφ εγγξαθήο θαη έδξα ζηελ νδφ Αγίαο Παξαζθεπήο 20, 2002 ηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο, έθθξαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδφρνπο, ηνπο εθδνρείο θαη εθρσξναπνδέθηεο απηήο. Σπαπεζική Δπγάζιμη Ημέπα: ζεκαίλεη ζε ζρέζε κε ηελ Σξάπεδα, νπνηαδήπνηε εκέξα κεηαμχ Γεπηέξαο θαη Παξαζθεπήο θαηά ηελ νπνία ε Σξάπεδα είλαη αλνηθηή γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πιελ ησλ ηξαπεδηθψλ αξγηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ημεπολογιακή Ημέπα: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ έηνπο. Δίζππαξη: ζεκαίλεη ην κέξνο κηαο πλαιιαγήο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ην νπνίν αξρίδεη κε ηελ εθθίλεζε ηεο πλαιιαγήο απφ ηνλ Πηζησηή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο κε ηελ θαλνληθή ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ή ηελ ζπκπιήξσζή ηεο κε Δπηζηξνθή, Απφξξηςε ή Δπηζηξνθή Υξεκάησλ. Πιζηυηήρ: ζεκαίλεη ηνπο Πηζησηέο είηε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είηε ζην εμσηεξηθφ, πξνο ηνλ νπνίν ν Οθεηιέηεο έρεη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο επηζπκεί λα εμνθιήζεη κε Άκεζε Υξέσζε SEPA θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη δψζεη Δληνιή λα θηλήζνπλ δηαδηθαζία Δίζπξαμεο. Σπάπεζα ηος Πιζηυηή: ζεκαίλεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα φπνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Πηζησηή θαη ην νπνίν έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνλ Πηζησηή ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξντφληνο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ Βαζηθή Γηαδηθαζία Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. Ημεπομηνία Πληπυμήρ: ηεο Δίζπξαμεο ζεκαίλεη ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία είλαη πιεξσηέα ε πιεξσκή ηνπ Οθεηιέηε πξνο ηνλ Πηζησηή σο απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα κέζσ ηεο Βαζηθήο Γηαδηθαζίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA.

2 Γιαηπαπεζική επγάζιμη ημέπα: ζεκαίλεη ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο είλαη γεληθά αλνηθηέο γηα δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Σν Ζκεξνιφγην TARGET (Γηεπξσπατθφ Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε πλερή Υξφλν) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ Γηαηξαπεδηθψλ Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ. Δνηολή: ζεκαίλεη ηελ έθθξαζε ηεο ζπλαίλεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη γξαπηψο απφ ηνλ Οθεηιέηε ζηνλ Πηζησηή ψζηε ν Πηζησηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηλήζεη Δίζπξαμε γηα ηελ ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο νδεγίεο απηέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. Δπιζηποθή σπημάηυν: ζεκαίλεη απαίηεζε ηνπ Οθεηιέηε γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε Άκεζε Υξέσζε SEPA. Απόππιτη: ζεκαίλεη Δίζπξαμε πνπ εθηξέπεηαη απφ ηελ θαλνληθή εθηέιεζή ηεο πξηλ ηελ δηαηξαπεδηθή Δμφθιεζε θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 θαησηέξσ. Δπιζηποθή: ζεκαίλεη Δίζπξαμε πνπ εθηξέπεηαη απφ ηελ θαλνληθή εθηέιεζή ηεο κεηά ηελ Δμφθιεζε θαη θηλείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε. Αναζηποθή: ζεκαίλεη απνδεκίσζε ζηνλ Οθεηιέηε κε ην πνζφ ηεο Δίζπξαμεο, ηελ νπνία έρεη θηλήζεη ν Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή φηαλ ν Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή ζπκθσλήζνπλ φηη ε Δίζπξαμε δελ έπξεπε λα είρε δηεθπεξαησζεί. σέδιο ή Βαζικό σέδιο Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA: ζεκαίλεη ην ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα ηελ δηελέξγεηα Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA εληφο ηνπ SEPA ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. SEPA: ζεκαίλεη ηνλ Δληαίν Υψξν Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Single European Payment Area) πνπ είλαη ν ρψξνο φπνπ πνιίηεο, εηαηξείεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα εηζπξάηηνπλ πιεξσκέο ζε Δπξψ, είηε εληφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ είηε δηαζπλνξηαθά, κε ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα ην γεσγξαθηθφ πεδίν δείηε ηνλ θαηάινγν ρσξψλ SEPA ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν Άμεζη Χπέυζη SEPA: ζεκαίλεη ην εξγαιείν πιεξσκήο πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ κέζσ άκεζσλ ρξεψζεσλ ζε Δπξψ εληφο ηνπ SEPA απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Βαζική Γιαδικαζία Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA: ζεκαίλεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ δηελέξγεηα Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ εληφο ηνπ SEPA. Βαζικόρ Κανονιζμόρ Άμεζυν Χπεώζευν SEPA ή Κανονιζμόρ: ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ «SEPA Core Direct Debit Sceme Rulebook» πνπ πεξηέρεη φξνπο θαη επηρεηξεκαηηθά πξφηππα γηα ην ρέδην, σο απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. Ο Καλνληζκφο δηαηίζεηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ, ζηελ δηεχζπλζε ςναλλαγή Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA ή ςναλλαγή: ζεκαίλεη φιε ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο πιεξσκήο πνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε άκεζεο ρξέσζεο, μεθηλψληαο απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πλαιιαγήο απφ ηνλ Πηζησηή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο κέζσ ηεο θαλνληθήο ρξέσζεο ηνπ

3 Λνγαξηαζκνχ ηνπ Οθεηιέηε ή ηελ ζπκπιήξσζή ηεο κε Απφξξηςε ή Δπηζηξνθή, ή Δπηζηξνθή Υξεκάησλ. Δξόθληζη: ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ εθπιεξψλεη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πηζησηή θαη ηεο Σξάπεδαο ηνπ Οθεηιέηε. 2. ΒΑΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΜΔΖ ΥΡΔΧΖ SEPA Ζ Βαζηθή Γηαδηθαζία Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δηεπθνιχλεη ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, λα εμνθιεί ρξεκαηηθέο νθεηιέο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ πξνο θάπνην Πηζησηή ππνγξάθνληαο Δληνιή πνπ δίδεη ζηνλ Πηζησηή ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη πνζά πνπ νθείινληαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, απφ ηελ Σξάπεδα. Τπνγξάθνληαο ηελ Δληνιή, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ εμνπζηνδνηεί επίζεο ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δληνιή κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 3. ΠΛΑΗΗΟ 1) Οη φξνη απηνί ηζρχνπλ κφλν γηα Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA ηφζν γηα εθ άπαμ (one-off) φζν θαη γηα επαλαιακβαλφκελεο (recurring). Οπνηεζδήπνηε πιεξσκέο βάζεη ηνπ ρεδίνπ ππφθεηληαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη κπνξεί λα γίλνπλ κφλν ζε Δπξψ. Δθάπαμ Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA είλαη απηέο φπνπ ε εμνπζηνδφηεζε δίδεηαη κηα θνξά απφ ηνλ Οθεηιέηε γηα ηελ εθηέιεζε κφλν κίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, εμνπζηνδφηεζε ε νπνία δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε ζπλαιιαγή.. Δπαλαιακβαλφκελεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA είλαη απηέο πνπ εθηεινχληαη ηαθηηθά βάζεη ηεο ίδηαο Δληνιήο θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ ίδην Πηζησηή. 2) Οη Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, είλαη μερσξηζηέο απφ ηελ ππνθείκελε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ηνπ Πηζησηή, εθ ηεο νπνίαο πεγάδνπλ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ αθνξά νχηε θαη δεζκεχεη ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε. 3) Ο Οθεηιέηεο ζπκθσλεί φηη ππνρξενχηαη λα επηιχζεη νπνηαδήπνηε ακθηζβεηνχκελε Δίζπξαμε απεπζείαο κε ηνλ ελδηαθεξφκελν Πηζησηή. Ο Οθεηιέηεο ζπκθσλεί φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πηζησηή δπλάκεη ηεο Βαζηθήο Γηαδηθαζίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δελ ππφθεηληαη ζε απαηηήζεηο ή ππεξαζπίζεηο δπλάκεη ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ δηεπζεηήζεσλ ελ ηζρχ κεηαμχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ηνπ Πηζησηή. 4. ΔΝΣΟΛΖ 1) Ο Οθεηιέηεο πξέπεη λα δψζεη ζηνλ Πηζησηή κία δεφλησο ζπκπιεξσζείζα, ππνγξαθείζα θαη ζθξαγηζζείζα Δληνιή θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη σο απαηηνχκελεο γηα ηελ Δληνιή παξέρνληαη νξζά θαη πιήξσο. 2) Ο Οθεηιέηεο απνδέρεηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη ε Σξάπεδα δελ ζα ιάβεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαη δελ είλαη ππφρξεε λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν απηήο. 3) Ο Οθεηιέηεο δχλαηαη λα αθπξψζεη ή ηξνπνπνηήζεη Δληνιή επηθνηλσλψληαο άκεζα κε ηνλ Πηζησηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αλάκεημε απφ ηελ Σξάπεδα. 4) Καηφπηλ αίηεζεο ηνπ Οθεηιέηε, ε Σξάπεδα ζα δεηήζεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία αθνξά ζηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ζα παξάζρεη ζηνλ Οθεηιέηε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξαζρέζεθαλ ζηελ Σξάπεδα απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή.

4 5) Ο Οθεηιέηεο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο Δληνιήο, ηνπο νπνίνπο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πηζησηή. 6) Ζ αθχξσζε ηεο Δληνιήο γίλεηαη απφ ηνλ Πηζησηή θαη ηνλ Οθεηιέηε ρσξίο ηελ αλάκεημε ηεο Σξάπεδαο. Δάλ Πηζησηήο δελ παξνπζηάζεη Δίζπξαμε δπλάκεη Δληνιήο γηα πεξίνδν 36 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ηεο ηειεπηαίαο Δίζπξαμεο (αθφκε θαη αλ απηή έρεη ηχρεη Απφξξηςεο, Δπηζηξνθήο ή Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ), ν Πηζησηήο νθείιεη λα αθπξψζεη ηελ Δληνιή θαη δελ δηθαηνχηαη λα εθθηλήζεη Δηζπξάμεηο βάζεη ηεο αθπξσζείζαο Δληνιήο. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε γηα άκεζε ρξέσζε, πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ λέα Δληνιή. Ζ Σξάπεδα δελ είλαη ππφρξεε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Πηζησηή κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή. 7) Μία έγθπξε Δληνιή πνπ δφζεθε απφ Οθεηιέηε γηα ηελ είζπξαμε επαλαιακβαλφκελσλ άκεζσλ ρξεψζεσλ πξηλ ηελ 4 ε Μαξηίνπ 2014, ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη ζα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Οθεηιέηε ζηελ Σξάπεδα λα εθηειέζεη ηηο επαλαιακβαλφκελεο άκεζεο ρξεψζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Πηζησηή βάζεη ηνπ ρεδίνπ. 5. ΠΡΟ-ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1) Ο Πηζησηήο νθείιεη λα δψζεη ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ πξν-θνηλνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 14 Ζκεξνινγηαθψλ Ζκεξψλ πξηλ ηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε πξνηεηλφκελεο Δίζπξαμεο. Ο Πηζησηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ γηα ην πνζφ θαη ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο. Γηα επαλαιακβαλφκελεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA, ε πξνθνηλνπνίεζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ην πξφγξακκα πιεξσκψλ. 2) Ζ Σξάπεδα δελ έρεη θακία αλάκεημε νχηε θαη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πξν-θνηλνπνίεζε θαη ζπκθσλείηαη φηη ε Σξάπεδα δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε νχηε θαη επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ν Πηζησηήο παξαιείςεη λα εηδνπνηήζεη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνλ Οθεηιέηε θαη φηη θαηφπηλ ιήςεο αίηεζεο Δίζπξαμεο ε Σξάπεδα ζα ππνζέζεη φηη ε πξν-θνηλνπνίεζε δφζεθε δεφλησο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. 6. ΔΗΠΡΑΞΖ 1) Γηα λα εθηειέζεη ε Σξάπεδα ρξέσζε, πξέπεη λα ιάβεη ηελ αίηεζε Δίζπξαμεο ην αξγφηεξν 5 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ζε πεξίπησζε λέαο Δληνιήο θαη ην αξγφηεξν 2 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ Ακέζσλ Υξεψζεσλ SEPA. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα πξναλαθεξφκελα ρξνληθά πεξηζψξηα, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ εληνιή Δίζπξαμεο. 2) Ο Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο θαη ζπλεπψο ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί πάληνηε θεθάιαηα ζηνλ Λνγαξηαζκφ νχησο ψζηε λα θαηαζηήζεη ηελ Σξάπεδα ηθαλή λα εθηειέζεη ηελ πλαιιαγή Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. 3) Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ην δηθαίσκα ηνπ Πηζησηή ζηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δληνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη φηη ππάξρεη έγθπξε Δληνιή γηα ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί κε ηελ πιεξσκή βάζεη απνθιεηζηηθά ηνπ IBAN (Γηεζλήο Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε Δίζπξαμεο, ρσξίο ζχγθξηζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη ηέηνην έιεγρν θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα

5 θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο δηθαηνχηαη λα κελ δηεθπεξαηψζεη ηελ Δίζπξαμε θαη λα ηελ επηζηξέςεη ζηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή. 4) Ο Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο κε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πηζησηή ζηελ αίηεζε Δίζπξαμεο, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ιακβάλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. Αλ ε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο δελ είλαη Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ ακέζσο επφκελε Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα λννπκέλνπ φηη ηέηνηα εκέξα είλαη επίζεο Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα. Δάλ ε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο δελ είλαη Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ επφκελε Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα λννπκέλνπ φηη απηή είλαη Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα. 5) Με ηελ εθηέιεζε ηεο Δίζπξαμεο ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA θαη ηελ αλάινγε ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηειεζζείζα Άκεζε Υξέσζε SEPA. 7. ΟΓΖΓΗΔ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα δψζεη νδεγίεο ζηελ Σξάπεδα λα πεξηνξίζεη ηελ Δίζπξαμε κίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ ή πεξηνδηθφηεηα (γηα ζθνπνχο πεξηνδηθφηεηαο ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ νθείιεη λα δψζεη ζηελ Σξάπεδα λέα Δληνιή) ή θαη ηα δχν, απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα επ νλφκαηί ηνπ ή λα εκπνδίζεη νπνηεζδήπνηε Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ή απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα επ νλφκαηί ηνπ ή λα εκπνδίζεη νπνηεζδήπνηε Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηδφκελνπο Πηζησηέο ή λα εγθξίλεη κφλν Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηδφκελνπο Πηζησηέο, δίδνληαο ζρεηηθή γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε πνπ κία Δληνιή βάζεη ηνπ ρεδίνπ δελ πξνλνεί ην δηθαίσκα Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα λα ειέγμεη θάζε πλαιιαγή θαη λα ειέγμεη εάλ ην πνζφ θαη ε πεξηνδηθφηεηα ηεο πλαιιαγήο ηζνχληαη κε ην πνζφ θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα πνπ ζπκθσλήζεθε ζηελ Δληνιή πξηλ λα ρξεψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζρεηηθήο Δληνιήο λννπκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ Δληνιή δφζεθε απφ ηνλ Πηζησηή ζηελ Σξάπεδα θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο. Οπνηεζδήπνηε ηέηνηεο νδεγίεο πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ Σξάπεδα ην αξγφηεξν ηελ Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο. 8. ΑΡΝΖΔΗ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα λα αξλεζεί λα πιεξψζεη νπνηαδήπνηε κειινληηθή Δίζπξαμε πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ κέζσ ηεο πξν-θνηλνπνίεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ρσξίο λα παξέρεη νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο γηα ηέηνηα άξλεζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα εηδνπνίεζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ Σξάπεδα ην αξγφηεξν ηελ Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο. 2) ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δερηεί ηέηνηα αίηεζε, ε Σξάπεδα ζα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή φηη ε Δίζπξαμε έρεη απνξξηθζεί σο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 θαησηέξσ. Ζ Σξάπεδα κεηά ηελ Δμφθιεζε ζα ρεηξηζηεί ηελ άξλεζε ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ σο αίηεζε γηα Δπηζηξνθή Υξεκάησλ σο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 θαησηέξσ.

6 9. ΑΠΟΡΡΗΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 1) Ζ Σξάπεδα εμνπζηνδνηείηαη θαη δηθαηνχηαη πξηλ ηελ Δμφθιεζε, λα απνξξίςεη αίηεζε Δίζπξαμεο θαη εμνπζηνδνηείηαη θαη δηθαηνχηαη κεηά ηελ Δμφθιεζε, λα επηζηξέςεη αίηεζε Δίζπξαμεο ζηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή κέρξη 5 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο απφ ηελ Ζκέξα Δμφθιεζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαβνχιεπζε κε ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ φπσο, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ ιφγσλ ή επεηδή ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε δελ κπνξεί λα απνδερηεί ηελ Δίζπξαμε γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα επεηδή ν Λνγαξηαζκφο έρεη θιείζεη, επεηδή ν Οθεηιέηεο απεβίσζε, επεηδή ν Λνγαξηαζκφο δελ δέρεηαη άκεζεο ρξεψζεηο ή γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ή ιφγσ Άξλεζεο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 αλσηέξσ. 2) πκθσλείηαη φηη φηαλ ε Σξάπεδα απνξξίπηεη ή επηζηξέθεη αίηεζε Δίζπξαμεο, ε Σξάπεδα εμνπζηνδνηείηαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ λα δειψζεη ηνλ ιφγν ηεο επηζηξνθήο ή άξλεζεο ζε φια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζε Δίζπξαμεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πηζησηή. 10. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 1) Ο Οθεηιέηεο δχλαηαη λα δεηήζεη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ κε αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδά ηνπ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Οθεηιέηεο δηθαηνχηαη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ε Σξάπεδά πξέπεη λα ηνπ επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα αλαιφγσο. Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη ην πνζφ ηεο Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή δηθαηνχηαη λα επαλαθηήζεη ην πνζφ ηεο ελ ιφγσ Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ απφ ηνλ Πηζησηή. 2) Οπνηαδήπνηε Δπηζηξνθή Υξεκάησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Οθεηιέηε απφ ηελ επζχλε λα δηεπζεηήζεη νπνηαδήπνηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθσλία γηα ηελ Δίζπξαμε κε ηνλ Πηζησηή νχηε ε επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο δηεπζέηεζεο ηεο δηαθσλίαο. Σα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ή ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ Οθεηιέηε θαη Πηζησηή ζε ζρέζε κε θάπνηα Δίζπξαμε είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ρεδίνπ. 3) Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ ρσξίο ηελ παξνρή νπνηνπδήπνηε ιφγνπ - Ο Οθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε Άκεζε Υξέσζε SEPA εληφο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ηνπ ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. Δληφο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ησλ 8 εβδνκάδσλ, ε Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ζα γίλεη ζηνλ Οθεηιέηε απφ ηελ Σξάπεδά ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα παξέρεη νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο γηα ηέηνην αίηεκα. Ζ Σξάπεδά ζα είλαη ππφρξεε λα πξνρσξήζεη θαη λα πηζηψζεη ηνλ Λνγαξηαζκφ ηνπ Οθεηιέηε κε ην αξρηθφ πνζφ ηεο Δίζπξαμεο. 4) Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA - Δάλ έρεη παξέιζεη ε πεξίνδνο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη κφλν, λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε Άκεζε Υξέσζε SEPA πνπ έγηλε ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ κέρξη 13 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο

7 Υξέσζεο SEPA. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ πξέπεη λα αηηεζεί ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA απφ ηελ Σξάπεδα παξέρνληαο νπνηαδήπνηε ππνζηεξηθηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εάλ απηά είλαη δηαζέζηκα. Όηαλ ε Σξάπεδα ιάβεη ηέηνηα αίηεζε δχλαηαη λα δεηήζεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο ή νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή ε νπνία ζα πξνσζήζεη ηελ αίηεζε ζηνλ Πηζησηή. Καηφπηλ ιήςεο ηεο απάληεζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή, ή κεηά ηελ παξέιεπζε ην αξγφηεξν 30 Ζκεξνινγηαθψλ Ζκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Οθεηιέηε απφ ηελ Σξάπεδά ηνπ, ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε νθείιεη λα δηαπηζηψζεη ηελ αίηεζε Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ - Όηαλ ε Σξάπεδα απνθαζίζεη φηη ε σο άλσ ακθηζβεηεζείζα ζπλαιιαγή είλαη κε εμνπζηνδνηεκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ Ν. 128(Η)/2009, ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ακέζσο ηα ρξήκαηα ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν. Αλ ε Σξάπεδα απνξξίςεη ηελ αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζα ελεκεξψζεη αλάινγα ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ θαη ζα ηνλ πξνκεζεχζεη κε ηα ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έιαβε απφ ηνλ Πηζησηή. - Ζ απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Σξάπεδα, ιακβάλνληαο ππφςε ην αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ηφζν απφ ηνλ Πηζησηή φζν θαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Ζ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο είλαη ηειεζίδηθε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ρέδην Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA σο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. - Αλ ε Σξάπεδα απνθαζίζεη λα δερηεί ηελ αίηεζε ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δπηζηξνθή Υξεκάησλ, ν Λνγαξηαζκφο ζα πηζησζεί απφ ηελ Σξάπεδα κε ην πνζφ ηεο ακθηζβεηνχκελεο Δίζπξαμεο κε εκεξνκελία αμίαο ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ην ακθηζβεηνχκελν πνζφ. - Ζ Σξάπεδα ζα απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ρξεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10.3) θαη 10.4) αλσηέξσ. Ζ Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απνξξίςεηο, επηζηξνθέο θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ σο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 αλσηέξσ αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Λνγαξηαζκφο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ έρεη θιείζεη. 11. ΑΝΑΣΡΟΦΔ Αλ Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή απαηηήζεη ηελ αλαζηξνθή Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αίηεζε απηή ρσξίο ηελ πξφηεξε ζπκθσλία ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε λα ειέγμεη θαηά πφζνλ ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ηελ ζρεηηθή Δίζπξαμε ή ε Δίζπξαμε απνξξίθζεθε, επηζηξάθεθε ή επεζηξάθεζαλ πνζά ζε ζρέζε κ απηή. 12. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΖ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε άξλεζε ή ε απφξξηςε ή ε αίηεζε γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ νπνηεζδήπνηε ζπκβαηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ Πηζησηή θαη πεξαηηέξσ δειψλεη θαη βεβαηψλεη φηη ζέκαηα ζε ζρέζε κε δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ Πηζησηή πξέπεη λα επηιπζνχλ κεηαμχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ Πηζησηή.

8 2) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πηζησηή ζε πεξίπησζε πνπ ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα ή ζε άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. 13. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΖ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ επαξθή δηαζέζηκα ππφινηπα ζηνλ Λνγαξηαζκφ νχησο ψζηε ε Σξάπεδα λα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA. 2) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αξλεζεί λα εθηειέζεη αίηεζε Δίζπξαμεο φπνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή δηαζέζηκα ππφινηπα ζηνλ Λνγαξηαζκφ φπσο πξναλαθέξζεθε. 3) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε Άκεζε Υξέσζε SEPA ζε κειινληηθή εκεξνκελία φηαλ ε Άκεζε Υξέσζε SEPA δελ κπνξνχζε λα γίλεη ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ιφγσ αλεπαξθψλ δηαζέζηκσλ ππνινίπσλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 14. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ζπκθσλεί φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δπλάκεη ηεο Δληνιήο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ σο κέξνο ηεο Δμφθιεζεο ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA ζε φια ηε εκπιεθφκελα κέξε είηε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είηε ζην εμσηεξηθφ. 15. ΥΡΔΧΔΗ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ κε ηα έμνδα θαη ρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ν νπνίνο ηζρχεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ηπρφλ έμνδα ή ρξεψζεηο δίλνληαο ζηνλ Οθεηιέηε εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε. 16. ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΜΔΖ ΥΡΔΧΖ SEPA O Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία γηα ηελ εθηέιεζε Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA δίλνληαο ζηελ Σξάπεδα εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε ελφο κελφο. Ζ Σξάπεδα, θαηφπηλ ιήςεο ηεο ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο ηεξκαηηζκνχ, ζα απνξξίπηεη φιεο ηηο αηηήζεηο Δίζπξαμεο ρσξίο εηδνπνίεζε ζηνλ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο Δληνιήο απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία δίλνληαο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε δχν κελψλ. 17. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηνπ Οθεηιέηε, νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζηνλ Καλνληζκφ θαη ν Οθεηιέηεο ζπκθσλεί θαη αλαιακβάλεη λα απαιιάμεη ηελ Σξάπεδα απφ ηπρφλ απψιεηεο, έμνδα, ρξέε θαη επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία θαη λα απνδεκηψλεη ηελ Σξάπεδα γηα ηπρφλ απαηηήζεηο γηα νπνηεζδήπνηε δεκηέο ή έμνδα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελδερφκελνο λα ππέζηε επεηδή ελεξγνχζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Οθεηιέηε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

9 Πεξαηηέξσ, ν Οθεηιέηεο αλαιακβάλεη λα απνδεκηψζεη ηελ Σξάπεδα θαη λα ηελ απαιιάμεη απφ ηπρφλ απαηηήζεηο, αγσγέο, δεκηέο, απψιεηεο, βάξε θαη έμνδα ηα νπνία ππέζηε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο επεηδή ε Σξάπεδα ελεξγνχζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Οθεηιέηε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ Πίλαθας Περηετοκέλωλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ... 3 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ... 3 Άξζξν 1 Οξηζκνί... 3 Άξζξν 2 Δηδνπνηήζεηο θαη Γξαπηέο Δπηθνηλσλίεο... 5 Άξζξν 3 Κπξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα