ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη θάησζη φξνη θαη ν Βαζηθφο Καλνληζκφο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA (SEPA Core Direct Debit Rulebook) δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε άκεζσλ ρξεψζεσλ SEPA. Όινη νη φξνη πνπ παξνπζηάδνληαη κε θεθαιαία θαη δελ νξίδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν, ζα έρνπλ ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA. Οη θάησζη φξνη ππφθεηληαη ζηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο Δπηβνιήο Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ ζηηο πλαιιαγέο ζε Πεξίπησζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Νφκνο ηνπ 2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ θαη ησλ ππνινίπσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. 1. ΟΡΗΜΟΗ Λογαπιαζμόρ: ζεκαίλεη ινγαξηαζκφ ν νπνίνο ηεξείηαη ζην φλνκα Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ή Οθεηιέηε, ζηε Σξάπεδα ζε Δπξψ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηζκα, ηνλ νπνίν έρεη ππνδείμεη ζηελ Δληνιή ηνπ ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ή ν Οθεηιέηεο. Κάηοσορ Λογαπιαζμού ή Οθειλέηηρ: ζεκαίλεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη πειάηεο ηεο Σξάπεδαο θαη δηαηεξεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ζηελ Σξάπεδα θαη ν νπνίνο εμνπζηνδνηεί ηνλ Πηζησηή λα ρξεψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα. Σπάπεζα ή Σπάπεζα ηος Οθειλέηη: ζεκαίλεη ηελ SOCIETE GENERALE BANK CYPRUS LIMITED, κε αξηζκφ εγγξαθήο θαη έδξα ζηελ νδφ Αγίαο Παξαζθεπήο 20, 2002 ηξφβνινο, Λεπθσζία, Κχπξνο, έθθξαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδφρνπο, ηνπο εθδνρείο θαη εθρσξναπνδέθηεο απηήο. Σπαπεζική Δπγάζιμη Ημέπα: ζεκαίλεη ζε ζρέζε κε ηελ Σξάπεδα, νπνηαδήπνηε εκέξα κεηαμχ Γεπηέξαο θαη Παξαζθεπήο θαηά ηελ νπνία ε Σξάπεδα είλαη αλνηθηή γηα ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πιελ ησλ ηξαπεδηθψλ αξγηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ημεπολογιακή Ημέπα: ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εκέξα ηνπ έηνπο. Δίζππαξη: ζεκαίλεη ην κέξνο κηαο πλαιιαγήο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ην νπνίν αξρίδεη κε ηελ εθθίλεζε ηεο πλαιιαγήο απφ ηνλ Πηζησηή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο κε ηελ θαλνληθή ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ή ηελ ζπκπιήξσζή ηεο κε Δπηζηξνθή, Απφξξηςε ή Δπηζηξνθή Υξεκάησλ. Πιζηυηήρ: ζεκαίλεη ηνπο Πηζησηέο είηε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είηε ζην εμσηεξηθφ, πξνο ηνλ νπνίν ν Οθεηιέηεο έρεη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο επηζπκεί λα εμνθιήζεη κε Άκεζε Υξέσζε SEPA θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη δψζεη Δληνιή λα θηλήζνπλ δηαδηθαζία Δίζπξαμεο. Σπάπεζα ηος Πιζηυηή: ζεκαίλεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα φπνπ ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ Πηζησηή θαη ην νπνίν έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηνλ Πηζησηή ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξντφληνο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ Βαζηθή Γηαδηθαζία Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. Ημεπομηνία Πληπυμήρ: ηεο Δίζπξαμεο ζεκαίλεη ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία είλαη πιεξσηέα ε πιεξσκή ηνπ Οθεηιέηε πξνο ηνλ Πηζησηή σο απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα κέζσ ηεο Βαζηθήο Γηαδηθαζίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA.

2 Γιαηπαπεζική επγάζιμη ημέπα: ζεκαίλεη ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο είλαη γεληθά αλνηθηέο γηα δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Σν Ζκεξνιφγην TARGET (Γηεπξσπατθφ Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα Σαρείαο Μεηαθνξάο Κεθαιαίσλ θαη Γηαθαλνληζκνχ ζε πλερή Υξφλν) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ Γηαηξαπεδηθψλ Δξγάζηκσλ Ζκεξψλ. Δνηολή: ζεκαίλεη ηελ έθθξαζε ηεο ζπλαίλεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη γξαπηψο απφ ηνλ Οθεηιέηε ζηνλ Πηζησηή ψζηε ν Πηζησηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηλήζεη Δίζπξαμε γηα ηελ ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο νδεγίεο απηέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. Δπιζηποθή σπημάηυν: ζεκαίλεη απαίηεζε ηνπ Οθεηιέηε γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε Άκεζε Υξέσζε SEPA. Απόππιτη: ζεκαίλεη Δίζπξαμε πνπ εθηξέπεηαη απφ ηελ θαλνληθή εθηέιεζή ηεο πξηλ ηελ δηαηξαπεδηθή Δμφθιεζε θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9 θαησηέξσ. Δπιζηποθή: ζεκαίλεη Δίζπξαμε πνπ εθηξέπεηαη απφ ηελ θαλνληθή εθηέιεζή ηεο κεηά ηελ Δμφθιεζε θαη θηλείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε. Αναζηποθή: ζεκαίλεη απνδεκίσζε ζηνλ Οθεηιέηε κε ην πνζφ ηεο Δίζπξαμεο, ηελ νπνία έρεη θηλήζεη ν Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή φηαλ ν Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή ζπκθσλήζνπλ φηη ε Δίζπξαμε δελ έπξεπε λα είρε δηεθπεξαησζεί. σέδιο ή Βαζικό σέδιο Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA: ζεκαίλεη ην ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα ηελ δηελέξγεηα Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA εληφο ηνπ SEPA ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ. SEPA: ζεκαίλεη ηνλ Δληαίν Υψξν Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Single European Payment Area) πνπ είλαη ν ρψξνο φπνπ πνιίηεο, εηαηξείεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη λα εηζπξάηηνπλ πιεξσκέο ζε Δπξψ, είηε εληφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ είηε δηαζπλνξηαθά, κε ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο φξνπο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλεμαξηήησο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηα ην γεσγξαθηθφ πεδίν δείηε ηνλ θαηάινγν ρσξψλ SEPA ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν Άμεζη Χπέυζη SEPA: ζεκαίλεη ην εξγαιείν πιεξσκήο πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ Βαζηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ κέζσ άκεζσλ ρξεψζεσλ ζε Δπξψ εληφο ηνπ SEPA απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Βαζική Γιαδικαζία Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA: ζεκαίλεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ δηελέξγεηα Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ εληφο ηνπ SEPA. Βαζικόρ Κανονιζμόρ Άμεζυν Χπεώζευν SEPA ή Κανονιζμόρ: ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκφ «SEPA Core Direct Debit Sceme Rulebook» πνπ πεξηέρεη φξνπο θαη επηρεηξεκαηηθά πξφηππα γηα ην ρέδην, σο απηφ δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. Ο Καλνληζκφο δηαηίζεηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πιεξσκψλ, ζηελ δηεχζπλζε ςναλλαγή Άμεζηρ Χπέυζηρ SEPA ή ςναλλαγή: ζεκαίλεη φιε ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο πιεξσκήο πνπ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε άκεζεο ρξέσζεο, μεθηλψληαο απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πλαιιαγήο απφ ηνλ Πηζησηή θαη κέρξη ην ηέινο ηεο κέζσ ηεο θαλνληθήο ρξέσζεο ηνπ

3 Λνγαξηαζκνχ ηνπ Οθεηιέηε ή ηελ ζπκπιήξσζή ηεο κε Απφξξηςε ή Δπηζηξνθή, ή Δπηζηξνθή Υξεκάησλ. Δξόθληζη: ζεκαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ εθπιεξψλεη ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πηζησηή θαη ηεο Σξάπεδαο ηνπ Οθεηιέηε. 2. ΒΑΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΜΔΖ ΥΡΔΧΖ SEPA Ζ Βαζηθή Γηαδηθαζία Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δηεπθνιχλεη ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, λα εμνθιεί ρξεκαηηθέο νθεηιέο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ πξνο θάπνην Πηζησηή ππνγξάθνληαο Δληνιή πνπ δίδεη ζηνλ Πηζησηή ην δηθαίσκα λα εηζπξάηηεη πνζά πνπ νθείινληαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, απφ ηελ Σξάπεδα. Τπνγξάθνληαο ηελ Δληνιή, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ εμνπζηνδνηεί επίζεο ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δληνιή κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 3. ΠΛΑΗΗΟ 1) Οη φξνη απηνί ηζρχνπλ κφλν γηα Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA ηφζν γηα εθ άπαμ (one-off) φζν θαη γηα επαλαιακβαλφκελεο (recurring). Οπνηεζδήπνηε πιεξσκέο βάζεη ηνπ ρεδίνπ ππφθεηληαη ζηνλ Καλνληζκφ θαη κπνξεί λα γίλνπλ κφλν ζε Δπξψ. Δθάπαμ Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA είλαη απηέο φπνπ ε εμνπζηνδφηεζε δίδεηαη κηα θνξά απφ ηνλ Οθεηιέηε γηα ηελ εθηέιεζε κφλν κίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, εμνπζηνδφηεζε ε νπνία δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε ζπλαιιαγή.. Δπαλαιακβαλφκελεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA είλαη απηέο πνπ εθηεινχληαη ηαθηηθά βάζεη ηεο ίδηαο Δληνιήο θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ ίδην Πηζησηή. 2) Οη Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο, είλαη μερσξηζηέο απφ ηελ ππνθείκελε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ηνπ Πηζησηή, εθ ηεο νπνίαο πεγάδνπλ. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ αθνξά νχηε θαη δεζκεχεη ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε. 3) Ο Οθεηιέηεο ζπκθσλεί φηη ππνρξενχηαη λα επηιχζεη νπνηαδήπνηε ακθηζβεηνχκελε Δίζπξαμε απεπζείαο κε ηνλ ελδηαθεξφκελν Πηζησηή. Ο Οθεηιέηεο ζπκθσλεί φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηνπ Πηζησηή δπλάκεη ηεο Βαζηθήο Γηαδηθαζίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δελ ππφθεηληαη ζε απαηηήζεηο ή ππεξαζπίζεηο δπλάκεη ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ δηεπζεηήζεσλ ελ ηζρχ κεηαμχ ηνπ Οθεηιέηε θαη ηνπ Πηζησηή. 4. ΔΝΣΟΛΖ 1) Ο Οθεηιέηεο πξέπεη λα δψζεη ζηνλ Πηζησηή κία δεφλησο ζπκπιεξσζείζα, ππνγξαθείζα θαη ζθξαγηζζείζα Δληνιή θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη σο απαηηνχκελεο γηα ηελ Δληνιή παξέρνληαη νξζά θαη πιήξσο. 2) Ο Οθεηιέηεο απνδέρεηαη θαη αλαγλσξίδεη φηη ε Σξάπεδα δελ ζα ιάβεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαη δελ είλαη ππφρξεε λα ειέγμεη ην πεξηερφκελν απηήο. 3) Ο Οθεηιέηεο δχλαηαη λα αθπξψζεη ή ηξνπνπνηήζεη Δληνιή επηθνηλσλψληαο άκεζα κε ηνλ Πηζησηή θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αλάκεημε απφ ηελ Σξάπεδα. 4) Καηφπηλ αίηεζεο ηνπ Οθεηιέηε, ε Σξάπεδα ζα δεηήζεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία αθνξά ζηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ζα παξάζρεη ζηνλ Οθεηιέηε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξαζρέζεθαλ ζηελ Σξάπεδα απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή.

4 5) Ο Οθεηιέηεο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο Δληνιήο, ηνπο νπνίνπο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πηζησηή. 6) Ζ αθχξσζε ηεο Δληνιήο γίλεηαη απφ ηνλ Πηζησηή θαη ηνλ Οθεηιέηε ρσξίο ηελ αλάκεημε ηεο Σξάπεδαο. Δάλ Πηζησηήο δελ παξνπζηάζεη Δίζπξαμε δπλάκεη Δληνιήο γηα πεξίνδν 36 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ηεο ηειεπηαίαο Δίζπξαμεο (αθφκε θαη αλ απηή έρεη ηχρεη Απφξξηςεο, Δπηζηξνθήο ή Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ), ν Πηζησηήο νθείιεη λα αθπξψζεη ηελ Δληνιή θαη δελ δηθαηνχηαη λα εθθηλήζεη Δηζπξάμεηο βάζεη ηεο αθπξσζείζαο Δληνιήο. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε γηα άκεζε ρξέσζε, πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ λέα Δληνιή. Ζ Σξάπεδα δελ είλαη ππφρξεε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Πηζησηή κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή. 7) Μία έγθπξε Δληνιή πνπ δφζεθε απφ Οθεηιέηε γηα ηελ είζπξαμε επαλαιακβαλφκελσλ άκεζσλ ρξεψζεσλ πξηλ ηελ 4 ε Μαξηίνπ 2014, ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή θαη ζα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Οθεηιέηε ζηελ Σξάπεδα λα εθηειέζεη ηηο επαλαιακβαλφκελεο άκεζεο ρξεψζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Πηζησηή βάζεη ηνπ ρεδίνπ. 5. ΠΡΟ-ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1) Ο Πηζησηήο νθείιεη λα δψζεη ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ πξν-θνηλνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 14 Ζκεξνινγηαθψλ Ζκεξψλ πξηλ ηε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε πξνηεηλφκελεο Δίζπξαμεο. Ο Πηζησηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ γηα ην πνζφ θαη ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο. Γηα επαλαιακβαλφκελεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA, ε πξνθνηλνπνίεζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη επίζεο ην πξφγξακκα πιεξσκψλ. 2) Ζ Σξάπεδα δελ έρεη θακία αλάκεημε νχηε θαη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πξν-θνηλνπνίεζε θαη ζπκθσλείηαη φηη ε Σξάπεδα δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε νχηε θαη επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ν Πηζησηήο παξαιείςεη λα εηδνπνηήζεη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνλ Οθεηιέηε θαη φηη θαηφπηλ ιήςεο αίηεζεο Δίζπξαμεο ε Σξάπεδα ζα ππνζέζεη φηη ε πξν-θνηλνπνίεζε δφζεθε δεφλησο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. 6. ΔΗΠΡΑΞΖ 1) Γηα λα εθηειέζεη ε Σξάπεδα ρξέσζε, πξέπεη λα ιάβεη ηελ αίηεζε Δίζπξαμεο ην αξγφηεξν 5 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ζε πεξίπησζε λέαο Δληνιήο θαη ην αξγφηεξν 2 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο πξηλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ Ακέζσλ Υξεψζεσλ SEPA. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα πξναλαθεξφκελα ρξνληθά πεξηζψξηα, ε Σξάπεδα δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ εληνιή Δίζπξαμεο. 2) Ο Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο θαη ζπλεπψο ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί πάληνηε θεθάιαηα ζηνλ Λνγαξηαζκφ νχησο ψζηε λα θαηαζηήζεη ηελ Σξάπεδα ηθαλή λα εθηειέζεη ηελ πλαιιαγή Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. 3) Ζ Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ην δηθαίσκα ηνπ Πηζησηή ζηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δληνιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα ειέγμεη φηη ππάξρεη έγθπξε Δληνιή γηα ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί κε ηελ πιεξσκή βάζεη απνθιεηζηηθά ηνπ IBAN (Γηεζλήο Αξηζκφο Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε Δίζπξαμεο, ρσξίο ζχγθξηζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζεη ηέηνην έιεγρν θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα

5 θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο δηθαηνχηαη λα κελ δηεθπεξαηψζεη ηελ Δίζπξαμε θαη λα ηελ επηζηξέςεη ζηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή. 4) Ο Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο κε ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πηζησηή ζηελ αίηεζε Δίζπξαμεο, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ιακβάλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα. Αλ ε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο δελ είλαη Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ ακέζσο επφκελε Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα λννπκέλνπ φηη ηέηνηα εκέξα είλαη επίζεο Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα. Δάλ ε Ζκεξνκελία Πιεξσκήο δελ είλαη Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα, ν Λνγαξηαζκφο ζα ρξεσζεί ηελ επφκελε Γηαηξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα λννπκέλνπ φηη απηή είλαη Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα. 5) Με ηελ εθηέιεζε ηεο Δίζπξαμεο ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA θαη ηελ αλάινγε ρξέσζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ε Σξάπεδα ζα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηειεζζείζα Άκεζε Υξέσζε SEPA. 7. ΟΓΖΓΗΔ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα δψζεη νδεγίεο ζηελ Σξάπεδα λα πεξηνξίζεη ηελ Δίζπξαμε κίαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ ή πεξηνδηθφηεηα (γηα ζθνπνχο πεξηνδηθφηεηαο ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ νθείιεη λα δψζεη ζηελ Σξάπεδα λέα Δληνιή) ή θαη ηα δχν, απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα επ νλφκαηί ηνπ ή λα εκπνδίζεη νπνηεζδήπνηε Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ή απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζηελ Σξάπεδα επ νλφκαηί ηνπ ή λα εκπνδίζεη νπνηεζδήπνηε Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηδφκελνπο Πηζησηέο ή λα εγθξίλεη κφλν Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA πνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηδφκελνπο Πηζησηέο, δίδνληαο ζρεηηθή γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ Σξάπεδα. ε πεξίπησζε πνπ κία Δληνιή βάζεη ηνπ ρεδίνπ δελ πξνλνεί ην δηθαίσκα Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα λα ειέγμεη θάζε πλαιιαγή θαη λα ειέγμεη εάλ ην πνζφ θαη ε πεξηνδηθφηεηα ηεο πλαιιαγήο ηζνχληαη κε ην πνζφ θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα πνπ ζπκθσλήζεθε ζηελ Δληνιή πξηλ λα ρξεψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζρεηηθήο Δληνιήο λννπκέλνπ φηη ε ελ ιφγσ Δληνιή δφζεθε απφ ηνλ Πηζησηή ζηελ Σξάπεδα θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο. Οπνηεζδήπνηε ηέηνηεο νδεγίεο πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ Σξάπεδα ην αξγφηεξν ηελ Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο. 8. ΑΡΝΖΔΗ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ Σξάπεδα λα αξλεζεί λα πιεξψζεη νπνηαδήπνηε κειινληηθή Δίζπξαμε πνπ βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ κέζσ ηεο πξν-θνηλνπνίεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ρσξίο λα παξέρεη νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο γηα ηέηνηα άξλεζε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα εηδνπνίεζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ Σξάπεδα ην αξγφηεξν ηελ Σξαπεδηθή Δξγάζηκε Ζκέξα πνπ πξνεγείηαη ηεο Ζκεξνκελίαο Πιεξσκήο. 2) ε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα δερηεί ηέηνηα αίηεζε, ε Σξάπεδα ζα ελεκεξψζεη ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή φηη ε Δίζπξαμε έρεη απνξξηθζεί σο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 θαησηέξσ. Ζ Σξάπεδα κεηά ηελ Δμφθιεζε ζα ρεηξηζηεί ηελ άξλεζε ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ σο αίηεζε γηα Δπηζηξνθή Υξεκάησλ σο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 10 θαησηέξσ.

6 9. ΑΠΟΡΡΗΦΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 1) Ζ Σξάπεδα εμνπζηνδνηείηαη θαη δηθαηνχηαη πξηλ ηελ Δμφθιεζε, λα απνξξίςεη αίηεζε Δίζπξαμεο θαη εμνπζηνδνηείηαη θαη δηθαηνχηαη κεηά ηελ Δμφθιεζε, λα επηζηξέςεη αίηεζε Δίζπξαμεο ζηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή κέρξη 5 Γηαηξαπεδηθέο Δξγάζηκεο Ζκέξεο απφ ηελ Ζκέξα Δμφθιεζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαβνχιεπζε κε ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ, γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ φπσο, ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ ιφγσλ ή επεηδή ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε δελ κπνξεί λα απνδερηεί ηελ Δίζπξαμε γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα επεηδή ν Λνγαξηαζκφο έρεη θιείζεη, επεηδή ν Οθεηιέηεο απεβίσζε, επεηδή ν Λνγαξηαζκφο δελ δέρεηαη άκεζεο ρξεψζεηο ή γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ή ιφγσ Άξλεζεο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 αλσηέξσ. 2) πκθσλείηαη φηη φηαλ ε Σξάπεδα απνξξίπηεη ή επηζηξέθεη αίηεζε Δίζπξαμεο, ε Σξάπεδα εμνπζηνδνηείηαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ λα δειψζεη ηνλ ιφγν ηεο επηζηξνθήο ή άξλεζεο ζε φια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζε Δίζπξαμεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πηζησηή. 10. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 1) Ο Οθεηιέηεο δχλαηαη λα δεηήζεη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ κε αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδά ηνπ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Οθεηιέηεο δηθαηνχηαη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ε Σξάπεδά πξέπεη λα ηνπ επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα αλαιφγσο. Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε δηθαηνχηαη λα αλαθηήζεη ην πνζφ ηεο Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή θαη ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή δηθαηνχηαη λα επαλαθηήζεη ην πνζφ ηεο ελ ιφγσ Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ απφ ηνλ Πηζησηή. 2) Οπνηαδήπνηε Δπηζηξνθή Υξεκάησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ Οθεηιέηε απφ ηελ επζχλε λα δηεπζεηήζεη νπνηαδήπνηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθσλία γηα ηελ Δίζπξαμε κε ηνλ Πηζησηή νχηε ε επηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο δηεπζέηεζεο ηεο δηαθσλίαο. Σα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο ή ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ Οθεηιέηε θαη Πηζησηή ζε ζρέζε κε θάπνηα Δίζπξαμε είλαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ρεδίνπ. 3) Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ ρσξίο ηελ παξνρή νπνηνπδήπνηε ιφγνπ - Ο Οθεηιέηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε Άκεζε Υξέσζε SEPA εληφο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ηνπ ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. Δληφο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ησλ 8 εβδνκάδσλ, ε Δπηζηξνθή Υξεκάησλ ζα γίλεη ζηνλ Οθεηιέηε απφ ηελ Σξάπεδά ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα παξέρεη νπνηνπζδήπνηε ιφγνπο γηα ηέηνην αίηεκα. Ζ Σξάπεδά ζα είλαη ππφρξεε λα πξνρσξήζεη θαη λα πηζηψζεη ηνλ Λνγαξηαζκφ ηνπ Οθεηιέηε κε ην αξρηθφ πνζφ ηεο Δίζπξαμεο. 4) Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο Άκεζεο Υξεψζεηο SEPA - Δάλ έρεη παξέιζεη ε πεξίνδνο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη κφλν, λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε Άκεζε Υξέσζε SEPA πνπ έγηλε ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ κέρξη 13 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ ρξεψζεθε κε ην πνζφ ηεο Άκεζεο

7 Υξέσζεο SEPA. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ πξέπεη λα αηηεζεί ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA απφ ηελ Σξάπεδα παξέρνληαο νπνηαδήπνηε ππνζηεξηθηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εάλ απηά είλαη δηαζέζηκα. Όηαλ ε Σξάπεδα ιάβεη ηέηνηα αίηεζε δχλαηαη λα δεηήζεη αληίγξαθν ηεο Δληνιήο ή νπνηνδήπνηε άιιν ππνζηεξηθηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή ε νπνία ζα πξνσζήζεη ηελ αίηεζε ζηνλ Πηζησηή. Καηφπηλ ιήςεο ηεο απάληεζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή, ή κεηά ηελ παξέιεπζε ην αξγφηεξν 30 Ζκεξνινγηαθψλ Ζκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Οθεηιέηε απφ ηελ Σξάπεδά ηνπ, ε Σξάπεδα ηνπ Οθεηιέηε νθείιεη λα δηαπηζηψζεη ηελ αίηεζε Δπηζηξνθήο Υξεκάησλ - Όηαλ ε Σξάπεδα απνθαζίζεη φηη ε σο άλσ ακθηζβεηεζείζα ζπλαιιαγή είλαη κε εμνπζηνδνηεκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνπ Ν. 128(Η)/2009, ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ακέζσο ηα ρξήκαηα ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν. Αλ ε Σξάπεδα απνξξίςεη ηελ αίηεζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζα ελεκεξψζεη αλάινγα ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ θαη ζα ηνλ πξνκεζεχζεη κε ηα ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έιαβε απφ ηνλ Πηζησηή. - Ζ απφθαζε γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Σξάπεδα, ιακβάλνληαο ππφςε ην αληίγξαθν ηεο Δληνιήο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ηφζν απφ ηνλ Πηζησηή φζν θαη απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Ζ απφθαζε ηεο Σξάπεδαο είλαη ηειεζίδηθε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ρέδην Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA σο νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ. - Αλ ε Σξάπεδα απνθαζίζεη λα δερηεί ηελ αίηεζε ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δπηζηξνθή Υξεκάησλ, ν Λνγαξηαζκφο ζα πηζησζεί απφ ηελ Σξάπεδα κε ην πνζφ ηεο ακθηζβεηνχκελεο Δίζπξαμεο κε εκεξνκελία αμίαο ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ην ακθηζβεηνχκελν πνζφ. - Ζ Σξάπεδα ζα απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο ρξεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 10.3) θαη 10.4) αλσηέξσ. Ζ Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο απνξξίςεηο, επηζηξνθέο θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ σο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 αλσηέξσ αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν Λνγαξηαζκφο ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ έρεη θιείζεη. 11. ΑΝΑΣΡΟΦΔ Αλ Πηζησηήο ή ε Σξάπεδα ηνπ Πηζησηή απαηηήζεη ηελ αλαζηξνθή Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ε Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αίηεζε απηή ρσξίο ηελ πξφηεξε ζπκθσλία ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε λα ειέγμεη θαηά πφζνλ ν Λνγαξηαζκφο ρξεψζεθε κε ηελ ζρεηηθή Δίζπξαμε ή ε Δίζπξαμε απνξξίθζεθε, επηζηξάθεθε ή επεζηξάθεζαλ πνζά ζε ζρέζε κ απηή. 12. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΖ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη ε άξλεζε ή ε απφξξηςε ή ε αίηεζε γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ Άκεζεο Υξέσζεο SEPA δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ νπνηεζδήπνηε ζπκβαηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ Πηζησηή θαη πεξαηηέξσ δειψλεη θαη βεβαηψλεη φηη ζέκαηα ζε ζρέζε κε δηακάρεο κεηαμχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ Πηζησηή πξέπεη λα επηιπζνχλ κεηαμχ ηνπ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνπ Πηζησηή.

8 2) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πηζησηή ζε πεξίπησζε πνπ ν Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα ή ζε άιιν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA. 13. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΖ 1) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ επαξθή δηαζέζηκα ππφινηπα ζηνλ Λνγαξηαζκφ νχησο ψζηε ε Σξάπεδα λα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηελ Άκεζε Υξέσζε SEPA. 2) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα δχλαηαη λα αξλεζεί λα εθηειέζεη αίηεζε Δίζπξαμεο φπνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή δηαζέζηκα ππφινηπα ζηνλ Λνγαξηαζκφ φπσο πξναλαθέξζεθε. 3) Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε Άκεζε Υξέσζε SEPA ζε κειινληηθή εκεξνκελία φηαλ ε Άκεζε Υξέσζε SEPA δελ κπνξνχζε λα γίλεη ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο ιφγσ αλεπαξθψλ δηαζέζηκσλ ππνινίπσλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 14. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ ζπκθσλεί φηη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δπλάκεη ηεο Δληνιήο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ σο κέξνο ηεο Δμφθιεζεο ηεο Άκεζεο Υξέσζεο SEPA ζε φια ηε εκπιεθφκελα κέξε είηε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είηε ζην εμσηεξηθφ. 15. ΥΡΔΧΔΗ Ο Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ηνλ Λνγαξηαζκφ κε ηα έμνδα θαη ρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε Άκεζεο Υξέσζεο SEPA, ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν Υξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ν νπνίνο ηζρχεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ηπρφλ έμνδα ή ρξεψζεηο δίλνληαο ζηνλ Οθεηιέηε εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε. 16. ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΜΔΖ ΥΡΔΧΖ SEPA O Κάηνρνο Λνγαξηαζκνχ δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία γηα ηελ εθηέιεζε Άκεζσλ Υξεψζεσλ SEPA δίλνληαο ζηελ Σξάπεδα εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε ελφο κελφο. Ζ Σξάπεδα, θαηφπηλ ιήςεο ηεο ελ ιφγσ εηδνπνίεζεο ηεξκαηηζκνχ, ζα απνξξίπηεη φιεο ηηο αηηήζεηο Δίζπξαμεο ρσξίο εηδνπνίεζε ζηνλ Καηφρνπ Λνγαξηαζκνχ αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο Δληνιήο απφ ηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ. Ζ Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία δίλνληαο ζηνλ Κάηνρν Λνγαξηαζκνχ εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή εηδνπνίεζε δχν κελψλ. 17. ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ζ Σξάπεδα δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηνπ Οθεηιέηε, νη νπνίεο αληηβαίλνπλ ζηνλ Καλνληζκφ θαη ν Οθεηιέηεο ζπκθσλεί θαη αλαιακβάλεη λα απαιιάμεη ηελ Σξάπεδα απφ ηπρφλ απψιεηεο, έμνδα, ρξέε θαη επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία θαη λα απνδεκηψλεη ηελ Σξάπεδα γηα ηπρφλ απαηηήζεηο γηα νπνηεζδήπνηε δεκηέο ή έμνδα ηα νπνία ε Σξάπεδα ελδερφκελνο λα ππέζηε επεηδή ελεξγνχζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Οθεηιέηε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

9 Πεξαηηέξσ, ν Οθεηιέηεο αλαιακβάλεη λα απνδεκηψζεη ηελ Σξάπεδα θαη λα ηελ απαιιάμεη απφ ηπρφλ απαηηήζεηο, αγσγέο, δεκηέο, απψιεηεο, βάξε θαη έμνδα ηα νπνία ππέζηε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο επεηδή ε Σξάπεδα ελεξγνχζε ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Οθεηιέηε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα