ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη αθφινπζεο εθθξάζεηο έρνπλ ην αθφινπζν λφεκα: Ωο «ςμθωνηθείζερ ηάζειρ» λννχληαη νη ηφπνη, εθηφο απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, πνπ αλαγξάθνληαη ζην/-α Δηζηηήξηφ/-ά ζαο ή ζηνπο πίλαθεο δξνκνινγίσλ καο σο πξνγξακκαηηζκέλεο ζηάζεηο ζηε δηαδξνκή ζαο. Ωο «Κωδικόρ αεπομεηαθοπέα» ( Airline Designator Code ), λννχληαη ηα δχν ζχκβνια ή ηξία γξάκκαηα πνπ ηαπηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο αεξνκεηαθνξείο. Ωο «ΓΔΚ» ( ΑΣΜ ) λνείηαη ην Σχζηεκα «Γηαρείξηζεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο». Ωο «Δγκεκπιμένορ Ππάκηοπαρ» λνείηαη ν πξάθηνξαο πψιεζεο εηζηηεξίσλ επηβαηψλ πνπ έρεη νξηζηεί απφ εκάο, πξνθεηκέλνπ λα καο εθπξνζσπεί γηα ηελ πψιεζε εηζηηεξίσλ αεξνκεηαθνξάο ησλ πηήζεψλ καο. Ωο «Αποζκεςέρ» λννχληαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελά ζαο, πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ ζηελ πηήζε ζαο. Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο «παξαδνζείζεο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ απνζθεπέο» ( Checked Baggage ), φζν θαη ηηο κε «παξαδνζείζεο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ απνζθεπέο» ( Unchecked Baggage ). Ωο «Έγγπαθο παπάδοζηρ ηων αποζκεςών καηά ηον έλεγσο ειζιηηπίων» ( Baggage Check ), λννχληαη ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ ζαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά ησλ Απνζθεπψλ ζαο νη νπνίεο παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. Ωο «Δηικέηα Αναγνώπιζηρ Αποζκεςών» ( Baggage Identification Tag ) λνείηαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ Απνζθεπψλ πνπ παξαδίδνληαη ζε εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. Ωο «Αεπομεηαθοπέαρ» λνείηαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο αεξνκεηαθνξέαο, ηνπ νπνίνπ ν Κσδηθφο Αεξνκεηαθνξέα αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξηφ ζαο ή ζην Σπλδπαζκέλν Δηζηηήξηφ ζαο. Ωο «Αποζκεςέρ πος έσοςν παπαδοθεί ζ εμάρ καηά ηον έλεγσο ειζιηηπίων» ( Checked Baggage ), λννχληαη νη απνζθεπέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή καο θαη γηα ηηο νπνίεο εθδίδνπκε Έγγξαθν παξάδνζεο ησλ απνζθεπψλ θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ θαη/ή Δηηθέηα αλαγλψξηζεο απνζθεπψλ. Ωο «Πποθεζμία για ηον έλεγσο ειζιηηπίων» λνείηαη ην ρξνληθφ φξην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ εκάο, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα έρεηε νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ (check-in) θαη λα έρεηε παξαιάβεη ηελ θάξηα επηβίβαζεο. Ωο «Πηήζειρ Κοινού Κωδικού» λνείηαη αεξνπνξηθή κεηαθνξά ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιινλ αεξνκεηαθνξέα, φπσο αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.3 παξαθάησ. Ωο «Όποι ηηρ ζύμβαζηρ» λννχληαη νη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην/-α Δηζηηήξηφ/-ά ζαο ή ζηελ Απφδεημε Γξνκνινγίνπ ή παξαδίδνληαη καδί κε ην Δηζηηήξην ή ηελ Απφδεημε Γξνκνινγίνπ, νη

2 νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη σο ηέηνηνη θαη νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ δηα παξαπνκπήο ηνπο παξφληεο Όξνπο κεηαθνξάο θαη ηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο. Ωο «ςνδςαζμένο Διζιηήπιο» λνείηαη έλα Δηζηηήξην πνπ εθδίδεηαη γηα εζάο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα άιιν Δηζηηήξην, ηα νπνία καδί απνηεινχλ κία εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο. Ωο «ύμβαζη» λνείηαη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα λνκηθά θείκελα πνπ είλαη εθαξκνζηέα αλά πεξίπησζε: ε Σχκβαζε γηα ηελ Δλνπνίεζε Οξηζκέλσλ Καλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο Γηεζλείο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο πνπ ππεγξάθε ζηε Βαξζνβία ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1929 (ζην εμήο: «Σχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο») ε Σχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε Φάγε ζηηο 28 Σεπηεκβξίνπ 1955 ε Σχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 1 ηνπ Μφληξεαι (1975) ε Σχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε Φάγε θαη κε ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 2 ηνπ Μφληξεαι (1975) ε Σπκπιεξσκαηηθή Σχκβαζε ηεο Γθνπαληαιαράξα (1961) (Γθνπαληαιαράξα) ε ζχκβαζε ηεο Βαξζνβίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηε Φάγε θαη κε ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 4 ηνπ Μφληξεαι (1975) ε Σχκβαζε γηα ηελ Δλνπνίεζε Οξηζκέλσλ Καλφλσλ ζηηο Γηεζλείο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο πνπ ππεγξάθε ζην Μφληξεαι ζηηο 28 Μαΐνπ 1999 (ζην εμήο: «Σχκβαζε ηνπ Μφληξεαι»). Ωο «Απόκομμα ειζιηηπίος» ( Coupon ) λνείηαη ην έληππν απφθνκκα εηζηηεξίνπ ή ην ειεθηξνληθφ απφθνκκα εηζηηεξίνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ δηθαηνχηαη ν αλαγξαθφκελνο ζε απηφ επηβάηεο λα ηαμηδέςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πηήζε, πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ. Ζ «Εημία» πεξηιακβάλεη ηνλ ζάλαην, ηνλ ηξαπκαηηζκφ ή ηε ζσκαηηθή βιάβε επηβάηε, ηελ απψιεηα (νιηθή ή κεξηθή), ηελ θινπή ή άιιε δεκία, πνπ νθείιεηαη ζηε κεηαθνξά ή ζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθά παξαζρεζείζεο απφ εκάο ππεξεζίεο. Ωο «Ζμέπερ» λννχληαη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηά (7) εκεξψλ ηεο εβδνκάδαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε ζρέζε κε ηελ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ, ε εκέξα απνζηνιήο δελ ζπλππνινγίδεηαη, ελψ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ελφο εηζηηεξίνπ, ε εκέξα θαηά ηελ νπνία εθδίδεηαη ην εηζηηήξην ή ε εκέξα θαηά ηελ νπνία μεθηλά ε πηήζε δελ ζπλππνινγίδεηαη. Ωο «Ζλεκηπονικό απόκομμα» ( Electronic Coupon ) λνείηαη ην ειεθηξνληθφ απφθνκκα πηήζεσο ή ην Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην πνπ ηεξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο. Ωο «Ζλεκηπονικό ειζιηήπιο» ( Electronic Ticket ), λνείηαη ην Απνδεηθηηθφ ησλ δξνκνινγίσλ, ηα Ζιεθηξνληθά Απνθφκκαηα θαη ελδερνκέλσο έλα έγγξαθν επηβίβαζεο πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο ή γηα ινγαξηαζκφ καο. Ωο «Απόκομμα πηήζεωρ» ( Flight coupon ) λνείηαη ην ηκήκα ηνπ Δηζηηεξίνπ, ην νπνίν θέξεη ηε ζήκαλζε «θαηάιιειν γηα επηβίβαζε» ( good for passage ) ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα πνπ αλαγξάθεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο δηθαηνχζηε λα κεηαθεξζείηε. Ωο «Ανωηέπα βία» λννχληαη νη αζπλήζηζηεο θαη απξφβιεπηεο εθείλεο πεξηζηάζεηο πέξα απφ ηνλ έιεγρφ καο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνθεπρζεί αθφκε θαη αλ είρε επηδεηρζεί ε θαηάιιειε επηκέιεηα.

3 Ωο «Απόδειξη δπομολογίος» ( Itinerary/Receipt ), λνείηαη ην έγγξαθν πνπ εθδίδνπκε γηα ηνπο επηβάηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην θαη πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ Δπηβάηε, ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πηήζεσο θαη ηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο. Ωο «Δπιβάηηρ» λνείηαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί απφ εκάο κε αεξνζθάθνο ζχκθσλα κε ην Δηζηηήξηφ ηνπ. Ωο «Απόκομμα Δπιβάηη» ή «Απόδειξη Δπιβάηη» ( Passenger Coupon ή Passenger Receipt ), λνείηαη ην ηκήκα ηνπ Δηζηηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη απφ εκάο ή γηα ινγαξηαζκφ καο, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν απηφ θαη ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξήζεηε ζηελ θαηνρή ζαο. Ωο «Καν. (ΔΚ) 261/2004» λνείηαη ν Καλνληζκφο 261/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ απνδεκίσζεο ησλ επηβαηψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη παξνρήο βνήζεηαο ζε απηνχο ζε πεξίπησζε άξλεζεο επηβίβαζεο θαη καηαίσζεο ή κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο. Ωο «ΔΣΓ», λνείηαη ην Δηδηθφ Τξαβεθηηθφ Γηθαίσκα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ Ωο «Δνδιάμεζη ηάζη» ( Stopover ), λνείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ζαο ζε έλα ζεκείν κεηαμχ ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο θαη ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Ωο «Κανόνερ Ναύλων» ( Tariff ), λννχληαη νη δεκνζηεπκέλνη λαχινη, νη ρξεψζεηο θαη/ή νη φξνη κεηαθνξάο κηαο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, φπνπ απαηηείηαη, ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Ωο «Διζιηήπιο» λνείηαη είηε ην έγγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Δηζηηήξην Μεηαθνξάο Δπηβαηψλ θαη Απνζθεπψλ» ( Passenger Ticket and Baggage Check ) είηε ην Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην, πνπ έρεη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο εθδνζεί απφ εκάο ή γηα ινγαξηαζκφ καο θαη πεξηιακβάλεη ηνπ φξνπο κεηαθνξάο, ηηο ζεκεηψζεηο θαη ηα Απνθφκκαηα. Ωο «Δπιβάηηρ ζε διέλεςζη» ( transit ) λνείηαη έλαο Δπηβάηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί άθημε ζε έλα αεξνδξφκην γηα ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ζε άιιν αεξνδξφκην: (i) ζηελ ίδηα πηήζε απφ απηφ ην αεξνδξφκην, (ii) ζε πηήζε αληαπφθξηζεο απφ απηφ ην αεξνδξφκην, ή (iii) ζε πηήζε αληαπφθξηζεο απφ άιιν αεξνδξφκην. Ωο «Αποζκεςέρ πος δεν έσοςν παπαδοθεί καηά ηον έλεγσο ειζιηηπίων» ( unchecked baggage ), λννχληαη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο απνζθεπέο ζαο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ παξαδφζεθαλ ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ. Ωο «Δμείρ», «δικό μαρ», θαη «εμάρ» λνείηαη ε εηαηξεία Transportes Aéreos Portugueses, S.A. ή ζε ζπληνκνγξαθία, TAP, S.A., TAP ή TAP Portugal. Ωο «Δζείρ», «δικό ζαρ» θαη «εζάρ» λνείηαη ν Δπηβάηεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΚΣΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 2.1 Γενικά Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 2.2., 2.4. θαη 2.5. παξαθάησ, νη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πηήζεηο εθείλεο ή ζηα ηκήκαηα πηήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε επσλπκία καο ή ν Κσδηθφο Aεξνκεηαθνξέα (TP) ζεκεηψλεηαη ζην ηεηξαγσλίδην ηνπ

4 αεξνκεηαθνξέα ηνπ/ησλ Eηζηηεξίνπ/-σλ φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην φλνκα ηνπ αληίζηνηρνπ αεξνκεηαθνξέα. 2.2 Δκηέλεζη ναςλωμένων πηήζεων Αλ ε κεηαθνξά εθηειείηαη ζχκθσλα κε λαπινζχκθσλν, νη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο εθαξκφδνληαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ην λαπινζχκθσλν ή ην Δηζηηήξην ζαο παξαπέκπεη ξεηψο ζε απηνχο. 2.3 Πηήζειρ Κοινού Κωδικού Γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο καο έρνπκε ζπκθσλίεο κε άιινπο αεξνκεηαθνξείο πνπ είλαη γλσζηέο κε ηνλ φξν «πηήζεηο θνηλνχ θσδηθνχ», ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ έρεηε κία ή πεξηζζφηεξεο θξαηήζεηο κε εκάο θαη δηαζέηεηε έλα ή πεξηζζφηεξα Δηζηηήξηα φπνπ ε επσλπκία ή ν Κσδηθφο Αεξνκεηαθνξέα (TP) αλαθέξεηαη σο αεξνκεηαθνξέαο, ελδέρεηαη λα δηελεξγήζεη ηελ πηήζε άιινο/-νη αεξνκεηαθνξέαο/-είο. Αλ ζε πηήζε Κνηλνχ Κσδηθνχ ε TP αλαγξάθεηαη σο αεξνκεηαθνξέαο, εθαξκφδνληαη νη παξφληεο Όξνη Αεξνκεηαθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεί ηελ πηήζε άιινο αεξνκεηαθνξέαο, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα απηφλ ηε ζηηγκή πνπ θάλεηε θξάηεζε. Γηα πηήζεηο Κνηλνχ Κσδηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άιινπο αεξνκεηαθνξείο, ε TP επζχλεηαη γηα φιν ην ηαμίδη θνηλνχ θσδηθνχ αλαθνξηθά κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο επηβάηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα εηζηηήξην πνπ έρεη εθδνζεί κε ηνλ δηθφ καο Κσδηθφ Αεξνκεηαθνξέα (TP) νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο. Κάζε ζπλεξγαδφκελνο αεξνκεηαθνξέαο έρεη φξνπο κεηαθνξάο αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ δηθψλ ηνπ πηήζεσλ νη νπνίνη ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο δηθνχο καο Όξνπο Μεηαθνξάο. Οη θαλφλεο απηνί ελζσκαηψλνληαη εδψ δηα παξαπνκπήο θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο. Σε πηήζεηο θνηλνχ θσδηθνχ νη φξνη κεηαθνξάο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αεξνκεηαθνξέσλ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο δηθνχο καο, ηδίσο αλαθνξηθά κε: 1) Τα ρξνληθά φξηα γηα ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ (Check-in) 2) Τνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο 3) Τε κεηαθνξά δψσλ 4) Τελ άξλεζε κεηαθνξάο 5) Τελ παξνρή νμπγφλνπ 6) Τηο πξνβιεκαηηθέο πηήζεηο 7) Τελ απνδεκίσζε ιφγσ άξλεζεο επηβίβαζεο 8) Τελ απνδνρή απνζθεπψλ, ην επηηξεπφκελν βάξνο θαη ηελ επζχλε. Θα πξέπεη λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο κεηαθνξάο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αεξνκεηαθνξέσλ, ηδίσο ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηα πξναλαθεξζέληα ζέκαηα. Μπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο κεηαθνξάο επηζθεπηφκελνη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ αεξνκεηαθνξέσλ ή κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ ζαο πξάθηνξα. Ζ TP ζα ζαο ελεκεξψζεη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα απεπζχλεηε ην αξρηθφ εξψηεκα αλ κηα πηήζε TP πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιινλ αεξνκεηαθνξέα ζχκθσλα κε ζπκθσλία θνηλνχ θσδηθνχ. Γηα πηήζεηο Κνηλνχ Κσδηθνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ αεξνδξφκην ησλ Ζ.Π.Α. εθαξκφδνληαη νη φξνη ηνπ αεξνκεηαθνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πηήζε αλαθνξηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ιφγσ απμεκέλεο θπθινθνξίαο ζε αεξνδξφκην ησλ Ζ.Π.Α. 2.4 Τπεπιζσύονηερ νόμοι και Κανόνερ Ναύλων Οη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο εθαξκφδνληαη εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ καο ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, νπφηε νη σο άλσ Καλφλεο Ναχισλ ή δηαηάμεηο λφκνπ ζα ππεξηζρχνπλ. Σε πεξίπησζε αθπξφηεηαο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, ζα παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη ινηπέο δηαηάμεηο.

5 2.5 Τπέπηεπη ιζσύρ ένανηι κανονιζμών Δθηφο αλ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ κε ηνπο νπνίνπο ξπζκίδνπκε επηκέξνπο ζέκαηα ζα ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο Όξνη Μεηαθνξάο. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΗΗΣΖΡΗΑ 3.1 Γενικά Θα παξάζρνπκε αεξνκεηαθνξά κφλν ζηνλ Δπηβάηε πνπ θαηνλνκάδεηαη ζην/-α Δηζηηήξην/- α θαη ζπλεπψο γηα ην ιφγν απηφ ζα ζαο δεηεζεί λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηά ζαο Τν/ηα Δηζηηήξην/-α δελ είλαη κεηαβηβάζηκν/-α. Ζ κεηαθνξά παξέρεηαη κφλν ζηνλ Δπηβάηε πνπ θαηνλνκάδεηαη ζην/-α Δηζηηήξην/-α θαη επηθπιαζζφκεζα ηνπ δηθαηψκαηφο καο λα ειέγμνπκε ηα έγγξαθα επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δπηβάηε Μεξηθά εηζηηήξηα πσινχληαη ζε λαχινπο κε κεησκέλεο ηηκέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεηε ηελ θξάηεζή ζαο ελδέρεηαη λα πιεξψζεηε πξφζηηκν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζαο ζπληζηνχκε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ ηεο εηαηξείαο καο Αλ έρεηε θάπνην Δηζηηήξην ηνπ ηδίνπ είδνπο φπσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν παξαπάλσ, ην νπνίν δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη αδπλαηείηε λα ηαμηδέςεηε γηα ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο, ζα ζαο ρνξεγήζνπκε πίζησζε ηνπ κε επηζηξέςηκνπ πνζνχ ηνπ λαχινπ, αθνχ αθαηξεζεί σζηφζν έλα δηαρεηξηζηηθφ ηέινο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθνχ ηαμηδηνχ κε ηελ εηαηξεία καο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα καο ελεκεξψζεηε εγθαίξσο θαη ζα καο ρνξεγήζεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Αλσηέξα Βία Τν Δηζηηήξην απνηειεί πάληνηε ηδηνθηεζία ηνπ εθδφηε αεξνκεηαθνξέα Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δηζηηεξίσλ, δηθαηνχζηε λα ηαμηδέςεηε ζε πηήζε καο κφλν εθφζνλ πξνζθνκίζεηε έγθπξν Δηζηηήξην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην Απφθνκκα πηήζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πηήζε θαη φια ηα ππφινηπα κε ρξεζηκνπνηεζέληα Απνθφκκαηα θαζψο θαη ην Απφθνκκα ηνπ επηβάηε. Δπηπξφζζεηα, δελ δηθαηνχζηε λα ηαμηδέςεηε εάλ ην Δηζηηήξην πνπ πξνζθνκίδεηε έρεη θζαξεί ή αιινησζεί απφ θάπνηνλ άιινλ εθηφο απφ εκάο ή απφ Δγθεθξηκέλν Πξάθηνξά καο. Σηελ πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, δελ ζα δηθαηνχζηε λα ηαμηδέςεηε ζε πηήζε καο, αλ δελ πξνζθνκίζεηε απνδεηθηηθά έγγξαθα ηαπηφηεηαο (α) Σε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ Δηζηηεξίνπ (ή ηκήκαηνο απηνχ) ή πξνζθφκηζεο Δηζηηεξίνπ πνπ δελ πεξηέρεη ην Απφθνκκα επηβάηε θαη φια ηα κε ρξεζηκνπνηεκέλα Απνθφκκαηα πηήζεο, κπνξείηε λα καο δεηήζεηε λα αληηθαηαζηήζνπκε έλα ηέηνην Δηζηηήξην (ή ηκήκα απηνχ) νπφηε ζα εθδψζνπκε έλα λέν Δηζηηήξην, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνδείμεηε εθείλε ηε ζηηγκή φηη είρε δεφλησο εθδνζεί έγθπξν Δηζηηήξην γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε/ηηο ελ ιφγσ πηήζεηο θαη εθφζνλ ππνγξάςεηε ζρεηηθή δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε λα καο απνδεκηψζεηε κέρξη ηελ αμία ηνπ αξρηθνχ Δηζηηεξίνπ γηα φια ηα έμνδα θαη/ή ηηο δεκίεο, πνπ αλαγθαζηηθά θαη επιφγσο ππέζηεκελ ή ππέζηε ηξίηνο αεξνκεηαθνξέαο απφ ηελ θαθή ρξήζε ηνπ Δηζηηεξίνπ. Γελ ζα ζαο δεηήζνπκε απνδεκίσζε γηα ηα έμνδα θαη/ή ηηο δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε δηθή καο ακέιεηα. Ο εθδψζαο αεξνκεηαθνξέαο πηζαλφλ λα ρξεψζεη έλα δηαρεηξηζηηθφ ηέινο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο, εθηφο αλ ε απψιεηα ή ε αιινίσζε νθείιεηαη ζηελ ακέιεηα ηνπ εθδψζαληνο αεξνκεηαθνξέα ή πξάθηνξά ηνπ (β) Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε απφδεημε ή εθφζνλ δελ δέρεζηε λα ππνγξάςεηε ηε δήισζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν

6 3.1.7 (α), ν αεξνκεηαθνξέαο πνπ εθδίδεη ην λέν Δηζηηήξην ελδέρεηαη λα δεηήζεη απφ εζάο λα πιεξψζεηε κέρξη θαη ην πιήξεο αληίηηκν ηνπ Δηζηηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε λένπ Δηζηηεξίνπ. Υπάξρεη, σζηφζν, ζηελ πεξίπησζε απηή ε δπλαηφηεηα λα επηζηξαθεί ην παξαπάλσ πνζφ, εάλ θαη εθφζνλ ν αξρηθφο εθδψζαο αεξνκεηαθνξέαο ζεσξήζεη φηη ην απνιεζζέλ ή αιινησζέλ εηζηηήξην δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ. Δθφζνλ βξείηε ην αξρηθφ εηζηηήξην πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ην παξαδψζεηε ζηνλ αεξνκεηαθνξέα πνπ εμέδσζε ην λέν Δηζηηήξην, ε δηαδηθαζία ηεο πξναλαθεξζείζαο επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ζα ιάβεη ρψξα ακέζσο Τν Δηζηηήξην είλαη αληηθείκελν αμίαο θαη πξέπεη λα ιακβάλεηε ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη λα δηαζθαιίδεηε φηη δελ ζα ραζεί ή θιαπεί. 3.2 Γιάπκεια ιζσύορ Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζην Δηζηηήξην, ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο ή ζηνπο ηζρχνληεο Καλφλεο Ναχισλ (πνπ πηζαλψο λα πεξηνξίδνπλ ηελ ηζρχ ηνπ Δηζηηεξίνπ, νπφηε θαη ν πεξηνξηζκφο απηφο ζα αλαγξάθεηαη εθεί), ην εηζηηήξην ηζρχεη γηα: α) έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπ ή β) εθφζνλ ε πξψηε πηήζε πνπ αλαγξάθεηαη εθεί έιαβε ρψξα εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο, έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ πξψηεο πηήζεο Αλ δελ ζαο επηηξαπεί λα ηαμηδέςεηε εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ επεηδή δελ δπλάκεζα λα επηβεβαηψζνπκε κηα θξάηεζε θαηά ην ρξφλν πνπ ηελ δεηάηε, ε ηζρχο ηνπ/ησλ ελ ιφγσ Δηζηηεξίνπ/-σλ ζα επεθηαζεί ή ελδερνκέλσο ζα δηθαηνχζηε επηζηξνθή ρξεκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξαθάησ Δάλ, αθφηνπ μεθηλήζαηε ην ηαμίδη ζαο, ιφγνη αζζέλεηαο ζαο εκπνδίδνπλ λα ηαμηδέςεηε εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ εηζηηεξίνπ (θαη φρη ηνπ λαχινπ πνπ αλαθέξεηαη εθεί), κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο ζα ζαο επηηξέςεη λα ηαμηδέςεηε ή κέρξη ηε εκέξα ηεο πξψηεο πηήζεο καο κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία πνπ ζα αλαρσξήζεη απφ ην κέξνο πνπ δηαθφςαηε ην ηαμίδη ζαο θαη εθφζνλ ζηελ σο άλσ πηήζε πθίζηαηαη θελή ζέζε ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππεξεζηψλ, γηα ηελ νπνία θαηαβιήζεθε ν λαχινο. Ζ αζζέλεηα απηή πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί κε πηζηνπνηεηηθφ εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν. Αλ ηα Απνθφκκαηα Δηζηηεξίνπ πνπ παξακέλνπλ ζην/-α Δηζηηήξην/-α ή, ζηελ πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ, ην Ζιεθηξνληθφ Απφθνκκα πεξηέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Δλδηάκεζεο Σηάζεηο, ε ηζρχο ηνπ Δηζηηεξίνπ κπνξεί λα επεθηαζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πέξαηνο ηεο αζζελείαο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα επεθηείλνπκε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο άκεζεο νηθνγελείαο ζαο πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ επηβάηε ελ πηήζεη, ην/ηα Δηζηηήξην/-α ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ επηβάηε κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ είηε απαιείθνληαο ηελ πξνυπφζεζε ειάρηζηεο δηακνλήο είηε δηα παξαηάζεσο ηεο ηζρχνο ηνπ εηζηηεξίνπ. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ κέινπο ηεο άκεζεο νηθνγελείαο Δπηβάηε πνπ έρεη μεθηλήζεη ην ηαμίδη, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ ηνπ Δπηβάηε θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ ηεο άκεζεο νηθνγελείαο ηνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηβάηε κπνξεί νκνίσο λα ηξνπνπνηεζεί. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θαηά ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ θαη νπνηαδήπνηε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο δελ κπνξεί λα είλαη γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ. 3.3 ειπά και Υπήζη Αποκομμάηων Τν/Τα Δηζηηήξην/-α πνπ αγνξάζαηε ηζρχεη/-νπλ κφλν γηα ηε κεηαθνξά πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ/-ά, απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο κέζσ νησλδήπνηε Σπκθσλεζεηζψλ Σηάζεσλ πξνο ηνλ

7 ηειηθφ πξννξηζκφ. Ο λαχινο πνπ πιεξψζαηε βαζίδεηαη ζηνπο Καλφλεο Ναχισλ πνπ απνηεινχλ νπζηψδεηο φξνπο ηεο ζπκβαηηθήο καο ζρέζεσο κε εζάο θαη αθνξά ζηε κεηαθνξά πνπ αλαγξάθεηαη ζην/-α Δηζηηήξην/-α Αλ επηζπκείηε λα αιιάμεηε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο κεηαθνξάο ζαο, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο εθ ησλ πξνηέξσλ. Θα ππνινγηζηεί ν λαχινο ηεο λέαο κεηαθνξάο ζαο θαη ζα ζαο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα απνδερζείηε ηελ λέα ηηκή ή λα δηαηεξήζεηε ηελ αξρηθή κεηαθνξά ζαο, γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ην/ηα Δηζηηήξην/-α. Αλ αλαγθαζηείηε λα αιιάμεηε θάπνην κέξνο ηεο κεηαθνξάο ζαο γηα ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη εκείο ζα θαηαβάινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζαο κεηαθέξνπκε ζηελ επφκελε Σπκθσλεζείζα Σηάζε ζαο ή ζηνλ ηειηθφ ζαο πξννξηζκφ ρσξίο λα ππνινγίζνπκε εθ λένπ ην λαχιν Αλ αιιάμεηε νπνηνδήπνηε ζθέινο ηεο κεηαθνξάο ζαο ρσξίο ηε ζπλαίλεζή καο, ζα ππνινγίζνπκε ην νξζφ θφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξαγκαηνπνηνχκελν ηαμίδη ζαο. Θα πξέπεη λα θαηαβάιεηε νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιαηε γηα ηελ κεηαθνξά γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ην/ηα Δηζηηήξηφ/-ά ζαο, θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαζεσξεκέλε κεηαθνξά, ή ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηε δηαθνξά, αλ ε λέα ηηκή είλαη ρακειφηεξε θαη εθφζνλ ε θαηεγνξία λαχινπ ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο επηηξέπεη ηέηνηα επηζηξνθή. Γηαθνξεηηθά, ηα κε ρξεζηκνπνηεζέληα Απνθφκκαηά ζαο δελ ζα έρνπλ αμία Σαο επηζεκαίλνπκε φηη - αλ θαη νξηζκέλεο αιιαγέο δελ ζπλεπάγνληαη αιιαγή ηνπ λαχινπ, άιιεο αιιαγέο, φπσο ε αιιαγή ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο (π.ρ. αλ δελ πξαγκαηνπνηήζαηε ην πξψην ζθέινο ηεο κεηαθνξάο) ή αλ αληηζηξέςεηε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηαμηδίνπ ζαο, πηζαλψο λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο ηηκήο. Πνιινί λαχινη ηζρχνλ κφλν γηα ηηο εκεξνκελίεο θαη ηηο πηήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δηζηηήξην θαη δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ ή αιιάδνπλ κφλν κε ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ ηέινπο Κάζε Απφθνκκα πηήζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην/α Δηζηηήξηφ/-ά ζαο ηζρχεη γηα κεηαθνξά ζηελ θαηεγνξία ππεξεζηψλ, ηελ εκεξνκελία θαη πηήζε, γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη ε θξάηεζε ηεο ζέζεο. Αλ ην εηζηηήξην εθδίδεηαη αξρηθά ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ε θξάηεζε, ε ζέζε κπνξεί λα θξαηεζεί αξγφηεξα ζχκθσλα φκσο κε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηελ πηήζε πνπ δεηήζεθε Σαο ελεκεξψλνπκε φηη αλ έρεηε επηιέμεη λαχιν ν νπνίνο ζαο δεζκεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Δηζηηήξην αθνινπζψληαο κηα νξηζκέλε ζεηξά ζθειψλ πηήζεσλ πνπ αλαγξάθεηαη εθεί, ην Δηζηηήξην δελ ζα γίλεη απνδεθηφ θαη ζα ιήμεη αλ θάπνην απφ ηα Απνθφκκαηά ηνπ ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξεσηηθήο ζεηξάο. 3.4 Δπωνςμία και Γιεύθςνζη Αεπομεηαθοπέα Ζ επσλπκία καο πηζαλψο λα εκθαλίδεηαη ζπληεηκεκέλε σο θσδηθφο αεξνκεηαθνξέα (TP) ή κε άιινλ ηξφπν ζην/-α Δηζηηήξην/-α. Ωο δηεχζπλζή καο ζεσξείηαη ην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο πνπ αλαγξάθεηαη απέλαληη απφ ηελ πξψηε ζχληκεζε ηεο επσλπκίαο καο ζην ηεηξαγσλίδην αεξνκεηαθνξέα επί ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Ζιεθηξνληθφ Δηζηηήξην, φπσο αλαγξάθεηαη ζην πξψην ζθέινο ηεο πηήζεο επί ηεο Απφδεημεο δξνκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 4 ΝΑΤΛΟΗ, ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΥΡΔΩΔΗ 4.1 Ναύλοι Οη λαχινη αθνξνχλ κφλν ζηε κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο ζην αεξνδξφκην ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηψο θάηη δηαθνξεηηθφ. Ο λαχινο δελ πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ζην έδαθνο κεηαμχ αεξνδξνκίσλ ή κεηαμχ αεξνδξνκίσλ θαη ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πφιεσλ. Ο λαχινο ζαο ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο

8 Ναχισλ πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα πιεξσκήο ηνπ/ησλ εηζηηεξίνπ/-σλ ζαο γηα ην ηαμίδη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, θαηεγνξία/-εο ππεξεζηψλ θαη ηε δηαδξνκή πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ/-ά. Αθνχ πιεξψζεηε ην Δηζηηήξηφ ζαο θαη εθφζνλ δελ αιιάμεηε ηε δηαδξνκή θαη/ή ηελ εκεξνκελία ησλ πηήζεψλ ζαο θαη/ή ηελ θαηεγνξία ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζηηήξην, δελ επηβάιιεηαη θάπνηα αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ λαχινπ ζε ζρέζε κε ηελ θξαηεζείζα εκεξνκελία πηήζεο θαη/ή ηελ/ηηο θαηεγνξία/-εο ππεξεζηψλ. 4.2 Φόποι, Σέλη και Υπεώζειρ Υπνρξενχζηε λα πιεξψζεηε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο ή άιιε αξρή ή απφ ηνλ νξγαληζκφ δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ. Καηά ηελ αγνξά ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο ζα αλαγξάθνληαη ζε απηφ μερσξηζηά νη θφξνη, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. Οη θφξνη, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη επί ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο αιιάδνπλ ζπλερψο θαη κπνξεί λα επηβιεζνχλ θαη/ή λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο. Δάλ ππάξμεη αχμεζε ζε νπνηνλδήπνηε θφξν θαη/ή ηέινο θαη/ή ρξέσζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξην, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε ηελ ελ ιφγσ αχμεζε. Οκνίσο, αλ επηβιεζεί λένο θφξνο θαη/ή ηέινο θαη/ή ρξέσζε αθφκα θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ, ζα θιεζείηε λα ηα πιεξψζεηε. Παξνκνίσο, εάλ νπνηνζδήπνηε θφξνο θαη/ή ηέινο θαη/ή ρξέσζε πνπ έρεηε ήδε θαηαβάιεη ζε εκάο θαηαξγεζεί ή κεησζεί θαηά ηξφπν ψζηε είηε λα κελ εθαξκφδνληαη θαζφινπ ζηελ πεξίπησζή ζαο είηε λα νθείιεηε κηθξφηεξν πνζφ, ηφηε ζα δηθαηνχζηε λα δεηήζεηε επηζηξνθή ρξεκάησλ. 4.3 Νόμιζμα Ναχινη, θφξνη, ηέιε θαη ρξεψζεηο είλαη πιεξσηέα ζην λφκηζκα ηεο ρψξαο φπνπ εθδίδεηαη ην Δηζηηήξην, εθηφο αλ ππνδεηθλχεηαη άιιν λφκηζκα απφ εκάο ή απφ Δγθεθξηκέλν Πξάθηνξά καο, είηε πξηλ είηε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ γίλεηαη ε πιεξσκή (γηα παξάδεηγκα, ιφγσ κε δπλαηφηεηαο κεηαηξνπήο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο). Δλαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα λα απνδερζνχκε ηελ πιεξσκή ζε άιιν λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εθδίδεηαη ην εηζηηήξην. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΑΣΖΔΗ 5.1 Πποϋποθέζειρ κπαηήζεων Δκείο ή ν Δγθεθξηκέλνο Πξάθηνξάο καο ζα θαηαγξάςνπκε ηελ θξάηεζε/ηηο θξαηήζεηο ζαο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ζαο, εκείο ή ν Δγθεθξηκέλνο Πξάθηνξάο καο ζα ζάο ρνξεγήζνπκε γξαπηή επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο / ησλ θξαηήζεψλ ζαο Οξηζκέλνη λαχινη έρνπλ φξνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ην δηθαίσκά ζαο λα αιιάμεηε ή λα αθπξψζεηε ηηο θξαηήζεηο ζαο. Όηαλ αγνξάδεηε έλα Δηζηηήξην νθείιεηε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο λαχινπ. 5.2 Υπονικά όπια για ηην πληπωμή ηος ειζιηηπίος Δάλ δελ έρεηε θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ εκάο ή ηνλ Δγθεθξηκέλν Πξάθηνξά καο, κπνξνχκε λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο. 5.3 Πποζωπικά δεδομένα Αλαγλσξίδεηε φηη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα έρνπλ δνζεί ζ εκάο γηα ηνπο εμήο ζθνπνχο: Τε δηελέξγεηα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηήζεσλ, ηελ έθδνζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηζηηεξίσλ, θαη ηε ιήςε ζπλαθψλ βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαλάζηεπζεο θαη εηζφδνπ θαη γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζε θξαηηθνχο θνξείο ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη ζαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, καο εμνπζηνδνηείηε λα δηαηεξνχκε θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα δεδνκέλα απηά θαη λα ηα δηαβηβάδνπκε ζηα γξαθεία καο, θαη/ή ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη/ή Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξεο θαη/ή θξαηηθνχο θνξείο θαη/ή άιινπο

9 αεξνκεηαθνξείο θαη/ή παξφρνπο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ θαη/ή εηαηξείεο πνπ εθδίδνπλ πηζησηηθέο θαη άιιεο θάξηεο γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ θαη/ή εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ καο. 5.4 Θέζειρ Θα πξνζπαζήζνπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο επηζπκίεο ζαο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ζαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, σζηφζν, δελ κπνξνχκε λα ζαο εγγπεζνχκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Δπηθπιάζζνπκε ην δηθαίσκά καο λα δηαζέζνπκε ή λα επαλαδηαζέζνπκε ηηο ζέζεηο αλά πάζα ζηηγκή, αθφκα θαη κεηά ηελ επηβίβαζε ησλ επηβαηψλ ζην αεξνζθάθνο. Απηφ κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεην γηα επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 5.5 Δπιβεβαίωζη ηων κπαηήζεων Γελ απαηηνχκε επηβεβαίσζε γηα ηηο πηήζεηο καο. Ωζηφζν αλ ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ (πνιηηηθή αζηάζεηα, απεξγίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ πηήζεσλ ζην αεξνδξφκην ηεο επηζηξνθήο, ζθάικα ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ή άιινη εμαηξεηηθνί ιφγνη) ρξεηαζηεί επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ Θα πξέπεη λα ειέγμεηε ηηο πξνυπνζέζεηο επηβεβαίσζεο ηεο θξάηεζεο άιισλ Αεξνκεηαθνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ηαμίδη ζαο. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα πξνβείηε ζε επηβεβαίσζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Αεξνκεηαθνξέα, ηνπ νπνίνπ ν θσδηθφο αλαγξάθεηαη επί ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηελ ελ ιφγσ πηήζε. 5.6 Ακύπωζη ηων κπαηήζεων Σαο ελεκεξψλνπκε φηη, εάλ δελ εκθαληζηείηε ζε θάπνηα πηήζε, ρσξίο λα καο έρεηε ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ, κπνξνχκε λα αθπξψζνπκε φιεο ηηο επφκελεο δηαδξνκέο ηεο θξάηεζήο ζαο. Δάλ, σζηφζν, καο ελεκεξψζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ, δελ ζα αθπξψζνπκε ηηο θξαηήζεηο ησλ επφκελσλ πηήζεσλ, φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο καο πξνθεηκέλνπ λα ζαο αιιάμνπκε ηνλ αξρηθφ λαχιν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΛΔΓΥΟ ΔΗΗΣΖΡΗΩΝ (CHECK IN) ΚΑΗ ΔΠΗΒΗΒΑΖ 6.1 Υπόνορ ελέγσος ειζιηηπίων (Check in) Με δεδνκέλν φηη νη Πξνζεζκίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ (check-in), είλαη δηαθνξεηηθέο ζε θάζε αεξνδξφκην ζαο ζπληζηνχκε λα ελεκεξσζείηε γηα απηέο θαη λα ηηο ηεξήζεηε. Τν ηαμίδη ζαο ζα είλαη αλεηφηεξν, εθφζνλ δηαζέζεηε αξθεηφ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεηε ηηο Πξνζεζκίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ. Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα αθπξψζνπκε ηελ θξάηεζή ζαο, αλ δελ ζπκκνξθσζείηε κε ηηο νξηδφκελεο Πξνζεζκίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Πξνζεζκίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηελ πξψηε ζαο πηήζε κε εκάο κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) ή ζηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο. Γηα θάζε κεηαγελέζηεξε πηήζε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζείηε νη ίδηνη γηα ηηο Πξνζεζκίεο ειέγρνπ ησλ εηζηηεξίσλ. 6.2 Υπόνορ επιβίβαζηρ Πξέπεη λα είζηε παξφληεο ζηελ πχιε επηβίβαζεο φρη αξγφηεξα απφ ηελ ψξα πνπ θαζνξίζακε θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ Αλ δελ βξίζθεζηε εγθαίξσο ζηελ έμνδν επηβίβαζεο, κπνξνχκε λα αθπξψζνπκε ηε ζέζε πνπ έρεη θξαηεζεί γηα ζαο. 6.3 ςνέπειερ Γελ θέξνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε γηα φπνηα απψιεηα ή δαπάλεο ππνζηείηε νη νπνίεο νθείινληαη ζηε κε ζπκκφξθσζή ζαο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 6.

10 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΝΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 7.1 Γικαίωμα άπνηζηρ μεηαθοπάρ Δάλ ζαο έρνπκε ελεκεξψζεη εγγξάθσο φηη δελ ζα ζαο επηβηβάζνπκε πνηέ μαλά ζηηο πηήζεηο καο, κπνξνχκε θαηά ηελ ειεχζεξε θαη εχινγε θξίζε καο λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε εζάο θαη/ή ηηο Απνζθεπέο ζαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα δηθαηνχζηε επηζηξνθή ρξεκάησλ. Πεξαηηέξσ, κπνξνχκε λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε εζάο θαη/ή ηηο Απνζθεπέο ζαο αλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: ε άξλεζε απηή επηβάιιεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαλνληζκνχο ή εληνιέο ε κεηαθνξά ησλ Απνζθεπψλ ζαο δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ή λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία άιισλ επηβαηψλ ή ηνπ πιεξψκαηνο ή λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ άλεζή ηνπο ε ςπρηθή ή ζσκαηηθή ζαο θαηάζηαζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο πνπ βξίζθεζηε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνλ εαπηφ ζαο, ηνπο επηβάηεο, ην πιήξσκα ή γηα αληηθείκελα έρεηε επηδείμεη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζε πξνεγνχκελε πηήζε θαη έρνπκε ιφγν λα πηζηεχνπκε φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά πηζαλψο ζα επαλαιεθζεί αξλεζήθαηε λα ππνβιεζείηε ζε έιεγρν αζθαιείαο δελ έρεηε πιεξψζεη ηνλ λαχιν, ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε ή ηηο ρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη δελ θαίλεηαη λα έρεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, πξνζπαζείηε λα εηζέιζεηε ζε κηα ρψξα ζηελ νπνία βξίζθεζηε ζε δηέιεπζε («transit»), ή γηα ηελ νπνία δελ έρεηε έγθπξα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, θαηαζηξέςαηε ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθά ζαο ελ πηήζεη ή αξλείζηε λα παξαδψζεηε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα ζην πιήξσκα έλαληη απνδείμεσο, εθφζνλ ζαο δεηεζεί πξνζθνκίδεηε έλα Δηζηηήξην ην νπνίν απνθηήζαηε παξάλνκα, ή ην νπνίν δελ ην έρεηε αγνξάζεη απφ εκάο ή απφ Δγθεθξηκέλν Πξάθηνξά καο ή γηα ην νπνίν έρεη γίλεη θαηαγγειία απψιεηαο ή θινπήο, ή απηφ είλαη πιαζηφ ή δελ κπνξείηε λα απνδείμεηε φηη είζηε ην πξφζσπν πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξην δελ ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3.3. παξαπάλσ πνπ αθνξνχλ ζηε ζεηξά θαη ζηε ρξήζε ησλ Απνθνκκάησλ ή πξνζθνκίδεηε έλα εηζηηήξην πνπ είλαη θζαξκέλν ή ην νπνίν εθδφζεθε ή ηξνπνπνηήζεθε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απφ θάπνηνλ ηξίην εθηφο απφ εκάο ή απφ ηνλ Δγθεθξηκέλν Πξάθηνξά καο δελ ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο νδεγίεο αζθαιείαο. 7.2 Διδική Βοήθεια Ζ απνδνρή πξνο κεηαθνξά αζπλφδεπησλ παηδηψλ, αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, εγθχσλ, αζζελψλ, θαζψο θαη άιισλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή βνήζεηα ελδέρεηαη λα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) ή κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ. Δθφζνλ νη σο άλσ επηβάηεο καο έρνπλ ελεκεξψζεη γηα ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ θαη ηηο νπνίεο ηηο θάλακε απνδεθηέο δελ ζα

11 αξλεζνχκε ελ ζπλερεία ηε κεηαθνξά ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ή ησλ εηδηθψλ απαηηήζεψλ ηνπο Υπφ ηνπο φξνπο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 7.2, αλ είζζε Δπηβάηεο πνπ ρξεηάδεηαη αλαπεξηθφ θαξνηζάθη θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είηε εζείο (είηε θάπνηνο άιινο γηα ινγαξηαζκφ ζαο) δειψζεηε φηη έρεηε ηελ ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο θαη θξνληίδεηε απηφλνκα ηηο θπζηθέο ζαο αλάγθεο ελ πηήζεη (ηδίσο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πγείαο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο), ζα ζαο επηηξαπεί λα ηαμηδέςεηε ρσξίο ζπλνδφ θαη δελ ζα ππνρξενχκαζηε λα ζαο παξέρνπκε νηαδήπνηε βνήζεηα ελ πηήζεη πνπ ζα έξρεηαη ζε αληίζεζε θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν κε απηά πνπ έρεηε δειψζεη εζείο ή θάπνηνο άιινο γηα ινγαξηαζκφ ζαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελα. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΚΔΤΔ 8.1 Δπιηπεπόμενο βάπορ αποζκεςών ππορ δωπεάν μεηαθοπά Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) ή κπνξείηε λα ηνπο ιάβεηε απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο, επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεηε θάπνηεο απνζθεπέο ζαο δσξεάλ. Τν κέγεζνο ησλ απνζθεπψλ πνπ κπνξείηε λα κεηαθέξεηε δσξεάλ αλαγξάθεηαη ζην Δηζηηήξηφ ζαο ή ζε πεξίπησζε Ζιεθηξνληθνχ Δηζηηεξίνπ ζην Απφθνκκα Γξνκνινγίνπ ζαο. 8.2 Τπέπβαπερ Αποζκεςέρ Θα ζαο δεηεζεί λα θαηαβάιεηε έλα επηπξφζζεην ηέινο γηα κεηαθνξά απνζθεπψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην δσξεάλ επηηξεπφκελν φξην. Τηο ρξεψζεηο απηέο κπνξείηε λα ηηο βξείηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) ή λα ηηο πιεξνθνξεζείηε απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο. 8.3 Ανηικείμενα μη αποδεκηά ωρ Αποζκεςέρ Γελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνληαη ζηηο απνζθεπέο ζαο: αληηθείκελα, πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην αεξνζθάθνο ή πξφζσπα ή αληηθείκελα εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο, φπσο απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Τερληθέο Οδεγίεο γηα ηελ δη αέξνο αζθαιή Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Αγαζψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξέσλ (IATA) γηα ηα Δπηθίλδπλα Αγαζά θαη ζηνπο θαλνληζκνχο καο (πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη απφ εκάο ή απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο εθφζνλ δεηεζνχλ) αληηθείκελα, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ην ηζρχνλ δίθαην, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο εληνιέο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο αλαρψξεζεο ή πξννξηζκνχ ή ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζε απηφ αληηθείκελα ηα νπνία, ιακβάλνληαο θάζε θνξά ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αεξνζθάθνπο, ζεσξνχληαη θαηά ηελ εχινγε θξίζε καο αθαηάιιεια γηα κεηαθνξά επεηδή είλαη επηθίλδπλα ή αλαζθαιή ή ιφγσ ηνπ βάξνπο, κεγέζνπο, ζρήκαηνο ή είδνπο ή δηφηη είλαη εχζξαπζηα ή αιινηψζηκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δηαηίζεληαη απφ εκάο ή απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ έθδνζε ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά, σο Απνζθεπψλ, ππξνβφισλ φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη ινηπψλ φπισλ, εθηφο απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θπλήγη ή γηα αζιεηηζκφ. Ππξνβφια φπια, ππξνκαρηθά θαη ινηπά φπια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θπλήγη ή αζιεηηζκφ γίλνληαη δεθηά κφλν σο Απνζθεπέο πνπ παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, σζηφζν ζα πξέπεη λα καο ελεκεξψζεηε ηε ζηηγκή πνπ θάλεηε ηελ θξάηεζε γηα ηελ πξφζεζή ζαο λα ηα κεηαθέξεηε θαη λα καο επηδείμεηε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Όια ηα σο άλσ φπια δελ πξέπεη λα

12 είλαη γεκηζκέλα, πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα θαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα. Ζ κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ICAO θαη ηεο IATA, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν παξαπάλσ Όπια, φπσο αληίθεο ππξνβφια φπια, μίθε, καραίξηα θαη παξεκθεξή αληηθείκελα γίλνληαη δεθηά θαηά ηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα σο Απνζθεπέο πνπ παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, σζηφζν δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο Γελ πξέπεη λα πεξηιάβεηε ζηηο Απνζθεπέο ζαο πνπ παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ εχζξαπζηα θαη αιινηψζηκα αληηθείκελα, θιεηδηά, επαγγεικαηηθά ή αθαδεκατθά έγγξαθα, δείγκαηα, δηαβαηήξηα ή ηαπηφηεηεο θαζψο θαη πνιχηηκα αληηθείκελα (φπσο ρξήκαηα, θνζκήκαηα, πνιχηηκα κέηαιια, γπαιηά, θαθνί επαθήο, πξνζζεηηθά κέιε ή άιια νξζνπεδηθά αληηθείκελα νπνηνπδήπνηε είδνπο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ή άιινο ζπλαθήο εμνπιηζκφο, θηλεηά ηειέθσλα θαη ινηπέο, αηνκηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, αμηφγξαθα, ρξεφγξαθα ή άιινη ηίηινη αμηψλ) Αλ, παξφιν πνπ απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπο ή δελ γίλνληαη δεθηά πξνο κεηαθνξά, κεηαθέξεηε ζηηο Απνζθεπέο ζαο θάπνην απφ αληηθείκελα ησλ άξζξσλ θαη παξαπάλσ, δελ ζα επζπλφκαζηε γηα απψιεηα ή Εεκία ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ Γελ επζπλφκαζηε γηα νπνηαδήπνηε Εεκία πνπ πξνθαιείηαη ζηε ζαλίδα ηνπ ζεξθ (ή νπνηαδήπνηε άιιε ζαλίδα ζρεηηθή κε ζαιάζζηα ζπνξ φπσο ζαλίδα ζψκαηνο (bodyboard), ζαλίδα θπκαηνδξνκίαο (skimboard), ζαλίδα ζαιαζζίνπ ζθη (wakeboard), ζαλίδα ηζηηνπινΐαο (windsurf) ή αεηνζαλίδα (kitesurf)), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, εάλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ απνζθεπψλ καο παξαδίδεηε ηε ζαλίδα ηνπ ζεξθ ήδε ζπζθεπαζκέλε απφ εζάο θαη δελ καο επηηξέπεηε λα ηελ ειέγμνπκε. 8.4 Γικαίωμα άπνηζηρ μεηαθοπάρ Υπφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ θαη παξαπάλσ, κπνξνχκε λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο (είηε απνζθεπέο παξαδνηέεο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ είηε ρεηξαπνζθεπέο) ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8.3. θαη ζα αξλεζνχκε λα ζπλερίζνπκε ηε κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, κφιηο απηά αλαθαιπθζνχλ Μπνξνχκε λα αξλεζνχκε λα κεηαθέξνπκε σο Απνζθεπέο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν δελ είλαη θαηάιιειν γηα κεηαθνξά ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ζρήκαηνο, βάξνπο, πεξηερνκέλνπ, είδνπο ή γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή επηρεηξεζηαθνχο ή γηα ιφγνπο άλεζεο ησλ ππνινίπσλ επηβαηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) ή κπνξείηε λα ηηο ιάβεηε απφ ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ έθδνζε ηνπ/ησλ Δηζηηεξίνπ/-σλ Θα αξλεζνχκε λα δερζνχκε πξνο κεηαθνξά νπνηνδήπνηε αληηθείκελν δελ είλαη πξνζεθφλησο θαη αζθαιψο ζπζθεπαζκέλν ζε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο. 8.5 Γικαίωμα έπεςναρ Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζα ζαο δεηήζνπκε λα επηηξέςεηε ηελ ζσκαηηθή έξεπλα θαη/ή αλίρλεπζή ζαο θαη ηελ έξεπλα θαη/ή αλίρλεπζε θαη/ή ηνλ έιεγρν κε αθηίλεο Φ ησλ Απνζθεπψλ ζαο. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νη Απνζθεπέο ζαο κπνξεί λα εξεπλεζνχλ θαη/ή λα αληρλεπζνχλ θαη/ή λα ειεγρζνχλ κε αθηίλεο Φ ελ ηε απνπζία ζαο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ πεξηέρνπλ θάπνην απφ ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζην άξζξν ή θάπνην ππξνβφιν φπιν, ππξνκαρηθά ή ινηπά φπια, πνπ δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα άξζξα ή παξαπάλσ. Αλ δελ δηαηίζεζηε λα ζπκκνξθσζείηε κε ην αίηεκά καο λα επηηξέςεηε ηελ ζσκαηηθή έξεπλα θαη/ή αλίρλεπζή ζαο θαη/ή ηελ έξεπλα θαη/ή αλίρλεπζε θαη/ή ηνλ έιεγρν κε αθηίλεο Φ ησλ Απνζθεπψλ ζαο, κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ηε δηθή ζαο ή ησλ Απνζθεπψλ ζαο.

13 Σε πεξίπησζε πνπ ε ζσκαηηθή έξεπλα θαη/ή ε αλίρλεπζε πξνθαιέζεη δεκία ζ εζάο θαη/ή ν έιεγρνο κε αθηίλεο Φ θαη/ή ε έξεπλα, θαη/ή αλίρλεπζε ησλ απνζθεπψλ ζαο πξνθαιέζεη δεκία ζηηο απνζθεπέο ζαο, δελ ζα θέξνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε γηα απηή ηε δεκία, εθηφο αλ νθείιεηαη ζε δφιν ή ακέιεηά καο Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, νη Απνζθεπέο ζαο κπνξεί λα αλνηρζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ αλ ππάξρεη ε ππνςία φηη πεξηέρνπλ θάπνην απφ ηα απαγνξεπκέλα αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο ή κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο Ζ ζπγθαηάζεζή ζαο ζηνλ έιεγρν ησλ απνζθεπψλ ζαο ζπλάγεηαη ζησπεξψο κε ηελ αγνξά ηνπ εηζηηεξίνπ απφ εζάο Δίζζε ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε Εεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έξεπλα Αλ θξηζεί απαξαίηεην ε έξεπλα κπνξεί λα επεθηαζεί ζην πξφζσπφ ζαο θαη ζηα πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα. 8.6 Αποζκεςέρ πος παπαδόθηκαν ζ εμάρ καηά ηον έλεγσο ηων ειζιηηπίων (Checked Baggage) Με ηελ παξάδνζε ησλ απνζθεπψλ ζαο ζ εκάο, απηέο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή καο θαη ζα εθδψζνπκε Δηηθέηα αλαγλψξηζεο γηα θάζε Απνζθεπή πνπ παξαδφζεθε ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ Κάζε Απνζθεπή πνπ παξαδίδεηαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ πξέπεη λα θέξεη θάπνην ζηνηρείν πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ην φλνκά ζαο Οη Απνζθεπέο πνπ παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ ζα κεηαθεξζνχλ, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ, ζην ίδην αεξνζθάθνο κε ζαο, εθηφο αλ απνθαζίζνπκε γηα ιφγνπο αζθαιείαο ή γηα επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο λα ηηο κεηαθέξνπκε ζε άιιε πηήζε. Αλ νη απνζθεπέο ζαο πνπ παξαδφζεθαλ ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, κεηαθέξνληαη ζε επφκελε πηήζε, ζα ηηο παξαδψζνπκε ζ εζάο, εθηφο αλ ην ηζρχνλ δίθαην απαηηεί λα πεξάζεηε απφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. 8.7 Αποζκεςέρ πος δεν παπαδόθηκαν καηά ηον έλεγσο ειζιηηπίων (Unchecked Baggage) Γηθαηνχκαζηε λα θαζνξίζνπκε ηηο κέγηζηεο δηαζηάζεηο θαη/ή ην βάξνο ησλ απνζθεπψλ πνπ κπνξείηε λα κεηαθέξεηε καδί ζαο ζην αεξνζθάθνο. Αλ δελ έρνπκε πξνβεί ζηνλ σο άλσ θαζνξηζκφ, νη Απνζθεπέο πνπ κεηαθέξεηε καδί ζαο ζην ζάιακν επηβαηψλ ηνπ αεξνζθάθνπο, πξέπεη λα ρσξάλε θάησ απφ ην κπξνζηηλφ ζαο θάζηζκα ή ζε θιεηζηφ ρψξν απνζήθεπζεο ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο. Αλ νη Απνζθεπέο ζαο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ή είλαη ππέξβαξεο ή θξίλνληαη σο επηθίλδπλεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ σο Απνζθεπέο πνπ παξαδίδνληαη ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ (Checked Baggage) Αληηθείκελα πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ζηνπο ρψξνπο θνξηίνπ ηνπ αεξνζθάθνπο (φπσο επί παξαδείγκαηη εππαζή κνπζηθά φξγαλα) θαη ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 8.7.1, ζα γίλνληαη δεθηά γηα κεηαθνξά ζην ζάιακν επηβαηψλ, εθφζνλ καο έρεηε ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζαο έρνπκε δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή καο. Γεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε έλα μερσξηζηφ ηέινο γηα ηελ ππεξεζία απηή, παξαθαινχκε δεηήζηε ιεπηνκέξεηεο απφ εκάο ή ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Πξάθηνξέο καο.

14 8.8 Πεπιζςλλογή και παπάδοζη αποζκεςών πος παπαδόθηκαν καηά ηον έλεγσο ειζιηηπίων Υπφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.6.3, ζα πξέπεη λα πεξηζπιιέμεηε ηηο Απνζθεπέο ζαο πνπ παξαδφζεθαλ ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ, ακέζσο κφιηο είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ πξννξηζκφ ζαο ή ζηελ Δλδηάκεζε ζηάζε. Αλ δελ ηηο πεξηζπιιέμεηε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα ζαο ρξεψζνπκε έμνδα απνζήθεπζεο. Αλ δελ πεξηζπιιέμεηε ηηο απνζθεπέο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη δηαζέζηκεο, έρνπκε δηθαίσκα λα ηηο δηαζέζνπκε ρσξίο λα ππέρνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε έλαληη ζαο Μφλν ν θνκηζηήο ηνπ «Δγγξάθνπ παξάδνζεο ησλ απνζθεπψλ θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ» (Baggage Check), (αλ έρεη εθδνζεί ηέηνην) δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη ηηο απνζθεπέο πνπ παξαδφζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ Αλ έλα πξφζσπν ην νπνίν απαηηεί ηελ παξαιαβή απνζθεπψλ πνπ παξαδφζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ δελ πξνζθνκίδεη ην «έγγξαθν παξάδνζεο ησλ απνζθεπψλ θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ» (Baggage Check) (αλ έρεη εθδνζεί ηέηνην) θαη δελ ηαπηνπνηεί ηηο Απνζθεπέο κε ηελ Δηηθέηα αλαγλψξηζεο απνζθεπψλ, ζα ηνπ παξαδψζνπκε ηηο Απνζθεπέο κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ην πξφζσπν ζα απνδείμεη κε ηθαλνπνηεηηθφ θαηά ηελ θξίζε καο ηξφπν ην δηθαίσκά ηνπ επί ησλ απνζθεπψλ. 8.9 Εώα Αλ ζπκθσλήζνπκε λα κεηαθέξνπκε ηα δψα ζαο, απηά ζα κεηαθεξζνχλ σο απνζθεπέο πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζ εκάο θαηά ηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ θαη ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα δψα, φπσο ελδεηθηηθά ζθχινη, γάηεο, νηθφζηηα πηελά θαη άιια θαηνηθίδηα κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεια θινπβηά θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηζρχνληα έγγξαθα, ηδίσο πηζηνπνηεηηθά πγείαο θαη πηζηνπνηεηηθά εκβνιηαζκνχ, άδεηεο εηζφδνπ θαη άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ρψξεο εμφδνπ, εηζφδνπ ή δηέιεπζεο. Αλ δελ ηεξεζνχλ ηα παξαπάλσ, δελ ζα γίλνπλ απνδεθηά γηα κεηαθνξά. Ζ κεηαθνξά δψσλ πηζαλφλ λα ππφθεηηαη ζε άιινπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εκάο θαη νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη ζε εζάο εθφζνλ δεηεζνχλ ή ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) αλ γίλεη δεθηφ σο Απνζθεπή, ην δψν καδί κε ην θινπβί θαη ην θαγεηφ ηνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δσξεάλ κεηαθεξφκελν βάξνο απνζθεπψλ θαη ζπληζηνχλ επηπιένλ απνζθεπέο, γηα ηηο νπνίεο είζηε ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζεηε ηελ αλάινγε ρξέσζε ζθχινη-νδεγνί πνπ ζπλνδεχνπλ επηβάηεο κε αλαπεξίεο ζα κεηαθέξνληαη δσξεάλ επηπξνζζέησο ησλ δσξεάλ κεηαθεξφκελσλ απνζθεπψλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εκάο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο εθφζνλ δεηεζνχλ ή ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ζπκβνπιεπζείηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Σχκβαζεο ή ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ θαη εθφζνλ δελ έρνπκε ακέιεηα δελ επζπλφκαζηε γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ, ή ηελ απψιεηα, αζζέλεηα ή ζάλαην ελφο δψνπ πνπ έρνπκε ζπκθσλήζεη λα κεηαθέξνπκε δελ θέξνπκε νπνηαδήπνηε επζχλε γηα θάπνην δψν, πνπ δελ έρεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα εμφδνπ, εηζφδνπ, πγείαο ή νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν ή ηε δηέιεπζε ελφο δψνπ απφ κηα ρψξα, πνιηηεία ή πεξηνρή. Τν πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ην δψν, πξέπεη λα καο απνδεκηψζεη γηα φια ηα πξφζηηκα, έμνδα, απψιεηεο ή δεκίεο πνπ επιφγσο επηβιήζεθαλ ή θαηαβιήζεθαλ απφ εκάο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ.

15 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ, ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ΚΑΗ ΑΚΤΡΩΔΗ ΠΣΖΔΩΝ 9.1 Ππόγπαμμα δπομολογίων Οη ψξεο δηελέξγεηαο ησλ πηήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα δξνκνινγίσλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηαμηδέςεηε. Γελ εγγπφκαζηε έλαληη ζαο ηηο θαηά ηα παξαπάλσ ψξεο θαη δελ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζπκβάζεσο ζαο κε εκάο Πξηλ απνδερζνχκε ηελ θξάηεζή ζαο, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα πηήζεο πνπ ηζρχεη εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζα αλαγξαθεί ζην Δηζηηήξηφ ζαο. Δίλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπκε ηελ ψξα πηήζεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο. Αλ καο ρνξεγήζεηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαηά ηελ θξάηεζε, ζα πξνζπαζήζνπκε είηε εκείο είηε νη Δγθεθξηκέλνη Πξάθηνξέο καο λα ζαο εηδνπνηήζνπκε γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία επαθήο πνπ καο δψζαηε. Με ηελ επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο δηαζέηεηε ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο ή ην ηζρχνλ δίθαην αλ, κεηά ηελ αγνξά ησλ Δηζηηεξίσλ ζαο, θάλνπκε θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα πηήζεο ε νπνία δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ εζάο θαη δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα θάλνπκε θξάηεζε ζε ελαιιαθηηθή πηήζε πνπ απνδέρεζηε, έρεηε δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεηε θαηαβάιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10.2 παξαθάησ. 9.2 Ακςπώζειρ, Καθςζηεπήζειρ, Άπνηζη επιβίβαζηρ, Αναδπομολόγηζη (Rerouting), κ.λπ Θα ιάβνπκε θάζε απαξαίηεην κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο κεηαθνξάο ζαο θαη/ή ηεο κεηαθνξάο ησλ απνζθεπψλ ζαο. Καηά ηε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ αθχξσζε ηεο πηήζεο κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, λα θαλνλίζνπκε λα εθηειεζηεί ε πηήζε γηα ινγαξηαζκφ καο απφ άιινλ αεξνκεηαθνξέα Σε πεξίπησζε άξλεζεο επηβίβαζεο, αθχξσζεο ή κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πηήζεηο καο ζα ζαο ρνξεγήζνπκε βνήζεηα θαη/ή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλ. (EΚ) 261/2004, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο γηα κειέηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com) 9.3 Σοποθέηηζη ζε ανώηεπη ή καηώηεπη θέζη Αλ ζαο ηνπνζεηήζνπκε ζε θαηεγνξία ππεξεζηψλ αλψηεξε απφ απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξηφ ζαο, δελ ζα ζαο δεηήζνπκε επηπιένλ ρξέσζε. Αλ ζαο ηνπνζεηήζνπκε ζε θαηεγνξία ζέζεο/ ππεξεζηψλ θαηψηεξε απφ απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξηφ ζαο, ζα ζαο απνδεκηψζνπκε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλ. (EK) 261/2004, ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο γηα κειέηε ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.flytap.com). 9.4 Πεπιζζόηεπα αεποδπόμια Σε πεξίπησζε πνπ κηα πφιε ή πεξηνρή εμππεξεηείηαη απφ πεξηζζφηεξα αεξνδξφκηα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν παξαπάλσ ζαο πξνζθέξνπκε πηήζε ζην ελαιιαθηηθφ αεξνδξφκην ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είραηε ζηελ θξάηεζή ζαο, ζα αλαιάβνπκε ην θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά ζαο απφ ην σο άλσ ελαιιαθηηθφ αεξνδξφκην ζην αεξνδξφκην πνπ είραηε ζηελ θξάηεζή ζαο ή ζε θνληηλφ πξννξηζκφ πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη καδί καο. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΥΡΖΜΑΣΩΝ 10.1 Δπιζηποθή σπημάηων Οξηζκέλα Δηζηηήξηα πσινχληαη ζε κεησκέλνπο λαχινπο, γηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πιήξεο ή κεξηθή επηζηξνθή ρξεκάησλ. Θα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα ελφο Δηζηηεξίνπ ή νπνηνδήπνηε κε ρξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ, πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ λαχιν πνπ θαηαβάιαηε σο αθνινχζσο:

16 εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν 10 ζα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα ζην πξφζσπν πνπ θαηνλνκάδεηαη ζην εηζηηήξην ή ζην πξφζσπν πνπ πιήξσζε ην εηζηηήξην, εθφζνλ εκθαλίζεη επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ πιεξσκή Αλ έλα Δηζηηήξην έρεη πιεξσζεί απφ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ θαηνλνκαδφκελν ζην εηζηηήξην Δπηβάηε θαη ην Δηζηηήξην αλαγξάθεη φηη ηζρχεη πεξηνξηζκφο ζηελ επηζηξνθή ζα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα κφλν ζην πξφζσπν πνπ πιήξσζε ην εηζηηήξην ή ζε φπνηνλ καο ππνδείμεη ην πξφζσπν απηφ Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρακέλσλ Δηζηηεξίσλ, νη επηζηξνθέο ζα γίλνληαη κε ηελ παξάδνζε ζ εκάο ηνπ εηζηηεξίνπ, θαζψο θαη φισλ ησλ κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ Απνθνκκάησλ πηήζεο Μη οικειοθελείρ επιζηποθέρ Με ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Όξσλ Μεηαθνξάο ή ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, αλ δελ ζηακαηήζνπκε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή ζε νπνηαδήπνηε Σπκθσλεζείζα ζηάζε, αλ επζπλφκαζηε γηα ηελ απψιεηα πηήζεο αληαπφθξηζεο γηα ηελ νπνία έρεηε επηβεβαησκέλε ζέζε ή αλ αξλεζνχκε λα ζαο κεηαθέξνπκε γηαηί ηζρχεη απαγνξεπηηθφ ζήκα γηα ην πξφζσπφ ζαο, ην πνζφ επηζηξνθήο ζα είλαη: αλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαλέλα κέξνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο - πνζφ πνπ ηζνχηαη κε ηνλ θαηαβιεζέληα λαχιν ζπλ, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην κέξνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο, ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο, ζα είλαη ίζν κε ηνλ ηζρχνληα λαχιν ησλ Απνθνκκάησλ ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Υπφ ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε νη θφξνη, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ Οικειοθελείρ Δπιζηποθέρ Αλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαλέλα κέξνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο ζα είλαη ίζν κε ηνλ θαηαβιεζέληα λαχιν ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ λαχιν πνπ πιεξψζαηε κείνλ δηαρεηξηζηηθά ηέιε, αθπξσηηθά θαη ηνπο ηζρχνληεο επηλαχινπο ζπλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ Αλ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην κέξνο ηνπ Δηζηηεξίνπ ζαο, ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο ζα είλαη ίζν κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαηαβιεζέληνο λαχινπ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Ναχισλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ λαχιν πνπ πιεξψζαηε θαη ηνπ λαχινπ πνπ ηζρχεη γηα ην ηαμίδη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ, γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εηζηηήξην κείνλ δηαρεηξηζηηθά ηέιε, αθπξσηηθά θαη ηνπο ηζρχνληεο επηλαχινπο ζπλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο επηβάηε ή κέινπο ηεο άκεζεο νηθνγελείαο ηνπ θαη θαηφπηλ ηεο ιήςεσο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ θαη απνδεηθηηθψλ ηεο νηθνγελεηαθήο ζρέζεο, ζα επηζηξέςνπκε νιφθιεξν ηνλ λαχιν πνπ θαηαβιήζεθε αλ ν ζάλαηνο επήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ν ζάλαηνο επήιζε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ, πνζφ ίζν κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πιήξνπο λαχινπ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηνπ λαχινπ πνπ ηζρχεη γηα ηα ζθέιε/ηελ θαηεγνξία ηεο πηήζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Υπφ ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, ζα ιεθζνχλ ππφςε νη θφξνη, ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ θαη ηζρχνπλ γηα ηα ζθέιε ηεο πηήζεσο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.

17 10.4 Δπιζηποθή σπημάηων απολεζθένηων ειζιηηπίων Αλ ράζεηε ην Δηζηηήξην ζαο ή θάπνην ηκήκα απηνχ, ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηά ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ εηζηηεξίνπ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη θαηά ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ε απψιεηά ηνπ θαη αθνχ θαηαβάιεηε εχινγν δηαρεηξηζηηθφ ηέινο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: ην απνιεζζέλ Δηζηηήξην ή ην απνιεζζέλ ηκήκα ηνπ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηεζεί ή αληηθαηαζηαζεί ή επηζηξαθεί ην αληίηηκφ ηνπ (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε, επηζηξνθή ρξεκάησλ ή αληηθαηάζηαζε νθείιεηαη ζε δηθή καο ακέιεηα) θαη ην πξφζσπν, ζην νπνίν γίλεηαη ε επηζηξνθή, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, κε ηε κνξθή πνπ έρνπκε εκείο νξίζεη, λα επηζηξέςεη ζε εκάο ην πνζφ ζηελ πεξίπησζε απάηεο θαη/ή ζηελ έθηαζε πνπ ην απνιεζζέλ εηζηηήξην ή ην απνιεζζέλ ηκήκα ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμαπάηεζε ή ε ρξήζε νθείιεηαη ζε δηθή καο ακέιεηα) Αλ ράζνπκε εκείο ή ν Δγθεθξηκέλνο Πξάθηνξάο καο ην Δηζηηήξην ή κέξνο απηνχ ζα επζπλφκαζηε γηα ηελ ελ ιφγσ απψιεηα Γικαίωμα άπνηζηρ επιζηποθήρ σπημάηων Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ, κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ελφο Δηζηηεξίνπ, φηαλ ε αίηεζε γηα επηζηξνθή ιακβάλεη ρψξα κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ εηζηηεξίνπ Δάλ δελ απνδείμεηε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν φηη έρεηε άδεηα παξακνλήο ζε νξηζκέλε ρψξα ή φηη ζα αλαρσξήζεηε απφ ηε ρψξα απηή κε άιιν αεξνκεηαθνξέα ή κε άιια κέζα κεηαθνξάο, έρνπκε δηθαίσκα λα αξλεζνχκε ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ ελφο Δηζηηεξίνπ, πνπ πξνζθνκίδεηαη ζ εκάο ή ζε θξαηηθά φξγαλα σο απφδεημε ηεο πξφζεζεο ζαο λα αλαρσξήζεηε απφ ηε ρψξα απηή Νόμιζμα Γηαηεξνχκε ην δηθαίσκά καο λα επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ην ίδην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Δηζηηεξίνπ Ππόζωπο πος επιζηπέθει ηα σπήμαηα Μφλν ν αεξνκεηαθνξέαο πνπ έρεη αξρηθψο εθδψζεη ην Δηζηηήξην ν δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνο πξάθηνξάο ηνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη νηθεηνζειείο επηζηξνθέο ρξεκάησλ Υπονικά διαζηήμαηα επιζηποθήρ σπημάηων Υπφ ηνπο φξνπο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζην παξφλ άξζξν 10 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθφζνλ δηθαηνχζηε επηζηξνθή ρξεκάησλ εηζηηεξίνπ πνπ αγνξάζαηε απεπζείαο απφ εκάο, ζα ζαο επηζηξέςνπκε ηα ρξήκαηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζε επηά (7) εξγάζηκεο κέξεο αλ ην εηζηηήξην είρε αγνξαζηεί κε πηζησηηθή θάξηα ή ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο αλ απηφ είρε αγνξαζηεί κε κεηξεηά ή ηξαπεδηθή επηηαγή Αλ γηα ην Δηζηηήξηφ ζαο δελ επηηξέπεηαη ε επηζηξνθή ρξεκάησλ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζαο επηζηξέςνπκε ππφ ηνπο φξνπο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ κε ηνλ λαχιν θαη αλαγξάθνληαη εθεί. Ζ ελ ιφγσ επηζηξνθή ζα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ηδίσο σο πξνο ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10.8 παξαπάλσ.

18 ΑΡΘΡΟ 11 ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΟΤ 11.1 Γενικά Δάλ θξίλνπκε φηη ζπκπεξηθέξεζηε εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο κε ηξφπν πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ην αεξνζθάθνο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή αληηθείκελν εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο ή εάλ εκπνδίδεηε ην πιήξσκα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή αλ δελ ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πιεξψκαηνο, ηδίσο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζην θάπληζκα, ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ή λαξθσηηθψλ, ή εάλ ζπκπεξηθέξεζηε θαηά ηξφπν πνπ πξνθαιεί δπζθνξία, ελφριεζε, δεκία ε ηξαπκαηηζκφ ζε άιινπο επηβάηεο ή ην πιήξσκα, ζα ιάβνπκε φια ηα κέηξα πνπ επιφγσο ζεσξνχκε αλαγθαία γηα λα εκπνδίζνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ηδίσο λα ζαο ζπιιάβνπκε θαη/ή λα ζαο απνβηβάζνπκε απφ ην αεξνζθάθνο. Δλδέρεηαη λα αζθεζεί δίσμε γηα παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ελ πηήζεη θαη ηδίσο γηα εγθιήκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ ζαο απνβηβάζνπκε απφ ην αεξνζθάθνο κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ηελ πεξαηηέξσ κεηαθνξά ζαο πξνο νπνηνδήπνηε ζεκείν. Αλ σο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πεξηζηάζεσλ ζαο απνβηβάζνπκε απφ ην αεξνζθάθνο ή αιιάμνπκε ηελ πνξεία ηνπ αεξνζθάθνπο ζα θιεζείηε λα πιεξψζεηε φια ηα εχινγα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ σο άλσ απνβίβαζε θαη/ή αιιαγή πνξείαο Ζλεκηπονικέρ ςζκεςέρ Γηα ιφγνπο αζθαιείαο απαγνξεχνπκε ή πεξηνξίδνπκε εληφο ηνπ αεξνζθάθνπο ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ηδίσο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, θνξεηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θνξεηψλ ζπζθεπψλ εγγξαθήο, θνξεηψλ ζπζθεπψλ ξαδηνθψλνπ, CD players, ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ζπζθεπψλ κεηάδνζεο (φπσο ησλ ηειεθαηεπζπλφκελσλ παηρληδηψλ θαη walkietalkies). Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε βνεζεκάησλ αθνήο θαη βεκαηνδνηψλ. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 12.1 Από ηπίηα μέπη Δάλ ζπκθσλήζνπκε κε νπνηνδήπνηε ηξίην ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο απφ ηελ αεξνκεηαθνξά ή εάλ εθδψζνπκε εηζηηήξην ή θνππφλη πνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά ή ζηηο ππεξεζίεο (εθηφο απφ ηελ αεξνκεηαθνξά) πνπ παξέρνληαη απφ θάπνην ηξίην, φπσο θξαηήζεηο ζε μελνδνρείν ή κίζζσζε απηνθηλήηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δξνχκε κφλνλ σο εληνινδφρνη ζαο. Οη φξνη ηνπ ηξίηνπ, πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε απηή Δπίγεια Μεηαθοπά Σε πεξίπησζε πνπ παξέρνπκε επηπξφζζεηα επίγεηα κεηαθνξά, απηή ελδέρεηαη λα ππφθεηηαη ζε άιινπο φξνπο. Οη σο άλσ φξνη κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζή ζαο εθφζνλ δεηεζνχλ. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 13.1 Γενικά Φέξεηε ηελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζεσξήζεσλ (βίδεο) θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ζαο κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο, λφκνπο, απνθάζεηο, εληνιέο θαη ηαμηδησηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρσξψλ αλαρψξεζεο, πξννξηζκνχ ή δηέιεπζεο Γελ θέξνπκε επζχλε απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε Δπηβάηε γηα ηηο ζπλέπεηεο παξάιεηςεο απηνχ λα εθδψζεη ηα έγγξαθα ή ηε βίδα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζην άξζξν ή λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο θαλνληζκνχο, λφκνπο, απνθάζεηο, εληνιέο θαη ηαμηδησηηθέο απαηηήζεηο θαλφλεο ή νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην άξζξν Σαξιδιωηικά έγγπαθα Πξηλ απφ ην ηαμίδη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε φια ηα έγγξαθα εμφδνπ, δηέιεπζεο, εηζφδνπ, πγείαο θαη άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ λφκν, θαλνληζκφ, απφθαζε ή άιινπο θαλφλεο

19 ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ θαη ππνρξενχζηε λα καο επηηξέςεηε λα ιάβνπκε θαη δηαηεξήζνπκε αληίγξαθα απηψλ. Δθφζνλ ζαο δεηεζεί ζα πξέπεη λα παξαδψζεηε ην δηαβαηήξηφ ζαο ή ηζφηηκν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ αεξνζθάθνπο κέρξη ην ηέινο ηεο πηήζεο. Δπηθπιαζζφκεζα ηνπ δηθαηψκαηφο καο λα αξλεζνχκε ηε κεηαθνξά ζαο, εάλ δελ ζπκκνξθψλεζηε κε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ή εάλ ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθά ζαο δελ θαίλεηαη λα είλαη νξζά Άπνηζη ειζόδος Δάλ ζαο αξλεζνχλ ηελ είζνδν ζε θάπνηα ρψξα, ζα θέξεηε ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πξνζηίκνπ, πνηλήο, θχξσζεο ή ρξέσζεο πνπ επηβιήζεθε ζ εκάο απφ νπνηαδήπνηε θξαηηθή αξρή ηεο εκπιεθφκελεο ρψξαο, γηα ηελ πιεξσκή ελδερφκελεο ρξέσζεο γηα ηελ θξάηεζή ζαο πνπ επηβιήζεθε ζε εκάο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε έμνδα πνπ επιφγσο θαηαβάιινπκε ή ζπκθσλνχκε λα θαηαβάιινπκε θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζαο απφ ηε ρψξα απηή.. Τν πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε γηα ηε κεηαθνξά ζαο κέρξη ην ζεκείν άξλεζεο εηζφδνπ δελ ζα επηζηξαθεί απφ εκάο Δςθύνη επιβαηών για ππόζηιμα, έξοδα κπάηηζηρ κλπ. Αλ καο δεηήζνπλ λα πιεξψζνπκε νπνηνδήπνηε πξφζηηκν, πνηλή, ηέινο, ρξέσζε, θχξσζε ή επηβάξπλζε εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζήο ζαο κε λφκνπο, θαλνληζκνχο, απνθάζεηο, απαηηήζεηο ή άιιεο ηαμηδησηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ ή εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ζαο λα πξνζθνκίζεηε ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα καο απνδεκηψζεηε γηα νπνηνδήπνηε πνζφ κε ην νπνίν επηβαξπλζήθακε γηα ηνλ ιφγν απηφ. Θα ζπκςεθίζνπκε ην πνζφ ή ην έμνδν απηφ κε ηελ αμία ηκήκαηνο ηνπ εηζηηεξίνπ ζαο πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη/ή ηπρφλ πνζά, πνπ αλήθνπλ ζε εζάο θαη βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή καο Σελωνειακόρ έλεγσορ Αλ ζαο δεηεζεί, ζα πξέπεη λα είζηε παξψλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Απνζθεπψλ ζαο απφ ηεισλεηαθέο ή άιιεο θξαηηθέο αξρέο. Γελ επζπλφκαζηε έλαληί ζαο γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πθίζηαζζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ή ιφγσ ηεο κε παξνπζίαο ζηνλ ελ ιφγσ έιεγρν Έλεγσορ αζθαλείαρ Δίζηε ππνρξεσκέλνη λα απνδερζείηε νπνηνδήπνηε έιεγρν αζθαιείαο ζε εζάο θαη ηηο απνζθεπέο ζαο απφ θξαηηθέο αξρέο, νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ, αεξνκεηαθνξείο ή απφ εκάο. ΑΡΘΡΟ 14 ΓΗΑΓΟΥΗΚΟΗ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΔΗ Ζ κεηαθνξά πνπ εθηειείηαη απφ εκάο θαη άιινπο αεξνκεηαθνξείο κε έλα εηζηηήξην ή κε έλα Σπλδπαζκέλν εηζηηήξην (Conjunction Ticket) ζεσξείηαη σο κία εληαία κεηαθνξά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Σπκβάζεσο. Δθηζηνχκε, σζηφζν, ηελ πξνζνρή ζαο ζην άξζξν παξαθάησ. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΕΖΜΗΑ Ζ επζχλε ηεο TAP PORTUGAL φπσο θαη ε επζχλε θάζε αεξνκεηαθνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζην ηαμίδη ζαο, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο φξνπο αεξνκεηαθνξάο. Οη φξνη ηεο δηθήο καο επζχλεο είλαη νη αθφινπζνη: Δάλ δελ νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζηνπο παξφληεο φξνπο, ε δηεζλήο αεξνκεηαθνξά, φπσο νξίδεηαη ζηε Σχκβαζε ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο πεξί επζχλεο ηεο Σχκβαζεο.

20 Ζ επζχλε καο πξνο απνδεκίσζε γηα Εεκία ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο ζε Δπηβάηε πνπ νθείιεηαη ζε αηχρεκα δελ ππφθεηηαη ζε θάπνην νηθνλνκηθφ φξην είηε νξηδφκελν απφ λφκν, ζπλζήθε ή ζχκβαζε Ζ ππνρξέσζε αζθάιηζεο πνπ ηίζεηαη κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔOΚ) 2407/92 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 23 εο Ηνπιίνπ 1992 έρεη ηελ έλλνηα φηη απαηηεί απφ εκάο λα έρνπκε αζθαιηζηηθή θάιπςε κέρξη ην φξην ηνπ χςνπο ηεο επζχλεο πνπ ηίζεηαη ζην άξζξν θαησηέξσ θαη πάλσ απφ ην φξην απηφ κέρξη ελφο επιφγνπ επηπέδνπ Γηα νπνηαδήπνηε Εεκία κέρξη ηνπ χςνπο ησλ ΔΤΓ δελ ζα απνθιείζνπκε ή πεξηνξίζνπκε ηελ επζχλε καο, απνδεηθλχνληαο φηη εκείο ή νη πξάθηνξέο καο έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο Εεκίαο ή φηη ήηαλ αδχλαην γηα εκάο ή ηνπο πξάθηνξέο καο λα ιάβνπκε απηά ηα κέηξα Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη εθαξκνζηέα ε Σχκβαζε ηνπ Μφληξεαι ηα πξνβιεπφκελα ζην παξαπάλσ άξζξν δελ ηζρχνπλ γηα απαηηήζεηο νη νπνίεο αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ άζθεζήο ηνπο εγείξνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο αζθάιηζεο ή παξφκνηνπο νξγαληζκνχο (εθηφο αλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί είλαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο ππφθεηληαη ζηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηε Σχκβαζε θαη ζε φιεο ηηο εθεί πξνβιεπφκελεο ελζηάζεηο Παξά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν παξαπάλσ, αλ απνδείμνπκε φηη ε Εεκία πξνθιήζεθε απφ ακέιεηα ή ζπληξέρνπζα ακέιεηα ηνπ ηξαπκαηηζζέληνο ή ζαλφληνο Δπηβάηε κπνξνχκε λα απαιιαγνχκε πιήξσο ή κεξηθψο απφ ηελ επζχλε καο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην Θα ρνξεγήζνπκε ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε (15) κέξεο κεηά ηελ εμαθξίβσζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ηηο απαξαίηεηεο πξνθαηαβνιέο πξνθεηκέλνπ απηφ λα αληηκεησπίζεη ηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο ηνπ αλάγθεο θαηά πνζφ αλάινγν κε ηε Εεκία πνπ ππέζηε Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν παξαπάλσ νη πξνθαηαβνιέο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ δελ ζα είλαη ρακειφηεξεο απφ ην αληίζηνηρν ζε Δπξψ ησλ ΔΤΓ αλά Δπηβάηε Τν γεγνλφο φηη ρνξεγνχκε πξνθαηαβνιή δελ ζεκαίλεη αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο απφ εκάο Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν παξαπάλσ ή ζε πεξηζηάζεηο φπνπ αθνινχζσο απνδεηθλχεηαη φηη ε Εεκία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ή ζπληξέρνπζα ακέιεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έιαβε ηελ πξνθαηαβνιή ή φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δελ δηθαηνχην λα ιάβεη απνδεκίσζε, ε πξνθαηαβνιή πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην άξζξν παξαπάλσ δελ είλαη επηζηξέςηκε Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 9 παξαπάλσ ή ζε δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ αλ δελ απνδείμνπκε φηη εκείο, νη εξγαδφκελνη ή νη αληηπξφζσπνί καο έρνπκε ιάβεη φια ηα κέηξα πνπ επιφγσο απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ηεο Εεκίαο ή φηη ήηαλ αδχλαην γηα εκάο ή απηνχο λα ιάβνπκε ηέηνηα κέηξα, νπφηε θαη δελ ζα επζπλφκαζηε θαζφινπ, ε επζχλε καο γηα δεκία νθεηιφκελε ζε θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά αηφκσλ πεξηνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζε επξψ ησλ ΔΤΓ αλά επηβάηε Ζ επζχλε καο γηα δεκία ζε Απνζθεπέο ή ιφγσ θαζπζηέξεζεο απηψλ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο ζχκθσλα κε ηε Σχκβαζε, νη νπνίνη δελ ηζρχνπλ εάν εζείο απνδείμεηε φηη ε δεκία ή ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε δηθή καο ή ησλ εξγαδνκέλσλ ή

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα