Ηδοµή των λιπαρών οξέων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηδοµή των λιπαρών οξέων"

Transcript

1 Μεµβρανική Μεταφορά

2 Ηδοµή των λιπαρών οξέων

3

4

5 Λιπαρά οξέα-λιπίδια- µεµβράνες

6 Κυτταρικές µεµβράνες: ρόλος διαχωριστικού τοίχους

7 ιαφορετικές λειτουργίες της κυτταρικής µεµβράνης

8 Ενδoκυτταρικές µεµβράνες στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς

9 Η λιπιδική διπλοστιβάδα

10 A typical membrane lipid molecule

11 A phosphatidylcholine (PC) molecule φωσφατιδυλοχολίνη

12 3 είδη µεµβρανικών λιπιδίων φωσφολιπίδια στερόλες γλυκολιπίδια

13 A hydrophilic molecule in water A hydropobic molecule in water

14

15 A phospholipid bilayer

16 Phospholipid bilayers close in on themselves to form sealed compartments

17 υο είδη συνθετικών λιπιδικών διπλοστιβάδων χρησιµοποιούνται πειραµατικά Λιποσώµατα Συνθετική διπλοστιβάδα

18 Λιποσώµατα

19 Συνθετική λιπιδική διπλοστιβάδα

20 Κινητικότητα των φωσφολιπιδίων

21 Ο ρόλος της χοληστερόλης

22 Η λιπιδική διπλοστιβάδα είναι ασύµµετρη

23 Ο ρόλος των φλιππασών στη βιοσύνθεση της λιπιδικής διπλοστιβάδας

24 Budding and fusing of a membrane vesicle

25 Σχετική διαπερατότητα της λιπιδικής διπλοστιβάδας

26 Υψηλή επιλεκτικότητα των βιολογικών µεµβρανών Ειδικά συστήµατα µεταφοράς: 1. Ρυθµίζουν τον κυτταρικό όγκο και διατηρούν το κυτταρικό ph και την ιοντική σύσταση σε αυστηρώς καθορισµένα όρια 2. Εξάγουν και συγκεντρώνουν µεταβολίτες και δοµικά υλικά, ενώ αποβάλλουν τοξικές ουσίες 3. ηµιουργούν βαθµιδώσεις ιοντικών συγκεντρώσεων Απαραίτητες για τη διεγερσιµότητα µυών και νεύρων

27 Μεταφορά Παθητική G < 0 Αυθόρµητη Ενεργή G>0 Απαιτεί παροχή ελεύθερης ενέργειας Μη φορτισµένα µόρια: G = RTln (c2/c1) Φορτισµένα µόρια: G = RTln (c2/c1) + ΖF V

28 Παθητική µεταφορά : κανάλια (Channels) Ενεργή µεταφορά : αντλίες (Pumps) κατανάλωση ενέγειας - υδρόλυση ATP - βαθµίδωση ιόντων (πρωτονίων)

29

30

31

32 ΗΝa + /K + ATPάση (Αντλία) ΗΝa+/K+ ATPάση είναι τµήµα της αντλίας Νa+/K+. Η υδρόλυση του ATP παρέχει την ενέργεια για την ενεργή µεταφορά αυτών των ιόντων

33 Μηχανισµός: 1. Η ATPάση φωσφορυλιώνεται από το ATP µόνο όταν υπάρχουν ιόντα Μg και Να 2. Το φωσφορυλιωµένο ενδιάµεσο υδρολύεται µόνο όταν υπάρχουν ιόντα Κ+ Σύζευξη µεταξύ υδρόλυσης ATP και µεταφοράς ιόντων Αλλα παραδείγµατα σύζευξης σε βιολογικά συστήµατα: -Αναπνευστική αλυσίδα και παραγωγή ATP στα µιτοχόνδρια -Μυική συστολή και υδρόλυση

34 Κοινό ενδιάµεσο σε όλες τις εκατοντάδες P-type ATPάσες β-ασπαραγινυλο-φωσφορικό ή φωσφοασπαρτικό

35 Βασικές αρχές για τη λειτουργία µιας αντλίας (Jardetzky, 1966): 1.Kοιλότητα αρκετά µεγάλη για να δέχεται ένα µικρό µόριο ή ιόν 2. ύο στεροδιατάξεις ώστε η κοιλότητα να ανοίξει προς το εσωτερικό στη µια µορφή της και προς το εξωτερικό στην άλλη 3. Η συγγένεια προς το µεταφερόµενο ιόν πρέπει να είναι διαφορετική στις δύο στεροδιατάξεις

36 H ATPάση του ασβεστίου του σαρκοπλασµατικού δικτύου είναι µια P-type ΑΤPάση

37

38 P-type ATPάσες έχουν διατηρηθεί στην εξέλιξη και παίζουν σηµαντικούς ρόλους: Η ελεύθερη ενέργεια υδρόλυσης ΑTP οδηγεί σε µεµβρανική µεταφορά ιόντων ή µορίων µέσω στερεοδοµικών αλλαγών προσθήκης και αποµάκρυνσης φωσφορικής οµάδας σε διατηρηµένα ασπαρτικά κατάλοιπα Φλιππάση: P-type ATPάση που µεταφέρει λιπίδια

39 Στα ευκαρυωτικά κύτταρα υπάρχουν τρία βασικά είδη ATPασών που µεταφέρουν ιόντα 1. P-type (100 kda) 2. V-type (µόνο πρωτόνια, 400 kda) 3. F-type (σύνθεση ΑΤP, 600 kda µιτοχόνδρια) Στα βακτήρια, µόνο P- και F- type V-type των ευκαρυωτικών : ενδοκυττάρωση και εξωκυττάρωση

40 Οι δευτεροταγείς µεταφορείς χρησιµοποιούν όχι υδρόλυση ATP σαν ενέργεια αλλά βαθµίδωση συγκέντρωσης για τη µεταφορά κάποιου άλλου ιόντος ή µορίου ιατηρηµένες µοριακές µηχανές σε βακτήρια, αρχαία και ευκαρυωτικούς οργανισµούς 160 πρωτείνες (από τις 4000 συνολικά) στο E. coli

41 αντιµεταφορείς συµµεταφορείς

42 Παράδειγµα: ιαπεράση λακτόζης

43 Μεταγωγή ενέργειας (energy transduction) από µεµβρανικές πρωτείνες 1. ηµιουργία βαθµίδωσης Να+ µέσω υδρόλυσης ATP 2. Χρήση της βαθµίδωσης Να+ για τη µεταφορά γλυκόζης

44 Ηβαθµίδωση συγκεντρώσεων ιόντων (κυρίως Να+ και Η+) χρησιµοποιείται σαν πηγή ενέργειας για τη µεταφορά άλλων µορίων

45 Ιατρικές εφαρµογές: MDR kai CFTR: ΑΒC transporters 79 τέτοιες πρωτείνες στο Ε. coli

46 Στα βακτήρια, οι µεµβρανικές περιοχές και οι περιοχές πρόσδεσηςatp ανήκουν σε διαφορετικές πολυπετιδικές αλυσίδες ιαπεράση της Ιστιδίνης

47 Μεµβρανική Μεταφορά - Κανάλια Ιόντων

48 Αντιβιοτικά µεταφοράς: φορείς ή διαµορφωτές καναλιών Αυξάνουν τη διαπερατότητα της µεµβράνης σε ιόντα Βαλινοµυκίνη (κυκλικό µόριο): φορέας Κ+ Γραµµισιδίνη Α (γραµµικό µόριο): ιαµορφωτής καναλιού

49 Εξειδικευµένα κανάλια µεταφέρουν ιόντα µέσω µεµβρανών Αντλίες και δευτερογενείς µεταφορείς: χιλιάδες ιόντα/δευτερόλεπτο Κανάλια ιόντων: 1000 φορές πιο γρήγορα Τα κανάλια ιόντων είναι εξαιρετικά εξειδικευµένες µοριακές µηχανές που ανταποκρίνονται σε φυσικές και χηµικές αλλαγές του περιβάλλοντος µέσω δοµικών αλλαγών

50 Χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Εξειδίκευση για τα ιόντα που µεταφέρουν 2. Υπάρχουν σε δύο καταστάσεις: ανοιχτή και κλειστή 3. Μετάπτωση από την ανοιχτή στην κλειστή κατάσταση είναι ελεγχόµενη: ύο ειδών ελεγχόµενα κανάλια a. ligand-gated b. voltage-gated 4. H ανοιχτή κατάσταση µπορεί αυθόρµητα να µετατραπεί σε ανενεργή κατάσταση

51

52 Η πειραµατική µέτρηση της αγωγιµότητας µεσω της τεχνικής patch-clamp δείχνει την ενεργότητα ενός καναλιού Πλεονεκτήµατα: - µέτρηση στο κυτταρικό περιβάλλον (µεµβράνη) -µέτρηση ενεργότητας ενός µόνο µορίου

53 Η µεγάλη συγγένεια της τετροδοτοξίνης για το κανάλι νατρίου (Κι=1 nm) βoήθησε στην αποµόνωση και στον καθαρισµό του

54 Το κανάλι νατρίου

55 Σχέσεις πρωτοταγούς δοµής των καναλιών ιόντων

56 Ηδοµή του καναλιού καλίου Τέσσερεις υποµονάδες, οµή κώνου, µε το µεγαλύτερο άνοιγµα εσωτερικά του κυττάρου

57 Το µονοπάτι µέσα από ένα κανάλι Κ+ Εξωτερικό κυττάρου Στένωση αφυδατωµένο ιόν Εσωτερικό κυττάρου Υδατικό περιβάλλον ενυδατωµένο ιόν

58 «Φίλτρο» επιλεκτικότητας του καναλιού Κ+ Αλληλουχία TVGYG (selectivity filter) στη στένωση του καναλιού

59 Ερώτηση: Γιατί το κανάλι Κ+ µεταφέρει το Κ+ πολύ πιο αποτελεσµατικά από το Να+?

60

61

62

63

64 Ερώτηση: Γιατί το κανάλι Κ+ µεταφέρει το Κ+ πολύ πιο αποτελεσµατικά από το Να+? Απάντηση: Το κανάλι πληρώνει το ενεργειακό κόστος αφυδάτωσης µέσω ευνοϊκών αλληλεπιδράσεων στη στένωση του φίλτρου εξειδίκευσης

65 Ηδοµή του καναλιού Κ+ εξηγεί την ταχύτητα µεταφοράς του ιόντος

66 Ηεπιλεκτικότητα του καναλιού Να+ βασίζεται εν µέρει στην στερική παρεµπόδιση

67 Ball and chain model για την απενεργοποίηση του καναλιού Κ+

68 Απενεργοποίηση του καναλιού Κ+

69

70 Μεµβρ. υναµικό ισσοροπίας

71

72 Θετική επανατροφοδότηση µεταξύ εκπόλωσης και εισόδου Να+ Αποτέλεσµα: Μια πολύ αποδοτική µετάδοση σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις Ενα πολύ µικρό µέρος των ιόντων Να+ και Κ+ (1 στο 10 6 ) στα νευρικά κύτταρα διασχίζει την κυτταρική µεµβράνη κατά τη διάρκεια του δυναµικού ενεργείας

73

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πέρα από τις εξειδικεύσεις που παρουσιάζει στο µεταβολισµό κάθε όργανο, όλα µπορούν να πραγµατοποιούν σε κάποιο βαθµό τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ιατρικής Εργαστήριο Βιοχηµείας ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι Πληροφορίες για το µάθηµα Οδηγός µελέτης Σκοποί Δεξιότητες Αναλυτική Ύλη Βιβλιογραφία Υλικό Φροντιστηρίων Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by:

This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Neuroscience: The Science of the Brian This is the Greek language translation of the public education booklet. This translation was made for The BNA by: Dr Stella G. Giakoumaki, Dept of Psychiatry & Behavioural

Διαβάστε περισσότερα

Jeremy M. Berg. Johns Hopkins University School of Medicine. John L. Tymoczko. Carleton College. Lubert Stryer. Stanford University.

Jeremy M. Berg. Johns Hopkins University School of Medicine. John L. Tymoczko. Carleton College. Lubert Stryer. Stanford University. Jeremy M. Berg Johns opkins University School of Medicine John L. Tymoczko Carleton College Lubert Stryer Stanford University μπ Ã ª π Απόδοση στα ελληνικά: Αλέξης Αλετράς Θεώνη Βαλκανά Διονύσιος Δραΐνας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά αντιοξειδωτικά

Φυσικά αντιοξειδωτικά Φυσικά αντιοξειδωτικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ, ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τραντάς Μάνος, τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Το Ο 2 αν και απαραίτητο για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65%

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65% NEPO Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις θρεπτικές ύλες περιλαμβάνεται και το νερό. H θρεπτική αυτή ύλη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, αν σκεφθεί κανείς ότι χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών, και είναι από τα πιο σημαντικές πρώτες ύλες τροφίμων. Στις αναπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, το ψωμί παρέχει στον

Διαβάστε περισσότερα