ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα , εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο (Φξαγθνύδε 11 θαη Αι. Πάληνπ, Τ.Κ , Καιιηζέα), κεηαμύ: Αθελόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, θαινύκελεο εθεμήο, ράξηλ ζπληνκίαο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή», πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δπηθνηλσλίαο, θ. Γεώξγην Πεηξνπιάθε, θαη αθ εηέξνπ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Swedish Systems Security Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηώλ Αζθάιεηαο Μνλ. ΔΠΔ, πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, Τζηκηζθή 62, Τ.Κ (κε ΑΦΜ: θαη ΓΟΥ: Γ Θεζζαινλίθεο), λόκηκα εθπξνζσπνύκελε από ηελ θ. Βόληα Μάξζα, εθεμήο θαινπκέλεο ράξηλ ζπληνκίαο «ν Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ ππ αξηζκ / απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δπηθνηλσλίαο ελέθξηλε ην πξαθηηθό ηεο Πεληακεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκώλ θαη απ επζείαο Αλάζεζεο Πξνκεζεηώλ, θαη αλέζεζε ηηο ππεξεζίεο θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ζηέγαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο ζηελ αλσηέξσ ζπκβαιιόκελε εηαηξία, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν θαη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ απνδέρεηαη ηελ παξνρή ησλ θαησηέξσ πεξηγξαθνκέλσλ ππεξεζηώλ ππό ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο παξνύζαο. Άρζρο 1ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θεηκέλνπ επί ηεο νδνύ Φξαγθνύδε κε αξηζκό 11 θαη Αι. Πάληνπ, Τ.Κ , ζηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο από Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε δηεμαγσγή Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ, ε νπνία ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ, ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, θαη ησλ εγθπθιίσλ νδεγηώλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 1

2 Άρζρο 2ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ζην πξνζσπηθό θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα αλαιώζηκα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ππεξεζηώλ. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο επαξθέο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, πνπ ζα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο εξγαζίαο θαη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ εθηειεί, θαζώο θαη ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο εκπεηξία ζε ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο. 3. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ άξηζηε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ. Δηδηθά ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο ηύπνπ screener, ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (ζπξσξείν), πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζηνιή θαηά ην ρξόλν πνπ βξίζθεηαη ζε ππεξεζία. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από ζνβαξόηεηα, ηηκηόηεηα, επγέλεηα, πξνζπκία, δηαθξηηηθόηεηα θαη ερεκύζεηα. 4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε, εληόο 24 σξώλ, αληηθαηάζηαζε ηνπ θύιαθα ή ησλ θπιάθσλ, πνπ εθηεινύλ πιεκκειώο ηα θαζήθνληά ηνπο, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 6. O Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όινπο ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνύλ από πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή πξνζηεζέλησλ απηνύ ή αθόκα θαη από ειαηησκαηηθό εμνπιηζκό, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο. 8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από απηόλ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη επζύλεηαη πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ πνπ ηπρόλ ζα πξνθιεζνύλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ελ γέλεη ιόγσ πηαίζκαηνο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ Αλαδόρνπ είηε ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο θαη ειαηησκαηηθόηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ εμνπιηζκνύ. 9. Ο Αλάδνρνο ξεηώο επζύλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ ή ζπκβνύισλ ή αληηπξνζώπσλ ή πξνζηεζέλησλ απηνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη κε ηελ παξνύζα, θαζώο θαη γηα ηηο ηπρόλ παξεπόκελεο ππνρξεώζεηο. 10. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίδεη όιν ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ηπρόλ εγθεθξηκέλνη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία, αλαθέξνληαο όινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 12. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιύςεη ζε άιια πξόζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηό κόλν ζην βαζκό 2

3 πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η ηήξεζε ησλ θαζεθόλησλ εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ερεκύζεηαο ησλ πξνζώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ. 13. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λ απνθεύγεη ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν πξνβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε εμαίξεζε ηελ απιή αλαθνξά ζην πειαηνιόγηό ηνπ. 14. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα κελ παξαβηάδεη ην ζύλνιν ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνιεί ζε ό,ηη αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο, ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ, ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε θαη ηηο άιιεο αλάινγεο θύζεο παξνρέο θαη νπδέπνηε δύλαηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ησλ ελ ιόγσ παξνρώλ ζην απαζρνινύκελν ζηελ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνζσπηθό, κε ηε δηθαηνινγία όηη ε αλαζέηνπζα Αξρή δελ ηνπ θαηέβαιε ηελ θαλνληζκέλε ακνηβή ή απνδεκίσζε 15. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα νξίδνληαη κε ηέηνην ηξόπν ηα πξόζσπα πνπ ζα θαιύςνπλ ηηο βάξδηεο, νύησο ώζηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο ή θάπνηνη θύιαθεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο πξσηλέο ή απνθιεηζηηθά γηα ηηο απνγεπκαηηλέο βάξδηεο. 16. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηνπ παξαξηήκαηνο (θαζήθνληα θύιαθα). Άρζρο 3ο ΩΡΑΡΙΑ ΦΤΛΑΞΗ - ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ε θύιαμε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη σο εμήο: Από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, κε δύν (2) θύιαθεο ηελ πξσηλή βάξδηα (από ώξα έσο 14.00) θαη έλα (1) θύιαθα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα (από ώξα έσο 22.00). Από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, κε έλα (1) θύιαθα, από ώξα 09:00 έσο 17:00, εθπαηδεπκέλν θαη αδεηνδνηνύκελν, γηα ην ρεηξηζκό ηνπ κεραλήκαηνο ηύπνπ screener, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (ζπξσξείν). Τα Σάββαηα, κε έλα (1) θύιαθα ηελ πξσηλή βάξδηα (από ώξα έσο 14.00) θαη έλα (1) θύιαθα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα (από ώξα έσο 22.00). Τηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο, κε έλα (1) θύιαθα ηελ πξσηλή βάξδηα (από ώξα έσο 14.00) θαη έλα (1) θύιαθα ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα (από ώξα έσο 22.00). Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, επίζεο, λα δηαζέηεη επηπιένλ πξνζσπηθό γηα ηελ παξνρή έθηαθησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο, κε ρξόλν αληαπόθξηζεο κέρξη 3 ώξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο θύιαμεο ζα θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Γελ ζα γίλνληαη δεκόζηα γλσζηέο, νύηε ζα θνηλνπνηνύληαη ή ζα θνηλνινγνύληαη ζην ππόινηπν πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, εθηόο από εθείλν πνπ θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεην γηα λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηνπο, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηα αξκόδηα θαη ππεύζπλα ζηειέρε ηνπ Αλαδόρνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ειεύζεξα θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηηο δηαδηθαζίεο θύιαμεο, έρεη όκσο ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο θάζε ηξνπνπνίεζε, πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα εθαξκνγήο ηνπο. Σηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, ε νπνία ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ. 3

4 Άρζρο 4ο ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΑ 1. Αλαιακβάλεη ππεξεζία επξηζθόκελνο ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη εκθάληζε. 2. Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θάλεη πιήξε έιεγρν ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 3. Διέγρεη ηνλ εμσηεξηθό ρώξν γηα λα κε ζπζζσξεύνληαη πιηθά πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εζηίεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηηο Γηεπζύλζεηο Γηνίθεζεο θαη Τερληθήο Υπνζηήξημεο. 4. Διέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθώλ ζπξώλ θαζώο θαη ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ. 5. Καηά ηηο ώξεο εξγαζίαο ιακβάλεη ηέηνηεο ζέζεηο, ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηνλ επνπηηθό έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 6. Παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ επηζθεπηώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη επεκβαίλεη εάλ παξαηεξήζεη ύπνπηεο θηλήζεηο θαη ελέξγεηεο. 7. Δληοπίδεη θαη παραθοιοσζεί θαηαζηάζεης ποσ δελ είλαη ζσλήζεης θαη επεκβαίλεη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηης αληηκεηωπίζεη αθού έτεη ελεκερώζεη ζτεηηθά ηε Γ/λζε Γηοίθεζες ηες Αλαζέηοσζας Αρτής. 8. Διέγρεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ ππαιιήισλ (επνρνύκελσλ θαη κε), ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 9. Διέγρεη ηελ είζνδν πξνζώπσλ (επνρνύκελσλ ή κε) πνπ εηζέξρνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Τα μέλα πξνο ηελ Υπεξεζία άηνκα εηζέξρνληαη κόλν κε ηελ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία. 10. Σε πεξίπησζε ελόπινπ ιεζηείαο ή δηαθόξσλ ηαξαρώλ ελεκεξώλεη ηε Γ/λζε Γηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζώο θαη θιηκάθην ηεο Αζηπλνκίαο θαη επηιακβάλεηαη ηεο θαηάζηαζεο κε ηνλ πην πξόζθνξν ηξόπν, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 11. Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, θξνληίδεη γηα ηελ έμνδν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη αζθεί έιεγρν ησλ ρεηξαπνζθεπώλ εθ όζνλ δεηεζεί ηνύην από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 12. Γελ αλνίγεη θαη δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν, κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ζε θαλέλα, εάλ δελ έρεη εηδνπνηεζεί πξνο ηνύην. Δθ όζνλ ππάξμεη έθηαθηε αλάγθε εηζόδνπ αηόκνπ, ηόηε απηή γίλεηαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 13. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ νρεκάησλ ζύκθσλα κε ηελ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία θαη δηελεξγεί έιεγρν ηνπ εζσηεξηθνύ ησλ νρεκάησλ εθόζνλ δεηεζεί ηνύην από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 14. Σπληάζζεη ηελ αλαθνξά ηνπ ζε δύν αληίηππα, από ηα νπνία ην έλα παξαδίδεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ην άιιν ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Άρζρο 5ο ΑΜΟΙΒΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η ζπλνιηθή δαπάλε παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο ΓΓΔ ΓΓΔ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ηξηάληα δύν ρηιηάδσλ ηξηάληα νρηώ επξώ θαη νγδόληα ελόο ιεπηώλ (32.038,81 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά ζε κεληαίεο ηζόπνζεο δόζεηο, κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ αλάδνρν ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ 4

5 πνπ ηπρόλ ζα δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή θαη κε ηελ έθδνζε θάζε θνξά ηαθηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο ζην όλνκα ηνπ Αλαδόρνπ, ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Υπεξεζίαο καο, έρνληαο ππόςε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 11368/ Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο ηνπ θνξέα ζηνλ ΚΑΔ 0873, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην Βηβιίν Δληνιώλ Πιεξσκώλ ηεο ΥΓΔ ζην ΥΠ.ΔΣ.Α.ΗΓ. κε αξηζκό Οη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θιπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Η θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Τν παξαπάλσ θόζηνο ζα παξακείλεη ζηαζεξό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο θαη δελ ππόθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή, παξά κόλν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ΦΠΑ ή ησλ θξαηήζεσλ. Άρζρο 6ο ΔΠΟΠΣΔΙΑ Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθεί άκεζε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ κε δηνξηζκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηνλ θαζνξηζκέλν από ηε Σύκβαζε ηόπν εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ αλσηέξσ εθπξόζσπό ηνπ, ην αξγόηεξν εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο. Ο εθπξόζσπνο απηόο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε ζπλελλόεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ζέκαηα πνπ ηπρόλ ζα αλαθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο, γηα ζέκαηα ακνηβαίαο ελεκέξσζεο θαη παξαιαβή εγγξάθσλ ή αλαθνξώλ. Άρζρο 7ο ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο, δειαδή από κέρξη Άρζρο 8ο ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΛΤΗ Σε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ζεσξνπκέλσλ όισλ σο νπζησδώληεο παξνύζαο Σύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζύλεη έγγξαθε δήισζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα ηνπ ηάζζεη πξνζεζκία πέληε εξγαζίκσλ (5) εκεξώλ (εθηόο εάλ εθ ησλ πεξηζηάζεσλ επηβάιιεηαη λα ηαρζεί κηθξόηεξε πξνζεζκία) γηα λα ζεξαπεύζεη ηε ζρεηηθή ζπκβαηηθή παξάβαζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ν Αλάδνρνο λα πξνβεί ζηελ αληίζηνηρε επαλόξζσζε ή ε επαλόξζσζε είλαη πιεκκειήο ή κεξηθή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα άκεζεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο ζε άιινλ αλάδνρν, θαηαινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηεο ή ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη. Η Σύκβαζε ζα κπνξεί λα ιύλεηαη, επίζεο, κε θαηαγγειία από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: α) ζε πεξίπησζε θεξύμεσο ηνπ Αλαδόρνπ ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο ή παύζεσο ησλ πιεξσκώλ ηνπ, β) ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ηεζεί ππό εθθαζάξηζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί όια ηα εθ ηνπ λόκνπ νξηδόκελα δηθαηώκαηά ηνπ πξνο απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο ηεο δεκίαο. 5

6 Άρζρο 9ο ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΚΥΩΡΗΗ Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί από ηξίηνλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο, νύηε λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα, ελ όισ ή ελ κέξεη. Άρζρο 10ο ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ-ΓΩΙΓΙΚΙΑ Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεξώλ από ή εμ αθνξκήο ηεο Σύκβαζεο αξκόδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ θαη εθαξκνζηέν ην Διιεληθό Γίθαην. Άρζρο 11ο ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ-Γ.Γ.Δ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα. Σε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ όξσλ, κε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θπξώζεσλ (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ 118/2007), ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη, σο πνηληθή ξήηξα, γηα θάζε εκέξα κε ζπκκόξθσζεο ην 0,3% ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Άρζρο 12ο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο Σύκβαζεο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα ππνγξάθεηαη θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε. Άρζρο 13ο ΜΗ ΑΠΟΓΤΝΑΜΩΗ-ΠΑΡΑΙΣΗΗ Η εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε άκεζε επηδίσμε ή ε κε επηδίσμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί απνδπλάκσζε ή παξαίηεζή ηεο από ηα ελ ιόγσ δηθαηώκαηά ηεο, νύηε απνθιείεη άζθεζή ηνπ ζην κέιινλ. Δθηόο ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε Σύκβαζε θαη ηα νπνία κπνξεί λα αζθήζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα κπνξεί παξάιιεια λα αζθήζεη όια ηεο ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, από ηα νπνία κε θαλέλα ηξόπν δελ παξαηηείηαη. Άρζρο 14ο ΜΔΡΙΚΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ Η ηπρόλ αθπξόηεηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ όξσλ ηεο Σύκβαζεο δελ θαζηζηά άθπξε νιόθιεξε ηε Σύκβαζε. Αλ νπνηνζδήπνηε όξνο ηεο Σύκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο, δε ζίγεηαη ην θύξνο νιόθιεξεο ηεο Σύκβαζεο. Τα ζπκβαιιόκελα κέξε δεζκεύνληαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία όξνο ηεο Σύκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο ή αληηηίζεηαη ζε ξεηή κεηαγελέζηεξε λνκνζεηηθή πξόβιεςε, λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιιν όξν ν νπνίνο ζα έρεη λόεκα όζν ην δπλαηό πιεζηέζηεξν ζε απηό ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο όξνπ ηξνπνπνηώληαο ηε Σύκβαζε θαηά ηε βνύιεζε ησλ κεξώλ. 6

7 Άρζρο 15ο ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η από Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ, ε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό, θαη ην παξάξηεκα κε ηα θαζήθνληα ηνπ θύιαθα, απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. Γηα θάζε ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07, ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Ν. 2362/95, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Πξνο ην ζθνπό ηεο ηήξεζεο θαη θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζηελ αξκόδηα δηεύζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηελ ππ αξηζκ. Νν εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο, πνζνύ δύν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξώ θαη εβδνκήληα νρηώ ιεπηώλ (2.604,78 ). Η παξνύζα ζύκβαζε, ε νπνία ζπληάρζεθε ζε απιά θύιια ραξηηνύ ζε ηξία (3) όκνηα αληίηππα, αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο. Από ηα ηξία (3) αληίηππα ηεο ζύκβαζεο, ηα κελ δύν (2) θαηαηέζεθαλ ζην αξκόδην γξαθείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην δε άιιν έιαβε ν εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ, ν νπνίνο δήισζε όηη ελεξγεί επ νλόκαηη θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Αλαδόρνπ. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Ι Γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Δπηθνηλσλίαο Γηα ηελ εηαηξεία Γεώξγηνο Πεηξνπιάθεο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα