«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ"

Transcript

1 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη ζην ΣΔΙΡΔΙΑ λα ππνβάιιεη πξόηαζε; Ο Σεηξεζίαο είλαη εξγαιείν ησλ ηξαπεδψλ γηα λα εληνπίδνπλ απηνχο πνπ ηνπο ρξσζηάλε θαη δελ αθνξά ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα. Οπφηε κπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη ζην ΣΔΙΡΔΙΑ λα ππνβάιιεη πξφηαζε 2. ρεηηθά κε ηηο ΔΜΔ ηηο νπνίεο είπακε όηη πξέπεη λα δηαηεξήζεη γηα έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε, είπακε όηη ζα δηνξζσζεί κέζα ζηνλ νδεγό έηζη ώζηε λα ειέγρνληαη κόλν ηνπ Γειαδή κπνξεί θάπνηνο λα ππνβάιιεη ζήκεξα κε ιηγόηεξεο ΔΜΔ από όηη είρε ην 2010, ή θαη λα νινθιεξώζεη κε ιηγόηεξεο ηελ επέλδπζή ηνπ, αιιά έλα ρξόλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ζα ηνλ ειέγμνπκε έηζη ώζηε λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ηνπ 2010; Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζει. 20 Ο έιεγρνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζε ΔΜΔ ηφζν θαηά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα είλαη νη ΔΜΔ ηνπ Ση ζα γίλεη ηειηθά κε ηελ δηεπθξίληζε όζνλ αθνξά ην αλ κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη νιόθιεξε ηελ θαξόηζα; Θα κπεη ζε ηξνπνπνίεζε; Μπνξεί ηειηθά θάπνηνο λα εληάμεη ηελ δαπάλε αλ όλησο ε θαξόηζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ δελ απμάλεη ηνλ αξηζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα; Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζει. 10 θεθ. 1.2 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα, είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε απόζπξζεο ξπκνπιθνχκελνπ θνξηεγνχ θαη νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ίζεο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. 4. Θα ζέιακε λα επηβεβαηώζνπκε όηη ε θαηαζθεπή ακαμώκαηνο επί πιαηζίνπ νρήκαηνο (π.ρ. θαηαζθεπή ζαιάκνπ ςπγείνπ επί πιαηζίνπ, θαηαζθεπή δεμακελήο βπηηνθόξνπ επί πιαηζίνπ, θιπ) 1

2 γηα ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, εληζρύεηαη από ην πξόγξακκα όζνλ αθνξά ηνλ θαηλνπξγή εμνπιηζκό πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο-ηνπνζέηεζεο ηνπ ακαμώκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη όηη πξνθαλώο δελ εληζρύεηαη ε αγνξά ηνπ πιαηζίνπ. χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νδεγνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/02/2012 είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο κε λέν ίζεο ε κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ην παιηφ ξπκνπιθνχκελν φρεκα πξέπεη λα απνζπξζεί νξηζηηθά. Δπηιέμηκε δαπάλε είλαη επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο / παιαηνχ κε λέν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή αληηθαηάζηαζε κε ακάμσκα άιινπ ηχπνπ. 5. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε κεηεγθαηάζηαζεο ζε ΒΙΠΔ ή ΒΙΟΠΑ, γηα κηα αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ε έδξα ήηαλ ην ζπίηη ηνπ κεηαθνξέα; Ναη είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε κεηεγθαηάζηαζεο ζε ΒΙΠΔ ή ΒΙΟΠΑ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ θαη αλ έρνπλ έδξα. 6. Μπνξεί κηα ΙΜΔ ΔΠΔ, λα γίλεη αηνκηθή ζήκεξα; Γειαδή λα απνρσξήζεη θάπνηνο ρσξίο λα ζεσξεζεί λέα επηρείξεζε; Αλ απνρσξήζεη θάπνηνο πξέπεη λα θηηάμεη ΑΔ ή ΔΠΔ; Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν ζηηο 30/09/2010, ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα έρεη λνκηθή κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 7. Έγηλε κεηαβίβαζε ηνπ θνξηεγνύ από ηνλ παηέξα ζηνπο γηνπο θαη απηνί έθαλαλ θνηλσλία κε εκεξνκελία 18/1/2012. Δίλαη επηιέμηκε επηρείξεζε γηα ην πξόγξακκα; Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν ζηηο 30/09/2010, ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα έρεη λνκηθή κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 8. Ση ζα ειέγμνπκε γηα ηελ απόζπξζε ηεο θαξόηζαο; Ο επελδπηήο (ηδηνθηήηεο) ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο απφ θέληξν αλαθχθισζεο ην νπνίν λα είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΔΓΟΔ ην νπνίν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο νρεκάησλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ θαη θσηναληίγξαθν ηεο πξάμεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ νρήκαηνο ηελ νπνία εθδίδεη ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο θαηά ηφπνπ Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 9. Δπηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα αγνξά νηθόπεδνπ; 2

3 Δπηηξέπεηαη ε αγνξά νηθνπέδνπ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε δαπάλε έρεη εμνθιεζεί πιήξσο θαη ε θπξηφηεηα ηνπ πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 10. Η θαηαζθεπή ηνπαιέηαο ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ είλαη επηιέμηκε θηηξηαθή δαπάλε; Όρη δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε 11. Μηα εηαηξεία ή κεηαθνξέαο πξνβαίλεη ζε ππελνηθίαζε νηθνπέδνπ ή ρώξνπ (απνζήθεο, γθαξάδ, θηι), όπνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. - Μπνξεί λα επηδνηεζεί γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. αζθαιηόζηξσζε)? - Γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα έρεη ζύκθσλν ππελνηθίαζεο από ηνλ αξρηθό ελνηθηαζηή? - Γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα έρεη ελνηθηαζηήξην ν αξρηθόο ελνηθηαζηήο (όπνπ αζθαιώο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ππελνηθίαζε)? - Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ, γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ππελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ όπνπ έθαλε ηελ επηδνηνύκελε επέλδπζε? Μηα επηρείξεζε πνπ πξνβαίλεη ζε ππελνηθίαζε νηθνπέδνπ ή ρψξνπ (απνζήθεο, γθαξάδ, θηι), φπνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (π.ρ. αζθαιηφζηξσζε) πνπ εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελνη φξνη απφ ηνλ λφκν θαη ηελ ζχκβαζε ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο κίζζσζε. Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη θαη γηα ηελ ππελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ. 12. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα θνξηεγά, αιιά ηα λνηθηάδεη θαη επνκέλσο δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ, κπνξνύκε λα ηνλ επηδνηήζνπκε γηα επεκβάζεηο ζην ελνηθηαδόκελν θνξηεγό? - Αλ λαη, πξέπεη λα ελνηθηάδεη ηα θνξηεγά γηα ην 100% ηεο ρξήζεο ηνπο? - Γηα πόζα ρξόληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ην θνξηεγό πνπ λνηθηάδεη? χκθσλα κε ην Π.Γ. 91/1988 (ΦΔΚ 42Α ) κφλν κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ή θαηά ρξήζε Φ.Γ.Υ απηνθίλεηα θαη νη κεκνλσκέλνη απηνθηλεηηζηέο επηηξέπεηαη λα κηζζψλνπλ ΦΓΥ θαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ αξηζκνχ ησλ απη/ησλ πνπ θαηέρνπλ. ηελ 3

4 πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ζέηεη ν νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξνχκε λα επηδνηήζνπκε επεκβάζεηο ζην ελνηθηαδφκελν θνξηεγφ. Θα πξέπεη φκσο : α)να ελνηθηάζεη ην θνξηεγφ γηα ην 100% ηεο ρξήζεο ηνπ. β) Να δεζκεπηνχλ ηα δχν κέξε κε ππεχζπλε δήισζε φηη ζα κηζζσζεί ην απηνθίλεην ζηνλ κηζζσηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. γ) Να πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθ/ληψλ θαη ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. 13. Η αγνξά γξαθείσλ, επίπισλ θ.ι.π είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο; Όρη δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο 14. Η Γαπάλε 1.2 (ζύκθσλα κε ηνλ Γ.Α.Κ. άξζξν 2, 40) αθνξά ζηελ πξόζιεςε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο αηόκνπ? Πεξηιακβάλνληαη θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο; Η δαπάλε 1.2 αθνξά ζηελ πξφζιεςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 15. Ο Δπελδπηήο κπνξεί λα εληάμεη ζην επελδπηηθό ζρέδην δαπάλεο αλέγεξζεο θηηξίνπ, ζε νηθόπεδν πνπ έρεη κηζζώζεη γηα 15 έηε? Ο Δπελδπηήο κπνξεί λα εληάμεη ζην επελδπηηθφ ζρέδην δαπάλεο αλέγεξζεο θηηξίνπ εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. 16. ε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο επηζπκεί λα κηζζώζεη θηίξην ην νπνίν δελ είλαη ηειεηνπνηεκέλν (δειαδή δελ ππάξρνπλ πόξηεο, παξάζπξα θ.ι.π.) ζα κπνξεί λα εληάμεη θηηξηαθέο δαπάλεο? Να πξνβεί δειαδή ζε αγνξά πνξηώλ, παξαζύξσλ θ.ι.π.? Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κηζζσηήξην 15εηήο δηάξθεηαο, ην νπνίν ζα μεθηλάεη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο ππαγσγήο? χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο αλέγεξζεο/δηακφξθσζεο/επέθηαζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ θαη φρη νη δαπάλεο απνπεξάησζεο θηεξίνπ. 17. Αλαθνξηθά κε ηελ δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνύ γξακκηθνύ θσδηθνπνηεηή (bar code), είλαη επηιέμηκνο ηόζν ν εμνπιηζκόο (hardware), αιιά θαη ην απαηηνύκελν ινγηζκηθό (software)? Ναη είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ (software). 4

5 18. Όζνλ αθνξά ην δηθαηνινγεηηθό Σ "Έγθξηζε ίδξπζεο ζηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, όηαλ απηόο ππάξρεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο" (ζει. 22 ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ παξαξηεκάησλ). Ση αθξηβώο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπκε? Ιζρύεη γηα όιεο ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο? Γελ ππνρξενχληαη νη επηρεηξήζεηο λα ηδξχζνπλ ζηαζκφ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αιιά εάλ ην επηζπκνχλ θαη εληάμνπλ δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζνπλ ηελ Έγθξηζε Ίδξπζεο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. 19. Οη πεξηζζόηεξεο κεηαθνξηθέο ζηεγάδνληαη ζε ISOBOX. Απηά είλαη ζαλ Containers ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο γξαθεία εμππεξέηεζεο, δηνίθεζεο, ινγηζηήξην θ.ι.π. ησλ εηαηξεηώλ θαη γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα από ηε πνιενδνκία. Απηή ε δαπάλε ινηπόλ Σα ISOBOX είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη ζε πνηα θαηεγνξία Κηηξηαθά ή εμνπιηζκόο; Οη θηηξηαθέο δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα είλαη (αλέγεξζε/δηακφξθσζε) ζπλεξγείσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο θαη φρη ηα γξαθεία άξα ε δαπάλε δελ είλαη επηιέμηκε. 20. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά ζθάθεο ζπιινγήο κπαδώλ. ε κηα νηθνδνκή δειαδή αθήλνπλ ηελ άδεηα ζθάθε θαη κόιηο γεκίζεη πεγαίλνπλ κε ην εηδηθό θνξηεγό ζπιιέγνπλ ηε γεκάηε θαη αθήλνπλ ηελ άδεηα. Δπίζεο ν ίδηνο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη θαη από εηαηξείεο ζπιινγήο ζθνππηδηώλ ηα νπνία αθνύ ηα ζπιιέμνπλ ηα πεγαίλνπλ γηα αλαθύθισζε ή αθνύ γίλεη ε δηαινγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ηα κεηαθέξνπλ ζε άιιεο εηαηξείεο αλαθύθισζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ ΚΑΓ 49.4 «Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο» θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3887/2010 λα έρεη εηζέξζεη ζ απηή ε θπξηφηεηα ή ε ρξήζε Φνξηεγψλ Γεκνζίαο Υξήζεο. Σέινο ε δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα αθνξνχλ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ Μπνξεί κηα πθηζηάκελε κεηαθνξηθή λα ππνβάιιεη πξόηαζε όηαλ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο είλαη ην ζπίηη ηνπ επηρεηξεκαηία ; Ναη κπνξεί. 22. Μηα ππό ζύζηαζε επηρείξεζε ε νπνία δελ έρεη αθόκε έδξα πνηνλ ηόπν πινπνίεζεο ζα δειώζνπκε. Θα ρξεηαζηεί ππεύζπλε δήισζε όηη όηαλ θαηαιήμνπκε ζε ρώξν ζα ππνβάιινπκε κηζζσηήξην ; 5

6 Μηα επηρείξεζε ππφ ζχζηαζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο νπφηε ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 23. Έλαο πειάηεο κνπ, πνπ δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζην πξόγξακκα "Δθζπγρξνληζκόο Υεξζαίσλ Μεηαθνξώλ" αληηκεησπίδεη ηελ εμήο θαηάζηαζε: Έρεη πξνγξακκαηίζεη λα θάλεη δηαδνρή ηελ πθηζηάκελε ΔΠΔ ηνπ ζε ΑΔ (ίδηα ζηνηρεία, ΑΦΜ ). Σν ζέκα είλαη όηη ε ΑΔ ζα έρεη κόλν ην ηκήκα logistics (πνπ ππάγεηε ζην πξόγξακκα) θαη όια ηα άιια ηκήκαηα (πσιήζεηο, marketing, ) ζα πάλε ζηελ άιιε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πνπ έρεη. Σν εξώηεκα αθνξά ηηο ΔΜΔ πνπ ζέιεη ην πξόγξακκα λα δηαηεξεζνύλ ην ίδην, όπσο ην έηνο Η ελ ιόγσ επηρείξεζε ζα ππνβάιιεη σο ΔΠΔ, κε ηνλ απμεκέλν αξηζκό ΔΜΔ θαη ζα ζπκπιεξώζεη παξειζνληηθά ζηνηρεία κε απηά ηα ΔΜΔ θαη ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο (θαζώο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ην πέξαο ηνπ ελόο έηνπο, νη ΔΜΔ ζα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ιόγσ ηεο παξαπάλσ αιιαγήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ (ΔΠΔ ζε ΑΔ ακηγώο Logistics). Οη ΔΜΔ όκσο ζα δηαηεξεζνύλ ην ίδην ζε επίπεδν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ! Ση ηζρύεη; Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ΔΜΔ αλά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή ζα ιεθζεί ππόςε ε κείσζε πξνζσπηθνύ κόλν ζηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ηελ πξόηαζε; Καη αξρήλ ζα ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα logistics ζηελ νπνία αλαθέξεζηε έρεη ΚΑΓ ππεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (logistics) θαη φρη 49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο πνπ είλαη ν επηιέμηκνο θσδηθφο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην πξφγξακκα. Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κφλν ζηηο ΔΜΔ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη φρη ζηηο ΔΜΔ ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (θνξέα επέλδπζεο, ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο θαη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο). εκείν αλαθνξάο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα είλαη νη ΔΜΔ ηνπ 2010 ηεο ππνβάιινπζαο επηρείξεζεο. 24. Δπηρείξεζε λενζύζηαηε κε επηιέμηκν ΚΑΓ δελ έρεη πξνρσξήζεη αθόκε ζε αγνξά θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ αιιά πξόθεηηαη λα αγνξάζεη εληόο ηνπ έηνπο θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε πξόηαζε δαπάλεο δηακόξθσζεο θνξηεγνύ δηόηη γλσξίδεη ηη αιιαγέο ζα ρξεηαζηνύλ ( θαξόηζα, ABS θ.ι.π.). Σν ίδην βεβαίσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππό ζύζηαζε αθνύ νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πθηζηάκελεο νη νπνίεο ζα θιείζνπλ θαη ζα εηζθέξνπλ ζην λέν λνκηθό πξόζσπν ηα θνξηεγά ηνπο γηα ηα νπνία γλσξίδνπλ πνηεο αλάγθεο έρνπλ. 6

7 Δπηπιένλ γηα ηηο λενζύζηαηεο πξνθύπηεη θαη ην ζέκα ησλ αδεηώλ από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε αγνξά αθόκε. 25. Μπνξεί ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηηο δαπάλεο απηέο αιιά ζα πξέπεη ζαλ παξαδνηέν θαηά ηελ πηζηνπνίεζε λα καο πξνζθνκίζεη ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ηελ κεηαζθεπή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο θαη prospectus θαηά ηελ ππνβνιή γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Οη άδεηεο γηα ηελ λενζχζηαηε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 26. Τθηζηάκελεο ή θαη λενζύζηαηεο πνπ έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο 3 θνξηεγά αιιά έρνπλ ζθνπό λα ηα απμήζνπλ ζην κέιινλ θαη εληόο ηεο πεξηόδνπ πινπνίεζεο κπνξνύλ λα εληάμνπλ ζην επηρεηξεζηαθό ηνπο ζρέδην δαπάλεο γηα παξάδεηγκα εγθαηάζηαζε ABS γηα 5 θνξηεγά επαλαιακβάλσ ε ζεκεξηλή δπλακηθόηεηα ζε θνξηεγά είλαη 3 θαη νη άδεηεο ησλ θνξηεγώλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ είλαη 3. Μπνξνχλ λα εληάμνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρέδην δαπάλεο θαη γηα ηα θνξηεγά πνπ ζα απνθηήζνπλ αιιά ζα πξέπεη ζαλ παξαδνηέν θαηά ηελ πηζηνπνίεζε λα καο πξνζθνκίζνπλ ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ηελ κεηαζθεπή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο θαη prospectus θαηά ηελ ππνβνιή γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 27. Τθηζηάκελε Αηνκηθή Δπηρείξεζε κε δξαζηεξηόηεηα νδηθέο Μεηαθνξέο Άιισλ Δκπνξεπκάησλ κε Φνξηεγό Απηνθίλεην κε Οδεγό Ιδηνθηήηε- επηζπκεί λα αηηεζεί θαη λα πξνκεζεπηεί Γεξαλνγέθπξα γηα ηε κεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρώξν ηεο Δπηρείξεζεο. Η δαπάλε πνπ ζα αηηεζεί είλαη «Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε Γεξαλνγέθπξαο δηπινύ θνξέα ππιώλα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο 25 ηόλσλ κε άλνηγκα 10 κέηξα». Η ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δαπάλεο είλαη «Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε πιήξεο ειεθηξνθίλεηεο Γεξαλνγέθπξαο απνηεινύκελεο από δύν Κύξηνπο Φνξείο, ηα πνδαξηθά κε ηνπο πιαγηνθνξείο, ην επηθαζήκελν βαξνπιθνθνξείν-βαξνύιθν, ηνπο πίλαθεο ηξνθνδνζίαο, ηελ ελζύξκαηε θνκβηνδνρή θαη όια ηα πιαθέ θαη ζηαζεξά εύθακπηα θαιώδηα κε ηα παξειθόκελά ηνπο». Θα ήζεια λα κνπ επηβεβαηώζεηε εάλ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε είλαη επηιέμηκε, θαη εάλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Κηηξηαθώλ Γαπαλώλ. Θεσξνχκε φηη ε δαπάλε είλαη επηιέμηκε αιιά ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ κεηαθνξηθή επηρείξεζε θαη ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 28. Δπηρείξεζε ε νπνία έιαβε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθήξπμεο (21/12/2010), αιιά δελ έρεη αγνξάζεη 7

8 θνξηεγό ή έρεη αγνξάζεη ηνλ θνξηεγό Γεκνζίαο Υξήζεο, αιιά δελ έρεη πξνιάβεη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ Οδηθνύ κεηαθνξέα θαη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ζε πνηα θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ζα ππνβάιεη? Θα ππνβάιινπλ ζαλ λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί πξνζεζκία κέρξη ηελ έληαμε ή κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη. 29. Αηνκηθή επηρείξεζε κεηαηξάπεθε ζε ΑΔ ζηηο 4/1/2011. Από ηόηε δελ έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ην λ. 3887/2010 όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηνλ λ. 4038/2012 θαη ην άξζξν 5, ρσξίο δηθή ηεο ππαηηηόηεηα. Γύλαηαη λα ππνβάιεη σο δηθαηνινγεηηθό ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ Βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο? Ναη αιιά θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεη ηηο παξαπάλσ άδεηεο. 30. ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αλαθέξεηαη ην Γηθαηνινγεηηθό : Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ζπλνδεπόκελεο από ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνύληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ. Ση ελλνείηαη κε ηνλ όξν κεκνλσκέλνο κεηαθνξέαο? Οη αηνκηθέο εηαηξείεο; Με ηνλ φξν κεκνλσκέλνο κεηαθνξέαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλννχκε ηνπο κεηαθνξείο πνπ έρνπλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ή κηζζψλνπλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 91/1988 (ΦΔΚ 42Α ) έλα ε πεξηζζφηεξα θνξηεγά. 31. ηε ζειίδα 65 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΥ, ζηελ ηειεπηαία πξόηαζε ηεο ζειίδαο αλαθέξεη έλα πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Απνηειεί δηθαηνινγεηηθό πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη αλ λαη γηα πνηεο επηρεηξήζεηο, πξηλ ην λόκν ηνπ 2010 ή κεηά; Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα έρνπλ φιεο νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη είλαη δηθαηνινγεηηθφ απαξαίηεην γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3887/2010 θαη ηνλ Π.Γ. 346/ ην Παξάξηεκα ΙΙ, παξάγξαθνο 1.2, ζειίδα 9 αλαθέξεη όηη νη δαπάλεο κεηαζθεπήο-δηαζθεπήο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, πνπ 8

9 απνηεινύλ κηα ππνθαηεγνξία ησλ δαπαλώλ ζε πάγηα, κπνξεί λα είλαη έσο θαη 100% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Γειαδή νη ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο (π.ρ. εμνπιηζκόο θόξησζεο, ξάθηα, εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ θιπ.) δελ κπνξεί λα είλαη κέρξη ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο; ηνλ νδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 22 δίλεηαη ε εληύπσζε όηη όιεο νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο κε Α/Α 2 κπνξνύλ λα είλαη κέρξη θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Πνην είλαη ην ζσζηό; Ιζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 22 ηνπ Οδεγνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε πάγηα δχλαηαη λα αλέιζνπλ ζην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η παξαηήξεζε ζην Παξάξηεκα ΙΙ είλαη απιά δηεπθξηληζηηθή γηα ηηο δαπάλεο Μεηαζθεπήο-δηαζθεπήο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. 33. Δπηρείξεζε επηιέμηκε, ηδξύζεθε ζηηο 05/11/2010 θαη έρεη ππεξδσδεθάκελε ρξήζε έσο ηηο 31/12/2011. ε πνηα θαηεγνξία ζα ππνβάιιεη? ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ή ζηηο ππό ζύζηαζε? Θα ππνβάιιεη ζαλ λενζχζηαηε 34. Δπηρείξεζε επηιέμηκε, ηδξύζεθε ζηηο 08/11/2010 θαη έρεη κηα θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, έσο ηηο 31/12/2010 (έρεη ππνβάιεη έληππν Δ3 θαη έρεη εθδόζεη Ιζνινγηζκό). Γηα ην πξόγξακκα ζεσξείηαη όηη απηή ε επηρείξεζε έρεη θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε? Ναη ζεσξείηαη φηη απηή ε επηρείξεζε έρεη θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θιείζεη ή ζα θιείζνπλε ηελ πξψηε ηνπο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ζηηο 31/12/2011, ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν έηνο? Η ζα ζεσξνχληαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη φηη δελ έρνπλ θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε? Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ βαζκνινγνχληαη γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. 35. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί επηπιένλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηππνδύλακε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ θηλεηήξα. Απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ? Ναη απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. 36. ύκθσλα κε ηνλ ΓΑΚ 800 είλαη επηιέμηκεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηηο ππνζύζηαζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηα κηα ππνζύζηαζε επηρείξεζε ζα ιεθζνύλ ππόςε νη εξγαδόκελνη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 9

10 ώζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κηα επηρείξεζε σο κηθξή? Ή πξέπεη λα έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο κηθξήο επηρείξεζεο κε ην δηθό ηεο θαη κόλν πξνζσπηθό θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία? Γηα λα θαζνξηζηεί ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο εμεηάδνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 37. Φπζηθό πξόζσπν κεηέρεη ζε κηα ΑΔ θαη κηα ΔΠΔ επηιέμηκεο γηα ην πξόγξακκα. Γύλαηαη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη νη δύν επηρεηξήζεηο, θαζώο ν πεξηνξηζκόο ηεο παξαγξάθνπ 6.1 ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κηα θαη κόλν επηρείξεζε γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη όρη Ννκηθό, όπσο είλαη νη ΑΔ θαη ΔΠΔ. ηελ παξαγξάθνπ 6.1 ζει. 15 ν Οδεγφο αλαθέξεηαη «Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη φηη θάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κόλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρεη, ζα απνξξίπηνληαη όιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζώπσλ.». Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηεθκαίξεηαη φηη δελ ελλνεί ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα θπζηθά απηά πξφζσπα. 38. ύκθσλα κε ηελ πρλή Δξώηεζε-Απάληεζε 20, γηα κηα ππόίδξπζε εηαηξεία είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο κεηαζθεπήο ησλ θνξηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο. Δπελδπηήο (ππό-ίδξπζε) επηζπκεί λα αγνξάζεη κεηαρεηξηζκέλν θνξηεγό Euro 2 θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη πξώηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα κε λέν, πξνδηαγξαθώλ EURO 6. Πσο ζα πηζηνπνηεζεί ε αιιαγή θηλεηήξα θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ηνπ έξγνπ, θαζώο δελ ζα ππάξρεη λσξίηεξα, άιιε αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο? Γηα λα ζεσξεζεί επηιέμηκε ε δαπάλε θαη γηα λα πηζηνπνηεζνχλ νη δαπάλεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα ζα πξέπεη ην απηνθίλεην λα απνθηήζεη άδεηα θπθινθνξίαο κε ηνλ θηλεηήξα EURO 2 θαη κεηά ηελ αιιαγή λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο. Παξαδνηέα γηα ην πξφγξακκα ζα είλαη θαη νη δχν άδεηεο θπθινθνξίαο. 39. ΙΜΔ ΔΠΔ δελ εκθαλίδεη ζηα ινγηζηηθά ηεο Βηβιία (Δ3) θύθιν εξγαζηώλ, θαζώο νη Φνξησηηθέο εθδίδνληαη αηνκηθά από ηνπο απηνθηλεηηζηέο. Πσο αληηκεησπίδεηαη απηή ε πεξίπησζε εθόζνλ δελ έρνπλ δηθαίσκα αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα νη απηνθηλεηηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΙΜΔ ΔΠΔ μερσξηζηά? 10

11 Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 383/76 δελ ιεηηνπξγεί λφκηκα δηφηη ζα έπξεπε λα εθδίδεη ηηο θνξησηηθέο ε ΙΜΔ ΔΠΔ θαη φρη νη απηνθηλεηηζηέο άξα δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα. 11

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΓΙΟ ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έρνληαο ππ όςε 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 1558/ 85 «Κπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα