«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ"

Transcript

1 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη ζην ΣΔΙΡΔΙΑ λα ππνβάιιεη πξόηαζε; Ο Σεηξεζίαο είλαη εξγαιείν ησλ ηξαπεδψλ γηα λα εληνπίδνπλ απηνχο πνπ ηνπο ρξσζηάλε θαη δελ αθνξά ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα. Οπφηε κπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη ζην ΣΔΙΡΔΙΑ λα ππνβάιιεη πξφηαζε 2. ρεηηθά κε ηηο ΔΜΔ ηηο νπνίεο είπακε όηη πξέπεη λα δηαηεξήζεη γηα έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε, είπακε όηη ζα δηνξζσζεί κέζα ζηνλ νδεγό έηζη ώζηε λα ειέγρνληαη κόλν ηνπ Γειαδή κπνξεί θάπνηνο λα ππνβάιιεη ζήκεξα κε ιηγόηεξεο ΔΜΔ από όηη είρε ην 2010, ή θαη λα νινθιεξώζεη κε ιηγόηεξεο ηελ επέλδπζή ηνπ, αιιά έλα ρξόλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ζα ηνλ ειέγμνπκε έηζη ώζηε λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ηνπ 2010; Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζει. 20 Ο έιεγρνο δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζε ΔΜΔ ηφζν θαηά ην κήλα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη έλα έηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα είλαη νη ΔΜΔ ηνπ Ση ζα γίλεη ηειηθά κε ηελ δηεπθξίληζε όζνλ αθνξά ην αλ κπνξεί θάπνηνο λα αγνξάζεη νιόθιεξε ηελ θαξόηζα; Θα κπεη ζε ηξνπνπνίεζε; Μπνξεί ηειηθά θάπνηνο λα εληάμεη ηελ δαπάλε αλ όλησο ε θαξόηζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ δελ απμάλεη ηνλ αξηζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα; Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζει. 10 θεθ. 1.2 Γαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα, είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε απόζπξζεο ξπκνπιθνχκελνπ θνξηεγνχ θαη νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ίζεο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. 4. Θα ζέιακε λα επηβεβαηώζνπκε όηη ε θαηαζθεπή ακαμώκαηνο επί πιαηζίνπ νρήκαηνο (π.ρ. θαηαζθεπή ζαιάκνπ ςπγείνπ επί πιαηζίνπ, θαηαζθεπή δεμακελήο βπηηνθόξνπ επί πιαηζίνπ, θιπ) 1

2 γηα ηελ θαηάιιειε δηακόξθσζε νρήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, εληζρύεηαη από ην πξόγξακκα όζνλ αθνξά ηνλ θαηλνπξγή εμνπιηζκό πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θαη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο-ηνπνζέηεζεο ηνπ ακαμώκαηνο επί ηνπ πιαηζίνπ θαη όηη πξνθαλώο δελ εληζρύεηαη ε αγνξά ηνπ πιαηζίνπ. χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ νδεγνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24/02/2012 είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ξπκνπιθνχκελνπ νρήκαηνο κε λέν ίζεο ε κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ην παιηφ ξπκνπιθνχκελν φρεκα πξέπεη λα απνζπξζεί νξηζηηθά. Δπηιέμηκε δαπάλε είλαη επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο / παιαηνχ κε λέν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή αληηθαηάζηαζε κε ακάμσκα άιινπ ηχπνπ. 5. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε κεηεγθαηάζηαζεο ζε ΒΙΠΔ ή ΒΙΟΠΑ, γηα κηα αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ε έδξα ήηαλ ην ζπίηη ηνπ κεηαθνξέα; Ναη είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε κεηεγθαηάζηαζεο ζε ΒΙΠΔ ή ΒΙΟΠΑ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ θαη αλ έρνπλ έδξα. 6. Μπνξεί κηα ΙΜΔ ΔΠΔ, λα γίλεη αηνκηθή ζήκεξα; Γειαδή λα απνρσξήζεη θάπνηνο ρσξίο λα ζεσξεζεί λέα επηρείξεζε; Αλ απνρσξήζεη θάπνηνο πξέπεη λα θηηάμεη ΑΔ ή ΔΠΔ; Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν ζηηο 30/09/2010, ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα έρεη λνκηθή κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 7. Έγηλε κεηαβίβαζε ηνπ θνξηεγνύ από ηνλ παηέξα ζηνπο γηνπο θαη απηνί έθαλαλ θνηλσλία κε εκεξνκελία 18/1/2012. Δίλαη επηιέμηκε επηρείξεζε γηα ην πξόγξακκα; Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν ζηηο 30/09/2010, ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα έρεη λνκηθή κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. 8. Ση ζα ειέγμνπκε γηα ηελ απόζπξζε ηεο θαξόηζαο; Ο επελδπηήο (ηδηνθηήηεο) ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε θαηαζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο απφ θέληξν αλαθχθισζεο ην νπνίν λα είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΔΓΟΔ ην νπνίν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο νρεκάησλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ θαη θσηναληίγξαθν ηεο πξάμεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηνπ νρήκαηνο ηελ νπνία εθδίδεη ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο θαηά ηφπνπ Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 9. Δπηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα αγνξά νηθόπεδνπ; 2

3 Δπηηξέπεηαη ε αγνξά νηθνπέδνπ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε δαπάλε έρεη εμνθιεζεί πιήξσο θαη ε θπξηφηεηα ηνπ πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 10. Η θαηαζθεπή ηνπαιέηαο ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ είλαη επηιέμηκε θηηξηαθή δαπάλε; Όρη δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε 11. Μηα εηαηξεία ή κεηαθνξέαο πξνβαίλεη ζε ππελνηθίαζε νηθνπέδνπ ή ρώξνπ (απνζήθεο, γθαξάδ, θηι), όπνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε. - Μπνξεί λα επηδνηεζεί γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ (π.ρ. αζθαιηόζηξσζε)? - Γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα έρεη ζύκθσλν ππελνηθίαζεο από ηνλ αξρηθό ελνηθηαζηή? - Γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα έρεη ελνηθηαζηήξην ν αξρηθόο ελνηθηαζηήο (όπνπ αζθαιώο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ππελνηθίαζε)? - Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ, γηα πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ ππελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ όπνπ έθαλε ηελ επηδνηνύκελε επέλδπζε? Μηα επηρείξεζε πνπ πξνβαίλεη ζε ππελνηθίαζε νηθνπέδνπ ή ρψξνπ (απνζήθεο, γθαξάδ, θηι), φπνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε κπνξεί λα επηδνηεζεί γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (π.ρ. αζθαιηφζηξσζε) πνπ εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελνη φξνη απφ ηνλ λφκν θαη ηελ ζχκβαζε ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο κίζζσζε. Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη θαη γηα ηελ ππελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ. 12. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα θνξηεγά, αιιά ηα λνηθηάδεη θαη επνκέλσο δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ, κπνξνύκε λα ηνλ επηδνηήζνπκε γηα επεκβάζεηο ζην ελνηθηαδόκελν θνξηεγό? - Αλ λαη, πξέπεη λα ελνηθηάδεη ηα θνξηεγά γηα ην 100% ηεο ρξήζεο ηνπο? - Γηα πόζα ρξόληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ην θνξηεγό πνπ λνηθηάδεη? χκθσλα κε ην Π.Γ. 91/1988 (ΦΔΚ 42Α ) κφλν κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ή θαηά ρξήζε Φ.Γ.Υ απηνθίλεηα θαη νη κεκνλσκέλνη απηνθηλεηηζηέο επηηξέπεηαη λα κηζζψλνπλ ΦΓΥ θαη κέρξη ηνπ δηπιάζηνπ αξηζκνχ ησλ απη/ησλ πνπ θαηέρνπλ. ηελ 3

4 πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο πνπ ζέηεη ν νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξνχκε λα επηδνηήζνπκε επεκβάζεηο ζην ελνηθηαδφκελν θνξηεγφ. Θα πξέπεη φκσο : α)να ελνηθηάζεη ην θνξηεγφ γηα ην 100% ηεο ρξήζεο ηνπ. β) Να δεζκεπηνχλ ηα δχν κέξε κε ππεχζπλε δήισζε φηη ζα κηζζσζεί ην απηνθίλεην ζηνλ κηζζσηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. γ) Να πξνζθνκίζεη ην κηζζσηήξην ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθ/ληψλ θαη ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. 13. Η αγνξά γξαθείσλ, επίπισλ θ.ι.π είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο; Όρη δελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο 14. Η Γαπάλε 1.2 (ζύκθσλα κε ηνλ Γ.Α.Κ. άξζξν 2, 40) αθνξά ζηελ πξόζιεςε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο αηόκνπ? Πεξηιακβάλνληαη θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο; Η δαπάλε 1.2 αθνξά ζηελ πξφζιεςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 15. Ο Δπελδπηήο κπνξεί λα εληάμεη ζην επελδπηηθό ζρέδην δαπάλεο αλέγεξζεο θηηξίνπ, ζε νηθόπεδν πνπ έρεη κηζζώζεη γηα 15 έηε? Ο Δπελδπηήο κπνξεί λα εληάμεη ζην επελδπηηθφ ζρέδην δαπάλεο αλέγεξζεο θηηξίνπ εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Η πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. 16. ε πεξίπησζε πνπ ν επελδπηήο επηζπκεί λα κηζζώζεη θηίξην ην νπνίν δελ είλαη ηειεηνπνηεκέλν (δειαδή δελ ππάξρνπλ πόξηεο, παξάζπξα θ.ι.π.) ζα κπνξεί λα εληάμεη θηηξηαθέο δαπάλεο? Να πξνβεί δειαδή ζε αγνξά πνξηώλ, παξαζύξσλ θ.ι.π.? Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κηζζσηήξην 15εηήο δηάξθεηαο, ην νπνίν ζα μεθηλάεη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο ππαγσγήο? χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέμηκεο είλαη νη δαπάλεο αλέγεξζεο/δηακφξθσζεο/επέθηαζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ θαη φρη νη δαπάλεο απνπεξάησζεο θηεξίνπ. 17. Αλαθνξηθά κε ηελ δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνύ γξακκηθνύ θσδηθνπνηεηή (bar code), είλαη επηιέμηκνο ηόζν ν εμνπιηζκόο (hardware), αιιά θαη ην απαηηνύκελν ινγηζκηθό (software)? Ναη είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη ηνπ απαηηνχκελνπ ινγηζκηθνχ (software). 4

5 18. Όζνλ αθνξά ην δηθαηνινγεηηθό Σ "Έγθξηζε ίδξπζεο ζηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, όηαλ απηόο ππάξρεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο" (ζει. 22 ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ παξαξηεκάησλ). Ση αθξηβώο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπκε? Ιζρύεη γηα όιεο ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο? Γελ ππνρξενχληαη νη επηρεηξήζεηο λα ηδξχζνπλ ζηαζκφ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αιιά εάλ ην επηζπκνχλ θαη εληάμνπλ δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην πξφγξακκα ησλ Υεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζνπλ ηελ Έγθξηζε Ίδξπζεο ζηαζκνχ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. 19. Οη πεξηζζόηεξεο κεηαθνξηθέο ζηεγάδνληαη ζε ISOBOX. Απηά είλαη ζαλ Containers ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη σο γξαθεία εμππεξέηεζεο, δηνίθεζεο, ινγηζηήξην θ.ι.π. ησλ εηαηξεηώλ θαη γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα από ηε πνιενδνκία. Απηή ε δαπάλε ινηπόλ Σα ISOBOX είλαη επηιέμηκε δαπάλε θαη ζε πνηα θαηεγνξία Κηηξηαθά ή εμνπιηζκόο; Οη θηηξηαθέο δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα είλαη (αλέγεξζε/δηακφξθσζε) ζπλεξγείσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο θαη φρη ηα γξαθεία άξα ε δαπάλε δελ είλαη επηιέμηκε. 20. Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά ζθάθεο ζπιινγήο κπαδώλ. ε κηα νηθνδνκή δειαδή αθήλνπλ ηελ άδεηα ζθάθε θαη κόιηο γεκίζεη πεγαίλνπλ κε ην εηδηθό θνξηεγό ζπιιέγνπλ ηε γεκάηε θαη αθήλνπλ ηελ άδεηα. Δπίζεο ν ίδηνο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη θαη από εηαηξείεο ζπιινγήο ζθνππηδηώλ ηα νπνία αθνύ ηα ζπιιέμνπλ ηα πεγαίλνπλ γηα αλαθύθισζε ή αθνύ γίλεη ε δηαινγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ηα κεηαθέξνπλ ζε άιιεο εηαηξείεο αλαθύθισζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκε κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ ΚΑΓ 49.4 «Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο» θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3887/2010 λα έρεη εηζέξζεη ζ απηή ε θπξηφηεηα ή ε ρξήζε Φνξηεγψλ Γεκνζίαο Υξήζεο. Σέινο ε δαπάλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ λα αθνξνχλ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ Μπνξεί κηα πθηζηάκελε κεηαθνξηθή λα ππνβάιιεη πξόηαζε όηαλ ε έδξα ηεο επηρείξεζεο είλαη ην ζπίηη ηνπ επηρεηξεκαηία ; Ναη κπνξεί. 22. Μηα ππό ζύζηαζε επηρείξεζε ε νπνία δελ έρεη αθόκε έδξα πνηνλ ηόπν πινπνίεζεο ζα δειώζνπκε. Θα ρξεηαζηεί ππεύζπλε δήισζε όηη όηαλ θαηαιήμνπκε ζε ρώξν ζα ππνβάιινπκε κηζζσηήξην ; 5

6 Μηα επηρείξεζε ππφ ζχζηαζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ρξήζεο γεο γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα πινπνηήζεη ηελ επέλδπζε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο νπφηε ζα πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο. 23. Έλαο πειάηεο κνπ, πνπ δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζην πξόγξακκα "Δθζπγρξνληζκόο Υεξζαίσλ Μεηαθνξώλ" αληηκεησπίδεη ηελ εμήο θαηάζηαζε: Έρεη πξνγξακκαηίζεη λα θάλεη δηαδνρή ηελ πθηζηάκελε ΔΠΔ ηνπ ζε ΑΔ (ίδηα ζηνηρεία, ΑΦΜ ). Σν ζέκα είλαη όηη ε ΑΔ ζα έρεη κόλν ην ηκήκα logistics (πνπ ππάγεηε ζην πξόγξακκα) θαη όια ηα άιια ηκήκαηα (πσιήζεηο, marketing, ) ζα πάλε ζηελ άιιε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πνπ έρεη. Σν εξώηεκα αθνξά ηηο ΔΜΔ πνπ ζέιεη ην πξόγξακκα λα δηαηεξεζνύλ ην ίδην, όπσο ην έηνο Η ελ ιόγσ επηρείξεζε ζα ππνβάιιεη σο ΔΠΔ, κε ηνλ απμεκέλν αξηζκό ΔΜΔ θαη ζα ζπκπιεξώζεη παξειζνληηθά ζηνηρεία κε απηά ηα ΔΜΔ θαη ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο (θαζώο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ην πέξαο ηνπ ελόο έηνπο, νη ΔΜΔ ζα έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ιόγσ ηεο παξαπάλσ αιιαγήο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ (ΔΠΔ ζε ΑΔ ακηγώο Logistics). Οη ΔΜΔ όκσο ζα δηαηεξεζνύλ ην ίδην ζε επίπεδν ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ! Ση ηζρύεη; Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ΔΜΔ αλά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή ζα ιεθζεί ππόςε ε κείσζε πξνζσπηθνύ κόλν ζηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ηελ πξόηαζε; Καη αξρήλ ζα ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα logistics ζηελ νπνία αλαθέξεζηε έρεη ΚΑΓ ππεξεζίεο κεηαθνξάο κε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (logistics) θαη φρη 49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο πνπ είλαη ν επηιέμηκνο θσδηθφο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην πξφγξακκα. Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αθνξά κφλν ζηηο ΔΜΔ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο θαη φρη ζηηο ΔΜΔ ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (θνξέα επέλδπζεο, ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο θαη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο). εκείν αλαθνξάο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν ζα είλαη νη ΔΜΔ ηνπ 2010 ηεο ππνβάιινπζαο επηρείξεζεο. 24. Δπηρείξεζε λενζύζηαηε κε επηιέμηκν ΚΑΓ δελ έρεη πξνρσξήζεη αθόκε ζε αγνξά θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ αιιά πξόθεηηαη λα αγνξάζεη εληόο ηνπ έηνπο θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηε πξόηαζε δαπάλεο δηακόξθσζεο θνξηεγνύ δηόηη γλσξίδεη ηη αιιαγέο ζα ρξεηαζηνύλ ( θαξόηζα, ABS θ.ι.π.). Σν ίδην βεβαίσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππό ζύζηαζε αθνύ νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πθηζηάκελεο νη νπνίεο ζα θιείζνπλ θαη ζα εηζθέξνπλ ζην λέν λνκηθό πξόζσπν ηα θνξηεγά ηνπο γηα ηα νπνία γλσξίδνπλ πνηεο αλάγθεο έρνπλ. 6

7 Δπηπιένλ γηα ηηο λενζύζηαηεο πξνθύπηεη θαη ην ζέκα ησλ αδεηώλ από ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε αγνξά αθόκε. 25. Μπνξεί ε επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηηο δαπάλεο απηέο αιιά ζα πξέπεη ζαλ παξαδνηέν θαηά ηελ πηζηνπνίεζε λα καο πξνζθνκίζεη ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ηελ κεηαζθεπή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο θαη prospectus θαηά ηελ ππνβνιή γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. Οη άδεηεο γηα ηελ λενζχζηαηε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 26. Τθηζηάκελεο ή θαη λενζύζηαηεο πνπ έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο 3 θνξηεγά αιιά έρνπλ ζθνπό λα ηα απμήζνπλ ζην κέιινλ θαη εληόο ηεο πεξηόδνπ πινπνίεζεο κπνξνύλ λα εληάμνπλ ζην επηρεηξεζηαθό ηνπο ζρέδην δαπάλεο γηα παξάδεηγκα εγθαηάζηαζε ABS γηα 5 θνξηεγά επαλαιακβάλσ ε ζεκεξηλή δπλακηθόηεηα ζε θνξηεγά είλαη 3 θαη νη άδεηεο ησλ θνξηεγώλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ είλαη 3. Μπνξνχλ λα εληάμνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρέδην δαπάλεο θαη γηα ηα θνξηεγά πνπ ζα απνθηήζνπλ αιιά ζα πξέπεη ζαλ παξαδνηέν θαηά ηελ πηζηνπνίεζε λα καο πξνζθνκίζνπλ ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ηελ κεηαζθεπή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο θαη prospectus θαηά ηελ ππνβνιή γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 27. Τθηζηάκελε Αηνκηθή Δπηρείξεζε κε δξαζηεξηόηεηα νδηθέο Μεηαθνξέο Άιισλ Δκπνξεπκάησλ κε Φνξηεγό Απηνθίλεην κε Οδεγό Ιδηνθηήηε- επηζπκεί λα αηηεζεί θαη λα πξνκεζεπηεί Γεξαλνγέθπξα γηα ηε κεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρώξν ηεο Δπηρείξεζεο. Η δαπάλε πνπ ζα αηηεζεί είλαη «Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε Γεξαλνγέθπξαο δηπινύ θνξέα ππιώλα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο 25 ηόλσλ κε άλνηγκα 10 κέηξα». Η ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δαπάλεο είλαη «Καηαζθεπή θαη Δγθαηάζηαζε πιήξεο ειεθηξνθίλεηεο Γεξαλνγέθπξαο απνηεινύκελεο από δύν Κύξηνπο Φνξείο, ηα πνδαξηθά κε ηνπο πιαγηνθνξείο, ην επηθαζήκελν βαξνπιθνθνξείν-βαξνύιθν, ηνπο πίλαθεο ηξνθνδνζίαο, ηελ ελζύξκαηε θνκβηνδνρή θαη όια ηα πιαθέ θαη ζηαζεξά εύθακπηα θαιώδηα κε ηα παξειθόκελά ηνπο». Θα ήζεια λα κνπ επηβεβαηώζεηε εάλ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε είλαη επηιέμηκε, θαη εάλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Κηηξηαθώλ Γαπαλώλ. Θεσξνχκε φηη ε δαπάλε είλαη επηιέμηκε αιιά ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ κεηαθνξηθή επηρείξεζε θαη ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 28. Δπηρείξεζε ε νπνία έιαβε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνθήξπμεο (21/12/2010), αιιά δελ έρεη αγνξάζεη 7

8 θνξηεγό ή έρεη αγνξάζεη ηνλ θνξηεγό Γεκνζίαο Υξήζεο, αιιά δελ έρεη πξνιάβεη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ Οδηθνύ κεηαθνξέα θαη ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ζε πνηα θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ζα ππνβάιεη? Θα ππνβάιινπλ ζαλ λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί πξνζεζκία κέρξη ηελ έληαμε ή κέρξη ηελ πξψηε εθηακίεπζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη. 29. Αηνκηθή επηρείξεζε κεηαηξάπεθε ζε ΑΔ ζηηο 4/1/2011. Από ηόηε δελ έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ην λ. 3887/2010 όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηνλ λ. 4038/2012 θαη ην άξζξν 5, ρσξίο δηθή ηεο ππαηηηόηεηα. Γύλαηαη λα ππνβάιεη σο δηθαηνινγεηηθό ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ Βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο? Ναη αιιά θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεη ηηο παξαπάλσ άδεηεο. 30. ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αλαθέξεηαη ην Γηθαηνινγεηηθό : Γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ζπλνδεπόκελεο από ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξ. Γ απαηηνύληαη γηα ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3887/2010 πιελ ησλ κεκνλσκέλσλ κεηαθνξέσλ. Ση ελλνείηαη κε ηνλ όξν κεκνλσκέλνο κεηαθνξέαο? Οη αηνκηθέο εηαηξείεο; Με ηνλ φξν κεκνλσκέλνο κεηαθνξέαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελλννχκε ηνπο κεηαθνξείο πνπ έρνπλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ή κηζζψλνπλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 91/1988 (ΦΔΚ 42Α ) έλα ε πεξηζζφηεξα θνξηεγά. 31. ηε ζειίδα 65 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΥ, ζηελ ηειεπηαία πξόηαζε ηεο ζειίδαο αλαθέξεη έλα πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. Απνηειεί δηθαηνινγεηηθό πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη αλ λαη γηα πνηεο επηρεηξήζεηο, πξηλ ην λόκν ηνπ 2010 ή κεηά; Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα έρνπλ φιεο νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη είλαη δηθαηνινγεηηθφ απαξαίηεην γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3887/2010 θαη ηνλ Π.Γ. 346/ ην Παξάξηεκα ΙΙ, παξάγξαθνο 1.2, ζειίδα 9 αλαθέξεη όηη νη δαπάλεο κεηαζθεπήο-δηαζθεπήο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, πνπ 8

9 απνηεινύλ κηα ππνθαηεγνξία ησλ δαπαλώλ ζε πάγηα, κπνξεί λα είλαη έσο θαη 100% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Γειαδή νη ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο (π.ρ. εμνπιηζκόο θόξησζεο, ξάθηα, εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ θιπ.) δελ κπνξεί λα είλαη κέρξη ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο; ηνλ νδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 22 δίλεηαη ε εληύπσζε όηη όιεο νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο κε Α/Α 2 κπνξνύλ λα είλαη κέρξη θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Πνην είλαη ην ζσζηό; Ιζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 22 ηνπ Οδεγνχ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζε πάγηα δχλαηαη λα αλέιζνπλ ζην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η παξαηήξεζε ζην Παξάξηεκα ΙΙ είλαη απιά δηεπθξηληζηηθή γηα ηηο δαπάλεο Μεηαζθεπήο-δηαζθεπήο ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ. 33. Δπηρείξεζε επηιέμηκε, ηδξύζεθε ζηηο 05/11/2010 θαη έρεη ππεξδσδεθάκελε ρξήζε έσο ηηο 31/12/2011. ε πνηα θαηεγνξία ζα ππνβάιιεη? ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ή ζηηο ππό ζύζηαζε? Θα ππνβάιιεη ζαλ λενζχζηαηε 34. Δπηρείξεζε επηιέμηκε, ηδξύζεθε ζηηο 08/11/2010 θαη έρεη κηα θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, έσο ηηο 31/12/2010 (έρεη ππνβάιεη έληππν Δ3 θαη έρεη εθδόζεη Ιζνινγηζκό). Γηα ην πξόγξακκα ζεσξείηαη όηη απηή ε επηρείξεζε έρεη θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε? Ναη ζεσξείηαη φηη απηή ε επηρείξεζε έρεη θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θιείζεη ή ζα θιείζνπλε ηελ πξψηε ηνπο δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ζηηο 31/12/2011, ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπγθεθξηκέλν έηνο? Η ζα ζεσξνχληαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη φηη δελ έρνπλ θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε? Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ βαζκνινγνχληαη γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. 35. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί επηπιένλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηελ ηππνδύλακε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ θηλεηήξα. Απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ? Ναη απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. 36. ύκθσλα κε ηνλ ΓΑΚ 800 είλαη επηιέμηκεο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηηο ππνζύζηαζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηα κηα ππνζύζηαζε επηρείξεζε ζα ιεθζνύλ ππόςε νη εξγαδόκελνη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 9

10 ώζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κηα επηρείξεζε σο κηθξή? Ή πξέπεη λα έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο κηθξήο επηρείξεζεο κε ην δηθό ηεο θαη κόλν πξνζσπηθό θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία? Γηα λα θαζνξηζηεί ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο εμεηάδνληαη νη εξγαδφκελνη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 37. Φπζηθό πξόζσπν κεηέρεη ζε κηα ΑΔ θαη κηα ΔΠΔ επηιέμηκεο γηα ην πξόγξακκα. Γύλαηαη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη νη δύν επηρεηξήζεηο, θαζώο ν πεξηνξηζκόο ηεο παξαγξάθνπ 6.1 ηνπ Οδεγνύ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κηα θαη κόλν επηρείξεζε γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη όρη Ννκηθό, όπσο είλαη νη ΑΔ θαη ΔΠΔ. ηελ παξαγξάθνπ 6.1 ζει. 15 ν Οδεγφο αλαθέξεηαη «Δπίζεο ππνγξακκίδεηαη φηη θάζε επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κόλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξεο από κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο απηφ ην θπζηθφ πξφζσπν ζπκκεηέρεη, ζα απνξξίπηνληαη όιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ πξνζώπσλ.». Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ηεθκαίξεηαη φηη δελ ελλνεί ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα θπζηθά απηά πξφζσπα. 38. ύκθσλα κε ηελ πρλή Δξώηεζε-Απάληεζε 20, γηα κηα ππόίδξπζε εηαηξεία είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο κεηαζθεπήο ησλ θνξηεγώλ δεκνζίαο ρξήζεο. Δπελδπηήο (ππό-ίδξπζε) επηζπκεί λα αγνξάζεη κεηαρεηξηζκέλν θνξηεγό Euro 2 θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θηλεηήξα ηνπ. Γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη πξώηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα κε λέν, πξνδηαγξαθώλ EURO 6. Πσο ζα πηζηνπνηεζεί ε αιιαγή θηλεηήξα θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ηνπ έξγνπ, θαζώο δελ ζα ππάξρεη λσξίηεξα, άιιε αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο? Γηα λα ζεσξεζεί επηιέμηκε ε δαπάλε θαη γηα λα πηζηνπνηεζνχλ νη δαπάλεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα ζα πξέπεη ην απηνθίλεην λα απνθηήζεη άδεηα θπθινθνξίαο κε ηνλ θηλεηήξα EURO 2 θαη κεηά ηελ αιιαγή λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο. Παξαδνηέα γηα ην πξφγξακκα ζα είλαη θαη νη δχν άδεηεο θπθινθνξίαο. 39. ΙΜΔ ΔΠΔ δελ εκθαλίδεη ζηα ινγηζηηθά ηεο Βηβιία (Δ3) θύθιν εξγαζηώλ, θαζώο νη Φνξησηηθέο εθδίδνληαη αηνκηθά από ηνπο απηνθηλεηηζηέο. Πσο αληηκεησπίδεηαη απηή ε πεξίπησζε εθόζνλ δελ έρνπλ δηθαίσκα αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα νη απηνθηλεηηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΙΜΔ ΔΠΔ μερσξηζηά? 10

11 Η ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 383/76 δελ ιεηηνπξγεί λφκηκα δηφηη ζα έπξεπε λα εθδίδεη ηηο θνξησηηθέο ε ΙΜΔ ΔΠΔ θαη φρη νη απηνθηλεηηζηέο άξα δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα. 11

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα