ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ."

Transcript

1 Κπξηαθή 25 επηέκβξε ει. ΔΝΘΔΣΖ ΔΚΓΟΖ: "ηα 70 ρξφληα απν ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ" ΗΣΟΡΗΑ ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ ηηο 27 ηνπ επηέκβξε ζπκπιεξψλνληαη 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ, πνπ ζπζπείξσζε ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΚΚΔ νξγάλσζε ηελ αληίζηαζε ηνπ ιανχ καο ελάληηα ζην γεξκαληθφ θαζηζκφ. /24 Οηαλ ηα ζηξαηεχκαηα ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο θαηέθηεζαλ ηελ Διιάδα θαη νη Γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Αζήλα (27 Απξίιε 1941), νη θνκκνπληζηέο πνπ δξαπέηεπζαλ απφ ηνπο ηφπνπο εμνξίαο, φπνπ ηνπο θξαηνχζε ε θπβέξλεζε Μεηαμά, θαζψο θαη άιινη, πνπ δξνχζαλ ζηελ παξαλνκία, έζπεπζαλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ην ΚΚΔ θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ Αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ. ΜΔΛΔΣΕΖ ΠΤΡΟ ηηο 31 Οθηψβξε 1940 ην (πξψην) «αλνηρηφ γξάκκα πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ» ηνπ Νίθνπ Εαραξηάδε, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, απφ ηα κπνπληξνχκηα ηεο Κξαηηθήο Αζθάιεηαο, ράξαμε ηε γξακκή ηεο πάιεο ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν. Σν πξψην αλνηρηφ γξάκκα δεκνζηεχηεθε ζηηο 2 Ννέκβξε 1940 θαη αλάκεζα ζε άιια, θαινχζε «(...) Γίπια ζην θχξην κέησπν θαη Ο ΚΑΘΔ ΒΡΑΥΟ, Ζ ΚΑΘΔ ΡΔΜΑΣΗΑ, ΣΟ ΚΑΘΔ ΥΧΡΗΟ, ΚΑΛΤΒΑ ΜΔ ΚΑΛΤΒΑ, Ζ ΚΑΘΔ ΠΟΛΖ, ΠΗΣΗ ΜΔ ΠΗΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΦΡΟΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΣΗΚΟΤ ΑΓΧΝΑ. (...) Δπαζιν γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ θαη επηζηέγαζκα γηα ην ζεκεξηλφ ηνπ αγψλα, πξέπεη λα είλαη θαη ζα είλαη, κηα θαηλνχξγηα Διιάδα ηεο δνπιεηάο, ηεο ιεπηεξηάο, ιπηξσκέλε απφ θάζε μέλε ηκπεξηαιηζηηθή εμάξηεζε, κ' έλαλ πξαγκαηηθά παιιατθφ πνιηηηζκφ (...)». ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Σν ΚΚΔ είρε βγεη βαξηά ρηππεκέλν απφ ηε βαζηινκεηαμηθή δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ Ζ Κξαηηθή Αζθάιεηα κπφξεζε λα ζπγθξνηήζεη ηε ραθηέδηθε «Πξνζσξηλή Γηνίθεζε» ζε ξφιν θαζνδεγεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Κφκκαηνο, πνπ εμέδηδε ηνλ θαηεπζπλφκελν «Ρηδνζπάζηε».

2 ην ίδην δηάζηεκα, κε πξσηνβνπιία ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ, είρε ζπγθξνηεζεί ε «Παιηά Κεληξηθή Δπηηξνπή», πνπ ιεηηνπξγνχζε σο θαζνδεγεηηθφ φξγαλν ηνπ Κφκκαηνο. Σν ΚΚΔ είρε ζηεξεζεί ηηο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο εθαηνληάδσλ ζηειερψλ ηνπ, πνπ ε θπβέξλεζε Μεηαμά παξέδσζε ζηνπο Γεξκαλνχο, θαζψο θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΚΔ Νίθνπ Εαραξηάδε, πνπ επίζεο ηνλ παξέδσζε ζηελ Γθεζηάπν θαη απηή ηνλ έζηεηιε ζην ζηξαηφπεδν Νηαράνπ. Μπφξεζε σζηφζν λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο θαη ζε πνιχ ιίγν ρξφλν κεηαηξάπεθε ζε ηζρπξφ θαη καδηθφ Κφκκα. Σελ 1ε ηνπ Ηνχιε 1941, ζπγθξνηείηαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΚΔ θαη ζπλέξρεηαη ε 6ε Οινκέιεηά ηεο.σν ζέκα ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ: «Η ηρέτοσζα ζηιγμή και ηα καθήκονηα ηων Ελλήνων κομμοσνιζηών - έκκληζη προς ηα μέλη ηοσ ΚΚΕ». ηελ απφθαζή ηεο ε ΚΔ (ΚΚΕ - Επίζεκα Κείκελα, η. 5ος, ζει ) θάλεη εθηίκεζε ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ: «1. Η αλζξσπφηεηα πεξλάεη ηελ πην θξίζηκε ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ηεο. Απ' άθξε ζ' άθξε ηεο Γεο απιψλνληαη φιν θαη πην πνιχ νη θιφγεο ηνπ δεχηεξνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ, πνπ έρεη ζθνπφ ην μαλακνίξαζκα ηεο Γεο(...)». Σαπηφρξνλα, εθηηκά φηη ε ππεξάζπηζε θαη ε λίθε ηεο ΔΓ ζηνλ πφιεκν (ήδε απφ ηηο 22 ηνπ Ηνχλε 1941 είρε δερηεί ηε ρηηιεξηθή επίζεζε), ηαπηίδεηαη κε ηελ αληηθαζηζηηθή πάιε ησλ ιαψλ. «2. (...) Η ππεξάζπηζε ηεο Σνβηεηηθήο Ελσζεο, ε ππνζηήξημε ηεο λίθεο ηεο κε φια ηα κέζα είλαη χςηζην θαζήθνλ θάζε θνκκνπληζηή, θάζε εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ πνπ ζέιεη ηε ιεπηεξηά ηεο ρψξαο ηνπ απφ ην θαζηζηηθφ δπγφ. Οη θνκκνπληζηέο πνηέ δελ μερλάλε, πσο ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε Σνβηεηηθή Ελσζε είλαη ν θνηλφο ερζξφο φισλ ησλ ηκπεξηαιηζηψλ. Οκσο, νη θνκκνπληζηέο νθείινπλ λα δνπλ, φηη ζην ζεκεξηλφ ζηάδην ηεο αληηζνβηεηηθήο επίζεζεο ν θαζηζκφο είλαη ν θχξηνο ερζξφο φρη κφλνλ ηνπ πξψηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θξάηνπο, αιιά θαη θάζε δεκνθξαηηθήο θαηάθηεζεο ηνπ ιανχ. Γη' απηφ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζα ηείλεη ζηε ζπληξηβή ηνπ θαζηζκνχ θαη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Σνβηεηηθήο Ελσζεο...». Ζ απφθαζε ηεο 6εο Οινκέιεηαο ζέηεη σο θαζήθνλ, κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αληίμνεο ζπλζήθεο, ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΚΚΔ, κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαβξσηηθήο, απφ ηνλ ηαμηθφ αληίπαιν, δνπιεηάο ζηελ πεξίνδν ηεο Μεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, θαη ηε ζπζπείξσζε θαη εμαζθάιηζε ηεο ελφηεηαο ηνπ Κφκκαηνο ζηελ απφθαζε απηή, πνπ έκειιε λα είλαη κεηά ην ηζηνξηθφ γξάκκα ηνπ ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Ν. Εαραξηάδε, ην νπνίν θαινχζε ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα, ε βάζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή απειεπζέξσζε.

3 «6. Σηηο ζεκεξηλέο ππεχζπλεο ηζηνξηθέο ζηηγκέο γηα ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηνλ θνκκνπληζκφ πξσηαξρηθφο φξνο γηα ηε λίθε είλαη ε χπαξμε γεξνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, ηθαλνχ λα νδεγήζεη ην ιαφ ζηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ηνπ απειεπζέξσζε. Είλαη θνηλή ζπλείδεζε φηη πξέπεη λα κπεη ηέξκα ζε κηα θαηάζηαζε απνζχλζεζεο. Τν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ειιάδαο πξέπεη ην γξεγνξφηεξν λα πεξάζεη απφ ην ζηάδην ηεο ζχγρπζεο, ηνπ ραθηεδηζκνχ θαη ηεο δηαζπνξάο ζην ζηάδην ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ζπλέλσζεο ησλ δπλάκεσλ, λα γίλεη ν νδεγφο ηνπ ιατθνχ αγψλα γηα ηελ εζληθή καο αλεμαξηεζία, γηα ηελ εμνπζία ηνπ ιανχ...». Καη έζεηε ηα θαζήθνληα ηνπ αγψλα σο εμήο: «7. Ο γεξκαλντηαιηθφο θαζηζηηθφο δπγφο θαη ν δηεθπεξαησηήο ηνπ, ε αληεζληθή θπβέξλεζε Τζνιάθνγινπ, νδεγνχλ θαζεκεξηλά ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζηνλ αθαληζκφ. Μέζα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ην βαζηθφ θαζήθνλ ησλ Ειιήλσλ θνκκνπληζηψλ είλαη ε νξγάλσζε ηεο πάιεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Σνβηεηηθήο Ελσζεο θαη ηελ απνηίλαμε ηνπ μεληθνχ θαζηζηηθνχ δπγνχ. Τν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ειιάδαο θαιεί ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ηα θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ, ζ' έλα εζληθφ κέησπν ηεο απειεπζέξσζεο: α) Γηα ην δηψμηκν ηεο γεξκαλντηαιηθήο θαηνρήο απφ ηελ Ειιάδα. β) Γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο - νξγαλέηνπ ηνπο. γ) Γηα ηελ θαζεκεξηλή ππνζηήξημε θαη ππεξάζπηζε ηεο Σνβηεηηθήο Ελσζεο. δ) Γηα ηελ ππνζηήξημε θάζε ζπλεπνχο αληηθαζηζηηθήο δχλακεο κε φια ηα κέζα. ε) Γηα ην ζρεκαηηζκφ πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο απφ φια ηα θφκκαηα, πνπ ζα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο ηνπ ιανχ, ζα ηνπ εμαζθαιίζεη ςσκί θαη δνπιηά, ζα ζπγθαιέζεη ζπληαρηηθή εζλνζπλέιεπζε θαη ζα ππεξαζπίζεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ειιάδαο απφ θάζε μεληθή ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε. 8. Η ζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ κεηψπνπ επηβάιιεη ζηνλ θάζε θνκκνπληζηή, ζηνλ θάζε αληηθαζίζηα κηα επίκνλε θαζεκεξηλή δνπιηά γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ην ςσκί ηνπ ιανχ πνπ ιηκνθηνλεί, γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξνθάκαηνπ θαη ησλ κηζζψλ, ελάληηα ζηηο επηηάμεηο θαη ζηε ιήζηεςε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ζηα ζσκαηεία ηνπο, πνπ ζα είλαη φξγαλα πάιεο γηα ηελ θαιπηέξεςε ηεο δσήο ηνπο, γηα ηελ άκεζε νξγάλσζε ησλ απνιπζέλησλ πνιεκηζηψλ, ησλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ζπκάησλ, γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο ηξαγηθήο ζέζεο ηνπο, γηα ηελ θαηάπαπζε ηεο εληεηλφκελεο θαζηζηηθήο ηξνκνθξαηίαο, γηα ηελ απφιπζε φισλ ησλ ζπιιεθζέλησλ αληηθαζηζηψλ θαη γηα ηελ παξνρή γεληθήο πνιηηηθήο ακλεζηίαο. 9. Οξγαλψλνληαο αθνχξαζηα ηνλ αγψλα γηα ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα φισλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ηελ έλνπιε αληίζηαζε ζηνπο θαηαρηεηέο, ην Κφκκα θαη ν θάζε θνκκνπληζηήο μερσξηζηά νθείιεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη έγθαηξα θαη ζσζηά ζηα ζνβαξά γεγνλφηα πνπ αιιάδνπλ θαη ζα αιιάδνπλ θάζε κέξα κε γξεγνξφηεξν ξπζκφ, λα νξγαλψλεη ηηο δπλάκεηο ηεο ιατθήο εμέγεξζεο γηα ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο. Κάζε θνκκνπληζηήο έρεη ρξένο λα δψζεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εζληθνχ κεηψπνπ, δνπιεχνληαο εηιηθξηλά γη' απηφ ην ζθνπφ θαη νξγαλψλνληαο παληνχ επηηξνπέο εζληθνχ κεηψπνπ απφ πνιίηεο θάζε πνιηηηθήο παξάηαμεο, πνπ ζέινπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο. Οη θνκκνπληζηέο νθείινπλ λα δηαθσηίδνπλ ην ιαφ πσο νξηζηηθά κφλνλ ε ιατθή εμνπζία ησλ εξγαηψλ θαη αγξνηψλ ζ' απαιιάμεη ην ιαφ απφ ηα καξηχξηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ

4 πνιέκσλ, ζα δψζεη ηε γε ζηνπο αγξφηεο, ζα απαιιάμεη ηνλ ηφπν απφ ηελ μεληθή εμάξηεζε θαη εθκεηάιιεπζε θαη ζα θάλεη ηνλ εξγαδφκελν ιαφ ειεχζεξν, ρνξηάην θαη πνιηηηζκέλν». Σν ζεκαληηθφ δήηεκα δελ ήηαλ κφλνλ ην θάιεζκα ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ζη' άιια ιατθά ζηξψκαηα γηα εζληθναπειεπζεξσηηθή πάιε. Ζηαλ θπξίσο φηη ε πξσηνβνπιία νξγάλσζεο απηνχ ηνπ αγψλα πεξλνχζε ζηα ρέξηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπ ΚΚΔ κε βάζε απηήλ ηελ απφθαζε δελ άξγεζαλ λα 'ξζνπλ. Αιισζηε, ε ιατθή πάιε γηα ηελ απειεπζέξσζε είρε ήδε αξρίζεη λα νξγαλψλεηαη πξηλ ηελ Οινκέιεηα, κε πξσηνβνπιίεο πνπ έπαηξλαλ θαηά πεξηνρέο νη θνκκνπληζηέο. Σν δεηνχκελν ήηαλ λα πάξεη παλειιαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, λα θαζνδεγεζεί θεληξηθά, λα απνθηήζεη εληαίν πξνζαλαηνιηζκφ, λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Ζδε, απφ ην Μάε - Ηνχλε, αθφκε, ηνπ '41, είραλ δεκηνπξγεζεί πιαηηέο εζληθναπειεπζεξσηηθέο νξγαλψζεηο: ηε Μαθεδνλία ε νξγάλσζε «Διεπζεξία», ζηελ Ζπεηξν ην «Παηξησηηθφ Μέησπν», ζηελ Καιακάηα ε «Νέα Φηιηθή Δηαηξεία», ζηνλ Πχξγν ην «Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν» θ.ν.θ. Ζ πξψηε, φκσο, παλειιαδηθή εζληθναπειεπζεξσηηθή νξγάλσζε ήηαλ ε ΔΘΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, πνπ ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 28 ηνπ Μάε ηνπ Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΔ ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, δεκηνπξγήζεθαλ ην Δξγαηηθφ Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν (ΔΔΑΜ - 16 Απγνχζηνπ 1941). ηηο 27 επηέκβξε ηνπ 1941 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηδξπηηθή ζχζθεςε ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΚΚΔ, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ΚΔ), ηνπ θφκκαηνο ηεο Δλσζεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο (ΔΛΓ), ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ΑΚΔ). Σν Ννέκβξε ηνπ 1941, ν Θαλάζεο Κιάξαο (κεηέπεηηα Αξεο Βεινπρηψηεο) θεχγεη απφ ηελ Αζήλα γηα ηε Ρνχκειε κε απνζηνιή ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ λα εξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο ηνπ έλνπινπ αγψλα. Σν Γεθέκβξε ν Κιάξαο επέζηξεςε θαη θαηέζεζε ζεηηθή, σο πξνο ην ζέκα, έθζεζε ζηελ ΚΔ. ηηο αξρέο Γελάξε ηνπ 1942, ζπλήιζε ε ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θαη απνθάζηζε ηελ ίδξπζε παλειιαδηθνχ απειεπζεξσηηθνχ ζηξαηνχ. ην πιαίζην απηήο ηεο απφθαζεο, ζηηο 2 Φιεβάξε ηνπ 1942, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηδξπηηθή ζχζθεςε ηνπ ΔΛΑ. ηηο 16 Φιεβάξε ηνπ 1942 ηδξχεηαη ν Διιεληθφο Λατθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο (ΔΛΑ), ην έλνπιν ηκήκα ηνπ ΔΑΜ. Ζδε, απφ ην θαινθαίξη ηνπ '41, θνκκνπληζηέο θαη άιινη παηξηψηεο ζπγθξνηνχλ έλνπιεο αληηζηαζηαθέο νκάδεο θαη αληάξηηθα ηκήκαηα ζε δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο κε απφθαζε ηνπ Κφκκαηνο, αιιά ε ελνπνίεζή ηνπο ήηαλ βαζηθφ δήηεκα γηα ηε ζπγθξφηεζε ιατθνχ ζηξαηνχ ηθαλνχ λα θαηεπζχλεη εληαία ηελ έλνπιε πάιε θαηά ησλ Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ θαη ηνπ ληφπηνπ θαζεζηψηνο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. ηηο 23 Φιεβάξε 1943 ηδξχζεθε ε Δληαία Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νέσλ (ΔΠΟΝ), πνπ ζπζπείξσζε ζηηο γξακκέο ηεο ηελ πιεηνςεθία ηεο λενιαίαο. Σνλ ίδην ρξφλν ζπγθξνηήζεθε ην Δζληθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ Ναπηηθφ (ΔΛΑΝ). Γίπια ζε απηέο ηηο νξγαλψζεηο έδξαζαλ ε Δζληθή Αιιειεγγχε, ε Δπηκειεηεία ηνπ Αληάξηε θαη ε Οξγάλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Λατθνχ Αγψλα (ΟΠΛΑ). Σν Μάξηε ηνπ 1943 ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ε Οκνζπνλδία Διιεληθψλ Ναπηεξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΟΔΝΟ), κε πξσηνβνπιία ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Ναπηεξγαηψλ ηνπ ΚΚΔ (ΚΟΝ).

5 Με ηελ αλάπηπμε ηεο έλνπιεο πάιεο ηνπ ΔΛΑ δεκηνπξγήζεθαλ γξήγνξα ειεχζεξεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ έπξεπε λα δηνηθεζνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ νη θάηνηθνί ηνπο λα δήζνπλ νξγαλσκέλα, πξνζθέξνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνλ αγψλα γηα ηελ Δζληθή Απειεπζέξσζε. Δηζη ην ΔΑΜ δεκηνχξγεζε θχηξα εμνπζίαο ζηηο απειεπζεξσκέλεο πεξηνρέο (Απηνδηνίθεζε, Λατθή Γηθαηνζχλε). Σξνθνδφηεζε ηε ιατθή πνιηηηζηηθή αλάηαζε. ηηο 10 Μάξηε 1944 νξθίζηεθε ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ), ην θεληξηθφ πνιηηηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ησλ απειεπζεξσκέλσλ πεξηνρψλ. Μεηά απφ εθινγέο (23 Απξίιε 1944), πνπ έγηλαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο Καηνρήο, εθιέρηεθε ην «Δζληθφ πκβνχιην» κε έδξα ηηο Κνξπζράδεο (30 Απξίιε 1944). ηηο εθινγέο ςήθηζαλ γηα πξψηε θνξά νη γπλαίθεο θαη νη λένη απφ 18 ρξφλσλ. πκκεηείραλ πεξίπνπ ςεθνθφξνη, δίρσο λα ππνινγίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Κξήηεο, ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1936 είραλ πάξεη κέξνο ςεθνθφξνη. Ζ δξάζε ηνπ ΔΑΜ πεξηιάκβαλε φιεο ηηο κνξθέο πάιεο: Απεξγίεο, δηαδειψζεηο, ζπιιαιεηήξηα, δηαβήκαηα, έλνπιε νξγάλσζε. Πιαηηά θαη πνιιέο θνξέο πξσηφηππε ήηαλ ε καδηθή πξνπαγαλδηζηηθή δνπιεηά ηνπ. Ο ΔΛΑ θαζήισζε 8 έσο θαη 12 ερζξηθέο κεξαξρίεο. Πξνμέλεζε ζηνπο θαηαθηεηέο απψιεηεο λεθξνχο θαη ζπλέιαβε αηρκαιψηνπο. Καηέζηξεςε 37 κεγάιεο γέθπξεο, 85 αηκνκεραλέο, πεξίπνπ βαγφληα θαη απηνθίλεηα. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ νπιηζκνχ ηνπ πξνεξρφηαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ελαληίνλ ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Ηηαιψλ. Σελ Αλνημε ηνπ 1944 ν ΔΛΑ είρε ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηα 2/3 ηεο ρψξαο θαη ηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ εδάθνπο. ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη λεθξνί απφ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ έθζαζαλ ζπλνιηθά ηνπο (ζάλαηνη απφ ηελ πείλα, εθηειεζκέλνη, λεθξνί ηνπ ειιελντηαιηθνχ θαη ηνπ ειιελνγεξκαληθνχ πνιέκνπ, ρηιηάδεο πνπ εμνληψζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο - θπξίσο Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο - θ.ά.) Σν ΚΚΔ ππήξμε ε ςπρή, ε θαζνδεγεηηθή δχλακε θαη ν θχξηνο αηκνδφηεο ηεο ΔΑΜηθήο Αληίζηαζεο. Υηιηάδεο θνκκνπληζηέο θαη άιινη ΔΑΜίηεο έδσζαλ ηε δσή ηνπο.ζ Καηζαξηαλή, ην Κνχξλνβν, ην Υατδάξη, ν Ατ-ηξάηεο, είλαη κεξηθνί κφλν απφ ηνπο ηφπνπο ηεο ζπζίαο. Σν ΔΑΜ έζσζε ην ιαφ απφ ηελ πείλα. Υάξε ζηε δξάζε ηνπ ΔΑΜ δε ζηάιζεθε νχηε έλαο εξγάηεο γηα λα δνπιέςεη ζηα γεξκαληθά εξγνζηάζηα, κε εμαίξεζε απηνχο πνπ είραλ ζπιιάβεη νκήξνπο νη Γεξκαλνί. Γε ζηάιζεθε νχηε έλαο γηα λα πνιεκήζεη θαηά ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο. Γηαθνξεηηθή ήηαλ ε ζηάζε ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Δλα ηκήκα ηνπ επέιεμε ην δξφκν ηεο αλνηρηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαθηεηέο. Ζηαλ νη «δνζίινγνη», πνπ ζρεκάηηζαλ ηηο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο κε πξσζππνπξγνχο ηνπο Σζνιάθνγινπ, Λνγνζεηφπνπιν θαη Η. Ράιιε. Δλα άιιν ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ, καδί θαη ην Παιάηη, δηέθπγε ζηελ Αίγππην, ελψ έλα ηξίην ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο απφληεο ηνπ αγψλα. Σν ΔΑΜ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Ηζηνξία, φρη απηήλ πνπ έγξαςαλ νη αζηνί, αιιά ζηελ πξαγκαηηθή, απηήλ πνπ έγξαςε θαη γξάθεη ν ιαφο καο ζηελ ηαμηθή πάιε, σο πνιηηηθή νξγάλσζε πνπ θαζνδήγεζε ην ιατθν-απειεπζεξσηηθφ αγψλα ζηελ πεξίνδν Αιιά κφλν κ' απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ απνηππψλεηαη νιφθιεξε ε ηζηνξηθή αιήζεηα ηεο εμειηζζφκελεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πξαγκαηηθφηεηαο. Γηαηί ε ηαμηθή πάιε αλάκεζα ζηελ άξρνπζα ηάμε ηεο Διιάδαο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη η' άιια ιατθά ζηξψκαηα απφ ηελ άιιε, δηεμαγφηαλ αζίγαζηα αθφκε θαη ζ' απηήλ ηελ πεξίνδν. Αιισζηε, ν ιαφο καο ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο δελ πξφιαβε λα ηε ραξεί θαη λα δηαηεξήζεη γηα πνιχ, ν αζηηθφο πνιηηηθφο θφζκνο ζηεξηγκέλνο ζηνπο Αγγινπο

6 ηκπεξηαιηζηέο ζπκκάρνπο ηνπ επεδίσμε λα ηζαθίζεη κε ηα φπια ην ιατθφ θίλεκα γηα λα επηβάιεη ηελ αζηηθή εμνπζία θαη λα νξγαλψζεη αζηηθφ θξάηνο. Καη δελ κπνξνχζε λα ην θάλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ δελ είρε ην παξακηθξφ ιατθφ έξεηζκα. Οπζηαζηηθά, ζ' φιε ηελ πνξεία ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα θαη αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη δε βξηζθφηαλ ζε πξσηεχνπζα ζέζε ησλ εμειίμεσλ, αληηθεηκεληθά θξηλφηαλ ην «ΠΟΗΟ - ΠΟΗΟΝ», ζην δήηεκα ηεο εμνπζίαο. Καη απαζρνινχζε ην ίδην ηελ άξρνπζα ηάμε θαη ηα πνιηηηθά ηεο θφκκαηα, αιιά θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο θαη ηα ζπλαζπηζκέλα ζην ΔΑΜ θφκκαηά ηνπο, φπσο θαη ηνλ ίδην ην ζπλαζπηζκφ ηνπ ΔΑΜ. Αιισζηε, ε ηαμηθή πάιε ζηηο ηαμηθέο θνηλσλίεο πνηέ δε ζηακαηά. Ζ πάιε αλάκεζα ζηελ άξρνπζα ηάμε ηεο Διιάδαο, απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη η' άιια ιατθά ζηξψκαηα, απφ ηελ άιιε, δηεμαγφηαλ αζίγαζηα, αθνχ ην ΚΚΔ, ην ΔΑΜ θαη ν ΔΛΑ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ ληφπηα έλνπιε αληίδξαζε κε ηηο δηθέο ηεο νξγαλψζεηο, απφ ηε «Υ» ηνπ Γξίβα, ηελ ΠΑΟ, ηε ΜΑΤ, σο ηα δηαβφεηα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαη άιιεο πνπ ζηήξηδαλ ην ληφπην θαηνρηθφ θαζεζηψο. Οπσο, επίζεο, θαη ηνλ ΔΓΔ ηνπ Ναπ. Εέξβα, πνπ ήηαλ ην αληίβαξν ησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ ζην ΔΑΜ θαη ηνλ ΔΛΑ θαη, νπζηαζηηθά, δξνχζε ελάληηά ηνπο κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ Αγγισλ. Αιισζηε, ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο μεθίλεζε σο ηκπεξηαιηζηηθφο, αλάκεζα ζε δπν ζπλαζπηζκνχο θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ, (Αγγιία, Γαιιία, ΖΠΑ, απφ ηε κηα πιεπξά θαη Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία απφ ηελ άιιε), γηα ην εδαθηθφ μαλακνίξαζκα ζθαηξψλ επηξξνήο αιιά θαη κε έλαλ θνηλφ ζθνπφ. Σελ αλαηξνπή ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζηελ ΔΓ. Απ' απηήλ ηελ άπνςε, ην ελδηαθέξνλ ησλ Αγγισλ ηκπεξηαιηζηψλ ζηελ Διιάδα, έξρεηαη σο ζπλέρεηα ηεο νηθνλνκηθνπνιηηηθήο ζχλδεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα κε ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Αγγιίαο (ήηαλ «παξαδνζηαθνί» ζχκκαρνη), κεηά ηελ ήηηα ηνπ αληίπαινπ ζπλαζπηζκνχ θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ ζηνλ πφιεκν. Μα ε ζηήξημε ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ ζηνπο Αγγινπο δελ ζα ηνπο ήηαλ ρξεηαδνχκελε, αλ ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ πφιεκν εγνχληαλ ε αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο, νπφηε θαη ζα ζεσξνχληαλ ληθήηξηα, άξα ζα ζπλέρηδε λα ήηαλ ν εγέηεο ησλ κεηαπειεπζεξσηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο εμειίρηεθε εληειψο δηαθνξεηηθά. ' απηφλ ηνλ πφιεκν εγήζεθε ε εξγαηηθή ηάμε κε ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. Καη ζηε κεηαπειεπζεξσηηθή πνξεία ηεο Διιάδαο απηφ ην γεγνλφο έβαδε ηε ζθξαγίδα ηνπ. Ζ άξρνπζα ηάμε ηεο Διιάδαο, αθφκε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πξνεηνηκαδφηαλ ε ίδηα λα αληηκεησπίζεη αλάινγεο θαηαζηάζεηο, θξνληίδνληαο ε πάιε ηεο ελάληηα ζην εξγαηηθφ θαη γεληθφηεξα ην ιατθφ θίλεκα, λα γίλεηαη νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθή, κε απνθνξχθσκα ηφηε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4εο Απγνχζηνπ απφ ηνλ Μεηαμά. Σν θαζεζηψο ηεο νπνίαο αξλήζεθε λα απειεπζεξψζεη ηνπο θξαηνχκελνπο ζηηο θπιαθέο θαη ηηο εμνξίεο θνκκνπληζηέο θαη άιινπο αγσληζηέο, πξνθεηκέλνπ, φπσο δεηνχζαλ, λα ζηαινχλ εζεινληηθά ζην πνιεκηθφ κέησπν. Αθφκε θαη ζ' απηή ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή, ην ηαμηθφ δήηεκα γηα ηελ άξρνπζα ηάμε ήηαλ ην πξσηεχνλ. Καη δελ έθηαζε κφλν απηφ. Οζνη δεζκψηεο θνκκνπληζηέο δελ θαηάθεξαλ λα απνδξάζνπλ παξαδφζεθαλ ζηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο βεβαίσο πέξαζαλ ηελ θξηθηαζηηθή εκπεηξία ησλ ζηξαηνπέδσλ ηνπ Νηαράνπ, ηνπ Ανπζβηηο, ηνπ Μανπηράνπδελ θαη αιινχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ν ηφηε ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Νίθνο Εαραξηάδεο.

7 Δπίζεο, αθφκε πξηλ ηελ απειεπζέξσζε θαη έρνληαο επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη παγθφζκηα, ηδηαίηεξα κεηά ηε λίθε ησλ νβηεηηθψλ ζην ηάιηλγθξαλη πνπ ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο ηνπ πνιέκνπ, απηφ πνπ απαζρνινχζε ηελ άξρνπζα ηάμε ηεο Διιάδαο ήηαλ ην κεηαπειεπζεξσηηθφ θαζεζηψο. Γηαηί ηελ απαζρνινχζε; Μα γηαηί ζηελ Διιάδα άξρηζε λα νξγαλψλεηαη κηα λέα, ιατθή, εμνπζία. Σν έπνο ηνπ ΔΑΜ, επνκέλσο, δελ ήηαλ κφλν ε εζληθή απειεπζέξσζε, αιιά θαη ε δεκηνπξγία θχηξσλ ηεο ιατθήο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα. Πνπ κπνξεί, βεβαίσο, λα κελ αγθάιηαδε ηα ηφηε αζηηθά θέληξα, αιιά ζηελ ππφινηπε Διιάδα είρε ήδε ηε δηθή ηεο δξάζε κε ηα φξγαλα ιατθήο απηνδηνίθεζεο, ηα ιατθά δηθαζηήξηα, αιιά θαη κε ηελ θπβέξλεζε, ηελ Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ). Δίρε αθφκε ην δηθφ ηεο ιατθφ ζηξαηφ ηνλ ΔΛΑ θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζπζπεηξσκέλε ζην ΔΑΜ. Βεβαίσο, ε εξγαηηθή ηάμε, ν ιαφο, δελ θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ εμνπζία. Αο δνχκε πψο εμειίρηεθαλ ηα πξάγκαηα. ην δηάζηεκα 17 έσο 20 Μάε 1944 ζπλήιζε ζηε Βεξπηφ ζχζθεςε ησλ ειιεληθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη εζληθναπειεπζεξσηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο «πλέδξην ηνπ Ληβάλνπ». ην πλέδξην, ζπκκεηείραλ νπζηαζηηθά ην ΔΑΜ θαη ε ΠΔΔΑ πνπ είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ πξαγκαηηθή εμνπζία θη, απφ ηελ άιιε, ήηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Γ. Παπαλδξένπ πνπ δελ είρε θαλέλα ιατθφ έξεηζκα ζηελ Διιάδα. Ζηαλ θπβέξλεζε πνπ είρε ζπγθξνηεζεί ζηε Μέζε Αλαηνιή, απφ ηα ηκήκαηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο πνπ είραλ κεηαβεί ζηελ πεξηνρή κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα εγθαηαιείπνληαο ην ιαφ. Βεβαίσο, ζπκκεηείραλ θαη ν ΔΓΔ θαη ε ΔΚΚΑ, αιιά επίζεο ρσξίο ζεκαληηθφ ιατθφ έξεηζκα ζηελ Διιάδα. Με ηε δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ, νη Αγγινη θαη ε άξρνπζα ηάμε ηεο Διιάδαο επηρεηξνχζαλ λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα, λα θξελάξνπλ, δειαδή, κηα πηζαλή δηαγξαθφκελε πνξεία πξνο κηα κεηαπνιεκηθή Διιάδα ηνπ ιανχ ηεο. Απφ ηελ άιιε, ην ΔΑΜηθφ θίλεκα πήξε κέξνο ζην ζπλέδξην, ζην φλνκα κηαο επξπηάηεο εζληθήο ελφηεηαο, ηελ νπνία ζεσξνχζε αλαγθαία, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ιανχ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζπζπεηξσκέλε ζην ΔΑΜ. ην πλέδξην Ληβάλνπ έγηλαλ θαλεξέο νη επηδηψμεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Ο Γ. Παπαλδξένπ αλέθεξε ηα εμήο: «Κφιαζηο είλαη ζήκεξνλ ε θαηάζηαζηο ηεο Παηξίδνο καο... θάδνπλ νη Γεξκαλνί. θάδνπλ ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο. θάδνπλ θαη νη Αληάξηαη. θάδνπλ θαη θαίνπλ... Ζ επζχλε ηνπ ΔΑΜ είλαη φηη δελ απέβιεςε κφλνλ εηο ηνλ απειεπζεξσηηθφλ αγψλα, αιιά εζέιεζε λα πξνεηνηκάζε ηε κεηαπνιεκηθήλ δπλακηθήλ ηνπ επηθξάηεζηλ... Με ηελ ηξνκνθξαηηθήλ απηήλ δξάζηλ ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ, είπε ραξαθηεξηζηηθά, εδεκηνπξγήζε δπζηπρψο, ην ςπρνινγηθφλ θιίκα, ην νπνίνλ επέηξεςελ εηο ηνπο Γεξκαλνχο λα επηηχρνπλ εηο ην ηξίηνλ έηνο ηεο δνπιείαο φ,ηη δελ είραλ θαηνξζψζεη θαηά ηα δχν πξψηα έηε - ηελ θαηαζθεπήλ ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο...». Δηζη εμίζσλε ην ΔΑΜ θαη ηνλ ΔΛΑ κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο. Ζμεξε ηη έθαλε. Δπξεπε λα βξεη ηξφπν, ψζηε ηελ απφθαζε γηα επίζεζε ζην ΔΑΜ, σο κέζν γηα λα επνδσζνχλ νη επηδηψμεηο ηεο άξρνπζαο ηάμεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε γηα επαλεγθαζίδξπζε ηεο εμνπζίαο ηεο λα ηε δξνκνινγήζεη. Απηφ έθαλε. Καη γη' απηφ ζεσξνχζε πσο έπξεπε λα ρηππήζεη εθεί πνπ ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ ήηαλ ζε βάξνο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ. ην έλνπιν ηκήκα ηνπ ιανχ, ηνλ ΔΛΑ.

8 Δηζη, ε ιχζε πνπ επξφηεηλε ν Παπαλδξένπ γηα λα εθιείςνπλ φζα πεξηέγξαθε θαη γηα λα επηηεπρζεί ε πεξηβφεηε εζληθή ελφηεηα ήηαλ λα δηαιπζεί ν ΔΛΑ. ηηο 2 επηέκβξε ηνπ 1944, έλαλ πεξίπνπ κήλα πξηλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο, ην ΔΑΜ πξνζρψξεζε ζηελ θπβέξλεζε «Δζληθήο Δλφηεηαο» ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ππνρσξψληαο ζηνπο απαξάδερηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ επέβαιε ην πλέδξην ηνπ Ληβάλνπ. «Πνιηηηθφλ Πξφγξακκα ηεο Κπβεξλήζεσο απνηειεί ην Δζληθφλ πκβφιαηνλ ηνπ Ληβάλνπ», απηή ήηαλ ε πνιηηηθή νπζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο Γ. Παπαλδξένπ, κε ην νπνίν άλνηγε ην δξφκν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εμνπζίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα. Απηή ε εμέιημε ήηαλ απαξάδεθηε θαη επηδήκηα ππνρψξεζε ηνπ ΔΑΜ έλαληη ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, πνπ δελ είρε θάλεη ην παξακηθξφ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο, αιιά θαη έλαληη ησλ Αγγισλ, πνπ θαηάθεξλαλ γηα άιιε κηα θνξά λα πξνσζήζνπλ ηα ηκπεξηαιηζηηθά ηνπο ζρέδηα, βάδνληαο ζνβαξή παξαθαηαζήθε γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαπνιεκηθψλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα. Σν ΚΚΔ απνδέρηεθε ηε πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ, πεξηνξίδνληαο ην φιν πξφβιεκα ζην δήηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΚΔ ηνπ, πνπ έγηλε ζηηο 2-3 Απγνχζηνπ ηνπ Ο Γξακκαηέαο ηεο ΚΔ ηνπ Κφκκαηνο, φκσο, Γ. ηάληνο είρε εγθξίλεη ηε πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κφκκαηνο, κε ηελ νκηιία πνπ έθαλε ζηελ ΠΔΔΑ, ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ζηηο 27 Ηνχιε ηνπ 1944, ιέγνληαο κεηαμχ άιισλ: «Δπεηδή πηζηεχνπκε ηφζν εηιηθξηλά ζηελ αλάγθε ηεο ελφηεηαο, γη' απηφ δειψλσ φηη ε ζπκθσλία ηνπ Ληβάλνπ θαη ε δξάζε ηεο αληηπξνζσπείαο καο ηφζν ζην Λίβαλν, φζν θαη ζην Κάηξν, είλαη κέζα ζηελ πνιηηηθή καο γξακκή»... ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΔΑ, ν ηάληνο απνδέρηεθε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Αι. βψινπ πνπ πεξηφξηδε ην φιν πξφβιεκα κε ηε ζπκθσλία ηνπ Ληβάλνπ ζην αίηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ. Σν ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ δηθαηνιφγεζε ζηηο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο σο εμήο απηήλ ηελ εμέιημε: «Σν ΠΓ ζεψξεζε φηη ην Κφκκα καο δελ επηηξέπεηαη λα κείλεη έμσ απφ ηελ θπβέξλεζε. Μηα ηέηνηα ζηάζε ζα ελίζρπε αθξηβψο εθείλεο ηηο άθξεο κεξίδεο πνπ θάλνπλ ην παλ γηα λα καηαηψζνπλ ηελ ελφηεηα θαη λα επηβάινπλ αληηιατθφ θαζεζηψο κε πξφθιεζε ηνπ αλνηρηνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ... Ζ είζνδφο καο πείζεη ηα πιαηηά ζηξψκαηα ηνπ ιανχ γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο εζληθήο ελφηεηαο πνπ αθνινπζνχκε ζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εζληθνχ αγψλα. Αθνπιίδεη ηελ πξνπαγάλδα ησλ πην αληηδξαζηηθψλ θχθισλ. Βνεζάεη ζην ζπάζηκν ηεο δηεζλνχο απνκφλσζεο θαη θαηαζπθνθάληεζεο ηνπ αγψλα καο. Μαο δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο πάιεο γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ. Φέξεη ζχγρπζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ ηξνκνθξαηηθψλ αληηπάισλ νξγαλψζεσλ. Μαο βνεζάεη λα αλαζπγθξνηήζνπκε ηηο ιατθέο δπλάκεηο ζε λέα αλψηεξε βάζε». Δηζη, νη εγεζίεο ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ είραλ κπεη ζηε δίλε κηαο ζεηξάο απαξάδεθησλ ππνρσξήζεσλ, απέλαληη ζηνπο Αγγινπο θαη ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο πνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ ππνγξαθή ηε πκθσλίαο ηεο Γθαδέξηαο ζηηο 26 επηέκβξε Σν δήηεκα ηεο εμνπζίαο είλαη θαζνξηζηηθφ ζηξαηεγηθφ δήηεκα, γηα ην νπνίν ε πνιηηηθή πξσηνπνξία, ε θαζνδήγεζε θαη νη εγεηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ αγψλα κε πξψην απ' φιεο ην Κφκκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ αλ έρνπλ ζσζηή ζηξαηεγηθή. Να θαηαλννχλ θαη λα ππνινγίδνπλ ζσζηά ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ, λα πξνβιέπνπλ θαη λα πξνλννχλ ηηο εμειίμεηο, εθαξκφδνληαο ζσζηά ηηο λνκνηέιεηεο ηεο ηαμηθήο πνιηηηθήο πάιεο.

9 Καη εδψ βεβαίσο δελ ππήξρε ζχλδεζε ηεο εζληθναπειεπζεξσηηθήο πάιεο κε ην δήηεκα ηεο εμνπζίαο. ηηο 12 ηνπ Οθηψβξε 1944 απειεπζεξψζεθε ε Αζήλα απφ ην γεξκαληθφ ηκπεξηαιηζηηθφ δπγφ. Δίρε πξνυπάξμεη βεβαίσο ζπκθσλία Αγγισλ - Γεξκαλψλ κε ηελ ήηηα θαη ηελ ππνρψξεζε ησλ ηειεπηαίσλ λα κε ρηππεζνχλ νη δπλάκεηο ηνπο. Πξνζέβιεπαλ ζην λα απνηειέζνπλ έλα επηπιένλ εκπφδην θαηά ηελ ππνρψξεζή ηνπο ζηελ πξνέιαζε ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ πνπ απειεπζέξσλε ηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά ηνπο ρξεηαδφηαλ, φπσο απνδείρηεθε κεηά ην 1945, σο εθεδξεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο παγθφζκηαο κεηαπνιεκηθήο εμέιημεο. ηηο 30 ηνπ Οθηψβξε, ν ΔΛΑ απειεπζέξσζε ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ζηηο 3 ηνπ Ννέκβξε 1944, ηα ηειεπηαία ρηηιεξηθά ηκήκαηα εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά ηελ Διιάδα. ηηο 18 ηνπ Οθηψβξε είρε θηάζεη ζηελ Αζήλα ε θπβέξλεζε «Δζληθήο Δλφηεηαο» (ζπκκεηείραλ σο ππνπξγνί θαη ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ), ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Βξεηαλφ ζηξαηεγφ θφκπη. Ο πξσζππνπξγφο, Γ. Παπαλδξένπ, ζην ιφγν πνπ εθθψλεζε θαηά ηελ άθημή ηνπ κίιεζε γηα «ιανθξαηία», ελψ ν ίδηνο είρε δεηήζεη επίκνλα απφ ηνλ Σζφξηζηι λα «απνζηείιεη επηβιεηηθέο δπλάκεηο» ζηελ Διιάδα «δηφηη ηα πνιηηηθά κέζα δηά ηελ αληηκεηψπηζηλ ηεο θξηζίκνπ θαηαζηάζεσο δελ ήζαλ πιένλ επαξθή». Ζ θξίζηκε ψξα έθηαλε, γηα λα μεθαζαξίζεη ην αλνηρηφ, άιπην δήηεκα, πνπ φκσο ήηαλ ην θπξίαξρν κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Σν δήηεκα ηεο εμνπζίαο. Πνηα ηάμε ζα θπξηαξρνχζε; Οη θεθαιαηνθξάηεο ή ε εξγαηηθή ηάμε κε ηνπο ζπκκάρνπο ηεο, ν ιαφο, πνπ απειεπζέξσζε ηελ Διιάδα απφ ηελ μέλε ηκπεξηαιηζηηθή θαηνρή; Θα άθελαλ ην ιαφ λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηε ιανθξαηνχκελε Διιάδα, λα γίλεη αθέληεο ζηνλ ηφπν ηνπ, νηθνδνκψληαο ηε δηθή ηνπ θνηλσλία ή ζα ηζάθηδαλ κε θάζε κνξθή θαη κε ηελ έλνπιε βία ην θίλεκά ηνπ; Ο ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ έσο ηελ απειεπζέξσζε ήηαλ ππέξ ηνπ ιανχ θαη ζε βάξνο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Σν ΔΑΜ ζπζπείξσλε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πνπ αγσληδφηαλ θαηά ηεο Καηνρήο, αιιά θαη πξνζβιέπνληαο ζε θαιχηεξεο κέξεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Οη απινί άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ δελ έδηλαλ ηε δσή ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζε απφ ην γεξκαληθφ ηκπεξηαιηζηηθφ δπγφ, γηα λα επαλέιζεη ν ηφπνο ζε ρξφληα ζαλ ηεο 4εο Απγνχζηνπ ( , δηθηαηνξία Μεηαμά), νχηε θαη ζηα ρξφληα πξηλ απ' απηή, πνπ ν ιαφο γλψξηζε απίζηεπηεο ζηεξήζεηο, πεξηπέηεηεο, εμαζιίσζε. Αιιά θαη ε αζηηθή ηάμε δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα εγθαηαιείςεη ηελ εμνπζία θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Με ηελ έιεπζε ηεο θπβέξλεζεο Γ. Παπαλδξένπ ζηελ Διιάδα, ν αζηηθφο πνιηηηθφο θφζκνο, ε άξρνπζα ηάμε θαη νη Αγγινη δεηνχζαλ επίκνλα ηε δηάιπζε ηνπ ΔΛΑ θαη ηεο Λατθήο Πνιηηνθπιαθήο θαη επέκεηλαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ έλνπισλ ζσκάησλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Σελ 1ε ηνπ Γεθέκβξε, ν θφκπη θνηλνπνίεζε ζηνλ ΔΛΑ πξνθήξπμε, πνπ θαζφξηδε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απνζηξάηεπζεο ησλ αληαξηηθψλ δπλάκεσλ ηελ 10ε ηνπ Γεθέκβξε. Σαπηφρξνλα, ν Γ. Παπαλδξένπ ζπγθαινχζε ηελ θπβέξλεζε, ρσξίο ηνπο ππνπξγνχο ηνπ ΔΑΜ, θη απνθάζηδε ηελ άκεζε δηάιπζε ηεο Λατθήο Πνιηηνθπιαθήο ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Σελ ίδηα κέξα, παξαηηήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε νη ππνπξγνί ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ. Μπξνζηά ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε, ην ΔΑΜ θαη ην ΚΚΔ θάιεζαλ ην ιαφ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά ζε ζπιιαιεηήξην ζηηο 3 ηνπ Γεθέκβξε. Πιαηεία πληάγκαηνο. Υηιηάδεο ιανχ

10 ζπκκεηείραλ ζε κηα ηεξάζηηα εηξεληθή πνξεία, πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδίζνπλ ηα ζρέδηα ηεο ειιεληθήο πινπηνθξαηίαο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνπο Αγγινπο ηκπεξηαιηζηέο. Ζ εηξεληθή δηαδήισζε ρηππήζεθε κε ηα φπια. 30 λεθξνί θαη πάλσ απφ 100 ηξαπκαηίεο ήηαλ ν αηκαηεξφο απνινγηζκφο ηεο εγθιεκαηηθήο απηήο ελέξγεηαο ηεο αληίδξαζεο. ηηο 4 ηνπ Γεθέκβξε, ε αδνχισηε Αζήλα θαη ν αδάκαζηνο Πεηξαηάο ζεθψζεθαλ ζην πφδη, γηα λα ζπλνδέςνπλ ζηελ ηειεπηαία ηνπο θαηνηθία ηα ζχκαηα ηεο κνλφπιεπξεο, απφ ηε κεξηά ηεο άξρνπζαο ηάμεο, έλνπιεο βίαο θαη λα απαηηήζνπλ ηελ άκεζε παξαίηεζε ηεο καηνβακκέλεο θπβέξλεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο δηαδήισζεο έλα παλφ πνπ έγξαθε: «Οηαλ ν ιαφο βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο ηπξαλλίαο, δηαιέγεη ηηο αιπζίδεο ή ηα φπια». Καη απηή ε πνξεία ρηππήζεθε κε φπια. Σε λχρηα ηεο 3εο πξνο ηελ 4ε Γεθέκβξε βξεηαληθά ηεζσξαθηζκέλα θχθισζαλ θαη αθφπιηζαλ ην 2ν χληαγκα ηεο ΗΗεο Μεξαξρίαο ηνπ ΔΛΑ. ηε ζπλέρεηα, ε ζχγθξνπζε επεθηάζεθε θαη γεληθεχηεθε. ηηο 33 κέξεο ησλ καρψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, ην ΚΚΔ, ην ΔΑΜ, ν ΔΛΑ έγξαςαλ ιακπξέο ζειίδεο. Ο εξσηζκφο, ε απηνζπζία έθηαζαλ ζην επίπεδν πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε καρφκελν ιατθφ θίλεκα πνπ έρεη ην δίθην κε ην κέξνο ηνπ. Γφζεθαλ δεθάδεο κάρεο, αξθεηέο ληθεθφξεο. «Οινη ζηηο επάιμεηο ηνπ αγψλα. Οινη ζηα νδνθξάγκαηα», ήηαλ ην δηάγγεικα ηεο ΚΔ ηνπ ΔΛΑ. Γελ έγηλε φκσο δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ ζην βαζηθφ κέησπν ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, ηα έλνπια ηκήκαηά ηεο θαη ηνπο Αγγινπο ζηελ Αζήλα θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ζε φιε ηελ Διιάδα. Γελ ππήξρε ηέηνην ζρέδην θαη πξνεηνηκαζία κε παλζηξαηηά. Σν Κφκκα ην Γεθέκβξε θαη ην ιατθφ θίλεκα δελ εμαζθάιηζαλ ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζρέδην. Ζ έλνπιε ζχγθξνπζε δελ πήξε δειαδή ραξαθηεξηζηηθά πάιεο γηα ηελ εμνπζία. Αθφκα θαη ζηε δηάξθεηά ηεο παξέκελε ε ζέζε γηα θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο θαη νκαιή δεκνθξαηηθή εμέιημε. ηηο 5 Γελάξε 1945 άξρηζε ε ππνρψξεζε ηνπ ΔΛΑ θαη ρηιηάδσλ αγσληζηψλ. Αθνινχζεζε ε απαξάδεθηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο πνπ αθνπιίζηεθε ν ιαφο. Σν ΚΚΔ κειεηά ηελ ηζηνξία ηνπ...πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα εμάγεη ρξήζηκα δηδάγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ ηζηνξηθή κειέηε δελ απνηειεί απιψο κηα θαηαγξαθή ή απνηίκεζε ηνπ παξειζφληνο. Μπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεηαη ηδενινγηθφ φπιν, λα εληζρχεη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία αλάιπζεο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θηλήκαηφο καο. ε απηή ηε βάζε ην ΚΚΔ αληηκεηψπηζε θαη ηε ζπγγξαθή ηεο Ηζηνξίαο ηνπ ησλ ρξφλσλ , πνπ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ Β' ΣΟΜΟΤ (ΓΟΚΗΜΗΟΤ) ηεο Ηζηνξίαο ηνπ ΚΚΔ... ηέθεηαη πξσηαξρηθά ζην ζεκειηψδεο πνιηηηθφ πξφβιεκα, ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ. Δπηρεηξεί λα απαληήζεη ζην γηαηί δελ κπφξεζε λα αληηκεησπίζεη ζσζηά ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Θεσξνχκε φηη σο πεγή γλψζεο θαη ζπκπεξαζκάησλ ηα ρξφληα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.

11 Γηα ηα ρξφληα ηεο ΔΑΜηθήο Αληίζηαζεο, ην ΚΚΔ έρεη ππνγξακκίζεη θαη ζην παξειζφλ ηα παξαθάησ, αλάκεζα ζε άιια: Σηο εκέξεο ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο (12 Οθηψβξε 1944) ζηελ Διιάδα είρε δηακνξθσζεί επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε. Σαπηφρξνλα, ην ΔΑΜ θπξηαξρνχζε, ελψ ν αζηηθφο θξαηηθφο κεραληζκφο ήηαλ ζκπαξαιηαζκέλνο. Ζ αζηηθή θπβέξλεζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί βξηζθφηαλ ζηελ Αίγππην θαη νη Δγγιέδνη δελ είραλ θαηαθζάζεη αθφκα ζηελ Διιάδα. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην Κφκκα καο, παξά ηελ ηεξάζηηα ζπλεηζθνξά θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ, δελ κπφξεζε λα δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα νδεγνχζε πξνο ηελ επαλαζηαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηφηε αθφκε, ηδίσο κεηά ην 1943, πνπ νη ζπλζήθεο επέβαιαλ λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο επαλαζηαηηθήο θαηάθηεζεο ηεο εμνπζίαο. Δηζη, νδεγήζεθε ζηελ ππαγσγή ηνπ ΔΛΑ ζην εγγιέδηθν ζηξαηεγείν ηεο Μ. Αλαηνιήο (5 Ηνχιε 1943) θαη αξγφηεξα ζηηο ζπκθσλίεο ηνπ Ληβάλνπ (20 Μάε 1944) θαη ηεο Καδέξηαο (26 επηέκβξε 1944), γηα λα δηαηεξήζεη θαη λα δηεπξχλεη ηελ "εζληθή ελφηεηα". Γε δηακφξθσζε ηηο ππνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο κηαο πνξείαο, πνπ, αλάινγα θαη κε άιινπο παξάγνληεο, κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε λίθε. Γελ εθηίκεζε ζσζηά ηε ζχκπιεμε ηνπ θνηλσληθνηαμηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ιατθήο πάιεο κε ην εζληθναπειεπζεξσηηθφ. Απηή ε ζχκπιεμε, πέξα απφ ηηο πνιηηηθέο θαη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο κε ηηο ζηξαηησηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ "δνζηινγηζκνχ", επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο ηνπ ΔΛΑ κε ηηο αληηρηηιεξηθέο θαη ηηο αγγιφθηιεο νξγαλψζεηο, φπσο ν ΔΓΔ. ην ίδην ζπκπέξαζκα νδεγνχλ θαη νη ζπλερείο πξνζηξηβέο ηνπ ΔΛΑ κε ηνπο Δγγιέδνπο, ε ακείσηε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή πάιε ησλ αζηηθψλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαηά ηεο ΠΔΔΑ θαη ηνπ ΔΑΜ - ΔΛΑ, ε ζπρλή ζπλεξγαζία αζηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ηνπο θαηαθηεηέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο "εξπζξάο απεηιήο", θαζψο θαη ε αηκαηεξή θαηαζηνιή, απφ ηνπο Δγγιέδνπο θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζην Κάηξν, ηεο εξσηθήο "Αληηθαζηζηηθήο ηξαηησηηθήο Οξγάλσζεο" (ΑΟ) ηνλ Απξίιε ηνπ Οη δπλάκεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ΔΑΜ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. Δθηφο απφ ην ΚΚΔ, ζπκκεηείραλ θαη δπλάκεηο ζνζηαιδεκνθξαηηθέο, θηιειεχζεξεο, γεληθά αζηηθήο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο. Δπξεπε λα ζεσξεζεί βέβαην φηη, εμαηηίαο ησλ ηαιαληεχζεσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε θχζε ηέηνησλ θνκκάησλ θαη αηφκσλ θαη πνπ δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα θηάζνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δξφκνπ, δελ ήηαλ δπλαηφ ε εξγαηηθή ηάμε λα βαδίζεη καδί ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πάιεο, πνιχ πεξηζζφηεξν φζν πιεζίαδε ην ηέινο ηεο Καηνρήο θαη ην δήηεκα ηεο εμνπζίαο (πνηνο - πνηνλ) εηίζεην επί ηάπεηνο. Σν ΚΚΔ δελ πήξε ππφςε ηνπ φηη ε ηδενινγηθνπνιηηηθή δηαπάιε δηεμάγεηαη θαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκαρίαο θαη φηη γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ηαμηθήο πάιεο δελ επηηξέπνληαη επηδήκηνη ζπκβηβαζκνί. Πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζπκβηβαζκνί δελ αληηζηνηρνχλ ζην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ζπκκάρνπο. Ζηαλ επίζεο αλαγθαίν λα κειεηεζεί ε ζηξαηεγηθή ησλ Δγγιέδσλ θαη ησλ εγρψξησλ αζηηθψλ δπλάκεσλ, νη ειηγκνί ηνπο θαη αλάινγα λα πξνζαξκνζηεί ε ζηξαηεγηθή ηνπ ΚΚΔ. Ζ θξηηηθή απνηίκεζε, καθξηά απφ ηε ιαζνινγία θαη ην κεδεληζκφ, εζηηάδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΚΚΔ λα επηβεβαηψλεη ζε θάζε θάζε ηνπ αγψλα ηνλ απηνηειή ηδενινγηθνπνιηηηθφ θαη νξγαλσηηθφ ξφιν ηνπ. Απηφο ν ξφινο εθθξάδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, ζηε βάζε ηεο εθαξκνγήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηεο

12 αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ θνκκνπληζκνχ. Δθθξάδεηαη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληηζέζεσλ, ηεο δηάηαμεο ησλ ηαμηθψλ δπλάκεσλ, ηνπ πνιηηηθνχ ζπζρεηηζκνχ, ηεο ηαθηηθήο ηνπ ηαμηθνχ αληηπάινπ. Ζ απηνηειήο δξάζε ηνπ ΚΚ δηαζθαιίδεη πνιηηηθή ζπκκαρηψλ πνπ δελ ππνζεθεχεη ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζην φλνκα θάπνησλ πξφζθαηξσλ επηηπρηψλ. Οη ζπκκαρίεο, αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνυπνζέηνπλ ζπκβηβαζκνχο, πνπ φκσο δε ζα ζίγνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε, επίζεο, έρεη απνδείμεη κε νδπλεξφ πνιιέο θνξέο ηξφπν φηη αλ ην αζηηθφ θξάηνο δελ ηζαθηζηεί απφ ηηο επαλαζηαηηθέο δπλάκεηο, ε δπλαηφηεηα εγθαζίδξπζεο θαη ζηεξέσζεο ηεο δηάδνρεο εμνπζίαο ηίζεηαη ππφ αίξεζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΚΚΔ ζηελ Καηνρή Απφ ην «Γνθίκην Ηζηνξίαο ηνπ ΚΚΔ, Β` ηφκνο, πεξίνδνο Απνθαηαζηάζεηο» Ο Β` Παγθφζκηνο Πφιεκνο φμπλε ηελ ηαμηθή πάιε ζε κηα ζεηξά ρψξεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ δηεζλνχο θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο απέλαληη ζην δηεζλέο ηκπεξηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηειηθά δελ πξνζαλαηφιηζε ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ησλ ΚΚ ελάληηα ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο ηνπο, είηε ε ηειεπηαία ήηαλ επηηηζέκελε είηε ακπλφκελε. ηηο αλαιχζεηο ηνπ ΚΚΔ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο επαλάζηαζεο, θπξηαξρνχζε ε πξν ηνπ 1917 ιεληληζηηθή πξνζέγγηζε γηα «επαλαζηαηηθή δεκνθξαηηθή δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηεο αγξνηηάο», κε κνξθή ηα νβηέη θαη απνθιείνληαο ηελ αζηηθή ηάμε (θαη ηνπ ρσξηνχ - θνπιάθνπο) απφ ηε ζπκκαρία, σο έλα ζηάδην εμνπζίαο πξηλ ηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, γηλφηαλ ιφγνο γηα ιατθή δεκνθξαηία - ιανθξαηία θαη ιατθή δεκνθξαηηθή επαλάζηαζε, επί ηεο νπζίαο έλα ζηάδην πξηλ ηελ επαλαζηαηηθή εξγαηηθή εμνπζία, πνπ είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθδεκνθξαηηζκέλνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ Β` Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΚΚΔ (ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ 1942) ππνγξάκκηζε σο εμήο ην ζηφρν ηνπ: «Η ζπγθξφηεζε πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο απφ ηα θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο πνπ αγσλίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Εζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ ακέζσο κεηά ην δηψμηκν ηνπ μέλνπ θαηαρηεηή, ε νπνία ζα απνθαηαζηήζεη ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο, ζα ελεξγήζεη ειεχζεξν δεκνςήθηζκα γηα ηε ιχζε ηνπ πνιηηεηαθνχ δεηήκαηνο θαη εθινγέο ζπληαθηηθήο εζλνζπλέιεπζεο κε ην αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, απνηειεί ηνλ πην ζσζηφ ηξφπν ιχζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δεηήκαηνο θαη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. (...) Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άκεζνπ πνιηηηθνχ ζθνπνχ ηνπ θφκκαηφο καο - εζληθή απειεπζέξσζε θαη ιανθξαηηθή ιχζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαζεζηψηνο - απνηειεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηε κνλαδηθή επαλαζηαηηθή ζέζε» 1. Δθθξαζε ηεο παξαπάλσ γξακκήο ήηαλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ Γ. ηάληνπ ζηελ 44ε πλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο Εζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ), ζηηο 27 Ηνπιίνπ 1944,

13 ζε ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην Λίβαλν θαη ην ελδερφκελν ζπκκεηνρήο ηεο ΠΔΔΑ ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ: «...Σηελ Ειιάδα δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ζνζηαιηζκφ θη αλ αθφκα φινο ν θφζκνο καο πεη πάξηε ηελ θαη θάλεηε ζνζηαιηζκφ [...]. Η σξίκαλζε ησλ ζπλζεθψλ νδεγεί ζε αζηηθνδεκνθξαηηθέο ιχζεηο, αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο [...]. Αθνχ ιπζνχλ φια απηά ηα αζηηθνδεκνθξαηηθά πξνβιήκαηα, ηφηε δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα πάκε πξνο ην ζνζηαιηζκφ, νκαιά, κέζα ζηε δεκνθξαηηθή εμέιημε» 2. Σελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ηνπ Γ. ηάληνπ, ε νπνία εμέθξαδε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Κφκκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, επαλέιαβε θαη ην 7νπλέδξην ηνπ ΚΚΔ (1945). Ζ εηζήγεζε ηεο ΚΔ πξνο ην 7νπλέδξην αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «...ε ζπκθσλία ηνπ Ληβάλνπ δελ ήηαλ ιάζνο, γηαηί ήηαλ κέζα ζηελ πνιηηηθή καο ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη ηεο νκαιήο δεκνθξαηηθήο ιχζεο ησλ εζσηεξηθψλ δεηεκάησλ. Τν ίδην επηδηψμακε θαη κε ηε ζπκθσλία ηεο Καδέξηαο» 3. Ζ πνιηηηθή γξακκή, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ ε εηζήγεζε, πεξηέρεηαη ζηελ Πξνγξακκαηηθή Γηαθήξπμε ηνπ ΚΚΔ «Λανθξαηία θαη Σνζηαιηζκφο» (Ηαλνπάξηνο - Απξίιηνο 1943), φπνπ αλαθέξεηαη: «...ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ειιάδαο αγσλίδεηαη γηα ηελ εζληθή απειεπζέξσζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ιανχ απφ ηνλ ηξηπιφ μεληθφ δπγφ ησλ Γεξκαλψλ, Ιηαιψλ θαη Βνπιγάξσλ θαζηζηψλ (...) Γηα ηελ ειεχζεξε θαη θπξίαξρε έθθξαζε θη επηβνιή ηεο ιατθήο ζέιεζεο ζηα δεηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ πνιηηεχκαηνο. (...) Σηνλ αγψλα ηνχηνλ γηα ηελ εζληθή καο απειεπζέξσζε ην ΚΚΕ ζπκκαρεί κε θάζε εζληθή δχλακε, πνπ είλαη ζχκθσλε ζηνπο πην πάλσ ζθνπνχο» 4. Χζηφζν κεηαγελέζηεξε ηζηνξηθή αλαθνξά είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο ζηελ Διιάδα κε ηηο δπλάκεηο Καηνρήο: «ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 1943 νη γεξκαληθέο νηθνλνκηθέο αξρέο έξημαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Αζήλαο ρξπζέο ιίξεο θαη ρξπζά γαιιηθά θξάγθα. Δπξφθεηην γηα καησκέλν ρξπζάθη αξπαγκέλν απφ ηηο ρψξεο πνπ θαηαθηήζεθαλ, απφ ηηο ιεειαζίεο θαη απφ ηηο πεξηνπζίεο ησλ Δβξαίσλ πνπ είραλ ζηαιεί ζηα θξεκαηφξηα. Οη ελδηαθεξφκελνη δελ αζρνινχληαλ κε ην αίκα πνπ έζηαδε απφ απηφλ ηνλ ρξπζφ. Σα ιακπεξά λνκίζκαηα έγηλαλ αλάξπαζηα απφ φινπο εθείλνπο νη νπνίνη έβιεπαλ λα απγαηίδνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζε δξαρκέο θαη επηζπκνχζαλ δηαθαψο λα κεηαηξέςνπλ ηα θέξδε ηνπο ζε θάηη πην ζηαζεξφ: ζε ρξπζάθη. ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ, απηή ε δηά ηνπ ρξπζίνπ αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο πξφζθεξε ζηε Νέα Σάμε ηνπ λαδηζκνχ επαλαιήθζεθε: ρξπζέο ιίξεο έπεζαλ ζηελ αγνξά. ηηο 2 Μαξηίνπ ξίρηεθαλ ζηελ αγνξά αθφκα ρξπζέο ιίξεο, ηελ επνκέλε, ζηηο 3 Μαξηίνπ, δχν εκέξεο πξηλ ην αηκαηνθχιηζκα ηεο Αζήλαο, νη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ ακείθζεθαλ δηά ηνπ ηξφπνπ απηνχ κε αθφκα ρξπζά γαιιηθά θξάγθα. Σελ ψξα πνπ ζηνπο δξφκνπο ηεο πξσηεχνπζαο νη δηαδειψζεηο ηνπ ΔΑΜ πλίγνληαλ ζην αίκα απφ ηνπο θαηαθηεηέο θαη ηελ Αζηπλνκία, απνηξέπνληαο ηελ επηθξάηεζε ηεο δνπιηθήο εξγαζίαο, κεξηθνί είραλ άιινπ ηχπνπ αζρνιίεο: Μεηξνχζαλ ην ρξπζάθη πνπ νη ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ θαηαθηεηή θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηαιήζηεπζε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ ηεο, ηνπο εμαζθάιηζαλ. Απηά ηα "φξγαλα ηεο ηάμεσο", πνπ αλειέεηα ρηππνχζαλ ηηο δηαδειψζεηο ηνπ ΕΑΜ, είραλ πξάγκαηη αθεληηθά. Γλψξηδαλ ηη είδνπο θφζκν πξνάζπηδαλ: Εθείλν ησλ θαηαθηεηψλ, ησλ

14 θαπηηαιηζηψλ, ησλ θεξδνζθφπσλ, ησλ "νηθνλνκηθψλ δνζηιφγσλ". Καη ε αγξηφηεηά ηνπο ήηαλ επζέσο αλάινγε κε ηελ αγξηφηεηα ηεο ιεειαζίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, κέζα ζηνλ αζηεξηζκφ ησλ νπνίσλ δνχζε ηφηε ε Ειιάδα» Σο ΚΚΕ - Επίζεκα Κείκελα, ηόκ. 5ος, εθδ. «ύγτρολε Εποτή», Αζήλα, 1981, ζει Αρτείο ηες ΠΕΕΑ, Πραθηηθά σλεδρηάζεωλ, εθδ. «ύγτρολε Εποτή», 1990, ζει Σο ΚΚΕ - Επίζεκα Κείκελα, η. 6ος, εθδ. «ύγτρολε Εποτή», Αζήλα, 1987, ζει Σο ΚΚΕ - Επίζεκα Κείκελα, η. 5ος, εθδ. «ύγτρολε Εποτή», Αζήλα, 1981, ζει Εθεκερίδα «Ρηδοζπάζηες», 2 Μαρηίοσ 2008, Γηώργοσ Μαργαρίηε, «Οη δύο θόζκοη: Η Ειιάδα ζηης 5 Μαρηίοσ 1943». Ο αζηηθφο θφζκνο ζηελ θαηνρή Ζ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο απ' ηνλ γεξκαλντηαιηθφ θαη ην βνπιγαξηθφ θαζηζκφ, ην 1941, φμπλε ζην έπαθξν ηηο αληηζέζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ελψ έβαιε ζε κεγάιε δνθηκαζία φιεο ηηο ηάμεηο θαη ηα θφκκαηα ηεο ρψξαο. Σν ΚΚΔ, φληαο απφ ηε γέλλεζή ηνπ ζηαζεξφο, ζπλεπήο ππεξαζπηζηήο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, αλέιαβε ζζελαξή δξάζε απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηεο λέαο θαηάζηαζεο. Δίραλ πξνεγεζεί ηα ηξία (3) ηζηνξηθά γξάκκαηα ηνπ ηφηε ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ Ν. Εαραξηάδε, θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ. Ζ ηηηάληα πξνζπάζεηα ηνπ ΚΚΔ γηλφηαλ αθφκε πην δχζθνιε, εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ δηεζλνχο ζπζρεηηζκνχ ησλ δπλάκεσλ, θαζψο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζρεηηζκνχ. Οη επίκνλεο θαη πνιχρξνλεο πξνζπάζεηεο ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο λα δεκηνπξγεζεί ζπκκαρία θαηά ησλ Γεξκαλίαο - Ηηαιίαο - Ηαπσλίαο, δελ απέθεξαλ απνηέιεζκα, αθνχ ν βξεηαληθφο ηκπεξηαιηζκφο επηδίσθε λα ζηξέςεη ηε Γεξκαλία θαηά ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο θαη ζε ζπλέρεηα λα επσθειεζεί ν ίδηνο, θαζψο θαη άιιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΔ ηδξχζεθε ην ΔΑΜ, πνπ εμέθξαζε ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ζπκκαρία αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα κεγάια ηκήκαηα ηεο θησρήο θαη κεζαίαο αγξνηηάο, θαζψο θαη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ησλ πφιεσλ. ε αληίζεζε κε ηε κεγάιε κάδα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο, πνπ ζπζπεηξψζεθε ζηηο γξακκέο ηνπ ΔΑΜ, ηα θφκκαηα ηεο ειιεληθήο πινπηνθξαηίαο, ηφζν απηά ηεο «Γεμηάο», φζν θαη ηνπ «Κεληξψνπ» ρψξνπ, θαζψο θαη εθείλα ηεο «Αθξαο Γεμηάο», θξάηεζαλ εληειψο δηαθνξεηηθή ζηάζε. Πνηα ήηαλ αθξηβψο ε πνιηηηθή ζηάζε ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο; Πινχηνο - πείλα θαη ζάλαηνο

15 Ζ γεξκαληθή θαηνρή ελέζθεςε ζαλ ιαίιαπα, πνπ δελ άθεζε φξζηνπο αθφκε θαη θαπηηαιηζηέο. Βεβαίσο, εθείλνη πνπ δέρηεθαλ ην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε, κέρξη θαη ηε θπζηθή εμφλησζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπο, ήηαλ ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα ησλ πφιεσλ, θαζψο θαη νξηζκέλεο κάδεο ηεο θησρήο αγξνηηάο. Χζηφζν, θαη γηα ηκήκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο ίζρπζε απηφ πνπ είπε ν Γεξκαλφο ζηξαηεγφο ζηελ Διιάδα, ζε επηηξνπή πνπ πήγε λα δηακαξηπξεζεί, γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ ιηκφ: «Κχξηνί κνπ, δε καο κέλεη θαηξφο λα αζρνιεζνχκε κε ηέηνηαο θχζεσο ζέκαηα. Οη Διιελεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνχην: νη πινχζηνί ηνπο ζα πεηλάζνπλ, νη θησρνί ζα πεζάλνπλ θαη νη Γεξκαλνί ζα ληθήζνπλ!» (Π. Ρνχζνπ: «Ζ κεγάιε ηεηξαεηία», ζει. 121, «ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ»). Σα ιφγηα ηνπ Γεξκαλνχ ζηξαηεγνχ, πέξα απφ ηελ ππεξβνιή πνπ πεξηείραλ φζνλ αθνξά ζηελ ηχρε γεληθά ησλ πινπζίσλ, έδεηρλαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα: Καηαιεζηεχηεθε ν νξπθηφο πινχηνο ηεο ρψξαο θαη κεγάιν κέξνο ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ. Με ηα «κάξθα θαηνρήο», πνπ έζεζαλ ζε θπθινθνξία νη Γεξκαλνί θαη κε ηηο «κεζνγεηαθέο δξαρκέο» νη Ηηαινί «αγφξαδαλ» πξντφληα, φζα δελ είραλ επηηάμεη θαη θαηαζρέζεη κε ηελ αξπαγή. Δπξφθεηην γηα αιεζηλφ πιηάηζηθν. Πεξηνπζίεο εμαθαλίζηεθαλ ζε κηα λχρηα κε ην θαηξαθχιηζκα ηεο δξαρκήο. Ζ ρξπζή ιίξα ζηεξιίλα έθηαζε ηα 104 ηξηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο! Κπξίσο, βέβαηα, απηφο ν θαηαθιπζκφο έπιεμε πνιινχο κηθξνχο θαη κεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο. Οη κεγάινη αλαπξνζάξκνζαλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηνχ θαηνρήο. Σν ίδην θαη νη κεγαιέκπνξνη. «Σζηκέληα, κεραλνπξγηθέο επηρεηξήζεηο, ειαηνπξγεία θ.ιπ. ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ησλ θαηαρηεηψλ» (Π. Ρνχζνπ: «Ζ κεγάιε πεληαεηία» η. Α, ζει. 131, εθδφζεηο «χγρξνλε Δπνρή»). Σαπηφρξνλα, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο λέα ηκήκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο, νη πεξηβφεηνη καπξαγνξίηεο. Απ' ηελ άιιε, φηαλ αξγφηεξα άξρηζαλ νη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ χπαηζξν, θαηαζηξάθεθαλ θαη ζνδεηέο κεγαινθαιιηεξγεηψλ. Δθείλνη, σζηφζν, πνπ θαηεμνρήλ ζεζαχξηζαλ, ήηαλε νη εθνπιηζηέο. «Μεηά ηνλ πφιεκν εηζέπξαμαλ, απέλαληη ησλ 6,5 εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ, πνπ ζηνίρηδαλ ηα ρακέλα πινία ηνπο (δειαδή εθείλα πνπ νη ίδηνη θαηά θαλφλα βνχιηαδαλ), 40 εθαηνκκχξηα ιίξεο θαη 30 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, δειαδή 8 θνξέο πάλσ απφ ηελ αμία ησλ πινίσλ ηνπο. Ο Χλάζεο, ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ "Πξννδεπηηθφ Φηιειεχζεξν", παξαδέρηεθε φηη ζηε 10εηία νη εθνπιηζηέο ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ θέξδηζαλ 7,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο». («Ζ Διιάδα θάησ απφ ην δπγφ ησλ Γηάλθεδσλ», «ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ», ζει. 123).\ Οη θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο Δλα ηκήκα ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ επέιεμε ην δξφκν ηεο αλνηρηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θαηαθηεηέο. Ζζαλ νη γλσζηνί «θνπίζιηλγθ», πνπ ζρεκάηηζαλ ηηο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο ππφ ηνπο Σζνιάθνγινπ, Λνγνζεηφπνπιν θαη Η. Ράιιε. Με ηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ Γεξκαλψλ ζρεκαηίζηεθαλ ηα θαζηζηηθά θφκκαηα «Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Κφκκα Διιάδαο», «Δζληθή νζηαιηζηηθή Παηξησηηθή Οξγάλσζηο» (ΔΠΟ), ε «Οξγάλσζηο Δζληθψλ Γπλάκεσλ Διιάδνο» (ΟΔΓΔ) θ.ά. Πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην δήηεκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, θαη ιφγσ ζεκαζίαο θαη γηαηί ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή πιεπξά ηεο φιεο ππφζεζεο, πνπ ζπλήζσο παξαγλσξίδεηαη. Σν αζηηθφ θξάηνο ζπλέρηδε λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί, βεβαίσο κέζα ζηηο ζπλζήθεο κηαο θαηαθηεκέλεο ρψξαο. ηα πιαίζηα ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ - θαη σο πξνυπφζεζή

16 ηνπο - ζρεκαηίζηεθαλ νη θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα εληζρπζνχλ νη κεραληζκνί θαηαζηνιήο θαη θαηαπίεζεο ηνπ ιανχ. Γεκηνπξγήζεθαλ ηα «Σάγκαηα Αζθαιείαο» θαη ζπλαθείο θξαηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ε Δηδηθή Αζθάιεηα, ζηελ νπνία βαζαλίδνληαλ θνκκνπληζηέο (π.ρ. ε Ζιέθηξα Απνζηφινπ) θαη άιινη αγσληζηέο, ε Αζηπλνκία Πφιεσλ θαη ε Υσξνθπιαθή (αλ θαη ε ηειεπηαία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διεχζεξεο Διιάδαο μειψζεθε ζε κηα πνξεία θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ έλνπιν ιαφ). Δίρε δηαηεξεζεί θαη ην ππνπξγείν Ακπλαο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξρε ν πξνεγνχκελνο ηαθηηθφο ζηξαηφο. Ζ παξαπάλσ εμέιημε είρε αληηθεηκεληθή βάζε. Ζ θαηνρή δελ θαηάξγεζε - νχηε ήζειε θπζηθά λα θαηαξγήζεη - ην ππάξρνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Καη ήηαλ επφκελν έλα κέξνο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη δηάθνξα θαηαθάζηα ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεηαξηναπγνπζηηαλνί, λα αλαιάβνπλ ηελ επάλδξσζε ησλ ηνκέσλ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Σα πξάγκαηα, δειαδή, έζεηαλ εμ αληηθεηκέλνπ ην δήηεκα έλα ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ππεξαζπηζηεί άκεζα - θαη θπξίσο καθξνπξφζεζκα - ηελ εμνπζία ηεο ηάμεο ηνπ. Απηή ηελ αλάγθε ηελ αλαγλψξηδε νιφθιεξνο ν αζηηθφο πνιηηηθφο θφζκνο. Γη' απηφ αθξηβψο επηθξφηεζε ηε δεκηνπξγία ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ σο εζληθή αλάγθε. Γη' απηφ αθξηβψο θαη ν αζηηθφο Σχπνο ηηο ζηήξημε. Πέξα, βεβαίσο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θαηαθηεηέο ρξεηάδνληαλ θπβεξλήζεηο - ππνρείξηά ηνπο, γηα λα ζπκβάινπλ ζην δηθφ ηνπο (ησλ θαηαθηεηψλ) ξφιν θαηαζηνιήο ηνπ ιανχ, σο ηνπνηεξεηέο γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ο ζηφρνο, επνκέλσο, ήηαλ δηπιφο θαη απηφ ην δίπηπρν απνηεινχζε ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Πξέπεη, ινηπφλ, λα αλαγλσξηζηεί ζηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο - ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ φηη επέδεημαλ ηαμηθή ζπλέπεηα. Γη' απηφ αθξηβψο νη ζπλεξγάηεο ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο φρη κφλν δελ ηηκσξήζεθαλ απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο, αιιά αμηνπνηήζεθαλ θαηά ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ θαη ζηειέρσζαλ ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Γηα ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ ν Κ. Ππξνκάγινπ ζίγεη κηα άιιε αμηνπξφζεθηε πιεπξά, αλεμάξηεηα απ' ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ηειηθά δελ ηελ επηβεβαίσζαλ. Θέηεη ην ζέκα φηη ην ππνπξγείν Ακπλαο ιεηηνπξγνχζε ζηελ θπβεξλεηηθή ζπγθξφηεζε ησλ «θνπίζιηλγθ», αλ θαη δελ ππήξρε ζηξαηφο. Πνην ζθνπφ εμππεξεηνχζε απηφ, πέξα απ' ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηνχλ αμησκαηηθνί ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ λα ζηειερψζνπλ ηνλ ΔΛΑ; Γξάθεη: «Ο ζθνπφο απεθαιχθζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλαο ηνπ 1941, φηαλ εηο κίαλ αλά ηελ Διιάδα πεξηνδείαλ ηνπ ν ζηξαηεγφο Σζνιάθνγινπ, αηελίδσλ ηαο αθηάο ηεο Μηθξάο Αζίαο, εδήισζελ φηη "νη εθδησρζέληεο Διιελεο, ζα πξέπεη λα επαλέιζνπλ...". Ζην ε πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνίαλ ην Γεξκαληθφλ Δπηηειείνλ εκειέηα ηελ εηζβνιήλ εηο ηελ Σνπξθίαλ θαη είρελ αλάγθελ κηζζνθνξηθνχ ζηξαηνχ. Ζ παγεξά ζησπή ηνπ Διιεληθνχ Λανχ έπεηζε θαη "Κπβέξλεζηλ ησλ Αζελψλ" θαη Γεξκαληθάο Αξράο, πεξί ηεο πιήξνπο αξλήζεσο ησλ Διιήλσλ, λα εκπιαθνχλ εηο κίαλ ηνηαχηελ πεξηπέηεηαλ» (Κ. Ππξνκάγινπ, φ. π., ζει. 143). Οη απφληεο

17 Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο επνρήο αλήθεη ζηνπο «απφληεο» ηνπ αγψλα. Ο Θ. νθνχιεο, αξρεγφο ησλ «Φηιειεπζέξσλ», ν Γ. Καθαληάξεο, ησλ «Πξννδεπηηθψλ», ν Η. νθηαλφπνπινο, ηνπ «Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο», ν Γ. Παπαλδξένπ, ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο», ν Παλ. Καλειιφπνπινο, ηνπ «Δζληθνχ Δλσηηθνχ Κφκκαηνο», ν Κ. Καξακαλιήο, ηνπ «Λατθνχ Κφκκαηνο», απείραλ νπζηαζηηθά, νξηζκέλνη θαη ηππηθά, ελψ ν ηπι. Γνλαηάο, ππαξρεγφο ηνπ «Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ», θαζνδήγεζε ηελ ίδξπζε ησλ «Σαγκάησλ Αζθαιείαο» ηνπ Η. Ράιιε. Ο Γ. Καθαληάξεο, ζε πξφηαζε πνπ ηνπ έγηλε απφ ην ΚΚΔ λα πξνζρσξήζεη ζηελ Αληίζηαζε, απάληεζε: «Οη Διιελεο λα κε λνηάδνληαη, ην δήηεκα ζα ην ιχζνπλ νη ζχκκαρνη» (δειαδή νη Δγγιέδνη) (Π. Ρνχζνο, φ. π., ζει. 137). Σελ ίδηα ζηάζε θξάηεζαλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ θαη άιινη. ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, ζηνλ νπνίν έγηλε πξφηαζε λα εγεζεί ηνπ ΔΑΜ, αλήθεη ην επίζεο θαηεγνξεκαηηθφ «φρη», πνπ έδσζε σο απάληεζε. Δμάιινπ απφ ηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο, φπνπ είρε κεηεγθαηαζηαζεί, ν Ν. Πιαζηήξαο θαινχζε ην ιαφ κε επηζηνιή ηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο θαηαθηεηέο: Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθφ γξάκκα ηνπ Ν. Πιαζηήξα: «Δίκαη ηεο γλψκεο φηη πξέπεη λα γίλεη θπβέξλεζηο θηινγεξκαληθή, γηα λα θαηαζηήζσκελ νιηγψηεξνλ νδπλεξάλ ηελ ήηηαλ. Απηφ πξέπεη λα γίλε θαη αλ αθφκε ζα εμεχξακε φηη ν πφιεκνο ζα εηειείσλε θαη κεηά ηηλαο κφλνλ κήλαο κε ηειείαλ ήηηαλ ηνπ άμνλνο (φπεξ απίζαλνλ)» («Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», 14 επηέκβξε 1998). Να ζεκεησζεί φηη απηφ ην γξάκκα ζηάιζεθε ηελ 21 Απξίιε 1941, θη ελψ νη Γεξκαλνί είραλ πεξάζεη ηε Λάξηζα θαη θαηέβαηλαλ πξνο ηελ Αζήλα. Πνηα ήηαλ ε επηδίσμή ηνπο; Ζηαλ ε ίδηα ηεο πξνπνιεκηθήο - πξνδηθηαηνξηθήο πεξηφδνπ: Οηαλ ζα θχγνπλ θάπνηε νη θαηαθηεηέο, λα επαλέιζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξν ηεο 4εο Απγνχζηνπ θαηάζηαζε θαη λ' αλαιάβνπλ απηνί ηα ελία ηεο δηαθπβέξλεζεο. Μέρξη ηφηε «αο θάηζνπκε φινη ζη' απγά καο», πεξηκέλνληαο ηελ αίζηα έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, πνπ ζα ηε θέξνπλ νη ηζρπξνί ζχκκαρνη... Απφ απηή ηελ άπνςε, κφλν δπζθνξία δεκηνπξγνχζε, ζε φζνπο ήηαλ αληηκνλαξρηθνί, ην ζέκα ηνπ βαζηιηά. Γπζθνξνχζαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη Βξεηαλνί είραλ ηε Μνλαξρία σο έλα απφ ηα βαζηθά ηνπο ζηεξίγκαηα ζηελ Διιάδα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαη νη ίδηνη ζηήξηδαλ ζηνπο Βξεηαλνχο ηηο ειπίδεο ηνπο... ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ πξνεγνπκέλσλ γεγνλφησλ, είραλ νμπλζεί νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο αζηηθνθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ζην Παιάηη. Δίρε κεζνιαβήζεη ε βαζηινκεηαμηθή δηθηαηνξία ησλ Μεηαμά - Γιχμκπνπξγθ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κηα ζεηξά απ' απηνχο είραλ γλσξίζεη ηφπνπο εμνξίαο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο, γεγνλφο πνπ είρε πξνζζέζεη λέεο αληηδξάζεηο ζηηο εθ πεπνηζήζεσο αληηκνλαξρηθέο αληηιήςεηο ηνπο. Δλψ ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ ηεηαξηναπγνπζηηαλή δηθηαηνξία είρε πξαγκαηνπνηεζεί ην λφζν δεκνςήθηζκα ηεο 3εο Ννέκβξε 1935, ην νπνίν έδσζε ππέξ ηεο Μνλαξρίαο ην 105% ησλ ςήθσλ! «... δειαδή ήηαλ πεξηζζφηεξνη νη ςήθνη ππέξ ηεο κνλαξρίαο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο... Οη ίδηνη νη αξρηηέθηνλεο ηεο λνζείαο ζνξπβήζεθαλ γηα ηελ γθάθα ηνπο θαη φιε ηε λχρηα ηεο 3-4 Ννεκβξίνπ έθαλαλ δηάθνξεο αιρεκείεο γηα λα... κεηψζνπλ ηψξα ηνπο ςήθνπο ππέξ ηεο βαζηιείαο»! (π. Ληλαξδάηνπ: «Πψο θηάζακε ζηελ 4ε Απγνχζηνπ», ζει. 136). Δλλνείηαη, θπζηθά, φηη παξά ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηεο Μνλαξρίαο, ήζαλ πξφζπκνη λα ηε ζηεξίμνπλ, αξθεί απηή λα ηνπο εμππεξεηνχζε θνκκαηηθά... Ζ αζηηθή ηάμε ζηελ Διιάδα, απφ ζπζηάζεσο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, είρε δεζκνχο θπξίσο κε ηε Μ. Βξεηαλία, αλεμάξηεηα απ' ην θφκκα ή ηα θφκκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ θπβεξλεηηθή εμνπζία, αλεμάξηεηα απ' ην πνιίηεπκα πνπ είρε ζηελ α ή ζηε β ρξνληθή ζηηγκή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη ε ηεηαξηναπγνπζηηαλή θαζηζηηθή δηθηαηνξία ( ), πνπ νη θηιηθέο δηαζέζεηο ηεο πξνο ηε ρηηιεξηθή Γεξκαλία ήζαλ δηάρπηεο, είρε θη απηή εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ θηληφηαλ ζηε γξακκή πιεχζεο ηεο Μ. Βξεηαλίαο.

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40

Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Η πολιηικο-ιδεολογική ηαςηόηηηα ηηρ εθνικοθποζύνηρ ζηην ηαπαγμένη δεκαεηία ηος ʼ40 Βάτνο Καινγξεάο Ειζαγωγή: Η έννοια ηηρ εθνικοθποζύνηρ Οη φξνη «εζληθνθξνζχλε» θαη «εζληθφθξνλεο» εηζήρζεζαλ ζηελ πνιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946

Μαλφιεο Κνχκαο. Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Μαλφιεο Κνχκαο Ένα σπόδειγμα παραδοζιακής ρωζικής πολιηικής; οι κρίζεις ζηο Βόρειο Κρηπίδωμα 1945-1946 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν ηάιηλ θέξεηαη λα εθκπζηεξεχηεθε ζηνλ Σδίιαο φηη «ηνχηνο

Διαβάστε περισσότερα

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην 2009. Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε;

Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην 2009. Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε; Σν πιήξεο θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ: 1. Κχξηε Πξφεδξε, επαλέξρεζηε 2,5 ρξφληα κεηά, κε ηελ ίδξπζε ελφο λένπ θφκκαηνο, γηα λα θάλεηε ηη; Να απνθαηαζηήζεηε ηε δεκηά πνπ ζαο θαηαινγίδνπλ φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα