Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος"

Transcript

1 Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπ: Πφηε, πψο θαη γηαηί ζπγθξνηήζεθε ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα; Η μιζθωηή εργαζία Ζ πξψηε θαη εληειψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ήηαλ αλακθίβνια ε εκθάληζε ζην θνηλσληθφ πξνζθήλην ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη εξγαηηθφ θίλεκα, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ζεζκηθή ηνπ έθθξαζε, νη ζπλδηθαιηζηηθέο δειαδή νξγαλψζεηο, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. ηελ Διιάδα, ε κηζζσηή εξγαζία εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αηψλα. Αγξφηεο ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ εξγάδνληαλ σο εξγάηεο γεο ζηηο δπλακηθέο θαη εθρξεκαηηζκέλεο ζηαθηδνθαιιηέξγεηεο ηεο βφξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Δξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, νξηζκέλνπο κήλεο ην ρξφλν, ψζηε λα θαιχςνπλ ηνλ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ. Μία θξίζηκε ζηηγκή ήηαλ ε κεηάβαζε απφ ην ρσξάθη ζην εξγνζηάζην. Ζ κεηάβαζε απηή εθηπιίρζεθε ζηαδηαθά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα. Σν εθζπγρξνληζηηθφ εγρείξεκα ηνπ Σξηθνχπε (δεθαεηία ηνπ 1880) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε ηεο ζηαθίδαο (δεθαεηία ηνπ 1890) έζηξεςε έλα ηκήκα ησλ εξγαηψλ γεο ζηε λενγέλλεηε βηνκεραλία, ηα κεηαιιεία, ηε λαπηηιία θαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο. Κξίζηκεο κάδεο εξγαηψλ άξρηδαλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πξψηεο ειιεληθέο βηνκεραληθέο πφιεηο: Σνλ Πεηξαηά, ην Βφιν, ηελ Πάηξα, ηε χξν, ην Λαχξην. Ζ ηάζε απηή εληείλεηαη ζηηο δπν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θαζψο δηεπξχλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. εκαληηθά ζπληειεί θαη ν εδαθηθφο δηπιαζηαζκφο ηεο Διιάδαο πνπ επεηεχρζε κε ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο ηνπ : Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (θαη άξα ηε δηεχξπλζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο), κία επηπιένλ ζεκαληηθή πφιε-ιηκάλη, ε Θεζζαινλίθε, πεξηήιζε εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Παξφια απηά ε κηζζσηή ζρέζε παξέκελε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο κία πεξηζηαζηαθή, ζπκπιεξσκαηηθή, δεπηεξεχνπζα επηινγή. Ο ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε ζχληνκε επηζηξνθή ζην ρσξηφ, πξάγκα πνπ δελ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε ελφο δηαθξηηνχ εξγαηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ δηαθνξεηηθνχ, πην λεσηεξηθνχ, πην ξηδνζπαζηηθνχ απφ ην παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ. Κξίζηκε απφ απηή ηελ άπνςε ήηαλ ε δεθαεηία ηνπ 1920 φηαλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ κηζζσηψλ, νη κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, νη νπνίνη ζπγθξφηεζαλ ζπλνηθίεο ζηα φξηα ησλ πφιεσλ, κελ έρνληαο πιένλ ρσξηφ επηζηξνθήο, πξνζδέζεθαλ ζηαζεξά ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Ζ ζηαζεξή κηζζσηή ζρέζε έγηλε πιένλ ν θαλφλαο. Σν πξνθνξηθφ χθνο ηεο γξαθήο θαη ε απνθπγή ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ νθείινληαη ζην ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ: Αμηνπνηήζεθε σο αθήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή δχν «ηειενπηηθψλ καζεκάησλ» (DVD) κε ζέκα ηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Δξγαηηθνχ Κηλήκαηνο πξνο ρξήζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο Αθαδεκίαο Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ. Καηαβιήζεθε, σζηφζν, ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ψζηε ε αλαγθαία εθιαΐθεπζε λα κε κεηψζεη ηελ αλαιπηηθή θαη εμεγεηηθή επάξθεηα ηνπ θεηκέλνπ.

2 Ζ χπαξμε, σζηφζν, εξγαηψλ θαη γεληθφηεξα κηζζσηψλ ππαιιήισλ, παξφηη απνιχησο αλαγθαία πξνυπφζεζε, δελ αξθεί γηα ηε ζπγθξφηεζε εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Όπσο, γηα λα αλαθέξσ έλα θάπσο αδφθηκν παξάδεηγκα, ε χπαξμε γπλαηθψλ δελ αξθεί γηα ηελ εκθάληζε θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Οχηε νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πηέζεηο, νη ρακεινί κηζζνί, ηα εμαληιεηηθά σξάξηα θαη νη θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο κεηαηξέπνληαλ απηφκαηα ζε θίλεκα κε νξγαλψζεηο, δηάξθεηα θαη ζρέδην. πλήζσο νδεγνχζαλ ζηε κνηξνιαηξία ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε εθηνλψλνληαλ πεξηζηαζηαθά κε απζφξκεηεο εμεγέξζεηο, φπσο ζηα κεηαιιεία ηεο εξίθνπ. Γηα λα ζπγθξνηεζεί έλα θνηλσληθφ θίλεκα δελ αξθνχλ νη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, ρξεηάδνληαη θαη νη ηδενινγηθέο. Οι ιδεολογικές προϋποθέζεις Ζ πιένλ αμηνζεκείσηε απφ ηηο ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ αλακθίβνια ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο ζνζηαιηζηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. Οη πξψηνη Έιιελεο ζνζηαιηζηέο, επεξεαζκέλνη απφ ηνλ καξμηζκφ ηεο Β Γηεζλνχο, εηζήγαγαλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δεχηεξε θπξίσο δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηαμηθήο πάιεο. Έδσζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηνπο εξγάηεο κία δηαθξηηή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα θαη ζηηο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζρέδην θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Απφ ηηο πξψηεο καξμηζηηθέο αλαιχζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο αμίδεη λα αλαθεξζεί «Σν θνηλσληθφλ καο δήηεκα» ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ, ην νπνίν γξάθηεθε θαη εθδφζεθε ζηα 1907, ελφζσ ν θιεξφο ζπνχδαδε ηαηξηθή ζηε Γεξκαλία. Απφ ηηο νιηγάξηζκεο ζνζηαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ε πην ζπγθξνηεκέλε ζεσξεηηθά θαη ε πην δξαζηήξηα ήηαλ αλακθίβνια ε Φεληεξαζηφλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΔ ζηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα, ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε επηθεθαιήο ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν, επηρεηξνχζε λα ζπγρξνλίζεη ηελ Διιάδα κε ηα πξνεγκέλα θξάηε ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Δπξψπεο. Μέξνο απηνχ ηνπ θηιειεχζεξνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε εηζαγσγή ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο λφκνπο, ν λφκνο 281 ηνπ 1914 «πεξί ζσκαηείσλ», απνηειεί ηε λνκηθή βάζε ηεο ίδξπζεο ζπλδηθάησλ. Ωο βαζηθφηεξε ξχζκηζή ηνπ ζεσξήζεθε εθείλε πνπ απαγφξεπε ζε εξγάηεο θαη εξγνδφηεο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νξγάλσζε, ζέηνληαο έηζη νξηζηηθφ ηέινο ζηε ζπληερληαθή παξάδνζε ησλ ζσκαηείσλ αιιειεγγχεο. πκπεξαζκαηηθά, ε ζνζηαιηζηηθή δηαλφεζε θαη ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή ιεηηνχξγεζαλ σο θαηαιχηεο, ψζηε νη λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο λα εθθξαζηνχλ κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ο ρόλος ηης ζσγκσρίας Σφζν φκσο νη θνηλσληθέο, φζν θαη νη ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρξεηάδνληαη ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή ζπγθπξία γηα λα εθθξαζηνχλ ζεζκηθά. Γηα λα κνξθνπνηεζεί δειαδή ην εξγαηηθφ θίλεκα ζε εζληθά δηθηπσκέλε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε: ε Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο. Κξίζηκν ξφιν ζηελ πεξίπησζή καο έπαημε ην ιεγφκελν πλέδξην Δηξήλεο, ην νπνίν ζπγθιήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1919 ζην Παξίζη γηα λα επηκεξίζεη θφζηε θαη νθέιε ζηνπο εηηεκέλνπο θαη ηνπο ληθεηέο ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Δπηρεηξψληαο λα απμήζεη ηα εζληθά νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπκκαρία ησλ ληθεηψλ, ν Βεληδέινο πξφβαιιε ζπζηεκαηηθά ηελ Διιάδα σο έλα ζχγρξνλν απφ φιεο ηηο απφςεηο επξσπατθφ θξάηνο απέλαληη ζε κηα παξσρεκέλε

3 Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Απφ έλα λεσηεξηθφ επξσπατθφ θξάηνο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη, βεβαίσο, ην ζεζκηθά ζπγθξνηεκέλν εξγαηηθφ θίλεκα, ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ εθδνρή (ζπλδηθάηα) φζν θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ (ζνζηαιηζηηθφ θφκκα). Γη απηφ αθξηβψο, απφ ηε ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ, ν Βεληδέινο παξείρε αθεηδψο θξαηηθή ππνζηήξημε ζηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΓΔΔ, φπσο θαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΚΔ, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. Φξφληηζε κάιηζηα θαη γηα ηε ζπκκεηνρή δχν ζνζηαιηζηψλ ζηε δηπισκαηηθή αληηπξνζσπεία ειπίδνληαο φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληίβαξν ζηηο εδαθηθέο αμηψζεηο ηεο Βνπιγαξίαο, κηαο ρψξαο κε πην ηζρπξή ζνζηαιηζηηθή παξάδνζε απφ ηελ ειιεληθή. Απφ ηελ αλσηέξσ ζχλνςε, θάλεθε, ειπίδσ, φηη ε αλάδπζε θαη νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (φπσο θαη θάζε θηλήκαηνο) ππήξμε κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. ήκεξα, έλα ζρεδφλ αηψλα κεηά, γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ην αθξηβψο αληίζεην: γηα ηελ θξίζε θαη ηελ απνζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. ε πνην βαζκφ αληαπνθξίλεηαη απηή ε ζπδήηεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Αλ πξάγκαηη ε θξίζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ απνηειεί πξφβιεκα ζηηο κέξεο καο, ηφηε πνηεο είλαη εθείλεο νη θνηλσληθέο, ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην ππφβαζξν απηήο ηεο θξίζεο; Καη πνηα ζα ήηαλ ε θαηάιιειε απάληεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο; Β. Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΣΑΞΔΩΝ Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ φζνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο επέιεμαλ σο αληηθείκελν κειέηεο ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ήηαλ ε ζρέζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή ζθελή. Πνηεο, δειαδή, ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηα αηηήκαηα, ηηο κνξθέο δξάζεο θαη γεληθφηεξα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπλδηθάησλ. Οη επηκέξνπο εζληθέο παξαδφζεηο ζηελ Δπξψπε γηα ην δήηεκα απηφ δχζθνια ζα έιεγε θαλείο φηη ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο. ηε Γεξκαλία θαη ηελ Αγγιία, γηα παξάδεηγκα, ηα ζπλδηθάηα αλέπηπμαλ πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε έλα κφλν θφκκα: Σν ζνζηαιδεκνθξαηηθφ (SPD) ζηε Γεξκαλία θαη ην εξγαηηθφ (Labour Party) ζηελ Αγγιία. Αιιά ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο ην θφκκα έιεγρε ηα ζπλδηθάηα, ζηελ Αγγιία ζπλέβαηλε κάιινλ ην αληίζηξνθν σο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ηνπιάρηζηνλ. ηε λφηηα Δπξψπε, αληηζέησο, ζηελ Ηηαιία θπξίσο θαη ηελ Διιάδα, φια ζρεδφλ ηα θφκκαηα επηρείξεζαλ θαη απέθηεζαλ πξνζβάζεηο ζηα ζπλδηθάηα. Αιιά ελψ ζηελ Ηηαιία, ε θαηεχζπλζε απηή θαηέιεμε ζηε ζπγθξφηεζε δηαθνξεηηθψλ ζπλνκνζπνλδηψλ, ζηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε ε πξαθηηθή ησλ δηαθξηηψλ παξαηάμεσλ, νη νπνίεο φκσο ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. Μία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαλείο γηα λα εξκελεχζεη απηέο ηηο δηαθνξέο είλαη θαη ε ηζηνξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νηθνδνκήζεθαλ νη ζρέζεηο ζπλδηθάησλ θαη θνκκάησλ ζε θάζε ρψξα. Πψο κνξθνπνηήζεθαλ νη παξαηάμεηο ζην ειιεληθφ εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα; Γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα απηφ ζα αλαηξέμνπκε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη πξψηεο δηαθξηηέο νκάδεο ζπλδηθαιηζηψλ κε

4 δηαθνξεηηθνχο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο κνξθνπνηήζεθαλ νξηζηηθά ζε παξαηάμεηο. Οι κομμοσνιζηές Ζ πξψηε δηαθξηηή νκάδα ζπλδηθαιηζηψλ ήηαλ νη θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη επέδεημαλ επζχο εμαξρήο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, πξάγκα απνιχησο εμεγήζηκν, εθφζνλ ε εξγαηηθή ηάμε ήηαλ γη απηνχο ην βαζηθφ ππνθείκελν ηεο ηζηνξίαο. χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, ηελ νπνία ίδξπζε ν Λέληλ ζηα 1919, ε εξγαηηθή ηάμε ζπγθξνηείηαη νξγαλσηηθά ζην πνιηηηθφ επίπεδν κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν κε ηα ζπλδηθάηα. Σε ζπλνιηθή καηηά ζηα πξάγκαηα, θαη άξα ηελ πξσηνθαζεδξία, ηελ έρεη ην Κφκκα, ην νπνίν νθείιεη λα θαζνδεγεί ηα ζπλδηθάηα έηζη ψζηε απηά λα ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο κε ηνλ επξχηεξν πνιηηηθφ αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη αληηιήςεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζην ειιεληθφ εξγαηηθφ θίλεκα ήδε απφ ην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ, ζηα 1918, φηαλ νη θνκκνπληζηέο (πνπ ηφηε αθφκα δελ είραλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο ζνζηαιηζηέο) επηδίσμαλ θαη θαηάθεξαλ λα εηζαγάγνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο δχν δηαηάμεηο. Ζ πξψηε ππνδείθλπε πσο ε δξάζε ηεο ΓΔΔ νθείιεη λα έρεη σο θαηεπζπληήξην άμνλα ηελ αξρή ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ. Ζ δεχηεξε επέβαιε ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ΓΔΔ κε ην νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο, ην ΔΚΔ. ηελ πην θαζαξή ηεο κνξθή ε αληίιεςε ησλ θνκκνπληζηψλ γηα ηε ζρέζε θφκκαηνο-ζπλδηθάησλ εθθξάζηεθε κεηά ην 1924, φηαλ ην ΔΚΔ κεηεμειίρζεθε ζε ΚΚΔ, θαη θπξίσο αλάκεζα ζηα 1928 θαη 1933, φηαλ ζηελ Σξίηε Γηεζλή επηθξάηεζε ε γξακκή ηνπ ιεγφκελνπ ζνζηαιθαζηζκνχ, ε νπνία ζε αδξέο γξακκέο ζεσξνχζε φινπο ηνπο κε θνκκνπληζηέο αληηθεηκεληθά ζπκκάρνπο ηνπ αλεξρφκελνπ ηφηε θαζηζκνχ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε απηή, ε θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ήηαλ επηθείκελε θαη νη θνκκνπληζηέο έπξεπε λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ψζηε λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηε δξάζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε επαλαζηαηηθή θαηεχζπλζε κε απνθνξχθσκα, ζηελ θξίζηκε ζηηγκή, ηε γεληθή πνιηηηθή απεξγία. Αλ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 θάλεθε λα εληζρχεη ηελ αλάιπζε ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, θαη παξφιν πνπ νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πξάγκαηη εληάζεθαλ, νη πξνβιέςεηο γηα ην ηέινο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δελ επαιεζεχηεθαλ. Έηζη, ην κφλν πνπ απέθεξε ε πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ θνκκνπληζηψλ λα εθαξκφζνπλ ηε «γξακκή» ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, ήηαλ ε δηάζπαζε ηεο ΓΔΔ θαη ε ζπγθξφηεζε κηαο δεχηεξεο αλεπίζεκεο νξγάλσζεο, ε νπνία είρε σο θνξκφ ηελ νκνζπνλδία ησλ θαπλεξγαηψλ θαη νλνκάζηεθε Δλσηηθή ΓΔΔ. Οι Σοζιαλιζηές Μηα δεχηεξε δηαθξηηή νκάδα ήηαλ νη ζνζηαιηζηέο. Αξρηθά, απφ ην 1918 σο ην 1924, ζπλππήξραλ κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζην πιαίζην ηνπ ΔΚΔ, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. Απνδέρνληαλ, άιισζηε, θαη απηνί πσο ε δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Γηαθνξνπνηήζεθαλ φκσο φηαλ ην ΔΚΔ κεηεμειίρζεθε ζε ΚΚΔ, ζεσξψληαο φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηαξθή εηξεληθφ αγψλα γηα θηιεξγαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αθνινχζεζαλ δειαδή, ζην ζηξαηεγηθφ απηφ δήηεκα, ηηο αλαιχζεηο ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. Δθφζνλ φκσο ζηελ Διιάδα δελ ππήξρε θάπνην ηζρπξφ ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα, ηα

5 ζπλδηθάηα έπξεπε λα αλαιάβνπλ κφλα ηνπο ηελ επζχλε ηνπ αγψλα γηα ηε βειηίσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο. Ωο πξφηππν θιάδνπ θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο νη ζνζηαιηζηέο πξφηαζζαλ ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο, ζηνπο νπνίνπο άιισζηε είραλ ηηο πην ηζρπξέο πξνζβάζεηο. Πξάγκαηη νη ζηδεξνδξνκηθνί απνηεινχζαλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο έλα είδνο εξγαηηθήο αξηζηνθξαηίαο. Δίραλ αμηνπξεπείο απνδνρέο, θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, πέηπραλ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ γηα ην νθηάσξν θαη ηελ αξγία ηεο Κπξηαθήο, πξάγκα ζπάλην γηα ηνπο άιινπο θιάδνπο, είραλ ζπληάμεηο, είραλ αθφκα θαη Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Πξνζαξκνγή ησλ κηζζψλ ηνπο. Με επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξε ηξαηή, νη ζνζηαιηζηέο ζπλδηθαιηζηέο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΔ ζην δηάζηεκα ην δηάζηεκα απηφ βξίζθνληαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο θνκκνπληζηέο αιιά είραλ εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ βεληδειηθψλ. Ζ ζπκκαρία ηνπο φκσο κε ηνπο βεληδειηθνχο έιεμε ζηα 1929 φηαλ ςεθίζηεθε ην πεξηβφεην ηδηψλπκν, ην νπνίν αλ θαη επηζήκσο ζηφρεπε κφλν ηνπο ερζξνχο ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο, δειαδή ηνπο θνκκνπληζηέο, ζηελ πξάμε αμηνπνηήζεθε γηα λα θαηαζηείιεη θάζε εξγαηηθή θηλεηνπνίεζε. Λίγν αξγφηεξα, ζηα 1931, νη ζνζηαιηζηέο απνρψξεζαλ νξηζηηθά απφ ηε ΓΔΔ ζπγθξνηψληαο ηα ιεγφκελα Αλεμάξηεηα Δξγαηηθά πλδηθάηα. Οι Φιλελεύθεροι (Βενιζελικοί) Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Βεληδέινο έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ΓΔΔ. Ζ ζπγθξφηεζε εξγαηηθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ζηνηρείν ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ ηνπ ζρεδίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε, βεβαίσο, φηη ε δξάζε ηνπο δελ ζα μεπεξλνχζε ηα φξηα ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ο Βεληδέινο επηρείξεζε λα απνηξέςεη ηνλ θίλδπλν απηφ, ζέηνληαο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο, ξπζκίδνληαο λνκνζεηηθά ηελ εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, θαη, θπξίσο, θηλεηνπνηψληαο ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο ψζηε λα ειέγμεη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Πξάγκαηη, ζην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ, νη βεληδειηθνί ζπλδηθαιηζηέο κε επηθεθαιήο ηνλ Δπάγγειν Μαραίξα θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (έμη έλαληη πέληε ζνζηαιηζηψλ), αιιά ζα ηελ ράζνπλ έλα κφιηο ρξφλν αξγφηεξα θαη δελ ζα ηελ μαλαπνθηήζνπλ παξά κφλν κεηά ην ηε δεχηεξε απηή πεξίνδν ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ νκάδα ελφο ηζρπξνχ αλεμάξηεηνπ ζπλδηθαιηζηή, ηνπ Ησάλλε Καινκνίξε. Γηα ηνλ Καινκνίξε νη ζπλδηθαιηζηηθνί αγψλεο έπξεπε λα είλαη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνί ρσξίο άιιεο πνιηηηθέο ή ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο. Απηφ βεβαίσο ζήκαηλε απνδνρή θαη πξνάζπηζε ηνπ ππάξρνληνο αζηηθνχ θαζεζηψηνο. Ή, αλ δηαβαζηεί αλάπνδα, ζήκαηλε ελαληίσζε ζηελ πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ηνπ. Αθξηβψο γη απηφ, κεηά ην 1929, ζην πλεχκα ηνπ ηδησλχκνπ, κε ηελ νκάδα ηνπ Καινκνίξε ζπλεξγάζηεθαλ θαη νη ιηγνζηνί ηφηε αληηβεληδειηθνί ζπλδηθαιηζηέο, φπσο θαη ν Αξηζηείδεο Γεκεηξάηνο, κία πξνζσπηθφηεηα ακθηιεγφκελε, ν νπνίνο μεθίλεζε απφ ηνλ θνκκνπληζηηθφ ρψξν ζηα 1918 θαη δηαηξέρνληαο φιν ην πνιηηηθφ θάζκα έθηαζε λα γίλεη πθππνπξγφο εξγαζίαο ηνπ Μεηαμά είθνζη ρξφληα αξγφηεξα. Σσμπεραζμαηικά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξραλ, ζπλεπψο, ηξεηο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο: Ζ επίζεκε ΓΔΔ ειέγρεηαη απφ ηνπο θηιειεχζεξσλ (βεληδειηθψλ) κε ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ ιηγνζηψλ ζπληεξεηηθψλ (αληηβεληδειηθψλ), ηα Αλεμάξηεηα Δξγαηηθά πλδηθάηα

6 δεκηνχξγεκα ησλ ζνζηαιηζηψλ, θαη ε Δλσηηθή ΓΔΔ θαζνδεγνχκελε απφ ηνπο θνκκνπληζηέο. Μηα εηθφλα πνπ ζα πξνζηδίαδε ζην ηηαιηθφ κνληέιν αλ δελ ππήξραλ νη δηαξθείο δηαβνπιεχζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ επαλέλσζε. Γηφηη φινη ζπλέρηδαλ λα νκλχνπλ ζην φλνκα ηεο ελφηεηαο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο, ηελ νπνία κφλν ε επίζεκε ΓΔΔ παξείρε. Οη πξνζπάζεηεο απηέο θάλεθε λα θέξλνπλ απνηέιεζκα γχξσ ζηα 1936, φηαλ ν θφβνο πνπ δεκηνχξγεζε ε άλνδνο ησλ θαζηζηηθψλ θηλεκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ψζεζε ηηο αληαγσληζηηθέο νξγαλψζεηο λα επηρεηξήζνπλ ηε ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ αληηθαζηζηηθνχ κεηψπνπ. Οη δηεξγαζίεο απηέο, σζηφζν, αλαθφπεθαλ κε ηελ επηβνιή ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, ην νπνίν ζα επηβάιεη ζηε ζπλέρεηα απφ ηα πάλσ ηελ ελφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά βεβαίσο, κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. Ζ ελδνζπλδηθαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, είλαη νπσζδήπνηε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ κεζνπνιέκνπ. Οη δηαθξηηέο φκσο παξαηάμεηο εληφο ηεο ίδηαο ζπλνκνζπνλδίαο, ε ζπρλή δηαθνξνπνίεζε ησλ επηκέξνπο παξαηάμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, νη εθιεθηηθέο ζπγγέλεηέο ηνπο κε νξηζκέλα πνιηηηθά θφκκαηα, φια απηά αληινχλ θαηαθαλψο απφ ηελ παξάδνζε ηεο αξρηθήο, κεζνπνιεκηθήο, πεξηφδνπ. Πξφθεηηαη γηα κία απφ εθείλεο ηηο δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ, φηη, ε έγθπξε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ παξειζφληνο ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ παξφληνο θαη, ελδερνκέλσο, ζε κία πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ κέιινληνο. Γ. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ Οη θνηλσληθνί ζεζκνί (ε πγεία, ε αζθάιεηα, νη ζπληάμεηο, ε εθπαίδεπζε), δηεπξχλζεθαλ ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Δπξψπε θπξίσο κεηαπνιεκηθά, ζηα ιεγφκελα ηξηάληα «έλδνμα ρξφληα», απφ ην 1945 σο ην 1974, φηαλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θαη ηελ ηδενινγηθή εγεκνλία θαηείραλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα, ηα νπνία είραλ δηαξθείο θαη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα. Ο θηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο ηνπ 19νπ αηψλα έδσζε έηζη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ θαπηηαιηζκφ ηνπ 20νχ αηψλα. Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί, βεβαίσο, ην εθηεηακέλν απηφ πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, απνιχησο απαξαίηεηα ήηαλ δχν ζηνηρεία: Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε πςειή θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε επηηεχρζεθε φηαλ ηα επξσπατθά θξάηε, ππφ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ, εθάξκνζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ είρε πξνηείλεη ν Βξεηαλφο νηθνλνκνιφγνο Σδσλ Μέπλαξλη Κέπλο: Δπηρείξεζαλ ζπλεηδεηά θαη ζπζηεκαηηθά κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηδηαηηέξσο ζηνπο βαζηθνχο ηεο ππιψλεο (ελέξγεηα, ζπγθνηλσλίεο, επηθνηλσλίεο). Ζ αλνρή ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πςειή θνξνινγία δηαζθαιίζηεθε ηφζν επεηδή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αχμεζε ηα θέξδε φζν θαη, θπξίσο, επεηδή ππήξρε ε δηαξθήο πίεζε ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ν θφβνο ηνπ αληίπαινπ δένπο: ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ήηαλ ε επνρή ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Η ιδιαιηερόηηηα ηης Ελλάδας Σα ηξηάληα «έλδνμα ρξφληα» ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο δελ ήηαλ, σζηφζν, γηα ηε ρψξα καο δηφινπ έλδνμα. Κπξίσο, δηφηη ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα ηεο Δπξψπεο, ζηελ νπνία ν ςπρξφο πφιεκνο εθδειψζεθε εμαηξεηηθά ζεξκά. Σν ζρίζκα

7 πνπ πξνθάιεζε ν εκθχιηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ήηαλ βαζχ θαη δηήξθεζε γηα 25 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, σο ηελ πηψζε ηεο Γηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε έθαλε βεβαίσο θαη εδψ ηελ εκθάληζή ηεο, αιιά ην πιεφλαζκα πνπ παξήγαγε, φπσο άιισζηε θαη ηα ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ ακεξηθαληθνχ ζρεδίνπ αλαζπγθξφηεζεο, ηνπ ιεγφκελνπ ζρεδίνπ Μάξζαι, δελ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Αμηνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αζηπλνκίαο, ησλ ηφπσλ εμνξίαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εηηεκέλνη ηνπ εκθπιίνπ δελ ζα εμεγεξζνχλ εθ λένπ. Αμηνπνηήζεθαλ επίζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Παλεπηζηήκηα, θαη, θπξίσο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαλ επηξξεπή ζηελ πξνπαγάλδα ηεο Αξηζηεξάο. Οι μέθοδοι ελέγτοσ Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ησλ νκνζπνλδηψλ, ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ θαη θπξίσο ηεο ζπλνκνζπνλδίαο, ηεο ΓΔΔ, θάζε άιιν παξά δεκνθξαηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ. Οη νξγαλψζεηο πνπ εκθάληδαλ αμηνζεκείσηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ραξαθηεξίδνληαλ θνκκνπληζηηθέο θαη δηαγξάθνληαλ απφ ηε ΓΔΔ ή κε δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαζαηξνχληαλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα, ελψ ηα εγεηηθά ηνπο ζηειέρε πθίζηαλην δηαξθείο δηψμεηο, απνιχζεηο ή εθηνπίζεηο κε βάζε λνκνζεηήκαηα ηεο εκθπιηαθήο πεξηφδνπ. Αληηζέησο, φζεο νξγαλψζεηο, παξαηάμεηο ή νκάδεο ζπλδηθαιηζηψλ ππνζηήξηδαλ ηηο θπβεξλεηηθέο κεζνδεχζεηο, ρξεκαηνδνηνχληαλ πξνλνκηαθά κέζσ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο θαη ηζρπξνπνηνχζαλ ηε ζέζε ηνπο, ελψ δελ έιεηπαλ θαη ηα ζσκαηεία ζθξαγίδεο πνπ ζηήλνληαλ εθεί φπνπ ππήξρε θίλδπλνο λα ραζεί ε πιεηνςεθία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπγθξνηήζεθαλ ηαρχηαηα δχν παλίζρπξεο νκάδεο εξγαηνπαηέξσλ, κία ζηελ Αζήλα, κε επηθεθαιήο ηνλ Φψηε Μαθξή, θαη κία ζηε Θεζζαινλίθε, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξε Θενδψξνπ, νη νπνίεο έιεγραλ απνιχησο ηελ ΓΔΔ θαη ηελ αμηνπνηνχζαλ γηα ηελ ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή θαζππφηαμε ηεο αξηζηεξάο θαη, βεβαίσο, γηα ηελ δηθή ηνπο αλαπαξαγσγή. ην έξγν ηνπο απηφ εθηφο απφ ηελ εγρψξηα θπβεξλεηηθή ζηήξημε, είραλ θαη ηελ ελεξγή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηεο ιεγφκελεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο ησλ Διεχζεξσλ Δξγαηηθψλ πλδηθάησλ, ε νπνία κε επηθεθαιήο ηνλ Σδνλ Μπξάνπλ πξνσζνχζε ζπζηεκαηηθά ηελ ακεξηθαληθή κέξηκλα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ θνκκνπληζηψλ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. Τπ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε ΓΔΔ εγήζεθε θάπνησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη πξνψζεζε νξηζκέλα εξγαηηθά ζπκθέξνληα είλαη ειάρηζηεο θαη νθείινληαη θαηαθαλψο ζηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ νη ιεγφκελεο 115 ΔΟ. Οι 115 ΣΕΟ Με ην φλνκα «115 ΔΟ» (πλεξγαδφκελεο Δξγαηνυπαιιειηθέο Οξγαλψζεηο) έγηλαλ γλσζηά φζα αληηπνιηηεπφκελα ζσκαηεία μέθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΔ θαη αλέπηπμαλ δπλακηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ Σα ζσκαηεία απηά, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1950 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 20, ζηα 1962 είραλ ήδε εθηηλαρζεί ζηα 82 θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην θαινθαίξη ηνπ 1963, φηαλ ε δξάζε ηνπο δελ κπνξνχζε πιένλ λα αγλνεζεί, είραλ θηάζεη ζηνλ αξηζκφ 115, κε ηνλ νπνίν έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία, παξφηη ζπλέρηδαλ λα απμάλνληαη αικαησδψο γηα λα αγγίμνπλ ηα 1000 σο ηνλ Απξίιην ηνπ 1967, φηαλ επηβιήζεθε ε Γηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Απφ ηηο πνιιέο θαη ζεκαληηθέο εγεηηθέο κνξθέο πνπ μεπήδεζαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ αλεμάξηεησλ απηψλ ζπλδηθάησλ αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε ηνλ Οξέζηε

8 Υαηδεβαζηιείνπ, ν νπνίνο αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 δηεηέιεζε θαη πξφεδξνο ηεο ΓΔΔ. Ζ εκθάληζε θαη δξάζε ησλ 115 ΔΟ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ζπγθξφηεζε θαη εθινγηθή άλνδν ηεο Έλσζεο Κέληξνπ. Όζν ε ΔΓΑ, θαηείρε ηε ζέζε ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, φζν δειαδή ε επάλνδνο ηεο εηηεκέλεο αξηζηεξάο πξφβαιιε επηθίλδπλα, ε νπνηαδήπνηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζηηγκαηηδφηαλ σο θνκκνπληζηηθή θαη απνκνλσλφηαλ απνηειεζκαηηθά. Μφιηο φκσο νη θεληξψεο δπλάκεηο, κε ηα αλαγλσξηζκέλα αληηθνκκνπληζηηθά ηνπο δηαπηζηεπηήξηα, αλαζπγθξνηήζεθαλ θαη κε επηθεθαιήο ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ δηεθδίθεζαλ ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο, ηφηε ε έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε απέθηεζε λνκηκνπνίεζε θαη εμαπιψζεθε ηαρχηαηα. Δθηφο άιισζηε απφ ην αίηεκα γηα πξαγκαηηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ, ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηθαηνινγνχζε απφιπηα, νη 115 ΔΟ αλήγαγαλ θαη απηέο ζε βαζηθφ ηνπο αίηεκα ηνλ «εθδεκνθξαηηζκφ» ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ηνλ νπνίν θαηαλννχζαλ σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ρψξαο. Γη απηφ θαη ε εληππσζηαθή ηνπο αχμεζε αξρίδεη ηαπηφρξνλα κε ηνλ αλέλδνην αγψλα πνπ θεξχζζεη ν Παπαλδξένπ κελ αλαγλσξίδνληαο ηηο εθινγέο ηνπ 1961, ηηο ιεγφκελεο εθινγέο «βίαο θαη λνζείαο». Ο ζσγκροσζιακός κύκλος Αλ φκσο ε πνιηηηθή επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε Έλσζε Κέληξνπ ππξνδνηεί πξάγκαηη ηελ αλάπηπμε ελφο καρεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ αλεμάξηεηνπ απφ ηε ΓΔΔ, νη θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλψλνπλ νη 115 ΔΟ ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξηζηηθά ζηε δπλακηθή πνπ θέξλεη ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ζηα 1964, ηελ Έλσζε Κέληξνπ ζηελ εμνπζία. Μία δπλακηθή πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απεξγηψλ: νη 103 απεξγίεο ηνπ 1961 γίλνληαη 183 ην 1962, 212 ην 1963 γηα λα θνξπθσζνχλ ζηνλ αξηζκφ 335 ην 1964 θαη λα μαλαπέζνπλ ζηηο 252 ην 1965 θαη λα αθνινπζήζνπλ θζίλνπζα πνξεία ζηε ζπλέρεηα σο ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο. Αιιά, βεβαίσο, νη απεξγίεο, παξφηη απνηεινχλ ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ζπιινγηθήο δξάζεο, δελ είλαη νχηε ε κφλε νχηε θαη αλάγθελ ε πην απνηειεζκαηηθή. Απφ ην κεζνπφιεκν ήδε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ θίλεκα μεδίπισζε έλα αμηφινγν θάζκα δξάζεσλ πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ παξάζηαζε ζηηο αξρέο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε αηηεκάησλ, ηε δεκφζηα ζπγθέληξσζε θαη ηελ πνξεία-δηαδήισζε γηα ηελ θνηλσληθή πξνβνιή ηνπο, ηε ζηάζε εξγαζίαο θαη ηελ απεξγία σο άζθεζε πίεζεο γηα πξνψζεζή ηνπο, θαη νξηζκέλεο θνξέο, φηαλ ε αληηπαξάζεζε θιηκαθσλφηαλ, ηελ θαηάιεςε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ε νπνία ζπλήζσο θαηέιεγε ζε βίαηεο ζπγθξνχζεηο κε ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. Αλ ινηπφλ ζηηο απεξγίεο πξνζηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο κνξθέο δηακαξηπξίαο (θη αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ απφ ην θνηηεηηθφ θίλεκα ηεο επνρήο) ηφηε ε εηθφλα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: «Σν 1959, παξά ηελ ελίζρπζε ηεο Αξηζηεξάο ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαη ηελ αλαγφξεπζή ηεο ζε αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, θαηαγξάθνληαη κφιηο 172 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο. Σν 1960 ζα εληνπηζηνχλ 212 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο, ελψ ην 1961, έηνο εθινγψλ (29 Οθησβξίνπ), ηα ζπκβάληα δηακαξηπξίαο βξίζθνληαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν (226). Ζ ζρεδφλ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ζπκβάλησλ δηακαξηπξίαο ζεκεηψλνληαη ην 1962 θαη ην ( ) γηα ην 1962 ζα εληνπηζηνχλ 503 ζπκβάληα δηακαξηπξίαο, ελψ ην 1963 ζα θηάζνπλ ηα 540 θαη ην 1964 ζα ππνρσξήζνπλ ζηα 408». (εξληεδάθηο 2007) Αλαπηχρζεθε ζπλεπψο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 έλαο ζπγθξνπζηαθφο θχθινο, ν νπνίνο μεθηλψληαο απφ ζπλδηθαιηζηηθά, θπξίσο νηθνλνκηθά αηηήκαηα, θιηκαθψλεηαη κεηά ην 1961 θαη απνθηά μεθάζαξεο πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο. Απαληά ζηελ αλάγθε γηα εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζπλαξηάηαη κε ηελ ππφζρεζε ηεο

9 Έλσζεο Κέληξνπ γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Όηαλ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ εμσζείηαη απφ ην παιάηη ζε παξαίηεζε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1965 έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο δηαδειψζεηο ηεο πεξηφδνπ. Σφηε παγηψζεθε θαη ε θιαζηθή πιένλ πνξεία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο: Δθθίλεζε απφ ηα πξνπχιαηα, θάζνδνο ηεο Παλεπηζηεκίνπ, θχθινο ηεο Οκφλνηαο, άλνδνο ηεο ηαδίνπ θαη ζπκβνιηθή πνιηνξθία ηεο Βνπιήο. Έλα κήλα αξγφηεξα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1965, κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ θχθινπ, ε νπνία, άιισζηε, απνηππψλεηαη θαη ρσξνζεηηθά κε ηελ πεξηνξηζκφ ηεο πνξείαο κέζσ ηεο νδνχ Κνξαή. Ζ απνηπρία ηνπ θεληξψνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ζα νδεγήζεη ζηελ απνζηξάηεπζε, φπσο γιαθπξά πεξηγξάθεη αγσληζηήο ηεο επνρήο: «Απφ ηηο ιανζάιαζζεο ησλ Ηνπιηαλψλ πεξλάκε ζε κηθξνζπγθεληξψζεηο ζηα ζέαηξα. Απφ ηηο ζξηακβεπηηθέο πξνειάζεηο ζηηο αηκαηεξέο θαη απνκνλσκέλεο ζπγθξνχζεηο. Απφ θαηήγνξνη [γηλφκαζηε] απνινγνχκελνη απφ ηελ αηζηνδνμία ζε έλα θαηαζιηπηηθφ εξψηεκα: Θα γίλεη δηθηαηνξία; Πφηε; Πνηνο;» (εθεξηάδεο 2007) Ζ εξγαηηθή αληηπνιίηεπζε ηεο κεηεκθπιηαθήο πεξηφδνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ην αίηεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ κέζα ζηελ πην ζθνηεηλή επνρή πνπ πέξαζε ε ειιεληθή θνηλσλία, αλ θαη βεβαίσο, δελ θαηάθεξε λα εκπνδίζεη ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο νη δηαδειψζεηο δελ ζηακαηνχλ ηα ηαλθο. πλέβαιε επίζεο κε ηνπο αγψλεο ηεο ζηε ζπληήξεζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ εξγαηηθήο δηαβίσζεο, αιιά νη εκθπιηνπνιεκηθέο ινγηθέο θαη νη αληίζηνηρεο λνκηθέο ξπζκίζεηο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηβφεην πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ) δελ επέηξεςαλ λα αμηνπνηεζεί ε επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη λα πξνσζεζεί ην θνηλσληθφ θξάηνο ε ηζηνξηθή απηή θαηάθηεζε ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Όηαλ κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο δφζεθε επηηέινπο θαη ζηε ρψξα καο ε πνιηηηθή επθαηξία, άξρηζε λα εθιείπεη ε νηθνλνκηθή. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε είρε ήδε εθδεισζεί θαη ε επξσπατθή ζνζηαιδεκνθξαηία άξρηζε λα θινλίδεηαη απφ ηηο νινέλα εληεηλφκελεο επηζέζεηο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Η άνοδος ηοσ νεοθιλελεσθεριζμού Πξάγκαηη, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε εληππσζηαθή σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη ε ζπλαίλεζε πνπ απνιάκβαλε θινλίδνληαη αξρηθά απφ ηηο αιιεπάιιειεο πεηξειατθέο θξίζεηο (ηνπ 1973 θαη ηνπ 1979), ελψ ε θάκςε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο (ηδηαηηέξσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980) ηεο αθαηξεί ηα θνηλσληθά ζηεξίγκαηα θαη ε πηψζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ θαζεζηψησλ (1989 κε 1992) εμαθαλίδεη ην αληίπαιν δένο. Αμηνπνηψληαο ηε ξηδηθή απηή αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ, νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο ζα πξνσζήζνπλ ζπζηεκαηηθά σο ιχζε ην λενθηιειεχζεξν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, εθθηλψληαο απφ ηε Βξεηαλία πεξί ην Σν θξάηνο απνζχξεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ηα άηνκα αθήλνληαη «ειεχζεξα» λα βξνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπο θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο παξαγσγηθέο ζρέζεηο. Απηφ, σζηφζν, δελ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο απηνπεξηνξίδεηαη ζε ξφιν «λπρηνθχιαθα» θαηά ην θιαζηθφ πξφηππν ηνπ 19νπ αηψλα. Οη λενθηιειεχζεξνη πξνσζνχλ ζπζηεκαηηθά έλα κηθξφ, αιιά ηζρπξφ θξάηνο, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζεη θαη λα επηβάιιεη ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαλφλσλ, πνπ απφ ηε κηα κεξηά ζα πξηκνδνηνχλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε ζα «νρπξψλνπλ» ην θξάηνο απέλαληη ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ νη πνηθίιεο «νκάδεο ζπκθεξφλησλ», δειαδή θπξίσο ηα ζπλδηθάηα. Σν θξάηνο, ζχκθσλα κε απηή ηελ αλάιπζε, είλαη ηζρπξφ, φηαλ κπνξεί λα επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο

10 ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη αδχλακν, φηαλ γίλεηαη έξκαην ησλ ζπλδηθάησλ. Όζν ν ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη, ηφζν ε έλλνηα «θνηλσληθά αγαζά» ζπξξηθλψλεηαη. Αξρηθά εγθαηαιείθζεθαλ φζα απφ απηά ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Γηα λα κεησζεί ν πιεζσξηζκφο εγθαηαιείθζεθε ν ζηφρνο ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη γηα λα πεξηνξηζηεί ην δεκφζην ρξένο κεηψζεθαλ δξαζηηθά νη δεκφζηεο επελδχζεηο. Αθνινχζεζαλ πεξηθνπέο ζηελ αζθάιεηα θαη ηε δεκφζηα πγεία, ηηο ζπληάμεηο θαη, ελ ηέιεη, ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε. Όζα, σο ηφηε ζεσξνχληαλ θνηλσληθά αγαζά επηρεηξείηαη πιένλ λα λνεκαηνδνηεζνχλ μαλά σο ηδησηηθά αγαζά θαη λα εμαηξεζνχλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Επιλογικά Τπήξμε ηειηθψο θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα; Τπήξμε πνηέ ζπκκαρία θξάηνπο θαη ζπλδηθάησλ φπσο ζηελ Δπξσπατθή ζνζηαιδεκνθξαηία; ηελ κεηαπνιίηεπζε πιένλ, ηφζν νη πξψηεο θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, φζν θαη θπξίσο νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, επηρείξεζαλ λα θαιχςνπλ ηε ρακέλε γηα ηε ρψξα καο ηξηαθνληαεηία ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Δθαξκφδνληαο «θευλζηαλέο» νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ππφ ηελ πίεζε ησλ αλεμέιεγθησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ πηέζεσλ, εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ζηα ηέιε ηνπ 80. Απφξξνηα, σζηφζν, ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε εληππσζηαθή δηεχξπλζε ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ε ηζρπξνπνίεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αλαδείρζεθαλ ζε θνξείο ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ αηηεκάησλ θαη αλέπηπμαλ κία θνηλσληθή ζπκκαρία κε ην θξάηνο, θπξίσο κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ, ην νπνίν έδξαζε ζηελ πξψηε ηνπ πεξίνδν σο ε εγρψξηα εθδνρή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. Αμηνπνηψληαο απηή ηελ εηδηθή ζρέζε ηα ειιεληθά ζπλδηθάηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο είραλ ηε δηθή ηνπο δηαθξηηή ζπκβνιή ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ειάρηζηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Δλφο ιεηςνχ, σζηφζν, θαη αζηαζνχο θνηλσληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα αληέρεη ζηε ζχγρξνλε επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ αληιήζεθαλ πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη εξκελεπηηθέο ππνζέζεηο απφ ηα παξαθάησ βηβιία θαη άξζξα: Βνχιγαξεο, Γ. (2002), Η Ελλάδα ηης Μεηαπολίηεσζης , Αζήλα: Θεκέιην Εακπαξινχθνπ,. (1997), Κράηος και εργαηικός ζσνδικαλιζμός ζηην Ελλάδα , Αζήλα: άθθνπιαο Hill, M. (1993), The Welfare State in Britain: A Political History since 1945, Καίκπξηηδ: Elgar Κνπθνπιέο, Γ. (1997), «Αλαδξνκή ζ έλα ακθηιεγφκελν παξειζφλ», ζην Κνχια Καζηκάηε (επηκ.), Το Ελληνικό Σσνδικαλιζηικό Κίνημα ζηο ηέλος ηοσ 20ού αιώνα, Αζήλα: Gutenberg, ζει Powell, M. (ed). (1999), New Labour, New Welfare State?: The third way in British social policy, Μπξίζηνι: Policy Press

11 αζζνχλ, Ν. (2001), Εκαηό τρόνια ζοζιαλιζμού: Η δσηικοεσρωπαϊκή αριζηερά ζηον 20ό αιώνα, Αζήλα: Καζηαληψηεο εξληεδάθηο, Ν. (2007), «πιινγηθή δξάζε θαη θνηηεηηθφ θίλεκα ζηελ πεξίνδν : δνκηθέο πξνυπνζέζεηο, πνιηηηθέο επθαηξίεο θαη εξκελεπηηθά ζρήκαηα», ζην Άιθεο Ρήγνο, εξαθείκ εθεξηάδεο θαη Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Η ζύνηομη δεκαεηία ηοσ 60, Αζήλα: Καζηαληψηεο, ζει εθεξηάδεο,. (1998), «Γηεθδηθεηηθφ θίλεκα θαη πνιηηηθή: Ο ειιεληθφο ζπλδηθαιηζκφο πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία ( )», Ελληνική Επιθεώρηζη Πολιηικής Επιζηήμης, ηρ. 12, ζει εθεξηάδεο,. (2007). «πιινγηθέο δξάζεηο, θηλεκαηηθέο πξαθηηθέο: Ζ ζχληνκε δεθαεηία ηνπ 60 σο ζπγθξνπζηαθφο θχθινο» ζην Άιθεο Ρήγνο, εξαθείκ εθεξηάδεο θαη Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Η ζύνηομη δεκαεηία ηοσ 60, Αζήλα: Καζηαληψηεο, ζει Φνπληαλφπνπινο, Κ. (ρ.ρ.). «Μηζζσηή εξγαζία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα, ηφκ. Α 1, Αζήλα: Βηβιηφξακα, ζει Φνπληαλφπνπινο, Κ. (ρ.ρ.). «Δξγαζία θαη εξγαηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα, ηφκ. Β 1, Αζήλα: Βηβιηφξακα, ζει Σν εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ ησλ δχν DVD πξνέξρεηαη απφ δχν θπξίσο έξγα: α. Απφ ην ιεχθσκα Φωηογραθίζονηας ηις μνήμες και ηην Ιζηορία ηοσ εργαηικού ζσνδικαλιζηικού κινήμαηος (έθδνζε Αξρείν Ηζηνξίαο πλδηθάησλ ηεο ΓΔΔ) θαη β. Απφ ηνπο ηφκνπο Α 1 θαη Β 1 ηνπ πνιχηνκνπ έξγνπ: Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα, ησλ εθδφζεσλ Βηβιηφξακα (επραξηζηνχκε ηνλ εθδφηε Φίισλα Φίισλνο γηα ηελ επγεληθή ζπλαίλεζή ηνπ). Υάξεο Αζαλαζηάδεο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Αζήλα, Καινθαίξη 2008

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ζοζιαλδημοκραηικός θεζμός ζε νεοθιλελεύθερο περιβάλλον Η περίπηφζη ηοσ «ολοήμεροσ» δημοηικού ζτολείοσ

Ένας ζοζιαλδημοκραηικός θεζμός ζε νεοθιλελεύθερο περιβάλλον Η περίπηφζη ηοσ «ολοήμεροσ» δημοηικού ζτολείοσ Ένας ζοζιαλδημοκραηικός θεζμός ζε νεοθιλελεύθερο περιβάλλον Η περίπηφζη ηοσ «ολοήμεροσ» δημοηικού ζτολείοσ Χάξεο Αζαλαζηάδεο Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, athanasiades@uoi.gr Περίληυη ηελ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων

Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων 1 Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ Για την πολσμορυία των κινήτρων: Ψστρός Πόλεμος, στοτοθεσία κρατών και αίτια των σσγκρούσεων ηελ εηζήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμσ φηη ηα αίηηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ήηαλ πξψηηζηα ζηξαηεγηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα