Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην"

Transcript

1 Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην

2 Μηζόο αηώλαο ηζηνξίαο Ίδξπζε ηεο Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο Καηαζθεπή βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1966 Δγθαίληα θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο Δπέθηαζε εγθαηαζηάζεσλ, αύμεζε παξαγσγήο απηνκαηνπνίεζε 2003 Δμαγνξά από Alcan 2005 Δμαγνξά από ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Δπελδύζεηο (ΣΗΘΥΑ, Φηιηξόπξεζζεο, Φύηεπζε)

3 Μηζόο αηώλαο ηζηνξίαο

4 H ΕΣΑΙΡΕΙΑ Παξαγσγή- Αγνξά- Βαζηθά Σηνηρεία

5 Η εηαηξεία Από ηνπο κεγαιύηεξνπο παξαγσγνύο αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε θαη ε κνλαδηθή θαζεηνπνηεκέλε κνλάδα παξαγσγήο βσμίηε, αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Μέζσ ηεο 100% ζπγαηξηθήο, Δειθνί- Δίζηνκνλ, απνηειεί ην 2 ν κεγαιύηεξν παξαγσγό βσμίηε ζηελ Ειιάδα, κε εηήζηα παξαγσγή ηόλνπο

6 Σύγρξνλν θαζεηνπνηεκέλν βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα Απνζέκαηα βσμίηε Δξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκίλαο Δξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκηλίνπ (Ηιεθηξόιπζε, Φπηήξην, Άλνδνη) Σηαζκόο Σπκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο

7 Βσμίηεο Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Δ. επεμεξγάδεηαη εηεζίσο: 1,4 εθαη. ηόλνπο ειιεληθνύ βσμίηε (Γειθνί Γίζηνκν, S&B, ΔΛΜΙΝ) 0,3 εθαη. ηόλνπο ηξνπηθνύ βσμίηε (Αθξηθή, Ιλδία, Βξαδηιία, Τνπξθία)

8 Γπλακηθόηεηα παξαγσγήο ήκεξα παξάγεη εηεζίσο: ηόλνπο Αινπκίλαο ηόλνη εμάγνληαη ηόλνη κεηαηξέπνληαη ζε Αινπκίλην ηόλνπο Αινπκηλίνπ ηόλνη εμάγνληαη ηόλνη πσινύληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά Σηόρνο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 είλαη λα απμεζεί ε δπλακηθόηεηα παξαγσγήο ζε: ηόλνπο Αινπκίλαο ηόλνπο Αινπκηλίνπ

9 Γηάγξακκα Παξαγσγήο αινπκίλαο

10 Γηάγξακκα Παξαγσγήο αινπκηλίνπ

11 Πξντνληηθά ραξαθηεξηζηηθά αινπκηλίνπ ειαθξύ εύπιαζην αλζεθηηθό Αγώγηκν αινπκίλην αλαθπθιώζηκν δελ νμεηδώλεηαη Ελεξγεηαθά απνδνηηθό

12 Βαζηθνί πειάηεο Οη πειάηεο αινπκηλίνπ ηεο εηαηξείαο είλαη βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ : Γηέιαζε (θαηαζθεπέο, βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) Δμέιαζε (Λακαξίλα έσο foil, θνπηάθηα, ζπζθεπαζία) Η αινπκίλα πσιείηαη σο εμήο: Άλπδξε: Γεθαεηέο ζπκβόιαην κε ηελ ειβεηηθή Glencore γηα πώιεζε > ηλ εηεζίσο Έλπδξε: Φαξκαθεπηηθέο, Πξντόληα Καζαξηζκνύ λεξνύ, Απνξξππαληηθά Ππξίκαρα, Φεκηθά, Δπηβξαδπληέο Καύζεο

13 Η αγνξά αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα Ο θιάδνο αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα: >2500 Δπηρεηξήζεηο Δηήζηα Γπλακηθόηεηα > ηόλνη Κύθινο Δξγαζηώλ > 2.5 δηο ~1 % ηνπ Α.Δ.Π > 8 % ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο > Θέζεηο Δξγαζίαο

14 ε αγνξά αινπκηλίνπ παγθνζκίσο Παγθόζκηα Καηαλάισζε Αινπκηλίνπ 42 25% Κύξηα Φαξαθηεξηζηηθά : MT % +10.5% +7.9% -0,8% -8,9% AL World Consumption 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Οη ηηκέο πώιεζεο δηακνξθώλνληαη από ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ αινπκηλίνπ ζε $, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην LME, θαη από ηελ ππεξαμία ηνπ πξντόληνο (premium) Ιζρπξά Θεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δήηεζεο καθξνπξόζεζκα. Απμεκέλε δήηεζε από ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θαηλόκελα ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο. Γπλαηόηεηα ππνθαηάζηαζεο από άιια κέηαιια. Πεξηνξηζκνί ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλάγθε κείσζεο ησλ εθπνκπώλ CO2.

15 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε Ίδηα Κεθάιαηα 475 εθαη. Κύθινο εξγαζηώλ 477 εθαη. Κέξδε πξν Φόξσλ 30 εθαη. Μηζζνί θαη Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ 52 εθαη. Φόξνη 3 εθαη. Νέεο Δπελδύζεηο 15 εθαη. Turnover % EBITDA mil ,4% 25,0% ,0% ,5% ,4% 15,0% 13,0% ,4% 10,0% ,0% 0,0%

16 Αλζξώπηλν Γπλακηθό άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο Καηαλνκή Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Γεσγξαθηθή θαηαλνκή % 10% 6% 17% 37% 65% 10% 20% 30% Γήκνο Γηζηόκνπ- Αξάρσβαο- Αληίθπξαο Σηειέρε Αξρηεξγνδεγνί Δξγνδεγνί + Υπάιιεινη Δξγαηνηερλίηεο Γήκνο Λεβαδέσλ Γήκνο Γειθώλ Υπόινηπν Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδνο Υπόινηπε Διιάδα

17 Πξόγξακκα «Σπλερήο Πξόνδνο» Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο: Άμνλεο Γξάζεο Οκαδηθή εξγαζία Σηνρνζέηεζε θαη Σπλερήο παξαθνινύζεζε Αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα βειηίσζε Απηνδηαρείξηζε θαη αλάπηπμε νκάδαο Καηαλόεζε, παξαθνινύζεζε θαη βειηίσζε ζρέζεσλ κε εζσηεξηθνύο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο Υπνζηήξημε νκάδσλ ΛΟΜ Οδήγεζε νκάδσλ- Projects

18 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΗΘΥΑ- Γηαρείξηζε ΚΒ- Φύηεπζε

19 ΣΗΘΥΑ (Σπκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Υςειήο Απόδνζεο) Κόζηνο παξαγσγήο Πεξηβαιινληηθή Μέξηκλα Εμηζνξξόπεζε θόζηνπο ειεθηξνδόηεζεο κέζσ ηεο πώιεζεο ειεθηξηζκνύ σο παξαπξντόλ Μείσζε θόζηνπο παξαγσγήο κέζσ ρξήζεο θπζηθνύ αεξίνπ Δηθιείδα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξνδόηεζεο Αληηθαηάζηαζε ρξήζεο καδνύη κε θπζηθό αέξην Μείσζε ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ ξύπσλ Σηήξημε εζληθήο νηθνλνκίαο πλερήο έγρπζε ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Δζληθό Σύζηεκα Ηιεθηξνδόηεζεο πκβνιή ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνύ ζηόρνπ θαη ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο

20 Καηάινηπα Βσμίηε Εγθαηάζηαζε 4 θηιηξνπξεζζώλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαινίπσλ βσμίηε πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία ηεο αινπκίλαο. Πξσηνπνξηαθή επέλδπζε ύςνπο 9,5 εθαη. επξώ Τα αδξαλή ΚΒ θηιηξάξνληαη, αθαηξείηαη ε πγξαζία θαη ελαπνηίζεληαη ζε μεξά κνξθή. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηάθνξεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο: παξαγσγή ηζηκέληνπ παξαγσγή θεξακόηνπβισλ νδνπνηία ΦΥΤΑ Οξηζηηθή παύζε ηεο απόζεζεο ηεο εξπζξάο ηιύνο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο από ην 2012 Πξσηνπνξηαθή ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο εθ ησλ κεγαιπηέξσλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ ησλ εξγνζηαζίσλ αινπκίλαο παγθνζκίσο.

21 Φύηεπζε AIRSLIP Δπέλδπζε γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θνινλώλ, κε παξάιιειε αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο ζε κήθνο θαη δηάκεηξν. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο Διαρηζηνπνίεζε ηνπ κε εθκεηαιιεύζηκνπ ηκήκαηνο θάζε θνιόλαο Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο Φπηεξίνπ- Μείσζε απνζεκάησλ- Μεγαιύηεξε παξαγσγηθή επειημία

22 ΕΚΕ Υγεία θαη Αζθάιεηα- Πεξηβάιινλ- Τνπηθή Κνηλσλία

23 Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία ρεδηαζκόο: Αλαγλώξηζε ηνπ θηλδύλνπ, Ννκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί & ζηόρνη Πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηεο ΥΑΔ Πνιηηηθή πγείαο θαη αζθάιεηαο : Καλέλα Αηύρεκα Δπαγγεικαηηθό λόζεκα Σύζηεκα δηαρείξηζεο θαηά ηα πξόηππα OHSAS 18001θαη ΔΛΟΤ 1801 Αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε θηλδύλσλ Σεβαζκόο λνκνζεηηθώλ απαηηήζεσλ Αλνηθηή θαη δηαθαλήο επηθνηλσλία Σπζηεκαηηθή κέηξεζε/αμηνιόγεζε πξνο κείσζε βιαπηηθώλ παξαγόλησλ Σπζηεκαηηθέο επηζεσξήζεηο Σπλεηδεηή δέζκεπζε όισλ

24 Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 40,00 ΓΣ ( LTI ) Κπιηόκελν 12κελν Αξηζκόο αηπρεκάησλ έηνπο ,00 30, Πξνζδηνξηζκόο θαη Εθαξκνγή Εξγαιείσλ - Δέζκεπζε ηεο Δηεύζπλζεο - πκβνιή ηειέρσζεο 25,00 20, ηαζεξνπνίεζε ηεο Δηαδηαθαζίαο (Επίδξαζε Δ3/TF3) - πκβνιή ηειέρσζεο 2νπ Επηπέδνπ 15,00 10,00 5,00 0, Εκπινθή ηνπ Εθηειεζηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη ησλ Οκάδσλ

25 Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία Ππξαζθάιεηα 18 άηνκα πξνζσπηθό 118 εζεινληέο ππξνζβέζηεο 3 ππξνζβεζηηθά νρήκαηα Σε άκεζε εηνηκόηεηα, όιν ην 24σξν, δξα εληόο θαη εθηόο εξγνζηαζίνπ ζε θάζε πεξηζηαηηθό.

26 Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία Λεηηνπξγία ηαηξείνπ Σε 24σξε βάζε Γηαηξόο εξγαζίαο θαη επηθπιαθή 6 λνζνθόκνη (-εο) Κνηλσληθόο ιεηηνπξγόο Αζζελνθόξν Δμνπιηζκέλν ρεηξνπξγείν Απηληδσηήο, θαξδηνγξάθνο, ζύλδεζε κε θαξδηνινγηθό θέληξν Αηκνδνζία Τξάπεδα αίκαηνο από ην θηάιεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 75 θηάιεο/ έηνο

27 Πεξηβάιινλ Πνιηηηθή πεξηβάιινληνο : Σεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη έιεγρνο βηνκεραληθώλ θηλδύλσλ Σύζηεκα δηαρείξηζεο θαηά ηo πξόηππo ISO Μείσζε απνβιήησλ, πξνώζεζε δηαδηθαζηώλ αλαθύθισζεο. Πξόιεςε θηλδύλσλ ξύπαλζεο. Δθπαίδεπζε θαη παξαθίλεζε πξνζσπηθνύ θαη ζπλεξγαηώλ. Σπζηεκαηηθέο επηζεσξήζεηο. Ταθηηθέο αλαζθνπήζεηο.

28 Πεξηβάιινλ Κάζε ρξόλν δηνξγαλώλεηαη εζεινληηθή δελδξνθύηεπζε θαη θαζαξηζκόο αθηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία θαη ηνπο ζπιιόγνπο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο

29 Τνπηθή Κνηλσλία- Άζπξα Σπίηηα Η εηαηξεία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιηηηζηηθνύο θαη αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ησλ Άζπξσλ Σπηηηώλ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο δηνξγαλώλεη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνιηηηζηηθά δξώκελα, ελώ παξέρεη θαη ζπληεξεί ηηο απαηηνύκελεο εγθαηαζηάζεηο.

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα