Δ Έκδοζη 1.1/ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ"

Transcript

1 Δ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/ ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../ Απόθαζη ηος Γιεςθύνονηορ ςμβούλος

2 Πεπιεσόμενα 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΙΜΟΙ ΙΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΗ (Ι.Δ.) ΦΤΛΑΚΑ Ι.Δ. (Φ.Ι.Δ.) ΦΤΛΑΟΜΕΝΗ Ι.Δ ΑΜΑΞΟΣΟΙΧΙΑ ΔΡΤΦΑΚΣΟ ΔΛΑΥΙΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΩΝ Ι.Γ ΔΦΟΓΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Παρακολοφθηςη κυκλοφορίασ αμαξοςτοιχιών Χειριςμόσ εξοπλιςμοφ ΙΔ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 9 Δ X2/ /9

3 Πίνακαρ Μεηαβνιώλ, αλαζεσξήζεσλ, ελεκεξώζεσλ, ζπκπιεξώζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ θιπ. Η εθάζηνηε ηειεπηαία έθδνζε, θαηαξγεί όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη. Κωδικόρ Έκδοζη / Ημεπομηνία Απ. ελίδων Παπαηηπήζειρ Δ / Δ / Πξνζηέζεθε ε παξ. 6 («Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο) Δ X2/ /9

4 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο νδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θύιαθα ηζόπεδεο δηάβαζεο (ΦΙΓ). Πξνο ηνύην θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία ηα ειάρηζηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άζθεζε θαζεθόλησλ θύιαθα ηζνπέδνπ δηαβάζεσο (ΙΓ), ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη ν εμνπιηζκόο, ηα νπνία πξέπεη λα θέξεη θαηά ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο, ηα γεληθά θαη εηδηθά θαζήθνληά ηνπ, θαζώο θαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε πεξηπηώζεηο εθηάθησλ ζπκβάλησλ ζηελ Ι.Γ θαη ζηελ εγγύο πεξηνρή ηεο. 2. ΟΡΙΜΟΙ 2.1. ΙΟΠΔΓΗ ΓΙΑΒΑΗ (Ι.Γ.) Ιζόπεδε δηάβαζε θαιείηαη θάζε δηαζηαύξσζε νδνύ κε κία ή πεξηζζόηεξεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο επξηζθόκελεο ζην ίδην επίπεδν ΦΤΛΑΚΑ Ι.Γ. (Φ.Ι.Γ.) Κάζε άηνκν επηθνξηηζκέλν από ηνλ Οξγαληζκό ηδεξνδξόκσλ Διιάδαο κε ηελ θύιαμε ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ ΦΤΛΑΟΜΔΝΗ Ι.Γ. Υαξαθηεξίδεηαη θάζε ηζόπεδε δηάβαζε ε νπνία εμαζθαιίδεηαη από θύιαθα, αλεμαξηήησο ύπαξμεο άιινπ ηξόπνπ ηαπηόρξνλεο ηερληθήο εμαζθάιηζεο ΑΜΑΞΟΣΟΙΥΙΑ Κάζε κεκνλσκέλν ζηδεξνδξνκηθό όρεκα θαη θάζε ζπξκόο απνηεινύκελνο από κεραλή θαη βαγόληα, ηα νπνία θηλνύληαη επί ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ΓΡΤΦΑΚΣΟ Κηλεηό θξάγκα (π.ρ. μύιηλε ή κεηαιιηθή δνθόο), ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε ηζόπεδε ζηδεξνδξνκηθή δηάβαζε θαη απνθιείεη ηελ είζνδν νρεκάησλ θαη πεδώλ ζε απηή, εμαζθαιίδνληαο θαζ απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Δ X2/ /9

5 3. ΔΛΑΥΙΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΩΝ Ι.Γ. Γηα ηελ θύιαμε ηζόπεδεο δηάβαζεο απαηηνύληαη, θαη ειάρηζην, ηα εμήο πξνζόληα: 1. Απνιπηήξην ηεο ππνρξεσηηθήο 9-ρξνλεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αληίζηνηρε βαζκίδα ζε πεξίπησζε αιινδαπνύ 2. Διάρηζην ύςνο 1 κέηξν θαη 60 εθαηνζηά 3. Άξηζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. ε πεξίπησζε αιινδαπνύ, ε άξηζηε γλώζε ζα απνδεηθλύεηαη από Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο Δπηπέδνπ Α. Δπίζεο ππνρξενύληαη λα γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο κε απηνύο ππεξεζηαθέο εγθπθιίνπο θαη δηαηάμεηο θαη ηδηαηηέξσο ηα αλαθεξόκελα ζηνπο θάησζη Καλνληζκνύο θαη Ννκνζεηήκαηα: Γεληθόο Καλνληζκόο Κίλεζεο (Γ.Κ.Κ., Μέξνο Α θαη Β ) Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη Σνλ παξόληα θαλνληζκό 4. ΔΦΟΓΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ν θύιαθαο ηζόπεδεο δηάβαζεο επηβάιιεηαη λα θέξεη καδί ηνπ ηα θάησζη εθόδηα: 1. Ρνιόη 2. Πνκπνδέθηε (ξαδηνηειέθσλν) 3. Φαθό δύν ρξσκάησλ (ιεπθνύ θαη εξπζξνύ) (θαη έλαλ εθεδξηθό) 4. Δγρεηξίδην δξνκνινγίσλ ακαμνζηνηρηώλ 5. εκαία ρξώκαηνο εξπζξνύ 6. θπξίρηξα Δπηπιένλ, ππνρξενύηαη λα είλαη ελδεδπκέλνο κε ζηνιή πνπ ζα θαζνξίζεη ν Οξγαληζκόο, ελώ θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ππνρξενύηαη λα θέξεη θσζθνξίδνλ γηιέθν. Δ X2/ /9

6 5. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 5.1. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Απνζηνιή ηνπ θύιαθα ηζόπεδεο δηάβαζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηέιεπζεο ησλ ακαμνζηνηρηώλ από ηελ Ι.Γ., κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη κε ηνλ ρεηξηζκό ηερληθώλ κέζσλ απνθιεηζκνύ. Τπεξεζηαθώο ν θύιαθαο Ι.Γ. ππάγεηαη απ επζείαο ζηηο δηαηαγέο ηνπ Αξρηηερλίηε Γξακκήο, ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε ηζόπεδε δηάβαζε θαη πξνο απηόλ νθείιεη λα αλαθέξεη αλειιηπώο θάζε ηη ζρεηηθό κε ηελ ππεξεζία ηνπ. Ωο γεληθά θαζήθνληα ηνπ θύιαθα Ι.Γ. θαζνξίδνληαη ηα θάησζη: 1. Να δηαηεξεί θαζαξό θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην θπιάθην. Κάζε θζνξά ηνπ θπιαθίνπ ιόγσ θαθήο ρξήζεσο βαξύλεη ηνπο ηδίνπο. 2. Να κεξηκλά ώζηε ν ρώξνο παξά ηελ γξακκή λα κελ θαηαιακβάλεηαη από εκπόδηα (π.ρ. νρήκαηα), νύησο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε δηέιεπζε ησλ ζπξκώλ. 3. Να παξαθνινπζεί ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο γξακκήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ απηήο, ζηελ εγγύο ηεο Ι.Γ. πεξηνρή. 4. Να εθηειεί ηελ ππεξεζία ηνπ κε πξνζνρή ώζηε λα κε δηαηξέρεη θίλδπλν αηπρήκαηνο, από ηηο δηεξρόκελεο ακαμνζηνηρίεο ή ηα νδηθά νρήκαηα. 5. Να δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηα παξερόκελα από ηελ Τπεξεζία εθόδηα, επζπλόκελνο γηα απώιεηα ή θζνξά, νθεηιόκελε ζε θαθή ρξήζε απηώλ, ζε πεξίπησζε δε αλάγθεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπο λα δεηείηαη απηό εγθαίξσο από ηνλ αξκόδην Αξρηηερλίηε. 6. Να παξεπξίζθεηαη ζηελ ηζόπεδε δηάβαζε, ηελ θύιαμε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη έσο όηνπ πξνζέιζεη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιάβνπλ γλώζε όηη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπο αδπλαηεί λα πξνζέιζεη εγθαίξσο ζηε Ι.Γ. γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ αξκόδην Αξρηηερλίηε Γξακκήο. 7. Να κεηαβηβάδεη ν παξαδίδσλ ηελ ππεξεζία θύιαθαο ζηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ κε ζαθήλεηα θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ, λα ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηπρόλ αλσκαιία ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα ρεηξηζηεί (π.ρ. βιάβε δξπθάθησλ) θαη λα ηνπ παξαδίδεη ηα εθόδηα. 8. Να κελ απαζρνιείηαη κε εθηόο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζέκαηα, ηα νπνία δύλαληαη λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ. 9. Να απεπζύλεηαη ηεξαξρηθώο ζηνλ πξντζηάκελό ηνπ Αξρηηερλίηε Γξακκήο, εθ όζνλ έρεη νπνηαδήπνηε απνξία σο πξνο ηα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 10. Λόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζέζεο ηνπ, ε νπνία επηβάιιεη ηελ επηθνηλσλία κε θνηλό, νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα πξνο απηό θαη λα κελ έξρεηαη ζε Δ X2/ /9

7 πξνζηξηβή κε ηνπο παξαβάηεο ηνπ Κ.Ο.Κ., αθόκα θαη αλ πξνθαιείηαη. Αληηζέησο, νθείιεη κε ππνκνλή θαη επηκνλή λα παξνηξύλεη ην θνηλό λα πεηζαξρεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. 11. Να κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ηξίησλ πξνζώπσλ κε ερόλησλ εξγαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Ι.Γ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Παπακολούθηζη κςκλοθοπίαρ αμαξοζηοισιών Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ ακαμνζηνηρηώλ, ν θύιαθαο Ι.Γ. ππνρξενύηαη: 1. Καηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ ζε Ι.Γ. ρσξίο δπλαηόηεηα ηερληθνύ απνθιεηζκνύ (θηλεηά θξάγκαηα), λα δηαθόπηεη ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ Ι.Γ. θαη λα ζεκαηνδνηεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Γ.Κ.Κ. (Μέξνο Α, Άξζξα 36, 37). 2. Καηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ ζε Ι.Γ. κε θηλεηά θξάγκαηα, ρεηξνθίλεηα ή κε, αθνύ θιείζεη ηα θηλεηά θξάγκαηα, λα βξίζθεηαη όξζηνο ζε εκθαλή γηα ηνλ κεραλνδεγό ζέζε πιεζίνλ ησλ δξπθάθησλ θαη λα ζεκαηνδνηεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ Γ.Κ.Κ. (Μέξνο Α, Άξζξα 36, 37). 3. Να βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα, ώζηε λα ελεξγήζεη άκεζα ζε πεξίπησζε πξνζέγγηζεο κε αλακελόκελεο ακαμνζηνηρίαο, απνθιείνληαο ηελ είζνδν νρεκάησλ θαη πεδώλ ζηε Ι.Γ. 4. Να πεξηζπιιέγεη θάζε αληηθείκελν, ην νπνίν πηζαλώο έρεη απνθνιιεζεί από ακαμνζηνηρία θαη λα ην παξαδίδεη κε απόδεημε ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκό θαη αθνύ αλαθέξεη ζρεηηθώο ζηνλ Πξντζηάκελό ηνπ Αξρηηερλίηε Γξακκήο. Ιδηαηηέξσο ζπληζηάηαη ε πεξηζπιινγή απνζπαζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηδεξνδξνκηθώλ νρεκάησλ, όπσο ζπλδεηήξεο έιμεο, ηκάληεο θ.ιπ. 5. Να παξαθνινπζεί ηε δηέιεπζε θαη πνξεία ηεο ακαμνζηνηρίαο γηα ην κεγαιύηεξν δπλαηόλ ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα αληηιεθζεί ηπρόλ αλσκαιία, όπσο θαη λα βεβαηώλεηαη όηη ην ζήκα αθεξαηόηεηαο ηεο ακαμνζηνηρίαο είλαη ζηε ζέζε ηνπ (ήκα 72, Γ.Κ.Κ. Μέξνο Α ). 6. Να παξαθνινπζεί ηελ θύιηζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ, θαηά ηελ δηάξθεηα δηέιεπζεο ακαμνζηνηρηώλ από ηελ ηζόπεδε δηάβαζε, θπξίσο γηα ηελ αλαγλώξηζε νηαζδήπνηε βιάβεο απηνύ, ε νπνία δύλαηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, όπσο εθηξνρηαζκό, ππξθαγηά, κεηαηόπηζε θνξηίνπ θ.ιπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη άκεζα κέζσ πνκπνδέθηε ηνλ κεραλνδεγό ηεο ακαμνζηνηρίαο. Γεληθώο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 (Γ.Κ.Κ. Μέξνο Β ). 7. Να θιείλεη ηα δξύθαθηα ζε πεξίπησζε εθηέιεζεο ειηγκώλ ακαμνζηνηρηώλ επί ηζόπεδεο δηάβαζεο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε ζηαζκό. ηελ πεξίπησζε Δ X2/ /9

8 ειηγκώλ καθξάο δηάξθεηαο, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ δηεπζύλνληα ηνπο ειηγκνύο, λα αλνίγεη ηα δξύθαθηα θαη λα επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε νδηθώλ νρεκάησλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα Υειπιζμόρ εξοπλιζμού ΙΓ Ο θύιαθαο ΙΓ ππνρξενύηαη: α) Να θιείλεη ηα θηλεηά θξάγκαηα θαηά ηελ πξνζέγγηζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ή κε ακαμνζηνηρηώλ ζηελ ηζόπεδε δηάβαζε θαη λα ηα αλνίγεη κεηά ηε δηέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ακαμνζηνηρίαο από απηή. β) Να απαγνξεύεη ηελ δηέιεπζε πεδώλ θαη νδηθώλ νρεκάησλ από ηελ ηζόπεδε δηάβαζε, κεηά ηνλ θαηαβηβαζκό ησλ δξπθάθησλ θαζώο θαη θαηά ην ρξόλν πνπ απηά αλεβαίλνπλ ή θαηεβαίλνπλ θαη λα ειέγρεη εάλ ηα νδηθά νρήκαηα έρνπλ αθηλεηνπνηεζεί ζε απόζηαζε αζθάιεηαο ΔΝΔΡΓΔΙΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΤΜΒΑΝΣΩΝ 1. ε πεξίπησζε εθηάθηνπ ζπκβάληνο, ηδίσο αηπρήκαηνο, ζηελ εγγύο πεξηνρή θπιαζζνκέλσλ ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ, ν θύιαθαο ηεο Ι.Γ. νθείιεη, εθ όζνλ ηα θύξηα θαζήθνληά ηνπ ην επηηξέπνπλ, λα παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα, αθόκε θαη αλ απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα, ππό ηελ ζηελή έλλνηα, θαζήθνληά ηνπ. 2. Φύιαθαο ηζόπεδεο δηάβαζεο, ν νπνίνο ζα αληηιεθζεί ή θαζ νηνδήπνηε ηξόπν εηδνπνηεζεί όηη ζηδεξνδξνκηθό όρεκα απνθόπεθε από ακαμνζηνηρία ή δηέθπγε εθηόο ειέγρνπ από ζηαζκό («δηαθπγή νρήκαηνο»), ππνρξενύηαη λα θιείζεη ακέζσο ηα δξύθαθηα θαη λα εηδνπνηήζεη κέζσ πνκπνδέθηε ηνπο πιεζηέζηεξνπο εθαηέξσζελ ζηαζκνύο θαη ηνλ Κεληξηθό Υεηξηζηή, εθ όζνλ πθίζηαηαη, γηα δηθέο ηνπο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Γηα ηε δηαθπγή νρεκάησλ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 129 Γ.Κ.Κ. (Μέξνο Β). 3. Φύιαθαο ηζόπεδεο δηάβαζεο ν νπνίνο ζα αληηιεθζεί δηάζπαζε ακαμνζηνηρίαο, ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα κέζσ πνκπνδέθηε ην πξνζσπηθό ηεο δηαζπαζζείζαο ακαμνζηνηρίαο, ηνπο εθαηέξσζελ ζηαζκνύο θαη ηνλ Κεληξηθό Υεηξηζηή, εθ όζνλ πθίζηαηαη, γηα δηθέο ηνπο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Γηα ηε δηάζπαζε ακαμνζηνηρίαο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 128 Γ.Κ.Κ. (Μέξνο Β). 4. ε πεξίπησζε βιάβεο νδηθνύ νρήκαηνο επί ηεο ηζόπεδεο δηάβαζεο θαη εθ όζνλ δελ είλαη εθηθηή ε απνκάθξπλζή ηνπ, ν θύιαθαο ηζόπεδεο δηάβαζεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη άκεζα ηπρόλ πξνζεγγίδνπζα ακαμνζηνηρία, ηνπο εθαηέξσζελ ζηαζκνύο θαη ηνλ Κεληξηθό Υεηξηζηή, κέζσ πνκπνδέθηε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν δηαζέζηκν κέζν. Δλ ζπλερεία, ππνρξενύηαη λα θαιύςεη εθαηέξσζελ ηελ γξακκή δηα κνλίκσλ ζεκάησλ θαη λα βξίζθεηαη εγθαίξσο ζηελ θαλνληζκέλε απόζηαζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε από ηελ Δ X2/ /9

9 νπνία έξρεηαη ε ακαμνζηνηρία, ώζηε λα ζεκαηνδνηήζεη ζηάζκεπζε (άξζξα 37 θαη 38 Α Μέξνπο Γ.Κ.Κ.). 5. ε πεξίπησζε πνπ ηα δξύθαθηα γηα νηνλδήπνηε ιόγν δελ ιεηηνπξγνύλ, ν θύιαθαο νθείιεη λα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν θαη εκθαλέο ζεκείν επί ηεο ΙΓ θαη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θπθινθνξία ησλ ακαμνζηνηρηώλ θαη ησλ νδηθώλ νρεκάησλ. Δπίζεο, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκό θαζώο θαη ηνλ πξντζηάκελό ηνπ Αξρηηερλίηε Γξακκήο γηα ηελ βιάβε, ώζηε λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα πξνγξακκαηηζηεί ε επηζθεπή. 6. Ο θύιαθαο ππνρξενύηαη λα ηεξεί θάζε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία αλαγγειίαο εθηάθησλ ζπκβάλησλ πνπ νξίδεη ε ππεξεζία. Δηδηθόηεξα ε ρξήζε ηνπ πνκπνδέθηε πξέπεη λα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ζπρλόηεηα θπθινθνξίαο θαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ (αλαγγειία θηλδύλνπ). 6. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Σν εδάθην 1 ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δελ εθαξκόδεηαη ζε πξνζσπηθό ηνπ ΟΔ, ην νπνίν ππεξεηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Δ X2/ /9

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ 07.01.20 Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ 20 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Η Οδεγία ηέζεθε ζε ηζρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα