Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»"

Transcript

1 Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Αϋ Ακινα, Αρ.Ρρωτ.: 30/002/000/1499 Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 16 Τ.Κ.: , Ακινα Ρλθροφορίεσ: Ε. Γκριτηάπθ Τθλ.: Fax: Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Είδοσ φμβαςθσ: KAE: Σαξινόμθςθ κατά CPV Κριτιριο Ανάκεςθσ: Προχπολογιςκείςα δαπάνθ: Σφμβαςθ Ρρομικειασ 1359 «Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ» «Χθμικά επεξεργαςίασ νεροφ» Χαμθλότερθ τιμι Σαράντα εννζα χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (49.200,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23% Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο : 29/12/2014 Ημερομθνία διενζργειασ: 22/1/2015 ΑΠΟΦΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Το Ν. 2198/94 άρκρο 24, (ΦΕΚ 43/Α/94). «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ». 2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» Σελίδα 1 από 48

2 3. Το Ν. 2362/95, (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και τθσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τον Ν 3871/2010:Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ (Τροποπ/ςθ ΔΘΜΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) (ΦΕΚ Αϋ141/ ) 4. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 5. Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.204/ ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 6. Το ΡΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ » για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. Η5 του. Ν 4152/2013: Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ νόμων 4046,4093/2012 και 4127/2013 όπωσ ιςχφει. 7. Το N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα- Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (αρ. 1 και 3) 8. Το Ρ.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/194/ ) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ.». 9. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου». 10. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι Εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και εάν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν τθν θμζρα τθσ δθμοπράτθςθσ. 11. Το Ρ.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/ ) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν», άρκρα Τον Α.Ν. 407/36 (ΦΕΚ 564/Α/ ), το ΒΔ τθσ (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Ρερί διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ εν γζνει του Ειδικοφ Ταμείου Ελζγχου και Εποπτείασ τθσ Φορολογίασ του Οινοπνεφματοσ (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποίο μετονομάςτθκε ςε Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. με το άρκ. 26 του Ν. 2127/93 (ΦΕΚ 48/Α/ ), το Α.Ν. 1957/39 (ΦΕΚ 380/Α/ ), το άρκ. 4 1 του Ν.Δ. 2401/1953 (ΦΕΚ 119/Α/ ) και το άρκ. 1 του Ν.Δ. 433/74 (ΦΕΚ 153/Α/ ). 13. Τθν υπ αρικμ. Δ6Α ΕΞ2013/ απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» 14. Τθν αρικ. 20/ Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ/ ) «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν». 15. Τθν αρικ. 30/002/7491/ (ΦΕΚ 2545/Β/ ) απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα «Εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων» ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.)» 16. Το αρ. Ρ1/663/ ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γ.Γ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με κζμα «Σχετικά με το Ε.Ρ.Ρ. ζτουσ 2014». 17. Τθν υπϋ αρικμ. 30/078/159/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΘ-Ξ1Λ) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με βάςθ τθν υπ αρικμ. 8θ/ Συνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςαράντα εννζα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (49.200,00 ) ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 2014, από τον ΚΑΕ 1359, για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ με τθ διαδικαςία του πρόχειρου διαγωνιςμοφ (40.000, ,00 ΦΡΑ). 18. Τo υπ αρικ. 002/Β/87/ Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Τμιματοσ Βϋ «Αποςτολι τεχνικϊν προδιαγραφϊν για Χθμικά επεξεργαςίασ νεροφ ςτο ΕΡΡ 2014». 19. Το υπ αρικ. 002/Β/3/ Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Τμιματοσ Βϋ «Αποςτολι πίνακα αντιςτοίχιςθσ παλαιϊν και νζων οργανικϊν μονάδων του ΓΧΚ» 20. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Σελίδα 2 από 48

3 Α Π Ο Φ Α Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα εννζα χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (49.200,00 ), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23% (40.000, ,00 ), θ οποία κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ ΚΑΕ Τον Ρρομθκευτι κα βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθν κακαρι αξία κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. Ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΡΑ) βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. 2. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί προμθκειϊν του Δθμοςίου με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςτισ 22 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα π.μ.. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του ΓΧΚ, Αν. Τςόχα 16, Αμπελόκθποι, από τριμελι Επιτροπι που κα ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτό με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γ.Χ.Κ. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 21 θ Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 14:00 μ.μ., προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ (π.χ. απεργία, υπθρεςιακοί λόγοι κλπ) δεν κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ διενζργεια μετατίκεται αυτοδικαίωσ για τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια ϊρα. Αν ςυντρζχει εκ νζου λόγοσ μετάκεςθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ κα μετατίκεται κατά μία εβδομάδα ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Στθν περίπτωςθ αυτι, αν ζχουν ιδθ κατατεκεί προςφορζσ, κα αποςφραγιςκοφν ςτθ νζα θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: α) φυςικά ι νομικά πρόςωπα β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά γ) ςυνεταιριςμοί δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν. που: - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι - είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Αϋ139/ ), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. ι Σελίδα 3 από 48

4 - είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι - ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 118/07. Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια τθσ 1 του άρκ. 43 του Ρ.Δ. 60/07, ιτοι ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα αδικιματα: α) ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκίασ, γ) απάτθσ και δ) νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο αυτι. Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ.Δ.Δ ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμόςιου Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Πςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι διαγωγι τουσ βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Ε.). Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ µε τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ Δικαιολογητικά υμμετοχήσ Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν υποχρεωτικά, εισ απλοφν, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: I. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκία, γ) απάτθ, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ε)κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν εν λόγω υπεφκυνθ διλωςθ (Ι) υποβάλλουν: οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Ρ.Ε. ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. ο Ρρόεδροσ του ςυνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποι του. ΙI. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 (άρκ. 8 4), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, χωρίσ κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία: Σελίδα 4 από 48

5 1. Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 2. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: - δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). - δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. (Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία). - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοι να καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. - είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. - είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο/ επαγγελματικό μθτρϊο ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. - δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό ςυνδιαλλαγι ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). - δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ και δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ. - Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (μόνο για ςυνεταιριςμοφσ). 3 Θα δθλϊνεται ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 4. Να αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Οι ανωτζρω υπεφθυνεσ δηλώςεισ φζρουν ημερομηνία εντόσ των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών και δεν απαιτείται βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. ΙΙΙ. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ (για Α.Ε.), τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. ΙV. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ: εφόςον ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό του, υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι : - Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και επί ποινι Σελίδα 5 από 48

6 αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. - Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί, μετά από τισ ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ που κα αξιολογιςει τισ προςφορζσ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ τα δικαιολογθτικά αυτά υποβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 118/07. Δεν απαιτείται η κατάθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ για τη ςυμμετοχή ςτο διαγωνιςμό. 4. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1. Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ ιδιοχείρωσ ζωσ και τθν 21 θ Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα Ελλάδοσ 14:00, ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, ΤΚ , Ακινα. Κατά τθν υποβολι τουσ, οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Υπθρεςίασ. Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν (courier) ι ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ). Ιςχφει όμωσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχει λάβει εγκαίρωσ αρικμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτζρω. 2. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Οι προςφορζσ πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΤΘΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και του ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: «ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ, ΣΜΗΜΑ Α». Αν. Σςόχα 16, ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 30/002/000/1499/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ, οι οποίοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του ενιαίου φακζλου: I. Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» -ςφμφωνα με τα ανωτζρω (παρ. 3.1)- που περιζχει που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ: ζνα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ζνα φάκελο με αντίγραφα αυτϊν. II. Φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζνα φάκελο με τθν Τεχνικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα τθσ, θ οποία μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον Σελίδα 6 από 48

7 III. εκπρόςωπο του υποψθφίου Ρρομθκευτι και ζνα φάκελο με τθν Τεχνικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΦΟ. Θ πρωτότυπθ Τεχνικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ. Στον υποφάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα περιλαμβάνεται και θ Τεχνικι Ρροςφορά ςε Θλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ επεξεργάςιμο περιβάλλον. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Ρρομθκευτι κα πρζπει να περιλαμβάνει τον πίνακα ηθτοφμενων ειδϊν του Ραραρτιματοσ Αϋ και να ζχει ςυνταχκεί κατά το ςχετικό υπόδειγμα. Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει δφο (2) υποφακζλουσ, ζνα φάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΟΤΥΡΟ ςε κάκε ςελίδα τθσ, θ οποία μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα από τον εκπρόςωπο του υποψθφίου Ρρομθκευτι και ζνα φάκελο με τθν Οικονομικι Ρροςφορά που κα ορίηεται ωσ ΑΝΤΙΓΑΦΟ. Θ πρωτότυπθ Οικονομικι Ρροςφορά υπεριςχφει του αντιγράφου ςε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ τουσ. Στον υποφάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ «Αντίγραφο» κα περιλαμβάνεται και θ Οικονομικι Ρροςφορά ςε Θλεκτρονικι Μορφι (cd), ςε πλιρωσ επεξεργάςιμο περιβάλλον. Θ Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να ςυμπλθρωμζνθ κατά το Ραράρτθμα Β «Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ». Επιςθμαίνονται τα εξισ: 1. Oι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται κατά τθν υποβολι τουσ και από ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ για τθν πρωτοκόλλθςι τουσ. 2. Οι προςφορζσ κατά φφλλο κα πρζπει να φζρουν ςφραγίδα του υποψθφίου Ρρομθκευτι και τθν υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου. 3. Θ αρίκμθςθ των ςελίδων, ανά φάκελο, κρίνεται απαραίτθτθ. 4. ΔΕΝ ΡΕΡΕΙ να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. Επιπλζον οι προςφορζσ πρζπει να: 1. Ζχουν ςυνταχκεί κατά τα υποδείγματα του Παραρτιματοσ Α: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ και του Παραρτιματοσ Β: Υπόδειγμα Οικονομικισ προςφοράσ. 2. Ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 3. Είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ προςφοράσ. Πλα τα φφλλα των εγγράφων και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων κλπ), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο. Για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ευρετιριο, ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάκε εγγράφου, με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω. 4. Κάκε υποψιφιοσ ςυμμετζχει με μία μόνο προςφορά ςτον διαγωνιςμό. Εφόςον υποψιφιοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν δφναται να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ωσ μζλοσ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ κεωρείται ότι ζχουν υποβλθκεί δφο προςφορζσ και απορρίπτονται αμφότερεσ ωσ απαράδεκτεσ. Σελίδα 7 από 48

8 5. Σε περιπτϊςεισ εταιριϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, οι κυγατρικζσ τουσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε άλλθ προςφορά, πζραν αυτισ ςτθν οποία ςυμμετζχει θ μθτρικι εταιρία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχουν είτε θ μθτρικι είτε θ κυγατρικι εταιρία. Επίςθσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε παραπάνω από ζνα ςχιματα κυγατρικζσ τθσ ίδιασ εταιρείασ. 6. Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων, τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Επιπλζον οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα, για περιςςότερα ι για όλα τα ηθτοφμενα είδθ χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ του Πίνακα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Κάκε προςφορά πρζπει να αφορά ολόκλθρθ τθν ποςότθτα κάκε υπό προμικεια είδουσ. Οι προςφορζσ που καλφπτουν μόνο οριςμζνεσ ποςότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 6. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 180 θμερϊν απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ ανϊτατο όριο για ίςο χρονικό διάςτθμα, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ρρομθκευτι μπορεί να γίνει και με τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 7. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ που κα ςυςτακεί ειδικά για αυτό το ςκοπό. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των υποψθφίων εταιριϊν ι εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι τουσ. Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ πραγματοποιείται όπωσ ορίηει το Ρ.Δ. 118/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν ςε Ρρακτικό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ, το οποίο υπογράφει. Το πρακτικό Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ υποβάλλεται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, πλιρωσ αιτιολογθμζνο και ςε τζςςερα (4) αντίτυπα (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτο Τμιμα Α τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου του Γ.Χ.Κ., μαηί με το ςχετικό φάκελο του διαγωνιςμοφ (εκτόσ των φακζλων με τισ οικονομικζσ προςφορζσ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ). Σελίδα 8 από 48

9 Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ για τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι αξιολόγθςθ και για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, αποςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι οι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, με ειδικι πρόςκλθςθ που κα τουσ αποςταλεί. Οι δικαιοφμενοι να παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Θ Επιτροπι κα αξιολογιςει τισ οικονομικζσ προςφορζσ που κρίκθκαν τεχνικά αποδεκτζσ και κα τισ καταχωριςει ςε Συγκριτικό Ρίνακα Κατάταξθσ. Στθ ςυνζχεια κα ςυντάξει Ρρακτικό, το οποίο υποβάλλει ςε τζςςερα (4) αντίτυπα (και ςε θλεκτρονικι μορφι) ςτο Τμιμα Α τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου ςε χρόνο που δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ Μετά τθν οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, εκδίδεται από τθν Υπθρεςία θ ςχετικι απόφαςθ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςεται ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον/ςτουσ προμθκευτι/τζσ που μειοδότθςε/ςαν ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ απόφαςθ, με τθν οποία καλείται/οφνται να προςκομίςει/ςουν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν/τοφσ από τθν Υπθρεςία, με βεβαίωςθ παραλαβισ. Ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ περιλαμβάνει : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου κακϊσ και ε) φυςικά πρόςωπα, ςτα οποία κα κατακυρωκεί το ζργο δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ, κακϊσ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σελίδα 9 από 48

10 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Διαγωνιςμοφ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό ςυνδιαλλαγι, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων, ι υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν το προαναφερόμενο πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται, από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ πρϊθν Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ σ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι, που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν Σελίδα 10 από 48 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 1 ζωσ και 11, πρζπει να προςκομιςτοφν από κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. Στθ ςυνζχεια, μετά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του μειοδότθ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ τθσ επιτροπισ, ακολουκεί ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Δ.Σ. του ΕΤΕΡΡΑΑ, και θ υπογραφι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (ςφμβαςθ υπογράφεται εφόςον ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ που του ανατίκεται χωρίσ ΦΡΑ ξεπερνά τισ 2.500,00 ) μεταξφ του ΓΧΚ και του Ρρομθκευτι, αφοφ εκπνεφςει ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων. Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμόδιου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκ. 34 του Ρ.Δ. 118/07. Αν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ δεν είναι πλιρθ ι δεν κατατεκοφν εμπρόκεςμα ςτθν υπθρεςία, καλείται ο δεφτεροσ ςτθ ςειρά μειοδότθσ να προςκομίςει φάκελο δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο ΡΔ118/ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ του διαγωνιςμοφ και τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. Εάν από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι για το κάκε προςφερόμενο είδοσ ι αν αυτι δεν αναγράφεται ευκρινϊσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ δεκτϊν, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προςφορϊν για το κάκε είδοσ με τθν ίδια τιμι, θ κατακφρωςθ γίνεται με διαπραγμάτευςθ με τουσ υποψιφιουσ Ρρομθκευτζσ που μειοδότθςαν. Στθν περίπτωςθ που για κάποιο είδοσ κατατίκεται μία προςφορά ι τελικά μία προςφορά είναι τεχνικά αποδεκτι, θ επιτροπι οφείλει να ηθτά από τον Ρρομθκευτι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ. Ενδεικτικά ο Ρρομθκευτισ μπορεί να προςκομίςει τον επίςθμο τιμοκατάλογο του οίκου που παράγει/ διακζτει το είδοσ. Επί του επίςθμου τιμοκαταλόγου, οι υποψιφιοι μποροφν να προςφζρουν ζκπτωςθ. Αν ςυντρζχουν λόγοι εμπιςτευτικότθτασ, ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ μπορεί να τοποκετείται ςε ξεχωριςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ: «τοιχεία εμπιςτευτικοφ περιεχομζνου», προκειμζνου να μθν είναι προςβάςιμα και κοινοποιιςιμα ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. Σε εξαιρετικι περίπτωςθ που δεν διατίκεται τιμοκατάλογοσ, ο υποψιφιοσ κα κατακζτει υπεφκυνθ διλωςθ με τισ τρεισ χαμθλότερεσ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται, ςτα άλλα κράτθ - Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ.12, αρκ. 27 του Ν.3867/2010. Οικονομικζσ προςφορζσ ανϊτερεσ από το μζςο όρο των τιμϊν αυτϊν δεν κα γίνονται δεκτζσ. Εναλλακτικά, μπορεί να κατακζςει 2-3 τιμολόγια πϊλθςθσ του ίδιου είδουσ ςε άλλο ιδιωτικό ι δθμόςιο φορζα. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει κάκε άλλθ διευκρίνιςθ προκειμζνου να αξιολογιςει τθν προςφερόμενθ τιμι. Ο προμθκευτισ πρζπει να παρζχει τα αιτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ. 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ ή ΑΤΞΟΜΕΙΩΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Σελίδα 11 από 48

12 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν κατακφρωςθ να αυξιςει τθν ποςότθτα ανά είδοσ κατά 30% ι να τθν μειϊςει κατά 50%, ςφμφωνα με το άρκρο 21, παρ. α, του ΡΔ 118/2007, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, με τθν πρόςκετθ προχπόκεςθ μθ υπερβάςεωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του διαγωνιςμοφ και κατόπιν ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ του Ρρομθκευτι από τθν αρμόδια υπθρεςία Επιπλζον θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, διατθρεί ςφμφωνα με το άρκ. 21 του Ρ.Δ. 118/07 το δικαίωμα για: ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψθ του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ ι άλλοι λόγοι που αναφζρονται ςτο άρκρο 22 του ΡΔ 118/2007. ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των υπό ςτοιχεία Ι & II των περ. α και β τθσ 2 του άρκ. 20 του Ρ.Δ. 118/07. οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: i) Πταν ο φορζασ δε χρειάηεται πλζον το υλικό, είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία είτε λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό. ii) Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 11. ΣΙΜΗ Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραιτιτωσ να εκφράηονται ςε ΕΥΩ ( ). Θ τιμι κάκε είδουσ πρζπει να περιλαμβάνει τθν τιμι των ειδϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ, παράδοςισ και αςφάλιςθσ των ειδϊν, ωσ τθν οριςτικι παραλαβι τουσ. Επιπλζον οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Από το λαβείν του Ρρομθκευτι κα παρακρατθκεί 4% φόροσ ειςοδιματοσ. Θ τιμι μζνει ςτακερι κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορζσ που κζτουν όρουσ αναπροςαρμογισ κρίνονται ωσ απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. 12. ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτισ κατά τόπουσ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ προορίηονται. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςτο χϊρο των εργαςτθριακϊν εγκαταςτάςεων των Χθμικϊν Υπθρεςιϊν του Γ.Χ.Κ. και ςυγκεκριμζνα ςτισ παρακάτω διευκφνςεισ: Χθμικι Τπθρεςία Διεφκυνςθ Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Σθλζφωνο FAX Α' Χ.Υ. Ακθνϊν Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Δ. Τςίπθ Χ.Υ. Μετρολογίασ Αν. Τςόχα 16, ΤΚ 11521, Αμπελόκθποι Ε. Λαμπι Χ.Υ. Μακεδονίασ Λιμάνι, ΤΚ 68100, Αλεξανδροφπολθ Σ. Γιαμοφρα Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Τζρμα Άνδρου, TK , Σζρρεσ Κ. Κφδροσ Σελίδα 12 από 48

13 Σερρϊν Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Φλϊρινασ Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Σάμου Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Χίου Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κορίνκου Ρλ. Γαβριιλ Χρίτου 17, ΤΚ 85100, όδοσ Β. Μάτςθσ Δόμπολθ 30, ΤΚ 45332, Ιωάννινα Α. Τςόγκασ Ρτολεμαίων 1 Διοικθτιριο, ΤΚ , Φλϊρινα Εκν. Αντίςταςθσ 1, ΤΚ , Κζρκυρα Ε. Σταυρακάκθ , Ραφλου Κουντουριϊτθ (δίπλα ςτο Τελωνείο), ΤΚ 83100, Σάμοσ Ρ. Καλαοφηθσ Φ. Σαμίου , Ρροκυμαία, ΤΚ , Χίοσ Α. Κάργα Απ. Ραφλου 23, ΤΚ , Κόρινκοσ Ε. Γιαννθμάρασ Τα είδθ που παραδίδονται ςτισ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ που ςτεγάηονται ςτο κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ κα παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Τα είδθ που παραδίδονται ςτισ κατά τόπουσ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ, κα παραλαμβάνονται από τισ κατά τόπουσ Επιτροπζσ Ραραλαβισ. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ κα ςυντάςςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παράδοςθ των ειδϊν και τον ποςοτικό και ποιοτικό τουσ ζλεγχο ςχετικό πρακτικό παραλαβισ για τα είδθ που παρζλαβε, ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα τιμολόγια/ δελτία αποςτολισ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Θ Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ που μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω υπό προμικεια ειδϊν και πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι μζροσ απ αυτά ελαττωματικά και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κα ηθτιςει από τον προμθκευτι τθν αντικατάςταςθ τθσ ακατάλλθλθσ ποςότθτασ με ίςθ ποςότθτα, που κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 33 του Ρ.Δ. 118/2007). Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κάνει τθν αντικατάςταςθ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, ςε αντίκετθ περίπτωςθ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν μπορεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρατείνεται ι να μετατίκεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ χρόνου ι και χωρίσ προθγοφμενο αίτθμα του προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ του ζργου ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι ςε λοιπζσ περιπτϊςεισ που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τα υπό προμικεια ειδϊν δεν παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ. Επιςθμαίνεται ότι: Τα υπό προμικεια είδθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από το ΓΧΚ. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ Επιτροπζσ Ραραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ Ρρομθκευτζσ. 13. ΠΛΗΡΩΜΗ Σελίδα 13 από 48

14 1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τα είδθ που ζχουν παραδοκεί και κατόπιν του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται τμθματικά, ςε ΕΥΩ, ανάλογα με τισ παραδόςεισ τουσ, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι πζραν των εξιντα (60) θμερϊν (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 166/2003 -όπωσ ιςχφει), από τθν παραλαβι από τθν Υπθρεςία του τιμολογίου και του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν, με επιταγι που κα εκδοκεί ςτο όνομα του δικαιοφχου ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 2014, ΚΑΕ Θ πλθρωμι κα γίνεται μόνο μετά τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (από το Ι.Κ.Α.). 2. Στθν τιμι περιλαμβάνεται κάκε δαπάνθ του Ρρομθκευτι για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ που τον βαρφνουν βάςει νόμου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α που βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο, και ςυγκεκριμζνα 3,072% επί τθσ κακαρισ αξίασ (3% υπζρ Μ.Τ.Ρ.Υ,2% χαρτόςθμο και 20% ΟΓΑ χαρτοςιμου επί τθσ παραπάνω κράτθςθσ και επιπλζον 0.1% ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου, χωρίσ ΦΡΑ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 61, παρ 5 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/ ), όταν θ ςυμβατικι αξία χωρίσ ΦΡΑ είναι και άνω. 14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Διευκρινιςεισ για τουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δίνονται ςτο τθλ , ενϊ για τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο τθλ , 135. Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται μζςα ςτισ προκεςμίεσ και κατά τα οριηόμενα του άρκρου 15 2 του Ρ.Δ. 118/07. Ζνςταςθ επί τθσ διακιρυξθσ ωσ και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ μπορεί να αςκθκεί κατά τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 118/2007. Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςε δφο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ. Θ παροφςα διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Χ.Κ. ςτθν διεφκυνςθ ςτο κεντρικό μενοφ, ςτθ ςτιλθ «ΝΕΑ», από τθν οποία μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να τθν παραλάβουν. Επιςυνάπτεται το Ραράρτθμα Α: Τεχνικι Ρροςφορά, το Ραράρτθμα Βϋ: Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ και το Ραράρτθμα Γ: Ρροςχζδιο ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Με εντολι τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ.Χ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΧΟ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου, Τμιματα Αϋ& Β 3. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικοφ Συντονιςμοφ ΓΓΔΕ (mail: Σελίδα 14 από 48

15 Σελίδα 15 από 48

16 ΡΑΑΤΘΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςϊπου) Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΩΡΙ ΦΠΑ (ΕΠΠ 2014) CPV : ΚΑΕ: 1359 Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΚΕΤΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΗ: ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ [ ΝΑΙ/ΟΧΙ+ *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ+ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 1 2,3,5 - Triphenyltetrazolium chloride For microbiology 10g 3 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Σελίδα 16 από 48

17 2 Acetamide broth A Acetamide for in vitro diagnosis 294g 2 3 Acetamide broth (ISO 16266) Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι και να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά μετά από διάλυςθ κατάλλθλθσ ποςότθτασ ςε 1 lt νεροφ. Σφνκεςθ: Acetamide 2,0 g/l, Magnesium sulphate 0,2 g/l, Sodium chloride 0,20 g/l, Ferrous sulphate g/l, Potassium di-hydrogen phosphate 1,0 g/l, sodium molybdate g/l ph ςτουσ 25 C : 7,0±0,5 500 g 5 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1) Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 4 Agar bacteriological Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι 500 g 1 Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 5 Bile Aesculin Azide Agar 6 Brilliant Green Phenol Red Agar 7 Buffered Peptone Water Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι (π.χ. ςκόνθ, pellets) και να ανταποκρίνεται ςτθν τελικι ςφνκεςθ που αναφζρεται ςτο εν ιςχφ διεκνζσ πρότυπο ISO Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι (π.χ. ςκόνθ, pellets) και να ανταποκρίνεται ςτθν τελικι ςφνκεςθ που αναφζρεται ςτο εν ιςχφ διεκνζσ πρότυπο ISO Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι (π.χ. ςκόνθ, pellets) και να ανταποκρίνεται ςτθν τελικι ςφνκεςθ που αναφζρεται ςτο εν ιςχφ διεκνζσ πρότυπο ISO g g g 5 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (2), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κορίνκου (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (2), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (2), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (2), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 8 Chromogenic Coliform Agar Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι και να ανταποκρίνεται ςτθν τελικι ςφνκεςθ που αναφζρεται ςτο διεκνζσ πρότυπο ISO/FDIS :2014 (ζκδοςθ τελικοφ προτφπου Δεκ με άμεςθ ζναρξθ ιςχφοσ του) 500 g 6 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (2), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1) Σελίδα 17 από 48

18 9 DEV Tryptophane Broth 10 Dip Slides Total Count/ Yeast & Moulds Peptone from meat: 10.0 g/l DL Tryptophan: 1.0 g/l Sodium chloride: 5.0 g/l Διπλι επιφάνεια επαφισ ι εμβάπτιςθσ θμιποςοτικοφ προςδιοριςμοφ 500g 2 πακζτο των 20 τεμ. 11 Glycerol Purified, minimum assay 99,0% 1L 3 5 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1) Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (2), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (2), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 12 Dip slides για τον ζλεγχο ςτειρότθτασ επιφανειϊν εργαςίασ με τθν μζκοδο ''contact surface method'' Plastic paddle with culture media for determination of total count πακζτο των 20 τεμ. 5 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (2), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 13 King s B medium base Το υλικό (ISO 16266) να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι και να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά μετά από διάλυςθ κατάλλθλθσ ποςότθτασ ςε 1 lt νεροφ. C41Σφνκεςθ: Peptone 20,0 g/l, Di-potassium hydrogen phosphate (K 2 HPO 4 ) 1,5 g/l, Magnesium sulphate heptahydrate (MgSO 4 ) 1,5 g/l, Agar 15,0 g/l ph ςτουσ 25 C : 7,2±0,2 500 g 5 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 14 Kovac's indole reagent n-butanol, hydrochloric acid, 4-dimethyl aminobenzaldehyde 100 ml 8 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (2), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Σελίδα 18 από 48

19 15 Lysine Decarboxylation Medium Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι (π.χ. ςκόνθ, pellets) και να ανταποκρίνεται ςτθν τελικι ςφνκεςθ που αναφζρεται ςτο εν ιςχφ διεκνζσ πρότυπο ISO g 2 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) 16 mcp selective supplement D-Cycloserine 200mg/l Polymixin B-sulphate 12,5mg/l 3-indoxylβDGlucopyranoside 30mg/l Phenolphtalein bi-phosphate 50mg/l Iron III chloride 45mg/l 10 vial 3 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1) 17 mcp selective supplement Ι Αποςτειρωμζνο διάλυμα το οποίο να είναι επαρκζσ για τθν παραςκευι 500 ml υλικοφ mcp και να περιζχει D-Cycloserine 200,0 mg, Polymyxin B sulphate 12,5 mg 5 φιαλ. 1 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1) 18 mcp selective supplement ΙΙ Αποςτειρωμζνο διάλυμα 0.5% phenolphthalein diphosphate το οποίο να είναι επαρκζσ για τθν pαραςκευι 500 ml υλικοφ mcp 5 φιαλ. 1 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1) 19 Membrane Clostridium perfringens m-cp Agar Base Το υλικό να είναι ςε μορφι ςκόνθσ και να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά μετά από διάλυςθ κατάλλθλθσ ποςότθτασ ςε 1 lt νεροφ. Σφνκεςθ: bromocresol purple, 0.04 g/l, L- cysteine ferric chloride 6H2O, 0.09 g/l, magnesium sulfate 7H2O, 0,1 g/l, sucrose 5 g/l, tryptose 30 g/l, yeast extract 20 g/l, g/l, Agar 15,0 g/l ph ςτουσ 25 C : 7,6±0,2 500 g 4 Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (2) 20 Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA) Το υλικό να είναι ςε αφυδατωμζνθ μορφι και να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά μετά από διάλυςθ κατάλλθλθσ ποςότθτασ ςε 1 lt νεροφ. Σφνκεςθ: Peptone: 40,0 g/l, Yeast Extract: 6,0 g/l, Lactose 30,0 g/l, Phenol red 0,2 g/l, Sodium Lauryl Sulphate 1,0 g/l, Sodium pyruvate 0,5 g/l, X-glucuronide (BCIG) 0,2 g/l, Agar g/l ph ςτουσ 25 C :7,4±0, g 8 Α' Χ.Υ. Ακθνϊν (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Αλεξανδροφπολθσ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Αυτοτελζσ Γραφείο Χ.Υ. Σάμου (1), Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ- Τμιμα Χ.Υ. Σερρϊν (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κορίνκου (1), Χ.Υ. Ρελοποννιςου, Δ. Ελλάδασ και Ιονίου- Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ (1), Χ.Υ. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ (1), Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου- Τμιμα Χ.Υ. όδου (1) Σελίδα 19 από 48

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΑΔΑΜ: 15PROC003512697 ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ι2ΡΗ-ΤΓΘ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 15-12-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ.

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δραπετςϊνα 15/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρικ. Ρρωτ.: 79098 Δ.Ο.Υ. Ε ΡΕΙΑΙΑ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Α.Δ.Α.: ΒΙΦ1Θ-Ε6Λ Ακινα, Αρ.Ρρωτ.: 30/002/3959

14PROC Α.Δ.Α.: ΒΙΦ1Θ-Ε6Λ Ακινα, Αρ.Ρρωτ.: 30/002/3959 4PROC00060 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Σμήμα Α Α.Δ.Α.: ΒΙΦΘ-Ε6Λ Ακινα, 30-4-04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια ανταλλακτικών μετά από βλάβθ ι ςυντιρθςθ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γ.Χ.Κ.» Ρρομικεια Σφμβαςθσ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια ανταλλακτικών μετά από βλάβθ ι ςυντιρθςθ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γ.Χ.Κ.» Ρρομικεια Σφμβαςθσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ.Α Α.Δ.Α. ΡΕΛΛΘΪΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Διεργαςτηριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για την προμήθεια Διεργαςτηριακϊν Δοκιμϊν» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Α.Δ.Α. περίληψησ: ΒΕΖΛΗ-ΔΡΡ Ακινα, 4 /6 /203 Αρ.Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα