φμβαςθ Προμικειασ «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι"

Transcript

1 ΦΕΚ Δ.Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.: 5 2, Ακινα Ρλθροφορίεσ: Ε. Γκριτηάπθ Τθλ Fax: ΑΔΑ περίλθψθσ : ΒΛ9ΝΘ-ΧΩ7 Ακινα, 23/9/203 Αρ.Ρρωτ.: 30/002/7223 Θζμα: «Διακιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ) για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ.» Είδοσ Σφμβαςθσ φμβαςθ Προμικειασ Ταξινόμθςθ κατά CPV: «Χθμικά προϊόντα» ΚΑΕ 359 Κριτιριο Ανάκεςθσ: Χαμθλότερθ τιμι Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: Εκατόν ςαράντα πζντε χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα πζντε ευρϊ (45.755,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23% Σελίδα από 56

2 ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Καταλθκτικι θμερομθνία Τποβολισ προςφορϊν Θμζρα Ώρα ΓΕΝΙΚΟ ΧΘΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ Θμ. Μθν. Ζτοσ 2//203 Σρίτθ 02:00 μ.μ. Αν. Σςόχα 6 Ακινα Σ.Κ. 5 2 Θμερομθνία Αποςφράγιςθσ Θμ. Μθν. Ζτοσ Θμζρα Ώρα Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν 3//203 Σετάρτθ 0:00 π.μ. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ Αποςτολισ Δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ Δθμοςίευςθσ ςτο «Τεφχοσ Δθμοςίων Διακθρφξεων και Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ 27/9/203 27/9/203 (ΦΕΚ 63 Σεφχοσ Δ.Δ..) ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ Δθμοςίευςθσ ςε Ελλθνικζσ Εφθμερίδεσ 30/9/203 Σελίδα 2 από 56

3 ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ζχοντασ υπόψθ:. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 9/Α/95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73/Α/ ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 2 θσ Ιουνίου 989 (L395) και τθν Οδθγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 2 5θσ Φεβρουαρίου 992 (L 76), τθσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και τθσ διατάξεισ». 4. Τθσ διατάξεισ του Ν. 298/94 άρκρο 24, (ΦΕΚ 43/Α/94). «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ» 5. Τθσ διατάξεισ του Ν. 386/200 (ΦΕΚ 2/Α/ ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 6. Τθσ διατάξεισ του Ν. 403/20 (ΦΕΚ 204/Α/5-9-20) «Σφςταςθ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)- Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 7. Τθσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 8/2007 (ΦΕΚ 50/Α/ ) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου» 8. Τθσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/8/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν", όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/5/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 6θσ Νοεμβρίου 2005», όπωσ ιςχφει. 9. Τθσ διατάξεισ του Β.Δ. τθσ «Ρερί διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ εν γζνει του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο. (νυν Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α.) και τον Α.Ν. 957/939 που το κφρωςε. 0. Τον Α.Ν. 407/36 (ΦΕΚ 564/Α/ ), του ΒΔ τθσ (ΦΕΚ 9/Α/ ) «Ρερί διοικιςεωσ και διαχειρίςεωσ εν γζνει του Ειδικοφ Ταμείου Ελζγχου και Εποπτείασ τθσ Φορολογίασ του Οινοπνεφματοσ (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποίο μετονομάςτθκε ςε Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. με το άρκ. 26 του Ν. 227/93 (ΦΕΚ 48/Α/ ), του Α.Ν. 957/39 (ΦΕΚ 380/Α/-9-939), του άρκ. 4 του Ν.Δ. 240/953 (ΦΕΚ 9/Α/ ) και το άρκ. του Ν.Δ. 433/74 (ΦΕΚ 53/Α/ ).. Τθν υπ αρικμ. Δ6Α 0523ΕΞ203 (Φ.Ε.Κ.30/Β/ ) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν, με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν». 2. Τθν αρ. Ρ/043/ κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Εγκρίςεισ- εντάξεισ- τροποποιιςεισ ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν ζτουσ 203». 3. Τθν αρικμ. 30/078/283/ Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων με βάςθ τθν υπ αρικμ. 3/ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ του ΕΤΕΡΡΑΑ ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ ,00 για τθν προμικεια «χθμικϊν προϊόντων» (αντιδραςτιρια, διαλφτεσ, κλπ.) για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Γ.Χ.Κ. με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ, από τον ΚΑΕ 359, ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΕΤΕΡΡΑΑ, οικονομικοφ ζτουσ 203, ΕΡΡ 203. Σελίδα 3 από 56

4 4. Το υπ αρικμ. 35/ Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Γ Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ & Τ.Υ. με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και απαιτοφμενων ποςοτιτων των υπό προμικεια ειδϊν. 5. Τθν άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ) για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι Εγκφκλιοσ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και εάν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν τθν θμζρα τθσ δθμοπράτθςθσ. ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ. Τθ διακιρυξθ διεκνοφσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν προμικεια ) αντιδραςτηρίων για κοινή εργαςτηριακή χρήςη 2) διαλυτών, 3) χρωςτικών και δεικτών, 4) αντιδραςτηρίων τφπου MERCK και 5) πιςτοποιημζνων υλικών αναφοράσ για τισ ανάγκεσ του Γ.Χ.Κ., όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. 2. Θ επιλογι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ. 3. Θ προμικεια κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 203, ΚΑΕ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε εκατόν ςαράντα πζντε χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα πζντε ευρϊ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23 % 5. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει δθμόςια, (όπωσ περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςθσ) ςε κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμερϊν (ΡΔ 60/2007, άρκρο 32, παρ. 5 και 6) από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ( για δθμοςίευςθ ςτο TED (κακθμερινό θλεκτρονικό δελτίο υποβολισ προςφορϊν ( Θ αποςφράγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςυγκεκριμζνα ςτισ 3 Νοεμβρίου 203, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 0:00 π.μ. ενϊπιον Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ που κα ςυςτακεί ειδικά για αυτό το ςκοπό, ςτο κτίριο του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τςόχα 6, Ακινα, Τ.Κ. 5 2). Σε περίπτωςθ που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ διενζργεια μετατίκεται αυτοδικαίωσ για τθν επόμενθ εβδομάδα, ίδια θμζρα και ϊρα, και αν αυτι θ μζρα είναι αργία, τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ μζρα. Αν ςυντρζχει εκ νζου λόγοσ μετάκεςθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ κα μετατίκεται κατά μία εβδομάδα ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 6. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 2θ Νοεμβρίου 203, θμζρα Τρίτθ και ϊρα μ.μ., προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σελίδα 4 από 56

5 7. Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο για ολόκλθρθ τθν προκθρυςςόμενθ ποςότθτα ενόσ ι περιςςότερων υπό προμικεια ειδϊν που αναφζρονται ςε ζναν ι περιςςότερουσ ΡΙΝΑΚΕΣ του Ραραρτιματοσ Βϋ. Οι προςφορζσ που καλφπτουν μόνο οριςμζνεσ ποςότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 8. Θ παροφςα διακιρυξθ (αναλυτικό τεφχοσ και παραρτιματα) κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο του Γ.Χ.Κ. ςτθν διεφκυνςθ για τουλάχιςτον ςαράντα (40) μζρεσ. Δωρεάν αντίτυπα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να ηθτοφν όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από το Τμιμα Β τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τςόχα 6, Ακινα, οσ όροφοσ, γραφείο 29), τθλ Ραροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ το αργότερο δζκα (0) μζρεσ πριν το διαγωνιςμό, δθλαδι μζχρι τθν 4//203 και να λάβουν απαντιςεισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο ζξι (6) μζρεσ πριν τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 7//203. Οι ερωτιςεισ των ενδιαφερομζνων κακϊσ και οι απαντιςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ( Διευκρινιςεισ και πλθροφορίεσ για τουσ Γενικοφσ Προυσ τθσ παροφςασ δίδονται ςτο τθλ , ενϊ για τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο τθλ Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν και τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: ΡΑΑΤΘΜΑ Α : Γενικοί Προι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ΡΑΑΤΘΜΑ Β : Ρίνακεσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και ποςοτιτων ΡΑΑΤΘΜΑ Γ : Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΡΑΑΤΘΜΑ Δ : Υπόδειγμα Σχεδίου Σφμβαςθσ ΕΙΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΠΡΟΪΣ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΪΣ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:. Γραφείο Ρροϊςταμζνθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ & ΤΥ, Τμιμα Γϋ Σελίδα 5 από 56

6 Περιεχόμενα ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τθσ υπ αρικμ. 30/002/7223/ Διακιρυξθσ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ)... 8 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 i. Οριςμοί και Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ... 8 ii. Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Αμοιβι Αναδόχου... 8 Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ζωσ το ποςό των εκατόν ςαράντα πζντε χιλιάδων επτακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ (45.755,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23% ( ) iii. Τόποσ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ... 8 iv. Δθμοςιότθτα... 8 v. Τόποσ και Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν... 9 vi. Τρόποσ Λιψθσ Εγγράφων Διαγωνιςμοφ... 9 vii. Ραροχι Διευκρινιςεων επί τθσ Διακιρυξθσ... 9 II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ... 9 i. Δικαίωμα Συμμετοχισ / Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ... 9 ii. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό:... iii. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ... 2 iv. Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ... 7 v. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ... 9 III. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘ ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ i. Θμερομθνία υποβολισ ii. Σφνταξθ Ρροςφορϊν iii. Ιςχφσ Ρροςφορϊν iv. Τρόποσ Υποβολισ των Ρροςφορϊν Ρεριεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» Ρεριεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» v. Τιμζσ Ρροςφορϊν Νόμιςμα vi. Τρόποσ πλθρωμισ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ i. Αποςφράγιςθ προςφορϊν Αποκλειςμόσ Διαγωνιηομζνων Σελίδα 6 από 56

7 ii. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςφορϊν iii. Διαδικαςία ανάδειξθσ μειοδότθ - Κατακφρωςθ V. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ -ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ... 3 VI. ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ i. Υπογραφι Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ ii. Υποχρεϊςεισ Αναδόχου iii. Εφαρμοςτζο Δίκαιο ΡΑΑΤΘΜΑ Β ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ τθσ υπ αρικμ. 30/002/7223/ Διακιρυξθσ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ) ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ τθσ υπ αρικμ. 30/002/7223/ Διακιρυξθσ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ)... 8 ΡΑΑΤΘΜΑ Δ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ τθσ υπ αρικμ. 30/002/7223/ Διακιρυξθσ για τθν προμικεια χθμικϊν προϊόντων (αντιδραςτιρια κοινισ εργαςτθριακισ χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ) Σελίδα 7 από 56

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ τησ υπ αριθμ. 30/002/7223/ Διακόρυξησ για την προμόθεια χημικών προώόντων (αντιδραςτόρια κοινόσ εργαςτηριακόσ χρόςησ, διαλύτεσ, χρωςτικϋσ και δεύκτεσ, αντιδραςτόρια τύπου MERCK, πιςτοποιημϋνα υλικϊ αναφορϊσ). ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθ διακιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Απόκλιςθ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ και απαιτιςεισ (ποςοτικζσ και ποιοτικζσ) επιφζρει τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα.. Αντικεύμενο του διαγωνιςμού Ο παρϊν διεκνισ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ διενεργείται με ςκοπό τθν προμικεια: ) αντιδραςτηρίων για κοινή εργαςτηριακή χρήςη 2) διαλυτών, 3) χρωςτικών και δεικτών, 4) αντιδραςτηρίων τφπου MERCK και 5) πιςτοποιημζνων υλικών αναφοράσ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα είδθ που περιλαμβάνονται ςε ζναν ι περιςςότερουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Β : Ρίνακεσ - Ροςοτιτων Ρροδιαγραφϊν. Κάκε προςφορά πρζπει να αφορά ολόκλθρθ τθν ποςότθτα κάκε υπό προμικεια είδουσ που αναφζρεται ςτον Ρίνακα Ροςοτιτων. Οι προςφορζσ που καλφπτουν μόνο οριςμζνεσ ποςότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 2. Προώπολογιςμόσ Έργου Αμοιβό Αναδόχου Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ζωσ το ποςό των εκατόν ςαράντα πζντε χιλιάδων επτακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ (45.755,00 ) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23% ( ). Οι δαπάνεσ τθσ προμικειασ κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α., οικονομικοφ ζτουσ 203, ΚΑΕ Σόποσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςτθν Κεντρικι Αποκικθ του Γ.Χ.Κ., θ οποία ςτεγάηεται ςτο κτίριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Ταχ. Διεφκυνςθ: Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52, Αμπελόκθποι, Ακινα). 4. Δημοςιότητα Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ:. Δθμοςιεφτθκε ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» ςτθ διεφκυνςθ ςτισ 30/9/203 και ζλαβε αρικμό ΑΔΑ: 2. Απεςτάλθ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 27/9/203 για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ( για δθμοςίευςθ ςτο TED (κακθμερινό θλεκτρονικό δελτίο υποβολισ προςφορϊν ( Σελίδα 8 από 56

9 3. Δθμοςιεφτθκε ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ, ςτισ 27/9/203 ωσ και 4. Δθμοςιεφτθκε ςτον ελλθνικό τφπο και ειδικότερα ςτισ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ και ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ ςτισ 30/9/ Απεςτάλθ ςε οικεία επιμελθτιρια (ΕΒΕΑ) και το Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ & Ανάπτυξθσ, (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Χ.Κ. ςτισ /0/ Σόποσ και Φρόνοσ Τποβολόσ Προςφορών Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ μζχρι τθν 2//203, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 02:00 μ.μ., προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ςτθν ζδρα του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, Αν. Σςόχα 6, Ακινα, οσ όροφοσ (Γραφείο 29). Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 6. Σρόποσ Λόψησ Εγγρϊφων Διαγωνιςμού Αντίγραφα τθσ διακιρυξθσ διατίκενται από τθν ζδρα Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, (Αν. Τςόχα 6, Ακινα, οσ όροφοσ, Γραφείο 29, Ώρα :00 4:00) και θ παραλαβι τθσ πραγματοποιείται αυτοπροςϊπωσ. Η καταλθκτικι προκεςμία για τθ λιψθ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ είναι ζξι (6) μζρεσ πριν τθν προκεςμία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι θ 7//203, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 02:00 μ.μ. Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ διακιρυξθσ που παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ ι και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα διατίκενται και ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ 7. Παροχό Διευκρινόςεων επύ τησ Διακόρυξησ Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι ςτο FAX ι μζςω ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο δζκα (0) μζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι τθν 4//203. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν το αργότερο ζξι (6) μζρεσ πριν τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι μζχρι τθν 7//203. Οι ερωτιςεισ των ενδιαφερομζνων κακϊσ και οι απαντιςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ( 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ i. Δικαύωμα υμμετοχόσ / Αποκλειςμόσ υμμετοχόσ Σελίδα 9 από 56

10 . Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, Ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν ι Συνεταιριςμοί που: είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 253/97 (ΦΕΚ Αϋ39/ ), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν και τα οποία : δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτον τομζα των προμθκειϊν, ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ κατωτζρω παραγράφουσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». 2. Είναι επιτρεπτι βάςει του κοινοτικοφ δικαίου θ προςφυγι ενόσ προςφζροντοσ ςτθ δάνεια εμπειρία, ςφμφωνα με τθν οποία παρζχεται ςτουσ υποψθφίουσ βάςθ του κοινοτικοφ δικαίου (ΡΔ 60/2007, άρκρο 45 παρ. 2) θ δυνατότθτα να ςτθρίηονται ςτισ δυνατότθτεσ άλλων φορζων ι θ ςφμπραξθ υποψθφίων να ςτθρίηεται ςτισ δυνατότθτεσ των μετοχόντων ςε αυτι ι ςε εκείνεσ άλλων φορζων με τθν προςκόμιςθ των αναγκαίων εγγράφων τα οποία κα αποδεικνφουν ότι ο υποψιφιοσ ζχει ςτθν διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ. Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά αναφζρονται ςτθν παράγραφο (iii) του παρόντοσ παραρτιματοσ Αϋ. 3. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ Ζνωςθ ι Κοινοπραξία που κα επιλεγεί υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ κρικεί αναγκαία από τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Θ ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 5. Τα νομικά πρόςωπα αναφζρουν ςτθν προςφορά και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου. 6. Κανείσ υποψιφιοσ, ι κανείσ ςυμμετζχων ςε Ζνωςθ/ Κοινοπραξία υποψθφίων ι Συνεταιριςμό, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Πλεσ οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει (είτε αυτοτελϊσ ωσ υποψιφιοσ είτε ωσ μζλοσ μιασ υποψιφιασ ζνωςθσ προςϊπων) ο ίδιοσ Σελίδα 0 από 56

11 ςυμμετζχων (π.χ. ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι μια κοινοπραξία ι ζνωςθ προςϊπων), αποκλείονται από το διαγωνιςμό. 7. Σε περιπτϊςεισ εταιρειϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, οι κυγατρικζσ τουσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε άλλθ προςφορά, πζραν αυτισ ςτθν οποία ςυμμετζχει θ μθτρικι εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία όλα τα διαγωνιηόμενα ςχιματα, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχουν είτε θ μθτρικι είτε θ κυγατρικι εταιρεία. Επίςθσ δεν δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε παραπάνω από ζνα ςχιματα κυγατρικζσ τθσ ίδιασ εταιρείασ. 8. Δεν γίνονται δεκτζσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν), που κατά παράβαςθ των Άρκρων 38 και 82 τθσ Διεκνοφσ ςφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 5 ετϊν. Οι προςφζροντεσ εφ' όςον δεν είναι και καταςκευαςτζσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ τθσ εφαρμογισ τθσ προαναφερκείςασ ριτρασ ςτθν καταςκευάςτρια εταιρεία του προϊόντοσ. ii. Δεν ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό:. Πςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. 2. Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ κατωτζρω παραγράφου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 3. Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ κατωτζρω παραγράφου «Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ». 4. Πςοι με τελεςίδικθ απόφαςθ ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 5. Πςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 6. Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 43 παρ. του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 60/2007, ιτοι υπάρχει εισ βάροσ των νομίμων εκπροςϊπων τουσ και των λοιπϊν προςϊπων που αναφζρονται κατωτζρω οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο τθσ οδθγίασ 9/308/EOK του Συμβουλίου τθσ 0θσ Ιουνίου 99 για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και ε) υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία 7. Πςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 8. Πςοι, εναντίον των οποίων ζχει κινθκεί διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 9. Πςοι ζχουν καταδικαςκεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα µε τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό µε τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι. 0. Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε µε οποιοδιποτε µζςο. Σελίδα από 56

12 . Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα µε τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. 2. Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν ςφμφωνα µε τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. 3. Πςοι είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ. 4. Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία ι ΝΡ ι ΝΡΙ ι ΑΕ του δθμοςίου τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 5. Πςοι αποκλείςκθκαν από διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο µε απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ λόγω καταδίκθσ τουσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι ι επειδι υπιρξαν ζνοχοι ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ. Εάν θ ποινι αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό διάςτθμα αυτό. 6. Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ µε τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 7. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ. 8. Πςοι αποκλείονται για λόγουσ που αναφζρονται ςτισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ολικι απόρριψθ αρκεί οποιαδιποτε από τισ παραπάνω προχποκζςεισ αποκλειςμοφ να ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ενόσ νομικοφ προςϊπου ι ενόσ φυςικοφ προςϊπου, ςε περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ (ςχιματα διαγωνιηομζνων) και με οποιαδιποτε μορφι ςυνεργαςίασ, τθσ υπεργολαβίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ. Απαγορεφεται τα ίδια πρόςωπα τθσ ομάδασ ζργου να ςυμμετζχουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχιματα. iii. Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Οι υποψιφιοι ανάδοχοι (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά) οφείλουν να κατακζςουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τα οποία κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», λαμβάνοντασ υπόψθ τισ παρακάτω επεξθγιςεισ/ οδθγίεσ. Θ θμερομθνία υπογραφισ των απαιτοφμενων Υπεφκυνων Δθλϊςεων πρζπει - επί ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ - να ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία κεϊρθςθσ του γνιςιου τθσ υπογραφισ και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε περίπτωςθ αποςτολισ τθσ προςφοράσ, ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ για τθν ικανοποίθςθ του παρόντοσ όρου, κεωρείται θ θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ ςυςτθμζνθσ επιςτολισ - προςφοράσ ςτθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθσ παράδοςθσ τθσ ςτθν ιδιωτικι εταιρεία μεταφορϊν (courier). Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Α. Φυςικά και Νομικά πρόςωπα, θμεδαπά και αλλοδαπά A/A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο ΙΙ-v (Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ) Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα () μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σελίδα 2 από 56

13 2. Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ 4 του άρκρου 8 του Ν. 599/986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςτισ οποίεσ να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κακϊσ και: Α. ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του: i. δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των υποχρεϊςεϊν του προσ τισ Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου Τομζα, ii. ςυνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι. iii. θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν, iv. παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ, v. δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτικθκε από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ςχετικά με τθν ανταπόκριςι του ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του, vi. δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι, vii. δεν τελεί υπό κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και οφτε κα υποβάλει ςτο μζλλον προςφορά ςε διαγωνιςμό που μπορεί να τον οδθγιςει ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, για παράδειγμα: Ι) Υποβολι προςφοράσ ςε ζργο που ανικει ςε πρόγραμμα, ςτο οποίο ο προςφζρων ζχει ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθ διαδικαςία ex ante ενδιάμεςθσ ι τελικισ αξιολόγθςθσ, ΙΙ) υποβολι προςφοράσ ςε ζργο ςτο οποίο ζχει ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθν διαδικαςία ςφνταξθσ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν με βάςθ το άρκρο 94 του Κανονιςμοφ 605/02 του Συμβουλίου, viii. ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ix. δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, x. δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 290/920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό ςυνδιαλλαγι ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα), xi. είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του, xii. είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο/επαγγελματικό μθτρϊο ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, xiii. ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου τθσ προμικειασ και xiv. κα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. Β. Ο/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ αυτισ, οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ Σελίδα 3 από 56

14 που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο δθλϊνουν ότι: Ι) δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παραγράφου του άρκρου 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο τθσ οδθγίασ 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 0θσ Ιουνίου 99, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ΙΙ) δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. ΙΙΙ) δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου. Α) Σα νομικά πρόςωπα θα καταθζςουν τα δικαιολογητικά ςφςταςήσ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρζπει να προςκομίςει:. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 2. Επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει). 3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, Ρρακτικό Δ.Σ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, κάτοικοσ Ακθνϊν και γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ωσ αντίκλθτοσ. 4. Βεβαίωςθ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ (προκειμζνου για Α.Ε.) ι πιςτοποιθτικό Ρρωτοδικείου (προκειμζνου για Ε.Ρ.Ε.) περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/ μθ λφςθσ τθσ εταιρίασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρζπει να προςκομίηει:. Επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά. 2. Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 3. Ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Β) Σα φυςικά πρόςωπα, θα καταθζςουν:. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. Σελίδα 4 από 56

15 B. υνεταιριςμοί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ενότθτα, παράγραφο ΙΙ-v (Εγγφθςθ ςυμμετοχισ). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα () μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 2. Α) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.2 τθσ παραγράφου A Β) τα Δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.4 τθσ παραγράφου Α (Δικαιολογθτικά Σφςταςισ τουσ). 3. Πτι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. Γ. Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ Προμθκευτϊν Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ενότθτα, παράγραφο 6. (Εγγφθςθ ςυμμετοχισ). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα () μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 2. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ πρζπει να κατατεκοφν: Α) οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.2 τθσ παραγράφου Α.2.3. Β) τα Δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ Α.4 τθσ παραγράφου Α.2.3. (δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ). 3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ: να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του ζργου, να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), να ορίηεται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 4. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ: ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και ςτο Διαγωνιςμό. Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των Σελίδα 5 από 56

16 προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Σθμειϊνεται ότι θ θμερομθνία ςφνταξθσ των υπεφκυνων δθλϊςεων, πρζπει να ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, ϊςτε να καλφπτει και τθν θμερομθνία αυτι. Υπεφκυνθ διλωςθ με θμερομθνία προγενζςτερθ εκείνθσ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν καλφπτει τθσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, αφοφ βεβαιϊνοντασ τθν ανυπαρξία καταδικϊν, κτλ ςε μελλοντικι θμερομθνία είναι αυτονόθτα ανακριβισ. Παραςτατικό Εκπροςώπηςησ Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλει τθν Ρροςφορά, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν Ρροςφορά του μζςω Αντιπροςϊπου που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να είναι: Φυςικά πρόςωπα: πλθρεξοφςιο προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, είτε απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. Α.Ε., υνεταιριςμοί: απόφαςθ ΔΣ εκπροςϊπθςθσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ από τον υποψιφιο ανάδοχο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. : Εταιρικό Οριςμοφ του Διαχειριςτι και απλι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι πλθρεξοφςιο εκπροςϊπθςθσ. Ενϊςεισ προςϊπων: Ππωσ ορίηεται ανωτζρω ςτο πίνακα Γ Ρερίπτωςθ 3 τθσ διακιρυξθσ. Ένορκη βεβαίωςη Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηομζνου ι, ςτα κράτθ μζλθ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά περίπτωςθ Ζνορκθ Βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα οι ςχετικζσ νομικζσ καταςτάςεισ. Δικαιολογητικά για τη δάνεια εμπειρία. Αναφορικά με τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ, οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, είναι επιτρεπτι βάςει του κοινοτικοφ δικαίου (Οδθγία 2004/8/ΕΚ, άρκρο 48 παρ. 3, και ΡΔ 60/2007, άρκρο 45 παρ. 2 και 3 και άρκρο 46, παρ. 3 και 4) θ προςφυγι ενόσ προςφζροντοσ ςτθ δάνεια εμπειρία άλλου φορζα αςχζτωσ τθσ νομικισ μορφισ των δεςμϊν του με αυτόν, και δεν είναι απαραίτθτο να κρίνεται αποκλειςτικά ςτο πρόςωπο του υποψθφίου, θ τεκμθρίωςθ τθσ απαιτοφμενθσ επάρκειασ. Σε περίπτωςθ χριςθσ του δικαιϊματοσ τθσ δάνειασ εμπειρίασ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, ο ςυμμετζχων κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να κατακζςει αποδεικτικά ςτοιχεία των άλλων φορζων, ςυνοδευόμενα από τα κάτωκι ζγγραφα: α) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.599/986 (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ φορζα, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ), υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα αυτοφ (με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ) θ οποία κα απευκφνεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων καταςτεί ανάδοχοσ, ο φορζασ κα κζςει ςτθ διάκεςι του, για όλθ τθν καλυπτόμενθ από τθ ςφμβαςθ χρονικι περίοδο, τουσ πόρουσ και τα μζςα που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ κα περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τα παρακάτω ςτοιχεία: τθν πλιρθ επωνυμία και διεφκυνςθ του φορζα τθν πλιρθ επωνυμία και διεφκυνςθ του ςυμμετζχοντα Σελίδα 6 από 56

17 iv. τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ το είδοσ και τθν ζκταςθ των πόρων και μζςων που κα τεκοφν ςτθ διάκεςθ του ςυμμετζχοντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.599/986 (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ φορζα, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ), υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του ςυμμετζχοντα (με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ) θ οποία κα απευκφνεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ο υποβάλλων προςφορά πρόκειται όντωσ να κάνει χριςθ των οποιαςδιποτε φφςθσ μζςων που επικαλείται κατά τθν καλυπτόμενθ από τθ ςφμβαςθ χρονικι περίοδο. 2. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κάκε δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία επί των ανωτζρω, προκειμζνου να διαπιςτϊςει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι όροι του άρκρου 45, παρ.2 και άρκρου 46, παρ.3 του Ρ.Δ. 60/ Σθμειϊνεται ότι, ςε ςχζςθ με τθ δάνεια εμπειρία απαιτείται και υποβολι ςχετικισ ςφμβαςθσ μεταξφ του προςφζροντα και του τρίτου φορζα/ επιχείρθςθσ, κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι, θ οποία όμωσ κα ηθτθκεί μαηί με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. Ελϊχιςτεσ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να πλθροφν και να τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τισ ελάχιςτεσ χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ» τα ακόλουκα: Α. Δικαιολογθτικά Σεχνικισ Επαγγελματικισ Ικανότθτασ:. Στοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προςϊπου για τθν προςφορά). 2. Συνοπτικι περιγραφι τθσ επιχειρθματικισ δομισ και του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων του προςφζροντοσ (νομικι μορφι, ζτοσ ίδρυςθσ, οργάνωςθ, εφροσ δραςτθριοτιτων, ςυνεργαςίεσ κ.λπ.). 3. Ρεριγραφι τθσ υποδομισ του προςφζροντοσ (κεντρικά γραφεία, υποκαταςτιματα, αποκικεσ). 4. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων αντίςτοιχων προμθκειϊν, τισ οποίεσ υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό, ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω πίνακα. Σελίδα 7 από 56

18 χριςθσ, διαλφτεσ, χρωςτικζσ και δείκτεσ, αντιδραςτιρια τφπου MERCK, πιςτοποιθμζνα υλικά αναφοράσ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΣΩΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΩΝ ηπιών (3) ΕΣΩΝ Α/Α Πελάηηρ (δημόζιορ ή ιδιωηικόρ παπαλήπηηρ) Υώπα πελάηη ύνηομη πεπιγπαθή ηηρ ππομήθειαρ Διάπκεια εκηέλεζηρ ππομήθειαρ (έναπξη - λήξη) ςμβαηική αξία ππομήθειαρ (σωπίρ ΦΠΑ) Παπούζα θάζη Ποζοζηό ζςμμεηοσήρ ζηην ππομήθεια ςνοπηική πεπιγπαθή ζςνειζθοπάρ ζηην ππομήθεια ηοισείο ηεκμηπίωζηρ 2 3 κτλ - ηελ ζηήιε «ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ» ζπκπιεξώλεηαη κε κία εθ ησλ επηινγώλ: νξηζηηθή παξαιαβή/ ζε εμέιημε. - ηελ ζηήιε «ΣΟΙΥΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ» ζπκπιεξώλεηαη κε κία εθ ησλ επηινγώλ: πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο αξρήο/ πξσηόθνιιν παξαιαβήο δεκόζηαο αξρήο/ ππεύζπλε δήισζε πειάηε-ηδηώηε ή ππεύζπλε δήισζε ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ή πξνκεζεπηή. Αλ ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη εθπεθξαζκέλν ζε μέλν λόκηζκα, πξέπεη ζηνλ θαηάινγν λα απεηθνλίδεηαη ζε επξώ, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα θαηά ηνλ ρξόλν ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ηζνηηκία, ε νπνία επίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη Σελίδα 8 από 56

19 Β. Δικαιολογθτικά Πιςτοποίθςθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Ικανότθτασ: Οι προςφζροντεσ οφείλουν να κατακζςουν:. Τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ 2. Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ (ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν) των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 3. Διλωςθ περί του κφκλου εργαςιϊν τουσ ςχετικά με προμικειεσ, παρόμοιεσ με τθν παροφςα, που ζχουν υλοποιιςει κατά τα προθγοφμενα τρία (3) ζτθ. Επιςθμαίνεται ότι αν ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. v. Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ Εγγφηςη ςυμμετοχήσ Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ. Το ποςό τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ ( ) ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%) κάκε Πίνακα του Ραραρτιματοσ Β τθσ διακιρυξθσ που περιλαμβάνει είδθ, για τα οποία υποβάλλει προςφορά ο διαγωνιηόμενοσ. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλλει προςφορά για είδθ που περιλαμβάνονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ πίνακεσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα είναι ακροιςτικι και κα αναγράφεται ρθτά ο πίνακασ ι οι πίνακεσ των ειδϊν για τουσ οποίουσ υποβάλλεται θ προςφορά. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει: α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. β. Τον εκδότθ. γ. Τθν Υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται (Γενικό Χθμείο του Κράτουσ). δ. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. ε. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. η. Τον αρικμό και τον πλιρθ τίτλο τθσ διακιρυξθσ. ςτ. Τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. θ. Τα προσ προμικεια υλικά. κ. Τουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ Βϋ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ- Ρίνακεσ Ροςοτιτων τθσ διακιρυξθσ για τουσ οποίουσ κατατίκεται θ προςφορά ι. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. (Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ). ια. θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο και απευκφνεται. Σελίδα 9 από 56

20 ιβ. Τουσ όρουσ ότι: Ι. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ. II. Το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. III. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. IV.Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. V. Θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν). Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κατά τθν υποβολι τθσ με τθν προςφορά είναι:. θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο και απευκφνεται 2. ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 3. το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ 4. θ θμερομθνία ζκδοςισ τθσ 5. τα ςτοιχεία του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςε αυτόν μεν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/ ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία εκδίδεται για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 0% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να περιλαμβάνει: α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. β. Τον εκδότθ. γ. Τθν υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται (Γενικό Χθμείο του Κράτουσ). δ. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. ε. Το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. η. Τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ. ςτ. Τα προσ προμικεια υλικά. θ. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. (Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί δφο (2) μινεσ μετά τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά). ι. θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο και απευκφνεται. ια. Τουσ όρουσ ότι: Σελίδα 20 από 56

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΟ ΡΑΟΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015»

«ΔΑΣΕΛΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΑΝΑΔΕΛΞΘΣ ΚΑΛ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΑΛ 4ΟΥ ΔΛΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑΝΛΚΟΥ ΨΕΣΤΛΒΑΛ ΑΩΑΛΟΥ ΔΑΜΑΤΟΣ. ΑΩΑΛΑ ΜΕΣΣΘΝΘ 2014 ΚΑΛ 2015» ΔΘΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΘΣ Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ του Υποζργου 1 «Δράςεισ οργάνωςθσ, ανάδειξθσ και υλοποίθςθσ του «3ου και 4ου Διεκνοφσ Νεανικοφ Ψεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2014 και 2015», τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν»

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «Παροχι Τπθρεςιϊν Αρχικισ Εγκατάςταςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ΙΣ Τποδομϊν και Εφαρμογϊν» Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ»

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΡ.ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΑΝΤΑΓΫΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΠΑ Ε.Π. ΨΘΦΙΑΚΘ ΤΓΚΛΙΘ ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΩΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ ΡΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004111987 2016-03-31 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α. ΡΩΤ. : 16406/30-03-2016 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΑΔΑΜ: Δ Ι Α Κ Η Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΧΟΣ ΚΕΚΥΑΣ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ανοικτό δθμόςιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ

Με τη χρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ & τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ΘΕΜΑ: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΘΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568B ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια μελανιϊν και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ» Σφμβαςθ Ρρομικειασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ- ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΑΔΑΜ: 15PROC003512697 ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ι2ΡΗ-ΤΓΘ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 15-12-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα