Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*"

Transcript

1 Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015

2 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά βιματα τθσ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων, θ οποία ςυνεκλικθ με πρωτοβουλία του Τομζα Οικονομικών τθσ Υγείασ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Υγείασ ςτισ 20 Μαρτίου 2015, με ςκοπό τθν αναηιτθςθ τεκμθρίωςθσ για τθν ειςαγωγι νζων τεχνικών ςτον ζλεγχο και τθ διαχείριςθ τθσ διαγνωςτικισ ςτρατθγικισ ςτον προςυμπτωματικό ζλεγχο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελείται από τα εξισ μζλθ: Αγοραςτόσ Θεόδωροσ, Κακθγθτισ Μαιευτικισ-Γυναικολογίασ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ζρευνασ και Αντιμετώπιςθσ του Ιοφ των Θθλωμάτων (HPV) Αθαναςάκησ Κώςτασ, Οικονομολόγοσ τθσ υγείασ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ Δαπόντε Αλζξανδροσ, M.D.(Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA), Διευκυντισ Μαιευτικισ - Γυναικολογικισ Κλινικισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Διακομανώλησ Εμμανουήλ, Κακθγθτισ Γυναικολογίασ & Μαιευτικισ Παν. Ακθνών Κολιόπουλοσ Γεώργιοσ, MRCOG PhD, Μαιευτιρασ-Γυναικολόγοσ, Επιμελθτισ Α, ΠΓΝΜ Ζλενα Βενιηζλου Κυριόπουλοσ Γιάννησ, Ομότιμοσ κακθγθτισ Οικονομικών τθσ Υγείασ, Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ Κωνςταντινίδησ Θεόδωροσ, Ειδικόσ Ιατρόσ Εργαςίασ και Κακθγθτισ τθσ Ιατρικισ Σχολισ Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ (Δ.Π.Θ.). Πρόεδροσ του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), κακώσ και Διευκυντισ του Εργαςτθρίου Υγιεινισ και Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ ςτθν Ιατρικι Δ.Π.Θ. Μορτάκησ Αλζξανδροσ, Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ, Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Πανοτοποφλου Ευςταθία, Δρ. Ιολόγοσ, Διευκφντρια Τμιματοσ Ιολογίασ, Ογκολογικό Κζντρο Άγιοσ Σάββασ Ροδολάκησ Αλζξανδροσ, Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ςτθν Α Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών ςτο Νοςοκομείο «Αλεξάνδρα», Πρόεδροσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Γυναικολογικισ Ογκολογίασ κρουμπζλοσ Αναςτάςιοσ, Health Policy & Health Economics Manager, Roche Pharmaceuticals Hellas Σςαχαλίνα Θάλεια, Γυναικολόγοσ, Ογκολόγοσ Χειρουργόσ 2

3 1 Ειςαγωγι - Καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ Ο καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι ο τζταρτοσ πιο ςυχνά διαγιγνωςκόμενοσ τφποσ καρκίνου για τισ γυναίκεσ παγκοςμίωσ, μετά τον καρκίνο του μαςτοφ, του εντζρου και των πνευμόνων 1. Σο 2008, θ επίπτωςθ τθσ νόςου ανιλκε ςε νζα περιςτατικά, αντικατοπτρίηοντασ το 9% τθσ παγκόςμιασ επίπτωςθσ όλων των τφπων καρκίνου ακροιςτικά 2, ενϊ για το 2012 εκτιμάται ότι υπιρξαν νζα περιςτατικά και κάνατοι από τθ νόςο 1. Ο αναγκαςτικόσ αιτιολογικόσ παράγοντασ για τθν ανάπτυξθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι οι παραμζνουςεσ λοιμϊξεισ από ζναν ι περιςςότερουσ ογκογόνουσ τφπουσ του ιοφ των ανκρωπίνων κθλωμάτων HPV 1,3,4 (Human PapillomaVirus), ο οποίοσ μεταδίδεται κυρίωσ μζςω των ςεξουαλικϊν επαφϊν. Οι κυτταρικζσ αλλοιϊςεισ που δθμιουργοφνται διαχωρίηονται ςε ελαφροφ (low-grade, LG) ι ςοβαροφ βακμοφ (highgrade, HG) τραχθλικζσ ενδοεπικθλιακζσ δυςπλαςίεσ (Cervical Intraepithelial Neoplasia - CIN), αναφερόμενεσ και ωσ CIN1 και CIN2/3 αντίςτοιχα. Εάν αυτζσ οι αλλοιϊςεισ δεν αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα, ενδζχεται να εξελιχκοφν ςε καρκίνο, κυρίωσ υπό τθ μορφι καρκινϊματοσ του πλακϊδουσ επικθλίου ι αδενοκαρκινϊματοσ 3,5. τθν Ευρϊπθ καταγράφθκαν νζα περιςτατικά καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ το 2004, αντιπροςωπεφοντασ το 16,5% του παγκόςμιου φορτίου τθσ νόςου ( ) και κάνατοι, ενϊ εκτιμάται ότι περίπου DALY s (Disability Adjusted Life Years) χάκθκαν εξαιτίασ τθσ αςκζνειασ αυτισ 6. 1 IARC International Agency for Research on Cancer (2005) IARC Handbooks of Cancer Prevention, Volume 10, Cervix Cancer Screening. Lyon, France 2 Jemal, A., Bray, F., Center, M.M., et al. (2011) Global cancer statistics. CA Cancer J Clin, 61: IARC International Agency for Research on Cancer (2008) World Cancer Report Lyon, France 4 Ylitalo, N., Stuver, S., Adami, H.O. (2008) Cervical Cancer. In: Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D (eds), Textbook of Cancer Epidemiology, 2 nd Edition. Oxford University Press, New York, pp Wells, M., Östör, A.G., Crum, C.P., et al. (2003) Epithelial tumours. In: Tavassoli FA, Devilee P (eds), Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. IARC Press, Lyon, France, pp WHO World Health Organization (2008) The global burden of disease: 2004 update. WHO Press, Switzerland 3

4 τθν Ελλάδα, για το 2004 καταγράφθκαν 480 νζα περιςτατικά και 280 κάνατοι από καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ 7. Σο 2012, θ εκτιμϊμενθ επίπτωςθ τθσ νόςου ιταν 420 περιςτατικά, ο 5ετισ επιπολαςμόσ ιταν περιςτατικά ενϊ εκτιμικθκε ότι υπιρξαν 210 κάνατοι γυναικϊν από καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ 8,9, γεγονόσ που υποδεικνφει ότι δεν υπάρχει ακόμθ επιτυχισ ζλεγχοσ επί τθσ νόςου. Η κεραπεία και θ πρόγνωςθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το ςτάδιο τθσ νόςου κατά τθ διάγνωςθ 1,8, κακϊσ θ 5ετισ επιβίωςθ ανζρχεται ςτο 90-95% ςτα αρχικά ςτάδια, ενϊ ςε πιο προχωρθμζνα ςτάδια μειϊνεται δραματικά 2. Η δευτερογενισ πρόλθψθ και θ πρϊιμθ διάγνωςθ τθσ προδιθκθτικισ και διθκθτικισ νόςου επιτυγχάνεται μόνο μζςω του προςυμπτωματικοφ ελζγχου. 2 Προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ Οι βαςικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κλινικι πρακτικι για τον προςυμπτωματικό ζλεγχο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι θ κυτταρολογικι εξζταςθ τραχθλικοφ επιχρίςματοσ κατά Παπανικολάου (Ρap test) και ο ζλεγχοσ παρουςίασ του γονιδιϊματοσ του HPV ςε κυτταρικό υλικό από τον τράχθλο τθσ μιτρασ (HPV DNA test). 2.1 Κυτταρολογική εξζταςη Ρap testing Η κυτταρολογικι εξζταςθ περιλαμβάνει τθ ςυλλογι κυττάρων από τον τράχθλο τθσ μιτρασ και τθ μικροςκοπικι εξζταςθ αυτϊν των κυττάρων μετά από ειδικι χρϊςθ 1. Η 7 Arbyn, M., Primic-Zakelj, M., Raifu, A.O., et al. (2007) The burden of cervical cancer in South-East Europe at the beginning of the 21 st Century. Coll.Antropol., 31(2): IARC International Agency for Research on Cancer (2012). GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in Available at 9 Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., Lortet-Tieulent, J., et al. (2013) Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in European Journal of Cancer, 49:

5 χριςθ τθσ αποφολιδωτικισ κυτταρολογίασ ζχει ωσ ςτόχο τον εντοπιςμό των γυναικϊν με υψθλοφ βακμοφ προκαρκινικζσ βλάβεσ, οι οποίεσ διατρζχουν κίνδυνο ανάπτυξθσ διθκθτικοφ καρκίνου ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ. 2.2 HPV DNA testing Η διερεφνθςθ τθσ χριςθσ του HPV DNA test ωσ δυνθτικoφ εργαλείου προςυμπτωματκοφ ελζγχου για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ αναπτφχκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, λόγω τθσ ιςχυρισ αιτιολογικισ ςυςχζτιςθσ του ιοφ HPV και τθσ νόςου. Η διαδικαςία τθσ μοριακισ αυτισ εξζταςθσ ζγκειται ςτον εντοπιςμό των γυναικϊν οι οποίεσ ζχουν μολυνκεί από τον ιό μζςω ανίχνευςθσ του ιικοφ γονιδιϊματοσ ςε κυτταρικό υλικό από τον τράχθλο τθσ μιτρασ τουσ, ενϊ πιο εξελιγμζνεσ μορφζσ του HPV DNA test ζχουν τθ δυνατότθτα να αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνα ποιοσ ι ποιοι τφποι του ιοφ υπάρχουν ςτον τράχθλο και κόλπο τθσ εκάςτοτε γυναίκασ, μια ιδιαίτερα χριςιμθ πλθροφορία, κακϊσ θ πλειοψθφία των περιςτατικϊν καρκίνου ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ (~70%) προκαλοφνται από τουσ ογκογόνουσ τφπουσ 16 και 18 του ιοφ 3,10. 3 υγκριτικζσ μελζτεσ Ρap test HPV DNA test Σα τελευταία ζτθ, ζχει δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ κυτταρολογίασ και του HPV DNA test, κακϊσ αυξάνονται τα ευριματα υπζρ του δεφτερου, ςχετικά με τθν κλινικι του αποτελεςματικότθτα και τθν οικονομικι του αποδοτικότθτα. Αντικείμενο αυτισ τθσ ςφγκριςθσ είναι θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ μεκόδου ωσ πρϊτθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου (primary screening) για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ. 10 Chan, P.K.S., Picconi, M.A., Cheung, T.H., et al. (2012) Laboratory and clinical aspects of human papillomavirus testing. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences; 49(4):

6 3.1 Κλινική αποτελεςματικότητα Οι βαςικζσ παράμετροι με τισ οποίεσ πραγματοποιείται ςφγκριςθ μεταξφ των 2 μεκόδων είναι: θ ευαιςκθςία, θ ειδικότθτα και θ προςταςία που παρζχει θ εξζταςθ μετά από ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα. Η ευαιςκθςία και θ ειδικότθτα παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν επιλογι τθσ μεκόδου που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ τόςο από τθν πλευρά τθσ ιατρικισ κοινότθτασ, όςο και από τθν πλευρά τθσ πολιτικισ υγείασ, ςτα πλαίςια ενόσ οργανωμζνου εκνικοφ προγράμματοσ προςυμπτωματικοφ ελζγχου. Πιο αναλυτικά, θ ευαιςκθςία είναι κφριο ηθτοφμενο ςε επίπεδο τθσ πρωταρχικισ μεκόδου (πρϊτθσ γραμμισ) προςυμπτωματικοφ ελζγχου, ενϊ θ ειδικότθτα ςε επίπεδο διαλογισ (triage), δθλαδι ςτον περαιτζρω ζλεγχο ενόσ κετικοφ ι αμφίςθμου αποτελζςματοσ τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ (δεφτερθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου - secondary screening). Η διεκνισ βιβλιογραφία ζχει δείξει ότι θ ευαιςκθςία του Pap test ςτον εντοπιςμό των CIN2 ι βαρφτερων αλλοιϊςεων (CIN2+) κυμαίνεται από 44% ζωσ 74%, με μζςθ ευαιςκθςία 53%, ενϊ θ ευαιςκθςία του HPV DNA test είναι ςθμαντικά υψθλότερθ, φτάνοντασ το 100% 11,12,13. Επιπρόςκετα, θ ειδικότθτα του Ρap test ανζρχεται ςε 97%, ενϊ του HPV DNA test είναι λίγο χαμθλότερθ, περί το 92%. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εξζταςθσ ζχει και θ προςταςία που μπορεί να προςφζρει ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα αυτισ ςε μια γυναίκα ςε βάκοσ χρόνου. Σο 2008, οι Cuzick et al. 14 εκτίμθςαν ότι θ πικανότθτα μια γυναίκα να διαγνωςτεί με CIN2+ ςε 1, 11 Whitlock, E.P., Vesco, K.K., Eder, M., et al. (2011) Liquid-based cytology and human papillomavirus testing to screen for cervical cancer: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med, 155(10): Cuzick, J., Arbyn, M., Sankaranarayanan, R., et al. (2008) Overview of human papillomavirus-based and other novel options for cervical cancer screening in developed and developing countries. Vaccine, 26(10): Agorastos, T., Chatzistamatiou, K., Katsamagkas, T., et al. (2015) Primary screening for cervical cancer based on High-Risk Human Papillomavirus (HPV) detection and HPV16 and HPV18 genotyping, in comparison to cytology. PLoS ONE, 10(3): e doi: /journal. pone Cuzick, J., Szarewski, A., Mesher, D., et al. (2008) Long-term follow-up of cervical abnormalities among women screened by HPV testing and cytology results from the Hammersmith study. Int J Cancer; 122:

7 5 και 9 ζτθ μετά από μία φυςιολογικι κυτταρολογικι εξζταςθ είναι 0,33%, 0,83% και 2,20% αντίςτοιχα, ενϊ μετά από ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα του HPV DNA test θ πικανότθτα εμφάνιςθσ CIN2+ είναι 0,19%, 0,42% και 1,88% αντίςτοιχα. Χαρακτθριςτικό εφρθμα τθσ εν λόγω μελζτθσ είναι ότι το HPV DNA test παρζχει εξαιρετικι προςταςία από CIN2+ για τουλάχιςτον 6 ζτθ μετά το αρνθτικό αποτζλεςμα, ενϊ θ προςταςία που παρζχει θ κυτταρολογικι εξζταςθ αρχίηει να φκίνει μετά τα 3 ζτθ. Επιπλζον, ςυγκριτικζσ μελζτεσ ζχουν διενεργθκεί μεταξφ των 2 μεκόδων και για τθν προςταςία από CIN3+ αλλά και από διθκθτικό καρκίνο 15, όπου τα αποτελζςματα και πάλι ςυγκλίνουν ςτθν υπεροχι του HPV DNA test, δείχνοντασ ότι ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ CIN3+ ι καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι τουλάχιςτον διπλάςιοσ μετά από ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα Ρap test ςε ςφγκριςθ με ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα του HPV DNA test. Ωσ πρόςκετο επιχείρθμα ςτα παραπάνω ευριματα, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (Π.Ο.Τ.) 16, ορίηεται ότι μετά από ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα του Ρap test θ εξζταςθ πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε 3-5 ζτθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ αρνθτικοφ αποτελζςματοσ του HPV DNA test ορίηονται τα 5 ζτθ ωσ ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα επανελζγχου. τα πλαίςια τθσ ςφγκριςθσ των παραπάνω μεκόδων, ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ κλινικισ δοκιμισ ATHENA 13,17, κατά τθν οποία πραγματοποιικθκε ςφγκριςθ μεταξφ του Ρap test, του HPV DNA test, αλλά και τθσ ςυνδυαςτικισ χριςθσ των 2 αυτϊν μεκόδων ωσ πρϊτθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ. Για τθν ανίχνευςθ του γενετικοφ υλικοφ (DNA) του HPV ιοφ χρθςιμοποιικθκε μία ςυγκεκριμζνθ τεχνικι τθσ εξζταςθσ, θ οποία ζχει τθν ικανότθτα να αναγνωρίηει τθν φπαρξθ των 12 πιο ςυχνά ανευριςκόμενων ςε τραχθλικά καρκινϊματα τφπουσ του HPV (hrhpv) ςυγκεντρωτικά, 15 Huh, W., Ault, K.A., Chelmow, D., et al. (2015) Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: Interim clinical guidance. Gynecol Oncol, 16 WHO World Health Organization (2013) WHO Guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention. WHO Publications, South Africa 17 Castle, P.E., Stoler, M.H., Wright, T.C., et al. (2011) Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening in women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study. The Lancet Oncology; 12(9):

8 αλλά και ειδικά ταυτόχρονα τουσ 2 περιςςότερο ενοχοποιθμζνουσ τφπουσ του ιοφ για πρόκλθςθ καρκίνου ςτον τράχθλο τθσ μιτρασ, ιτοι τουσ τφπουσ 16 και 18. Όπωσ ζδειξε θ εν λόγω μελζτθ (Γράφθμα 1), μετά από μία φυςιολογικι κυτταρολογικι εξζταςθ, ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ CIN2+ είναι υψθλότεροσ όταν θ γυναίκα ζχει κετικό αποτζλεςμα του HPV DNA Test για τουσ 14 hrhpv τφπουσ, ενϊ είναι ζωσ και 13 φορζσ μεγαλφτεροσ όταν το αποτζλεςμα τθσ εν λόγω μεκόδου είναι κετικό για τον τφπο HPV16, εφρθμα που καταδεικνφει τθ διαγνωςτικι αξία του τεςτ ςτον εντοπιςμό γυναικϊν με CIN2+, οι οποίεσ δεν κα εντοπίηονταν μζςω τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ. Από τθν πλευρά τθσ κλινικισ απόδοςθσ των υπό εξζταςθ μεκόδων, θ ATHENA trial ζδειξε ότι το HPV DNA Test εμφανίηει 38,7% υψθλότερθ ευαιςκθςία από το Ρap test (92% και 53,3% αντίςτοιχα) ςτον εντοπιςμό CIN3+, ενϊ ο ςυνδυαςμόσ και των 2 εξετάςεων ταυτόχρονα (co-testing) αυξάνει τθν ευαιςκθςία μόλισ ςτο 96,7%. Επιπρόςκετα, φάνθκε ότι ο μεμονωμζνοσ ζλεγχοσ για τουσ τφπουσ 16 και 18 του ιοφ μειϊνει τθν ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ HPV DNA test ςτο 59,5%, πλθςιάηοντασ αυτι του Ρap test, παρουςιάηει όμωσ 3 φορζσ μεγαλφτερθ κετικι προβλεπτικι αξία (positive predictive value), γεγονόσ κακοριςτικό για τθ γενικότερθ αξία του τεςτ. 8

9 Παράλλθλα, τα αποτελζςματα μίασ ακόμθ πιο πρόςφατθσ ανάλογθσ ελλθνικισ πολυκεντρικισ ζρευνασ (HEllenic Real life Multicentric cervical Screening, HERMES), αποδεικνφουν πωσ θ ευαιςκθςία του HPV DNA test ςτον εντοπιςμό CIN2+ να ανζρχεται ςτο 100%, ενϊ του Ρap test μόλισ ςτο 53,7% Οικονομική αποδοτικότητα H εκτίμθςθ τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ παρεμβάςεων υγείασ προκφπτει από τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ εναλλακτικϊν διακζςιμων παρεμβάςεων από τθν πλευρά του κόςτουσ και των αποτελεςμάτων. το πλαίςιο αυτό εκτιμϊνται οι πόροι που δφνανται να επενδυκοφν προσ επίτευξθ ενόσ επιπρόςκετου ζτουσ ηωισ ι ενόσ ποιοτικά προςαρμοςμζνου ζτουσ ηωισ (Quality Adjusted Life Years). Η οικονομικι αποδοτικότθτα του HPV DNA test αποδεικνφεται από πλικοσ μελετϊν, οι οποίεσ ςυνθγοροφν ςτο γεγονόσ ότι θ παρζμβαςθ ωσ πρωταρχικι μζκοδοσ (πρϊτθ γραμμι) προςυμπτωματικοφ ελζγχου για καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ ςυμβάλλει ςτθν αποδοτικι χριςθ των υγειονομικϊν πόρων. Ειδικότερα, ςε ςχζςθ με τθν κυτταρολογικι εξζταςθ, θ υιοκζτθςθ του HPV DNA test εμφανίηεται ωσ μια οικονομικά αποδοτικι επιλογι και ςε αρκετζσ των περιπτϊςεων εκτιμάται ότι προςδίδει μεγαλφτερο όφελοσ ςε όρουσ υγείασ (ποιοτικά προςαρμοςμζνα ζτθ ηωισ) και ταυτόχρονα απαιτεί ςυνολικά λιγότερουσ υγειονομικοφσ πόρουσ δθμιουργϊντασ ζτςι εξοικονομιςεισ για τα ςυςτιματα υγείασ και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ 18,19. φμφωνα με τουσ Vijayaraghavan et al 19, όλεσ και μόνον οι ςτρατθγικζσ προςυμπτωματικοφ ελζγχου με πρωταρχικι μζκοδο το HPV DNA test ανά 3 ζτθ για γυναίκεσ άνω των 30 ετϊν ςε ςφγκριςθ με τθν ετιςια κυτταρολογικι εξζταςθ αποδεικνφονται αποτελεςματικότερεσ (βάςει ποιοτικά προςαρμοςμζνων ετϊν ηωισ) και ταυτόχρονα κοςτίηουν λιγότερο ςτο ςφςτθμα υγείασ. Η ανάλογθ ςφγκριςθ με κυτταρολογικι εξζταςθ ανά 3 ζτθ καταλιγει ςτο ότι θ περιςςότερο οικονομικά 18 Holmes, J., Hemmett, L., Garfield, S. (2005) The cost-effectiveness of human papillomavirus screening for cervical cancer. The European Journal of Health Economics; 6(1): Vijayaraghavan, A., Efrusy, M.B., Mayrand, M.H., et al. (2010) Cost-effectiveness of high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening in Québec, Canada. Can J Public Health; 101(3):

10 αποδοτικι ςτρατθγικι αφορά τον ζλεγχο με πρωταρχικι μζκοδο το HPV DNA test και ςτθ ςυνζχεια κολποςκόπθςθ επί κετικοφ αποτελζςματοσ του πρϊτου. Παρόμοια αποτελζςματα παρουςιάηουν και οι Rosmalen et al. 20, οι οποίοι κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μζκοδοσ του HPV DNA test ωσ πρϊτθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου ςε ςφγκριςθ με τθν ςτρατθγικι τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ και ςτθ ςυνζχεια HPV DNA test είναι μια οικονομικά αποδοτικι επιλογι τθν οποία οφείλει να υιοκετιςει το ολλανδικό ςφςτθμα υγείασ. Σζλοσ, θ οικονομικι αξιολόγθςθ των δεδομζνων τθσ ATHENA trial 21 αποδεικνφει πωσ θ ςτρατθγικι με πρωταρχικι μζκοδο αυτι του HPV DNA test είναι μια οικονομικά αποδοτικι επιλογι ςε ςφγκριςθ με τθν κυτταρολογικι εξζταςθ, ενϊ θ ςφγκριςι τθσ με τισ μεκόδουσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν ωσ πρωταρχικι μζκοδο το HPV DNA test χωρίσ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ γονοτφπθςθσ ι το ςυνδυαςμό τθσ τελευταίασ με κυτταρολογικι εξζταςθ (co-testing) καταδεικνφει πωσ δφναται να υπερτερεί ςε όρουσ υγείασ ενϊ ταυτόχρονα απαιτεί τθν χριςθ λιγότερων υγειονομικϊν πόρων αποφζροντασ ζτςι ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ςτον προχπολογιςμό υγείασ. 4 υμπεράςματα Ο καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι αναμφίβολα μία χρόνια νόςοσ, τθσ οποίασ θ κεραπεία επιςφρει υψθλό κόςτοσ για το ςφςτθμα υγείασ και τισ γυναίκεσ αςκενείσ, τόςο ςε οικονομικοφσ πόρουσ όςο και ςε απϊλεια παραγωγικότθτασ. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ πρϊιμθ διάγνωςθ τθσ νόςου ςε προκαρκινικά ςτάδια ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν καλφτερθ πρόγνωςθ για τθν αςκενι, ενϊ παράλλθλα μειϊνεται θ επιβάρυνςθ του ςυςτιματοσ υγείασ από τθν πλευρά τθσ κεραπευτικισ 20 Van Rosmalen, J., de Kok, I.M., van Ballegooijen, M. (2012) Cost-effectiveness of cervical cancer screening: cytology versus human papillomavirus DNA testing. BJOG; 119(6): Huh, W.K., Williams, E., Huang, J., Bramley, T., Poulios, N. (2014)Cost Effectiveness of Human Papillomavirus-16/18 Genotyping in Cervical Cancer Screening. Appl Health Econ Health Policy DOI /s

11 αντιμετϊπιςθσ. το πλαίςιο αυτό, ουςιϊδθ ρόλο διαδραματίηει ο προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ, ο οποίοσ ςτθν παροφςα ανάλυςθ επικεντρϊνεται ςτισ μεκόδουσ τθσ κυτταρολογίασ και του HPV DNA test. Παρά τθν επί ςειρά ετϊν αποδεδειγμζνθ ςυμβολι τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ ςτθν διάγνωςθ και τθ μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ τθσ νόςου, πρόςφατεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ δεν ζχει επιτευχκεί περαιτζρω βελτίωςθ ςτον ζλεγχο του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. Παράλλθλα, θ ανάπτυξθ του HPV DNA test με ςτόχο τον εντοπιςμό του κακοριςτικά αιτιολογικοφ παράγοντα τθσ νόςου αποτελεί μία πρόκλθςθ για τθν ιατρικι κοινότθτα και τθν πολιτεία, οι οποίεσ καλοφνται να αξιολογιςουν τθ νζα μζκοδο ωσ προσ το κλινικό όφελοσ και τθν οικονομικι αποδοτικότθτά τθσ και να επιλζξουν τελικά ποια μζκοδο κα προωκιςουν και κα χρθματοδοτιςουν αντίςτοιχα. Χϊρεσ όπωσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο, θ Ιταλία και θ Ιςπανία ζχουν ιδθ αξιολογιςει και επιλζξει το HPV DNA test ωσ πρϊτθ γραμμι προςυμπτωματικοφ ελζγχου, εντάςςοντάσ το ςε πιλοτικά προγράμματα ι/και ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τουσ, ενϊ θ Ολλανδία από 1/1/2016 κα εφαρμόςει το HPV DNA test ολοκλθρωτικά ωσ πρωταρχικι μζκοδο προςυμπτωματικοφ ελζγχου, ςε αντικατάςταςθ τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ. Ακόμθ, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ προτείνει ωσ πλζον προτιμότερθ ςτρατθγικι προςυμπτωματικοφ ελζγχου το HPV DNA testing ζναντι όλων των διακζςιμων επιλογϊν που υπάρχουν ςτθν ιατρικι κοινότθτα 16. Με βάςθ τθν πραγματοποιθκείςα ανάλυςθ, θ υπεροχι του HPV DNA test ζναντι τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ μπορεί να κεωρθκεί δεδομζνθ από τθν πλευρά τθσ ευαιςκθςίασ, θ οποία αποτελεί το κφριο ηθτοφμενο ωσ χαρακτθριςτικό του προςυμπτωματικοφ ελζγχου ςε επίπεδο πρωταρχικισ μεκόδου ελζγχου, ενϊ και από τθν πλευρά τθσ ειδικότθτασ θ διαφορά των δφο μεκόδων υπζρ τθσ κυτταρολογίασ είναι μικρι. Ακόμθ, μετά από ζνα αρχικό αρνθτικό αποτζλεςμα, το HPV DNA test παρζχει μεγαλφτερθ (~διπλάςια) προςταςία ςτισ γυναίκεσ και για μεγαλφτερο (~διπλάςιο) χρονικό διάςτθμα ςε ςφγκριςθ με το Ρap test, όςον αφορά ςτον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνιςθσ CIN3+. 11

12 Επιπρόςκετα, το HPV DNA test αποτελεί μία οικονομικά αποδοτικι παρζμβαςθ κακϊσ ςε αρκετζσ των περιπτϊςεων οδθγεί ςε εξοικονόμθςθ πόρων, ενϊ ταυτόχρονα υπερτερεί ςε κλινικι αποτελεςματικότθτα βάςει των ποιοτικά προςαρμοςμζνων ετϊν ηωισ (QALYs) που προςδίδει. Ειδικότερα και για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ υιοκζτθςθ του HPV DNA test με ταυτόχρονθ γονοτφπθςθ των ςτελεχϊν 16/18 αντί τθσ τρζχουςασ πρακτικισ αποδεικνφεται ότι δφναται να αποφζρει ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ςτον προχπολογιςμό του ΕΟΠΤΤ και παράλλθλα να βελτιϊςει τισ εκβάςεισ υγείασ. Ανεξάρτθτα από τθ μζκοδο που θ κάκε χϊρα επιλζγει να χρθςιμοποιιςει ωσ πλζον δόκιμθ μζκοδο προςυμπτωματικοφ ελζγχου, γεγονόσ αποτελεί θ μικρι ςυμμετοχι των γυναικϊν ςε τζτοιου είδουσ ελζγχουσ, ιδιαίτερα ςε χϊρεσ όπωσ θ Ελλάδα (ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ 30,3%) 22, όπου ο προςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ είναι κατά βάςθ ευκαιριακόσ. Επομζνωσ, κεωρείται αναγκαία θ αφξθςθ τθσ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ, βαςικι προχπόκεςθ για τθν οποία αποτελεί θ εκπόνθςθ και διενζργεια από τθν Πολιτεία κεντρικά οργανωμζνων Εκνικϊν Προγραμμάτων Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου. 5 Προτάςεισ και μζτρα πολιτικισ Με βάςθ τα παραπάνω ςυμπεράςματα, θ παροφςα ομάδα εμπειρογνωμόνων κατακζτει τισ ακόλουκεσ προτάςεισ: (α) Τιοκζτθςθ και αποηθμίωςθ από το Εκνικό φςτθμα Τγείασ του HPV DNA test ωσ εξζταςθσ πρϊτθσ γραμμισ προςυμπτωματικοφ ελζγχου για τον καρκίνο του τραχιλου τθσ μιτρασ ςτθ κζςθ τθσ κυτταρολογικισ εξζταςθσ. (β) Ανάπτυξθ πιλοτικοφ προγράμματοσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου HPV DNA test ωσ εξζταςθσ πρϊτθσ γραμμισ προςυμπτωματικοφ ελζγχου ςε αντιπροςωπευτικό 22 Agorastos T, Chatzistamatiou K, Zafrakas M, Siamanta V, Katsamagkas T, Constantinidis TC, Lampropoulos AF; LYSISTRATA study group (2014). Epidemiology of HPV infection and current status of cervical cancer prevention in Greece: final results of the LYSISTRATA cross-sectional study.eur J Cancer Prev.23(5):

13 δείγμα του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, με αρχικό διάςτθμα επανελζγχου τα 3 ζτθ, προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ και του πλθκυςμοφ, με ςτόχο να επεκτακεί ςτθ ςυνζχεια ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ υπό τθ μορφι Εκνικοφ Προγράμματοσ Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ, ςφμφωνα πάντα με τισ διεκνείσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ του προςυμπτωματικοφ ελζγχου 1, 23. (γ) Κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ οργανωμζνθ από το κράτοσ ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ για τθ χριςθ τθσ εξζταςθσ HPV DNA test μζςα ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. (δ) Επιπροςκζτωσ, προχπόκεςθ αποτελεί θ οργανωμζνθ από τισ αντίςτοιχεσ Επιςτθμονικζσ Ιατρικζσ Εταιρείεσ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των γυναικολόγων ιατρϊν και άλλων επαγγελματιϊν υγείασ όςον αφορά ςτισ νζεσ προδιαγραφζσ εφαρμογισ ενόσ Εκνικοφ Προγράμματοσ Προςυμπτωματικοφ Ελζχου για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. (ε) υνοπτικά, το ανταποκρινόμενο και ςτισ διεκνείσ οδθγίεσ υπόδειγμα ςτρατθγικισ που προτείνεται να ακολουκθκεί ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Προγράμματοσ Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου περιλαμβάνει τθν διαχείριςθ των αποτελεςμάτων του HPV DNA test, όπωσ παρουςιάηεται ςτο Γράφθμα 2. Γράφημα 2. Τπόδειγμα ςτρατθγικισ για τθ διαχείριςθ των αποτελεςμάτων του HPV DNA test. 23 IARC - International Agency for Research on Cancer (2008) European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening - 2 nd edition. European Communities, Belgium 13

14 (ςτ) τα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Προγράμματοσ Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου, προτείνεται θ ςυγκζντρωςθ όλων των αποτελεςμάτων του HPV DNA test (κετικϊν και αρνθτικϊν) ςε μία υπθρεςία Δθμόςιασ Τγείασ, για τθ δθμιουργία εκνικοφ αρχείου καταγραφισ των περιςτατικϊν τθσ νόςου και τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν και επιδθμιολογικϊν ςτοιχείων για τθ χϊρα. Παράλλθλα, ςυςτινεται αυςτθρι επιτιρθςθ τθσ διαχείριςθσ των αρνθτικϊν αποτελεςμάτων τθσ εξζταςθσ, προκειμζνου να προλαμβάνεται και να αντιμετωπίηεται θ κατάχρθςθ ι/και λανκαςμζνθ χριςθ τθσ εξζταςθσ από τουσ αντίςτοιχουσ επαγγελματίεσ υγείασ. (η) Με ςτόχο τθν καλφτερθ αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου Προγράμματοσ, προτείνεται θ κάλυψθ του γυναικείου πλθκυςμοφ με διενζργεια του HPV DNA test από τθν θλικία των 30 ετϊν, ενϊ για τισ γυναίκεσ μικρότερθσ θλικίασ να διατθρθκεί θ τρζχουςα πρακτικι (κυτταρολογικι εξζταςθ). (θ) Σζλοσ, ςυνιςτάται μζριμνα για τισ γυναίκεσ που δεν κα προςζρχονται για να ςυμμετάςχουν ςτο Εκνικό Πρόγραμμα Προςυμπτωματικοφ Ελζγχου για τθν πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. 14

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς. Δρ Παύλος Νεοφύτου

Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς. Δρ Παύλος Νεοφύτου Πιλοτική Εφαρμογή της Καλύτερης Στρατηγικής για Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην Πόλη Χρυσοχούς Δρ Παύλος Νεοφύτου Δρ Ανδρέας Πατσαλίδης, Δρ Άντρη Ευριπίδου, Δρ Σπυρος Γεωργίου,, Prof.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ.

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Γκρίτςιοσ Παφλοσ, Ουρολόγοσ, FEBU Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Β Ουρολογικισ κλινικισ ΑΠΘ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Λόγοι για τουσ οποίουσ το PSA δεν επαρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πακολογία τραχιλου ςε HPV εμβολιαςκείςεσ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα

Πακολογία τραχιλου ςε HPV εμβολιαςκείςεσ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα Πακολογία τραχιλου ςε HPV εμβολιαςκείςεσ γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα Νικόλαοσ Σςάγκασ (ειδικευόμενοσ Μ/Γ Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Μαρία Κφργιου, Γεϊργιοσ Βαλαςοφλθσ, Μαρία-Ευγενία Αναφορίδου, Νίκοσ Ράφτθσ, Μαρία Παραςκευαίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ερμούπολη 13/07/2012 1

Ερμούπολη 13/07/2012 1 Ερμούπολη 13/07/2012 1 Η πποςσαςία σηρ τγείαρ σοτ αςθενή Σημανσικέρ οικονομίερ κλίμακαρ ςσον σομέα σηρ τγείαρ Αποσελεςμασικόρ έλεγφορ& εξοπθολογιςμόρ δαπάνων και ενίςφτςη σηρ διαυάνειαρ ςσον σομέα σηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα