Αςφρματα Δίκτυα Επικοινωνιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αςφρματα Δίκτυα Επικοινωνιών"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αςφρματα Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυο GSM Δημοςθζνησ Βουγιοφκασ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συςτημάτων

2 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χρήςησ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χρήςησ, η άδεια χρήςησ αναφζρεται ρητώσ.

3 Χρηματοδότηςη Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχθεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» ζχει χρηματοδοτήςει μόνο τη αναδιαμόρφωςη του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικοφσ πόρουσ.

4 Γνκή ηεο δηάιεμεο χζηεκα GSM 900/1800/1900 Υαξαθηεξηζηηθά Αξρηηεθηνληθή Μεηαπνκπέο Έιεγρνο Ιζρχνο Πιαίζηα θαη θαλάιηα Καηαζηάζεηο θαη Σαπηφηεηεο 4

5 Σν ζχζηεκα GSM GSM: Global System for Mobile communications Σν παλεπξσπατθφ ζχζηεκα θπςεινεηδνχο ηειεθσλίαο πνπ ζρεδηάζηεθε εμ αξρήο κε ζηφρν ηελ παξνρή πιήξνπο πεξηαγσγήο (roaming) ζε φιεο ηηο ρψξεο Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ GSM πεξηγξάθεη ηελ ξαδηνδηεπαθή θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο δηεπαθέο δηθηχνπ. 5

6 Ιζηνξία ηνπ GSM Ο CEPT μεθίλεζε λα πξνδηαγξάθεη έλα Δπξσπατθφ ςεθηαθφ πξφηππν ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 900 MHz. Απηφ ην πξφηππν αξγφηεξα έγηλε γλσζηφ σο Global System for Mobile communication (GSM) Γνθηκέο πεδίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Παξίζη γηα λα απνθαζηζηεί πνην ηερλνινγηθφ πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Η επηινγή ήηαλ ην Time Division Multiple Access (TDMA) ή ην Frequency Division Multiple Access (FDMA) Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ΣDMA θαη FDMA επηιέρηεθε γηα ηε κεηάδνζε ηνπ GSM. Πάξνρνη απφ 12 ρψξεο ππέγξαςαλ έλα Memorandum of Understanding (MoU) δεζκεπφκελνη λα ζπζηήζνπλ ην GSM έσο ην Ο CEPT μεθίλεζε λα δεκηνπξγεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ GSM γηα ηε θάζε πινπνίεζεο. Αθφκα 5 ρψξεο ππέγξαςαλ ην MoU Σν ETSI αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ GSM Οη πξνδηαγξαθέο ηεο Φάζεο παγψλνπλ γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα αλαπηχμνπλ εμνπιηζκφ δηθηχνπ. 6

7 Ιζηνξία ηνπ GSM 1991 Σν πξφηππν GSM 1800 αλαθνηλψλεηαη. Έλα ζπκπιήξσκα πξνζηέζεθε ζην MoU επηηξέπνληαο ρψξεο εθηφο CEPT λα ππνγξάςνπλ Οη πξνδηαγξαθέο ηεο Φάζεο 1 νινθιεξψλνληαη. Η πξψηε εκπνξηθή Φάζε 1 ηνπ δηθηχνπ GSM ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. Η πξψηε δηεζλήο ζπκθσλία γηα roaming ηδξχζεθε κεηαμχ Telecom Finland θαη Vodafone ζηε Μεγάιε Βξεηαλία Η Απζηξαιία έγηλε ε πξψηε ε κε Δπξσπατθή ρψξα πνπ ππέγξαςε ην MoU. Σν MoU έρεη ηψξα έλα ζχλνιν απφ 70 ππνγξάθνληεο. Σα GSM δίθηπα μεθηλνχλ ζηελ Ννξβεγία, Απζηξία, Ιξιαλδία, Hong Kong θαη Απζηξαιία. Ο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ GSM θηάλεη ην 1 εθαηνκκχξην. Σν πξψην εκπνξηθφ ζχζηεκα DCS 1800 μεθηλάεη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 1994 Σν MoU έρεη ηψξα πάλσ απφ 100 ππνγξάθνληεο θαιχπηνληαο 60 ρψξεο. Πεξηζζφηεξα GSM δίθηπα μεθηλνχλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλδξνκεηψλ GSM μεπεξλάεη ηα 3 εθαηνκκχξηα. 7

8 Ιζηνξία ηνπ GSM 1995 Η πξνδηαγξαθή γηα ππεξεζίεο Personal Communications Services (PCS) αλαπηχρζεθε ζηηο ΗΠΑ. Απηή ε έθδνζε γηα GSM ιεηηνπξγεί ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 1900 MHz. Η αλάπηπμε ηνπ GSM ζπλερίδεηαη ζηαζεξά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ GSM λα απμάλεηαη κε ξπζκφ αλά κέξα θαη πεξηζζφηεξν. Σνλ Απξίιην ηνπ 1995, ππάξρνπλ 188 κέιε ζην MoU απφ 69 ρψξεο Σα πξψηα GSM 1900 ζπζηήκαηα έγηλαλ δηαζέζηκα. Απηφ ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν PCS ην μεθίλεκα ηνπ 1998 ην MoU έρεη 253 κέιε ζε 100 ρψξεο θαη ππάξρνπλ πάλσ απφ 70 εθαηνκκχξηα GSM ζπλδξνκεηέο παγθνζκίσο. Οη GSM ζπλδξνκεηέο θαηέρνπλ ην 31% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 8

9 Φάζεηο ηνπ GSM Φάζε 1: Μεηάδνζε θσλήο Γηεζλήο πεξηαγσγή Βαζηθέο ππεξεζίεο fax/data Πξνψζεζε θιήζεσλ Short Message Service (SMS) ηε Φάζε 1 πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ciphering θαη Subscriber Identity Module (SIM) cards 9

10 Φάζεηο ηνπ GSM Φάζε 2: Advice of charge Calling line identification Call waiting Call hold Conference calling Closed user groups Additional data communications capabilities Φάζε 2+: Πνιιαπιά πξνθίι ππεξεζίαο (Multiple service profiles) Private numbering plans Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Centrex Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε GSM 1800, GSM 1900 θαη ην πξφηππν DECT 10

11 Βαζηθή Αξρηηεθηνληθή GSM AUC other VLRs U m Base Station Subsystem (BSS) BTS A-bis BSC BTS BTS MS other BSSs A H G D EIR HLR VLR OMC F C B Mobile Services Switching Centre (MSC) other MSCs E PSTN ISDN CSPDN PSPDN BTS: Base Transceiver Station BSC: Base Station Controller HLR: Home Location Register VLR: Visited Location Register OMC: Operation & Maintenance Centre EIR: Equipment Identity Register AUC: Authentication Centre 11

12 Γηεπαθέο GSM Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο GSM δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο πξφηππεο δηεπαθέο. Απηφ επηηξέπεη ζε έλαλ παξνρέα λα αγνξάζεη δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηεπαθέο ηνπ δηθηχνπ είλαη: Um air interface Γηεπαθή A κεηαμχ ηνπ BSC θαη MSC 12

13 Αξρηηεθηνληθή ηνπ GSM NSS BSS 13

14 Αξρηηεθηνληθή ηνπ GSM Απνηειείηαη απφ ηξία ππνζπζηήκαηα: 1. BSS (Base Station Subsystem): Σν Τπνζχζηεκα ηαζκψλ Βάζεο ζπλδέεη ηελ ηεξκαηηθή ζπζθεπή (MS: Mobile Station) κε ην Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ θαη Μεηαγσγήο. Αλαιακβάλεη ηελ εθπνκπή θαη ιήςε ησλ ξαδηνζεκάησλ. 2. NSS (Network & Switching Subsystem): Σν Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ & Μεηαγσγήο ρεηξίδεηαη ηελ κεηαγσγή ησλ θιήζεσλ. Γηαζέηεη κηα ζεηξά απφ βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο κε ζθνπφ ηελ δπλαηφηεηα πεξηαγσγήο. 3. OSS (Operation Support Subsystem): Σν Τπνζχζηεκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγηψλ δηαζπλδέεηαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα απφ ην NSS θαη ην BSS, γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ θφξηνπ θίλεζεο. 14

15 Κηλεηφο ηαζκφο Mobile Station (MS) Ο MS είλαη έλαο θπζηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή GSM (mobile handset). Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: κία θάξηα ζπλδξνκεηή (Subscriber Identity Module - SIM) θαη θηλεηφ εμνπιηζκφ (Mobile Equipment - ME). 15

16 Κηλεηφο ηαζκφο Mobile Station (MS) Σεξκαηηθή πζθεπή (MS: Mobile Station) γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην δίθηπν. Απνηειείηαη απφ ην θηλεηφ ηεξκαηηθφ (mobile terminal) θαη ηελ κνλάδα ηαπηφηεηαο ζπλδξνκεηή (SIM: Subscriber Identity Module). ε αληίζεζε κε άιια δίθηπα, ν ζπλδξνκεηήο GSM είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην θηλεηφ ηεξκαηηθφ, ιφγσ χπαξμεο ηεο θάξηαο SIM. 16

17 Subscriber Identity Module (SIM) H SIM είλαη κία έμππλε θάξηα πνπ θνπβαιάεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα MS. Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξέρσλ ρξήζηε ελφο MS θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. Δπίζεο, απνζεθεχεη πξφζθαηε πιεξνθνξία ζέζεο θαη απνζεθεχεη πξνζσπηθή πιεξνθνξία ηνπ ρξήζηε, φπσο ηειεθσληθφο θαηάινγνο θιήζεσλ. Ιδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ: Μόνιμη αποθήκεςζη ηηρ διεθνήρ ηαςηόηηηαρ ηος ζςνδπομηηή International Mobile Subscriber Identity (IMSI) θαη ηνπ θιεηδηνχ απζεληηθνπνίεζεο (Authentication key - Ki). Ημι-μόνιμη αποθήκεςζη ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, π.ρ. πξφζθαηε θέζη (Location Area Identity - LAI), θιεηδί θξππηνγξάθεζεο (encryption key - Kc) θαη ιίζηεο ηνπ πξνηηκνχκελνπ / απαγνξεπκέλνπ GSM δηθηχσλ. Ηκη-κφληκε απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ρξήζηε, ηειεθσληθφο θαηάινγνο, SMS. πκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο θηλεηηθφηεηαο, π.ρ. απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε, παξαγσγή θιεηδηψλ ciphering, θιπ. Πξνζηαηεχεηαη απφ θσδηθφ PIN. 17

18 Κηλεηφο Δμνπιηζκφο Mobile Equipment (ΜΔ) Σν ME παξέρεη ηελ ξαδηνεπαθή θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν GSM, καδί κε κία δηεπαθή man-machine interface - MMI κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζην ρξήζηε ππεξεζίεο πξφζβαζεο. Ιδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Ραδιοεκπομπή και λήτη και επεξεπγαζία ζήμαηορ Λεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηηο ξαδηνεπαθέο: power control; timing advance; discontinuous transmission (DTX); slow frequency hopping (SFH). Call handling Διεπαθή man-machine interface, display, keypad, speech transducers. Γηεπαθέο κε εμσηεξηθφ εμνπιηζκφ, π.ρ. laptops / palmtops 18

19 Τπνζπζηήκαηα ηαζκνχ Βάζεο Base Station Subsystem (BSS) Απνηειείηαη απφ: ηνπο ηαζκνχο Πνκπνδεθηψλ Βάζεο (BTS: Base Transceiver Stations ή απινχζηεξα ηαζκνχο Βάζεο: BS: Base Stations) πνπ απνηεινχληαη απφ ζπζθεπέο εθπνκπήο/ιήςεο ξαδηνζεκάησλ. ηνπο Διεγθηέο ηαζκψλ Βάζεο (BSC: Base Station Controller) πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο ειέγρνπ δηθηχνπ θαη επεμεξγαζίαο ζήκαηνο. Όινη νη BSCs ζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα MSC. BTS 19

20 Τπνζπζηήκαηα ηαζκνχ Βάζεο Base Station Subsystem (BSS) 20

21 ηαζκφο Πνκπνδεθηψλ Βάζεο Base Transceiver Station (BTS) Σν BTS παξέρεη ηε ξαδηνθάιπςε γηα ην δίθηπν GSM ζε κία θπςέιε. Απνηειείηαη απφ 1-16 πνκπνδέθηεο (TRX) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θεξαηψλ κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζεκάησλ θαη έλα έμππλν ξαδην-modem (FDMA). To BTS είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο ζηε ξαδηνεπαθή (δηακφξθσζε, θσδηθνπνίεζε), θαζψο επίζεο θαη ην έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεκάησλ. Κάζε TRX κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην πνιχ 8 MSs (TDMA). Δπηθνηλσλεί κε ηνπο MS κέζσ ηεο ξαδηνεπαθήο θαη κε ην BSC (Base Station Controller) κέζσ ηεο δηεπαθήο A-bis. ην BSC ζηέιλεη ηφζν ηηο θιήζεηο φζν θαη ζήκαηα ειέγρνπ πξνο ην NSS θαη ην OMS. 21

22 ηαζκφο Πνκπνδεθηψλ Βάζεο Base Transceiver Station (BTS) Ιδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ: Κεξαίεο (κε diversity) Πνκπνδέθηεο θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ Οδεγίεο γηα ηελ εθπνκπή TDMA ρξνλνζρηζκέο ζην MS Τινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ξαδηνεθπνκπψλ: slow frequency hopping (SFH); discontinuous transmission (DTX); ciphering θαη power control. 22

23 Διεγθηήο ηαζκψλ Βάζεο Base Station Controller (BSC) Σν BSC είλαη έλαο κηθξφο κεηαγσγέαο κε εκπινπηηζκέλε επεμεξγαζηηθή ηθαλφηεηα. Λεηηνπξγεί σο έλαο ηνπηθφο ζπγθεληξσηήο θίλεζεο θαη παξέρεη ηνπηθή ελαιιαγή γηα ην θαηλφκελν ηεο κεηαγσγήο κεηαμχ δηαθφξσλ BTSs. Γηαρεηξίδεηαη ην ξαδηνθαλάιη θαη αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν κίαο πιεζψξαο ξαδηνιεηηνπξγηψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε δεχμε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Διέγρεη ηηο κεηαπνκπέο κεηαμχ γεηηνληθψλ θπςειψλ, αλ βέβαηα απηέο είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ηζρχνο ηφζν ησλ MSs φζν θαη ησλ TRXs απφ ηα BTS πνπ ειέγρεη, γηα ειαρηζηνπνίεζε παξεκβνιψλ. Δπηθνηλσλεί κε ηνλ Transcoder (TC) κέζσ ηεο δηεπαθήο A-ter. 23

24 Διεγθηήο ηαζκψλ Βάζεο Base Station Controller (BSC) Οη επζχλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Σςνηονιζμόρ και έλεγσορ ενόρ απιθμού BTSs Σςγκένηπυζη κίνηζηρ Υακεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγίεο ελαιιαγήο (switching) Γηεπαθή δηαρείξηζεο δηθηχνπ ζε φια ηα ξαδηνζηνηρεία Γηαρείξηζε ξαδηνθαλαιηψλ Μεηαπομπή μεηαξύ BTSs ενηόρ ηος ίδιος domain Πξνγξακκαηηζκφ ελφο αηηήκαηνο αλαδήηεζεο (paging) Γηαβηβάδνληαο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο, π.ρ. LAI (Location Area Identity) ζηνπο BTSs γηα ηελ εθπνκπή πξνψζεζεο εηξά αλακνλήο Έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ξαδηνεθπνκπψλ: slow frequency hopping (SFH); discontinuous transmission (DTX); ciphering θαη power control Υπηπεζία διακυδίκεςζηρ (transcoding), αλλαγή ηος πςθμού ηηρ παδιοεπαθήρ, π.σ. μεηαηπέπονηαρ ηη θυνή από 13 kbit/s ζε 64 kbit/s 24

25 Transcoder (TC) Ο Transcoder (TC) κεηαηξέπεη ην αξρηθφ ζήκα θσλήο ησλ 64kbps θαη δηάθνξα κελχκαηα δηαρείξηζεο (O&M alarms) ζε θσδηθνπνηεκέλν ζήκα θσλήο ησλ 13kbps θαη 3kbps (O&M alarms). Βέβαηα κφλν ε πιεξνθνξία ηεο θσλήο (13kbps) κεηαδίδεηαη ζηε ξαδην-επαθή. Σα ππφινηπα 3kbps πξννξίδνληαη απφ ην OMS ζην BTS πεξλψληαο απφ ηνλ Transcoder. Η ιεηηνπξγία απηή απαηηείηαη γηα ηελ πςειή θαζκαηηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 25

26 Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ & Μεηαγσγήο Network & Switching Subsystem (NSS) Απνηειείηαη απφ: To Κέληξν Μεηαγσγήο Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ (MSC: Mobile Services Switching Center) είλαη ην θχξην ζηνηρείν ηνπ NSS. Γηεθπεξαηψλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κεηαγσγήο ηνπ δηθηχνπ. Δίλαη ππεχζπλν γηα λα παξέρεη δηαζχλδεζε κε άιια δίθηπα. Σν Μεηξψν Δληφπησλ πλδξνκεηψλ (ΗLR: Home Location Register) είλαη ε βάζε πνπ απνζεθεχεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή εμππεξέηεζεο ηνπ MSC, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη κε ην ζπκβφιαην ηνπο. Δπίζεο πεξηέρεη ηελ πην πξφζθαηε ζέζε ηνπ ζπλδξνκεηή. 26

27 Κέληξν Μεηαγσγήο Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ Mobile Switching Centre (MSC) To MSC είλαη έλαο ISDN κεηαγσγέαο κε εκπινπηηζκέλε επεμεξγαζηηθή ηθαλφηεηα. Σν MSC αλαιακβάλεη έλα πιήζνο απφ BSCs. Δίλαη ππεχζπλν γηα ην ρεηξηζκφ κηαο θιήζεο (call handling) ελφο ζπλδξνκεηή κέζα ζην δηθφ ηνπ domain. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή εγγξαθψλ γηα ρξέσζε θιήζεσλ (call charging records). Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ MSC πεξηιακβάλνπλ: Έλεγσορ κλήζηρ Παξαγσγή εγγξαθψλ γηα ρξέσζε θιήζεσλ πκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο εθηέιεζεο Ενδο-BSC και ενδο-msc μεηαγυγέρ Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηέο νληφηεηεο, νη θηλεηέο ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ κεηαγσγήο θαη ν θαηαρσξεηήο Visitor Location Register (VLR) είλαη πινπνηεκέλα σο κία MSC/VLR κνλάδα. 27

28 Τπνζχζηεκα Γηθηχνπ θαη Μεηαγσγήο Network & Switching Subsystem (ΝSS) Σν Μεηξψν Δπηζθεπηψλ πλδξνκεηψλ (VLR: Visitor Location Register) είλαη κία βάζε πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα έλαλ ζπλδξνκεηή πνπ επηζθέπηεηαη ην MSC. πγθεθξηκέλα φηαλ έλαο επηζθέπηεο εκθαληζηεί ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ MSC ην ΝSS θξνληίδεη λα ελεκεξψζεη ην VLR ηνπ απφ ην νηθείν HLR ηνπ ζπλδξνκεηή. Έηζη γηα φζν δηάζηεκα παξακείλεη ν επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ MSC κπνξεί λα εμππεξεηείηαη, ρσξίο θάζε θνξά λα ρξεηάδεηαη λα αληιείηαη πιεξνθνξία απφ ην νηθείν ηνπ NSS. To Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Σαπηφηεηαο (AuC: Authentication Center) είλαη έλα ζχζηεκα απαξαίηεην γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο θαη θξππηνγξάθεζε. 28

29 Μεηξψν Οηθείσλ πλδξνκεηψλ Home Location Register (ΗLR) O HLR είλαη ε πξσηαξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλεηψλ ζπλδξνκεηψλ. Σν GSM δίθηπν κπνξεί λα πεξηέρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο HLR αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ. Γχν εηδψλ δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηνλ HLR. Σα κφληκα (ζηαηηθά) δεδνκέλα φισλ ησλ ζπλδξνκεηψλ, πνπ αλήθνπλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, φπσο ην IMSI θάζε ρξήζηε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ απφ ην δεκφζην δίθηπν, ην θιεηδί απζεληηθφηεηαο (authentication key), θαζψο θαη νη επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ν ζπλδξνκεηήο επηηξέπεηαη λα έρεη πξφζβαζε. πλεπψο παξέρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο γηα ηελ πεξηαγσγή (roaming) θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνο ν ζπλδξνκεηήο. 29

30 Μεηξψν Οηθείσλ πλδξνκεηψλ Home Location Register (ΗLR) Σα πξνζσξηλά (δπλακηθά) δεδνκέλα, φπσο έλα κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ζέζεο θαη εηδηθφηεξα ε δηεχζπλζε ηνπ ηξέρνληνο VLR, πνπ απηή ηε ζηηγκή εμππεξεηεί ηνλ εθάζηνηε ζπλδξνκεηή πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ HLR ν αξηζκφο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη νη θιήζεηο (εάλ ν ζπλδξνκεηήο έρεη επηιέμεη ηελ πξνψζεζε θιήζεσλ) θαζψο θαη κεξηθέο πξνζσξηλέο παξάκεηξνη γηα πηζηνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε (ciphering). 30

31 Μεηξψν Δπηζθεπηψλ πλδξνκεηψλ Visitor Location Register (VLR) O VLR είλαη κία βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη δπλακηθή πιεξνθνξία γηα φιεο ηηο θηλεηέο κνλάδεο, πνπ είλαη επί ηνπ παξφληνο ηνπνζεηεκέλεο ζηελ MSC πεξηνρή. Κάζε MSC έρεη έηζη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ VLR. Μφιηο ην θηλεηφ κεηαθεξζεί ζε κία λέα MSC πεξηνρή, ν VLR ηνπ λένπ MSC ζα δεηήζεη δεδνκέλα γηα ην θηλεηφ απφ ηνλ HLR. Ωο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ν HLR ζα απνζεθεχζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ VLR, φπνπ ην θηλεηφ ζα θαηαρσξεζεί. Ο VLR έρεη φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα εγθαηάζηαζε θιήζεο, κεηψλνληαο ηελ θίλεζε δεδνκέλσλ ζηνλ HLR. O VLR πεξηέρεη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηε ζέζε ηνπ θηλεηνχ κέζα ζηελ MSC πεξηνρή. 31

32 Μεηξψν Δπηζθεπηψλ πλδξνκεηψλ Visitor Location Register (VLR) O VLR κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα θαηαλεκεκέλν αληίγξαθν ηνπ HLR, κε ηα ίδηα απνζεθεπκέλα κφληκα δεδνκέλα, αιιά ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα πξνζσξηλά δεδνκέλα (π.ρ. TMSI αληί ηνπ IMSI). Ο HLR παξέρεη ζην GMSC ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ην ζπλδξνκεηή, φηαλ εηζέξρεηαη κία θιήζε απφ ην δεκφζην δίθηπν. Απφ ηελ άιιε, ν VLR εμππεξεηεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, παξέρνληαο ζην host (G)MSC ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ην ζπλδξνκεηή, φηαλ εηζέξρεηαη κία θιήζε απφ έλα θηλεηφ ζηαζκφ. 32

33 Μεηξψν Αλαγλψξηζεο πζθεπήο Equipment Identity Register (EIR) ηε βάζε απηή θαηαρσξνχληαη φινη νη ζεηξηαθνί αξηζκνί (serial numbers) ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο είηε είλαη θιεκκέλεο είηε, ιφγσ ειαηησκαηηθνχ hardware, δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν. Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θηλεηνχ (ΙΜΔΙ) θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή (ΙMSI). Ο αξηζκφο IMEI δελ είλαη κφλν ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θηλεηνχ ζηαζκνχ, αιιά θαη ν αξηζκφο πνπ θαλεξψλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηε ρψξα παξαγσγήο θαη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο (type approval). Μέζσ ηνπ EIR κπνξνχλ λα απαγνξεπηνχλ θιήζεηο π.ρ. απφ θιεκκέλεο ζπζθεπέο ή απφ ζπζθεπέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο. 33

34 Πχιε Μεηαγσγήο Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ Gateway Mobile Switching Center (GMSC) To GMSC απνηειεί ηε δηεπαθή κεηαμχ ηνπ GSM θπςεισηνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (PSTN/ISDN). Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ απφ ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζε έλα κεκνλσκέλν θηλεηφ ζηαζκφ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζκψλ βάζεο (BSS). Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα GMSC s. Μία θχξηα δηαθνξά κεηαμχ GMSC θαη MSC είλαη φηη ην MSC δε ζρεηίδεηαη κε θάπνην νηθείν θαηαρσξεηή ζέζεο (HLR). Πιένλ θάζε MSC κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν GMSC. 34

35 Κέληξν Απζεληηθνπνίεζεο Authentication Centre (AUC) To AUC είλαη έλα θνκκάηη ηνπ HLR. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζηαηεπφκελε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί έλα αληίγξαθν ελφο κπζηηθνχ θιεηδηνχ (authentication key), ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν θαη ζηελ θάξηα SIM ηνπ θάζε ζπλδξνκεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πηζηνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε πάλσ ζην ξαδηνδίαπιν. Σν AUC παξέρεη πξφζζεηε αζθάιεηα ελάληηα ζηηο θαθφβνπιεο ρξήζεηο. 35

36 Τπνζχζηεκα Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγηψλ Operation Support Subsystem (ΟSS) Απνηειείηαη απφ: Σν Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη Τπνζηήξημεο (OMC: Operation and Maintenance Center) είλαη έλα κεραλνγξαθεκέλν θέληξν παξαθνινχζεζεο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην MSC θαη ην BSC κε δηεπαθή X.25. Παξαθνινπζνχληαη θαη ειέγρνληαη πνιιέο παξάκεηξνη ηνπ δηθηχνπ. Μπνξεί λα ζπλππάξμνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο OMC αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Σν Κέληξν Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (NMC: Network Management Center) είλαη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ. Έλα θέληξν ρξεηάδεηαη γηα ην δίθηπν γηα λα ειέγρνληαη ηα πθηζηάκελα OMC. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ζην φηη ην NMC επηθεληξψλεηαη ζηα long-term δεηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ελψ ην OMC ζηα short-term. 36

37 Μεηαπνκπή (Handover) Μεηαπνκπή ζην GSM κπνξεί λα ζπκβεί γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο Λφγσ ρακειήο ιακβαλφκελεο ηζρχνο ή ρακειήο πνηφηεηαο ηεο δεχμεο Λφγσ πνιχ κεγάιεο απφζηαζεο ηνπ MS απφ ηνλ BTS. Λφγσ πςειήο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο θαη έιιεηςεο ξαδηνπφξσλ ζε κηα θπςέιε. Λφγσ απφθαζεο απφ ην OMC π.ρ. γηα ιεηηνπξγίεο ζπληήξεζεο ζηελ θπςέιε πνπ εμππεξεηεί ηνλ MS. 37

38 Μεηαπνκπή (Handover) 1: Αλαθνξά κέηξεζεο ζήκαηνο, 2: έλαξμε κεηαπνκπήο, 3: Μήλπκα αίηεζεο γηα κεηαπνκπή, 4: Αίηεζε απνζηνιήο δεδνκέλσλ παιαηήο δεχμεο, 5: Αληαπφθξηζε θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ, 6: Πξνψζεζε δεδνκέλσλ, 7: Δγθαηάζηαζε δεχμεο, 8: Γηαθνπή παιαηάο δεχμεο θαη απειεπζέξσζε αληίζηνηρσλ πφξσλ. 38

39 Μεηαπνκπή (Handover) 39

40 Δίδε Μεηαπνκπψλ 1 40

41 Αλαδήηεζε (Paging) Η αλαδήηεζε (Paging) είλαη κία δηαδηθαζία επξπεθπνκπήο ελφο κελχκαηνο ην νπνίν εηδνπνηεί έλα θηλεηφ λα πάξεη κία δξάζε, π.ρ. αλ ππάξρεη κία εηζεξρφκελε θιήζε. Αλ ην ζχζηεκα δε γλσξίδεη ηελ αθξηβή θπςέιε πνπ βξίζθεηαη ην θηλεηφ, πξέπεη λα θάλεη αλαδήηεζε ζε έλα πιήζνο θπςειψλ. Μία αθξαία πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα αλαιάβεη ηελ αλαδήηεζε ζε φιε ηελ θαιππηφκελε πεξηνρή ελφο θπςεισηνχ ζπζηήκαηνο θάζε θνξά πνπ ην θηλεηφ πξέπεη λα εηδνπνηεζεί. Δληνχηνηο, απηφ ζα ήηαλ ζπαηάιε ζε ζεκαηνδνζία, ρσξεηηθφηεηα, θιπ. Σν πξφβιεκα ιχλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πεξηνρψλ εληνπηζκνχ (location areas) θαη ελεκέξσζεο ζέζεο (location updating). 41

42 Πεξηνρή Δληνπηζκνχ Location Area LA Μέζα ζε κηα LA, έλαο MS κπνξεί ειεχζεξα λα θηλείηαη ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη γηα ηε ζέζε ηνπ ην MSC/VLR πνπ ειέγρεη ηελ πεξηνρή. Μία LA πεξηνρή είλαη, επίζεο, ε πεξηνρή φπνπ έλα κήλπκα αλαδήηεζεο (paging) ζα κεηαδνζεί έηζη, ψζηε λα βξεζεί ν MS. Η LA κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θπςέιεο θαη λα εμαξηάηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα BSC, αιιά είλαη πάληα ζπζρεηηζκέλε κε έλα θαη κφλν έλα MSC/VLR. 42

43 GSM Πεξηνρέο Γηθηχνπ Public Land Mobile Network (PLMN) MSC / VLR Area Location Area Cell 43

44 Πεξηνρέο Γηθηχνπ GSM Public Land Mobile Network (PLMN) Η πεξηνρή πνπ εμππεξεηεί έλαο πάξνρνο, π.ρ. Vodafone / Cosmote, θιπ. MSC / VLR Area Έλα group απφ Location Areas ην νπνίν εμππεξεηείηαη απφ έλα MSC / VLR, δειαδή, φιεο νη θπςέιεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ ην MSC / VLR Location Area (LA) Έλα group απφ θπςέιεο κέζα ζε κία πεξηνρή MSC/VLR πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ ηε δηθή ηεο Location Area Identity (LAI) Cell Αλαγλσξηζκέλε απφ ην δηθφ ηεο Cell Global Identity αξηζκφ (CGI) ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κία πεξηνρή θάιπςεο ελφο ζηαζκνχ βάζεο. 44

45 Δλεκέξσζε Θέζεο Location Update Η ελεκέξσζε ζέζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειαηηψζεη ηελ πεξηνρή φπνπ ε αλαδήηεζε πξέπεη λα γίλεη ζε έλα θπςεισηφ ζχζηεκα. Η πεξηνρή θάιπςεο δηαηξείηαη ζε έλα πιήζνο location areas. Όιεο νη θπςέιεο εθπέκπνπλ ηελ ηαπηφηεηα γηα θάζε Location Area (LAI). Κάζε θνξά πνπ έλαο θηλεηφο ζηαζκφο παξαηεξεί πσο κπνξεί λα θηλεζεί ζε κία θαηλνχξηα location area πιεξνθνξεί ην δίθηπν θάλνληαο κία ελεκέξσζε ζέζεο (location update). Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δίθηπν λα εθηειέζεη αλαδεηήζεηο ζε κία κηθξφηεξε πεξηνρή. ε κία αθξαία πεξίπησζε, θάζε θπςέιε κπνξεί λα είλαη κία πεξηνρή εληνπηζκνχ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα μέξεη κε πνιχ αθξίβεηα πνχ βξηζθφηαλ ην θηλεηφ, αιιά κε ηε ζπαηάιε κίαο πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίαο αλαδήηεζεο. Ωο ζπκβηβαζκφο, νη πεξηνρέο εληνπηζκνχ θαζνξίδνληαη σο έλα group θπςειψλ. 45

46 Δλεκέξσζε Θέζεο Location Update Ο MS αληρλεχεη φηη έρεη εηζέιζεη ζε κία θαηλνχξηα πεξηνρή εληνπηζκνχ (location area) ζπγθξίλνληαο ηελ ηειεπηαία γλσζηή LA (απνζεθεπκέλε ζηε λ θάξηα SIM) κε ηελ πιεξνθνξία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ ηνπηθή θπςέιε. Ο MS έρεη πξφζβαζε ζε έλα ξαδηνθαλάιη θαη αηηείηαη ελεκέξσζε ζέζεο. Αλ ην εμππεξεηνχκελν MSC/VLR είλαη ακεηάβιεην, ην δίθηπν κπνξεί ακέζσο λα θάλεη απζεληηθνπνίεζε ην MS θαη λα πιεξνθνξήζεη ηελ αιιαγή ηνπ LA. Αλ ην MS έρεη κεηαθηλεζεί εθηφο MSC/VLR, ην MSC/VLR απεπζχλεη έλα κήλπκα ζην HLR. Σν HLR πιεξνθνξεί γηα ηε λέα ζέζε (VLR) θαη θαηεβάδεη ηηο παξακέηξνπο αζθάιεηαο γηα λα επηηξέςνπλ ζην δίθηπν ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπ θηλεηνχ, θαη επίζεο πεξλάεη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζην λέν VLR θαη ελεκεξψλεη ην παιηφ VLR γηα λα ζβήζεη ηηο εγγξαθέο ηνπ. 46

47 Δλεκέξσζε Θέζεο Location Update 47

48 Αθνινπζία Δλεκέξσζεο Θέζεο MS to NEW MSC (via BSS) New MSC to NEW VLR New VLR to HLR HLR to OLD VLR OLD VLR to HLR HLR to NEW VLR NEW VLR to HLR HLR to NEW VLR NEW VLR to NEW MSC NEW VLR to MS location updating request update location area update location cancel location cancel location ACK insert subscriber data insert subscriber data ACK update location ACK update location area ACK location updating accept ACK = acknowledge 48

49 Έιεγρνο Ιζρχνο Έλα θηλεηφ εθπέκπεη κε κέζε ηζρχ 250mW Γηα ρξήζε πιήξνπο ξπζκνχ ε κέγηζηε ηζρχο είλαη 8 θνξέο κεγαιχηεξε, δειαδή: 2W Η ηζρχο εθπνκπήο ηνπ θηλεηνχ ξπζκίδεηαη ζε κηα πεξηνρή 30dB κε βήκαηα ησλ 2dB Γηα εμνηθνλφκεζε ηζρχνο ν πνκπφο δελ ηξνθνδνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξνλνζρηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο ρξήζηεο (θαηάζηαζε idle). Κιάζ ε GSM GSM 1800 PCC 1900 Ολνκαζηηθή Μέγηζηε Ιζρχο Δμφδνπ 1 1 W (30 dbm) 1 W (30 dbm) 2 8 W (39 dbm) 0,25 W (24 dbm) 0,25 W (24 dbm) 3 5 W (37 dbm) 4 W (36 dbm) 2 W (33 dbm) 4 2 W (33 dbm) 5 0,8 W (29 49

50 Δχξνο πρλνηήησλ ζην GSM GSM 1900 Tx Rx f(mhz)

51 Δχξνο πρλνηήησλ ζην GSM 51

52 Υαξαθηεξηζηηθά GSM Modulation GMSK Transmit Frequency Bands Base Stations MHz Mobile Stations MHz Duplex Separation 45 MHz RF Carrier Spacing 200 khz Total RF Duplex Channels 124 Maximum Base Station erp (W) 300 Nominal Mobile Station Transmit Power peak / average (W) 20 / / / / 0.25 Cell Radius (km) min / max 0.5 / 35 Access Method Traffic Channels / carrier TDMA 8 Channel Coding rate one half convolutional code with interleaving and error detection Control Channel Structure Common control channel Associated control channel Αζχξκαηα Γίθηπα Broadcast Δπηθνηλσληψλ control channel yes fast and slow yes 52

53 FDMA (Frequency Division Multiple Access) 53

54 TDMA (Time Division Multiple Access) 54

55 FDMA & TDMA ην GSM ε θάζε δψλε ησλ 25 MHz δηαηξείηαη ζε 124 θέξνπζεο ζπρλφηεηεο ζην ζρήκα ηνπ FDMA, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 200 khz. Καλνληθά ε δψλε ησλ 25 MHz κπνξεί λα µαο δψζεη 125 θέξνπζεο ζπρλφηεηεο αιιά ε πξψηε θέξνπζα ρξεζηκνπνηείηαη σο δψλε θχιαμεο (guard band) αλάκεζα ζην GSM θαη ζε άιιεο αζχξκαηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο Σν πξψην δεπγάξη ησλ θεξνπζψλ ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε είλαη νη ζπρλφηεηεο 890,2 MHz θαη 935,2 MHz, έρνληαο απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 45 MHz. Κάζε θπςέιε ηνπ δηθηχνπ GSM κπνξεί λα έρεη απφ 1 κέρξη 15 δεπγάξηα ζπρλνηήησλ θαη θάζε θέξνπζα ζπρλφηεηα πνιππιέθεηαη ζην ρξφλν ζε 8 ρξνλνζρηζκέο (time slots). Η ρξνλνζρηζκή είλαη νπζηαζηηθά ε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ ζην TDMA θαη δηαξθεί 0,577 ms. 8 ζπλερφκελεο ρξνλνζρηζκέο ζρεκαηίδνπλ έλα πιαίζην TDMA πνπ έρεη δηάξθεηα 4,615 ms. 55

56 Βαζηθή Γνκή TDMA πιαηζίνπ, ρξνλνζρηζκήο θαη ξηπήο 56

57 Πεξηγξαθή Ρηπήο 57

58 Σα πιαίζηα ηνπ GSM 58

59 Ιεξαξρηθή Γνκή Πιαηζίνπ TDMA Η αλψηεξε ηεξαξρηθά δνκή κεηά ην TDMA frame είλαη ην multiframe. Απηφ δνκείηαη κε δχν ηξφπνπο Δίηε (γηα Dedicated Channels) παίξλνπκε 26 TDMA frames θαη ζρεκαηίδνπκε έλα multiframe δηάξθεηαο 120 ms. Η ηηκή ησλ 120msec, σο πνιιαπιάζην ησλ 20msec, επηιέρζεθε ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζπγρξνληζκφο κε δίθηπα ISDN. Δίηε (γηα Common Channels) παίξλνπκε 51 ΣDMA frames θαη ζρεκαηίδνπκε multiframe ησλ 235 ms. 59

60 Ιεξαξρηθή Γνκή Πιαηζίνπ TDMA Έλα superframe είλαη δηάξθεηαο 6.12 ms θαη απνηειείηαη απφ 1326 TDMA frames, δειαδή είηε 51 multiframes ησλ 26 frames ην θαζέλα είηε 26 multiframes ησλ 51 frames ην θαζέλα. Σέινο, ππάξρεη ην hyperframe, πνπ απνηειείηαη απφ 2048 superframes θαη έρεη πεξίνδν επαλάιεςεο 3 h 28 min 53 sec 760 ms. Δίλαη ε κηθξφηεξε πεξίνδνο επαλάιεςεο γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ην ζρήκα κεηαπήδεζεο ζπρλφηεηαο. Γεληθά φια ηα επίπεδα ηεξάξρεζεο είλαη κεηξεηέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ρξεζηψλ θαη ηεο ζεκαηνδνζίαο ζην TRX, θαζψο επίζεο ηεο θξππηνγξάθεζεο ζηε ξαδηνεπαθή. 60

61 πλδπαζκφο FDD θαη TDD πλδπαζκφο FDD θαη TDD Γηα ιφγνπο επθνιίαο, ζην GSM ε δηαθνξά ρξφλνπ κεηαμχ εθπνκπήο θαη ιήςεο είλαη ηξεηο ρξνλνζρηζκέο. Η αξίζκεζε ησλ ρξνλνζρηζκψλ ηφζν γηα ηνλ BTS φζν θαη γηα ηνλ MS παξακέλεη αθξηβψο ε ίδηα ζαλ θαη νη δχν λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ίδηα ρξνλνζρηζκή ηαπηφρξνλα. 61

62 Γνκή Πνκπνδέθηε GSM 62

63 Κσδηθνπνίεζε Πεγήο (Φσλήο) 63

64 Φπζηθά Καλάιηα Κάζε ρξνλνζρηζκή νλνκάδεηαη θπζηθφ θαλάιη 8 θπζηθά θαλάιηα ζε θάζε ζπρλφηεηα Σα θπζηθά θαλάιηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε θσλήο, δεδνκέλσλ θαη ζεκαηνδνζίαο 64

65 Λνγηθά Καλάιηα Κάζε έλα απφ ηα ινγηθά θαλάιηα κεηαθέξεη πιεξνθνξία πξνο θαη απφ ην MS δηακνξθσκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην MS λα θαηαιαβαίλεη ηε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ bits ζε θάζε κήλπκα. 65

66 Καλάιηα Διέγρνπ Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ζχλδεζε ηνπ MS κε έλαλ BTS. Η ζπρλφηεηα ηνπ BCCH πεξηέρεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ην MS, φπσο ηαπηφηεηα πεξηνρήο, πιεξνθνξία ζπγρξνληζκνχ θαη ηαπηφηεηα δηθηχνπ 66

67 Καλάιηα Διέγρνπ Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θάλεη ή λα δερζεί κία θιήζε ν ζπλδξνκεηήο. 67

68 Καλάιηα Διέγρνπ Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θιήζεο κεηαμχ MS θαη BSS. 68

69 Καλάιηα Κίλεζεο Υξεζηκνπνηνχληαη αθνχ νινθιεξσζεί ην call set-up θαη γηα λα ζπληνληζηεί ην MS ζε έλα θαλάιη θίλεζεο. Σχπνη Καλαιηψλ Κίλεζεο (TCH): Πιήξνπο Ρπζκνχ (Full Rate) Μηζνχ Ρπζκνχ (Half Rate) 13kbits/s 6,5kbits/s 1 TCH 2 half rate ρξεζηκνπνηνχλ 1 TCH Γηπιαζηαζκφο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θπςέιεο 69

70 Καλάιηα Ρηπήο 70

71 Γηαδηθαζία Αλαδήηεζεο (Paging) 71

72 Γηαδηθαζία Αλαδήηεζεο (Paging) 72

73 Δηζεξρφκελε Κιήζε Incoming Call Μία εηζεξρφκελε θιήζε παξνπζηάδεηαη ζηελ πχιε MSC (GMSC), πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θφκβν αλάθξηζεο (Interrogating Node ΙΝ). Ο θφκβνο IN θαζνξίδεη ην HLR απφ ηνλ αξηζκφ Mobile Subscriber ISDN θαη αηηείηαη πιεξνθνξία δξνκνιφγεζεο απφ ην HLR πξνο ην MSC/VLR φπνπ ην θηλεηφ είρε ηειεπηαία εκθαληζηεί. Σν MSC/VLR αλαδεηεί ην θηλεηφ θαη αλ είλαη ζε αθηίλα δξάζεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλαδήηεζε θαη αηηείηαη έλα ξαδηνθαλάιη. Σν MSC/VLR απζεληηθνπνηεί ην MS θαη εθαξκφδεη ηελ θξππηνγξάθεζε. Ο θνκηζηήο είλαη ηψξα εγθαηεζηεκέλνο θαη ην ζήκα εηδνπνίεζεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ζην θηλεηφ. Απηφ πξνυπνζέηεη θακία ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία, φπσο call forwarding, θιπ. 73

74 Δηζεξρφκελε Κιήζε Incoming Call 74

75 Δηζεξρφκελε Κιήζε Incoming Call 75

76 Δηζεξρφκελε Κιήζε Incoming Call 76

77 Δμεξρφκελε Κιήζε Outgoing Call Μία εμεξρφκελε θιήζε μεθηλάεη φηαλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί έλαλ αξηζκφ θαη παηάεη ην θνπκπί απνζηνιή. Σν MS ηφηε αηηείηαη έλα ξαδηνθαλάιη. Σν ηνπηθφ MSC/VLR απζεληηθνπνηεί ην MS θαη εγθαζηζηά έλα ξαδηνθαλάιη κε θξππηνγξαθία. Η θιήζε ηφηε δξνκνινγείηαη ζε ζρέζε κε ην πιεθηξνινγνχκελν λνχκεξν θαη ην MSC/VLR δηαηεξεί ηηο εγγξαθέο θφζηνπο (charging records). 77

78 Δμεξρφκελε Κιήζε Outgoing Call 78

79 Δμεξρφκελε Κιήζε Outgoing Call 79

80 Κιήζε πξνο έλα MS 1. Σν MSC/VLR γλσξίδεη ζε πνην LA ην MS βξίζθεηαη. Έλα κήλπκα αλαδήηεζεο ζηέιλεηαη ζην BSC πνπ ειέγρεη ην LA. 2. Σν BSC δηαλέκεη ην κήλπκα αλαδήηεζεο ζην BTS ηνπ επηζπκεηνχ LA. Σν BTS εθπέκπεη έλα κήλπκα κέζσ ηεο δηεπαθήο ηνπ αέξα ρξεζηκνπνηψληαο ην PCH (paging channel). 3. Όηαλ ην MS αληρλεχζεη ην PCH ηαπηνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ζηέιλεη έλα αίηεκα γηα θαλάιη ζεκαηνδνζίαο ρξεζηκνπνηψληαο ην RACH. 4. Σν BSC ρξεζηκνπνηεί ην AGCH γηα λα πιεξνθνξήζεη ην MS γηα πνην θαλάιη ζεκαηνδνζίαο λα ρξεζηκνπνηήζεη (SDCCH θαη SACCH). 5. Σα SDCCH θαη SACCH ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θιήζεο. Έλα TCH εθρσξείηαη θαη έλα SDCCH ειεπζεξψλεηαη. 6. To MS θαη ν BTS κεηάγεη ζηελ ηαπηνπνηεκέλε ζπρλφηεηα θαη ρξνλνζρηζκή ηνπ TCH. Αλ ν ζπλδξνκεηήο απαληήζεη ε ζχλδεζε εγθαζίζηαηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα απνζηαιζνχλ ιεθζνχλ απφ ην MS ρξεζηκνπνηψληαο ην SACCH. 80

81 Key terms Η ηεξκαηηθή ζπζθεπή (MS) κπνξεί λα έρεη ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: Idle: MS είλαη ON αιιά θακία θιήζε ζε εμέιημε Active: MS είλαη ON θαη θιήζε ζε εμέιημε Detached: MS είλαη OFF 81

82 Key terms 82

83 Idle Mode Η επηινγή θπςέιεο γίλεηαη φηαλ ην θηλεηφ είλαη ζε ιεηηνπξγία ON: Σν θηλεηφ ζαξψλεη φια ηα θαλάιηα ζπρλνηήησλ θαη ππνινγίδεη ηε κέζε ηηκή γηα ην θαζέλα. πληνλίδεηαη ζην δπλαηφηεξν ζήκα θαη θαζνξίδεη αλ είλαη BCCH. Αλ λαη, ηφηε δηαβάδεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ. Αλ φρη, ζπληνλίδεηαη ζην δεχηεξν δπλαηφηεξν θαλάιη θ.ν.θ. κέρξη λα βξεζεί έγθπξν θαλάιη. Πξναηξεηηθά, ην θηλεηφ κπνξεί λα δηαζέηεη κλήκε έγθπξσλ θαλαιηψλ BCCH. Άξα ςάρλεη κφλν απηά ηα θέξνληα, αιιηψο εθηειείηαη ε δηαδηθαζία 1. Αλ δε βξεη έγθπξα BCCH, αιιά θαλάιη πνπ αλήθεη ζε άιιν GSM δίθηπν ηφηε εκθαλίδεη ην κήλπκα «Δπείγνπζεο θιήζεηο κφλν» (Emergency calls only). Αλ δε βξεη έγθπξα BCCH θαη νχηε άιιν θαλάιη πνπ αλήθεη ζε άιιν GSM δίθηπν, ηφηε εκθαλίδεη ην κήλπκα «Δθηφο δηθηχνπ» (No Network). 83

84 Active Mode Καηά ηε δηάξθεηα θιήζεο ην θηλεηφ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα (κέζσ SACCH) πφζν ηζρπξφ είλαη ην ζήκα απφ ηα BTSs. Ιζρχο ζήκαηνο θαη πνηφηεηα κεηξψληαη ζην BTS πνπ θαηέρεη ην MS. Οη κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην BSC γηα λα πάξεη γξήγνξεο απνθάζεηο γηα ηηο θπςέιεο ζε πεξίπησζε δηαπνκπήο. Μεηξήζεηο ζε γεηηνληθέο θπςέιεο θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεο γίλνληαη φηαλ ην θηλεηφ είλαη ζε θαηάζηαζε Idle. 84

85 Σαπηφηεηεο Γηθηχνπ GSM Δίλαη αξηζκνί ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ην GSM γηα λα εληνπίζεη έλαλ ζπλδξνκεηή φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κία θιήζε πξνο απηφλ. Σν δίθηπν βαζίδεηαη ζε απηέο ηηο κνλαδηθέο θαη ζσζηέο ηαπηφηεηεο γηα λα δξνκνινγήζεη ηηο θιήζεηο. Σαπηφηεηεο πλδξνκεηψλ Mobile Station ISDN number (MSISDN) International Mobile Subscriber Identity (IMSI) Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI) Σαπηφηεηεο Δμνπιηζκνχ International Mobile Equipment Identity (IMEI) International Mobile Equipment Identity and Software Version number (IMEISV) Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Mobile Station Roaming Number (MSRN) Location Area Identity (LAI) Cell Global Identity (CGI) Base Station Identity Code (BSIC) Location Number (LN) Αζχξκαηα Γίθηπα Regional Δπηθνηλσληψλ Subscription Zone Identity (RSZI) 85

86 Σαπηφηεηεο πλδξνκεηψλ Mobile Station ISDN number (MSIDSN): Πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά ηνλ ζπλδξνκεηή θαη είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ γλσξίδεη ν ζπλδξνκεηήο. CME 20 MSISDN --> GSM 900/1800 CME 40 MSISDN --> GSM

87 Σαπηφηεηεο πλδξνκεηψλ International Mobile Subscriber Identity (IMSI): Πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά ηνλ ζπλδξνκεηή θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ πάλσ απφ ην ξαδηνδίαπιν θαη δηα κέζνπ ηνπ δηθηχνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεκαηνδνζία ζην PLMN. Απνζεθεχεηαη ζηελ θάξηα SIM, ζην HLR θαη ζην VLR. 87

88 Σαπηφηεηεο πλδξνκεηψλ Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI): Πξνζσξηλφ IMSI λνχκεξν γλσζηφ ζην MS θαηά ηε δηάξθεηα θαηαρψξεζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή πάλσ απφ ην air interface. Έρεη ηνπηθή ζεκαζία κφλν (κέζα ζηελ πεξηνρή MSC/VLR) θαη αιιάδεη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ή φηαλ ζπκβαίλεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ, φπσο ελεκέξσζε ζέζεο. Μέγηζηνο αξηζκφο bits = 8 88

89 Σαπηφηεηεο Δμνπιηζκνχ International Mobile Equipment Identity (IMEI): Πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά ηε ζπζθεπή ζην δίθηπν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο (αλαγλψξηζεο θιεκκέλεο ζπζθεπήο). Πξνζηαζία απφ κε-εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην δίθηπν. 89

90 Σαπηφηεηεο Δμνπιηζκνχ International Mobile Equipment Identity and Software Version number (IMEISV): Πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά ηελ θάζε ζπζθεπή. Αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ ινγηζκηθνχ ζην MS. Δπεξεάδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην MS ή ηηο δπλαηφηεηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο θσλήο (π.ρ. αλ είλαη half ή full rate). 90

91 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Mobile Station Roaming Number (MSRN): Πξνζσξηλή ηαπηφηεηα δηθηχνπ πνπ αλαζέηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο θιήζεο ζε έλαλ ζπλδξνκεηή πεξηαγσγήο. 91

92 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Location Area Identity (LAI): Πξνζσξηλή ηαπηφηεηα δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα δξνκνιφγεζεο. θνπφο ηνπ LAI είλαη: Σν paging, φπνπ πιεξνθνξείηαη ν MSC ηελ πεξηνρή θάιπςεο πνπ βξίζθεηαη ν MS. Δλεκέξσζε ηεο ζέζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. 92

93 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Cell Global Identity (CGI): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε μερσξηζηψλ θπςειψλ κέζα ζε κία πεξηνρή εληνπηζκνχ. Η αλαγλψξηζε θπςέιεο πεηπραίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο ηαπηφηεηαο θπςέιεο (Cell Identity CI) ζηηο παξακέηξνπο ηνπ LAI. 93

94 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Base Station Identity Code (BSIC): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξίλεη ην MS κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ BSs πνπ εθπέκπνπλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα. 94

95 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Location Number (LN): Αξηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζπλδέεηαη κε ηηο θπςέιεο ηηο πεξηνρέο εληνπηζκνχ ή ηηο πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχλ ηα MSC/VLR. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ ζπλδξνκψλ θαη νθεηιψλ 95

96 Σαπηφηεηεο Δληνπηζκνχ Regional Subscription Zone Identity (RSZI): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη γηα ηελ πινπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ/ηνπηθψλ ζπλδξνκψλ θαη νθεηιψλ. 96

97 Τπεξεζίεο GSM Τπεξεζίεο θσλήο (voice services) Τπεξεζίεο δεδνκέλσλ (Circuit Switched Data: 300bps to 9.6 kbps) Τπεξεζία χληνκσλ Μελπκάησλ (SMS: Short Message Service) Αιθαξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο (160x7bit ραξαθηήξεο ΑSCII) Υξήζε ζε εθαξκνγέο πιεξνθφξεζεο, αζθάιεηαο θαη απξνζδφθεηε θαηάρξεζε απφ ην επξχ θνηλφ γηα θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Τπεξεζία Πνιπκεζηθψλ Μελπκάησλ (ΜΜS: Multimedia Message Service) H κεηεμέιημε ηνπ SMS κε δπλαηφηεηα απνζηνιήο θεηκέλνπ, εηθφλσλ, ήρνπ, video ή θαη ζπλδπαζκνχ ηνπο. Γπλαηφηεηα multicast High Speed Circuit Switched Data: Ρπζκνί κεηάδνζεο κέρξη 64Κbps. Υξήζε γηα ζχλδεζε ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο ζην Internet. GPRS: General Packet Radio Service. Τπεξεζία ξαδηνκεηάδνζεο παθέησλ δεδνκέλσλ. Γηα εθπνκπέο κηθξήο δηάξθεηαο (Βαζηζκέλν ζην TCP/IP), φπσο π.ρ. ππεξεζίεο πξνζπέιαζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κεηάδνζε/ιήςε 97

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα 7 : Δίκτυο GSM Δημοσθένης Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 4: Κυψελωτά Δίκτυα 2 ης Γενιάς (2G): Η περίπτωση του GSM Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Special. Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς

Special. Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς Group Special Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς Οκτ-04 Γ.Ι.Στεφάνου-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 Σηµαντικά Ηµεροµηνίες για το GSM 1982 Η CEPT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ.

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. 25 Δπηβιέπσλ: Γ. Οηθνλφκνπ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο δίκτυο GSM

Ασφάλεια στο δίκτυο GSM Ασφάλεια στο δίκτυο GSM Χρήστος Ξενάκης xenakis@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Global System for Mobile Communications (GSM) Το GSM αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)(

Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)( ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κινητά Συστήµατα (PLMN) 1ης Γενιάς (1G) Κινητά Συστήµατα 2ης Γενιάς (2G)( Σηµερινή Κατάσταση 2,5G 3G Γ.Ι.ΣΤΕΦΑΝΟΥ Νοέµβριος-03 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 Ιστορική Αναδροµή-1G

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΝΑΛΗ RACH ΣΤΥΑΗΑ ΠΡΟΠΔΛΑΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟ ΛΟΓΗΚΟ ΚΑΝΑΛΗ RACH ΣΤΥΑΗΑ ΠΡΟΠΔΛΑΖ TEI ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΗΛ/ΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ Πηστηαθή Δργαζία Πξνβαηάο Άγγεινο Θέμα ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΗΝΖΣΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Λνχβξνο ππξίδσλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ITU-R F (2011/04)

ITU-R F (2011/04) ITU-R F.757- (0/0) F ITU-R F.757- ii (IPR) (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) ITU-R http://www.itu.int/itu-r/go/patents/en http://www.itu.int/publ/r-rec/en BO BR BS BT F M P RA RS S SA SF SM SNG TF V ITU-R 0 ITU 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνες Συχνοτήτων GSM

Ζώνες Συχνοτήτων GSM Ζώνες Συχνοτήτων GSM 45/95 MHz uplink downlink f(mhz) E-GSM 880-890 890 / 925-935 935 MHz (2X10 MHz) GSM 900 890-915 915 / 935-960 960 MHz (2X25MHz) GSM 1800 1710-1785 1785 / 1805-1880 1880 MHz (2X75MHz)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα FORMAT, UNFORMAT Format format , όποσ = a:, b: Μνξθνπνηεί, δειαδή πξνεηνηκάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς

Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σχεδίαση Γλωσσών & Μεταγλωττιστζς Ενότητα 13: Πίνακασ Συμβόλων Επ. Καθ. Π. Κατςαρόσ Τμήμα Πληροφορικήσ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση κινητικότητας Περίληψη Διαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση θέσης Παράδοση κλήσης Διαχείριση εντοπισμού στα επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας

Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση κινητικότητας Περίληψη Διαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση ω η θέσης Παράδοση κλήσης Ενημέρωση έ θέσης και εντοπισμός δεδομένων δ Κεντρικές βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 4Η ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ LTE ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θωμάσ Λιλιάμτησ (ΑΜ: Σ03159) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας Περίληψη ιαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση θέσης Παράδοση κλήσης ιαχείριση εντοπισμού στα επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών Ενημέρωση θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ

3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ 3 ΑΠΙΔ ΑΘΖΔΗ ΘΟΚΟΙΟΓΗΑ ΠΟΤ ΑΛΣΗΚΔΣΩΠΗΕΟΛΣΑΗ ΚΔ ΦΤΗΘΖ ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΣΗΘΑ ΙΤΘΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΘΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ: Γηα ηελ ιύζε ηωλ αζθζεωλ πνπ αθνινπζνύλ ζα ρξεηαζζνύκε: 1. Σελ (δηάζεκε) εμίζωζε ηνπ ΔΗΛΣΔΗΛ: E c. Σνλ λόκν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«ύγθξηζε δηθηύωλ 3 εο θαη 4 εο γεληάο. Πξνζνκνίωζε ζην Opnet.»

«ύγθξηζε δηθηύωλ 3 εο θαη 4 εο γεληάο. Πξνζνκνίωζε ζην Opnet.» ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή Εξγαζία Παπνύιηαο Αιέμαλδξνο Α.Μ 9367 «ύγθξηζε δηθηύωλ 3 εο θαη 4 εο γεληάο. Πξνζνκνίωζε ζην Opnet.» Επηβιέπωλ θαζεγεηήο: Ρίδνο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΘΣΤΘΚΗΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Υπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή Ζνπκπνπιίδε Βαζίιεην από ηελ ζπνπδάζηξηα Μνηξαζγεληή Αγγέια ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ 2009 Δσταριζηίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα