«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» Παπαδημητράκη Σοφία-Ειρήνη Επιβλέπων: Σωτήριος Πλαΐνης, PhD ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Μελέτη της εγκυρότητας αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά τη χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου» Παπαδημητράκη Σοφία-Ειρήνη Επιβλέπων: Σωτήριος Πλαΐνης, PhD Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στις 18 Μαίου 2009 στην τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους 1 Ιωάννης Παλλήκαρης 2 Σωτήριος Πλαίνης 3 Γεώργιος Κουνής ΗΡΑΚΛΕΙΟ

3 ABSTRACT Purpose Automated refractokeratometry forms a basic exam at the start of the opthalmic routine for the evaluation of sphero-cylindrical refractive error. HRK-7000 is a new generation auto-refractokeratometer based on Shack Hartmann principle. The aim of this thesis was to evaluate its repeatability and accuracy in refractometry and keratometry measurements in the presence and absence of cycloplegia. Methodology Forty-five healthy myopes,with a mean age 28,6 years (S.D: 6.5 years ) and mean spherical equivalent, R.E: -5,22 D (S.D : 2.14 D) participated in the present study. Initially the examinations included refractometry and keratometry measurements with HRK-7000.The measurements in keratometry included central and peripheral measurements. The central zone was defined at 3mm and the peripheral zone at 6mm.Four points were measured for the peripheral zone: (nasal,temporal, superior, inferior) In each case two individual measurements were taken, within a short time interval for the estimation of repeatability. Accuracy in refractometry was evaluated by comparing HRK-7000 with subjective manifest refraction measurements and accuracy in keratometry was evaluated by comparing HRK-7000 with C-Scan corneal topographer measurements. Subsequently, the individuals were subjected to cycloplegia.after 30 minutes the examinations of refractometry and keratometry with HRK-7000 were repeated to evaluate the impact of cycloplegia. Results Refractive error analysis was performed using Fourier decomposition and each prescription was devided in three parts : MSE(mean spherical equivalent), J0 (astigmatism at 180º or 90º)and J45 (oblique astigmatism at 45º or 135º) Repeatability analysis for the refractometry measurements showed no statistical significant difference between the two measurements. Accuracy for the refractometry measurements showed statistical differences in both conditions (no cycloplegia, under cycloplegia ).More specifically the measurements with HRK-7000 are found to be more hyperopic than manifest refraction measurements for the spherical equivalent by 0,13 ± 0,33 D in the measurements without cycloplegia and by 0,26 ± 0,25 D in the measurements under cycloplegia. Although the mean difference is bigger in the measurements with cycloplegia,the two methods seem to correlate better in the presence of cycloplegia (narrower limits of agreement). Instillation of cyclopental 1% caused a hyperopic shift of refractive error for the spherical equivalent by 0,33 ± 0,31 D.This shift is clinically significant and was also found statistically significant. 3

4 Repeatability analysis for the keratometry measurements showed no statistical significant difference. Accuracy analysis for the keratometry measurements showed statistical differences for all comparisons and clinical differences for K Nasal (0,23 ± 0,47 mm) and K Superior ( 0,16 ± 0,23 mm) Conclusions HRK-7000 showed very high repeatability and accuracy in the refractometry measurements. Its repeatability and accuracy are within the limits of agreement found in similar studies. The instillation of cyclopental 1% causes a hyperopic shift of refractive error as expected. HRK-7000 showed good repeatability centrally in the keratometry measurements, which degraded in the periphery.the accuracy of HRK-7000 for the keratometric measurements was also good centrally but degraded in the periphery. 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός Η αυτόματη διαθλασι-κερατομετρία αποτελεί μια βασική εξέταση ρουτίνας στο ξεκίνημα του οφθαλμικού ελέγχου για την εκτίμηση του σφαιροκυκλινδρικού διαθλαστικού σφάλματος. Το HRK-7000 είναι αυτόματο διαθλασο-κερατόμετρο νέας γενιάς που βασίζεται στην αρχή λειτουργίας Hartmann Shack. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η εκτίμηση της επαναληψιμότητας και της ακρίβειας στις μετρήσεις της διαθλασιμετρίας και της κερατομετρίας,με την παρουσία και την απουσία κυκλοπληγίας. Μεθοδολογία Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 45 υγιείς μύωπες,με μέση ηλικία τα 28,6 έτη (Τ.Α:6,5 έτη) και μέσο σφαιρικό ισοδύναμο Δ.Ο: -5,22 διοπτρίες (Τ.Α: 2,14 διοπτρίες). Αρχικά,οι εξετάσεις περιλάμβαναν μετρήσεις διαθλασιμετρίας και κερατομετρίας με το HRK-7000.Οι μετρήσεις στην κερατομετρία περιλάμβαναν μετρήσεις κεντρικά και περιφερικά.η κεντρική ζώνη καθορίστηκε στα 3 mm και η περιφερική ζώνη στα 6 mm. Στην περιφερική ζώνη μετρήθηκαν 4 σημεία : ρινικά, κροταφικά, πάνω, κάτω. Σε κάθε περίπτωση έγιναν δύο ανεξάρτητες μετρήσεις, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα,για την εκτίμηση της επαναληψιμότητας. Η ακρίβεια στην διαθλασιμετρία καθορίστηκε συγκρίνοντας τις μετρήσεις του HRK-7000 με τις μετρήσεις της υποκειμενικής διάθλασης και της κερατομετρίας συγκρίνοντας τις μετρήσεις του HRK-7000 με τις μετρήσεις του κερατοιδικού τοπογράφου C-Scan.Στη συνέχεια, έγινε κυκλοπληγία στους εξεταζόμενους.μετά από 30 λεπτά, ξαναέγιναν οι μετρήσεις της διαθλασιμετρίας και της κερατομετρίας με το HRK-7000 για να εκτιμηθεί η επίδραση της κυκλοπληγίας. Αποτελέσματα Η ανάλυση του διαθλαστικού σφάλματος έγινε με τον διαχωρισμό Fourier και η κάθε συνταγή χωρίστηκε σε τρία τμήματα : MSE ( σφαιρικό ισοδύναμο ), J0 ( ο αστιγματισμός στις 180º ή στις 90º ) και το J45 (πλάγιος αστιγματισμός στις 45º ή στις 135º). Η ανάλυση για την επαναληψιμότητα έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις δύο συνθήκες (με κυκλοπληγία,χωρίς κυκλοπληγία). Η ανάλυση για την εκτίμηση της ακρίβειας στην διαθλασιμετρία,έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις δύο συνθήκες (με κυκλοπληγία, χωρίς κυκλοπληγία). Πιο συγκεκριμένα, οι μετρήσεις με το HRK-7000 δίνουν πιο υπερμετρωπική διάθλαση από τις μετρήσεις της υποκειμενικής διάθλασης για το σφαιρικό ισοδύναμο,κατά 0,13 ± 0,33 διοπτρίες χωρίς κυκλοπληγία και κατά 0,26 ± 0,25 διοπτρίες σε συνθήκες κυκλοπληγίας. Αν και η μέση διαφορά είναι μεγαλύτερη σε συνθήκες κυκλοπληγίας, οι δύο μέθοδοι φαίνεται ότι συμφωνούν περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες ( στενότερο διάστημα εμπιστοσύνης). 5

6 Η ενστάλλαξη κυκλοπεντολάτης 1% προκαλεί μετατόπιση του διαθλαστικού σφάλματος προς την υπερμετρωπία για το σφαιρικό ισοδύναμο κατά 0,33 ± 0,31 διοπτρίες.αυτή η μετατόπιση είναι κλινικά σημαντική και βρέθηκε και στατιστικά σημαντική. Η ανάλυση της επαναληψιμότητας για τις κερατομετρικές μετρήσεις έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Η ανάλυση για της εκτίμηση της ακρίβειας έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλες τις συγκρίσεις του HRK-7000 με το C-Scan και οι διαφορές αυτές είναι κλινικά σημαντικές ρινικά ( 0,23 ± 0,47 mm ) και κάτω ( 0,16 ± 0,23 mm). Συμπεράσματα Το HRK-7000 έδειξε πολύ υψηλή επαναληψιμότητα και ακρίβεια στις μετρήσεις της διαθλασιμετρίας. Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα του είναι ανάμεσα στα ίδια όρια εμπιστοσύνης με αυτά που βρέθηκαν σε παρόμοιες μελέτες. Η ενστάλλαξη κυκλοπεντολάτης 1% προκαλεί μετατόπιση του διαθλαστικού σφάλματος προς την υπερμετρωπία, όπως αναμενόταν. Το HRK-7000 στις μετρήσεις της κερατομετρίας έδειξε καλή επαναληψιμότητα κεντρικά η οποία μειώνεται περιφερικά.η ακρίβεια του HRK-7000 όσον αφορά την κερατομετρία,είναι επίσης καλή κεντρικά και μειώνεται περιφερικά. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ο ΜΕΡΟΣ-Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 1.1) 1.2) 1.3) Ο οφθαλμός ως οπτικό όργανο...9 Διαθλαστικά σφάλματα...10 Οι οφθαλμικές εκτροπές ο ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 2.6) 2.7) Σκιασκοπία...15 Αυτόματα Διαθλασίμετρα ) Βασικός σχεδιασμός ) Τύποι αυτόματων διαθλασίμερων ) Βασισμένα στην αρχή Shack-Hartmann πχ HRK-7000 της Huvitz...19 Υπολογισμός διαθλαστικού σφάλματος απευθείας από τα διαθλασίμετρα...23 Προσαρμογή και υποκειμενική διάθλαση...25 Διαθλασιμετρία μετά από επέμβαση...27 Υποκειμενική Διαθλαστική Εξέταση ) Διαδικασία υποκειμενικής διάθλασης...29 Υποκειμενική διάθλαση και επαναληψιμότητα αναπαραγωγικότητα ο ΜΕΡΟΣ ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΙΑ 3.1) 3.2) 3.3) Τοπογραφία κερατοειδούς ) Αρχή Τοπογραφίας κερατοειδούς...35 Κερατομετρία με το HRK-7000 της Huvitz...37 Σκοπός της εργασίας ο ΜΕΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) Συμμετέχοντες...39 Κριτήρια Επιλογής...39 Διαδικασία μετρήσεων Μηχανήματα ) Μετρήσεις με το HRK-7000 της Huvitz ) Μετρήσεις με το Canon RK-F ) Μετρήσεις με το Technomed C-Scan Colour Ellipsoid Topometer ) Υποκειμενική Διάθλαση ) Κυκλοπληγία...43 Στατιστικές μέθοδοι ο ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1) Υπολογισμός διαθλαστικού σφάλματος ) Επαναληψιμότητα HRK-7000 χωρίς κυκλοπληγία ) Επαναληψιμότητα HRK-7000 με κυκλοπληγία ) Σύγκριση των μετρήσεων με το HRK-7000 με κυκλοπληγία και χωρίς κυκλοπληγία ) Σύγκριση των μετρήσεων της υποκειμενικής διάθλασης με και χωρίς κυκλοπληγία

8 5.2) 5.1.5) Σύγκριση των μετρήσεων με το HRK-7000 και της υποκειμενικής διάθλασης χωρίς κυκλοπληγία ) Σύγκριση των μετρήσεων με το HRK-7000 και της υποκειμενικής διάθλασης με κυκλοπληγία...65 Υπολογισμός των κεντρικών και των περιφερικών στοιχείων του κερατοειδούς ) Επαναληψιμότητα του HRK-7000 χωρίς κυκλοπληγία για τα κύρια και τα περιφερικά στοιχεία του κερατοειδούς ) Επαναληψιμότητα του HRK-7000 για τα κύρια και τα περιφερικά στοιχεία του κερατοειδούς με κυκλοπληγία ) Σύγκριση των μετρήσεων με το HRK-7000 για τα κύρια και τα περιφερικά στοιχεία του κερατοειδούς με και χωρίς κυκλοπληγία ) Σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ του C-Scan Colour Ellipsoid Topometer για τα κύρια και τα περιφερικά στοιχεία του κερατοειδούς ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.1) 6.2) Υπολογισμός διαθλαστικού σφάλματος ) Επαναληψιμότητα HRK-7000 χωρίς και με κυκλοπληγία ) Ακρίβεια του HRK ) Ακρίβεια του HRK-7000 χωρίς κυκλοπληγία ) Ακρίβεια του HRK-7000 με κυκλοπληγία ) Η επίδραση της κυκλοπληγίας στον υπολογισμό του διαθλαστικού σφάλματος Υπολογισμός των κεντρικών και των περιφερικών στοιχείων του κερατοειδούς ) Επαναληψιμότητα του HRK-7000 με και χωρίς κυκλοπληγία για τα κύρια και τα περιφερικά κερατομετρικά στοιχεία του οφθαλμού ) Σύγκριση των μετρήσεων με το HRK-7000 για τα κύρια και τα περιφερικά κερατομετρικά στοιχεία του κερατοειδούς με και χωρίς κυκλοπληγία ) Σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ του HRK-7000 και του C-Scan Colour Ellipsoid Topometer για τα κύρια και τα περιφερικά στοιχεία του κερατοειδούς ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7.1) 7.2) 7.3) 7.4) Υπολογισμός διαθλαστικού σφάλματος Υπολογισμός των κεντρικών και των περιφερικών στοιχείων του κερατοειδούς Περιορισμοί της έρευνας Μελλοντική έρευνα Ο ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

9 1Ο ΜΕΡΟΣ-Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 1.1)Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Όταν μια δέσμη ακτίνων εισέρχεται στο μάτι φθάνει στον αμφιβληστροειδή περνώντας μέσα από τα ακόλουθα διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού: Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. Η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. Η πρόσθια επιφάνεια του φακού. Η οπίσθια επιφάνεια του φακού. Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση των διαθλαστικών μέσων με τους αντίστοιχους δείκτες διάθλασης (cornea=κερατοειδής, lens=φακός, retina=αμφιβληστροειδής) Όταν η φωτεινή ακτινοβολία περάσει από τα παραπάνω διαθλαστικά μέσα θα υποστεί ουσιαστική διάθλαση μόνο απο την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και το φακό.η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς μπορεί να αγνοηθεί γιατι χωρίζει 2 οπτικά μέσα με σχεδόν τον ίδιο δείκτη διάθλασης. Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς αποτελεί το διαθλαστικότερο στοιχείο του ματιού και προσφέρει τα 2/3 της συνολικής διαθλαστικής του δύναμης.η μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς οφείλεται σε 2 λόγους: 1. Στη μεγάλη κυρτότητα της κεντρικής του περιοχής. 2. Στο γεγονός ότι αυτή η επιφάνεια χωρίζει 2 μέσα με μεγάλη διαφορά στο δείκτη διάθλασης (αέρας ιδία ουσία κερατοειδούς) Ο φακός έχει μικρότερη διαθλαστική δύναμη από τον κερατοειδή,κυρίως επειδή περιβάλλεται από το υδατοειδές υγρό και το υαλώδες σώμα,των οποίων οι 9

10 δείκτες διάθλασης δεν διαφέρουν ουσιαστικά από του φακού όπως φαίνεται στην εικόνα 1. (δ.δ φακού: 1.41, δ.δ υδατοειδούς υγρού:1,336, δ.δ υαλώδους : 1,336) Η συνολική διαθλαστική ισχύς ενός εμμετρωπικού οφθαλμού είναι περίπου +60 D. 1.2)ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Όταν μια παράλληλη δέσμη ακτινών εισέρχεται στον οφθαλμό η εικόνα του αντικειμένου εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό βοθρίο. Το μάτι δεν είναι ένα στατικό όργανο γι αυτό και ένα αντικείμενο μπορεί να εστιαστεί καθαρα στον αμφιβληστροειδή εντός ενός εύρους αποστάσεων. Το πιο κοντινό αντικείμενο που μπορεί να εστιαστεί καθαρά ονομάζεται εγγύς σημείο,ενώ το πιο μακρινό άπω σημείο του οφθαλμου. Στο εμμετρωπικό μάτι το άπω σημείο είναι το άπειρο. Η διαφορά μεταξύ του εγγύς σημείου και του απώτερου σημείου ονομάζεται εύρος προσαρμογής και αποτελεί την περιοχή εντός της οποίας τα αντικείμενα μπορούν να εστιαστούν καθαρά στον αμφιβληστροειδή, Ο υπολογισμός της προσαρμογής (σε διοπτρίες) που απαιτείται για ευκρινή όραση σε μια ορισμένη απόσταση ισούται με το αντίστροφο αυτής της απόστασης. πχ για απόσταση 1m απαιτείται προσαρμογή 1D. Ο μηχανισμός της προσαρμογής οφείλεται στη δράση του ακτινωτού μυ. Όταν ο ακτινωτός μυς συσπάται,οι ίνες της Ζιννείου ζώνης χαλαρώνουν,η τάση που ασκούν στην περιφέρεια του φακού μειώνεται και το μάτι αποκτά την μέγιστη διαθλαστική του δύναμη για να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα(εγγύς σημείο). Το αντίθετο συμβαίνει όταν ο ακτινωτός μυς χαλαρώνει εστιάζοντας στα μακρινά αντικείμενα(απώτερο σημείο). Εικόνα 2:Εμμετρωπικό μάτι Αμετρωπία:Όταν η προσπίπτουσα δέσμη ακτινών δεν μπορεί να εστιαστεί πάνω στον αμφιβληστροειδή αλλά εστιάζεται πιο μπροστά ή πιο πίσω από αυτόν,η εικόνα του αντικειμένου δεν είναι καθαρή και η κατάσταση ονομάζεται αμετρωπία. 10

11 Στο μυωπικό μάτι η προσπίπτουσα δέσμη των ακτινών εστιάζεται πιο μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.το άπω σημείο σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι το άπειρο αλλά βρίσκεται σε μια απόσταση μπροστά από τον κερατοειδή. Η απόσταση του άπω σημείου από τον κερατοειδή (σε μέτρα) και ο βαθμός της αμετρωπίας (σε διοπτρίες) συνδέονται με αντίστροφη σχέση. πχ το άπω σημείο ενός ματιού με -5D είναι 1/5=0,20m μπροστά από τον κερατοειδή.. Εικόνα 3:διαθλαστική μυωπία. Η μυωπία οφείλεται συνήθως είτε σε αύξηση του μήκους του προσθιοπίσθιου άξονα του ματιού,όπου ονομάζεται αξονική μυωπία,είτε σε αύξηση της διαθλαστικής ισχύς του ματιού λόγω αυξησης της κυρτότητας μιας από τις διαθλαστικές του επιφάνειες,όπου ονομάζεται διαθλαστική μυωπία. Η παραπάνω διάκριση δεν είναι πάντα ασφαλής.δεδομένου ότι υπάρχουν εμμετρωπικοί οφθαλμοί με μεγάλη διαθλαστική ισχύ ή μεγάλο αξονικό μήκος. Ωστόσο αν σε ένα εμμετρωπικό μάτι το αξονικό μήκος του αυξηθεί.το μάτι θα καταστεί μυωπικό σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: δl -δl*f²/n (1),όπου δl το διαθλαστικό σφάλμα αλλαγή στο αξονικό μήκος,f η συνολική ισχύς του ματιού (~60 D) και n ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς. Αντίστοιχα αν σε ένα εμμετρωπικό μάτι ο κερατοειδής γίνει πιο κυρτός,το οποίο οφείλεται κυρίως στην μείωση της ακτίνας καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή,το μάτι θα καταστεί μυωπικό σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Fc=(n-1)/r (2) όπου Fc η ισχύς της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, n ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς και r η ακτίνα καμπυλότητας. Στο υπερμετρωπικό μάτι η προσπίπτουσα δέσμη των ακτινών συναντάει τον αμφιβληστροειδή πριν σχηματίσει εστία και το αντικείμενο απεικονίζεται πιο πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Το άπω σημείο του υπερμετρωπικού ματιού είναι φανταστικό και βρίσκεται σε μια απόσταση πίσω από τον κερατοειδή. Οπως και στην περίπτωση της μυωπίας,ο βαθμός της υπερμετρωπίας συνδέεται με την απόσταση από το άπω σημείο με αντίστροφη σχέση. πχ το άπω σημείο ενός ματιού με υπερμετρωπία +2D βρίσκεται 1/2=0,5m πίσω από τον κερατοειδή. 11

12 Εικόνα 4:Υπερμετρωπία. Η υπερμετρωπία διακρινόταν όπως και η μυωπία σε αξονική υπερμετρωπία,όταν ο προσθιοπίσθιος άξονας είναι μικρότερος από το φυσιολογικό,συνοδευόμενος συνήθως και από μικρούς οφθαλμούς και σε διαθλαστική υπερμετρωπία, όταν η κυρτότητα οποιασδήποτε επιφάνειας του ματιού (συνήθως ο κερατοειδής ) είναι μικρότερη της φυσιολογικής. Ο παράγοντας που σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την ύπαρξη αμετρωπίας είναι το αξονικό μήκος.περίπου το 50% των αμετρωπιών έχουν ως αιτία το αξονικό μήκος, το 20% την διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς,το 5% το βάθος του προσθίου θαλάμου και το υπόλοιπο 25% συνδέεται με άγνωστες παραμέτρους πχ κρυσταλλοειδή φακό. Είναι πιθανό να υπάρχουν εμμετρωπικοί οφθαλμοί με μικρότερο του φυσιολογικού αξονικό μήκος ή μικρή κυρτότητα κερατοειδή,αλλά αν σε ένα εμμετρωπικό μάτι το αξονικό μήκος μειωθεί,το μάτι θα γίνει υπερμετρωπικό σύμφωνα με τη σχέση (1),ενώ αν η κυρτότητα του κερατοειδή μειωθεί και η ακτίνα καμπυλότητας αυξηθεί το μάτι θα γίνει υπερμετρωπικό σύμφωνα με τη σχέση (2). Αστιγματισμός Στον αστιγματισμό,η προσπίπτουσα δέσμη των ακτινών δεν διαθλάται το ίδιο σε όλους τους μεσημβρινούς με αποτέλεσμα το μάτι να μην έχει την ίδια διαθλαστική ισχύ σε όλους τους μεσημβρινούς.η εστία των ακτινών δεν είναι σημειακή αλλά βλέπουμε 2 εστιακές γραμμές,συνήθως κάθετες μεταξύ τους οι οποίες διαμορφώνουν το κωνοειδές του Sturm. Εικόνα 5:Αστιγματισμός. 12

13 1.3)ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ Αν ο οφθαλμός ήταν ένα «τέλειο» οπτικό σύστημα, τότε οι ακτίνες οι οποίες προέρχονται από ένα σημειακό αντικείμενο,μετά τη διάθλαση τους,θα εστιάζονταν σε ένα σημειακό σημείο. Αντίστοιχα αν έχουμε ένα επίπεδο μέτωπο κύματος το οποίο εισέρχεται σε ένα τέλειο οπτικό σύστημα, τότε το μέτωπο κύματος θα εξακολουθεί να είναι επίπεδο κατά την έξοδο του από το οπτικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει σπάνια,δεδομένου ότι ο οφθαλμός είναι ένα οπτικό σύστημα με εκτροπές.ως αποτέλεσμα, οι ακτίνες που προέρχονται από ένα σημειακό αντικείμενο,δεν εστιάζονται σε ένα μόνο σημείο,ενώ το επίπεδο μέτωπο κύματος,δεν παραμένει επίπεδο κατά την έξοδο του από το οπτικό σύστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια,ο οφθαλμός,εκτός από τα συνηθισμένα διαθλαστικά σφάλματα που προαναφέρθησαν (μυωπία, υπερμετρωπία,αστιγματισμός ), να έχει πιθανόν και εκτροπές υψηλής τάξης (πχ κόμη,σφαιρική εκτροπή,καμπυλότητα πεδίου κτλ). Οι εκτροπές υψηλής τάξης είναι η αιτία που κάποιες φορές,μετά από μια διαθλαστική επέμβαση,παρολο που το διαθλαστικό σφάλμα πχ μυωπία έχει διορθωθεί, το αμφιβληστροειδικό είδωλο να μην είναι απόλυτα ευκρινές. Οι εκτροπές στο οπτικό σύστημα υπολογίζονται με τη μέθοδο της εκτροπομετρίας.τα εκτροπόμετρα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των οφθαλμικών εκτροπών,βασίζονται είται στην αρχή Ray-tracing,είτε στην αρχή Tcherning,είτε στην αρχή Shack-Hatmann. Οι εκτροπές υψηλής τάξης(σφαιρική εκτροπή,κόμα,καμπυλότητα πεδίου) είναι μικρές στα κεντρικά 2 mm της διαμέτρου της κόρης αλλά αυξάνονται ραγδαία όταν η κόρη είναι διεσταλμένη.γι αυτό ακόμα και όταν το διαθλαστικό σφάλμα έχει διορθωθεί το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή δεν είναι απόλυτα ευκρινές. Η αύξηση της διαμέτρου της κόρης βελτιώνει την διακριτική ικανότητα λόγω της μείωσης του φαινομένου της περίθλασης αλλά ταυτόχρονα την μειώνει λόγω των μονοχρωματικών εκτροπών. Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε τη συνάρτηση διασποράς σημείου (PSF) ενός φυσιολογικού οφθαλμού που εκφράζει την κατανομή της σχηματιζόμενης στον αμφιβληστροειδή φωτεινής κηλίδας για σημειακή πηγή. 13

14 Η καλύτερη διακριτική ικανότητα εδώ είναι μεταξύ 2-3mm. Γενικά: Κόρη <3mm φαινόμενο περίθλασης Κόρη >3mm φαινόμενο υψηλών εκτροπών Καλύτερη διακριτική ικανότητα : Κόρη = 3mm O πιο γνωστός τρόπος έκφρασης και ποσοτικοποίησης των αποκλίσεων για ένα οπτικό σύστημα είναι χρησιμοποιώντας τα πολυώνυμα zernike. Τα πολυώνυμα αυτά μπορούν να εκφράσουν εκτροπές χαμηλής τάξης όπως σφαίρωμα και αστιγματισμό,αλλά και εκτροπές υψηλής τάξης,όπως κόμμα,σφαιρικές εκτροπές. Για το Z 20 : Z 20 = C r2 περίπτωση σφαιρώματος(μυωπία ή υπερμετρωπία) Για το Z 40 : Z 40 = C C r2 περίπτωση σφαιρικής εκτροπής. Εικόνα 6: Πολυώνυμα Zernike. Το RMS είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει το μέγεθος ενός οπτικού σφάλματος και αναφέρεται στην απόκλιση ενός οπτικού συστήματος από το ιδανικό. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του rms για ένα οπτικό σύστημα,τόσα περισσότερα τα οπτικά σφάλματα του συστήματος. -To RMS κάθε τάξης ισούται με την τετραγωνική ρίζα των αθροισμάτων των τετραγώνων των πολυωνύμων κάθε εκτροπής -Το RMS των συνολικών εκτροπών υψηλής τάξης ( 3,4,5,6 τάξη) ισούται με την ρίζα των τετραγώνων των πολυωνύμων Zernike των εκτροπών ( 3,4,5,6 τάξης) 14

15 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτροπών που παρατηρούνται,είναι εκτροπές χαμηλής τάξης (2ης : μυωπία, υπερμετρωπία,κανονικός αστιγματισμός ),σε ποσοστό περίπου 95%. Από τις εκτροπές υψηλής τάξης,αυτή που επηρεάζει περισσότερο την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου,είναι η σφαιρική εκτροπή. 2ο ΜΕΡΟΣ-ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ 2.1)ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΑ Η σκιασκοπία είναι μία μέθοδος εκτίμησης της διάθλασης που ενδείκνυται για τη διάθλαση σε βρέφη,μικρά παιδιά πνευματικά καθυστερημένα άτομα,αναλφάβητους και μη συνεργάσιμους ασθενείς. Στην σκιασκοπία προβάλλεται φως το οποίο επιτρέπει στον εξεταστή να παρατηρεί την κίνηση μιας περιοχής του βυθού του εξεταζόμενου.προσθέτοντας δοκιμαστικούς φακούς μπροστά από το μάτι παρατηρούμε τη φαινόμενη κίνηση της φωτισμένης περιοχής του βυθού.αν η κίνηση είναι ομόρροπη προσθέτουμε θετικούς φακούς ενώ αν είναι αντίρροπη αρνητικούς φακούς.τοποθετώντας ανάλογα με την περίπτωση είτε αρνητικούς είτε θετικούς φακούς θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα παρατηρηθεί αναστροφή της κίνησης της περιοχής.ο φακός που προκάλεσε την αναστροφή της κίνησης είναι αυτός που προσδιορίζει τον βαθμό της αμετρωπίας. 2.2)ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ Το πρώτο αυτόματο διαθλασίμετρο παρουσιάστηκε πριν από περίπου 30 χρόνια με αμφιλεγόμενες αντιδρασεις. Από τότε μέχρι σήμερα η αποδοχή,η διάδοση και η εξέλιξη της αυτοματοποιημένης διαθλασιμετρίας υπήρξε ραγδαία.αυτό είναι λογικό,δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές προσφέρουν ταχύτητα, αξιόπιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα )Βασικός σχεδιασμός Τα αυτόματα διαθλασίμετρα αποτελούνται ουσιαστικά από : 1)Μια πηγή υπέρυθρου φωτός ( nm) Η υπέρυθρη ακτινοβολία χρησιμοποιείται κυρίως λόγω της μεγάλης διαπερατότητας και αντανακλαστικότητας που επιτυγχάνεται από τα βαθύτερα στρώματα του ματιού (σκληρό και χοριοειδή). Σε αυτό το μήκος κύματος,η ανάκλαση από από τον σκληρό και τον χοριοειδή,σε συνδιασμό με την επίδραση της εκτεταμένης χρωματικής εκτροπής,συνεπάγεται ένα συστηματικό σφάλμα της τάξης της -0,50 D το οποίο πρέπει να προστίθεται για να αντισταθμίσει την διάθλαση για το φυσικό φως. 15

16 2)Ένας στόχος προσήλωσης Διάφοροι στόχοι έχουν χρησιμοποιηθεί ανά καιρούς όπως αστέρια ή εικόνες με θόλωση στην περιφέρεια για να επιτευχθεί χαλάρωση της προσαρμογής.τώρα όλα τα αυτόματα διαθλασίμετρα χρησιμοποιούν τεχνικές θόλωσης για την χαλάρωση της προσαρμογής πριν από την αντικειμενική μέτρηση όπου συνήθως τοποθετείται ένας θετικός φακός μπροστά από την εικόνα έτσι ώστε να φαίνεται θολή.ωστόσο η χαλάρωση της προσαρμογής δεν επιτυγχάνεται πάντα και μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις μέχρι 0,50 D με αποτέλεσμα μικρή υπερδιόρθωση στην μυωπία ή υποδιόρθωση στην υπερμετρωπία η και περισσότερο αν πρόκειται για νεαρά άτομα ή παιδιά. 3)Ένα οπτόμετρο Badal Το οπτόμετρο Badal χρησιμοποιείται από τα περισσότερα διαθλασίμετρα γιατί παρουσιάζει 2 σημαντικά πλεονεκτήματα: α)υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της απόστασης του φακού του Βadal από τον οφθαλμό και της διάθλασης στον άξονα που μετράμε. β)με το συγκεκριμένο σύστημα φακών,η μεγέθυνση του στόχου παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τη θέση του φακού Badal. Η βασική αρχή λειτοργίας του διαθλασίμετρου φαίνεται στο σχήμα 6.Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ενσωματώθηκε στο διαθλασίμετρο Dioptron της Coopervision το 1970 και αναπτύχθηκε από τον Charles Munnerlyn. Υπάρχει μια πηγή υπέρυθρου φωτός το οποίο ευθυγραμμίζεται και περνάει διαμέσου ορθογώνιων μασκών που βρίσκονται σε ένα περιστρεφόμενο τύμπανο.έπειτα το φως περνάει στο σύστημα Badal διαμέσου ενός διαχωριστή δέσμης.αυτό το σύστημα κινείται πλάγια μέχρι το φως που έχει περάσει από τη σχισμή να εστιαστεί ιδανικά στον αμφιβληστροειδή.όταν επιτευχθεί η καλύτερη εστίαση ένας φωτεσένσορας δίνει το σήμα κορύφωσης.ο πολωτικός διαχωριστής δέσμης απομακρύνει το ανακλώμενο φως από τον κερατοειδή ενώ το είδωλο της σχισμής στον αμφιβληστροειδή περνάει διαμέσου ενός πολωμένου διαχωριστή δέσμης. Το συγκεκριμένο σύστημα μετράει σε τουλάχιστον 3 άξονες του ματιού για να μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της διαθλαστικής ισχύος του ματιού με τη μέθοδο των τετράγωνων ημιτόνων(sine-sqared function). 16

17 Εικόνα 7:Βασική αρχή αυτόματης διαθλασιμετρίας )Τύποι αυτόματων διαθλασίμετρων Ουσιαστικά υπάρχουν 3 τύποι αυτόματων διαθλασίμετρων. 1)Ανάλυσης ποιότητας εικόνας. Αυτός ο τύπος διαθλασίμετρου δεν χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.αρχική του εφαρμογή υπήρξε το διαθλασίμετρο Dioptron. Η βασική αρχή λειτουργίας του φαίνεται στο σχήμα 6.Η ιδανική θέση εστίασης του οπτομέτρου Badal καθορίζεται από το εξερχόμενο σήμα του φωτοσένσορα.το περιστρεφόμενο τύμπανο παράγει έναν εναλλασσόμενο φωτεινο/σκοτεινό στόχο.ο φωτοσένσορας συνδιάζει την ένταση του εισερχόμενου φωτός από το μάτι με την ένταση του φωτός από τη σχισμή του περιστρεφόμενου τύμπανου. Αν η ένταση του φωτός από το μάτι είναι χαμηλή σημαίνει ότι το οπτόμετρο Badal δεν είναι στη σωστή θέση για τη διόρθωση αξονικής δύναμης.αν η ένταση του φωτός κορυφωθεί χρησιμοποιείται η ένδειξη στο Badal για να βρεθεί η ισχύς του άξονα που μετράμε.όταν αυτό γίνει για 3 άξονες,χρησιμοποιείται η μεθοδος των τετράγωνων ημιτόνων για να υπολογιστεί η σφαιροκυλινδρική συνταγή. 2)Διπλού pin-hole,βασισμένο στην αρχή Scheiner. Τα περισσότερα διαθλασίμετρα σε λειτουργία σήμερα χρησιμοποιόύν την αρχή του Scheiner. Στην κλινική διάταξη χρησιμοποιείται ένας διπλός στενοπικός δίσκος ο οποίος τοποθετείται μπροστά από την κόρη του οφθαλμού.αν ο οφθαλμός είναι μυωπικός,ο ασθενής θα βλέπει το αντικείμενο διπλό και χιασμένο (η εικόνα του 17

18 αριστερού οφθαλμού προς τα δεξιά και του αριστερού οφθαλμού προς τα αριστερά).αν ο οφθαλμός είναι υπερμετρωπικός,ο ασθενής βλέπει το αντικείμενο διπλό και αχίαστο.η διάκριση μεταξύ χιασμένου και αχίαστου ειδώλου μπορεί να γίνει εύκολα ζητώντας από τον ασθενή να πει ποιο είδωλο εξαφανίζεται όταν φραχθεί το άνοιγμα του πάνω ή του κάτω στενοπικού δίσκου. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στα αυτόματα διαθλασίμετρα είναι λίγο διαφορετική.υπάρχουν 2 LEDS (δίοδοι που εκπέμπουν φως που απεικονίζονται στο κορικό επίπεδο. Αυτοί δρουν σαν το στενοπικό δίσκο του Scheiner με το πλεονέκτημα ότι στενές δέσμες φωτός παράγονται από ένα μικρό άνοιγμα του στενοπικού δίσκου ο οποίος είναι τοποθετημένος στην εστία του αντικειμενικού φακού. Όταν γίνει η απεικόνση των LEDS στο κορίκό επίπεδο,αν υπάρχει διαθλαστικό σφάλμα θα γίνει διπλασιασμός των LEDS.Μετά την διάθλαση,το αμφιβληστροειδικό είδωλο από τα LEDS ανακλάται από τον αμφιβληστροειδή.το φως που εκπέμπεται από το μάτι ανακλάται ξανά από ένα ημιεπάργυρο καθρέπτη και κατευθύνεται σε ένα διπλό φωτοανιχνευτή.για να γίνει η διάκριση μεταξύ του χιασμένου και του αχίαστου διπλασιασμού,τα LEDS πάλλονται διαφορετικά στις υψηλές συχνότητες.ο διπλός φωτοανιχνευτής του ειδώλου είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να απεικονίζει μόνο το ένα από τα 2 LEDS σε κάθε του μισό και έτσι γίνεται δυνατή η διάκριση χιασμένου και αχίαστου ειδώλου.καθώς το σύστημα των LEDS μετακινείται μπροστά και πίσω ο διαχωρισμός των διπλωπικών ειδώλων εξαρτάται από τον φωτοανιχνευτή.όταν το αμφιβληστροειδικό είδωλο είναι μονό ένα μονό είδωλο των LEDS βρίσκεται στην εστία και των 2 φωτοανιχνευτών.από τη θέση του LED υπολογίζεται το διαθλαστικό σφάλμα σε αυτόν τον άξονα.για τον υπολογισμό του αστιγματισμού χρησιμοποιούνται 4 LEDS και υπολογίζεται η δύναμη του άξονα που είναι κάθετος σε αυτόν που μετράμε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση των φωτοανιχνευτών και το σημείο προσήλωσης του ασθενούς να βρίσκεται ομοαξονικά με το μηχάνημα.αν δεν πληρείται αυτή η προυπόθεση και η μέτρηση γίνει παραξονικά θα υπάρχει σφάλμα.οι κατασκευαστές έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν αυτού του είδους τα σφάλματα φτιάχνοντας συστήματα αυτο-ευθυγράμμισης.οι οπτομέτρες που παρακάμπτουν αυτή την διαδικασία μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα σφάλματος μέτρησης λόγω κακής ευθυγράμμισης. 3)Σκιασκοπίας. Κάποια αυτόματατα διαθλασίμετρα χρησιμοποιούν υπέρυθρη βιντεοδιάθλαση (Welsch Allen Suresight, Power Refractor II). Ένα περιστρεφόμενο τύμπανο παράγει ένα πλέγμα (grating) ή σχισμή.το σκεπτικό είναι το ίδιο με την σκιασκοπία όπου η ταχύτητα του αντανακλαστικού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διάθλασης. Η σχισμή χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ισχύος του ματιού.η ταχύτητα ακι η κατεύθυνση του αντανακλαστικού ανιχνεύεται από φωτοανιχνευτές και στην συνέχεια γίνονται υπολογισμοί για να εξαχθεί η αξονική ισχύς. 18

19 2.2.3)Βασισμένα στην αρχή Shack Hartmann πχ HRK-7000 της Huvitz Το HRK-7000 είναι η νέα συσκευή της Huvitz,που παρουσιάστηκε το 2007 και χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία για την αντικειμενική μέτρηση της διάθλασης και της κερατομετρίας των εξεταζομένων ατόμων. Οι δυνατότητες της συγκεκριμένης συσκευής υπερβαίνουν την χρήση της ως απλού αυτόματου διαθλασίμετρου συνδιάζοντας στοιχεία κερατομέτρησης και εκτροπομετρίας. Εικόνα 8:το HRK Το HRK-7000 διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα διαθλασίμετρα από τη βάση του,μια και η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στην αρχή Hartmann-Shack η οποία χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τον υπολογισμό των συνολικών εκτροπών του οφθαλμού. Η αρχή λειτουργίας της εκτροπομετρίας Hartmann-Shack είναι απλή. Υπάρχει μια φωτοδίοδος υπερ-υψηλής λαμπρότητας (SLD) η οποία λειτουργεί σαν πηγή φωτός και η οποία εκπέμπει μια δέσμη φωτός η οποία έχει τα χαρακτηριστικά να είναι ασφαλής και ανεκτή από τον εξεταζόμενο, να αυξάνεται η ανάκλαση της από τον αμφιβληστροειδή και η ποιότητα των ειδώλων που λαμβάνουμε τελικά να είναι παρόμοια με αυτή που παίρνουμε στο ορατό φως. Η ακτινοβολία κατευθύνεται στο μάτι μέσω ενός ημιεπαργυρωμένου καθρέπτη και εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή με τη βοήθεια των κατάλληλων οπτικών στοιχείων.στη συνέχεια η δέσμη ανακλάται και το φως εξέρχεται περνώντας από τα διαθλαστικά στοιχεία του οφθαλμού.αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δέσμη αυτή να μεταφέρει πληροφορίες για κάθε εκτροπή του οφθαλμού.αυτή η δέσμη στη συνέχεια συναντάει ένα πλέγμα μικροφακών.to ΗΡΚ συγκεκριμένα έχει ένα πλέγμα 25 μικροφακών το οποίο μετράει κεντρικά στην περιοχή της κόρης στα 4mm. 19

20 Εικόνα 9:σύστημα μικροφακών του huvitz. Ο κάθε φακός απεικονίζει ένα στοιχείο της δέσμης πάνω σε έναν αισθητήρα και στη συνέχεια όλα τα σημεία καταγράφονται σε μια CCD κάμερα. Εικόνα 10:σχηματική απεικόνισης της αρχής λειτουργίας Hartmann-Shack. Αν ο οφθαλμός ήταν ένα σύστημα χωρίς εκτροπές το μέτωπο του κύματος θα ήταν επίπεδο και η διάταξη των κηλίδων από το σύστημα των μικροφακών θα ήταν κανονική. Εικόνα 11:Απεικόνιση επίπεδου μετώπου κύματος σε κανονική διάταξη κηλίδων από το πλέγμα μικροφακών. Όταν υπάρχουν εκτροπές στον οφθαλμό,το μέτωπο κύματος δεν είναι επίπεδο και οι εξερχόμενες ακτίνες θα εστιάσουν σε διαφορετικά σημεία από τα κέντρα των μικροφακών. 20

21 Εικόνα 12:Απεικόνιση παραμορφωμένου επίπεδου κύματος όπου η διάταξη των κηλίδων δεν είναι σε αντιστοιχία με αυτή του πλέγματος. Η απόσταση που έχει το κεντροειδές της κάθε κηλίδας πάνω στην κάμερα από τη θέση που θα είχε ιδανικά η κηλίδα αν το μέτωπο κύματος ήταν επίπεδο,μας δίνει μια ένδειξη για την κλίση του μετώπου κύματος στο συγκεκριμένο σημείο. Η τοπική κλίση για κάθε μικροφακό περιγράφεται από τη σχέση α=δy/f (3) όπου f η εστιακή απόσταση του μικροφακού και Δy η απόσταση του πραγματικού εστιακού σημείου από το ιδανικό πάνω στην κάμερα. Το HRK έχει το κατάλληλο λογισμικό ώστε να υπολογίζει την κλίση του μετώπου κύματος και να κατασκευάζει τον Z-map. Επειδή οι εκτροπές που υπάρχουν σε έναν οφθαλμό είναι συχνά σύνθετες,το 1934 ο Fritz Zernike περιέγραψε έναν τρόπο για την ποσοτικοποίηση τους.οι μετρήσεις του μετώπου κύματος μπορούν να υπολογιστούν με τα πολυώνυμα zernike.to κάθε πολυώνυμο περιγράφει την εκτροπή που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Εικόνα 13:Υπολογισμός εκτροπής. μετώπου κύματος του φωτός.τα πολυώνυμα μπορούν να εκφράσουν εκτροπές υψηλής τάξης όπως το κόμα,τρεφόιλ.σφαιρική εκτροπή και εκτροπές χαμηλής τάξης όπως η μυωπία,η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Το Hrk-7000 υπολογίζει μόνο τις εκτροπές 2ης τάξης (μυωπία,υπερμετρωπία,κανονικό αστιγματισμό) μέσω των πολυώνυμων Zernike. Οι εκτροπές 2ης τάξης είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα της όρασης και η 21

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΕΠΑΦΗΣ Θεόδωρος Μουσαφειρόπουλος Οπτομέτρης Workshop 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο Αστιγματισμός είναι ένα λειτουργικό πρόβλημα, μια διαθλαστική ανωμαλία

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου Email: dpapa@iesl.forth.gr 1. Να σχεδιάσετε την διάδοση των ακτίνων στα παρακάτω οπτικά συστήµατα F F

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση

H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών Υψηλής Τάξης στην Κλινική ιάθλαση Νικόλαος Σ. Τσικλής Επιβλέπων Ιωάννης Παλλήκαρης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: αντίδραση της κόρης στο φως. 1 μηνός οπτική οξύτητα 4/10 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα Τζουτζούκης Νικόλαος Τράσα Ιωάννα Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως

Διαβάστε περισσότερα

www.varilux-university.org

www.varilux-university.org is a trademark of Essilor International Produced by Varilux University Greek 07/05 Optics keeps progressing. So will you. Copyright Essilor International All rights reserved Varilux www.varilux-university.org

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών 8. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Οπτική τράπεζα.. Πέτασμα. 3. Συγκεντρωτικός φακός. 4. Φωτεινή πηγή. 5. Διάφραγμα με δακτύλιο και οπή. 6. Φίλτρο κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα 1. Εισαγωγή Ψυχοφυσική της Όρασης (Visual Psychophysics) Η αίσθηση της όρασης αποτελεί ένα αµάλγαµα µιας οµάδας διαφορετικών ικανοτήτων, που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία. Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις Η άριστη όραση ονομάζεται Εμμετρωπία Τεχνικές επεμβάσεων για τις διαθλαστικές ανωμαλιες Εμμετρωπία Αυτό συμβαίνει όταν ο κερατοειδής και ο φακός, στο μπροστινό μέρος του ματιού διαθλούν τις ακτίνες του

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 33 Λεπτοί Φακοί- ιάδοση Ακτίνας Εξίσωση Λεπτού Φακού-Μεγέθυνση Συνδυασµός Φακών ΟιεξίσωσητουΟπτικού Φωτογραφικές Μηχανές : Ψηφιακές και Φιλµ ΤοΑνθρώπινοΜάτι;

Διαβάστε περισσότερα

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες της τάξης των 50-200 μm. Ο άνθρωπος με τις πρωτοποριακές εφευρέσεις των Malpighi, Hooke, Van Leeuwenhook

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3-2016 1 Σκοπός Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής χειρίζεται βασικά οπτικά όργανα όπως είναι οι λεπτοί φακοί. Στο πρώτο μέρος υπολογίζεται η εστιακή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα. Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οπτική και κύματα. Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materal.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Θεωρία πινάκων Διάνυσμα ακτίνας Παραξονική προσέγγιση ta διάνυσμα ακτίνας y αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ Σ.Β. % Α ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ψηφιακής Βιομετρίας μη επαφής για Οφθαλμολογική χρήση με εξαιρετική ακρίβεια των και των αποτελεσμάτων, εύκολο στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός. Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός. Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ΠροσαρµοστικόςΣυγκλίνων Στραβισµός Αγάθη Κουρή,FRCS Επιµελ. Α, Οφθ/κή Κλινική Νοσοκ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Αιτιολογία Συγκλίνων στραβισµός που οφείλεται στην ενεργοποίηση της προσαρµογής Έκλυση του

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί

Χρωματική Εκτροπή και Ενδοφακοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΛΤΣΑ Α. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ EΤΟΣ: 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα φακών/κατόπτρων

Προβλήματα φακών/κατόπτρων Προβλήματα φακών/κατόπτρων 1. Χρησιμοποιείστε την τεχνική των ακτινών και σχηματισμών ειδώλου για να βρείτε το είδωλο, που δημιουργείται από ένα κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο, ενός αντικειμένου που τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε)

Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική Εικόνας & Ήχου ΙΙ (Ε) Ενότητα 3: Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό) Αθανάσιος Αραβαντινός Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Αλέξανδρος Γ. αµανάκις ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ Το διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση µιας φωτεινής δέσµης, δεν επηρεάζει όµως την κλίση των ακτίνων της, είναι το πρίσµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Οφθαλµο-βιοµετρικός έλεγχος σε παιδιά-µέλη αθλητικών οµάδων ποδοσφαίρου» Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ Ε. Καραγεωργιάδης, Ε. Γεωργιάδου ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2007 ΒΟΛΟΣ ΑΜΕΡΟΣ Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser.

Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser. Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους

Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους Dr. Πατέρας Ευάγγελος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Σκληροί & RGP φακοί επαφής σχεδιασμός και εφαρμογή τους 11.1.Γεωμετρικός σχεδιασμός σκληρών και RGP φακών επαφής Η εφαρμογή των σκληρών και (RGP) φακών επαφής συχνά θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ OMEGA FAR OMEGA NEAR Μαλακοί πολυεστιακοί φακοί για την διόρθωση της πρεσβυωπίας Μοναδικός σχεδιασµός παραµετροποιήσιµος ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη και τα κλιν ικά δεδοµένα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ. Ασφαιρικοί φακοί και εξατομικευμένες λύσεις: Μύθοι και πραγματικότητα. Εισηγητής : Κατσούλος Κων/νος.

5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ. Ασφαιρικοί φακοί και εξατομικευμένες λύσεις: Μύθοι και πραγματικότητα. Εισηγητής : Κατσούλος Κων/νος. 5η Επιστημονική Διημερίδα ΣΟΟΒΕ Ασφαιρικοί φακοί και εξατομικευμένες λύσεις: Μύθοι και πραγματικότητα 5 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ Εισηγητής : Κατσούλος Κων/νος νος Οπτικός Μια μικρή αναδρομή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας

Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Μεταπτυχιακή Εργασία : Μέτρηση και σύγκριση των εκτροπών υψηλής τάξης σε εμμέτρωπες νεαρής και πρεσβυωπικής ηλικίας Xρήστος Ζερβός Επιβλέπουσα: Σοφία Παναγοπούλου Ηράκλειο 2008 Μεταπτυχιακή Εργασία: Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση

Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Η κλινική σημασία των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (aberropia) και η επίδρασή τους στην χωρική όραση Χ. Καλογερόπουλος 1, Λ. Ραζής 2, Δ. Καλογερόπουλος 1 Περίληψη Στο παρόν άρθρο ενημέρωσης επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

3. Απλά οπτικά όργανα

3. Απλά οπτικά όργανα 3. Απλά οπτικά όργανα 20 Απριλίου 2013 1 Διαφράγματα Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός αντικειμένου. Μας

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Ηλεκτρισμός 6 η. Ηλεκτρόνια κινούμενα με ταχύτητα 0 m / sec εισέρχονται σε χώρο μαγνητικού πεδίου όπου διαγράφουν κυκλική τροχιά ακτίνας 0.0m. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

s s f 25 s ' 10 10 s ' 10 α) s ' 16.7 β) S=10 cm, άρα το αντικείμενο βρίσκεται πάνω στην εστία.

s s f 25 s ' 10 10 s ' 10 α) s ' 16.7 β) S=10 cm, άρα το αντικείμενο βρίσκεται πάνω στην εστία. ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο κάτοπτρα σχηματίζουν ορθή γωνία, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο σημείο Ο υπάρχει ένα αντικείμενο. Να προσδιορίσετε τη θέση των ειδώλων που σχηματίζονται ΑΣΚΗΣΗ 2 Κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο έχει

Διαβάστε περισσότερα