Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή"

Transcript

1 Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο. Ήκνπλ απφ ην 2003 ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, 2 ρξφληα ήκνπλ ζην Κ.Δ.Θ.Ι. θαη κεηά ζην πκβνπιεπηηθφ Κέληξν ηνπ Πεηξαηά, παξέρνληαο λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή. Καηζηβαξδάθνπ: Η ηεθαλία είλαη πξαγκαηηθά ζπλεξγάηηδά καο γηα 7 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ ζηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα γηα ηε Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ, θάλεη λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη εθηφο απηνχ ιφγσ αθξηβψο ηεο εμαηξεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είρακε, αλέιαβε λα ζπγγξάςεη ην εθπαηδεπηηθφ παθέην γηα ηνπο/ηηο λνκηθνχο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ πνπ πινπνηνχκε. Δθηφο απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην, έρεη θάλεη θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ γπλαηθψλ, ηα νπνία είλαη φια πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα θαη ζα ζαο ηα πεη. Σ.Σ.: Θα πάξεηε θαη ηνπο Οδεγνχο θαη θαιφ είλαη λα δηαβάζεηε θαη ησλ λνκηθψλ, φρη γηα λα γίλεηε λνκηθνί ζχκβνπινη, αιιά επεηδή άγλνηα λφκνπ δελ ζπγρσξείηαη γηα ηνλ/ηελ πνιίηε, πφζν κάιινλ γηα καο πνπ είκαζηε ζε θάπνηα πφζηα θαη ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε θαη ην λφκν. Λνηπφλ εγψ ζα μεθηλήζσ κε ην λφκν, έηζη ψζηε λα ζαο δψζσ θάπνηεο γλψζεηο γεληθέο, φζν πην απιά κπνξψ θαη κεηά θαιφ ζα είλαη λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε θαη λα γίλνπλ εξσηήζεηο. Βέβαηα ζα ζαο πσ θαη ην πσο ιεηηνπξγεί ε Αζηπλνκία θαη πνηεο είλαη νη δηαδηθαζίεο. Σν άγρνο ηεο γπλαίθαο φηαλ είλαη ζε θξίζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαζθάιεηά ηεο γηα ηελ θηήζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ, πνπ έρεη σο ζχδπγνο θαη κεηέξα. Ο λφκνο είλαη ν 3500/2006, θαιφ είλαη λα ηνλ δηαβάζνπκε, φπσο επίζεο θαιφ είλαη λα δηαβάζνπκε θαη ηελ εγθχθιην ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία θαη απηή ππάξρεη ζην internet, ζα κπείηε ζην site ηνπ ππνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ζα ηελ θαηεβάζεηε θαη απηή. Ο λφκνο έρεη 23 άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. Σν 1 ν άξζξν αλαθέξεηαη ζην ηη είλαη νηθνγέλεηα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί σο 1

2 ελδννηθνγελεηαθή βία δελ ζεσξείηαη κφλνλ ε βία πνπ αζθείηαη κέζα ζε έλα παληξεκέλν δεπγάξη, ζα πάξεη θαη θάπνηα γπλαίθα πνπ είλαη ζε ειεχζεξε ζπκβίσζε κε θάπνηνλ άλδξα. Ο λφκνο πξνζηαηεχεη ηε γπλαίθα θαη ην αδίθεκα ηεο βίαο πνπ δηαπξάηηεη ν ζχληξνθνο ηηκσξείηαη κε ην λφκν, εθφζνλ ζπλνηθεί ην δεπγάξη. Απηφ ζα πξέπεη λα ην μέξνπκε: ε νηθνγέλεηα πιένλ έρεη κηα επξεία έλλνηα, δελ είλαη κφλνλ ην παληξεκέλν δεπγάξη, είλαη θαη ην δεπγάξη πνπ δεη θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, κε βάζε ην λφκν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ηψξα, φρη κε βάζε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη κία γπλαίθα (ζε θακηά πεξίπησζε κηα γπλαίθα πνπ ζπδεί δελ έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε κηα γπλαίθα πνπ είλαη ζε γάκν). Αιιά ζην θνκκάηη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, είηε είλαη παληξεκέλνη, είηε δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, έρνπκε αδίθεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Ο λφκνο απηφο εθαξκφδεηαη επίζεο ζηνπο πξψελ ζπδχγνπο, δειαδή, ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ ρσξίδνπλ ή είλαη ζε δηάζηαζε, θεχγεη ν βίαηνο ζχληξνθνο απφ ην θπζηθφ ρψξν ηεο γπλαίθαο, κε κηα κεηνίθεζε, αιιά εμαθνινπζεί λα αζθεί βία: είλαη πάξα πνιχ ζπλεζηζκέλν απηφ ην πξάγκα. Ο λφκνο ινηπφλ εθαξκφδεηαη θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζην παληξεκέλν δεπγάξη, ζην δεπγάξη πνπ δεη ζε ειεχζεξε έλσζε, ζηνλ πξψελ ζχδπγν -αο έρεη βγεη δηαδχγην- θαη ζηνλ ελ δηαζηάζεη, ελλνείηαη, φηαλ είλαη ην δεπγάξη ζε δηάζηαζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα μέξνπκε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κηιάκε γηα ελδννηθνγελεηαθή βία, γηαηί απηά ηα αδηθήκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ θαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη κεηά ζην δηθαζηήξην θαη νη πνηλέο είλαη κεγαιχηεξεο, αιιά θαη ε αζηπλνκία φπσο ζα ζαο αλαιχζσ ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δξα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, δελ έρεη ην δηθαίσκα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Ο λφκνο αλαιχεη ζην 1 ν άξζξν ηη είλαη ζχκα: ζχκα είλαη θάζε άλζξσπνο πνπ βηψλεη βία θαη εηδηθά γηα ηα παηδηά, ην παηδί είλαη ζχκα αθφκα θαη φηαλ δελ αζθείηαη άκεζα ε βία πάλσ ηνπ, δειαδή, φηαλ γίλνληαη θαζαξίεο κέζα ζην ζπίηη θαη ππάξρνπλ κηθξά παηδηά, ην παηδί είλαη ζχκα. Δίλαη αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη θαη κε απζηεξέο πνηλέο θαη εθεί, επεηδή πιένλ ηα αδηθήκαηα φια απηά δηψθνληαη απηεπάγγειηα, δελ ρξεηάδεηαη ε γπλαίθα λα πάεη λα θάλεη κήλπζε πιένλ, κπνξεί ν θαζέλαο λα θάλεη κηα θαηαγγειία ζηελ αζηπλνκία. Δάλ ν γείηνλαο γλσξίδεη φηη κέζα ζην ζπίηη απηφ ππάξρνπλ κηθξά παηδηά θαη γίλνληαη ζπκπινθέο θ.ιπ., κπνξεί λα θάλεη θαηαγγειία. Θα δείηε φηη ζα έρεηε πνιιά ηειέθσλα θαη απφ ηξίηα πξφζσπα, δελ ηειεθσλνχλ κφλν νη γπλαίθεο, ζα παίξλνπλ θαη νη γείηνλεο θαη νη 2

3 ζπλάδειθνη θαη ζπγγελείο, ζα έρεηε πνιιά ηέηνηα ηειεθσλήκαηα απφ άηνκα πνπ ζα δεηνχλ νδεγίεο, γηα ην πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ή πψο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ. Ο ηξίηνο, ν θαζέλαο, κπνξεί ζε έλα πεξηζηαηηθφ λα θάλεη θαηαγγειία, λα πάεη ζηελ αζηπλνκία ή θαη λα θαιέζεη ηελ ψξα πνπ αθνχεη ηηο θαζαξίεο, ην 100, ηελ άκεζε δξάζε. Σψξα ζα έξζεη ε αζηπλνκία; Απηφ ζα ην δνχκε. - Επσλύκσο; Καη αλψλπκα αθφκα. Μπνξεί λα δψζεη θαη ςεχηηθα ζηνηρεία, ην απνηέιεζκα κεηξάεη, ην ζέκα είλαη λα πάεη ην πεξηπνιηθφ κεηά ζην ζπίηη. Απηά ινηπφλ κε ην ηη είλαη νηθνγέλεηα, πνηνπο πξνζηαηεχεη ν λφκνο, κηιάκε ζπλερψο γηα γπλαίθεο, αιιά ππάξρνπλ θαη άλδξεο -είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ βέβαηαεηδηθά ζην ζέκα ηεο ζσκαηηθήο βίαο είλαη απεηξνειάρηζην. Όπσο επίζεο, θάηη άιιν πνιχ ζεκαληηθφ, επεηδή ε ειιεληθή νηθνγέλεηα αθφκα θαη ζήκεξα είλαη δεκέλε θαη βιέπνπκε ζηηο πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο, φρη ζε φιεο - εηδηθά ζηελ επαξρία-, είλαη πάλσ-θάησ, ν λφκνο πξνζηαηεχεη αθφκα θαη ηε γπλαίθα φηαλ αζθείηαη βία π.ρ απφ πεζεξά, δειαδή, φηαλ έρνπκε ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ άλδξα, ζα ην δείηε είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν, κηα γπλαίθα λα είλαη ζχκα βίαο απφ ηελ πεζεξά ηεο, απφ ζπγγελείο ηνπ άλδξα ηεο. Οπφηε ππάξρεη εηδηθή πξνζηαζία, φηαλ ππάξρεη βέβαηα ζπλνίθεζε. Δίπακε φηη πξνζηαηεχεη ν λφκνο ηε γπλαίθα πνπ δεη ζε ειεχζεξε έλσζε, γηαηί πάξα πνιιά δεπγάξηα ζήκεξα ζπδνχλε. Όηαλ ε γπλαίθα θαηαθέξεη θαη θχγεη απφ ην θπζηθφ ρψξν ηνπ βίαηνπ άλδξα θαη απηφο ζπλερίζεη κεηά λα ηεο αζθεί βία, φηαλ ινηπφλ θχγεη ν άλδξαο απφ ην ρψξν ηεο, κεηά απφ θεη, νπνηαδήπνηε πξάμε αζθείηαη ζηε γπλαίθα, δελ είλαη ελδννηθνγελεηαθή βία, πάεη κε ηνλ πνηληθφ θψδηθα θαη πάεη ζσκαηηθή βιάβε, απεηιή θ.ιπ., απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ζπδνχλε. Ο λφκνο απαγνξεχεη ηελ άζθεζε θάζε κνξθήο βίαο, είλαη έλα γεληθφ άξζξν απηφ, ζα ην δείηε, φκσο ν λφκνο ηηκσξεί ζπγθεθξηκέλα, δειαδή, ε ςπρνινγηθή βία ζην ζχλνιφ ηεο κέλεη αηηκψξεηε ζην λφκν, ηηκσξνχληαη νη απεηιέο, ε ηξνκνθξάηεζε, ε απνκφλσζε, αιιά δελ ηηκσξνχληαη άιιεο κνξθέο ςπρνινγηθήο βίαο -θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηηκσξεζνχλ, ζα ην δείηε θαη ζεηο, φηη ε ςπρνινγηθή βία είλαη αζέαηε, δελ ππάξρνπλ κάξηπξεο, ζπλήζσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφλνλ ηα παηδηά αιιά θαιφ είλαη ε γπλαίθα λα κε ρξεζηκνπνηεί ηα παηδηά. Ο λφκνο δίλεη ην δηθαίσκα ζηε γπλαίθα λα ρσξίζεη εχθνια φηαλ είλαη ζχκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, παιηά 3

4 απηφ δελ ππήξρε. Τπήξρε κφλνλ π.ρ. εάλ έπηαλε ηνλ άλδξα ηεο κε θάπνηα άιιε γπλαίθα, ππήξρε ν ηζρπξφο θινληζκφο, φηαλ ηελ εγθαηέιεηπε απηφο, ή π.ρ. φηαλ ππήξραλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη είρε επηβνπιεπζεί ηε δσή ηεο. Πιένλ ηψξα, φηαλ ε γπλαίθα έρεη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη είλαη ζχκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, φηαλ ιέκε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ελλννχκε ή γλσκαηεχζεηο απφ λνζνθνκεία ή ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε ε νπνία ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κήλπζεο πνπ ζα θάλεη ε γπλαίθα, ε γπλαίθα κπνξεί λα ρσξίζεη πην εχθνια ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Σν άξζξν 4 αλαθέξεηαη ζηε ζσκαηηθή βία ζε βάξνο ησλ παηδηψλ. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ν βίαηνο άλδξαο λα αζθεί βία ζηε γπλαίθα θαη ε γπλαίθα κεηά ζηα παηδηά. Απηφ νη γπλαίθεο δελ ην παξαδέρνληαη ζπλήζσο ζηνπο δηθεγφξνπο αιιά ην ιέλε ζηνλ/ζηελ ςπρνιφγν. ην Κέληξν πνπ νη ζχκβνπινη ζπδεηνχζακε ηα πεξηζηαηηθά κεηαμχ καο, έβιεπα φηη άιια έιεγαλ ζε εκέλα θαη άιια ζηελ ςπρνιφγν, π.ρ. ξσηνχζα ηηο γπλαίθεο θάπνηα πξάγκαηα θαη θαηά βάζε ηα αξληνχληαλ, φκσο ηα έιεγαλ ζηελ ςπρνιφγν. Σψξα ζαο ηα ιέσ φια απηά, εζείο βέβαηα ζηελ ηειεθσληθή ζηήξημε δελ κπνξείηε λα παξέκβεηε, φκσο λα μέξεηε φηη ζηε βία ελαληίνλ ησλ παηδηψλ δελ ππάξρεη θακία αλνρή. χκθσλα κε ην άξζξν απηφ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο πνπ έρεη βγάιεη ν πλήγνξνο απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή ζσκαηηθήο βίαο ζηα παηδηά πιένλ, αθφκα θαη ε παηδαγσγηθψο αλαγθαία πνπ ιέκε. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε. Μεηαμχ άιισλ ππάξρεη δηάηαμε Δηζαγγειέα χξνπ πνπ αθαηξέζεθε ε γνληθή κέξηκλα απφ ηε κεηέξα, ε νπνία αζθνχζε βία ζην παηδί. Πάξα πνιιέο γπλαίθεο, ελψ είλαη ζχκαηα βίαο, έρνπλ άζρεκεο ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο, εηδηθά απηέο πνπ είλαη ζε καθξνρξφληα ζρέζε βίαο. Βιέπνπκε θάπνηα ζηηγκή ηε γπλαίθα λα ζέιεη λα ρσξίζεη αιιά επεηδή δελ έρεη ηα παηδηά κε ην κέξνο ηεο απηφ αλαιχεηαη ςπρνινγηθά, δελ έρεη ηελ ςπρηθή δχλακε λα πξνρσξήζεη δηθαζηηθψο γηαηί θνβάηαη φηη ηα παηδηά ζα πάλε κε ηνλ παηέξα. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη αθξηβψο φπσο ζαο είπα πξηλ, γηαηί ε βία πνπ αζθεί ν άλδξαο ζηε γπλαίθα, απηή κεηά μεζπάεη ζηα παηδηά, φρη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αιιά ζε αξθεηέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιέκε ζηε γπλαίθα, εηδηθά φηαλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, λα θνηηάμεη λα είλαη θνληά ζηα παηδηά ηεο. 4

5 Σψξα ζα δνχκε πνηα αδηθήκαηα ηηκσξεί ν λφκνο. Ο λφκνο αλαθέξεηαη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή ζσκαηηθή βιάβε. Κάζε ζσκαηηθή βιάβε ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ηψξα κε ην λφκν έρεη γίλεη ελδννηθνγελεηαθή. Δίλαη απηή πνπ αζθείηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην δεπγάξη πνπ ζπλνηθεί, απφ ηνπο ζπγγελείο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζπίηη ηνπ δεπγαξηνχ θ.ιπ. Οη πνηλέο είλαη κεγάιεο, είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο φηαλ ζηξέθεηαη θαηά εγθχνπ γπλαίθαο. Θα ην δείηε είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν, ζα ζαο παίξλνπλ, ε βία έρεη έμαξζε ζηελ εγθπκνζχλε, είλαη ηξνκαθηηθφ. Καη βέβαηα φηαλ έρνπκε ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο, θάπνηεο γπλαίθεο απνθηνχλ κφληκεο βιάβεο, αλαπεξίεο π.ρ. γπλαίθα λα ράζεη ην έλα ηεο κάηη, ηελ αθνή ηεο, κφληκεο βιάβεο ζην ζψκα, είλαη πνιιά ηα πεξηζηαηηθά. Θέισ λα πσ φηη γηα ηα 3 ρξφληα, απφ ηφηε πνπ βγήθε ν λφκνο επεηδή θηλεηνπνηήζεθε θαη ε αζηπλνκία, ππάξρεη θη απηή ε εγθχθιηνο πνπ ζαο πξναλέθεξα, ε νπνία είλαη άςνγε ζα ηε δείηε, θξαηάεη αξρεία πιένλ ε αζηπλνκία, γηα ην 2007 έσο 2009 είρακε 40 δνινθνλίεο γπλαηθψλ κπνξεί λα είλαη θαη πεξηζζφηεξεο, ζην πιαίζην ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δίπακε ε ζσκαηηθή βιάβε ηηκσξείηαη, δελ ηηκσξείηαη ε κηθξή, π.ρ. ην ραζηνχθη, παξά κφλνλ αλ ππάξρεη ζπλερήο ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν λφκνο κέλεη αλεθάξκνζηνο. ε πνιιέο γπλαίθεο ππάξρεη βία, αιιά ν ζχληξνθνο ηελ αζθεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ αθήλεη ζεκάδηα, ηελ θηππά ζην θεθάιη ή πίζσ ζηνλ απρέλα, πνπ δελ αθήλεη κψισπεο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη απφ ηηο πην δχζθνιεο δελ απνδεηθλχνληαη νη ζσκαηηθέο βιάβεο, αιιά αθφκα θαη θεη, ε γπλαίθα δελ πξέπεη λα απνζαξξπλζεί, πνιιέο παζαίλνπλ δηάζεηζε ή έρνπλ πνλνθεθάινπο, αθφκε θαη θεη ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηε δχλακε ζηε γπλαίθα, λα ηεο πνχκε φηη ζα πξέπεη πάεη ζηελ αζηπλνκία, αθφκα θαη αλ δελ έρεη εκθαλή ζσκαηηθή βιάβε θαη λα θάλεη κήλπζε. Η έθζεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ηαηξνδηθαζηή είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηελ έθζεζε πνπ θάλνπλ νη γηαηξνί ζηα λνζνθνκεία. Όηαλ πάεη ε γπλαίθα ζε λνζνθνκείν θαη είλαη ηξαπκαηηζκέλε νη πεξηζζφηεξνη γηαηξνί δελ αζρνινχληαη. Έλαο γηαηξφο κπνξεί λα θαηαιάβεη, αλ ε βιάβε πνπ έρεη ζην ζψκα ηεο ε γπλαίθα, είλαη απνηέιεζκα μπινδαξκνχ ή αλ έπεζε απφ ηε ζθάια, φπσο πνιιέο γπλαίθεο ηζρπξίδνληαη ιφγσ θφβνπ, δελ ηνπο ελδηαθέξεη φκσο, δελ ζέινπλ λα κπιέμνπλ. Δλψ είλαη ππνρξεσκέλνη σο δεκφζηνη ππάιιεινη λα αλαθέξνπλ ην αδίθεκα, δελ θάλνπλ ηίπνηα. Δκείο επηκέλνπκε ζα πάηε ζην λνζνθνκείν, αθφκα θη αλ 5

6 δελ ζέιεη λα πξνρσξήζεη ε γπλαίθα ζε κήλπζε λα έρεη έλα ραξηί, απηφ ε γπλαίθα δελ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη εθείλε ηε ζηηγκή, εκείο φκσο πνπ βιέπνπκε ηα πεξηζηαηηθά θαη ηα γλσξίδνπκε, θαηαιαβαίλνπκε αξγά ή γξήγνξα φηη ε γπλαίθα ζα πξνρσξήζεη δηθαζηηθά ζε έλα ρξφλν, ζε δχν θαη θεη ζα βξεζεί ζηε δπζρεξή ζέζε λα κελ έρεη ζηνηρεία. Οη πεξηζζφηεξεο, φηαλ δελ έρνπλ ζνβαξέο βιάβεο δελ πάλε, ην αθήλνπλ θαη πεξλά κφλν ηνπ ην ηξαχκα, αθφκα θαη ζηξακπνπιήγκαηα πνπ έρνπλ, δελ πάλε ζηνπο γηαηξνχο. Σν ραξηί ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη κεγάιε απνδεηθηηθή ηζρχ, νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ην δέρνληαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ελψ ζηελ αξρή κε ην λφκν είραλ πεη θάπνηνη ζα έρνπκε πξφβιεκα κε ηα ραξηηά, ηειηθά ην ραξηί ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακν -αλ φρη ηειείσο- κε ηελ ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε, ε νπνία αλαθέξεη πάληα φηη είλαη απφ μπινδαξκφ. Ο ηαηξνδηθαζηήο ιέεη: παξαηεξήζεθαλ βιάβεο, κψισπεο ζηνλ απρέλα, ζηελ ηάδε κνίξα, απφ μπινδαξκφ, ηα αλαθέξεη ν ηαηξνδηθαζηήο. Ο γηαηξφο ζα γξάςεη, θαηά δήισζε ηεο γπλαίθαο, δελ αλαιακβάλεη επζχλε, αιιά παξ φια απηά, εκείο ιέκε ζα πάεη ζε λνζνθνκείν ε γπλαίθα, ή ζε ηαηξηθφ θέληξν, ζε δεκφζην φρη ζε ηδηψηε. Πξνρσξάκε ζηελ παξάλνκε βία θαη απεηιή πνπ είλαη ε ςπρνινγηθή βία, θαη ε νπνία δχζθνια απνδεηθλχεηαη, δελ γίλνληαη κελχζεηο γηα ςπρνινγηθή βία. Δίλαη πνιιέο γπλαίθεο πνπ είλαη ζχκαηα άγξηαο, ζθιεξήο ςπρνινγηθήο βίαο θαη δελ έρεη αθνπκπήζεη ν άιινο πνηέ ην ρέξη ηνπ πάλσ, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ έρεη λφεκα λα θάλεη ε γπλαίθα κήλπζε, αλ δελ έρεη ζηνηρεία. Μπνξεί λα θνηηάμεη λα πξνζηαηεπζεί, λα θχγεη, αιιά δηθαζηηθψο δελ έρεη λφεκα λα πξνρσξήζεη. Σψξα αλ ηεο έρεη ζηείιεη απεηιεηηθά κελχκαηα ζην θηλεηφ, απηφ είλαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Θα δείηε θάηη ζπλεζηζκέλν, ζα ζαο παίξλνπλ γπλαίθεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ ρσξίδεη ε γπλαίθα, είηε είλαη ζε ειεχζεξε ζπκβίσζε, είηε παληξεκέλε. Οη πεξηζζφηεξεο δνινθνλίεο ησλ γπλαηθψλ γίλνληαη ζην ηέινο ηεο ζρέζεο, δελ γίλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο. Όηαλ ε γπλαίθα ρσξίδεη θαη αξρίδεη ε βία κεηά, είλαη ην πην επηθίλδπλν θνκκάηη, φιεο νη έξεπλεο ην δείρλνπλ θαη ην έρνπκε δεη θαη εκείο, είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν, φηη νη 40 δνινθνλίεο έγηλαλ ζην ηέινο ηεο ζρέζεο. Μέρξη λα γίλεη απηφ, ππάξρνπλ, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε, ηα κελχκαηα ζην θηλεηφ, ηεο αθήλεη ζεκεηψκαηα, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 6

7 φηαλ βξίζθεη ε γπλαίθα απεηιεηηθφ ζεκείσκα ζην απηνθίλεηφ ηεο ή κήλπκα απεηιεηηθφ ζην θηλεηφ ηεο, είλαη απεηιή απηφ, απνδεηθλχεηαη θαη κπνξεί λα θάλεη κήλπζε. Γηαηί ζαο ιέσ λα δηαβάζεηε ην λφκν, ελψ δελ είζηε λνκηθνί; Σν κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ είλαη αλ έρνπλ δηθαηψκαηα θαη πσο κπνξνχλ λα ηα αζθήζνπλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δ.Δ. έρεη γίλεη πνιχ κεγάιε θνπβέληα γηα φια απηά θαη έρνπλ θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηθεγφξνη είλαη νη άλζξσπνη θιεηδηά, γηαηί απηνί δίλνπλ ηεξάζηηα δχλακε ζηε γπλαίθα. Όηαλ ε γπλαίθα καζαίλεη φηη έρεη δηθαηψκαηα ζαλ κάλα, ζαλ ζχδπγνο θαη κπνξεί λα ηα αζθήζεη ή φηη ν λφκνο ηελ πξνζηαηεχεη, ηεο θεχγεη έλα πνιχ κεγάιν άγρνο θαη κπνξεί κεηά λα θάλεη δνπιεηά θαη κε ηνλ/ηελ ςπρνιφγν. Όζν ε γπλαίθα δελ έρεη μεθαζαξίζεη ην λνκηθφ θνκκάηη, δελ κπνξεί λα θάλεη δνπιεηά νχηε ζηε ζπκβνπιεπηηθή κε ηνλ/ηελ ςπρνιφγν, νχηε ςπρνζεξαπεπηηθά. Δίλαη ζεκαληηθφ, παξφηη δελ είζαζηε λνκηθνί, λα ιέηε θάπνηα γεληθά πξάγκαηα. Τπάξρνπλ γπλαίθεο π.ρ. πνπ δελ εξγάδνληαη θαη λνκίδνπλ φηη γηα απηφ ην ιφγν, ζα ηνπο πάξεη ν άιινο ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ. Πξάγκαηα ηα νπνία ηνπο ηα ιέεη ν ζχδπγνο θαη ελλνείηαη ε γπλαίθα κέζα ζε έλα θαζεζηψο παληθνχ, βίαο θαη άγρνπο πνπ βηψλεη θαζεκεξηλά, θαη ρακειήο απηνεθηίκεζεο πνπ έρεη απνθηήζεη, είλαη θπζηθφ φηη ηεο ιέεη λα ην πηζηεχεη. Καηαξρήλ δελ μέξνπλ φηη ππάξρεη λφκνο, δελ ππάξρεη ελεκέξσζε ζηελ θνηλσλία, νη πεξηζζφηεξεο δελ γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη λφκνο, απηέο πνπ ςάρλνπλ ζην internet απηέο μέξνπλ φηη ππάξρεη λφκνο. Όηαλ ε γπλαίθα μέξεη φηη έρεη δηθαηψκαηα, φηη ππάξρεη λφκνο, φηη απηφ είλαη αδίθεκα θαη φηη ηηκσξείηαη, ηφηε ζα πάεη θαη ζηελ αζηπλνκία. Λέκε δελ θαηαγγέιινπλ. Γελ θαηαγγέιινπλ γηαηί δελ γλσξίδνπλ. Όηαλ δελ γλσξίδεη κηα γπλαίθα, πάεη ζηελ αζηπλνκία πνιχ θνβηζκέλε, ν αζηπλνκηθφο πνπ δελ ζέιεη λα θάλεη ηε δνπιεηά θαη βαξηέηαη, ζα ην εθκεηαιιεπηεί θαη ζα ηε δηψμεη, ζα ηεο πεη γχξηζε ζπίηη ζνπ. Γηαβάζηε θαη ηελ εγθχθιην, ε νπνία είλαη έλα εμαηξεηηθφ θείκελν, πξνεγήζεθε ηνπ λφκνπ θαη πξαγκαηηθά, αλ νη αζηπλνκηθνί ηελ εθάξκνδαλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο δελ ζα ππήξρε θαλέλα πξφβιεκα. Λνηπφλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ν λφκνο ππάξρεη, εθαξκφδεηαη, ην ιέκε ζηε γπλαίθα θαη ελλνείηαη ηεο ιέκε λα πάεη θαη ζε έλα/κία δηθεγφξν ή λα απεπζπλζεί ζην πκβνπιεπηηθφ ηεο Αζήλαο, φηαλ γίλεη ζα έρεη θαη λνκηθφ, γηα πεξαηηέξσ. 7

8 Καηζηβαξδάθνπ: ε απηή ηε θάζε πνπ δελ είκαζηε αθφκε ζηειερσκέλνη, ηε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή ηελ αλαιακβάλεη ην λνκηθφ ηκήκα. Έρνπκε δχν ζπλάδειθνπο λνκηθνχο θαη εθεί παξαπέκπνπκε ηα πεξηζηαηηθά. Βηαζκφο θαη θαηάρξεζε ζε αζέιγεηα. Με λφκν, ηηκσξείηαη ν βηαζκφο κέζα ζην γάκν, είλαη θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν, ζε έμαξζε ηξνκεξή, ππάξρεη θνβεξή ζεμνπαιηθή βία κέζα ζηα δεπγάξηα, δελ καο θάλεη θακηά εληχπσζε πιένλ. πλήζσο μεθηλά κε ζσκαηηθή βία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαη ζεμνπαιηθή, ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζα ππάξμεη θαη απηφ, δελ θαηαγγέιινπλ νη γπλαίθεο ην βηαζκφ κέζα ζην γάκν, είλαη ηακπνχ, εδψ ε ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ηακπνχ αθφκα θαη ζήκεξα, πφζν κάιινλ ν βηαζκφο κέζα ζην γάκν. Δγψ ηφζα ρξφληα, έλα πεξηζηαηηθφ μέξσ κφλν πνπ θαηήγγεηιε ε γπλαίθα, αιιά είρε ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο. Αλ θαη βέβαηα εδψ ε αζηπλνκία ζνπ ιέεη φηη ην 50% ησλ βηαζκψλ είλαη ςεπηνβηαζκνί πφζν κάιινλ λα παο θαη λα πεηο θάηη ηέηνην. Αλ φκσο ε γπλαίθα έρεη ζσκαηηθέο βιάβεο, ελλνείηαη ζα αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά κε ζεβαζκφ θαη ρσξίο θαρππνςία. Δλδννηθνγελεηαθή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο θαη απηφ πάιη είλαη έλα έγθιεκα πνπ πξνζβάιιεη ηε γπλαίθα, δελ έρεη λφεκα ζηελ πξάμε φκσο. - Τη πξάμε πεξηιακβάλεη; Πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ πξνζβάιιεη ηε γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ηεο γπλαίθαο. Σν έγθιεκα απηφ έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη, δελ είλαη ηφζν ε πξνζβνιή ηεο πξάμεο φζν ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη θαη ν ιφγνο, ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθφο. Η γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ηεο γπλαίθαο, πξνζβάιιεηαη κέζα ζε κηα βίαηε ζρέζε θάζε κέξα, κε ιφγν. Οη βξηζηέο είλαη θάηη ην αζχιιεπην. Δκέλα κνπ είρε θάλεη εληχπσζε, ηφζα ρξφληα, λα θάζεηαη ε γπλαίθα απέλαληη θαη λα ζνπ κηιάεη ςχρξαηκα γηα ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ ζνθαξηδφζνπλ θαη φηαλ εξρφηαλ ε ζηηγκή λα κηιήζεη γηα ηηο βξηζηέο πνπ ηεο έιεγε, ηελ πηάλαλε ηα θιάκαηα. Γελ κπνξείο λα ην απνδείμεηο φκσο, απηφ ην πξάγκα. - Αλ γίλνληαη κπξνζηά ζε ζπγγελείο θαη θίινπο; Ναη, ππάξρνπλ κάξηπξεο θάπνηεο θνξέο, πνηνο ζα πάεη φκσο; Γπζηπρψο. Παξαθψιπζε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Έλα εηδηθφ άξζξν, πνπ ιέεη φηη φπνηνο απεηιεί κάξηπξα ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή αζθεί βία ελαληίνλ 8

9 ηνπ ή ηνλ δσξνδνθεί, κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη παξαθψιπζε ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, δειαδή λα εκπνδίζεη ηε δηθαηνζχλε. Κάηη πάξα πνιχ ζπλεζηζκέλν. Βάδνπλ ςεπδνκάξηπξεο, δσξνδνθνχλ, θάλνπλ απίζηεπηα πξάγκαηα ζηα δηθαζηήξηα, πνπ νχησο ή άιισο γίλνληαη, πφζν κάιινλ φηαλ δηαθπβεχνληαη θαη ζπκθέξνληα νηθνλνκηθά. Θα δείηε, δελ είλαη ακφξθσηεο νη γπλαίθεο πνπ είλαη ζχκαηα, πην πνιιέο είλαη νη κνξθσκέλεο. Αθξηβέο πνζνζηφ δελ έρνπκε, είλαη κνξθσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθά, αιιά θαη θάπνηεο πνπ δνπιεχνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζπδχγσλ ή ηνπο έρνπλ ηφζα ρξφληα ζηεξίμεη θαη φηαλ έξρεηαη ε ζηηγκή ηεο δηάζηαζεο, είλαη θπζηθφ ν άιινο θαη λα δσξνδνθεί θαη λα απεηιεί θαη ε γπλαίθα λα βξίζθεηαη απνκνλσκέλε. Οχησο ή άιισο είλαη ηαθηηθή ηνπ άλδξα, λα απνκνλψλεηαη ε γπλαίθα. Η γπλαίθα θζάλεη ζε έλα ζεκείν κεηά απφ ρξφληα, λα κελ έρεη θίινπο, λα κελ έρεη κάξηπξεο θαη λα κε κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα. Καη λα κελ έρεη θαη ηα παηδηά ηεο. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ηα παηδηά λα πεγαίλνπλ κε ην βίαην παηέξα. Μπαίλνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο θαη εδψ ζα ζηαζψ αξθεηά ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ αξρή κέρξη ηέινο. Δίπακε ινηπφλ φηη ηα αδηθήκαηα απηά δηψθνληαη απηεπάγγειηα, δειαδή ε αζηπλνκία πξέπεη λα δξάζεη φηαλ ελεκεξψλεηαη. Σν θάλεη ε αζηπλνκία απηφ; Γελ ην θάλεη, γηα πνιινχο ιφγνπο. Ο πξψηνο θαη θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη φηη ζεσξεί ππνδεέζηεξα απηά ηα αδηθήκαηα. Πην πνιχ ηνπο ελδηαθέξνπλ ηα εγθιήκαηα εμσνηθνγελεηαθήο βίαο, δειαδή ιεζηείεο, θινπέο θ.ιπ. Σηο πξνάιιεο είρα κηα εθπαίδεπζε ζε 20 αμησκαηηθνχο θαη ηνπο ξψηεζα ην εμήο: αλ ζηελ Άκεζν Γξάζε, φηαλ ηνπο θαινχλ, θάλνπλ αμηνιφγεζε, φπσο ζηελ Ακεξηθή; (Βηαζκφ απφ άγλσζην, ιεζηεία, ελδννηθνγελεηαθή βία, βέβαηα ε ελδννηθνγελεηαθή βία ζηελ Ακεξηθή δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηεο Διιάδαο, εθεί έρνπλ πνιιέο δνινθνλίεο, γηαηί ππάξρεη ε νπινθαηνρή, δνινθνλίεο θαη απφ ηηο γπλαίθεο-ζχκαηα, φρη κφλν ην αληίζεην. Πνιινί αζηπλνκηθνί έρνπλ ζθνησζεί, φηαλ πάλε λα ζπιιάβνπλ ην δξάζηε θαη γη απηφ δελ ζέινπλ λα εκπιέθνληαη κε ηέηνηα πεξηζηαηηθά, ηνπο ζεσξνχλ πην επηθίλδπλνπο θαη απφ ηνπο ιεζηέο θαη ηνπο δηαξξήθηεο. Σειείσο δηαθνξεηηθή λννηξνπία.) Γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζηπλνκίαο ζηα εδώ πεξηζηαηηθά θαη επηζεκαίλεηαη όηη πιένλ, ιόγσ ηεο αιιαγήο ηνπ 9

10 κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ αζηπλνκηθώλ, έρεη αιιάμεη θαη ε αληηκεηώπηζε. ηελ αθαδεκία θαη ζηηο ζρνιέο ηεο αζηπλνκίαο έρεη κπεη ην κάζεκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηα λέα παηδηά πνπ ηειεηψλνπλ ηε ζρνιή ην γλσξίδνπλ. Σψξα ην γλσξίδνπλ θαη θάπνηνη πςειφβαζκνη κέζα ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα, νη νπνίνη πήξαλ ηελ εγθχθιην ελεκεξψζεθαλ θαη είλαη απηνί πνπ παξαθνινπζνχλ θαη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα ηεο ΓΓΙΦ. Τπάξρνπλ φκσο θαη αξθεηνί αζηπλνκηθνί πνπ δελ ην γλσξίδνπλ θαη ζηέιλνπλ ηε δηθνγξαθία, εκέλα κνπ ην έρεη πεη εηζαγγειέαο, ζαλ απιή ζσκαηηθή βιάβε θαη φρη σο ελδννηθνγελεηαθή ζσκαηηθή βιάβε. Γελ αξλνχληαη ζηε γπλαίθα λα θάλνπλ κήλπζε αιιά ηε ζηέιλνπλ κε ην 330 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα. Αθφκα θαη ηψξα 4 ρξφληα κεηά, ε αζηπλνκία έρεη θάπνηα θελά. Η αζηπλνκία είλαη ε πξψηε αξρή πνπ επηιακβάλεηαη ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ θάπνηα ζηνηρεία πνπ είρα πάξεη πέξζη απφ ηελ Δηζαγγειία Αζελψλ, απφ ηηο 10 κελχζεηο νη 8 γίλνληαη ζηελ αζηπλνκία θαη νη 2 ζηελ εηζαγγειία. Πνηα είλαη ε δηαθνξά; ηελ αζηπλνκία πάεη ε γπλαίθα κφλε ηεο. Δηνηκάδσ λα ζηείισ έγγξαθν ζηελ ΓΓΙΦ έρεη κπεη παξάβνιν 150,00 επξψ απφ ηέιε Γελάξε ζε θάζε κήλπζε απηφ πξέπεη λα βγεη γηα ηα ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Απηφ ην παξάβνιν είλαη έλα κέηξν πνπ πήξε ε θπβέξλεζε γηα λα θφςεη ηε δηθνκαλία ησλ ειιήλσλ πνηα δηθνκαλία, ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηξσο μχιν απφ ην γείηνλα θαη δελ παο λα θάλεηο κήλπζε. - Αλ πάεη ζηελ εηζαγγειία πάιη πιεξώλεη; Γηα λα θαηαηεζεί κήλπζε ζηελ εηζαγγειία πξέπεη λα είλαη έλα θείκελν λνκηθφ άξηην, ην θάλεη δηθεγφξνο. πλήζσο κήλπζε ζηελ εηζαγγειία θαηαζέηεη ε γπλαίθα φηαλ έρεη πξνεγεζεί ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε, έρεη αλαγθαζηεί λα λνζειεπζεί ζε λνζνθνκείν, ην λνζνθνκείν δελ θαιεί ή δελ ελεκεξψλεη ηελ αζηπλνκία. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε δηαδηθαζία, έρεη αζρνιεζεί θαη δηθεγφξνο, καδεχνληαη νη γλσκαηεχζεηο θαη έηζη ζπλήζσο θαηαηίζεηαη κήλπζε ζηελ εηζαγγειία. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε γπλαίθα πεγαίλεη ζηελ αζηπλνκία ηεο ιέλε λα θάλεη κήλπζε θαη δελ θάλεη, θνβάηαη ή πηζηεχεη φηη αλ θάλεη κήλπζε ζα γίλνπλ ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα, δελ είλαη αθχζηθν απηφ. Πνιιέο γπλαίθεο ιέλε, θαινχλ ηελ Άκεζν Γξάζε, έξρεηαη ν αζηπλνκηθφο, θεχγεη θαη κεηά ν 10

11 μπινδαξκφο είλαη αθφκε ρεηξφηεξνο. Όηαλ ην δεη ε γπλαίθα απηφ 2-3 θνξέο, πσο λα πάεη ζηελ αζηπλνκία. Η αζηπλνκία δελ κπνξεί λα θάλεη ην δηακεζνιαβεηή. Δηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα, ειάρηζηεο γπλαίθεο πάλε ζηελ αζηπλνκία, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εθεί, φινη γλσξίδνληαη, ππάξρεη ην ζηίγκα, ην ηακπνχ, αλ θαη ππάξρεη άξζξν κέζα ζην λφκν, ν αζηπλνκηθφο δελ επηηξέπεηαη λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπζελά, δειαδή πξέπεη λα θξαηεζεί ην απφξξεην θαη ε αλσλπκία ηεο γπλαίθαο. Καηά πφζν γίλεηαη απηφ είλαη άιιν ζέκα, θαη βέβαηα ην άξζξν απηφ κπήθε γηα λα πξνζηαηέςεη ηα παηδηά. Ο λφκνο φηαλ ςεθίζζεθε είρε θάπνηνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, θαιφ είλαη λα ην δηαβάζνπκε θαη απηφ, λα δνχκε ηε θηινζνθία ηνπ λφκνπ. Ο λνκνζέηεο ήζειε απφ ηε κηα πιεπξά λα ηηκσξήζεη ην έγθιεκα απηφ αιιά θαη απηνί πνπ θηηάρλνπλ δελ μέξνπλ ηη γίλεηαη κε ηε βία, ν λφκνο είλαη πεξηζζφηεξν κεηάθξαζε μέλνπ θεηκέλνπ, παξά απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, παξφια απηά ππάξρεη θαη είλαη ζεκαληηθφο. Ο λφκνο ινηπφλ ήζειε λα ηηκσξήζεη ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία αιιά λα κε ραιάζεη ηελ νηθνγέλεηα, απηφ είλαη πξάγκα νμχκσξν. Γελ κπνξείο λα ηηκσξείο ην βίαην άλδξα θαη λα ζθέθηεζαη λα κε ραιάζεηο ηελ νηθνγέλεηα. Μπήθε έλαο ζεζκφο κέζα ζην λφκν, πνιχ ζεκαληηθφο, ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, ν νπνίνο θαη εκέ είλαη ζπνπδαίνο. Αλ εθαξκνδφηαλ ζηελ πξάμε, ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα είρε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Αιιά αθξηβψο φπσο ζαο είπα δελ ππάξρνπλ θάπνηεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο βίαηνπο άλδξεο, θάπνηνη φξνη κέλνπλ αλελεξγνί, αιιά παξφια απηά νη εηζαγγειείο ηνλ εθαξκφδνπλ θαη πξνο ηηκήλ ηνπο. Να ζαο πσο ιίγν ηε δηαδηθαζία. Δθαξκφδεηαη κφλν ζηα πιεκκειήκαηα, πνπ ζεκαίλεη ζε απηά πνπ έρνπκε θπιάθηζε, πνπ δελ έρνπκε θάζεηξμε. Αλ ν άιινο θαηαδηθαζηεί π.ρ. γηα 3 πιεκκειήκαηα, θάπνηα ζηηγκή θηλδπλεχεη λα πάεη θαη θπιαθή. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία; Πάεη ε γπλαίθα θαη θάλεη ηε κήλπζε. Αλ πέζεη ζε ζσζηφ αζηπλνκηθφ θαη βγεη θαη ζπιιάβεη ην δξάζηε ζην 48σξν, ηνλ πηάλνπλ, ηνλ πάλε ζηνλ εηζαγγειέα. Ο εηζαγγειέαο δελ ζα ηνλ ζηείιεη απηφθσξν, φπσο γηλφηαλ παιηά, πξηλ ην λφκν. Καιεί ηε γπλαίθα θαη ηεο ιέεη, «ζε ελδηαθέξεη λα θάλεηο ηε δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο;», ηεο εμεγεί ελ νιίγνηο, ηη είλαη. Καιεί ν εηζαγγειέαο ζην γξαθείν ηνπ ην βίαην άλδξα θαη ηε γπλαίθα. Αλ ν άλδξαο δερζεί λα κε πάεη 11

12 ζην δηθαζηήξην, ζα πξέπεη λα δερζεί απηέο ηηο 3 πξνυπνζέζεηο: Ο 1 νο φξνο είλαη λα αλαγλσξίζεη φηη έρεη αζθήζεη βία θαη λα ππνζρεζεί φηη δελ ζα ην μαλαθάλεη, δίλεη έλα ιφγν ηηκήο, ππνγξάθεη έλα ραξηί πνπ δεζκεχεηαη φηη δελ ζα ην μαλαθάλεη. Ο 2 νο φξνο είλαη, λα πάεη ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο άλδξεο, γηα βίαηνπο άλδξεο. Απηή ήηαλ κηα θηινδνμία λα γίλνπλ θάπνηα θέληξα, ην κφλν πνπ ιεηηνχξγεζε ήηαλ ην ΔΚΚΑ, ην 197, ην νπνίν έθαλε ζπκβνπιεπηηθή δεχγνπο, δειαδή έζηειλε π.ρ ν εηζαγγειέαο Αζελψλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηε γπλαίθα πνπ είλαη αλεπίηξεπην, δελ πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ζπκβνπιεπηηθή νχηε θαλ απφ νηθνγελεηαθφ ζχκβνπιν ζε έλα δεπγάξη πνπ ν έλαο αζθεί βία ζηνλ άιινλ. Ο 3 νο φξνο ήηαλ λα απνδεκηψζεη ηε γπλαίθα κε ηνπιάρηζηνλ 1.000,00 επξψ, εθείλε ηελ ψξα, ή ηελ επφκελε κέξα, θάηη πνπ δελ ην εθαξκφδνπλ νη εηζαγγειείο πιένλ. Δίρα παξαζηεί ζε 2-3 πνηληθέο δηακεζνιαβήζεηο απφ ην πκβνπιεπηηθφ ηνπ Πεηξαηά, επεηδή νη γπλαίθεο δελ είραλ ρξήκαηα. Η δηαδηθαζία είλαη δηαθνξεηηθή ζηνλ Πεηξαηά απφ ηελ Αζήλα. Ο Πεηξαηάο θάλεη απζηεξή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαηεπζείαλ πεγαίλαλε ηνπο ζπιιεθζέληεο ζην γξαθείν ηνπ εηζαγγειέα θαη απηφο εθάξκνδε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε, ελψ ζηελ Αζήλα, ε δηαδηθαζία είρε γίλεη ρξνλνβφξα, δελ θαιείηαη ακέζσο ην δεπγάξη, απηά ζαο ηα ιέσ γηα λα θαηαιάβεηε ιίγν ην πλεχκα. ηελ πεξηθέξεηα, ζπκάκαη είρε επηθνηλσλήζεη έλαο εηζαγγειέαο απφ ηελ Πεινπφλλεζν θαη κνπ ιέεη, «έρσ κηα ληάλα δηθνγξαθίεο, ηη λα θάλσ κε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε;», ιέσ «ζην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο λα απεπζπλζείηε, δελ κπνξψ λα ζαο βνεζήζσ», ε πεξηθέξεηα δελ έρεη πξνγξάκκαηα ηέηνηα. Σν Αηγηλήηεην έρεη, αιιά είλαη πάιη δεχγνπο. Η πνηληθή δηακεζνιάβεζε είλαη ζπνπδαία γηαηί αλ ε γπλαίθα θάλεη κήλπζε θαη ζπιιεθζεί ν βίαηνο άλδξαο ζην πιαίζην ηνπ απηνθψξνπ, κπνξεί λα δεηήζεη κέζα ζηνλ εηζαγγειέα, ζηε δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, λα ηνλ δηψμεη απφ ην ζπίηη. Απηή είλαη ε κεγάιε επηηπρία ηεο πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο, φηη θεχγεη ν βίαηνο άλδξαο γξήγνξα απφ ην ζπίηη. - Άκα ην ζπίηη είλαη ζην όλνκα ηνπ άλδξα; Γελ έρεη ζρέζε, ζα θχγεη, άκα ην πεη ν εηζαγγειέαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ηνπ άλδξα θαη ε γπλαίθα φηαλ έρεη αλήιηθα παηδηά γηα ιφγνπο επηείθεηαο, κπνξεί λα δψζεη ην ζπίηη ζηε γπλαίθα θαη λα θχγεη ν βίαηνο άλδξαο. - Έρεη ρξνληθό όξην, δειαδή απνκαθξύλεζαη γηα 10 κέξεο; 12

13 Όρη, πνιχ πεξηζζφηεξν, εγψ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ είρα θάλεη ήηαλ γηα 3 κήλεο θαη είλαη ζεκαληηθφ, γηαηί κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ε γπλαίθα θάλεη αζθαιηζηηθά κέηξα, πάεη δηθαζηήξην, νπφηε ηνλ έρεη ήδε βγάιεη θαη κεηά έρεη ηελ απφθαζε ηεο κεηνίθεζεο θαη ηειεηψλεη ην ζέκα. Αλ απηφ εθαξκνδφηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα ππήξρε κεγάιε δηαθνξά. Δγψ πηζηεχσ, κεηά απφ ηφζα ρξφληα εκπεηξίαο, φηη ε ζχιιεςε ηνπ άλδξα είλαη ιχζε. Μπνξεί λα κελ θφςεη ηελ ςπρνινγηθή βία ζηε γπλαίθα, αιιά ζίγνπξα ζα ζηακαηήζεη ηε ζσκαηηθή βία, αλ ηνλ πηάζνπλε. Ση γίλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο; Μπνξεί λα ζαο πάξεη κηα γπλαίθα θαη λα πεη, «ηνπ έθαλα κήλπζε, κνπ έθαλε κήλπζε, είκαη θαη εγψ κέζα», πνιχ ζπλεζηζκέλν απηφ. Δίλαη έλαο ιφγνο πνπ ηξνκνθξαηνχληαη νη γπλαίθεο, γηαηί νη αζηπλνκηθνί βξίζθνπλ ηελ επθαηξία λα πνπλ, «ζα ηνπ θάλεηο κήλπζε, αιιά ζα ζνπ θάλεη θαη απηφο κήλπζε, νπφηε ζα ζαο θξαηήζνπκε θαη ηνπο δχν». - Έηζη θαη έρεη απνδείμεηο ε γπλαίθα; ηε γπλαίθα, ιέκε λα θάλεη κήλπζε κφλν αλ έρεη απνδείμεηο, αιιά κπνξεί θη απηφο λα έρεη απνδείμεηο, ζηνπο ηζαθσκνχο ηξαπκαηίδεηαη θαη ν άλδξαο, ακχλεηαη ε γπλαίθα, έρεη εθδνξέο, κψισπεο θαη απηφο. Πνιινί απηνηξαπκαηίδνληαη. - Δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί απηό; Απηφ ζέιεη ρξφλν. - Θα θξαηεζεί όκσο. Γελ πεηξάδεη, αλ είλαη λα βγεη ε αιήζεηα. Ση λα θάλνπκε; Δγψ είρα πεξηζηαηηθφ ηειεπηαία θαη ν εηζαγγειέαο άθεζε ειεχζεξε ηε γπλαίθα. Δίπαλε ζα παο θαη ζπ θαηεγνξνχκελε, αιιά δελ ζε θξαηψ απηφθσξν. Έρεη ηε δπλαηφηεηα ν εηζαγγειέαο λα ην θάλεη απηφ, εηδηθά αλ ππάξρνπλ κηθξά παηδηά. Αιιά έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ νη γπλαίθεο δελ θάλνπλ κήλπζε, είλαη γηαηί νη αζηπλνκηθνί ην πξψην πξάγκα πνπ θάλνπλ, είλαη λα ηηο ελεκεξψζνπλ φηη θαη ν άιινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κήλπζε θαη έηζη ζα θξαηεζνχλ θαη νη δχν. Καη αλ είλαη αββαηνθχξηαθν θαη θξαηεζνχλ θαη ππάξρνπλ θαη κηθξά παηδηά, είλαη πξφβιεκα. Καη εκέ, αθφκα θαη έηζη, ε γπλαίθα φηαλ έρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα θάλεη ηε κήλπζε. Οη εηζαγγειείο μέξνπλ ηη γίλεηαη θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθήλνπλ ηε γπλαίθα ειεχζεξε, ζην δηθαζηήξην πνπ ζα γίλεη κεηά, ζα αζσσζεί ελλνείηαη. Δηδηθά φηαλ γίλνληαη κελχζεηο ζα πάλε θαη νη δχν ζηνλ 13

14 ηαηξνδηθαζηή. Ο ηαηξνδηθαζηήο κπνξεί λα θξίλεη θαη ζα γξάςεη ζηελ έθζεζε αλ νη βιάβεο είλαη ππνδεέζηεξεο θαη αλ έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην άκπλαο. Κάηη άιιν πνπ ήζεια λα ζαο πσ είλαη φηη ζπλήζσο, φηαλ ε γπλαίθα πάεη ζηελ αζηπλνκία, έλα ζπλεζηζκέλν ηεξηίπη ησλ αζηπλνκηθψλ είλαη λα ηεο πνπλ: «ζα παο πξψηα ζηνλ εηζαγγειέα, λα πάξεηο εηζαγγειηθή παξαγγειία». Η εηζαγγειηθή παξαγγειία εκείο ηε ιέκε γθξηληαξφραξην, είλαη έλα ραξηί, παο ζηνλ εηζαγγειέα νχηε θαλ ζε αθνχεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο εδψ ζηελ Αζήλα, θάλεηο κηα αίηεζε, ζνπ δίλεη έλα ραξηί θαη θαιείο απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεζαη, ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. Η γπλαίθα θεχγεη εθεζπραζκέλε ζνπ ιέεη θάηη είλαη θαη απηφ. Γελ είλαη ηίπνηα ζηελ πξάμε. Γελ θέξεη θαλέλα απνηέιεζκα. Οη βίαηνη άλδξεο ην γλσξίδνπλ απηφ απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. Δίλαη ε εχθνιε ιχζε ηνπ αζηπλνκηθνχ. Γηα λα ζπληάμεηο κία κήλπζε, πξέπεη λα έρεηο λνκηθέο γλψζεηο. Σν κάζεκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, έρεη κπεη ζηηο ζρνιέο φπσο θαη θάπνηεο γλψζεηο λνκηθψλ, ην λα ζπληάμεηο κία κήλπζε είλαη δχζθνιν, θάπνηνη (αζηπλνκηθνί) έρνπλ θαη απηφ ην θφβν. Βξίζθνπλ ηξφπν λα δηψμνπλ ηε γπλαίθα. Καηζηβαξδάθνπ: Η εηζαγγειηθή παξαγγειία κπνξεί λα έρεη απνδεηθηηθή ζεκαζία ζην κέιινλ; «ήκεξα δελ ζέισ λα θάλσ κήλπζε, αιιά πέζηε ηνπ κηα θνπβέληα», πξνρσξάεη ην πξάγκα Μεηά απφ 2 ρξφληα φηαλ πάεη γηα δηαδχγην Σνπιή: Ναη, είλαη έλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ εθηηκάηαη ειεχζεξα απφ ην δηθαζηήξην. Γελ είλαη θάηη ηζρπξφ, ην νπνίν ζα εθηηκήζεη ην δηθαζηήξην θαη ζα πεη Απιψο ζα αλαθεξζεί ζηελ απφθαζε. Γελ είλαη αδηάζεηζην, ην εθηηκάεη ειεχζεξα. - Η ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε είλαη αδηάζεηζην ζηνηρείν; Ναη, ε ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε είλαη αδηάζεηζην ζηνηρείν θαη αθφκα θαη ε λνζνθνκεηαθή γλσκάηεπζε, πιένλ. Έρσ δεη αθφκα θαη απφ ΙΚΑ θαη ηαηξηθφ θέληξν θαη απφ επαξρία, ζε δηθαζηηθή απφθαζε. Δθηηκάηαη ε εηζαγγειηθή παξαγγειία ζην πιαίζην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη. Καηαξρήλ, θάλνπκε δηαθνξεηηθή ζπκβνπιεπηηθή φηαλ ε γπλαίθα είλαη ζηελ αξρή κηαο ζρέζεο βίαηεο, άιιν είλαη κηα γπλαίθα λα κηιάο καδί ηεο θαη λα είλαη έλα ρξφλν θαη λα έρεη δχν μπινδαξκνχο, άιιν λα είλαη 3 ρξφληα θαη άιιν 10. Γελ έρεη θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν, είλαη φια δηαθνξεηηθά, φπσο θαη θάζε πεξηζηαηηθφ είλαη δηαθνξεηηθφ. Η ζπκβνπιεπηηθή πνπ 14

15 θάλνπκε θαη εηδηθά ζην λνκηθφ θνκκάηη, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Μηα γπλαίθα ζηελ αξρή, κπνξεί λα ην παιέςεη, λα βάιεη φξηα, ζα ζαο ην πνπλ θαη νη άιινη/-εο εηδηθνί. Γελ ιέκε πνηέ ζηε γπλαίθα λα θχγεη. Δγψ ζαλ δηθεγφξνο δελ έρσ πεη πνηέ ζηε γπλαίθα λα ρσξίζεη, αιιά έρσ πεη πνιιέο θνξέο φηη «ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ επηθίλδπλε θαη αλ δελ θάλεηε θάηη ζα βξεζείηε ζην δξφκν», ηεο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ ηελ θαηεπζχλνπκε κε ζθνπφ λα ρσξίζεη. Δηδηθά φηαλ είλαη ζηελ αξρή ηεο ζρέζεο ε γπλαίθα έρεη ηξφπν, κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε βία. Η βία είλαη ζηεξεφηππα, λννηξνπίεο θαη πεπνηζήζεηο, δελ είλαη νχηε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θ.ά. ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ, ζην 90%. Αλ ε γπλαίθα βάιεη φξηα ζηελ αξρή κπνξεί. Μφλν έηζη ζα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. - Αλ θύγεη ε γπλαίθα από ην ζπίηη θαη δελ θάλεη κήλπζε, γηα αξθεηό δηάζηεκα, δελ κπνξεί ν ζύδπγνο λα ηελ θαηεγνξήζεη γηα εγθαηάιεηςε ζπδπγηθήο ζηέγεο; Οη γπλαίθεο δελ θεχγνπλ έηζη, πνηέ. Θα πξέπεη λα θηλδπλεχεη ε δσή ηεο γηα λα θχγεη έηζη ε γπλαίθα, εγψ δελ ην έρσ δεη ηφζα ρξφληα. Πάληα ιέκε, «ζα απεπζπλζείο ζε δηθεγφξν». Κάηη ζεκαληηθφ, θαη πξέπεη λα ην ιέηε. Θα έρεηε ηειεθσλήκαηα απφ φιε ηελ Διιάδα. Κάζε πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο έρεη ην δηθαίσκα λνκηθήο βνήζεηαο, φηαλ δελ εξγάδεηαη, φηαλ είλαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο θ.ιπ. Η γπλαίθα ζχκα κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην Πξσηνδηθείν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο θαη λα δεηήζεη, δσξεάλ δηθεγφξν. Καηαξρήλ πξέπεη λα πιεξνί ην ρακειφηεξν εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη ζην λφκν. Δζείο ελεκεξψλεηε φηη ππάξρεη λνκηθή βνήζεηα θαη απεπζχλεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο θαη θάλεη ηελ αίηεζε, κε φ,ηη ρξεηάδεηαη (εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο, ηαπηφηεηα θ.ιπ.). - Αλ θάλεη καδί κε ην ζύδπγν θνξνινγηθή δήισζε; Κνηηάλε κφλν ηε δηθηά ηεο πιεπξά. Ο ζχδπγνο κπνξεί λα είλαη εθνπιηζηήο, ε γπλαίθα κεδέλ, δελ ελδηαθέξεη θαλέλα. Η λνκηθή βνήζεηα είλαη ν λφκνο 3226/2004, ζηα ζχκαηα ιέκε φηη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ δηθεγφξν, είλαη κεγάιν μαιάθξσκα απηφ ην πξάγκα. Δδψ ζέισ λα πσ φηη εκείο ηφζα ρξφληα δελ βιέπακε κφλν γπλαίθεο πνπ δελ είραλ ρξήκαηα. Βιέπακε θαη δηθεγνξίλεο, γηαηξίλεο, αξρηηεθηφληζζεο, δαζθάιεο, είραλ δηθεγφξν αιιά ζέιαλε εμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή θαη εκπηζηνζχλε λα αθνχζνπλ θάηη πνπ μέξνπλ φηη είλαη έηζη. 15

16 Δκέλα κνπ εξρφηαλ κηα γπλαίθα πνπ ηεο είρε θαηαζέζεη αζθαιηζηηθά κέηξα ν δηθεγφξνο ηεο θαη είρε θαηαζέζεη θαη αγσγή δηαδπγίνπ θαη απηφ ήηαλ ιάζνο. Απηφο ήζειε λα θάλεη δηθαζηήξην ακέζσο λα βγάιεη ιεθηά, αιιά ε γπλαίθα αλ πξνρσξήζεη ζηελ αγσγή δηαδπγίνπ ράλεη ιεθηά, αλ βγεη ην δηαδχγην θαη γίλεη ακεηάθιεην ράλεη ην δηθαίσκα δηαηξνθήο απηφ δελ ηεο ην είρε πεη ν δηθεγφξνο. Γελ ιέκε ζηε γπλαίθα πάξε ηα παηδηά θαη θχγε. Αλ ζέιεη ε γπλαίθα θαη θηλδπλεχεη ζα θάλεη κήλπζε θαη ζα θχγεη, αιιά εθφζνλ έρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δγθαηάιεηςε λνκηθά δελ ππάξρεη φπσο ήηαλ παιηά. Όηη γίλεηαη ζα γίλεηαη λφκηκα, ζα πάεη ζε δηθεγφξν θαη ζα θάλεη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ είλαη ε πξψηε δηαδηθαζία γηα λα δψζεη άδεηα ην δηθαζηήξην, ή λα θχγεη απηή κε ηα παηδηά, ή λα δηψμεη ην βίαην άλδξα απφ ην ζπίηη. Πξέπεη λα έρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φηη θαη λα θάλεη πξέπεη λα έρεη ραξηηά. Κάηη άιιν πνιχ ζεκαληηθφ, κπνξεί ε γπλαίθα λα έρεη θάλεη αζθαιηζηηθά αιιά δελ πεξηκέλεη, αλ θηλδπλεχεη ε δσή ηεο, λα βγεη απφθαζε, γηα λα ηνλ βγάιεη απφ ην ζπίηη. Αλ έρεη θάλεη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαη έρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αθφκα θη ν λφκνο πνπ δελ ην ιέεη ξεηά, ηε «δηθαηνινγεί», έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θχγεη θαη λα κε ζεσξεζεί εγθαηάιεηςε, ζηελ πξάμε. Γίλεηαη ζπδήηεζε. ην νηθνγελεηαθφ δίθαην, ν πην αμηφπηζηνο κάξηπξαο είλαη ν ζπγγελήο, δελ ηζρχεη απηφ πνπ ηζρχεη ζηηο άιιεο δίθεο. Οη δηθαζηέο ζεσξνχλ αμηφπηζηε ηε καξηπξία ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη θνληά ζηε γπλαίθα, πνπ κπαίλνπλ κέζα ζην ζπίηη. Ο ζπγγελήο ηεο γπλαίθαο, ν κάξηπξαο, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ ςπρνινγηθή βία, κπνξεί λα πεη φηη ηεο γπλαίθαο δελ ηεο έδηλε ρξήκαηα, φηη ηελ είρε κέζα, φηη ηελ απεηινχζε. Έρνπκε κάξηπξεο. Τπάξρεη κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξνχκε λα ηελ απνδείμνπκε; Ναη. - Δελ πεγαίλνπλ όκσο νη ζπγγελείο Κνηηάμηε λα ζαο πσ, κε ηνπο ζπγγελείο είλαη ιίγν πεξίπινθν ην ζέκα, πνιιέο γπλαίθεο δελ πξνρσξνχλ ζε ελέξγεηεο γηαηί δελ έρνπλ ζπκπαξαζηάηεο ηελ νηθνγέλεηα θαη ην βιέπνπκε απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Θα ιέηε ζηηο γπλαίθεο λα κνηξάδνληαη ην γεγνλφο, λα αλνίγνληαη. Κιείλνληαη, δελ κηιάλε, δελ ελεκεξψλνπλ ηελ νηθνγέλεηα, δειαδή, παξνπζηάδνπλ κηα εηθφλα ηνπ άλδξα, θαιή πξνο ηνπο έμσ. Δπεηδή είλαη απηφο ν θχθινο ηεο βίαο, πνπ έρεη εληάζεηο, απμνκεηψζεηο, δελ είλαη 16

17 φιεο νη ζηηγκέο κε έλα βίαην άλδξα άζρεκεο, ππάξρνπλ θαη πνιχ σξαίεο ζηηγκέο θαη απηέο είλαη νη σξαίεο ζηηγκέο πνπ δέλνπλ ηε γπλαίθα θαη ηελ παγηδεχνπλ. Δίλαη θπζηνινγηθφ ινηπφλ, ε γπλαίθα φηαλ βξίζθεηαη ζηηο θαιέο ζηηγκέο ηνπ θχθινπ ηεο βίαο, ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ κέιηηνο πνπ ιέκε, είλαη θπζηθφ λα δέλεηαη θαη λα θξχβεη κηα ζπκπεξηθνξά. Η γπλαίθα απφ ηελ αξρή ζα πξέπεη λα κηιήζεη, ζε θίιν, ζε ζπγγελή, λα έρεη κάξηπξεο. Έρεη κεγάιε επζχλε ην φηη θάπνηα ζηηγκή ε γπλαίθα δελ έρεη κάξηπξεο. Η ίδηα έρεη επζχλε. Να κηιάλε νη γπλαίθεο. Η ηειεπηαία έξεπλα ηεο Δ.Δ., πνπ δεκνζηεχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2010, ην Δπξσβαξφκεηξν, απφ απαληήζεηο ηξίησλ πξνζψπσλ -φρη ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ- έδεημε φηη ην 25% ησλ ειιελίδσλ είλαη ζχκα, εγψ ζαο ιέσ φηη είλαη κία ζηηο ηξείο. Απηά κε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε. Δγψ έθαλα παξεκβάζεηο, ήκνπλ βέβαηα λνκηθφο θαη δηθεγφξνο ζην θέληξν, ζηελ αζηπλνκία. Με έπαηξλε ε γπλαίθα ηειέθσλν, π.ρ. κνπ έιεγε «ήκνπλ ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ζην Κεξαηζίλη, κε δηψμαλε». Έπαηξλα ηειέθσλν, «είκαη ε ηάδε απφ ην ζπκβνπιεπηηθφ ηάδε, ζπλέβε απηφ», «κα κνπ», πήγαηλε ε γπλαίθα έθαλε ηε κήλπζε, κεηά. Σψξα βέβαηα εζείο δελ είζηε δηθεγφξνη, αιιά δηαθξηηηθά κπνξείηε λα θάλεηε κηα παξέκβαζε. Πείηε φηη παίξλεη έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηελ Κέξθπξα. Μπνξείηε λα πάξεηε, ζαλ εηδηθφο επηζηήκσλ πνπ μέξεηε ην πεξηζηαηηθφ θαη λα θάλεηε κηα παξέκβαζε, ππέξ ηεο γπλαίθαο. Βέβαηα δελ είζηε λνκηθφο αιιά κπνξείηε. Καηζηβαξδάθνπ: Θα ην δνχκε απηφ, ζηελ πνξεία. Να απνθηήζνπλ θαη ηα παηδηά εκπεηξία. Γίλεηαη ζπδήηεζε. - Αλ ν βίαηνο άλδξαο έρεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, απαιιάζζεηαη; Τπάξρνπλ πεξηζηαηηθά ηέηνηα, πνπ ν βίαηνο άλδξαο είλαη ςπρηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ. Απηφ είλαη απφ ηα πην δχζθνια θαη ηα πην επηθίλδπλα γηα ηε γπλαίθα. Δίλαη ε κεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ. Όπσο ζα έρεηε θαη εμαξηεκέλνπο ή αιθννιηθνχο. Γελ ζεκαίλεη φηη ν άιινο επεηδή πίλεη ή παίξλεη νπζίεο γη απηφ είλαη βίαηνο. Έρνπκε δεη φκσο, εηδηθά φηαλ ππάξρεη αιθνφι θαη ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά μπινδαξκνχ, φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο είλαη πνιχ επηθίλδπλνο, ν αιθννιηθφο κπνξεί λα θηππήζεη ηε γπλαίθα ηφζν πνιχ πνπ λα ηε ζθνηψζεη. 17

18 Ση πξφβιεκα έρνπκε κε απηνχο; Απηνί φηαλ πεξλάλε πνηληθή δηακεζνιάβεζε, ν εηζαγγειέαο ηνπο ζηέιλεη ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο. Σν πξφγξακκα απεμάξηεζεο δέρεηαη ην βίαην εμαξηεκέλν άλδξα, κφλν εάλ ην ζέιεη. Γελ λνείηαη απνηνμίλσζε ζε πξφγξακκα κε ην δφξη, ζε θακία πεξίπησζε θαη ελλνείηαη φηη δελ πάλε. Οχηε γηα απνηνμίλσζε απφ αιθνφι, νχηε απφ νπζίεο. Ση γίλεηαη κε ηα ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά; Απηφ είλαη έλα ζέκα. Τπάξρνπλ πεξηζηαηηθά πνπ είλαη επηθίλδπλα γηα ηε γπλαίθα, θάπνηεο ςπρηθέο αζζέλεηεο κπνξεί λα έρνπλ θαη κία επηθηλδπλφηεηα απφ κφλεο ηνπο, είλαη θάπνηνη ςπρηθά αζζελείο πνπ δελ είλαη επηζεηηθνί θαη άιινη πνπ είλαη. Απηφ πνπ έρσ δεη εγψ είλαη φηη δηάγλσζε δελ ππάξρεη ζπλήζσο, ιέεη π.ρ ε γπλαίθα φηη έρεη ςπρηαηξηθφ πξφβιεκα, αλ ππάξρεη δηάγλσζε θαη γλσξίδνπκε ηη έρεη, καο ην πεη, ηε ζπκβνπιεχνπκε λα ξσηήζεη ηνλ ςπρίαηξν, αλ απηφο κπνξεί λα γίλεη ηφζν βίαηνο, πνπ λα είλαη επηθίλδπλνο γηα ηε ζσκαηηθή ηεο πγεία θαη ηε δσή ηεο. Έλα βήκα, πνπ εγψ δελ ην ζπκβνχιεπα πνηέ λα ην θάλνπλ νη γπλαίθεο, είλαη ν εγθιεηζκφο ηνπ βίαηνπ ςπρηθά αζζελνχο άλδξα, ζην ςπρηαηξείν θαη απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειεπηαίν βήκα πνπ ζπκβνπιεχνπκε ηηο γπλαίθεο λα ην θάλνπλ, γηαηί πνηέ δελ έρεη θαιά απνηειέζκαηα. Γηαηί ζπλήζσο ηνπο θξαηάλε θάπνην δηάζηεκα κέζα θαη φηαλ βγαίλνπλ είλαη πνιχ επηθίλδπλνη θαη πνιινί επηζεηηθνί, κεηά. Όηαλ ππάξρεη βίαην πεξηζηαηηθφ ςπρηαηξηθφ έρεη θιεξψζεη ε γπλαίθα, είλαη πνιχ άζρεκν, ε γπλαίθα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί κε ηξφπνπο, λα θχγεη Έρεη φια ηα δηθαηψκαηα πάιη, λα πξνρσξήζεη κε αζθαιηζηηθά θ.α., αιιά ππάξρεη κηα επηθηλδπλφηεηα. Καηζηβαξδάθνπ: Μνπ επηηξέπεηο; Πξφζθαηα ζηε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή πνπ θηηάρλνπκε λφκν γηα ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ, είδακε θάπνηνπο εηδηθνχο απφ ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, θαζεγεηέο ςπρηαηξηθήο θ.ιπ. Απηνί ινηπφλ παξνπζίαζαλ ιίγν δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, ιέγνληαο φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πάζεζε, κπνξψ λα ην αληηκεησπίζσ θαξκαθεπηηθά. Έρσ πεξηζζφηεξεο ειπίδεο λα κπνξέζσ λα θξαηήζσ κία ςπρηαηξηθή πεξίπησζε εληφο νξίσλ, παξά έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη βίαηνο ιφγσ ζηεξενηχπσλ, αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ, γηαηί απηφλ δελ έρσ ηξφπν λα ηνλ αιιάμσ. Σν ζέκα είλαη φηη αλ κηιάκε γηα ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά, λα ππάξρεη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εηδηθφ/-ή. 18

19 Σνπιή: Να πσ θάηη ζε απηφ; Καηαξρήλ πφζνη πάλε ζε ςπρίαηξν ζήκεξα; Διάρηζηνη. Πάλε πεξηζηαηηθά ζρηδνθξέλεηαο, πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζε λεαξή ειηθία κέρξη 30 θαη ην πάεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ην άηνκν, φινη νη ππφινηπνη δελ πάλε ή πάλε κε ην δφξη. Πνιιέο θνξέο πάλε νη γπλαίθεο γηα λα δνχλε ηη έρεη ν άλδξαο, δειαδή, πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζην ςπρίαηξν, γηα λα ηνπο πνπλ, φηη έρεη απηφ. Ο/Η ςπρίαηξνο πσο κπνξεί λα ην ειέγμεη θαξκαθεπηηθά; Σνλ θιείλεη κέζα 10, 20 κέξεο θαη κεηά βγαίλεη απηφο. Γελ ηελ παίξλεη ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, απνδεδεηγκέλα. Σν ιέλε νη γπλαίθεο. Πνιιέο κάιηζηα, ηα ξίρλαλε θαη ζην θαγεηφ θαη δελ είρε απνηέιεζκα, γηαηί απηνί είλαη ππνςηαζκέλνη. Γηα κέλα, είλαη απφ ηα πην δχζθνια πεξηζηαηηθά, ηη λα πσ; Μπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη κε εγθιεηζκφ πνπ δελ έρεη απνηειέζκαηα θαη εμαξηάηαη - Επεηδή είλαη ςπρηαηξηθό άηνκν, ζην απηόθσξν, κπνξνύλ λα ηνλ βάινπλ κέζα ή έρεη ειαθξπληηθό; Δμαξηάηαη ηη ζεκαίλεη ςπρηαηξηθφ, αλ ππάξρεη δηάγλσζε. Ναη, ζα ηνλ πηάζνπλ απηφθσξν θαλνληθά. Σψξα ζα ηζρπξηζηεί κε ην δηθεγφξν ηνπ, φηη είλαη ςπρηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ θαη έρεη ην αθαηαιφγηζην, άιιν ζέκα. Θα δηαηάμεη εγθιεηζκφ ην δηθαζηήξην, κεηά. Θα πάεη ζην ςπρηαηξείν γηα λα ππάξρεη κηα γλσκάηεπζε ζσζηή θαη πάιη γηα έλα δηάζηεκα, δελ ηνπο θξαηάλε κέζα γηα πάληα. Σν ζέκα είλαη λα πξνζηαηεπζεί ε γπλαίθα, δελ πξνζηαηεχεηαη έηζη φκσο. Οχηε κε ην λα θχγεη απηφο 20 κέξεο θαη λα κείλεη κέζα, νχηε ηίπνηα. - Αλ είλαη επηθίλδπλνο, ηνλ αθήλνπλ λα βγεη λσξίο έμσ; Δγψ δελ έρσ δεη ηφζα ρξφληα, πεξηζηαηηθφ κε βίαην άλδξα, ν νπνίνο λα ήηαλ ςπρηθά δηαηαξαγκέλνο θαη λα ππήξρε επηθίλδπλε ζσκαηηθή βιάβε. Όηη ππήξραλε πεξηζηαηηθά πνπ ζνπ έιεγε ε γπλαίθα, κνπ είπε ν ςπρίαηξνο φηη έρεη παξάλνηα, ή φηη είλαη καληνθαηαζιηπηηθφο, ππήξραλ απηά. Αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη κηα παζνγέλεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, δειαδή, ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα Καηζηβαξδάθνπ: Δπεηδή ην ιεο θαη ην μαλαιέο ( εδώ να διεσκρινιζθεί όηι η κ. Καηζιβαρδάκοσ απεσθύνθηκε ζε μία εκπαιδεσόμενη η οποία ζσνετώς σπέβαλε ερφηήζεις για ηα υστιαηρικά περιζηαηικά), είκαζηε φινη παηδηά ησλ γνληψλ καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο θιήξσζε λα είλαη παηδηά εθεί, ζα δνπλ απηά. Γελ δνχκε ζε έλα ηδεαηφ θφζκν, ν θφζκνο είλαη απηφο. Απιά 19

20 παιεχνπκε λα ηνλ θηηάμνπκε θαιχηεξν. Αλ νη γνλείο καο είλαη καληνθαηαζιηπηηθνί, είλαη πηζαλφλ λα είκαζηε θαη εκείο. Γίλεηαη ζπδήηεζε. - Μπνξεί λα κελ είρε ζπκπηώκαηα ν ζύδπγνο θαη λα έγηλαλ.. Κνηηάμηε απηέο νη πεξηπηψζεηο δελ είλαη νη ζπλεζηζκέλεο, είλαη νη εμαηξέζεηο θαη θαιφ είλαη λα κελ κέλνπκε ζηηο εμαηξέζεηο. Να μέξνπκε πσο ιεηηνπξγνχκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί ε γπλαίθα λα πξνζηαηεπζεί, λα θάλεη θάπνηα βήκαηα θαη λα δεηήζεη θαη αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πξνζηαζία θαη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Απηφ ήζεια λα ζαο πσ πξηλ, φηαλ ε γπλαίθα δεηάεη ηε κεηνίθεζε ηνπ βίαηνπ άλδξα απφ ην ζπίηη, ή ηε δηθηά ηεο, λα επηηξέςεη ην δηθαζηήξην δειαδή λα θχγσ κε ηα παηδηά κνπ θαη λα πάξσ ηελ επηκέιεηα, κπνξεί λα δεηήζεη θαη απαγφξεπζε λα πιεζηάδεη ν άλδξαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο, ζην ζρνιείν ησλ παηδηψλ, γηαηί πνιινί είλαη θαη βίαηνη ζηα παηδηά, ηα ζαθαηεχνπλ, δελ είλαη κφλν ζηηο γπλαίθεο. Καη αξρήλ φηαλ ππάξρεη βία ζηα παηδηά θαη ην παξαδέρνληαη νη γπλαίθεο, είκαζηε πην απζηεξνί κε ηηο γπλαίθεο, ζε απηφ ην ζέκα. Καηζηβαξδάθνπ: Γηαηί νη γπλαίθεο νθείινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Αθφκα θαη αλ έρνπλ επηινγή, λα ζέινπλ λα θάλε μχιν, ζηα παηδηά δελ Σνπιή: Οθείινπκε κε θάπνην ηξφπν λα ηηο δεζκεχζνπκε εζηθά, λα αζρνιεζνχλ ιίγν κε απηφ ην ζέκα. Δίπακε ινηπφλ φηη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη πξνζηαζία ζην ρψξν εξγαζίαο. Δηδηθά νη αιθννιηθνί, πάλε εθεί, βξίδνπλ, πξνζβάιινπλ θ.ά. Δίλαη απφ ηα πεξηζηαηηθά, ν αιθννιηθφο θαη ν ςπρηθά αζζελήο, απφ ηα ρεηξφηεξα πνπ κπνξνχλ λα ηχρνπλ. Δθεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζέιεη απαιφ ρεηξηζκφ απφ ηε γπλαίθα. Σα αδηθήκαηα απηά δελ παξαγξάθνληαη (γηα ηα παηδηά, δελ ππάξρεη παξαγξαθή, κέρξη λα ελειηθησζνχλ θαη ππάξρεη θαη έλα δηάζηεκα κεηά). Απηφ έγηλε γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα αλήιηθα, γηαηί πνηνο ζα ηα πξνζηαηέςεη; Καηζηβαξδάθνπ: Καηαιάβαηε ηη ζαο είπε Όζν είλαη αλήιηθα δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πνηληθή δίσμε, δελ μέξνπλ. Αθφηνπ ελειηθησζνχλ θαη γηα έλα δηάζηεκα κπνξνχλ λα πάλε λα ην θαηαγγείινπλ θαη άξα λα ηηκσξεζνχλ νη δξάζηεο. Σνπιή: Σελ επζχλε γηα ην παηδί ηελ έρεη ε κάλα θαη ν παηέξαο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα. Άιιν επηκέιεηα, άιιν γνληθή κέξηκλα, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Όηαλ ινηπφλ ην δεπγάξη είλαη ζε δηάζηαζε, ζπλήζσο ε 20

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα